close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Diplom Katya

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра фінансів, обліку і аудиту
Напрям (спеціальність) 7.050106 "Облік і аудит"
ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ
Завідувач кафедри.
_______________Матвєєв В.В.
"____"____________2011р.
ДИПЛОМНА РОБОТА
(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)
ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
"СПЕЦІАЛІСТ"
Тема: "Облік, аудит і аналіз розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежах"
Виконав(ла): Раскатова Катерина Олександрівна
Керівник: ст. викладач Костюнік Олена Валеріївна
Консультанти з окремих розділів пояснювальної записки: 1 розділ: ст. викладач Костюнік Олена Валеріївна
2 розділ: ст. викладач Костюнік Олена Валеріївна
3 розділ: ст. викладач Костюнік Олена Валеріївна
Нормоконтролер: ст. викладач Чібісова Ірина Валентинівна НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут заочного та дистанційного навчання Кафедра фінансів, обліку і аудиту_________________________________
Напрям (спеціальність)7.050106 "Облік і аудит"_____________________
(шифр, найменування)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_________ Матвєєв В.В.
"___"________20__ р.
З А В Д А Н Н Я
на виконання дипломної роботи (проекту)
студента: Раскатова Катерина Олександрівна (прізвище, ім`я, по батькові в родинному відмінку)
1. Тема дипломної роботи (проекту) : "Облік, аудит і аналіз розрахунків підприємства по податках та обов'язкових платежах" затверджена наказом ректора від "25" червеня 2011р. № 1378/ст
2. Термін виконання роботи (проекту): з 29.06.2011р. по 27.11.2011р.
3. Вихідні дані до роботи (проекту): дані розрахунків з бюджетом по податках та обов'язкових платежах на підприємстві ТОВ "Еко-маркет"
4. Зміст пояснювальної записки: РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи розрахунків підприємства по податках та платежах РОЗДІЛ 2 Бухгалтерський облік і аудит розрахунків підприємства з бюджетом по податках платежах та обов'язках платежах на ТОВ "Еко-маркет" РОЗДІЛ 3 Аналіз розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежах
5. Перелік обов'язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Календарний план-графік
№
пор.ЗавданняТермін виконання Відмітка про виконання1Написання першого розділу дипломної роботи та надання його керівнику 29.06.2011
20.07.20112Написання та оформлення матеріалів другого розділу дипломної роботи і надання його керівнику21.07.2011-
11.08.20113Написання та оформлення матеріалів третього розділу дипломної роботи і надання його керівнику12.08.2011-11.09.201141. Узгодження дипломної роботи з науковим керівником 2. Оформлення роздаткового матеріалу. 3. Проходження нормоконтролю. 4. Отримання рецензії та відгуку на дипломну роботу.
5. Підготовка виступу. 12.09.2011
24.09.201151. Переплетення дипломної роботи. 2. Подання дипломної роботи та супровідних документів секретарю ДЕК.26.09.2011
28.09.2011 7. Консультанти з окремих розділів
РОЗДІЛ
КОНСУЛЬТАНТ
(посада, ПІБ)
ПІДПИС, ДАТАЗАВДАННЯ
ВИДАВЗАВДАННЯ ПРИЙНЯВРОЗДІЛ І
ст.. викладач Костюнік Олена ВалеріївнаРОЗДІЛ ІІст.. викладач Костюнік Олена Валеріївна РОЗДІЛ ІІІ
ст.. викладач Костюнік Олена Валеріївна 8. Дата видачі завдання: "26" грудня 2008 р.
Керівник дипломної роботи (проекту) ____________ Костюнік О.В. (підпис керівника) (ПІБ)
Завдання прийняв до виконання ________________ Раскатова К.О.
(підпис випускника) (ПІБ)
РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломної роботи "Облік, аудит і аналіз розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежах" 127 сторінок, 24 таблиць, 35 рисунків, 4 додатки, список літератури з 52 найменувань.
ОБЛІК, АУДИТ І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКАХ ТА ОБОВЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖАХ
Об'єкт дослідження - фінансово-господарська діяльність ТОВ "Еко-маркет", предмет дослідження - облік, аудит і аналіз розрахунків з бюджетом по податках та обов'язкових платежах на ТОВ "Еко-маркет". Мета дослідження - вивчити систему нормативно-законодавчих актів щодо регулювання операцій з обліку підприємства по розрахунках з бюджетом по податках та обов'язкових платежах, охарактеризувати результати діяльності базового підприємства ТОВ "Еко-маркет" критично оцінити стан обліку операцій по розрахунках з бюджетом, проведення аудиту таких операцій, їх автоматизації, провести аналіз розрахунків з бюджетом по податках та обов'язкових платежах на підприємстві.
Метод дослідження - у першому розділі: структурно-функціональний, економіко-статистичний; у другому розділі: метод бухгалтерського обліку із застосування прийомів документування, інвентаризації, оцінювання, подвійного запису, звітності; у третьому розділі: метод економічного аналізу (визначення чистого грошового потоку, збалансованості, інтенсивності та ефективності грошового потоку).
Наукове дослідження проведено на підставі даних бухгалтерського обліку підприємства ТОВ "Еко-маркет"; здійснено критичну оцінку системи бухгалтерського обліку, проведено аудит підприємства по розрахунків з бюджетом по податках та обов'язкових платежах та здійснено аналіз. ЗМІСТ
ВСТУП..................................................................................................6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА ПО ПОДАТКОХ ТА ПЛАТЕЖАХ
1.1. Економічна сутність податків та зборів......................................................9
1.2. Класифікація податків.........................................................................24
1.3. Законодавчо-нормативне регулювання роботи підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежах..........................................................42
1.4. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Еко-маркет" ...................45
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКАХ ТА ОБОВЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ (на прикладі ТОВ "Еко-маркет")
2.1 Організація обліку підприємства по розрахунках з бюджетом по податках та обов'язкових платежах..............................................................................55
2.2. Первинний облік підприємства по розрахунках з бюджетом по податках та обов'язкових платежах..............................................................................62
2.3. Синтетичний та аналітичний облік підприємства по розрахунках з бюджетом по податках та обов'язкових платежах...............................................................70
2.4. Звітність підприємства по податках та обов'язкових платежах.......................75
2.5. Аудит підприємства по розрахунках з бюджетом по податках та обов'язкових платежах................................................................................................81
2.6. Автоматизація обліку підприємства по розрахунках з бюджетом по податках та обов'язкових платежах..............................................................................90
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКАХ ТА ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖАХ 3.1. Задачі та джерела для аналізу розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежах...........................................................................94
3.2 Аналіз структури розрахунків по податках та обов'язкових платежах...............99
3.3 Аналіз динаміки розрахунків по податках та обов'язкових платежах...............104
ВИСНОВКИ.........................................................................................113
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....................................................115
ДОДАТКИ
ВСТУП
У 90-х рр. минулого століття Україна була вимушена практично з нуля будувати власну систему оподаткування. Вона мала водночас як відповідати вимогам ринкової системи господарського регулювання, так і виходити зі специфічних рис трансформаційних процесів, що відбувалися в українській економіці. Недосконалість нормативних актів у сфері оподаткування, часто некритичне копіювання досвіду розвинутих країн, невпинне загострення трансформаційної кризи призвели до формування в країні складної, заплутаної, суперечливої та неефективної податкової системи.
Значний податковий тягар гальмує економічне зростання в Україні, перешкоджає розвитку інвестиційних процесів, послаблює конкурентоспроможність українських підприємств. Податкова система "карає" суб'єктів, які здійснюють вкладення в економічний розвиток. Між тим зниження податкових ставок загрожує скороченням бюджетних надходжень, що може призвести до порушення виконання державою покладених на неї функцій, зокрема у соціальній сфері. Податкова реформа має вирішувати зазначену суперечність, забезпечити раціональний баланс між фіскальною та регуляторною функціями податків, забезпечити підпорядкованість податкової політики стратегічним завданням довгострокового економічного зростання та якісної структурної перебудови національної економіки.
Кроки, які останнім часом зроблено Україною у напрямі модернізації податкової системи, не знімають потреби в підготовці та здійсненні її більш ґрунтовних перетворень, спрямованих на формування передумов та стимулів для запровадження інноваційної моделі соціально-економічного розвитку.
В цих умовах облік і аудит розрахунків з бюджетом набувають актуальності і особливого значення. Разом вони відграють важливу роль в здійснення внутрішнього та зовнішнього контролю за дотриманням суб'єктами господарської діяльності податкового законодавства, правильного нарахування, повнотою та своєчасністю сплати в бюджет загальнодержавних і місцевих податків і зборів. Результативність даного контролю залежить від забезпечення високого рівня організації і відповідної якості облікових процесів і аудиторських перевірок розрахунків з бюджетом як однієї із найважливіших підсистем розрахунків на підприємстві.
Таким чином, тема даної дипломної роботи "Облік, аудит і аналіз розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежах" набуває надзвичайної актуальності на даному етапі економічного розвитку країни. Проблемам формування, обліку і аудиту розрахунків з бюджетом, аналізу їх зв'язку з фінансовим станом суб'єктів господарювання присвячено багато досліджень провідних спеціалістів в галузі фінансового обліку, аудиту і аналізу: Бланка І., Бутинця Ф., Дороша Н., Коробова М.. Сопко В,. Рудницького В. та інших.
Метою даного дослідження є розкриття теоретико-методологічних основ обліку і аудиту розрахунків з бюджетом і узагальнення практичного досвіду організації ефективної системи обліку і аудиту за визначеним напрямком на матеріалах ТОВ "Еко-маркет"
Предметом дослідження є облік і аудит розрахунків з бюджетом.
Об'єктом дослідження є вивчення особливостей обліку, аудиту і проведення аналізу розрахунків з бюджетом на ТОВ "Еко-маркет"
Згідно з поставленою метою, дослідження вирішує наступні завдання:
1) визначити організаційно-методичні принципи обліку розрахунків з бюджетом, нормативно-правове забезпечення, організацію процесу;
2) дати детальну характеристику організації і методиці обліку розрахунків з бюджетом ТОВ "Еко-маркет" розглянути бухгалтерський облік і аудит розрахунків ТОВ "Еко-маркет" з бюджетом по податках та платежах
3) провести аналіз розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежах.
Теоретичну основу дослідження складають нормативно-правові документи України, такі як Конституція України, Закони України, Постанови Верховної Ради та Уряду України, дані Міністерства фінансів, Державного комітету статистики, Державної податкової адміністрації та інших міністерств і відомств України, монографічна й періодична література.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА ПО ПОДАТКАХ ТА ПЛАТЕЖАХ
1.1. Економічна сутність податків та зборів
Історично виникнення податків відноситься до періоду поділу суспільства на соціальні групи і появи держави. Податки являють собою один з основних методів мобілізації державних доходів. В умовах приватної власності і ринкових відносин податки стають головним методом збору доходів до державних бюджетів. Як частину розподільних відносин суспільства, податки завжди відбивають закономірності виробництва. Зміна суспільно-економічної формації, зміни функцій і ролі держави впливають на конкретні форми податкових вилучень. За феодалізму домінували різного роду натуральні збори і повинності населення. З розширенням функцій феодальної держави, утворенням централізованих держав поступово зростає роль грошових податків у формуванні державної скарбниці.
У широкому сенсі під податком розуміється що стягується на основі державного примусу і не носить характер покарання або компенсації безоплатний обов'язковий платіж. [3].
У сучасній літературі про податки наводиться велика кількість різного роду визначень податків. При цьому у всіх визначеннях незмінно підкреслюється, що податок - обов'язковий платіж. Іншими словами, платежі, які не є обов'язковими для платників, не відносяться до податкових. До податків не відносяться будь-які добровільні виплати, внески, відрахування.
Безпосередньо податки як джерело доходів державного бюджету в їх сучасному розумінні налічують кілька сотень років. Першим поняття "податок" розкрив А. Сміт у праці "Про багатство народів" (1770), в якій податок був визначений як тягар, що накладається державою у формі закону, який передбачає і його розмір, і порядок сплати.
Податки є тими платежами, які здійснюються безоплатно, тобто їх сплата не встановлює будь-яких конкретних обов'язків держави по відношенню до особи, вносить ці платежі. Таким чином, до податків не слід відносити платежі, обов'язок щодо сплати яких виникає у зв'язку з укладенням платниками з державою, державними органами чи іншими представниками держави будь-яких угод.
До податків також не належать платежі обов'язкового характеру, що стягуються в якості яких-небудь санкцій, наприклад штрафи, а також різного роду компенсаційні виплати (наприклад, виплати з відшкодування нанесеного збитку).
В окремих визначеннях податку вказується, що податки - це платежі, що стягуються у встановленому законом порядку. Це справедливо в тому сенсі, що в цивілізованій державі обов'язки по сплаті податків повинні встановлюватися законом. Однак включення до визначення слів "платежі, що стягуються у встановленому законом порядку" сильно обмежує значення терміну "податок". У ряді сучасних держав податки можуть вводитися постановами вищої виконавчої влади. Інакше кажучи, від того, що обов'язок по внесенню будь-якого платежу не був встановлений законодавчою владою, відповідний платіж не втрачає свого податкового характеру.
В інших визначеннях можна зустріти вказівку на те, що податки - це платежі, які стягуються з юридичних і фізичних осіб. У даному випадку навряд чи правомірно обмежувати саме поняття "податок". Обов'язок зі сплати податків може покладатися не тільки на окремих фізичних осіб, але і на різного роду їх об'єднання, що не є юридичними особами відповідно до цивільного законодавства. Наприклад, у Франції прибутковий податок стягується з сукупного (об'єднаного для цілей оподаткування) прибутку всіх членів родини (домогосподарства). До XX ст. податки часто стягувалися не тільки з окремих осіб, але і з таких об'єднань фізичних осіб, як громади та гільдії. Крім того, існували податки, платниками яких виступали окремі адміністративно-територіальні одиниці.
Часто зазначається, що податки - грошові платежі (стягуються в грошовій формі). Зрозуміло, в сучасних умовах більшість податкових виплат здійснюється в грошовій формі. Однак, з одного боку, історія містить численні приклади здійснення податкових виплат у натуральній формі, а з іншого боку, багато сучасних податкові системи в певних випадках припускають сплату податків шляхом надання державі товарів або послуг.
Податки - один з основних способів формування доходів бюджетів. Як правило, податки стягуються з метою забезпечення платоспроможності різних рівнів державної влади. Однак податкові платежі можуть підлягати зарахуванню не тільки в державні (федеральні і регіональні) бюджети або бюджетів органів місцевого самоврядування, вони можуть виступати засобом освіти різного роду фондів. Податок не перестає бути податком тільки на підставі того, що законодавець встановлює необхідність зарахування виплачуваних сум крім бюджетних рахунків на рахунки яких-небудь організацій. [6]
У Російській Федерації в 1990-і рр.. велися гострі дискусії, чи слід відносити до податків платежі до державних соціальних позабюджетних фондів. Якщо вважати, що до податків відносяться тільки платежі, суми по яких зараховуються до державних бюджетів та бюджетів органів місцевого самоврядування, то платежі у державні соціальні позабюджетні фонди слід виключати з числа платежів податкового характеру. Держава має право самостійно встановлювати, куди зараховуватимуться суми тих чи інших платежів. Аналогічні виплати у США зараховуються до федерального бюджету, а у Франції - в позабюджетні фонди. Природа цих платежів не змінюється в залежності від адресності їх зарахування. Аналогічна ситуація виникає з платежами до державних цільових позабюджетних фондів (наприклад, дорожні).
Податки, збори - все це обов'язкові платежі, яким можна дати загальне визначення. Це обов'язкові внески до бюджету відповідного рівня або до позабюджетного фонду, які здійснюються платниками в порядку та на умовах, визначених законодавчими актами.
Законодавство не дає чіткого розмежування понять податок, збір. Проте можна сказати, що:
1) податок - це узаконена форма відчуження власності юридичних та фізичних осіб до бюджету відповідного рівня (в розмірах і в строки, передбачені в законі) на принципах обов'язковості, безповоротності, індивідуальної безоплатності;
2) збори - це платежі, які стягується з платника державними органами за надання права брати участь або використовувати як матеріальні, так і нематеріальні об'єкти. Наприклад, право брати участь у бігах на іподромах, користуватись автомобільними дорогами тощо. [35]
Податок встановлюється виключно державою і базується на актах вищої юридичної сили. Основними характерними особливостями податку є те, що він:
- стягується на умовах безповоротності. Повернення податку можливе тільки в разі його переплати або тоді, коли законодавством передбачено пільги щодо даного податку;
- має односторонній характер встановлення. Оскільки податок стягується з метою покриття суспільних потреб, які в основному відокремлено від індивідуальних потреб конкретного платника податку, то він є індивідуально безповоротний. Сплата платником податку не породжує зустрічного зобов'язання держави вчиняти будь-які дії на користь конкретного платника;
- на відміну від інших обов'язкових платежів, може бути сплачений лише до бюджету, а не до іншого грошового централізованого або децентралізованого фонду;
- категорія не тільки правова, але й економічна, оскільки це форма перерозподілу національного доходу. При сплаті податкового платежу відбувається перехід частини коштів із власності окремих платників у власність всієї держави. Такого переходу права власності немає при внесенні до бюджету обов'язкових платежів державними підприємствами. Ці платежі будуть податками лише за формою, а не за змістом;
- виступає як індивідуальна безоплатність і виражається в тому, що при його стягненні держава не бере на себе обов'язків з надання кожному окремому платникові певного еквівалента, що дорівнює їхньому платежу.
Держава мусить мати бюджет із стабільними джерелами надходжень, роль яких виконують, у першу чергу, податки. Суть податків, мета і функції їх визначаються економічним і політичним ладом суспільства, природою і завданнями держави.
Право держави стягувати податки і обов'язок населення платити їх випливають із необхідності функціонування держави та її установ в інтересах всього суспільства та окремих осіб. При цьому держава повинна керуватись певними принципами.
1. Загальність. Кожен повинен брати участь у підтримці держави пропорційно своїй платоспроможності.
2. Обов'язковість. Виражається в тому, що за порушення встановленого строку сплати, розміру платежу, ухилення від сплати передбачено відповідальність платника. Обов'язковість передбачає можливість примусового виконання платежу.
3. Визначеність. Платник податку має знати час, місце, спосіб сплати та розмір податку. Податки належить чітко пов'язувати з видатками, щоб платники знали про звітність влади за те, як використовуються податкові надходження. Податки не можуть приховуватись від платника, а податковий тягар має простежуватись і відчуватись тими, хто їх сплачує.
4. Зручність. Стягнення податку для платника має здійснюватись зручним способом, у зручний час, коли у розпорядженні, платника найбільша сума коштів.
5. Справедливість. Податки мають бути справедливими. Справедливість є дуже суб'єктивною якістю. Якщо керуватися тим, що податки завжди мають накладатись на статки, то найсправедливіший податок є податок на вартість прибутку чи майна, або і на те й інше, оскільки їх, як правило, можна взаємно конвертувати.
Зазвичай застосовують два критерії справедливості:
- за однакових за суттю обставин на платників податків має накладатись однаковий податок (горизонтальна справедливість);
- за різних обставин до платників податків слід ставитись упереджено (вертикальна справедливість).
Проблема полягає у визначенні, що є подібними, а що відмінними обставинами. Тут теж застосовують два відмінні критерії. Перший з них - платоспроможність. Відповідно до цього критерію з двох платників податків, які однаково спроможні сплачувати податок, має стягуватись однакова сума, коли ж платоспроможність одного з платників податків значно перевищує платоспроможність іншого, з нього має стягуватись більша сума.
Альтернативою принципові справедливості, орієнтованому на платоспроможність, є принцип користування благами. Звичайно, що податки йдуть на надання комісійних послуг. Згідно з принципом користування благами, щоб задовольнявся критерій горизонтальної справедливості, з обох платників податків, котрі одержують однакову вигоду від якоїсь комерційної послуги, мають стягуватися однакові податкові суми (незалежно від їхньої платоспроможності). У такий самий спосіб ті платники податків, котрі одержують більше благ від користування комунальними послугами, відповідно до принципу користування благами повинні сплачувати більші податкові суми, ніж ті, що одержують менше благ, якщо дотримуватись критерію вертикальної справедливості. [8]
Крім того, різні податки неоднаково відбиваються на громадянах, а це переконливо вказує на те, що необхідна ціла низка податків, щоб уладнати нерівність, яка виникає внаслідок цього;
- стягування податку. Одним із аспектів справедливості є утрудненість ухилення від сплати податків. Легкість чи важкість контролю над стягненням податків дуже істотно відрізняється для різних податків. Збирання податків вимагає, щоб платники належали до однієї категорії, щоб вівся облік їхньої заборгованості та сплачених ними сум, а також того, щоб тих, хто не дотримувався закону, встановлювали й притягали до відповідальності згідно з податковим законодавством. Проте всі ці аспекти контролю над стягненнями податків пов'язані з витратами (в тому числі з витратами, що виникають у зв'язку з додержанням ними податкового законодавства). Коли який-небудь захід із контролю над збиранням податків є надто дорогим, що підриває його ефективність, податок не є доцільним з погляду його стягуваності;
- ефективність. Існує щонайменше два різних аспекти ефективності. Один з них пов'язаний з попереднім критерієм. Якщо витрати на стягнення податку перевищують податкові надходження або якщо величина відношення суми витрат на стягнення податку до суми надходжень дуже велика, то такий податок не слід вважати ефективним.
Другий критерій ефективності пов'язаний з економічною ефективністю. Майже всі податки змінюють відносні ціни. Як правило, коли змінюються співвідношення цін, це викликає відповідну реакцію споживачів або виробників. Але той тягар, який лягає на виробників і споживачів, котрі здійснюють оподатковувані ринкові операції, перевищує вартість отриманих податкових надходжень. Тому такі податки не ефективні. Наслідки оподаткування для економічного добробуту залежать від типу стягуваного податку.
Згідно Податкового Кодексу податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:
1. Загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені Податковим кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є; 2. Рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу; 3. Невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства; 4. Презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу; 5. Фіскальна достатність - встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;
6. Соціальна справедливість - установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків; 7. Економічність оподаткування - установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування; 8. Нейтральність оподаткування - установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків; 9. Стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року; 10. Рівномірність та зручність сплати - установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками; 11. Единий підхід до встановлення податків та зборів - визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку. [48]
Сутність податків як економічної категорії проявляється у відповідних функціях. Якщо розглядати функції податків у суспільстві, то в першу чергу необхідно відзначити, що в податках безпосередньо реалізується їхнє соціальне призначення як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів держави. У той же час, необхідно відзначити, що на практичному рівні оподатковування виконує кілька функцій, у кожній з яких реалізується те чи інше призначення податків. Взаємодіючи, дані функції утворять систему.
Розглядаючи сучасну систему оподатковування, можна зробити висновок про те, що на даному етапі податки виконують наступні основні функції. Які наведені на рисунку 1.1, а саме - фіскальну, розподільну (соціальну), контрольну, заохочувальну, регулюючу [61].
Рис. 1.1 Функції податків
1. Фіскальна функція є основною функцією оподатковування, за допомогою якої реалізується головне призначення податків: формування і мобілізація фінансових ресурсів держави, а також акумулювання в бюджеті засобів для виконання загальнодержавних чи цільових державних програм. Всі інші функції оподатковування можна назвати похідними по відношенні до цієї. У всякому разі, поряд з чисто фіскальними цілями податки можуть переслідувати й інші мети, наприклад економічні чи соціальні. Тобто фінансові цілі, будучи самими істотними, не є винятковими.
2. Розподільна (соціальна) функція податків складається в перерозподілі суспільних доходів між різними категоріями населення. Як відзначає професор Л. Ходов, через оподатковування досягається "підтримка соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між доходами окремих соціальних груп з метою згладжування нерівності між ними".
Іншими словами відбувається передача засобів на користь більш слабких і незахищених категорій громадян за рахунок покладання податкового тягаря на більш сильні категорії платників.
За словами шведського економіста К.Еклунда: "Велика частина державного виробництва і послуг фінансується від зібраних податків і потім розподіляється більш-менш безкоштовно серед громадян. Це стосується освіти, медичного обслуговування, виховання дітей і ряду інших напрямків. Ціль - зробити розподіл життєво важливих засобів більш рівномірним".
У підсумку відбувається вилучення частини доходу одних і передача його іншим. Яскравим прикладом реалізації фіскально-розподільної функції є акцизи, установлювані, як правило, на окремі види товарів і в першу чергу предмети розкоші, а також механізми прогресивного оподатковування. У деяких соціально-орієнтованих країнах (Швеція, Норвегія, Швейцарія) майже на офіційному рівні визнається, що податки являють собою плату високоприбуткової частини населення менш дохідній за соціальну стабільність.
3. Контрольна функція податків. Через податки держава здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю організацій і громадян, а також за джерелами доходів і витратами. Завдяки грошовій оцінці сум податків можливо кількісне зіставлення показників доходів з потребами держави у фінансових ресурсах. Завдяки контрольній функції оцінюється ефективність податкової системи, забезпечується контроль за видами діяльності і фінансових потоків. Крім того, через контрольну функцію оподатковування виявляється необхідність внесення змін у податкову систему і бюджетну політику.
4. Заохочувальна функція податків. Порядок оподатковування може відбивати визнання державою особливих заслуг визначених категорій громадян перед суспільством (надання податкових пільг учасникам Великої Вітчизняної війни, Героїв СРСР і т.д.). Однак дана функція являє собою просте пристосування податкових механізмів з метою реалізації соціальної політики держави і є скоріше супутньої, чим ведучої.
5. Регулююча функція податків. Вже в Римській імперії податки виконували не тільки фіскальне призначення - у деяких випадках їм придавалось і функції керування соціальними процесами. Однак питання про місце і значення податків як регулятора тих чи інших суспільних відносин до цих пір не має одностайної оцінки. [69]
Відповідно до класичної теорії податків (теорія податкового нейтралітету), розробленої Адамом Смітом (1723-1790 р.р.), Давидом Рікардо (1772-1823 р.р.) і їхніми послідовниками податки - є один з видів державних доходів, що повинні покривати витрати по утриманню уряду. При цьому яка-небудь інша роль (регулювання економіки, страховий платіж, плата за послуги й ін.) податкам не приділялася. А.Сміт вважав, що оскільки в умовах ринку частка прямих доходів держави (від державної власності) істотно зменшується, то основним джерелом покриття зазначених вище витрат повинні стати надходження від податків. Що стосується фінансуванню інших витрат (будівництво і утримання доріг, утримання судових установ і т.д.), то вони повинні покриватися за рахунок мита і зборів, що сплачуються зацікавленими в цьому особами. При цьому вважалося, що, оскільки податки носять безоплатний характер, то мита і збори не повинні розглядатися як податки [8, с. 222-223].
Саме в даний момент варто визнати, що регулююча функція податків спрямована в першу чергу на досягнення за допомогою податкових механізмів тих чи інших задач фінансово-економічної політики держави.
Аналізуючи цей аспект податкових відносин, представляється необхідним виділити стимулюючу, дестимулюючу і відтворювальну підфункції оподатковування.
Стимулююча підфункція спрямована на підтримку розвитку тих чи інших економічних явищ. Вона реалізується через систему пільг і звільнень. Нинішня українська податкова система надає широкий набір податкових пільг малим підприємствам, підприємствам інвалідів, сільськогосподарським виробникам, організаціям, що здійснюють капітальні вкладення у виробництво і благодійну діяльність і т.д.
Історія також знає приклади введення спеціальних податків для досягнення конкретних тих чи інших економічних результатів. Так, у 1948 році у Франції був установлений "винятковий податок для боротьби з інфляцією". Його економічна мета - зменшити надлишкову купівельну спроможність і була відбита в самій назві.
Дестимулююча підфункція навпроти спрямована на встановлення через податковий тягар перешкод для розвитку яких-небудь економічних процесів, наприклад через реалізацію державою своєї протекціоністської економічної політики. Це виявляється через введення підвищених ставок податків (наприклад, для казино), установлення податку на вивіз капіталу, підвищених митних тарифів, податку на майно, акцизів і ін.
Можна назвати також відтворювальну підфункцію, що призначена для акумуляції засобів на відновлення використовуваних ресурсів. Цю підфункцію виконують відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази, плата за воду і т.д.
У той же час, фіскальна і регулююча функції суперечливі не тільки самі по собі - вони також суперечать один одному. Зокрема, фіскальний компонент здобуває велике стабілізуюче значення, коли тягне за собою зниження загального податкового тягаря. Це можливо тільки шляхом перерозподілу податкової ваги між платниками, що безпосередньо вимагає врахування регулюючих механізмів оподатковування. Однак у будь-якому випадку, податок не має на меті підриву власної основи: податок існує для одержання засобів і не повинний обмежувати, гнітити джерело цих засобів. Він не призначений для обмеження, заборони, конфіскації, покарання. Так, збільшенню митних імпортних тарифів викликається в основному протекціоністсько-політичними розуміннями, а підвищене оподатковування ігорного й алкогольного бізнесу обумовлено платоспроможністю, а не заборонними мірами.
Однак представляється, що значення податкових механізмів у регулюванні і керуванні економікою держави все-таки досить перебільшена. На думку деяких суспільних діячів податки є ледве чи не єдиним регулятором усіх фінансово-економічних процесів у суспільстві. Однак розвиток тих чи інших економічних процесів у суспільстві підкоряється своїм закономірностям, у яких податкам відведене все-таки аж ніяк не вирішальне значення.
У цьому зв'язку можна погодитися із С.Пепеляєвим, на думку якого податок у сучасних умовах установлюється з метою одержання бюджетного доходу, тому вплив на поводження платника податків з метою домогтися якого-небудь результату не може бути основною метою податку. Однак якщо які-небудь податкові платежі починають виконувати регулюючі функції, не переслідуючи фінансової мети, то вони перестають виступати податками в строгому розумінні слова.
Так, що стимулююча функція податків впливає на економічне поводження суб'єктів більш ніж опосередковано, побічно, через деякі аспекти мотивації. Податок аж ніяк не стимулює заробляння грошей і сам по собі не спонукує заробляти, він лише претендує на частину заробленого. Якщо який-небудь вид бізнесу споконвічно неприбутковий і неефективний, його розвитку не допоможуть ніякі податкові пільги і звільнення.
Наприклад, українське сільське господарство завжди користалося колосальними пільгами практично по всіх податках, однак цей "суперпільговий" режим не став основою для прогресу і процвітання вітчизняного аграрного сектора. Податкове стимулювання інвестицій у відриві від інших економічних факторів також не приносить результату, оскільки інвестиційні процеси обумовлені не податковими пільгами, а потребами розвитку виробництва і розширення бізнесу. У цьому зв'язку представляється справедливим твердження В.Потапова про те, що податкові стимулятори вторинні.
Однак у ряді випадків наявність податкових пільг може послужити додатковим (але все-таки не основним) аргументом на користь тієї чи іншої діяльності чи ділової активності.
Так само не можна переоцінювати "новомодну" у даний час тезу "чим менше податки - тим вище економіка". Дане твердження взяло свій початок в середовищі околополітичних економістів з легкої руки президента США Рональда Рейгана, що здійснив на початку 80-х років глобальну податкову реформу. Його неоднозначний податковий експеримент у даний момент у тих же США свідчить, що до податкових реформ "рейгономіки" відношення двояке, а в теорії оподатковування постулат "низькі податки - висока економіка" дотепер не доведений і не обґрунтований.
Навпаки багато закордонних економістів переконані, що різке і непродумане зниження податків може завдати серйозної шкоди економіці. Так, незважаючи на широке зниження податкових ставок у 80-і роки, в Америці стрімко зростав дефіцит державного бюджету, а норма заощаджень у 1986 році, у розпал податкової "рейгономіки", складала всього 3,9 % - це найнижчий рівень цього показника серед усіх промислових країн того періоду.
Необхідно відзначити, що відповідно до теорії, зниження ставок податків може сприяти економічному росту різними шляхами. Так, зниження граничних податкових ставок може спонукати людей працювати більш напружено. Це виразно приведе до росту пропозиції робочої сили і збільшенню продуктивності праці.
Крім того, при низьких податках ростуть заощадження, і з'являється стимул до інвестування. Але це лише теорія, підтвердження якої більш ніж відносні. Так, прихильники зниження податків люблять посилатися на "стрибки росту", що у багатьох випадках мали місце за кожним скільки-небудь значним зниженням податків. Після їхнього зниження при Р.Рейгані на початку 80-х, говорять вони, пішли сім років прискореного економічного росту (з 1983 по 1989 р.). Але це - омана: протягом коротких періодів на темпи росту впливає безліч факторів, і тут у першу чергу слід зазначити хронологію циклу ділової активності. На цій підставі важко робити однозначні висновки про те, якою мірою зниження податків може сприяти економічному росту.
Як вважають фахівці економічне зростання доходів у США було також обумовлене тим, що в умовах низького оподатковування в багатих американців ослабшав стимул приховувати декларовані свої доходи і вони попадали у національну статистичну звітність. Таким чином, зовсім не просто розрахувати, чи дійсно зниження ставок прибуткового податку сприяло прискоренню економічного росту.
Необхідно враховувати, що загальновизнаною в теорії оподатковування виступає крива Лаффера (Laffer currve), що показує зв'язок між податковими ставками й обсягом податкових надходжень у бюджет. Відповідно до цієї кривої зниження ставок до граничної крапки оподатковування викликає пряме зниження надходжень у бюджет. У той же час підвищення ставок після граничної крапки спричиняє скорочення податкових доходів. Представляється, що саме цей аспект необхідно враховувати в першу чергу, розглядаючи питання про вплив розміру податків на темпи економічного розвитку, а не ставити в главу податкового реформування неперевірені і спірні положення.
Однак найбільше наочно регулююча функція податків виявляється при дестимулюючому податковому підході, коли ті чи інші заходи держави по жорсткості податкового гніта діють відразу і безпосередньо.
Істинність крилатого вираження "усе, що обкладається податком - убуває" не підлягає сумніву. Створення непомірного податкового тягаря практично завжди тягне спад виробництва в зв'язку з утратою його ефективності. Так, непомірний податковий гніт українського селянства в 30-х роках привів до його ліквідації за кілька років. Крім того, дестимулювання імпорту шляхом установлення підвищених митних тарифів (політика протекціонізму) також тягне різке скорочення ввозу тих чи інших товарів.
За допомогою податків держава дійсна здатна створити більш-менш сприятливі і конкурентоздатні умови для визначених ділових сфер. У той же час, не можна забувати, що при цьому відбувається податкове придушення інших сфер. У зв'язку з цим недооцінка, як і переоцінка державою соціального значення деяких виробництв неприпустимі, тому що в противному випадку неминуче порушується воля конкуренції і принцип справедливості.
1.2. Класифікація податків
Податки як обов'язковий елемент економічної системи держави виникли і розвивалися разом з державою. Історичний процес формування системи оподаткування пройшов шлях від добровільного жертвоприношення у найдавніших формах державної організації через тимчасове отримання у середніх віках аж до ХІХ ст. у формі допомоги і до обов'язкового, примусового і всеохоплюючого характеру в умовах розвиненої ринкової економіки.
Сучасна держава не може уявити свого функціонування без податкової системи не лише як джерела утворення централізованих фінансових ресурсів, але і як найефективнішого засобу перерозподілу доходів фізичних і юридичних осіб та інструменту безпосереднього впливу на розвиток суспільного виробництва. У зв'язку з цим класифікація податків проводиться за кількома ознаками на рис. 1.2 : за формою оподаткування, за економічним змістом об'єкта оподаткування, залежно від рівня державних структур, які їх установлюють, за способом стягнення.
Рис 1.2. Класифікація податків
За формою оподаткування всі податки поділяються на дві групи: прямі й непрямі.
Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників і сплачуються за рахунок їхніх доходів, а сума податку безпосередньо залежить від розмірів об'єкта оподаткування. Прямі податки сприяють такому розподілу податкового тягаря, за якого більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі доходи. Такий принцип оподаткування більшістю економістів світу визнається найсправедливішим. Разом з тим форма прямого оподаткування потребує і складного механізму стягнення податків, бо виникають проблеми обліку об'єкта оподаткування й ухилення від сплати. Тому, незважаючи на "справедливість" (у лапках не тому, що це сумнівно, а тому, що не існує абсолютної справедливості) прямих податків, податкова система не може обмежуватися тільки ними. Це був би однобокий підхід, який згубний для будь-якої системи.
Непрямі податки встановлюються в цінах товарів та послуг і сплачуються за рахунок цінової надбавки, а їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Наголошуємо на тому, що, тільки прямо, бо оскільки непрямі податки включаються в ціни, то їх платить в абсолютному розмірі більше той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має вищі доходи.
Історичний розвиток системи оподаткування привів до поступового розмивання чітких відмінностей між прямими та непрямими податками. Універсальні форми непрямих податків - акцизів, при перенесенні їх стягнення зі сфери реалізації у сферу виробництва мають багато ознак прямого оподаткування, насамперед чітко визначений об'єкт оподаткування - обсяг обороту чи додану вартість. При цьому об'єкти оподаткування частково збігаються: пряма форма - податок на прибуток і непряма форма - податок на додану вартість, частину якої становить той же прибуток.
За економічним змістом об'єкта оподаткування податки поділяються на три групи: податки на доходи, споживання і майно. Податки на доходи стягуються з доходів фізичних та юридичних осіб. Безпосередніми об'єктами оподаткування є заробітна плата та інші доходи громадян, прибуток або дохід підприємств. Податки на споживання сплачуються не при отриманні доходів, а при їх використанні. Вони справляються у формі непрямих податків. Податки на майно встановлюються щодо рухомого чи нерухомого майна. На відміну від податків на споживання, які сплачуються тільки один раз - при купівлі, податки на майно стягуються постійно, доки майно перебуває у власності.
Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, вони поділяються на загальнодержавні та місцеві.
Загальнодержавні податки встановлюють вищі органи влади. Їх стягнення є обов'язковим на всій території країни незалежно від того, до якого бюджету (центрального чи місцевого) вони зараховуються. Згідно з їх розподілом між ланками бюджетної системи загальнодержавні податки поділяються на три групи: доходи центрального бюджету, доходи місцевих бюджетів і доходи, що розподіляються в певних пропорціях між центральним та місцевими бюджетами. Розподіл податків між ланками бюджетної системи може мати сталий нормативний характер, наперед установлений законодавчими актами, а може відбуватись у формі бюджетного регулювання, коли відрахування до місцевих бюджетів здійснюються за щорічними диференційованими нормативами залежно від потреб того чи іншого місцевого бюджету.
Місцеві податки встановлюються місцевими органами влади та управління. Можливі різні варіанти встановлення місцевих податків. По-перше, у вигляді надбавок до загальнодержавних податків. Рівень надбавки визначають місцеві органи відповідно до встановлених обмежень. По-друге, введення місцевих податків за переліком, що встановлюється вищими органами влади. Вибір податків здійснюється місцевими органами. По-третє, можливе впровадження місцевих податків на розсуд місцевих органів без будь-яких обмежень з боку центральної влади.
За способом стягнення розрізняють два види податків - розкладні й окладні. Розкладні податки спочатку встановлюються в загальній сумі відповідно до потреб держави в доходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальними одиницями, а на низовому рівні - між платниками. Це історично перша форма стягнення податків. Окладні податки передбачають установлення спочатку ставок, а відтак і розміру податку для кожного платника окремо. Загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників. Класифікація податків та їх види наведені на рис.1.3.
Рис 1.3. Класифікація податків загальна.
Слід відрізняти поняття обсягу місцевих податків від обсягу податкових доходів місцевих бюджетів, які включають повністю або частково загальнодержавні податки, а також місцеві податки і збори. Наведена класифікація відображає у цілому всі основні історичні види податків. У системі прямого оподаткування види податків виділяються за ознакою об'єкта оподаткування. При цьому прямі податки поділяються на особисті й реальні. Відмінність між ними полягає у співвідношенні платника й об'єкта оподаткування. В особистих податках основним є платник, а в реальних - об'єкт оподаткування.
Більш сучасною формою є особисті податки, з яких найбільш поширені прибутковий і майновий. У прибутковому оподаткуванні виділяються два напрями - податок на доходи фізичних осіб і на прибуток підприємств (корпорацій). Аналогічно і податок на майно може встановлюватись стосовно і фізичних, і юридичних осіб. Податок на спадщину і дарування стягується з фізичних осіб і відчутного бюджетного значення не має. Подушний податок, що встановлюється для громадян незалежно від їх доходів і майна, в даний час не використовується, хоча відома спроба М. Тетчер установити такий податок у Великій Британії. З реальних податків у сучасних умовах використовуються земельний і податок на грошовий капітал, а промисловий і домовий є віджилими видами.
У системі непрямого оподаткування види податків характеризують різний взаємозв'язок податків з цінами. Фіскальні монополії засновуються на державному ціноутворенні на певні монопольні товари (сіль, тютюн, сірники, алкогольні напої тощо). Установлюючи ціну, держава фіксує і свій дохід у ній. Загалом це віджила форма, хоча в колишньому СРСР система доходів бюджету ґрунтувалася насамперед на фіскальній монополії держави. Акцизи і мито являють собою надбавки до цін товарів, робіт і послуг. Самі ціни встановлюються суб'єктами підприємницької діяльності, а держава встановлює лише надбавку. Надбавки до цін на внутрішньому ринку є акцизами, а до товарів, що перетинають митний кордон країни, - митом.
Акцизи в сучасних умовах є основною формою непрямого оподаткування. Вони поділяються на специфічні - встановлюються для окремих товарів, та універсальні - до всього обороту. Спочатку були впроваджені специфічні акцизи, а потім на основі розширення сфери акцизного оподаткування - універсальні. Універсальні акцизи пройшли три історичні етапи розвитку, які відбились у їх видах. Перший етап розвитку почався із застосування податку з продажу, який установлювався на кінцевій стадії реалізації відносно товарних оборотів - податок з продажу (купівлі). На другому етапі стали оподатковуватись як товарні, так і нетоварні обороти на всіх стадіях руху вартості - податок з обороту. Було розширено коло платників за рахунок багатостадійності оподаткування та встановлено кумулятивний (накопичувальний) характер оподаткування - на кожній новій стадії оподатковувався весь оборот, який включав і сплачений на попередніх стадіях податок з обороту. Саме кумулятивність податку була його основним недоліком. Тому на третьому етапі була усунена ця кумулятивність і податок став сплачуватись не з усього обороту, а тільки з того, що відображав внесок кожного виробника у вартість товарів, робіт і послуг - податок на додану вартість. Цей податок є однією з найуніверсальніших сучасних форм оподаткування, оскільки дає змогу досить рівномірно розподілити податковий тягар.
Мито на даний час не відіграє відчутної ролі у податковій системі. Це пов'язано з розвитком світової торгівлі, обмеженням різних бар'єрів, у тому числі митних. Існуючі на даний час міжнародні домовленості передбачають або пільгове митне оподаткування, або взагалі безмитну торгівлю. Основою установлення виду мита є напрям руху товарів, на підставі якого розрізняють ввізне, вивізне і транзитне мито. Крім того, за економічним змістом можна виділити статистичне, фіскальне, протекціоністське, преференційне та зрівнювальне мито. Статистичне мито встановлюється з метою надійного обліку міжнародної торгівлі. В основі фіскального лежить необхідність формування доходів бюджету. Протекціоністське встановлюється на досить високому рівні митного обкладення з метою захисту національного товаровиробника. Преференційне має, навпаки, пільговий характер і порівняю невисокі ставки. Зрівнювальне мито встановлюється на такому рівні, щоб забезпечити цінову рівновагу між товарами внутрішнього виробництва та імпортними.
Згідно податкового кодексу в Україні до загальнодержавних належать такі податки і збори:
- податок на прибуток підприємств; - податок на доходи фізичних осіб; - податок на додану вартість; - акцизний податок; - збір за першу реєстрацію транспортного засобу; - екологічний податок; - рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; - рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні; - плата за користування надрами; - плата за землю; - збір за користування радіочастотним ресурсом України; - збір за спеціальне використання води; - збір за спеціальне використання лісових ресурсів; - фіксований сільськогосподарський податок; - збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; - мито; - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності. До місцевих податків належать: - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; - єдиний податок. До місцевих зборів належать: - збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; - збір за місця для паркування транспортних засобів; - туристичний збір. [48]
При розгляді особливостей податкової системи, класифікації податків та механізмів оподаткування необхідно мати розуміння податкової термінології і понять, які розкривають суть оподаткування. Роблять це за допомогою елементів оподаткування.
Система елементів правового механізму податку складається з групи основних та додаткових елементів. До основних елементів відносять:
1. Платник податку або збору (обов'язкових платежів) - юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).
2. Об'єкт оподаткування - доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування.
3. Ставка оподаткування - це розмір податку на одиницю оподаткування
Принципів при класифікації ставок податку може бути декілька. Зупинимося на найбільш важливих.
1. У залежності від податкового тиску (тягаря) на платника:
Базова (основна) ставка - ставка, що не враховує особливостей чи платника виду діяльності, що чи полегшує чи збільшує податковий тягар Потрібно врахувати, що по деяких податкових платежах про базову податкову ставку можна говорити досить умовно в силу множинності ставок у цілому по даному податку( акцизний збір). При обчисленні того самого податку можуть використовуватися декілька базових (основних) ставок.
Знижена ставка - ставка оподатковування, що визначена з урахуванням особливостей платника податків і (чи) видів його діяльності, форми і розміру одержуваних їм доходів і по розмірі є нижче розміру базової (основний) ставки. Іноді подібні ставки можуть застосовуватися як податкові пільги. Так, податок з додаткової вартості передбачає застосування ставки податку, рівної нулю (ст. 6 Закону України "Про податок з додаткової вартості").
Підвищена ставка - ставка оподатковування, що визначена з урахуванням особливостей платника податків і (чи) виду його діяльності, форми і розміру одержуваних їм доходів, що перевищує розмір базової (основний) ставки.
2. У залежності від методу встановлення ставки податку:
1. Абсолютні (тверді) ставки - ставки податку, при яких розмір податку у твердій фіксованій величині визначається на кожну одиницю оподатковування. Подібні ставки застосовуються в Україні досить рідко, тому що інфляційні процеси в економіці роблять цей механізм запізнілим за метою збору податків і платежів. У тих випадках, коли використовуються абсолютні ставки, їх перегляд відбувається досить часто.
2. Відносні ставки - ставки податку, при яких розмір податку встановлюється у визначеному співвідношенні до одиниці обкладання.
3. В залежності від формування стимулів для платника:
1. Стимулюючі - податкові ставки, що створюють у платника стимул для підвищення результатів діяльності, що приводить до збільшення доходів, майна і т.д.
2. Обмежуючі - ставки оподатковування, при яких формуються визначені фактори, що стимулюють платника до діяльності в незмінних масштабах, що перешкоджають подальшому чи розвитку новим вкладенням.
3. Що забороняють - податкові ставки, що встановлюють чіткі обмеження і роблять неефективними якої-небудь дії, при яких змінюється об'єкт оподатковування і здійснюється перехід до нової ставки.
Характеристика ставок податку пов'язана тісно з методами їх формування, що лежить в основі поділу ставок:
Пропорційні - характеризується стабільністю незалежно від збільшення або зменшення об'єкта оподаткування. При цьому: чим більша база оподаткування, тим нижчою може бути ставка. Використання високих ставок призводить до збільшення випадків несплати податків або зборів.
Прогресивні - це ставки, що збільшуються в залежності від збільшення отриманого доходу.
Регресивні - це ставки, що знижуються при збільшенні отриманого доходу або майна.
Змішані - застосування водночас прогресивних та пропорційних ставок оподаткування.
Джерело податку - це доход суб'єкта (прибуток, орендна плата, рента тощо), з якого фактично буде проводитися виплата податку або збору. По деяких податках та зборах об'єкт та джерело можуть співпадати.
До додаткових елементів правового механізму відносять:
Податкові пільги. Незважаючи на те, що податкові пільги відносяться до додаткових елементами податку, ця проблема - одна з найбільш дискусійних. Основним призначенням пільг є зменшення податкового тиску на платника. Пільга може реалізовуватися шляхом зменшення об'єкта, бази, суми податку, відстрочки виконання податкового обов'язку. Через механізм пільг податки здійснюють регулюючу і стимулюючу функції, створюючи зацікавленість платників.
Іноді податкову пільгу визначають як надану платнику можливість зменшити підлягаючу сплаті суму чи податку збору. Таке формулювання є не зовсім точної. Дійсно, навіть повне звільнення від конкретного податку тільки зменшить загальну суму податкових відрахувань платника. Таким чином, представляється більш точним використання терміна "звільнення", а не "зменшення".
Пільга - це звільнення (повне чи часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати податку. Тут необхідно підкреслити три обставини. По-перше - пільга - це звільнення саме від сплати, а не від податкового обов'язку, тому що при відстрочці обов'язку сплата податку залишається, а звільнення (на певний строк) стосується тільки перерахунку податку, і по закінченні визначеного терміну обов'язок підлягає реалізації (податковий кредит). Крім цього, податковий обов'язок включає трохи складених: податковий облік; сплату податку; податкову звітність. І якщо платник може бути звільнений від сплати податку, то обов'язок по обліку і звітності в нього залишиться. По-друге, звільнення можливе в двох обсягах: повному - коли платник цілком звільняється від сплати, і частковому - коли скорочується податковий тиск за рахунок зменшення об'єкта (предмета і т.д.) чи відстрочки сплати податку. Третя обставина - особливості платника. Вони можуть стосуватися як безпосередньо ознак , що його характеризують (інвалід 1 чи 2 групи, ветеран Великої Вітчизняної війни, підприємство з іноземними інвестиціями), так і конкретний вид діяльності, яким він займається (підприємство, що виготовляє сільгосппродукцію; підприємства, що здійснюють фрахт судів, і т.д.)
Законодавство про оподатковування, закладаючи основи надання податкових пільг, у якості льготуємих суб'єктів виділяє категорії платників, а не окремих юридичних чи фізичних осіб, тобто виділяється визначена однорідна група платників податків, що характеризується конкретною ознакою, на підставі якого і формується пільговий податковий режим. Всі інші платники податків визначають об'єкт оподаткування, обчислюють податкову базу і суму податків у повному обсязі згідно встановленим законодавством загальним правилам.
Таким чином, податковою пільгою визнається звільнення платника податків від нарахування і сплати чи податку сплата їм податку в меншому розмірі при наявності основ, визначених законодавством України.
Звільнення від сплати податку можливо в повному чи частковому обсязі. При звільненні в повному обсязі платник податків цілком звільняється від нарахування і сплати податку. При звільненні в частковому обсязі платник податків звільняється від сплати податку тільки у визначеній частині його податкового обов'язку. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують визначену групу платників податків; вид їх діяльності й об'єкт оподатковування.
При характеристиці податку необхідно приділяти увага регулюванню пільг по податках. Причому дане положення повинне містити не повний (щ навряд чи можливо на тривалу перспективу), але досить широкий перелік виключень, що потім конкретизувалися б, із включенням детального механізму застосування в конкретні нормативні акти, що стосуються окремих видів податків. Система пільг і привілеїв є своєрідним орієнтиром для юридичних і фізичних осіб при виборі сфер діяльності, форм одержання доходів.
Важливо враховувати, що пільги є альтернативою субсидіям, персональним дотаціям і окремим важелям податкового кредитування. Саме тому тут необхідний системний підхід, що зв'язує ці важелі в один комплекс. Аналіз і їхнє регулювання необхідно проводити в тісному взаємозв'язку, як би доповнюючи один одного.
Практика законотворчості виходить із закріплення переліку пільг у відповідному законодавчому нормативному акті. Це гарантує платнику одержання переваг на відносно тривалий період часу. Однак необхідно регулювати і вартісний обсяг пільг, тому при твердженні бюджету законодавчо встановлюються максимальні розміри дотацій, субсидій, субвенцій і величина бюджетного дефіциту, при цьому необхідно визначити приблизну суму, яку можна віднести до пільг.
Правове регулювання податкових пільг здійснюється на двох рівнях. Перший - податкові закони, що закріплюють принципові виключення для визначених категорій чи платників галузей. Другий - підзаконні акти, що здійснюють тактичні цілі стосовно конкретних суб'єктів і вирішальні більш вузькі цілі.
Спірним є питання об галузевому виділення пільг. Часто створюється цілий ряд пільг: в області бюджетного регулювання (через дотаційні виплати і т.д.); надання податкових звільнень; виділення податкових кредитів. Важливо закріпити категорична заборона на надання індивідуальних податкових пільг для того, щоб виключити законодавче закріплення дискримінації платників. Норми податкового законодавства, що визначають основи, порядок і умови застосування податкових пільг, не можуть носити індивідуальний характер. Не допускається встановлювати правову основу для застосування правової пільги таким чином, щоб цією податковою пільгою міг користатися тільки один платник податків.
Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних основ для її застосування й у період усього терміну її дії самостійно, без попереднього повідомлення податкових органів.
Пільгове оподатковування гостре ставить проблему за явного характеру податкових пільг, що зводиться до наступного: чи зобов'язаний платник податків заявляти про намір використовувати (чи відмовитися від використання) податкову пільгу, у якій формі повинне бути ця заява й у які терміни надано в податкові органи. Податкові органи наполягають на винятково заявному характері надання податкових пільг. Навпроти, невикористання пільги при складанні податкової декларації за конкретний податковий період розглядається ними як відмовлення від її використання в даному періоді. Однак, видимо, більш обґрунтовано під відмовленням розуміти активні дії платника податків - шляхом подачі відповідного заяви. При цьому неврахування пільги при складанні податкової звітності не повинний означати відмовлення від використання податкової пільги у відповідному податковому періоді. Вважатися, що відмовитися від використання пільги чи призупинити її використання платник податків може тільки в тому випадку, якщо він подав у податковий орган відповідну заява. При цьому дуже важливим є наступне уточнення: правомірно відмовилося від застосування пільги платник податків не вправі вимагати повернення з бюджету сплаченої суми чи податку її частини.
Систему пільг по податках необхідно розділити на двох груп:
Перша включає відносно традиційні і стабільні звільнення від податку, незалежно від зміни обставин і навіть державного устрою.
Друга група пільг характеризується визначеною короткочасністю стосовно конкретних об'єктів. У сучасних умовах, при становленні податкових систем і швидко мінливої господарської і політичної ситуації ця група відрізняється великою кількістю пільг і постійною їхньою зміною. Характеристика податкових пільг повинна бути заснована на рівності в області оподатковування, і при наданні пільг критерієм повинне бути матеріальне становище суб'єкта оподатковування. Навряд чи є правомірними підстави для надання пільг, якщо вони не зв'язані з майновим положенням. Класифікація податкових пільг може здійснюватися по різних принципах.
Основні види податкових пільг:
1. Відрахування (вилучення) - вид пільги в області оподатковування, при якій здійснюється виділення окремих складових частин із загального об'єкта оподатковування з метою зменшення на їхню величину об'єкта при нарахуванні і сплаті податку.
Цей вид пільги характеризується тим, що механізм надання пільг проектується на об'єкт оподатковування, що безпосередньо зменшується. Подібні зменшення об'єкта з метою оподатковування можна класифікувати:
а) по видах платників.
- повні - даються всім платникам;
- часткові - даються визначеним категоріям платників;
б) по термінах.
- постійні - діючі постійно протягом тривалого періоду часу;
- тимчасові - діючі протягом визначеного, заздалегідь обмеженого періоду (підприємства з іноземними інвестиціями);
- надзвичайні - даються в зв'язку з появою визначених раптових обставин;
в) по елементах об'єкта.
- майнові - відрахування визначеної частини оподатковуваного майна;
- прибуткові відрахування - застосовуються до частини доходу платника;
- у залежності від виду діяльності.
2. Знижка - вид пільги в області оподатковування, що зменшує суму податку на визначені величини. Сукупність цих величин, що складають основу знижки, визначається сумою витрат платника, що законодавець виводить з-під оподатковування шляхом зменшення на еквівалентну суму податкової бази. У такий спосіб реалізується зацікавленість суспільства у визначеній діяльності платника, стимулюються його витрати у визначеному напрямку.
3. Податковий кредит - вид пільги оподатковування, при якій звільнення стосується загальної суми податкового платежу, нарахованої для сплати. Таке формулювання даної пільги в деякій мері умовні, тому що "податковий кредит" знаходиться на своєрідній границі між поняттям "кредитування" і "фінансування". Так, якщо звичайний податковий кредит реалізує основні принципи кредитування (терміновість, платність, зворотність, цільовий характер), те інвестиційний податковий кредит реалізується на принципах фінансування.
Наступним додатковим елементом являється одиниця оподатковування.
Використання і розрахунок бази оподатковування припускає визначений масштаб. Це робиться при окремим, визначеним законодавством характеристиці об'єкта оподатковування, параметрі його виміру. Вимір об'єкта оподатковування здійснюється за допомогою одиниці оподатковування, що виступає як умовна одиниця, що додає кількісний образ базі оподатковування.
Одиниця оподатковування в значній мірі представляє практичний, розрахунковий інтерес. З її допомогою встановлюються нормативи і ставки обкладання (наприклад, при дії механізму податку з власників транспортних засобів, плати за землю, податку на операції з цінними паперами). Можна виділити відносно традиційні одиниці обкладання (прибутковий податок - грошова одиниця, поземельний податок - одиниця виміру площі ділянок, акциз на спиртне - міцність напоїв), однак нерідко той самий об'єкт передбачає різні параметри обкладання. В основі вибору конкретної одиниці оподатковування лежать різні фактори, але серед них насамперед можна виділити сформовані в податковій практиці звичаї, традиції і як похідне від цього фактора - зручність застосування даної одиниці в сформованій системі податкового обліку.
Для встановлення оподатковуваної бази необхідно знати саме масштаб податку, тобто визначену законом фізичну чи характеристику параметр виміру об'єкта оподатковування. У той же час одиницею податку потрібно вважати умовну одиницю прийнятого масштабу, що використовується для кількісного вираження оподатковуваної бази. Сплата податку являє собою сукупність дій платника податків по фактичному внесенню сум податку, що підлягають сплаті у відповідний чи бюджет цільовий фонд. Необхідно враховувати, що платник у даному випадку розуміється в широкому змісті слова і фактично охоплює широке коло суб'єктів, що можуть перелічувати суми податку замість платника (але в рахунок податкового обов'язку останнього) або з його доручення (податкові агенти, збирачі податків, податкові представники).
По своїй природі податки являють собою грошові надходження, саме в такій формі вони можуть розглядатися як елемент дохідної частини бюджетів, що представляють собою грошові фонди. Цей принциповий підхід не виключає, однак, використання й інші форми сплати податків.
Наступний елемент - терміни сплати податків і зборів.
Обов'язок платника податків характеризується не просто фактом сплати податку, а сплатою сум податків і зборів у повному обсязі і своєчасно, у терміни, закріплені податковим законодавством. Саме тому виконання податкових обов'язків повинне відбуватися вчасно.
Терміном сплати податку визнається період часу, що починається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податків і закінчується моментом закінчення терміну сплати податку. Термін сплати податку визначається календарною чи датою закінченням періоду часу, що обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, чи днями вказівкою на подію, що повинне чи наступити відбутися, або на подію, що повинне відбутися.
У залежності від термінів сплати податки поділяються на двох груп.
1. Термінові податки - податки, що сплачуються протягом визначеного терміну, обумовленого моментом виникнення податкового обов'язку (сплата податку з власників транспортних засобів при придбанні транспортного чи засобу даті обов'язкового технічного огляду).
2. Періодичні податки - податки, що сплачуються протягом визначеного терміну, що встановлюється переважно у взаємозв'язку з конкретними календарними періодами:
а) декадні податки - один разів, що сплачуються, у десять днів;
б) місячні податки - один разів, що сплачуються, на місяць;
в) квартальні податки - один разів, що сплачуються, у квартал;
г) піврічні податки - один разів, що сплачуються, у шістьох місяців;
д) річні податки - один разів, що сплачуються, у рік;
е) подійні податки - сплачуються у відповідності з указівкою на подію, що повинне чи наступити відбутися.
Податковим періодом є період (календарний чи рік іншої), протягом і по закінченні якого визначається податкова база й обчислюється сума податку, що підлягає сплаті платником податків. Податковим періодом є термін, протягом якого формується податкова база. Податковий період необхідно відрізняти від звітного періоду. Із самого початку податковий період не зв'язується з періодом формування об'єкта оподатковування. На підставі категорії податкового періоду й особливостей його застосування забезпечується періодичне надходження податків у бюджети за підсумками фактичної діяльності платника в податковому періоді.
Податковий період установлюється для кожного податку окремо відповідним законодавчим актом, що закріплює даний податок. Податковий період може дорівнювати календарному чи року складати інший термін, відповідно до характеру й особливостей конкретного податку.
Найчастіше податковий період збігається зі звітним. Але в деяких випадках їх необхідно розмежовувати. Підставою такого розмежування є чи збіг розбіжність обов'язку по сплаті податку й обов'язку звітності по сплаті цього податку.
Податкові періоди можна класифікувати по деяких підставах.
1) по термінах:
а) річний податковий період;
б) квартальний податковий період;
в) місячний податковий період;
г) інші (податкові періоди, зв'язані зі сплатою податку одноразово; сплатою податку за підсумками складених періодів - декілька років і т.д.)
2) по особливостях формування податкового обов'язку:
а) перший - період, у якому податковий обов'язок формується з дня виникнення до закінчення податкового періоду;
б) триваючий (звичайний) - податковий обов'язок формується з початку і до закінчення податкового періоду;
в) останній - період, у ході якого податковий обов'язок визначається з початку податкового періоду і до останнього дня терміну податкового обов'язку платника.
Визначення кордонів першого й останнього податкових періодів здійснюється відповідно до діючого податковим законодавством. У деяких випадках (коли законодавством остаточно не визначене це положення) ці терміни визначаються платником податків разом з податковими органами по місцеві обліку платника.
Згідно податкового кодексу під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи:
- платники податку
- об'єкт оподаткування
- база оподаткування
- ставка податку
- порядок обчислення податку
- податковий період
- строк та порядок сплати податку строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
1.3. Законодавчо-нормативне регулювання роботи підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежах.
Законодавча та нормативна база податкового обліку складається з законів, затверджених Верховною Радою України та підзаконних актів, виданих Кабінетом Міністрів України, Державною податковою адміністрацією України, як центральним органом виконавчої влади, а також національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Велика кількість законодавчо встановлених загальнодержавних і місцевих податків та зборів (обов`язкових платежів) передбачає наявність значної законодавчої та нормативної бази податкового обліку. До них можна віднести наступні нормативні документи:
1.Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI - регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. [48]
2. Бюджетний кодекс від 21.06.2001 № 2542-III - регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів. [14]
3. Цивільний кодекс від16.01.2003 № 435-IV - регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. [65]
4. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV - визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. [43]
5. Водний кодекс України вiд 06.06.1995 № 213/95-ВР - сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обґрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання. [18]
6. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-Х ІV - визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. [49]
7. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI - визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.
8.Закон України "Про Єдиний митний тариф" вiд 05.02.1992 № 2097-XII - визначає порядок формування та застосування Єдиного митного тарифу України при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів встановлюється з метою обкладення митом зазначених товарів та інших предметів.
9. Положення стандарт бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" від 28.12.2000р. № 353 - визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності. [45]
10. Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30 листопада 1999 р. №291 [13]
11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій Інструкція вiд 30.11.1999 № 291 - встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису). [50]
1.4. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Еко-маркет"
"Еко-маркет" працює у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Підприємство засноване в 2001 р. ТОВ "Еко-маркет" - всеукраїнська мережа супермаркетів "Еко-маркет", яка на даний момент налічує 66 магазинів в 22 містах України. У компанії працюють 7000 тисяч чоловік. У мережі представлені продукти харчування, побутова хімія, побутові товари першої необхідності. Також є своє виробництво - кулінарія і пекарні, в деяких магазинах є власні кондитерські цехи. Розглядаючи історичні передумови розвитку "Еко-маркет" відзначимо основні етапи розвитку підприємства.
2003 рік - відкрито перший продуктовий супермаркет "ЕКО-маркет" у Чернігові. У цьому ж році були відкриті супермаркети в Сумах, Запоріжжі, Кременчуці, Одесі і Черкасах. 2004 рік - Кількість супермаркетів мережі зросла до 18. 2006 рік - Мережа нараховувала вже 28 магазинів 2007 рік - Загальна кількість супермаркетів виросло до 42, а торгова площа мережі - до 40720 кв.м. Географія присутності мережі розширилася до 14 регіонів України - "ЕКО-маркети" з'явилися в АР Крим, Донецькій області, у містах Вінниця, Миколаїв та Луганськ. 2008 рік - кількість супермаркетів "ЕКО-маркет" збільшилася до 48, а географія присутності - до 15 регіонів. На сьогоднішній день мережа нараховує 66 супермаркетів, але протягом 2011 року ми плануємо відкрити ще кілька супермаркетів. Асортимент товарів магазинів ТОВ "Еко-маркет" включає наступні товарні групи: кондитерські вироби, хліб та хлібобулочні вироби, м'ясні товари, алкогольні напої, молочні продукти, сири, пиво та безалкогольні напої, напівфабрикати, морозиво, бакалія, риба та рибні товари (в магазинах представлено рибні консерви та рибні пресерви), чай, кава.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк у ТОВ "ЕКО" ведеться вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та П(С)БО; - основнi засоби амортизуються за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Строк корисного використання визначається згiдно внутрiшнiх норм по групах об'єктiв, виходi з дати вводу в експлуатацiю - нематерiальнi активи амортизуються за прямолiнiйним методом на строк їх корисного використання. Строк корисного використання визначається згiдно внутрiшнiх норм по групах нематерiальних активiв; - методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси i розкриття її у фiнансовiй звiтностi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 9 "Запаси". Придбаннi (отриманi) запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. При продажу або iншому вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО. Якщо на дату балансу цiна запасiв знизилась, або вони зiпсованi, застарiлi, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду, запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї; - Фiнансовi iнвестицiї (згiдно П(С)БО 12) вiдображаються на дату балансу за амортизованою собiвартiстю фiнансових iнвестицiй. Рiзниця мiж собiвартiстю та вартiстю погашення фiнансових iнвестицiй (дисконт або премiя при придбаннi) амортизується протягом перiоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки вiдсотка. Сума амортизацiї дисконту або премiї нараховується одночасно з нарахуванням вiдсотка (доходу вiд фiнансових iнвестицiй), що пiдлягає отриманню, та вiдображається у складi iнших фiнансових доходiв або iнших фiнансових витрат з одночасним збiльшенням або зменшенням балансової вартостi фiнансових iнвестицiй вiдповiдно. Бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною формою.
Ринкова частка ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 р була наступною:
Рис. 1.4. Динаміка ринкової частки ТОВ "Еко-маркет" за 2008-2010 р., %
Таким чином, ми спостерігаємо скорочення ринкової частки торговельного підприємства на ринку ритейлу. Негативна динаміка даного показника свідчить про погіршення конкурентних позицій підприємства, а відповідно і про негативні зміни в його комерційній діяльності.
Здійснимо аналіз загальної характеристики персоналу підприємства ТОВ "Еко-маркет". В табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Динаміка та структура персоналу ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Показник2008 рік2009 рік2010 рікАбсолютне відхиленняВідносне відхилення, %2009 р. до 2008 р.2010 р. до 2009 р.2009 р. до 2008 р.2010 р. до
2009 р.Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)2631345319,29,71. Персонал управління913134044,40,01.1. Керівники3542-166,7-20,01.2. Спеціалісти4561125,020,01.3. Службовці2331050,00,02. Торгово-оперативний персонал131315020,015,43. Допоміжний персонал4561125,020,0Фонд оплати праці - всього (тис.грн.)200,6877,3949,1676,771,8337,38,2Середня заробітна плата персоналу, грн../міс642,92358,32326,21715,4-32,11266,8-1,4
Отже, представлені в табл. 2.13 дані свідчать про зростання середньоспискової чисельності персоналу підприємства впродовж досліджуваного періоду. Так, якщо у 2008 р. чисельність працівників підприємства становила 26 чол., то у 2010 р. зросла до 34 чол. у зв'язку з розширенням діяльності. Зростання чисельності працівників обумовлено розширенням асортименту товарів магазину, зокрема в 2010 р. було відкрито відділ вин на розлив та збільшено штат працівників м'ясного відділу
З метою визначення поточного стану підприємства, розглянемо його основні фінансово-економічні показники за 2008-2010 рр., табл. 1.2.
Таблиця1.2
Основні показники діяльності ТОВ "Еко-маркет" за 2008-2010 рр.
Показник2008 2009 2010 Абсолютне відхиленняВідносне відхилення, %2009/20082010/ 20092009/2008 2010/ 2009Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)1 573 7311 962 8052 317 045389 074354 240124,72118,05Непрямі податки 260 964325 983384 77265 01958 789124,91118,03Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)1 311 9341 635 0791 927 875323 145292 796124,63117,91Інші операційні доходи54 37179 656126 10425 28546 448146,50158,31Матеріальні затрати29 28146 30052 21317 0195 913158,12112,77Витрати на оплату праці45 01137 83950 448-7 17212 60984,07133,32Відрахування на соціальні заходи16 21813 73018 428-2 4884 69884,66134,22Амортизація23 03530 43938 3957 4047 956132,14126,14Інші операційні витрати280 083136 722101 906-143 361-34 81648,8174,54Собівартість реалізованих товарів1 121 9421 470 8061 717 465348 864246 659131,09116,77Інші звичайні витрати9 6603 5176 319-6 1432 80236,41179,67Чистий прибуток -151 269-73 63125377 63873 88448,68-0,34
Дані табл. 2.2 свідчать, що в цілому підприємство функціонувало в перші два досліджувані роки неприбутково. Проте станом на кінець 2010 р. величина прибутку підприємства становила 253 тис. грн. Такі зміни обумовлені суттєвим зростанням отриманої виручки підприємством та швидшими темпами зростання доходних статей над витратними.
Темп росту чистого доходу підприємства у коливався від 117% до 124% тоді як інші операційні витрати скорочувалися і їх темп скорочення становив від 48-74%. Отже, на кінець періоду, що аналізується спостерігається покращення фінансового стану, про що свідчить отримання чистого прибутку, а не збитку як в попередні два періоди.
Для оцінки ефективності управління оборотними коштами підприємства ТОВ "Еко-маркет" розрахуємо відповідні аналітичні показники Аналіз табл. 1.2 свідчить про скорочення коефіцієнту оборотності оборотних активів у 2010 р. до рівня 1,79 на відміну від 3,73 у 2008 р. через зниження виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або валової продукції та зростання середньорічного залишку оборотних активів. Скорочення відповідно є негативним для ТОВ "Еко-маркет". Тривалість обороту оборотних активів зростає, що свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. Коефіцієнт завантаження оборотних активів ТОВ "Еко-маркет" свідчить, що на одну гривню оборотних активів припадало 0,27 грн виручки у 2008 р. та із тенденцією до зростання - 0,66 грн у 2009 р., що підтверджує зниження рівня отриманої виручки у досліджуваному періоді. Проте, в 2010 р. коефіцієнт завантаженості активів в обороті знизився до рівня 0,56.
Аналіз таблиці свідчить про скорочення коефіцієнту оборотності коштів в розрахунках для ТОВ "Еко-маркет" з 7,45 у 2008 рр. до 3,42 у 2010 р. Разом з тим відбувалось зростання тривалості обороту коштів у розрахунках з 49 днів у 2008 р. до 107 днів у 2010 р., що слід розцінювати як позитивні зрушення в діяльності підприємства.
Тривалість операційного циклу характеризує період перетворення виробничих запасів на грошові кошти. Зниження даного показника на ТОВ "Еко-маркет" свідчить про деяке покращення його фінансового стану та стабілізації ділової активності останнього.
Зниження оборотності коштів ТОВ "Еко-маркет" спричиняє нестійкий фінансовий стан, перебої у виробничому процесі й, як наслідок, зниження обсягу виробництва й прибутку. Аналіз показав, що в цілому за аналізований період оборотність знизилася за усіма видами оборотних активів, що в основному викликане спадом виробництва і зниженням виручки від продажів, збільшенням загальної маси оборотних активів (у 2009 р.) і зокрема нераціональною господарської стратегією в частині закупівлі матеріалів та збуту. Зниження оборотності говорить про зниження ефективності використання ресурсів і загальної рентабельності виробництва, а також підвищення нестабільності фінансового стану підприємства. Для збільшення оборотності підприємству потрібно збільшити ліквідність оборотних активів (зниженням частки матеріалів та збільшенням грошових коштів) і не допускати зростання і великих перепадів дебіторської заборгованості і готової продукції на складі, тобто переглянути маркетингову політику по збуту продукції.
Таблиця 1.3
Показники ефективності використання оборотних коштів ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Найменування показникаФормула розрахункуРоки Відхилення, ±2008 2009 2010 2009 р.
до
2008 р.2010 р.
до
2009 р.Коефіцієнт оборотності активів, об.Ф2 (ряд.035) : Ф1(ряд.260)3,731,531,79-2,210,26Тривалість обороту оборотних активів, днів365 : Коефіцієнт оборотності оборотних активів97,7239,3203,9141,5-35,4Коефіцієнт завантаженості активів в обороті, об.Ф1 (ряд.260)·: Ф2 (ряд.035)0,270,660,560,39-0,10Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках, об.Ф2 (ряд.035) : Ф1 (сума ряд. 150-230)7,453,713,42-3,74-0,29Тривалість обороту коштів в розрахунках, днів365 : Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках49,098,5106,849,58,3
Коефіцієнт оборотності запасів, об.Ф2 (ряд.035) : Ф1 (сума ряд. 100-140)7,722,593,76-5,121,17Тривалість обороту запасів, днів365 : Коефіцієнт оборотності запасів47,3140,897,093,5-43,7Коефіцієнт оборотності активів, об.Ф2 (ряд.035) : Ф1 (ряд.280)3,241,421,59-1,820,17Тривалість обороту активів, днів365 : Коефіцієнт оборотності активів112,5256,9229,2144,3-27,7Тривалість операційного циклу, днівТривалість обороту коштів в розрахунках + Тривалість обороту запасів96,3239,3203,9142,9-35,4 Наступним етапом визначення фінансово-економічного стану досліджуваного підприємства є розрахунок показників ліквідності (платоспроможності) Таблиця 1.4
Показники ліквідності (платоспроможності) ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. Абс.від., +/- Відн. відх., % 2009 р. до
2008 р. 2010 р. до
2009 р. 2009 р. до 2008 р. 2010 р. до
2009 р. 2 3 4 5 6 7 8 9 Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності 1,21 1,13 1,24 -0,08 0,11 -6,3 9,9 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,62 0,47 0,65 -0,16 0,19 -25,3 39,9 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,088 0,004 0,003 -0,085 -0,001 -96,0 -23,2 Чистий оборотний капітал 715,0 1427,9 1626,7 712,9 198,8 99,7 13,9 Частка запасів і витрат у поточних зобов'язаннях, % 58,5 66,6 59,2 8,2 -7,4 - - Рис. 1.5. Динаміка показників ліквідності ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Здійснений аналіз свідчить, що коефіцієнт поточної ліквідності знаходиться в межах встановлених нормативних меж в 2008 р. Так, для ТОВ "Еко-маркет" у 2008 р. на 1 грн поточних зобов'язань припадало 1,21 грн поточних активів підприємства. У 2009 р. даний показник зменшився і становив 1,13 грн поточних активів на 1 грн зобов'язань. У 2010 р. спостерігалось зростання рівня коефіцієнта загальної ліквідності до 1,24, тобто на 1 грн поточних зобов'язань припадало 1,24 грн поточних активів підприємства. Основною причиною цього є перевищення темпів зростання зобов'язань над його оборотними активами.
Показник швидкої ліквідності на досліджуваному підприємстві відповідав встановленим нормам, що свідчить про достатній рівень платоспроможності базового підприємства. До деякого зниження рівня даного показника у 2009 р. (0,38) призвело значне зростання дебіторської заборгованості підприємства.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокових позикових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. На ТОВ "Еко-маркет" даний показник не відповідає встановленим нормам лише у 2008 р. У 2009-2010 рр. коефіцієнт знаходився нижче від встановлених норм, що свідчить про низький рівень можливості підприємства погасити свої короткострокові зобов'язання негайно. Проведені розрахунки свідчать, що частка запасів і витрат у поточних зобов'язаннях не відповідає встановленим нормам, проте наближається до нормативу у 2010 р. - 59,2% (у 2009 р. - 66,6%).
Отже, проведений аналіз ліквідності та платоспроможності заводу дозволяє дійти висновку, що підприємство має порушений фінансовий стан та потребує більш зваженої політики щодо управління фінансами з боку керівництва останнього.
Проведене дослідження свідчить про посилення фінансової стійкості підприємства у досліджуваному періоді. Так, коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) ТОВ "Еко-маркет" у 2010 р. становив 0,29 і відповідав встановленим нормативам. У наступні роки даний коефіцієнт характеризувався тенденцією до зниження, що підтверджує покращення платоспроможності підприємства. В табл. 1.5 представлено розрахунок відносних показників фінансової стійкості для ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Таблиця 1.5
Показники фінансової стійкості ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
ПоказникиРоки Абсолютне відхилення2008 2009 2010 2009 р. до
2010 р.2010 р. до
2009 р.Коефіцієнт платоспроможності (фінансової автономії)0,280,180,29-0,1040,108Коефіцієнт фінансування2,564,632,512,077-2,129Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами0,210,130,24-0,0760,112Коефіцієнт маневреності власного капіталу0,530,610,610,081-0,001Коефіцієнт фінансового ризику2,564,632,512,08-2,13Коефіцієнт фінансової залежності0,390,220,40-0,180,18 Коефіцієнт фінансової залежності показує наскільки великим є обсяг позикового капіталу по відношенню до власного. Зниження показника в динаміці свідчить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про зниження фінансової стійкості. На ТОВ "Еко-маркет" коефіцієнт фінансування скорочується у 2009 р., що свідчить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. У 2008 р. даний показник становив 0,39, у 2009 рр. даний показник зменшувався до рівня 0,22, тобто власний капітал значно перевищував обсяг позикового капіталу. Рівень показника у 2010 р. збільшився до 0,40, тобто у структурі капіталу підприємства 40% капіталу є позиковим, а решта 60% власним.
Аналіз відносних показників фінансової стійкості показує, що наше підприємство фактично таки залежне від зовнішніх джерел фінансування.
Отже, слід підсумувати, що підприємство отримує прибуток в останньому досліджуваному році та нарощує обсяги діяльності. РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКАХ ТА ОБОВ´ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖАХ
2.1. Організація обліку підприємства по розрахунках з бюджетом по податках та обов'язкових платежах
У разі використання податків для регулювання діяльності підприємств важливе значення має правильна організація податкового обліку. В зв`язку з цим на підприємстві вирішують такі завдання:
1. Установлення об'єкта оподаткування та методики його визначення. Згідно з чинним законодавством оподатковуються дохід, прибуток, вартість майна, сума виплаченої заробітної плати, вартість товарної продукції, обсяг реалізації та ін.
2. Установлення розміру ставок податків і методики їх розрахунку. Розмір ставок податків є дуже складною проблемою, що істотно впливає на здійснення фіскальної і регулювальної функцій податків. Податкові ставки можуть бути універсальними і диференційованими. Вони можуть встановлюватися в грошовому вираженні на одиницю оподаткування або у відсотках до об'єкта оподаткування. Відсоткові ставки оподаткування можуть бути: пропорційними (не залежать від розміру об'єкта оподаткування), прогресивними (зростають зі збільшенням об'єкта оподаткування), регресивними (знижуються зі збільшенням об'єкта оподаткування).
3. Визначення джерел сплати податків. Такими джерелами для підприємств можуть бути: прибуток (за стягнення податку на прибуток); собівартість (платежі за ресурси, відрахування в цільові державні фонди, сплата місцевих податків і зборів); частина виручки від реалізації продукції (сплата мита, акцизного збору, податку на додану вартість).
4. Установлення термінів сплати податків (податкового періоду). Для різних податків вони різні і залежать від об'єкта оподаткування, розміру податків і джерел сплати. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого законами.
5. Для уникнення негативного впливу сплати податків на фінансово-господарську діяльність підприємств важливе значення має запобігання тимчасовій іммобілізації оборотного капіталу підприємства для сплати податків.
6. Надання податкових пільг. Пільги істотно впливають на виявлення регулювальної функції податків. Вони можуть надаватися окремим платникам податків, а також визначатися для окремих об'єктів оподаткування.
7. Стягнення штрафних (фінансових) санкцій за порушення податкового законодавства суб'єктами господарювання. Штрафні санкції застосовуються за таких порушень: неподання або несвоєчасне подання необхідних документів, форм звітності до податкової адміністрації; несплата в установлений термін податків та інших обов'язкових платежів державі; приховування об'єктів від оподаткування, навмисне заниження суми податку. При цьому регулювальна функція податку залежатиме від розміру фінансових санкцій та джерела їх сплати.
Система податкового обліку - це інформаційна система, яка надає інформацію державним податковим органам та керівництву підприємства про порядок нарахування та сплати податків. На сьогодні податковий облік - це підсистема бухгалтерського обліку, яка на підставі затверджених державою правил виконує функції нарахування (обчислення) та сплати податків з наданням відповідної звітності податковим органам.
На даний час бухгалтерський і податковий облік ведеться кожен за своїми правилами, бухгалтерський і податковий облік являють собою самостійно існуючі системи, які прагнуть до різних цілей, мають власну законодавчу базу, відносини в середині якої регулюються різними законодавчими органами. Важливим є питання організації податкового обліку та його поєднання з фінансовим.
Розглянемо характерні риси організації податкового обліку.
1. Організація податкового обліку має ряд передумов, від яких вона залежить, а саме: від державних нормативних актів, особливостей галузі та розміру підприємства, кваліфікації бухгалтерських кадрів і технічного забезпечення тощо.
2. Організаційний вплив на підсистему податкового обліку здійснюється в межах системи бухгалтерського обліку, яка є відкритою та постійно взаємодіє з іншими економічними системами як на підприємстві, так і за його межами.
3. На вхід системи податкового обліку, що організується, подається правове, методологічне, методичне, інформаційне, кадрове, матеріальне та фінансове забезпечення, а на виході одержується економічна інформація.
4. Організація податкового обліку використовує не тільки специфічні прийоми та методи бухгалтерського обліку, але й методи інших наук, таких як теорія організації, кібернетика, теорія систем, біологія, ергономіка, соціологія, діловодство, математика, психологія, менеджмент.
5. Організація податкового обліку включає організацію ведення облікових записів та організацію роботи облікового апарату, які нерозривно пов'язані та залежать один від одного. [36]
При вживанні терміну "організація податкового обліку" необхідно розрізняти два наступних поняття: організація його як системи та організація функціонування в часі і просторі, тобто управління. Перше поняття є більш широким. Адже організація податкового обліку представляє собою систему методів і заходів, що забезпечують оптимальне функціонування його системи і подальший її розвиток.
Організація системи податкового обліку складається з наступних елементів:
організації порядку ведення облікових записів з податкового обліку;
організації роботи бухгалтерів при веденні податкового обліку.
Організація порядку ведення облікових записів полягає в:
проектуванні та впровадженні форм первинних носіїв інформації (паперових та електронних первинних документів);
розробці форм облікових регістрів та порядку здійснення в них записів;
встановленні порядку складання звітів (податкових декларацій).
Підприємства самостійно встановлює порядок накопичення даних про доходи і витрати без записів в системі регістрів і без рахунків бухгалтерського обліку з подальшим використанням таких даних для складання податкової декларації.
Згідно з чинним законодавством про оподатковування, платники відповідних податків повинні самостійно обчислювати й у зазначені терміни сплачувати встановлені для них податки, а також платежі до бюджету й до державних цільових фондів.
Зобов'язання платника податків (платежів) - сплатити у встановлені терміни до відповідних бюджетів і до державних цільових фондів обчислену у встановленому порядку суму податку (платежу) - є податковим зобов'язанням.
Податкове зобов'язання, не сплачене у встановлений термін, а також сума пені, нарахована на суму цього зобов'язання, являє собою заборгованість по податках (недоїмку).
Погашення податкових зобов'язань, а також заборгованості по них може проводитися самим платником податків за рахунок власних коштів, а при їхній відсутності - за рішенням органу стягнення - за рахунок відповідного майна платника.
При цьому джерелами власних коштів, що спрямовуються на сплату податкових зобов'язань (боргів), є кошти, отримані від продажу продукції, товарів (робіт, послуг), майна і немайнових цінностей, випуску цінних паперів та ін.
За рішенням платника податків, оплата його податкових зобов'язань або погашення податкової заборгованості може бути здійснена шляхом заліку непогашених зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податків, термін погашення яких настав до моменту виникнення податкових зобов'язань платника податків.
По обов'язкових платежах (податках, зборах), що сплачуються з об'єктів нерухомості, джерелом їхньої самостійної сплати можуть бути активи як власника таких об'єктів нерухомості, так і будь-якої особи, на яку покладено обов'язок сплати податків.
Розстрочка податкових зобов'язань надається на умовах податкового кредиту з погашенням його рівними частками за період, на який надана розстрочка, починаючи з податкового періоду, що настає за періодом надання даного кредиту.
Відстрочення податкових зобов'язань надається на умовах, за якими основна сума податкових зобов'язань та нараховані на них відсотки сплачуються рівними частками з періоду, визначеного відповідним податковим органом або органом місцевого самоврядування, але не пізніше закінчення дванадцяти календарних місяців з моменту виникнення такого податкового зобов'язання. Розстрочення та відстрочення податкових платежів не можуть надаватися щодо податкових зобов'язань із ввізного мита, акцизних зборів, податку на додану вартість при ввезені на територію України товарів, внесків до Пенсійного фонду і Фонду обов'язкового соціального страхування.
На ТОВ "Еко-маркет" всі розрахунки з бюджетом (за рахунок прибутку, за податками з робітників і службовців та іншими платежами) відображають на рахунку № 64 "Розрахунки за податками й платежами". На кредиті цього рахунку нараховують суми платежів до бюджету ( податкові зобов`язання ) , на дебеті - належні до відшкодування бюджету податки, їх сплату, списання , тощо. Кредитове сальдо показує заборгованість підприємства перед бюджетом, тобто суму, яку підприємство має перерахувати до бюджету, тобто надлишкову перераховану суму до бюджету, яку необхідно зарахувати до чергових платежів або повернути підприємству. Рахунок № 64 "Розрахунки за податками й платежами" має субрахунки за видами платежів до бюджету. На підприємствах використовується такі субрахунки: 641"розрахунки за податками" 642"розрахунки за обов'язковими платежами" 643"податкові зобов`язання" 644"податковий кредит" Аналітичний облік на рахунок № 64 "Розрахунки за податками й платежами" здійснюють за видами платежів до бюджету. Це дає можливість перевірити правильність розрахунків за кожним видом платежу. На субрахунку №641 "розрахунки за податками" ведуть облік податків, які начисляються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток ,ПДВ, інші податки. На субрахунку №642 "розрахунки за обов'язковим платежами" ведуть облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами),які справляються відповідно до чинного законодавства . На субрахунку №643 "податкові зобов'язання" ведуть облік суми податку на додану вартість, визначеної, виходячи зі суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи , роботи, послуги, що підлягають відвантаженню. На субрахунку №644"податковий кредит" ведуть облік суми ПДВ, на яку підприємство набуло права зменшити податкове зобов'язання . Суми зборів, донарахованих під час перевірок органами Державної податкової адміністрації та органами Державно контрольно-ревізійної служби, і фінансових санкцій перераховують до Пенсійного фонду України в повному обсязі без спрямування їх на розвиток матеріально технічної бази цих органів. Для аналітичного обліку щодо податків і платежів підприємства складають відомість, у якій стосовно кожного виду платежів щомісяця відображують за кредитом суми податків та інших платежів, належні до сплати до бюджету та позабюджетних фондів, а за дебетом - сплачені суми. Сальдо заборгованості на кінець місяця при цьому виводиться строго стосовно кожного виду платежів. Для розгорнутого обліку господарських операцій щодо податку на додану вартість ведеться спеціальна відомість аналітичного обліку розрахунків з ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету(за кредитом), або суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету(за дебетом).Відомість використовується в системному бухгалтерському обліку для контролю за правильністю і повнотою відображення сум ПДВ у реєстрах податкового (позасистемного) обліку (Книзі придбання і Книзі) продажу товарів (робіт, послуг) і складання декларацій з ПДВ, котрі подаються до органів податкової служби. Методичні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про відтерміновані податкові зобов'язання розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначено в П(С)БО № 17 "Податк на прибуток" (положення бухгалтерського обліку). На рахунку № 54 ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах унаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується для оподаткування[] Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання " є пасивним, балансовим і призначений для обліку господарських операцій, на ньому ведеться облік суми податків на прибуток, сплачуватимуться в наступних періодах унаслідок виникнення тимчасової різниці при обчисленні податку на прибутку у бухгалтерському і податковому обліку. За кредитом рахунку відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до податкових зобов'язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов'язань . Визначення сум відтермінованих податкових актів і зобов'язань здійснюється згідно з П(с) БО№17 "Податок на прибуток". 2.2. Первинний облік підприємства по розрахунках з бюджетом по податках та обов'язкових платежах.
Податковий облік так само як і фінансовий побудований на суцільному і безперервному спостереженні за станом господарюючого суб'єкта та процесів,що відбуваються в господарстві. Для проведення такого спостереження необхідно кожний господарський факт або процес оформити відповідним документом.
Проте тут треба чітко розрізнити первинні документи, на основі яких розраховується база оподаткування і розмір податку, а також документи, де розраховується розмір податку до сплати. До перших відносять документи як фіксують господарські операції, що призводять до появи податкових зобов'язань. Такими документами є товарно-транспортна накладна, видаткова накладна (або рахунок-фактура), виписка банку, чек тощо. Товарно - транспортна накладна складається при отриманні запасів безпосередньо від постачальників, доставлених їх транспортом або транспортом сторонньої організації безпосередньо на підприємство.
Обов'язковим є заповнення усіх реквізитів, які містяться у цьому документі:
підстава на відпуск товарів, номер автомашини, номер дорожнього листа,
прізвище водія і вантажника, через якого відпускається товар, ким і кому
відпущений товар, найменування, кількість, ціна і вартість товару.
Цей документ є підставою для збільшення витрат підприємства, тому при не заповненні реквізитів "Навантажувально - розвантажувальні операції", "Транспортні послуги" підприємство не має права віднести до складу витрат витрати по перевезенню, навантаженню і розвантаженню товару.
Накладна підписується матеріально-відповідальною особою, що відпустила товар, агентом, що прийняла товар до перевезення, а також матеріально-відповідальна особа підприємства одержувача, що прийняла товар (проставляється штамп підприємства - одержувача). Відвантаження товарів зі складу проводиться матеріально-відповідальною особою за виписаним рахунком-фактурою (або видатковою накладною) із зазначенням найменування, кількості, ціни та загальної вартості товарів, що підлягають відпуску, а також фактично відпущеної кількості товарів. Таким чином, рахунок-фактура є нарядом на відпуск товарів і документом, що підтверджує їх фактичний відпуск по кількості. Рахунок-фактура, як платіжний документ, служить підставою платежу та його розміру, виписується у випадку передоплати за товар або за фактично відпущений товар на підставі документів на відпуск, відвантаження або доставку товарів. Рахунок-фактура додається до платіжного доручення або платіжної вимоги-доручення на оплату товару. Відповідно, цей документ є підставою включення суми отриманого за них доходу до складу доходів.
Ці два документи використовуються при продажі-купівлі товарів (робіт, послуг) і є документами, що засвідчують виникнення у підприємства податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток.
Для контролю за правильністю списання реалізованих товарів, а також контролю за надходженням грошових коштів на розрахунковий рахунок від покупців у порядку попередньої або послідуючої оплати товарів та реалізації товарів порівнюють дані первинних документів про відпуск з даними виписок банку з розрахункового рахунку підприємства.
Податкова накладна є як обліковим, так і звітним документом. Податкова накладна подається покупцю обов'язково. При продажу кінцевому споживачу моментом реалізації товару, збільшення доходу, виникнення податкового зобов'язання по податку на додану вартість є момент отримання грошових коштів від покупця та відпуск товару з врученням товарного чи касового чеку.
Необхідно зважати на те, що податкову накладну має право складати тільки особа, яка зареєстрована як платник податку на додану вартість і має індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Тому при закупівлі товарів, сільськогосподарської продукції, отриманні послуг від фізичних осіб, які не є підприємцями і не зареєстровані як платники податку, податкова накладна не може бути виписана. Відповідно до цього і підприємство - покупець і, яке здійснило таку операцію, не отримує податкового кредиту.
Податкова накладна, яка виписується продавцем товару (робіт, послуг) може друкуватися поліграфічним способом, за допомогою комп'ютера чи іншим засобом. Але бухгалтерським працівникам треба бути уважним до документального забезпечення сум, віднесених до податкового кредиту. Перевіряти наявність і слідкувати за збереженням податкових накладних, для яких встановлений порядок і термін зберігання. Це зумовлено тим, що до податкового кредиту не дозволяється включати витрати по сплаті податку, які не підтверджуються податковими накладними. [62]
Податкова накладна є підставою для заповнення Книги обліку придбання товарів підприємствами-платниками податку на додану вартість. Тобто вона є першою ланкою ланцюжка "податкова накладна - книга обліку продажу у продавця (книга обліку придбання у покупця) - податкова декларація з ПДВ" і від правильності її оформлення значною мірою залежить правильність заповнення декларації і точність розрахунків платника податку з бюджетом.
Нарахована сума ПДВ у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) продавця.
Податкова накладна складається у двох примірниках у момент виникнення податкових зобов'язань продавця, тобто на дату здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше. Оригінал податкової накладної надається покупцю товарів на його вимогу. Податкова накладна дає право покупцю зареєстрованому, як платник податку, на включення до податкового кредиту витрат по сплаті ПДВ. Копія податкової накладної залишається у продавця товарів, як звітний розрахунковий документ.
Особа, яка здійснює продаж товарів за готівку кінцевому споживачеві
(який не є платником ПДВ) не зобов'язана заповнювати податкову накладну. В цьому випадку звітним документом є чек.
До розділу І податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме: - графа 2 - дата виникнення податкового зобов'язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 187.1 статті 187 розділу V Кодексу; - графа 3 - номенклатура постачання товарів/послуг; у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, у цій графі також указується "перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______" (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості); у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни, збільшеної на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя над фактичною ціною, у цій графі, крім слів "перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______", також указуються слова "сума процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя"; - графа 4 - одиниця виміру товарів/послуг - грн., шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо; - графа 5 - кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг. У разі якщо послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні, у графі 5 указується: "послуга/проценти тощо"; - графа 6 - ціна постачання одиниці продукції без урахування податку на додану вартість; - графа 7 - база оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків (з 01.01.2014 - 17 відсотків); - графа 8 - база оподаткування при здійсненні операцій на митній території України з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (згідно із Кодексом); - графа 9 - база оподаткування при здійсненні експортних операцій, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (підпункт 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу); - графа 10 - база оподаткування товарів/послуг, які звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу та підрозділу 2 розділу ХХ; - графа 11 - загальна сума коштів, що підлягає сплаті. До розділу II податкової накладної вносяться дані по зворотній (заставній) тарі. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 11 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті. Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (1 раз на п'ять днів; 1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов'язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супроводжувальних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг. Всі складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються печаткою такого платника податку - продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів/послуг і не скріплюється його печаткою. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до статті 192 розділу V Кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) може друкуватися поліграфічним способом, за допомогою комп'ютера або іншим методом. Розрахунок коригування складається у двох примірниках. Оригінал розрахунку коригування надається покупцю товарів/послуг. Копія залишається у продавця. Якщо розрахунок коригування складається платником податку до податкової накладної, яка відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V та пункту 11 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, такий розрахунок надається покупцю тільки після його реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних. У випадку якщо розрахунок коригування складається на суму податку на додану вартість, яка перевищує суму, передбачену пунктом 11 підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України, такий розрахунок підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних лише після реєстрації в ньому накладної, до якої виписується цей розрахунок.
Розрахунки коригування як покупцем, так і продавцем зберігаються у порядку, аналогічному порядку збереження податкових накладних. [66]
На підставі вказаного розрахунку отримувача товарів/послуг здійснює коригування податкового кредиту відповідно до статті 192 розділу V Кодексу (за умови дотримання положень законодавчих актів щодо віднесення сум до податкового кредиту) з обов'язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (з від'ємним чи позитивним значенням). [48]
На титульному аркуші розрахунку коригування вказується, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни. Розрахунок коригування складається виключно продавцем - особою, яка є платником податку, філією чи структурним підрозділом, якому делеговано право виписки податкової накладної (відповідно до пункту 2 цього Порядку), особою, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету, особою-управителем майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість при здійсненні господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном, та покупцем - отримувачем послуги, наданої йому нерезидентом, місце постачання якої розташоване на митній території України, з обов'язковим включенням зазначених коригувань до зміни податкових зобов'язань та одночасним відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних з від'ємним чи позитивним значенням. Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних. Показники у графах 6, 7, 9 - 11 розрахунку коригування заповнюються у вартісному виразі відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку. У графі 6 вказується фактична ціна без врахування податку на додану вартість, за якою раніше було здійснено постачання. У графі 7 вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснено постачання.
Відповідно до нормативних актів працівники бухгалтерських служб повинні здійснювати суворий контроль за формуванням податкових документів, враховуючи, що порушення тягнуть за собою застосування штрафних санкцій.
У Книзі обліку продажу товарів за сумами продажу, на які виписані податкові накладні, необхідно провести записи окремими рядками. Ведення книг обліку придбання та продажу товарів для суб'єктів, зареєстрованих як платники податку на додану вартість є обов'язковим.
Відповідно для визначення бази оподаткування податком на прибуток кожне підприємство платник веде книги обліку надходження та вибуття товарів (робіт, послуг).
Рис.2.1. Схема документального оформлення розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість
Відповідно до нормативних актів працівники бухгалтерських служб повинні здійснювати суворий контроль за формуванням податкових документів, враховуючи, що порушення тягнуть за собою застосування штрафних санкцій.
2.3. Синтетичний та аналітичний облік підприємства по розрахунках з бюджетом по податках та обов'язкових платежах.
Облік податків, зборів і платежів підприємства ведуть на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами". На рисунку 2.1 наведена структурно-логічна схема функціонування рахунку 641 на прикладі розрахунку з бюджетом по ПДВ на підприємстві ТОВ "Еко-маркет"
Рис. 2.1 Структурно-логічна схема функціонування рахунку 641
За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображають нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо. На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведуть облік податків, які нараховують та сплачують відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки). На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведуть облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляють відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведуть на рахунку 65 "Розрахунки з страхування". На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведуть облік суми , податку на додану вартість, визначеної, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню). На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведуть облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання. [50]
Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведуть за їх видами. Облік платежів ведуть окремо по кожному податку чи платежу. Наприклад, податок на додану вартість треба обліковувати окремо від податку на прибуток тощо. Схема обліку за 64 рахунком на підприємстві ТОВ "Еко-маркет" така. На підставі відповідних первинних документів - податкових накладних з податку на додану вартість, розрахунків встановленої форми з інших податків і платежів і платіжних доручень про їх перерахування у бюджет - проводять записи у розрізі кожного податку чи платежу у реєстрах аналітичного обліку розрахунків з бюджетом. Для обліку податку на додану вартість, крім того. використовують книги обліку продажу і придбання товарів (робіт, послуг), записи в яких проводять на основі податкових накладних. Одночасно податок на додану вартість відображають у товарно-транспортних накладних та платіжних дорученнях про оплату покупцями вартості відвантажених їм товарів, продукції, виконаних робіт чи послуг або отриманих від постачальників чи підрядників сировини, товарів, робіт і послуг. При цьому має бути повна відповідність щодо запису операцій як у податкових накладних, так і в інших документах. Облік розрахунків за податками і платежами на підприємстві організовано таким чином, щоб за кожним із них окремо можна було мати дані про нараховані і сплачені суми, заборгованість на кінець місяця. Тому до перших двох субрахунків відкрито аналітичні рахунки за назвою податків і платежів. Зокрема, до субрахунку 641 "Розрахунки за податками" відкрито такі аналітичні рахунки: 641/1 "Розрахунки з податку на додану вартість"; 641/2 "Розрахунки з податку на прибуток"; 641/3 "Розрахунки з акцизного збору"; 641/4 "Розрахунки податку з доходів фізичних осіб"; 641/5 "Розрахунки з інших податків". В таблиці 2.1 наведено типові господарські операції , які використовуються на ТОВ "Еко-маркет" Таблиця 2.1
Типові операції за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами" Зміст господарської операціїДебетКредит123Передача капітальних вкладень у рахунок погашення за­боргованості за податками 6415Списання відстрочених податкових активів при реструктуризації податкової заборгованості 6417Перераховано податок з поточного рахунку6431Передача отриманого короткострокового векселя на суму погашення податкової заборгованості 6434Зараховано дебіторську заборгованість покупців у погашення податкової заборгованості 6436Продовж. табл. 2.1
123Нарахована податок на додану вартість70641/1Нараховано податок на прибуток від звичайної діяльності підприємства98641/2Нараховано акцизний збір70641/3Вирахувано із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб661641/4Повернення на рахунок підприємства зайвих перерахованих до бюджету платежів311641Зараховано борг інших дебіторів у погашення податкової заборгованості 6437Оплачено податки за рахунок довгострокових позик64501Видано вексель на суму податку на додану вартість 6462 Слід зазначити, що одні податки, збори і платежі включають у витрати виробництва, інші покривають із прибутку підприємства. Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведуть за їх видами. Розглянемо відображення податку на додану вартість та податку на прибуток на прикладі ТОВ "Еко-маркет" Під час одержання матеріалів від постачальників разом із договірними цінами їм нараховується 20% податкового кредиту. Ці операції відображаються на рахунках:
Д-т 20 "Виробничі запаси"
Д-т 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" Д-т 64 "Розрахунки за податками і платежами" (на суму ПДВ) К-т 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
Під час погашення зобов'язань перед постачальниками разом сплачується і податковий кредит:
Д-т 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" К-т 31 "Рахунки в банках".
Відвантажена готова продукція відображається в бухгалтерському обліку як дохід підприємства і заборгованість покупців і замовників, яка включає і суму податкового зобов'язання за ПДВ.
Д-т 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" К-т 70 "Доходи від реалізації".
Оплата заборгованості покупцями і замовниками відображається на рахунках: Д-т 31 "Рахунки в банках" К-т 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
Із сумою сплати надходить підприємству і податкове зобов'язання за ПДВ. На суму ПДВ зменшується дохід підприємства і виникає зобов'язання перед бюджетом:
Д-т 70 "Доходи від реалізації" К-т 64 "Розрахунки за податками і платежами".
Бюджету при цьому сплачується різниця в сумі податкового кредиту і податкового зобов'язання:
Д-т 64 "Розрахунки за податками і платежами" К-т 31 "Рахунки в банках".
Податок з прибутку згідно із Податковим кодексом нараховується всіма підприємствами в розмірі 23 процентів від прибутку. Бухгалтерський облік податку на прибуток ведеться на рахунку 98 "Податки на прибуток", а визначається за даними рахунку 79 "Фінансові результати".
Сума податку з прибутку відображається на рахунках:
Д-т 79 "Фінансові результати" К-т 98 "Податки на прибуток".
На суму прибуткового податку, що належить сплатити до бюджету:
Д-т 98 "Податки на прибуток"
К-т 64 "Розрахунки за податками і платежами", а при погашенні заборгованості перед бюджетом за податком з прибутку:
Д-т 64 "Розрахунки за податками і платежами" К-т 311 "Рахунки в банках".
В тому випадку, якщо за податковим обліком належить сплатити до бюджету більше, ніж за даними бухгалтерського обліку, різниця відноситься на дебет активного рахунка 17 "Відстрочені податкові активи". У противному випадку податкові різниці відносяться на кредит пасивного рахунка 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".
Аналогічно обліковуються зобов'язання перед бюджетом за іншими платежами. Аналітичний облік за рахунком 64 "Розрахунки за податками і платежами" організується за видами платежів до бюджету.
2.4. Звітність підприємства по податках та обов'язкових платежах
Нарахування і сплата будь-якого виду податку чи збору (обов'язкового платежу) припускають здійснення належним чином обліку і розрахунку, результати яких відображаються у відповідній формі податкової звітності.
Податкова звітність являє собою сукупність дій платника податків (або особи, що його представляє) і податкового органу зі складання, ведення і здачі документів установленої форми, що містять відомості про результати діяльності платника податку, його майнове становище і фіксують процес обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету. Податкову звітність може здійснювати як платник податку самостійно, так і його представник або податковий агент.
Податкова звітність реалізується шляхом подання платником податку податкової документації, тобто документів, що містять відомості про обчислення і сплату податку. При цьому слід розрізняти податкову і фінансову звітність. Під фінансовою звітністю розуміють бухгалтерську звітність, що містить Інформацію про фінансово-господарський стан і результати діяльності господарюючого суб'єкта за звітний період. Фінансова звітність відповідно до законодавства має наступні форми: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів та примітки до фінансової звітності. Здійснення фінансової звітності регулюється Законам України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p., постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р., якою затверджений Порядок подання фінансової звітності й іншими нормативними актами. Податкова звітність - це вужче поняття, яке містить винятково питання з оподаткування. У податковій документації фіксується саме процес нарахування і сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). Особливістю податкової документації є те, що в її складі немає спеціалізованих "податкових" первинних документів, оскільки підставою для ведення податкового обліку є, як правило, первинні бухгалтерсько-облікові документи, які фіксують факт здійснення господарської операції. Виходячи з цього, інші відомості не можуть бути предметом податкової документації і податкові органи не мають права вимагати від платника податків подання відомостей, не передбачених законодавством про оподаткування, або подання податкової документації до настання термінів звітності.
Податкову звітність подають до податкових органів за підсумками звітного періоду у встановлений законодавством строк. Терміни здійснення податкової звітності встановлюються по кожному податку окремо. Першим днем подання податкової звітності вважають день, що йде за днем закінчення звітного податкового періоду. Якщо останній день подання податкової звітності є вихідним або святковим, то днем подання звітності вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. Граничні терміни подання податкової звітності можуть бути продовжені за правилами і на підставах, передбачених податковим законодавством.
Реалізуючи обов'язок з податкової звітності, платник податків подає в податкові органи такі види податкових документів, в яких зафіксовано обчислення податку і визначено суму, що підлягає сплаті:
1. Розрахунково-звітну документацію - документи, в яких фіксуються податкові розрахунки і суми податків. По кожному податку існує єдиний податковий документ, в якому платник розраховує суму податку, що підлягає сплаті, і який подає платник податків до податкового органу у встановлений законодавством термін. 2.Супутню (чи довідкову) документацію - документи, які містять довідкову інформацію, що деталізує дані для обчислення податків і розшифровує чи обґрунтовує податкові розрахунки. Така документація поділяється на:
а)документи, необхідні для обчислення податків;
б)документи довідкового характеру, які безпосередньо не впливають на обчислення сум податків;
3.Облікову документацію - це документи, що являють собою зведені форми податкового обліку. Первинні документи бухгалтерського обліку, які накопичуються і систематизують в податковому обліку, підлягають узагальненню за певний податковий період. Після цього на підставі цих уже згрупованих документів визначається сума податків, що підлягає внесенню у відповідні фонди. 4. Податкові повідомлення - документи, які направляють податкові органи платникам. [25]
На практиці найчастіше податкова звітність полягає у поданні податкової декларації. Згідно Податкового кодексу України, податковою декларацією є документ, який подає платник податків до контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування і сплата податку чи збору (обов'язкового платежу). Виходячи з цього, будь-який документ, що подається до податкового органу і призначений для нарахування та сплати обов'язкових платежів у певні фонди, є декларацією незалежно від того, яку назву має такий документ: розрахунок, довідка, звіт тощо. Отже, податкова декларація має характер податкового розрахунку, відповідно до якого платник податків самостійно обчислює суму податку і несе обов'язок щодо своєчасної його сплати.
Традиційно податкова декларація як форма податкової звітності відповідає такому порядку сплати податку, за якого обов'язок з його сплати покладається безпосередньо на платника. Податкову декларацію подають до податкового органу за місцем обліку платника у двох примірниках, один з яких повертається платнику з позначкою посадової особи податкового органу про дату її прийняття. Підпис посадової особи має бути засвідчений. Податкові декларації приймають контролюючі органи без попередньої перевірки зазначених у них даних. Податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює:
а)календарному місяцю - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
б)календарному кварталу чи календарному півріччю - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
в)календарному року - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
г)календарному року для платників податків на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян) - до 1 квітня року, наступного за звітним.
Платник податків мас право вибрати один з таких порядків подання податкової декларації:
а)особисто (з відміткою про дату подання на копії декларації);
б)пересиланням (датою подання декларації вважатимуть дату відправлення рекомендованого листа). У такому разі платник податків повинен не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання декларації надіслати її на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення. По рядок оформлення зазначених поштових відправлень, а також нормативи їх обігу визначаються Кабінетом Міністрів України. Зазначимо, що у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу відповідальність за неподання або несвоєчасне подання додаткової декларації несе оператор поштового зв'язку в порядку, передбаченому законодавством, при цьому платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне по дання такої податкової декларації;
в)в електронному вигляді, що означає: податковий орган зобов'язаний прийняти податкову звітність за дотримання відповідних умов. Форми обов'язкової податкової звітності (податкові декларації або податкові розрахунки), встановлені податковим органом, повинні відповідати нормам і змісту певного податку або збору. Платник податків має право подати податковий звіт за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової звітності, яка встановлена податковим органом, збільшує або зменшує суму податку всупереч нормам закону щодо цього обов'язкового платежу. Такий звіт за іншою формою подається разом з поясненням мотивів його складання.
Податковий орган зобов'язаний прийняти декларацію, при цьому факт прийняття цього документу засвідчується поміткою на копії декларації. Цей момент є особливо важливим, оскільки виконання обов'язку щодо податкової звітності має чітко визначені часові межі, і платник повинен подати податкову декларацію у встановлений законодавством строк. Податкова декларація містить такі обов'язкові відомості:
1) ідентифікаційний код платника податку;
2) повне найменування платника податку, відомості про його місцезнаходження або місце проживання;
3) період, за який подається декларація, чи дата, за станом на яку подається декларація;
4) дату подання до податкового органу податкової декларації;
5) розмір бази оподаткування;
6) суму і розмір витрат і пільг;
7)суму, що не оподатковується податком; 8) ставку оподаткування;
9) суму податку, що підлягає сплаті.
Декларацію підписує платник податків або його представник у межах своїх повноважень.
Податкову декларацію подає платник податків щодо кожного податку окремо за місцем його обліку у встановлений строк. Наприклад, обов'язок подання декларації щодо податку на додану вартість закріплено в Податковому кодексі в розділі V в статті 203. Форма і порядок заповнення цього документу затверджені наказом ДПС України вiд 25.01.2011 № 41. Декларація з ПДВ (як повна, так і скорочена) складається з вступної частини і чотирьох розділів, причому платник заповнює тільки вступну частину і перші три розділи, а четвертий розділ заповнює податковий інспектор лише в оригіналі податкової декларації, який залишається в податковому органі. При поданні декларації з ПДВ до податкового органу платник також зобов'язаний надати всі необхідні додатки (довідки) до неї, наприклад, розрахунок експортного відшкодування, розрахунок коригування сум ПДВ тощо.
Згідно Податкового кодексу податок на прибуток підприємство нараховує самостійно за ставкою 23 %. Форма та прядок складання декларації про ДПАУ вiд 28.02.2011 № 114 і застосовуються всіма платниками податку на прибуток підприємств, крам страхових компаній та банків, для яких встановлено окремі порядки складання декларації.
ТОВ "Топтек" згідно податкового законодавства до ДПА подає декларацію з ПДВ та декларацію про прибуток підприємства та інші форми звітності згідно чинного законодавства.
2.5. Аудит підприємства по розрахунках з бюджетом по податках та обов'язкових платежах
Велика кількість податків і зборів, недосконалість податкового законодавства, великий податковий тиск на підприємстві, необхідність різного відображення однієї і тієї ж операції в бухгалтерському та податковому обліку, що залежить від розбіжностей у законодавстві тощо, збільшують властивий ризик підприємства. А з урахуванням великих штрафів, які накладаються на підприємстві за порушення податкового законодавства, та пені, що стягуються за прострочення платежів, аудиторський ризик збільшується. Тому аудит розрахунків із бюджетом по податках є одним із найтрудомісткіших, найскладніших і найвідповідальніших в аудиторській практиці.
Метою аудиту розрахунків із бюджетом по податках і обов'язкових платежах є висловлення аудитором думки про те, чи відповідають ці розрахунки за всіма податками і зборами, в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок їх нарахування та сплати до відповідних рівнів бюджету.
При проведенні аудиту розрахунків із бюджетом слід дотримуватися наступного плану дій [46]:
- установити перелік податків і зборів, які сплачує підприємство;
- досконало вивчити нормативні документи щодо кожного зі сплачуваних податків і зборів;
- установити предметну область досліджень;
- перевірити повноту і правильність відображення бази оподаткування щодо кожного податку чи збору;
- перевірити правильність застосування ставок податків і зборів, а також арифметичні розрахунки з нарахування податків;
- перевірити законність та обґрунтованість застосування пільг щодо податків і зборів;
- перевірити повноту і своєчасність сплати платежів і зборів до бюджету;
- перевірити правильність складених декларацій, розрахунків за платежами до бюджету і своєчасність їх подачі до податкового органу;
- перевірити правильність відображення розрахунків із бюджетом у системі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності;
- надати клієнту інформацію про результати роботи з детальним викладенням виявлених помилок і фактів обману та рекомендації щодо їх виправлення;
- залежно від мети перевірки, виду аудиту та завдань, одержаних від клієнта, підготувати висновок (якщо перевірялося лише одне питання) або інформацію для складання загального висновку (при загальному аудиті) відповідно до вимог МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність" або МСА 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення";
- скласти й підписати акт про виконану роботу;
- обговорити з клієнтом питання щодо продовження співпраці.
Інформаційними джерелами аудиту підприємства є: 1. Наказ про облікову політику. В Наказі про облікову політику висвітлюється облікова політика підприємства. Наказ про облікову політику містить перелік усіх пунктів прийнятої на звітний рік облікової політики. Бажано за кожним пунктом в наказі наводити його нормативне обґрунтування. Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, тобто це вибір самим підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з діючих нормативних актів і особливостей діяльності підприємства. 2. Первинні документи. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" основою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені у момент здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю і упорядкування обробки даних на основі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових чи машинних носіях і повинні мати наступні реквізити: назву документу (форми); дату та місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; склад та зміст господарських операцій; одиницю виміру господарських операцій; посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис чи інші данні, що дають можливість ідентифікувати особу, що бере участь у здійсненні господарської операції. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку і регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Як показує практика, помилки, що виникають при проведенні розрахунків за участю підзвітних осіб, не рідкість. Саме тому, доречно буде детально ознайомитись з документальним оформленням таких операцій. 3. Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку операцій на рахунках у банках в національній валюті та стратегічному управлінні виробництвом. При веденні бухгалтерського фінансового обліку в умовах автоматизованої системи обробки інформації весь обліковий процес розбивається на кілька етапів. [67]
На першому етапі відбувається документальне оформлення на підприємстві господарських фактів. Під час введення первинних да­них водночас формується бухгалтерське проведення. Бухгалтер має змогу формувати бухгалтерське проведення і вручну, проте це призводить до додаткових помилок, потребує значних затрат часу. Автоматизоване формування бухгалтерських проводок здійснюється на основі довідника типових господарських операцій. На другому етапі всі бухгалтерські проводки формуються в зведений бухгалтерський реєстр - книгу обліку господарських операцій, яка є узагальненим бухгалтерським реєстром і являє собою хронологічно впорядкований список проведень. У книзі обліку господарських операцій реєструються всі бухгалтерські операції, що є основним джерелом для формування зведених бухгалтерських звітів. У цій книзі фіксуються всі бухгалтерські проводки, які були відображені в поточному розрахунковому періоді. Бухгалтерські записи можуть формуватися безпосередньо в книзі обліку господарських операцій, наприклад проведення закриття рахунку. Існує формування господарських операцій у разі прийому наборів бухгалтерських проводок з інших систем. Для перегляду бухгалтерських проводок за певним рахунком, здійснених за вибраний період часу, книга обліку господарських операцій має іншу форму подання: це журнал господарських операцій за балансовим рахунком. Для обліку позабалансових рахунків потрібно вести спеціальний журнал господарських операцій за кожним окремим рахунком. Така структура обліку дає змогу нагромаджувати в електронному каталозі інформацію для синтетичного і аналітичного обліку. На наступному - третьому етапі формуються реєстри бухгалтерського обліку, внутрішня і зовнішня бухгалтерська звітність. Внутрішня звітність, де нагромаджується інформація про рух коштів і джерел на рахунку бухгалтерського обліку, призначена для внутрішнього використання. На базі даних бухгалтерських проводок формуються реєстри синтетичного обліку, реєстри і звіти аналітичного обліку, спеціальна звітність. До реєстрів синтетичного обліку відносять оборотно-сальдовий баланс, оборотні відомості за рахунками, Головну книгу, шахову відомість. Внутрішні облікові реєстри призначені для фактичного визначення стану засобів і залишків на рахунку, оборотів за рахунком та за кореспондуючими рахунками, а також для їх аналізу і контролю. Реєстрами аналітичного обліку є аналітичні відомості за рахунками, оборотно-сальдова відомість в аналітичному розрізі. До спеціальної внутрішньої звітності належать касова книга та книга фактичних витрат засобів. Одним з важливих питань у фінансовому обліку є формування і відображення форм зовнішньої бухгалтерської звітності. На четвертому етапі закривається обліковий період і формується архів облікових даних. Зведення про залишки та обороти за ра­хунками бухгалтерського обліку звітного періоду переносяться до спеціального набору для подальшого зберігання. 4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю та аналізу. 5. Звітність підприємства. Звітність складається на підставі даних всіх видів господарського обліку: бухгалтерського, податкового, статистичного і оперативно-технічного. Внаслідок цього забезпечується відображення у звітності різнобічної господарської діяльності господарюючих суб'єктів Бухгалтерська звітність є системою узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства протягом звітного періоду (місяця, кварталу, року). Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією. Фінансову звітність зобов'язані складати підприємства, об'єднання і організації, що перебувають на господарському розрахунку, мають самостійний баланс і є юридичними особами, включаючи створені на території України спільні підприємства. Звітність - це спосіб одержання підсумкових даних про різні сторони господарської діяльності підприємства за звітній період. Основна її мета - пошук резервів подальшого зросту та вдосконалення діяльності підприємства, стабільності на ринку. Звітність в основному складається за даними бухгалтерських записів і будується на науковій основі і системі розрахунків, що забезпечує точність і об'єктивність усіх оприлюднених показників. Вона містить багатий матеріал для аналізу господарської діяльності підприємств: відомості про реалізовану продукцію, витрати на виробництво продукції, стан господарських коштів та джерел їх утворення, про фінансові результати роботи підприємства тощо. При цьому звітні дані, згруповані в облікових регістрах, не можуть відображати таких господарських оборотів, яких не було в поточних облікових записах. За допомогою даних звіту визначають кількісні та якісні показники виконання планів, з'ясовують вплив факторів на хід виконання планових завдань, виявляють невикористані внутрішньогосподарські резерви. У звітних формах поряд з фактичними даними за певний період наводять планові показники, а також показники за попередній період. Звітні дані є джерелом відомостей для складання планів на наступний період. Першим кроком до детальної перевірки доходів і витрат є визначення суттєвості окремих груп доходів у їх загальному обсязі. Якщо аудитор визнає певний вид доходу несуттєвим, він може ігнорувати подальшу перевірку цього доходу й зосередити увагу на суттєвих доходах. На другому етапі аудитор проводить тестування внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку, яке дозволяє отримати відповіді на такі запитання:
- аналітичний облік валових доходів, витрат, ПДВ і податку на прибуток здійснюється з достатнім рівнем деталізації?
- відвантаження продукції й товарів санкціонується належним чином?
- дані податкового обліку звіряються з даними аналітичного обліку, синтетичними регістрами та Головною книгою?
Третім кроком аудитор вирішує, які групи доходів і витрат він перевірятиме і з застосуванням, якого методу організації перевірки (суцільний, вибірковий, комбінований), яким чином перевірятимуться нарахування податку на прибуток і ПДВ. Для цього складається відповідна Програма аудиту.
Чітка організація і планування проведення аудиту розрахунків з бюджетом по податках та обов'язкових платежах забезпечує його високу якість і своєчасність. ТОВ "Еко-маркет" рекомендується така схема технологічного процесу аудиту:
а) вирішення організаційних питань з керівництвом ТОВ "Еко-маркет"; б) обстеження підприємства і його підрозділів, матеріали якого використовуються для складання робочого плану; в) кожний учасник аудиту у відповідності з програмою та результатами аудиту складає робочий план. На початку перевірки розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів контролер, шляхом усного опитування встановлює, за якими платежами і податками підприємство веде розрахунки з бюджетом. Після чого по кожному виду розрахунків з бюджетом по податках, зборах та платежах перевіряється стан внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом, правильність визначення бази оподаткування з використанням прийомів відслідковування, звірки документів та регістрів бухгалтерського обліку. Загальну перевірку операцій за податками і платежами проводять в наступній послідовності: 1. Встановлення правильності застосування ставок, визначення бази оподаткування, законності і обґрунтованості пільг по нарахуванню податків і платежів до бюджету. Правильність застосування ставок податків, зборів та платежів, правильність розрахунків сум податків встановлюється шляхом відслідковування і перерахунку сум, порівняння з Нормативними матеріалами, вивчення характеру виробництва, категорії підприємства, визначаються правильність застосування ставок при розрахунку податків. 2. Перевірка правильності ведення обліку по рахунку 64, відповідності записів аналітичного обліку по рахунку записам в Головній книзі і формах бухгалтерської звітності. Під час перевірки заборгованості за розрахунками з бюджетом дані, отримані на підприємстві, зіставляються з даними, які були подані до податкової інспекції, та інших органів звітності. При цьому увага приділяється правильності визначення і повноті перерахування платежів. За журналом № 1 доцільно перевірити дотримання черговості перерахування та обов'язкових платежів, своєчасність подання платіжних документів до банку. 3. Перевірка правильності повноти та своєчасності перерахування (сплати) податків, зборів, платежів до бюджету встановлюється шляхом перевірки платіжних документів, податкових декларацій тощо; а правильність використання обов'язкових нормативних умов і складання бухгалтерських проводок по виділенню ПДВ, його сплати постачальникам, нарахуванню та перерахуванню до бюджету податків, зборів та платежів визначається шляхом відслідковування, звірки даних облікових регістрів, які кореспондують з рахунком 64. 4. Перевірка правильності обліку ПДВ. Для цього аудитор застосовують: порівняння на відповідність сум в кореспонденції рахунків з документами, що є підставою для запису (акти виконаних робіт, розрахунково-платіжні документи); вивчають терміни відображення ПДВ на предмет наявності чи відсутності передчасного зарахування сум ПДВ (наприклад, за основними засобами, що вводяться до приймання об'єкта в експлуатацію); вивчають правильність відображення сум ПДВ. Правильність нарахування даного податку визначається за даними Головної книги шляхом перевірки правильності нарахування матеріальних витрат та перевірки розрахунків. Аналогічно перевіряються й інші податки, які сплачуються до бюджету. У всіх випадках необхідно переконатись в достовірності показників за об'єктом оподаткування, точності розрахунків бази оподаткування і дотримання ставок податку, для чого використовуються діючі нормативні документи по нарахуванню різних податків. Важливим також є встановлення правильності складання та своєчасності подання до податкової інспекції звітності по видах податків, зборів, платежів. З цією метою контролер може використати відслідковування, складання альтернативних розрахунків, перевірку дат пред'явлення та отримання письмових запитів від органів Державної податкової інспекції. Окрім особистого застосування прийомів і способів перевірки аудитор повинен перевірити результати попередньо проведених податкових перевірок на підприємстві органами Державної податкової інспекції з метою встановлення обґрунтованості пред'явлення підприємству фінансових санкцій. З метою встановлення правильності, повноти та своєчасності здійснених відрахувань на соціальне страхування за всіма видами оплати праці за відповідний звітний період аудитором проводиться перевірка своєчасності перерахування внесків і законності використання коштів Пенсійного фонду та Фондів соціального страхування і страхування на випадок безробіття тощо. Перед проведенням аудиту розрахунків із соціального страхування, передусім необхідно встановити чи зареєстровано підприємство як платник страхових внесків за місцем свого знаходження. Після чого проводиться перевірка. 5. Встановлення правильності складання та своєчасності подання звітів за видами страхових внесків, правильність відображення в обліку штрафів та пені за неправильне визначення та/чи несвоєчасне перерахування страхових внесків. З метою контролю достовірності складання звітів по страхових внесках перевіряється відповідність сум, зазначених у звіті, даним регістрів бухгалтерського обліку, наявність підписів керівника підприємства та головного бухгалтера на відповідних звітних формах. Аудитор проводить перевірку бухгалтерської річної звітності суб'єкту господарювання з метою надання висновку про достовірність і реальність представленої інформації і її підтвердження або не підтвердження. Основні принципи, за якими складається аудиторський висновок регулює норматив № 26 розроблений на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" (3125-12), затвердженого Верховною Радою України від 22.04.93 р. (3126 -12) У відповідності зі статтею 7 і 21 Закону України "Про аудиторську діяльність". В ньому говориться, що аудитор повинен проаналізувати й оцінити висновки, одержані на основі отриманих аудиторських доказів, для підготовки аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність. Результати аудиту оформлюються у вигляді аудиторського висновку, який повинен містити в собі чітке і ясне уявлення аудитора про перевірену фінансову звітність. Аудиторський висновок складається у вільній формі, але обов'язково в ньому мають бути наступні розділи: заголовок; вступ; масштаб перевірки; висновок аудитора про фінансову звітність; дата аудиторського висновку; адреса аудиторської фірми; підпис аудиторського висновку. В аудиторському висновку вказується адреса дійсного місцезнаходження аудиторської фірми та номер ліцензії на аудиторську діяльність. Ця інформація може розміщатися як в кінці аудиторського висновку, після підпису аудитора, так і в матриці бланку аудиторської фірми. Аудиторський висновок може бути позитивним, умовно-позитивним, негативним, або дається відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства. У двох останніх випадках в аудиторському висновку може наводитися короткий перелік аргументів, які підштовхнули аудитора видати такий висновок, який відрізняється від позитивного. При необхідності більш докладного опису цих аргументів, аудиторський висновок може містити посилання на інформацію, що наводиться в додаткуЛ. 2.6. Автоматизація обліку підприємства по розрахунках з бюджетом по податках та обов'язкових платежах.
В ринкових умовах господарювання автоматизація процесу обліку дає можливість економити підприємству свій час та кошти, а головне своєчасно приймати ефективні управлінські рішення. На ринку програмних продуктів представлено широкий спектр програм по автоматизації бухгалтерського обліку, найпоширенішими з яких і найбільш адаптованими до української системи ведення обліку є пакети 1С: "Підприємство" та "Парус -Підприємство".
В Україні більш широкого розповсюдження набула програма "1С:Підприємство 7.7". Проте сьогодні дедалі більшої популярності набуває нова версія цієї програми "1С: Підприємство 8.0" завдяки своїм новим додатковим можливостям.
Система програм "1С: Підприємство" призначена для вирішення широкого спектру задач автоматизації обліку стоять перед сучасними підприємствами, що динамічно розвиваються. Вона є системою прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній платформі: "1С: Підприємство". Керівник може вибрати рішення, яке відповідає актуальним потребам підприємства і надалі розвиватиметься у міру зростання підприємства або розширення задач автоматизації.
Задачі обліку і управління можуть істотно відрізнятися залежно від роду діяльності підприємства, галузі, специфіки продукції або послуг, що надаються, розміру і структури підприємства тощо. Важко собі представити одну програму, призначену для масового використовування і задовольняючу при цьому потребам більшості підприємств. При цьому керівнику, з одного боку, необхідне рішення, відповідне специфіці саме його підприємства, але, з другого боку, він розуміє переваги вживання масового перевіреного продукту. Поєднання цих потреб і забезпечує "1С: Підприємство" як система програм. Програмні продукти системи "1С: Підприємство" можуть бути адаптовані до будь-яких особливостей обліку на конкретному підприємстві.
Пакет "1С: Підприємство" складається з таких модулів, залежно від версії програми:
Версія "1С: Підприємство 7.7"
•·1С: Бухгалтерия
•·1С: Торговля и Склад
(•·1С: Зарплата и Кадры
Версія "1С: Підприємство 8.0"
•·1С: Бухгалтерия 8.0
•·1С: Управление торговлей 8.0
•·1С: Зарплата и Управление персоналом 8.0
У поставку також входять окремі конфігурації, що реалізовують автоматизацію бухгалтерського обліку (Типова конфігурація), оперативного торгового обліку (конфігурація "Торгівля + Склад") і розрахунку заробітної плати і кадрового обліку (конфігурація "Заробітна плата +Кадри").[41]
Комплексна конфігурація "Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри" "1С: Підприємства" реалізовує найбільш загальні схеми обліку і може використовуватися в більшості організацій. "1С: Підприємство" також має режим запуску "Конфігуратор", який дозволяє настроювати систему на різні види обліку і реалізувати будь-яку методологію обліку.
"1С: Підприємство 8.0" - остання версія технологічної платформи фірми "1С", на основі якої розробляються прикладні рішення по автоматизації діяльності компаній.
Дані міжнародні методики управління підприємством (MRP, MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II і ін.), а також враховані всі побажання партнерів і клієнтів фірми 1С. Система програм, що в результаті зарекомендувала себе, була доповнена рядом нових можливостей, які дозволяють значно розширити спектр прикладних задач, вирішуваних при автоматизації середніх і крупних підприємств.
Нова версія системи "1С:Підприємство 8.0" ознаменувала істотний розвиток відомої платформи. Основні напрями розвитку нової версії: підвищення масштабованості роботи системи, включення принципово нових можливостей щодо аналізу та пошуку інформації, підвищення зручності адміністрування системи. Важливо зазначити, що прикладні рішення, розроблені в "1С:Підприємстві 8.0", можуть використовуватися з версією платформи 8.1 без переробки конфігурації. Оскільки нова версія не має істотних відмінностей при роботі з нею, користувачам не треба буде перенавчатися.
А ось що зроблено для зручності користувачів:
- Режим очікування підключення до інформаційної бази.
- Перезапуск клієнтської програми. При виникненні критичних помилок, що перешкоджають продовженню роботи користувач може самостійно перезапустити програму.
- Створення списків загальних інформаційних баз.
- Широка інтеграція з Microsoft Office. Табличний документ, створений у версії 8.1, зможе зберігатися у форматі Excel 97.
- Копіювання числових даних. Реалізовано можливість копіювання через буфер обміну числових даних "1С:Підприємства 8" у калькулятор, в MS Excel. Використовуючи команди Прибавить число к буферу обмена, Вычестьна, Вычесть число из буфера обмена, ви розширите можливості для операцій з числовими даними.
- Встановлення часу. Можливість встановлення часу, яка раніше була тільки у документів, тепер реалізована для завдань і бізнес-процесів.
- Інтерактивне перепроведення документа. Користувач зможе стежити за ходом виконання проведення документа й оцінювати час, що залишився до завершення операції, завдяки інформації про дату і час оброблюваного документа, яка виводиться на панелі стану.
- Збереження змін. При завершенні роботи системи "1С:Підприємство 8.1" завжди буде запропоновано зберегти зміни, якщо це не було зроблено під час роботи з програмою.
Система "1С:Підприємство 8.0" впевнено завойовує позиції на ринку автоматизованого програмного забезпечення. Аналіз досвіду використання цієї платформи зумовив необхідність розроблення нової версії - 8.1.
РОЗДIЛ 3 АНАЛIЗ РОЗРАУНКIВ ПIДПРИЄМСТВА З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКАХ ТА ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖАХ
3.1 Задачi та джерела для аналiзу розрахункiв пiдприємства по податках та обов'язкових платежах
Господарська дiяльнiсть пiдприємств, як i iншi явища суспiльного життя, потребує систематичного вивчення для успiшного й ефективного управлiння нею. Одним iз способiв вивчення дiяльностi є аналiз. Термiн "аналiз" iншомовного походження (вiд гр. analysis) i означає "роздiляти", "розчленовувати". Щодо економiчного аналiзу - це означає вичленовування окремих показникiв господарської дiяльностi iз загальних складових для наступного їх вивчення. Економiчний аналiз дiяльностi пiдприємства має бути тiсно пов'язаний iз системним пiдходом, тобто з комплексним вивченням об'єкта управлiння з урахуванням усiх його аспектiв: економiчного, соцiального, технiчного, органiзацiйного, екологiчного та психологічного.
Фiнансовий стан пiдприємства залежить вiд багатьох факторiв i умов, а вiд стану розрахункiв з бюджетом особливо. Отож, при проведеннi фiнансового аналiзу, значну увагу слiд придiлити саме аналiзу розрахункiв з бюджетом.
Iнформацiйною базою аналiзу розрахункiв з бюджетом є бухгалтерська звiтнiсть, тобто система показникiв, якi вiдображають майновий i фiнансовий стан пiдприємства на конкретну дату. Склад, зміст та якість інформації, яка залучається до аналізу, мають визначальну роль у забезпеченні його дієвості. Аналіз не обмежується тільки економічними даними, а широко використовує технічну, технологічну та іншу інформацію.
Всі джерела даних, що залучаються для проведення економічного аналізу, можна поділити на такі види:
1. Нормативні, кошторисні, планові джерела інформації. До таких джерел інформації належать всі типи планів, які розробляють на підприємстві (перспективні, поточні, оперативні, плани - графіки виробництва, технологічні карти), а також нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання тощо. Ця група включає матеріали оперативно - виробничих і техніко - економічних даних;
2. Джерела інформації облікового характеру. До них належать всі дані, що містять документи бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку, а також всі види звітності, в тому числі внутрішньогосподарська звітність, первинна облікова документація;
3. Позапланові та позаоблікові дані і показники різних джерел. До таких джерел інформації належать документи, які регулюють господарську діяльність, а також дані, що не відносяться до перерахованих раніше. Це можуть бути:
- офіційні документи, якими підприємство зобов'язане керуватися у своїй діяльності: Закони України, Укази Президента, Постанови уряду та місцевих органів влади, методичні вказівки та інструкції міністерств, накази вищестоящих органів управління, статут, накази та розпорядження керівників підприємства;
- господарсько - правові документи: договори, угоди, рішення арбітражу та судових органів, рекламації;
- рішення загальних зборів колективу, зборів акціонерів, ради трудового колективу підприємства загалом або окремих його підрозділів; S різноманітна технічна та технологічна документація;
- інша інформація необлікового і непланового характеру.
Визначення джерел аналізу та підготовка даних є одним з важливих моментів підготовчого етапу організації і технології аналітичного процесу.
До організації інформаційного забезпечення аналізу висувається ряд вимог (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Вимоги до інформаційного забезпечення економічного аналізу
ВимогиХарактеристикаЕфективність інформаціїСистема інформації повинна вимагати мінімум затрат на збирання, обробку, зберігання та використання даних, забезпечуючи усі потреби аналізу та управління
Об'єктивність інформаціїІнформація повинна відповідати дійсності, бути достовірною, об'єктивно відображати господарські факти, явища і процеси
Єдність інформаціїІнформація для проведення економічного аналізу може надходити з різноманітних джерел (нормативних, облікових, позаоблікових), тому необхідно усунути відокремленість та дублювання різних джерел інформації; кожне економічне явище повинно реєструватись тільки один раз
Аналітичність інформаціїІнформація повинна відповідати потребам економічного аналізу, тобто забезпечувати надходження даних саме про ті напрями діяльності і з деталізацією, необхідною для всебічного вивчення економічних явищ та процесів, виявлення впливу факторів і визначення резервів господарювання
Оперативність інформаціїПотрібна інформація для проведення економічного аналізу повинна надходити до аналітика якомога швидше. Тільки в цьому разі є можливість оперативно впливати на результати господарської діяльності
Крім того, необхідно визначити способи найбільш ефективного задоволення інформаційних потреб, можливість всебічної обробки інформації за допомогою комп'ютерних технологій; розробку програм для використання інформації.
У процесі проведення економічного аналізу широко використовуються дані фінансової звітності. Відповідно до П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" фінансова звітність підприємства повинна мати наступні якісні характеристики: дохідливість, достовірність, зі ставність, доречність.
Варто також зазначити, що аналiз може бути як внутрiшнiм, так i зовнiшнiм. Причому внутрiшнiй здiйснюють фiнансисти пiдприємства на основi нормативiв, що застосовуються в данiй органiзацiї, способом порiвняння їх з фактичними параметрами фiнансової дiяльностi. Зовнiшнiй аналiз здiйснюється зацiкавленими органiзацiями - податковою iнспекцiєю, банкiвськими установами, акцiонерами, iншими структурами на основi даних бухгалтерської звiтностi.
Особливiсть звiтностi, яку розроблено згiдно з мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку полягає в тому, що нею можуть широко користуватись iнвестори та iншi особи - кредитори, постачальники, конкуренти. Кожен користувач фiнансової звiтностi, як правило, вивчає ту iнформацiю, котра йому необхiдна в процесi його дiяльностi. Так, власникам пiдприємства необхiдно знати збiльшується чи зменшується питома вага власного капiталу, податковим органам - здатнiсть пiдприємства погасити борги перед бюджетом.
Характерно, що в певних випадках для аналiзу розрахункiв з бюджетом замало тiльки бухгалтерської звiтностi. Тому П(с)БО передбачають складання примiток до форм бухгалтерської звiтностi, якi дають змогу зовнiшнiм користувачам фiнансової iнформацiї докладно ознайомитись з фiнансовим станом пiдприємства. За ринкових умов господарювання головним завданням аналiзу є своєчасне виявлення i усунення недолiкiв у податковiй полiтицi пiдприємства. Звiдси випливають i основнi напрямки аналiзу фiнансового стану:
- вивчення причин, якi негативно чи позитивно позначаються на фiнансовому станi пiдприємства;
- пiдготовка проектiв управлiнських рiшень щодо пiдвищення фiнансової стабiльностi i платоспроможностi пiдприємства; - розробка заходiв для оптимiзацiї структури фiнансових ресурсiв i їх ефективного використання.
При проведеннi аналiзу, i аналiзу розрахункiв з бюджетом зокрема, використовують такi основнi методи:
- горизонтальний (трендовий), у процесi якого визначають абсолютнi i вiдноснi змiни окремих показникiв (податкiв) у їх загальнiй величинi за певний звiтний перiод, вивчають їх поведiнку, тенденцiї зросту або спаду;
- вертикальний (структурний), за допомогою якого обчислюють питому вагу окремих показникiв у їх загальнiй величинi;
- факторний, - застосовується для виявлення причин змiни абсолютних i вiдносних фiнансових показникiв, а також для розрахунку впливу факторiв на змiну того показника, що його аналiзують;
- коефiцiєнтний, з допомогою якого вивчають рiвень i динамiку вiдносних показникiв фiнансового стану , якi розраховують як вiдношення величин балансових статей чи iнших абсолютних показникiв, що їх можна одержати на основi звiтностi.
Якiсть аналiзу значною мiрою залежить вiд достовiрностi даних фiнансової звiтностi, а також вiд компетенцiї керiвника, який приймає управлiнськi рiшення.
За сучасних умов данi аналiзу фiнансового стану пiдприємства загалом, i аналiзу розрахункiв з бюджетом зокрема, потрiбнi перш за все для розробки фiнансового плану та податкової полiтики пiдприємства, а вже на пiдставi цих даних розраховуються економiчнi орiєнтири розвитку пiдприємства. Вiд того, наскiльки якiсно проведено аналiз, залежить ефективнiсть управлiнських рiшень, а вiдтак - ефективнiсть роботи пiдприємства в цiлому. Отож, як бачимо, аналiз є тим iнструментом, який визначає ефективнiсть застосовуваної на пiдприємствi органiзацiї i методики облiку, а також дає оцiнку податкової полiтики пiдприємства. На сьогоднiшнiй день аналiз набуває особливого значення, оскiльки саме за ринкових умов господарювання найяскравiше проявляється його сутнiсть та пiдтверджується необхiднiсть.
За умов ринкової економiки пiдприємство здiйснює свою виробничу, торгiвельну чи будь-яку iншу дiяльнiсть самостiйно, i одержанi прибутки теж використовує на власний розсуд. Але, досить часто дiючi пiдприємства не розраховують своїх сил, мають борги перед кредиторами, постачальниками та бюджетом i потiм не в силах розрахуватися за ними, i, як наслiдок, стають банкрутами. Щоб цього не сталось, адмiнiстрацiя повинна постiйно стежити за фiнансовим станом пiдприємства та аналiзувати розмiри, структуру та тенденцiї по розрахунках за поточними зобов'язаннями.
Аналiз розрахункiв з бюджетом є однiєю з складових аналiзу поточних зобов'язань. Проводиться вiн на основi даних фiнансової звiтностi - звiту про фiнансовi результати, балансу, декларацiї про прибуток пiдприємства, тощо. Для бiльш глибокого аналiзу доцiльно використовувати данi бухгалтерського облiку, а також ту iнформацiю, що мiститься у первинних документах.
Аналiзуючи стан розрахункiв пiдприємства з бюджетом за податками i платежами застосовують горизонтальний (трендовий) та вертикальний (структурний) методи аналiзу. При цьому з допомогою першого методу вивчають абсолютнi i вiдноснi змiни окремих податкiв за дослiджуваний перiод, вивчають їх поведiнку щодо тенденцiй росту та спаду. Що ж стосується другого методу - вертикального, то характерно, що з його допомогою визначають питому вагу окремих податкiв i платежiв у загальнiй величинi оподаткування пiдприємства.
3.2 Аналіз структури розрахунків по податках та обов'язкових платежах
Аналіз щодо структури розрахунків по податках та обов'язкових платежах доцільно розпочати з дослідження структури дебіторської заборгованості за розрахунками та поточних зобов'язань за розрахунками та визначення зміни частки по розрахунках з бюджетом.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету. Відповідно поточні зобов'язання по розрахунках з бюджетом - заборгованість перед фінансовими і податковими органами. Отже, на першому етапі проведемо дослідження питомої ваги дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом у загальній сумі заборгованості по розрахунках та у сумі поточних зобов'язань по розрахунках з бюджетом. Розраховані дані наведемо у табл.3.2
Таблиця 3.2
Аналіз структури по дебіторської заборгованості по розрахунках ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Показники2008 рік2009 рік2010 рік Базове абсолютне відхилення частки, %Тис.грн.Частка,%Тис.грн.Частка,%Тис.грн.Частка,%Дебіторська заборгованість за рахунками:1947111001771081001746481000- за бюджетом960,052070,1222511,291,24- за виданими авансами19461599,9517690199,8817239798,71-1,24- з нарахованих доходів0000000- із внутрішніх розрахунків0000000
Відмітимо в першу чергу, що до складу дебіторської заборгованості за розрахунками входять лише дві статті - це досліджувана нами тема - розрахунки за бюджетом та розрахунки за виданими авансами. Частка дебіторської заборгованості за виданими авансами займає у 2008 році майже 100 % тоді як за розрахунками з бюджетом - лише 0,05%. Наступного року ця частка зростає до 0,12% та вже у 2010 році перевищує навіть 1%. Тобто, слід відмітити досить суттєві тенденції до зростання цього показника, що свідчить про зростання заборгованості держави перед досліджуваним підприємством. Проте частка все ж залишається несуттєвою, що можна побачити на графічному зображенні вказаних вище даних (рис. 3.2)
Рис. 3.2 Аналіз структури по дебіторської заборгованості по розрахунках ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Наступним етапом дослідження є аналіз складу поточних зобов'язань за розрахунками та визначення також питомої ваги у їх сумі розрахункам з бюджетом. Проведемо аналогічне дослідження (табл. 3.3)
Таблиця 3.3
Аналіз структури по поточних зобов'язань за розрахунками
ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Показники2008 рік2009 рік2010 рікБазове абсолютне відхилення частки, %Тис.грн.Частка,%Тис.грн.Частка,%Тис.грн.Частка,%Поточні зобов'язання за розрахунками:779210010090100137091000- з одержаних авансів209226,85473546,93582542,4915,64- з бюджетом7008,985775,727805,69-3,29- з позабюджетних платежів0000000- зі страхування120415,45108610,76175512,80-2,65- з оплати праці379648,72369236,59534939,02-9,70 В першу чергу слід зазначити, що протягом досліджуваного періоду до складу поточних зобов'язань за розрахунками входять чотири статті: розрахунки з одержаних авансів, з бюджетом, зі страхування та з оплати праці. Найбільшу частку становить остання вказана складова - розрахунки з оплати праці, яка коливається від майже 50% у 2008 році до майже 40% у 2010 році. На другом місці по величині питомої ваги в структурі поточних зобов'язань знаходяться розрахунки з одержаних авансів, яка зростає протягом періоду від 26% до майже 45%. Розрахунки з бюджетом у 2008 році займали майже 10% та протягом періоду частка скорочується і в 2010 році становить лише 6%. Частка розрахунків зі страхування коливається: в 2008 році становить 15%, наступного року скорочується до 10% та в кінці досліджуваного періоду зростає до 12%. Тобто тенденція є нестійкою
Проведені вище розрахунки представимо графічно на рис. 3.3
Рис. 3.3 Структура поточних зобов'язань за розрахунками
ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Як підсумок даного етапу аналізу зведемо в загальну таблицю наведені вище дані. Завдання цього етапу - визначення у скільки разів переважає заборгованість по розрахунках перед бюджетом досліджуваного підприємства чи навпаки - заборгованість бюджету перед підприємством ТОВ "Еко-маркет". Дані наведемо в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4
Аналіз структури розрахунків з бюджетом
ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Показники, тис.грн.2008 рік2009 рік2010 рікДебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом96,00207,002251,00Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом700,00577,00780,00Співвідношення поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом та дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 7,292,790,35 Наведені розрахунки дають можливість зробити висновок, що протягом двох перших досліджуваних років поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом переважали дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом: у 2008 році у 7 разів, у 2009 році - майже у 3 рази та вже у 2010 році тенденція змінилась на протилежну - дебіторська заборгованість переважала зобов'язання в 0,35 рази. Таку тенденція можна вважати позитивною, адже в перші два роки була заборгованість перед бюджетом за рахунок того, що в ці період підприємство отримувало чистий збиток. Вже 2010 в році переважає заборгованість держави перед досліджуваним підприємством (підприємство отримало прибуток і мало змогу погасити частину своєї заборгованості перед бюджетом).
Аналіз податкових платежів є важливим, оскільки дозволяє проаналізувати динаміку і склад платежів, що може вплинути на прийняття управлінських рішень. Аналіз проводиться в цілому по підприємству та в розрізі податкових платежів. Найчастіше використовують вертикальний і горизонтальний аналіз, щоб побачити зміни в складі і структурі платежів в звітному періоді порівняно з минулим.
3.3 Аналіз динаміки розрахунків по податках та обов'язкових платежах
Так як аналіз податкових платежів є важливим, оскільки дозволяє проаналізувати динаміку і склад платежів, що може вплинути на прийняття управлінських рішень. Тобто проаналізуємо динаміку податкових платежів на основі податкової звітності ТОВ "Еко-маркет" в табл. 3.4
Таблиця 3.4
Аналіз динаміки розрахунків з бюджетом
ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Показники, тис.грн.РокиАбсолютне відхиленняВідносне відхилення, %2008 рік2009 рік2010 рік2009 р. до 2008 р.2010 р. до 2009 р.2009 р. до 2008 р.2010 р. до 2009 р.Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом9620722511112044215,631087,44Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом700577780-12320382,43135,18Співвідношення поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом та дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 7,292,790,35-4,50-2,4438,2312,43 З наведених розрахунків у таблиці 3.4 слід в першу чергу відзначити, що найшвидшими темпами зростає дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у 2010 році порівняно з 2009 роком, які становлять 1087,44% або з 96 тис. грн. у 2008 році до 2251 тис. грн. - у 2010 році. Що стосується поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, то слід зазначити, що у 2009 році порівняно з 2008 роком спостерігалося скорочення темпів росту, тобто значення скоротилося майже на 18%. Темпи росту "співвідношення поточних зобов'язань до дебіторської заборгованості" протягом періоду мали стійкий характер до скорочення. Так у 2009 році порівняно з 2008 темп росту становив 38% або скоротилося на 62%. У 2010 році порівняно з 2009 темп росту становив лише 12,43% або скоротилося на 87%. Таку тенденція можна вважати позитивною, адже в перші два роки була заборгованість перед бюджетом за рахунок того, що в ці період підприємство отримувало чистий збиток. Вже 2010 в році переважає заборгованість держави перед досліджуваним підприємством (підприємство отримало прибуток і мало змогу погасити частину своєї заборгованості перед бюджетом).
Рис. 3.4. Аналіз темпів росту розрахунків з бюджетом
ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Аналіз податкових платежів є важливим, оскільки дозволяє проаналізувати динаміку і склад платежів, що може вплинути на прийняття управлінських рішень. Аналіз проводиться в цілому по підприємству та в розрізі податкових платежів. Найчастіше використовують вертикальний і горизонтальний аналіз, щоб побачити зміни в складі і структурі платежів в звітному періоді порівняно з минулим.
Проаналізуємо склад та динаміку податкових платежів на основі податкової звітності ТОВ "Еко-маркет" в табл. 3.5
Таблиця 3.5
Аналіз основних податків
ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
ПоказникиРокиАбсолютне відхилення, тис.грн.2008200920102010/20082009/20082010/2009Податок на додану вартість260 964325 983384 772123 80865 01958 789Податок на прибуток від звичайної діяльності003 5013 50103 501Відрахування на соціальні заходи16 21813 73018 4282 210-2 4884 698 Найголовніший податок, який сплачує підприємство - це податок на прибуток. Для його розрахунку використовуються такі показники, як валові доходи, валові витрати та амортизаційні відрахування.
Розглянемо основні податки, які сплачує підприємство ТОВ "Еко-маркет": податок на додану вартість, податок на прибуток від звичайної діяльності та відрахування на соціальні заходи, які сплачуються із заробітної плати. Отже, сума сплаченого податку на додану вартість протягом періоду зросла на 123 808 тис. грн. у 2010 році порівняно з 2008 роком. Податок на прибуток від звичайної діяльності в перші два роки підприємство не сплачувало, тому що не отримувало прибуток. В 2010 році чистий прибуток становив 253 тис. грн. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування становили 3 754, тому податок на прибуток від звичайної діяльності становив 3 501 тис. грн. Протягом перших двох років спостерігається скорочення суми відрахувань на соціальні заходи, що безпосередньо пов'язане зі скороченням суми фонду заробітної плати. Це можна пояснити складною ситуацією в країні саме в той момент. У 2010 році порівняно з 2009 вони зросли майже на 5000 тис. грн. Проаналізуємо валові доходи і витрати, амортизаційні відрахування та оподатковуваний прибуток товариства з обмеженою відповідальністю "Еко-маркет" за 2008-2010 рр. (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
Аналіз доходів та витрат ТОВ "Еко-маркет" у 2008-2010 рр.
Показники2 008р.2 009р.2 010р.Відхилення 2010 р. від2 008р.2 009р.Абс.Відн.Абс.Відн.Валовий прибуток189 992164 273210 41020 418110,7546 137128,09Валові витрати1 515 5701 735 8361 978 855463 285130,57243 019114,00Амортизаційні відрахування23 03530 43938 39515 360166,687 956126,14Оподатковуваний прибуток-151 269-73 631253151 522-0,1773 884-0,34
В першу чергу слід відмітити поступове зростання суми і валового прибутку і валових витрат. Якщо порівнювати темпи зростання валового прибутку і темпи зростання валових витрат 2010 року порівняно з 2008, то останні переважають майже на 20%. Якщо говорити про 2010 рік порівняно з 2009, то темпи росту прибутку переважають темпи росту витрат на 14%, що слід відмітити як позитивні зрушення в діяльності підприємства.
На основі "Приміток до річної фінансової звітності", а саме розділу 12 "Податок на прибуток" проведемо його аналіз (табл. 3.7).
У Примітках до фінансової звітності повинна розкриватися така інформація щодо податку на прибуток:
- складові елементи витрат (доходу) з податку на прибуток (поточний податок на прибуток та всі коригування цієї суми, включаючи відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання, виправлення помилок тощо);
- сума поточного та відстроченого податку на прибуток відображена у складі власного капіталу;
- пояснення різниці між витратами (доходом) із податку на прибуток та добутком облікового прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на прибуток;
- ставка податку на прибуток, якщо вона змінюється порівняно зі звітним періодом;
- сума та період дії тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, сума податкових збитків і невикористаних податкових пільг, пов'язаних з невизнанням відстроченого податкового активу;
- сума тимчасових різниць, пов'язаних з фінансовими інвестиціями у дочірні, асоційовані та спільні підприємства, щодо яких відстрочені податкові зобов'язання не були визнані;
- сума визнаних відстрочених податкових активів (за кожним видом) і визнаних відстрочених податкових зобов'язань (за кожним видом);
- сума відстроченого податку на прибуток, включена до Звіту про фінансові результати;
- сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов'язаних з прибутком (збитком) від діяльності, що припинена.
Таблиця 3.7
Аналіз податоку на прибуток на основі "Приміток до річної фінансової звітності" ТОВ "Еко-маркет" Найменування показника2008200920101234Поточний податок на прибуток894100731Відстрочені податкові активи: - на початок звітного року04557166747- на кінець звітного року455716674763977
Продовж. табл. 3.7
1234Відстрочені податкові зобов'язання: - на початок звітного року35500- на кінець звітного року000Включено до Звіту про фінансові результати - усього45032-210763500у тому числі: 0894100731- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів-45571-211762770- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань-35500 Відстрочені податкові активи - це сума податку на прибуток, яка належить до відшкодування в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою і податковою базами оцінки. Податкова база статті звітності представляє собою суму, яка відноситься на дану статтю для податкових цілей податковими органами. Отже, відстрочених податкових активів на початок 2008 року, проте на кінець 2008 року вони становили 45571 тис. грн. Тобто за 2008 рік відбулося зменшення відсоткових податкових активів на 45571 тис. грн. та зменшення відсоткових податкових зобов'язань на 355 тис. грн. Аналіз 2009 року дав змогу зробити наступні висновки: відбулося зменшення відсоткових податкових активів на 21 176 тис. грн. та не відбувалося змін щодо відсоткових податкових зобов'язань. У 2010 році мали наступну ситуацію по податку на прибуток: відбулося зростання відсоткових податкових активів на 2 770 тис. грн. та також не відбувалося змін щодо відсоткових податкових зобов'язань.
На наступному етапі проведемо аналіз основних коефіцієнтів, які вказують на ефективність управління підприємством в області оподаткування. Для цього розрахуємо коефіцієнт ефективності оподаткування та коефіцієнт податкомісткості.
Коефіцієнт ефективності оподаткування дозволяє отримати найбільш загальну характеристику ефективності вибраної податкової політики, показуючи як відносяться між собою показники чистого прибутку і суми основних податкових платежів .
Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:
Ео = ЧП / П , де (3.1)
Ео - коефіцієнт ефективності оподаткування;
ЧП - чистий прибуток;
П - загальна сума податкових платежів.
Інший показник ефективності оподаткування - податкомісткість реалізованої продукції дозволяє визначити суму податкових платежів, яка припадає на одиницю реалізованої продукції.
Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:
ПМр = П / Ор , де (3.2)
ПМр - податкомісткість реалізованої продукції;
П - загальна сума податкових платежів;
Ор - дохід (виручка) від реалізації продукції.
Таблиця 3.8
Аналіз показників ефективності оподаткування ТОВ "Еко-маркет" за 2008-2010рр. ПоказникиРокиАбсолютне базове відхилення200820092010Загальна сума податкових платежів260964325983388273127309Дохід (виручка) від реалізації продукції157373119628052317045743314Чистий прибуток (збиток)-151269-73631253151522Коефіцієнт ефективності оподаткування-0,58-0,230,00070,5803Податкомісткість0,16580,16610,16760,0017 Отож, на одну гривню реалізованої продукції у 2008 році припадало в середньому 17 копійок різних податкових платежів, в 2009 та в 2010 роках - також приблизно 0,17 грн.
Варто зазначити, що вищенаведені показники можуть бути доповнені системою часткових показників, які характеризують частку окремих податкових платежів у собівартості продукції, в отриманому прибутку, тощо. За допомогою коефіцієнта ефективності оподаткування та показника податкомісткості реалізованої продукції можна оцінити альтернативні варіанти податкової політики підприємства, і, звичайно ж, вибрати для реалізації найбільш ефективний її варіант.
Отже, основна задача аналізу розрахунків з бюджетом - аналіз правильності нарахування податків і зборів та своєчасності їх сплати до бюджету, підтвердження перевіреної інформації висновком, підтвердження правильності ведення обліку за цими розрахунками, правильності заповнення звітності та відповідності даних облікових регістрів даним податкової звітності, порівняння між собою показників податкових декларацій та розрахунків, порівняння їх структури та складу, визначення питомої ваги кожної складової частини кожного елемента в загальній сумі. Кожне з цих завдань поділяється на більш конкретні. ВИСНОВКИ
Із виходом держави з економічної кризи податки, як ніколи, мають стимулювати вітчизняного виробника до збільшення потужностей із виробництва конкурентоспроможної продукції (послуг). Метою написання даної роботи стало вивчення та засвоєння специфіки організації технології облікового процесу розрахунків з бюджетом по податках та обов'язкових платежах, методів, принципів організації операцій по оподаткуванню податками на підприємстві ТОВ "Топтек". Під час проведення дослідження обліку розрахунків по податках і обов'язкових платежах на діючому підприємстві були розширені і закріплені теоретичні знання, підготовлені рекомендації щодо вдосконалення організації обліку оподаткування.
Об'єктом дослідження було обрано підприємство ТОВ "Еко-маркет", яке є платником податку на прибуток та ПДВ. Для досягнення поставленої мети була дана загальна характеристика теоретичних основ обліку розрахунків з бюджетом по податкам; проаналізовані законодавчі акти та вимоги до організації обліку розрахунків з бюджетом по податках та обов'язкових платежах; дана оцінка стану організації бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом по податках на підприємстві - ТОВ "Еко-маркет"; наведені приклади синтетичного і аналітичного обліку, основні проводки, які його забезпечують; на основі аналізу нормативних документів висвітлені проблеми організації обліку розрахунків з бюджетом по податках і обов'язкових платежах, проведено аналіз структури та динаміки розрахунків по податках та обов'язкових платежах; розроблені та запропоновані конкретні шляхи вдосконалення організації обліку розрахунків з бюджетом по податках і обов'язкових платежах, а саме:
- необхідно чітко розрізнити первинні документи, на основі яких розраховується база оподаткування і розмір податку, а також документи, де розраховується розмір податку на додану вартість до сплати;
- потрібно уніфікувати первинні документи, тобто бажано в одному документі поєднати дві функції. Доречно, на наш погляд, розробити таку форму первинного документу, який би поєднував і рахунок - фактуру і податкову накладну, що, в свою чергу, є як обліковим, так і звітним документом. Податкова накладна є підставою для заповнення Книги обліку придбання товарів підприємствами-платниками податку на додану вартість. Тобто вона є першою ланкою ланцюжка "податкова накладна - книга обліку продажу у продавця (книга обліку придбання у покупця) - податкова декларація з ПДВ" і від правильності її оформлення значною мірою залежить правильність заповнення декларації і точність розрахунків платника податку з бюджетом. Рахунок - фактура при цьому буде слугувати підставою для списання витрат (доходів) від реалізації.
- ПДВ по обсягу - один з найбільших податків і, тому, недоліком, на наш погляд, аналітичного і синтетичного обліку податку на додану вартість є відсутність окремого рахунку. Реформування в економіці неминуче супроводжується зміною оподаткування як основи взаємовідносин підприємців і держави. Але дуже часті зміни в законодавстві призводять до неефективної діяльності як платників, так і податкової служби.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Азаренков Г. Ф. Економічний аналіз. - Х.: ХДЕУ, 2003. - 208с. 2. Алєксєєв І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. - Л.: Бескид Біт, 2003. - 152с. 3. Андросов А.М., Викулова Е.В. Бухгалтерский учет. - М.: Андросов, 2003.- 1024 с.
4. Белуха Н. Т. Контроль: Учебник для студ. экон. спец. вузов. - К.: Знання, 2000. - 770 с. 5. Білоус В. Т., Єгарміна В. Д., Єрмолаєва Є. П., Каленський М. М., Калюга Є. В. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями): Навч.- практ. посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації, студ., аспірантів. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. - 392 с. 6. Білоусько В. С., Бєлєнкова М. І. Теорія бухгалтерського обліку. - Х., 2006. - 217 с. 7. Болюх М. А. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 2006. - 555с. 8. Бондаренко О.С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 4.- C.17 9. Бутинець Ф. Ф., Бондар В. П. Звітність підприємства. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 427с. 10. Бутинець Ф. Ф., Івахненко С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук Т. В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с. 11. Бутинець Ф. Ф., Усач Б. Ф., Виговська Н. Г., Петренко Н. І., Шигун М. М. Контроль і ревізія підприємницької діяльності. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 416 с. 12. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины с применением международных стандартов: Метод. пособие. - Х.: Основа, 2002. - 677 с. Бухгалтерський облік і фінансова звітність - об'єкти фінансового контролю. - К.: Атіка; Ельга-Н, 2003. - 303с. 13. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Зб. нормативно-правових актів: Станом на 1 липня 2001р. - К.: Атіка, 2001. - 752 с. 14. Бюджетний кодекс від 21.06.2001 № 2542-III.
15. Валуев Б. И., Лоханова Н. А., Кубик В. Д., Шерер И. Л., Илюхина Н. П. Теория бухгалтерского учета. - О.: Принт Мастер, 2002. - 272 с. 16. Вербило О. Ф., Бойко З. І. Бухгалтерський облік. - К.: НАУ, 2004. - 424с. 17. Вітковська О. Списуємо прострочену заборгованість//Бюджетна бухгалтерія, 25 червня 2009 р., № 24, с. 20
18. Водний кодекс України вiд 06.06.1995 № 213/95-ВР
19. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436 - IV. 20. Грабова Н. М., Добровський В. М. Бухгалтерський облік у торгівлі. - К.: А.С.К., 2004. - 794с. 21. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. - К.: Знання-Прес, 2003. - 206с. 22. Дерій В. А., Кізима А. Я. Контроль: Курс лекцій. - Т.: Джура, 2002. - 86 с. 23. Должанський М. І. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. - Львів: ЛБІ НБУ, 2005. - 494с. 24. Дорош Н. І. Контроль: методологія і організація. - К.: Товариство "Знання" КОО, 2005. - 402 с. 25. Єрохін К. Формування і відображення резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку//ГоловБух, 30 листопада 2009 р., № 66 (545), с. 14
26. Іванієнко В. В. Фінансовий аналіз. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. - 168с. 27. Івасів Б. С. Гроші та кредит. - Т.: Карт-бланш, 2005. - 528 с. 28. Кадуріна Л. О. Основи контролю: Навч. посіб. - К. : Слово, 2003. - 184с. 29. Кислиця О. Я. Економічний аналіз. Курс лекцій. - К.: Видавництво Європейського університету, 2003. - 172с. 30. Климова М. А. Документооборот в бухгалтерском учете. - М.: Налоговый вестник, 2002. - 240 с. 31. Ковальчук Т. М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація. - К., 2004. - 40с. 32. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 209с. 33. Колодізєв О. М., Яременко О. Р. Гроші та кредит. - Х.: ВД "Інжек", 2006. - 156 с. 34. Косміна Р. М. Бухгалтерський облік. - К.: Вища школа, 2003. - 174с. 35. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 223с. 36. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи контролю. - К.: Каравела, 2002. - 504 с. 37. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 528с. 38. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2003. - 624с. 39. Мельник В. М. Основи економічного аналізу. - К.: Кондор, 2003. - 128с. 40. Мельничук І.В. Автоматизація обліку за міжнародними стандартами // Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту. - 2006. - Випуск №2 - С. 167 - 170.
41. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. - К.: Вища школа, 2003. - 278с. 42. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV.
43. Михайлов М. Г., Мельник О. А., Теслюк В. М., Телегунь М. І. Національні стандарти в бухгалтерському обліку: питання використання: Навч. посібник для викладачів і студентів вищих аграрн. закладів освіти I-IV рівнів акредитації. - 2 вид. - К.: Вища освіта, 2002. - 400 с. 44. Нападовська Л. В. Управлінський облік. - К.: Книга, 2004. - 544с
45. Організація і методика проведення контролю: Навчально-практичний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 624 с. 46. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. - Луганськ: "Футора" ДСД "Лугань", 2001. - 368 с. 47. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI.
48. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р. (із змінами та доповненнями від 22.06.2000 №1829-III) 49. Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосування: Наказ МФУ від 30.11.99. №291 (із змінами від 12.12.2003р. № 671 50. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 " Загальні вимоги до фінансової звітності": Наказ МФУ від 31.03.99р. №87 51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": Наказ МФУ від 31.01.2000 №20. 52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": Наказ МФУ від 29.11.99 р. №290. 53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Наказ МФУ від 31.12.99 р. №318. 54. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток": МФУ від 31.12.99 р. №318. 55. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Наказ МФУ від 31.03.99 р. №87 56. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Наказ МФУ від 31.03.99 р. №87 57. Сєрікова Т. М., Понікаров В. Д. Бухгалтерський облік. - Х.: ВД "Інжек", 2006. - 392 с.
58. Сич Є. М. Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання. - К.: Аспект-Поліграф, 2004. - 204с. 59. Тарасенко Н. В., Грудзевич У. Я. Економічний аналіз. - Л.: ЛБІ НБУ, 2003. - 411с. 60. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 784с. 61. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П. Бухгалтерский учет активов, собственного капитала, обязательств, хозяйственных операций. Учебное пособие.- Донецк, 2008- 301 с.
62. Чебанова Н. В., Єфіменко Т. І. Фінансовий облік. - К.: Вид. центр "Академія", 2007. - 704 с. 63. Чебанова Н. В., Чупир Тетяна Я., Василенко Юрій А. Фінансова звітність підприємств. - Х.: Видавничий будинок "Фактор", 2006. - 444 с. 64. Цивільний кодекс від16.01.2003 № 435-IV.
65. Шарманська В. М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2003. - 268с.
66. Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку. - К.: Знання, 2006. - 430 с. 67. Шумляєв Б. О., Рябий Є. І., Вакульчик О. М. Фінансовий облік. - Д., 2005. - 482 с.
68. Шумляєв Б. О., Татаренко І. В., Рябий Є. І. Бухгалтерський облік. - Д., 2006. - 342 с.
ДОДАТКИ
Додаток А
Коди Дата01.01.2009ПідприємствоТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКО"за ЄДРПОУ32104254ТериторіяУкраїна м.Київ немає 03039 м. Київ проспект Науки, буд. №8.за КОАТУУ8036100000Організаційно-правова форма господарюванняКОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬза КОПФГ20Орган державного управління за СПОДУ7794Вид економічної діяльностіРоздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортиментуза КВЕД52.11.0Одиниця виміру:тис. грн.Контрольна сума Адреса:Україна м.Київ немає 03039 м. Київ проспект Науки, буд. №8.Баланс станом на 2008 рік АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активиНематеріальні активи:- залишкова вартість010726957- первісна вартість01117932582- накопичена амортизація012( 1067 )( 1625 )Незавершене будівництво0204674088669Основні засоби:- залишкова вартість03078794138582- первісна вартість03198872176361- знос032( 20078 )( 37779 )Довгострокові біологічні активи:- справедлива (залишкова) вартість03500- первісна вартість03600- накопичена амортизація037( 0 )( 0 )Довгострокові фінансові інвестиції:- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств04000- інші фінансові інвестиції0453552251017Довгострокова дебіторська заборгованість05000Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості05500Первісна вартість інвестиційної нерухомості05600Знос інвестиційної нерухомості057( 0 )( 0 )Відстрочені податкові активи060045571Гудвіл06500Інші необоротні активи07000Гудвіл при консолідації07500Усього за розділом I080II. Оборотні активиВиробничі запаси100800613212Поточні біологічні активи11000Незавершене виробництво12000Готова продукція13000Товари14083365137477Векселі одержані15000Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:- чиста реалізаційна вартість16025696687- первісна вартість16126907043- резерв сумнівних боргів162( 121 )( 356 )Дебіторська заборгованість за рахунками:- за бюджетом1704196- за виданими авансами180115011194615- з нарахованих доходів19000- із внутрішніх розрахунків20000Інша поточна дебіторська заборгованість210160192Поточні фінансові інвестиції22000Грошові кошти та їх еквіваленти:- в національній валюті2302939126362- у т.ч. в касі23149467271- в іноземній валюті24000Інші оборотні активи2501385623418Усього за розділом II260III. Витрати майбутніх періодів2702303212IV. Необоротні активи та групи вибуття27500Баланс280
ПриміткиСумарна дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить 201946 тис.грн.КерівникНечитайло Святослав IгоровичГоловний бухгалтерФедорова Юлiя Сергiївна
Додаток Б
Звіт про фінансові результати за рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0101573731892906Податок на додану вартість015260964148035Акцизний збір020( 0 )( 0 ) 025( 0 )( 0 )Інші вирахування з доходу030( 833 )( 428 )Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0351311934744443Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)040( 1121942 )( 641133 )Валовий прибуток:- прибуток050189992103310- збиток055( 0 )( 0 )Інші операційні доходи0605437125530У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності06100Адміністративні витрати070( 30265 )( 11585 )Витрати на збут080( 183623 )( 93881 )Інші операційні витрати090( 179740 )( 1802 )У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності091( 0 )( 0 )Фінансові результати від операційної діяльності:- прибуток100021572- збиток105( 149265 )( 0 )Доход від участі в капіталі11000Інші фінансові доходи12000Інші доходи1305021321Фінансові витрати140( 37878 )( 17707 )Втрати від участі в капіталі150( 0 )( 0 )Інші витрати160( 9660 )( 3168 )Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті16500Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:- прибуток17002018- збиток175( 196301 )( 0 )У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності17600У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності177( 0 )( 0 )Податок на прибуток від звичайної діяльності180( 0 )( 847 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності185450320Фінансові результати від звичайної діяльності:- прибуток19001171- збиток195( 151269 )( 0 )Надзвичайні:- доходи20000- витрати205( 0 )( 0 )Податки з надзвичайного прибутку210( 0 )( 0 )Частка меншості21500Чистий:- прибуток22001171- збиток225( 151269 )( 0 )Забезпечення матеріального заохочення22600
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати2302928113276Витрати на оплату праці2404501126860Відрахування на соціальні заходи250162189707Амортизація2602303512260Інші операційни витрати27028008345165Разом280393628107268
ПриміткиЗбитки на кiнець року склав 151269 тис.грн. за рахунок основної та iншої дiяльностi.КерівникНечитайло Святослав IгоровичГоловний бухгалтерФедорова Юлiя Сергiївна
Додаток В
Примітки до річної фінансової звітності за рік XII. Податок на прибуток Найменування показникаКод рядкаСума123Поточний податок на прибуток1210894Відстрочені податкові активи: - на початок звітного року12200- на кінець звітного року122545571Відстрочені податкові зобов'язання: - на початок звітного року1230355- на кінець звітного року12350Включено до Звіту про фінансові результати - усього124045032у тому числі: 01241894- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1242-45571- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань1243-355Відображено у складі власного капіталу - усього12500у тому числі: 012510- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12520- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12530
Додаток Г
Баланс станом на 2009 рік
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активиНематеріальні активи:- залишкова вартість109571005- первісна вартість1125822810- накопичена амортизація12-1625-1805Незавершене будівництво208866984948Основні засоби:- залишкова вартість30138582163417- первісна вартість31176361225016- знос32-37779-61599Довгострокові біологічні активи:- справедлива (залишкова) вартість3500- первісна вартість3600- накопичена амортизація3700Довгострокові фінансові інвестиції:- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств4000- інші фінансові інвестиції455101750997Довгострокова дебіторська заборгованість5000Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості5500Первісна вартість інвестиційної нерухомості5600Знос інвестиційної нерухомості5700Відстрочені податкові активи604557166747Гудвіл6500Інші необоротні активи7000Гудвіл при консолідації7500Усього за розділом I80 II. Оборотні активиВиробничі запаси1001321211498Поточні біологічні активи11000Незавершене виробництво12000Готова продукція13000Товари140137477151068Векселі одержані15000Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:- чиста реалізаційна вартість160668711351- первісна вартість161704313396- резерв сумнівних боргів162-356-2045Дебіторська заборгованість за рахунками:- за бюджетом17096207- за виданими авансами180194615176901- з нарахованих доходів19000- із внутрішніх розрахунків20000Інша поточна дебіторська заборгованість2101925468Поточні фінансові інвестиції22000Грошові кошти та їх еквіваленти:- в національній валюті2302636227233- у т.ч. в касі23172717942- в іноземній валюті24000Інші оборотні активи2502341812831Усього за розділом II260 III. Витрати майбутніх періодів27032122647IV. Необоротні активи та групи вибуття27500Баланс280 ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Власний капіталСтатутний капітал3003152031520Пайовий капітал31000Додатковий вкладений капітал32000Інший додатковий капітал33000Резервний капітал34000Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-153573-227204Неоплачений капітал36000Вилучений капітал37000Накопичена курсова різниця37500Усього за розділом I380-122053-195684Частка меншості38500II. Забезпечення наступних виплат та платежівЗабезпечення виплат персоналу40045643829Інші забезпечення410389389Сума страхових резервів41500Сума часток перестраховиків у страхових резервах41600Цільове фінансування42000Усього за розділом II43049534218ІІІ. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків440469374484245Інші довгострокові фінансові зобов'язання4505000050000Відстрочені податкові зобов'язання46000Інші довгострокові зобов'язання470043740Усього за розділом III480519374577985ІV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків5003696025153Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями51000Векселі видані52000Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530265770326580Поточні зобов'язання за розрахунками:- з одержаних авансів54020924735- з бюджетом550700577- з позабюджетних платежів56000- зі страхування57012041086- з оплати праці58037963692- з учасниками59000- із внутрішніх розрахунків60000Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу60500Інші поточні зобов'язання6101727117976Усього за розділом IV620327793379799V. Доходи майбутніх періодів
63000Баланс640 Додаток Д
Звіт про фінансові результати за 2009 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодДоход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)1019628051573731Податок на додану вартість15325983260964Акцизний збір2000 2500Інші вирахування з доходу301743833Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)3516350791311934Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)4014708061121942Валовий прибуток:- прибуток50164273189992- збиток5500Інші операційні доходи607965654371У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності6100Адміністративні витрати7036427-30265Витрати на збут80204896-183623Інші операційні витрати9023707-179740У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності9100Фінансові результати від операційної діяльності:- прибуток10000- збиток105-21101-149265Доход від участі в капіталі11000Інші фінансові доходи12000Інші доходи130384502Фінансові витрати14070473-37878Втрати від участі в капіталі15000Інші витрати1603517Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті16500Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:- прибуток17000- збиток175-94707-196301У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності17600У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності17700Податок на прибуток від звичайної діяльності18000Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності1852107645032Фінансові результати від звичайної діяльності:- прибуток19000- збиток195-73631-151269Надзвичайні:- доходи20000- витрати20500Податки з надзвичайного прибутку21000Частка меншості21500Чистий:- прибуток22000- збиток225-73631-151269Забезпечення матеріального заохочення22600
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати2304630029281Витрати на оплату праці2403783945011Відрахування на соціальні заходи2501373016218Амортизація2603043923035Інші операційни витрати270136722280083Разом280265030393628
Додаток Е
Примітки до річної фінансової звітності
XII. Податок на прибуток
Найменування показникаКод рядкаСума123Поточний податок на прибуток1210100Відстрочені податкові активи: - на початок звітного року122045571- на кінець звітного року122566747Відстрочені податкові зобов'язання: - на початок звітного року12300- на кінець звітного року12350Включено до Звіту про фінансові результати - усього1240-21076у тому числі: - поточний податок на прибуток1241100- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1242-21176- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12430Відображено у складі власного капіталу - усього12500у тому числі: - поточний податок на прибуток12510- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12520- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12530
Додаток Ж
Баланс станом на 2010 рік
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активиНематеріальні активи:- залишкова вартість1010051676- первісна вартість1128104364- накопичена амортизація12-1805-2688Незавершене будівництво208494878942Основні засоби:- залишкова вартість30163417163037- первісна вартість31225016256421- знос32-61599-93384Довгострокові біологічні активи:- справедлива (залишкова) вартість3500- первісна вартість3600- накопичена амортизація3700Довгострокові фінансові інвестиції:- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств4000- інші фінансові інвестиції455099750997Довгострокова дебіторська заборгованість5000Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості5500Первісна вартість інвестиційної нерухомості5600Знос інвестиційної нерухомості5700Відстрочені податкові активи606674763977Гудвіл6500Інші необоротні активи7000Гудвіл при консолідації7500Усього за розділом I80II. Оборотні активиВиробничі запаси1001149813191Поточні біологічні активи11000Незавершене виробництво12000Готова продукція13000Товари140151068293774Векселі одержані15000Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:- чиста реалізаційна вартість1601135118331- первісна вартість1611339621027- резерв сумнівних боргів162-2045-2696Дебіторська заборгованість за рахунками:- за бюджетом1702072251- за виданими авансами180176901172397- з нарахованих доходів19000- із внутрішніх розрахунків20000Інша поточна дебіторська заборгованість21054683118Поточні фінансові інвестиції22000Грошові кошти та їх еквіваленти:- в національній валюті2302723331224- у т.ч. в касі23179429551- в іноземній валюті24000Інші оборотні активи2501283114366Усього за розділом II260 III. Витрати майбутніх періодів270264739371IV. Необоротні активи та групи вибуття27500Баланс280 ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Власний капіталСтатутний капітал3003152031520Пайовий капітал31000Додатковий вкладений капітал32000Інший додатковий капітал33000Резервний капітал34000Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-227204-226951Неоплачений капітал36000Вилучений капітал37000Накопичена курсова різниця37500Усього за розділом I380-195684-195431Частка меншості38500II. Забезпечення наступних виплат та платежівЗабезпечення виплат персоналу40038295390Інші забезпечення4103890Сума страхових резервів41500Сума часток перестраховиків у страхових резервах41600Цільове фінансування42000Усього за розділом II43042185390ІІІ. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків440484245357008Інші довгострокові фінансові зобов'язання4505000080000Відстрочені податкові зобов'язання46000Інші довгострокові зобов'язання470437402435Усього за розділом III480577985439443ІV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків50025153194193Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями51000Векселі видані52000Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530326580471713Поточні зобов'язання за розрахунками:- з одержаних авансів54047355825- з бюджетом550577780- з позабюджетних платежів56000- зі страхування57010861755- з оплати праці58036925349- з учасниками59000- із внутрішніх розрахунків60000Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу60500Інші поточні зобов'язання6101797617635Усього за розділом IV620379799697250V. Доходи майбутніх періодів63000Баланс640 Додаток З
Звіт про фінансові результати за 2010 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)1023170451962805Податок на додану вартість15384772325983Акцизний збір2000 2500Інші вирахування з доходу3043981743Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)3519278751635079Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)4017174651470806Валовий прибуток:- прибуток50210410164273- збиток5500Інші операційні доходи6012610479656У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності6100Адміністративні витрати702814336427Витрати на збут80230115204896Інші операційні витрати90313223707У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності9100Фінансові результати від операційної діяльності:- прибуток100751240- збиток1050-21101Доход від участі в капіталі11000Інші фінансові доходи12000Інші доходи1302925384Фінансові витрати1406797670473Втрати від участі в капіталі15000Інші витрати16063193517Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті16500Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:- прибуток17037540- збиток1750-94707У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності17600У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності17700Податок на прибуток від звичайної діяльності18035010Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності185021076Фінансові результати від звичайної діяльності:- прибуток1902530- збиток1950-73631Надзвичайні:- доходи20000- витрати20500Податки з надзвичайного прибутку21000Частка меншості21500Чистий:- прибуток2202530- збиток2250-73631Забезпечення матеріального заохочення22600
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати2305221346300Витрати на оплату праці2405044837839Відрахування на соціальні заходи2501842813730Амортизація2603839530439Інші операційни витрати270101906136722Разом280261390265030
Додаток К
Примітки до річної фінансової звітності
XII. Податок на прибуток
Найменування показникаКод рядкаСума123Поточний податок на прибуток1210731Відстрочені податкові активи: - на початок звітного року122066747- на кінець звітного року122563977Відстрочені податкові зобов'язання: - на початок звітного року12300- на кінець звітного року12350Включено до Звіту про фінансові результати - усього12403500у тому числі: - поточний податок на прибуток1241731- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12422770- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12430Відображено у складі власного капіталу - усього12500у тому числі: - поточний податок на прибуток12510- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12520- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12530
Додаток Л
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКО" СТАНОМ НА 31.12.2010р. м. Горлiвка "25" квiтня 2011 р.
1. Основнi вiдомостi про аудитора Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АудитIнформСервiс" (скорочено ТОВ "АФ "АIС") здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи № 12561200000000736 вiд 11.12.2003р., свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм i аудиторiв, що одноособово надають аудиторськi послуги № 3362, затвердженого рiшенням Аудиторської Палати України № 133 вiд 25.03.2004р. (дiю подовжено рiшенням АПУ №200/3 вiд 26.03.2009р.). Повна назва: ТОВ"Аудиторська фiрма "АудитIнформСервiс" Код ЄДРПОУ 32644830 Юридична адреса 84601 Донецька область, м.Горлiвка, пр.Ленiна,51 Реєстрацiйнi даннi: Зареєстрована Виконавчим комiтетом Горлiвської мiської ради 11.грудня 2003р., № запису про включення до ЄДР 12561200000000736 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 3362 видане за рiшенням АПУ вiд 25 березня 2004 р. за № 133, термiн дiї подовжено рiшенням АПУ вiд 26 березня 2009 р. за № 200/3 Директор Гончарук Свiтлана Василiвна Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора - № 005069 серiї А, виданий рiшенням АПУ 30.01.2002 р. за № 106, термiн дiї подовжений рiшенням АПУ 15.12.2005 р. за № 156/3 та рiшенням АПУ 23.12.2010 р. за № 224/2 Контактний телефон (06242) 2 82 54 2. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту На пiдставi договору № 5ф вiд 25.03.2011р. зроблена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКО"(далi ТОВ "ЕКО") за 2010рiк, який розпочався 01 сiчня 2010року i закiнчився 31 грудня 2010року, за даними бухгалтерського облiку з погляду достовiрностi i вiдповiдностi чинному законодавству. Дата початку аудиту: 25.03.2011р. Дата закiнчення аудиту : 25.04.2011р. Дата видачi висновку: 25.04.2011р. Перевiрку проводили: - незалежний аудитор Гончарук Свiтлана Василiвна, сертифiкат аудитора № 000569 серiї А, виданий рiшенням АПУ 30.01.2002р. за № 106, термiн дiї подовжений рiшенням АПУ 15.12.2005 р. за № 156/3 та рiшенням АПУ 23.12.2010 р. за № 224/2; - незалежний аудитор Зубова Лариса Василiвна сертифiкат аудитора № 000569 серiї А, виданий рiшенням АПУ 30.01.2002р. за № 106, термiн дiї подовжений рiшенням АПУ 15.12.2005 р. за № 156/3 та рiшенням АПУ 23.12.2010 р. за № 224/2. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ТОВ "ЕКО", який складається з: 1. Балансу станом на 31 грудня 2010р.(ф№1); 2. Звiту про фiнансовi результати за 2010рiк(ф№2); 3. Звiту про рух грошових коштiв за 2010рiк (ф№3); 4. Звiту про власний капiтал за 2010рiк (ф №4); 5. Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2010рiк (ф№5). на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам. Вiдповiдно до п.3 ст.8 р. III Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" з 01.01.2000р. вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку i забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв i звiтностi несе власник (власники) чи уповноважений орган (посадова особа), який здiйснює керiвництво пiдприємством вiдповiдно до законодавства i установчих документiв. В обов'язки Виконавця входить висловити думку про цю фiнансову звiтнiсть на основi проведеної аудиторської перевiрки в формi аудиторського висновку. Аудитор не несе вiдповiдальностi щодо ефективностi внутрiшнього контролю на ТОВ "ЕКО", стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв. Аудитор пiдтверджує, що виконав усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi та не знаходиться в станi залежностi вiд перевiреного ним пiдприємства ТОВ "ЕКО". Цiллю перевiрки є забезпечення достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень та помилок. Пiд час аудиту здiйснювались наступнi заходи: зроблений шляхом тестування аналiз доказiв, що пiдтверджує суми у фiнансовiй звiтностi i розкритi в нiй вiдомостi; - визначення принципiв бухгалтерського облiку, якi використовувались при складаннi фiнансової звiтностi i оцiнка їх вiдповiдностi Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi; - обстеження суттєвих облiкових оцiнок, якi зробленi керiвництвом при пiдготовцi фiнансової звiтностi. Нами проводилась вибiркова перевiрка Головної книги, журналiв-ордерiв та реєстрiв аналiтичного облiку. На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. Розмiр суттєвостi помилки в договорi не обумовлено. Виконавець перевiрки не несе вiдповiдальнiсть по заборгованостям та розрахункам Замовника. 3. Адресат Висновку Аудиторський висновок надається Замовнику 25.04.2011 р. Аудиторський висновок призначено для учасникiв ТОВ "ЕКО".. Аудитор повiдомляє, що згiдно Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення "Стаття 163 1. Порушення порядку ведення податкового облiку, надання аудиторських висновкiв". Вiдсутнiсть податкового облiку, порушення керiвниками та iншими посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй встановленого законом порядку ведення податкового облiку, у тому числi неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновкiв, тягне за собою накладення штрафу у розмiрi вiд п'яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. 4. Вступний параграф Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ТОВ "ЕКО" є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства. Аудиторська перевiрка спланована i проведена вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть"№3125 вiд 22.04.1993р. в редакцiї вiд 14.09.2006р. №140- V на пiдставi i з використанням наступних нормативних документiв: Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики; Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1528, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. за №53/13320; Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" № 3480- IV вiд 23.02.2006 р. (з наступними змiнами i доповненнями); Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" № 448/96-ВР вiд 30.10.1996р. (з наступними змiнами i доповненнями); Закону України "Про господарськi товариства" (1576-12), Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". № 996-XIV вiд 16.07.1999р. (з наступними змiнами i доповненнями); Рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. N 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", Аудиторський висновок складено вiдповiдно Мiжнародних стандартiв аудиту №700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", №800 "Висновок незалежного аудитора при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення". Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту №320 "Суттєвiсть в аудитi", при проведеннi аудиторської перевiрки ТОВ"ЕКО" визначений розмiр суттєвостi помилки - 200,0тис.грн. 5. Форма ведення бухгалтерського облiку Виходячи з вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999р., пiдприємство самостiйно обирає форму ведення бухгалтерського облiку. На даному пiдприємствi форма ведення бухгалтерського облiку визначена як система регiстрiв, розрахованих на вiдображення документообiгу пiдприємства протягом фiнансового року. Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999р., пiдприємство має право самостiйно визначати облiкову полiтику на кожний фiнансовий рiк. Принципи та методи облiкової полiтики наведенi у наказi по пiдприємству № 85/09 вiд 28.12.2009р. 6. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти Управлiнський персонал ТОВ "ЕКО", несе вiдповiдальнiсть за початковi залишки, дотримання порядку ведення бухгалтерського та податкового облiку, визначеного законодавством України, своєчасне, повне та достовiрне надання фiнансової звiтностi та iнших документiв користувачам та аудиторам у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальною особою за ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi є: Президент-Нечитайло Святослав Iгорович, призначений на посаду згiдно рiшення загальних зборiв учасникiв вiд 20.08.2008р.(протокол №20-08/2008) та Наказу за №ЭК/К-159/1 вiд 21.08.2008 р. Генеральний директор-Повнiца Вiктор Васильович, призначений на посаду згiдно рiшення загальних зборiв учасникiв вiд 15.01.2009р.(протокол №15/01-2009/Ю) та Наказу за № ЭК/К-010 вiд 16.01.2009 р. Головний бухгалтер Федорова Юлiя Сергiївна, призначена на посаду згiдно Наказу за № ЭК/К-001 вiд 01.07.2004р. 7. Вiдповiдальнiсть аудитора Аудитором проведена аудиторська перевiрка згiдно з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту "Надання впевненостi та етики" Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом ТОВ "ЕКО", та загального надання(вiдповiдностi) фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявностi активiв пiдприємства у 2010 роцi, оскiльки ця дата передувала датi укладення договору на проведення аудиторської перевiрки. Через характер iснування обмеження обсягу роботи, аудитор не мав змоги пiдтвердити наявнiсть активiв ТОВ "ЕКО" за допомогою iнших аудиторських процедур. В зв'язку з цим, аудиторський висновок буде модифiковано вiдповiдним чином. 8. Основнi вiдомостi про пiдприємство ТОВ "ЕКО" було зареєстровано Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.08.2002 р. за № 1 068 105 0002 000671. Iнформацiя про засновникiв станом на момент створення пiдприємства № п/п Найменування акцiонерiв Юридична адреса ЕДРПОУ Сума (грн.) % 1 ПП "БАЯДЄРА" м. Горлiвка вул. Кiрова, 33 13491057 18 400,00 92,00 2 Фiзична особа СIГIТАС ДАУГНОРАС Республiка Литва, м. Вiльнюс, вул. Смуглявiчуса, буд. 31 2309023830 1 600,00 8,00 Разом: 20 000,00 100,00 Згiдно статуту ТОВ "ЕКО", який був зареєстрований Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю за № 1 068 105 0004 000671 вiд 09.12.2005 р. замiсть статуту зареєстрованого Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю за № 10681050003000671 вiд 26.10.2005 р. встановлено, що учасниками товариства у 2005 роцi були: " Громадянин Республiки Литва - СIГIТАС ДАУГНОРАС (паспорт P LTU ЗА № 20273742, виданий 30.05.2003 р. пiдроздiлом полiцiї № 63 Республiки Литва), що мешкає за адресою: Республiка Литва, м. Вiльнюс, вул. Смуглявiчуса, буд. 31, зареєстрований в Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України як платник податкiв з внесенням до Державного реєстру фiзичних осiб 03.09.2002 р., iдентифiкацiйний номер - 2309023830. " ТОВ "ДВС", зареєстроване Деснянською РДА м. Києва, реєстрацiйний № 10661200000000133 вiд 23.06.2003 р., код ЄДРПОУ 32527225, що зареєстровано за адресою: 02217, м Київ, проспект В. Маяковського 17, к. 20. Згiдно договору куплi-продажу частки у статутному фондi ТОВ "ЕКО" вiд 10.05.2007 р. Громадянин Республiки Литва - СIГIТАС ДАУГНОРАС продав, а Громадянин України Нечитайло Святослав Iгорович купив частку у статутному фондi ТОВ "ЕКО" у розмiрi 8 % вiд загального розмiру статутного фонду, i яка у грошовому вираженi становить 1 600,00 грн. Нова редакцiя статуту ТОВ "ЕКО" була зареєстрована Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю за № 1 068 105 0001 000671 вiд 07.06.2007 р. замiсть статуту зареєстрованого Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю за № 10681050004000671 вiд 09.12.2005 р. та затверджена Зборами учасникiв згiдно Протоколу за № 10-05/07 вiд 10.05.2007 р. Згiдно протоколу зборiв учасникiв ТОВ "ЕКО" за № 27/09-07 вiд 27.09.2007 р. було прийнято рiшення: " про вступ АТОВ "NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED" в якостi учасника, в особi представника Нечитайло Святослава Iгоровича, що дiє на пiдставi довiреностi вiд 15.06.2007 р. та внести вклад до Статутного фонду ТОВ "ЕКО" - простi iменнi акцiї ЗАТ "ЄВРОПОРТ", (Код ЄДРПОУ 31744061, м. Київ, вул. Лукашевича,15 а), в кiлькостi 8 740 штук, форма випуску - бездокументарна, якi оцiненi в грошовому вираженi у розмiрi 31 500 000,00 грн. " про збiльшення статутного капiталу ТОВ "ЕКО" до розмiру 31 520 000,00 грн. у зв'язку з прийняттям до складу учасникiв АТОВ "NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED" та та внесенням ним вкладу до Статутного фонду ТОВ "ЕКО" - простих iменних акцiй ЗАТ "ЄВРОПОРТ", (Код ЄДРПОУ 31744061, м. Київ, вул. Лукашевича,15 а), в кiлькостi 8 740 штук, форма випуску - бездокументарна, якi оцiненi в грошовому вираженi у розмiрi 31 500 000,00 грн. Оцiнка взносу АТОВ "NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED" здiйснювалась самостiйно учасниками ТОВ "ЕКО". Iнформацiя про акцiонерiв станом на 31.12.2010 р. № п/п Найменування акцiонерiв Юридична адреса ЕДРПОУ Сума (грн.) % 1. ТОВ "ДВС" 02217, м Київ, проспект В. Маяковського 17, к. 20 32527225 18 400,00 0,058 2. Громадянин України Нечитайло Святослав Iгорович м. Київ, вул. Заньковецької буд. 4, кв. 27 2717704211 1 600,00 0,005 3. АТОВ "NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED" Республiка Кiпр, Нiкосiя, Verenikis 2, Egkomi, P.C. 2413 № 163194 в Республiкi Кiпр 31 500 000,00 99,937 Разом: 31 520 000,00 100,00 Повна назва пiдприємства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКО" Код ЄДРПОУ 32104254 Юридична адреса та мiсцезнаходження 03039 м. Київ проспект Науки, буд. 8 Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва № 1 068 105 0002 000671 вiд 30.08.2002 р. Орган, що видав свiдоцтво Голосiївська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя Тел./факс (044) 393-94-00 (18) Код територiї 8036100000 Основнi види дiяльностi за КВЕД 52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 15.13.0 Виробництво м'ясних продуктiв 15.81.0 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв 15.82.0 Виробництво сухарiв, печiва, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання 51.39.0 Неспецiалiзована оптова торгiвля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi Кiлькiсть учасникiв 3 Середньоспискова чисельнiсть штатних працiвникiв 6460 Статутний капiтал (грн.) 31 520 000,00 Дата та термiн виплати дивiдендiв - Найменування банку, який обслуговує емiтента за поточним рахунком у нацiональнiй валютi ПАТ "Укрсоцбанк" МФО банку 300023 Поточний рахунок 26008000000281 Система оподаткування пiдприємства Загальна Орган Державної податкової служби, у якому пiдприємство зареєстроване як платник податкiв ДПI Голосiївського району м. Київа Дата останньої перевiрки органами Державної податкової служби 22.02.2010р. Перелiк порушень виявлених ДПI при проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства у 2010 роцi Була нарахована фiнансова санкцiя в сумi 5,2тис.грн. за порушення в сферi pоздрiбної mоpгiвлi алкогольними напоями зa цiнaмu, нuжчuмu вiд мiнiмальнuх poздpiбнuх цiн нa oкpeмi види aлкoгoльнuх нaпoiв вimчизняного виробництва На пiдприємствi iснує управлiння оперативно-економiчного контролю чисельнiстю 21 особа. Основним видом дiяльностi пiдприємства в 2010 роцi були: " Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту; " Виробництво мясних продуктiв; " Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Iнформацiя про рейтингове агентство ТОВ "ЕКО" Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства Дата визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента Рiвень кредитного рейтингу емiтента або цiнних паперiв емiтента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство Поновлення рейтингової оцiнки цiнних паперiв емiтента 20.05.2010 uaBB+ Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство Поновлення рейтингової оцiнки цiнних паперiв емiтента 09.11.2010 uaBB+ Iнформацiя про облiгацiї ТОВ "ЕКО" Дата реєстрацiї випуску Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облiгацiї (вiдсотковi, цiльовi, дисконтнi) Номiнальна вартiсть (грн.) Кiлькiсть у випуску (штук) Форма iснування та форма випуску Загальна номiнальна вартiсть (грн.) Процентна ставка (у вiдсотках) Термiн виплати процентiв Сума виплаченого процентного доходу за звiтний перiод (грн) Дата погашення облiгацiй 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23.05.2008 476/2/08 ДКЦБФР вiдсотковi 1000 50000 Бездокументарна Iменнi 50000000 22 Процентний перiод 91 календарний день 2244000 13.05.2013 Опис Облiгацiї серiї А. Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрiшнiх ринках. 12.02.2009 р. облiгацiї серiї А вiдсотковi iменнi з додатковим забезпеченням цiнних паперiв емiтента були включенi у лiстинг (включення до Котирувального списку 2 (другого) рiвня лiстингу ПрАТ "Фондової бiржi ПФТС"): 1) Найменування фондової бiржi - Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"; 2) Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - облiгацiї пiдприємств (облiгацiї серiї "А" вiдсотковi iменнi з додатковим забезпеченням); номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн.; кiлькiсть цiнних паперiв - 50 000 шт.; 3) Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках) - 100%; 4) Дата реєстрацiї свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - 23 травня 2008 р.; 5) Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - 476/2/08; 6) Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку; 7) Вид, тип, категорiя цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - облiгацiї серiї "А" вiдсотковi iменнi з додатковим забезпеченням; 8) Форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - бездокументарна; 9) Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента - Загальними зборами учасникiв ТОВ "ЕКО" протоколом №29-01-юр вiд 29 сiчня 2009 року прийняли рiшення про укладення договору з ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС". 10) Частка вiд розмiру статутного капiталу, яку складають цiннi папери, щодо яких вчинена дiя (у вiдсотках) - 158,63% 27 липня 2009р. ТОВ "ЕКО" отримала вiд ПрАТ "Фондова бiржа "ПФТС" повiдомлення, що наказом Голови Ради директорiв ПрАТ "Фондова бiржа" "ПФТС" № 59 вiд 13 липня 2009 року прийнято рiшення про делiстинг (виключення з котирувального списку 2 (другого) рiвня лiстингу з наступним переведенням до позабiржового списку) вiдсоткових iменнiх облiгацiй з додатковим забезпеченням ТОВ "ЕКО" серiї А: 1) Найменування фондової бiржi - Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "ПФТС"; 2) Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - облiгацiї пiдприємств (облiгацiї серiї "А" вiдсотковi iменнi з додатковим забезпеченням); номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн.; кiлькiсть цiнних паперiв - 50 000 шт.; 3) Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках) - 100%; 4) Дата реєстрацiї свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - 23 травня 2008 р.; 5) Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - 476/2/08; 6) Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку; 7) Вид, тип, категорiя цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - облiгацiї серiї "А" вiдсотковi iменнi з додатковим забезпеченням; 8) Форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - бездокументарна; 9) Дата рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента - 14.07.2009 р. 10) Уповноважений орган емiтента або найменування фондової бiржi, якi прийняли рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента - наказ Голови Ради директорiв ПрАТ "Фондова бiржа "ПФТС" № 59 вiд 13.07.2009 року (вступає в дiю 14 липня 2009 року); 11) Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв - станом на 14.07.2009 року немає цiнних паперiв, емiтованих ТОВ "ЕКО", що включенi в лiстинг; 12) Дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi - 14.07.2009 р.; 13) Причини делiстингу цiннiх паперiв - змiна основних параметрiв цiнного паперу (фiнансового iнструменту), що є включеним до Бiржового списку без надання заявником вiдповiдної iнформацiї; 14) Частка вiд розмiру статутного капiталу, яку складають цiннi папери, щодо яких вчинена дiя (у вiдсотках) - 158,63%. Вiдсотковий доход за облiгацiями нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв згiдно проспекту емiсiї.Тривалiсть, вiдсоткового перiоду, днiв - 91. Вiдсоткова ставка за дев'ятої, десятої, одинадцятої та дванадцятої вiдсотковою виплатою за облiгацiями ТОВ "ЕКО" Серiї А встановлена у розмiрi 22% рiчних в гривнях (повiдомлення опублiковане в "Бюлетень. Цiннi папери Украiни" 21.04.2010 р.) Облiгацiї запропонованi для вiдкритого (публiчного) розмiщення з наступним вiльним обiгом. Облiгацiї розмiщуються серед юридичних та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв на добровiльних засадах. Розмiщення облiгацiй вiдбуватиметься через андеррайтера - Публiчне акцiонерне товриство "Укрсоцбанк" за адресою: ПАТ "Укрсоцбанк", код ЄДРПОУ 00039019, адреса: 03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29, тел. (+38 044) 230-32-31, факс (+38 044) 230-32-31. Мета емiсiї облiгацiй: -фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi будуть направленi на розвиток торговельної мережi "ЕКО". Залученi кошти за напрямком використання планується розподiлити наступним чином: - оренда, ремонт iснуючих та будiвництво нових примiщень пiд магазини, складськi примiщення, торгово-розважальнi та офiснi комплекси - 55 000 тис. грн. - iнвестицiї у торговельне обладнання та формування складу товарiв магазинiв мережi - 40 000 тис. грн. - маркетинговi дослiдження та створення бiльш якiсної системи контролю - 5 000 тис. грн. Погашення облiгацiй та виплата вiдсоткового доходу по облiгацiях здiйснюється за рахунок доходу, отриманого Емiтентом вiд його дiяльностi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi Емiтента. Кошти залученi вiд продажу облiгацiй не будуть використанi для будiвництва житлових примiщень. Умовами емiсiї дострокове погашення облiгацiй не передбачено. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23.05.2008 477/2/08-Т Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдсотковi 1000 50000 Бездокументарна Iменнi 50000000 20 Процентний перiод 91 календарний день 0 10.06.2013 Опис Облiгацiї серiї В Було видане тимчасове свiдоцтво . Облiгацiї не розмiщенi. Початок розмiщення облiгацiй Серiї В - 16.06.2008 р., припинення розмiщення - 10.06.2009 р. Вiдсоткова ставка за п'ятою, шостою, сьомою та восьмою вiдсотковою виплатою за облiгацiями ТОВ "ЕКО" Серiї В була встановлена у розмiрi 20% рiчних в гривнях (повiдомлення опублiковане в "Бюлетень. Цiннi папери Украiни" 22.05.2009 р.) На Загальних зборах Учасникiв, якi вiдбулися 16 червня 2009 року (ПРОТОКОЛ № 16-06/2009 Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКО") у мiстi Києвi вирiшили: - Розмiщення вiдбувалося згiдно з умовами розмiщення облiгацiй, затвердженими рiшенням Загальних Зборiв учасникiв ТОВ "ЕКО" вiд 27 лютого 2008 року, протокол №27-02/2008: - загальна кiлькiсть облiгацiй запланованих до розмiщення - 50 000 штук; - номiнальна вартiсть облiгацiї - 1000,00 грн.; - загальна номiнальна вартiсть випущених облiгацiй - 50 000 000,00 грн.; - кiлькiсть розмiщених облiгацiй - 0 штук; - облiгацiї не розмiщенi. - Затвердити Звiт про результати розмiщення облiгацiй ТОВ "ЕКО" Серiї В 19.06.2009 р. до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку поданi документи, передбаченi пiдпунктами "б" - "г" пункту 1 глави 3 "Звiт про результати розмiщення облiгацiй" Положення "Про порядок здiйснення емiсiї облiгацiй пiдприємств та їх обiгу", а також заяву про реєстрацiю звiту про результати розмiщення облiгацiй та скасування реєстрацiї випуску облiгацiй. Розпорядженням №241-СТ-О вiд 02.07.2009 р. Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку постановлено: 1) скасувати реєстрацiю випуску облiгацiй ТОВ "ЕКО" "В"; 2) свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ТОВ "ЕКО" вiд 23.05.08 р. №477/08-Т, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анулювати Вiдсотковий доход за облiгацiями нараховувався вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв згiдно проспекту емiсiї. Тривалiсть, вiдсоткового перiоду, днiв - 91. Облiгацiї були запропонованi для вiдкритого (публiчного) розмiщення з наступним вiльним обiгом. Облiгацiї розмiщувалися серед юридичних та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв на добровiльних засадах. Розмiщення облiгацiй вiдбувалось через андеррайтера - Публiчне акцiонерне товриство "Укрсоцбанк" за адресою: ПАТ "Укрсоцбанк", код ЄДРПОУ 00039019, адреса: 03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29, тел. (+38 044) 230-32-31, факс (+38 044) 230-32-31. Мета емiсiї облiгацiй: - фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi будуть направленi на розвиток торговельної мережi "ЕКО". Залученi кошти за напрямком використання планувалися розподiлити наступним чином: - оренда, ремонт iснуючих та будiвництво нових примiщень пiд магазини, складськi примiщення, торгово-розважальнi та офiснi комплекси - 55 000 тис. грн. - iнвестицiї у торговельне обладнання та формування складу товарiв магазинiв мережi - 40 000 тис. грн. - маркетинговi дослiдження та створення бiльш якiсної системи контролю - 5 000 тис. грн. Форма випуску цiнного паперу - бездокументарна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17.05.2010 27/2/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку дисконтнi 2000 40000 Бездокументарна Iменнi 80000000 0 Виплата ном вартостi при настаннi строку погашення 0 31.12.2015 Опис Облiгацiї серiї С, iменнi, дисконтнi забезпеченнi. Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Спосiб розмiщення - приватний. Лiстинг облiгацiй на фондових бiржах не проводився. Власник облiгацiй отримує номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку погашення облiгацiй. Мета емiсiї облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) передбачається використати на формування складу товарiв магазинiв мережi. Конвертацiя (обмiн) облiгацiй на акцiї не передбачено. Умовами емiсiї дострокове погашення облiгацiй не передбачено. Форма випуску цiнного паперу - бездокументарна Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) ТОВ "ЕКО" на окремi види дiяльностi Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу) Дата видачi Державний орган, що видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу) 1 2 3 4 5 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 275622 17.06.2010 ДПА к м.Києвi 21.06.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 275621 17.06.2010 ДПА у м.Києвi 21.06.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 624201 01.07.2010 ДПI у Соломенському районi 30.06.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 352565 12.10.2010 ДПА у м.Києвi 11.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 352564 12.10.2010 ДПА у м.Києвi 11.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 624498 30.09.2010 ДПI Солом'янського району 30.09.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 330191 12.08.2010 ДПА у м. Києвi 25.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 330190 12.08.2010 ДПА у м.Києвi 25.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 422689 30.08.2010 ДПI у Шевченкiвському р-нi 31.08.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 330052 05.08.2010 ДПА у м. Києвi 07.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 330051 05.08.2010 ДПА к м.Києвi 07.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 800701 30.07.2010 ДПI у Днiпровському районi 31.07.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 352284 30.09.2010 ДПА у м.Києвi 01.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 352283 30.09.2010 ДПА у м. Києвi 01.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 800816 01.09.2010 ДПI у Днiпровському районi 31.08.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 330556 02.09.2010 ДПА у м. Києвi 03.09.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 330555 02.09.2010 ДПА у м. Києвi 03.09.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 456793 01.02.2010 ДПI у Подольскому районi 31.01.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 352282 30.09.2010 ДПА у м.Києвi 01.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 352281 30.09.2010 ДПА у м.Києвi 01.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 623238 30.09.2010 ДПI у Голосiївському районi 30.09.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 330189 12.08.2010 ДПА у м. Києвi 24.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 330188 12.08.2010 ДПА у м. Києвi 24.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 426935 24.03.2010 ДПI у Деснянському районi 31.03.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 352280 30.09.2010 ДПА у м. Києвi 01.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 352279 30.09.2010 ДПА у м.Києвi 01.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 800897 01.10.2010 ДПI у Днiпровському районi 30.09.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 385325 16.12.2010 ДПА у м. Києвi 23.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 385324 16.12.2010 ДПА у м. Києвi 23.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 423314 01.12.2010 ДПI у Шевченкiвському р-нi 30.11.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 275038 27.05.2010 ДПА у м. Києвi 31.05.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 275037 27.05.2010 ДПА у м. Києвi 31.05.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 624023 01.06.2010 ДПI Солом'янського району 31.05.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 214662 23.02.2010 ДПА у м. Києвi 28.02.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 214661 23.02.2010 ДПА у м. Києвi 28.02.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 508539 01.03.2010 ДПI Дарницького району 28.02.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 367231 02.11.2010 ДПА у м. Києвi 12.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 367230 02.11.2010 ДПА у м. Києвi 12.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 206507 30.11.2010 ДПI Оболонського району 30.11.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 330054 10.08.2010 ДПА у м. Києвi 15.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 330053 10.08.2010 ДПА ум.Києвi 15.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 623087 30.07.2010 ДПI у Голосiївському районi 31.07.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 260821 18.05.2010 ДПА у м. Києвi 19.05.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 260820 18.05.2010 ДПА у м. Києвi 19.05.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 509942 30.04.2010 ДПI у Соломенському районi 30.04.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 275620 17.06.2010 ДПА у м. Києвi 30.06.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 275619 17.06.2010 ДПА у м.Києвi 30.06.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 581380 30.06.2010 ДПI у Оболонському районi 30.06.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 297376 15.07.2010 ДПА у м.Києвi 14.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 297375 15.07.2010 ДПА у м. Києвi 14.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 581372 30.06.2010 ДПI у Оболонському районi 30.06.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 328207 29.07.2010 ДПА України у Київськiй областi 31.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 328206 29.07.2010 ДПА України у Київськiй областi 31.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 680036 27.08.2010 ДПI у Вишгородському районi 31.08.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 265495 08.06.2010 ДПА України у Київськiй областi 19.06.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 265494 08.06.2010 ДПА України у Київськiй областi 19.06.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 679569 31.08.2010 Iрпiнська ОДПI м. Iрпiнь 31.08.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 327856 01.09.2010 САТ ДПА України у Вiнницькiй областi 05.09.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 396173 24.12.2010 САТ ДПА України у Вiнницькiй областi 23.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 252267 26.03.2010 САТ ДПА України у Вiнницькiй областi 26.03.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 532167 22.09.2010 ДПI у м. Вiнницi 30.09.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 252890 06.04.2010 САТ ДПА України у Вiнницькiй областi 18.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 252430 06.04.2010 САТ ДПА України у Вiнницькiй областi 18.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 465790 16.03.2010 ДПI у м.Вiнницi 31.03.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 252973 15.04.2010 САТ ДПА України у Вiнницькiй областi 18.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 252521 15.04.2010 САТ ДПА України у Вiнницькiй областi 18.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 465792 16.03.2010 ДПI у м. Вiнницi 31.03.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 252974 15.04.2010 САТ ДПА України у Вiнницькiй областi 19.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 252522 15.04.2010 САТ ДПА України у Вiнницькiй областi 19.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 465791 16.03.2010 ДПI у м.Вiнницi 31.03.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 203811 28.01.2010 РУД САТ ДПА України в Житомирськiй областi 05.02.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 203278 28.01.2010 РУД САТ ДПА України в Житомирськiй областi 05.02.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 468765 01.02.2010 РУД САТ ДПА України в Житомирськiй областi 31.01.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 375605 13.12.2010 РУД САТ ДПА України в Житомирськiй областi 24.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 375195 12.12.2010 РУД САТ ДПА України в Житомирськiй областi 24.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 771146 26.11.2010 ДПI у м. Житомирi 30.11.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 375067 03.12.2010 РУД САТ ДПА України в Житомирськiй областi 03.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 366998 03.12.2010 РУД САТ ДПА України в Житомирськiй областi 03.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 771145 26.11.2010 ДПI у м.Житомирi 30.11.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 323900 10.08.2010 ДПА України у Донецькiй областi 13.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 323901 10.08.2010 ДПА України у Донецькiй областi 13.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 665051 28.07.2010 Єнакiєвською ОДПI у Донецькiй областi 31.07.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 340219 14.10.2010 ДПА України у Донецькiй областi 18.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 340220 14.10.2010 ДПА України у Донецькiй областi 18.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 129337 26.10.2010 ДПI у м.Краматорську 31.10.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 271767 19.05.2010 ДПА України у Полтавськiй областi 21.05.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 271248 19.05.2010 ДПА України у Полтавськiй областi 21.05.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 435077 26.01.2010 Кременчуцькою ОДПI 31.01.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 196664 24.02.2010 РУД САТ ДПА України у Сумськiй областi 27.02.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 196663 24.02.2010 РУД САТ ДПА України у Сумськiй областi 27.02.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 360491 25.02.2010 Конотопська МДПI 28.02.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 192771 18.01.2010 ДПА України у Миколаївськiй областi 11.01.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними виробами АГ 192341 18.01.2010 ДПА України у Миколаївськiй областi 11.01.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 521945 26.01.2010 ДПI у Ленiнському районi м. Миколаєва 31.01.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 391527 07.12.2010 ДПА України у Миколаївськiй областi 03.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 391064 07.12.2010 ДПА України у Миколаївськiй областi 03.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 773443 29.11.2010 ДПI у Корабельному районi 30.11.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 307853 13.08.2010 ДПА України у Миколаївськiй областi 12.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 307341 13.01.2010 ДПА України у Миколаївськiй областi 12.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 773362 29.07.2010 ДПI у Корабельному районi 31.07.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 307852 13.08.2010 ДПА України у Миколаївськiй областi 13.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 307340 13.08.2010 ДПА України у Миколаївськiй областi 13.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 484309 30.08.2010 ДПI у Ленiнському районi м. Миколаєва 31.08.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 310693 14.07.2010 ДПА України у Рiвенськiй областi 18.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 310167 14.07.2010 ДПА України у Рiвенськiй областi 13.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 843627 30.06.2010 Острозьке вiддiлення ЗОДПI 30.06.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 228777 29.03.2010 ДПА України в Полтавськiй областi 09.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 228341 29.03.2010 ДПА України в Полтавськiй областi 09.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 525088 11.03.2010 ДПI у м.Полтава 31.03.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 271378 01.06.2010 ДПА України в Полтавськiй областi 17.06.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 228779 29.03.2010 ДПА України в Полтавськiй областi 06.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 228340 29.03.2010 ДПА України в Полтавськiй областi 06.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 525153 29.03.2010 ДПI у м. Полтава 31.03.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 310692 20.07.2010 ДПА України у Рiвенськiй областi 19.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 310166 20.07.2010 ДПА України у Рiвенськiй областi 19.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 713022 28.07.2010 ДПI у м.Рiвне 31.07.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 247322 06.04.2010 ДПА України в Сумськiй областi 13.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 247321 06.04.2010 ДПА України в Сумськiй областi 13.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 326526 20.03.2010 ДПI в м.Суми 31.03.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 319609 10.12.2010 ДПА України в м.Севастопiль 09.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 319223 10.12.2010 ДПА України в м.Севастопiль 09.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 0283974 25.11.2010 ДПI у Ленiнському районi м. Севастополя 30.11.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 380337 14.12.2010 ДПА України уСумськiй областi 15.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 380336 14.12.2010 ДПА України у Сумськiй областi 15.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 878229 30.09.2010 ДПI в м.Суми 30.09.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 326840 09.11.2010 ДПА України у Сумськiй областi 21.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 326839 09.11.2010 ДПА України у Сумськiй областi 21.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 878227 30.09.2010 ДПI в м.Суми 30.09.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 326171 09.09.2010 ДПА України у Сумськiй областi 13.09.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 326170 09.09.2010 ДПА України у Сумськiй областi 13.09.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 878228 30.09.2010 ДПI в м.Суми 30.09.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 380044 18.11.2010 ДПА України у Сумськiй областi 29.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 380043 18.11.2010 ДПА України у Сумськiй областi 29.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 878428 29.11.2010 ДПI в м.Суми 30.11.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 380242 07.12.2010 ДПА України у Сумськiй областi 11.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 380243 07.12.2010 ДПА України у Сумськiй областi 11.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 878427 29.11.2010 ДПI в м.Суми 30.11.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 300746 06.07.2010 ДПА України у Черкаськiй областi 08.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 300287 06.07.2010 ДПА України у Черкаськiй областi 08.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 755524 26.07.2010 ДПI м.Черкаси 31.07.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 206615 09.02.2010 РУД САТ ДПА в Чернiгiвськiй областi 19.02.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 206221 09.02.2010 РУД САТ ДПА в Чернiгiвськiй областi 19.02.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 629015 11.03.2010 ДПI в м.Чернiгiв 31.03.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 286647 16.06.2010 РУД САТ ДПА в Чернiгiвськiй областi 30.06.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 286152 16.06.2010 РУД САТ ДПА в Чернiгiвськiй областi 30.06.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 629044 17.03.2010 ДПI в м.Чернiгiв 31.03.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 286711 25.06.2010 РУД САТ ДПА в Чернiгiвськiй областi 05.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 286219 25.06.2010 РУД САТ ДПА в Чернiгiвськiй областi 05.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 629391 02.07.2010 ДПI в м.Чернiгiв 31.07.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 295882 12.10.2010 ДПА Адмiнiстрацiї України в Херсонськiй областi 08.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 358021 12.10.2010 ДПА Адмiнiстрацiї України в Херсонськiй областi 08.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 523020 30.09.2010 ДПI в м. Херсонi 30.09.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 295866 11.10.2010 ДПА Адмiнiстрацiї України в Херсонськiй областi 06.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 294999 11.10.2010 ДПА Адмiнiстрацiї України в Херсонськiй областi 06.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 523019 30.03.2010 ДПI в м.Херсонi 30.09.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 295893 12.10.2010 ДПА Адмiнiстрацiї України в Херсонськiй областi 10.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 358037 12.10.2010 ДПА Адмiнiстрацiї України в Херсонськiй областi 10.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 523021 30.09.2010 ДПI в м.Херсонi 30.09.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 373985 16.12.2010 ДПА України у Донецькiй областi 23.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 339362 22.09.2010 ДПА України у Донецькiй областi 23.09.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 542066 25.11.2010 Костянтинiвська ОДПI 30.11.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 363176 15.10.2010 ДПА України у Київськiй областi 27.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 363220 15.10.2010 ДПА України у Київськiй областi 27.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 545654 25.10.2010 ДПА України у Київськiй областi 30.10.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 354849 26.10.2010 ДПА України у Полтавськiй областi 02.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 354213 26.10.2010 ДПА України у Полтавськiй областi 02.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 549431 22.10.2010 Кременчуцькою ОДПI 31.10.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 264026 15.04.2010 ДПА України в Куївськiй областi 20.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 264025 15.04.2010 ДПА України в Київськiй областi 20.04.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 505724 28.04.2010 Iрпiнська ОДПI 31.03.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 264861 17.05.2010 ДПА у Київськiй областi 18.05.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 264862 17.05.2010 ДПА у Київськiй областi 18.05.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 353735 28.04.2010 Фастiвською ОДПI 30.04.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 315615 13.08.2010 РУД САТ ДПА України у Харькiвськiй областi 14.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 258393 13.08.2010 РУД САТ ДПА України у Харькiвськiй областi 14.08.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 871260 29.07.2010 ДПI у Червонозаводському районi м. Харкова 31.07.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 326173 09.09.2010 ДПА України у Сумськiй областi 17.09.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 326172 09.09.2010 ДПА України у Сумськiй областi 17.09.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 878166 31.08.2010 ДПI м.Суми 31.08.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 326175 09.09.2010 ДПА України у Сумськiй областi 17.09.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 326174 09.09.2010 ДПА України у Сумськiй областi 17.09.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 878165 31.08.2010 ДПI м.Суми 31.08.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 367138 04.11.2010 РУД САТ ДПА у м.Києвi 09.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 367137 04.11.2010 РУД САТ ДПА у м.Києвi 09.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 423313 01.12.2010 ДПI у Шевченкiвському р-нi 30.11.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 385033 02.12.2010 РУД САТ ДПА у м.Києвi 02.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 385032 02.12.2010 РУД САТ ДПА у м.Києвi 02.12.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 374215 01.12.2010 ДПI у Печерському районi 30.11.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 229497 18.03.2010 РУД САТ ДПА у м.Києвi 22.03.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 229496 18.03.2010 РУД САТ ДПА у м.Києвi 22.03.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 508705 08.04.2010 ДПI Дарницького району 31.03.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 297272 06.07.2010 РУД САТ ДПА у м.Києвi 05.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 297271 06.07.2010 РУД САТ ДПА у м.Києвi 05.07.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 624239 15.07.2010 ДПI у Солом'янському районi 30.06.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 246192 16.03.2010 ДПА у Київськiй областi 17.03.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 246193 16.03.2010 ДПА у Київськiй областi 17.03.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 386019 26.03.2010 Iрпiнська ОДПI 28.08.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 352656 19.10.2010 РУД САТ ДПА у м.Києвi 19.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 352655 19.10.2010 РУД САТ ДПА у м.Києвi 19.10.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 624540 20.10.2010 ДПI у Солом'янському районi 30.09.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 380036 18.11.2010 ДПА України у Сумськiй областi 22.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 380035 18.11.2010 ДПА України у Сумськiй областi 22.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 878406 23.11.2010 ДПI в м.Суми 31.10.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АГ 367233 02.11.2010 РУД САТ ДПА у м.Києвi 07.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АГ 367232 02.11.2010 РУД САТ ДПА у м.Києвi 07.11.2011 Опис Термiн дiї лiцензiй у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 581927 18.11.2010 ДПI у Оболонському районi 31.10.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 509702 01.03.2010 ДПI у Солом'янському районi 28.02.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Торговий патент на право здiйснення торгiвельної дiяльностi ТПБ 525330 18.06.2010 ДПI у м. Полтава 30.06.2011 Опис Термiн дiї патенту у наступному перiодi буде продовжено. Органiзацiйна структура пiдприємства створюється по функцiональнiй ознацi. Керiвництво компанiї розмiщується в м. Києвi. Керiвництво пiдприємства здiйснюється централiзовано. ТОВ "ЕКО" має Вишгородську фiлiю у м. Вишгород, вул. Шолуденка,1 А. ТОВ "ЕКО" не має дочiрнiх пiдприємств та представництв. ТОВ "ЕКО" має такi структурнi пiдроздiли: 1 м. Бориспiль, вул. Київський шлях, 2/14 2 м. Буча, вул. Комсомольська, 12 3 м. Буча, вул. Жовтнева, 66-А 4 м. Вiнниця, вул. 600-рiччя, 17 5 м. Вiнниця, вул. Коцюбинського, 70 6 м. Вiнниця, проїзд Станiславського, 7 7 м. Вiнниця, проспект Юностi, 18 8 м. Вишгород, вул. Шолуденка, 1 А 9 м. Єнакiєве, пр. Гiрнякiв, 21 (проспект) 10 м. Житомир, вул. Генерала Потапова, 1 11 м. Житомир, вул. Домбровського, 3 12 м. Житомир, вул. Мала Бердичiвська, 2/7 13 м. Київ,площа Вокзальна,1 14 м. Київ, вул. В. Гетьмана, 46-Б 15 м. Київ, вул. Героїв Сталiнграда, 14-Г 16 м. Київ, вул. Днiпровська Набережна, 3 17 м. Київ, вул. Здолбунiвська, 7-А 18 м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача,7 19 м. Київ, вул. Малиновського, 12 20 м. Київ, вул. О. Телiги, 15 21 м. Київ, вул. Ольжича, 14 22 м. Київ, вул. Отто Шмiдта, 31 23 м. Київ, вул. Полковника Потєхiна, 12 24 м. Київ, вул. Серафiмовича, 11 25 м. Київ, вул. Сиваська, 1А 26 м. Київ, вул. Урицького, 25 27 м. Київ, вул. Щорса, 15, корп. 2 28 м. Київ, проспект Георгiя Гонгадзе, 20 29 м. Київ, проспект Маршала Рокосовського, 3/4 30 м. Київ, проспект Маяковського, 17 31 м. Київ, проспект Науки, 8 32 м. Київ, вул.Федора Ернста,14 33 м. Київ, вул.Приозерна,14А 34 м. Київ, ул.Н.Крупської,4 35 м. Конотоп, вул. Ватутiна, 2 36 м. Костянтинiвна, вул. Громова, 55 37 м. Краматорськ, вул. Орджонiкiдзе, 1А 38 м. Кременчук, вул. Набережна лейтенанта Днiпрова, 64-А 39 м. Кременчук, проспект 50-рiччя Жовтня, 82 40 м. Миколаїв, вул. Артема, 41 41 м. Миколаїв, вул. Глiнки, 3/2 42 м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38-А 43 м. Миколаїв, проспект Миру, 72 44 м. Острог, вул. Островського, 1 45 м. Полтава, б-р Б. Хмельницького, 5, корпус 2 46 м. Полтава, бульвар Маршала Конєва, 2 47 м. Полтава, вул. Шевченка, 44 48 м. Рiвне, вул. Соборна, 17 49 м. Севастополь, вул. Пожарова, 21 50 м. Суми, вул. Горького, 52 51 м. Суми, вул. Кiрова, 110 52 м. Суми, вул. Ковпака, 11 53 м. Суми, вул. Кооперативна, 1 54 м. Суми, вул. Металургiв, 17а 55 м. Суми, вул. Прокоф'єва, 14-2 56 м. Суми, вул. Черепiна, 38 б 57 м. Суми, площа Привокзальна, 1 58 м. Суми, вул. Кiрова,191 59 м. Фастiв, вул. Соборна, 51 60 м. Харкiв, проспект Гагарiна, 20 а 61 м. Херсон, вул. Блюхера, 52 62 м. Херсон, вул. Покришева, 49 63 м. Херсон, проспект 200 рокiв Херсону, 9 64 м. Чернiгiв, вул. 1-го Травня, 163 65 м. Чернiгiв, вул. Рокосовського, 7 66 м. Чернiгiв, пр-кт Миру, 49 67 м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39 Iнформацiя про осiб, послугами яких користується ТОВ "ЕКО" Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк" Органiзацiйно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 00039019 Мiсцезнаходження Україна м.Київ немає р-н 03150 м. Київ вул. Ковпака, 29 Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi АВ № 534208 Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ ДКЦПФР Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.07.2010 Мiжмiський код та телефон (044) 2303231 Факс (044) 2303231 Вид дiяльностi РКО, дiяльнiсть по випуску та обiгу цiнних паперiв Опис Договiр про виконання функцiй платiжного агента мiж ТОВ "ЕКО" та ПАТ "Укрсоцбанк" № Б-269/6327 вiд 06 березня 2008 року; Договiр банковского поточного рахунку мiж ТОВ "ЕКО" та ПАТ "Укрсоцбанк" №26008000000281 вiд 01.05.2010 року Найменування Аудиторська компанiя "У.К.Р.-АУДИТ" Органiзацiйно-правова форма Приватне пiдприємство Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 31724003 Мiсцезнаходження Україна м.Київ немає р-н 02217 м. Київ вул. Закревського, 22 Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi 2753 Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ Аудиторська палата України Дата видачi лiцензiї або iншого документа 30.11.2001 Мiжмiський код та телефон (044) 5927548 Факс (044) 5927548 Вид дiяльностi Аудиторська дiяльнiсть Опис Договiр про надання аудиторських послуг № 170210 вiд 17.02.2010 р. мiж ТОВ "ЕКО" и Приватне пiдприємство "Аудиторська компанiя "У.К.Р.-АУДИТ" Повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм"я та по батьковi фiзичної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35917889 Мiсцезнаходження Україна немає р-н 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi АВ №498004 Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ ДКЦПФР Дата видачi лiцензiї або iншого документа 27.05.2009 Мiжмiський код та телефон (044) 5854240 Факс (044) 5854241 Вид дiяльностi Професiйна дiяльнiсть на ринку ЦП; депозитарна дiяльнiсть депозитарiю ЦП i розрахунково-клiрингова дiяльнiсть за угодами щодо ЦП Опис Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв мiж ТОВ "ЕКО" та ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" № Е594/10 вiд 18 березня 2010 року Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг" Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 31752402 Мiсцезнаходження Україна м.Київ немає р-н 04070 м. Київ вул. Верхнiй Вал, 7 Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi №2 Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ ДКЦПФР Дата видачi лiцензiї або iншого документа 19.12.2006 Мiжмiський код та телефон (044) 4902550 Факс (044) 4902554 Вид дiяльностi Визначення та оновлення кредитного рейтингу боргового iнструменту Опис Спецалiзоване рейтингове агенство, надає послуги у галузi незалежної оцiнки кредитоспроможностi суб"єктiв пiдприємницької дiяльностi з наданням кредитних рейтингiв за українською нацiональною шкалою. Генеральна угода про надання послуг з рейтингування мiж ТОВ "ЕКО" та ТОВ "Кредит-Рейтинг" №3009-09/01 вiд 30 вересня 2009 року Найменування Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Пiвденний" Органiзацiйно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20953647 Мiсцезнаходження Україна Одеська обл. немає р-н 65059 м. Одеса вул. Краснова, 6/1 Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi серiя АВ 318352 Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ ДКЦПФР Дата видачi лiцензiї або iншого документа 29.05.2007 Мiжмiський код та телефон (0482) 344675 Факс (0482) 344675 Вид дiяльностi РКО, депозитарна дiяльнiсть депозитарiю ЦП Опис Договiр по здiйснення розрахунково касового обслуговування №18/2076 мiж ТОВ "ЕКО" и ПАТ АБ "Пiвденний" вiд 29.09.2003 р.; Договiр про вiдкриття рахунку в цiнних паперах №3782 мiж ТОВ "ЕКО" и ПАТ АБ "Пiвденний" вiд 27.09.2007р. Найменування ПрАТ "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО Україна" Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 16285602 Мiсцезнаходження Україна м.Київ немає р-н 01054 м. Київ вул. Воровського, 33 Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi АВ №546579 Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни Дата видачi лiцензiї або iншого документа 16.07.2010 Мiжмiський код та телефон (044) 4902745 Факс (044) 4902745 Вид дiяльностi Страховi послуги Опис Договiр страхуванняв мiж ТОВ "ЕКО" та ПрАТ "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО Україна" №293500280.10 вiд 08 грудня 2010 Найменування ПрАТ з iноземними iнвестицiями, Страхова компанiя "К'Ю БI I Україна" Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 25395057 Мiсцезнаходження Україна немає р-н 02094 м. Київ бульвар Працi, 2/27 Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi АВ №396260 Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни Дата видачi лiцензiї або iншого документа 29.02.2008 Мiжмiський код та телефон (044) 537 5390 Факс (044) 537 5399 Вид дiяльностi Страховi послуги Опис Страхування майна емiтента. Договiр страхуванняв мiж ТОВ "ЕКО" та ПрАТ з iноземними iнвестицiями, Страхова компанiя "К'Ю БI I Україна" №PRP0010488 вiд 03 грудня 2010 року 9. Питання поставленi для рiшення аудиторською перевiркою 1. Надати висловлення аудиторської думки, щодо достовiрностi фiнансової звiтностi пiдприємства станом на 31.12.2010р. на вiдповiднiсть дiючому законодавству та нормативно-правовим актам України. 2. На пiдставi отриманих облiкових даних провести аналiз показникiв фiнансового стану ТОВ "ЕКО", а саме: коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi, коефiцiєнта загальної лiквiдностi, коефiцiєнта фiнансової стiйкостi, коефiцiєнта покриття зобов'язань власним капiталом, коефiцiєнта використання основних засобiв та коефiцiєнта рентабельностi активiв. 10. Документи пред'явленi для аудиторського контролю Вибiрковiй нестатичнiй перевiрцi за 2010рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", 710 "Порiвняльнi даннi" та 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти" пiдлягали: "Баланс" (Форма № 1) станом на 31.12.2010 року - звiт про наявнiсть активiв, зобов'язань та власного капiталу на певну дату. "Звiт про фiнансовi результати"(Форма № 2) за 2010 рiк - звiт про доходи, витрати та фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства; "Звiт про рух грошових коштiв"(Форма № 3) за 2010 рiк - звiт, який вiдображає надходження i видаток грошових коштiв у результатi фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному перiодi; "Звiт про власний капiтал"(Форма № 4) за 2010 рiк - звiт, який вiдображає змiни у складi власного капiталу пiдприємства протягом звiтного перiоду. "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" (Форма № 5) за 2010 рiк; Копiя Наказу Про проведення iнвентаризацiї матерiальних цiнностей вiд 01.08.2010р. Оборотно-сальдовi вiдомостi за сiчень-грудень 2010 р.; Iнформацiя, щодо залишкiв дебiторської та кредиторської заборгованостi станом на 31.12.2010р.; Копiя Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємства вiд 18.11.2008 р. за № 476/2/08. Копiя Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємства вiд 04.10.2010 р. за № 27/2/10. Копiя Довiдки за № 173542 з єдиного державного реєстру вiд 05.02.2009 р.; Копiя протоколу зборiв учасникiв ТОВ "ЕКО" за № 24/07-08 вiд 24.07.2008 р. про внесення змiн до статуту та створення органiзацiйної структури; Копiя Наказiв про призначення керiвництва ТОВ "ЕКО"; Копiя наказу про облiкову полiтику вiд 28.12.2009 р. за № 85/09; Копiї статутних документiв пiдприємства. Iншої iнформацiї та документiв, щодо виявлення наявностi суттєвих суперечностей та перекручень з перевiреними бухгалтерськими звiтами для перевiрки надано не було. З урахуванням рiвня суттєвостi перевiрки та iнших властивих аудиту обмежень iснує можливiсть, навiть ймовiрнiсть того, що будь якi iстотнi помилки можуть залишитись не знайденими. В зв'язку з обмеженими строками аудиторської перевiрки, акти звiрок з дебiторами та кредиторами до контрагентiв не надсилалися. 11. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, встановлено, що органiзацiя бухгалтерського облiку на ТОВ "ЕКО" здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi з нормативно-правовими актами, що регулюють пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється за автоматизованою формою з використанням програмного забезпечення 1 С Пiдприємство 7.7. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису, згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Первиннi документи з облiку фiнансово-господарської дiяльностi складенi на типових формах затверджених Мiнiстерством статистики України. Господарськi операцiї в первинних документах вiдображаються у вiдповiдностi з нормативними актами про документи та документообiг в бухгалтерському облiку, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку ТОВ "ЕКО" вiдображаються з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", за № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. з урахуванням наступних змiн та доповнень. Для ведення бухгалтерського облiку використовується план рахункiв, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291 "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй". Фiнансова звiтнiсть ТОВ "ЕКО" в цiлому складається та подається до вiдповiдних державних органiв згiдно вимог чинного законодавства України. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства за попереднiй звiтний перiод була перевiрена ПП "АК "У.К.Р.-АУДИТ" на пiдставi договору за № 170 210 вiд 17 лютого 2010 р. Аудит надав умовно-позитивний висновок в зв'язку з тим, що аудитор не був присутнiй при проведеннi iнвентаризацiї активiв пiдприємства, так як дата проведення iнвентаризацiї передувала датi проведення аудиторської перевiрки. Аудит пiдтвердив залишки по Балансу (ф. № 1) станом на 31.12.2009 р., та результати, що наданi у Звiтi про фiнансовi результати (ф. № 2) за 2009 р., з урахуванням вище зазначених обмежень. Iнвентаризацiя матерiальних цiнностей пiдприємства проводилась згiдно наказу вiд 01.08.2010р. на пiдставi Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженою Мiнiстерством фiнансiв України вiд 11.08.1994 року за № 69 зi змiнами та доповненнями. На момент проведення iнвентаризацiї на пiдприємствi аудитор присутнiй не був, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала датi проведення аудиторської перевiрки. В зв'язку з цим наш аудиторський висновок буде модифiковано вiдповiдним чином. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку Активи пiдприємства складаються з: 1. Необоротних активiв; 2. Оборотних активiв. 3. Витрат майбутнiх перiодiв. Станом на 31.12.2010р. загальнi активи ТОВ "ЕКО" у порiвняннi з даними на початок 2010 року суттєво (на 23,5 %) збiльшились i вiдповiдно складають 946 652 тис. грн. Збiльшення активiв вiдбулося в основному за рахунок збiльшення товарiв та дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. 12. Аудит необоротних активiв У складi необоротних активiв пiдприємство облiковує: " основнi засоби, бухгалтерський облiк яких ведеться на субрахунках балансового рахунку 10 "Основнi засоби"; " iншi необоротнi активи, бухгалтерський облiк яких ведеться на субрахунках балансового рахунку 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи"; " нематерiальнi активи бухгалтерський облiк яких ведеться на субрахунках балансового рахунку 12 "Нематерiальнi активи"; " довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, бухгалтерський облiк яких ведеться на субрахунках балансового рахунку 14 "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї"; " капiтальнi iнвестицiї, бухгалтерський облiк яких ведеться на субрахунках балансового рахунку 15 "Капiтальнi iнвестицiї"; " вiдстроченi податковi активи, бухгалтерський облiк яких ведеться на балансовому рахунку ахунку " Вiдстроченi податковi активиї". Пiдприємством в наказi про облiкову полiтику наведенi основнi принципи, методи i процедури щодо облiку основних засобiв та вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Бухгалтерський облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться вiдповiдно П(С)БО №7 "Основнi засоби" на балансовому рахунку 10 "Основнi засоби", 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи" з розподiлом на субрахунки по видах основних засобiв, згiдно з Iнструкцiєю про використання плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 291, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 21.12.99р. за №893/4186 (зi змiнами та доповненнями), (далi Iнструкцiя №291). Аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдає даним синтетичного облiку. Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi забезпечена незмiннiсть визначених принципiв щодо облiку основних засобiв. Первинна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi станом на 31.12.2010 р., складала 256421тис. грн. Iнформацiя про основнi засоби ТОВ "ЕКО" (за первiсною вартiстю) Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос первiсної вартостi знос первiсна вартiсть знос Будинки, споруди та передавальнi пристрої 78766 3399 4275 0 0 1521 0 0 83041 4920 Машини та обладнання 117171 48262 20107 1988 602 23904 37 0 135327 71564 Транспортнi засоби 4732 2011 1357 273 184 1036 10 0 5817 2863 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 1050 396 104 1 1 191 1 0 1154 586 Iншi основнi засоби 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 5268 5268 685 2675 98 645 2537 0 5815 5815 Iншi необоротнi матерiальнi активи 18027 2261 10889 1075 349 5722 -2576 0 25265 7634 Разом 225016 61599 37417 6012 1234 33019 0 0 256421 93384 Нарахування амортизацiї основних засобiв в бухгалтерському облiку у 2010роцi здiйснювалося вiдповiдно до п.26 П(С)БО№7 i обраної пiдприємством облiкової полiтики з використанням прямолiнiйного методу, при якому рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних засобiв. Термiни корисного використання об'єкта визначенi в наказi про облiкову полiтику з урахуванням технiчних характеристик, морального зносу та iнших iндивiдуальних властивостей. Строк корисного використання основних засобiв пiдприємства Групи основних засобiв Строк корисного використання, рокiв 1. Земельнi дiлянки - 2. Капiтальнi витрати на полiпшення земель - 3. Будинки споруди та передавальнi пристрої строк корисного використання визначається окремо для кожного об'єкта експертною комiсiєю пiдприємства з урахуванням окремих технологiчних властивостей споруди 4. Машини та обладнання 4.1. Комп'ютерна та офiсна технiка 4 4.2. Касове обладнання та ваги 4 4.3. Холодильне обладнання 5 4.4. Iнше технологiчне обладнання 5 4.5. Торгiвельне обладнання 5 5. Транспортнi засоби 5 6. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 6.1. Меблi 5 6.2. Iнструменти 2 6.3. Прилади та iнвентар 2 7. Робоча i продуктивна худоба - 8. Багаторiчнi насадження - 9. Iншi основнi засоби 5 10. Бiблiотечнi фонди - 11. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 12. Тимчасовi (нетитульнi) споруди - 13. Природнi ресурси - 14. Iнвентарна тара - 15. Предмети прокату - 16. Iншi необоротнi матерiальнi активи згiдно зi строком дiї договору оренди примiщення Нарахований знос за 2010 рiк складає 33019 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2010 р., становить 163037 тис. грн. Iнформацiя про основнi засоби ТОВ "ЕКО" (за залишковою вартiстю) Найменування основних засобiв Власнi основнi засоби (тис.грн.) Орендованi основнi засоби (тис.грн.) Основнi засоби, всього (тис.грн.) на початок перiоду на кiнець перiоду на початок перiоду на кiнець перiоду на початок перiоду на кiнець перiоду 1. Виробничого призначення: 163417 163037 0 0 163417 163037 будiвлi та споруди 75367 78121 0 0 75367 78121 машини та обладнання 68909 63763 0 0 68909 63763 транспортнi засоби 2721 2954 0 0 2721 2954 iншi 16420 18199 0 0 16420 18199 2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 Усього 163417 163037 0 0 163417 163037 Пiдприємство в бухгалтерському облiку вибуття основних засобiв вiдображало з порушенням П(С)БО №27 ""Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", згiдно якому необоротний актив, визнаний утримуваним для продажу, пiдлягає виключенню зi складу необоротних активiв i зарахуванню до складу оборотних активiв. Для облiку у складi оборотних активiв використовується рах.286 "Необоротнi активи та групи вибуття, утримуванi для продажу". Доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв, утримуваних для продажу, формуються на рахунку 712 "Доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв". Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв, утримуваних для продажу, вiдображається на рахунку 943 "Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв". Вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2010 р., за даними балансу становить 78 942 тис. грн. У складi незавершеного будiвництва товариство вiдображає капiтальнi iнвестицiї, облiк яких ведеться на балансовому рахунку 15 (29245тис.грн.) та авансовi платежi, здiйсненi товариством для фiнансування капiтального будiвництва, облiк яких ведеться на балансовому рахунку 6312 (49697тис.грн). Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв на пiдприємствi ведеться вiдповiдно П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 р. № 242 на балансовому рахунку 12 "Нематерiальнi активи" з розподiлом на субрахунки по видах активiв, згiдно з Iнструкцiєю №291. Пiдприємством в наказi "Про облiкову полiтику пiдприємства" №85/09 вiд 28.12.2009р. наведенi основнi принципи, методи i процедури щодо облiку нематерiальних активiв та вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Аналiтичний облiк нематерiальних активiв вiдповiдає даним синтетичного облiку. Нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до обраної облiкової полiтики i П(С)БО №8 з використанням прямолiнiйного методу, виходячи з очiкуваного перiоду використання об'єкту. Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi забезпечена незмiннiсть визначених принципiв щодо облiку нематерiальних активiв. На ТОВ "ЕКО" первинна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2010р. складає 4364 тис. грн. Нараховано амортизацiї по нематерiальним активам за 2010 рiк 5376 тис. грн. залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2010р. складає 1676 тис. грн. Нематерiальнi активи ТОВ "ЕКО" Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року первiсна вартiсть накопичена амортизацiя первiсна вартiсть накопичена амортизацiя первiсна вартiсть накопичена амортизацiя первiсна вартiсть накопичена амортизацiя Iншi нематерiальнi активи 2810 1805 6058 4504 4482 5376 0 -11 4364 2688 Разом 2810 1805 6058 4504 4482 5376 0 -11 4364 2688 Строк корисного використання нематерiальних активiв пiдприємства Групи нематерiальних активiв Строк корисного використання, рокiв 1. Права користування природними ресурсами - 2. Права користування майном - 3. Права на знаки для товарiв i послуг - 4. Права на об'єкти промислової власностi - 5. Авторськi та сумiжнi з ними права - 6. Iншi нематерiальнi активи(програми) 3 7. Лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкоголем та тютюном 1 13. Аудит фiнансових iнвестицiй Бухгалтерський облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi ведеться на балансовому рахунку 14 "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" з розподiлом по субрахунках, згiдно з Iнструкцiєю №291. Облiк фiнансових iнвестицiй та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi, здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 р. № 91. На балансi пiдприємства станом на 01.01.2010р. та 31.12.2010р.числяться довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на суму 50 997 тис. грн. Змiн протягом року не вiдбувалось. Балансова вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй Назва пiдприємства Сума, тис. грн. Метод оцiнки облiку iнвестицiї на початок року на кiнець року Акцiї ЗАТ "ЕВРОПОРТ" 31500 31500 за справедливою вартiстю Акцiї ЗАТ "Магазин 450" 3983 3983 за справедливою вартiстю Доля в статутному капiталi ТОВ "БАЛТIКА" 20 20 за справедливою вартiстю Доля в статутному капiталi ТОВ "ПАРК РИТЕЙЛ" 15494 15494 за справедливою вартiстю Разом: 50997 50997 Змiни, що вiдбувалися у складi необоротних активiв протягом звiтного перiоду, вiдображенi пiдприємством у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, з дотриманням принципiв, визначених у облiковiй полiтицi. Для пiдтвердження фактичної наявностi необоротних активiв на пiдприємствi, згiдно наказу вiд 01.08.2010р., проводилась iнвентаризацiя. За результатами iнвентаризацiї розбiжностей мiж фактичною наявнiстю необоротних активiв i даними бухгалтерського облiку не встановлено. У складi оборотних активiв пiдприємство облiковує: " запаси; " дебiторську заборгованiсть; " грошовi кошти та їх еквiваленти; " iншi оборотнi активи. 14. Аудит запасiв Формування iнформацiї про запаси пiдприємство проводило вiдповiдно до П(С)БО № 9 "Запаси" та обраної облiкової полiтики. Протягом року, згiдно обраної пiдприємством облiкової полiтики та П(С)БО №9, вартiсна (первiсна) оцiнка запасiв в облiку i звiтностi вiдображалась по їхнiй фактичнiй собiвартостi, виходячи з витрат на придбання виробничих запасiв, сум непрямих податкiв у зв'язку з придбанням, якi не вiдшкодовуються пiдприємству та iнших витрат. На дату складання балансу запаси вiдображенi за меншою оцiнкою - собiвартiстю. Оцiнка вибуття запасiв, вiдповiдно до облiкової полiтики, здiйснювалась по методу ФIФО - перших по часу придбання запасiв. На пiдприємствi забезпечена незмiннiсть визначеного методу оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду. Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей проводилася пiдприємством згiдно наказу по пiдприємству вiд 01.08.2010р. За результатами iнвентаризацiї розбiжностей мiж фактичною наявнiстю запасiв i даними бухгалтерського облiку не встановлено. Балансова (облiкова) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних групп Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець року(тис.грн.) Сировина i матерiали 10914 Паливо 58 Будiвельнi матерiали 37 Запаснi частини 717 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1465 Товари 293774 Разом 306965 15. Аудит дебiторської заборгованостi Формування iнформацiї про дебiторську заборгованiсть в бухгалтерському облiку i її розкриття у фiнансовiй звiтностi на пiдприємствi виконано вiдповiдно до П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 р. N 237. Пiдприємство визнає та оцiнює дебiторську заборгованiсть одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг по первiснiй вартостi. Станом на 31.12.2010р. дебiторська заборгованiсть складається з: " дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги-18331тис.грн.(за чистою реалiзацiйною вартiстю)в т.р.: -первiсна вартiсть-21027 тис. грн.) - резерв сумнiвних боргiв- 2696тис.грн. " дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом- 2251тис.грн.; " дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами- 172397тис.грн.; " iншої поточної дебiторської заборгованостi- 3118тис.грн.. Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi створений резерв сумнiвних боргiв. Вiдповiдно до п.8 П(С)БО №10 та обраної облiкової полiтики, пiдприємство визначає величину резерву сумнiвних боргiв по методу застосування коефiцiєнту сумнiвностi. Коефiцiєнт сумнiвностi розраховується виходячи з класифiкацiї дебiторської заборгованостi по строкам непогашення. Протягом звiтного року пiдприємство сумнiвну i безнадiйну заборгованiсть за товари, роботи, послуги списувало з балансу з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. Станом на 31.12.2010р. на балансi пiдприємства не числиться дебiторська заборгованiсть, строк виникнення якої бiльше 3-х рокiв. Перелiк дебiторiв i суми дебiторської заборгованостi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги " № п/п Найменування пiдприємства На кiнець року, тис. грн. 1 Картошка ТОВ 286 2 Лiдер ТД ТОВ 68 3 Одеський каравай ВАТ 31 4 Симпатик ТОВ 8557 5 Сумиторг-Партнер ТОВ 226 6 Унiкальний Проект ТД ПП 281 7 Хлiбпром концерн ПАТ 68 8 Багненко Олег Iванович 82 9 Магазин 450 ЗАТ 145 10 Малахiт IП 99 11 Серго ТОВ 132 12 Корсiм ПП 135 13 Б'ютi Трейд ТД ТОВ 56 14 ДЦ Україна ТОВ 62 15 Журавльова К.В. ФО-П 47 16 Корт-Девелопмент ТОВ 66 17 Куряєва О.М. ФО-П 115 18 Мозольов Олексiй Миколайович СПД ФО 57 19 Рiвненський ЦУМ ВАТ 68 20 Статус-Енерджi ТОВ 194 21 Унiверсальний Маркетинг ТОВ 114 22 Шаригiн Костянтин Володим ФО-П 44 23 Шарiпо Р.А. ФО-П 42 24 Дюков С.М. СПД 54 25 Корт-Девелопмент ТОВ 209 26 Фещенко С.А. ФО-П 65 27 А.В.К Київ ТОВ 290 28 Агро-Овен ТОВ 66 29 Арiс Плюс ТОВ 69 30 Баядера-Iмпорт ТОВ 244 31 Бiзнес Груп Б ТОВ 254 32 Бiзнес Груп Трейд ТОВ 204 33 Дiрол Кедберi ТОВ 161 34 Дрiнк Дiстрiбушн Сiстем ТОВ 168 35 ДТС Суми ДП 68 36 IДС ЗАТ 55 37 Iнтер Сервiс Люкс ТОВ 120 38 КМПЗ ЗАТ 45 39 Кока-кола Беверiджиз Україна 201 40 Корона-Сервiс ТОВ 45 41 Крок КФ ТОВ 29 42 Латекс Україна ТОВ 44 43 Мегаполiс ТБ ТОВ 246 44 Мiлео ТД ТОВ 54 45 Немiрофф-Сервiс ТОВ 294 46 Нестле Україна ТОВ 462 47 Оболонь ЗАТ 177 48 Оволайн ЛТД ТД ТОВ 582 49 Орiмi Трейд Лтд ТОВ 71 50 Полюшко 2008 ТОВ 110 51 Поляков ТД ПП 81 52 Продiнтергруп ТОВ 332 53 Ред Булл Україна ТОВ 39 54 Рибпродукт Плюс ПП 75 55 Рошен корпорацiя ДП 309 56 Сан Iнбев Україна ПАТ 243 57 Снек Експорт ТОВ 99 58 Спринтер Вiнниця ТОВ 32 59 Спринтер К ДП 192 60 СТВ-Чернiгiв ДП 25 61 Столичний ЗАТ КЗШВ 50 62 Твiн ПП 35 63 Трейдленд ТОВ 172 64 УIФК-Агро ТОВ 28 65 Укрiмпорт КV ТОВ 40 66 Унiверсальнi Дистриб.Системи 248 67 Фемiда-Iнтер фiрма ТОВ 28 68 Чумак ЗАТ 95 69 Ювiлейний М'ясокомбинат ТОВ 28 70 Юнiмiлк ТОВ 163 71 Ясен ПК ПАТ 27 72 Iншi 3324 Разом 21 027 Перелiк дебiторiв i суми дебiторської заборгованостi "За виданими авансами" № п/п Найменування пiдприємства На кiнець року, тис. грн. 1 Авангард ЗАТ 322 2 Аркадiя ПП 7 999 3 Камелот-2008 ТОВ 561 4 Рибний свiт ЛТД ТОВ 273 5 Скиба М.А. ФО-П 164 6 Чернiвецька Птахофабрика ЗАТ 265 7 Ювас 7 ТОВ 206 8 Київенерго АЕК 325 9 КО-ЛЕ-СО ТОВ 234 10 Тристан ПП 238 11 Укрполiграфмедiа ТОВ 279 12 Бандурка О.О. ФО-П 182 13 Бренд-Системс ТОВ 194 14 Еко-Бориспiль ТОВ 1 141 15 Європорт ЗАО 6 137 16 Iнтер-Ресурс Плюс ТОВ 196 17 Iрпiнь РТЦ ТОВ 597 18 Iстейт Iнвест ТОВ 201 19 Магазин 450 ЗАТ 1 447 20 Меркс груп ТОВ 360 21 Рiелторi Плюс ТОВ 214 22 Сота ТФ ТОВ 183 23 Трейдленд ТОВ 364 24 Укр Дi Сi ТОВ 203 25 Українська iновац.-фiн.комп.АТЗТ 324 26 Укртехносинтез СУБП 176 27 Унiверсам №20 230 28 УЦОП ЗАО 270 29 Балтiка ТОВ 28 159 30 Еко-Бориспiль ТОВ 34 113 31 Європорт ЗАО 65 203 32 Рiвненський ЦУМ ВАТ 2 955 33 Унiверсальний Маркетинг ТОВ 6 777 34 Унiверсам №20 2 015 35 Унiверсам №22 ВАТ 1 818 36 Iншi 8 072 Разом 172 397 Перелiк дебiторiв i суми дебiторської заборгованостi "Iнша дебiторська заборгованiсть" № п/п Стаття дебiторської заборгованостi На кiнець року, тис. грн. 1 Кiнцевий споживач 120 2 Пiвденний фiлiя АБ ПАТ 10 3 ВДК у Оболонському р-нi м. Києва 36 4 Мiсцевий бюджет 68 5 Iншi 2 884 Разом 3118 Сума поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) в розрiзi її класифiкацiї за термiнами непогашення: Найменування показника Всього на кiнець року у т.ч. за строками непогашення до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 21027 21027 - - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3118 3118 - - Пiдтвердження дебiторської заборгованостi вiд стороннiх органiзацiй надано для перевiрки у розмiрi 79%. 16. Аудит грошових коштiв та iнших оборотних активiв При вибiрковiй перевiрцi операцiй з грошовими коштами встановлено: Облiк касових операцiй на пiдприємствi органiзовано на балансовому рахунку 301 "Каса в нацiональнiй валютi". Узагальнення iнформацiї про рух грошових коштiв у касi проводиться в вiдомостi аналiтичного облiку. Ведення касових операцiй пiдприємством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi до вимог "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 за N637 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005р. за N 40/10320, з урахуванням внесених змiн i доповнень. Облiк безготiвкових операцiй на пiдприємствi органiзовано на субрахунках балансового рахунку 31 "Рахунки в банках". Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi" згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 р. за N 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 р. за N 377/8976, з урахуванням змiн та доповнень, внесених Постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 квiтня 2005 р. за N132, вiд 18 жовтня 2006р. за N407, вiд 15 травня 2009р. за N 296. При вибiрковiй перевiрцi вiдомостей аналiтичного облiку, порушень по веденню операцiй на рахунках в банках не встановлено. Облiк iнших коштiв на пiдприємствi органiзовано на субрахунках балансового рахунку 33 "Iншi кошти". При вибiрковiй перевiрцi облiку операцiй з коштами, порушень не встановлено. Згiдно наказу по пiдприємству вiд 01.08.2010р., проведена iнвентаризацiя коштiв, документiв i розрахункiв. За результатами iнвентаризацiї розбiжностей мiж фактичною наявнiстю коштiв, документiв i розрахункiв i даними бухгалтерського облiку не встановлено. Грошовi кошти ТОВ "ЕКО" станом на 31.12.2010 р. Найменування показника На кiнець року Каса 9551 Поточний рахунок у банку 271 Грошовi кошти в дорозi 21402 Еквiваленти грошових коштiв 0 Разом 31224 В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо руху, амортизацiї необоротних активiв, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс", П(С)БО №7 "Основнi засоби", П(С)БО №8 "Нематерiальнi активи". В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнвестицiй, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс", П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати", П(С)БО№12 "Фiнансовi iнвестицiї". В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо запасiв, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс", П(С)БО №9 "Запаси". В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс", П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати", П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо грошових коштiв, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс", П(С)БО №4 "Звiт про рух грошових коштiв". На нашу думку: - пiдприємство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв; - у фiнансовiй звiтностi мiститься повна iнформацiя за видами активiв, вiдповiдно до нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах, з урахуванням розмiру суттєвостi, надає достовiрну iнформацiю щодо активiв пiдприємства станом на 31.12.2010р., вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал пiдприємства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку Власний капiтал пiдприємства складається з: ў Статутного капiталу; ў Непокритих збиткiв. 17. Аудит статутного капiталу Аналiтичний облiк статутного капiталу органiзований пiдприємством на балансовому рахунку 40 "Статутний капiтал".. Станом на 31.12.2010р. у бухгалтерському облiку на балансовому рахунку 40 числиться статутний капiтал у розмiрi 31 520 000,00 грн. Заявлений статутний капiтал був сплачений у повному обсязi, що вiдповiдає установчим документам пiдприємства. Нова редакцiя статуту зареєстрована Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю за № 1 068 105 0014 000671 вiд 04.08.2008 р. та затверджена загальними зборами учасникiв ТОВ "ЕКО" згiдно протоколу № 24/07-2008 вiд 24.07.2008р. Змiн до статуту протягом 2010 року не вiдбувалось. Поповнення статуного капiталу за перiод дiяльностi пiдприємства здiйснювалося таким чином: Учасник Дата здiйснення внеску Документ пiдтвердження Сума Громадянин Республiки Литва - СIГIТАС ДАУГНОРАС 27.08.02 Копiя банкiвської виписки Московської фiлiї м. Києва АКБ Укрсоцбанка вiд 27.08.2002 р. 480,00 БАЯДЄРА ПП 27.08.02 Копiя банкiвської виписки Московської фiлiї м. Києва АКБ Укрсоцбанка вiд 27.08.2002 р. 5,520,00 БАЯДЄРА ПП 28.04.04 Копiя банкiвської виписки Київської обласної фiлiї АКБ Укрсоцбанк вiд 28.04.2004 р. 12,880,00 Громадянин Республiки Литва - СIГIТАС ДАУГНОРАС 30.04.04 Копiя платiжного доручення за № 825 вiд 30.04.2004 р. Київської обласної фiлiї АКБ Укрсоцбанк. 1,120,00 АТОВ "NORTHWALL INVESTMENTS LIMITED" 28.09.2007 р. 1. Копiя виписки про обiг на рахунку цiнних паперiв за № 400570 вiд 28.09.2007 р. 2. Копiя протоколу зборiв учасникiв ТОВ "ЕКО" за № 27/09-07 вiд 27.09.2007 р. 31 500 000,00 Разом: 31 520 000,00 Дивiденди по пiдприємству за перiод, що перевiрявся не нараховувалися i не виплачувалися. Аналiтичний облiк капiталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капiтал" по учасникам пiдприємства. Нарахування резервного та додаткового капiталу на пiдприємствi не здiйснювалось в зв'язку з збитковою дiяльнiстю пiдприємства. Згiдно Протоколу за № 27-02/2008 вiд 27.02.2008р. було прийнято Рiшення на Загальних зборах учасникiв про вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй ТОВ "ЕКО" Серiї А та Серiї В з забезпеченням на загальну суму 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень, в тому числi Серiї А - 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень та Серiї В - 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень, з метою залучення додаткових коштiв для розвитку основних видiв дiяльностi, розвитку мережi магазинiв ТОВ "ЕКО". Згiдно Протоколу за № 30-03-10юр вiд 30.03.2010р. було прийнято Рiшення на Загальних зборах учасникiв про закрите (приватне) розмiщення iменних дисконтних облiгацiй ТОВ "ЕКО" Серiї С з забезпеченням на загальну суму 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень. Видом забезпечення являється порука. Поручитель - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БАЛТIКА" (код за ЄДРПОУ 32525004), мiсцезнаходження - Україна, мiсто Київ, проспект Науки, будинок № 8, зареєстровано Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 23 травня 2003рн.за № 10681070002000614, Свiдоцтво Серiя А00 № 050804. 18. Аудит доходiв, витрат виробництва та обiгу та фiнансових результатiв На пiдприємствi дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) визначався вiдповiдно до П(С)БО№ 15 "Дохiд" одночасно зi збiльшенням активiв чи зменшенням зобов'язань. Облiк доходiв вiд реалiзацiї ведеться на рахунках 70 "Доходи вiд реалiзацiї", 71 "Iнший операцiйний дохiд", 72 "Дохiд вiд участi в капiталi", 73 "Iншi фiнансовi доходи", 74 "Iншi доходи", 75 "Надзвичайнi доходи" по субрахункам у вiдповiдностi з чинним законодавством. Згiдно з П(С)БО№16 "Витрати" пiдприємством витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв чи збiльшенням зобов'язань. Витрати визнавалися витратами пiдприємства визначеного перiоду одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здiйсненi. Виходячи з вимог П(С)БО№15 та П(С)БО№16 доходи та витрати вiдображаються в облiку та звiтностi пiдприємства у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей, тобто пiдприємство використовувало метод нарахування. На пiдприємствi забезпечена незмiннiсть визначеного методу визнання доходу та витрат протягом звiтного перiоду. Дохiд вiдображений пiдприємством в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. У складi власного капiталу у фiнансовiй звiтностi пiдприємство вiдображає непокритi збитки. Змiни розмiру непокритих збиткiв вiдбулись у зв'язку з отриманням прибутку за результатами дiяльностi пiдприємства у 2010рiк у сумi 253тис.грн. Станом на 31.12.2010г. розмiр непокритих збиткiв становить 226951тис.грн. При перевiрцi правильностi визначення фiнансових результатiв, згiдно даних звiту про фiнансовi результати за 2010рiк (форма №2), виконаного вiдповiдно до П(С)БО№3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87, порушень не встановлено. За звiтний перiод товариством отримано чистий прибуток. Визначення чистого прибутку пiдприємство провело вiдповiдно до: - П(С)БО№3 "Звiт про фiнансовi результати", - П(С)БО№4 "Звiт про власний капiтал", - П(С)БО №12 " Фiнансовi iнвестицiї"; - П(С)БО №13 " Фiнансовi iнструменти"; - П(С)БО №15 " Доходи"; - П(С)БО №16 " Витрати"; - П(С)БО №31 "Фiнансовi витрати". В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс", П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати", П(С)БО №4 "Звiт про власний капiтал", (П(С)БО №6 "Виправлення помилок i змiн у фiнансових звiтах" На нашу думку: - пiдприємство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку власного капiталу; - у фiнансовiй звiтностi мiститься повна iнформацiя про власний капiтал, вiдповiдно до нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах, з урахуванням розмiру суттєвостi, надає достовiрну iнформацiю щодо власного капiталу пiдприємства станом на 31.12.2010р., результати його дiяльностi за рiк, що закiнчився, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання пiдприємства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку Методологiчнi принципи формування iнформацiї про зобов'язання у бухгалтерському облiку i її розкриття у фiнансовiй звiтностi на пiдприємствi виконано вiдповiдно до П(С)БО№11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20. Згiдно з П(С)БО№11, пiдприємством визначаються зобов'язання, якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена i iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в наступному внаслiдок їх погашення. Головним аспектом визнання зобов'язань є дотримання принципу вiдповiдностi. Для цього пiдприємство використовує метод нарахування, який вимагає правильного визначення моменту переходу права власностi на вiдповiднi цiнностi, тобто саме у момент переходу права власностi виникають зобов'язання за отриманi активи. Згiдно iнформацiї, вiдображенiй у фiнансовiй звiтностi, зобов'язання пiдприємства складаються з: " Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв; " Довгострокових зобов'язань; " Поточних зобов'язань. 19. Аудит забезпечень У складi забезпечення виплат персоналу пiдприємство облiковує створений резерв виплат вiдпусток, аналiтичний облiк якого ведеться на б/р 471 "Забезпечення виплат вiдпусток". Розшифровка за кожним видом забезпечень за 2010 рiк Види забезпечень i резервiв Залишок на початок року Збiльшення за звiтний рiк Використано у звiтному роцi Залишок на кiнець року нараховано (створено) додатковi вiдрахування Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 3829 3159 0 1598 5390 Iншi забезпечення 389 -389 0 0 0 Разом 4218 2770 0 1598 5390 20. Аудит зобов'язань Загальний розмiр довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2010р., складає 439443 тис. грн., в тому числi: - довгостроковi кредити банкiв 357008тис. грн., - iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 80000 тис. грн. - iншi довгостроковi зобов'язання 2435 тис. грн. Перелiк i суми зобов'язань, що увiйшли до складу "Довгостроковi кредити банкiв" № п/п Найменування пiдприємства На кiнець року, тис. грн. 1 ПАТ "Укрсоцбанк" 152085 2 Фiлiя ПАТ АБ "Пiвденний" в м. Києвi 204923 Разом 357008 Пiдприємство у звiтному роцi було емiтентом облiгацiй. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку пiдприємству виданi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, якими зареєстрований випуск у бездокументарнiй формi: процентних iменних облiгацiй: - Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї А, реєстрацiйний №476/2/08 вiд 23.05.2008р. на випуск облiгацiй в кiлькостi 50 000 штук номiнальною вартiстю 1 000 грн. за штуку загальною вартiстю 50 000 000,00 грн.; - Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї В, реєстрацiйний №477/2/08-Т вiд 23.05.2008р. на випуск облiгацiй в кiлькостi 50 000 штук номiнальною вартiстю 1 000 грн. за штуку загальною вартiстю 50 000 000,00 грн. дисконтних iменних облiгацiй: - Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї С, реєстрацiйний №27/2/10 вiд 17.05.2010р. на випуск облiгацiй в кiлькостi 40 000 штук номiнальною вартiстю 2 000 грн. за штуку загальною вартiстю 80 000 000,00 грн. Розпорядженням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №241-СТ-О вiд 02.07.2009р. постановлено: - скасувати реєстрацiю вiпуску облiгацiй ТОВ "ЕКО" серiї В; -свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ТОВ "ЕКО" вiд 23.05.2008р. №477/0/08-Т, видане Державною комiсєюї з цiнних паперiв та фондового ринку анулювати. Перелiк i суми зобов'язань, що увiйшли до складу "Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання" № п/п Найменування пiдприємства На кiнець року, тис. грн. 1 Облигации серiї С 80 000 Усього: 80 000 Структура поточних зобов'язань пiдприємства станом на 31.12.2010р.: " короткостроковi кредити банкiв- 194193тис.грн; " кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги-471713тис.грн.; " поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв-5825тис.грн.; " поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом-780тис.грн.; " поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування-1755тис.грн.; " поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi-5349тис.грн.; " iншi поточнi зобов'язання- 17635тис.грн. Протягом звiтного перiоду вiдбувалось списання кредиторської заборгованостi, строк позовної давностi по якiй минув. Станом на 31.12.2010р. на балансi пiдприємства не числиться кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi. У складi короткострокових кредитiв банкiв товариство вiдображає поточну заборгованiсть по довгосротроковим зобов'язанням, облiк якої ведеться на балансових рахунках 501 та 502, що є порушенням: - п.51 П(С)БО №2 "Баланс", вiдовiдно якому сума довгосротрокових зобов'язань, якi пiдлягають погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, вiдображаються в балансi в рядку 510 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями"; - Инструкцiї №291, згiдно якої поточна заборгованiсть за довгосротроковими зобов'язаннями облiковується на вiдповiдних субрахунках балансового рахунку 61. Для пiдтвердження реальностi i точностi бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, на пiдприємствi проведена iнвентаризацiя зобов'язань. Розбiжностей мiж фактичною наявнiстю зобов'язань та даними бухгалтерського облiку не встановлено. Перелiк i суми зобов'язань "Короткостроковi кредити банкiв" № п/п Найменування пiдприємства На кiнець року, тис. грн. 1 ПАТ Укрсоцбанк 194193 ВСЬОГО 194193 Перелiк i суми зобов'язань "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги" № п/п Найменування пiдприємства На кiнець року, тис. грн. 1 А.В.К Київ ТОВ 3 271 2 Авант Трейд ТОВ 12 865 3 Агро Ленд ТОВ 904 4 Агроекопродукт КФ ТОВ 3 294 5 Агроеталон ТОВ 1 678 6 Алан ТОВ 1 298 7 Аляска ЛД ТОВ 1 859 8 Антонiвський м'ясокомбiнат ТОВ 1 419 9 Асортимент ТК ТОВ 1 588 10 Атлантiс ТОВ 1 707 11 Баядера-Iмпорт ТОВ 1 891 12 Бережной Є.В. ПП 2 246 13 Бiзнес груп 2 ТОВ 926 14 Вест-Тобакко-Груп ТОВ 1 615 15 Вiнфорт ТОВ 901 16 Вiтал Фрут Трейд 1 167 17 Вiчунай-Україна ТОВ 1 194 18 ВК i К ПП 1 106 19 Галичина ЗАТ 977 20 Глобинський м'ясокомбiнат ТОВ 7 010 21 Дрiнк Дiстрiбушн Сiстем ТОВ 2 261 22 ДТС Суми ДП 903 23 Елiт-Одеса ТОВ 954 24 Ерiка ТОВ 838 25 Еталон ТД ТОВ 2 150 26 Європа ДК ТОВ 1 020 27 Зевс ПП 918 28 Iзмаїльський Винзавод ЗАТ 4 644 29 Iнтайм КО ПП 3 043 30 КВК фiлiя Київ ТОВ 1 198 31 Київський маргариновий завод ВАТ 1 058 32 Кока-кола Беверiджиз Україна 1 418 33 Колос ПП 973 34 Комюкрейнторг ТОВ 1 867 35 Кременчукм'ясо ВАТ 3 793 36 Миргородм'ясо ТОВ 1 404 37 Миронiвський хлiбопродукт ВАТ 1 189 38 Мiжнародна група морепродукт ТОВ 2 553 39 МIК ТОВ 1 002 40 Мiрель Фудз ТОВ 912 41 Мiт Груп ПП 1 492 42 Нацiональнi алкогольнi традицiї 151 689 43 Нестле Україна ТОВ 4 897 44 Олiв Лайн ПП 1 772 45 Поляков ТД ПП 1 854 46 ПП "Баядера" 39 950 47 Продiнтергруп ТОВ 1 345 48 Рибпродукт Плюс ПП 1 411 49 Родонiт Торговий Дiм ТОВ 2 172 50 С.В. Транс ПП 1 100 51 Савсервiс Столиця ДП 2 546 52 Сандора ООО 3 532 53 Смайл-Сервiс компанiя ТОВ 1 962 54 Спринтер К ДП 3 017 55 Столичний ЗАТ КЗШВ 1 752 56 Твiн ПП 916 57 Темп-СВ ТОВ 1 169 58 Трейдленд ТОВ 1 165 59 Тропiк АК ПП 3 720 60 Укрiмпорт КV ТОВ 1 357 61 Укрпродукт ТОВ 2 154 62 Ферреро Україна ТОВ 3 567 63 Хлiбпром концерн ПАТ 1 101 64 Юнiмiлк ТОВ 1 357 65 Заборська Ю.С. 13 738 66 Майндшер ТОВ 2 959 67 Алекс-П ПП 1 064 68 Iншi 133941 Разом 471 713 Перелiк i суми зобов'язань "Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв" № п/п Найменування пiдприємства На кiнець року, тис. грн. 1 Рiвненський ЦУМ ВАТ 365 2 Ельдорадо ТК ТОВ 368 3 Бакатова Галина Миколаївна ФО-П 98 4 БМТС ТОВ 100 5 Глорiя Джинс ТОВ 61 6 ДЦ Україна ТОВ 342 7 Куряєва О.М. ФО-П 116 8 МОЗОЛЬОВ ОЛЕКСIЙ МИКОЛАЙО СПД ФО 80 9 МТС Україна ПрАТ 44 10 Панчук В.Л. ПП 53 11 Сiтiбокс ТОВ 345 12 Стиль Д ТОВ 52 13 Фокстрот-Рiвне ДП ТОВ 70 14 Шиворiт-Навиворiт ТОВ 57 15 Баядера ПП 151 16 Тристан ПП 240 17 Iншi 3283 Разом 5 8256 Перелiк i суми зобов'язань, що увiйшли до складу "Iншi поточнi зобов'язання" № п/п Найменування пiдприємства На кiнець року, тис. грн. 1 Укрсоцбанк Київська фiлiя 3 718 2 Податковий кредит (Кт 6441) 13805 3 Iншi 112 Усього: 17635 Пiдтвердження поточних зобов'язань вiд стороннiх органiзацiй надано для перевiрки у розмiрi 57 %. Слiд зазначити, що стан кредиторської заборгованостей по деяких контрагентах необхiдно уточнити шляхом пiдписання актiв звiряння. З метою визначення стану кредиторської заборгованостей аудитор пропонує якнайшвидше пiдготувати акти звiрки по тих даних, що є на пiдприємствi та надiслати контрагентам рекомендованими листами. В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо зобов'язань, згiдно з П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО №2 "Баланс", П(С)БО№11 "Зобов'язання", П(С)БО№13 "Фiнансовi iнструменти", П(С)БО №26 "Виплати робiтникам" . На нашу думку: - пiдприємство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку зобов'язань; - у фiнансовiй звiтностi мiститься повна iнформацiя про зобов'язання, вiдповiдно до нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах, з урахуванням розмiру суттєвостi, надає достовiрну iнформацiю щодо зобов'язань пiдприємства станом на 31.12.2010р., вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Висловлення думки стосовно вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства. 21.Розмiр чистих активiв З метою приведення розмiру статутного капiтал ТОВ "ЕКО" у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв, що розроблено вiдповiдно до статтi 144 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003 р. за № 435-IV, з урахуванням змiн i доповнень вiд 06.09.2005 р. за № 2798-IV та Закону України "Про господарськi товариства", статутний капiтал ТОВ "ЕКО" пiдлягає коригуванню, в зв'язку з тим, що розмiр чистих активiв менше мiнiмального розмiру статутного капiталу. 22. Корпоративне управлiння Оцiнка стану впровадження принципiв корпоративного управлiння на ТОВ "ЕКО" знаходиться на достатньому рiвнi, та здiйснюється згiдно рiшення ДКЦПФР вiд 11.12.2003 р. за № 571 "Про затвердження принципiв корпоративного управлiння". Управлiння Товариством здiйснюється Загальними зборами Учасникiв, Генеральним директором, Президентом. Контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю. Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори Учасникiв. Загальнi збори Учасникiв складаються iз Учасникiв, якi беруть участь у Загальних зборах Учасникiв безпосередньо або через своїх представникiв. Представником може бути як будь-який з Учасникiв Товариства, так i третя особа. Строк повноважень представника визначається Учасником. Для належної органiзацiї та проведень засiдань Загальних зборiв Учасникiв, Учасники обирають iз свого складу або iз складу своїх представникiв Голову та Секретаря зборiв. Голова та Секретар зборiв забезпечують скликання Загальних зборiв Учасникiв, пiдготовку та ведения засiдань Загальних зборiв Учасникiв, а також оформления рiшень Загальних зборiв Учасникiв шляхом складання протоколiв та ведения книги протоколiв. 3агальнi збори Учасникiв скликаються не рiдше двох разiв на рiк. Дата, мiсце та час скликання Загальних зборiв Учасникiв визначається Головою Загальних зборiв, а повiдомлення iнших Учасникiв про скликання Загальних зборiв Учасникiв здiйснюється Головою або Секретарем Загальних зборiв. Позачерговi Загальнi збори Учасникiв скликаються Головою Загальних зборiв у наступних випадках: за власною iнiцiативою; на вимогу Президента, Генерального директора; на вимогу одного або кiлькох Учасникiв, якi в сукупностi володiють бiльш як 20 вiдсотками голосiв; на вимогу членiв Ревiзiйної комiсiї; у всiх випадках, коли цього потребують iнтереси Товариства, виникла загроза зменшення Статутного фонду (капiталу) або заподiяння Товариству значних матерiальних збиткiв. Президент, Генеральний директор та Учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 20 вiдсотками голосiв, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв у будь-який час i з будь-якого приводу, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо прiтягом 25 календарних днiв з дня подання заяви Головi Загальних зборiв, вимоги про скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв Голова Загальних зборiв не виконав, Учасники вправi самостiйно визначити мiсце, дату та час скликання Загальних зборiв Учасникiв i скликати Загальнi збори Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати скликання Загальних зборiв Учасникiв у випадках виявлення порушень з боку Генерального директора та/або iнших порушень у дiяльностi Товариства, якi не можуть бути усуненi за рiшенням Президента, виявлення фактiв заподiяння збиткiв або можливостi заподiяння збиткiв Товариству, а також в iнших випадках, коли скликання Загальних зборiв Учасникiв дозволить уникнути погiршення фiнансового стану Товариства. Про скликання Загальних зборiв Учасникiв (чергових або позачергових) Учасники повiдомляються за допомогою телефонного або поштового зв'язку чи електронної пошти не пiзнiше, нiж за 30 календарних днiв до початку Загальних зборiв Учасникiв, з зазначенням дати, мiсця та часу скликання Загальних зборiв Учасникiв, а також порядку денного. Не пiзнiше, нiж за 7 календарних днiв до скликання Загальних зборiв Учасникiв, Учасникам повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборiв Учасникiв. Загальнi збори Учасникiв вважаються повноважними, якщо в них беруть участь Учасники або представники Учасникiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками голосiв (кворум). Кiлькiсть голосiв кожного Учасника вiдповiдає розмiру його частки у Статутному фондi (капiталi). Загальнi збори Учасникiв вирiшують будь-якi питания, що стосуються дiяльностi Товариства та включенi до порядку денного, а також будь-якi органiзацiйнi питания. Питания, якi не включенi до порядку денного, вирiшуються Загальними зборами Учасникiв лише за згодою всiх Учасникiв, присутнiх на Загальних зборах Учасникiв. Прийняття рiшень на Загальних зборах Учасникiв здiйснюється шляхом проведения обговорення кожного питания порядку денного, винесення пропозицiй такого питания та голосування по кожнiй пропозицiї. Порядок та час обговорення, а також черговiсть виступiв Учасникiв або представникiв Учасникiв по кожному питанию порядку денного визначається Головою Загальних зборiв виходячи iз принципiв рiвноправностi та змагальностi. Голосування здiйснюється пiсля обговорення питания по кожнiй пропозицiї у вiдкритiй формi шляхом пiдняття Учасниками або їх представниками рук. При цьому, вважається, що Учасник або його представник, який пiдняв свою руку у момент голосування, вiддав всю належну йому кiлькiсть голосiв "за" або "проти" пропозицiї, яка винесена на голосування. Якщо Учасник або його представник не пiдняв руку нi "за", нi "проти" пропозицiї, вважається, що такий Учасник або його представник "утримався" вiд голосування. Рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльшiсть голосiв вiд кiлькостi голосiв Учасникiв (їх представникiв) присутнiх на Загальних зборах Учасникiв. Рiшення про внесення змiн до цього Статуту, про реорганiзацiю або припинення Товариства та про виключення Учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльш, нiж 50 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв Учасникiв Товариства. Рiшення оформлюється у виглядi протоколу. Протокол пiдписується всiма Учасниками або їх представниками, присутнiми на Загальних зборах Учасникiв. Якщо протокол викладено бiльш, нiж на двох сторiнках, всi сторiнки протоколу нумеруються i, або кожна сторiнка протоколу пiдписується Головою та Секретарем Загальних зборiв, або прошиваються та скрiплюються пiдписами Учасникiв (їх представникiв), якi присутнi на Загальних зборах Учасникiв. У разi, коли Учасником є юридична особа, пiдпис представника Учасника засвiдчується печаткою Учасника. Загальнi збори Учасникiв мають право передати частину своїх повноважень, крiм тих, що вiдповiдно до чинного законодавства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв,до компетенцiї Президента, Генерального директора шляхом прийняття вiдповiдного рiшення. Для подальшого пiдвищення ефективностi керування пiдприємством необхiдно бiльше уваги придiляти прогнозуванню фiнансових ризикiв, внутрiшньому контролю та аналiзу фiнансово-господарського стану пiдприємства. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово - господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. 23.Iнша iнформацiя Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом 2010 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан пiдприємства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", була надана для перевiрки, а саме: Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду Дата виникнення подiї Дата оприлюднення Повiдомлення у стрiчцi новин Вид iнформацiї 05.02.2010 08.02.2010 Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента 05.03.2010 09.03.2010 Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента 02.04.2010 02.04.2010 Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента 04.06.2010 07.06.2010 Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента 05.07.2010 06.07.2010 Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента 05.08.2010 06.08.2010 Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента 03.09.2010 06.09.2010 Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента 05.10.2010 06.10.2010 Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента 05.11.2010 08.11.2010 Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента 06.12.2010 07.12.2010 Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента 30.03.2010 31.03.2010 Вiдомостi про прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Крiм того довгостроковi зобов'язання на пiдприємствi станом на 31.12.2010 р. складають 439443 тис. грн., що говорить про високу залежнiсть пiдприємства вiд позикових коштiв. Аудиторський висновок Керiвництву ТОВ "ЕКО". Нами, незалежною аудиторською фiрмою "АудитIнформСервiс" проведена аудиторська перевiрка балансу ТОВ "ЕКО" станом на 31 грудня 2010 року, звiту про фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть цiєї iнформацiї несе керiвництво ТОВ "ЕКО". Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту та дiючих нормативно-правових актiв України. За цими Стандартами ми повиннi спланувати i провести аудиторську перевiрку з метою отримання достатнього рiвня впевненостi у тому, що звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок i перекручень. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової нестатичної перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку на Українi. Iнформацiя, що мiститься у цьому звiтi, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ТОВ "ЕКО", що були наданi аудиторам керiвництвом та працiвниками Товариства. Аудитор здiйснював перевiрку вiдповiдно до припущень, що: - Керiвництво має право i повноваження по наданню iнформацiї i документiв для аудиторської перевiрки; - iнформацiя, що надана для перевiрки надiйна, достовiрна i повна. Ми вважаємо, що, проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Аудитор не несе будь якої вiдповiдальностi по заборгованостям та розрахункам Замовника. Цей звiт має юридичну чиннiсть тiльки в тому випадку, якщо вiн наданий цiлком i використовується вiдповiдно до цiлi, передбаченої договором на надання аудиторських послуг. Цим звiтом, так само як i договором, Аудитор обумовлює, що вiн не зобов'язаний виконувати додаткову роботу, додатково давати офiцiйнi та неофiцiйнi пояснення i показання, якщо тiльки немає попереднього i не буде наступної згоди Аудитора на це. Ми вважаємо за можливе видати умовно - позитивний висновок. У зв'язку з тим, що ми не були присутнi при проведеннi iнвентаризацiї товарно - матерiальних запасiв пiдприємства, тому що ця дата передувала запрошенню нас в якостi аудиторiв пiдприємства, та у зв'язку iз специфiкою облiку запасiв, ми не змогли перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. За результатами проведеної перевiрки, з урахуванням розмiру суттєвої помилки, фiнансова звiтнiсть ТОВ "ЕКО" надає достовiрну i об'єктивну iнформацiю у всiх суттєвих аспектах про фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2010р., про реальний склад активiв, зобов'язань та власного капiталу, результати його господарської дiяльностi за рiк, який закiнчився на вказану дату, згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi. В результатi проведеної перевiрки були отриманi фiнансовi показники i вiдображенi у таблицi аналiзу фiнансового стану. Директор ТОВ "АФ АудитIнформСервiс", Незалежний аудитор С.В.Гончарук Додаток №1 До аудиторського висновку вiд 25.04.2011р. Довiдка про аналiз фiнансового стану ТОВ "ЕКО" № п/п Коефiцiєнти № форми 31.12.2009 31.12.2010 Змiни Норматив Аналiз лiквiдностi та платоспроможностi пiдприємства 1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Ф№1 1,044 0,84 -0,204 1,0 - мiн. 2,0 - макс. 2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф№1 0,093 0,045 -0,048 0,25 - мiн. 0,5 - макс. 3 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi ф№1 0,62 0,29 -0,33 0,7 - мiн. 0,8 - макс. 4. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) Ф№1 -0,255 -0,280 0,025 0,25 - мiн. 0,5 - макс. 4. Коефiцiєнт покриття зобов'язань (фiнансування) Ф№1 -4,895 -5,816 -0,921 0,5 - мiн. 1,0 - макс. 6. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами Ф№1 0,051 -0,157 -0,208 Бiльше 0,1 7 Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф№1,2 -0,296 0,0003 +0,2963 Бiльше 0,1 ВИСНОВКИ : Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) є основним показником, що характеризує платоспроможнiсть пiдприємства, тобто можливiсть пiдприємства погасити свої поточнi зобов'язання за рахунок оборотних активiв. Аналiз показав, що на кiнець звiтного перiоду товариство здатне погасити лище 84% своїх короткострокових зобов'язань. Станом на 31.12.2010р. коефiцiєнт загальної лiквiдностi нижче нормативного значення та у порiвняннi з попереднiм перiодом зменшився на 0,204 за рахунок збiльшення поточних зобов'язань пiдприємства. Iншi показники є складовими коефiцiєнту загальної лiквiдностi та характеризують можливiсть пiдприємства погасити свої поточнi зобов'язання за рахунок окремих видiв активiв: коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi свiдчить про здатнiсть пiдприємства негайно погасити свої короткостроковi зобов'язання за рахунок найбiльш лiквiдних оборотних коштiв - грошей i їх еквiвалентiв. Станом на 31.12.2009р. та 31.12.2010р. значення даного показника не вiдповiдає нормативному значенню, та у порiвняннi з попереднiм перiодом показник зменшився на 0,048 за рахунок збiльшення поточних зобов'язань пiдприємства. На кiнець звiтного перiоду товариство здатне погасити грошовими коштами та їх еквiвалентами лише 4,5% своїх короткострокових зобов'язань. коефiцiєнт швидкої лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства погасити свою короткострокову заборгованiсть у найближчий перiод часу за рахунок дебiторської заборгованостi i коштiв. Нормативне значення даного показника - в межах 0,7 - 0,8. Проведений аналiз показує, значення даного показника не вiдповiдає нормативному значенню, та у порiвняннi з попереднiм перiодом показник зменшився на 0,033 за рахунок збiльшення поточних зобов'язань пiдприємства. На кiнець звiтного перiоду товариство за рахунок дебiторської заборгованостi та коштiв здатне погасити 29% своїх короткострокових зобов'язань. коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) є основним показником фiнансової стiйкостi пiдприємства. Його значення визначає частку власного капiталу в майнi пiдприємства, характеризуючи тим самим залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Значення показника станом на 31.12.2010 р. становить - 0,280, що є вiд'ємним значенням за рахунок вiд'ємного значення власних коштiв пiдприємства та у порiвняннi з попереднiм перiодом вiд'ємне значення показника збiльшилося на 0,025 за рахунок збiльшення поточних зобов'язань. Аналiз показав, що, майно пiдприємства станом на 31.12.2010року фiнансується лише за рахунок притягнутих коштiв. Коефiцiєнт фiнансування характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв, тобто, розмiр залучених коштiв на 1 грн. власних коштiв. Станом на 31.12.2010р. коефiцiєнт покриття зобов'язань складає -5,816, що являється вiд'ємним значенням за рахунок вiд'ємного значення власних коштiв пiдприємства та у порiвняннi з попереднiм перiодом вiд'ємне значення показника збiльшилось на 0,921 за рахунок збiльшенням поточної та довгострокової заборгованостi пiдприємства. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами показує забезпеченiсть пiдприємства власними оборотними засобами. Нормативне значення даного показника - бiльше 0,1. Аналiз показав, що коефiцiєнт забезпеченостi станом на кiнець року складає -0,157, що має вiд'ємне заченням за рахунок збiльшення поточних зобов'язань та у порiвняннi з попереднiм перiодом (+0,051)значно погiпшився. Станом на 31.12.2010р. коефiцiєнт рентабельностi активiв складає 0,0003 та у порiвняннi з попереднiм перiодом, значення якого було вiдє'мним, збiльшився на 0,2963 за рахунок отриманого прибутку у звiтному роцi. Аналiз показав що станом на 31.12.2010 р., пiдприємство має складний фiнансовий стан за рахунок отриманих збиткiв у попереднiх роках та збiльшення поточних i довгострокових зобов'язань. Директор ТОВ "АФ "АудитIнформСервiс" С.В.Гончарук Додаток №2 До аудиторського висновку вiд 25.04.2011 р. Довiдка про фiнансовий стан ТОВ "ЕКО" (тис. грн.) Показники За звiтний перiод За попереднiй перiод Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2317045 1962805 Податок на додану вартiсть (384772) (325983) Iншi вирахування з доходу (4398) (1743) Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1927875 1635079 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (1717465) (1470806) Валовий: прибуток 210410 164273 збиток (0) (0) Iншi операцiйнi доходи 126104 79656 Адмiнiстративнi витрати (28143) (36427) Витрати на збут (230115) (204896) Iншi операцiйнi витрати (3132) (23707) Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: прибуток 75124 0 збиток 0 (21101) Iншi доходи 2925 384 Фiнансовi витрати (67976) (70473) Iншi витрати (6319) (3517) Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування: прибуток 3754 0 збиток 0 (94707) Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi (3501) 0 Вписуваний рядок - Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi 0 21076 Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi: прибуток 253 0 збиток 0 (73631) Чистий: прибуток 253 0 збиток 0 (73631) Необоротнi активи 358629 367114 Оборотнi активи 548652 396557 Витрати майбутнiх перiодiв 39371 2647 Власний капiтал -19431 -195684 Забезпечення наступних витрат i платежiв 5390 4218 Довгостроковi забов'язання 439443 577985 Поточнi зобов'язання 697250 379799 Доходи майбутнiх перiодiв 0 0 Директор ТОВ "АФ "АудитIнформСервiс" С.В.Гончарук
1
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
2 328
Размер файла
2 033 Кб
Теги
diplom, chars, katya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа