close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Tropical2010

код для вставкиСкачать
корма для аквариумных рыб
SUPPLEMENT
2010
W ramach zakończonej w 2009 roku inwestycji powstała jedna z najnowocześniej-
As part of the investment project completed in 2009, we built one of the most
PL szych linii do ekstruzji na świecie, zdolna wytwarzać granulaty, pellety i sticksy
GB technologically advanced extruding lines in the world, which manufactures
o nieosiągalnych do tej pory parametrach.
Dzięki technologii HTST (obróbce w wysokiej temperaturze i ciśnieniu w bardzo krótkim
czasie) oraz mikronizacji produkty zachowują bogactwo właściwości odżywczych,
charakteryzują się znacznie lepszą wchłanialnością i przyswajalnością substancji
pokarmowych przez organizmy zwierząt. Udoskonalona regularna i zwarta architektura
granulki w przypadku pokarmów akwarystycznych przełożyła się na bardzo wysoką
hydrostabilność gwarantującą zachowanie parametrów karmy po jej umieszczeniu w wodzie.
Nowa technologia umożliwia również precyzyjne dobieranie form i wielkości pokarmu do
cech anatomicznych zwierząt i ich naturalnych sposobów żerowania. Wyeliminowano
występowanie pyłu obciążającego wodę i powodującego zmiany jej parametrów chemicznych.
Znane do tej pory z oferty Tropical produkty w formie granulatów, pelletów i sticksów są
sukcesywnie zastępowane produktami wytworzonymi w nowej technologii. Wszystkie
zostaną oznaczone specjalnym symbolem z napisem NEW & IMPROVED.
granules, pellets and sticks characterized with the best possible parameters.
Thanks to HTST technology (high temperature/short time treatment) and micronization
products retain all their nutritional values and are characterized with exceptional
assimilability of nutrients. Improved, regular and dense formation of the granule ensures
that the food does not disintegrate in water or change its parameters. Our new line makes
possible to adjust forms, shapes and sizes to the anatomy of particular animals, their
feeding habits, to match the way they feed in their natural environment. The dust
contaminating the water and changing its parameters has also been eliminated.
All our products in the form of granules, pellets and sticks will be gradually replaced
by the ones manufactured in this new technology. They will be marked with a special,
round, gold NEW & IMPROVED sticker.
Als Teil eines 2009 realisierten Investitionsprojekts haben wir eine der
technologisch am weitesten entwickelten Extruderanlagen der Welt für die
Herstellung von Granulat, Pellets und Sticks gebaut, welche sich durch die bestmöglichen
Produkteigenschaften auszeichnen.
Dank des HTST-Verfahrens (hohe Temperaturen/kurze Sterilisationszeit) und der
Mikronisation behalten die Produkte ihren gesamten Nährwert und zeichnen sich durch
eine außergewöhnliche Assimilierbarkeit der Nährstoffe aus. Ein verbesserter, regelmäßiger
und dichter Aufbau des Granulats gewährleistet, dass das Futter sich nicht im Wasser
auflöst oder seine Paramter verändert. Unsere neue Anlage macht es möglich, Form,
Gestalt und Größe des Futters der Anatomie und den Fressgewohnheiten bestimmter
Tiere anzupassen, sodass sie deren Ernährungsweise in natürlicher Umgebung entsprechen.
Auch der Staub, der das Wasser verunreinigt und seine Parameter verändert, wurde verringert.
Alle unsere Produkte in der Form von Granulat, Pellets und Sticks werden schrittweise
auf die Herstellung mit diesem neuen Verfahren umgestellt werden. Sie werden dann
mit einem speziellen, runden, Aufkleber in Gold mit dem Hinweis NEW & IMPROVED
(neu & verbessert) gekennzeichnet.
Una parte degli investimenti affrontati nel 2009 ha reso possibile l’acquisto
di uno dei più grandi e tecnologicamente avanzati impianti di produzione
di mangimi estrusi tra cui granuli, pellets e stick prodotti con i migliori parametri possibili.
Grazie alla tecnologia HTST (high temperature/short time treatment – trattamento in breve
tempo ad alte temperature) ed alla micronizzazione, i mangimi trattengono tutti i loro valori
nutrizionali. Grazie a questa nuova tecnologia di produzione, i mangimi non si scioglieranno
più nell’acqua evitando così la creazione di sporcizie indesiderate e l’innalzamento dei nitriti
ma rimarranno integri e facilmente assimilabili dai vostri pesci. Questo nuovo impianto
permette di produrre il granulo nella forma e nelle dimensioni adatte per poter riprodurre
fedelmente ciò che i pesci ed i rettili mangiano nei loro ambienti naturali.
Tutti i nostri attuali articoli sottoforma di granuli, sticks e pellets verranno gradualmente
prodotti utilizzando la nuova tecnologia HTST! Potrete riconoscerli tramite un’etichetta
rotonda e dorata posta sul tappo di ogni singolo barattolo e marcata con la dicitura
“NEW & IMPROVED”.
D
Una de las partes del proyecto de inversión finalizado en 2009, ha sido
la construcción de las líneas extruídas más avanzadas del mundo tecnológicamente,
que elaboran granulados, pellets y sticks caracterizados con los mejores parámetros posibles.
Gracias a la tecnología HTST (tratamiento alta temperatura/poco tiempo) y a la micronización,
los productos retienen todos sus valores nutricionales y asimilan los nutrientes de manera
excepcional. La morfología densa, regular y mejorada de los granos asegura que el alimento
no se desintegre en el agua o cambie sus parámetros. Nuestra nueva línea hace posible
ajustar las formas, perfiles y tamaños a la anatomía de los animales particulares, sus hábitos
alimenticios, y ajustarlos a la manera en la que se alimentan en el medio natural. También
ha sido eliminado el polvillo que contamina el agua y cambia sus parámetros.
Todos nuestros productos, ya sean gránulos, pellets o sticks se irán reemplazando
gradualmente por los elaborados con esta nueva tecnología. Los marcaremos con una
pegatina redonda y dorada con la leyenda NEW & IMPROVED (NUEVO & MEJORADO).
E
I
В результате завершенной в 2009 году инвестиции была создана одна из самых
RUS современных в мире линия для экструзии, способная изготовлять гранулы,
пеллеты и палочки с недостижимыми до сих пор папаметрами.
Благодаря технологии HTST (обработке при высокой температуре и высоком
давлении в течение очень короткого времени) и микронизации продукты сохраняют
богатство питательных свойств, характеризуются значительно лучшей впитываемостью
и усваиваемостью пищевых компонентов организмами животных. Усовершенствованная
регулярная и компактная архитектура гранулы в случае аквариумных кормов
позволила достичь очень высокой гидростабильности, гарантирующей сохранение
параметров корма после его попадания в воду. Новая технология позволяет также очень
точно подобрать форму и крупность корма к анатомическим свойствам животных
и их натуральным способам жировки. Устранено наличие пыли, попадающей в воду
и вызывающей изменение ее химических параметров.
Известные до сих пор, предлагаемые фирмой Tropical продукты в виде гранул, пеллетов
и палочек, постепенно заменяются продуктами, изготовляемыми по новой технологии.
Все они обозначаются специальной маркировкой с надписью NEW & IMPROVED.
1
WYBRANE PRODUKTY TROPICAL
PL DOSTĘPNE SĄ JUŻ W NOWYCH PUSZKACH I SASZETKACH
Wszelkie elementy produktów Tropical są obiektem nieustających prac badawczych
i rozwojowych. Korzystamy z najnowszych osiągnięć techniki oraz uwzględniamy sugestie
Naszych Klientów, tak by nasze produkty były jeszcze lepsze. Technologia pakowania to jedna
z dziedzin, w której wprowadziliśmy nowe rozwiązania.
Niektóre produkty Tropical otrzymały już nową, niezwykłą oprawę. Transparentne puszki
wyposażone w filtr promieni UV! Co to oznacza dla Państwa? To innowacyjne podejście
do prezentacji produktów w formie granulatów, pelletów i sticksów łączące możliwość
obejrzenia pokarmu bez konieczności otwierania puszki, z zachowaniem bezpieczeństwa
produktu charakterystycznego dla naszych regularnych nieprzezroczystych opakowań.
Nowe saszetki, podobnie jak dobrze już znane opakowania typu doypack, wykonane
zostały z metalizowanej folii barierowej gwarantującej bezpieczeństwo produktu. Dodatkowo
posiadają zamknięcie strunowe, które ułatwia przechowywanie pokarmu, zapobiega jego
rozsypywaniu i wchłanianiu wilgoci. Nowe saszetki mają intrygujący, atrakcyjny design
i wszystko to, dzięki czemu nasze produkty sprawiają Państwu przyjemność!
All elements of Tropical products are subject to continuous research and development
works. Listening to the needs of our clients, we use latest scientific achievements
to improve our products. One of the fields, in which we introduced new solutions,
is packing technology.
Some of Tropical products have already been given a new, attractive looks. Transparent
tins with UV filter! What does that mean to you? This innovative way of presenting
products in form of granules, pellets and sticks gives clients the possibility to have a look
at the food without the necessity to open it and guarantees the same safety of the product
as in case of our regular non-transparent packages.
New sachets, similarly to well known doypacks, have been made of metallised barrier
foil which guarantees product safety. They are also equipped with zip closure, which makes
storage easier, prevents spilling and humidity absorption. New sachets are characterized
with attractive, intriguing design and everything else you love our products for!
AUSGESUCHTE TROPICAL-PRODUKTE
ERHÄLTLICH IN NEUEN DOSEN UND BEUTELN
Alle Elemente der Tropical-Produkte unterliegen ständiger Forschung und Entwicklungsarbeit.
Wir hören auf die Bedürfnisse unserer Kunden und nutzen modernste wissenschaftliche
Errungenschaften zur Verbesserung unserer Produkte. Einer der Bereiche, in denen wir neue
Lösungen eingeführt haben, ist die Verpackungstechnologie.
Einige Tropical-Produkte haben bereits ein neues, attraktives Aussehen erhalten. Transparente
Dosen mit UV-Filter! Was bedeutet das für Sie? Diese innovative Art der Präsentation
von Produkten in der Form von Granulat, Pellets und Sticks ermöglicht es Kunden,
das Futter anzusehen, ohne die Verpackung öffnen zu müssen und garantiert die gleiche
Produktsicherheit wie bei unseren nicht-transparenten Standard-Verpackungen.
Die neuen Beutel werden, ähnlih wie die bekannten Doypacks, aus metallisierter Barrierefolie
hergestellt, was Produktsicherheit garantiert. Sie verfügen auch über einen Zip-Verschluss,
der die Aufbewahrung vereinfacht und ein Verschütten und das Eindringen von Feuchtigkeit
verhindert. Die neuen Beutel zeichnen sich durch ein neues, verlockendes Design aus
und durch alles andere, wofür Sie unsere Produkte schätzen!
NUOVI PRODOTTI TROPICAL
IN BARATTOLI E DOYPACK
Tutta la gamma dei prodotti Tropical è continuamente perfezionata grazie alla nostra ricerca
ed allo sviluppo in costante evoluzione. Al fine di perfezionare i nostri prodotti per poter
soddisfare ulteriormente la richiesta dei nostri clienti, vengono utilizzati metodi scientifici
di ultima generazione per la produzione dei mangimi.
Uno dei reparti nei quali vengono utilizzati questi metodi innovativi è il confezionamento.
Parte dei nuovi prodotti Tropical sono già stati sottoposti ad una revisione grafica e d’imballo
dell’articolo. Un chiaro esempio sono i nuovi prodotti confezionati in barattoli trasparenti
anti-UV (mangimi in pellets, granuli e sticks) che permettono la visione del prodotto prima
dell’eventuale apertura mostrando ulteriormente la qualità dei mangimi Tropical!
I nuovi mangimi in Doypack vengono ora impacchettati con un materiale metallizzato
che garantisce la sicurezza del mangime. Inoltre, sono dotati di una chiusura a “zip” per
proteggere il contenuto dall’umidità e dall’aria.
D
PRODUCTOS TROPICAL SELECTOS
DISPONIBLES EN NUEVAS LATAS Y BOLSAS
Todos los componentes de los productos Tropical están sujetos a continua investigación
y desarrollo. Atendiendo a las necesidades de nuestros clientes, usamos los últimos logros
científicos para mejorar nuestros productos. Uno de los campos en los que introducimos
nuevas soluciones es el de la tecnología de empaquetado.
A algunos de los productos Tropical ya se les ha dado una apariencia nueva y atractiva.
¡Latas transparentes con filtros UV! ¿Qué significa esto para usted? Esta innovadora manera
de presentar los productos en forma de gránulos, pellets y sticks ofrece a los clientes la
posibilidad de echar un vistazo al alimento sin necesidad de abrirlo y garantiza un producto
igual de seguro que el de nuestros paquetes no transparentes.
Nuevos paquetes, similares a los conocidos como paquetes Doy Pack, elaborados con lámina
metalizada que garantiza la seguridad del producto. Están también equipados con cierre
zip, que facilita el almacenamiento, evita el derrame y la absorción de humedad. Los nuevos
paquetes están elaborados con un diseño interesante y atractivo ¡Y por todo ello le encantarán
nuestros productos!
E
2
SELECTED TROPICAL PRODUCTS
GB AVAILABLE IN NEW TINS AND SACHETS
I
ВЫБРАННЫЕ ПРОДУКТЫ TROPICAL
RUS ДОСТУПНЫ УЖЕ В НОВЫХ БАНКАХ И ПАКЕТАХ
Все элементы продуктов Tropical являются объектом неустанных исследовательских
работ. Вслушиваясь в потребности наших клиентов, мы используем новейшие
достижения техники для того, чтобы наши продукты становились еще лучше. Технология
упаковки является одной из областей, где нами внедрены новые решения.
Некоторые продукты Tropical уже получили новое, необыкновенное оформление.
Прозрачные банки, снабженные фильтром, задерживающим ультрафиолетовые лучи.
Что это обозначает для Вас? Это инновационный подход к презентации продуктов в виде
гранул, пеллетов и палочек, совмещающий возможность осмотра продукта без открывания
банки, с одновременным сохранением безопасности продукта, на уровне наших обычных
непрозрачных упаковок.
Новые пакеты, подобно хорошо уже известным упаковкам типа дойпак, изготовлены
из металлизированной барьерной пленки, гарантирующей безопасность продукта.
Дополнительно они оборудованы струнной застежкой, что облегчает хранение корма,
предотвращает рассыпание продукта и впитывание влаги. Новые пакеты имеют
интересный, привлекательный дизайн и наделены всем тем, благодаря чему наши
продукты доставляют Вам удовольствие!
3
2
1
1
PL / Nowoczesna minisaszetka wykonana
z metalizowanej folii barierowej – gwarantuje
bezpieczeństwo produktu.
GB / New mini sachet made of metallised
barrier foil – guarantees product safety.
D / Neuer Mini-Beutel aus metallisierter
Barrierefolie garantiert Produktsicherheit.
I / Nuovo materiale metallizzato impiegato nel
confezionamento del mangime per garantire
la sicurezza del prodotto.
E / Nuevo paquete mini elaborado con lámina
metalizada – garantiza la seguridad del producto.
2
PL / Zamknięcie strunowe ułatwia
przechowywanie pokarmu, zapobiega jego
rozsypywaniu i wchłanianiu wilgoci.
GB / Zip closure makes storage easier, prevents spilling
and humidity absorption.
D / Zip-Verschluss vereinfacht die Aufbewahrung,
verhindert Verschütten des Inhalts
und das Eindringen von Feuchtigkeit.
I / Chiusura a “zip” per proteggere
il mangime dall’aria e dall’umidità.
E / El cierre zip facilita el almacenamiento,
evita el derrame y la absorción de humedad.
RUS / Струнная застежка облегчает
RUS / Современный мини-пакет,
хранение корма, предотвращает
изготовленный из металлизированной барьерной
его рассыпание и впитывание влаги.
пленки – гарантирует безопасность продукта.
3
PL / Ten symbol oznacza, że produkt został wykonany
w nowej technologii ekstruzji gwarantującej
najwyższą jakość pokarmu.
GB / This symbol means that the product
has been made in a new extrusion technology,
which guarantees the best food quality.
D / Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt
in einem neuen Extrusionsverfahren hergestellt
wurde, das beste Futterqualität garantiert.
I / Questo simbolo significa che il mangime
è stato prodotto con la nuova tecnologia HTST
per garantirne l’ottima qualità!
E / Este símbolo significa que el producto
se ha elaborado con tecnología de extrusión,
que garantiza la mejor calidad del alimento.
RUS / Этот символ обозначает, что продукт
изготовлен по новой технологии экструзии,
гарантирующей высшее качество корма.
SPIS TREŚCI • CONTENTS • INHALT • SOMMARIO • CONTENIDOS • СОДЕРЖАНИЕ
1
AKWARIUM / AQUARIUM / AQUARIUM / ACQUARIO / ACUARIO / АКВАРИУМ
PREMIUM LINE
BETTA GRANULAT
5
PROFESSIONAL LINE
SUPER GOLDFISH MINI STICKS
RED PARROT GRANULAT
FLOWER HORN YOUNG PELLET
6
7
8
2
POND STICKS LIGHT
POND STICKS MIXED
15
16
GAMMARUS & SHRIMPS MIX
CRICKETS
DAFNIA VITAMINIZED
26
27
28
17
18
19
20
21
22
23
24
25
FD BLOOD WORMS
FD RIVER SHRIMP
DRIED FISH
MEAL WORMS
VITAREPT
OPHTALVIT-A CHELONIA
29
30
31
32
33
34
MAŁE SSAKI / LITTLE MAMMALS / KLEINSÄUGER / PICCOLI MAMMIFERI / PEQUENOS MAMÍFEROS / МАЛЕНЬКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
POKARMY DLA MAŁYCH SSAKÓW
FOODS FOR LITTLE MAMMALS
FUTTER – KLEINSÄUGER
MANGIMI – PICCOLI MAMMIFERI
ALIMENTOS – PEQUENOS MAMÍFEROS
КОРМA – МАЛЕНЬКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
DEGU
FERRET
4
KOI & GOLDFISH BASIC STICKS
KOI & GOLDFISH COLOUR STICKS
KOI & GOLDFISH VEGETABLE STICKS
KOI GROWTH & COLOUR PELLET SIZE S
KOI GROWTH & COLOUR PELLET SIZE M
KOI SPIRULINA PELLET SIZE S
KOI SPIRULINA PELLET SIZE M
KOI WHEAT GERM & GARLIC PELLET SIZE S
KOI WHEAT GERM & GARLIC PELLET SIZE M
TERRARIUM / TERRARIO / TЕРРАРИУМ
POKARMY DLA GADÓW / FOODS FOR REPTILES
REPTILIENFUTTER / MANGIMI PER RETTILI
ALIMENTOS PARA REPTILES / КОРМА ДЛЯ РЕПТИЛИЙ
5
9
10
11
12
13
14
STAWEK / POND / TEICH / LAGHETTO / ESTANQUE / ПРУД
POKARMY DLA RYB STAWKOWYCH
POND FISH FOODS
TEICHFISCHFUTTER
MANGIMI PER PESCI DA LAGHETTO
ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE
КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
3
FLOWER HORN ADULT PELLET
CARNIVORE
CRUSTA STICKS
CARIDINA NANO STICKS
BACTO-ACTIVE, BACTININ*
SANITAL
35
36
PREMIUM
LINE
BETTA GRANULAT
MINI
BETTA GRANULAT to pełnoporcjowy pokarm w formie granulatu dla bojowników
BETTA GRANULAT is a complete, granulated food for everyday feeding of
PL i innych ryb labiryntowych. Optymalnie dobrany skład oraz odpowiednia
GB fighting-fish and other labyrinth fish. Due to its optimally balanced composition
wielkość granulek sprawiają, że pokarm ten jest chętnie zjadany przez wszystkie bojowniki,
gurami, wielkopłetwy i prętniki. Regularnie podawany intensyfikuje wybarwienie ryb.
BETTA GRANULAT wyprodukowano z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii
zapewniających najwyższą jakość produktu.
and proper size of the granules it is eagerly eaten by all fighting-fish, gourami, Paradise fish
and Colisa. Regular feeding enhances fish’s coloration. Most modern technologies used
for production of BETTA GRANULAT guarantee the best quality.
BETTA GRANULAT ist ein granuliertes Alleinfutter für die tägliche Fütterung
von Kampf- und anderen Labyrinthfischen. Dank seiner optimal ausgewogenen
Zusammensetzung und der perfekten Größe der Granulatkörner genießt es eine hohe
Akzeptanz bei allen Kampffischen, Gouramis, Paradiesfischen und Colisa. Die regelmäßige
Fütterung fördert die Farbentfaltung der Fische. Modernste Technologien, die bei der
Herstellung BETTA GRANULAT zum Einsatz kommen, garantieren höchste Qualität.
BETTA GRANULAT è un mangime granulato completo per la somministrazione
quotidiana a pesci combattenti e altri Labirintidi. Grazie alla sua composizione
bilanciata in modo ottimale e alle dimensioni adatte dei granuli, è mangiato volentieri da tutti
i pesci combattenti, Gurami, Macropodus e Colisa. Una somministrazione regolare migliora
la colorazione dei pesci. Le moderne tecnologie adottate per la produzione di BETTA
GRANULAT garantiscono la migliore qualità.
D
BETTA GRANULAT es un alimento granulado completo para la alimentación diaria
de peces luchadores y otros peces laberinto. Gracias a su equilibrada composición
y al adecuado tamaño de los granos son devorados por cualquiera de los peces luchadores,
gourami, Paraíso y Colisa. Una alimentación regular realza la coloración del pez. La mayoría
de las modernas tecnologías utilizadas para la elaboración de BETTA GRANULAT garantizan
la mejor calidad.
E
Code No.
Bar code No.
Article
61441
5900469614419
Betta Granulat
I
BETTA GRANULAT это полноценный гранулированный корм для петушков
RUS и других лабиринтовых рыб. Благодаря оптимально подобранному составу
и размеру гранул этот корм охотно поедается всеми петушками, гурами, макроподами
и колизами. Регулярно подаваемый интенсифицирует окраску рыб. Корм изготовлен
с применением самых современных технологий, обеспечивающих высшее качество
продукта.
No. of pcs in one
blister / carton
Packing
sachet
POKARMY DLA RYB AKWARIOWYCH / AQUARIUM FISH FOODS / AQUARIENFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI D’ACQUARIO / ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO / КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
podstawowy granulowany pokarm dla bojowników
basic granulated food for betta splendens
granuliertes Hauptfutter für Kampffische
mangime di base granulato per pesci combattenti
alimento básico granulado para betta splendens
основной корм в виде гранул для петушков
10 g
EAN-Code
– / 20
5
КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
SUPER GOLDFISH
MINI STICKS
MINI
POKARMY DLA RYB AKWARIOWYCH / AQUARIUM FISH FOODS / AQUARIENFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI D’ACQUARIO / ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO
LINE
PROFESSIONAL
pokarm podstawowy dla lwich główek i innych japońskich złotych rybek
basic food for lionheads and other japanese goldfish
Hauptfutter für Löwenköpfe und andere japanische Goldfische
mangime di base per teste di leone e altri pesci rossi giapponesi
alimento básico para cabezas de león y otros goldfish japoneses
основной корм для львиных головок и других японских золотых рыбок
SUPER GOLDFISH MINI STICKS to pełnoporcjowy pokarm w formie tonących
GB for lionheads and other Japanese goldfish. SUPER GOLDFISH MINI STICKS contains
SUPER GOLDFISH MINI STICKS zawiera wszystkie niezbędne składniki, w tym m.in. spirulinę
i astaksantynę wspomagające wybarwianie się ryb. Pokarm naturalnie stymuluje wzrost
ciała do pożądanego kształtu, korzystnie wpływając na rozwój pięknej formy głowy i welonu
u złotych rybek.
all essential ingredients, including spirulina and astaxanthin which enhance coloration.
It naturally stimulates the growth of your fish and guarantee their best shape, encouraging
the development of beautifully shaped head and splendid veiltail.
SUPER GOLDFISH MINI STICKS ist ein Hauptfutter in der Form sinkender Sticks
für Löwenköpfe und andere japanische Goldfische. SUPER GOLDFISH MINI
STICKS enthält alle essentiellen Zutaten, darunter Spirulina und Astaxanthin zur Förderung
der Farbentfaltung. Es regt auf natürliche Weise das Wachstum Ihrer Fische an und garantiert
ihnen die beste Körperform, indem es die Entwicklung eines schön geformten Kopfes
und eines prächtigen Schleierschwanzes fördert.
SUPER GOLDFISH MINI STICKS è un mangime completo, in stick affondanti,
per teste di leone e altri pesci rossi giapponesi. SUPER GOLDFISH MINI STICKS
contiene tutti gli ingredienti essenziali, comprese Spirulina e astaxantina, che intensificano
la colorazione. Stimola in modo naturale la crescita dei vostri pesci e garantisce loro la forma
migliore, favorendo lo sviluppo di una testa di forma magnifica e una splendida coda a velo.
D
SUPER GOLDFISH MINI STICKS es un complete alimento en forma de sticks flotantes
para cabezas de león y otros goldfish japoneses. SUPER GOLDFISH MINI STICKS
contiene todos los ingredientes esenciales, incluida la spirulina y el astaxantín que potencian
la coloración. Estimula de manera natural el crecimiento del pez joven y garantiza su mejor
forma, potenciando el desarrollo de una cabeza muy bien formada y una espléndida cola
de velo.
E
6
SUPER GOLDFISH MINI STICKS is a complete food in the form or sinking sticks
PL sticksów przeznaczony dla lwiogłowych złotych rybek oraz innych form japońskich.
I
SUPER GOLDFISH MINI STICKS это полноценный корм в виде тонущих палочек,
RUS предназначенный для львиноголовых и других видов японских золотых рыбок.
SUPER GOLDFISH MINI STICKS содержит все необходимые компоненты, в том числе
спирулину и астаксантин, способствующие расцветке рыб. Корм натуральным образом
стимулирует рост и требуемую форму тела, благоприятно влияет на развитие красивой
формы головы и вуали хвоста у золотых рыбок.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
64373
5900469643730
Super Goldfish
Mini Sticks
tin
100 ml
60 g
6/–
64374
5900469643747
Super Goldfish
Mini Sticks
tin
250 ml
150 g
6/–
EAN-Code
КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
RED PARROT GRANULAT
NORMAL
A complete, multi-ingredient, color enhancing floating granules. RED PARROT
PL granulatu o szczególnych właściwościach wybarwiających. RED PARROT GRANULAT
GB GRANULAT is recommended for everyday feeding of red parrots and other
przeznaczony jest do codziennego karmienia pielęgnic papuzich i innych ryb ozdobnych
wymagających w diecie znacznego udziału naturalnych karotenoidów oraz nienasyconych
kwasów tłuszczowych (omega-3, omega-6). Optymalnie dobrana receptura granulatu zapewnia
regularnie karmionym rybom zdrowy wygląd i doskonałą kondycję.
ornamental fish whose diet requires a considerable amount of natural carotenoids and
unsaturated fatty acids (Omega-3, Omega-6). Optimally balanced formula ensures
healthy look and excellent condition of fish fed regularly with RED PARROT GRANULAT.
Ein komponentenreiches, farbförderndes Alleinfutter Futter in der Form
schwimmender Granulatkörner. RED PARROT GRANULAT wird für die tägliche
Fütterung Roter Papageienfische und anderer Zierfische empfohlen, die eine Nahrung mit
einer beträchtlichen Menge an natürlichen Carotinoiden und ungesättigten Fettsäuren
(Omega-3, Omega-6) benötigen. Die optimal ausgewogene Rezeptur garantiert ein gesundes
Aussehen und eine ausgezeichnete Kondition von Fischen, die regelmäßig mit RED PARROT
GRANULAT gefüttert werden.
Mangime completo, multi-ingrediente, sotto forma di granuli galleggianti che
intensificano i colori. RED PARROT GRANULAT è consigliato per la somministrazione
quotidiana a Red Parrot e ad altri pesci ornamentali la cui alitmentazione richiede
un considerevole apporto di carotenoidi naturali e di acidi grassi insaturi (Omega-3, Omega-6).
Nei pesci nutriti regolarmente con RED PARROT GRANULAT la formula bilanciata in modo
ottimale assicura un aspetto sano e condizioni eccellenti.
D
Un completo alimento multi-ingrediente, en gránulos, que potencia el color.
RED PARROT GRANULAT está recomendado para la alimentación diaria de red
parrots y otros peces ornamentales cuya dieta requiera de una considerable cantidad de
carotenoides naturales y ácidos grasos insaturados (Omega-3, Omega-6). Su equilibrada
fórmula garantiza una excelente y saludable condición física del pez si se le alimenta
regularmente con RED PARROT GRANULAT.
E
POKARMY DLA RYB AKWARIOWYCH / AQUARIUM FISH FOODS / AQUARIENFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI D’ACQUARIO / ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO
Pełnoporcjowy, wieloskładnikowy, unoszący się w toni wodnej pokarm w formie
PROFESSIONAL
LINE
pokarm wybarwiający dla pielęgnic papuzich
color enhancing food for red parrots
farbförderndes Futter für rote Papageienfische
mangime per intensificare i colori dei red parrots
alimento que potencia el color para red parrots
красящий корм для цихлид-попугаев
I
Полноценный многокомпонентный, плавающий в толще воды корм в виде гранул,
RUS обладающий особенными красящими свойствами. RED PARROT GRANULAT
предназначен для ежедневного кормления цихлид попугаев и других декоративных рыб,
требующих в своей диете значительной доли натуральных каротиноидов и ненасыщенных
жирных кислот (Омега-3, Омега-6). Оптимально подобранная рецептура гранул
обеспечивает регулярно кормленным ими рыбам здоровый внешний вид и превосходную
кондицию.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
60714
5900469607145
Red Parrot Granulat
tin
250 ml
100 g
6/–
60716
5900469607169
Red Parrot Granulat
tin
1000 ml
400 g
3/–
60717
5900469607176
Red Parrot Granulat
bucket
3l
1.2 kg
1/–
EAN-Code
7
КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
FLOWER HORN YOUNG PELLET
POKARMY DLA RYB AKWARIOWYCH / AQUARIUM FISH FOODS / AQUARIENFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI D’ACQUARIO / ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO
LINE
PROFESSIONAL
pokarm wybarwiający dla flower horn i innych pielęgnic
color enhancing food for flower horns and other cichlids
farbförderndes Futter für Flower Horns und andere Cichliden
mangime per intensificare i colori dei flowerhorn e di altri ciclidi
alimento que potencia el color para flower horn y otros cíclidos
красящий корм для фловерхорн и других цихлид
Pełnoporcjowy, wysokoproteinowy pokarm przeznaczony do codziennego
GB and other cichlids. High content of protein as well as unsaturated fatty acids
nienasyconych kwasów tłuszczowych (omega-3, omega-6) oraz niski poziom węglowodanów
stymuluje wzrost i rozwój ciała, zapobiegając otłuszczaniu się narządów wewnętrznych.
Dodatek naturalnych karotenoidów, aktywnych biostymulatorów i komponentów roślinnych,
w tym spiruliny, intensyfikuje ubarwienie oraz wspomaga system immunologiczny organizmu.
Pokarm wyprodukowano z zastosowaniem zaawansowanej technologii pozwalającej na
uzyskanie wysokiej hydrostabilności oraz znakomitych walorów smakowych.
(Omega-3, Omega-6) together with the low content of carbohydrates encourage growth
and development, preventing fatty degeneration of internal organs. Natural carotenoids,
active bio-stimulators and plant material, including spirulina, intensify coloration and enhance
immunity system. Manufactured through advanced technological solutions ensuring that
the food is tasty and does not disintegrate in water.
Ein proteinreiches Alleinfutter für die tägliche Fütterung junger Flower Horns
und anderer Cichliden. Der hohe Gehalt an Proteinen und ungesättigten Fettsäuren
(Omega-3, Omega-6) regt in Kombination mit dem niedrigen Kohlenhydratgehalt Wachstum
und Entwicklung an und verhindert eine Verfettung der inneren Organe. Natürliche Carotinoide,
aktive Biostimulatoren und pflanzliche Stoffe, darunter Spirulina, intensivieren die Färbung
und stärken das Immunsystem. Produziert in fortschrittlichen Herstellungsverfahren,
die garantieren, dass das Futter für die Fische schmackhaft ist und sich nicht im Wasser auflöst.
Mangime completo, altamente proteico, per la somministrazione quotidiana a giovani
Flowerhorn e ad altri Ciclidi. L’elevato contenuto di proteine e di acidi grassi insaturi
(Omega-3, Omega-6) e il basso contenuto di carboidrati favoriscono la crescita e lo sviluppo,
prevenendo nel contempo la degenerazione grassa di organi interni. Carotenoidi naturali,
bio-stimolanti attivi e sostanze vegetali, compresa la Spirulina, intensificano i colori e
rinforzano il sistema immunitario. Il mangime è prodotto con tecnologie avanzate, per garantire
che il mangime sia eccezionalmente saporito e non si decomponga in acqua.
D
Un alimento completo, altamente proteínico, para la alimentación diaria Flower
Horn jóvenes y otros cíclidos. Su alto contenido en proteínas así como en ácidos grasos
insaturaos (Omega-3, Omega-6), junto con su bajo contenido en carbohidratos, favorecen
el crecimiento y desarrollo, previniendo de la degeneración grasa de los órganos internos.
Los carotenoides naturales, bioestimuladores activos y plantas, incluida la spirulina, intensifican
la coloración y refuerzan el sistema inmunológico. La elaboración mediante soluciones
tecnológicas avanzadas asegura que el alimento sea muy sabroso y que no se desintegre
en el agua.
E
8
A complete, high protein food for everyday feeding of young flower horns
PL karmienia młodych Flower Horn i innych pielęgnic. Wysoka zawartość białka, a także
I
Полноценный высокопротеиновый корм, предназначенный для ежедневного
RUS кормления молодых цихлазом фловерхорн и других цихлид. Высокое
содержание белков, а также ненасыщенных жирных кислот (Омега-3, Омега-6) и низкое
содержание углеводов стимулирует рост и развитие тела, предотвращая ожирение
внутренних органов. Добавка натуральных каротиноидов, активных биостимуляторов
и растительных компонентов, в том числе спирулины, интенсифицирует окраску
и укрепляет иммунную систему организма. Корм изготовлен при использовании
высокопродвинутой технологии, позволяющей достигнуть высокую гидростабильность
и превосходные вкусовые качества.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
65384
5900469653845
Flower Horn Young Pellet
tin
250 ml
95 g
6/–
65386
5900469653869
Flower Horn Young Pellet
tin
1000 ml
380 g
3/–
65387
5900469653876
Flower Horn Young Pellet
bucket
3l
1.14kg
1/–
EAN-Code
КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
FLOWER HORN ADULT PELLET
A complete, high protein food for everyday feeding of adult flower horns and
PL dorosłych ryb z gatunku Flower Horn i innych pielęgnic. Odpowiednio dobrany
GB other cichlids. Carefully selected ingredients, particularly unsaturated fatty acids
zestaw składników ze szczególnym uwzględnieniem nienasyconych kwasów tłuszczowych
(omega-3, omega-6) stymuluje wzrost ciała oraz rozwój pięknej formy głowy. Dodatek
naturalnych karotenoidów, aktywnych biostymulatorów i komponentów roślinnych, w tym
spiruliny, intensyfikuje ubarwienie oraz wspomaga system immunologiczny organizmu.
Niska zawartość węglowodanów zapobiega otłuszczaniu się narządów, utrzymując ryby
w doskonałej kondycji. Pokarm wyprodukowano z zastosowaniem zaawansowanej technologii
pozwalającej na uzyskanie wysokiej hydrostabilności oraz znakomitych walorów smakowych.
(Omega-3, Omega-6) encourage growth and development of a beautifully shaped head. Natural
carotenoids, active bio-stimulators and plant material, including spirulina, intensify coloration
and enhance immunity system. The low content of carbohydrates prevents fatty degeneration
of internal organs, keeping fish in excellent condition. Manufactured through advanced
technological solutions ensuring that the food is exceptionally tasty and does not disintegrate
in water.
Ein proteinreiches Alleinfutter für die tägliche Fütterung ausgewachsener Flower
Horns und anderer Cichliden. Sorgfältig ausgewählte Zutaten darunter besonders
ungesättigten Fettsäuren (Omega-3, Omega-6) regen Wachstum und Entwicklung eines schön
geformten Kopfes an. Natürliche Carotinoide, aktive Biostimulatoren und pflanzliche Stoffe,
darunter Spirulina, intensivieren die Färbung und stärken das Immunsystem. Der niedrige
Kohlenhydratgehalt verhindert eine Verfettung der inneren Organe und sorgt so für eine
ausgezeichnete Gesundheit der Tiere. Produziert in fortschrittlichen Herstellungsverfahren,
die garantieren, dass das Futter für die Fische schmackhaft ist und sich nicht im Wasser auflöst.
Mangime completo, altamente proteico, per la somministrazione quotidiana
a Flowerhorn adulti e ad altri Ciclidi. Gli ingredienti accuratamente selezionati,
in particolare gli acidi grassi insaturi (Omega-3, Omega-6), favoriscono la crescita e lo sviluppo
di una testa dalla forma magnifica. Carotenoidi naturali, bio-stimolanti attivi e sostanze
vegetali, compresa la Spirulina, intensificano i colori e rinforzano il sistema immunitario.
Il basso contenuto di carboidrati previene la degenerazione grassa di organi interni, mantenendo
i pesci in condizioni eccellenti. Il mangime è prodotto con tecnologie avanzate, per garantire
che sia eccezionalmente saporito e non si decomponga in acqua.
D
Un alimento completo, altamente proteínico, para la alimentación diaria Flower
Horn adultos y otros cíclidos. Sus ingredientes cuidadosamente seleccionados,
particularmente los ácidos grasos insaturaos (Omega-3, Omega-6) favorecen el crecimiento
y el desarrollo de una hermosa forma de la cabeza. Los carotenoides naturales,
bioestimuladores activos y plantas, incluida la spirulina, intensifican la coloración y refuerzan
el sistema inmunológico. Su bajo contenido en carbohidratos previene la degeneración
grasa de los órganos internos, manteniendo al pez en excelente condición física. La elaboración
mediante soluciones tecnológicas avanzadas asegura que el alimento sea muy sabroso
y que no se desintegre en el agua.
E
POKARMY DLA RYB AKWARIOWYCH / AQUARIUM FISH FOODS / AQUARIENFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI D’ACQUARIO / ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO
Pełnoporcjowy, wysokoproteinowy pokarm przeznaczony do codziennego karmienia
PROFESSIONAL
LINE
pokarm wybarwiający dla flower horn i innych pielęgnic
color enhancing food for flower horns and other cichlids
farbförderndes Futter für Flower Horns und andere Cichliden
mangime per intensificare i colori dei flowerhorn e di altri ciclidi
alimento que potencia el color para flower horn y otros cíclidos
красящий корм для фловерхорн и других цихлид
I
Полноценный высокопротеиновый корм, предназначенный для ежедневного
RUS кормления взрослых рыб фловерхорн и других цихлид. Правильно подобранный
набор компонентов, особенно с учетом ненасыщенных жирных кислот (Омега-3, Омега-6),
стимулирует рост тела и развитие красивой формы головы. Добавка натуральных
каротиноидов, активных биостимуляторов и растительных компонентов, в том
числе спирулины, интенсифицирует окраску и укрепляет иммунную систему организма.
Низкое содержание углеводов предотвращает ожирение внутренних органов
и обеспечивает сохранение превосходной кондиции рыб. Корм изготовлен при
использовании высокопродвинутой технологии, позволяющей достигнуть высокую
гидростабильность и превосходные вкусовые качества.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
64385
5900469643853
Flower Horn Adult Pellet
tin
500 ml
190 g
5/–
64386
5900469643860
Flower Horn Adult Pellet
tin
1000 ml
380 g
3/–
64387
5900469 64387
Flower Horn Adult Pellet
bucket
3l
1.14 kg
1/–
64388
5900469 643884
Flower Horn Adult Pellet
bucket
5l
1.9 kg
1/–
EAN-Code
9
КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
CARNIVORE
POKARMY DLA RYB AKWARIOWYCH / AQUARIUM FISH FOODS / AQUARIENFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI D’ACQUARIO / ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO
LINE
PROFESSIONAL
pokarm dla dużych ryb mięsożernych
food for large carnivorous
Futter für grosse, Fleisch fressende Fische
mangime per grossi pesci carnivori
alimento para grandes carnívoros
корм для крупных плотоядных рыб
Pełnoporcjowy, wysokoproteinowy pokarm dla dużych ryb mięsożernych
GB Potamotrygonidae, eels, carnivorous Loricariidae, catfish, snakeheads, and other
zbrojnikowate, sumy, wężogłowy, oraz dla innych gatunków drapieżnych. Odpowiednio
dobrany zestaw składników korzystnie wpływa na smakowitość pokarmu. CARNIVORE,
wzbogacony w BETA-1,3/1,6-GLUKAN, wzmacnia system immunologiczny ryb. Wysoka
zawartość białka oraz niska zawartość węglowodanów zapobiega otłuszczaniu się
narządów wewnętrznych, utrzymując ryby w doskonałej kondycji. Pokarm wyprodukowano
z zastosowaniem zaawansowanej technologii pozwalającej na uzyskanie wysokiej
hydrostabilności oraz znakomitych walorów smakowych.
predatory fish. Carefully selected ingredients make the food exceptionally palatable.
CARNIVORE, enriched with BETA-1,3/1,6-GLUCAN, reinforces fish’s immune system.
The high content of protein and low content of carbohydrates prevent fatty degeneration
of internal organs, keeping fish in excellent condition. Manufactured through advanced
technological solutions ensuring that the food is exceptionally tasty and does not disintegrate
in water.
Proteinreiches Alleinfutter für große, Fleisch fressende Bodenfische, wie z.B.
Potamotrygonidae, Flussaale, Fleisch fressende Loricariidae, Echte Welse (Siluridae),
Schlangenkopffische (Channidae) und andere Raubfische. Sorgfältig ausgewählte Zutaten
machen das Futter für diese Tiere außergewöhnlich schmackhaft. CARNIVORE, angereichert
mit BETA-1,3/1,6-GLUCAN, stärkt das Immunsystem der Fische. Der hohe Protein- und
der niedrige Kohlenhydratgehalt beugen einer Verfettung der inneren Organe vor und halten
die Fische so bei ausgezeichneter Gesundheit. Das fortschrittliche Herstellungsverfahren
stellt sicher, dass das Futter den Fischen ungewöhnlich gut schmeckt und nicht im
Wasser zerfällt.
Mangime completo, altamente proteico per grossi pesci carnivori che si nutrono sul
fondo, quali Potamotrigonidi, Anguillidi, Loricaridi carnivori, Channidi e altri pesci
predatori. Ingredienti selezionati con cura rendono questo cibo eccezionalmente appetibile.
CARNIVORE, arricchito con BETA-1,3/1,6-GLUCANO, rinforza il sistema immunitario.
L’elevato contenuto di proteine e il basso contenuto di carboidrati prevengono la degenerazione
grassa di organi interni, mantenendo i pesci in condizioni eccellenti. Il mangime è prodotto
con tecnologie avanzate, per garantire che il mangime sia eccezionalmente saporito e non
si decomponga in acqua.
D
Alimento complete rico en proteínas para grandes carnívoros comedores de
fondo, tales como los Potamotrygonidae, anguilas, Loricariidae carnívoros, peces
gato, peces cabeza de serpiente, y otros peces depredadores. Sus ingredientes cuidadosamente
seleccionados hacen que el alimento sea muy sabroso. CARNIVORE, enriquecido con
BETA-1,3/1,6-GLUCAN, refuerza el sistema inmunológico del pez. Su alto contenido
en proteína y su bajo contenido en carbohidratos previene la degeneración de los órganos
internos y mantiene al pez en excelente condición física. Elaborado con soluciones
tecnológicamente avanzadas que hacen que el alimento resulte muy sabroso y aseguran
que no se desintegre en el agua.
E
10
Complete, high protein food for large carnivorous bottom feeders, such as
PL żerujących w strefie dennej, takich jak m.in.: płaszczki, węgorze, mięsożerne
I
Полноценный высокобелковый корм для крупных плотоядных рыб,
RUS жирующих в донной зоне, таких как, в частности, скаты, угри, плотоядные
лорикариды, сомы, змееголовые и другие виды хищных рыб. Соответствующим
образом разработанный набор компонентов благоприятно влияет на вкус корма.
CARNIVORE, обогащенный БЕТА-1,3/1,6-ГЛЮКАНОМ, укрепляет иммунную систему
рыб. Высокое содержание белков и низкое содержание углеводов предотвращает
ожирение внутренних органов и позволяет рыбам сохранить превосходную
кондицию. Корм изготовлен с применением продвинутой технологии, позволяющей
получить высокую гидростабильность и превосходные вкусовые качества.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
60734
5900469607343
Carnivore
tin
250 ml
150 g
6/–
60735
5900469607350
Carnivore
tin
500 ml
300 g
5/–
60736
5900469607367
Carnivore
tin
1000 ml
600 g
3/–
60737
5900469607374
Carnivore
bucket
3l
1.8 kg
1/–
60738
5900469607381
Carnivore
bucket
5l
3.0 kg
1/–
EAN-Code
КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
CRUSTA STICKS
MINI
Basic food in form of sticks, which do not disintegrate in water, with added
PL długo zachowujący stabilność w wodzie, zawierający dodatek alg morskich
GB marine algae and spirulina. CRUSTA STICKS is recommended for all types of
i spiruliny. CRUSTA STICKS przeznaczony jest do karmienia wszystkich rodzajów krewetek
karłowatych (np. „amano”, „babaulti”, „red cherry”, „biene”, „tiger shrimp”, „blue shrimp”),
filtracyjnych (Atyopsis sp.) i wieloramiennych (Macrobrachium sp.) oraz innych skorupiaków
wodnych, w tym krewetek morskich o wysokich wymaganiach pokarmowych. Pokarm zawiera
wapń korzystnie wpływający na proces budowy i rozwoju pancerzyków u skorupiaków.
Regularnie podawany intensyfikuje wybarwienie oraz wspomaga procesy linienia i rozrodu.
Pokarm wyprodukowano z zastosowaniem zaawansowanej technologii zapewniającej
najwyższą jakość produktu.
dwarf shrimps (e.g.: Amano shrimp, babaulti, red cherry, biene, tiger shrimp, blue shrimp),
filter feeding shrimps (Atyopsis sp.), longarm shrimps (Macrobrachium sp.) and other
crustaceans with demanding dietary requirements. Food contains calcium, which encourages
the formation and development of crustaceans’ shell. Fish fed regularly with CRUSTA STICKS
develop splendid coloration. It also encourages moulting and spawning. Most modern
technologies used for production guarantee the best quality.
Basisfutter-Sticks, die sich nicht im Wasser auflösen, mit einem Zusatz an
Meeresalgen und Spirulina. CRUSTA STICKS wird für alle Arten von Zwerggarnelen
(z.B. Amano-Garnele, Grüne Zwerggarnele – babaulti, Red Cherry, Bienengarnele, Tigergarnele,
Blue Shrimp) Fächergarnelen, die ihre Nahrung aus dem Wasser filtern (Atyopsis sp.),
Großarmgarnelen (Macrobrachium sp.) und andere Krebstiere mit hohen Ernährungsansprüchen
empfohlen. Das Futter enthält Calcium, das die Ausbildung und Entwicklung des
Krustentierpanzers unterstützt. Fische, die regelmäßig mit CRUSTA STICKS gefüttert werden,
entwickeln eine herrliche Farbenpracht. Das Futter unterstützt auch die Häutung und die
Laichbereitschaft. Die neuesten Technologien, die in der Produktion angewandt werden,
garantieren beste Qualität.
Mangime di base in stick che non si disgregano in acqua, con aggiunta di
alghe marine e Spirulina. CRUSTA STICKS è consigliato per tutte le varietà
di Caridine (p. es. le varietà Amano, Babaulti, Red Cherry, Biene, Tigre, Azzurra), gamberi
filtratori (Atyopsis sp.), gamberi del genere Macrobrachium e altri crostacei con esigenze
alimentari particolari. Il mangime contiene calcio, che favorisce la formazione e lo sviluppo
del carapace dei crostacei. I crostacei nutriti regolarmente con CRUSTA STICKS sviluppano
una magnifica colorazione. Favorisce inoltre la muta e la deposizione di uova. Le modernissime
tecnologie utilizzate per la produzione garantiscono la migliore qualità.
D
Alimento básico en forma de sticks, que no se desintegran en el agua, con algas
marinas y spirulina añadidas. CRUSTA STICKS se recomienda para todo tipo de
camarones enanos (eje.: camarón de Amano, babaulti, red cherry, camarón tigre, blue
shrimp), camarones filtradores (Atyopsis sp.), camarones brazolargo (Macrobrachium sp.)
y otros crustáceos que demandan requerimientos dietéticos. El alimento contiene calcio para
estimular la formación y el desarrollo de la concha de los crustáceos. Si se alimenta regularmente
con CRUSTA STICKS desarrollarán una espléndida coloración. También estimula la muda
y el desove. Muchas de las modernas tecnologías utilizadas para su elaboración garantizan
la mejos calidad.
E
POKARMY DLA RYB AKWARIOWYCH / AQUARIUM FISH FOODS / AQUARIENFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI D’ACQUARIO / ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO
CRUSTA STICKS to podstawowy pokarm w formie szybko tonących pałeczek,
PROFESSIONAL
LINE
pokarm podstawowy dla skorupiaków, z algami morskimi i spiruliną
basic food for crustaceans, with marine algae and spirulina
Hauptfutter für Krustentiere mit Meeresalgen und Spirulina
mangime di base per crostacei, con alghe marine e spirulina
alimento básico para crustáceos, con algas marinas y spirulina
основной корм для ракообразных с морскими водорослями и спирулиной
I
CRUSTA STICKS это основной корм в виде палочек, долго сохраняет
RUS стабильность в воде, содержит добавку морских водорослей и спирулины.
CRUSTA STICKS предназначен для кормления всех видов карликовых креветок
(напр. Amano, Babaulti, Red Cherry, Biene, Tiger Shrimp), фильтраторов (Atyopsis sp.),
макробрахиумов (Macrobrachium sp.), а также других водных ракообразных, в том
числе морских креветок с высокими требованиями относительно питания. Корм
содержит кальций, благоприятно влияющий на процесс образования и развития
панциря у ракообразных. Регулярно подаваемый интенсифицирует окраску и способствует
процессу линьки и расплода. Корм изготовлен с применением самых современных технологий,
обеспечивающих высшее качество продукта.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
63343
5900469633434
Crusta Sticks
tin
100 ml
70 g
6/–
63344
5900469633441
Crusta Sticks
tin
250 ml
175 g
6/–
EAN-Code
11
КОРМА ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
CARIDINA NANO STICKS
NANO
POKARMY DLA RYB AKWARIOWYCH / AQUARIUM FISH FOODS / AQUARIENFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI D’ACQUARIO / ALIMENTOS PARA PECES DE ACUARIO
LINE
PROFESSIONAL
pokarm podstawowy dla małych krewetek
basic food for small shrimps
Basisfutter für kleine Garnelen
mangime di base per piccoli gamberetti
alimento básico para camarones pequeños
основной корм для небольших креветок
CARIDINA NANO STICKS to podstawowy, wieloskładnikowy pokarm w formie
GB micro sticks for everyday feeding of small shrimps (ex. Crystal Red) and other
(np. Crystal Red) oraz innych skorupiaków wodnych, w tym morskich. Regularnie podawany
intensyfikuje wybarwienie i wspomaga procesy linienia. Optymalnie dobrana receptura
zapewnia skorupiakom doskonałą kondycję i zdrowie.
aquatic crustaceans, including marine ones. Regular feeding intensifies coloration and has
a beneficial effect on the moulting process. Optimally balanced formula ensures shrimps’
excellent health and condition.
CARIDINA NANO STICKS ist ein komponentenreiches Basisfutter in der Form
sinkender Mikro-Sticks für die tägliche Fütterung kleiner Garnelen (z.B. Crystal Red)
und anderer (auch Meeres-) Krebse. Die regelmäßige Fütterung intensiviert die Farbe
der Tiere und hat einen positiven Effekt auf den Häutungsprozess. Die optimal ausgewogene
Rezeptur garantiert den Tieren eine ausgezeichnete Gesundheit und Kondition.
CARIDINA NANO STICKS è un mangime di base, multi-ingrediente, sotto forma
di micro-stick affondanti per la somministrazione quotidiana a piccoli gamberetti
(p.es. Crystal Red) e ad altri crostacei acquatici, compresi quelli marini. Una somministrazione
regolare intensifica la colorazione e favorisce la muta. Grazie alla formula bilanciata in
modo ottimale i gamberetti godranno di condizioni di salute eccellenti.
D
CARIDINA NANO STICKS es un alimento básico, multi-ingrediente, en forma de micro
sticks flotantes para la alimentación diaria de los camarones pequeños (ej. Crystal
Red) y otros crustáceos acuáticos, incluidos los marinos. Una alimentación regular intensifica
la coloración y tiene un efecto positivo en el proceso de la muda. Su equilibrada fórmula
asegura a los camarones una salud y condiciones físicas excelentes.
E
12
CARIDINA NANO STICKS is a basic, multi-ingredient food in the form of sinking
PL tonących mikropałeczek przeznaczony do codziennego karmienia małych krewetek
Code No.
Bar code No.
Article
63351
5900469633519
Caridina Nano Sticks
I
CARIDINA NANO STICKS это основной многокомпонентный корм в виде
RUS тонущих микропалочек, предназначенный для ежедневного кормления
небольших креветок (напр. Crystal Red) и других водных ракообразных, в том числе
морских. Регулярно подаваемый, интенсифицирует окраску и способствует процессу
линьки. Оптимально подобранная рецептура обеспечивает превосходную кондицию
и здоровье ракообразных.
No. of pcs in one
blister / carton
Packing
sachet
10 g
– / 20
EAN-Code
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LOS ACUARIOS / ПРОДУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА АКВАРИУМОМ
BACTO-ACTIVE
BACTININ*
preparat z bakteriami do akwarium słodkowodnego i morskiego
preparation with bacteria for freshwater and marine tanks
Präparat mit Bakterien für Süss- und Meerwasseraquarien
preparato con batteri per acquari d’acqua dolce e marina
preparado con bacterias para tanques de agua dulce y salada
препарат с бактериями для пресноводных и морских аквариумов
Preparation containing selected active live strains and cultures of bacteria, which
GB enhance the reduction of the ammonium and nitrite levels in the aquarium. Intended
w akwarium. Przeznaczony do stosowania w nowych zbiornikach z uzdatnioną wodą,
w ustabilizowanych akwariach, po podmianie wody lub wymianie filtra oraz po leczeniu
ryb. Preparat efektywnie przyspiesza proces dojrzewania akwarium, stymulując rozwój
bakterii nitryfikacyjnych. Regularnie stosowany zapewnia biologiczną równowagę w zbiorniku.
for new homes with treated water, mature aquaria after changing water, filters or following
medical treatment of the fish. It effectively speeds up maturing of the tank, stimulating
the growth of nitrifying bacteria. Regularly used, it ensures biological balance of the tank.
Präparat, das ausgesuchte, aktive, lebende Bakterienstämme und -kulturen enthält,
welche die Senkung des Ammonium- und Nitritgehalts im Aquarium fördern.
Für neue Aquarien mit behandeltem Wasser, eingefahrene Aquarien nach dem Wasser- oder
Filterwechsel oder nach einer medizinischen Behandlung der Fische. Es beschleunigt effektiv
das Einfahren des Aquariums, indem es das Wachstum nitrifizierender Bakterien stimuliert.
Bei regelmäßiger Anwendung stellt es das biologische Gleichgewicht im Aquarium sicher.
Preparato contenente una selezione di ceppi e colture di batteri attivi vivi che
favoriscono la riduzione dei tassi di ammonio e nitriti in acquario. Sviluppato
per l’uso in acquari nuovi con acqua trattata, in acquari maturi dopo il cambio dell’acqua,
in filtri o dopo un trattamento curativo dei pesci. Accelera in modo efficace la maturazione
biologica dell’acquario, stimolando lo sviluppo di batteri nitrificanti. Usato regolarmente,
garantisce l’equilibrio biologico dell’acquario.
D
PREPARATY AKWARYSTYCZNE / CARE PRODUCTS FOR AQUARIUMS / PFLEGEPRODUKTE FÜR DAS AQUARIUM / PRODOTTI PER LA CURA DELL’ACQUARIO
Preparat zawierający żywe, wyselekcjonowane szczepy i kultury biologicznie
PL czynnych bakterii wspomagających redukcję poziomu amoniaku i azotynów
I
* Auf dem deutschen Markt bieten wir BACTININ an, ein Mittel mit gleichen Eigenschaften,
Qualitätsmerkmalen und Nutzwert.
Preparado que contiene cepas activas seleccionadas y cultivos de bacterias,
con lo que se reduce los niveles de amonio y nitrito en el acuario. Pensado para hogares
nuevos con agua tratada, acuarios maduros después del cambio de agua, filtros o tratamientos
médicos del pez continuados. Acelera con efectividad la madurez del tanque, estimulando
el crecimiento de las bacterias nitrificadoras. Si se usa regularmente, asegura el equilibrio
biológico del tanque.
E
Препарат содержит живые селекционные штаммы и культуры биологически
RUS активных бактерий, способствующих снижению уровня аммиака и нитритов
в аквариуме. Предназначен для применения в новых аквариумах с кондиционированной
водой и в уже стабильных аквариумах после частичной замены воды или замене
фильтра, а также после лечения рыб. Препарат эффективно ускоряет процесс созревания
аквариума, стимулируя развитие нитрификационных бактерий. Регулярно применяемый
обеспечивает биологическое равновесие в аквариуме.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
34301
5900469343012
Bacto-Active
bottle
30 ml
8/–
34305
5900469343050
Bacto-Active
bottle
250 ml
5/–
EAN-Code
13
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LOS ACUARIOS / ПРОДУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА АКВАРИУМОМ
SANITAL
sól akwarystyczna z dodatkiem aloesu
aquarium salt with aloe
Aquariensalz mit Aloe vera
sale per acquari con aloe
sal de acuario con aloe
аквариумная соль с добавкой алоэ
PREPARATY AKWARYSTYCZNE / CARE PRODUCTS FOR AQUARIUMS / PFLEGEPRODUKTE FÜR DAS AQUARIUM / PRODOTTI PER LA CURA DELL’ACQUARIO
Środek do sporządzania kąpieli w okresach pogorszenia się kondycji ryb,
GB e.g after transportation, during fish’s acclimatization to new conditions, in case
ubytki naskórka itp., po znacznych podmianach wody w akwarium oraz pomocniczo
przy zwalczaniu ospy ryb (można stosować razem z preparatami ICHTIO i CMF). Dodatek
aloesu przyspiesza regenerację uszkodzonego naskórka i aktywuje układ odpornościowy ryb.
Sól akwarystyczna jest również skutecznym środkiem do usuwania zmętnienia biologicznego
wody, które wywołuje masowy rozwój bakterii i pierwotniaków.
of detected skin defects etc., after water changes and to help treat white spot disease
(can be used together with ICHTIO and CMF). Aloe helps to treat skin abrasions, accelerating
their regeneration and encourages the immunity system. Aquarium salt also eliminates
the biological cloudiness of water, which causes bacteria and protozoan invasions.
Ein Mittel für die Zubereitung von Bäderlösungen, wenn sich der Zustand
der Fische verschlechtert, z.B. nach dem Transport, während der Gewöhnung
der Fische an neue Bedingungen, im Falle beschädigter Haut etc, nach Wasserwechseln
und zur Unterstützung der Behandlung der Weißpünktchenkrankheit (kann zusammen
mit ICHTIO und CMF angewandt werden). Aloe vera hilft, Hautabschürfungen zu
behandeln, indem sie ihre Regeneration beschleunigt und das Immunsystem stärkt.
Aquariensalz beseitigt auch die biologische Wassertrübung, die das Eindringen von Bakterien
und Protozoen verursacht.
Agente da usare per bagni da praticare quando le condizioni dei pesci peggiorano,
per esempio dopo il trasporto, durante l’acclimatazione dei pesci a nuove
condizioni ambientali, in caso di alterazioni conclamate della pelle ecc., dopo i cambi d’acqua
e per coadiuvare il trattamento della malattia dei puntini bianchi (può essere usato insieme
a ICHTIO e CMF). L’aloe aiuta a trattare le abrasioni cutanee, accelerando la loro rigenerazione,
e rafforza il sistema immunitario. Questo sale per acquari, inoltre, elimina l’intorbidamento
biologico dell’acqua, che comporta infestazioni batteriche e di protozoi.
D
Un producto para usar al preparar el baño cuando las condiciones de vida del pez
se deterioran, por ejemplo tras el transporte, durante la aclimatación del pez
a las nuevas condiciones, en caso de defectos en la piel, etc., después de los cambios
de agua y para ayudar al tratamiento de la enfermedad del punto blanco (también puede
usarse junto con ICHTIO y CMF). El aloe ayuda a tratar las abrasiones de la piel,
acelerando su regeneración y mejorando el sistema inmunológico. La sal de acuario
elimina la turbiedad biológica del agua, que causa invasiones de bacterias y protozoos.
E
14
An agent to be used for bath preparation when fish’s condition deteriorates,
PL np. po transporcie, w trakcie aklimatyzacji, gdy na powierzchni ciała ryb stwierdzimy
Code No.
Bar code No.
Article
80323
5900469803233
Sanital
I
Средство для приготовления ванны в период ухудшения кондиции рыб,
RUS например, после транспорта, в процессе акклиматизации, в случае, когда
на поверхности тела рыб будут обнаружены убытки эпидермиса и т.п., а также после
подмены значительного количества воды и как вспомогательное средство при борьбе
с рыбьей оспой (можно применять вместе с препаратами ICHTIO и CMF). Добавка алоэ
ускоряет восстановление поврежденного эпидермиса и активизирует иммунную систему
рыб. Аквариумная соль является также эффективным средством для устранения
биологического помутнения воды, вызванного массовым развитием бактерий и простейших.
No. of pcs in one
blister / carton
Packing
tin
100 ml
120 g
6/–
EAN-Code
POND STICKS LIGHT
LARGE
A complete, extruded, floating food for koi and other species of fish kept in garden
PL i innych gatunków ryb w stawkach ogrodowych. Niska zawartość fosforu
GB ponds. POND STICKS LIGHT is produced from top quality vegetable ingredients
(0,7%) w tym pokarmie nie przyczynia się do rozwoju glonów. Pokarm wyprodukowano
z najwyższej jakości komponentów roślinnych (w tym kukurydzy o wysokiej zawartości
karotenoidów) i mączki rybnej bogatej w białko i nienasycone kwasy tłuszczowe (NKT).
(including maize with a high carotenoid content) and fish meal rich in proteins and unsaturated
fatty acids. The food does not cause water cloudiness and, because of its low phosphorus
content (0.7%), will not stimulate any increase in algae proliferation.
Extrudiertes, schwimmfähiges Alleinfutter für Kois und andere Zierfische im
Gartenteich. POND STICKS LIGHT wird aus absolut hochwertigen pflanzlichen
Zutaten (u.a. Mais mit einem hohen Gehalt an Carotinoiden) und Fischmehl hergestellt,
das reich an Proteinen und ungesättigten Fettsäuren ist. Das Futter verursacht keine
Wassertrübung und regt wegen seines niedrigen Phosphor-Gehaltes (0,7%) nicht
die Vermehrung von Algen an.
Mangime completo, estruso e galleggiante per koi ed altre specie da laghetto.
Il cibo non causa l’intorbidimento dell’acqua per il suo basso contenuto di fosforo
(0,7%) e pertanto inibisce la proliferazione delle alghe. POND STICKS LIGHT è prodotto
con ingredienti vegetali di massima qualità (compreso granoturco ad alto contenuto
di carotenoidi) e con farina di pesce ricca di proteine ed acidi grassi.
D
Un completo alimento flotante extrudido, para koi y otras especies de peces
que se tengan en el jardín de estanque. POND STICKS LIGHT se produce con
ingredientes vegetales de máxima calidad (incluido maíz de alto contenido en caroteno)
y pescado rico en proteínas y ácidos grasos insaturados. El alimento no causa turbiedad
en el agua y, debido a su bajo contenido en fósforo (0,7%), no estimula ningún incremento
de proliferación de algas.
E
I
POKARMY DLA RYB STAWKOWYCH / POND FISH FOODS / TEICHFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI DA LAGHETTO
Pełnoporcjowy, ekstrudowany, pływający pokarm przeznaczony dla karpi koi
ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE / КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
niska zawartość fosforu nie powoduje ekspansji glonów w oczku wodnym
low phosphorus content will not stimulate any increase in algae proliferation
niedriger Phosphorgehalt regt nicht die Algenvermehrung an
basso contenuto di fosfati non favorisce la proliferazione algale
bajo contenido en fósforo no favorece la proliferación de algas
низкое содержание фосфора не вызывает бурного развития водорослей в водоеме
Полноценный экструдированный плавающий корм, предназначенный для
RUS карпов Кои и других видав рыб в огородных прудах. Низкое содержание
фосфора (0,7%) не способствует развитию водорослей. Корм изготовлен на основе самых
высококачественных растительных компонентов (в том числе кукурузы с высоким
содержанием каротиноидов) и рыбной муки, богатой белком и ненасыщенными
жирными кислотами (ННЖК).
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
40335
5900469403358
Pond Sticks Light
tin
1000 ml
85 g
3/–
40334
5900469403341
Pond Sticks Light
bag
1000 ml
90 g
10 / –
40338
5900469403389
Pond Sticks Light
bag
10 l
ca 900 g
1/–
40330
5900469403303
Pond Sticks Light
bag
–
3 kg
1/–
EAN-Code
15
POND STICKS MIXED
LARGE
ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE / КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
niska zawartość fosforu nie powoduje ekspansji glonów w oczku wodnym
low phosphorus content will not stimulate any increase in algae proliferation
niedriger Phosphorgehalt regt nicht die Algenvermehrung an
basso contenuto di fosfati non favorisce la proliferazione algale
bajo contenido en fósforo no favorece la proliferación de algas
низкое содержание фосфора не вызывает бурного развития водорослей в водоеме
POND STICKS MIXED to pełnoporcjowy pokarm w postaci pływających
PL pałeczek dla karpi koi, złotych rybek oraz innych ozdobnych ryb karpiowatych
hodowanych w stawkach ogrodowych i sadzawkach. Pokarm w pełni zaspokaja potrzeby
żywieniowe ryb, wzmacniając jednocześnie ich czerwone i złote wybarwienie.
a nutritionally correct diet and at the same time enhances their red and gold coloration.
POND STICKS MIXED ist ein schwimmfähiges Alleinfutter für Kois, Goldfische
und andere Zier-Cypriniden im Gartenteich. Das Futter versorgt die Fischen mit
den richtigen von ihnen benötigten Nährstoffen und fördert gleichzeitig ihre rote und
goldene Färbung.
POND STICKS MIXED è un mangime completo, in stick galleggianti, per Koi,
pesci rossi e altri Ciprinidi ornamentali allevati nel laghetto in giardino. Questo
mangime apporta ai pesci una dieta corretta sotto l’aspetto nutrizionale e nello stesso
tempo intensifica le tonalità rosse e oro.
POKARMY DLA RYB STAWKOWYCH / POND FISH FOODS / TEICHFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI DA LAGHETTO
D
POND STICKS MIXED es un alimento flotante completo para kois, goldfish
y otros ciprínidos ornamentales que habitan en estanques de jardín. El alimento
aporta al pez una dieta nutricionalmente correcta y al mismo tiempo realza su coloración
roja y dorada.
E
16
POND STICKS MIXED are a complete floating food for koi, goldfish, and other
GB ornamental cyprinids kept in garden ponds. The food provides the fish with
I
POND STICKS MIXED это полноценный корм в виде плавающих палочек для
RUS карпов кои, золотых рыбок и других декоративных карповых, разводимых
в огородных прудах. Корм полностью обеспечивает кормовые потребности рыб, усиливая
одновременно их красную и золотую окраску.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
40315
5900469403150
Pond Sticks Mixed
tin
1000 ml
85 g
3/–
40314
5900469403143
Pond Sticks Mixed
bag
1000 ml
90 g
10 / –
40317
5900469403174
Pond Sticks Mixed
bucket
5l
450 g
1/–
40318
5900469403181
Pond Sticks Mixed
bucket
11 l
900 g
1/–
40319
5900469403198
Pond Sticks Mixed
bucket
21 l
1.8 kg
1/–
40310
5900469403105
Pond Sticks Mixed
bag
–
3 kg
1/–
EAN-Code
KOI & GOLDFISH BASIC STICKS
LARGE
KOI & GOLDFISH BASIC STICKS are a complete, floating food for koi, goldfish,
PL pałeczek dla karpi koi, złotych rybek oraz wszystkich innych ozdobnych ryb
GB and all other ornamental cyprinids kept in garden ponds. Thanks to their special
karpiowatych hodowanych w stawkach ogrodowych i sadzawkach. Dzięki specjalnej
strukturze pałeczek pokarm nie tonie. W pełni zaspokaja potrzeby żywieniowe ryb i stanowi
źródło energii. Zbilansowana zawartość błonnika zapewnia prawidłowy przebieg procesów
trawienia.
structure the sticks do not sink. The food provides the fish with a nutritionally correct diet
that meets their energy requirements fully, and contains an appropriate amount of fibre
to ensure healthy digestive processes.
KOI & GOLDFISH BASIC STICKS sind ein schwimmendes Alleinfutter für Koi,
Goldfische und alle anderen Zier-Cypriniden, die im Gartenteich gehalten werden.
Dank ihrer speziellen Struktur sinken die Sticks nicht zu Boden. Die Sticks sind für die Fische
ein in Bezug auf den Nährwert artgerechtes Futter, das ihren Energiebedarf völlig deckt
und die erforderliche Menge an Fasern enthält, um einen gesunden Verdauungsprozess
sicherzustellen.
KOI & GOLDFISH BASIC STICKS è un mangime completo, in stick galleggianti,
per koi, pesci rossi e altri Ciprinidi allevati in laghetti da giardino. Grazie alla
loro speciale struttura, gli stick non scendono sul fondo. Il mangime costituisce per i pesci
un alimento corretto dal punto di vista nutrizionale, soddisfacendo a pieno il loro fabbisogno
energetico. Ha un contenuto adeguato in fibre per assicurare una sana digestione.
D
KOI & GOLDFISH BASIC STICKS es un alimento flotante completo para kois,
goldfish y todos los demás ciprínidos ornamentales que se tengan en estanques
de jardín. Gracias a su especial estructura las barritas no se sumergen. El alimento aporta
al pez una dieta nutricionalmente correcta que cubre por completo sus requerimientos
energéticos y contiene una adecuada cantidad de fibra para asegurar procesos digestivos
saludables.
E
I
POKARMY DLA RYB STAWKOWYCH / POND FISH FOODS / TEICHFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI DA LAGHETTO
KOI & GOLDFISH BASIC STICKS to pełnoporcjowy pokarm w postaci pływających
ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE / КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
pływający pokarm podstawowy dla ryb w stawkach
floating basic food for pond fish
schwimmendes Hauptfutter für Teichfische
mangime galleggiante di base per pesci da laghetto
alimento flotante básico para peces de estanque
плавающий основной корм для рыб в прудах
KOI & GOLDFISH BASIC STICKS это полнопорционный корм в виде плавающих
RUS палочек, предназначенный для карпов koi, золотых рыбок и всех других
декоративных карповидных рыб, выращиваемых в прудах и водоемах. Благодаря
специальной структуре палочек корм не тонет. Корм полностью обеспечивает питательные
потребности рыб и является источником энергии. Точно рассчитанное содержание
клетчатки обеспечивает нормальный процесс пищеварения.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
40375
5900469403754
Koi & Goldfish Basic
Sticks
tin
1000 ml
85 g
3/–
40374
5900469403747
Koi & Goldfish Basic
Sticks
bag
1000 ml
90 g
10 / –
40376
5900469403761
Koi & Goldfish Basic
Sticks
bucket
5l
450 g
1/–
40377
5900469403778
Koi & Goldfish Basic
Sticks
bucket
11 l
900 g
1/–
40378
5900469403785
Koi & Goldfish Basic
Sticks
bucket
21 l
1.8 kg
1/–
40371
5900469403716
Koi & Goldfish Basic
Sticks
bag
–
3 kg
1/–
EAN-Code
17
KOI & GOLDFISH COLOUR STICKS
LARGE
ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE / КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
pływający pokarm wybarwiający dla ryb w stawkach
floating colour enhancing food for pond fish
schwimmendes, farbförderndes Futter für Teichfische
mangime galleggiante per intensificare i colori dei pesci da laghetto
sticks flotantes potenciadores del color para peces de estanque
плавающий усиливающий окраску корм для прудовых рыб
KOI & GOLDFISH COLOUR STICKS to pełnoporcjowy pokarm wybarwiający
GB food for all colourful Koi, goldfish and other colourful ornamental cyprinids kept
rybek oraz innych barwnych, ozdobnych ryb karpiowatych hodowanych w stawkach ogrodowych
i sadzawkach. Dzięki specjalnej strukturze pałeczek pokarm nie tonie. Regularnie podawany
wydatnie intensyfikuje czerwone i złote ubarwienie.
in garden ponds. Thanks to their special structure the sticks do not sink. If fed regularly
it significantly enhances red and gold coloration.
KOI & GOLDFISH COLOUR STICKS sind ein farbförderndes, schwimmendes
Alleinfutter für alle farbigen Koi, Goldfische und andere bunte Zier-Cypriniden,
die im Gartenteich gehalten werden. Dank ihrer speziellen Struktur sinken die Sticks nicht
zu Boden. Bei regelmäßiger Fütterung fördern sie deutlich die rote und goldene Ausfärbung.
KOI & GOLDFISH COLOUR STICKS è un mangime completo, in stick galleggianti,
che intensifica la colorazione di tutte le Koi molto colorate, pesci rossi e altri
Ciprinidi dalle livree vivaci allevati in laghetti da giardino. Grazie alla loro speciale struttura,
gli stick non scendono sul fondo. Se somministrato regolarmente, il mangime accentua
in misura significativa le tonalità rosse e oro.
POKARMY DLA RYB STAWKOWYCH / POND FISH FOODS / TEICHFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI DA LAGHETTO
D
KOI & GOLDFISH COLOUR STICKS es un alimento flotante potenciador del color
y completo para todos los Kois de color y otros ciprínidos de color ornamentales
que se tengan en estanques de jardín. Gracias a su especial estructura las barritas no
se sumergen. Si se alimenta regularmente refuerza de forma significativa la coloración
roja y dorada.
E
18
KOI & GOLDFISH COLOUR STICKS are a complete, colour enhancing floating
PL w postaci pływających pałeczek, dla wszystkich kolorowych karpi koi, złotych
I
KOI & GOLDFISH COLOUR STICKS – это полноценный плавающий усиливающий
RUS окраску корм, в виде гранул для цветных Koi, золотых рыбок и других декоративных
рыб семейства карповых, содержащихся прудах. Благодаря своей специальной структуре,
гранулы не тонут. Корм усиливает окраску рыб, особенно красный и золотой цвета.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
40355
5900469403556
Koi & Goldfish Colour
Sticks
tin
1000 ml
85 g
3/–
40354
5900469403549
Koi & Goldfish Colour
Sticks
bag
1000 ml
90 g
10 / –
40356
5900469403563
Koi & Goldfish Colour
Sticks
bucket
5l
450 g
1/–
40357
5900469403570
Koi & Goldfish Colour
Sticks
bucket
11 l
900 g
1/–
40358
5900469403587
Koi & Goldfish Colour
Sticks
bucket
21 l
1.8 kg
1/–
40351
5900469403518
Koi & Goldfish Colour
Sticks
bag
–
3 kg
1/–
EAN-Code
KOI & GOLDFISH VEGETABLE STICKS
LARGE
KOI & GOLDFISH VEGETABLE STICKS are a complete, vegetable, floating food
GB for all ornamental cyprinids kept in garden ponds. Thanks to their special structure
w stawkach ogrodowych i sadzawkach. Dzięki specjalnej strukturze pałeczek pokarm
nie tonie. Zawiera podwyższoną ilość błonnika, niezbędnego dla prawidłowego przebiegu
procesów trawienia.
the sticks do not sink. The food contains abundant fibre to ensure healthy digestive processes.
KOI & GOLDFISH VEGETABLE STICKS sind ein schwimmendes, pflanzliches
Alleinfutter für alle Zier-Cypriniden, die in Gartenteichen gehalten werden. Dank
ihrer speziellen Struktur sinken die Sticks nicht zu Boden. Das Futter enthält einen hohen
Fasergehalt, was einen gesunden Verdauungsprozess sicherstellt.
KOI & GOLDFISH VEGETABLE STICKS è un mangime completo, vegetale, in stick
galleggianti, per tutti i Ciprinidi allevati in laghetti da giardino. Grazie alla loro
speciale struttura, gli stick non scendono sul fondo. Il mangime ha un elevato contenuto
in fibre per assicurare una sana digestione.
D
KOI & GOLDFISH VEGETABLE STICKS es un alimento flotante vegetal y completo
para todos los ciprínidos ornamentales que se tengan en estanques de jardín.
Gracias a su especial estructura las barritas no se sumergen. El alimento contiene fibra en
abundancia para asegurar procesos digestivos saludables.
E
I
POKARMY DLA RYB STAWKOWYCH / POND FISH FOODS / TEICHFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI DA LAGHETTO
KOI & GOLDFISH VEGETABLE STICKS to pełnoporcjowy pokarm roślinny w postaci
PL pływających pałeczek dla wszystkich ozdobnych ryb karpiowatych hodowanych
ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE / КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
pływający pokarm roślinny dla ryb w stawkach
floating vegetable food for pond fish
schwimmendes, pflanzliches Futter für Teichfische
mangime vegetale galleggiante per pesci da laghetto
alimento vegetal flotante para peces de estanque
плавающий растительный корм для рыб в прудах
KOI & GOLDFISH VEGETABLE STICKS это полноценный корм в виде плавающих
RUS палочек для всех декоративных карповых рыб, выращиваемых в огородных
и других небольших прудах. Благодаря специальной структуре корм не тонет. Содержит
повышенное количество клетчатки, необходимой для обеспечения правильного процесса
пищеварения.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
40345
5900469403457
Koi & Goldfish Vegetable
Sticks
tin
1000 ml
85 g
3/–
40344
5900469403440
Koi & Goldfish Vegetable
Sticks
bag
1000 ml
90 g
10 / –
40346
5900469403464
Koi & Goldfish Vegetable
Sticks
bucket
5l
450 g
1/–
40347
5900469403471
Koi & Goldfish Vegetable
Sticks
bucket
11 l
900 g
1/–
40348
5900469403488
Koi & Goldfish Vegetable
Sticks
bucket
21 l
1.8 kg
1/–
40341
5900469403419
Koi & Goldfish Vegetable
Sticks
bag
–
3 kg
1/–
EAN-Code
19
KOI GROWTH & COLOUR PELLET
SIZE S
ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE / КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
pokarm wybarwiający dla karpi koi i innych ryb stawkowych
colour enhancing food for koi and other pond fish
farbförderndes Futter für Koi und andere Gartenteichfische
mangime che intensifica la colorazione delle koi e di altri pesci da laghetto
alimento que realza el color para koi y otros peces de estanque
красящий корм для карпов кои и других прудовых рыб
Pokarm przeznaczony do codziennego karmienia młodych karpi koi i dużych
GB sources of carotenoids such as Marigold Flower, pepper and astaxanthin, which
m.in. aksamitki (Marigold Flower) oraz papryki, a w szczególności astaksantyny wraz
z dodatkiem spiruliny, pokarm znacząco przyspiesza wybarwienie ryb. Specjalnie dobrana
kombinacja protein roślinnych i zwierzęcych pochodzących z wielu źródeł wpływa na ich
zdrowy wzrost, a formuła niskowęglowodanowej diety powoduje przyrost masy mięśniowej
i ogranicza odkładanie się tłuszczu.
together with the addition of Spirulina, accelerate splendid coloration. Special combination
of vegetable and animal proteins encourage proper growth and low-carbohydrate formula
boosts muscle mass and minimize fat accumulation.
Futter für die tägliche Fütterung von jungen Kois und großen Schleierschwanz-Goldfischen. Es enthält natürliche Carotinoid-Quellen wie z.B. Ringelblume,
Paprika und Astaxanthin, die zusammen mit dem Zusatz an Spirulina eine prächtige
Farbentfaltung beschleunigen. Eine spezielle Kombination von pflanzlichen und tierischen
Proteinen fördert ein gesundes Wachstum, und die kohlenhydratarme Rezeptur baut
Muskelmasse auf und verringert Fettbildung.
Mangime per la somministrazione quotidiana a giovani Koi e grandi pesci rossi
con caudale a velo. Contiene fonti naturali di carotenoidi quali tagete, pepe
e astaxantina, che insieme all’aggiunta di Spirulina favorisce una colorazione magnifica.
Una speciale combinazione di proteine vegetali e animali favorisce una crescita corretta,
mentre la formula a basso contenuto di carboidrati aumenta la massa muscolare e minimizza
l’accumulo di grassi.
POKARMY DLA RYB STAWKOWYCH / POND FISH FOODS / TEICHFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI DA LAGHETTO
D
Comida para la alimentación diaria de Koi jóvenes y goldfish cola de velo grandes.
Contiene fuentes naturales de carotenoides tales como la flor de Marigold,
pimiento y astaxantín, que, junto con la adición de Spirulina, aceleran una coloración
espléndida. Una combinación especial de proteínas vegetales y animales estimula un
adecuado crecimiento y su fórmula baja en carbohidratos aumenta la masa muscular
y minimiza la acumulación de grasa.
E
20
Food for everyday feeding of young Koi and large veiltail goldfish. Contains natural
PL welonek. Dzięki zawartym karotenoidom pochodzącym z naturalnych źródeł,
Code No.
Bar code No.
Article
45215
5900469452158
Koi Growth & Colour Pellet
size S
tin
45216
5900469452165
Koi Growth & Colour Pellet
size S
45217
5900469452172
45218
45210
I
Корм предназначен для ежедневного кормления молодых карпов кои и крупных
RUS вуалехвостов. Благодаря содержанию каротиноидов, происходящих из натуральных
источников, в частности, бархатца (Marigold Flower) и перца, а особенно астаксантина
вместе с добавкой спирулины, корм заметно ускоряет расцветку рыб. Специально
подобранная комбинация растительных и животных протеинов, происходящих из многих
источников, способствует здоровому росту рыб, а формула низкоуглеводной диеты
способствует приросту мышечной массы и ограничивает отложение жира.
No. of pcs in one
blister / carton
Packing
1000 ml
400 g
3/–
bucket
3l
1.2 kg
1/–
Koi Growth & Colour Pellet
size S
bucket
5l
2 kg
1/–
5900469452189
Koi Growth & Colour Pellet
size S
bucket
10 l
4 kg
1/–
5900469452103
Koi Growth & Colour Pellet
size S
bag
–
20 kg
1/–
EAN-Code
KOI GROWTH & COLOUR PELLET
SIZE M
Everyday food for medium and large Koi. Contains natural sources of carotenoids
PL Dzięki zawartym karotenoidom pochodzącym z naturalnych źródeł, m.in. aksamitki
GB such as Marigold Flower, pepper and astaxanthin, which together with the addition
(Marigold Flower) oraz papryki, a w szczególności astaksantyny wraz z dodatkiem spiruliny,
pokarm znacząco przyspiesza wybarwienie ryb. Specjalnie dobrana kombinacja protein
roślinnych i zwierzęcych pochodzących z wielu źródeł wpływa na ich zdrowy wzrost,
a formuła niskowęglowodanowej diety powoduje przyrost masy mięśniowej i ogranicza
odkładanie się tłuszczu.
of Spirulina, accelerate splendid coloration. Special combination of vegetable and animal
proteins encourage proper growth and low-carbohydrate formula boosts muscle mass and
minimize fat accumulation.
Alltagsfutter für mittelgroße und große Kois. Es enthält natürliche Carotinoid-Quellen wie z.B. Ringelblume, Paprika und Astaxanthin, die zusammen mit
dem Zusatz an Spirulina eine prächtige Farbentfaltung beschleunigen. Eine spezielle
Kombination von pflanzlichen und tierischen Proteinen fördert ein gesundes Wachstum,
und die kohlenhydratarme Rezeptur baut Muskelmasse auf und verringert Fettbildung.
Mangime quotidiano per Koi medie e grandi. Contiene fonti naturali di carotenoidi
quali tagete, pepe e astaxantina che, insieme all’aggiunta di Spirulina, favorisce
una colorazione magnifica. Una speciale combinazione di proteine vegetali e animali favorisce
una crescita corretta, mentre la formula a basso contenuto di carboidrati aumenta la massa
muscolare e minimizza l’accumulo di grassi.
D
Alimento diario para Kois medianos y grandes. Contiene fuentes naturales
de carotenoides tales como la flor de Marigold, pimiento y astaxantín, que, junto
con la adición de Spirulina, aceleran una coloración espléndida. Una combinación especial
de proteínas vegetales y animales estimula un adecuado crecimiento y su fórmula baja
en carbohidratos aumenta la masa muscular y minimiza la acumulación de grasa.
E
Code No.
Bar code No.
Article
45225
5900469452257
Koi Growth & Colour Pellet
size M
tin
45226
5900469452264
Koi Growth & Colour Pellet
size M
45227
5900469452271
45228
45220
I
POKARMY DLA RYB STAWKOWYCH / POND FISH FOODS / TEICHFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI DA LAGHETTO
Pokarm przeznaczony do codziennego karmienia średnich i dużych karpi koi.
ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE / КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
pokarm wybarwiający dla karpi koi i innych ryb stawkowych
colour enhancing food for koi and other pond fish
farbförderndes Futter für Koi und andere Gartenteichfische
mangime che intensifica la colorazione delle koi e di altri pesci da laghetto
alimento que realza el color para koi y otros peces de estanque
красящий корм для карпов кои и других прудовых рыб
Корм предназначен для ежедневного кормления средних и крупных карпов Koi.
RUS Благодаря содержанию каротиноидов, происходящих из натуральных источников,
в частности, бархатца (Marigold Flower) и перца, а особенно астаксантина вместе с добавкой
спирулины, корм заметно ускоряет расцветку рыб. Специально подобранная комбинация
растительных и животных протеинов, происходящих из многих источников, способствует
здоровому росту рыб, а формула низкоуглеводной диеты способствует приросту мышечной
массы и ограничивает отложение жира.
No. of pcs in one
blister / carton
Packing
1000 ml
350 g
3/–
bucket
3l
1.05 kg
1/–
Koi Growth & Colour Pellet
size M
bucket
5l
1.75 kg
1/–
5900469452288
Koi Growth & Colour Pellet
size M
bucket
10 l
3.5 kg
1/–
5900469452202
Koi Growth & Colour Pellet
size M
bag
–
15 kg
1/–
EAN-Code
21
KOI SPIRULINA PELLET
SIZE S
ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE / КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
pokarm ze spiruliną dla karpi koi i innych ryb stawkowych
food with spirulina for koi and other pond fish
Hauptfutter mit Spirulina für Koi und andere Gartenteichfische
mangime con spirulina per koi e altri pesci da laghetto
alimento con spirulina para koi y otros peces de estanque
корм со спирулиной для карпов кои и других прудовых рыб
Codzienny pokarm dla młodych karpi koi i dużych welonek zawierający wszystkie
PL niezbędne składniki odżywcze. Dodatek cennej spiruliny oraz innych substancji
odżywczych wpływa na prawidłowy rozwój mięśni i piękne wybarwienie ryb.
muscular development and splendid coloration.
Alltagsfutter mit allen essentiellen Nährstoffen für junge Kois und große
Schleierschwanz-Goldfische. Der Zusatz von Spirulina und anderen wertvollen
Substanzen fördert eine gesunde Entwicklung der Muskulatur und eine prächtige
Farbentfaltung.
Mangime con tutte le sostanze nutritive essenziali per la somministrazione
quotidiana a giovani Koi e grandi pesci rossi con caudale a velo. L’aggiunta di Spirulina
e di altre sostanze preziose favorisce un corretto sviluppo muscolare e una colorazione
magnifica.
Alimento diario con todos los nutrientes esenciales para Koi jóvenes y goldfish
cola de velo grandes. La adición de Spirulina y otras sustancias valiosas estimula un
desarrollo muscular adecuado y una coloración espléndida.
RUS содержащий все необходимые питательные компоненты. Добавок ценной
POKARMY DLA RYB STAWKOWYCH / POND FISH FOODS / TEICHFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI DA LAGHETTO
D
E
22
Everyday food with all essential nutrients for young Koi and large veiltail
GB goldfish. The addition of Spirulina and other valuable substances encourage proper
Code No.
Bar code No.
Article
45115
5900469451151
Koi Spirulina Pellet
Size S
tin
45116
5900469451168
Koi Spirulina Pellet
Size S
45117
5900469451175
45118
45110
I
Ежедневный корм для молодых капров кои и крупных вуалехвостов,
спирулины и других пищевых компонентов благоприятно влияет на правильное развитие
мышц и окраску рыб.
No. of pcs in one
blister / carton
Packing
1000 ml
400 g
3/–
bucket
3l
1.2 kg
1/–
Koi Spirulina Pellet
Size S
bucket
5l
2 kg
1/–
5900469451182
Koi Spirulina Pellet
Size S
bucket
10 l
4 kg
1/–
5900469451106
Koi Spirulina Pellet
Size S
bag
–
20 kg
1/–
EAN-Code
KOI SPIRULINA PELLET
SIZE M
Everyday food with all essential nutrients for medium and large Koi. The addition
GB of Spirulina and other valuable substances encourage proper muscular development
wpływa na prawidłowy rozwój mięśni i piękne wybarwienie ryb.
and splendid coloration.
Alltagsfutter mit allen essentiellen Nährstoffen für mittelgroße und große Kois.
Der Zusatz von Spirulina und anderen wertvollen Substanzen fördert eine gesunde
Entwicklung der Muskulatur und eine prächtige Farbentfaltung.
Mangime quotidiano con tutte le sostanze essenziali per Koi medie e grandi. L’aggiunta
di Spirulina e di altre sostanze preziose favorisce un corretto sviluppo muscolare
e una colorazione magnifica.
Alimento diario con todos los nutrientes esenciales para kois medianos y grandes.
La adición de Spirulina y otras sustancias valiosas estimula un desarrollo muscular
adecuado y una coloración espléndida.
RUS необходимые пищевые компоненты. Добавок ценной спирулины и других
D
E
Code No.
Bar code No.
Article
45125
5900469451250
Koi Spirulina Pellet
Size M
tin
45126
5900469451267
Koi Spirulina Pellet
Size M
45127
5900469451274
45128
45120
I
POKARMY DLA RYB STAWKOWYCH / POND FISH FOODS / TEICHFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI DA LAGHETTO
Codzienny pokarm dla średnich i dużych karpi koi zawierający wszystkie niezbędne
PL składniki odżywcze. Dodatek cennej spiruliny oraz innych substancji odżywczych
ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE / КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
pokarm ze spiruliną dla karpi koi i innych ryb stawkowych
food with spirulina for koi and other pond fish
Hauptfutter mit Spirulina für Koi und andere Gartenteichfische
mangime con spirulina per koi e altri pesci da laghetto
alimento con spirulina para koi y otros peces de estanque
корм со спирулиной для карпов кои и других прудовых рыб
Ежедневный корм для средних и крупных карпов Koi, содержащий все
пищевых компонентов благоприятно влияет на правильное развитие мышц и окраску рыб.
No. of pcs in one
blister / carton
Packing
1000 ml
350 g
3/–
bucket
3l
1.05 kg
1/–
Koi Spirulina Pellet
Size M
bucket
5l
1.75 kg
1/–
5900469451281
Koi Spirulina Pellet
Size M
bucket
10 l
3.5 kg
1/–
5900469451205
Koi Spirulina Pellet
Size M
bag
–
15 kg
1/–
EAN-Code
23
KOI WHEAT GERM & GARLIC PELLET
SIZE S
ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE / КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
pokarm podnoszący odporność dla karpi koi i innych ryb stawkowych
immunity enhancing food for koi and other pond fish
immunstärkendes Futter für Koi und andere Gartenteichfische
mangime che rafforza il sistema immunitario delle koi e di altri pesci da laghetto
alimento que potencia la inmunidad para koi y otros peces de estanque
повышающий стойкость корм для карпов кои и других прудовых рыб
Pokarm przeznaczony do codziennego karmienia młodych karpi koi i dużych
GB of natural garlic and wheat germ improves the overall condition of your fish,
ryb, podnosi ich odporność na infekcje oraz wspomaga procesy trawienia. Dodatkowo
wzmacnia ryby osłabione zimową hibernacją, natomiast jesienią znakomicie przygotowuje
je do okresu zimowego. Niezastąpiony podczas kuracji leczniczych oraz rekonwalescencji ryb.
enhances their immunity to infections and ensures healthy digestive processes. Additionally,
it strengthens fish after winter period of hibernation and prepares them for it in autumn.
Indispensable during medical treatment and convalescence periods.
Futter für die tägliche Fütterung von jungen Kois und großen Schleierschwanz-Goldfischen. Der Zusatz von natürlichem Knoblauch und Weizenkeimen verbessert
die Gesamtkondition Ihrer Fische, stärkt ihre Krankheitsabwehr und sorgt für gesunde
Verdauungsprozesse. Außerdem stärkt es die Fische nach der Winterruhe und bereitet sie
im Herbst auf diese Periode vor. Unverzichtbar in Phasen der medizinischen Behandlung und
der Genesung.
Mangime per la somministrazione quotidiana a giovani Koi e grandi pesci rossi
con caudale a velo. L’aggiunta di aglio naturale e germe di grano migliora le condizioni
generali dei vostri pesci, rafforza le loro difese contro le infezioni e garantisce un processo
digestivo sano. Inoltre rinvigorisce i pesci dopo lo svernamento e li prepara all’autunno.
Indispensabile durante il trattamento con curativi e durante i periodi di convalescenza.
POKARMY DLA RYB STAWKOWYCH / POND FISH FOODS / TEICHFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI DA LAGHETTO
D
Comida para la alimentación diaria de Koi jóvenes y goldfish cola de velo grandes.
La adición de ajo natural y germen de trigo mejora la condición física total del
pez, refuerza su inmunidad a infecciones y asegura procesos digestivos saludables.
Adicionalmente, refuerza al pez tras el periodo invernal de hibernación y lo prepara en otoño
para el mismo. Es indispensable durante tratamientos médicos y periodos de convalecencia.
E
24
Food for everyday feeding of young Koi and large veiltail goldfish. The addition
PL welonek. Naturalny dodatek czosnku i zarodków pszennych wzmacnia organizmy
Code No.
Bar code No.
Article
45315
5900469453155
Koi Wheat Germ & Garlic
Pellet Size S
tin
45316
5900469453162
Koi Wheat Germ & Garlic
Pellet Size S
45317
5900469453179
45318
45310
I
Корм предназначен для ежедневного кормления молодых карпов кои
RUS и крупных вуалехвостов. Натуральная добавка чеснока и пшеничных зародышей
укрепляет организм рыб, повышает их стойкость к инфекциям, а также благоприятствует
процессу пищеварения. Дополнительно корм укрепляет рыбы, ослабленные зимней
гипотермией, а осенью превосходно готовит их к зимнему периоду. Незаменим во время
курса лечения и периода выздоровления рыб.
No. of pcs in one
blister / carton
Packing
1000 ml
400 g
3/–
bucket
3l
1.2 kg
1/–
Koi Wheat Germ & Garlic
Pellet Size S
bucket
5l
2 kg
1/–
5900469453186
Koi Wheat Germ & Garlic
Pellet Size S
bucket
10 l
4 kg
1/–
5900469453100
Koi Wheat Germ & Garlic
Pellet Size S
bag
–
20 kg
1/–
EAN-Code
KOI WHEAT GERM & GARLIC PELLET
SIZE M
Everyday food for medium and large Koi. The addition of natural garlic and wheat
PL Naturalny dodatek czosnku i zarodków pszennych wzmacnia organizmy ryb, podnosi
GB germ improves the overall condition of your fish, enhances their immunity to infections
ich odporność na infekcje oraz wspomaga procesy trawienia. Dodatkowo wzmacnia ryby
osłabione zimową hibernacją, natomiast jesienią znakomicie przygotowuje je do okresu
zimowego. Niezastąpiony podczas kuracji leczniczych oraz rekonwalescencji ryb.
and ensures healthy digestive processes. Additionally, it strengthens fish after winter period
of hibernation and prepares them for it in autumn. Indispensable during medical treatment
and convalescence periods.
Alltagsfutter für mittelgroße und große Kois. Der Zusatz von natürlichem
Knoblauch und Weizenkeimen verbessert die Gesamtkondition Ihrer Fische, stärkt
ihre Krankheitsabwehr und sorgt für gesunde Verdauungsprozesse. Außerdem stärkt es
die Fische nach der Winterruhe und bereitet sie im Herbst auf diese Periode vor.
Unverzichtbar in Phasen der medizinischen Behandlung und der Genesung.
Mangime quotidiano per Koi medie e grandi. L’aggiunta di aglio naturale e germe
di grano migliora le condizioni generali dei vostri pesci, rafforza le loro difese contro
le infezioni e garantisce un processo digestivo sano. Inoltre rinvigorisce i pesci dopo
lo svernamento e li prepara all’autunno. Indispensabile durante il trattamento con curativi
e durante i periodi di convalescenza.
D
Alimento diario para Kois medianos y grandes. La adición de ajo natural y germen
de trigo mejora la condición física total del pez, refuerza su inmunidad a infecciones
y asegura procesos digestivos saludables. Adicionalmente, refuerza al pez tras el periodo
invernal de hibernación y lo prepara en otoño para el mismo. Es indispensable durante
tratamientos médicos y periodos de convalecencia.
E
Code No.
Bar code No.
Article
45325
5900469453254
Koi Wheat Germ & Garlic
Pellet Size M
tin
45326
5900469453261
Koi Wheat Germ & Garlic
Pellet Size M
45327
5900469453278
45328
45320
I
POKARMY DLA RYB STAWKOWYCH / POND FISH FOODS / TEICHFISCHFUTTER / MANGIMI PER PESCI DA LAGHETTO
Pokarm przeznaczony do codziennego karmienia średnich i dużych karpi koi.
ALIMENTOS PARA PECES DE ESTANQUE / КОРМА ДЛЯ ПРУДОВЫХ РЫБ
pokarm podnoszący odporność dla karpi koi i innych ryb stawkowych
immunity enhancing food for koi and other pond fish
immunstärkendes Futter für Koi und andere Gartenteichfische
mangime che rafforza il sistema immunitario delle koi e di altri pesci da laghetto
alimento que potencia la inmunidad para koi y otros peces de estanque
повышающий стойкость корм для карпов кои и других прудовых рыб
Корм предназначен для ежедневного кормления средних и крупных карпов Koi.
RUS Натуральная добавка чеснока и пшеничных зародышей укрепляет организм рыб,
повышает их стойкость к инфекциям, а также благоприятствует процессу пищеварения.
Дополнительно корм укрепляет рыбы, ослабленные зимней гипотермией, а осенью
превосходно готовит их к зимнему периоду. Незаменим во время курса лечения и периода
выздоровления рыб.
No. of pcs in one
blister / carton
Packing
1000 ml
350 g
3/–
bucket
3l
1.05 kg
1/–
Koi Wheat Germ & Garlic
Pellet Size M
bucket
5l
1.75 kg
1/–
5900469453285
Koi Wheat Germ & Garlic
Pellet Size M
bucket
10 l
3.5 kg
1/–
5900469453209
Koi Wheat Germ & Garlic
Pellet Size M
bag
–
15 kg
1/–
EAN-Code
25
GAMMARUS & SHRIMPS MIX
pokarm dla żółwi i innych gadów oraz dużych ryb ozdobnych
food for turtles, other reptiles and large ornamental fish
Futter für Schildkröten, andere Reptilien und grosse Zierfische
mangime per tartarughe, altri rettili e grandi pesci ornamentali
alimento para tortugas, otros reptiles y peces ornamentales grandes
корм для черепах и других рептилий, а также крупных декоративных рыб
GAMMARUS & SHRIMPS MIX to naturalny, wygodny w użyciu pokarm dla
MANGIMI PER RETTILI / ALIMENTOS PARA REPTILES / КОРМА ДЛЯ РЕПТИЛИЙ
PL żółwi i innych gadów oraz dużych ryb ozdobnych. Dzięki zawartym w nim
karotenoidom i chitynie pełni ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych gadów oraz
ryb, regulując pracę przewodu pokarmowego i wybarwianie skóry oraz tęczówki oka
u karmionych zwierząt.
an important role in many physiological processes and enhance coloration of the skin and iris.
GAMMARUS & SHRIMPS MIX ist ein praktisches Naturfutter für Schildkröten,
andere Reptilien und große Zierfische. Es enthält Carotinoide und Chitin, die eine
wichtige Rolle bei vielen physiologischen Prozessen spielen und die Färbung von Haut
und Iris fördern.
GAMMARUS & SHRIMPS MIX è un mangime naturale e conveniente per
tartarughe, altri rettili ed grandi pesci ornamentali. Contiene carotenoidi e chitina,
che giocano un ruolo importante in molti processi fisiologici e intensificano la colorazione
della pelle e dell’iride.
D
GAMMARUS & SHRIMPS MIX es un alimento natural y necesario para las tortugas,
otros reptiles y peces ornamentales grandes. Contiene carotenoides y quitrina,
que juegan un papel importante en muchos procesos psicológicos y potencian la coloración
de la piel y el iris.
POKARMY DLA GADÓW / FOODS FOR REPTILES / REPTILIENFUTTER
E
26
GAMMARUS & SHRIMPS MIX is a natural, convenient food for turtles, other
GB reptiles and large ornamental fish. It contains carotenoids and chitin, which play
I
GAMMARUS & SHRIMPS MIX это натуральный, удобный в применении корм
RUS для черепах и других рептилий, а также крупных декоративных рыб. Благодаря
содержанию каротиноидов и хитина выполняет важную роль во многих физиологических
процессах рептилий и рыб, регулирует работу пищеварительного тракта, процесс окраски
кожи и радужной оболочки глаз кормленных им животных.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
10313
5900469103135
Gammarus & Shrimps
Mix
doypack
20 g
– / 10
10314
5900469103142
Gammarus & Shrimps
Mix
doypack
130 g
–/5
EAN-Code
CRICKETS
suszone świerszcze dla gadów
dried crickets for reptiles
gefriergetrocknete Heimchen für Reptilien
grilli domestici per rettili
grillos para reptiles
сушенные сверчки для рептилий
odżywcze świeżych owadów, zapewniając jednocześnie dużą trwałość produktu
i wygodę stosowania. Zalecamy podawać gadom świerszcze wraz z preparatem witaminowo-mineralnym VIGOREPT.
insects, guarantees long storage and makes the food easy to use. It is recommended
to supplement the diet of reptiles with a vitamin-mineral preparation VIGOREPT.
Getrocknete Heimchen sind ein natürliches und gesundes Futter für Reptilien
und große Aquarienfische. Durch die Trocknung bleibt ein Maximum
des Nährwertes der frischen Insekten erhalten, sie garantiert eine lange Lagerfähigkeit
und eine einfache Verwendung des Futters. Es wird empfohlen, das Futter für Reptilien
mit der Vitamin/Mineralstoff-Mischung VIGOREPT zu ergänzen.
I grilli domestici essiccati sono un mangime naturale e sano per rettili e grossi
pesci d’acquario. La tecnica della disidratazione preserva la massima qualità
nutrizionale degli insetti freschi, garantisce una lunga conservazione e rende il cibo di facile
somministrazione. Si consiglia di integrare la dieta dei rettili con VIGOREPT, un preparato
vitaminico-minerale.
D
Los grillos desecados son un alimento natural y saludable para los reptiles
y los peces grandes de acuario. La técnica de secado mantiene la máxima
calidad nutricional de los insectos frescos, garantiza su largo almacenamiento y hace
que el alimento sea fácil de usar. Se recomienda suplementar la dieta de los reptiles
con el preparado de vitaminas y minerales VIGOREPT.
E
MANGIMI PER RETTILI / ALIMENTOS PARA REPTILES / КОРМА ДЛЯ РЕПТИЛИЙ
Dried crickets are a natural and healthy food for reptiles and large aquarium
GB fish. Drying technique maintains maximum nutritional quality of fresh
I
Сушенные сверчки являются натуральным, здоровым кормом для рептилий
RUS и крупных аквариумных рыб. Процесс сушки позволяет сохранить в значительной
степени питательные свойства свежих насекомых, обеспечивая одновременно длительный
срок пригодности продукта и удобство применения. Рекомендуется подавать рептилиям
сверчки вместе с витаминно-минеральным препаратом VIGOREPT.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
11193
5900469111932
Crickets
tin
100 ml
10 g
6/–
11194
5900469111949
Crickets
tin
250 ml
25 g
6/–
POKARMY DLA GADÓW / FOODS FOR REPTILES / REPTILIENFUTTER
Suszone świerszcze są naturalnym, zdrowym pokarmem dla gadów i dużych
PL ryb akwariowych. Proces suszenia zachowuje w znacznym stopniu wartości
EAN-Code
27
DAFNIA VITAMINIZED
dafnia witaminizowana dla gadów i płazów
vitaminized daphnia for reptiles and amphibians
Daphnia mit Vitaminzusatz für Reptilien und Amphibien
daphnia vitaminizzata per rettili e anfibi
daphnia vitaminizada para reptiles y anfibios
дафния витаминизированная для рептилий и земноводных
MANGIMI PER RETTILI / ALIMENTOS PARA REPTILES / КОРМА ДЛЯ РЕПТИЛИЙ
Rozwielitki to dro
drobne skorupiaki słodkowodne należące do podrzędu wioślarek
GB is an easily applicable food which is the source of numerous macronutrients and
wielu mikro- i makroeleme
makroelementów, a także chityny – substancji balastowej, która reguluje
pracę przewodu pokarmowego. Dodatek witamin, w tym witaminy D3, zapewnia karmionym
zwierzętom doskonałą kondycję. Ze względu na niewielkie rozmiary rozwielitka polecana
jest przede wszystkim dla młodych osobników.
trace elements as well as chitine – roughage substance, which regulates digestive processes.
The addition of vitamins, including vitamin D3, ensures excellent condition. As Daphnia
are relatively small crustaceans, they are recommended especially for young animals.
Daphnien sind winzige Süßwasser-Krebstiere aus der Ordnung Cladocera. Getrocknete
Daphnien sind einfach zu verwendendes Futter, es enthält zahlreiche Makronährstoffe
und Spurenelemente sowie Chitin, ein Ballaststoff, der Verdauungsprozesse reguliert.
Der Zusatz von Vitaminen, darunter Vitamin D3, sorgt für eine hervorragende Kondition.
Da es sich bei Daphnien um relativ kleine Krebstiere handelt, werden sie als Futter speziell
für junge Tiere empfohlen.
Le Daphnia sono piccoli crostacei d’acqua dolce appartenenti all’ordine Cladocera.
Le Daphnia essiccate sono un mangime facile da somministrare, fonte di numerosi
macronutrienti e oligoelementi nonché di chitina, sostanza fibrosa che regola i processi
digestivi. L’aggiunta di vitamine, compresa la vitamina D3, assicura eccellenti condizioni
di salute. Essendo le Daphnia crostacei relativamente piccoli, sono consigliate in particolare
per animali giovani.
D
Daphnia son pequeños crustáceos de agua dulce del orden de los Cladóceros.
Daphnia seco es un alimento fácilmente aplicable que es fuente de numerosos
macronutrientes y oligoelementos, así como quitina – forraje que regula los procesos
digestivos. La adición de vitaminas, incluida la vitamina D3, asegura una excelente
condición física. Como Daphnia son crustáceos relativamente pequeños, está recomendado
sobre todo para animales jóvenes.
POKARMY DLA GADÓW / FOODS FOR REPTILES / REPTILIENFUTTER
E
28
Daphnia are tiny freshwater crustaceans of the order Cladocera. Dried Daphnia
PL Cladocera. Suszona dafnia to wygodny w użyciu pokarm, który jest źródłem
I
Дафнии, это мелкие пресноводные ракообразные, принадлежащие к подотряду
RUS ветвистоусых Cladocera. Сушенная дафния, это удобный в пользовании
корм, являющийся источником многих микро- и макроэлементов, а также хитина
– балластного вещества, которое регулирует работу пищеварительного тракта. Добавка
витаминов, в том числе витамина D3, обеспечивает прекрасную кондицию кормленных
животных. Благодаря небольшим размерам дафния рекомендуется прежде всего для
молодых особей.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
11123
5900469111239
Dafnia Vitaminized
tin
100 ml
16 g
6/–
11124
5900469111246
Dafnia Vitaminized
tin
250 ml
40 g
6/–
EAN-Code
FD BLOOD WORMS
liofilizowane larwy ochotki dla gadów i płazów
freeze-dried worm for reptiles and amphibians
gefriergetrocknete Blutwürmer für Reptilien und Amphibien
larve rosse di zanzara (chironomidae) liofilizzate per rettili
gusanos de sangre liofilizados para reptiles y anfibios
лиофилизированные личинки мотыля для рептилий
и земноводных животных
bardzo chętnie przyjmowana przez gady i płazy, jest źródłem łatwostrawnego białka.
Proces liofilizacji eliminuje niebezpieczne patogeny, które mogą znajdować się w żywych
larwach, a jednocześnie pozwala w znacznym stopniu zachować delikatne witaminy,
nienasycone kwasy tłuszczowe, białko i inne składniki pokarmowe zawarte w świeżej
ochotce.
assimilable protein. As fresh
by the reptiles and amphibians and are a source of easily-assimilable
or frozen blood worms can be the source of dangerous pathogens, we used freeze-drying
technique, which effectively eliminates all pathogenic substances, but retains delicate
vitamins, unsaturated fatty acids, protein and other valuable substances.
Gefriergetrocknete Blutwürmer (Chironomidae-Larven) sind ein natürliches Futter
für Reptilien (darunter Wasserschildkröten) und Amphibien. Blutwürmer sind sehr
beliebt bei Reptilien und Amphibien und liefern leicht assimilierbares Protein. Da frische
oder gefrorene Blutwürmer gefährliche Krankheitserreger enthalten können, wenden wir
die Technik der Gefriertrocknung an, die wirksam alle krankheitserregenden Substanzen
beseitigt, wobei aber die empfindlichen Vitamine, ungesättigten Fettsäuren, Protein und
andere wertvolle Substanzen erhalten bleiben.
Le larve rosse di zanzara (Chironomidae) liofilizzate sono un mangime naturale
indicato per rettili, comprese tartarughe acquatiche, e per anfibi. Queste larve
vengono assunte molto volentieri da rettili e anfibi e sono una fonte di proteine facilmente
assimilabili. Fresche o surgelate, le larve rosse di zanzara possono veicolare agenti patogeni
pericolosi. Noi adottiamo la tecnologia della liofilizzazione, che elimina efficacemente tutte
le sostanze patogene ma trattiene le vitamine delicate, gli acidi grassi insaturi, le proteine
e altre sostanze preziose.
D
El gusano de sangre liofilizado (Chironomidae larvae) es un alimento natural
para reptiles, incluidos los anfibios y las tortugas acuáticas. Los animales los devoran
y son fuente de proteínas fácilmente asimilables. Tanto frescos como congelados pueden
ser fuente de patógenos peligrosos, por tanto usamos la técnica de liofilización, que elimina
de manera efectiva todas las sustancias patógenas, pero retiene las vitaminas, los ácidos
grasos insaturados, las proteínas y otras sustancias valiosas.
E
MANGIMI PER RETTILI / ALIMENTOS PARA REPTILES / КОРМА ДЛЯ РЕПТИЛИЙ
Freeze-dried bloodworm (Chironomidae larvae) is a natural food for reptiles
GB including aquatic turtles and amphibians. Bloodworms
rms are very eagerly eaten
I
Натуральный корм для рептилий, в том числе водных черепах и земноводных
RUS животных, полученный путем лиофилизации личинок мотыля – насекомых
из семейства Chironomidae. Мотыль, очень охотно поедаемый рептилиями и земноводными,
является источником легкоперевариваемого белка. Процесс лиофилизации устраняет
опасные патогены, которые могут находитиься в живых личинках и одновременно
позволяет в значительной степени сохранить нежные витамины, ненасыщенные
жирные кислоты, белок и другие кормовые компоненты, содержащиеся в свежем
мотыле. Благодаря лиофилизации получают ценный натуральный корм для рептилий
и земноводных.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
11143
5900469111437
FD Blood Worms
tin
100 ml
7g
6/–
11144
5900469111444
FD Blood Worms
tin
250 ml
17 g
6/–
POKARMY DLA GADÓW / FOODS FOR REPTILES / REPTILIENFUTTER
Naturalny pokarm dla gadów, w tym żółwi wodnych i płazów, uzyskany za pomocą
PL liofilizacji larw ochotkowatych – owadów z rodziny Chironomidae. Ochotka,
EAN-Code
29
FD RIVER SHRIMP
liofilizowane krewetki rzeczne dla gadów i płazów
freeze-dried river shrimps for reptiles and amphibians
gefriergetrocknete Flussgarnelen für Reptilien und Amphibien
gamberetti di fiume liofilizzati per rettili e anfibi
camarones liofilizados para reptiles y anfibios
лиофилизированные речные креветки для рептилий и земноводных
MANGIMI PER RETTILI / ALIMENTOS PARA REPTILES / КОРМА ДЛЯ РЕПТИЛИЙ
Liofilizowane krew
krewetki to doskonały pokarm dla gadów i płazów. Proces
GB Freeze drying technique maintains maximum nutritional quality, guarantees
krewetek, zapewniając jedn
jednocześnie trwałość produktu i wygodę stosowania. W przypadku
gadów zalecamy podawać pokarm wraz z preparatem witaminowo-mineralnym VIGOREPT.
long storage and makes the food easy to use. It is recommended to supplement the diet
of reptiles with a vitamin-mineral preparation VIGOREPT.
Gefriergetrocknete Flussgarnelen sind eine perfekte Futterlösung für Reptilien
und Amphibien. Durch die Gefriertrocknung bleibt ein Maximum der Nährwerte
erhalten und sie garantiert eine lange Lagerfähigkeit und die einfache Verwendung
des Futters. Es wird empfohlen, das Futter für Reptilien mit der Vitamin/Mineralstoff-Mischung VIGOREPT zu ergänzen.
I gamberetti liofilizzati sono un mangime perfetto per rettili e anfibi. La tecnologia
della liofilizzazione preserva le massime proprietà nutrizionali, permette una lunga
conservazione e rende il mangime di facile somministrazione. Si consiglia di integrare la dieta
dei rettili con VIGOREPT, un preparato vitaminico-minerale.
D
Los camarones liofilizados son una perfecta solución alimenticia para reptiles
y anfibios. La técnica de la liofilización mantiene la máxima calidad
nutricional, garantiza un largo almacenamiento y hace que la comida sea fácil de usar.
Se recomienda suplementar la dieta de los reptiles con el preparado de vitaminas
y minerales VIGOREPT.
POKARMY DLA GADÓW / FOODS FOR REPTILES / REPTILIENFUTTER
E
30
Freeze-dried shrimps are a perfect feeding solution for reptiles and amphibians.
PL liofilizacji pozwala w znacznym stopniu zachować wartości odżywcze świeżych
I
Лиофилизированные креветки это превосходный корм для рептилий
RUS и земноводных. Процесс лиофилизации позволяет сохранить питательные
свойства свежих креветок, обеспечивая одновременно длительный срок годности
продукта и удобство применения. Рептилиям рекомендуется подавать креветки вместе
с витаминно-минеральным препаратом VIGOREPT.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
11163
5900469111635
FD River Shrimp
tin
100 ml
10 g
6/–
11164
5900469111642
FD River Shrimp
tin
250 ml
25 g
6/–
EAN-Code
DRIED FISH
suszone ryby dla gadów
dried fishes for reptiles
getrocknete Fische für Reptilien
pesci essiccati per rettili
peces desecados peces para reptiles
сушенные рыбы для рептилий
w znacznym stopniu zachowuje wartości odżywcze świeżych ryb, zapewniając jednocześnie
dużą trwałość produktu i wygodę stosowania.
maximum nutritional quality of fresh fishes, guarantees long storage and makes the food
easy to use.
Getrocknete Fische sind ein natürliches und gesundes Futter für viele Reptilienarten
(darunter Wasserschildkröten) und große Aquarienfische. Durch die Trocknung
bleibt ein Maximum des Nährwertes der frischen Fische erhalten und sie garantiert eine
lange Lagerfähigkeit und eine einfache Verwendung.
I pesci essiccati sono un mangime naturale e sano per numerose specie di rettili,
comprese le tartarughe acquatiche, nonché per grossi pesci d’acquario. La tecnica
della disidratazione preserva la massima qualità nutrizionale dei pesci freschi, garantisce
una lunga conservazione e rende il cibo di facile somministrazione.
D
Los peces desecados son un alimento natural y saludable para muchas especies
de reptiles, incluidas las tortugas acuáticas y grandes peces de acuario. La técnica
de secado mantiene la máxima calidad nutricional de los peces frescos, garantiza su largo
almacenamiento y hace que el alimento sea fácil de usar.
E
MANGIMI PER RETTILI / ALIMENTOS PARA REPTILES / КОРМА ДЛЯ РЕПТИЛИЙ
Dried fishes are a natural and healthy food for many species of reptiles,
GB including aquatic turtles and large aquarium fish. Drying technique maintains
I
Сушенные рыбы являются натуральным и здоровым кормом для многих
RUS видов рептилий, в том числе водных черепах, а также крупных аквариумных
рыб. Процесс сушки позволяет сохранить в значительной степени питательные
свойства свежих рыб, обеспечивая одновременно длительный срок пригодности продукта
и удобство применения.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
11173
5900469111734
Dried Fish
tin
100 ml
15 g
6/–
11174
5900469111741
Dried Fish
tin
250 ml
35 g
6/–
POKARMY DLA GADÓW / FOODS FOR REPTILES / REPTILIENFUTTER
Suszone ryby są naturalnym i zdrowym pokarmem dla wielu gatunków gadów,
PL w tym żółwi wodnych oraz dużych ryb akwariowych. Proces suszenia
EAN-Code
31
MEAL WORMS
suszone larwy mącznika młynarka dla gadów
dried meal worms for reptiles
getrocknete Mehlkäferlarven für Reptilien
camole della farina per rettili
larvas secas de gusano de harina para reptiles
сушенные личинки мучного червя для рептилий
MANGIMI PER RETTILI / ALIMENTOS PARA REPTILES / КОРМА ДЛЯ РЕПТИЛИЙ
Suszone larwy mącznika
m
młynarka są naturalnym, wysokoenergetycznym
GB large aquarium fish. Drying technique maintains maximum nutritional quality
w znacznym stopniu wa
wartości odżywcze świeżych larw, zapewniając jednocześnie
dużą trwałość produktu i wygodę stosowania. Zalecamy podawać larwy mącznika wraz
z preparatem witaminowo-mineralnym VIGOREPT.
of the larvae, guarantees long storage and makes the food easy to use. It is recommended
to supplement the diet of reptiles with a vitamin-mineral preparation VIGOREPT.
Getrocknete Mehlkäferlarven sind ein natürliches und energiereiches Futter
für Reptilien und große Aquarienfische. Durch die Trocknung bleibt ein Maximum
des Nährwertes der Larven erhalten und sie garantiert eine lange Lagerfähigkeit und
eine einfache Verwendung des Futters. Es wird empfohlen, das Futter für Reptilien mit
der Vitamin/Mineralstoff-Mischung VIGOREPT zu ergänzen.
Le camole della farina essiccate sono un mangime naturale e altamente
energetico per rettili e grossi pesci d’acquario. La tecnica della disidratazione preserva
la massima qualità nutrizionale delle larve, garantisce una lunga conservazione e rende
il cibo di facile somministrazione. Si consiglia di integrare la dieta dei rettili con VIGOREPT,
un preparato vitaminico-minerale.
D
Las larvas secas de los gusanos de harina son un alimento natural y muy energético
para los reptiles y los grandes peces de acuario. La técnica de secado mantiene
la máxima calidad nutricional de las larvas, garantiza su largo almacenamiento y hace
que el alimento sea fácil de usar. Se recomienda suplementar la dieta de los reptiles con
el preparado de vitaminas y minerales VIGOREPT.
POKARMY DLA GADÓW / FOODS FOR REPTILES / REPTILIENFUTTER
E
32
Dried larvae of mealworms are natural and high-energy food for reptiles and
PL pokarmem dla gadów
ga
i dużych ryb akwariowych. Proces suszenia zachowuje
I
Сушенные личинки мучного червя являются натуральным высокоэнергетическим
RUS кормом для рептилий и крупных аквариумных рыб. Процесс сушки
позволяет сохранить в значительной степени питательные свойства свежих личинок,
обеспечивая одновременно длительный срок пригодности продукта и удобство
применения. Рептилиям рекомендуется давать личинки мучного червя вместе
с витаминно-минеральным препаратом VIGOREPT.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
11183
5900469111833
Meal Worms
tin
100 ml
13 g
6/–
11184
5900469111840
Meal Worms
tin
250 ml
30 g
6/–
EAN-Code
VITAREPT
wieloskładnikowy pokarm z krewetkami dla żółwi wodnych
multi-ingredient food with shrimps for aquatic turtles
zutatenreiches Futter mit Shrimps für Wasserschildkröten
mangime multi-ingrediente con gamberetti per tartarughe acquatiche
alimento multi-ingrediente con camarones para tortugas acuaticas
многокомпонентный корм с креветками, для водных черепах
zasobne w cenne algi. VITAREPT podawany regularnie dostarcza żółwiom różnorodne
składniki pokarmowe, w tym odpowiednio zbilansowane mikro- i makroelementy.
Wspaniały smak zachęca zwierzęta do żerowania.
tablets and sticks, which are the source of valuable algae. If fed regularly, VITAREPT provides
a wide variety of dietary components, including optimally balanced macronutrients and
trace elements. VITAREPT is extremely palatable, hence eagerly eaten by the turtles.
Zutatenreiches Futter mit Shrimps für Wasserschildkröten. Shrimps,
die außergewöhnlich schmackhaft und proteinreich sind, sind hier mit nahrhaften
Tabletten und Sticks angereichert, die wertvolle Algen enthalten. Bei regelmäßiger
Fütterung liefert VITAREPT eine große Vielfalt an Nahrungskomponenten, darunter
optimal ausgewogene Makronährstoffe und Spurenelemente. VITAREPT ist äußerst
schmackhaft und wird daher von den Schildkröten gut angenommen.
Mangime multi-ingrediente con gamberetti per tartarughe acquatiche.
I gamberetti, eccezionalmente appetibili e ricchi in proteine, sono stati arricchiti
con compresse e stick nutrienti che costituiscono una fonte di preziose alghe. Somministrato
regolarmente, VITAREPT apporta un’ampia gamma di componenti della dieta, inclusi
macronutrienti e oligoelementi bilanciati in modo ottimale. VITAREPT è estremamente
appetibile e pertanto assunto volentieri dai rettili.
D
Alimento multi-ingrediente con camarones para Tortugas acuáticas. Los camarones,
que son excepcionalmente sabrosos y ricos en proteínas, han sido enriquecidos
con pastillas y sticks nutricionales, que son fuente de valiosas algas. Si se las alimenta
de forma regular, VITAREPT aporta una amplia variedad de componentes a la dieta,
incluidos macronutrientes y oligoelementos equilibrados. VITAREPT es extremadamente
sabroso, por lo que las Tortugas lo devoran.
E
MANGIMI PER RETTILI / ALIMENTOS PARA REPTILES / КОРМА ДЛЯ РЕПТИЛИЙ
Multi-ingredient food with shrimps for aquatic turtles.
urtles. Shrimps, which are
GB exceptionally palatable and rich in protein, have been
en enriched with nutritional
I
Многокомпонентный корм с креветками, для водных черепах. Вкусные
RUS и богатые белком креветки обогащены питательными таблетками и палочками,
содержащими ценные альги. Регулярно подаваемый черепахам VITAREPT является
источником различных пищевых компонентов, в том числе соответствующим образом
сбалансированных микро- и макроэлементов. Превосходный вкус привлекает животных,
которые охотно приступают к жировке.
No. of pcs in one
blister / carton
Code No.
Bar code No.
Article
Packing
11003
5900469110034
Vitarept
tin
100 ml
22 g
6/–
11004
5900469110041
Vitarept
tin
250 ml
55 g
6/–
POKARMY DLA GADÓW / FOODS FOR REPTILES / REPTILIENFUTTER
Wieloskładnikowy pokarm z krewetkami dla żółwi wodnych. Smaczne
PL i bogate w białko krewetki zostały wzbogacone w odżywcze tabletki i pałeczki
EAN-Code
33
PRODOTTI PER LA CURA – PER RETTILI / PRODUCTOS PARA EL CUIDADO – PARA REPTILES / ПРОДУКЦИЯ ПО УХОДУ – ДЛЯ РЕПТИЛИЙ
OPHTALVIT-A CHELONIA
balsam ziołowy lawendowo-świetlikowy do pielęgnacji skóry i oczu gadów
herbal lavender-eyebright balm for reptiles’ eyes and skin
pflanzlicher Lavendel-Augentrost-Balsam für Augen und Haut von Reptilien
balsamo alla lavanda e all’eufrasia per gli occhi e la pelle dei rettili
bálsamo herbal de lavanda-eufrasia para los ojos y la piel de los reptiles
травяной бальзам с лавандой и очанкой для ухода за кожей и глазами рептилий
Naturalny balsam ziołowy dla gadów przeznaczony do pielęgnacji oczu
PL i skóry. Zawiera mieszankę ekstraktów z lawendy lekarskiej i świetlika
łąkowego przeciwdziałających dolegliwościom wywołanym niekorzystnymi warunkami
środowiskowymi.
unfavourable environmental conditions.
Natürlicher, pflanzlicher Augen- und Hautbalsam für Reptilien. Er enthält eine
Mischung aus Extrakten aus Gemeinem Lavendel und Augentrost, die vor durch
ungünstige Umweltbedingungen verursachten Beschwerden schützen.
Balsamo naturale alle erbe per gli occhi e la pelle dei rettili. Contiene una mistura
di estratti di lavanda comune e di eufrasia che proteggono dai disturbi dovuti
a condizioni ambientali avverse.
Bálsamo herbal natural para los ojos y la piel de los reptiles. Contiene una mezcla
de lavanda común y extractos de eufrasia que protege de los trastornos causados
por condiciones ambientales desfavorables.
RUS за глазами и кожей. Содержит смесь экстрактов из лекарственной лаванды
D
PIELĘGNACJA – GADY / CARE – FOR REPTILES / PFLEGEPRODUKTE – FÜR REPTILIEN
E
34
Natural herbal eye and skin balm for reptiles. It contains a mixture of common
GB lavender and eyebright extracts which protect against ailments caused by
Code No.
Bar code No.
Article
13011
5900469130117
Ophtalvit-A Chelonia
I
Натуральный травяной бальзам для рептилий, предназначенный для ухода
и очанки, противодействующих недомоганиям, связанным с неблагоприятными
условиями среды.
No. of pcs in one
blister / carton
Packing
bottle
15 ml
1/–
EAN-Code
DEGU
pokarm dla koszatniczki
food for degu
Futter für Degus
mangime per degu
alimento para degús
корм для дегу
DEGU is a combination of carefully selected cereals, seeds, grass seeds and dried
GB vegetables with added bark, twigs of fruit trees to help the animals wear down
ścieranie rosnących zębów. Oferowana karma jest kompozycją wzbogaconą w siemię
lniane – źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych (NKT) poprawiających wygląd futerka
gryzoni. Uzupełniona topinamburem, bogatym w inulinę naturalnym prebiotykiem,
przeciwdziałającym rozwojowi cukrzycy – najczęstszej chorobie koszatniczek. Mieszanka,
dzięki dodatkowi pora i ziół, ma niepowtarzalny smak i aromat zachęcający zwierzątka
do jedzenia.
their continuously growing teeth. The composition of the food has been enriched with flaxseed
– the source of unsaturated fatty acids (HUFA) which ensures shiny fur. It has also been
supplemented with Jerusalem artichoke – a natural prebiotic rich in inulin, which prevents
diabetes, the most common disease of degus. The addition of leek and herbs makes the
food extremely palatable and encourages degus to feed.
DEGU ist eine Kombination aus sorgfältig ausgesuchten Getreidearten, Samen,
Grassamen und getrocknetem Gemüse mit dem Zusatz von Rinde und Zweigen
von Obstbäumen, was den Tieren hilft, ihre ständig wachsenden Zähne abzunutzen.
Die Zusammenstellung des Futters wurde mit Leinsamen angereichert, einer Quelle
ungesättigter Fettsäuren (HUFA), die für ein glänzendes Fell sorgen. Außerdem wurde
Topinambur beigefügt, ein natürliches Präbiotikum, das reich an Inulin ist, zur Vorbeugung
von Diabetes, der am weitesten verbreiteten Degu-Krankheit. Der Zusatz von Lauch
und Kräutern macht das Futter besonders lecker für die Degus und regt sie zum Fressen an.
DEGU è una miscela di cereali, semi, germi di piante erbacee e vegetali essiccati,
integrati con corteccia e germogli di alberi da frutto per aiutare gli animali a consumare
regolarmente i denti in continua crescita. Questa combinazione alimentare è stata arricchita
con semi di lino, fonte di acidi grassi insaturi (HUFA) che garantiscono un mantello lucido.
Inoltre, l’alimento è stato integrato con topinambur – un probiotico naturale ricco di inulina,
che previene il diabete, la malattia più comune tra i degu. L’aggiunta di porro e varie erbe
rende questo mangime estremamente appetibile e stimola i degu a nutrirsene.
D
DEGU es una combinación cuidadosamente seleccionada de cereales, semillas,
simientes de hierbas y vegetales secos, con adición de corteza y ramas de árboles
para ayudar a los animales a desgastar su dientes en continuo crecimiento. La composición
del alimento se ha enriquecido con linaza – fuente de ácidos grasos insaturados (HUFA)
que asegura la brillantez del pelo. Se ha añadido también alcachofa – un prebiótico natural
rico en inulina, que previene la diabetes, la enfermedad más común de los degús. La adición
de hierbas y puerros hace que el alimento sea extremadamente sabroso y los anima a comer.
E
Code No.
Bar code No.
Article
53171
5900469531716
Degu
I
DEGU это смесь селекционированных зерновых, семен, зерен трав, а также
RUS сушенных овощей с добавкой коры и веточек фруктофых деревьев, позволяющая
грызуном истирать растущие зубы. Предлагаемый корм является композицией,
обогащенной льняным семенем – источником ненасыщенных жирных кислот (ННЖК),
улучшающих внешний вид меха грызунов. Содержание топинамбура, богатого инулином
пребиотика, противодействует развитию диабета, наиболее часто встречаемой болезни
дегу. Благодаря добавке порея и трав смесь обладает неповторимым вкусом и ароматом,
а животные охотно поедают этот корм.
No. of pcs in one
blister / carton
Packing
doypack
MAŁE SSAKI / LITTLE MAMMALS / KLEINSÄUGER / PICCOLI MAMMIFERI / PEQUENOS MAMÍFEROS / МАЛЕНЬКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
DEGU to mieszanka wyselekcjonowanych zbóż, nasion, ziaren traw oraz suszonych
PL warzyw z dodatkiem kory i gałązek drzew owocowych ułatwiająca gryzoniom
400 g
EAN-Code
–/4
35
FERRET
pokarm dla fretek
food for ferrets
Futter für Frettchen
alimento per furetti
alimento para turones
корм для хорьков
MAŁE SSAKI / LITTLE MAMMALS / KLEINSÄUGER / PICCOLI MAMMIFERI / PEQUENOS MAMÍFEROS / МАЛЕНЬКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Kompletna sucha karma z kurczakiem dla fretek. Odpowiednio zbilansowany
GB easily assimilable protein from chicken and fish ensure excellent condition and
kondycję oraz dużą dawkę energii potrzebnej tym niezwykle aktywnym zwierzętom.
Zastosowane w pokarmie algi i siemię lniane, bogate w kwasy omega-3 i omega-6 oraz
witaminy i mikroelementy sprawiają, że futro fretek jest zdrowe i błyszczące. Pokarm zawiera
niezbędną dla fretek taurynę – aminokwas odpowiedzialny między innymi za prawidłową
pracę mięśnia sercowego i wytwarzanie żółci.
supply these exceptionally active animals with abundant energy needed for everyday activities.
Algae and flaxseed which are rich in Omega 3 and Omega 6 acids together with vitamins
and trace elements ensure healthy and glossy fur. It contains taurine – amino acid crucial
for heart vitality and bile production.
Ein Trocken-Alleinfutter mit Huhn für Frettchen. Optimal ausgewogene Zutaten
und leicht assimilierbares Protein von Huhn und Fisch sorgen für eine ausgezeichnete
Kondition und versorgen diese ungewöhnlich aktiven Tiere mit reichlich Energie für ihre
täglichen Aktivitäten. Algen und Leinsamen, die reich an Omega 3- und Omega 6-Säuren sind
sorgen zusammen mit Vitaminen und Spurenelementen für ein gesundes, glänzendes Fell.
Enthält Taurin – diese Aminosäure ist äußerst wichtig für Herzvitalität und Gallenproduktion.
Mangime secco completo per furetti, con pollo. Gli ingredienti bilanciati in modo
ottimale e le proteine facilmente assimilabili derivati da pollo e pesce assicurano
eccellenti condizioni di salute e apportano a questi animali eccezionalmente attivi
l’abbondante energia che richiedono per le attività quotidiane. Alghe e semi di lino,
ricchi di acidi Omega 3 e Omega 6, insieme a vitamine e oligoelementi assicurano un mantello
sano e lucido. Contiene taurina – aminoacido fondamentale per la salute del cuore e per
la produzione di bile.
D
Un completo alimento seco con pollo para turones. Sus ingredientes equilibrados
y las proteínas de pollo y pescado fácilmente asimilables aseguran una excelente
condición física y les proporcionan a estos animales tan activos el suplemento de energía
que necesitan para sus actividades diarias. Las algas y la linaza, ricos en ácidos
Omega 3 y Omega 6, junto con las vitaminas y los oligoelementos garantizan un pelo sano
y brillante. Contiene taurina – aminoácido crucial para la vitalidad del corazón y la producción
de bilis.
E
36
A complete dry food with chicken for ferrets. Optimally balanced ingredients and
PL skład oraz lekkostrawne białko z kurczaka i ryb zapewnia fretkom doskonałą
Code No.
Bar code No.
Article
53161
5900469531617
Ferret
I
Комплексный сухой корм с добавкой мяса из цыплят, для хорьков. Соответствующим
RUS образом сбалансированный состав, а также легко перевариваемый белок мяса
цыплят и рыб обеспечивает превосходную кондицию хорьков и большой заряд энергии,
необходимой этим необыкновенно активным зверькам. Использованные в корме
водоросли (альги) и льняное семя, богатые кислотами омега-3 и омега-6, а также
витаминами и микроэлементами, обеспечивают здоровый вид и блеск меха хорьков.
Корм содержит необходимый хорькам таурин – аминокислоту, отвечающую, в частности,
за правильную работу сердечной мышцы и выделение желчи.
No. of pcs in one
blister / carton
Packing
doypack
400 g
–/8
EAN-Code
5 9 0046 9 5 3 1 61 7
PL
Zawartość niniejszego katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego RP.
Wszystkie teksty, fotografie, projekty i rysunki, łącznie z wykresami oraz wszystkie inne części tego katalogu są chronione prawem autorskim.
Jakiekolwiek kopiowanie, adaptowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie którejkolwiek z części niniejszego katalogu jest zabronione,
chyba że zostanie dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody firmy TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK.
TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK zastrzega prawa do modyfikacji i zmian produktów bez wcześniejszego informowania.
GB
The contents of this catalogue do not constitute a commercial offer under the meaning of Article no. 66 § 1 of the Civil Code of the Republic of Poland.
All texts, photos, lay-outs and drawings, including graphs, and any other part of this catalogue are protected by copyright.
Any copy, adaptation, modification or exploitation of any part of this catalogue, in any form whatsoever, is expressly forbidden,
except in the case of prior written authorization by TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK.
TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK reserves the right to modify or adjust products without prior notification.
I
E
RUS
Der Inhalt dieses Kataloges stellt kein kommerzielles Angebot im Sinne des Artikels Nr. 66 § 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Republik Polen dar.
Alle Texte, Fotos, Pläne und Zeichnungen, einschlieβlich der Diagramme sowie alle anderen Inhalte dieses Kataloges unterliegen, sofern nicht anders gekennzeichnet, dem Copyright von TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK.
Jede Vervielfältigung, Weitergabe, Speicherung, Nutzung der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung von TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK ausdrücklich untersagt.
TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder anzupassen.
I contenuti di questo catalogo non costituiscono offerte commerciali ai sensi dell’Articolo n. 66 § 1 del Codice Civile della Repubblica di Polonia.
Tutti i testi, le fotografie, la grafica e i disegni, compresi i grafici, e ogni altra parte di questo catalogo sono protetti da copyright.
Qualsiasi uso, copia, adattamento o modifica di qualunque parte di questo catalogo, in qualsiasi forma, sono espressamente proibiti,
salvo precedente autorizzazione scritta da parte di TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK.
TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK si riserva il diritto di modificare o adattare i prodotti senza preavviso.
Los contenidos de este catálogo no son una oferta comercial en el sentido del artículo no. 66 § 1 del Código Civil de la República de Polonia.
Todos los textos, dibujos, fotos incluyendo los gráficos, y cualquier otra parte de este catálogo están protegidos por copyright.
Cualquier copia, adaptación, modificación o expoliación de cualquiera de las partes de este catálogo, en cualquiera de sus formas,
están expresamente prohibidas, excepto en caso de autorización previa por TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK.
TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK se resetrva el derecho a modificar o ajustar sus productos sin previa notificación.
Содержащяяся в каталоге информация не является комерческим предложением в соответствии со Ст. 66, § 1 Гражданского Кодекса Республики Польша.
Все тексты, фотографии, проекты и чертежи, включая графики, а также все другие части этого каталога защищаются авторским правом.
Любое копирование, адаптация, модификация, использование какой либо части настоящего каталога
без получения письменного разрешения фирмы TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK запрещается.
TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK оставляет за собой право вводить модификации и изменения продуктов без предшествующего сообщения.
© – Tropical T. Ogrodnik 2010
D
TADEUSZ OGRODNIK
Автор
len197504
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
118
Размер файла
2 027 Кб
Теги
tropical2010
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа