close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL45439B1

код для вставкиСкачать
Opijfciifcpwano iJnia 27 grudnia 1961 r.
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
OPIS PATENTOWY
U<lM
Nr 45439
Wacłair Popielski
Kraków, Polska
Zofia Wróbleiuska
Kraków, Polaka
Pasta zabezpieczająca metale przed korozją
Patent trwa od dnia 8 grudnia 1960 r.
Dotychczas do zabezpieczenia
przed
Pasta według wynalazku usuwa wspomniane
korozją, a szczególnie rurociągów znajdujących
wady. Składa się ona z około 55% szlamów po-
eię w ziemi, stosowano powłoki ochronne z pa¬
chromowych odpadkowych, około 5% kwasów
pieru,
juty, tkaniny szklanej, tworzyw sztucz¬
naftonowych oraz około 10% parafiny i około
nych, a ostatnio żywic epoksydowych. Wymie¬
30% oleju maszynowego jako środka wiążącego.
nione materiały
chronią metal
metali
od
środowiska
Pastę wytwarza się przez ogrzanie składni¬
korozyjnego tylko przez to, że nie dopuszczają
ków i zmieszanie. Stosuje się ją na zimno, przy
do stykania się metalu z wilgotną ziemią i dy-
czyim można również nakładać ją na mokrą po¬
wierzchnię metalu rap. na powierzchnię rur.
fundującym tlenem. Powłoki te nie wykazują
żadnego działania pasywującego na powierzch¬
W przypadku
uszkodzenia powłoki
ochrona
nię metalu, a więc działanie ich będzie tak
długo skuteczne, dopóki woda i tlen, jony Cl',
metalu jest zapewniana na skutek szybkiego łu¬
S04", CO3" i kwasy huminowe na skutek osmo¬
wody przedostającej się pod warstwą izolacyj¬
zy luib uszkodzenia izolacji nie przedostaną się
ną. Pasta według wynalazku chroni równie!
do powierzchni metalu.
miejsce spawania rurociągówt
gowania z .pasty chromianów,
pod
wpływem
Zastrzeżenie
patentowe
Paista zabezpieczająca metale przed korozja,
znamienna tym, że stanowi mieszaninę otrzy¬
maną przez zmieszanie w podwyższonej tempe¬
raturze
około
55%
szlamów
parafiny i o około 30% oleju maszynowego jako
środka wiążącego.
pc-ehromowych
i około 5% kwasów naftenowych oraz około 10%
[B'BLfOTE?
2372. RSW „Prasa", Kielce.
/Urzędu < ^enru.^J
Wacław Popielski
Zofia
Wróblewska
Zastępca: mgr inż. Eugeniusz Mirecki
rzecznik patentowy
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
112 Кб
Теги
pl45439b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа