close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Met-diplom-2011magistr

код для вставкиСкачать
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт за напрямом 6.030504 "Економіка підприємства"
спеціальність 8.03050401 "Економіка підприємства"
Київ 2012
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт за напрямом 6.030504 "Економіка підприємства"
спеціальність 8.03050401 "Економіка підприємства"
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні навчально-методичної ради
Національного транспортного університету
Протокол №___ від "___"_________2012 р.
Перший проректор, професор
____________________ М.О. БІЛЯКОВИЧ
Київ 2012
Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт за напрямом 6.030504 "Економіка підприємства" спеціальність 8.03050401 "Економіка підприємства" / Укл. Козак Л.С., Бойко В.В., Зюзіна В.П., Гребельник Є.С. - К.: НТУ, 2009. - 48 с.
Укладачі: Козак Л.С., к.е.н., проф.
Бойко В.В., к.е.н., доц.
Зюзіна В.П., доц.
Гребельник Є.С., ас.
Рецензенти: проф. Бідняк М.Н., д.т.н., професор
проф. Базилюк А.В., д.е.н., професор
проф. Хмелевський М.О., к.е.н., професор
ЗМІСТ
стор.
Загальні положення..................................................................
1. Науково-дослідницька практика................................................
1.1. Мета, зміст, база науково-дослідницької практики студентів.........
1.2. Організація і керівництво практикою студентів.........................
1.3. Програма практики та підведення її підсумків...........................
2. Порядок виконання магістерської роботи..................................
2.1. Етапи виконання і вибір напрямку магістерської роботи..................
2.2. Орієнтовна тематика магістерських робіт.....................................
2.3. Вимоги до структури та змісту магістерської роботи.......................
2.4. Підбір і опрацювання літератури............................................
3. Правила оформлення магістерської роботи.....................................
3.1. Загальні принципи оформлення..............................................
3.2. Оформлення таблиць...........................................................
3.3. Оформлення ілюстрацій.......................................................
3.4. Оформлення формул...........................................................
3.5. Оформлення посилань на використані джерела..........................
3.6. Оформлення додатків..........................................................
4. Оформлення відзиву, рецензії та організація захисту роботи...........
4.1. Рецензування магістерської роботи............................................
4.2. Захист магістерської роботи.....................................................
4.3. Критерії оцінювання...........................................................
Список рекомендованої літератури..............................................
Додатки.................................................................................
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Магістерське дослідження завершує підготовку магістрів і відіграє важливу роль у їхньому формуванні як фахівців, спроможних адаптувати теоретичні моделі до сучасних умов виробничої діяльності вітчизняних суб'єктів господарської діяльності, зокрема транспортної галузі.
Магістерська робота є самостійним комплексним дослідженням, яке виконується для підтвердження кваліфікаційного рівня її автора. Підготовка та захист магістерської роботи передбачені навчальним планом за спеціальністю 8.03050401 "Економіка підприємства".
Метою виконання магістерської роботи є: систематизація, закріплення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та набуття навичок самостійного аналізу і узагальнення інформації з усіх навчальних дисциплін, а також матеріалів, зібраних під час проходження переддипломної практики.
Магістерська робота повинна розроблятись на конкретних економіко-виробничих завданнях, що постають перед підприємством, регіоном, галуззю, національною економікою. Це дозволяє застосувати наукову методику збору й аналізу вихідних матеріалів, глибше вивчити діяльність підприємств і методи розв'язання економіко-фінансових завдань, використовувати в процесі розробки теми елементи наукового дослідження, оцінити реальні економіко-виробничі умови і запропонувати до впровадження ефективні заходи.
Магістрам, як правило, пропонуються науково-дослідні теми. У цьому разі головним завданням магістерського дослідження є поглиблене вивчення сутності теоретичних моделей та пошук способів їх адаптації до сучасних умов виробничої діяльності вітчизняних суб'єктів господарської діяльності, зокрема транспортної галузі. Процес виконання магістерської роботи повинен забезпечувати не стільки вирішення наукових проблем, скільки засвідчити здатність автора належним чином вести науковий пошук, творчо опрацьовувати наукову літературу, законодавчу та нормативну базу, статистичні та практичні дані, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи наукового пізнання, вміти застосовувати їх при написанні магістерської роботи. Головний критерій оцінки таких магістерських робіт - наявність елементів наукової новизни.
Окремим магістрам за погодженням з науковим керівником також може бути запропонована тема практичного спрямування. У цьому разі головним завданням дослідження є виявлення здатності до самостійного, ефективного вирішення питань планування, організації, аналізу діяльності в якості управлінського працівника підприємства транспорту; виявлення уміння застосовувати наукові методи та інформаційні технології при економічному обґрунтуванні конкретних господарських рішень.
Тема магістерської роботи повинна носити комплексний характер і передбачати одночасно вирішення організаційних, виробничо-економічних і фінансових питань стосовно діяльності підприємства, його підрозділів, регіону, галузі або національної економіки.
Магістерська робота повинна відображати рівень знань студентом загальнонаукових і спеціальних дисциплін, економічних законів, та їх застосування у практичній та науково-дослідній діяльності. При написанні магістерської роботи студент повинен довести своє вміння користуватися інформаційними джерелами, нормативними документами (законами України, постановами Верховної Ради, Уряду тощо), сучасними методами обробки статистичних даних, інформаційними технологіями, оцінювати існуючі наукові концепції та підходи до економічних явищ і процесів.
Магістерська робота не передбачає безпосереднє переписування підручників, монографій, статей. Зібраний матеріал повинен бути узагальненим, проаналізованим, творчо переосмисленим з обов'язковим авторським баченням проблеми. Виклад потрібно здійснювати своїми словами, уникаючи незрозумілих термінів і складних мовних зворотів.
Викладати матеріал у магістерській роботі потрібно логічно, уникати використання невпорядкованого, несистематизованого матеріалу, застарілих даних.
Зустрічаються випадки, коли кілька студентів пишуть дипломні роботи на однакову тему з однаковим змістом (має місце переписування). Такі роботи до перевірки не приймаються і до захисту не допускаються.
Отже, відповідно до встановлених у вищій школі вимог магістерська робота повинна відповідати стандартам. У першу чергу вона має бути виконана автором самостійно на основі опрацьованого найновішого теоретичного, статистичного і практичного матеріалу, містити власні висновки і пропозиції, бути належно структурованою і оформленою. Механічно переписані з літературних джерел, нормативних документів, не оформлені належним чином, а тим більше виготовлені шляхом плагіату в інших авторів магістерські роботи до захисту не допускаються.
Всі методичні питання, викладені в даних рекомендаціях, призначені як для магістрів, так і для їх наукових керівників.
Метою розробки методичних рекомендацій є надання студентам - випускникам необхідної методичної допомоги в організації раціональної та ефективної роботи по збору матеріалів, написанню і захисту магістерської роботи.
Регламентація вимог до магістерського дослідження встановлює єдиний зразок його керівництва і повинна стимулювати творчу розробку теми магістерської роботи та прояв максимуму ініціативи в рамках чітко визначних загальнообов'язкових вимог.
В основу розробки "Методичних рекомендацій" покладені стандарти вищої освіти, відповідні постанови Кабінету Міністрів та нормативні матеріали Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА
1.1. Мета, зміст, база науково-дослідницької практики студентів
Метою проходження переддипломної практики є апробація студентами набутих теоретичних знань з економіки підприємства та її методологічного інструментарію, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень відповідно до кваліфікаційного рівня в умовах реально функціонуючого підприємства,
Зміст і послідовність практики визначається програмою, що розробляється і поновлюється кафедрою згідно з навчальним планом.
Основним навчально-методичним документом практики є наскрізна навчальна програма практики, на основі якої розробляються робочі програми відповідних видів практики.
Під час науково-дослідницької практики студенти поглиблюють та закріпляють теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, збирають фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи магістра.
Бази практики визначаються кафедрою економіки. Практика студентів кафедри економіки проводиться на конкретних підприємствах (незалежно від форми власності), які мають відповідні умови згідно з робочою програмою та задовольняють вимоги кваліфікаційного рівня магістра з економіки.
У разі, коли підготовка фахівців здійснюється за замовленням юридичних або фізичних осіб, база практики може бути запропонована замовниками, якщо інше не передбачено контрактом.
Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе і пропонувати місце проходження практики.
1.2. Організація і керівництво практикою студентів
Відповідальність за організацію і проведення практики, а також за навчально-методичне забезпечення і контроль проходження практики згідно з програмою і конкретним завданням покладається на керівництво кафедри економіки підприємства.
Загальну організацію практики студентів та контроль за її проведенням на кафедрі економіки здійснює керівник практики, який призначається завідуючим кафедрою і має погодинне навантаження згідно з діючими нормативами.
До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному процесі.
Студентам магістратури видається за погодженням з науковим керівником напрямок і зміст наукових досліджень, їх кінцевий результат та методично-календарний план їх проведення.
Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою спільно з деканатом з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання, а також побажання студентів і їх замовників.
Витрати на практику студентів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку магістрів. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляється деканатом і погоджується з базами практики.
Керівник практики від кафедри зобов'язаний:
* перед початком практики контролювати підготовленість баз практики та керувати процесом укладення договорів і підготовкою робочих програм практики;
* забезпечувати проведення всіх, організаційних заходів перед відправленням студентів на практику: 1) інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки;
2) надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, робочої програми, індивідуального завдання, календарного плану проходження практики);
* консультувати студентів з питань збору та підготовки матеріалів для звіту про практику;
* подавати завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення процесів проходження практики студентів;
* брати участь у складі робочої комісії під час захисту студентами звіту з практики.
Студенти-практиканти під час проходження практики зобов'язані:
- до початку практики одержати на кафедрі направлення на практику, від керівника практики - консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
- своєчасно прибути на базу практики і визначити своє місце і порядок проходження практики;
- додержуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства, організації чи установи;
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені робочою програмою практики і вказівками її керівників;
- вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;
- нести відповідальність за виконану роботу;
- протягом перших десяти днів семестру скласти звіт про проходження практики, оформити його та скласти залік з практики.
1.3. Програма практики та підведення її підсумків
Основним організаційним документом щодо проведення практики є її програма. Програма науково-дослідницької практики передбачає ознайомлення з наступними питаннями.
Загальне ознайомлення з підприємством. Історія створення і розвитку підприємства. Характеристика продукції (послуг), її номенклатура і асортимент; рівень спеціалізації і кооперування; основні технологічні процеси і загальний технологічний рівень виробництва. З'ясувати перспективи розвитку підприємства.
Організаційна структура і управління підприємством. Форми власності та господарювання. Організаційно-правова форма бізнесу. Ознайомитися із структурою виробничих підрозділів підприємства (основних, допоміжних і обслуговуючих цехів), господарствами і службами невиробничого характеру, механізмом їх взаємозв'язку, юридичним статусом. Зробити схему організаційної структури управління підприємством. Виявити, які зміни відбулися в структурі органів управління за минулий період, з'ясувати плани на найближчу перспективу, дати їм оцінку. Більш глибоко вивчити економічну службу на підприємстві, її функції за умов адаптації підприємства до динамічного зовнішнього середовища, взаємозв'язок з іншими службами.
Майно і власність підприємства. Ознайомитися зі складом майна підприємства, основних фондів, оборотних коштів та інших активів; формами власності на майно. Вивчити джерела формування майна підприємства (внески засновників, доходи підприємства від виробничої діяльності, цінних паперів, капітальні вкладення і дотації з бюджету та ін.). Особливу увагу приділити цим питанням, якщо підприємство є акціонерним, товариством з обмеженою відповідальністю або спільним.
Взаємовідносини підприємства із зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою. З'ясувати місце підприємства у виробничо-господарському комплексі країни або регіону, скласти схему його взаємозв'язків з іншими підприємствами, організаціями і установами (зовнішнім середовищем): постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, банками, фінансовими органами, біржами, науково-дослідними організаціями тощо. Дати оцінку стабільності виробничих зв'язків. Ознайомитися із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, перспективами розширення зовнішньоекономічних зв'язків. За їх відсутності - з перспективами виходу на зовнішній ринок.
Система маркетингу на підприємстві. Ознайомитися зі структурою підрозділу, що управляє маркетинговою діяльністю. За відсутності його організаційних форм з'ясувати розподіл маркетингових функцій між відділами управління.
Охарактеризувати ринок продукції підприємства, його особливості і перспективи, з'ясувати, як проводиться аналіз ринкових можливостей підприємства, дослідження попиту на продукцію і настільки вони ефективні. Хоча б у загальному вигляді дати оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках. Слід з'ясувати стратегію маркетингу підприємства на перспективу щодо номенклатури продукції, ринку збуту.
Вивчити систему цін на продукцію підприємства, порядок розробки та встановлення цін; фактори впливу на рівень цін підприємства.
Система планування діяльності підприємства. Ознайомитися з системою планів підприємства, організацією їх розробки. З'ясувати, яким підрозділом і якими методами проводиться розробка і вибір стратегії розвитку підприємства.
Витрати та фінанси підприємства. Ознайомитися з порядком формування витрат, показниками собівартості продукції: кошторисом витрат на виробництво, собівартістю продукції. Аналіз динаміки прибутку підприємства показників рентабельності продукції і виробництва.
Податки та обов'язкові платежі. Ознайомитися з системою податків підприємства, методикою їх обчислення. Звернути увагу на пільги щодо оподаткування, їх стимулюючу роль в інвестиційній діяльності підприємства і виконанні соціальних програм. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства. Оцінити напрямки інноваційної діяльності підприємства. Надати характеристику проектам, які реалізуються на підприємстві. Вказати критерії, які застосовуються у практиці прийняття проектних рішень.
Фінансова оцінка діяльності підприємства. Надати характеристику фінансового стану підприємства, використовуючи данні його фінансової звітності за період 2-3 останні роки. Виконати горизонтальний та вертикальний аналізи, розрахувати коефіцієнти ліквідності активів, фінансової стійкості, ділової активності. Визначити напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.
На виконання спільного наказу МОН України, МНС України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. №969/922/216 для закріплення знань і навичок з охорони праці та цивільного захисту до завдань переддипломної практики включені питання з управління в умовах надзвичайних ситуацій.
Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях. Вивчити і оцінити: наявність небезпечних і шкідливих чинників на виробництві; наявність превентивного та оперативного планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів надзвичайної ситуації на об'єкті господарювання; систему охорони праці та систему цивільного захисту співробітників підприємства. Визначити недоліки і слабкі місця в організації та інженерно-технічному забезпеченні якісного функціонування існуючих систем охорони праці та цивільного захисту суб'єкта господарювання.
Результати проходження науково-дослідницької практики студент оформляє як письмовий звіт, який повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.
Орієнтовна структура звіту
Титульний аркуш (додаток А), на якому повинна міститись печатка з місця проходження практики.
Вступ. Чітко формулюються мета й завдання роботи, визначаються коло питань, об'єкт дослідження, методи та інформаційна база дослідження (1-2 стор.).
1. Загальна характеристика підприємства - бази практики (до 5 стор.).
2. Опис та аналітична оцінка діяльності підприємства за підрозділами програми практики (до 10 стор.).
3. Аналіз обраного напрямку діяльності підприємства та рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування (5 стор.).
Висновки. Стисло сформулювати головні висновки та практичні рекомендації щодо ступеня вирішення поставлених у роботі завдань (1-2 стор.).
У кожному розділі звіту слід зробити самостійні висновки, органічно їх пов'язати, підпорядковуючи основному спрямуванню теми. Характер і зміст заходів, що пропонуються, мають базуватися на аналітичних і прогнозних оцінках функціонування та розвитку об'єкта дослідження, ретельних техніко-економічних розрахунках.
Звіт про проходження практики може мати свої відмінні особливості, які виникають із особливостей підприємств, наявності і повноти джерел інформації, теми дипломної роботи. Взагалі, звіти будуються за єдиною схемою на основі діючих методичних рекомендацій. При цьому вимоги уніфікації відносяться не до змісту, а до складових частин звіту.
Звіт повинен містити рукописний (машинописний) текст, розрахунки, таблиці, схеми, ілюстрований матеріал. До нього доцільно включити планові і звітні документи за різними напрямками економічного керівництва, витяги (фрагменти) із Положень щодо відділів апарату управління; інструкцій, документів, що доповнюють матеріал, зібраний відповідно до програми практики. Такі матеріали згодом можуть знадобитися для написання магістерської роботи і будуть використані як додаток до неї.
Організація захисту звіту про практику.
Студент за 3-4 дні до закінчення строку практики подає звіт керівнику практики від підприємства, який за умови позитивної оцінки звіту складає характеристику на студента. Керівник практики від кафедри оцінює звіт студента і дає відзив з рекомендацією про захист перед комісією кафедри.
Робота, виконана з суттєвими відхиленнями від вимог, повертається студенту на доопрацювання.
Захист звіту про проходження практики приймає комісія, призначена розпорядженням завідувача кафедри.
Захист звіту проводиться у такому порядку: повідомлення практиканта (до 10 хв.); оголошення відзивів керівників від підприємства і кафедри; запитання членів комісії; відповіді студента на запитання.
За результатами захисту виставляється оцінка, яка фіксується на титульному аркуші звіту, у відомості та заліковій книжці.
Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надане право проходження практики повторно.
У випадку негативної оцінки звіту про практику вважається, що студент не виконав навчальний план, тому повинен бути відрахований з університету.
Критерії оцінки результатів практики.
Оцінка "відмінно" виставляється за таких умов: зміст та оформлення звіту бездоганні. Характеристика студента позитивна. На всі запитання членів комісії з програми практики і виконаної роботи студент дає повні і точні відповіді.
Оцінка "добре" виставляється за таких умов: не суттєві зауваження щодо змісту і оформлення звіту. Характеристика студента позитивна. У відповідях студента на запитання членів комісії з програми практики є окремі неточності.
Оцінка "задовільно" виставляється за таких умов: недбале оформлення звіту. Переважна більшість питань програми практики у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові й логічні похибки. Характеристика студента в цілому позитивна. Відповідаючи на запитання членів комісії з програми практики, студент почуває себе невпевнено, збивається, припускається помилок, е має твердих знань.
Оцінка "незадовільно" виставляється за таких умов: у звіті висвітлені не всі розділи програми практики або робота запозичена. Характеристика студента негативна. На запитання членів комісії студент не дає задовольняючих відповідей.
2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 2.1. Етапи виконання і вибір напрямку магістерської роботи
Весь процес підготовки, виконання та захисту магістерської роботи складається з таких етапів:
1. Вибір теми магістерської роботи та узгодження її з науковим керівником. Затвердження теми магістерської роботи і закріплення керівника теми.
2. Попереднє ознайомлення з літературою за вибраною темою. 3. Проходження науково-дослідницької практики, написання та захист звіту.
4. Одержання завдання на магістерську роботу. Розробка робочого плану магістерської роботи та календарного графіка її виконання. Розробка календарного плану контрольних заходів - перегляду ходу виконання роботи.
5. Визначення та опрацювання нормативно-правових документів, літературних джерел і матеріалів періодичного друку, систематизація фактичних даних з підприємства.
6. Виконання магістерської роботи за розділами.
7. Підготовка ілюстративного матеріалу.
8. Оформлення магістерської роботи та ілюстративного матеріалу.
9. Попередній захист магістерської роботи на кафедрі.
10. Одержання відгуку керівника та рецензії на магістерську роботу.
11. Захист магістерської роботи. Студент самостійно вибирає будь-який із запропонованих у даних методичних рекомендаціях напрям дослідження. При цьому доцільно керуватися різними мотивами: обізнаністю з проблемою та її актуальністю, своїм майбутнім фахом і рівнем підготовки, уподобаннями, науковими інтересами тощо.
При бажанні студент може обрати інший напрям дослідження та запропонувати власну тему магістерської роботи, якщо у наведеному переліку такої немає, обґрунтувавши актуальність та доцільність її розробки. При цьому назва теми та її спрямованість повинні відповідати профілю спеціальності "Економіка підприємства".
Процес вибору та затвердження теми є складним і тривалим.
Теми магістерських робіт, що пропонуються для виконання, розробляються кафедрою "Економіка" і щорічно коригуються та уточнюються з урахуванням змін, що відбуваються в економічній теорії та практиці.
Протягом місяця з початку семестру студенти ознайомлюються зі запропонованими напрямами магістерських досліджень, формулюють тему роботи та звертаються із заявою на кафедру економіки про її затвердження.
Завідувач кафедри відповідно до поданих заяв розподіляє теми і виконавців за науковими керівниками, враховуючи прохання студентів про призначення їм керівника, фах професорсько-викладацького складу та обсяг навчальних годин, виділених для керівництва магістерським дослідженням.
Після цього виконавці магістерських робіт із науковими керівниками уточнюють кінцевий варіант назви теми роботи та її обґрунтування, а також розроблений план. Після схвалення тема і план роботи разом із обґрунтуванням подаються для затвердження на засідання кафедри.
Обов'язковою передумовою якісного виконання дослідження є робота за індивідуальним планом, що відповідає вимогам змісту магістерської роботи. Розробка робочого плану здійснюється магістром за участі керівника проекту і консультантів окремих частин проекту (додаток Б).
Термін затвердження тем магістерських робіт для студентів денної форми навчання - до 1 грудня поточного року.
Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання (ІЗДН) та Інституту економіки та бізнесу на транспорті (ІЕБТ) встановлені такі терміни:
- вибір теми - до закінчення першої сесії;
- затвердження теми - до закінчення другої заліково-екзаменаційної сесії.
Після затвердження теми керівник видає студенту завдання за встановленою формою, в якому передбачені перелік та послідовність виконання дослідження та терміни представлення матеріалу науковому керівнику. Кожен виконавець зобов'язаний чітко дотримуватися визначених завданням термінів.
2.2. Орієнтовна тематика магістерських робіт
Тематика магістерських робіт не є постійною та підлягає періодичному перегляду та уточненню. Це уточнення полягає в розширенні і доповненні тематики, виключення тем, що втратили свою актуальність або викликають труднощі в розробці, й введенні нових тем, пов'язаних з новітніми досягненнями науки і техніки або вимогами практичної діяльності.
Основні напрямки магістерських досліджень, що рекомендуються, пов'язані з виявленням і мобілізацією внутрішніх резервів і підвищенням ефективності діяльності підприємств транспорту.
Магістрам пропонується тематика робіт, яка наведена в додатку В.
2.3. Вимоги до структури та змісту магістерської роботи
Структура магістерської роботи визначається завданнями і проблематикою дослідження. Магістерська робота повинна містити:
титульний аркуш;
завдання на підготовку роботи;
реферат;
зміст;
перелік умовних позначень (за необхідності);
вступ;
основну частину;
висновки;
список використаних джерел;
додатки.
Титульний аркуш вважається першою сторінкою магістерської роботи. Він містить найменування міністерства; вищого навчального закладу; прізвище, ім'я, по батькові автора; назву магістерської роботи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника; місто і рік написання. Взірець оформлення титульної сторінки магістерської роботи, яка виконується студентами Факультету економіки, менеджменту і права, Інституту економіки і бізнесу на транспорті, Інституту заочного та дистанційного навчання, наведено у додатках Г, Д, Е.
Завдання на підготовку роботи оформляється, як правило, на стандартному бланку, виконаному на двох сторінках аркуша, і розміщується після титульної сторінки. Зразок завдання на дипломну роботу наведено в додатку Ж.
Реферат розміщують безпосередньо після завдання на дипломну роботу. Оформлення реферату здійснюється після закінчення написання всіх розділів, висновків та пропозицій. Реферат призначений для ознайомлення з роботою в цілому, має бути стислим, інформаційним і повинен включати дані про:
- мету роботи, методи дослідження, об'єкт дослідження та основні його характеристики, отримані результати, наукову і практичну значимість роботи;
- обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, формул, додатків, кількість використаних джерел;
- перелік ключових слів, які є основними поняттями, термінами, що характеризують суть роботи, має складатися з 5-15 слів (словосполучень).
Обсяг реферату повинен становити не більше однієї сторінки. Приклад складання реферату наведено в додатку З.
Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, а також вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.
Приклад оформлення змісту наведено в додатку И
Перелік умовних позначень (за необхідності). Якщо в магістерській роботі вжито специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути поданий окремим списком, який розміщують перед вступом.
Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, а справа - їх детальне розшифрування.
Якщо в магістерській роботі якісь окремі терміни, скорочення, символи, позначення таке інше повторюються менше трьох разів, то їх до такого переліку не включають, але розшифровують у тексті (в дужках) при першому згадуванні.
Вступ має розкривати сутність і стан вивчення наукової проблеми та її значущість, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Оформлення вступу здійснюється після закінчення написання всіх розділів, висновків та пропозицій. Обсяг вступу не повинен перевищувати 2-3 сторінки. У вступі подають загальну характеристику магістерської роботи у рекомендованій нижче послідовності.
Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з вже існуючими підходами до розв'язання проблеми чітко, аргументовано обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку транспортної галузі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Коротко вказують зв'язок вибраного напряму дослідження з науково-дослідною роботою кафедри, а також з галузевими планами та програмами. Наприклад, магістерську роботу виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри економіки Національного транспортного університету "Ринкові відносини і підприємництво (2011-2015 рр.)".
Мета і завдання дослідження. Формулюють головну мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. Не слід формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Наприклад, мету для обраної нами як взірець теми "Економічна діагностика стану автотранспортного підприємства" можна сформулювати наступним чином: діагностика ефективності діяльності автотранспортного підприємства в сучасних умовах господарювання та розробка методичних і практичних рекомендацій щодо економічної діагностики стану автотранспортного підприємства.
Об'єкт і предмет дослідження. Вказують об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. По суті об'єкт є матеріальним явищем, яке має фізичні межі. Об'єктом економічної науки є ресурси, доходи, видатки тощо. Предмет міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. По суті предметом є філософські поняття, які характеризують особливі якості об'єкта. Предметом економічної науки є виробничі відносини, закономірності, принципи, методи, методологія тощо. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему дослідження, яка відображається на титульному аркуші як її назва. Наприклад, об'єктом для обраної нами теми буде діяльність автотранспортного підприємства; предметом - підходи та методи економічного діагностування стану підприємства.
Методи дослідження. Подають перелік використаних наукових принципів, методології та методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети, зокрема, методи логічного узагальнення, статистичні, фінансові, інші специфічні прийоми і методи.
Інформаційна база дослідження. Вказують теоретичну й методологічну базу дослідження: закони України, Постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інші нормативні документи, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, що містяться в монографіях, спеціальній та періодичній літературі.
Наукова новизна одержаних результатів. Обґрунтовують наукову новизну одержаних результатів, чітко формулюючи наукові положення, запропоновані студентом самостійно, відокремлюючи основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни.
Практичне значення одержаних результатів. Вказують на практичне значення одержаних результатів. У магістерській роботі, що має теоретичне значення, подають відомості про наукове використання результатів дослідження або рекомендацій щодо їх використання, наприклад, в навчальному процесі при викладанні певних дисциплін; а у роботі, що має прикладне значення, - відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендацій щодо їх використання.
Апробація результатів. Вказується на яких наукових конференціях оприлюднені результати досліджень, викладених в магістерській роботі.
Основна частина магістерської роботи складається з чотирьох (допускається і більше) розділів та підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму й обґрунтуванням застосованих методів дослідження. Наприкінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу виділити важливі положення, уникаючи другорядних подробиць.
Перший розділ (25-30 стор.) структурно складається з 3-4 підрозділів. У ньому висвітлюють теоретичний та методичний аспекти обраної теми, які є результатом ґрунтовного аналізу та критичної оцінки наукової літератури.
В цьому розділі можна окреслити основні етапи розвитку наукової думки за обраною проблемою, щоб краще зрозуміти та визначити тенденції розвитку досліджуваного явища чи процесу. Варто також показати законодавче та нормативне забезпечення досліджуваної проблеми, здійснити аналіз статистичних матеріалів, які характеризують рівень вирішення проблеми. Доцільно виконати аналіз зарубіжного досвіду організації досліджуваного явища чи процесу та обґрунтувати доцільність його використання у вітчизняних умовах. В окремому підрозділі першого розділу викладаються методи та засоби аналізу, які використовуються в наступних розділах роботи.
Другий розділ (25-30 стор.) структурно складається з 4-6 підрозділів. Магістрам, як правило, пропонуються науково-дослідні теми. У цьому разі другий розділ магістерської роботи повинен містити дані, які б засвідчували спробу автора адаптувати теоретичні моделі до сучасних умов господарської діяльності вітчизняних підприємств транспорту. Окремим магістрам за погодженням з науковим керівником також може бути запропонована тема практичного спрямування. У цьому разі головним завданням дослідження є виявлення здатності до самостійного, ефективного вирішення питань планування, організації, аналізу діяльності в якості управлінського працівника підприємства транспорту; виявлення уміння застосовувати наукові методи та інформаційні технології при економічному обґрунтуванні конкретних господарських рішень.
Третій розділ (20-25 стор.) структурно вміщує 3-4 підрозділи. У ньому автор повинен виконати практичне дослідження та аналіз досліджуваних питань на прикладі конкретної (чи декількох) господарюючої структури, опираючись на бухгалтерські та статистичні дані.
У розділі подається детальна техніко-економічна характеристика об'єкту дослідження, на базі якого виконується магістерська робота. Здійснюється аналіз статистичних матеріалів, які характеризують рівень вирішення проблеми, стан вибраного об'єкту відповідно до теми магістерської роботи.
Розділ повинен містити аналіз фактичних даних, які відображають результати діяльності підприємства за останні 2-3 роки. Результати аналізу доцільно представляти у вигляді таблиць, графіків, діаграм, схем.
В цьому розділі автор повинен визначити основні напрямки поліпшення стану підприємства на ринку транспортних послуг; дати конкретні економічно обґрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених недоліків в діяльності підприємства, визначити резерви підвищення ефективності господарської діяльності підприємства на базі сучасної економічної науки. Невід'ємною частиною обґрунтування запропонованих автором заходів є розрахунок їх ефективності з докладним описом та розшифруванням, наприклад: за рахунок чого на підприємстві збільшиться прибуток, поліпшаться умови праці, зменшаться експлуатаційні витрати тощо.
Четвертий розділ (17-25 стор.) "Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях" структурно вміщує 2 підрозділи. Зміст розділу узгоджується автором із консультантом - викладачем кафедри "Екологія та безпека життєдіяльності" НТУ. В цій складовій магістерської роботи висвітлюються положення щодо охорони праці та цивільного захисту з урахуванням вимог нормативно-правової бази.
У висновках (3-5 стор.) викладають найважливіші наукові та практичні результати, отримані в дипломній роботі. Вказуються основні заходи щодо ефективного вирішення питань, які розглядалися в роботі та зазначається економічний ефект від їх запровадження. Подають висновки і рекомендації щодо наукового та практичного використання отриманих результатів. Висновки та пропозиції мають бути стислими, добре обґрунтованими та чітко сформульованими. Список використаних джерел повинен містити тільки ті джерела, що були дійсно використані автором під час виконання магістерської роботи. Перелік джерел можна розміщувати одним із таких способів:
- в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків;
- в порядку появи посилань у тексті;
- у хронологічному порядку.
Що стосується останнього варіанту, то він передбачає розміщення джерел наступним чином: спочатку законодавчі та нормативні документи, постанови уряду, укази Президента, далі авторів і заголовків в алфавітному порядку, в кінці, за наявності, - іноземних авторів.
Як взірець оформлення списку використаних джерел може служити наведений у даних методичних рекомендаціях "Перелік рекомендованої літератури".
У додатках наводиться допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття основного тексту роботи:
- таблиці допоміжних цифрових даних, зокрема матеріали бухгалтерської та статистичної звітності підприємства;
- проміжні розрахунки, які проводилися за допомогою обчислювальної техніки;
- інструкції та методики вирішення певних проблемних питань.
2.4. Підбір і опрацювання літератури Виходячи з обраної проблематики студенти самостійно підбирають необхідну літературу. Вагому допомогу в цьому процесі надасть рекомендована література, зокрема, законодавчо-нормативні документи, примірний перелік яких наведено в даних методичних рекомендаціях. При цьому слід пам'ятати, що наведена рекомендована література є лише орієнтиром для самостійного підбору та оформлення літературних джерел.
Робота над пошуком необхідної літератури починається насамперед з огляду систематичних і алфавітних каталогів наукових бібліотек. При цьому студент має виділити наукові праці тих авторів, як вітчизняних так і зарубіжних, які працюють над науковими проблемами, пов'язаними з темою магістерської роботи.
Разом з тим студент обов'язково ознайомлюється зі журнальними та газетними публікаціями останніх двох-трьох років. Рекомендуємо опрацювати такі часописи: * українські - "Економіка України", "Економіст", "Регіональна економіка", "Економіка, фінанси, право: проблемні питання, коментарі та поради", "Актуальні проблеми економіки", "Підприємництво, господарство, право", "Вісник Національного транспортного університету" "Фінанси України", "Инвестиционная газета";
* російські - "Российский экономический журнал", "Экономист", "Деньги и кредит", "Вопросы экономики", що є в наявності у читальному залі бібліотеки університету.
Фактичні і статистичні дані минулих років містяться в таких статистичних щорічниках і довідниках, як "Статистичний щорічний довідник", "Україна в цифрах", а також за електронною адресою http://www.ukrstat.gov.ua . Фінансову звітність підприємств можна отримати з Інтернету за електронною адресою http://www.afr.com.ua або http://www.smida.gov.ua.
Разом з тим студент вивчає законодавчі та нормативні документи, постанови Уряду, укази Президента з економічних питань, які друкуються у Відомостях Верховної Ради та Офіційному Віснику України, а також містяться за електронною адресою http://www.rada.gov.ua тощо.
Для вивчення обраної теми студент ознайомлюється також з підручниками і навчальними посібниками як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Зважаючи на те, що магістерська робота - це творча наукова робота, основним джерелом мають бути наукові публікації та їхнє творче опрацювання.
На основі підібраної до теми літератури складається список використаних джерел, який в процесі їх вивчення повинен постійно поновлюватися. Підібравши та узагальнивши літературу студент приступає до її опрацювання.
Опрацювання літератури супроводжується її конспектуванням. Студент виписує окремі важливі, на його думку, теоретичні положення, цифри, факти тощо з обов'язковим посиланням на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. Таким чином формується робочий матеріал для написання магістерської роботи. Далі він ґрунтується за окремими найважливішими проблемами, які складуть основні розділи плану роботи.
План магістерської роботи самостійно складається студентом після опрацювання літератури, погоджується з науковим керівником, коригується при потребі та затверджується.
Пункти плану повинні відображати сутність теми магістерської роботи, бути короткими, лаконічними та викладатися у логічній послідовності. Від того, наскільки виважено і вдало складено план, залежить правильність і повнота висвітлення теми, глибина розгляду проблеми, логіка викладу матеріалу.
На цьому підготовчий етап завершується і можна приступати до основного етапу - написання тексту магістерської роботи та її оформлення.
3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
3.1. Загальні принципи оформлення
Магістерську роботу друкують на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали, використовуючи шрифти текстового редактора Word, зокрема Times New Roman розміру 14 пт. Магістерську роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні.
Магістерська робота виконується державною (українською) мовою, але, за бажанням студента, після узгодження з проректором з навчально-методичної роботи університету, дозволяється виконання роботи та її захист іншою мовою.
Обсяг магістерської роботи повинен становити 110 - 150 сторінок.
Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівого, верхнього, нижнього - не менше 20 мм; правого - не менше 10 мм.
Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту дипломної роботи повинна бути однаковою.
Вписувати в текст магістерської роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.
Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або затушовуванням спеціальним білилом ("коректором") і написанням на тому ж місці виправленого тексту машинописним способом. На одній сторінці допускається не більше п'яти таких виправлень.
Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту в межах 12-20мм. Текст основної частини магістерської роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.
Кожну структурну частину магістерської роботи треба починати з нової сторінки.
Заголовки структурних частин магістерської роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів, пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої літери) з абзацу. Крапку в кінці заголовку підрозділу не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. В кінці заголовку пункту надрукованого в розрядці в підбір до тексту ставиться крапка.
Відстань між заголовком (за винятком заголовку пункту) та текстом повинна дорівнювати 3 - 4 інтервалам (два вільних рядки).
Переліки, у разі потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи, - дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).
Приклад:
а) діагностика конкурентного середовища підприємства:
1) загальна характеристика галузі;
2) оцінка рушійних сил розвитку галузі;
3) визначення конкурентів та аналіз їх діяльності;
б) діагностика конкурентоспроможності підприємства;
в) діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства.
Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня - з відступом стосовно місця розташування переліків першого рівня.
Всі сторінки дипломної роботи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На ньому номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
На сторінці 2 розміщують завдання на магістерську роботу, зразок якого наведено в додатку Ж.
На сторінці 3 розміщують реферат, взірцем якого може служити реферат наведений у додатку З.
На сторінці 4 розміщують зміст, приклад оформлення якого представлено в додатку И.
Із сторінки 5 розпочинається виклад роботи. Кожний розділ пишуть з нової сторінки. Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номеру крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номеру підрозділу повинна стояти крапка, наприклад 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Далі у тому ж рядку йде заголовок.
Всі аркуші, на яких розміщені такі структурні частини магістерської роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел, додатки нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати "1. ВСТУП" або "5. ВИСНОВКИ".
3.2. Оформлення таблиць Для компактності, наочності та порівнянності цифровий матеріал в магістерській роботі доцільно подавати у вигляді таблиць. Таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиці, які розміщенні на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. За змістом таблиці поділяються на аналітичні та неаналітичні. Аналітичні таблиці є результатом опрацювання й аналізу цифрових показників. Як правило, після таких таблиць робиться узагальнення про нове (виведене) знання, яке вводиться до тексту словами: "Таблиця дає змогу зробити висновок, що...", "Із таблиці видно, що..." і т.ін. Часто такі таблиці сприяють виявленню і формулюванню певних закономірностей. До неаналітичних таблиць вміщують здебільшого неопрацьовані статистичні дані, необхідні лише для подання інформації або констатації певного стану речей.
Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися із номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу). Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють.
Приклад побудови таблиці
Таблиця 2.1
Назва таблиці
Таблиця являє собою такий спосіб подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал групується в рядки і графи (вертикальні колонки), відокремлені одна від одної відповідно горизонтальними чи вертикальними лініями. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків - не менше 8 мм.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку магістерської роботи, або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю граф і рядків можна переносити на інший аркуш. При цьому слово "Таблиця", її номер і назву вказують один раз над першою частиною таблиці, а над іншими (перенесеними) пишуть слова "Продовження табл." і вказують її номер, наприклад: "Продовження табл.1.2", і повторюють головку. Якщо головка громіздка, її можна не повторювати. У такому разі пронумеровують графи і переносять цю нумерацію на наступну сторінку. Заголовок таблиці не повторюють.
Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її рядки.
Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 3.3. Оформлення ілюстрацій
Ілюструють магістерську роботу, виходячи із загального задуму дослідження, за ретельно продуманим тематичним планом, що дає змогу включити необхідні ілюстрації і уникнути ілюстрацій випадкових, другорядних. Зміст кожної ілюстрації має бути узгоджений з текстом, а зміст тексту - з ілюстрацією.
Приклад оформлення ілюстрації
Рис. 1.3. Технологічна структура інвестицій в основний капітал.
Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) необхідно подавати в магістерській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації магістерської роботи повинні мати найменування і номер. Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації складається з двох арабських цифр, перша з яких позначає номер розділу, а друга - порядковий номер у середині розділу, наприклад Рис.1.3 (третій рисунок першого розділу). Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні дані (підрисункові підписи) розміщують під ілюстрацією.
3.4. Оформлення формул Формули та рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині строки, виділяючи їх від тексту зверху і знизу, а також одне від одного інтервалом не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його переносять на інший після знаків рівності (=), плюс (+),мінус (-), множення (х), ділення (:).
Формули в магістерській роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номеру розділу і порядкового номеру формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад (2.4) (четверта формула другого розділу). Нумерувати рекомендується лише ті формули, на які у подальшому є посилання у тексті.
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнту треба подавати з нового рядку. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.
Приклад: Рентабельність продаж обчислюється за формулою:
, (2.4)
де - рентабельність продаж, (%);
- фінансовий результат від операційної діяльності, грн.;
ЧД - чистий дохід від реалізації, грн..
3.5. Оформлення посилань на використані джерела
При написанні магістерської роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документу, дають необхідну інформацію щодо нього. Посилатися слід на останні видання публікацій.
Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання.
Посилання в магістерській роботі слід оформляти у вигляді квадратних дужок, безпосередньо після цитати чи даних, що потребують такого посилання. Спочатку зазначають арабськими цифрами порядковий номер джерела інформації, під яким воно внесено в "Список використаних джерел", а потім (через кому) - номер сторінки, на яких вміщено інформацію, наприклад "...текст цитати... [21, с. 46]". Якщо в роботі просто згадується якесь видання (джерело інформації), то посилання на нього не передбачає вказівки конкретних сторінок, наприклад, "...у працях [1 - 7]...", "...як зазначається в роботі [4]".
При посиланні на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, додатки магістерської роботи зазначають їх номери, наприклад "...у розділі 2...", "...дивись 2.1. ...", "...за 3.4.4. ...", "... у додатку Б ...".
Посилання на ілюстрації у тексті магістерської роботи оформляють у вигляді круглих дужок, наприклад: (рис. 1.3) або як зворот типу: "...як це видно з рис.1.3", чи "...як показано на рис.1.3".
На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад "... в табл.1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див. табл. 1.2".
Посилання на формули магістерської роботи вказують порядковим номером в дужках, наприклад, у формулі (2.4).
Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо є одна примітка то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.
3.6. Оформлення додатків
Додатки оформляються як продовження магістерської роботи на наступних сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.
Кожен додаток починають з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкують (пишуть) слово "Додаток ___" і велика літера, що позначає додаток.
Позначаючи послідовно додатки великими літерами української абетки із нумерації слід виключити літери Ґ, Є, І, Ϊ, Й, О, Ч, Ь. Єдиний в роботі додаток позначається як "Додаток А".
Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис.Б.1 (перший рисунок додатка Б), таблиця А.2 (друга таблиця додатка А), формула (В.3) - третя формула додатка В.
При оформленні додатків окремою частиною на окремому аркуші друкують великими літерами слово "ДОДАТКИ".
4. ОФОРМЛЕННЯ ВІДГУКУ, РЕЦЕНЗІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
4.1. Рецензування магістерської роботи
Завершена і відповідним чином оформлена магістерська робота, підписана студентом і консультантом, подається науковому керівникові за два тижні до початку роботи державних екзаменаційних комісій. Роботи здаються заздалегідь для того, щоб у наукового керівника було достатньо часу для рецензування, а у студентів, при необхідності, можливість виправити зазначені у відгуку недоліки (зауваження).
Протягом 2-3 днів науковий керівник повинен вичитати роботу та зробити висновок про її допуск чи недопуск до захисту. При цьому у відгуку вказуються актуальність теми, теоретичний рівень і практичне значення роботи, характеризується становлення студента до виконання магістерської роботи. У кінці відгуку дається висновок щодо відповідності магістерської роботи вимогам вищої школи, її оцінки і присвоєння випускнику кваліфікації магістр з економіки.
Після перевірки змісту і оформлення науковий керівник повертає магістерську роботу автору, підписуючи титульний аркуш. Автор, одержавши роботу після рецензування, ознайомлюється з відгуком і готується до захисту. Якщо у відгуку мають місце певні зауваження щодо змісту і оформлення магістерської роботи, то студент повинен їх врахувати та зробити виправлення в тексті. У випадку недопуску роботи до захисту (якщо робота не відповідає вимогам) автор, ознайомившись із зауваженнями наукового керівника та вимогами, виконує магістерську роботу наново або обирає іншу тему.
Окрім відгуку наукового керівника до магістерської роботи додається рецензія. Рецензентом магістерської роботи може бути викладач суміжної кафедри НТУ, іншого вузу за спорідненою спеціальністю або ж спеціаліст з економіки, який має вищу освіту і стаж практичної діяльності з відповідної спеціальності. У рецензії повинна бути вказана тема роботи та її актуальність, дана оцінка структури роботи, ступінь розробки теми в цілому і окремих її розділів, питань, рівень теоретичної підготовки випускника та його вміння використовувати свої знання для вирішення практичних завдань, практична цінність роботи і техніко-економічна доцільність прийнятих рішень, недоліки магістерської роботи, якість оформлення розрахунково-пояснювальної записки, вказано на ступінь відповідності магістерської роботи вимогам вищої школи, її оцінки і присвоєння випускнику кваліфікації магістр з економіки. У рецензії необхідно вказати посаду, науковий ступінь і вчене звання рецензента. Якщо рецензент працює в іншій організації, то підпис рецензента завіряється печаткою даної організації.
Приклад написання рецензії наведено в додатку К.
4.2. Захист магістерської роботи
Захист магістерської роботи відбувається в два етапи. Перший етап - попередній захист на кафедрі відповідно до сформованих комісій та списків студентів. Другий етап - захист перед державною екзаменаційною комісією (ДЕК).
За тиждень до захисту перед державною екзаменаційною комісією проходить попередній захист магістерської роботи на кафедрі у присутності наукового керівника роботи. На попередній захист виноситься закінчена в повному обсязі, підписана студентом, керівником і консультантами магістерська робота. Магістр протягом 5 - 7 хвилин доповідає головний зміст своєї роботи, а потім відповідає на поставлені запитання з теми роботи. Якщо якість виконання магістерської роботи відповідає основним вимогам, а магістр володіє матеріалом роботи, призначається термін захисту.
Завідувач випускаючої кафедри на підставі поданих матеріалів і документів, визначає ступінь відповідності магістерської роботи вимогам вищої школи, якість її оформлення і вирішує питання про її допуск до захисту на засіданні ДЕК, про що робить відповідну позначку на титульному аркуші роботи за своїм підписом і підписує висновок кафедри про допуск випускника до захисту магістерської роботи.
Одночасно деканат готує і подає ДЕКу інформацію про виконання випускником навчального плану і одержані оцінки з теоретичних курсів, курсових робіт, практик, державних іспитів.
Захист магістерської роботи проводиться у терміни, визначені наказом по університету, на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії. До захисту допускають роботи, які відповідають вимогам вищої школи до підготовки дипломних робіт.
У ДЕК до початку захисту магістерських робіт направляються такі документи:
- довідка декана факультету про виконання студентом навчального плану, а також характеристика студента за час навчання в НТУ;
- відгук керівника про роботу студента над магістерською роботою;
- рецензія на магістерську роботу.
При підготовці магістерської роботи до захисту важливе значення треба приділити доповіді та ілюстративному матеріалу у вигляді рисунків, схем, таблиць, які відображають результати досліджень, основні висновки та пропозиції, що містяться в магістерській роботі. Не можна використовувати як ілюстративний матеріал рисунки, схеми, таблиці, які відсутні у самій випускній роботі.
Кількість ілюстративного матеріалу рекомендується у межах 10-12 для магістерських робіт. Їх слід виконувати на білому папері. Кожен аркуш повинен мати відповідний заголовок та заголовки таблиць, рисунків, які наведені на ньому. Приклад оформлення титульних аркушів ілюстративних матеріалів до магістерської роботи представлено в додатках Л, М. Зразок заповнення штампу на титульному аркуші ілюстративного матеріалу наведено на рис.4.1.
Рис. 4.1. Зразок заповнення штампу на титульному аркуші ілюстративного матеріалу.
В додатках Н, О, П містяться приклади оформлення листів ілюстративного матеріалу. У процесі підготовки до захисту магістерської роботи студент має ознайомитися з відгуком наукового керівника і рецензією, продумати відповіді по суті зроблених зауважень і підготувати тези доповіді. У доповіді (7-10 хвилин) необхідно коротко викласти зміст роботи (актуальність теми, методику дослідження, стану проблем з теми дослідження і шляхів їх вирішення тощо), надати характеристику базового підприємства та вказати основні висновки та пропозиції для нього. У процесі доповіді випускник повинен використовувати ілюстративний матеріал, поданий для ознайомлення членами ДЕК (5 примірників).
Після закінчення доповіді студент має відповісти на запитання членів ДЕК і присутніх у залі. Відповідаючи на запитання, випускник може користуватися своєю магістерською роботою, називати цифрові дані з неї, цитувати окремі місця, посилатися на відповідні розрахунки, таблиці тощо. Відповіді на запитання повинні бути чіткими, конкретними, переконливими, теоретично обґрунтованими, а в разі необхідності - підкріплені цифровими даними. Кількість запитань, що задаються випускнику під час захисту не регламентується.
Рішення ДЕК про оцінку магістерської роботи, присвоєння кваліфікації та видачу диплома приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів. При рівному числі голосів оцінка голови ДЕК є вирішальною. Рішення ДЕК оголошується в той же день після оформлення і підписання протоколів роботи ДЕК та залікових книжок студентів.
Оцінюючи магістерську роботу, ДЕК враховує зміст доповіді випускника, аргументованість його відповідей на запитання, якість виконання і оформлення магістерської роботи, її оцінку рецензентом, рівень поточної успішності студента, відгук керівника.
4.3. Критерії оцінювання
Якість виконання та успішність захисту магістерської роботи оцінюють за 100 бальною системою.
"Відмінно" (90-100 балів) виставляється за ґрунтовно виконану роботу відповідно до стандартних вимог у випадку, коли студент вільно володіє матеріалом обраної теми, оперує економічними термінами, використовує і дає критичну оцінку широкого кола наукової літератури, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використовує сучасні теорії та методи наукових досліджень економічного життя, вміло поєднує теоретичні надбання з практикою, а його робота виконана з дотриманням усіх необхідних вимог.
За умов наявності не менше ніж 75% відмінних оцінок під час навчання (при відсутності задовільних оцінок) і захисті дипломної роботи на "відмінно" випускнику Університету видається диплом з відзнакою.
"Добре" (75-89 балів) виставляється за ґрунтовно виконану роботу, сумлінну підготовку до захисту і вмілий виклад і знання матеріалу. Однак на захисті студент допускає певні неточності в трактуванні окремих проблем, відчуває труднощі в їх теоретичному узагальненні чи практичній ув'язці, не використав достатньої кількості літературних джерел .
"Задовільно" (60-74 бали) виставляється, якщо студент виконав роботу відповідно до вимог, в основному, орієнтується в даній темі, але не може достатньо аргументовано сформулювати висновки, вміло пов'язати теоретичні узагальнення з практикою, відчуває значні труднощі в логічному викладі досліджуваних проблем, не достатньо переконливо і впевнено захищає виконану роботу.
"Незадовільно" (менше 60 балів) виставляється у випадку, коли робота має суттєві недоліки, виконана з відступом від встановлених вимог, а її автор не орієнтується в питаннях теми, не володіє необхідним понятійним апаратом, матеріалами обраної теми, не опанував мінімум наукової літератури.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Господарський кодекс України: Офіційний текст. - К.: Кондор, 2003. - 208с.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV - ВР [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
3. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 р. №1560-ХІІ [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
4. Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755-VІ. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.sta.gov.ua/
5. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції(робіт, послуг) у промисловості, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 р. №473. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
6. Указ Президента України "Про Концепцію амортизаційної політики" від 7.03.2001 р. №169/2001. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
7. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: [підруч.для студ.вищ.навч.закл.]/ Бардиш Г.О. - К.: Знання, 2006. - 415 с.
8. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций: [учеб.пособ.для студ.высш.учеб.зав.] / Бачурин А.А. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - 320 с.
9. Беа Ф.К. Экономика предприятия / Беа Ф.К., Дихтл Э., Швайтцер М.: пер. с нем. А.П.Павлов - М.: ИНФРА-М, 1999. - XVI, 928 с.
10. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Богоявленська Ю.В. - К.: "Кондор", 2004. -336 с.
11. Бойчик І.М. Економіка підприємства. [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.]. - К.: 2002. - 480 с.
12. Бондар Н.М. Економіка підприємства: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Бондар Н.М. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 400 с.
13. Верба В.А. Проектний аналіз: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Верба В.А., Загородніх О.А. - К.: КНЕУ, 2000.
14. Воркут Т.А. Проектний аналіз. [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Воркут Т.А. - К.: Український Центр духовної культури, 2000. - 440 с.
15. Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Гавва В.Н., Божко Е.А. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 224 с.
16. Гетьман О.О. Економіка підприємства: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Гетьман О.О., Шаповал В.М. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 488 с.
17. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Должанський І.З., Загорна Т.О. - К.: Центр навальної літератури, 2006. - 384 с.
18. Економіка підприємства: підруч. для студ.вищ.навч.закл. / [С.Ф. Покропивний, М.Г.Грещак, В.М.Колот, А.П. та ін.]; за ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 2006. - 528 с.
19. Економіка підприємства: підруч. для студ.вищ.навч.закл / [А.В. Шегда, М.П. Нахаба та ін.]; за ред. А.В.Шегди. - К.: Знання, 2006. - 614 с.
20. Економіка підприємства: підруч. для студ.вищ.навч.закл / [Й.М.Петрович, А.Ф. Кіт, Г.М. Захарчин та ін.]; за ред. Й.М.Петровича. - Львів: "Магнолія плюс", 2006. - 580 с.
21. Економічний аналіз: теорія і практика: підруч. для студ.вищ.навч.закл / [Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній та ін.]; за ред. А.Г. Загороднього - Львів: "Магнолія 2006", 2007. - 440 с.
22. Есипов В.Е. Оценка бизнеса: [учеб.пособ.для студ.высш.учеб.зав.] / Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. - СПб.: Питер, 2003. - 416 с.
23. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Краснокутська Н. С. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 352 с.
24. Круш П.В. Оцінка бізнесу: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Круш П.В., Поліщук С.В. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 264 с.
25. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: [монографія] / Лахтіонова Л.А. - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.
26. Макаровська Т.П. Економіка підприємства: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Макаровська Т.П., Бондар Н.М. - К.: МАУП, 2003. - 304 с.
27. Митяй О.В. Проектний аналіз: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Оксана Василівна Митяй. - К.: ТОВ "Видавництво Лібра", 1998. - 340 с.
28. Організаційно-функціональні аспекти економіки і менеджменту: навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл. / [П.Р. Левковець, С.І. Андрусенко, Ю.М. Гедз та ін.]; під ред. П.Р. Левковця. - К.: УТУ, ІЕБТ, 2000. - 397 с.
29. Примак Т.О. Економіка підприємств: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Примак Т.О. - К.: МАУП, 1999. - 108 с.
30. Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия): [учеб.для студ.высш.учеб.зав.] / Раицкий К.А. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2003. - 1012 с.
31. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Савицька Г.В. - К.: Знання, 2005. - 662 с.
32. Семенов Г.А. Дипломне проектування з економіки підприємства: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 124 с.
33. Сербиновский Б.Ю. Экономика предприятий автомобильного транспорта: [учеб.пособ.для студ.высш.учеб.зав.] / Сербиновский Б.Ю., Фролов А.Н., Напхоненко Н.В. - М.: ИКЦ "МарТ", 2006. - 496 с.
34. Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.
35. Туревский И.С. Экономика и управление автотранспортным предприятием. [учеб.пособ.для студ.высш.учеб.зав.] / Туревский И.С. - М.: Высшая школа, 2005. - 222 с.
36. Фінанси підприємств: підруч. для студ.вищ.навч.закл / [А.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.]; за ред. А.М. Поддєрьогіна. [5-те вид.] - К.: КНЕУ, 2005. - 546 с.
37. Чеснакова Л.С. Фінансовий менеджмент: [навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.] / Чеснакова Л.С. - К: "Логос", 2001. - 143 с.
38. Экономика автомобильного транспорта: учеб.пособ.для студ.высш.учеб.зав. / [А.Г. Будрин, Е.В. Будрина, М.Г. Григорян и др.]; под ред. Г.А.Кононовой. - М: Издательский центр "Академия", 2005. - 320 с.
39. Горфинкель В.Я. Экономика организаций (предприятий): [учеб.для студ.высш.учеб.зав.] / Под ред. В.Я.Горфинкеля, В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 608 с.
40. Экономика предприятия: учеб.пособ.для студ.высш.учеб.зав. / [Л.Г. Мельник, А.И. Киринцева, С.Н. Ильяшенко и др.]; под ред. Л.Г. Мельника. - Сумы: ИТД "Университетская книга", 2002. - 632 с. [8 с.]
Електронні джерела
1. http://www.bank.gov.ua/- Офіційний сайт Національного банку України.
2. http://www.kmu.gov.ua/ - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.
3. http://www.me.gov.ua/ - Офіційний сайт Мі ністерства економічного розвитку і торгівлі.
4. http://www.president.gov.ua/ - Офіційний сайт Президента України.
5. http://www.rada.gov.ua/ - Офіційний сайт Верховної Ради України.
6. http://www.sta.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної податкової служби України.
7. http://www.ukrstat.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної служби статистики України.
Додаток А
Зразок титульного аркуша звіту про науково-дослідницьку практику
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
З В І Т
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКУ ПРАКТИКУ
Студента(ки)(______________) ____________.
(підпис)(прізвище, ініціали)
Спеціальності _____________________________________________________
(шифр)(назва спеціальності)
База практики ______________________________________________________
(назва підприємства. установи)
Керівники практики:
від університету (___________) ____________________
(підпис)(вчене звання, вчений ступінь, прізвище, ініціали)
від підприємства (___________) ____________________
(підпис)(посада, прізвище, ініціали)
Київ 20__
Додаток Б
Зразок бланку календарного плану виконання магістерської роботи
Календарний план виконання магістерської роботи
на тему _____________________________________________________________________
студента ____________________________________________________________________
факультету__________________________________________________________________
кафедри_____________________________________________________________________
спеціальність_________________________________________________________________
НАВЧАЛЬНИЙ РІК 20__/20__
№
з/пНазва етапів роботиТермін виконання етапів роботиПримітки (виконано, не виконано)1.Вибір теми та узгодження її з науковим керівником2. Затвердження теми роботи і закріплення керівника теми. Розробка календарного графіку виконання роботи3.Попереднє ознайомлення з літературою за вибраною темою4.Проходження науково-дослідницької практики, написання та захист звіту5.Визначення та опрацювання статистичної, інформаційної бази дослідження, складення бібліографії6.Оформлення і обговорення з науковим керівником 1-го розділу роботи7.Оформлення і обговорення з науковим керівником 2-го розділу роботи8.Оформлення і обговорення з науковим керівником 3-го розділу роботи9.Оформлення і обговорення з консультантом 4-го розділу роботи10.Доопрацювання роботи, оформлення кінцевого її варіанту. Підготовка доповіді, ілюстративних матеріалів11.Попередній захист роботи12.Одержання відгуку керівника та рецензії13. Захист магістерської роботи у ДЕК
Магістр __________________________
(підпис)
Керівник роботи __________________________
(підпис)
Додаток В
Теми магістерських робіт
1. Діагностика виробничого потенціалу автотранспортного підприємства.
2. Дослідження впливу податкової системи на соціально-економічну діяльність підприємства.
3. Економічна діагностика стану транспортного підприємства.
4. Економічна оцінка інноваційної діяльності на підприємстві.
5. Кадрова політика підприємства та її удосконалення в сучасних економічних умовах.
6. Механізм прийняття стратегічних рішень на підприємстві в умовах мінливого зовнішнього середовища.
7. Обґрунтування виробничої стратегії підприємства та заходів щодо її реалізації.
8. Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику на підприємстві.
9. Обґрунтування напрямків розвитку виробничого потенціалу на підприємстві.
10. Обґрунтування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання.
11. Оцінка економічної безпеки діяльності підприємств транспорту.
12. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства транспорту.
13. Оцінка конкурентоспроможності підприємств транспорту.
14. Оцінка потенціалу автотранспортного підприємства.
15. Оцінка ринкової вартості транспортного підприємства.
16. Оцінка фінансового потенціалу підприємства
17. Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємства.
18. Розробка антикризової програми діяльності підприємства та заходів щодо її реалізації.
19. Розробка економічної стратегії підприємств транспорту.
20. Розробка інвестиційної політики транспортного підприємства.
21. Розробка інвестиційної стратегії автотранспортного підприємства.
22. Розробка системи управління витратами підприємства.
23. Розробка стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства.
24. Розробка стратегії розвитку автотранспортного підприємства.
25. Удосконалення використання оборотних засобів підприємств транспорту в ринкових умовах господарювання.
26. Удосконалення використання основних засобів підприємств транспорту.
27. Удосконалення кадрової політики підприємств транспорту в сучасних умовах.
28. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства.
29. Удосконалення управління матеріальними ресурсами підприємства.
30. Фінансова діагностика стану транспортного підприємства.
31. Формування кадрової політики підприємства транспорту
32. Формування конкурентної стратегії підприємства.
33. Формування собівартості перевезень на АТП.
34. Формування стратегії екологоорієнтованого розвитку підприємства.
35. Формування стратегії запобігання банкрутству підприємства.
36. Формування фонду оплати праці на підприємстві та шляхи ефективного його використання
37. Формування системи інвестиційного контролінгу на АТП.
38. Механізм мотивації праці на підприємстві.
39. Механізм формування оплати праці на підприємстві.
40. Формування мотиваційного механізму ефективної трудової діяльності на АТП.
41. Механізм реалізації стимулюючої функції оплати праці на підприємстві транспорту.
Додаток Г
Зразок титульного аркуша магістерської роботи
студента Факультету економіки, менеджменту і права
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА
НА ТЕМУ:
"________________________________________"
Спеціальність 8.03050401 - Економіка підприємства
Виконавець(______________) ____________.
(підпис)(прізвище, ініціали)
Керівник (______________) ________
(підпис)(прізвище, ініціали)
Допущений до захисту
" " 20__ р.
Завідуючий кафедрою,
к.е.н., професор Л.С.Козак
Київ 20__
Додаток Д
Зразок титульного аркуша магістерської роботи
студента Інституту заочного та дистанційного навчання МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА
НА ТЕМУ:
"________________________________________"
Спеціальність 8.03050401 - Економіка підприємства
Виконавець(______________) ____________.
(підпис)(прізвище, ініціали)
Керівник (______________) ________
(підпис)(прізвище, ініціали)
Допущений до захисту
" " 20__ р.
Завідуючий кафедрою,
к.е.н., професор Л.С.Козак
Київ 20__
Додаток Е
Зразок титульного аркуша магістерської роботи
студента Інституту економіки та бізнесу на транспорті МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ НА ТРАНСПОРТІ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА
НА ТЕМУ:
"________________________________________"
Спеціальність 8.03050401 - Економіка підприємства
Виконавець(______________) ____________.
(підпис)(прізвище, ініціали)
Керівник (______________) ________
(підпис)(прізвище, ініціали)
Допущений до захисту
" " 20__ р.
Завідуючий кафедрою,
к.е.н., професор Л.С.Козак
Київ 20__
Додаток Ж
Зразок завдання на магістерську роботу
Форма №У-901*
Затв. наказом Мінвузу України
Національний транспортний університет
Факультет_________________________________________________________
Кафедра___________________________________________________________
Спеціальність______________________________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав.кафедрою______________
__________________________
__________________________
"____"______________20___р.
ЗАВДАННЯ
на магістерську роботу студенту
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
1. Тема роботи______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
затверджена наказом по університету від "_____"______________20___р. №___
2. Термін здачі студентом закінченої роботи _____________________________
3. Вихідні дані по роботі:______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Консультанти по роботі із зазначенням розділів роботи, що стосуються їх
РозділКонсультантПідпис, датаЗавдання видавЗавдання прийняв
Дата видачі завдання: _______________________________________________
Керівник _______________________
(підпис)
Завдання прийняв до виконання _______________________
(підпис)
Календарний план
№ з/пНазва етапів дипломної роботиТермін виконання етапів роботиПримітки
Студент-дипломник __________________________
(підпис)
Керівник роботи __________________________
(підпис)
Додаток З
Приклад оформлення реферату магістерської роботи
РЕФЕРАТ
В магістерській роботі розглянуто сутність поняття "економічна діагностика", визначені структурні складові економічного діагностування підприємств, виконаний аналіз сучасного стану економічної діяльності вітчизняних підприємств та аналіз методів економічного діагностування.
Результати теоретичного дослідження дозволили розробити алгоритм економічної діагностики стану автотранспортного підприємства, який включає наступні етапи:
1) діагностика ринкових позицій підприємства;
2) діагностика внутрішнього стану підприємства;
3) оцінка ринкової цінності підприємства;
4) діагностика економічної безпеки підприємства.
В роботі запропоновані методичні підходи щодо оцінки ринкових позицій підприємств транспорту та оцінки їх внутрішнього стану. В якості об'єкта дослідження обрано "Прилуцьке АТП-17407" м.Прилуки, предметом діяльності якого є міські та міжміські пасажирські перевезення.
Була виконана оцінка конкурентного середовища та конкурентоспроможності підприємства, виробничого потенціалу та проведена фінансова діагностика стану АТП. В дослідженні запропоновані заходи для підвищення ефективності діяльності підприємства і його конкурентоспроможності.
Обсяг магістерської роботи складає 120 стор. Було використано 54 формули, розроблено 35 таблиць, наведено 10 рисунків, 4 додатка. Список використаних джерел становить 51 найменування. Ключові слова: економічна діагностика, конкурентоспроможність підприємства, виробничий потенціал, фінансова діагностика.
Додаток И
Приклад оформлення змісту магістерської роботи
ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП..........................................................................................................................5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА........................8
1.1. Сутність економічної діагностики, її види та принципи ...........................8
1.2. Структура економічної діагностики діяльності підприємства ..................14
1.3. Інформаційне забезпечення діагностики підприємства ..........................28
1.4. Методи економічної діагностики стану підприємства............................33
Висновки до розділу 1........................................................................40
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.................................................................41
2.1. Алгоритм економічної діагностики стану підприємства......................41
2.2. Методика діагностики ринкових позицій підприємства......................47
2.2.1. Діагностика конкурентного середовища підприємства...............48
2.2.2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства...............53
2.3. Оцінка внутрішнього стану підприємства.......................................57
2.3.1. Діагностика виробничого потенціалу підприємства..................57
2.3.2. Фінансова діагностика стану підприємства..............................62
Висновки до розділу 2.......................................................................68
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ
ВАТ "ПРИЛУЦЬКЕ АТП-17407" .........................................................................69
3.1. Характеристика підприємства............................................................................69
3.2. Оцінка ринкових позицій ВАТ "Прилуцьке АТП-17407"..............................73
3.3. Діагностика внутрішнього стану ВАТ "Прилуцьке АТП-17407"............79
3.4. Вибір напрямків поліпшення стану транспортного підприємства..............91
Висновки до розділу 3.......................................................................97
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ .................................................................................98
4.1. Загальні вимоги нормативних актів щодо управління охороною праці
та безпекою у надзвичайних ситуаціях для підприємств...........................98
4.2. Дослідження системи охорони праці та безпеки у
надзвичайних ситуаціях на підприємстві.............................................109
Висновки до розділу 4.......................................................................116
ВИСНОВКИ .................................................................................117
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................121
ДОДАТКИ ...................................................................................125
Додаток К
Приклад оформлення рецензії на магістерську роботу
РЕЦЕНЗІЯ
на магістерську роботу Петренко В. М.
"Розробка інвестиційної політики транспортного підприємства"
Забезпечення економічного розвитку підприємств, підвищення ефективності їх діяльності є важливим завданням економіки на сучасному етапі розвитку ринкових відносин. Питання управління інвестиційною діяльністю підприємств автомобільного транспорту, які розглядаються Петренко В.М. в магістерській роботі є актуальними і заслуговують уваги.
Магістерська робота Петренко В.М. є самостійним, комплексним дослідженням. Автор розглянув сутність та форми інвестицій; визначив джерела формування інвестиційних ресурсів; виконав аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні.
Проведений автором аналіз діяльності підприємства, яке було обране в якості об'єкта досліджень є змістовним і його результати можуть бути використані фахівцями підприємства при розробці стратегії розвитку та при розробці інвестиційних рішень.
Тема магістерської роботи розкрита, основні положення та висновки достатньо обґрунтовані.
Ознайомившись з дослідженням, вважаю, що робота В.М.Петренко виконана на високому теоретичному та практичному рівні і відповідає вимогам, що пред'являють до магістерських робіт, заслуговує позитивної оцінки. Зміст роботи відповідає спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства", а її автор заслуговує присудження кваліфікації магістр з економіки.
Кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджментуО.Р. Іванченко
Додаток Л
Приклад оформлення титульного аркуша ілюстративного матеріалу до магістерської роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ
до магістерської роботи на тему:
"ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА"
Допущений до захисту
" " 20___ р. Додаток М
Приклад оформлення титульного аркуша ілюстративного матеріалу до магістерської роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ
до магістерської роботи на тему:
"ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА"
Допущений до захисту
" " 20___ р. Додаток Н
Приклад оформлення аркуша ілюстративного матеріалу магістерської роботи
ДО АНАЛІЗУ СУЧАСНОГО СТАНУ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2006-2010 роки
Види економічної діяльності Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал 2006 рік2010 рікмлн.грн.ПВ,%млн.грн.ПВ,%Всього125253,6100,0171091,9100,0Сільське господарство, мисливство, лісове господарство7309,15,812230,87,2Рибальство, рибництво55,10,066,00,0Промисловість44803,735,858558,234,2Будівництво6300,25,04966,22,9Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку11654,79,311829,66,9Діяльність готелів та ресторанів1483,41,23072,31,8Діяльність транспорту та зв'язку20328,516,229084,517,0Фінансова діяльність2386,31,92859,31,7Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям24026,019,237189,221,7Державне управління1053,50,81294,80,8Освіта1163,41,01872,51,1Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги1835,21,52753,91,6Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту2854,22,35314,63,1 *За даними Держкомстату України станом на 14.04. 2011 р.
Динаміка інвестицій в основний капітал за 2006-2010 роки
Додаток П
Приклад оформлення аркуша ілюстративного матеріалу магістерської роботи
ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ №1
Прогноз грошових потоків за проектом , тис. грн.
№ПоказникРоки20122013201420152016201720181.Інвестиційні витрати200------2.Надходження від реалізації проекту (вигоди)-150156162,2168,7163,6158,73.Поточні витрати:-43,845,547,449,347,846,3- паливо;1111,411,912,41211,6- заробітна плата з нарахуваннями;-29,83132,333,532,531,5- інші витрати-33,13,23,43,33,24.Амортизаційні відрахування-33,433,433,433,433,433,45.Прибуток до оподаткування-72,877,181,48682,4796.Податок на прибуток-18,219,320,421,520,619,87.Чистий прибуток-54,657,86164,561,859,28.Грошовий потік-2008891,294,497,995,292,6
Показники фінансової ефективності проекту
ПоказникиПозначенняОдиниці виміруЗначенняЧиста теперішня вартістьNPVтис.грн.157,2Індекс рентабельностіPI-1,79Внутрішня норма рентабельностіIRR%48Термін окупностіТокроки2,85
Додаток Р
Приклад оформлення аркуша ілюстративного матеріалу магістерської роботи
ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ ТАЛЬНІВСЬКЕ АТП -17137
Показники фінансової стійкості та ліквідності
ПоказникиУмовні позначенняНормативне значенняПеріоди01.01.10.01.01.11.01.01.12.Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів для покриття необоротних активівΔ1>0241,6333,6428,7Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів для покриття запасівΔ2>0168,8221,9316,5Коефіцієнт автономії(Ка,)≥0,50,920,890,92Коефіцієнт заборгованості(Кз)≤1,00,080,130,09Коефіцієнт абсолютної ліквідності(Кал)0,2÷0,354,01,743,32Коефіцієнт критичної ліквідності(Ккл)1,0÷2,03,32,934,48Коефіцієнт поточної ліквідності(Кпл)1,0÷ 2,04,33,95,72
Показники ділової активності та рентабельності
ПоказникиУмовні позначенняНормативне значенняПеріоди20102011Кількість оборотів активів(nА)↑1,692,23Кількість оборотів власного капіталу(nВК.)↑1,872,48Кількість оборотів необоротних активів(nНА.)↑2,794,09Рентабельність доходів(RД)>0, ↑4,993,70Рентабельність активів(RА)>0, ↑8,438,23Рентабельність власного капіталу(RВК)>0, ↑9,369,19
68
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
213
Размер файла
548 Кб
Теги
diplom, met, 2011magistr
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа