close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL29724B1

код для вставкиСкачать
Wydano 10 maja 1941
URZĄD PATENTOWY
w WARSZAWIE
OPIS PATENTOWY
Nr 29724
KI. 24 e, 2/03
Vergasungs■ Industrie A.-G., Wiedeń
C{0l i ^>\0h
Sposób wytwarzania gazu wodnego, wolnego od smoły i węglowodorów,
i urządzenie do tego służące
Zgłoszono 27 września 1937
Udzielono 16 kwietnia 1941
Pierwszeństwo: 2 listopada 1936 (Austria)
W generatorach
gazu wodnowęglowe-
go z nasadzonym na szybie gazowniczym
szybem do wytlewania lub odgazowywania
wytlewanie paliwa odbywa się pod wpły¬
wem gorącego gazu wodnego, wytwarza¬
nego w szybie gazowniczym generatora i
unoszącego się w górę przez szyb do wy¬
tlewania. Gaz. wodny miesza się w ten spo¬
sób z parami smoły oraz gazami, powsta¬
łymi w trakcie procesu wytlewania. Dla
pewnych celów, np. syntez chemicznych, są
jednak takie domieszki do gazu wodnego
niepożądane i szkodliwe. Ponadto stopień
wytlewania paliwa jest w takich genera¬
torach zależny od zawartości ciepła w ga¬
zie wodnym, wytwarzanym w szybie ga¬
zowniczym. Ta ilość ciepła nie wystarcza
jednak do osiągnięcia dostatecznego sto¬
pnia wytlewania węgla przy paliwach bi¬
tumicznych o wysokiej zawartości wilgoci
albo nieznacznej zawartości węgla stałego.
Proponowano już przy wytwarzaniu ga¬
zu wodnego przy zmiennym kierunku ga¬
zowania, to znaczy gazowaniu na przemian
od dołu i od góry przy pomocy zmiennego
gorącego przedmuchu, przetaczać przy po¬
mocy dmuchawy pomiędzy generatorem i
przegrzewaczem w obwodzie kołowym ga-
zy, odciągnięte z ,szybu do wytlewania i
składające się z gazu wodnego i gazu wytlewanego, przy gazowaniu w górę, i prze¬
prowadzać je przez strefę żarową genera¬
tora, aby w ten sposób, z jednej strony,
przeprowadzić ciepło z przegrzewacza do
generatora, z drugiej zaś rozłożyć w stre¬
fie żaru składniki smołowe i węglowodo¬
czym oczyszczony, tj. od smoły i węglowo¬
dorów uwolniony gaz wodny jest pobiera¬
rowe lotnych produktów procesu wytlewa¬
ny z generatora przy gazowaniu w dół po
przejściu przez ruszt generatora, przy gazowamiu zaś w górę po przejściu przez szyb
gazowniczy, lecz przed wejściem do szybu
do wytlewania.
W ten sposób udaje się zarówno przy
gazowaniu w górę, jak i przy gazowaniu
nia na gaz wodny. Podczas gazowania w
w dółr przekazywać ciepło z przegrzewa¬
dół zostaje przy tym poprzednio w prze-
cza do generatora i przez to uczynić wytlewanie skuteczniejszym i rozkładać pod¬
czas obu okresów gazowania produkty wy¬
tlewania w strefie ż&ru na gaz wodny, tak
że zarówno podczas gazowania w górę, jak
grzewaczu przegrzana para przeprowadzo¬
na z góry na dół przez szyb do wytlewa¬
nia, a następnie wraz z lotnymi produkta¬
mi wytlewania przez szyb gazowniczy. Wytlewanie paliwa jest jednak w tym spo¬
sobie bardzo niedokładne, ponieważ przy
gazowaniu w dół przeprowadza się przez-
i podczas gazowania w dół otrzymuje się
szyb do wytlewania tylko przegrzaną pa¬
rę, której ciepło właściwe nie wystarcza do
wysuszenia i wytlenia paliwa. Poza tym
para zostaje przeprowadzona przez gene¬
rator w tym samym kierunku, co paliwo,
lazku gaz przetaczany przepływa przez
szyb do wytlewania zawsze z dołu ku gó¬
rze, a więc w kierunku przeciwnym do pa¬
gaz wodny, wolny od smoły i węglowodo¬
rów. Następnie w sposobie według wyna¬
głębszych, cieplejszych jego strefach nie
istnieje już niezbędna dla przeprowadze¬
nia ciepła różnica temperatur między pa¬
rą a paliwem.
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarza¬
nia gazu wodnego, wolnego od smoły i wę¬
liwa, przez co osiąga się najlepsze przeka¬
zywanie ciepła.
W niektórych przypadkach pożądane
jest ze względów ekonomicznych uzyski¬
wanie zawartej w węglu smoły zamiast
rozkładania jej na gaz wodny. Umożliwio¬
ne to zostaje korzystnie w prosty sposób
przez wydzielanie smoły z przetaczanego
gazu po jego wyjściu z szybu do wytlewa¬
nia, a przed wejściem do przegrzewacza.
glowodorów,
paliw bitumicznych przy
Zauważyć należy, że odciąganie smoły z ga¬
zmiennym kierunku gazowania, w którym
gazy, odciągane z szybu do wytlewania
zu odpływającego z komory do wytlewa¬
nia jest samo przez się już znane. W przy¬
padkach, gdy kładzie się nacisk na możli¬
wie największe odzyskiwanie smoły, może
ono odbywać się również podczas okresu
przez co ochładza się ona w górnej, jeszcze
zimnej strefie paliwa tak silnie, że w
z
przetacza się przy pomocy dmuchawy w
obiegu kołowym pomiędzy generatorem a
przegrzewaczem.
dmuchania; wtedy jedną część dmuchane¬
Wynalazek polega na tym, że przeta¬
czanie gazu odbywa się zarówno przy ga¬
zowaniu w górę, jak i przy gazowaniu w
dół, a mianowicie w ten sposób, że przeta¬
czane gazy wprowadza się przy gazowaniu
w dół do strefy rozdzielczej między szy¬
go gazu przeprowadza się przez komorę
do wytlewania, a następnie
bem gazowniczym i szybem do wytlewa-
nik, a przy gazowaniu w gorę pod rusztem
generatora z powrotem do generatora, przy
—
zmieszaną z
lotnymi produktami wytlewania — przez
oddzielacz smoły, gdzie smoła zostaje od¬
dzielona, podczas gdy pozostałe gazy do¬
stają się do przegrzewacza, gdzie służą do
jego nagrzania. Jeżeli przystępuje się do
otrzymywania smoły, oddzielacz jej może
2
—
być równocześnie ukształtowany w znany
wór główny 5 i główny przewód powietrz¬
ny 6. Wytworzone gorące gazy płyną przez
zasuwę 7 do przegrzewacza 3, gdzie ulega¬
ją spaleniu przez powietrze wtórne, napły¬
wające z przewodu 8 przez zasuwę 9 i w
razie potrzeby zasuwę 9', wskutek czego
masa cegieł, tworzących kratę przegrzewa¬
cza, rozgrzewa się do wysokiej temperatu¬
sam przez się sposób jako dmuchawa tur¬
binowa do przetaczania. W tym celu zaopa¬
truje się go w wentylator odśrodkowy lub
podobny.
W sposobie według wynalazku szcze¬
gólnie korzystne jest umieszczenie koniecz¬
nej dla przetoczenia gazu dmuchawy po¬
między komorą do wytlewania oraz prze¬
ry. Spalone odlociny uchodzą z przegrze¬
grzewaczem, co znane jest i przy innych
sposobach przetaczania. Dmuchawą może
być również inżektor wodno-parowy. Jeże¬
wacza 3 przez zasuwę 10.
li mianowicie, co również już proponowa¬
no, dmuchawa jest umieszczona między
to pociąga to za sobą, że temperatura
przegrzewacza może być tylko umiarkowa¬
nie wysoka (około 700 — 800°C), ponie¬
waż przy wyższych temperaturach nastę¬
suwy 5, 7, 9, 9' są przy tym zamknięte, na¬
tomiast zasuwy 11, 12, 13 i H otwarte.
Przez zasuwę 11 dopływa para, która przez
dmuchawę U i przewód 15 płynie do prze¬
grzewacza 3, na którego rozżarzonej kra¬
cie przegrzewa się w wysokim stopniu i
następnie przez zasuwę 12 i przewód 6
puje w przegrzewaczu już silne rozszcze¬
wpływa do szybu
pianie smoły i węglowodorów
para,
Po takim nadmuchaniu urządzenia na
gorąco gazowanie odbywa się od dołu. Za¬
przegrzewaczem i szybem do gazowania,
przy wy¬
gazowniczego 2. Tutaj
stykając się z rozżarzonym
przez
dzielaniu czystego węgla, a węgiel w ten
sposób wytworzony osiada w dmuchawie,
dmuchanie koksem, tworzy gaz wodny, od¬
prowadzany z generatora 1 przez zasuwę 13
co pociąga za sobą szybkie jej zatkanie.
Przy umieszczeniu dmuchawy do przeta¬
czania gazu między szybem do wytlewa¬
nia a przegrzewaczem okazało się nato¬
miast, że zatkanie dmuchawy nie następu¬
je, dzięki czemu można osiągać o wiele
wyższą temperaturę przegrzewacza, a tym
i przewód 16. Równocześnie jednak para,
wprowadzona do dmuchawy h, wywiera
zwrócone w kierunku strzałki x działanie
ssące, wskutek czego następuje przetacza¬
nie gazu przez części i, 15, 3, 12, 6, 2, 2\
lk, k. Lotne produkty powstałe z procesu
wytlewania, porywane wraz z przetacza¬
nym gazem z szybu 2l, ulegają przy tym
podczas przejścia przez strefę żarową szy¬
samym silniejsze przegrzewanie przetacza¬
nego gazu, co jest bardzo korzystne zarówna dla sprawności gazowania, jak i dla do¬
brego wytlewania paliwa.
bu gazowniczego 2 rozkładowi na gaz wo¬
dny. Strumień gazu, płynący z szybu ga¬
zowniczego 2 do szybu do wytlewania 2'
Na rysunku uwidoczniono tytułem przy¬
kładu urządzenie do przeprowadzenia spo¬
sobu według wynalazku.
Generator 1 posiada szyb gazowniczy 2
i nasadzony na nim szyb do wytlewania 2l.
Cyfra 3 oznacza przegrzewacz regenera¬
cyjny, a cyfra U — dmuchawę do przeta¬
czania, która w niniejszym przykładzie ma
postać smoczka parowego.
Generator najpierw nadmuchuje się na
gorąco przez wdmuchiwanie do szybu ga¬
zowniczego 2 powietrza przez otwarty za¬
—
drogą opisanego przetaczania, zapobiega
z jednej strony zmieszaniu się gazów, po¬
wstałych z procesu wytlewania, płynących
z szybu 2', z gazem wodnym, odpływają¬
cym przez zasuwę 13 z generatora 1, a z
drugiej strony przejmuje w swej masie
dostateczną ilość ciepła, potrzebnego dla
zapewnienia wydajnego wytlewania węgla,
którą oddaje w szybie 2'. Moc strumienia
przetaczanego gazu, a tym samym i cie¬
pło, doprowadzane do szybu 2', można od3
—
powiednio do potrzeby regulować przez od¬
powiednie nastawienie ciśnienia pary, do¬
prowadzanej do dmuchawy k.
Przełączenie na następujące teraz ga¬
zowanie od góry odbywa się przez otworze¬
nie zasuw 17 i 7 i zamknięcie zasuw 12
i 13. Para, dopływająca przez zasuwę 11,
dmuchawę i i przewód 15, płynie teraz
przez górną część przegrzewacza 3, prze¬
grzewa się w nim i dociera przez zasuwę
7 do szybu gazowniczego 2, przez który
przepływa z góry na dół. Powstaje przy
tym gaz wodny, opuszczający generator 1
przez zasuwę 17 i przewód 16. Jednocze¬
śnie pod działaniem dmuchawy U następu¬
je przetaczanie gazu przez części U, 15, 3,
zowaniu od dołu i od góry w opisany spo¬
7, 2, 2', H, U, wskutek czego ciepło zosta¬
je przeniesione z przegrzewacza 3 do szy¬
1. Sposób wytwarzania gazu wodnego,
wolnego od smoły i węglowodorów, z pali¬
bu 2(, a paliwo poddane wytlewaniu. Część
gazów z procesu wytlewania, wpływają¬
wa bitumicznego przy zmiennym kierun¬
sób, smoła wydziela się z dmuchawy 18
i spływa do skraplarki 18' do zbiornika
(nie przedstawionego na rysunku).
Część dmuchanych gazów może jednak
również podczas okresu dmuchania płynąć
z szybu gazowniczego 2 przez iszyb 2' do
oddzielacza 18, a po oddzieleniu smoły —
poprzez dmuchawę U i przewód 15 do prze¬
grzewacza 3. W przegrzewaczu tym, wsku¬
tek doprowadzenia powietrza dodatkowe¬
go przez zasuwę 9(, następuje spalanie, za¬
nim odlociny ulotnią się przez zasuwę 10.
Zastrzeżenia patentowe.
ku gazowania, w którym gazy, odciągane
z iszybu do wytlewania generatora, prze¬
tacza się pomiędzy generatorem i prze¬
grzewaczem w obiegu kołowym, znamien¬
ny .tym, że przetaczane gazy wprowadza
się przy gazowaniu w dół do strefy działo¬
wej pomiędzy szybem gazowniczym (2)
cych wraz z parą przez zasuwę 7 do szybu
gazowniczego 2, odgałęzia się od strumie¬
nia przetaczanego gazu i przepływa przez
szyb gazowniczy z góry na dół. W strefie
żarowej szybu gazowniczego nie tylko pa¬
ra, lecz również i gazy, powstałe z proce¬
su wytlewania, rozłożone zostają przy tym
na gaz wodny, opuszczający generator 1
przez zasuwę 17. A więc odpływający gaz
wodny i w tym przypadku
nie
i szybem do wytlewania (2'), a przy ga¬
zowaniu w górę pod rusztem generatora
z powrotem do generatora, przy czym oczy¬
szczony gaz wodny pobierany jest z gene¬
ratora — przy gazowaniu w dół — po
przejściu przez ruszt generatora, przy ga¬
zowaniu zaś w górę — po przejściu przez
szyb gazowniczy, lecz przed wejściem do
szybu do wytlewania.
2. Sposób według zastrz. 1, znamien¬
ny tym, że z przetaczanego gazu po wyj¬
zawiera
również gazów, powstających z procesu wy¬
tlewania.
Celem wydzielenia z gazów, powstałych
z procesu wytlewania, smoły — uruchomia
się oddzielacz 18 smoły, włączony w obieg
kołowy przetaczania między .szybem 2( i
przegrzewaczem 3. Otwiera się przy tym
zasuwy 19 i 20, a zamyka zasuwę li. Od¬
dzielacz 18 smoły ma w niniejszym przy¬
ściu jego z szybu do wytlewania (2*), a
przed wejściem do przegrzewacza (3) od¬
padku postać dmuchawy odśrodkowej, któ¬
ciąga się zawartą w nim smołę.
rej działanie jest jeszcze spotęgowane dzia¬
3. Sposób według zastrz. 1 i 2, zna¬
łaniem smoczka parowego 4. Smoczek 4
można jednak również pominąć, w którym
mienny tym, że podczas okresu dmuchania
strumień dmuchanego gazu przeprowadza
to przypadku przetaczanie odbywa się tyl¬
ko za pomocą dmuchawy 18. Podczas prze¬
się przez szyb do wytlewania i oddziela od
tego gazu smołę przed wprowadzeniem go
taczania gazu, odbywającego się przy ga¬
do przegrzewacza (3).
—
4
—
4. Urządzenie
do przeprowadzenia
siposobu według jednego z poprzednich za¬
strzeżeń, znamienne tym, że znana dmucha¬
mienne tym, że dmuchawa zbudowana jest
w znany sam przez się sposób jako oddzie¬
lacz (18) smoły.
wa (b)> służąca do przetaczania gazu,
umieszczona jest między szybem do wytle-
Vergasungs-Industrie A.-G.
wania (2') i przegrzewaczem (3).
5. Urządzenie według zastrz. 4, zna¬
ftoUK M AKUT CZtRNIA^OWSkA 22^>
Zastępca: inż. W. Romer
rzecznik patentowy
Do opisu patentowego Nr 29724
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
593 Кб
Теги
pl29724b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа