close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL46065B1

код для вставкиСкачать
B!R<
2
toluen
Opublikowano dnia 8 września 1962 r.
5)«f
^ ***»}.O
v
£
*<
/ f
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
OPIS PATENTOWY
Nr 46065
KI. 42 k, 7/02
Instytut Metalurgii Żelaza*)
im. Stanisława Staszica
Gliiwice, Polska
Miernik naciągu przy walcowaniu na zimno
Patent trwa od dnia 20 listopada 1961 r.
Wynalazek dotyczy urządzenia do pomiaru
nalciągu przy produkcji wyrobów zimnowalco¬
wanych.
'Znamię dotychczas mierniki naciągu (stosowa¬
ne do tego celu a budowane w oparciu o sprę¬
żyny płaskie (elementy przyjmujące pionową
składową siły naciągu) oraz posiadające możli¬
wość zmiany zakresu pomiaru na łączu sprę¬
żyna — przetwornik sprawiały swą niedokład¬
nością (niestałość zera, luzy -mechaniczne, duży
wpływ zanieczyszczeń przy ztmianie zakresów)
duże kłopoty w eksploatacji.
Celem uniknięcia wspomnianych wad zna¬
nych już urządzeń, opracowano nowy miernik
naciągu, w którym elementami sprężynującymi
są dwa pierścienie, umieszczone yr bocznych
pomocy rolek prowadzących, zmieniając kąt
pomiaru.
Miernik
trójrolkowy
według
wynalazku
przedstawiono na rysunkach, z których: fig. 1
przedstawia schemat miernika, fig. 2 przedsta¬
wia schemat szczegółu konstrukcyjnego C1C2DE.
Trójrolkowymiernik według wynalazku skła¬
da się z rolki pomiarowej A, rolek prowadzą¬
cych Bu B2, pierścieni sprężynuj ący|ch Ci, C2
umieszczonych w bocznych ściankach obudowy
miernika D pod oibu końcami wałka rolki po¬
miarowej A, mostka E łączącego sztywno pierś¬
cienie Ci i C2 oraz przetwornika F zabudowa¬
nego na sztywno w obudowie D. Pod rolkami
BA i B2 znajdują się podkładki Gt i Gj.
Przyjmowanie składowej] pionowej siły na¬
ściaiikadh obudowy, połączone ze sobą oraz
ciągu, do której siła naciągu jest proporcjonal¬
z obudową, sztyjwno, zaś z czujnikiem stykowo,
Zmianę zakresów pomiaru dokonuje się przy
na według
znanego
wzoru
następuje
prztó
pierścienie Ci i C2 za pośrednictwem rolki At
Ugięcie pierścieni CA i C2 przenosi się przy
*) Właściciel patentu oświadczył, że współtwór¬
cami Wynalazku są inż. Jan Gołek i inż.
Zygfryd Kazior.
pomocy mostka E na zworę przetwornika P$
podającego impuls na wskaźnik, rejestrator hlb
układ automatycznej regulacji*
zmmy Ukaemu *m*a**mm *W«iuje się
przez podwyższenie lub obniżenie rolek prowa¬
dzących Bj i Bt przy poimoicy podkładek G4
Zastrzeżenie
Miernik naciągu, znaniienny tyim., że jako
elementów sprężynujących użyto dwóch pierś-
i G2.
Podwyższenie to zmienia kąt pomiaru, a tym
samym wpływa na wielkość składowej p;ono-
wej siły naciąjgu według znanego Wzoru nie
zmieniając zakresu pracy pozostałych elemen¬
patentowe
c'eni (Cu C,>, umieszczonych w bocznych ścian¬
kach obudowy (D), przy czym zmianę zakresu
pomiarowego uzyskuje się .przez zmianę kąta
pomiarowego, przesuwając pionowo rolki (Bx
i B2).
tów -A, Ci, C2, E i F.
Instytut Metalurgii Żelaza
im, Stanisława
A D C1 Bj
\
&1&1
!r*\-
■ "/cgof
1.432. RSW „Prasa", fretce;
Staszica
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
156 Кб
Теги
pl46065b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа