close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация1

код для вставкиСкачать
Криворізька гімназія № 91
Вчитель математики
Копаниця О.В.
Кривий Ріг
2013рік
Здібність творчо та послідовно мислити,
представлять свої ідеї
Вміти працювати в команді та володіти
навичками спілкування
Визначати пріоритети, планувати конкретні
результати і нести персональну
відповідальність за них
Ефективно використовувати знання в
реальному житті
Комп´ютерна грамотність
Навчально-пізнавальна
діяльність , креативна або
ігрова діяльність, яка має
спільну мету, узгоджені
методи, способи діяльності,
направлені на досягнення
спільного результату.
І. Етап стратегічного прогнозування
• діагностико- прогностична діяльність: вивчення проблем шкільної освіти; потреб і
можливостей, інтересів учнів; оцінка дидактичних можливостей предмета,теми щодо
застосування проектної технології; визначення головних проблем;
• визначення мети,постановка конкретних цілей та завдань.
ІІ. Етап моделювання
• створення описово-структурноїмоделі проектв;
• визначеннякритеріїв ефективності проекту;
• розробка моніторингової системи функціонування моделі
ІІІ. Етап планування
• формування програми діяльноств з реалізації проекту
• розробка плану в цілому та конкретних дій
IV. Етап визначення ефективності
• полягає в оцінці як самої діяльності, так і якості кінцевого продукту.
Творчі проекти
• Не мають детально опрацьованої структури спільної
діяльності учасників, вона розвивається,
підпорядковуючись, кінцевому результату, прийнятій
групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників
проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані
результати і форму їх представлення - рукописний журнал,
колективний колаж, публікацію, сайт,блог, відеофільм,
вечір, свято тощо. І тожі потрібні сценарій,структура,
програма, макет тощо.
Ігрові проекти
• Учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені
характером і змістом проекту. Це можуть бути як
літературні персонажі, так і реально існуючі особистості,
імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які
ускладнюються вигаданими учасниками
ситуаціями.Ступінь творчості учнів дуже висока, але
домінуючим видом діяльності все-таки єг ра.
Інформаційні проекти
• Спрямовані на збиранняінформації про
який-небудь об'єкт, на ознайомлення
учасників проекту з цією інформацією, її
аналіз і узагальнення фактів.Такі проекти
потребують добре продуманої структури,
можливості систематичної корекції у ході
проботи над проектом.
Практико-орієнтовані проекти
• Результат діяльності учасників чітко визначено з самого
початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників
(документ, програма, рекомендації, проект закону, словник)
.Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його
учасників з визначенням функцій кожного з них. Особливо
важливими є хороша організація координаційної роботи у
вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних
результатів і можливих засобів їх упровадження в практику.
Дослідницькі проекти
• потребують добре обміркованої структури, визначеної мети,
актуальності предмета дослідження для всіх
учасниківсоціальної значущості, продуманості методів. Вони
повністю підпорядковані логіці дослідження і мають
відповідну структуру: визначення теми дослідження,
аргументація її актуальності, визначення предмета й об'єкта,
завдань і методів, визначення методології дослідження,
висування гіпотез розв'язання проблеми і намічення шляхів
її розвязання.
за
домінантною
проектною
діяльністю
(дослідницькі
,
інформаційні,
творчі, ігрові,
практичні,
ознайомчоорієнтовані);
за предметнозмістовими
напрямами
(монопроекти
(в рамках
однієї
предметної
галузі), між
предметні);
за кількістю
учасників і
характером
контактів між
ними
(індивідуальн
і, групові,
колективні,
шкільні,
всеукраїнські,
міжнародні);
за терміном
виконання
проекту
(короткотерм
інові,
довготерміно
ві).
визначення проблеми та завдань дослідження;
висування гіпотези їх рішення;
обговорення методів дослідження;
проведення збору матеріалів;
аналіз дібраних даних;
оформлення кінцевих результатів;
формулювання висновків.
проектуватися заздалегідь;
розроблятися з урахуванням навчально-пізнавальних
потреб учнів, конкретних умов, можливостей та зусиль усіх
суб’єктів майбутньої проектної діяльності;
мати значущість для учнів та їх соціального оточення;
містити апарат дослідження та його обґрунтування;
забезпечувати оволодіння учнями новими знаннями,
компетенціями, вміннями;
мати практичну спрямованість;
бути публічно представленим до початку проведення, у
процесі реалізації та по завершенню проектної діяльності;
реалізовуватися варіативно (учні класу залучаються до
виконання одного проекту або, об’єднавшись у декілька
груп, виконують одночасно один із кількох проектів).
поінформованіст
ь про
концептуальні
особливості
проектної
технології,
розуміння
сутності
поетапного
структурування
проектної
діяльності та
змістовопроцесуальних
складових
методу проектів;
сформованість
умінь: дієвопрактичних
(проектування
змісту й
визначення
наповнення
основних етапів
реалізації
навчального
проекту) та
організаторськоуправлінських
(координування
процесом
здійснення
учнями проектної
діяльності);
наявність
індивідуальних якостей,
що підсилюють дієвий
вияв професійних умінь
та забезпечують
оптимізацію проектної
діяльності вихованців
шляхом доцільного
вибору та реалізації
найкращого варіанта
організації самостійної
навчально-пізнавальної
діяльності учнів з
урахуванням
конкретних умов,
необхідних зусиль
педагогів та учнів, їх
реальних можливостей
для здобуття
максимально можливих
результатів за
мінімально необхідних
затрат часу.
Пошуковий
• визначення теми проекту, пошук та аналіз проблеми, висування
гіпотези, постановка цілі, обговорення методів дослідження
Аналітичний
• аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу
досягнення цілі проекту, побудова алгоритму діяльності,
покрокове планування роботи
Практичний
• здійснення запланованих кроків
Презентаційний
• оформлення кінцевих результатів, підготовка та проведення
презентації
Контрольний
• аналіз результатів, оцінка якості проектної діяльності
наявність значущої у творчому, дослідницькому плані проблеми;
уміння вчителя ставити ключові та тематичні запитання;
практична значущість очікуваних результатів (публікація, постер,
альманах тощо);
самостійна робота учнів на уроці або поза уроком;
структурування змістовної частини проекту (етапи, завдання,
розподіл ролей тощо);
використання дослідницьких методів;
застосування комп'ютерних технологій (для пошуку інформації,
спілкування з іншими учасниками проекту, створення кінцевого
продукту проекту).
засобом
перевірки
відповідності
особистого
досвіду
потребам
особистісної
активної ролі в
суспільстві;
Проект є:
середовищем,
яке розвиває,
формує
соціальні
вміння, навички
та сприяє
процесу набуття
життєвого
досвіду;
Проект є:
Проект є:
Проект є:
шляхом
розвитку
творчого
потенціалу
особистості та її
самореалізації;
творчим звітом
про рівень
лідерської
компетентності.
розвиток
пізнаваль
них умінь
і навичок
учнів;
уміння
орієнтува
тися в
інформаці
йному
просторі;
уміння
самостійн
о
конструю
вати свої
знання;
уміння
інтегрува
ти свої
знання з
різних
галузей
науки;
уміння
критично
мислити.
Автор
oksana_28_09
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
104
Размер файла
1 208 Кб
Теги
презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа