close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL40097B1

код для вставкиСкачать
2
s>
ty
^BIBLIOTEKA!
Urzędu PatenI owego
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ ŁU&OWEl
OPIS PATENTOWY
fc <tóg, «/(»
Nr 40097
Ża&fod# Pfzći%słń Metalowego im. H: Ććgie:
Przedsiębiorstwo Pśńśńudttfć
[b
Poznań, Polska
Samoczgnng wgłącznilc zwłaszcza do adapterów
Patent trwa od dnia 13 sierpnia 1956 r.
Przedmiotem wynalazku jest wyłącznik sa¬
moczynny, przeznaczony zasadniczo do adap¬
terów, o nadzwyczaj prostej konstrukcji i ma¬
łych wymiarach.
Wyłącznik według wynalazku jest osadzony
w osłonie, najlepiej wykonanej z masy pla¬
stycznej, przy czym posiada dźwignię kolanko¬
wą, wychylnie osadzoną, zaopatrzoną w zakoń¬
czenie w kształcie podkowy, służące jako
zderzakowy zaczep wyłączający i włączający,
połączony z odpowiednim ramieniem osi uno¬
szącej rączkę adaptera. Dźwignia posiada część
kontaktującą wykonaną w postaci drucianego
pałąjka,
stykającego się przegubowo z końcem
ramienia dźwigni.
Samoczynny wyłącznik uwidoczniono na ry¬
sunku, na którym fig. 1 przedstawia wyłącznik
w widoku z góry, fig. 2 — wyłącznik w prze¬
kroju pionowym wzdłuż osi podłużnej według
fig. 1, fig. 3 — wyłącznik w widoku z tyłu.
•) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą
wynalazku jesfc kiż. Bogu&aił QiJ>a#Jewicz.
Wyłącznik według wynalazku posiada wyko¬
naną najlepiej z masy plastycznej osłonę 1, w
której wychylna dźwignia kolankowa 2 jest
wychylnie osadzona na osi obrotowej 3, przy
czym dźwignia ta posiada zakończenie w kształ¬
cie podkowy 4, z końcowymi wybojami 4\ 4",
o które uderza ramię 5 wyłączające lub włą¬
czające osi nośnej 6 rączki adaptera. Wychylna
dźwignia kolankowa 2 posiada najlepiej wy¬
konane pod kątem prostym dwa równoległe
ramiona 2\ zakończone wyżłobieniami 7, w
które wchodzą końcówki pałąka kontakto¬
wego 8, zagiętego w kształcie podwójnej litery
„S", przy czym na środkowym wybrzuszeniu
jest zawieszona sprężyna śrubowa 9, której
drugi koniec jest zahaczony na osi 3 między
ramionami 2* wychylnej dźwigni kolankowej 2.
Pałąk 8 dzięki przyciąganiu sprężyny śrubo¬
wej 9 opiera się przegubowo swymi końców¬
kami w wyżłobieniach 7 i w zależności od po¬
łożenia dźwigni 2 przy podniesionym lub opusz¬
czonym położeniu ramion 2* przyciska pałąk 8
do pręta kontaktującego 10 w położeniu włą-
* caenia, względnie opiera się o wewnętrzny wy-
pQ V osłony 1 w; położeniu wyłączenia. Pałąk 8
poriada kopce, opierające się stykowo w wy-
| cięciach' 7 ramion 2' dźwigni 2, ostro zakoń¬
czone tak, by styki między wyżłobieniami 7 a
końcówkami ramion pałąjka 8
stanowiły
o ile
możności styki punktowe. Tak wykonany wy¬
łącznik stawia nadzwyczaj małe opory mecha¬
niczne działaniu dźwigni i zapewnia również
silne przyleganie pałąka kontaktującego do
pręta 10, zabezpieczając pewne kontaktowanie
i przewodzenie prądu. Pałąk 8 może być wy¬
konany z dowolnego metalu, najlepiej z twarde¬
go drutu, np. mosiężnego lub stalowego. Wychylna dźwignia kolankowa 2 oraz zakończenie
w kształcie podkowy 4 mogą być wykonane z
dowolnego materiału, nawet w postaci wyprasek z tworzyw sztucznych, gdyż kontaktowanie
zapewnia pałąk 8 poprzez sprężynę śrubową
9 z osią 3 obrotu dźwigni 2.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Samoczynny wyłącznik zwłaszcza do adap¬
terów,
znamienny
tym, że
posiada
osa¬
dzoną w osłonie (1) wychylną dźwignię ko¬
lankową (2), zaopatrzoną w zakończenie w
CWD nr. 265G/Ww/II
B 55
kształcie podkowy (4) ze zderzakami (4\ 4"),
przy czym dźwignia jest osadzona wychylnie
wokoło osi (3), stanowiącej równocześnie
kontakt przewodzący, przy czym o końce
ramion (2') dźwigni (2) opierają się stykowo
końcówki pałąka (8), wykonanego w kształ¬
cie podwójnej litery S, dociskanego prze^
gubowo i elastycznie za pomocą sprężyny
śrubowej (9), łączącej wybrzuszenie środko¬
we pałąka z osią (3) i przewodzącego prąd
ze styku (10).
2. Samoczynny wyłącznik według zastrz, 1,
znamienny tym, że ramiona pałąka (8) sty¬
kające się z wgłębieniami czołowymi (7)
ramion (2*) dźwigni (2) są na końcu za¬
ostrzone.
3. Samoczynny wyłącznik według zastrz. 1 i 2,
znamienny tym, że osłona (1), dźwigni (2)
oraz zakończenie dźwigni w kształcie podko¬
wy (4) są wykonane z mas plastycznych.
Zakłady Przemysłu Metalowego
im. H. Cegielskiego
Przedsiębiorstwo Państwowe
Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych
WDA. 2225 - 100 krapl. H5
Do opisu patentowego nr 40091
O* ramienia adaptera
&
*•
I
I II
Fig. Z
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
6
Размер файла
220 Кб
Теги
pl40097b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа