close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL43194B1

код для вставкиСкачать
Opublikowano dnia 1 sierpnia 19G6 r.
BIBI
£>
\
£
LtOTLK/J Vl I
HJ rzędu Patentowego
iPilifciej Bzeczypcspolite] Ludewcjl
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
OPIS PATENTOWY
Nr 43194
KI. 62 b, 25/0]
Vjjzkumny a zkusebni letecky iistav *)
Letnany, Czechosłowacja
Urzqdzenle do samoczynnej zmiany kqła nastawiania łapał
wirnika śmigłowca
Patent trwa od dnia 20 listopada 1958 r.
Pierwszeństwo: 29
listopada
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do
samoczynnej zmiany kąta nastawienia łopat
śmigłowca.
Układ wirujących łopat, który tworzy wir¬
nik śmigłowca, do uzyskania ruchu obrotowe¬
go pod wpływem różnych faz lotu wykorzy¬
stuje energię bądź silnika bądź też względne¬
go przepływu powietrza. W pierwszym przy¬
1957 r, (Czechosłowacja)
szony na ten wał jest ujemny i działa hamu¬
jąco.
Podczas
autorotacji
przyhamowywany za
wał
pomocą
wirnika
momentu
jest
ujem¬
nego, powstałego z oporów tania obracającej
się luźno przekładni zębatej, śmigła ogonowe¬
go itd. Ten moment winien być pokonany za
pomocą dodatniego momentu
napędowego, po¬
dodatni
wstającego z oddziaływania sił aerodynamicz¬
nych na łopatach.
Podczas lotu silnikowego (patrz fig 2) na ło¬
patę przegubowo osadzonego wirnika działa
jednocześnie siła odśrodkowa Fc i siła stycz¬
na F<t (która jest proporcjonalna do oporu
aerodynamicznego łopat wirnika) w wyniku
czego łopata jest przemieszczana z położenia
promieniowego o określony kąt y. Ponieważ »
i powoduje napęd, wówczas moment obrotowy
względów bezpieczeństwa jest pożądane, aby
od sił aerodynamicznych na łopatach przeno-
liczba obrotów wirnika w różnych fazach fata
była, o ile jest to możliwe, stała, bedtde w przy¬
bliżeniu stała także siła odśrodkowa F*. Każda
zmiana momentu obrotowego walu na
padku dotyczy to fazy lotu silnikowego, w na¬
stępnym fazy autorotacji. Różnica między oby¬
dwoma fazami zaznacza się w różnym znacze¬
niu momentu obrotowego, za pomocą którego
silnik
lub
siły
aerodynamiczne
oddziaływują
na wał wirnika. W przypadku, gdy moment
obrotowy przenoszony z silnika na wał wirni¬
ka
w
czasie
lotu
silnikowego
jest
*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą
wynalazku jest inż. Jaroslav Slechta.
zmieniających się sił aerodynamicznych Ft,
działających w płaszczyźnie wirowania łopaty,
powoduje samoczynną zmianę kąta odchylenia
Y łopaty i to zarówno przy locie silnikowym,
jak i podczas autorotacji.
Ten samoczynny ruch łopat w płaszczyźnie
obrotu można częściowo lub całkowicie wyko¬
rzystać do samoczynnej zmiany nastawienia
łopat do autorotacji w przypadku nagłego
przerwania napędu z silnika. Szczególnie przy
zawiśnięciu i przy dużych prędkościach lotu
(gdy łopaty wirnika pracują przy znacznym
kącie
nastawienia)
pilot
musi
bezzwłocznie
wego mechanizmu sterowniczego. Środek ucha
8 znajduje się w położeniu odsuniętym od pio¬
nowej
osi ZZ przegubu 7
o wielkość i.
Osie
01 i 02 przegubów uniwersalnych 7 łopat 2 wir¬
nika są przesunięte w głowicy 1 w stosunku
do osi 0 wału wirnika o wielkość e.
Do sterowania śmigłowca zewnętrzny człon
mimośrodowy 6 można wypośrodkować w sto¬
sunku do wału wirnika, bądź obracać kątowo
za pomocą drążka sterowego pilota. Podczas
lotu statecznego, łopaty wirnika ułożone są
równomiernie w płaszczyźnie obrotu tak, że
tworzą kąt y między linią łączącą oś 0 wału
(w ciągu 2 sekund) zmniejszyć kąt nastawie¬
nia łopat, aby zapobiec niebezpiecznym stratom
liczby obrotów i doprowadzić śmigłowiec do
wirnika z osiami Ói i 02 uniwersalnego prze¬
stanu lotu jak przy autorotacji.
micznego momentu
Znane dotychczas rozwiązanie sposobu samo¬
czynnego przestawiania łopat do stanu auto¬
rotacji (samokrętu) polegają na zastosowaniu
najczęściej regulatorów odśrodkowych, albo na
przechylaniu przestrzennym osi uniwersalne¬
go zawieszenia łopat. Te urządzenia posiadają
jednak złożoną budowę, są drogie i niekiedy
także niezupełnie pewne w działaniu.
Istota niniejszego wynalazku polega na wy¬
korzystaniu podstawowej właściwości układu
mimośrodowego do okresowego nastawiania ką¬
ta łopat wirnika, która polega na tym, że ru¬
chy organu sterowniczego głowicy wirnika po¬
nika. Przemieszczenie ucha 8 swobodnego koń¬
ca dźwigni 3 względem pionowej osi ZZ uni¬
wersalnego przegubu 7 o wielkość i oraz jego
połączenie z zewnętrznym członem mimośrodowym 6 za pomocą cięgła 4 powodują to, że każ¬
da zmiana kąta y wywołuje jednocześnie zmia¬
nę kąta nastawiania łopat wirnika. Zmiana
trzebne do okresowego sterowania kąta nasta¬
wienia łopat, odbywają się tylko w płaszczyź¬
nie prostopadłej do osi wirnika. Do samoczyn¬
nej zmiany nastawienia łopat wystarczy zatem
dopasować w sposób celowy kinematyczne
sprzężenie organu sterującego z łopatą.
Przykład wykonania urządzenia według wy¬
nalazku jest przedstawiony schematycznie na
rysunku, na którym fig. 1 przedstawia w prze¬
kroju jedno rozwiązanie układu
mimośrodo¬
wego do samoczynnego przestawiania łopat
wirnika w zależności od momentu obrotowego
wału wirnika^ fig. 2 — warunki powstałe
w wyniku działania siły odśrodkowej i siły
stycznej (ciągu) na głowicę wirnika, a fig. 3—
kinematykę tego układu.
Dźwigary Z łopat wirnika są zamocowane
w głowicy 1 za pomocą uniwersalnego przegu¬
bu 7 tak, że łopaty mogą być przekręcane ką¬
towo wokół osi podłużnej X. Na dźwigarach
łopat
2
wirnika
są
umieszczone
dźwignie
3,
zakończone na swych swobodnych
końcach
uchami 8. Do tych uch 8 są zamocowane cięg¬
na 4, których drugie końce są połączone
z uchami 5 zewnętrznego członu mimośrodo¬
— 2
gubu 7 (fig. 2). Podczas lotu do przodu kąt
odchylenia y zmienia się ze zmianą aerodyna¬
nastawienia ma
obrotowego na wale
takie
znaczenie,
wir¬
że wraz
ze
zmniejszającym się momentem obrotowym na
wale wirnika zmniejsza się także kąt nasta¬
wienia łopaty. Skoro w przypadku nagłej
przerwy w pracy silnika, następuje zmiana ką¬
ta odchylenia y bez pomocy pilota, osiąga się
samoczynne przestawienie łopat za pomocą
tego układu dźwigni 3 łopaty 2 w takim za¬
kresie, w jakim to byłoby konieczne do beztarciowego przejścia
do stanu autorotacji.
Przez dobór rozstawienia e osi uniwersalnych
przegubów 7 łopat 2 i przez dobór promienia
średnicy dźwigni 3 można także mieć wpływ
na samoczynną zmianę kąta nastawienia A9
w
zależności
od
momentu
obrotowego
wału
wirnika.
Na fig. 2 uwidoczniono stan równowagi sił
działających na łopatę w pobliżu jej środka
ciężkości w obydwu fazach lotu, autorotacji i lotu
silnikowego. Siła FTa stanowi wypadkową siły
odśrodkowej Fc i siły stycznej Ffa, działających
na łopatę podczas autorotacji, a siła Frm sta¬
nowi wypadkową siły odśrodkowej Fc i siły
stycznej Ffm, działających na łopatę podczas
lotu
silnikowego. Aby podczas lotu silnikowe¬
go istniała możliwość przeniesienia momentu
obrotowego z wału wirnika na łopaty, a w od¬
wrotnym kierunku podczas autorotacji, gdy ło¬
paty są
ustawione kątowo, zachodzi potrzeba
odsunięcia osi 0A i 02 przegubów 7 łopat
o wprowadzoną wartość e. Dopiero w tym przy-
padku siły wypadkowe Fr,iFrm są w stanie
wytworzyć momenty obrotowe w odniesieniu
do osi walu, których wielkość wyraża się ilo¬
Zastrzeżenie
patentowe
Urządzenie do samoczynnej zmiany kąta
czynami Fra • f" i Frm r, przy czym oddziały¬
nastawienia łopat śmigłowca, przy mimorśrodowym układzie uruchomiania w głowicy
wirnika, znamienny tym, że ucha wieszakowe
w kierunku działania sił odśrodkowych Fu pod¬
(5) zewnętrznego człona mimośrodowego (6) są
połączone z wytworzonymi na wolnych końcach
wanie na łopatę lub na wał silnika wyraża się
czas autorotacji, a siły Ftm podczas lotu sil¬
nikowego.
Ta samoczynna część z całej wymaganej przy
autorotacji zmiany przestawienia łopat, prze¬
dźwigni (3) uchami (8) za pomocą cięgien (4),
przy czym środki tych uch (8) są umieszczone
mimośrodowo w stosunku do osi (ZZ) łopat
(2) wirnika.
dłuża krytyczną chwilę, podczas której pilot mu¬
si doprowadzić łopaty dio położenia, koniecznego
Vyzkumny a zkuśebni
przy autorotacji. W ten sposób wynalazek
przyczynia się do wydatnego zwiększenia bez¬
Zastępca: mgr Józef Kamiński
pieczeństwa lotu śmigłowca.
letecky ustav
rzecznik patentowy
Do opisu patentowego nr 43194
t>.W.H. Wżóf jednoraz. zam. PL/Ke, Czst. zam. 598 20. 2. 60. 100 egz. Al pism. ki. 3.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
366 Кб
Теги
pl43194b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа