close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL43841B1

код для вставкиСкачать
Opublikowano dnia 36 grudnia 1*60 r.
EW/ SL
!BIBLIOTEK A
J rzędu Połentowego|
jWlel Bzeczypcsaditej' Ludowej
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
OPIS PATENTOWY
Nr 43841
KI.
Kopalnia Węgla Kamiennego Wanda-Lech*)
19o
V%
Ruda Śląska, Polska
Podkład żelazobetonowy za złączami do przymocowywania szyn
Patent trwa od dnia 18 lipca 1959 r.
Przedmiotem wynalazku jest podkład żelazo¬
betonowy
wraz
ze
złączami i
uchwytami
do
przymocowywania szyn kolejowych, mający na
celu uzyskanie korzystnego pod względem sta¬
tycznych rozkładu sił działających na pod¬
kład, dzięki łączeniu szyn po przekątnej prosto¬
kąta, utworzonego z szerokości podkładu i sze¬
rokości stopy szyny.
Dotychczas do budowy torów normalnotoro¬
wych i wąskotorowych, a w szczególności w
podziemiach kopalń, stosuje się drewniane pod¬
kłady, których okres eksploatacji jest krótki,
bo trwający zaledwie od 1 do 3 lat; poza tym
drewno jest materiałem drogim i deficytowym.
Dlatego też w skali krajowej i światowej pró¬
bowano stworzyć podkład zastępczy, prefabry¬
kowany, to jest żelazobetonowy i strunobetono¬
wy. Podkłady strunobetonowe są w produkcji
drogie i skomplikowane.
*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą
wynalazku jest inż. Karol Szulc.
Podkład żelazobetonowy
według
wynalazku
ma na celu wyeliminowanie wad dotychczaso¬
wych znanych sposobów łączenia szyn z pod¬
kładami żelazobetonowymi, prefabrykowanymi
i innymi.
Na rysunku fig. 1 i 2 przedstawiają widok z
boku i z góry lewego złącza typu pierwszego,
fig. 3 i 4 — widok z boku i widok z góry le¬
wego złącza typu drugiego, fig. 5 i 6 — widok
z boku i z góry podkładu wraz z szynami przy¬
mocowanymi za pomocą złączy typu pierwsze¬
go, fig. 7 i 8 — widok z boku i z góry pod¬
kładu z szynami przymocowanymi za pomocą
złączy typu drugiego, fig. 9 — zbrojenie pod¬
kładu umieszczane w formach przed zalaniem
betonem, a fig. 10 — podkłady wraź z szynami,
przymocowanymi do nich za pomocą złączy
typu pierwszego i drugiego.
Podkład według wynalazku jest prefabryka¬
tem żelazobetonowym, cechującym się tym, że
jego zbrojenie ma konstrukcję zamkniętego
graniastosłupa o przekroju prostokątnym, wy-
konanego z "prętów żelaznych (fig. 9). Wewnątrz
tego graniastosłupa, od góry, sa ukośnie umo¬
cowane za pomocą wykształconego w formie
zaczepu, środkowego górnego -pręta zbrojenia
i jego ciężaru. Długość złącza jest również
zmienna, gdyż zależy od szerokości podkładu
letę, że dzięki zastosowaniu uchwytów oszczę¬
dza się połowę zestawów (śruby stopowe, pod¬
kładki sprężynujące, łapki dociskowe itp.) do
przymocowywania śrub, a pomimo tego bezpie¬
czeństwo ruchu nie jest mniejsze, aniżeli na
szlakach z innymi podkładami prefabrykowa¬
nymi.
Podkłady według wynalazku stosuje się nie¬
zależnie od prześwitu na przemian, tzn. po pod¬
kładzie ze złączami płaskimi następuje podkład
i szerokości stopy szyny. Złącze jest umieszczo¬
z uchwytami (fig.
6, dwa złącza do przymocowania szyn (fig. 1,
2, 3, 4). Złącza te są wykonane z płaskownika
o szerokości i grubości dostosowanej do wiel¬
kości prześwitu toru,
szybkości jazdy pociągu
ne równolegle do przekątnej prostokąta, utwo¬
rzonego z szerokości podkładu i szerokości sto¬
py
szyny.
Stosuje się dwa typy złączy, jeden (fig. 1, 2)
o końcach płaskich 1, 2, w których znajdują
się otwory 5 na trzpienie do śrub stopowych
oraz typ drugi (fig. 3, 4), którego jeden koniec 4
jest taki sam jak koniec złącza typu pierwsze¬
go, zaś koniec drugi 3 ma kształt uchwytu obej¬
mującego od spodu stopę szyny. Szyny są przy¬
mocowane do podkładu (fig. 5) za pomocą zna¬
nych śrub /, z zastosowaniem podkładek sprę¬
żynujących
e,
zabezpieczających
śruby
przed
luzowaniem oraz za pomocą łapek dociskowych
d. Stopa szyny a spoczywa na podkładce amor¬
tyzującej b, wykonanej z zużytych pasów prze¬
nośnikowych.
Podkład według wynalazku jest kształtu dwo¬
jakiego, zależnie od prześwitu toru, w jakim
ma być zabudowany. Dla prześwitu 400—535
mm stosuje się podkład, którego płaszczyzna
spodnia jest prosta, natomiast płaszczyzna gór¬
na pomiędzy szynami jest łukowato wgłębiona
(fig. 5). Od miejsca, w którym przytwierdza
się szynę, gónła płaszczyzna podkładu jest na¬
chylona pod kątem 1:20 w kierunku do środ¬
ka podkładu, zaś pozostałe zewnętrzne części
tej płaszczyzny są równoległe do podstawy pod¬
kładu.
Dla prześwitu tonu większego aniżeli 535 mm
stosuje się podkład, którego płaszczyzna spod¬
nia jest
w
środku
wypukła, zaś płaszczyzna
górna jest prosta, z wyjątkiem małego nachy¬
lenia do środka podkładu w miejscu, w któ¬
rym przymocowuje się szynę (fig. 7).
Produkcja podkładu według wynalazku odby¬
wa się w ten sposób, że umieszczone w formie
zbrojenie (fig. 9) zalewa się zupełnie betonem
tak, - że z formy wystają tylko końce złączy,
płaskie 1, 2, 4 albo uchwyty 3, za pomocą któ¬
rych przymocowuje się szyny do podkładu. W
porównaniu z innymi podkładami prefabryko¬
wanymi, podkład według wynalazku ma tę za¬
10).
Zastrzeżenia patentowe
1. Podkład żelazobetonowy ze złączami do przy¬
mocowywania szyn, znamienny tym, że w zbro¬
jeniu podkładu po przekątnej prostokąta, utworzonego z szerokości podkładu i szero¬
kości stopy szyny, są umieszczone i razem
z tym zbrojeniem zabetonowane, lewe i pra¬
we złącza o płaskich końcach (1, 2), mające
na tych końcach po jednym otworze (5),
przez które wprowadza się śruby, służące
do przymocowywania szyny do podkładu (fig.
1, 2).
2. Podkład żelazobetonowy według zastrz. 1,
znamienny tym, że w zbrojeniu podkładu
po przekątnej prostokąta, utworzonego z sze¬
rokości podkładu i szerokości stopy szyny,
są umieszczone i razem z tym zbrojeniem
zabetonowane, lewe i prawe złącza stano¬
wiące odmianę złączy według zastrz. 1, któ¬
rych jeden koniec jest płaski (4) i ma otwór
(5) na śrubę przymocowującą szynę do pod¬
kładu, zaś koniec drugi jest ukształtowany
w formie uchwytu (3), obejmującego od spo¬
du stopę szyny (fig. 3, 4).
3. Podkład żelazobetonowy według zastrz. 1,
2, znamienny tym, że składające się z prę¬
tów żelaznych zbrojenie ma kształt zamknię¬
tego, prostokątnego na przekroju poprzecz¬
nym graniastosłupa, którego środkowy, gór¬
ny pręt zbrojenia, jest wykształcony w for¬
mie zaczepu (6), chwytającego ukośnie umieszczone w zbrojeniu oba złącza tj. lewe
i prawe (fig. 9).
4. Podkład żelazobetonowy według zastrz. 1—3,
znamienny tym,
że górna płaszczyzna pod¬
kładu do torów o prześwicie od 400—535
mm jest w środku łukowo wgłębiona (fig 5),
zaś w podkładzie do toru o prześwicie po¬
wyżej 535 mm podstawa ta jest w środku
wypukła (fig. 7).
Kopalnia Węgla Kamiennego
Wanda—Lech
Do
opisu
patentowego nr
43841
Ark. 1
*s
*
Do opisu patentowego nr 43841
Ark. 2
MBLIOTEK a
[Urzędu
Patentowego,
iPjjstlel BzBttyppsprtiiBj Ludowej
P.W.H. wzór jednaraz. żarn. PL/Ke, Czst. zam. 264i 26. 5. 60. 100 egz.
Al pism.
ki.
3
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
349 Кб
Теги
pl43841b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа