close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

diplom(35)

код для вставкиСкачать
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
(повне найменування вищого навчального закладу) Інститут магіст ерської та післядипломної освіти
(повне найменування інституту)
Кафедра фінансів
(повна назва кафедри)
Дипломна робота
на тему: "Планування та прогнозування грошовими потоками підприємства" Виконав: студент 6 курсу, групи 606 ФКмз__
спеціальності
_____8.03050801 "Фінанси і кредит"______
(шифр і назва спеціальності)
___________магістр____________________
(освітньо-кваліфікаційний рівень)
_______Айкашева Ірина Григорівна_______
(прізвище та ініціали)
Керівник: Одінцова Т.М., к.е.н., доцент______
(прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання)
Рецензент __________________________
(прізвище та ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання)
_____________________________________________
Київ - 2013 рік
ЗМІСТ
ДИПЛОМНЕ ЗАВДАННЯ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.1 Сутність грошових потоків підприємства, їх класифікація та значення для підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2 Формування системи управління грошовими потоками на підприємстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.3 Теоретичні основи аналізу грошових потоків підприємства . . . . . . . . . 29 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПАТ "ЧЕРВОНА ЗІРКА" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2 Аналіз фінансового стану ПАТ "Червона Зірка" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.3 Аналіз складу, структури та динаміки грошових потоків ПАТ "Червона Зірка" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.4 Аналіз руху грошових коштів ПАТ "Червона Зірка" . . . . . . . . . . . . . . . 59 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПАТ "Червона Зірка" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.1 Планування грошових потоків на підприємстві ПАТ "Червона Зірка". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.2 Оптимізація залишків грошових коштів ПАТ "Червона Зірка" . . . . . . . 75 3.3 Удосконалення методики оцінки ефективності руху грошових коштів на основі кореляційного аналізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 4.1 Організація та управління охороною праці на підприємстві ПАТ "Червона Зірка" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4.2 Санітарно-гігієнічне забезпечення умов праці на виробництві . . . . . . .94
4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на ПАТ "Червона Зірка" . . . . . . . . 97
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Університет банківської справи Національного банку України
Інститут магістерської та післядипломної освіти
Кафедра: фінансів Освітньо-кваліфікаційний рівень: "Магістр"
Напрям підготовки: 0305 "Економіка та підприємництво",
Спеціальність: 8.03050801 "Фінанси і кредит"
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_______________ Лапко О.О.
"_____" ____________2013 р.
З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
___________________________________Герасименко Ірині Григорівні___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
1. Тема роботи: Планування та прогнозування грошовими потоками підприємства Керівник роботи: Одінцова Т.М., к.е.н., доцент________________________
( прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом вищого навчального закладу від "4"квітня 2013 року № 42-С
2. Строк подання студентом роботи _10.01.2014р._
3. Вихідні дані до роботи: фінансові звіти 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
Методи оцінки, аналізу та оптимізації грошових потоків
Аналіз та оцінка грошових потоків
Заходи з оптимізації грошових потоків та покращення основних показників діяльності підприємства
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
Класифікація грошових потоків підприємства
Аналіз структури грошових потоків підприємства
Динаміка основних показників діяльності підприємства
6. Консультанти розділів роботи
РозділПрізвище, ініціали та посада консультантаПідпис, датазавдання видавзавдання
прийняв1Одінцова Т.М.2Одінцова Т.М.3Одінцова Т.М.4Бурлакова І.А.
7. Дата видачі завдання "4" квітня 2013 року КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№
з/пНазва етапів дипломної роботиСтрок виконання етапів роботи Примітка Добір літератури, нормативних та інструктивних матеріалів з теми дослідження та їх аналіздо 10.04.2013р. Розробка та затвердження з науковим керівником плану дипломної роботи та індивідуального завдання на виконання дипломної роботидо 01.05.2013р. Подання остаточного варіанту першого розділу дипломної роботидо 01.06.2013р. Подання остаточного варіанту другого розділу дипломної роботидо 01.10.2013р. Подання остаточного варіанту третього розділу дипломної роботидо 01.11.2013р. Підготовка висновків до 03.12.2013р. Остаточне оформлення дипломної роботидо 10.12.2013р. Подання завершеної роботи із урахуванням зауважень наукового керівникадо 20.12.2013р. Написання науковим керівником відгуку на дипломну роботудо 10.01.2014р. Представлення дипломної роботи на кафедру та її попередній захистз 10.01.2014р. Захист дипломної роботи01.2013р.
Студент: _________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Керівник роботи: _____________ _Одінцова Т.М.
( підпис ) (прізвище та ініціали)
ВСТУП
В сучасних умовах господарювання грошові потоки є інструментом, яким опосередковується не тільки фінансова, але і виробнича, інвестиційна та загальногосподарська діяльність будь-якого підприємства. Досягнення ефективної діяльності суб'єкта господарювання можливе виключно за умов застосування зваженої фінансової політики, спрямованої не лише на використання фінансових ресурсів для задоволення поточних потреб, а й на джерел їх виникнення та напрямів використання. Порушення, які можуть виникати в процесі циркуляції грошових коштів, беззаперечно приводять до негативних явищ у фінансово-господарській діяльності будь-якого підприємства. В свою чергу глибокі структурні проблеми іноді завершуються тимчасовим чи повним призупиненням виробничої діяльності суб'єкта господарювання або взагалі його банкрутством. Незаперечним є той факт, що платоспроможність та ліквідність підприємства безпосередньо залежать від його здатності своєчасно та в необхідному обсязі генерувати грошові потоки, що потребує реалізації цілісної системи управління грошовими потоками, яка формується в результаті здійснення господарської діяльності підприємства. На сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин поряд з досягненням основної мети діяльності підприємства, яка полягає в максимізації його прибутку, набуває актуальності питання значення охорони праці на підприємстві. Соціальне значення охорони праці полягає в сприяння зростанню ефективності суспільного виробництва шляхом безперервного вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення її безпеки, зниження виробничого травматизму і захворюваності. При цьому економічний ефект від покращення організації охорони праці оцінюється результатами, які отримуються при зміні соціальних показників за рахунок впровадження заходів щодо поліпшення умов праці. Дослідження даної теми набуває актуальності у зв'язку з винятковою значимістю ефективного управління грошовими потоками для забезпечення фінансової рівноваги суб'єкта господарювання. Фактично теорія грошових потоків як самостійного об'єкту фінансового менеджменту не одержала достатнього поширення у вітчизняних наукових працях. За кордоном дане питання досліджувалося в роботах Ю. Брігхема, Л. Гапенські, В. В. Ковальова, Б. Коласса, Ч. Празанна, Е. С. Стоянова, Дж. К. Ван Хорна та інших. Вітчизняні науковці (Т. В. Белопольська, І. О. Бланк, В. П. Вишневський, В. Н. Єгоров) розглядали питання формування грошових коштів підприємства у контексті інших питань фінансового менеджменту (формування фінансових ресурсів підприємства, антикризове управління підприємством тощо). Метою дипломної роботи є дослідження та узагальнення теоретичних та практичних аспектів управління грошовими потоками, удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності управління рухом грошових коштів. Відповідно до поставленої мети було визначено наступні завдання: - розглянути сутність, поняття, класифікацію та значення грошових потоків на підприємстві; - вивчити основну мету, принципи, завдання та етапи управління грошовими потоками на підприємстві; - ознайомитися з існуючими підходами щодо аналізу руху грошових коштів на підприємстві; - проаналізувати фінансово-господарську діяльність ПАТ "Червона Зірка", провести аналіз складу, структури, динаміки та стану грошових потоків на підприємстві; - розробити план надходжень та витрат грошових коштів; - оптимізувати залишки грошових коштів на підприємстві; - удосконалити методику оцінки ефективності управління руху грошових коштів на підприємстві; - дослідити систему управління охороною праці в організації; - проаналізувати шкідливі та небезпечні фактори умов праці на суб'єкті дослідження; - оцінити можливість виникнення надзвичайних ситуацій на підприємстві. Предметом дослідження є процес управління грошовими потоками підприємства. Об'єктом дослідження виступають грошові потоки підприємства ПАТ "Червона Зірка". Під час написання дипломної роботи використовувалися наступні методи дослідження: монографічне вивчення літературних джерел (при дослідженні поняття грошових потоків та оцінці існуючих підходів до аналізу грошових потоків підприємств); методи статистичної обробки даних, зокрема, графічний (при дослідженні структури та динаміки позитивних та негативних грошових потоків підприємства) та табличний (при узагальненні підходів до класифікації грошових потоків, для систематизації показників фінансово-господарської діяльності та показників руху грошових коштів); горизонтальний та вертикальний аналізи (при аналізі агрегованого балансу підприємства, складу та структури вхідних та вихідних грошових потоків), кореляційний аналіз (при дослідженні синхронності позитивних та негативних грошових потоків, під час удосконалення методики оцінки ефективності управління грошовими потоками); розрахунок відносних показників (для визначення питомої ваги статей надходжень та видатків в структурі вхідного та вихідного грошового потоків, для розрахунку темпів приросту показників фінансового стану та руху грошових коштів), математико-статистичні методи (для визначення варіації та середньоквадратичного відхилення вхідних та вихідних грошових потоків, для розрахунку дисперсії обсягу щоденного обсягу грошового обороту). При виконанні дипломної роботи використовувалися прикладні програми пакету Microsoft Office. Інформаційною базою при проведенні дослідження виступали підручники, посібники, монографії, наукові статті вітчизняних та зарубіжних вчених з питань управління грошовими потокамиі, національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, дані фінансової звітності ПАТ "Червона Зірка", інформація з мережі Інтернет. Проведене дослідження дало змогу сформувати теоретичні засади механізму управління рухом грошових коштів та визначити його ефективності на досліджуваному підприємстві, зокрема удосконалено та обґрунтовано: - визначення поняття "грошові потоки", під яким запропоновано розуміти процес надходження та вибуття грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю підприємства протягом певного періоду часу, який характеризується факторами ризику та ліквідності; - методику оцінки ефективності управління грошовими потоками на основі кореляційного аналізу шляхом обґрунтування необхідності застосування в якості результуючого показника коефіцієнт швидкої ліквідності замість коефіцієнту абсолютної ліквідності та кластеризації факторних ознак за більш диференційованою шкалою. Практичне значення одержаних результатів дослідження заключається в тому, що застосування запропонованих автором складових управління грошовими потоками дозволяє підвищити ефективність управління рухом грошових коштів на підприємстві. Отримані результати дослідження мають прикладний характер та плануються до впровадження на ПАТ "Червона Зірка" (Довідка про впровадження від 18.05.2012 р.). Результати наукових досліджень доповідалися та обговорювалися на ІХ Міжнародній науково-практичній конференції "Об'єктивна оцінка конкурентоспроможності економічних систем: моделювання, прогнозування, прийняття рішень" (2-3 березня 2013 р., м. Київ), а також увійшли до збірника тез конференції на тему "Впровадження заходів антикризового управління грошовими потоками".
РОЗДІЛ I
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність грошових потоків підприємства, їх класифікація та значення для підприємства Термін "грошовий потік" - Cash flow - з'явився в іноземній літературі по фінансовому аналізу та фінансовому менеджменту наприкінці 50-х років минулого сторіччя та використовувався виключно в процесі визначення вартості фінансових активів та оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів, пізніше грошові потоки набули значно ширшого значення та використання в фінансовій практиці. Останнє обумовлене поступовим переходом від всебічного дослідження показників прибутковості до розгляду ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, тощо. Тобто визначальним етапом у розвитку економічної категорії "грошовий потік" став перехід до вирішення дилеми "ризик-прибутковості" як запобігання ймовірного банкрутства та фінансового краху суб'єкта господарювання [80]. Вітчизняні аналітики почалишироко оперувати терміном "грошовий потік" лише з початком ринкового реформування української економіки. За ринкових умов поява терміну "грошовий потік" поряд з існуванням категорії коштів є цілком оправданою. Адже термін "грошовий потік" розкриває динамізм підприємницької діяльності, де грошові надходження і вибуття мають постійний характер, йдучи безперервними потоками. Аналіз фінансово-економічної літератури дозволив встановити, що вітчизняні та закордонні вчені по-різному трактують визначення поняття "грошові потоки" підприємства і внаслідок цього по-різному підходять до управління ним [51].
На рисунку 1.1 представлено результати узагальнення підходів вчених щодо визначення поняття "грошові потоки".
Рисунок 1.1 - Підходи щодо визначення поняття "грошові потоки" Згідно МСБО № 7 "Звіт про рух грошових коштів" [10] грошовий потік - це надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів [51]. Згідно з національними П(с)БО № 4 "Звіт про рух грошових коштів" [12] грошові потоки (рух грошових засобів) - це надходження та вибуття грошових ресурсів та їх еквівалентів (кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, та короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у певну суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни своєї вартості) [60]. На основі аналізу вищевикладеного матеріалу було сформовано власне бачення даної категорії. На нашу думку "грошовий потік" - це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів, генерованих господарською діяльністю підприємства протягом певного періоду часу, які характеризуються факторами ризику та ліквідності. Та не зважаючи на відмінності в деталях усі підходи до тлумачення поняття грошового потоку підкреслюють його виняткову значимість для функціонування суб'єкта господарювання й забезпечення створення доданої вартості та достатку власників такого суб'єкта. Генеровані в результаті прийняття управлінських фінансових рішень грошові потоки мають слугувати забезпеченню загальної ефективності й досягнення основної мети діяльності підприємства - отримання прибутку [21]. Для якісного аналізу формування грошового потоку підприємства особливого значення набуває дослідження структури грошових потоків та їх класифікація. Особливо заслуговує класифікація, розроблена І. А. Бланком, який виділяє 19 класифікаційних ознак грошових потоків. Перелік основних класифікаційних ознак та види грошових потоків відповідно до них наведені в таблиці 1.1. Таблиця 1.1 - Класифікація грошових потоків підприємства Класифікаційна ознакаВиди грошових потоків121.За напрямком руху грошові потоки:- позитивні (сукупні надходження); - негативні (сукупні витрачання); Продовження таблиці 1.1122. За видом діяльності, що генерує грошовий потік: - операційний; - інвестиційний; - фінансовий. 3. За валютою деномінації - грошові потоки в іноземній валюті. 4. За критерієм розподілу грошових потоків у часі: - поточні (теперішні); - очікувані (майбутні). 5. За масштабом обслуговування фінансово-господарської діяльності: - грошовий потік підприємства в цілому; - грошовий потік окремого структурного підрозділу; - грошовий потік окремої господарської операції. 6. За ритмічністю здійснення: - регулярні грошові потоки; - нерегулярні грошові потоки. 7. За формою здійснення :
- готівковий грошовий потік; - безготівковий; 8. За методом розрахунку об'єму грошового потоку - валовий грошовий потік; - чистий грошовий потік; 9. За рівнем достатності об'єму грошового потоку - надлишковий грошовий потік; - оптимальний грошовий потік; - від'ємний грошовий потік; 10. За рівнем збалансованості об'єму грошового потоку - збалансований грошовий потік; - незбалансований грошовий потік;11. Можливість регулювання в процесі управління- грошовий потік, що регулюється; - грошовий потік, що не піддається регулюванню; 12. Значущість в формуванні кінцевих результатів господарської діяльності;- пріоритетний грошовий потік; - другорядний грошовий потік. Розглянемо сутнісні характеристики, притаманні грошовим потокам, основними із них є те, що грошові потоки є: об'єктом фінансового управління; процесом, безпосередньо пов'язаним з функціонуванням грошей і грошових коштів країни; процесом, пов'язаним із особливостями формування, розподілом і використанням капіталу суб'єкту господарювання; процесом, що відображає використання підприємством різних форм кредиту; процесом, який характеризує оборот та трансформацію окремих видів активів підприємства; процесом, який забезпечує генерування економічного ефекту; процесом, який відображає форми та об'єми функціонування 19 підприємства на товарному і фінансовому ринках; процесом, який відбувається з урахуванням чинника часу; процесом, який відбувається урахуванням чинника ризику; процесом, який відбувається з урахуванням чинника ліквідності. Розглянемо кожну із зазначених характеристик детальніше [1].
Грошові потоки є одним із об'єктів фінансового менеджменту, в рамках якого забезпечується адекватність моделі управління фінансами підприємств потребам мінливого ринкового середовища та ефективність досягнення корпоративних цілей, зокрема підтримання конкурентоспроможності у короткостроковому та довгостроковому періодах і максимізація добробуту власників [41].
Наступна сутнісна характеристика відображає процес, безпосередньо пов'язаний з функціонуванням грошей і грошової системи країни, оскільки існує значна взаємозалежність грошової системи (в тому числі грошових потоків) країни та грошових потоків окремих підприємств. Однак, такі сутнісні характеристики як процес, пов'язаний з особливостями формування, розподілом і використанням капіталу підприємства; процес, який відображає використання підприємством різних форм кредиту, і процес, який характеризує оборот і трансформацію окремих видів активів підприємства за своєю сутністю є взаємозалежними та взаємодоповнюючими. Тому їх слід розглядати комплексно у тісному взаємозв'язку . Таким чином, грошовий потік впливає на: - зміну структури активів; - зміну структури активів та капіталу [1]. Більшість операцій, що здійснюються на підприємствах, пов'язано з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків між підприємствами. Чітка організація розрахунків між постачальниками та покупцями безпосередньо впливає на швидкість обороту активів, своєчасне надходження грошових коштів, на взаємодії з персоналом, який виконував виробничі завдання, з органами соціального забезпечення та іншими організаціями й особами [41]. Як уже зазначалося, грошовий потік може генерувати додану вартість та формувати відповідний економічний ефект, але не завжди. Така характеристика грошового потоку , як процес, що забезпечує генерування економічного ефекту, стосується лише руху фінансових ресурсів, тобто грошових коштів, які обслуговують господарську діяльність підприємства і генерують додану вартість. Тому виділяти характеристику генерування економічного ефекту для загальної сукупності грошових потоків недоцільно. Грошові потоки опосередковують рух будь-яких ресурсів підприємства. Таким чином, при підвищенні ділової активності спостерігається збільшення обороту грошових коштів відповідного напрямку. Тому характеристика грошового потоку як процесу, що відображає форми і об'єми функціонування підприємства на товарному і фінансовому ринках, є цілком адекватною [1]. Розподіл руху грошових коштів за видами діяльності підприємства дає можливість об'єктивно оцінити результати його діяльності, а саме визначити строки, коли йому необхідно акумулювати значні фінансові ресурси для здійснення інвестиційної діяльності та залучити додаткові кошти для розрахунку за операційною діяльністю у разі відсутності наявних грошей. Крім цього, достатній запас грошових коштів дозволяє скоротити ризик незадоволення платіжних вимог постачальників у встановлені терміни. Формування грошових потоків на підприємстві характеризується різним рівнем їх значущості для забезпечення стабільності фінансово-господарської діяльності підприємства у короткостроковому та довгостроковому періодах. Основна увага фінансового менеджера повинна зосереджуватися на грошових потоках підприємства, що віднесені до складу пріоритетних - грошових потоків за операціями, які забезпечують створення більшої частини вартості або прибутку підприємства. До пріоритетних грошових потоків можна віднести надходження виручки від реалізації продукції, оплату рахунків постачальників, сплату податків, виплату заробітної плати, формування доходів власників. Отже, управління грошовими потоками в цілому є важливим елементом фінансової політики підприємства, воно наскрізь охоплює всю систему управління підприємства. Від якості та ефективності процесу управління грошовими потоками залежить не тільки стійкість підприємства в конкретний період часу, а й можливість подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на довгострокову перспективу. Грошові розрахунки сприяють підвищенню оборотності активів і капіталу, забезпечують фінансову стійкість, надають прогнозну інформацію для розвитку, сприяють своєчасним виплатам фінансовим партнерам. Отже, грошові потоки пов'язані з ліквідністю, платоспроможністю та фінансовою здатністю підприємств ефективно вести господарську діяльність [41]. Характеристика грошового потоку як процесу, який відбувається з урахуванням чинника часу, враховує його протікання протягом реального періоду часу та відображення зміни його вартості під дією часу. Отже, дану характеристику грошового потоку можна назвати адекватною. Чинник ризику необхідно враховувати в усіх господарських операціях підприємства, особливо у процесі руху грошових коштів. Тому характеристика грошового потоку як процесу, який відбувається з урахуванням чинника ризику можна вважати адекватною. Ліквідність є здатністю активів бути швидко конвертованими в грошову форму без втрати своєї поточної вартості. Рух грошових коштів фактично і є тим безпосереднім інструментом, через який підприємством регулюється структура відповідних груп активів, а відтак і загальний рівень ліквідності підприємства. Тому управління грошовими потоками має враховувати параметри ліквідності підприємства. У такому розрізі характеристика грошового потоку як процесу, який здійснюється з урахуванням чинника ліквідності, може також вважатися прийнятною. У процесі діяльності підприємства формуються економічні взаємозв'язки з суб'єктами економічних відносин всіх трьох видів його діяльності і опосередковується їх безпосередня взаємодія. Отже, через грошовий потік проявляються функції грошей як засобу обігу та платежу, і таким чином він відіграє роль інструменту взаєморозрахунків підприємства з суб'єктами фінансових відносин всіх видів його діяльності [1]. Питання сутності грошового потоку можна розглядати через механізм його визначення, що може зводитися до низки основних методів розрахунку величини грошового потоку. Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку пропонуються два методи розрахунку сумарної величини грошового потоку - прямий та непрямий, а в Національних стандартах бухгалтерського обліку наводиться лише один - непрямий метод розрахунку. Прямий метод розрахунку грошових потоків передбачає розрахунок арифметичної різниці між вхідними та вихідними грошовими потоками.
До вхідних грошових потоків належать: надходження виручки від реалізації товарів, робіт та послуг, надходження від реалізації необоротних активів та іншого майна, авансовані платежі отримані, бюджетні асигнування та інше цільове фінансування, благодійна допомога, надходження залучених коштів та інші. До вихідних грошових потоків належать: виплати па придбання товарів, втрати на оплату робіт та послуг, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, авансові платежі видані, виплат відсотків та дивідендів, розрахунки з бюджетом, інші виплати тощо. Непрямий метод базується на коригуванні розміру отриманого за відповідний звітний період прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на величину змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, етапі витрат (доходів), не пов'язаних з безпосереднім витрачанням (надходженням) коштів, а також на суми коштів, пов'язаних з рухом грошових ресурсів від інвестиційної та фінансової діяльності. Таким чином, в умовах дії методу нарахування і відповідності доходів і витрат, за якого прибуток (збиток) від реалізації продукції визначається за моментом її відвантаження, грошовий потік і розрахунок фінансових результатів від звичайної діяльності не збігаються в часі, оскільки: - прибуток визначається після здійснення продажу (продукція вважається реалізованою на момент її відвантаження), а не після надходження коштів від реалізації; - прибуток відображає грошові та негрошові доходи, визначені протягом певного періоду, що не збігаються з реальним надходженням коштів від цих операцій за цей самий період; - грошовий потік відображає рух коштів, які не враховуються у розрахунку прибутку (капітальні витрати, сплата податків, штрафів, боргів, надходження позикових коштів тощо); - при розрахунку прибутку витрати на виробництво продукції визначаються не в момент їх оплати, а при її реалізації тощо. Значення ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступним : а) грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства у всіх її аспектах. Можна вважати, що грошові потоки - це "кровоносна система" підприємства, його фінансовий кровообіг; б) ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку; в) раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу управління; г) ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі; ґ) управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства; д) ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства; е) активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, який генерується безпосередньо його грошовими активами [11]. Отже, на основі визначених сутнісних характеристик грошового потоку можна зробити висновок про те, що рух грошових коштів підприємства - це один із головних об'єктів фінансового менеджменту, представлений у грошовій формі і безпосередньо пов'язаний з функціонуванням грошей і грошової системи країни. Виконуючи функцію інструменту взаєморозрахунків із суб'єктами фінансових відносин всіх видів його діяльності, грошовий потік, пов'язаний із чинниками ліквідності та ризику, впливає на рух активів та капіталу підприємства, характеризується відповідним розміром, напрямком і часом [1].
1.2 Формування системи управління грошовими потоками на підприємстві Система управління грошовими потоками необхідна для виконання як стратегічних, так і короткочасних планів підприємства, збереження платоспроможності та фінансової стійкості, більш раціонального використання його активів та джерел фінансування, а також мінімізації витрат на фінансування господарської діяльності. Управління грошовими потоками - це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням грошових коштів підприємства і організацією їх обігу [41]. Управління грошовими потоками підприємства визначається такими особливостями: - грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства у всіх її аспектах, що дозволяє системно розглядати можливі загрози; - забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку, що сприяє стабільності джерел фінансування; - раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційної діяльності, що зменшує ризик простоїв у зв'язку з недостатністю оборотних активів; - дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі, знижуючи фінансовий ризик як основний елемент небезпеки; є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства, - підвищуючи віддачу використаних ресурсів; - забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. [4]. Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансово-господарською діяльністю. Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства у процесі його діяльності і розвитку шляхом балансування обсягів надходження й витрачання грошових коштів підприємства та їх синхронізація у часі та формування необхідної звітності, що забезпечить проведення всебічного аналізу грошових потоків. Метою аналізу є оцінка здатності підприємства генерувати грошові потоки в обсягах та за строками здійснення необхідних планових платежів, забезпечення оптимізації грошового потоку [50]. В процесі реалізації своєї головної цілі управління грошовими потоками підприємства спрямоване на вирішення наступних завдань: - формування достатнього обсягу грошових ресурсів підприємства відповідно до потреб підприємства для здійснення його господарської діяльності - це завдання реалізується шляхом визначення необхідного обсягу грошових ресурсів підприємства, встановлення джерел його формування та забезпеченні мінімізації вартості їх залучення; - оптимізація розподілу сформованого обсягу грошових ресурсів підприємства за видами господарської діяльності та напрямами використання. В процесі реалізації цього завдання забезпечується необхідна пропорційність в напрямках грошових коштів в розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, в рамках кожного із видів діяльності підприємства обираються найбільш ефективні способи використання ресурсів; - забезпечення високого рівня фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку досягається шляхом забезпечення формування раціональної структури джерел залучення грошових ресурсів, а також співвідношення обсягу їх залучення з власних та позикових джерел; - підтримка постійної платоспроможності підприємства здійснюється за рахунок ефективного управління залишками грошових коштів та їх еквівалентів, формування достатнього обсягу їхньої резервної (страхової) частини, забезпечення рівномірності надходження грошових засобів на підприємство, забезпечення синхронності формування вхідного та вихідного грошових потоків; - максимізація чистого грошового потоку підприємства, забезпечуючи задані темпи економічного росту підприємства на умовах самофінансування - реалізація цього завдання забезпечується за рахунок формування грошового обороту на підприємстві; вибір ефективної амортизаційної політики підприємства; своєчасної реалізації активів, що не використовуються; реінвестування тимчасово вільних грошових коштів; - забезпечення мінімальної втрати вартості грошових коштів в процесі їх господарського використання на підприємстві - грошові активи та їх еквіваленти втрачають свою вартість під впливом часу, інфляції, ризику, тому в процесі організації грошового обороту на підприємстві варто уникати формування надлишкових запасів грошових коштів, диференціювати напрями та форми використання грошових ресурсів, забезпечувати страхування фінансових ризиків [9]. Необхідність ефективного управління на основі оптимізації грошових потоків господарства визначається нами такими положеннями: - грошові потоки обслуговують господарську діяльність практично в усіх її аспектах; - ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу господарства у процесі його стратегічного розвитку, який значною мірою залежить від різноманітності грошових потоків та їх синхронізації у часі та в об'ємі; - завдяки ефективному управлінню грошовими потоками зменшується потреба господарства у позиковому капіталі; - управління грошовими потоками є суттєвим важелем у забезпеченні прискорення обороту капіталу господарства; - ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності господарства; - ефективне управління грошовими потоками сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій, які є джерелом прибутку для господарства. Процес оптимізації грошових потоків ґрунтується на відповідних принципах, які повинні забезпечувати: інформативну достовірність, збалансованість, ефективність та ліквідність [59]. Так, принцип інформативної достовірності передбачає те, що управління грошовими потоками підприємства має бути забезпечене необхідною інформаційною базою. Реалізація принципу збалансованості пов'язана з оптимізацією грошових потоків в процесі управління ними та вимагає забезпечення збалансованості грошових потоків за їх видами, обсягом, часом та іншими характеристиками. Реалізація принципу ефективності полягає в забезпеченні ефективного використання грошових потоків шляхом здійснення фінансових інвестицій підприємством. Забезпечення досягнення принципу ліквідності відбувається шляхом синхронізації позитивного та негативного грошових потоків в розрізі певного часового інтервалу. Система управління грошовими потоками суб'єкта господарювання є індивідуальною для кожного підприємства, оскільки необхідно враховувати особливості його фінансово-господарської діяльності та специфічні умови зовнішнього і внутрішнього середовищ її реалізації. Потреба в створенні ефективної системи управління грошовими потоками підприємства є незаперечною, як і важливість усвідомлення необхідності розробки теоретичних аспектів її функціонування для апарату фінансового менеджменту підприємств. Як кожна сукупність взаємопов'язаних елементів система управління грошовими потоками має свій об'єкт і суб'єкт. Якщо об'єктом управління в ній виступають грошові потоки підприємства, пов'язані із здійсненням різноманітних господарських та фінансових операцій, то суб'єктом є фінансова служба, склад і чисельність якої залежить від розміру, організаційної структури підприємства, кількості операцій, напрямів і видів діяльності. До елементів системи управління грошовими потоками відносять фінансові методи та інструменти управління грошовими потоками, нормативно-правове, інформаційне та програмне забезпечення. Але, на нашу думку, безпосередній прояв системи управління грошовими потоками на підприємстві реалізується через етапи управління, про що свідчить рис. 1.3. Серед фінансових методів виділяють систему розрахунків з дебіторами та кредиторами, засновниками, контрагентами, державними органами; також це кредитування, інвестування, страхування, оподаткування, факторинг. Фінансові інструменти об'єднують гроші, кредити, податки, форми розрахунків, інвестиції, ціни, інструменти фондового ринку, норми амортизації, дивіденди, депозити та інші інструменти, склад яких визначається особливостями організації фінансів на підприємстві.
Нормативно-правове забезпечення підприємства складається з системи державних законодавчо-нормативних актів, норм та нормативів, статуту господарюючого суб'єкта, внутрішніх наказів, договірної бази. У сучасних умовах ведення бізнесу необхідною складовою успіху є своєчасне отримання інформації та оперативне реагування на неї, тому важливим елементом управління грошовими потоками є внутрішньо-фірмова інформація підприємства, тож беззаперечною є необхідність побудови моделі управління грошовими потоками саме на підґрунті інформації, яку підприємство може отримати зі своїх внутрішніх спеціалізованих служб. Для цього є надзвичайно важливим є збирання поточної інформації та забезпечення повного й достовірного обліку грошових потоків підприємства, формування необхідної бухгалтерської звітності з обов'язковим її аналізом, адже саме бухгалтерська звітність являє собою комплекс взаємопов'язаних показників фінансово-господарської діяльності, які дають змогу розглянути динаміку діяльності підприємства. Лише за умови належним чином організованої системи реєстрації, обліку та аналізу показників господарської діяльності можливе ефективне виконання першого етапу управління грошовими активами - планування та прогнозування грошових потоків [8] Процес управління грошовими потоками підприємства охоплює п'ять етапів (рис. 1.3). На першому етапі відбувається організації обліку та формуваннявідповідної звітності, яка характеризує грошові потоки підприємства. На другому етапі проводиться аналіз грошових потів, основним завданням якого є виявлення рівня достатності формування грошових коштів, ефективність їх використання, а також збалансування позитивного та негативного грошових потоків за обсягами та в часі. Третій етап - оптимізація грошових коштів однією з найважливіших функцій управління грошовими потоками, спрямованою на підвищення його економічної безпеки як у тактичному аспекті функціонування, так і щодо ефективності в майбутньому. На даному етапі вирішуються такі важливі задачі, як: виявлення та реалізація резервів, які дозволяють знизити залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування; забезпечення 30 якомога найбільшої збалансованості та найбільш тісної взаємодії грошових потоків за видами господарської діяльності; підвищення кількості та якості чистого грошового потоку [11]. Етапи управління грошовими потоками підприємства
Забезпечення повного та достовірного обліку грошових
потоків на підприємстві та формування відповідної звітності
Аналіз грошових потоків підприємства за попередній період
Оптимізація грошових потоків підприємства
Планування грошових потоків підприємства в розрізі їх видів
Забезпечення ефективного контролю за грошовими потоками підприємства
Рисунок 1.3 - Етапи управління грошовими потоками підприємства Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності. Основними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є: - забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків; - забезпечення синхронності формування грошових потоків у часі; - забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства. Основними об'єктами оптимізації виступають: позитивний грошовий потік; негативний грошовий потік; залишок грошових активів; чистий грошовий потік. Найважливішою передумовою оптимізації грошових потоків є вивчення факторів, що впливають на їхні обсяги та характер формування у часі. Формування грошових потоків підприємства відбувається під впливом сумісної та одночасної дії різних за своїм походженням і характером факторів. . Ці фактори можна поділити на зовнішні (кон'юнктура товарного ринку, кон'юнктура фінансового ринку, система оподаткування підприємств, практика кредитування постачальників та покупців продукції, система розрахункових операцій, можливість залучення коштів) та внутрішні (життєвий цикл підприємства, тривалість операційного періоду, сезонність виробництва та реалізації продукції, невідкладність інвестиційних програм, амортизаційна політика підприємства, коефіцієнт операційного левериджу, фінансовий менталітет власників та менеджерів підприємства). У процесі оптимізації грошових потоків підприємства враховується характер впливу розглянутих факторів [64]. Основу оптимізації грошових потоків підприємства складає забезпечення збалансованості обсягів позитивного і негативного їхніх видів. На результати господарської діяльності підприємства негативний вплив роблять як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки. Розглянемо влив дефіцитного та надлишкового грошових потоків на діяльність підприємства більш детальніше. Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку виявляються в зниженні ліквідності і рівня платоспроможності підприємства, зростанні простроченої кредиторської заборгованості постачальникам сировини і матеріалів, підвищенні частки простроченої заборгованості по отриманих фінансових кредитах, затримках виплати заробітної плати (з відповідним зниженням рівня продуктивності праці персоналу), зростанні тривалості фінансового циклу, а в кінцевому рахунку - у зниженні рентабельності використання власного капіталу й активів підприємства. Негативні наслідки надлишкового грошового потоку виявляються у втраті реальної вартості тимчасово не використовуваних коштів від інфляції, втраті потенційного доходу від не використовуваної частини грошових активів у сфері короткострокового їхнього інвестування, що в кінцевому результаті також негативно позначається на рівні рентабельності активів і власного капіталу підприємства. Методи оптимізації дефіцитного грошового потоку залежать від характеру цієї дефіцитності - короткострокової чи довгострокової. Збалансованість дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді досягається шляхом використання "Системи прискорення - уповільнення платіжного обороту". Суть цієї системи полягає в розробці на підприємстві організаційних заходів щодо прискорення залучення коштів і уповільненню їхніх виплат. Слід зазначити, що "Система прискорення - уповільнення платіжного обороту", вирішуючи проблему збалансованості обсягів дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді (і відповідно підвищуючи рівень абсолютної платоспроможності підприємства), створює певні проблеми наростання дефіцитності цього потоку в наступних періодах. Тому паралельно з використанням механізму цієї системи повинні бути розроблені заходи для забезпечення збалансованості дефіцитного грошового потоку в довгостроковому періоді. Методи оптимізації надлишкового грошового потоку підприємства пов'язані з забезпеченням зростання його інвестиційної активності. У системі цих методів можуть бути використані: - збільшення обсягу розширеного відтворення операційних позаоборотних активів; - прискорення періоду розробки реальних інвестиційних проектів і початку їхньої реалізації; - здійснення регіональної диверсифікованості операційної діяльності підприємства; - активне формування портфеля фінансових інвестицій; - дострокове погашення довгострокових фінансових кредитів [11]. В процесі оптимізації грошових потоків підприємства дуже важливо забезпечити їх збалансованість у часі. Для цього треба користуватися наступними методами - вирівнюванням і синхронізацією. Вирівнювання грошових потоків спрямоване на регулювання їх обсягів у розрізі окремих періодів, що дозволяє усунути сезонні і циклічні коливання в формуванні вхідного і вихідного грошових потоків. Домогтися абсолютного узгодження вхідного і вихідного грошових потоків звичайно не вдається, але істотно зменшити періоди між їх піковими значеннями все-таки можливо. Зближення періодів надходження і вибуття коштів, накладання періодів здійснення виплат і надходжень вирівнює сукупний грошовий потік підприємства. Синхронізація грошових потоків підприємства спрямована на забезпечення більш чіткої залежності між вхідними та вихідними грошовими потоками. При цьому основним критерієм оцінки якості синхронізації є підвищення коефіцієнта кореляції потоків, який повинен прагнути до 1. Рішення завдання синхронізації потоків надходжень і виплат грошових коштів у часі та просторі забезпечує безперебійність виробничо-комерційної діяльності підприємства, фінансову стабільність і перспективи розвитку управління грошовими потоками [9]. На четвертому етапі проводиться планування грошових потоків підприємства, яке здійснюється в формі багатоваріантних планових розрахунків показників грошових потоків при різних сценаріях розвитку окремих факторів (оптимістичному, песимістичному та реалістичному).
Об'єктом контролю грошових потоків є виконання встановлених планових завдань по формуванню необхідного обсягу грошових коштів та їх використанню по передбаченим напрямам [9]. Реалізація даного етапу передбачає своєчасне виявлення відхилень величини та строків формування вхідних та вихідних грошових потоків від індикаторних величин; локалізацію виявлених відхилень та проведення аналізу причин їх формування; своєчасне інформування фінансового менеджер про виявлене відхилення; обґрунтування та подання варіантів урахування відхилень під час прийняття подальших управлінських рішень щодо управління грошовими потоками підприємства. Тож головним об'єктом системи контролю є сукупний рівень залишку грошових активів та рівень ефективності сформованого портфеля короткострокових фінансових вкладень [8]. Таким чином, система управління грошовими потоками підприємства - це сукупність цілей, задач, функцій, методів та інструментів управління, які дозволяють вирішувати проблемні питання у процесі формування позитивних і негативних грошових потоків на різних рівнях управління фінансовогосподарською діяльністю підприємства під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Ефективність управління досягається за умов отриманням на виході системи управління оптимальних значень керованих елементів грошових потоків [87]. 1.3 Теоретичні основи аналізу грошових потоків підприємства Необхідність проведення аналізу грошових потоків полягає в грошових ресурсів на підприємстві, нестійкому фінансовому стані багатьох підприємств, ризику втрати платоспроможності, а також в підвищенні рівня ефективності управління грошовими потоками та ін. Під аналізом грошових потоків підприємства розуміють процес дослідження системи показників, їх формування на підприємстві, виявлення основних тенденцій та закономірностей з метою з'ясування резервів подальшого підвищення ефективності управління ними [92]. Грошові потоки підприємства становлять багатокомпонентний об'єкт аналізу. Тому методи й підходи до їх аналізу у вітчизняній теорії та практиці мають як спільні, так і відмінні риси порівняно із зарубіжною практикою фінансового аналізу. Так, на думку Бланка І.А. основна мето проведення аналізу грошових коштів - виявлення резервів для підвищення ефективності діяльності підприємства в довгостроковій перспективі. В.Бондарев вважає основною метою аналізу є пошук причин дефіциту (надлишку) коштів, визначення джерел їхнього надходження й напрямків використання. Згідно з дослідженнями Н. Хахонової, аналіз грошових коштів доцільно робити для оцінки здатності підприємства генерувати кошти в розмірах та у строки, необхідні для здійснення планових витрат. Існує багато підходів до визначення цілей аналізу грошових потоків, але можна виділити два основних напрямки в методиці оцінки. Перший напрямок базується на аналізі абсолютних показників та є пріоритетним в роботі Ковальова В.В., Бочарова В.В.. Другий напрямок схиляється до аналізу відносних показників грошових потоків, у тому числі коефіцієнтів ліквідності грошового потоку, коефіцієнта платоспроможності, оборотності, реінвестування грошових потоків та ін. цей напрямок є пріоритетним в роботах Бланка І.А., Лігоненко Л. Підходи до аналізу грошових потоків вітчизняними та зарубіжними авторами подано у вигляді таблиці 1.2. Таким чином, згідно з табл. 1.2 можемо виділити такі найпоширеніші цілі аналізу грошових потоків: аналіз обсягів вхідного й вихідного грошового потоку й оцінка їхньої структури; аналіз загальних тенденцій у функціонуванні підприємства; аналіз достатності грошового потоку для обслуговування різних видів діяльності підприємства; аналіз збалансованості вхідних і вихідних грошових потоків; аналіз ліквідності грошових потоків; аналіз напрямків використання коштів; аналіз основних причин розбалансованості грошових потоків; аналіз ритмічності грошових потоків; аналіз ефективності діяльності й "якості" фінансового результату. Таблиця 1.2 - Основні підходи до аналізу грошових потоків вітчизняних та зарубіжних авторів АвторВиділені напрямки й підходи аналізуВітчизняний досвідБланк І.АПроводиться вертикальний і горизонтальний аналіз абсолютних значень грошових потоків, порівняльний аналіз грошових потоків, аналіз коефіцієнтів ефективності грошових потоків, аналіз загального циклу грошового обігу, Свот-аналіз грошового потоку Радіонов, Н.В., Радіонова С.ППроводиться динамічний аналіз грошових потоків, дисконтування грошових потоків Продовження таблиці 1.2
Поддєрьогін А.Н., Лігоненко Л.О., Ковальчук Г.В
Проводиться аналіз обсягу та складу грошових активів підприємства, аналіз грошового обігу й грошових потоків підприємства, аналіз джерел формування і напрямів використання коштів підприємства, оцінка ритмічності, синхронності і достатності грошових потоків, аналіз платоспроможності підприємства й ефективності керування грошовими потоками Білуха М.Т. Передбачається, що грошовий потік характеризує здатність підприємства виконати всі свої зобов'язання й рекомендує використати для його оцінки кредитоспроможності, фінансової стійкості й недопущення банкрутства, проводиться оцінка ритмічності, синхронності й достатності грошових потоків Зарубіжний досвідТ.Райс, Б. Койли Грошовий потік розглядається як інструмент регулювання кредитного ризику й основного показника кредитоспроможності позичальника Лафуенете А.М. Проводиться аналіз рівня самофінансування й залежності від зовнішнього фінансування зо допомогою показника грошового потокуХелферт Е.Проводиться аналіз рівня самофінансування й залежності від зовнішнього фінансування за допомогою показника грошового потоку, аналіз грошового обігу й грошових потоків підприємства, розроблена шести факторна дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового становища підприємства, 2 фактори в якій базуються на показнику операційного грошового потоку - коефіцієнта рентабельності операційних продажів по Cash-flow Зазначимо також, що після проведення експрес-аналізу необхідно здійснити коректування мети аналізу грошових потоків у зв'язку з тим, що можуть бути виявлені додаткові проблемні аспекти, зокрема систематичне виникнення дефіцитного грошового потоку й т. п. Згідно з виділеними цілями аналізу грошових потоків можемо сформувати три основних напрямки аналізу грошових потоків: аналіз формування грошових потоків, аналіз використання грошових потоків, аналіз ефективності грошових потоків. Систематизацію підходів до аналізу грошових потоків доцільно почати з виділення загальних стадій аналізу, що притаманні працям як вітчизняних, так і зарубіжних вчених [44]. . Стадії наведено у вигляді таблиці 1.3 . Таблиця 1.3 - Загальні стадії аналізу грошових потоків НайменуванняМета проведенняОсновні заходиПідготовчий етап Підготовити Джерела інформації, визначити пріоритетні напрями аналізуПідбір, підготовка й узагальнення вихідних даних для аналізу; вибір організаційно-технічного й програмного забезпечення; визначення пріоритетних цілей аналізу на наступних етапах, тривалості аналізу; методів аналізу, що відповідають поставленій мети Експрес-аналізДати первісну оцінку грошовим потокам підприємства Проведення первинного аналізу; визначення проблемних напрямків, що вимагають більш глибокого вивчення; проведення коректування первісних цілей аналізу у світлі отриманих результатів; вибір необхідних інструментів аналізу з урахуванням сформульованої мети Деталізований аналіз Дати якісну оцінку й вирішити всі поставлені перед аналітиками завдання Добуток аналітичних розрахунків; узагальнення отриманих результатів, і формування висновків; формування запланованих звітів з результатами аналізу й узагальнення отриманих висновків; коректування майбутніх цілей аналізу грошових потоків Основними завданнями аналізу грошових потоків є: - виявлення тенденцій та закономірностей розвитку грошових потоків підприємства - оцінка ступеню раціонального використання грошових коштів; - виявлення і запобігання особливості виникнення ситуації банкрутства підприємства; - вивчення факторів і прогноз збалансованості та синхронності грошових потоків за обсягом і часом для забезпечення платоспроможності підприємства; - пошук резервів підвищення ефективності та інтенсивності використання грошових потоків в процесі операційної, інвестиційної і фінансової діяльності та інші. Об'єктами аналізу грошових потоків на підприємстві є різні види грошових потоків. До основних принципів проведення аналізу грошових потоків можна віднести: - комплексність полягає в охопленні всіх необхідних показників для всебічного дослідження грошових потоків та вивчення причинних залежностей між ними; - системність полягає в дослідженні грошових потоків як складових динамічної системи, елементи якої пов'язані між собою та із зовнішнім середовищем; - коректність полягає в використанні тих показників, які доцільні та доречні при проведенні аналізу грошових потоків, і правильності їх розрахунків. Кількість необхідних показників повинна відповідати реальним потребам підприємства при управлінні грошовими потоками; - послідовність полягає в поетапному проведенні аналізу грошових потоків, що дозволяє поступово поглиблювати та узагальнювати результати аналізу; - систематизованість полягає в необхідності планування аналітичної роботи і регулярному її проведенні; - оперативність полягає в швидкості і чіткості проведення аналізу, а також в своєчасному забезпеченні управління інформацією про грошові потоки для прийняття мір щодо коригування ситуації; - інтерпретованість полягає в обґрунтуванні допустимих меж аналітичних показників, що дозволить швидко і правильно тлумачити результати аналізу; - ефективність полягає в виявленні диспропорцій між грошовими потоками та встановленні причин їх виникнення, підвищення ефективності управління ними. Затрати на проведення аналізу грошових потоків повинні давати багатократний ефект [92]. Від обсягів і швидкості руху грошового обігу, ефективності керування ним безпосередньо залежать платоспроможність і ліквідність підприємства. Тому аналіз грошових потоків є основою оцінки і прогнозування платоспроможності підприємства, дає змогу об'єктивніше оцінити його фінансовий стан. Аналіз грошових потоків проводять по підприємству в цілому, а також у розрізі основних видів господарської діяльності і центрахвідповідальності. Основними джерелами інформації для аналізу формування і розміщення капіталу даного підприємства є дані фінансової звітності: - форма № 1 "Баланс"; - форма № 2 "Звіт про фінансові результати"; - форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів"; - форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності", дані синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками грошових коштів. Спочатку проводять горизонтальний аналіз грошових потоків: вивчають динаміку обсягу формування додатного, від'ємного і чистого грошового потоку підприємства в розрізі окремих джерел, розраховують темпи їхнього зростання і приросту, визначають тенденції зміни їхнього обсягу. Темпи приросту чистого грошового потоку (ТЧГП) зіставляють з темпами приросту активів підприємства (ТА) і з темпами приросту обсягів виробництва (реалізації) продукції (ТРП). Для нормального функціонування підприємства, підвищення його фінансової стабільності і платоспроможності потрібно, щоб темпи зростання обсягів продажів були вищі від темпів зростання активів, а темпи зростання чистого грошового потоку випереджали темпи зростання обсягу продажів. Паралельно проводять і вертикальний (структурний) аналіз додатного, від'ємного і чистого грошових потоків: а) за видами господарської діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової), що дасть змогу установити частку кожного виду діяльності у формуванні додатного, від'ємного і чистого грошового потоків; б) за окремими внутрішніми підрозділами (центрами відповідальності), що покаже внесок кожного підрозділу у формування грошових потоків; в) за окремими джерелами надходження і напрямами витрати коштів, що дає можливість установити частку кожного з них у формуванні загального грошового потоку. При цьому визначають роль і місце чистого прибутку у формуванні ЧГП, виявляють ступінь достатності амортизаційних відрахувань для відтворення основних засобів і нематеріальних активів. Результати горизонтального і вертикального аналізу служать базою проведення фундаментального (факторного) аналізу формування чистого грошового потоку. Для вивчення факторів формування додатного, від'ємного і чистого грошових потоків рекомендується використовувати прямий і непрямий методи. Прямий метод спрямований на одержання даних, що характеризують як валовий, так і чистий потік коштів підприємства у звітному періоді. Застосовуючи цей метод, використовують безпосередньо дані бухгалтерського обліку і звіту про рух коштів що характеризують усі види їхніх надходжень і витрати. Відмінність результатів розрахунку грошових потоків за прямим і непрямим методами стосуються тільки операційної діяльності. Непрямий метод кращий з аналітичного погляду, тому що дає змогу пояснити причини розбіжностей між фінансовими результатами і вільними залишками готівки. Розрахунок чистого грошового потоку за непрямим методом здійснюють шляхом відповідного коригування чистого прибутку на суму змін у запасах, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень та інших статей активу, що належать до поточної діяльності. Джерелами інформації для розрахунку й аналізу грошових потоків за непрямим методом є звітний бухгалтерський баланс і звіт про прибутки та збитки. Керування грошовими потоками потребує постійного моніторингу (системи спостереження) рівномірності і синхронності формування додатного і від'ємного грошового потоку в розрізі окремих інтервалів прогнозного періоду, для чого можна застосовувати спосіб зіставлення динамічних рядів і графічний метод [5]. Аналіз літературних джерел показав, що вчені по-різному підходять до формування системи фінансових показників при проведенні аналізу грошових потоків, що вносить плутанину в виробленні чіткого,поетапного підходу до організації та проведення аналізу. Найбільш послідовний та цілісний підхід відображено в працях І.А. Бланка та Л.О.Лігоненко . Таким чином, системний підхід до аналізу грошових потоків й адаптація існуючих методів і прийомів до специфіки діяльності, особливостей виробничо-фінансового циклу підприємства дозволяє значним чином підвищити якість аналізу й сприяє більш швидкому досягненню поставленої мети. Завдяки застосуванню найбільш оптимальної методики проведення аналізу грошових потоків підприємства спрощується процедура аналізу грошових коштів підприємства залежно від поставленої мети, тим самим спрощується прийняття управлінських рішень щодо прискорення руху грошових коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства [44]. РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
ПАТ "ЧЕРВОНА ЗІРКА"
2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ "Червона Зірка" виготовляє посівну, ґрунтообробну та збиральну техніку для агропромислового комплексу, зокрема спеціалізується на виготовленні сівалок для посіву зернових і орних культур, культиваторів для суцільної і міжсмугової обробки ґрунту. За період свого існування завод із міжрайонної механічної майстерні виріс в новітнє підприємство, що успішно функціонує на вітчизняному та зарубіжних ринках. Успіх підприємства заснований на високій якості його продукції. Підприємство як приватна майстерня було засноване вихідцями з Британії братами Робертом і Томасом Ельворті в 1874 року.
1877 року було збудовано перший виробничий корпус, у якому розпочато виготовлення сівалок та інших машин. Розгорнулось активне будівництво заводу. У 1880-ті рр. завод Ельворті (так підприємство офіційно іменувалося до 1922 року), було першим і єдиним не тільки в Російській імперії, але і у всій Європі. У цей період на заводі працювало від 1600 до 2000 робітників.
На повну потужність завод запрацював 1908 року. Вже у 1910-ті рр. на підприємстві разом з сівалками випускали молотарки, маслобойки, просорушки та іншу техніку. Завод інтенсивно розширявся, нарощував темпи виробництва. До кінця 1917 року на заводі працювало вже понад 7 тисяч робітників.
Продукція підприємства не раз одержувала відзнаки на всеросійських та міжнародних виставках, користувалась попитом, як на російському, так і міжнародному, європейському, ринках. Представництва компанії знаходилися у 52 містах Російської імперії, Лондоні та Нью-Йорку.
Після Жовтневого перевороту 1917 року товариство занепадає. У квітні 1919 року (за ін. даними - 1920 року) завод був націоналізований більшовиками. 1922 року заводу сільсько-господарських машин, що знаходився у Єлизаветграді, присвоєно назву "Червона зірка"
Вже до 1925 року завод виробив у 2,5 рази більше машин, ніж 1913 року, а у 1927-28 роках підприємство почало експортувати сівалки до країн Близького Сходу.
1929 року на заводі вперше у СРСР було створено тракторну сівалку Т-1 для посіву зернових. На Міжнародній виставці в Лібаві у цьому ж, 1929 році, сівалку Т-1 було нагороджено великою Золотою медаллю, а 1937 року на Міжнародній виставці в Парижі удосконалена сівалка Т-7 також удостоїлась "Гран-прі".
В 1940 році завод випускав сільсько-господарські машини понад 20 марок.
Із початком ВВВ завод було евакуйовано в серпні 1941 року до Пензенської області (нині Росія), де в примітивних приміщеннях недобудованого цукрового заводу, в землянках і просто неба були розгорнуті роботи з виробництва для потреб війни мін та снарядів. У теперішній час це підприємство "Белинсксельмаш" (виробництво зернових сівалок, картоплесаджалок тощо; входить також до групи компаній "Ельворті Групп"), а поселення воєнних років переросло в промслове містечко Камєнка (Каменка).
Після звільнення Кіровограда (1944) розпочалось відновлення заводу "Червона зірка" - з евакуації повернулась невелика група фахівців і кадрових робітників. На відновлювальних роботах були переважно жінки, підлітки, школярі, усі городяни. Зруйновано було понад 84% всіх виробничих потуг і площ, тим не менше вже до кінця1944 року були вироблені аж 262 кінські сівалки. А 1945 року виготовлено 1500 сівалок і на потреби війни значну кількість боєприпасів.
До 1950 року завод у цілому (крім одного вщент зруйнованого корпусу) був відновлений, а за обсягами виробництва сільгоспмашин випередив довоєнний рівень. Так, за перше повоєнне десятиліття спепціальним конструкторським бюро заводу, технічними службами було створено 45 найменувань посівних машин. Випуск останніх збільшувався щороку і 1955 року склав 78 428 одиниць. А в 1962 році завод виготовив і постачив на село 64 746 кукурудзяних сівалок, що у 5,5 разів перевищувало кількість продукції в 1959 році.
1965 року в зв'язку з різкими змінами у відношенні керівництва країни до виробництва зерна, завод випустив 55 680 зернових сівалок і припинив випуск кукурудзяних сівалок. Усе це потребувало значної перебудови виробництва, великих капіталовкладень, але колектив заводу забеспечував робітників сільського господарства посівною технікою своєчасно. У 1966 році завод виготовив 108 877 штук сівалок і тукорозкидувачів.
Указом Президіума Верховної Ради СРСР від 25 червня 1966 року за "успішне виконання завдань семирічного плану, розробку конструкцій і освоєння виробництва нових машин", завод "Красная Звєзда" було нагороджено Орденом Трудового Червоного Прапора, а 1974 року підприємство нагороджено Орденом Жовтневої Революції.
Наприкінці 1960-х - у 70-і рр. завод значно розширив виробництво - зведено і здано в експлуатацію нові виробничі корпуси, що уможливило виробництво зернових сівалок нових типів СЗ-3,6.
У 1980-ті роки завод випускав близько 90 тисяч сучасних сівалок на рік. У 1970- 1-у пол. 80-их років підприємство випускало 100 % загальносоюзного виробництва для висіву насіння цукрових буряків, кукурудзи та овочевих культур, 25 % зернових і зернокомбінованих сівалок. Станом на 1979 рік продукція підприємства експортувалась до 40 країн світу.
Загалом у післявоєнний час з конвеєрів заводу зійшли:
мільйонна сівалка - у липні 1961 року;
двомільйонна сівалка - у вересні 1971 року;
тримільйонна сівалка - у липні 1983 року.
Станом на 1991 рік потужності підприємства дозволяли випускати 90-100 тисяч сівалок щороку, однак кризові 1990-ті значно звузили сфери попиту на продукцію заводу, а відтак обсяги виробництва. Проте і у важкий період 1991-98 років на підприємстві було розроблено конструкції 12 нових високовиробничих посівних машин та інших видів сільгосптехніки. 1993 року виробниче об'єднання "Красная Звєзда" перетворено на ВАТ з виробництва сільськогосподарської техніки "Красная Звєзда".
Значною подією для підприємства стала зміна керівництва у середині 1990-х рр. - наприкінці 1995 року завод очолив Олександр Саінсус, якому титанічними зусиллями вдалося повернути підприємству колишні виробничі оберти. Станом на 1995 рік на заводі лишилось тільки 800 робітників (у найкращі часи за СРСР їх було бл. 15 тис. осіб). Нове керівництво провело значний обсяг робіт, виділивши три основні напрямки, які дали змогу вижити і навіть наростити виробництво:
підвищення рівня виробництва;
збільшення асортименту;
оптимізація витрат[.
У 2000 році для розширення збуту продукції та залучення покупців на підприємстві було створено першу і найкращу в галузі машинобудування в Україні та серед країн СНД систему розподілу та просування продукції. Відтак, від 1999 по 2002 рік обсяги реалізації продукції ВАТ "Красная Звєзда" збільшилися майже в 10 разів.
На початку - всередині 2000-х рр. на заводі випускали 50 найменувань продукції: машини для обробки ґрунту - культиватори для суцільної обробки ґрунту, просапні культиватори, сівалки - зернові, зернотукові, зернотукотрав'яні, стернові та інші, а також машини для збирання врожаю - жатки, косилки, агрегати для просапних культур: кукурудзи, соняшнику, буряку, сої, овочів та інших культур, запчастини; під час сезону працювало 3 500 робітників 6 днів на тиждень у 2 зміни[.
Від 2003 року торгова марка продукції підприємства офіційно прибрала назву заводу на єдиній державній у країні українській мові - ВАТ "Червона Зірка".
У цьому ж 2003-му році заводом опробована нова пневматична сівалка СПП-4,5 для прямого посіву зернових культур з централізованим дозуванням, яка удостоєна золотої медалі на виставці "Золота осінь-2003" у Москві (Росія).
У 2004 році виробничі та управлінські процеси на підприємстві сертифіковані на відповідність системі управління якості ISO 9001:2000.
Починаючи від 1 липня 2008 року, змінивши 13-літнє успішне правління О. Саінсуса, головою правління і директором ВАТ "Червона зірка" є Сергій Калапа, які в цілому продовжив позитивні тренди розвитку заводу.
За основу у створенні нових машин на підприємстві прийнято курс на проєктування техніки світового рівня, що признчається для роботи із застосуванням надсучасних технологій обробки ґрунтів, са́ме тому під час такого створення використовуються найновіші комп'ютерні системи проєктування. Сьогодні конструкторське бюро передає щороку у виробництво не менше 2 нових і сучасних машин.
У теперішній час діє система дилерів з повноваженнями сервісних центрів, причому не тільки в Україні, а й у Білорусі, Російській Федерації, Казахстані, Молдові, Болгарії, Румунії,Литві та Чехії.
За останні роки свого розвитку завод "Червона зірка" став провідним підприємством з виробництва посівної техніки на пострадянському просторі - його доля ринку в СНД становить приблизно 45 %.
Так як фінанси є індикатором конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкової економіки, стійкий фінансовий стан суб'єкта господарювання є передумовою його ефективного функціонування в сучасних економічних умовах, так як він відображає стан фінансових ресурсів господарюючого суб'єкта, який дає можливість вільно маневрувати та ефективно використовувати грошові потоки підприємства, забезпечуючи при цьому безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, враховуючи витрати на розширення виробництва та оновлення основних фондів підприємства. Фінансовий стан підприємства відображає його здатність фінансувати свою діяльність та характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами суб'єкта господарювання, які необхідні для нормального його функціонування, а також доцільністю та ефективністю розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства, його фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Оцінка фінансового стану підприємства полягає в дослідженні фінансової ситуації, що склалася на підприємстві та розробці ефективних заходів щодо її зміцнення шляхом покращення та удосконалення фінансово-господарської роботи на підприємстві. Необхідність аналізу фінансового стану обумовлена важливістю отримання повної та достовірної інформації щодо рівня рентабельності та фінансової стійкості підприємства, об'єктивній оцінці стану та динаміки показників ліквідності, платоспроможності та розрахунку ефективності використання фінансових ресурсів досліджуваного підприємства. Проведемо оцінку фінансового стану ПАТ "Червона Зірка" шляхом дослідження збалансованості чотирьох показників динаміки, які об'єднує "золоте правило економіки": Тз(ЧП) > Tз(ЧД) > Тз(ВК) > Тз(ВБ) > 100% (2.1)
де Тз(ЧП) - ланцюговий темп зростання чистого прибутку підприємства; Тз(ЧД) - ланцюговий темп зростання чистого доходу; Тз(ВК) - ланцюговий темп зростання власного капіталу підприємства; Тз(ВБ) - ланцюговий темп зростання активів підприємства. Результати розрахунків даних показників наведені в таблиці 2.1. Таблиця 2.1 - Розрахунок показників для перевірки "золотого правила економіки" підприємства ПАТ "Червона Зірка" Показник
Рік2009/20082010/20092011/20102012/2011Темп зростання чистого прибутку-424,61137,5145,8925,68Темп зростання доходу від реалізації102,1699,05162,8363,27Темп зростання власного капіталу131,27201,74120,34134,05Темп зростання валютного балансу89,69140,97133,07119,90 Аналіз даних таблиці 2.1 показав, що протягом 2008-2012 рр. "золоте правило економіки" для досліджуваного підприємства не виконувалося. Так, протягом аналізованого періоду темпи зростання власного капіталу та валюти балансу перевищували темп зростання чистого прибутку підприємства, що свідчить про зменшення рентабельності власного капіталу та рентабельності активів підприємства, а також зниження оборотності його активів. На основі порівняння темпу зростання чистого прибутку з темпом зростання чистого доходу слід відмітити, що лише за результатами діяльності підприємства в 2010 році темп зростання чистого прибутку перевищував темп зростання чистого доходу від реалізації, на основі чого можна зробити висновок про збільшення чистої рентабельності продажів у 2010 році. Порівнюючи темпи зростання власного капіталу та валюти балансу варто зазначити, що перевищення темпів зростання власного капіталу над валютою балансу в 2009, 2010 та в 2012 роках свідчить про збільшення питомої ваги власного капіталу в пасивах балансу, що призводить до підвищення фінансової незалежності та фінансової стійкості підприємства. Згідно "золотого правила економіки" темпи зростання валюти балансу, власного капіталу, доходу від реалізації та чистого доходу мають перевищувати 100%. Ця нерівність протягом аналізованого періоду виконувалась не для всіх показників. Отже, на основі дослідження "золотого правила економіки" можна зробити висновок про зниження показників рентабельності, зменшення оборотності активів та збільшення частки власного капіталу підприємства. Наступним етапом загальної оцінки динаміки фінансового стану підприємства є побудова агрегованого балансу, на основі якого здійснимо аналіз структури майна підприємства та джерел його формування. Агрегований баланс ПАТ "Червона Зірка" наведений в таблиці 2.2. Аналізуючи динаміку агрегованого балансу ПАТ "" за період 2008-2012 рр. варто зазначити, що валюта балансу підприємства після незначного зниження в 2009 році почала зростати протягом наступних 3-х років, що свідчить про розширення діяльності підприємства починаючи з 2009 року. Таблиця 2.2 - Агрегований баланс ПАТ "Червона Зірка" за період 2008-2012 рр. Показник
Рік20082009201020112012123456АктивI. Необоротні активи1719913868214112660532469Незавершене будівництво11324418838382Основні засоби1632613624212232656732087II. Оборотні активи979210340127161880721980Виробничі запаси135088674510992095Незавершене виробництво362166277616872712Готова продукція та товари20071729194710763564Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги20242332362834596661Грошові кошти та їх еквіваленти448572113776Інші оборотні активи472183313493662Баланс2699124208341274541254449ПасивI. Власний капітал68278962180802175829167Інший додатковий капітал42014178417829952995Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 89230506016722812458 Продовження таблиці 2.2III. Довгострокові зобов'язання26962981298123818226Довгострокові кредити банків26962981298123818226IV. Поточні зобов'язання1746812265130662127317056Короткострокові кредити банків201918060464010930Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 6333920110440128164242Інші поточні зобов'язання2344212147Баланс2699124208341274541254449
Аналіз агрегованого балансу також показав, що протягом всього досліджуваного періоду необоротні активи підприємства переважали над оборотними, при чому частка необоротних активів підприємства переважала 40% від загального обсягу активів та постійно зростала, що свідчить про те, що підприємство має важку структуру балансу, що є характерним для даної галузі та вказує на значні накладні витрати та низьку мобільність майна підприємства. В складі необоротних активів підприємства значну частину займають основні засоби, на основі чого можемо зробити висновок про те, що підприємство нарощує свою майнову базу. Аналізуючи пасив підприємства можна зробити висновок про недостатній обсяг сформованого власного капіталу на підприємстві. Так, власних коштів не вистачає для фінансування необоротних активів, що в свою чергу свідчить про відсутність власного оборотного капіталу на підприємстві. В структурі власного капіталу підприємства значну питому вагу займає нерозподілений прибуток, при чому його питома вага постійно зростала протягом 2008-2012 рр., на основі чого можемо зробити висновок про те, що підприємство не споживає свій прибуток, а капіталізує його. При цьому також варто зазначити, що власного капіталу підприємства та його довгострокових зобов'язань протягом 2008-2011 років не вистачало для формування в повному обсязі необоротних активів підприємства. Отже, частина необоротних активів підприємства фінансувалася за рахунок його короткострокових зобов'язань. Аналізуючи структуру короткострокових зобов'язань підприємства слід відмітити, що значну питому вагу в них займає кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, при чому до 2012 року її обсяг постійно зростав. 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства ПАТ "Червона Зірка"
Одним з елементів аналізу фінансового стану підприємства є аналіз майнового стану, який проводиться на основі аналізу таких показників як: коефіцієнт зносу, коефіцієнт реальної вартості майна підприємства, коефіцієнт оновлення та коефіцієнт вибуття основних фондів, розрахунок яких для ПАТ "Червона Зірка" наведено в таблиці 2.3. Таблиця 2.3 - Показники стану та руху основних засобів ПАТ "Червона Зірка" протягом 2008 -2012 років Найменування показникаРікВідхилення20082009201020112012абс.відн.Коефіцієнт зносу основних засобів 0,340,390,340,350,370,037,85Коефіцієнт реальної вартості основних фондів 0,600,560,620,590,59-0,01-1,78Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,360,260,370,320,19-0,17-46,15Коефіцієнт вибуття основних засобів0,020,360,060,10,00-0,02-82,93
Проаналізувавши показники, наведені в таблиці 2.3, можна зробити висновки про погіршення стану основних засобів ПАТ "Червона Зірка" в 2012 році. Так, коефіцієнт зносу за аналізований період збільшився з 0,34 до 0,37. Поряд з цим позитивною тенденцією є те, що темпи оновлення основних засобів протягом аналізованого періоду, окрім 2009 року випереджали темпи їх вибуття. Цей процес пояснюється політикою підприємства, направленою на оновлення основних засобів. Щодо коефіцієнта зростання реальної вартості основних фондів, варто зазначити незначне зниження його значення на 1,8% протягом періоду, що аналізується. Також слід відмітити позитивну тенденцію щодо зниження коефіцієнта вибуття основних засобів на 82,9% протягом аналізованого періоду та зниження коефіцієнта оновлення з 0,36 до 0,19. Отже, можемо зробити висновки про те, що основні засоби ПАТ "Червона Зірка" знаходяться в задовільному стані та постійно оновлюються, підприємство має задовільний майновий стан. Важливим при оцінці фінансового стану є аналіз ліквідності, оскільки він дає змогу визначити здатність підприємства вчасно виконувати свої поточні зобов'язання, мобілізувавши ліквідні активи. Тому наступним етапом оцінки фінансового стану є аналіз показників ліквідності підприємства, які характеризують наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань. Показники ліквідності ПАТ "Червона Зірка" наведені у таблиці 2.4. Таблиця 2.4 - Показники ліквідності ПАТ "Червона Зірка" протягом періоду 2008-2012 роки Показники ліквідностіРікВідхилення20082009201020112012абс.відн.Коефіцієнт покриття0,560,840,970,881,290,73130,12Коефіцієнт швидкої ліквідності0,350,490,710,700,800,45127,97Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,000,040,010,050,000,00-Чистий оборотний капітал-7676-1925-350-2466492412600-164
Проаналізувавши дані, наведені в таблиці 2.4, можна зробити наступні висновки. Протягом періоду 2008-2011 років поточні активи не в достатньому обсязі забезпечували короткострокові зобов'язання підприємства. Про це свідчить коефіцієнт покриття, який протягом цього періоду мав значення, менше за нормативне та у 2011 році становив лише 0,88. Це свідчить про недостатність оборотних активів підприємства у разі необхідності негайного погашення всіх його короткострокових зобов'язань. Поряд з цим варто відмітити суттєве зростання коефіцієнта покриття в 2012 році до 1,29, на основі чого можемо зробити висновок про зростання платоспроможності підприємства. Також слід відмітити, що ПАТ "Червона Зірка" має достатні платіжні можливості за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами, про що свідчить показник швидкої ліквідності, який збільшився з 0,35 у 2008 р. до 0,80 у 2012р., що є більшим за його нормативне значення. Коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом останніх років набув значення від 0 до 0,05, тоді як рекомендована нижня межа даного показника складає 0,2. Це свідчить про те, що підприємство не має можливості погасити свої короткострокові зобов'язання негайно. Показник чистого оборотного капіталу показує спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. На підприємстві цей показник набув від'ємного значення протягом періоду 2008-2011 років, що також є негативною тенденцією. Поряд з цим варто відмітити зростання 2012 році чистого оборотного капіталу підприємства до 4924 тис. грн. Отже, на основі проведеного аналізу показників ліквідності, можна зробити висновок про значне покращення показників ліквідності підприємства в 2012 році в порівнянні з 2008-2011 роками. Всі показники, крім коефіцієнта абсолютної ліквідності, набули значення в межах нормативного. При аналізі діяльності підприємства важливу роль відіграє аналіз фінансової стійкості. Фінансово стійке підприємство - це таке підприємство, яке здатне розраховуватися за своїми зобов'язаннями, забезпечувати свою діяльність у поточному періоді та створювати умови щодо її розширення в майбутньому за рахунок власних фінансових ресурсів. Аналіз фінансової стійкості підприємства - найважливіша характеристика його діяльності та фінансово-економічного добробуту, яка характеризує результат поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, а також відображає здатність підприємства відповідати за своїми боргами й зобов'язаннями та нарощувати економічний потенціал. Розрахуємо відносні показники фінансової стійкості, які визначають рівень його перспективної платоспроможності. Їх розрахунок представлений в таблиці 2.5. Проаналізувавши дані, наведені в таблиці 2.5, можна зробити висновки стосовно фінансової стійкості ПАТ "Червона Зірка". Значення коефіцієнта автономії за аналізований період коливалося і зросло від 0,25 в 2008 році до 0,54 в 2012. Це означає, що підприємство в 2012 році на 54% було забезпечене власними ресурсами, при цьому коефіцієнт фінансування зменшився з 2,95 в 2008 році до 0,87 в 2012 році. На основі значень даних коефіцієнтів варто відмітити позитивну тенденцію до зменшення залежності підприємства від позикових ресурсів та зростання його фінансової автономії. Таблиця 2.5 - Розрахунок показників фінансової стійкості ПАТ "Червона Зірка" за період 2008-2012 рр. Показники фінансової стійкостіРікВідхилення20082009201020112012абс.відн.Коефіцієнт автономії0,250,370,530,480,540,29114,27Коефіцієнт фінансування2,951,70,891,090,87-2,08-70,62Коефіцієнт фінансової стійкості0,340,591,130,921,150,81239,31Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами-0,78-0,19-0,03-0,130,221,00-128,72Коефіцієнт маневреності власного капіталу-1,12-0,21-0,02-0,110,171,29-115,07 Аналізуючи динаміку коефіцієнта фінансової стійкості підприємства варто зазначити, що в 2010 році відбулося його зростання, внаслідок чого значення коефіцієнта склало1,13, що задовольняє нормативне. Але в 2011 році коефіцієнт знову зменшився та склав лише 0,92 при нормативному значенні більше 1. В цілому ж за період даний показник зріс з 0,34 в 2008 році до 1,15 в 2012 році, що слід відмітити як позитивну динаміку. Аналіз коефіцієнта забезпечення власними оборотними свідчить, що підприємство протягом 2008-2011 років не мало власних оборотних засобів, так як значення цього показника було від'ємним. Проте в 2012 році коефіцієнт забезпечення ВОК зріс до 0,22. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності підприємства. Під час аналізу даного показника було виявлено, що підприємство протягом 2008-2011 років не використовувало власний капітал для фінансування своєї поточної діяльності. В 2012 році коефіцієнт маневреності власного капіталу досяг значення 0,17. Таким чином, можна зробити висновок про значне покращення структури пасивів балансу підприємства внаслідок зростання питомої ваги власного капіталу в 2012 році, що призвело до зростання фінансової автономії підприємства та зниження його залежності від зовнішніх джерел фінансування. Важливим етапом оцінки фінансового стану підприємства є визначення результатів діяльності підприємства шляхом застосування показників, що характеризують ефективність використання виробничих і фінансових ресурсів, тобто розрахунок показників ділової активності. На основі їх розрахунку ми зможемо оцінити якість дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства (табл. 2.6). Таблиця 2.6 - Розрахунок показників ділової активності ПАТ "Червона Зірка" за 2008-2012 рр. Показники ділової активностіРікВідхилення20082009201020112012абс.відн.Коефіцієнт оборотності активів1,981,931,591,821,45-0,53-26,60Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості2,644,132,374,453,360,7227,16Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 5,176,044,584,962,73-2,44-47,11Строк погашення дебіторської заборгованості, днів69,6359,6278,5372,59131,6662,0389,09Строк погашення кредиторської заборгованості, днів 136,1287,22151,7980,92107,23-28,89-21,22Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 2,9910,0510,3718,008,205,21174,18
Продовження таблиці 2.6Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 2,272,091,701,981,58-0,69-30,27Коефіцієнт оборотності власного капіталу 6,555,213,433,642,85-3,70-56,49
Проаналізувавши дані, наведені в таблиці 2.6, можна зробити висновки про ділову активність ПАТ "Червона Зірка". Так, коефіцієнт оборотності активів складав 1,45 у 2012 році, що на 0,53 менше ніж у 2008. Найбільшого свого значення даний показник досяг в 2008 році та склав 1,98, після чого його значення поступово зменшувалося, що свідчить про уповільнення оборотності активів. Період погашення дебіторської заборгованості протягом аналізованого періоду збільшився. Так, у 2012 р. він складав 132 дні, що більше, аніж у 2008 році на 89 днів. Середній період погашення кредиторської заборгованості навпаки скоротився в порівнянні з 2008 роком з 136 днів до 107 днів у 2012 році. Такі тенденції можна охарактеризувати як негативні, оскільки підприємство отримує товарний кредит на менші терміни, ніж в попередньому році, одночасно розрив між строком погашення дебіторської та кредиторської заборгованості є достатньо суттєвим, при чому дебіторська заборгованість значно переважає на кредиторською. В сучасних умовах господарювання кредиторська заборгованість підприємство має дещо переважати над дебіторською, що обумовлено тим фактом, що дебіторська заборгованість - цегроші тимчасово відвернені з обороту, а кредиторська - грошові кошти, залучені в оборот. Також небажано сильне перевищення кредиторської заборгованості над дебіторської, тому що у випадку вимоги кредиторів (особливо по короткостроковій заборгованості) повернути борг, підприємство може бути поставлене в залежність від фінансового стану дебіторів. Аналізуючи показники ділової активності ПАТ "Червона Зірка" варто відмітити позитивну тенденцію до зростання коефіцієнта оборотності матеріальних запасів з 2,99 у 2008 році до 18,00 у 2011. Проте в 2012 році даний коефіцієнт знову зменшився і склав 8,2. Поряд з цим негативними є тенденції до зниження оборотності основних засобів та оборотності власного капіталу протягом аналізованого періоду, що свідчить про зниження ефективності використання основних фондів та власного капіталу підприємства відповідно. Таким чином, на основі аналізу показників ділової активності підприємства можна зробити висновок про те, що хоча значення більшості показників знаходилися в межах нормативного, більшість із них має тенденцію до зниження. На основі звітності ПАТ "Червона Зірка" розрахуємо показники рентабельності. Дані розрахунків представлені в таблиці 2.7. На основі даних, представлених в таблиці 2.7 можна зробити висновок про те, що підприємство можна вважати рентабельним, оскільки розрахункові значення показників рентабельності підприємства протягом останніх років набули додатного значення, за винятком 2008 року, коли підприємство отримало збиток в результаті своєї фінансово-господарської діяльності. Таблиця 2.7 - Розрахунок показників рентабельності ПАТ "Червона Зірка" за період 2008-2012 рр. Показники рентабельностіРікВідхилення20082009201020112012абс.відн.Коефіцієнт рентабельності активів-0,020,090,10,030,030,05-236,29Коефіцієнт рентабельності власного капіталу-0,070,240,220,070,050,12-176,36Коефіцієнт рентабельності діяльності -0,010,050,060,020,020,03-287,55Коефіцієнт рентабельності продукції0,010,010,070,030,030,02173,96
Аналіз показника рентабельності активів показав його зростання з -0,02 в 2008 році до 0,03 в 2012 році. Позитивно можна оцінити рівень рентабельності власного капіталу за результатами діяльності підприємства в 2009 та 2010 роках. Протягом цього періоду даний показник набув значення 0,24 та 0,22 відповідно. Проте в 2011-2012 роках рентабельність власного капіталу значно скоротилася і склала лише 0,07 та 0,05 відповідно. Аналізуючи динаміку коефіцієнтів рентабельності діяльності та рентабельності продукції варто зазначити зниження їх значення протягом аналізованого періоду на 0,03 та 0,02 пункти відповідно. Найбільшого свого значення дані показники досягли в 2010 році та склали відповідно 0,06 та 0,07. Таким чином, на основі показників рентабельності підприємства варто зазначити, що хоча значення всіх показників протягом аналізованого періоду було більшим від нуля, окрім 2008 року, що є в межах норми в динаміці всі вони зменшуються, що є негативною тенденцією. Отже, на основі аналізу фінансового стану ПАТ "Червона Зірка" можна зробити наступні висновки. Основні засоби підприємства знаходяться в гарному стані, про що свідчать показники майнового стану підприємства. Так, коефіцієнт зносу основних засобів знаходиться в межах свого нормативного значення, поряд з цим слід відмітити позитивну тенденцію щодо зростання коефіцієнта оновлення основних засобів, а також значне перевищення коефіцієнта оновлення основних засобів над коефіцієнтом їх вибуття. Розрахунок показників ліквідності виявив позитивну тенденцію щодо зростання коефіцієнта покриття, чистого оборотного капіталу та швидкої ліквідності в 2012 році в порівнянні з періодом 2008-2011 років. Проте значення коефіцієнта абсолютної ліквідності залишилося незадовільним. Аналізуючи показники фінансової стійності підприємства варто зазначити позитивну тенденцію до зростання значення коефіцієнта автономії та коефіцієнта фінансової стійкості та одночасне зменшення значення коефіцієнта фінансування, що свідчить про зростання фінансової автономії підприємства та зниження його залежності від зовнішніх джерел фінансування, а також покращення структури пасивів підприємства. Одночасно в 2012 році відбулося зростання коефіцієнтів маневреності власного капіталу та забезпечення власними оборотними коштами. Аналіз показників ділової активності підприємства показав відсутність чіткої тенденції в динаміці даних показників. Аналізуючи зміну показників ділової активності підприємства слід зазначити зменшення коефіцієнта оборотності активів та коефіцієнта оборотності матеріальних запасів в цілому за період, а також збільшення строку погашення дебіторської заборгованості та, відповідно, коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості та одночасне зниження строку погашення кредиторської заборгованості підприємства, що є негативними тенденціями. Аналізуючи показники рентабельності підприємства за період 2008-2010 р. варто відмітити, що хоча їх значення становило більше нуля, окрім 58 2008 року, коли підприємство отримало збиток, в 2011-2012 роках відбулося значне зменшення показників рентабельності в порівняння з їх значенням станом на кінець 2009 та 2010 р.
2.3 Аналіз складу, структури та динаміки грошових потоків ПАТ "Червона Зірка" Аналіз грошових потоків за видами діяльності, з точки зору забезпечення ефективності управління грошовими потоками підприємства, є одним з найбільш важливих, оскільки керована зміна грошового потоку по операційній, інвестиційній чи фінансовій діяльності підприємства в найбільшій мірі може вплинути на значення загального чистого грошового потоку підприємства, а як наслідок - на фінансовий стан. Виходячи з цього, саме на основі аналізу грошових потоків слід приймати відповідні управлінські рішення, що розраховані на середньострокову та довгострокову перспективу [56]. Проведемо аналіз динаміки та структури вхідних та вихідних грошових потоків підприємства за період 2008-2012 рр. (рис. 2.1 та 2.2 відповідно). Аналізуючи дані, представлені на рисунку 2.1 варто зазначити, що протягом аналізованого періоду структура позитивних грошових потоків в розрізі видів діяльності підприємства була нерівномірною. Так, в 2008 році в структурі надходжень підприємства найбільшу частку займали надходження від фінансової діяльності, в саме 52,1%. В 2009 році підприємство отримало грошові надходження від інвестиційної діяльності, які склали 43,4%, на другому місці знаходилися надходження від операційної діяльності - 37,1%. Аналізуючи структуру грошових надходжень підприємства в 2010-2012 роках варто зазначити, що найбільшу питому вагу займали надходження від операційної діяльності - 61,6% ; 82,6% та 70,7% відповідно. Рисунок 2.1 - Структура позитивного грошового потоку ПАТ "Червона Зірка" за період 2008-2021 р. Аналіз структури негативного грошового потоку підприємства виявив, що протягом аналізованого періоду в структурі грошових видатків підприємства найбільшу питому вагу займали грошові видатки від операційної діяльності. Так, в 2008 році їх питома вага становила 91,4%, в 2009-2010 роках їх частка дещо знизилася, а в 2011 році знову збільшилася до 80,9%. Також варто зазначити, що підприємство здійснювало грошові видатки в розрізі інвестиційної діяльності лише в 2009 та 2010 роках, коли їх частка склала 30,4% та 35,9% відповідно. При цьому питома негативного грошового потоку від фінансової діяльності протягом аналізованого періоду зросла з 8,6% до 19,0%. Структура негативного грошового потоку підприємства "ПАТ "Червона Зірка" наведена на рис. 2.2. Рисунок 2.2 - Структура негативного грошового потоку ПАТ "Червона Зірка" за період 2008-2012 р. Проведемо більш детальне дослідження динаміки та структури позитивних та негативних грошових потоків ПАТ "Червона Зірка" за період 2008-2012 р. Аналізуючи дані, слід зазначити суттєве зростання загального обсягу позитивного грошового потоку підприємства з 9059 тис. грн. в 2008 році до 119880 тис. грн. в 2012 році. Поряд з цим протягом періоду 2008-2012 рр. відбулося суттєве зростання загально обсягу прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на 6993,20 тис. грн. Аналіз загального обсягу надходжень за рахунок амортизації необоротних активів показав зростання їх абсолютної величини з 1106 тис. грн. до 4269 тис. грн. протягом аналізованого періоду та одночасне зменшення їхньої частки в структурі грошових надходжень підприємства з 61 12,21% до 3,56%. Аналізуючи структуру та динаміку грошових надходжень підприємства, варто відмітити відсутність чіткої тенденції щодо надходжень від інвестиційної діяльності. Так, досліджуване підприємство отримувало грошові надходження від реалізації необоротних активів в 2009 та в 2010 роках в розмірі 9046 тис. грн. Та 378 тис. грн. відповідно. При чому питома вага надходжень від інвестиційної діяльності склала 43,4% в 2008 році та 2,3% в 2010 році. Аналіз загального обсягу надходжень підприємства від фінансової діяльності також виявив їх нерівномірність протягом аналізованого періоду. Так, в 2008 році їх питома вага склала 52,1%, а надходження грошових коштів відбулося за рахунок позики. В 2009 та 2010 роках надходження від фінансової діяльності підприємства повністю відбулися за рахунок зростання власного капіталу та склали 19,5% та 36,1 відповідно. В 2011-2012 роках підприємство знову отримало позики, надходження від яких склало 17,4% та 29,3% від загального обсягу вхідного грошового потоку відповідно. Аналіз даних, показав, що протягом аналізованого періоду загальний обсяг негативних грошових потоків підприємства збільшився на 111620 тис. грн. При цьому варто зазначити, що позитивні та від'ємні грошові потоки зросли однаковими темпами. В структурі грошових видатків підприємства в 2008 році на першому місці знаходилися видатки на оплату поточних зобов'язань, які склали 40,9%, на другому - збільшення оборотних активів, а саме 36,5%. В 2009 році на першому місці знаходилися видатки на придбання необоротних активів - 34,4%, в 2010 - на оплату поточних зобов'язань - 44,2%. Найбільшу ж питому вагу в загальному обсязі вихідного грошового потоку в 2011-2012 роках році склав прибуток від нереалізованих курсових різниць, частка якого дорівнювала 75,8% та 54% відповідно, на другому місці - витати на погашення позик 12,9% та 19,0% відповідно. Чистий грошовий потік є одним із найважливіших результатів фінансової діяльності підприємства, який багато в чому визначає фінансову рівновагу та темпи зростання ринкової вартості підприємства та характеризує різницю між позитивними та негативними грошовими потоками (між надходженнями та видатками грошових коштів) в досліджуваному періоді часу та в розрізі окремих часових інтервалів.
З формули розрахунку чистого грошового потоку видно, що в залежності від співвідношення об'єму позитивного та негативного грошового потоку сума чистого грошового потоку може характеризуватися як позитивною, так і від'ємною величинами, які визначають кінцевий результат господарської діяльності підприємства [11]. "Якість" чистого грошового потоку можна оцінити як високу, якщо за результатами звітного періоду спостерігається позитивний чистий рух коштів від операційної діяльності та від'ємний - унаслідок інвестиційної та фінансової діяльності. Це означає, що операційна діяльність підприємства забезпечує достатню кількість коштів для здійснення операційних витрат, фінансування інвестиційних потреб підприємства та здійснення платежів за фінансовою діяльністю. При цьому бажано мати позитивне значення чистого руху грошових коштів унаслідок усіх видів діяльності за період [89]. Розрахунок чистого грошового потоку в розрізі видів діяльності, а також чистий грошовий потік по підприємству в цілому представлений в таблиці 2.8. Таблиця 2.8 - Динаміка та структура чистого руху грошових коштів ПАТ "Червона Зірка" за період 2008-2012 рр. ПоказникРік20082009201020112012Чистий рух коштів від операційної діяльності -4177,2-51121316-2975-13143Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 02998-562200Чистий рух коштів від фінансової діяльності3915,230524194404012082Чистий рух коштів за звітний період-262938-1121065-1061Грошовий потік до фінансування (Free Cash Flow) -3723,2-1110-3487-2400-14120
Аналіз даних, представлених в таблиці 2.8 показав відсутність чіткої тенденції в динаміці чистого руху грошових коштів підприємства. Так, за результатами своєї діяльності підприємство в 2008, 2010 та 2012 роках отримувало від'ємне значення чистого руху грошових коштів в розмірі 262 тис. грн.; 112 тис. грн. та 1061 тис. грн. відповідно, а чистий рух коштів від операційної діяльності протягом аналізованого періоду, окрім 2010 року також набув від'ємного значення. Отже, аналізуючи дані, представлені в таблиці 2.8 можна зробити висновок, що "якість" грошового потоку підприємства не є високою. Важливою характеристикою ефективності діяльності підприємства є величина Free Cash Flow (грошовий потоків до фінансування), який визначає рівень фінансової залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування (за рахунок як позикового, так і власного капіталу) [65]. Аналізуючи динаміку величини грошового потоку до фінансування варто відмітити, що протягом аналізованого періоду вона набула від'ємного значення, що свідчить про високий рівень залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування та відсутність джерела самофінансування господарської діяльності підприємства. Отже, аналіз динаміки та структури вхідних грошових потоків підприємства протягом 2008-2012 років виявив нерівномірність грошових надходжень підприємства в розрізі окремих видів діяльності підприємства, а також значну залежність підприємства від позикових коштів. 2.4 Аналіз руху грошових коштів ПАТ "Червона Зірка" Управління грошовими потоками необхідно розглядати як послідовний процес постановки завдань та їх виконання, що побудований на попередньому вивченні та всебічному аналізі грошових потоків підприємства [55]. Основною метою проведення аналізу грошових потоків підприємства є виявлення рівні достатності формування грошових коштів, ефективності їх використання, а також збалансованості потоку надходжень та видатків грошових коштів за обсягом та в часі [89]. Ефективне управління рухом грошових коштів є основою фінансової рівноваги в процесі стратегічного розвитку підприємства. Фінансова стійкість підприємства та темпи його розвитку значною мірою визначаються рівнем синхронізації позитивних та негативних грошових потоків за обсягами і часом [88]. На рисунку 2.3 представлена динаміка надходжень та видатків підприємства протягом періоду 2008-2012 рр. Так, аналіз даних, представлених на рисунку 2.3 показав, що позитивний та негативний грошові потоки досліджуваного підприємства є синхронними. Рисунок 2.3 - Динаміка позитивного та негативного грошового потоку ПАТ "Червона Зірка" протягом 2008-2012рр. З метою визначення ступеня синхронізації грошових потоків протягом досліджуваного періоду, а також для оцінки рівномірності формування позитивного ти від'ємного грошових потоків розрахуємо такі статистичні показники як коефіцієнт кореляції, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації грошових потоків. Результати розрахунків наведені в таблиці 2.9. Таблиця 2.9 - Розрахунок коефіцієнта кореляції та коефіцієнта варіації грошових потоків ПАТ "Червона Зірка" протягом 2008-2012 рр. ПоказникиЗначенняКоефіцієнт кореляції0,9999Середньоквадратичне відхилення позитивних грошових потоків44628,7410Коефіцієнт варіації позитивних грошових потоків87,7344Середньоквадратичне відхилення негативних грошових потоків44856,0815Коефіцієнт варіації негативних грошових потоків88,3578
Аналізуючи розрахований коефіцієнт кореляції, можна зробити наступні висновки: так як даний показник відображає статистичний взаємозв'язок позитивного та негативного грошових потоків і показує позитивну кореляцію, то його числове значення повинне прямувати до "+1". Фактично, значення коефіцієнта дорівнює "+0,9999" , що свідчить про високий рівень зв'язку між зміною позитивних та негативних грошових потоків. Рівномірність негативного та позитивного грошових потоків підприємства оцінюють за допомогою коефіцієнта варіації. Грошові потоки вважають рівномірними, якщо коефіцієнт варіації не перевищує 33%. Провівши необхідні розрахунки отримаємо наступні результати: коефіцієнт варіації позитивного грошового потоку склав 87,7%, а негативного - 88,4%. На основі отриманих значень коефіцієнтів варіації позитивного та негативного грошових потоків підприємства можна зробити висновок, що дані грошові потоки є нерівномірними. Розрахунок коефіцієнта достатності та коефіцієнтів ефективності грошових потоків ПАТ "Червона Зірка" за період 2008-2012 рр. наведений в таблиці 2.10. Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку визначає рівень ефективності грошового потоку. Аналіз даного показника свідчить про відсутність чіткої тенденцію щодо його динаміки. Так, в 2008 році його значення склало -0,04, а в 2011 зменшилося до -0,49. Позитивне значення даного показника спостерігалося лише в 2010-2011 роках. Таблиця 2.10 - Розрахунок коефіцієнта достатності та коефіцієнтів ефективності грошових потоків ПАТ "Червона Зірка" протягом 2008-2012 рр. Показник20082009201020112012Коефіцієнт реінвестування ЧГП-0,04-0,740,063,65-0,49Коефіцієнт якості ЧГП-0,430,19-34,152,00-7,23Коефіцієнт достатності ГП-0,220,51-0,070,64-0,09
Коефіцієнт якості чистого грошового потоку визначає якість чистого грошового потоку за рахунок збільшення питомої ваги чистого прибутку від реалізації продукції та зниження її собівартості. Через від'ємне значення чистого прибутку підприємства в 2008, 2010 та 2012 роках коефіцієнт якості чистого грошового потоку також набув від'ємного значення, в цілому ж за період він знизився з -0,43 до -7,23 що свідчить про зниження якості чистого руху грошових коштів. Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку визначає достатність акумульованого підприємством чистого грошового потоку з позиції фінансованих ним потреб. Так, варто зазначити, що протягом аналізованого періоду даний показник дещо збільшився з -0,22 до -0,09. Проаналізуємо грошові потоки підприємства за допомогою системи коефіцієнтів. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку характеризує забезпечення витрачання грошових засобів їх надходженням. Дані, свідчать про відсутність чіткої тенденції щодо значення даного показника. Так, в 2008, 2010 та 2012 роках році він становив менше 1, що свідчить про перевищення негативних грошових потоків над позитивними, а в 2009 та 2011 роках грошові надходження переважали над видатками підприємства. Коефіцієнт відношення грошових надходжень до чистого грошового потоку характеризує, який обсяг грошових надходжень потрібний для отримання 1 гривні чистого грошового потоку. Значення даного показника в 2012 році зменшилося в порівнянні з 2008 роком з -34,58 до - 112,99. Коефіцієнт інкасації дебіторської заборгованості характеризує ступінь обертання дебіторської заборгованості на основі грошових надходжень. Даний показник збільшився з 1,62 в 2008 році до 9,31 в 2012, одночасно також зріс коефіцієнт покриття кредиторської заборгованості надходженням грошових засобів з 0,95 до 19,57. Коефіцієнт поповнення грошових засобів, який характеризує ступінь збільшення залишку грошових засобів, також значно збільшився. За даними ступінь обертання оборотних активів підприємства на основі грошових надходжень, який характеризує коефіцієнт обертання оборотних активів на основі грошових надходжень протягом періоду, що аналізується значно зріс з 0,93 в 2008 році до 5,45 в 2012 р. Аналізуючи дані варто зазначити, що коефіцієнт окупності грошового потоку показує скільки гривень виплат потрібно здійснити для отримання 1 грн. грошових надходжень. Протягом періоду, що аналізується, даний показник не має чіткої тенденції. Так, в 2012 році його значення склало 1,01, що на 1,95% більше, ніж в 2008 році. Коефіцієнт співвідношення грошових виплат та чистого грошового потоку характеризує генерування чистого грошового потоку підприємства 1 гривнею грошових надходжень. Оскільки у 2008, 2010 та 2012 роках чистий грошовий потік підприємства мав від'ємне значення, даний коефіцієнт набув від'ємного значення. Коефіцієнт вибуття грошових засобів, який характеризує розмір грошових виплат, що припадають на 1 грн. залишку грошових засобів, протягом періоду, що аналізується зменшився з 2330,2 до 1591,3. Грошову місткість оборотних активів, тобто розмір грошових виплат, що потрібно здійснити для формування 1 грн. оборотних активів характеризує коефіцієнт співвідношення оборотних активів підприємства і грошових виплат. Негативним є факт зростання даного показника. Так, в 2012 році в порівнянні з 2008 його значення збільшилося з 0,95 до 5,50. На основі коефіцієнтів, розрахуємо коефіцієнти ефективності грошових потоків ПАТ "Червона Зірка" протягом періоду 2008-2012 років. Коефіцієнт притоку грошових засобів характеризує скільки гривень чистого грошового потоку генерує 1 гривня грошових надходжень. Значення даного коефіцієнта для підприємства протягом аналізованого періоду коливається та не має чіткої тенденції. В цілому ж протягом 2008-2012р. показник притоку грошових засобів зменшився з -0,03 до -0,01 або на 69,%. Коефіцієнт ефективності грошового потоку показує скільки гривень чистого грошового потоку забезпечує 1 гривня грошових виплат, аналіз динаміки даного показника показав його незначне зростання з -0,03 до -0,01. Аналізуючи коефіцієнти ефективності грошових потоків варто відмітити, що показники даної групи, за винятком коефіцієнта покриття дебіторської заборгованості чистим грошовим потоком та коефіцієнта ефективності використання оборотних активів на основі чистого грошового потоку мали тенденцію до зменшення. Аналізуючи дані, слід відмітити тенденцію до зниження коефіцієнту осідання позитивного грошового потоку, який характеризує частку грошового потоку, що осідає в грошових засобах. Так, в 2012 році його значення наблизилося до нуля. Коефіцієнт достатності грошових засобів для здійснення грошових виплат характеризує ступінь покриття грошових виплат грошовими засобами, що є розпорядженні підприємства. Значення даного показника за період, що аналізується, також зменшилося і наблизилося до нуля. Коефіцієнт осідання чистого грошового потоку показує яка частина чистого грошового потоку осідає в грошових засобах. В 2008 році цей показник склав -0,02, а в 2012 знизився до -0,07. Коефіцієнт абсолютної платоспроможності характеризує здатність підприємства виконувати свої зобов'язання за рахунок наявних грошових коштів. Так, протягом аналізованого періоду даний показник не мав чіткої тенденції і в 2012 році склав 0,01. Частку оборотних активів, що знаходиться в грошових коштах характеризує коефіцієнт маневреності оборотних активів, який. Протягом періоду, що аналізується, даний показник набув дуже низького значення і в 2012 році наблизився до нуля. Отже, на основі результатів проведених розрахунків можна зробити висновок про відсутність чіткої тенденції в русі грошових потоків на даному підприємстві протягом періоду 2008-2012 рр.. Такі результати отримані через негативне значення чистого грошового потоку за результатами діяльності підприємства в 2008, 2010 та 2012 роках. На основі проведеного аналізу варто відмітити високий рівень синхронізації позитивних та негативних грошових потоків, нерівномірність надходження та витрачання грошових потоків за обсягами та часом, зростання коефіцієнтів достатності грошових потоків та поряд з цим зниження їх якості та маневреності. РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПАТ "ЧЕРВОНА ЗІРКА"
3.1 Планування грошових потоків на підприємстві ПАТ "Червона Зірка" У сучасних умовах ведення бізнесу необхідною складовою успіху є своєчасне отримання інформації та оперативне реагування на неї, тому важливим елементом управління грошовими потоками є внутрішньофірмова інформація підприємства, тож беззаперечною є необхідність побудови моделі управління грошовими потоками саме на підґрунті інформації, яку підприємство може отримати зі своїх внутрішніх спеціалізованих служб. На нашу думку, доцільним є застосування наступних складових в процесі управління грошовими потоками підприємства (рис. 3.1). Рисунок 3.1 - Складові процесу управління грошовими потоками Ключовим моментом управління ліквідністю підприємства є цикл грошового потоку (фінансовий цикл). Фінансовий цикл представляє собою час, протягом якого грошові кошти відвернені з обігу. Іншими словами, фінансовий цикл включає в себе: інвестування грошових коштів у сировину, матеріали, напівфабрикати і комплектуючі вироби та інші активи для виробництва продукції; реалізація продукції, надання послуг та виконання робіт; отримання виручки від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт. Управління операційними грошовими потоками базується на використанні касових розривів, що формуються внаслідок розбіжності у строках генерування вихідних грошових потоків (наприклад, закупівля сировини, оплата праці виробничого та адміністративного персоналу) та вхідних грошових потоків (насамперед, виручка від реалізації товарів, виконаних робіт та надання послуг). Касовий розрив формується у безпосередній залежності від фінансового та операційного циклів підприємства. Наступним кроком після аналізу грошових потоків є використання поточних заходів, спрямованих на оптимізацію грошових потоків через вплив на фінансовий цикл підприємства. Управління фінансовим циклом підприємства безпосередньо пов'язане з управлінням його грошовими потоками [65]. У силу того порядку, в якому проходять ці види діяльності, ліквідність суб'єкта господарювання знаходиться під безпосереднім впливом тимчасових відмінностей у проведенні операцій з грошима для кожного виду діяльності. Витрачання грошей, реалізація продукції та надходження грошей не збігаються в часі, в результаті виникає потреба або в більшому обсязі грошового потоку, або у використанні інших джерел коштів (капіталу і позик) для підтримки ліквідності. Залежно від оборотності різних складових оборотних активів, фінансовий цикл підприємства може набувати різних значень. У випадку додатного значення коштів у розрахунках із постачальниками і покупцями підприємство має тривалий додатній фінансовий цикл і відволікає значні кошти для фінансування запасів, а також своїх постачальників і покупців. У випадку, якщо розрахунки з покупцями чи постачальниками набувають від'ємного значення, то фінансовий цикл скорочується, а отже, скорочується й потреба у відволіканні власних і кредитних коштів на формування оборотних активів. За цієї ситуації підприємство частково фінансується за рахунок своїх постачальників чи покупців і може погасити частину кредиту чи шукати шляхи альтернативного розміщення вивільнених власних коштів. Л.О. Лігоненко та Г .В. Ситник в монографії "Управління грошовими потоками" стверджують, що додатне значення тривалості фінансового циклу характеризує розбалансованість грошових потоків підприємства та його незадовільний фінансовий стан [16]. Якщо скорочення операційного циклу може бути зроблено за рахунок прискорення виробничого процесу й оборотності дебіторської заборгованості, то фінансовий цикл може бути скорочений як за рахунок даних факторів, так і за рахунок деякого уповільнення оборотності кредиторської заборгованості. На основі даних про фінансовий та операційні цикли підприємства можна оцінити характер його кредитної політики, еквівалентність дебіторської та кредиторської заборгованості, період відволікання з господарського обороту грошових коштів. Розрахунок фінансового та операційного циклів для підприємства ПАТ "Червона Зірка" протягом періоду 2008-2012 рр. наведений в таблиці 3.1. На основі даних представлених в таблиці 3.1 можна зробити висновок про те, що підприємство не має потреби відволікати власні та кредитні кошти на формування оборотних активів. Так, протягом періоду 2009-2011 років фінансовий цикл підприємства набув від'ємного значення, що можна охарактеризувати як позитивну тенденцію. В 2012 році фінансовий цикл підприємства дещо збільшився на 7 днів, що в свою чергу призвело до формування незначного касового розриву. Аналізуючи динаміку операційного циклу підприємства варто зазначити його зменшення в 2011-2012 роках в порівнянні з 2009 та 2010 роками, що також є позитивною тенденцією. Таблиця 3.1 - Тривалість операційного та фінансового циклів ПАТ "Червона Зірка" за період 2008-2012 рр. ПоказникРік20082009201020112012Коефіцієнт оборотності запасів12,4610,9113,3618,7913,20Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості22,9020,0112,7720,9816,59Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 30,965,075,045,668,62Період оборотності запасів28,8933,0026,9419,1627,28Період обертання дебіторської заборгованості 15,7217,9928,1817,1621,70 Продовження таблиці 3.1Період обертання кредиторської заборгованості 11,6371,0071,4863,5841,76Тривалість операційного циклу44,6151,0055,1336,3248,98Тривалість фінансового циклу32,98-20,00-16,35-27,267,22
Отже, на основі вище викладеного матеріалу можемо зробити висновки про те, що тривалість фінансового циклу є надзвичайно важливим інструментом діагностики фінансового стану та управління грошовими потоками. У процесі планування досягається оптимізація грошових потоків, тобто знаходження такого співвідношення між вхідними і вихідними грошовими потоками, між напрямами й умовами залучення та використанням грошових коштів, яке дає можливість досягти найкращих результатів діяльності, а саме мінімізації витрат і максимізації прибутку. При цьому ціна та обсяг реалізації продукції - одні з найважливіших параметрів, що визначають прибутковість господарської діяльності, тому їх оптимізація є першочерговим завданням фінансового бюджетування [34]. Жоден з видів поточних фінансових планів підприємства, жодна з великих господарських його операцій не можуть бути розроблені поза зв'язком із планованими грошовими потоками по них. Концентрація усіх видів планованих грошових потоків підприємства одержує своє відображення в спеціальному плановому документі - плані надходжень і витрат коштів, що є однією з основних форм поточного фінансового плану. Основною метою розробки плану надходжень і витрат коштів є прогнозування в часі валового і чистого грошових потоків підприємства в розрізі окремих видів його господарської діяльності і забезпечення постійної платоспроможності на всіх етапах планового періоду [11]. План надходжень і витрат коштів розробляється на майбутній рік у помісячному розрізі для того, щоб забезпечити облік сезонних коливань грошових потоків підприємства. Він складається по окремих видах господарської діяльності і по підприємству в цілому. З огляду на те, що ряд вихідних передумов розробки цього плану носять слабопрогнозований характер, він складається звичайно у варіантах - "оптимістичному", "реалістичному" і "песимістичному". Крім того, розробка цього плану носить багатоваріантний характер і за використовуваними методами розрахунку окремих його показників. План надходжень і витрат коштів розробляється на підприємстві в такій послідовності: - на першому етапі прогнозуються надходження і витрати коштів по операційній діяльності підприємства, тому що ряд результативних показників цього плану служать вихідною передумовою розробки інших складових його частин; - на другому етапі розробляються планові показники надходжень і витрат коштів по інвестиційній діяльності підприємства (з врахуванням чистого грошового потоку по його операційній діяльності); - на третьому етапі розраховуються планові показники надходжень і витрат коштів по фінансовій діяльності підприємства, що покликана забезпечити джерела зовнішнього фінансування операційної й інвестиційної його діяльності в майбутньому періоді; - на четвертому етапі прогнозуються валовий і чистий грошові потоки, а також динаміка залишків коштів по підприємству в цілому. Прогнозування надходжень і витрат коштів по операційній діяльності підприємства здійснюється двома основними способами: 1) виходячи з планованого обсягу реалізації продукції;
2) виходячи з планованої цільової суми чистого прибутку. Для прогнозування надходжень та витрат коштів по операційній діяльності скористуємося другим способом. Послідовність розрахунку прогнозованих значень окремих показників плану надходжень і витрат коштів по операційній діяльності виходячи з планованої цільової суми чистого прибутку.
Визначення планової цільової суми чистого прибутку підприємства являє собою найбільш складний етап у системі прогнозних розрахунків грошових потоків. Цільова сума чистого прибутку являє собою планову потребу у фінансових ресурсах, сформованих за рахунок цього джерела, що забезпечує реалізацію цілей розвитку підприємства в майбутньому періоді. Розрахунок цільової суми чистого прибутку підприємства ведеться в розрізі окремих елементів майбутньої потреби.
Результати прогнозних розрахунків цільової суми чистого прибутку підприємства в розрізі перерахованих елементів дозволяють не лише сформувати вихідну базу планування його грошових потоків, але й визначити внутрішні пропорції їх використання. Прогнозування надходжень і витрат коштів по інвестиційній діяльності здійснюється методом прямого рахунку. Основою здійснення цих розрахунків є: - програма реального інвестування, що характеризує обсяг вкладення коштів у розрізі окремих здійснюваних чи намічуваних до реалізації ; - проектований до формування портфель довгострокових фінансових інвестицій. Якщо такий портфель на підприємстві вже сформований, то визначається необхідна сума коштів для забезпечення його приросту або обсяг реалізації інструментів довгострокових фінансових інвестицій; - передбачувана сума надходжень доходів від реалізації основних засобів і нематеріальних активів; - прогнозований розмір інвестиційного прибутку. Так як прибуток від завершених реальних інвестиційних проектів, що вступили в стадію експлуатації, показується в складі операційного прибутку підприємства, у цьому розділі прогнозується розмір прибутку тільки по довгострокових фінансових інвестиціях - дивідендах і відсотках до одержання. Прогнозування надходжень і витрат коштів по фінансовій діяльності здійснюється методом прямого рахунку на основі потреби підприємства в зовнішньому фінансуванні, визначеної по окремих її елементах. Основою здійснення цих розрахунків є: - намічуваний обсяг додаткової емісії власних акцій або залучення додаткового пайового капіталу. У план надходження коштів включається тільки та частина додаткової емісії акцій, що може бути реалізована в конкретному майбутньому періоді; - намічуваний обсяг залучення довгострокових і короткострокових фінансових кредитів і позик у всіх їхніх формах (залучення й обслуговування товарного кредиту, а також короткострокової внутрішньої кредиторської заборгованості відображається грошовими потоками по операційній діяльності); - сума очікуваного надходження коштів у порядку безоплатного цільового фінансування. Ці показники включаються в план на основі затверджених державного бюджету або відповідних бюджетів інших державних і недержавних органів (фондів, асоціацій і т.п.); - суми передбачених до виплати в плановому періоді основного боргу по довгострокових і короткострокових фінансових кредитах і позиках. Розрахунок цих показників здійснюється на основі конкретних кредитних договорів підприємства з банками або іншими фінансовими інститутами (відповідно до умов амортизації основного боргу); - передбачуваний обсяг дивідендних виплат акціонерам (відсотків на пайовий капітал). В основі цього розрахунку лежить планована сума чистого прибутку підприємства і здійснювана ним дивідендна політика. Показники розробленого плану надходжень і витрат коштів є основою оперативного планування різних видів грошових потоків підприємства. На основі методики розрахунку прогнозованих значень окремих показників плану надходжень і витрат коштів, складемо план надходжень та витрачання коштів для підприємства ПАТ "Червона Зірка" на 2013 рік в поквартальному розрізі та в цілому за рік (табл.3.2.) Таблиця 3.2 - План надходження та витрат коштів ПАТ "Червона Зірка" на 2012 рік, тис. грн. ПоказникКварталЗа рік1234Планова цільова сума валового прибутку підприємства
2958,00
5962,00
5124,00
4569,001
8613,00 Продовження таюлиці 3.2Сума амортизаційних відрахувань1173,001173,001173,001173,004695,90Планова сума податків, що сплачується за рахунок прибутку
493,00
993,67
854,00
761,50
3102,17Планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції
17284,65
36873,92
32264,68
28807,75
115231,00Планова сума надходжень коштів від реалізації продукції
25303,31
53544,90
46735,85
41720,94
167305,00Планова сума податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу (входять в ціну продукції)
5060,66
10708,98
9347,17
8344,19
33461,00Планова сума витрат коштів по операційній діяльності
25157,31
52995,57
46310,85
41502,44
165966,17Планова сума чистого грошового потоку від операційної діяльності
146,00
549,33
425,00
218,50
1338,83Плановий обсяг реалізації
необоротних активів
-
-
1000,00
-
1000,00Плановий обсяг придбання
необоротних активів
-
7260,00
-
-
7260,00Планова сума чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності
-
-
-
-
-6260,00Отримані позики-8500,00--8500,00Погашення позик615,00615,00615,00615,002460,00Планова сума чистого грошового потоку від фінансової діяльності
615,00
7885,00
615,00
615,00
6040,00Планова сума чистого грошового потоку за період
-469,00
1174,33
810,00
-396,50
1118,83
Таким чином, на основі розрахунку планового обсягу чистого грошового потоку для підприємства ПАТ "Червона Зірка" ми отримали його цільове значення в обсязі 1118,83 тис. грн. При цьому аналізуючи обсяги чистого руху грошових коштів в поквартальному розрізі в плановому періоді варто відмітити утворення незначних касових розривів. Так, в першому та четвертому кварталах спостерігалася тимчасова нестача грошових коштів, а в другому та третьому кварталах - їх надлишок. Аналізуючи обсяги грошових потоків підприємства в розрізі окремих видів його діяльності слід зазначити, що підприємство в плановому періоді отримає позитивні грошові потоки від операційної та фінансової діяльності та від'ємні - від інвестиційної. З метою дослідження ступеня синхронізації планового обсягу грошових потоків на 2012 рік, а також для оцінки рівномірності позитивного ти від'ємного грошових потоків розрахуємо такі статистичні показники як коефіцієнт кореляції, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації грошових потоків. Результати розрахунків наведені в таблиці 3.3. Таблиця 3.3 - Розрахунок коефіцієнта кореляції та коефіцієнта варіації планового обсягу грошових потоків ПАТ "Червона Зірка" ПоказникиЗначенняКоефіцієнт кореляції0,9996Середньоквадратичне відхилення позитивних грошових потоків13173,5837Коефіцієнт варіації позитивних грошових потоків0,2980 Середньоквадратичне відхилення негативних грошових потоків13173,5837Коефіцієнт варіації негативних грошових потоків 0,2999 Аналізуючи дані, представлені в таблиці 3.3, можна зробити висновок на основі отриманого значення коефіцієнта кореляції планового обсягу позитивного та негативного грошових потоків, який склав +0,9996 про високий рівень зв'язку між зміною позитивних та негативних грошових потоків. Чим ближче значення коефіцієнта кореляції грошових потоків до одиниці, тим менша амплітуда коливань між значеннями позитивних і неплатоспроможності підприємства з одного боку, і надлишку грошової маси з іншого. Отже, отримане значення коефіцієнта кореляції свідчить про схильність підприємства до незначних ризиків та доцільність використання цих коштів в майбутньому. Рівномірність негативного та позитивного грошових потоків підприємства оцінюють за допомогою коефіцієнта варіації. Отримані значення коефіцієнтів варіації позитивних та негативних грошових потоків свідчать про їх рівномірність. Так, варіація позитивних та негативних грошових потоків вклала 29,80% та 29,99% відповідно, що входить в діапазон до 33%. 3.2 Оптимізація залишків грошових коштів ПАТ "Червона Зірка" Необхідною умовою для забезпечення платоспроможності підприємства є формування мінімально необхідного обсягу грошових коштів, потрібного для забезпечення безперервної операційної діяльності підприємства та своєчасного прийняття рішень щодо вибору джерел фінансування. Грошові кошти часто іменуються неприбутковими активами. Вони необхідні для виплати заробітної плати, купівлі сировини, матеріалів, основних засобів, сплати податків, обслуговування боргу, виплати дивідендів тощо. Проте грошові кошти, звичайно, не приносять доходу. Таким чином, метою управління грошовими коштами є підтримка їх залишку на розрахункових рахунках на мінімально допустимому рівні, достатньому для здійснення нормальної діяльності фірми, та переведення решти їх у прибуткові активи. Іншими словами, мова йде про таку суму грошових коштів на рахунках і в касі, яка достатня: а) для своєчасної сплати рахунків постачальників, що дозволяє скористатися наданими ними знижками; б) для підтримки кредитоспроможності; в) для оплати непередбачених витрат. Це зумовлює визначення мінімального, оптимального і середнього залишку грошових активів, а також можливості розпоряджатися тією сумою грошей, яка не є потрібною в операційній чи іншій діяльності у конкретний момент часу [38]. Метою управління грошовими активами є забезпечення постійної платоспроможності підприємства. Об'єктами фінансового управління є грошові кошти (в касі, на банківських рахунках, у дорозі) та їх резерви у формі поточних фінансових інвестицій у грошові інструменти та цінні папери. Вважливим управлінським завданням є підтримка грошових коштів підприємства на мінімально потрібному рівні. Для цього можуть використовуватися всі можливі джерела поповнення грошових коштів: - надходження виручки від реалізації продукції на умовах негайної оплати; - стягнення дебіторської заборгованості; - продаж резервних грошових активів у формі поточних фінансових інвестицій; - продаж матеріальних і нематеріальних активів підприємства (запасів, основних засобів, об'єктів незавершеного виробництва, патентів, ноу-хау тощо); - отримання банківських кредитів; залучення інвестицій шляхом випуску акцій, облігацій, додаткових паїв тощо. При чому перші чотири способи поповнення залишку грошових коштів є більш доцільними, оскільки не ведуть до збільшення валюти балансу. У цих випадках грошові кошти формуються шляхом реструктуризації активів підприємства. І, навпаки, два останні способи можуть використовуватися для підтримки поточної платоспроможності лише у крайніх випадках, оскільки вони призводять до відволікання залучених ресурсів від цільового використання. Мінімальний залишок грошових коштів визначається, виходячи з планового обсягу платіжного обороту та швидкості обороту грошових коштів, що склалася на підприємстві з урахуванням особливостей його діяльності. Існує два основні шляхи зменшення мінімального залишку грошових коштів: по-перше, за рахунок оптимізації платіжного обороту; по-друге, шляхом прискорення оборотності грошових коштів. Оптимізувати платіжний оборот підприємства можна шляхом коригування потоків платежів, запровадження режиму економії, зменшення потреби у фінансових ресурсах. Прискорити оборотність грошових коштів вдається за рахунок: зменшення тривалості операційного та фінансового циклів; своєчасної інкасації виручки; зменшення обсягів готівкових розрахунків; скорочення частки тих форм розрахунків з постачальниками, які потребують тимчасового резервування грошових коштів на банківських рахунках (акредитиви, чеки) і т. ін. Іншим аспектом підвищення ефективності використання грошових активів є мінімізація сукупних витрат на їх утримання і зворотну конвертацію короткострокових фінансових вкладень у готові засоби платежу. Вирішується це завдання за допомогою знаходження оптимального розміру залишку грошових коштів [41]. В іноземній практиці найбільш розповсюдженими моделями оптимізації залишку грошових коштів є моделі Баумоля та модель Міллера-Орра. Мета моделі Баумоля полягає у визначенні такого залишку грошових коштів підприємства, за якого загальні витрати (витрати від володіння грошовими коштами та витрати від проведення операцій з короткостроковими цінними паперами) будуть мінімальними. Вона базується на рішеннях підприємства щодо грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій. Баумоль обґрунтовує, що рівень грошових коштів підприємства змінюється від свого максимального до мінімального рівня, шляхом вкладення їх в короткострокові цінні папери або шляхом продажу останніх. Дана модель характеризує припущення, що підприємство починає працювати, володіючи певним максимально обґрунтованим залишком грошових коштів, а потім їх постійно витрачає протягом певного проміжку часу. Всі кошти, що надходять від реалізації товарів, робіт, послуг суб'єкт господарювання вкладає в короткострокові цінні папери, як тільки запас грошових коштів стає рівним нулю, поповнення залишку грошових коштів здійснюється за рахунок продажу короткострокових цінних паперів [33]. Рисунок 3.2 - Графік зміни залишку грошових коштів на поточному рахунку (модель Баумоля) З наведеного графіка (рис. 3.2) видно, що якби поповнення залишків грошових активів шляхом продажу короткострокових фінансових вкладень здійснювалося у два рази частіше, то розмір максимального і середнього залишку грошових активів на підприємстві був би у два рази меншим. Але слід мати на увазі, що кожна така операція пов'язана з певними витратами. Для економії загальної суми витрат з обслуговування операцій поповнення грошових коштів можна збільшити їх період або зменшити частоту поповнення [89]. У цьому випадку збільшуються максимальний і середній розміри залишку грошових активів відповідно, які не приносять підприємству доходів, їх зростання означає для підприємства втрати доходів від коштів, інвестованих у короткострокові фінансові вкладення [89] (рис. 3.3). Рисунок 3.3 - Формування оптимального розміру залишку грошових коштів (модель Баумоля) За допомогою моделі Баумоля визначаємо оптимальний розмір максимального залишку грошових активів підприємства: (3.1)
де Q - оптимальний розмір максимального залишку грошових активів підприємства, грош. од.; V - прогнозована потреба в грошових коштах, грошові одиниці; c - витрати з конвертації грошових коштів у цінні папери, грош. од.; r - середня ставка відсотка за короткостроковими фінансовими вкладеннями або рівень втрати альтернативних доходів при зберіганні грошових коштів на поточному рахунку, од. [88]. Таким чином, середній запас грошових активів становить Q/2. Розрахуємо оптимальний розмір максимального залишку грошових активів підприємства, грош. од. для ПАТ "Червона Зірка". Виходячи із даних плану надходжень та витрат грошових коштів ПАТ "Червона Зірка" прогнозована потреба в грошових коштах складає 2255,83 тис. грн. Величина витрат на проведення операції з конвертації грошових коштів у поточні фінансові інвестиції дорівнює 902,5 тис. грн., а прогнозована дохідність від них - 12,1 % річних. Підставивши дані в формулу (3.1) отримаємо: Оптимальний розмір максимального залишку грошових коштів для ПАТ "Червона Зірка" складає 5800,95 тис. грн. Більш практичною у використанні та більш наближеною до реальності є модель Міллера-Орра, так як дана модель передбачає стохастичний характер щоденних надходження та витрачання грошових коштів. На відміну від моделі Баумоля, модель Міллера-Орра (рис. 3.4) дає змогу відповісти на запитання як підприємству слід управляти своїми грошовими коштами, якщо 85 неможливо передбачити щоденні надходження та видатки грошових коштів. Рисунок 3.4 - Графік зміни залишку грошових коштів на поточному рахунку (модель Міллера-Орра) Згідно моделі Міллера-Орра логіка дій фінансового менеджера полягає в тому, що залишок грошових коштів на поточному рахунку хаотично змінюється доти, доки не досягає верхньої межі (рис. 3.4). Як тільки це відбудеться, підприємство починає купувати достатню кількість короткострокових цінних паперів із метою повернути запас грошових коштів до деякого нормального рівня ( точки повернення). Якщо запас грошових коштів досягає нижньої межі, то в цьому випадку підприємство продає цінні папери і таким чином поповнює запас грошових коштів (до нормального рівня) [89]. Формула розрахунку оптимальної величини грошових коштів за методом Міллера-Орра має наступний вигляд: (формула 3.2): (3.2 )
де S - діапазон коливань суми залишку грошових активів між мінімальним і максимальним його значенням, грош. од.; - дисперсія щоденного обсягу грошового обороту (квадрат середньоквадратичного відхилення). За моделлю Міллера-Орра наступним кроком після розрахунку оптимальної величини грошових коштів необхідно розрахувати верхню межу грошових коштів та точку повернення - середній розмір залишку грошових активів (3.3)-(3.4): (3.3)
(3.4)
де ГАmin - нижня межа запасу грошових коштів, грош. од; ГАmax - максимальна межа залишків грошових коштів, грош. од; ГА - середній розмір залишку грошових коштів, грош. од. [88]. Мінімальна межа залишків грошових коштів на підприємстві зафіксована в розмірі 36 тис. грн., максимальне відхилення залишків грошових коштів у середньому за рік становило 467816 тис. грн. Отже: Отже, на основі проведеного розрахунку оптимальної величини грошових коштів за допомогою моделі Міллера-Орра, можна зробити висновок про те, що нижня межа запасу грошових коштів на підприємстві має становити 36 тис. грн., а верхня межа, при перевищенні якої необхідно частину грошових коштів конвертувати в короткострокові цінні папери складає 3647,17 тис. грн. В ситуації, коли залишок грошових коштів знаходитиметься на рівні 1239,72 тис. грн. згідно логіки моделі Міллера-Орра фінансовий менеджер повинен прийняти рішення про купівлю короткострокових цінних паперів з метою досягнення нормального рівня запасу грошових коштів (точки повернення). Тоді при досягненні мінімальної межі підприємство може здійснити їх продаж з метою відновлення свого грошового запасу. 3.3 Удосконалення методики оцінки ефективності руху грошових коштів на основі кореляційного аналізу Серед найбільш розповсюджених методів для вивчення причинно-наслідкових явищ між показниками на сьогоднішній день є методи дисперсійного, кореляційного, регресійного, факторного та кластерного аналізу. Вибір конкретного методу дослідження залежить від мети та завдань аналізу. На нашу думку, доцільним є застосування методу кореляційного аналізу для вивчення факторів впливу на рух грошових коштів підприємства, так як даний метод дозволяє визначити не тільки тісноту, а й напрямок зв'язку між результативною та факторними ознаками. На першому етапі при дослідженні причинно-наслідкових зв'язків між факторними та результативною ознакою за методом кореляційного аналізу є: визначення результативного та факторних показників, потім здійснюють розрахунок коефіцієнтів парної кореляції. Нами було запропоновано удосконалення методики оцінки ефективності управління грошовими потоками [78]. Ми вважаємо, що при оцінці ефективності управління грошовими потоками в якості результуючого показника доцільніше застосовувати коефіцієнт швидкої ліквідності замість коефіцієнта абсолютної ліквідності, запропонованого авторами [78]. Обґрунтування використання коефіцієнта швидкої ліквідності в якості результуючого показника полягає в тому, що цей показник відображає якість та оцінює ефективність управління грошовими потоками від операційної діяльності підприємства, а також стан його розрахункової дисципліни, тоді як коефіцієнт абсолютної ліквідності не може використовуватися як показник оцінки ефективності управління грошовими потоками, так як свідчить лише про можливості підприємства швидко розрахуватися за своїми поточними зобов'язаннями за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів та фактично відображає лише наявний залишок грошових коштів, потреби в якому різні у кожного підприємства. Факторами, що впливають на рух грошових коштів на основі методики оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємства [78] було обрано показники фінансового стану, серед яких: коефіцієнт ліквідності грошового потоку - К1; коефіцієнт ефективності грошового потоку - К2; коефіцієнт реінвестування ЧГП - К3; коефіцієнт якості ЧГП - К4; коефіцієнт інкасації дебіторської заборгованості - К5; коефіцієнт покриття - К6; коефіцієнт швидкої ліквідності - К7; чистий оборотний капітал - К8; коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості - К9; коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості - К10; коефіцієнт оборотності власного капіталу -К11; коефіцієнт оборотності матеріальних запасів - К12; коефіцієнт рентабельності активів - К13; коефіцієнт рентабельності власного капіталу - К14; коефіцієнт рентабельності діяльності - К15; коефіцієнт рентабельності продукції - К16; коефіцієнт фінансування - К17; коефіцієнт фінансової стійкості - К18; коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами - K19. В табл. 3.4 відображено значення факторних та результативного показників грошових потоків підприємства за період 2007 - 2012 рр. Таблиці 3.4 - Показники руху грошових коштів підприємства ПАТ "Червона Зірка" за період 2007-2012 рр. №Показник200720082009201020112012 К1 Коефіцієнт ліквідності грошового потоку1,080,971,050,991,040,99К2Коефіцієнт ефективності грошового потоку 0,08-0,030,065-0,010,01-0,01К3Коефіцієнт реінвестування ЧГП -0,91-0,04-0,740,063,65-0,49К4Коефіцієнт якості ЧГП6,20-0,430,19-34,152,00-7,23К5Коефіцієнт інкасації дебіторської заборгованості1,071,623,871,876,619,31 Продовження таблиці 3.4К6Коефіцієнт покриття0,890,560,840,970,881,29К7Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,380,350,490,710,700,80К8Чистий оборотний капітал-1104,00-7676,00-1925,00-350,00-2466,004924,00К9Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 3,202,644,132,374,453,36К10Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 6,455,176,044,584,962,73К11Коефіцієнт оборотності власного капіталу 4,536,555,213,433,642,85К12Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів5,402,9910,0510,3718,008,20К13Коефіцієнт рентабельності активів 0,06-0,020,090,100,030,03К14Коефіцієнт рентабельності власного капіталу0,16-0,070,240,220,070,05К15Коефіцієнт рентабельності діяльності0,03-0,010,050,060,020,02К16Коефіцієнт рентабельності продукції 0,070,010,010,070,030,03К17Коефіцієнт фінансування1,702,951,700,891,090,87К18Коефіцієнт фінансової стійкості5,590,340,591,130,921,15К19Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами-0,12-0,78-0,19-0,03-0,130,22 З врахування вище викладеного матеріалу наступним етапом аналізу є розрахунок коефіцієнтів парної кореляції між факторними та результуючими показниками руху грошових коштів (табл. 3.5). Таблиця 3.5 - результати розрахунку коефіцієнтів парної кореляції між факторними та результуючим показниками руху грошових коштів підприємства, KiK7r Факторний показник
rKiK7Факторний показникrKiK7К1-0,252К11-0,895К2-0,366К120,633К30,378К130,225К4-0,520К140,153К50,754К150,320К60,797К160,129К80,735К17-0,878К90,168К180,959К100,790К190,766
Для кластеризації факторних показників руху грошових коштів нами було запропоновано використовувати таблицю Чеддока, яка описує тісноту зв'язку між факторною та результативною ознаками на основі отриманих значень коефіцієнтів кореляції. На нашу думку, використання даної шкали кластеризації є доцільнішим, так як вона є більш диференційованою, аніж запропонована авторами [78]. Аналізуючи дані, представлені в таблиці 3.5, та використовуючи шкалу оцінки тісноти зв'язку за коефіцієнтом кореляції за таблицею Чеддока можна зробити наступні висновки. Дуже сильний вплив на динаміку коефіцієнта поточної ліквідності (К7) здійснив коефіцієнт фінансової стійкості - 0,96.
Сильний вплив на динаміку коефіцієнта поточної ліквідності здійснили: коефіцієнт оборотності власного капіталу - -0,89; коефіцієнт фінансування - -0,88; коефіцієнт покриття - 0,80; коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості - -0,79; коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами - 0,77; коефіцієнт інкасації дебіторської заборгованості - 0,75; чистий оборотний капітал - 0,73. Значний вплив на динаміку коефіцієнта поточної ліквідності здійснили такі показники: коефіцієнт оборотності матеріальних запасів - 0,63; коефіцієнт якості ЧГП - -0,52. Помірний вплив на динаміку результуючого показника здійснили такі чинники, як: коефіцієнт реінвестування ЧГП - 0,38; коефіцієнт ефективності грошового потоку - -0,37; коефіцієнт рентабельності діяльності - 0,32.
Слабкий вплив на динаміку коефіцієнта швидкої ліквідності, згідно класифікації Чеддока здійснили такі факторні ознаки: коефіцієнт ліквідності грошового потоку - - 0,25; коефіцієнт рентабельності активів - 0,22; коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості - 0,17; коефіцієнт рентабельності власного капіталу - 0,15; коефіцієнт рентабельності продукції - 0,13. Також варто зазначити, що між К 7 та К1, К2, К4, К10, К11 та К17 існує зворотно пропорційний зв'язок, між К7 та К3, К5, К6, К8, К9, К12, К13, К14, К15, К16, К18, К19 існує прямо пропорційний зв'язок. Отже, узагальнюючи вище викладений матеріал, в залежності від значення коефіцієнту пареної кореляції між Кi та К7, факторні показники руху грошових коштів підприємства було кластеризовано наступним чином (табл. 3.6). Таблиця 3.6 - Результати кластеризації факторних показників руху грошових коштів ПАТ "Червона Зірка" Кластер
Критерії відбору показників
Факторинговий показник
│rKiK7│Напрям зв'язку між К1 та К412345Перший
кластер│rKiK7│€ [0,90;0,99]Коефіцієнт фінансової
стійкості0,96ПДругий кластер│rKiK7│€ [0,70;0,90]Коефіцієнт оборотності
власного капіталу0,89ЗКоефіцієнт фінансування0,88ЗКоефіцієнт покриття0,80ПКоефіцієнт оборотності
дебіторської заборгованості0,79ЗКоефіцієнт забезпечення
власними оборотними коштами0,77П Продовження таблиці 3.6 Коефіцієнт інкасації
дебіторської заборгованості0,75П Чистий оборотний капітал0,73ПТретій кластер│rKiK7│€ [0,50;0,70)Коефіцієнт оборотності
матеріальних запасів0,63ПКоефіцієнт якості ЧГП0,52ЗЧетвертий кластер│rKiK7│€[0,30;0,49)Коефіцієнт реінвестування
ЧГП0,38ПКоефіцієнт ефективності
грошового потоку0,37ЗКоефіцієнт рентабельності
діяльності0,32ПП'ятий кластер│rKiK7│€[0,10;0,29)Коефіцієнт ліквідності
грошового потоку0,25ЗКоефіцієнт рентабельності
активів0,22ПКоефіцієнт оборотності
кредиторської заборгованості0,17ПКоефіцієнт рентабельності
власного капіталу0,15ПКоефіцієнт рентабельності
продукції0,13П Для кваліметрування зміни факторних показників використаємо психометричну шкалу відомого американського системного аналітика Т.Л. Сааті (табл. 3.7). Таблиця 3.7 - Калібрована шкала Т.Л. Сааті
Напрямок та ступінь зміни показникаЗнак та міра зміни показникаЗначення показника не змінилося0Невелике (слабке) збільшення (зменшення)+2(-2)Велике (сильне) збільшення (зменшення)+4(-4)Дуже велике (значне) збільшення (зменшення)+6(-6)Абсолютне (максимальне) збільшення (зменшення)-8(-8)Проміжні значення+1(-1),+3(-3),+5(-5),+7(-7)
Ця шкала є універсальною для опису динаміки будь-якого економічного та соціального процесу або явища. Втім, вимагає більш детальної конкретизації таких ознак, як "невелике (слабке) збільшення (зменшення)"; "велике (сильне) збільшення (зменшення)"; "дуже велике (значне) збільшення (зменшення)"; "абсолютне (максимальне) збільшення (зменшення)". Виходячи з цього, було проведено опитування фінансових менеджерів підприємства, в результаті чого були встановлені такі положення: а) якщо темп приросту показника склав 20 %, це свідчить про невелике (слабке) його збільшення або зменшення; б) 40 % - велике (сильне) збільшення (зменшення) показника;
в) 60 % - дуже велике (значне) збільшення (зменшення) показника;
г) 80 % - абсолютне (максимальне) збільшення (зменшення) показника. [78]. Враховуючи вище викладений матеріал, дані щодо прямо або зворотно пропорційності зв'язку між коефіцієнтом швидкої ліквідності та факторними показниками, які на нього впливають, нами було виконано кваліметрування зміни останніх в просторово-часовому аспекті (табл. 3.8). Аналіз даних, представлених в таблиці 3.8, показав, що частина факторних показників позитивно вплинула на ефективність руху грошових коштів, а частина - негативно. Таблиці 3.8 - Результати кваліментрування зміни факторних показників руху грошових коштів підприємства в просторово-часовому аспекті ПоказникТемп приростуЗнак та міра зміни показника2008/ 20072009/ 20082010/ 20092011/ 20102012/ 20112008/ 20072009/ 20082010/ 20092011/ 20102012/ 20111234567891011Коефіцієнт ліквідності грошового потоку-9,87,7-5,15,0-500000Коефіцієнт ефективності грошового потоку-136,5-267,6-114,2-283,0-172-88-888
Продовження таблиці 3.8Коефіцієнт реінвестування ЧГП-95,11550,8-108,15989,6-1138-888-8Коефіцієнт якості ЧГП-106,9-144,4-18096-105,8-462-88-88-8Коефіцієнт інкасації дебіторської заборгованості 51,4138,8-51,52502,54158-584Коефіцієнт покриття37,150,015,5-9,346-45104Чистий оборотний капітал 595,3-74,9-81,8604,6-300-888-88Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості-17,556,4-42,687,8-25-15-48-2Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості-19,816,8-24,28,3-45-11-20-4Коефіцієнт оборотності власного капіталу44,6-20,5-34,26,1-224-2-30-2Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів-44,6236,13,273,6-54-4807-5Коефіцієнт рентабельності активів-133,3-550,011,1-70,0-9-881-70Коефіцієнт рентабельності власного капіталу-143,8-442,9-8,3-68,2-24-880-6-2Коефіцієнт рентабельності діяльності-133,3-600,020,0-66,7-6-882-60Коефіцієнт рентабельності продукції-85,70,0600,0-57,1-9-808-50Коефіцієнт фінансування 73,5-42,4-47,622,5-207-4-42-2Коефіцієнт фінансової стійкості-42,473,591,5-18,625-478-12Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами550,0-75,6-84,2333,3-272-878-88
З метою визначення загальної тенденції зміни факторних показників в часі застосуємо метод середньозваженої величини: (3.5) (3.5) де E - показник ефективності руху грошових коштів; KiK7r - коефіцієнт парної кореляції між Ki та K7; Ki- і-й факторний показник руху грошових коштів, i Î[1,n]. За даними, представленими в таблиці 3.6 та 3.8 розрахуємо показник ефективності руху грошових коштів для ПАТ "Червона Зірка" за період 2008-2012 рр. Динаміка коефіцієнта ефективності руху грошових кошів представлена на рис. 3.5. Рисунок 3.5 - Динаміка коефіцієнта ефективності руху грошових коштів на ПАТ "Червона Зірка" протягом 2008-2012 рр. Аналіз динаміки коефіцієнта ефективності руху грошових коштів показав зниження ефективності руху грошових коштів в 2011 році в порівнянні з 2009-2010 роками. Найбільшого свого значення коефіцієнт ефективності руху грошових коштів досяг в 2010 році, а саме 35,82. В 2012 році коефіцієнт ефективності руху грошових коштів зріс в порівнянні з 2011 роком та склав 21,23. Причинами зростання коефіцієнта ефективності руху грошових коштів є зростання забезпеченості підприємства власними оборотними коштами; зростання величини чистого оборотного капіталу; зниження коефіцієнта ефективності чистого грошового потоку. Для якісної оцінки ефективності руху грошових коштів підприємства необхідно визначити: Яким буде значення коефіцієнта ефективності руху грошових коштів, якщо: - значення факторних показників не зміняться, при = 0 Ki; - значення факторних показників зміняться слабо, тобто = ±2; Ki
- значення факторних показників зміняться сильно, тобто = ±4; Ki
- значення факторних показників зміняться значно, тобто = ±6; Ki
- значення факторних показників зміняться абсолютно, тобто = ±8. Ki
Введення значень Ki= 0,2,4,6,8 дозволило одержати наступні результати (табл. 3.9): Таблиця 3.9 - Можливі значення показника ефективності руху грошових коштів підприємства Напрямок та ступінь зміни
факторного показника
Кі∑_(і=1)^n▒〖rK1K7×Kі〗
123Значення факторних показників не змінилосяКі = 00Значення факторних показників змінилося слабкоКі = ±219+,44; -19,44Значення факторних показників змінилося сильноКі = ±438,88; -38,88Значення факторних показників
змінилося значно
Кі = ±6
58,32; -58,32Значення факторних показників
змінилося абсолютно
Кі = ±8
77,76; -77,76 За допомогою даних, представлених в таблиці 3.9 розробимо шкалу якісної оцінки ефективності управління рухом грошових коштів (табл. 3.10).
Таблиця 3.10 - Якісна шкала оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємства ІнтервалЯкісна оцінка
ефективності
управління
грошовими
потоками
ІнтервалЯкісна оцінка
ефективності
управління
грошовими
потокамиЕ € (77,76; +∞]
Абсолютно
ефективнеЕ € (-19.44;0]Слабко неефективнеЕ € (58,32; 77,76]Значно ефективнеЕ € (-38,88; -19,44]Достатньо
неефективнеЕ € (38,88; 58.32]Сильно ефективнеЕ € (-58,32;-38,88]Сильно
неефективнеЕ € (19,44; 38,88]Достатньо
ефективнеЕ € (-77,76;-58,88]Значно неефективнеЕ € (0; 19,44]Слабко ефективнеЕ € (-∞;-77,76]Абсолютно
неефективне
За допомогою шкали оцінки ефективності управління рухом грошових коштів на підприємстві можемо зробити висновок про те, що в 2008 році управління грошовими потоками було достатньо неефективним, в 2009 та 2010 роках - достатньо ефективним, в 2011 - слабко неефективним, а в 2012 - достатньо ефективним. Отже, на основі вищевикладеного матеріалу, можна зробити висновок про те, що запропонована методика оцінки ефективності управління грошовими потоками може бути впроваджена в практичну діяльність досліджуваного підприємства. Дана методика дозволяє оцінити рівень та напрямок зв'язку між результуючою та факторними ознаками та дослідити вплив тієї чи іншої ознаки на основі її темпу приросту на формування коефіцієнта ефективності управління грошовими потоками підприємства. Якісна шкала оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємства чітко визначає рівень ефективності управління грошовими потоками в залежності від отриманого значення коефіцієнта, що значно спрощує інтерпретацію отриманого результату. РОЗДІЛ 4
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
4.1 Організація та управління охороною праці на підприємстві ПАТ "Червона Зірка" Система охорони праці є складовою частиною управління підприємством. Управління охороною праці - це підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини у процесі праці [32]. На сьогоднішній день стан системи управління охороною праці є актуальною проблемою. Такі обставини зумовлюють безпосереднє практичне вивчення та аналіз організації роботи служби охорони праці (далі СОП) на підприємстві ПАТ "Червона Зірка".
Загальне управління охороною праці на підприємстві здійснює його власник, повсякденна робота з охорони праці на підприємстві проводиться службою охорони праці (СОП) [32]. Згідно Закону України "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці [32]. Ключовими завданнями служби охорони праці є: 1) організація роботи щодо забезпечення виконання працівниками вимог охорони праці; 2) контроль за дотриманням працівниками законів та інших нормативних правових актів про охорону праці та колективного договору; 3) організація профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, професійних захворювань і захворювань, обумовлених виробничими чинниками, а також роботи з покращення умов праці; 4) вивчення і поширення передового досвіду з охорони праці, пропаганда питань охорони праці. Станом на 31.12.2011 року середньооблікова кількість штатних працівників підприємства ПАТ "Червона Зірка" склала 756 особи. Відповідно до п. 1.4 пункту Типового положення про службу охорони праці при чисельності працюючих на підприємстві від 51 до 500 чоловік включно штат служби охорони праці складає один чоловік з інженерно-технічною освітою. Чисельність СОП на підприємстві складається з однієї особи - Начальника відділу з охорони праці та техніки безпеки, що відповідає вимогам законодавства. Ефективність роботи з охорони праці та запобігання виникненню небезпек на підприємстві, боротьби з негативними факторами на виробництві залежить від стану нормативно-правової бази, якою повинні керуватись в своїй роботи співробітники підприємства - в першу чергу ті, хто безпосередньо приймає участь в діяльності СОП. В зв'язку з цим наступним етапом аналізу СОП на підприємстві є аудит чинності загальнообов'язкових нормативних документів, а також оформлення та ведення відповідних журналів. Перелік нормативно-правових актів, що мають бути наявними згідно законодавства на підприємстві. Аналіз даних показав, що нормативно-правова база з питань ОПБНС наявна в повному обсязі та відповідає чинному законодавству. Після дослідження питання наявності нормативно-правових актів щодо охорони праці на підприємстві, необхідно дати оцінку виконання положень цих документів. З метою виконання закону України "Про охорону праці" працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийому на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок. Навчання на підприємстві ПАТ "Червона Зірка" проводиться згідно плану-графіка проведення перевірки знань з охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. План-графік з зазначеними професіями, термінами проведення навчання по місяцях відповідно до кожної професії, а також відповідальних осіб за проведення навчання. За результатами проведення навчання працівників з метою перевірки знань з питань охорони праці створюється постійно діюча комісія з питань охорони праці, яка складається з замісника головного інженера, головного механіка, інженера з охорони праці та голови профкому. Важливим етапом аналізу СОП на підприємстві є аналіз колективного договору, що укладається між роботодавцем і трудовим колективом, оскільки це має істотне значення у системі планування роботи по забезпеченню безпеки праці на підприємствах. Пункт VII "Охорона праці" колективного договору між роботодавцем і трудовим колективом ПАТ "Червона Зірка. В даному розділі сторона власника зобов'язується розробляти та реалізовувати різноманітні заходи з метою створення здорових та безпечних у мов праці на заводі, забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням та аваріям. В даному пункті колективного договору, окрім обов'язків власника, також чітко окреслені обов'язки працівників та профспілкової сторони. Також окреслено заходи захисту прав i соціальних інтересів осіб, якi потерпіли на виробництві від нещасних випадків,а також утриманців i членів сімей загиблих та заходи, які мають місце у разі виникнення нещасного випадку внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці. В цілому, розділ "Охорона праці" сформований на належному рівні, двосторонні зобов'язання роботодавця та колективу опрацьовані якісно, з врахуванням усіх положень чинного законодавства. Варто наголосити на тому, що створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві вимагає значних фінансових витрат, які певною мірою можуть попередити витрати, пов'язані з технікою безпеки. Згідно колективного договору підприємство зобов'язується виділяти 100 тисяч гривень на рік на реалізацію комплексних заходів з охорони праці. Витрати на охорону праці на ПАТ "Червона Зірка" займають значну питому вагу у загальних витратах підприємства і необхідні для забезпечення нормальних умов праці Аналізуючи динаміку витрат на охорону праці на підприємстві варто зазначити зростання їх загального обсягу з 179,9 тис. грн. до 200 тис грн. протягом періоду 2009-2011 років. В структурі витрат протягом аналізованого періоду найбільшу питому вагу займають витрати на придбання засобів індивідуального захисту, спецодягу, взуття та миючих засобів. Так, в 2012 році вони склали 75% від загального обсягу витрат. Узагальнити інформацію щодо стану охорони праці на ПАТ "Червона Зірка" можна, склавши власний Акт перевірки.
Таким чином, спираючись на знання нормативно-правових актів і теоретичних положень, та на основі комплексного аналізу, можна з упевненістю стверджувати про те, що система охорони праці на ПАТ "Червона Зірка" знаходиться у відмінному стані та повністю відповідає нормам чинного українського законодавства. Санітарно-гігієнічне забезпечення умов праці на виробництві Відповідно до ч.1 ст. 13 Закону України "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до чинних нормативно-правових актів [32]. Для з'ясування відповідності цим вимогам умов праці в структурному підрозділі необхідно провести атестацію робочого місця за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу на підставі санітарно-гігієнічної характеристики умов праці на виробництві . Місцем проходження практики студента є відділ бухгалтерії підприємства, який знаходиться на другому поверсі управлінської будівлі заводу. Поблизу будівлі проходить автомобільна дорога із ненасиченим дорожнім рухом, залізничної колії поблизу немає, на основі чого можна зробити висновок про відсутність значного шуму та вібрації. Стосовно природної освітлюваності варто зазначити, що поряд з будівлею знаходиться парк з високими деревами, які перешкоджають природному освітленню приміщення бухгалтерії. Загальна площа приміщення становить 24 м2, висота - 2,5 м, приміщення має 2 вікна. Кількість працюючих у приміщенні - 3 чоловік. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає: 24 : 3 = 8 (м2/чол.) робочої площі. Згідно із СНіП 2.09.04 - 87 на кожного працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менше 4 (м2/чол.) робочої площі. Висота приміщення - не менше 2,5 м. Отже, нормативи 104 розмірів та забезпечення працюючих робочою площею в офісі дотримано. Слід зауважити, що відповідно до принципів Гігієнічної класифікації, умови праці на ПАТ "Червона Зірка" належать до 2 класу, тобто є допустимими і характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку та не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працюючих. Джерелами виробничого шуму на ПАТ "Червона Зірка" є робота токарних, фрезерувальних станків, різбонарізувального, електрозварювального та іншого обладнання. З шумом пов'язано більшість технологічних процесів на заводі. Тривалий шум впливає не лише на слух. Він робить людину нервовою, погіршує її самопочуття, знижує працездатність та швидкість руху, сповільнює розумовий процес. На підприємстві дотримуються рекомендованих діапазонів шуму для робітників офісів, цехів, гаражів, у межах 56-70 дБ. На особливу увагу заслуговує організація робочого місця. Офісне приміщення обладнане системами опалення та кондиціонування повітря. Користування ПК є однією з вагомих функцій основного виду діяльності. Персональний комп'ютер і його периферійні пристрої (принтер, сканер) розміщені на основному робочому столі, з лівого боку, відстань від монітору до очей користувача є оптимально - 60 см. Робочий стіл для персонального комп'ютера обладнано підставкою для ніг відповідної ширини з можливістю регулювання по висоті. Робочі сидіння працівників мають такі основні елементи як сидіння, спинку. Робота на ПЕОМ належить до зорово напружених. Це значить, що страждають передусім очі. Таким чином, для окремих груп користувачів при 8-годинному режим робочого дня встановлені перерви. Телефон є незамінним засобом комунікації на підприємстві. Користування телефонними і факсимільними апаратами потребує уваги черези високу напругу, яка в телефонній лінії при вхідному дзвінку досягає 120 В змінного струму, а факсимільні апарати під'єднують до електромережі змінного струму 220 В. Стосовно принтера, то заходи безпеки під час роботи з даним видом офісного обладнання не регламентуються нормативними документами. Атестація робочого місця дозволяє зробити наступні висновки: - площа та обсяг, що зайняті робочим місцем, відповідають діючим нормам; - обладнання відповідає вимогам нормативно-технічної документації, а також характеру та обсягу виконуваних робіт; - технологічна оснащеність робочого місця заслуговує на оцінку відмінно; - параметри виробничого освітлення (коефіцієнт природної освітленості, освітленість робочої поверхні, показники осліпленості) відповідають вимогам. Загальний рівень вібрації у відділі бухгалтерії кваліфікується як 3-й, тип "в", який застосовується на робочих місцях робітників розумової праці та персоналу, що не займається фізичною працею; критерій оцінки "комфорт". Раціональне освітлення приміщенні і робочих місць - один з найважливіших елементів сприятливих умови праці. При правильному освітленні підвищується продуктивність праці, поліпшуються умови безпеки, знижується стомлюваність. При недостатньому освітленні робочий погано бачить навколишні предмети і погано орієнтується у виробничій обстановці. Успішне виконання робочих операцій потребує від нього додаткових зусиль і великого зорового напруження. Неправильне і недостатнє освітлення може призвести до створення небезпечних ситуацій. Найкращі умови для повного зорового сприйняття створює сонячне світло. Наступним етапом аналізу робочого місця є розрахунок загального освітлення та числа ламп, необхідних для освітлення виробничого приміщення. Зауважимо, що на території України діють норми освітлення "природне і штучне освітлення" СНіП П-4-79. Згідно них, норма освітленості для приміщень даного типу знаходиться на рівні 300 лк. Коефіцієнт запасу візьмемо на рівні 1,5, а коефіцієнт нерівномірності освітлення на рівні 1,2.
Для цього, спочатку необхідно розрахувати індекс приміщення (і). Так як індекс приміщення приблизно дорівнює 1,38, то коефіцієнт використання світлового потоку дорівнює 0,37. Таким чином, наступним кроком розраховуємо загальне освітлення
Число ламп, необхідних для освітлення приміщення дорівнює: Отже, згідно методики розрахунку загального освітлення число ламп, необхідних для освітлення виробничого приміщення складає 1,11, фактично ж в досліджуваному приміщенні наявні 3 лампи, що відповідає нормативу. За нормативами в даному випадку мінімальна потужність ламп при напрузі 220 В повинна дорівнювати 40 Вт. Потужність фактично наявних у приміщенні ламп дорівнює 150 Вт, що не суперечить нормативам. Враховуючи все вище зазначене, виникає необхідність проаналізувати стан виробничого травматизму, який проводиться на основі змісту актів про нещасний випадок ф.Н-1 та лікарняних листів за останні 3 роки. Детально проаналізувавши причини нещасних випадків на підприємстві можна зробити висновок, що основними із них є: порушення технологічного процесу; порушення трудової та виробничої дисципліни під час експлуатації устаткування, машин, механізмів; порушення трудової дисципліни та інші причини. На основі даних, представлених в таблиці Т.1, можна слід відмітити зниження коефіцієнтів нещасних випадків протягом аналізованого періоду та коефіцієнта захворювань протягом аналізованого періоду. Поряд з цим варто зазначити зростання нещасних випадків з витратою непрацездатності та зростання числа захворювань працівників та відповідно втрати працездатності через захворювання. 4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях на ПАТ "Червона Зірка" Забезпечення захисту персоналу у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій є одним із ключових завдань кожного суб'єкта господарювання. В зв'язку з цим аналізуючи стан охорони праці на підприємстві доцільно провести оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на ПАТ "Червона Зірка". Належність робочої зони до відповідної категорії або класу пожежонебезпечності слід визначити на основі властивостей речовин і матеріалів, що застосовуються в оформлені приміщення, та кількості цих речовин і матеріалів. Таким чином, приміщення відділу бухгалтерії по пожежній безпеці належить до наступних категорій та класів: за категорією приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезкою приміщення бухгалтерії відноситься до категорії Д - пожежонебезпечне приміщення. До даної категорії віднесені приміщення, де обертаються негорючі речовини і матеріали у холодному стані. За класами робочих зон приміщень з вибухової та пожежної небезпеки приміщення бухгалтерії відноситься до класу П-Па. Це робоча зона приміщення, в якому є тверді горючі речовини або матеріали, що нездатні переходити у зважений стан [32]. За вимогами НПАОП, для робочих місць користувачів ПК, приміщення з ПК мають ІІ ступінь вогнестійкості. Категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщення, а також клас його вибухопожежонебезпеки за ПУЕ позначені відповідно табличкою згідно встановлених норм на вхідних дверях виробничих приміщень [32]. Потенційними причинами пожежі на досліджуваному підприємстві можуть виступати: а) порушення технологічного режиму роботи обладнання; несправність електроустаткування; б) погана підготовка обладнання до ремонту; в) самозаймання деяких матеріалів і речовин тощо. На основі вище зазначеного необхідно розглянути заходи по попередженню виникнення пожежі та обмеження поширення вогню. Отже, попередити і запобігти пожежам можна шляхом дотримання наступних вимог: - регламентація допустимих концентрацій горючих речовин у виробничому середовищі; - використання ефективної робочої й аварійної вентиляції та надійної герметизації обладнання; - вибір швидкісних систем сигналізації у випадку виникнення позаштатних ситуацій. Система пожежного захисту підприємства повинна забезпечуватися наступними складовими: - правильним вибором необхідного ступеня вогнестійкості будівельних конструкцій; - правильним об'ємно-планувальним рішенням будівель і споруд; - розташуванням приміщень та виробництв з урахуванням вимог пожежної безпеки; - улаштуванням протипожежних перепон у будівлях, системах вентиляції, опалювальних та кабельних комунікаціях; - забезпеченням евакуації людей; - використанням засобів пожежної сигналізації, сповіщення та пожежогасіння; - організацією пожежної охорони об'єкта; - засобами, що забезпечують успішне розгортання тактичних дій гасіння пожежі. Евакуація людей та збереження матеріальних цінностей є найголовнішим завданням під час пожежі. У будівлях, що знаходяться на території ПАТ "Червона Зірка" на випадок пожежі передбачено: - відповідну довжину і ширину евакуаційних виходів; - відповідну пропускну здатність дверних отворів, які легко відкриваються; - необхідну кількість сходових кліток і зовнішніх пожежних драбин. В цілому, безпечна евакуація має забезпечуватись комплексом об'ємно-планувальних, конструктивних, інженерно-технічних рішень, які слід приймати з урахуванням призначення категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, ступеня вогнестійкості поверховості будівлі та кількості людей, що підлягають евакуації. На основі проведеного комплексного аналізу СОП на досліджуваному підприємстві можна зробити висновок про те, що її організація на знаходиться на відмінному рівні та повністю відповідає нормам чинного законодавства. З метою створенню безпечних та нешкідливих умов праці робітників на підприємстві в повному обсязі керуються наявним переліком нормативно-правових актів і документів з охорони праці. Аналіз організації та управління охорони праці на підприємстві дає змогу зробити висновок про відповідність площі приміщень наявній кількості робочих місць та відповідність обладнання вимогам нормативно-технічної документації, а також характеру та обсягу виконуваних робіт. Також варто відмітити високий рівень технологічної оснащеності робочого місця, відповідність параметрів виробничого освітлення, вібрації, шуму та ергономічних характеристик робочого місця чинним вимогам законодавства. Наявні на підприємстві технічні та організаційні заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях повністю відповідають вимогам законодавства. З метою запобігання та мінімізації кількості нещасних випадків на підприємстві слід передбачити такі заходи з охорони праці, як механізація виробничих процесів; раціональне розміщення устаткування; раціоналізації режимів праці й відпочинку; а також проведення таких превентивних заходів як консультації з питань охорони праці та роз'яснення щодо правил експлуатації нового обладнання; проведення періодичних перевірок знань працівників. Для поліпшення стану охорони праці та уникнення нещасних випадків на виробництві варто дотримуватись вимог внутрішніх організаційних документів підприємства. Таким чином, вирішення проблеми попередження виникнення надзвичайних ситуацій не тільки сприятиме забезпеченню його сталого розвитку, але і збереженню та підвищенню якості життя робітників. ВИСНОВКИ
Грошові потоки є одним із об'єктів фінансового менеджменту, в рамках якого забезпечується адекватність моделі управління фінансами підприємств потребам мінливого ринкового середовища та ефективність досягнення цілей суб'єкта господарювання, зокрема підтримання конкурентоспроможності у короткостроковому та довгостроковому періодах і максимізація добробуту власників. Досліджено теоретичні аспекти управління грошовими потоками підприємства. Вивчено та узагальнено основні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до визначення сутності поняття грошових потоків, сформовано власне бачення даної категорії. На нашу думку "грошовий потік" - це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів, генерованих господарською діяльністю підприємства протягом певного періоду часу, які характеризуються факторами ризику та ліквідності. Розглянуто основні класифікаційні ознаки та відповідно до них види грошових потоків підприємства. Вивчено основні сутнісні характеристики грошових потоків. Досліджено існуючи підходи до механізму визначення грошового потоку за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. З'ясоване значення ефективного управління грошовими потоками підприємства. Управління грошовими потоками в цілому є важливим елементом фінансової політики підприємства, воно наскрізь охоплює всю систему управління підприємства. Від якості та ефективності процесу управління грошовими потоками залежить не тільки стійкість підприємства в конкретний період часу, а й можливість подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на довгострокову перспективу. Вивчено процес формування системи управління грошовими потоками на підприємстві. Розглянуто особливості управління грошовими потоками підприємства. Також досліджено мету, завдання, принципи, суб'єкт та об'єкт управління грошовими потоками суб'єкта господарювання. Проаналізовано основні етапи управління грошовими потоками підприємства відповідно до І.А. Бланка. Детально розглянуто один з найважливіших етапів управління грошовими потоками - оптимізація руху грошових коштів підприємства. Вивчено цілі, об'єкти, передумови та методи оптимізації грошових потоків підприємства. Зроблено висновок, що система управління грошовими потоками підприємства - це сукупність цілей, задач, функцій, методів та інструментів управління, які дозволяють вирішувати проблемні питання у процесі формування позитивних і негативних грошових потоків на різних рівнях управління фінансово-господарською діяльністю підприємства під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Ефективність управління досягається за умов отриманням на виході системи управління оптимальних значень керованих елементів грошових потоків Проведено аналіз основних теоретичних підходів до оцінки руху грошових потоків підприємства. Систематизовано основні підходи до аналізу грошових потоків підприємства, виділено стадії аналіз, мету проведення та основні заходи. Досліджено основні показники, які використовуються при аналізі грошових потоків суб'єкта господарювання. Проведена загальна характеристика підприємства ПАТ "Червона Зірка": досліджена історія його заснування, вивчено основні види продукції підприємства. Здійснено оцінку фінансового стану підприємства, побудовано та проаналізовано агрегований баланс підприємства, здійснено розрахунок "золотого правила економіки", проведено аналіз показників майнового стану, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності підприємства. На основі аналізу фінансового стану ПАТ "Червона Зірка" можна зробити наступні висновки. Основні засоби підприємства знаходяться в гарному стані, про що свідчать показники майнового стану підприємства. Так, коефіцієнт зносу основних засобів знаходиться в межах свого нормативного значення, поряд з цим слід відмітити позитивну тенденцію щодо зростання коефіцієнта оновлення основних засобів, а також значне перевищення коефіцієнта оновлення основних засобів над коефіцієнтом їх вибуття. Розрахунок показників ліквідності виявив позитивну тенденцію щодо зростання коефіцієнта покриття, чистого оборотного капіталу та швидкої ліквідності в 2011 році в порівнянні з періодом 2007-2010 років. Проте значення коефіцієнта абсолютної ліквідності залишилося незадовільним. Аналізуючи показники фінансової стійності підприємства варто зазначити позитивну тенденцію до зростання значення коефіцієнта автономії та коефіцієнта фінансової стійкості та одночасне зменшення значення коефіцієнта фінансування, що свідчить про зростання фінансової автономії підприємства та зниження його залежності від зовнішніх джерел фінансування, а також покращення структури пасивів підприємства. Аналіз показників ділової активності підприємства показав відсутність чіткої тенденції в динаміці даних показників. Аналізуючи зміну показників ділової активності підприємства слід зазначити зменшення коефіцієнта оборотності активів та коефіцієнта оборотності матеріальних запасів в цілому за період, а також збільшення строку погашення дебіторської заборгованості та, відповідно, коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості та одночасне зниження строку погашення кредиторської заборгованості підприємства, що є негативними тенденціями. Аналізуючи показники рентабельності підприємства за період 2008-2009 р. варто відмітити, що хоча їх значення становило більше нуля, окрім 2008 року, коли підприємство отримало збиток, в 2010-2011 роках відбулося значне зменшення показників рентабельності в порівняння з їх значенням станом на кінець 2008 та 2009 р. Проаналізовано формування грошових потоків підприємства в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб'єкта господарювання. Виявлено чинники, що впливають на формування грошових потоків підприємства, проаналізовано склад та структуру грошових надходжень підприємства, а також рух грошових коштів підприємства від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, а також проведено аналіз чистого руху грошових коштів в розрізі окремих видів діяльності підприємства протягом аналізованого періоду. Здійснена оцінка вхідних та вихідних грошових потоків підприємства в розрізі окремих видів діяльності, а також загальних обсяг чистого грошового потоку. Аналіз динаміки та структури вхідних грошових потоків ПАТ "Червона Зірка" протягом 2008-2012 років виявив нерівномірність грошових надходжень підприємства в розрізі окремих видів діяльності підприємства, а також значну залежність підприємства від позикових коштів. Також варто зазначити, що позитивні та негативні грошові потоки протягом аналізованого періоду зростали однаковими темпами. Проведено коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства. Здійснено аналіз коефіцієнтів достатності, ефективності, ліквідності, грошової місткості та маневреності грошових потоків. Розраховано коефіцієнти кореляції та варіації грошових потоків підприємства. На основі результатів проведених розрахунків можна зробити висновок про відсутність чіткої тенденції в русі грошових потоків на даному підприємстві протягом періоду 2008-2012 рр. Такі результати отримані через негативне значення чистого грошового потоку за результатами діяльності підприємства в 2008, 2010 та 2012 роках. На основі проведеного аналізу варто відмітити високий рівень синхронізації позитивних та негативних грошових потоків, нерівномірність надходження та витрачання грошових потоків за обсягами та часом, зростання коефіцієнтів достатності грошових потоків та поряд з цим зниження їх якості та маневреності. Досліджено основні складові управління грошовими потоками підприємства. Тривалість фінансового циклу є надзвичайно важливим інструментом діагностики фінансового стану та управління грошовими потоками. Розраховано фінансовий та операційний цикли підприємства. Зроблено висновки, що підприємство не має потреби відволікати власні та кредитні кошти на формування оборотних активів. Так, протягом періоду 2008-2010 років фінансовий цикл підприємства набув від'ємного значення, що можна охарактеризувати як позитивну тенденцію. В 2011 році фінансовий цикл підприємства дещо збільшився на 7 днів, що в свою чергу призвело до формування незначного касового розриву. Проведено планування надходження та витрачання грошових коштів. На основі методики, запропонованої Бланком І.О. розроблено план надходжень та витрат грошових коштів на плановий рік. На основі розрахунку планового обсягу чистого грошового потоку для підприємства ПАТ "Червона Зірка" ми отримали його цільове значення в обсязі 1118,83 тис. грн. При цьому аналізуючи обсяги чистого руху грошових коштів в поквартальному розрізі в плановому періоді варто відмітити утворення незначних касових розривів. Так, в першому та четвертому кварталах спостерігалася тимчасова нестача грошових коштів, а в другому та третьому кварталах - їх надлишок. Аналізуючи обсяги грошових потоків підприємства в розрізі окремих видів його діяльності слід зазначити, що підприємство в плановому періоді отримає позитивні грошові потоки від операційної та фінансової діяльності та від'ємні - від інвестиційної. Оптимізовано залишок грошових коштів на досліджуваному підприємстві за допомогою моделі Баумоля та моделі Міллера-Орра. Запропоновано удосконалення методики оцінки ефективності управління грошовими потоками. Обґрунтування використання коефіцієнта швидкої ліквідності в якості результуючого показника полягає в тому, що цей показник відображає якість та оцінює ефективність управління грошовими потоками від операційної діяльності підприємства, а також стан його розрахункової дисципліни, тоді як коефіцієнт абсолютної ліквідності не може використовуватися як показник оцінки ефективності управління грошовими потоками, так як свідчить лише про можливості підприємства швидко розрахуватися за своїми поточними зобов'язаннями за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів та фактично відображає лише наявний залишок грошових коштів, потреби в якому різні у кожного підприємства. Зроблено висновки, що запропонована методика оцінки ефективності управління грошовими потоками може бути впроваджена в практичну діяльність досліджуваного підприємства. Дана методика дозволяє оцінити рівень та напрямок зв'язку між результуючою та факторними ознаками та дослідити вплив тієї чи іншої ознаки на основі її темпу приросту на формування коефіцієнта ефективності управління грошовими потоками підприємства. Якісна шкала оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємства чітко визначає рівень ефективності управління грошовими потоками в залежності від отриманого значення коефіцієнта, що значно спрощує інтерпретацію отриманого результату. Здійснено оцінку стану охорони праці на підприємстві. Проаналізована нормативно-правова база служби охорони праці, здійснено аналіз умов праці, проведена характеристика шкідливих та небезпечних виробничих факторі на робочому місці. Проведений аналіз та здійснена оцінка економічних наслідків виробничого травматизму, професійних захворювань та загальної захворюваності. Розроблено конкретні організаційні, санітарно-гігієнічні та лікувально-профілактичні заходи щодо виробничої санітарії. Здійснено аналіз техніки безпеки та пожежної безпеки на підприємстві. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Андрієць, В. С. Дослідження основних сутнісних характеристик "грошових потоків підприємства" [Текст] / В.С. Андрієць // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 8. - C.167-172. 2. Андрієць, В.С. Структурно-логічна схема оптимізації грошових потоків торговельних підприємств [Текст] / В. С. Андрієць // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 7. - C.3-6. 3. Аранчій, В. І. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. / В. І. Аранчій. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 304 с. - ISBN 966-8556-29-1. 4. Ареф'єв, С. О. Місце грошових коштів у системі управління економічною безпекою підприємства [Текст] / С. О. Ареф'єв // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 86-91. 5. Артюх, І. Значення та аналіз грошових коштів в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] / І. Артюх // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua. - 16.11.2011. - Назва з екрану. 6. Баліцька, В. В. Загальні параметри грошових потоків підприємств України [Текст] / В. В. Баліцька // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 7. - C.121-127. 7. Білик, М. Д. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті [Текст] / М. Д. Білик, С. І. Надточій // Фінанси України. - 2007. - № 6. - C.133-147. 8. Біндасова, Ю. О. Теоретичні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства [Текст] / Ю. О. Біндасова //Научно-технический сборник. - 2007. - №77. - С.388-394. 9. Бланк, И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. Т. 2 [Текст] / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр : Эльга, 2001. - 512. - (Библиотека 118 финансового менеджера). - ISBN 966-521-145-5. 10. Бланк, И. А. Управление денежными потоками [Текст] / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр : Эльга-Н, 2002. -736 с. - ISBN 978-966-521-430-4. 11. Бланк, И. А. Финансовый менеджмент [Teкст] : учебный курс / И. А. Бланк. - Изд. 2-е перераб. и доп. - К. : Ника-Центр : Эльга, 2006. - 656 с. - ISBN 966-521-257-5. 12. Бочаров, В. В. Финансовый анализ [Текст] / В. В. Бочаров. - СПб. : Питер, 2001. - 240 с. - ISBN 5-318-00155-6. 13. Бригхем, Ю. Финансовый менеджмент: В 2 т. Т 1 [Текст] / Ю. Бригхем, Л. Гапенски - СПб. : Экономическая школа, 1997. - 1120 с. - ISBN 5-900428-30-3. 14. Быкова, Е. В. Показатели денежного потока в оценке финансовой устойчивости предприятия [Текст] / Е. В. Быкова // Финансы. - 2000. - №2. - С. 56-60. 15. Ванхорн, Дж. Основы финансового менеджмента [Текст] : учебное пособие / Дж. Ванхорн, Дж. С. Вахович. - 12-е издание: пер. с англ. - М. : ООО "И. Д. Вильяме", 2008. - 1232 с. - ISBN 978-5-8459-1074 -2. 16. Варавка, В. В. Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства [Текст] / В. В. Варавка // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - C.184-192. 17. Вороніна, А. В. Управління грошовими потоками в умовах кризи [Електронний ресурс] / А. В. Вороніна // Економічні наукові Інтернет конференції. - Режим доступу : http://www.economy-confer.com.ua/ full_article/622/. - 15.11.2011. - Назва з екрану. 18. Грідчіна, М. В. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст]: навч. посіб. / М. В. Грідчіна; Наукове видання, - К. : А.С.К., 2005. - 384 с. - ISBN 966-539-472-Х. 19. ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ. Основные понятия. Термины и определения [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://www.gosthelp.ru/text/GOST12000280SSBT Terminyio.html. - 05.04.2012. - Назва з екрану. 20. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://www.complexdoc.ru/scan/ГОСТ%2012.1.003-83. - 05.04.2012. - Назва з екрану. 21. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность [Електронний ресурс] Общие требования: / Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://www.gostrf.com/Basesdoc/4/4653/index.htm. - 05.04.2012. - Назва з екрану. 22. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно - игиенические требования к воздуху рабочей зоны [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://document.org.ua /ssbt. - obshie-sanitarno-gigienicheskie-trebovanija-k-vozduhu-nor3205.html -05.04.2012. - Назва з екрану. 23. ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://document.ua/. - 05.04.2012. - Назва з екрану. 24. ГОСТ 12.1.012-78 ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://www.rosteplo.ru. - 05.04.2012. - Назва з екрану. 25. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://www.complexdoc.ru. - 05.04.2012. - Назва з екрану. 26. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://snipov.net. - 05.04.2012. - Назва з екрану. 27. ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда. - Режим доступу: http://www.complexdoc.ru/lib/ГОСТ%2025861-83. - 05.04.2012. - Назва з екрану. 28. Грибан, В.Г. Охорона праці: Навч. посібн. для студ. вищих навч. зал. / В.Г.Грибан. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 280 с. 29. Гриньова, В. М. Фінанси підприємств [Текст] / В. М. Гриньова, В.О.Коюда. - К. : Знання - Прес, 2006. - 423 с. - ISBN 966-311-040-6. 30. Гутова, А. В. Управление денежными потоками на предприятии [Текст] / А. В. Гутова // Финансовый бизнес (рус.). - 2004. - №5. - С.35-43. 31. Дзюблюк, О. Особливості оцінювання грошового потоку підприємства в системі банківського аналізу кредитоспроможності позичальника [Текст] / О. Дзюблюк // Банківська справа. - 2001. - №1. - С. 8-12. 32. Деменіна, О. М. Управління грошовими потоками в межах концепції фінансової рівноваги підприємства / О. М. Деменіна // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 7. - C. 14-18. 33. Духновська, Л. М. Підходи до управління грошовими коштами суб'єктів господарювання [Текст] / Л. М. Духновська // Наукові праці НУХТ. - 2009. - № 32. - C.115-118. 34. Єрешко, Ю.О. Бюджетування - інструмент оптимізації грошових потоків підприємства [Електронний ресурс] / Єрешко Ю. О. // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua. - 02.10.2011. - Назва з екрану. 35. Жидецький, В. Ц. Основи охорони праці [Текст] : підручник / В. Ц. Жидецький. - Львів: Афіша, 2002. - 320 с. 36. Іванова, О. А. Оптимізація руху грошових потоків на підприємствах торгівлі [Електронний ресурс] / О. А. Іванова, С. А. Мехович // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua. - 18.10.2011. - Назва з екрану. 37. Ігоніна, К. А. Теоретичні аспекти планування грошових потоків підприємств [Текст] / К. А. Ігоніна // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 5. - C.17-22. 121 38. Іушина, В. Д. Порівняльний аналіз моделей визначення середнього залишку грошових активів: моделі Баумоля та Міллера-Орра [Текст] / В. Д. Іушина // Управління розвитком. - 2012. - № 4. - C.8-11. 39. Кізима, А. Я. Аналіз руху коштів на підприємстві [Текст] / А. Я. Кізима, І. П. Кушнірник // Фінанси України. - 2004. - №7. - С.23-26. 40. Кірейцев, Г.Г. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посіб. / Мін-во освіти і науки України; ред. Г. Г. Кірейцев. - 3-є вид., перероб. і доп.. - К.: ЦНЛ, 2004. - 531 с. - ISBN 966-8253-96-5. 41. Коваленко, С. О. Сутність грошових потоків та їх роль в управлінні фінансами підприємств [Електронний ресурс] / С. О. Коваленко // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua. - 08.01.2012. - Назва з екрану. 42. Коваленко, Л. О. Фінансовий менеджмент [Teкст] : навчальний посібник / Коваленко Л. О. Ремньова Л. М. - К. : Знання, 2005. - 485 с. - ISBN 978-611-01-0089-9. 43. Ковалева, А. М. Финансы фирмы [Текст] : учебник / А. М. Ковалева, М. Г. Лапуста, Л. Г. Скамай. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 416 с. - ISBN 966-775-247-1. 44. Ковшова, С. О. Необхідність оптимізації руху грошових потоків підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] / С. О. Ковшова // Управління розвитком. - 2010. - № 20. - C.135-136. 45. Козлюк А. М. Про розмежування понять "фінансовий" та "грошовий" потоки [Текст] / А. М. Козлюк // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 6. - C.17-20. 46. Кононенко, О. Анализ финансовой отчетности [Teкст] : учебник / О. Кононенко. - К. : Издательский дом "Фактор", 2005. - 156 с. - ISBN 5-8001-0028-4. 47. Кравчук, О. М. Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва [Teкст] : навчальний посібник / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 504 с. - ISBN 978-611-01-0067-0. 122 48. Крамаренко, Г. О. Фінансовий аналіз і планування [Текст] : навчальний посібник / Г. О. Крамаренко ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : ЦНЛ, 2003. - 224 с. - ISBN 966-8253-33-7. 49. Крамаренко, Г. О. Фінансовий менеджмент [Teкст] : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : ЦНЛ, 2006. - 520 с. - ISBN 966-364-151-7. 50. Кулик, К. М. Відмінності та взаємозв'язок між "грошовими коштами" та "грошовими потоками" підприємства [Текст] / К. М. Кулик // Управління розвитком. - 2011. - № 1. - C.136-138. 51. Литвинчук, Т. В. Грошові потоки в системі управління підприємством [Текст] / Т. В. Литвинчук // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - № 6. - C.86-90. 52. Лігоненко, Л. О. Управління грошовими коштами торговельного підприємства [Текст] : навчальний посібник / Л. О. Лігоненко, Г. В. Ковальчук; Мін-во освіти і науки України, Київський держ. торговельно-економ. ун-т. - К.: КДТЕУ, 1998. - 156 с. - ISBN 966-500-192-2. 53. Методичні вказівки щодо складової переддипломної практики з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на підприємстві (в організації, установі) для студентів ОКР "спеціаліст" і "магістр" галузі знань: 0305 "Економіка та підприємництво" [Електронний ресурс] / Укл. В. О. Мартиненко, Т.В. Турченюк, І.В. Лопаткіна. - Суми: ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", - 2012. - 44 с. 54. Митякова, О. И. Оптимизация денежных потоков как инструмент кризисного управления предприятием [Текст] / О. И. Митякова // Финансы и кредит. - 2005. - № 30. - C.45-50. 55. Надточій, С. І. Загальна оцінка грошових потоків підприємства як основа управління ними [Текст] / С. І. Надточій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 3. - C.36-40. 123 56. Надточій, С. І. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства в аспекті управління ними [Текст] / С. І. Надточій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 7. - C.8-12. 57. Надточій, С. І. Практичні рекомендації щодо імплементації та контролінгу результатів прогнозування та бюджетування грошових потоків підприємства [Текст] / С. І. Надточій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 12. - C.90-94. 58. НПАОП 0.00-1.28-10. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. - Затверджено наказом Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010, № 65. 59. Олійник, О. О. Управління процесом оптимізації грошових потоків агропромислових підприємств [Текст] / О. О. Олійник // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2010. - № 3. - C.59-63. 60. Орєхова, К. В. Морфологічний аналіз визначення та поняття "грошові потоки підприємства [Текст] / К. В. Орєхова, Ю. В. Кірієнко // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - № 2. - C.67-70. 61. Офіційний сайт Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/participant/00235890. - 06.11.2011. - Назва з екрану. 62. Офіційний сайт ПАТ "Червона Зірка" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.chervonazirka.com/. - 15.11.2011. - Назва з екрану. 63. Павлова, Л. Н. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник для вузов / Л. Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 269 с. - ISBN 5-238-00321-8. 64. Пащенко, І. Використання генетичного алгоритму для оптимізації грошових потоків промислового підприємства [Електронний ресурс] / І.
65. Поддєрьогін, А. М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства [Текст] / А. М. Поддєрьогін, Я. І. Невмержицький // Фінанси України. - 2007. - № 11. - C.119-128. 66. Подольська, В. О. Фінансовий аналіз [Текст] / В. О. Подольська, О. В. Яріш. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с. - ISBN 966-364-360-2. 
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
3 267
Размер файла
462 Кб
Теги
diplom, диплом
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа