close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL43217B1

код для вставкиСкачать
Opublikowano dnia 20 maja 1960 r.
£>
WEHr
•<
biMlioTI
jUrzędw Patentowego
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
OPIS PATENTOWY
Nr 43217
KI. 63 c, 42
Inż. Zdzisław Strychalski
Dąbrowa Górnicza, Polska
Mgr inż. Józef Strychalski
Katowice, Polska
Inż. Mieczysław Iwański
Grodziec, k. Będzina, Polska
Dodatkowy resor hydrauliczno-dynamiczny
Patent trwa od dnia 22 września 1958 r.
Przedmiotem wynalazku jest dodatkowy, hy¬
drauliczno-dynamiczny resor samochodowy, za¬
.przeciążenia,
bezpieczający resory podstawowe
przypadkach.
przed znisz¬
czeniem lub uszkodzeniem w przypadkach na¬
głego
przeciążenia.
Przypadki przeciążenia
re¬
sorów występują bardzo często przy pracy sa¬
mochodów ciężarowych, a zwłaszcza wywrotek,
w trudnych warunkach terenowych, na budo¬
ponieważ
przejmuje
na
siebie
nagłe nadwyżki obciążenia występujące w tych
Jednocześnie resor dodatkowy według wy¬
nalazku spełnia rolę amortyzatora, tłumiącego
drgania całego układu zawieszenia, oraz sta¬
bilizatora, wyrównującego jednostronne uderze¬
nia na koła podczas jazdy po wyboistej drodze.
wach oraz w czasie jazdy po wyboistych dro¬
Ponadto zabezpiecza przed uszkodzeniem zde¬
gach.
rzaka gumowego, łagodząc jego uderzenia o ra¬
Przeciążenie resorów może nastąpić również
podczas ładowania samochodu czerpakiem me¬
chanicznym, kiedy spadający do skrzyni sa¬
mę w momencie nagłego przeresorowania sa¬
mochodu.
mochodu ładunek powoduje nagły przyrost ob¬
Na rysunku uwidoczniono przedmiot wyna¬
lazku w przekroju pionowym, ustawiony na re¬
ciążenia. Dodatkowy resor według wynalazku
sorze podstawowym 11
zabezpiecza
chodu ciężarowego „Star 20", w celu zilustro¬
przed
zniszczeniem lub
uszkodze¬
niem resorów w podanych wyżej przypadkach
wania jego działania.
pod skrzynią 12 samo¬
Działanie resoru według wynalazku jest na¬
góry jest swobodny, ponieważ ciecz wypierana
stępujące: powolne przesuwanie tłoka 2 w dół
przez powietrze z przestrzeni międzycylindryczpod wpływem obciążenia powoduje przetłacza¬
nej, podnosi zawór zwrotny 4 i z minimalnym
nie cieczy 14 z cylindra 2 do przestrzeni mię¬
oporem dostaje się pod tłok cylindra 2. Enerdzy cylindrem 2 i cylindrem 3t gdzie znajduje , giczne poruszanie się tłoka w dół i w górę po¬
się hermetycznie zamknięte powietrze; -Górne
woduje, odmykanie i zamykanie się grzybka 5
położenie tłoka odpowiada ciśnieniu atmosfe¬
zaworu 'dławiącego. Przed powstaniem drgań
rycznemu powietrza w przestrzeni międzycywłasnych zabezpiecza sprężyna talerzowa 6.
lindrowej i w przestrzeni międzycylindrowej
Elementy sprężyny, na przemian odwrócone,
znajduje się wtedy minimalna ilość cieczy. Doi*
posiadają szereg przestrzeni, wypełnionych cie¬
ne położenie tłoka 1, pokazane na rysunku, od¬
czą, co daje silne tłumienie drgań.
powiada prawie całkowitemu stłoczeniu po~~ Przecieki cieczy 14 na górną płaszczyznę tło¬
• wietrzą,
w
przestrzeni
międzycylindrowej,
ka 2 odprowadzane są z powrotem do prze¬
a więc okresowi maksymalnej siły nacisku, wy¬
strzeni
twarzającej
łów w trzonie 7 tłoka i zaworu kulkowego 8,
ponieważ tuleja teleskopowa 9, przesuwając się
w tulei 10, działa pompująco.
w
przestrzeni
międzycylindrowej
korek pneumatyczno-hydrauliczny.
Działanie
resoru
według
wynalazku
ma
pod
tłokiem
za
pośrednictwem
kana¬
miejsce podczas nagłego załadowania samocho¬
du lub w czasie szybkiej jazdy na wyboistej
drodze. Następuje wtedy energiczne uginanie
się resorów, a tym samym większa szybkość
przemieszczania się tłoka 2. Ciecz wtedy prze¬
dostaje się przez wąską szczelinę w zaworze
dławiącym
5,
stwarzając
opór
tym
większy,
im większa jest szybkość przemieszczania się
tłoka. W przypadku dalszego wzrostu szybkości,
zwiększone ciśnienie cieczy powoduje otwarcie
się zaworu dławiącego, przy czym grzybek 5,
przesuwając się w dół, naciska sprężynę tale¬
rzową 6. Zawór dławiący odmyka się pod dzia¬
łaniem ciśnienia około 35 atm, co daje siłę
oporu około 1000 kG, a więc wystarcza na
zrównoważenie siły wywołanej nagłym zrzutem
Zastrzeżeni ap a t e n t
1. Dodatkowy
resor
o w e
hydrauliczno-dynamiczny,
znamienny tym, że posiada zawór dławiący
(5), który wykonany jest łącznie z zaworem
zwrotnym (4), przy czym korpusem zaworu
dławiącego jest tuleja zaworu zwrotnego,
a pod zaworem dławiącym (5) znajduje się
sprężyna talerzowa (6).
2. Dodatkowy resor według zastrz. 2, znamien¬
ny tym, że trzon (7) tłoka (2) posiada ka¬
nały (23) oraz zawór kulkowy (8).
ładunku 2000 kG do skrzyni samochodu. Wiel¬
Zdzisław
Strychalski
Józef Strychalski
Mieczysław
Iwański
kość oporu, jaki stawia tłok 2, zależy od szyb¬
Zastępca: Dr Adam Ponikło,
kości jego
przesuwu w dół. Powrót tłoka do
rzecznik patentowy
Do opisu patentowego nr 43211
^^
j
/
Wzór
jednora2.
Stoi.
ZaŁsł.
Grat. — WG.
Zam.
i89,
JOO
i* I B L i O 1 EKA
Urzędy Patentowego!
[Petotlij Hzecz|p«piilite| Ladiny
eg2„
Al
pism.,
Ki.
111.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
272 Кб
Теги
pl43217b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа