close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Практичне використання засобів інформаційно-комунікативних технологій навчання на уроках математики з метою формування математичної компетентності учнів

код для вставкиСкачать
Практичне використання
засобів інформаційнокомунікативних технологій
навчання на уроках
математики з метою
формування математичної
компетентності учнів
це знання, професіоналізм, вміння
діяти адекватно у відповідних
ситуаціях, застосовувати знання.
Для вчителів математики головним
завданням є формування в учнів
математичної компетентності, як
складової життєвої компетентності.
Математична компетентність
– це спроможність особистості бачити
та застосовувати математику в
реальному житті, розуміти зміст і
методи математичного моделювання,
будувати математичну модель,
досліджувати її методами математики,
інтерпретувати отримані результати
Формування математичної
компетентності
методологічна
компетентність
процедурна
компетентність
логічна
компетентність
Математична
компетентність
технологічна
компетентність
дослідницька
компетентність
Початок уроку
Мені добре я
готовий до уроку
мені байдуже
Я тривожусь, чи все
у мене вийде?
УСНІ
ВПРАВИ
Працюємо усно:
Знайти значення х:
х:3=4:6
х
5:х=2:6
2
7
10
3
2 ,5
5х
6
7:3=х:18
х
15
1
3
2
х
12
9
Обчислити усно:
2 ,3 4 , 7
-8,4-10
2
5
2,4
-18,4
( )
5
8
1
1
8
-0,25
3 : ( 5) 0,6
-7/8
Порівняйте числа:
>
<
=
Невірно!
Молодець
!
Подумай!
Знайди мене
3
9х
5
11abc
2 a 5b
3
а
4 х 4 ху у
2
0,8
2 х 12 х 3 х 1
3
5
-15с
2
9х 7
2
Назвати
спільний множник
4a² - 4bc; -8y³ - 24y; ac + c³ + c²
4
-8y
4a²
8y
4abc
8y³
подумай
молодець
c³
c
c²
молодець
правильно
• РОБОТА З
ТЕРМІНАМИ,
ФОРМУЛАМИ
Степінь
2⁵
Вставте пропущені слова:
5 – це…
показник
2 – це…
основа
2⁵ - це…
Степінь
32 -це…
результат
Заміни знак питання на вираз так, щоб
рівність була вірною
a ? a
m
mn
a :a ?
m
n
( a ?) a b
n
(a ) a
m
?
n
m n
a ?, a 0
0
n
.
Бліц-опитування
Продовжи речення:
1)Щоб помножити степені з однаковими основами, потрібно….
2)Щоб поділити степені з однаковими основами, потрібно….
3)Щоб піднести степінь до степеня, потрібно….
4)Щоб піднести дріб до степеня, потрібно….
5)Степенем з цілим від’ємним показником(-n) будь-якого
відмінного від нуля числа а називається дріб…
6)Щоб піднести добуток до степеня, потрібно….
ВИВЧЕННЯ НОВОГО
МАТЕРІАЛУ,
ФОРМУВАННЯ
ВМІНЬ,НАВИЧОК
Рівність трикутників
• Трикутники рівні.
• Якщо трикутники рівні,
то
елементи (тобто сторони
і кути) одного трикутника
відповідно
дорівнюють
елементам
другого
трикутника
Перша ознака рівності трикутників (за
двома сторонами і кутом між ними)
• Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника
дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними
другого трикутника, то такі трикутники рівні.
В
N
=
=
=
А
С М
К
Скільки прямих можна провести
через точку К?
Через будь-які дві
різні точки можна
провести пряму, і
тільки одну.
Математичний диктант.
• 1.Накресліть пряму і позначте її буквою в.
а) Відмітьте точку М, що лежить на прямій в.
б) Відзначте точку Д ,що не лежить на прямій в.
в) Використовуючи символи, запишіть речення:
«Точка М лежить на прямій в ,а точка Д не лежить на
ній».
2. Накресліть прямі а і в, що перетинаються
в точці К. На прямій а позначте
точку С, відмінну від точки К.
а) Чи є прямі КС і
а різними прямими? Відповідь обгрунтуйте.
б) Чи може пряма
в проходити через точку С? Відповідь обгрунтуйте.
Оголошення теми та мети уроку
1
2
3
4
5
6
7
8
_
9
_
Питання до кросворду:
1.В геометрії її доводять.
2.Одиниця вимірювання кутів.
3. Кут, міра якого більша за
90° ,
але менша ніж 180°.
4.Вони є і в квадраті , і в кімнаті.
5.Сума їх дорівнює 180° та вони
мають спільну сторону.
6.В сьомому вона - алгебра та
геометрія, у першому -...?
7.За її допомогою будують відрізки.
8.Кут мірою 90°.
9.Він допомагає побудувати прямий
кут.
Види трикутників
Рівносторонній
трикутник
Рівнобедрений
трикутник
Різносторонній трикутник
Творче завдання
Розкласти на множники n3 + 3n2 + 2n.
Розв’язання.
n3 + 3n2 +2n = n( n2 + 3n + 2 )= n( n2 + 2n + n + 2)
= n (( n2 + 2n ) +( n + 2 )) = n( n( n + 2 ) + (n + 2))=
= n ( n + 2 ) ( n + 1 ).
ТРЕНІНГ
Встанови відповідність:
1. - 5х4у ∙ 3ху
16х4у8
2. 4х2 у2 – 7 х2у2
- 15х5у2
3. ( 4Х2У4)2
0,3х4 у9
4. 0,3х5 у ∙ 4х2у
- 3 х2 у2
5. 0,1ху5∙ 3х3 у4
1,2х7 у2
6. -х3 у2–4 х3у2
- 5 х 3 у2
Знайди помилку:
3х (х-4)=3х2-4х;
х(2+у)= х2+ху;
Вставте пропущений вираз:
5х(2х2-х)=10х3-…;
6а(0,5а4- а3) = … - 6а 4
Спростіть, виберіть правильну
відповідь.Зашифроване слово - великий
французький вчений математик . Назвіть
його ім'я. Чим він знаменитий?
9р(2р-3а+1)
К)18р-27ар+9р; В) 18р2-27ар+9р; Б) 18р2-3а+1
а( 4а² - 6с²)- 4а 3 =
В)6ас2; І ) -6ас2; Г) 8а3-6ас2
–( 5а4- 3с² а²)+ 3а²(2а²- с²)=
Л) 11а4; А) 6а2с2; Є ) а4
(х-5у)(х+5у) =
Е)х2+25; Т) х2-25у2; А) х2+25 у2
ВІЄТ
Натисніть на вірну відповідь
Спростити вираз:
x
2
x y
×
×
!
×
2( x y )
x y
x y
2
x y
2
x y
y
2
x y
Гра « Знайди помилку »
Знайти : BCD
А
B
750
1050
C
?
520
E
D
Знайти пари рівних трикутників і довести їх рівність
1
А
В
2
В
Е
С
С
D
А
D
ПОБУДОВА
ГРАФІКІВ
Графік функцї
Побудуєм по точкам графік функції
гіпербола
Особливості графіків.
Симетричність
віток графіка
відносно (0; 0)
k>0
I, III чверті
Вкажіть серед графіків
гіперболу
Невірно
1
Подумай
Молодець!
2
3
АЛГОРИТМИ
Алгоритм додавання
(віднімання) алгебраїчних
дробів
а) Знайти до кожного дробу новий чисельник.
б) Знайти додаткові множники до кожного
дробу.
в) Розкласти всі знаменники на множники.
г) Виконати додавання ( віднімання) отриманих
дробів.
д) Скласти спільний (новий) знаменник.
е) В чисельнику звести подібні доданки.
1
2
3
4
5
6
Розглянемо та
запишемо алгоритм
розв’язування
нерівності
ax2+bx+c<0, a>0
графічним
способом
ax2+bx+c<0,
a>0
••
•
•
••
План розв’язання :
За
знаком нулі
Знайдемо
нерівності
функції
виділяємо
ту
у=ax2+bx+c,
частину
графіка,
розв’язавши
який
лежить
рівняння
нижче
вісі абсцис
ах2+bx+c=0.
Нехай.
Визначаємо
D>0,
проміжок
на якому
тоді у(х1)=0,
у(х2)=0.
виділили
частину
Відмітимо
числа х1 і
графіка.
х2 на вісі абсцис.
Записуємо
Графіком функції
відповідь:
у=ax2+bx+c при a>0
є парабола,
вітки
(х
1 ; х 2)
вгору, а (х1;0) і
(х2;0) точки
перетину з віссю
ОХ.
Повторимо алгоритм розв’язування нерівності
ax2+bx+c<0, a>0
Раціональні рівняння
ІГРОВІ
МОМЕНТИ
Перша команда
Продовжити твердження:
«Медіани трикутника в
точці їх перетину
діляться
у відношенні…»
1
Друга команда
Продовжити твердження:
«Бісектриса
трикутника ділить
протилежну сторону
на відрізки…»
Перша команда
Друга команда
Дано:
DC ┴ AB, AE ┴ BC.
Чи вірно що
∆BAE
∆BCD ?
B
Дано:
∆ABC
∆MNK.
Знайти: x, y.
N
M
y
k=2
3
x=6 C
y=2
4
8
x
K
D
E
A
B
4
A
C
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ
ЖЕЛАЮ ВАМ В ДРАКОНА ГОД.
ЧТОБ НИ ТРЕВОГИ, НИ НАПАСТИ
НЕ СТОРОЖИЛИ У ВОРОТ.
ЧТОБ СОЛНЦЕ ЛАСКОВО СВЕТИЛО,
СБЫВАЛОСЬ ВСЕ, ЧТО СЕРДЦЕ ЖДЕТ,
И ПРОСТО, ЧТОБ ОТРАДНО БЫЛО
ВСЮ ВАШУ ЖИЗНЬ, КАК В ЭТОТ ГОД!
Автор
azoza
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
426
Размер файла
1 649 Кб
Теги
казакова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа