close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PZ 1 2 kurs FUM

код для вставкиСкачать
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття 1
"Життя - це сон" Педро Кальдерона - взірець барокової драми План
1. Педро Кальдерон - видатний драматург і поет іспанського бароко. Особливості світогляду митця, концепція взаємовідносин людини і суспільних умов.
2. "Життя - це сон" як втілення світоглядних і художніх принципів бароко:
2.1. Фабульний зміст та філософсько-моральний конфлікт драми.
2.2. Тематика та проблематика, значення метафори назви твору, його гуманістичний пафос.
2.3. Особливості композиції.
2.4. Причини й наслідки еволюції образу Сехізмундо.
2.5. Суперечливість натури інших персонажів п'єси: Басиліо, Росаури, Астольфо, Клотальдо.
2.6. Художні особливості твору: символи й алегорії, контрастність, метафоричність, використання художньої деталі.
3. Світло українського бароко, його зв'язок з європейським.
Основні терміни:
Алегорія (грец. інакомовлення) - зображення абстрактного поняття через конкретний образ, коли одне явище зображується і характеризується за допомогою іншого, замінюючи абстрактне поняття чи думку. На відміну від символа, в якому явище життя сприймається у прямому значенні, це засіб інакомовлення, коли зображення предмета виявляє переносне значення, а зображувані в творі явища, особи, предмети завжди розуміються як інші особи, факти, предмети.
Бароко (італ. дивний, химерний) - напрям у мистецтві та літературі XVII-XVIII ст. Бароко прийшло на зміну Відродженню, але не було його запереченням. Художня система бароко надзвичайно складна, їй властиві мінливість, поліфонічність, ускладнена форма. Література бароко характеризується поєднанням релігійних і світських мотивів, образів, тяжінням до різних контрастів, складної метафоричності, алегоризму і емблематичності, прагненням вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору. Маньєризм (італ. примхливість, химерність) - стиль європейського мистецтва XVI-XVII ст., якому притаманні гострі зображально-виражальні дисонанси, ускладненість композицій, деформація пропорцій тощо, породжені кризою Відродження. Натомість завдяки потужним віянням Реформації поширювалась ідея фатуму, панування ірраціональних стихій, зумовлюючи настрої скептицизму, несталості, розпорошення, покинутості в холодному, байдужому космосі. Віра в науку сусідила із захопленням окультизмом, переконанням у відносності суперечливих знань, у неподоланні протистояння духовних та тілесних чинників. Передусім надавалося значення особистісній ініціативі митця, пошукам "внутрішньої ідеї" художнього образу, спалахам духовної напруги. Літературному маньєризму властива яскрава метафорична насиченість тексту, потяг до інтелектуального пафосу та експериментальної пристрасті, намагання якомога повніше актуалізувати можливості літературних родів, тропів, стилістичних фігур тощо, прагнення до оновлення традиційних жанрів. Метафора (грец. перенесення) - один з основних тропів: слово чи словосполучення, яке розкриває сутність і особливості одних явищ чи предметів через інші за схожістю чи контрастністю. Метафора може бути простою і розгорнутою, її значення можна зрозуміти тільки в контексті. Різновидами метафори є алегорія і уособлення та ін. Символ (грец. знак) - універсальна естетична категорія, яка розкривається через зіставлення з суміжними категоріями - художнього образу, з одного боку, знаку і алегорії, з іншого. Категорія символу вказує на вихід образу за власні межі, на присутність якогось смислу, пов'язаного з образом, але не тотожного йому. Символ має безліч значень, що відрізняє його від метафори і алегорії. Символом може бути кожний елемент художньої системи - метафора, порівняння, пейзаж, художня деталь, заголовок і навіть літературний герой.
Універсальність художнього мислення - одна з визначальних рис бароко, для якої характерне зображення буття людства у всесвітньому, глобальному масштабі, боротьби одвічних начал, безкінечності космосу, з'ясування місця людини у світі. Фабула (лат. оповідання, байка) - розповідь про події твору, сукупність подій у внутрішньому взаємозв'язку. Фабула розповідає про події, а не зображує і не показує їх. Останнє реалізовується сюжетом.
Хорнада (ісп.) - давнє іспанське слово, означає "шлях, пройдений людиною за день".
Художня деталь - найменша частина художньо-предметного світу твору, складова частина літературного опису. Дозволяє письменнику відтворити місце дії і зовнішність дійових осіб. З деталей складається опис картин природи (пейзаж), внутрішнього вигляду приміщень (інтер'єр), зовнішнього вигляду героїв (портрет).
Література:
основна
1. Зарубіжні письменники: Енциклопедичний довідник. В 2 томах. - Т.1. А-К. - Тернопіль: Богдан, 2005. - С. 705-708.
2. Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури ХVІІ-ХVІІІ ст.: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - С. 47-53.
3. Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література ХVІІ-ХVІІІ ст.: Посібник для вчителя. - Харків: Ранок, 2003. - С. 51-67.
додаткова
4. Білоусова Н. Культура доби бароко // Зарубіжна література. - 2001. - №ХVІІ (225). - С. 6.
5. Гвоздьов А. Іспанська драма ХVІ-ХVІІст. // Всесвітня література та культура. - 2004. - № 12. - С.33-38.
6. Захарченко Н. "Життя - це сон" П.Кальдерона - взірець барокової драми // Зарубіжна література. - 2001. - №42. - С. 2,7.
7. Мережковский Д.С. Педро Кальдерон // Всесвітня література та культура. - 2005. - № 8. - С.21-26.
8. Рогозинський В., Рогозинська В. Західноєвропейське та українське бароко: драма Педро Кальдерона "Життя - це сон" // Всесвітня література та культура. - 2005. - № 7. - С.19-22.
9. Рогозинський В. В. "Нам долю не перемогти несправедливістю й помстою..." До проведення системи уроків з вивчення драми Педро Кальдерона "Життя - це сон" // Всесвітня література та культура. - 2004. - № 12. - С.25-32.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
121
Размер файла
19 Кб
Теги
kurs, fum
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа