close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Kursovaya (2)

код для вставкиСкачать
ВСТУП
Банки - особливі установи, які акумулюють грошові кошти і накопичення, перерозподіляють їх через кредитування, здійснюють грошові розрахунки та операції з цінними паперами, випускають гроші в обіг тощо.
Одним з ключових елементів банківської діяльності є готівка. Готівка як одна з форм грошей має істотні відмінності порівняно з безготівковими грошима, що спричинює значну специфіку їх обороту. Готівкові кошти здійснюють свій оборот поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини між економічними суб'єктами. Тому вплив банків на їх оборот відносно слабкий, він не регламентується положеннями і вимогами платіжних систем, а визначається безпосередньо економічними суб'єктами - платниками й одержувачами грошей.
Приймання готівки від клієнтів, зарахування її на рахунки, збереження прийнятих коштів та видача готівки на вимогу клієнтів являють собою касові операції банків.
Особливо важливим і відповідальним для банку є своєчасне і повне задоволення вимог клієнтів на видачу готівки. Від цього залежить довіра клієнтів до банку, їх можливість вільно розпоряджатися своїми коштами, нормально виконувати свої зобов'язання по заробітній платі ті інших платежах, що здійснюються готівкою.
Касові операції мають велике значення для самих банків, для їхніх клієнтів і для банківської системи в цілому. Приймаючи готівку від клієнтів - юридичних і фізичних осіб, банки збільшують свої резерви, за рахунок чого можуть розширювати активні операції та забезпечувати зростання доходів.
Клієнти банків через касові операції надають своїм грошовим коштам депозитну форму, що сприяє їх кращому збереженню та використанню, одержанню додаткових доходів від депозитних процентів.
Банківська система, регулюючи касові операції, залучає готівку у внутрішньобанківський оборот. Завдяки цьому вона збільшує свої резерви і скорочує витрати на готівковий обіг, поліпшує структуру грошової маси, підвищує прозорість грошового обороту.
Мета роботи: всебічно розглянути особливості касового обслуговування клієнтів комерційного банку.
Завдання роботи:
- розглянути сутність банків та банківської діяльності;
- проаналізувати сутність касових операцій та правову базу їх здійснення;
- ознайомитися із сутністю операційної каси та видами касових операцій;
- визначити порядок здійснення видачі та приймання готівки в національній та іноземній валютах;
- розглянути порядок контролю за веденням касових операцій;
- ознайомитися з визначенням ліміту каси.
1 РОЗДІЛ. Касові операції як форма реалізації функцій комерційних банків
1.1 Cутність банків та банківської діяльності.
Згідно зі ст. 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. [13]
Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. [13]
Комерційні банки - автономні, незалежні комерційні підприємства, створені для задоволення інтересів власників банку (акціонерів або індивідуальних) і суспільних інтересів клієнтури юридичних і фізичних осіб, що обслуговуються банком, це підприємства особливого типу, які організовують та здійснюють рух позикового капіталу для забезпечення отримання прибутку власниками банку. [15]
Комерційні банки є юридичними особами. Як будь - яка юридична особа, банки мають свої ознаки: 1. Володіння майном на правах власності або на правах повного господарського відання, наявність статутного фонду, який відображається на самостійному балансі банку. Статутний фонд комерційного банку формується за рахунок власних коштів акціонерів або пайових внесків засновників банку у грошовій формі.
2. Статутний капітал банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, банківські метали, а також збільшувати статутний фонд для покриття збитків. 3. Розмір статутного капіталу банку визначається засновниками, але не може бути меншим за розмір, встановлений НБУ. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку коливається від 1 до 5 млн. євро залежно від території, на якій здійснює свою діяльність банк, а за участю іноземних осіб він повинен бути не менше від 5 до 10 млн. євро.
4. Наявність усіх прав юридичної особи: організаційна єдність, участь у господарських відносинах, самостійна відповідальність, фірмове найменування, обов'язкове зазначення в статуті банку, що банк є юридичною особою.
5. Наділеність спеціальною правоздатністю, яка означає, що банк діє на основі свого статуту і здійснює банківську діяльність на підставі ліцензій, які надаються НБУ; 6. Діяльність комерційних банків ґрунтується на економічній самостійності. [15]
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про банки і банківську діяльність" комерційні банки мають право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у їхній власності. Держава не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором. Національний банк України не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями Національного банку України, якщо інше не передбачено законом або договором. Органам державної влади і місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банків щд чаc виконання ними службових обов'язків або втручатись у діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом. Одночасно банки відповідають за своїми зобов'язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства. [13]
Комерційним банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних та інвестиційних монет), страхування, крім виконання функцій страхового посередника. Комерційні банки здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку: пропонують на договірних умовах кредитно-розрахункове, касове та інше банківське обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян виконанням банківських операцій і наданням різних банківських послуг. За надання послуг клієнти сплачують винагороду, за рахунок якої утворюється прибуток банку.
Для визначення суті комерційних банків та їх специфіки велике значення має їх класифікація. Комерційні банки можна класифікувати за різними критеріями:
1. За формою власності розрізняють банки:
- державні, - акціонерні,
- кооперативні,
- приватні, - змішані.
2. За територіальною ознакою банки поділяються на:
- міжнародні, - загальнонаціональні, - регіональні,
- міжрегіональні.
3. За організаційно-правовою формою:
- банки, які утворюються у формі акціонерного товариства, - товариства з обмеженою відповідальністю,
- кооперативні банки.
4. За належністю статутного капіталу та способом його формування: - пайові (утворюються за рахунок пайових внесків засновників (пайовиків) у формі товариств з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку),
- акціонерні.
5. За видами здійснюваних операцій :
- універсальні (здійснюють широке коло банківських операцій і надають різноманітні послуги),
- спеціалізовані ( здійснюють деякі банківські операції, які тісно пов'язані з особливостями господарської діяльності підприємств, специфікою виробництва тощо).
6. За спеціалізацією банки в Україні можуть бути:
- ощадними, - інвестиційними, - іпотечними, - розрахунковими (кліринговими).
7. За масштабом діяльності: - великі, - середні,
- дрібні. 8. За характером відносин: - банки-гаранти,
- банки-кореспонденти. 9. За структурою: - багато-профільні,
- безфілійні.
10. За фінансовим станом: - стабільні, - проблемні, - кризові,
-банкрути. [16]
Важлива роль комерційних банків у ринковій економіці зумовлена основними функціями, які вони виконують, це:
1. мобілізація тимчасово вільних коштів і перетворення їх у капітал,
2. кредитування підприємств, держави і населення,
3. здійснення розрахунків і платежів у господарстві,
4. випуск кредитних грошей,
5. емісійно-засновницька діяльність, пов'язана з випуском і розміщенням цінних паперів,
6. довірче управління майном клієнтів (трастові операції);
7. консультування клієнтів, надання їм економічної та фінансової інформації.
До базових банківських операцій належать 16 операцій, які визначають банк як фінансову установу (ст. 3 Закону України "Про банки і банківську діяльність").
Залежно від економічного змісту всі види діяльності комерційних банків поділяють на три групи (рис. 1.1): - пасивні операції;
- активні операції;
- послуги.
Пасивні операції банку - це операції з мобілізації ресурсів.
Операції з формування власних ресурсів охоплюють такі операції:
- формування статутного капіталу;
- формування страхового капіталу;
- формування резервного капіталу;
- формування іншого капіталу банку спеціального призначення. [4, с.223]
Результати пасивних операцій відображаються в пасиві балансу банку.
Активні операції -операції з розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання доходу. [3, с.49]
До активних операцій належать: 1. надання кредитів юридичним та фізичним особам, 2. вкладення в цінні папери, 3. формування касових залишків та резервів, 4. формування інших активів (придбання приміщень, обладнання тощо).
Результати активних операцій відображаються в активі балансу банку. Крім операцій, пов'язаних з формуванням банківських пасивів та активів, комерційні банки займаються і іншими видами діяльності - банківськими послугами. До банківських послуг належать: - розрахункові, - касові, - трастові (довірчі), - посередницькі, - консультаційні та інші. Комерційний банк
Пасивні операції Активні операціїПослуги
Залучення депозитів Надання кредитів Розрахункові
юридичних осіб юридичним особам послуги
Залучення вкладів Надання кредитів Касові послуги
фізичних осіб фізичним особам
Трастові послуги
Отримання кредитів Надання кредитів від банків банкам Посередницькі,
консультаційні та
Випуск цінних Вкладення в цінні інші послуги
паперів папери
Формування касових залишків та резервів
Формування інших активів
Рис. 1.1 Основні види операцій та послуг комерційного банку. [17] Комерційні банки є суб'єктами підприємницької діяльності та функціонують згідно з такими принципами:
1.Комерційний розрахунок: доходи покривають витрати, відсутнє право на отримання державних субсидій, метою діяльності є отримання прибутку при розумному ризику. Основним джерелом прибутку є банківський процент. 2.Автономія: банки отримали право самостійно здійснювати ціноутворення банківських продуктів у межах діючих обмежень, тобто самостійно встановлюють відсоткові ставки за депозитами та кредитами, розміри тарифів на розрахунково-касове обслуговування тощо.
3.Самоуправління: банки самостійно визначають стратегію і тактику свого розвитку, своєї діяльності без втручання держави.
4.Комерційні банки належать до категорії підприємств - фінансових посередників. 5. Всі гроші, всі ресурси банку повинні максимально працювати. 6. Банк несе повну відповідальність за клієнта, забезпечує його прибуток. Сучасні комерційні банки здатні виконувати понад 200 різних видів банківських операцій і послуг.
Останнім часом у діяльності комерційних банків спостерігається тенденція розширення їхніх функцій з метою універсалізації роботи, підвищення ефективності банківської діяльності, здійснення нетрадиційних для цієї сфери фінансового підприємництва дій (операції з цінними паперами, лізингові та факторингові операції й інші види кредитно-фінансового обслуговування).
Залежно від обраних критеріїв та ступеня деталізації можуть виділятися різні за структурою, кількісністю та змістом системи функцій комерційних банків. П.С. Роуз виділив основні банківські функції: - ощадну; - інвестиційного планування; - платежів та розрахунків; - кредитну; - управління грошовими потоками; - андеррайтера; - брокерську; - страхування; - трастову. [3]
З точки зору забезпечення вирішення основних цілей і завдань, покладених на банки, можна виділити такі групи функцій:
1. платіжно-розрахункова;
2. ощадно-капіталотворча;
3. кредитно-інвестиційна.
В основу платіжно-розрахункової функції покладено посередництво банків при платежах та розрахунках. Виступаючи посередниками, банки беруть на себе виконання таких операцій:
- прийняття грошей від клієнтів та їх виплата, - зберігання готівкових коштів, - зарахування коштів за переказами на відповідні банківські рахунки, - здійснення безготівкових платежів за дорученнями клієнтів, - виконання платіжно-розрахункових операцій за банківськими пластиковими картками, дорожніми чеками тощо. Ощадно-капіталотворча функція полягає в залученні тимчасово вільних ресурсів суспільства, зокрема в мобілізації грошових доходів і заощаджень та перетворенні їх у реально діючий капітал. Комерційні банки акумулюють грошові доходи та заощадження у вигляді різноманітних депозитів, вкладів, перетворюючи їх у позиковий капітал. Цей капітал випускається банками в обіг шляхом його надання у тимчасове користування зацікавленим господарюючим суб'єктам та домашнім господарствам на відповідних умовах. Кредитно-інвестиційна функція включає тимчасове вивільнення грошових ресурсів та появу тимчасової потреби в них. Мобілізуючи ресурси різних розмірів та різної терміновості повернення, банки мають можливість заповнювати тимчасову нестачу коштів в одних господарюючих одиниць за рахунок тимчасового їх надлишку в інших, в необхідних сумах і на потрібні терміни. Кредитно-інвестиційна функція забезпечується банками за допомогою механізму створення кредитних засобів обігу. В основі цього механізму лежить система регулювання обов'язкових резервів комерційних банків. (васюренко 6те видання)
Таким чином, спираючись на виділені основні функції банківської діяльності, можна дати відповідне визначення поняття "банк". Це цілісне фінансово-кредитне підприємство, до складу якого входять відносно автономні підрозділи, яке на підставі ліцензії Національного банку України здійснює депозитні, кредитні та розрахункові операції на комерційних засадах. [18]
Характеризуючи сутність комерційних банків та їх специфіку, слід зазначити їх велике значення у механізмі функціонування фінансової системи держави завдяки їх зв'язкам з усіма секторами економіки.
1.2 Касові операції та правова основа їх здійснення комерційними банками.
Сучасні банки пропонують своїм клієнтам широкий набір послуг, беруть участь у найрізноманітніших фінансових операціях, забезпечуючи професійне виконання покладених на них функцій.
Як важлива ланка банківської системи держави, комерційні банки концентрують основну частину кредитних ресурсів і здійснюють широкий діапазон банківських операцій та фінансових послуг для юридичних і фізичних осіб.
Важливим напрямком діяльності комерційних банків є касові операції. Відповідно до Закону України "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", касові операції - це операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.[12]
До касових операцій належать:
1. приймання готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;
2. видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків за видатковими касовими документами через касу банку або із застосуванням платіжних карток з їх рахунків чи відповідного рахунку банку через його касу або банкомат;
3. приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі;
4. вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;
5. обмін клієнтам непридатних до обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні.[7, c.57]
6. валютно-обмінні операції;
7. операції з банківськими металами [9, c.192]
Банки здійснюють свою діяльність за вказаними напрямками на підставі:
- Правил організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями НБУ та комерційними банками в національній валюті №44 від 05.02.2001р.
- Інструкції № 1 "Про організацію емісійно-касової роботи в установах банків України", затвердженої Постановою Правління НБУ № 129 від 07.07.94 р. (порядок здійснення касових операцій, правила інкасації грошової виручки, перевезення та пересилання цінностей, виконання операцій з іноземною валютою та документами в іноземній валюті, дорогоцінними металами та камінням, контроль за збереженням цінностей);
- Інструкції "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України", затвердженої Постановою Правління НБУ №69 від 19.02.2001 р.;
- Положення "Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні" №72 від 19.02.2001 року;
- договорів на касове (розрахунково - касове обслуговування) (підстава: "Правила організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті" №44 від 05.02.2001 року). [9, c.191]
Банки мають розробити і затвердити внутрішні положення (інструкції) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій, у яких слід визначити порядок:
- роботи операційної каси в операційний та в післяоперацій-ний час;
- переміщення та передавання готівки і цінностей під відповідальність працівників банку, здійснення працівниками банку касових операцій з приймання та видачі готівки, у тому числі із застосуванням платіжних карток через касу банку або банкомат;
- роботи з банкоматами, контролю за касовими операціями;
- підкріплення готівкою філій (відділень) та приймання відних готівки;
- зведення операційної каси;
- надання в оренду та зберігання цінностей клієнтів банку віндивідуальних сейфах, приймання від клієнтів цінностей на зберігання; організації роботи відповідальних осіб у сховищі цінностей, їх кількість та посади;
- приймання, видачі та зберігання готівки операційної каси таінших цінностей;
- відкривання і закривання сховищ цінностей;
- роботи депозитної системи, здавання під охорону та прийняття з-під охорони сховищ цінностей і депозитних систем, а також зберігання ключів (дублікатів ключів) до них та ревізії цінностей тощо. [7, c.58-59]
Внутрішні положення комерційні банки розроблюють на підставі:
1) "Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", затвердженої Постановою Правління НБУ від 01.06.11р. № 174
2) "Правил визначення платіжності і обміну банкнот і монет Національного банку України", затверджених Постановою Правління НБУ від 17.11.04 р. № 547
3) "Інструкції по організації перевезення валютних цінностей і інкасації засобів в банківських установах України", затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.02.07г. № 45
4) "Інструкції по вживанню Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України", затвердженої постановою Правління НБУ від 17.06.04 р. №280
5) "Правил здійснення за межі України і в Україні переведень фізичних осіб по поточних валютних неторгівельних операціях і їх виплати в Україні", затвердженими Постановою Правління НБУ від 29.12.07 р. № 496
6) "Положень про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банках України", затверджених Постановою Правління НБУ від 30.12.98 № 566
7) Законами України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
8) Декретом Кабінету міністрів України "Про систему валютного регулювання і ва-лютного контролю" № 15-93 від 19.02 .1993 р.
9) "Правилами проведення Торговельної сесії та здійснення окремих опера-цій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів", затверджених Постановою Правління НБУ від 10.08.2005 № 281
10) "Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою", ствердженого Підтвердженням Постановою Правління НБУ від 10.08.2005 № 281
11) "Правилами використання готівкової іноземної валюти на території України", затвердженими Постановою Правління НБУ від 30.05.2007 р. № 200
12) "Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України", дятверження постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 255
13) Інших нормативно-правових актів НБУ, законодавства України, Статута Банку. [10]
Банки мають право здійснювати касове обслуговування клієнтів тільки після отримання ліцензії Національного банку за умови дотримання чинного законодавства і нормативних актів НБУ щодо організації готівкового обороту. [1, с.128]
4
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
31
Размер файла
48 Кб
Теги
kursovaya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа