close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Фізика Тест контроль 8

код для вставкиСкачать
Тестові завдання для 8 класу
11
і
Ж v
: ::
Зошит для самостійних та контрольних робіт
+ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
С Х В А Л Е Н О
Міністерством освіти і науки України
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
...........
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1.
Прямолінійний рівномірний рух
.з
.5
5
.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2
Обертальний та коливальний рух тіла
• ;7
7
.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 3
Звук
9
у'. .......9
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 . . . . . . . . . . . . .
Механічний рух
і
•
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4."
Взаємодія тіл. Закон інерції. Сили
• • • •
•
15
15
САМОСТІЙНА РОБОТА № 5
Момент сили. Прості механізми
17
17
САМОСТІЙНА РОБОТА № 6
Сила пружності. Сила тяжіння. Сила тертя
19.
19
,
і
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
Взаємодія тіл. Сили
21
21
САМОСТІЙНА РОБОТА № 7.
Тиск і сила тиску. Тиск рідин і.газів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 8 .
Атмосферний тиск .
-ЛІ
И
•
.1
.25
.25
.......
.,
.27
27
і • •'•
САМОСТІЙНА РОБОТА № 9
Виштовхувальна сила. Закон Архімеда
• • • -29
29
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3
Взаємодія тіл. Тиск
САМОСТІЙНА РОБОТА № 10
< Механічна робота. Потужність
.31
.31
'
35
.35
...
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
'
/. . .
Кінетична і потенціальна енергії. Перетворення одного виду енергії в інший.
Закон'збереження механічної енергії. . ;
37
37
САМОСТІЙНА РОБОТА № 12
Л ....;
.
Маїішни і механізми. ККД механізмів. Золоте правило механіки
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 . .
Робота й енергія .
:..
• • -39
.39
41
-41
:
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1 3 . . .
Теплові явища. Тепловий стан та способи його зміни
45
45
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1 4 . . '
Кількість теплоти. Питома теплоємність. Тепловий баланс
.47
.47
САМОСТІЙНА РОБОТД № 1 5 . . . ,
Теплота згоряння палива. ККД нагрівника . .
,КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 . . . .
Кількість теплоти. Тепловий баланс.
....
,
.'...•
49
.49
-
,
..'.'
.51
51
САМОСТІЙНА РОБОТА № 16. .
Теплові явища. Плавлення та кристалізація твердих тіл
САМОСТІЙНА РОБОТА № 17
Теплові явища. Випаровування і конденсація рідин
САМОСТІЙНА РОБОТА № 18. . . .
Теплрві явища. Теплові машини
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 . . .
Теплові явища. Агрегатні перетворення
:. .
55
.55
і
..:
57
57
,
59
59
61
.61
М. О. Чертіщева,
Л. І. Вялих
ПСТ-КОНТРОЛЬ
Фізика
Зошит для самостійних та контрольних робіт
+ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
С Х В А Л Е Н О
Міністерством освіти і науки України
ФОП Співак В. Л.
Харків
2010
ББК 22.3я721
4-50
ЗОШИТ Д Л Я САМОСТІЙНИХ І КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Схвалено д л я використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з фізики і астрономи
Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки У к р а ї н и
Протокол
(Лист
№ 21 від 16.02.2010
№ 1.4/18
Г-67 від
р.
23.02.2010р.)
ЗОШИТ Д Л Я ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Схвалено д л я в и к о р и с т а н н я у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з фізики і астрономії
Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки У к р а ї н и
Протокол
(Лист
№ 21 від 16.02.2010
№ 1.4/18
Г-70 від
р.
23.02.2010р.)
Рецензенти:
Жученко С. В., кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математичної фізики
та обчислювальної математики механіко-математичного факультету Х Н У ім. В. Н. Каразіна;
Яценко Л. П., вчитель- методист середньої загальноосвітньої школи № 101 м. Києва;
Полшведкіна Л. Б., учитель І категорії, учитель фізики Харківського приватного
навчально-виховного комплексу «Вересень» Харківської області
Охороняється Законом України «Про авторське право та суміжні права».
Передрукування даного посібника або будь-якої його частини забороняється без дозволу ФОП Співак В. Л.
Навчальне
видання
Видання
друге
Чертіщева Марина Олексіївна
Вялих Людмила Іванівна
ТЕСТ-КОНТРОЛЬ. ФІЗИКА. 8 КЛАС
Зошит для самостійних та контрольних робіт
+ Лабораторні роботи
Відповідальний редактор Єресько Т. II.
Редактор Єресько Т. Я .
Коректор Протибень І. М.
Комп'ютерне макетування Горбенко С. П.
Підписано до друку 5 . 0 3 . 1 0 .
Формат 8 4 x 1 0 8 У 1 в . Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Наклад 1 0 0 0 0 (1-й завод — 3 0 0 0 ) прим.
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукціїсер. ДК № 3 1 2 5 від 2 9 . 0 2 . 2 0 0 8 р.
З питань гуртових поставок звертатися:
6 1 0 1 0 , Харків, а / с 5 5 5 6 , к. т. 8 (057) 7 5 5 - 4 1 - 9 0 , 8 (067) 5 7 1 - 6 2 - 6 3
E-mail: [email protected], www.ve8na-books.com.ua
Чертіщева М. О., Вялих Л. І.
4-50
ISBN
Тест-контроль. Фізика. 8 клас: Зошит для самостійних та контрольних робіт: 2-ге
вид., зі змінами. — Харків: ФОП Співак В. Л., 2010. — 64 с. + 24 с. вкладка: Зошит для лабораторних робіт.
ISBN 978-966-2192-81-0.
Даний робочий зошит містить тестові завдання для поточного та тематичного оцінювання учнів. Неодмінною
рисою зошита є наявність усіх самостійних і контрольних робіт, розроблених у форматі тестування. Пропоноване
навчальне видання допоможе вчителеві здійснити ефективний контроль над засвоєнням учнями навчального матеріалу, а учневі — зорієнтуватися у тестових завданнях та набути навичок швидкого та безпомилкового заповнення бланка відповідей. Крім того, зошит може використовуватися школярами для самостійної підготовки до роботи
з тестовими завданнями, самоперевірки своїх знань та вмінь.
Пропоновані тести розраховані на учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів фізики.
ББК 22.3я721
© Чертіщева М. О., Вялих Л. І., 2008
© Ластович О. М , дизайн обкладинки, 2009
978-966-2192-81-0
© ФОП.Співак В. Л . , макет, 2 0 1 0
ПЕРЕДМОВА
В Україні у 2002-2003 навчальному році Центром тестових технологій Міжнародного фонду
«Відродження» спільно з Міністерством освіти і науки України було запроваджено тестування випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Тести, порівняно з іншими інструментами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких:
— можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів
програми;
— об'єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу;
— створити для всіх учасників тестування рівні умови складання тестів;
— стандартизувати та автоматизувати процедуру перевірки результатів;
— охопити тестуванням велику кількість учнів.
Зовнішнє незалежне оцінювання попередніх років показало, що випускникам і абітурієнтам
не завжди легко подолати психологічний бар'єр у виконанні тестів. Для його подолання необхідно
мати навички роботи з будь-якими тестовими завданнями. Такі навички можна виробити поступово, якщо запроваджувати тести для поточного контролю знань учнів та тематичного оцінювання. Тому основною метою створення даного посібника є:
— допомога вчителеві в здійсненні ефективного контролю над засвоєнням учнями навчального матеріалу;
— допомога учневі в орієнтації у тестових завданнях та набутті навичок швидкого та безпомилкового. заповнення бланку відповідей. Крім того, зошит може використовуватися школярами для самостійної підготовки до роботи з тестовими завданнями, самоперевірки своїх знань та
вмінь, тренування у заповненні бланка відповідей.
Запропонований зошит призначений для здійснення вчителем поточного оцінювання (самостійні роботи) та тематичного контролю (тематичне оцінювання) навчальних досягнень з фізики
учнів 8 класів. Зміст тестових завдань відповідає програмі 12-річної школи з фізики для 8 класів
та формату тестування (з бланками відповідей), що надасть учням можливості у процесі виконання цих робіт психологічно адаптуватися і в подальшому успішно скласти державну підсумкову
атестацію і пройти зовнішнє незалежне оцінювання.
Кожна самостійна і контрольна робота розрахована на два варіанти, які містять завдання початкового, середнього, достатнього і високого рівнів.
Структура тестових завдань самостійних робіт
На виконання кожної самостійної роботи відводиться 15-20 хвилин. При виконанні завдань
початкового і середнього рівнів (завдання 1-3) учень має вибрати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих і позначити її в бланку відповідей, наведеному після кожної самостійної
роботи. За правильне виконання кожного із завдань 1 - 3 учень може одержати 2 бал и. Розв' язувати
ці завдання слід на чернетці, наведеній після кожного завдання. Відповіді до завдань 1-3 учитель
перевіряє за бланком відповідей. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень обрав
і позначив у бланку правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним помилково,
якщо учень: позначив неправильний варіант відповіді; позначив два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний; не позначив жодного варіанта відповіді взагалі.
Достатньому рівню відповідає завдання 4 — завдання на встановлення відповідності. Результат виконання цього завдання необхідно вписати в бланк відповідей. Розв'язування завдання
у чернетці не перевіряється і до уваги не береться. Правильне виконання завдання 4 самостійної
роботи оцінюється 3 балами.
Високому рівню навчальних досягнень учнів відповідає завдання 5. Це завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень розв'язав
задачу, обґрунтувавши кожний етап, і дав правильну відповідь. За правильне виконання цього
завдання учень одержує 3 бали.
Таким чином, максимальна кількість балів, яку може одержати учень, правильно виконавши
всі завдання самостійної роботи, — 12 балів.
З
Структура тестових завдань контрольних робіт
На виконання кожної тематичної контрольної роботи відводиться 45 хвилин. При виконанні завдань початкового і середнього рівнів (завдання 1 - 6 ) учень має вибрати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих і позначити її в бланку відповідей, наведеному після кожної
тематичної контрольної роботи. За правильне виконання кожного із завдань 1 - 6 учень може одержати 1 бал. Розв'язувати ці завдання слід на чернетці, наведеній після кожного завдання. Відповіді до завдань 1 - 6 учитель перевіряє за бланком відповідей. Завдання вважається виконаним
правильно, якщо учень обрав і позначив у бланку правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним помилково, якщо учень: позначив неправильний варіант відповіді; позначив два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний; не позначив жодного
варіанта відповіді взагалі.
Достатньому рівню відповідають завдання 7 - 8 — завдання на встановлення відповідності.
Розв'язування цих завдань у чернетці не перевіряється і до уваги не береться. До бланка відповідей учні вписують лише цифри. Правильне виконання завдань 7 - 8 оцінюється 1,5 балами.
Високому рівню навчальних досягнень учнів відповідає завдання 9. Це завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень розв'язав
задачу, обґрунтувавши кожний етап, і дав правильну відповідь. За правильне виконання цього
завдання учень одержує 3 бали.
Таким чином, максимальна кількість балів, яку може одержати учень, правильно виконавши
всі завдання контрольної роботи, — 12 балів.
Клас
Прізвище, ім'я
Варіант
Дата
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1
ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РІВНОМІРНИЙ РУХ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Велосипедист рухається рівномірно прямолінійно. Який вигляд має відносно Землі траєкторія
руху
Варіант, 1
Варіант 2
точки ободу колеса?
центру колеса?
А) Крива лінія
Б) Коло
•
Г) Ламана крива
В) Пряма лінія
2. Визначте за графіком швидкість тіла в момент часу t = 40 с.
Варіант 2
Варіант 1
90
80
90
80
70
60
50
40 4—
ЗО
20
70
60 4
50
40
ЗО
20 4-
-
10 -
10
1
20
А) 6 0 с
1
40
1
60
Б) 8 0 с
180
20
t.c
В) 4 0 с
Варіант 1
Варіант 2
З годин?
В) 5 км
5
80
t.c
•
протягом
год
30 хвилин?
Б) 15 км
60
Г) 5 0 с
3. Якии шлях пройде пішохід, рухаючись зі швидкістю 5
А) 10 км
40
Г) 2,5 км
•
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між значенням швидкості в різних одиницях.
Варіант 1
Варіант 2
А
1. 0,01 — ;
А)1
1. 100 — ;
А) 1 — ;
с
Б
с
с
С
В
Д
М
.
х
2. 0,001 — ;
Б) 1 — ;
2. 0,1 — ;
Б)
Г
с
с
с
с
В)1
Г) 72
„„
с
м
„„„
В) 600 — ;
хв
3. 10 — ;
4. 1000 — ;
Г) 3 6 0 ^ - .
год
4. 3,6
с
год
м
3. 20 — ;
с
5. 10
с
год
5. 20 — .
с
с
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. Знайдіть середню швидкість мандрівника, який рухався на велосипеді зі швидкістю 20
год
. . .
.
. км
протягом 02 годин, а потім пішки зі швидкістю 4
ще
год
Варіант 1
Варіант 2
2 години.
12 км.
Розв'язання:
Відповідь:
Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: fxl
А
Б
•
В
•
Г
•
А
Б
В
Г
• •
•
Б
•
г
•
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
А
« •
В
•
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка
6
А
Б
•
В
•
г
•
Клас
Прізвише. ім'я
Дата
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2
ОБЕРТАЛЬНИЙ ТА КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ ТІЛА
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Як називається
Варіант 1
найбільше зміщення тіла від положення рівноваги?
А) Механічне
коливання
Б) Амплітуда
коливань
Варіант 2
кількість коливань за одиницю
часу?
В)Частота
коливань
•
Г) Період
коливань
2. Протягом 50 секунд маятник здійснює 200 коливань. Чому дорівнює
Варіант 1
Варіант 2
період коливань?
частота коливань?
А) 4 Гц
В) 0,25 Гц
Б) 4 с
3. До якого виду руху можна віднести
Варіант 1
рух гойдалки?
А) Прямолінійний
Б) Коливальний
РУХ
•
Г) 0,25 с
Варіант 2
рух Місяця навколо Землі?
В) Обертальний
рух
•
Г) Хаотичний рух
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між
Варіант 1
фізичною величиною та її позначенням.
A) Кількість коливань;
1. R ;
Б) період коливань;
2. с ;
B) частота коливань;
- 3. N ;
Г) радіус кола.
4. Т ;
5. v .
7
А
Б
В
Г
Варіант 2
фізичною величиною та одиницею цієї величини.
A) Швидкість руху по колу;
1. 1;
Б) частота коливань;
2 іі•
B) період коливань;
Г) кількість коливань.
3. с;
А
Б
В
Г
с
4. м;
5. Гц.
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. Період обертання тіла становить 8 годин. Визначте
Варіант 1
Варіант 2
радіус орбіти, якщо швидкість руху тіла
по колу дорівнює 1200 м/с.
швидкість руху тіла по колу, якщо радіус
орбіти становить 20 км.
Розв'язання:
Відповідь:
Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: ІХІ
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами»
А
« •
•
Б
•
В
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка
8
Г
•
Б
В
Г
Прізвище, ім'я
Клас
Дата.
Варіант.
САМОСТІЙНА РОБОТА № З
ЗВУК
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Як називається
Варіант 1
Варіант 2
відбита від перешкоди звукова
хвиля?
А) Період
коливань
Б) Поздовжня
хвиля
хвиля, коливання в якій мають напрямок, перпендикулярний до напрямку
розповсюдження хвилі?
В) Луна
Г) Поперечна
хвиля
•
2. На якому з наведених рисунків частота хвилі
Варіант 1
Варіант 2
найбільша?
найменша?
Б)
В)
•
3. Що є одиницею величини
Варіант 1
Варіант 2
частоти коливань?
гучності?
А)Секунда
Б) Герц
В) Децибел
Г) Метр
•
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між фізичним поняттям та його означенням.
Варіант 1
A) Механічні хвилі;
1. Хвилі з частотою, більшою за 20 кГц;
А
Б) амплітуда;
2. механічні коливання, що розповсюджуються у середоБ
B) ультразвук;
вищі, в просторі з часом;
В
Г) поздовжня хвиля. 3. хвиля, коливання в якій мають напрямок розповсюГ
дження хвилі;
4. хвиля, що має частоту в діапазоні 16 Гц-20 кГц;
5. найбільше відхилення від положення рівноваги.
Варіант 2
A) Інфразвук;
А
1. Хвиля, коливання в якій мають напрямок, перпендиБ) поперечна хвиля;
кулярний до напрямку розповсюдження хвилі;
Б
B)звукова хвиля;
2. хвиля, що має частоту в діапазоні 16 Гц-20 кГц;
В
Г) луна.
3. найбільше відхилення від положення рівноваги;
Г
4. хвилі з частотою, меншою за 16 Гц;
5. відбита від перешкоди звукова хвиля.
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. Спостерігач побачив над головою гелікоптер і через деякий час t почув шум роботи гвинтів. Визначте
Варіант 1
Варіант 2
висоту польоту, якщо час t = 3 с.
час t , якщо висота польоту — 1 км.
Розв'язання:
Відповідь:
Увага І
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: 1
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
•
•
•
•
• •
• •
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
А
Б
В
У завданні б правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка
10
•
г
А
•
Б
•
В
•
г
Клас
Прізвише. ім'я
Дата
Варіант
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
МЕХАНІЧНИЙ РУХ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (в балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на ваїиу думку, відповідь і познанте Ті у бланку відповідей
1. За графіком визначте, який шлях пройшло тіло в момент часу
Варіант, 2
t = 4 с.
1
А) Ом
Б) 20 м
—і—
2
і
3
і
4
В) 50 м
5
—і—
6
t, с
Г) 70 м
•
2. Із якою швидкістю рухається пішохід, якщо за 20 секунд він проходить
А)1^
с
Варіант 1
Варіант 2
10 метрів?
20 метрів?
т,ч „ М
Б) 2 —
с
В) 4
і
с
11
Г) 0,5 ±
с
•
3. Поїзд йде рівною колією з незмінною швидкістю. У поїзді нерухомо сидить людина. Як вона
рухається відносно
Варіант 1
Варіант 2
шлагбаума біля колії?
іншого вагона того самого потягу?
А) Не рухається
зовсім
Б) Прямолінійно
В) Прямолінійно
и рівномірно
Г) Рівномірно
•
4. До якого виду руху можна віднести рух
Варіант 1
Варіант 2
математичного маятника?
стрілки годинника?
А) Рівномірний
Б) Обертальний
РУХ
В) Прямолінійний
Г) Коливальний
РУХ
•
5. Швидкість поширення звуку в повітрі 330 м/с, у воді — 150 м/с. Визначте час, за який звукова
хвиля розповсюджується на відстань
Варіант 1
Варіант 2
990 м в повітрі.
3000 м у воді.
Б) 4 хв
А) 3 с
Г) 5 хв
В) 2 с
•
6. Визначте, чому дорівнює частота коливань, якщо період становить
А) 0,5 Гц
Варіант 1
Варіант 2
0,25 с.
2 с.
Б) 2 Гц
В) 0,25 Гц
12
Г) 4 Гц
•
Клас
Дата
Прізвище, ім'я
Варіант
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка,
позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
7. Установіть відповідність між фізичною величиною та її одиницею.
Варіант 1
A) Амплітуда;
1.
Б) кількість коливань;
с
B) період коливань;
2. 1;
Г) гучність.
3. м;
А
Б
В
Г
4. с;
5. децибел (дБ).
Варіант 2
A) Частота коливань;
1. с;
Б) час;
2. 1;
м
B) шлях;
3.
Г) швидкість руху.
- ;
с
А
Б
В
Г
4. Гц;
5. м.
8. Установіть відповідність між фізичним поняттям та його означенням.
Варіант 1
A) Частота;
1. Довжина траєкторії;
Б) амплітуда;
2. лінія, уздовж якої рухається тіло;
B) швидкість;
3. кількість коливань за одиницю часу;
Г) траєкторія.
4. найбільше відхилення від стану рівноваги;
А
Б
В
Г
5. шлях, пройдений за одиницю часу.
Варіант 2
A) Період;
1. Тіло, розмірами якого можна знехтувати;
Б) шлях;
2. тіло, відносно якого розглядається рух;
B) матеріальна точка;
3. час одного повного коливання;
Г) тіло відліку.
4. довжина траєкторії;
5. лінія, уздовж якої рухається тіло.
13
А
Б
В
Г
Високий рівень (3 бали)
У завданні 9 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
9. Визначте середню швидкість мандрівника, який рухався
Варіант 1
Варіант 2
дві третіх часу зі швидкістю 3 км/год, а залишок часу — зі швидкістю 6 км/год.
дві третіх шляху зі швидкістю 3 км/год і залишок шляху — зі швидкістю 6 км/год.
Розв'язання:
Відповідь:
.,• Увага!
.
Відмічайте тільки одну правильну відповідь; Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 6 правильну відповідь позначайте так: ІХІ
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
і п ш п
У завданнях 7 - 8 правильну відповідь записуйте цифрами.
... . :
А Б В Г
А Б В Г
У завданні 9 правильну відповідь записуйте у рядок.
9. Відповідь:
Оцінка
14
А Б В Г
« • • • •
А Б В Г
• • • • •
Клас
Дата.
Прізвище, ім'я
Варіант.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4
ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. ЗАКОН ІНЕРЦІЇ. СИЛИ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вайлу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. У якому напрямку рухатиметься тіло, зображене на рисунку?
Варіант, 1
Варіант 2
і р
А) Догори
Б) Донизу
В) Праворуч
Г) Ліворуч
•
У яких одиницях вимірюється
А) кг
Варіант 1
Варіант 2
сила?
маса?
Б) Н
В)
і
с
п-5-
КГ
•
3. Дві сили мають значення 200 Н. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо вони діють
Варіант 1
Варіант 2
в протилежних напрямках?
в одному напрямку?
3
А) 400 Н
F,
F
Б) 300 Н
В) 200 Н
15
Г) 0 Н
•
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між масами, вираженими в різних одиницях.
Варіант 1
A) 2 кг;
1. 200 кг;
Б) 0,2 т;
2. 2000 г;
B) 200 г;
3. 200 мг;
Г) 0,2 г.
4. 20 мг;
5. 0,2 кг.
А
Б
В
Г
Варіант 2
A)
Б)
B)
Г)
50 т;
50 г;
500 мг;
500 кг.
1.
2.
3.
4.
5.
0,05 кг;
0,5 т;
50000 кг;
5 кг;
0,5 г.
А
Б
В
Г
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. З рушниці масою 3 кг вилітає куля, швидкість якої 600 м/с.
Варіант 1
Варіант 2
Яку швидкість віддачі при цьому має рушниця, якщо маса кулі 20 г?
Розв'язання:
Яку масу має куля, якщо швидкість віддачі
рушниці 4 м/с?
Відповідь:
• Увага). ..••
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: [ХІ
А
Б
•
В
•
Г
•
А
•
Б
В
•
•
Г
А
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
А
« •
Б
•
В
•
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка
16
Г
•
В
Б
•
•
•
г
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 5
МОМЕНТ СИЛИ. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Який виграш в силі дає блок, зображений на рисунку?
Варіант 1
Варіант 2
•
А) У 2 рази
Б) У 4 рази
В) Не дає виграшу в силі
У яких одиницях вимірюється
Варіант 1
плече сили?
А) кг
Б) Н
•
Г) У 3 рази
Варіант 2
момент сили?
В) Н м
•
Г) м
3. На яку висоту підійметься вантаж, якщо вільний кінець тросу
Варіант 1
Варіант 2
опуститься на 1 м?
підійметься на 1 м?
А) 2 м
Б) 4 м
В) ї м
•
Г) 0,5 м
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
Установіть відповідність між фізичним поняттям та його означенням.
Варіант 1
A)
Б)
B)
Г)
І
І
Важіль;
блок;
рухомий блок;
момент сили.
1.
2.
3.
4.
5.
Добуток модуля сили на її плече;
блок, вісь якого закріплена;
колесо з жолобом, закріплене в обоймі;
твердий стрижень, який має вісь обертання;
блок, вісь якого може переміщуватись.
17
А
Б
В
Г
Варіант 2
A)
Б)
B)
Г)
Плече сили;
похила площина;
нерухомий блок;
прості механізми.
1.
2.
3.
4.
5.
Важіль і похила площина;
твердий стрижень, який має вісь обертання;
відстань від осі обертання важеля до лінії дії сили;
блок, вісь якого закріплена;
будь-яка поверхня, нахилена під кутом до горизонту.
А
Б
В
Г
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. До довшого плеча прикладено силу 40 Н, до коротшого — 200 Н. Чому дорівнює довжина
Варіант 1
Варіант 2
плеча другої сили, якщо довжина плеча
першої сили 1 м?
плеча першої сили, якщо друга сила
має плече 0,1м?
Розв'язання:
Відповідь:
УвагаІ
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: fxl
А
Б
•
В
•
Г
•
А
•
Б
В
•
•
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
А
Б
В
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка
18
Г
Г
А
Б
•
В
•
•
Г
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 6
С И Л А ПРУЖНОСТІ. СИЛА Т Я Ж І Н Н Я . СИЛА ТЕРТЯ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Чому дорівнює сила тяжіння, якщо маса тіла
Варіант 1
Варіант 2
З кг?
5 кг?
А) 39,2 Н
Б) 29,4 Н
Г) 18,6 Н
В) 49 Н
•
2. Яке значення матиме сила пружності, якщо розтягти пружину
Варіант 1
Варіант 2
на 0,1 м? Коефіцієнт жорсткості
на 0,3 м? Коефіцієнт жорсткості
д
пружини k дорівнює 10 — .
м
А) 3 Н
Б) 1 Н
пружини k дорівнює ЗО
В) 9 Н
Н
Г) 10 Н
•
3. На столі лежить зошит. До чого прикладена
Варіант 1
Варіант 2
сила тяжіння?
вага зошита?
А) Сила не прикладена до
жодного тіла
Б) До опори
(до столу)
В) До зошита
19
Г) До столу
та зошиту
одночасно
•
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між фізичним поняттям та його означенням.
Варіант. 1
A) Деформація;
1. Сила, що виникає при зміні форми тіла;
Б) невагомість;
2. зміна розмірів чи форми тіла;
B) вага тіла;
3. стан, при якому вага тіла дорівнює нулю;
Г) сила пружності.
4. сила, із якою Земля притягує до себе тіло;
5. сила, із якою тіло діє на опору або підвіс.
~ Варіант 2
A) Пружна деформація;
1. Сила, що виникає при русі одного тіла по поверхБ) сила тяжіння;
ні іншого;
B) вільне падіння;
2. деформація, яка повністю зникає після зняття
Г) сила тертя.
навантаження;
3. сила, що виникає при зміні форми тіла;
4. падіння за відсутністю опору середовища;
5. сила, із якою Земля притягує до себе тіло.
буквою,
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. Санчата масою 50 кг рівномірно тягнуть по снігу, прикладаючи силу F горизонтально до поверхні.
Варіант 1
Варіант 2
Визначте коефіцієнт тертя, якщо F = 10 Н.
значення має сила F? Коефіцієнт тертя —
ц = 0,04.
Яке
Розв'язання:
Відповідь:
20
Клас
Дата
Прізвише. ім'я
Варіант
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛИ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на ваСиу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Яка сила зображена на рисунку?
Варіант 1
Варіант 2
" F
F
А) Вага тіла
Б) Сила тяжіння
В) Сила тертя
Г) Сила нормальної реакції
опори
•
2. У яких одиницях визначається
Варіант 1
Варіант 2
вага?
маса?
А) кг
Б) м
Г)
В) Н
*
с
•
За допомогою якого приладу вимірюють
Варіант 1
Варіант 2
силу?
масу тіла?
А) Лінійка
Б) Динамометр
В) Терези
Г) Барометр
•
Величина якої сили дорівнює нулю, якщо тіло знаходиться
Варіант 1
Варіант 2
в стані рівноваги?
в стані невагомості?
А) Вага тіла
Б) Сила тертя
В) Сила пружності
21
Г) Рівнодійна
сила
•
5. Визначте за графіком коефіцієнт жорсткості пружини.
Варіант 1
Варіант 2
Графік 1
Графік 2
F, Н
20 -
10 -
х,
А)200 —
м
Б) 20 —
м
В) 8 —
м
м
Г) 80 —
м
•
6. На стільці масою 5 кг сидить хлопчик масою 40 кг.
Варіант 1
З якою силою стілець тисне на
підлогу?
А)450 Н
Б) 500 Н
Варіант 2
3 якою силою хлопчик тисне на
стілець?
В) 400 Н
22
Г) 550 Н
•
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка,
позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
7. Установіть відповідність між
Варіант 1
фізичним поняттям та визначальним рівнянням.
A) Сила пружності;
1. F1ll = F2l2;
Б) умова рівноваги важеля;
2. F = kx\
B) сила тяжіння;
3. р
Г) сила тертя.
4. F = F1 + F2;
= mg
А
Б
В
Г
•
5. F = [tN.
Варіант 2
фізичним поняттям та його змістом.
А) Маса;
Б) інерція;
В) рівнодійна
сила;
Г) деформація.
1.
2.
до тіла сил, що діють одночасно;
3. фізична величина, яка характеризує інертні властивості
тіла;
4. величина, яка кількісно характеризує дію одного тіла на
інше;
5. явище зберігання швидкості тіла, якщо на нього не діють
інші тіла.
А
Б
В
Г
8. Установіть відповідність між фізичною величиною та її одиницею.
Варіант 1
A) Коефіцієнт пропорційності, g ;
1. кг;
Б) маса, т ;
2
— •
кг
3. 1;
B) сила нормальної реакції опори, N ;
Г) плече сили, І.
А
Б
В
Г
4. Н;
5. м.
Варіант 2
1. і ;
н
м
3. Н;
Н
4.
кг
5. Н - м .
A)вага, Р ;
Б) момент сили, М ;
2.
B) коефіцієнт пружності, k ;
Г) коефіцієнт тертя, ц .
23
А
Б
В
Г
Високий рівень (3 бали)
У завданні 9 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
9. На пружині жорсткістю 100 Н/м тягнуть рівномірно прямолінійно брусок масою 2 кг.
Варіант 1
Варіант 2
На скільки довшою стане пружина, якщо
коефіцієнт тертя (і зі столом дорівнює 0,3?
Чому дорівнює коефіцієнт тертя, якщо пружина стала довшою на 8 см?
Розв'язання:
Відповідь:
Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 6 правильну відповідь позначайте так: [х]
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
1QEXD
3QZDQ
У завданнях 7 - 8 правильну відповідь записуйте цифрами.
А Б В Г
А Б В Г
їДХЮ
« • • • •
У завданні 9 правильну відповідь записуйте у рядок.
9. Відповідь:
Оцінка
24
А Б В Г
А Б В Г
• • • • •
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 7
ТИСК І СИЛА ТИСКУ. ТИСК РІДИН І ГАЗІВ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Який тиск на підлогу чинить хлопчик вагою 500 Н, коли він
Варіант, 1
Варіант 2
стоїть (площа опори 0,04 м 2 )?
лежить (площа опори 0,2 м2)?
А) 2,5 кПа
В) 10 кПа
Б) 7,5 кПа
Г) 12,5 кПа
•
2. Шар рідини в посудині дорівнює 0,2 метри. Знайдіть тиск на дно посудини, якщо цією рідиною є
Варіант 1
вода(р = 1000
А) 1,8 кПа
Варіант 2
кг/м 3 ).
Б) 2 кПа
олія(р = 900 кг/м 3 ).
В) 1 кПа
Г) 2,4 кПа
•
3. У чотири склянки налили однакові об'єми води (див. рисунок). Площа дна у всіх склянок однакова. На дно якої з них рідина буде тиснути
А)1
. Варіант 1
Варіант 2
з найбільшою силою?
з найменшою силою?
Б) 2
В) З
25
Г) 4
•
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між фізичною величиною та її одиницею.
Варіант 1
A)
Б)
B)
Г)
Густина;
площа;
вага;
довжина.
1.
2.
3.
4.
5.
Варіант 2
Н;
м;
кг/м 3 ;
кг;
м2.
A) Об'єм;
Б)сила;
B) маса;
Г) тиск.
1.
2.
3.
4.
5.
м2;
Н;
кг;
Па;
м3.
А
Б
В
Г
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. До лівого коліна [/-подібної трубки з водою долили шар легшої рідини, висота шару — 20 см.
Варіант 1
Варіант 2
Після цього рівень води в правому коліні
піднявся на 5 см. Знайдіть густину долитої
рідини.
Густина долитої рідини дорівнює 800 кг/м 3
На який рівень піднялась вода у правому
коліні?
Розв'язання:
Відповідь:
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка
26
X
Клас
Прізвище, ім'я
Лата
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 8
АТМОСФЕРНИЙ ТИСК
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте )ї у бланку відповідей
1. Тиск повітря на поверхню Землі дорівнює 101 кПа. Розрахуйте силу, з якою повітря давить на
поверхню площею
Варіант, 1
Варіант 2
0,5 м 2 .
З м2.
А) 202 кН
Б) 50,5 кН
В) 303 кН
Г) 33,3 кН
•
2. Чому дорівнює висота будівлі, якщо на першому поверсі атмосферний тиск дорівнює
760 мм рт. ст., а на останньому —
Варіант 1
Варіант 2
758 мм рт. ст.
755 мм рт. ст.
А) 22 м
Б) 33 м
В) 44 м
Г) 55 м
•
Г) 1017 кПа
•
3. Визначте за рисунком покази барометра.
Варіант 1
А) 102,3 кПа
Б) 1023 Па
В) 101700 Па
27
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність
Варіант 1
між фізичним поняттям (законом) та його змістом.
A) Атмосферний тиск;
1. Тиск, зумовлений вагою стовпчика рідини;
А
Б) закон Паскаля;
2. тиск стовпа ртуті висотою 760 мм при 0 °С;
Б
B) гідростатичний тиск; 3. тиск, зумовлений дією сили ваги на опору;
В
Г) нормальний атмос4. тиск атмосфери на всі тіла, які в ній перебувають;
Г
ферний тиск.
5. тиск передається рідинами та газами однаково в усіх
напрямках.
Варіант 2
між назвою приладу та його призначенням.
A) Поршневий насос;
1. Прилад для вимірювання тиску, більшого (меншоА
Б) барограф;
го) за атмосферний;
Б
B) барометр — анероїд;
2. прилад для вимірювання атмосферного тиску;
В
Г) манометр.
3. прилад для отримання виграшу в силі;
Г
4. прилад для автоматичного вимірювання і реєстрації
атмосферного тиску;
5. прилад для піднімання рідини на висоту.
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. Густина морської води дорівнює 1030 кг/м3, атмосферний тиск — 101300 Па.
Варіант 1
Варіант 2
На якій глибині тиск дорівнює 500 кПа?
Який тиск буде в морі на глибині 600 м?
Розв'язання:
1
і
1
—
І і
і І
і
_
і
s
і
і
j
і
і
і
І
і
|
|
!
і
і
і
f
і
І
Відповідь:
•'•Ч,:<''Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка:
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: 2
А
Б
•
В
•
Г
•
2
А
П
Б
В
•
•
•
г
А
Б
•
В
•
Г
•
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
А
Б
В
• •
г
•
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
1
І
5. Відповідь:
Оцінка
28
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
і
САМОСТІЙНА РОБОТА № 9
ВИШТОВХУВАЛЬНА СИЛА. ЗАКОН АРХІМЕДА
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Чому дорівнює виштовхувальна сила, якщо тіло повністю занурене у морську воду і має об'єм
Варіант 1
Варіант 2
0,5 м 3 ?
0,3 м3?
А) 5150 Н
Б) 4060 Н
В) 3090 Н
Г) 2900 Н
•
2. У скляній посудині міститься три рідини різної густини. Яка з наведених рідин буде
Варіант 1
Варіант 2
під номером 1?
під номером З?
А) Вода
Б) Гас
В) Неможливо
визначити
Г) Ртуть
•
3. Густина повітря дорівнює 1,29 кг/м 3 . Визначте об'єм кулі, якщо в повітрі на неї діє виштовхувальна сила
А) 0,5 м3
Варіант 1
Варіант 2
129 Н.
25,8 Н.
Б) 4 м3
В) 10 м3
29
Г) 2 м3
•
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між наслідками та умовами фізичних явищ.
Варіант 1
A) Тіло плаває, якщо...;
1. .. .сила тяжіння більша за силу Архімеда;
А
Б) тіло спливає, якщо...;
2. ... сила тяжіння менша за силу Архімеда;
Б
B) тіло тоне, якщо...;
3. .. .сила тяжіння дорівнює силі Архімеда;
В
Г) на тіло, занурене в рі4. ...діє сила тяжіння;
Г
дину... .
5. ...діє виштовхувальна сила.
" Варіант 2
A) Тіло плаває, якщо...;
1. ... діє виштовхувальна сила;
А
Б) тіло спливає, якщо...;
2. ... середня густина тіла менша за густину рідини;
Б
B) тіло тоне, якщо...;
3. .. .середня густина тіла більша за густину рідини;
В
Г) на тіло, занурене
4. ... середня густина тіла дорівнює густині рідини;
Г
в газ... .
5. ...діє сила тяжіння.
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. Яка виштовхувальна сила діє на залізний брусок, на чверть свого об'єму занурений у воду,
якщо
Варіант 1
Варіант 2
його маса дорівнює 625 г?
його розміри 80 см х 10 см х 20 см?
Розв' язання:
Відповідь:
" Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: |х]
А
Б
В
Г
А
Б
В
,
Г
А
»• • • •
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
А
Б
•
В
•
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка
30
Г
•
Б
В
• •
Г
•
Клас
Дата
Прізвише. ім'я
Варіант
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З
ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. ТИСК
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Визначте тиск рідини на дно посудини, якщо в неї налили шар
Варіант, 1
Варіант 2
гасу висотою 5 см.
води висотою 1 см.
Б) 400 Па
А) 300 Па
Г) 100 Па
В) 500 Па
2. У скляній трубці з повітрям та запаяній з обох боків міститься крапля ртуті. У який бік зміститься крапля, якщо лівий кінець трубки
Варіант 1
Варіант 2
охолоджувати?
нагрівати?
А) Праворуч
Б) Ліворуч
В) Не змінить
положення
Г) Буде рухатись то в один
бік, то в інший
3. До якої висоти піднялась би рідина, якщо Торрічеллі в своєму досліді замість ртуті використовував би
А) 16,4 м
Варіант 1
Варіант 2
воду?
гас?
Б) 10,1 м
В) 20,3 м
31
Г) 12,6 м
•
4. Тіло повністю занурене в рідину. Як зміниться сила Архімеда, якщо
Варіант 1
об'єм тіла збільшити втричі?
А) Не зміниться
Б) Зменшиться
втричі
Варіант 2
густину рідини зменшити втричі?
В) Збільшиться
втричі
Г) Зменшиться
у дев'ять разів
•
5. Чим пояснюється наявність тиску
Варіант 1
Варіант 2
рідини?
газу?
А) Дією сили
тяжіння
Б) Дією сили
пружності
В) Зіткненням
молекул
речовини
зі стінками
посудини
Г) Хаотичним рухом молекул
•
6. Площі поршнів гідравлічного пресу Sj =10 см2, S2 =30 см2. Яку силу F треба прикласти до меншого поршня, щоб більший підняв вантаж вагою
А)600 Н
Варіант 1
Варіант 2
900 Н?
300 Н?
Б) 900 Н
В) 100 Н
32
Г) 300 Н
•
Клас
II
Прізвише. ім'я
і
Дата
II
Варіант
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка,
позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
7. Установіть відповідність між
Варіант. 1
фізичним поняттям та його означенням.
1 . Тиск усього шару повітря;
2. величина, що дорівнює відношенню сили тиску
до площі поверхні, на яку вона діє;
3. сила, яка діє на тіло з боку рідини, у яку занурене
тіло;
4. фізична величина, яка характеризує інертні властивості тіла;
5. метод вимірювання густини, який базується на
законі Архімеда.
А) Тиск;
Б) виштовхувальна
сила;
В) атмосферний
тиск;
Г) гідростатичне
зважування.
А
Б
В
Г
Варіант 2
пристроєм (приладом) та його призначенням.
A) Гідравлічний
прес;
1. Прилад для вимірювання тиску, більшого чи меншого за атмосферний;
Б) барометр;
2. пристрій, призначений для накачки або відкачки
повітря чи рідини;
B) шлюз;
А
Б
В
Г
3. прилад для вимірювання атмосферного тиску;
Г) нанос.
4. машина, що служить для пресування і дія якої заснована на законах руху та рівноваги рідин;
5. гідротехнічна споруда для переведення суден на
річці з одного рівня на інший.
8. Установіть відповідність між
Варіант 1
фізичною величиною та визначальним рівнянням.
A) Тиск твердого тіла на поверхню;
1. р = pgh ;
Б) гідростатичний тиск;
2. F = phS;
B) сила гідростатичного тиску;
З-
Г) сила Архімеда.
4. F = pghS;
Fa=
5. p =
33
ppVrg;
F_
S '
А
Б
В
Г
Варіант 2
фізичною величиною та її одиницею.
A) Сила Архімеда;
1. 1 м3;
Б) гідростатичний тиск;
2. Па;
B) густина рідини;
3. кг/м 3 ;
Г) площа поверхні.
4. Н;
А
Б
В
Г
5. м2.
Високий рівень (3 бали)
У завданні 9 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
9. На поверхні води плаває плоске тіло. Знайдіть
Варіант 1
Варіант 2
висоту частини тіла, що виступає
над поверхнею води, якщо його
густина рт = 800 кг/м 3 , а товщина 50 см.
Розв'язання:
об'єм тіла, якщо його маса 70 кг, а об'єм
частини тіла над водою дорівнює 7 дм3.
Відповідь:
Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 6 правильну відповідь позначайте так: [х]
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
іСЕЕО
зПППП
У завданнях 7 - 8 правильну відповідь записуйте цифрами.
І А Б В Г
А Б В Г
7DDDD
» • • • •
У завданні 9 правильну відповідь записуйте у рядок.
9. Відповідь:
Оцінка
34
А Б В Г
« • • • •
А Б В Г
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 10
М Е Х А Н І Ч Н А РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Які сили виконують роботу під час
Варіант 1
Варіант 2
падіння м'яча?
зупинки автівки?
А) Сили тертя
Б) Сили пружності
В) Виїптовхувальна сила
Г) Сила тяжіння
•
2. Яку роботу виконує сила F = 20 Н , під дією якої тіло переміщується
Варіант 1
Варіант 2
на 2 м?
на 3 м?
А) 10 Дж
Б) 60 Дж
В) 40 Дж
Г) 120 Дж
•
3. Визначте час, за який мотор потужністю 10 кВт здійснив роботу
А) 1,5 с
Варіант 1
Варіант 2
15кДж.
40 кДж.
Б) 2 с
В) Зс
35
Г) 4 с
•
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між
Варіант, 1
Варіант 2
фізичною величиною
та визначальним рівнянням.
фізичною величиною
та її одиницею.
А)
Б)
В)
Г)
А)
Б)
"В)
Г)
Швидкість;
потужність;
робота;
шлях.
_ Аш
t '
2. А = FS;
1. N
3. S--= vt;
Час;
потужність;
робота;
шлях.
1.
2.
3.
4.
5.
с;
м;
кг;
Вт;
Дж.
А
Б
В
Г
4. v = —;
t
5. F = mg.
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. По поверхні столу тягнуть з постійною швидкістю брусок. При цьому прикладають силу 4 Н.
Варіант 1
Варіант 2
Яку швидкість має брусок, якщо
за 12 секунд здійснено роботу 4,8 Дж?
Який час рухався брусок, маючи швидкість
0,1 м/с, якщо була здійснена робота 6 Дж?
Розв'язання:
Відповідь:
..••••• "Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: |
А
Б
•
В
•
Г
•
А
Б
В
Г
• • •
У'завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
А
Б
•
В
•
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка.
36
Г
•
А
Б
•
В
•
Г
•
Клас
Дата
Прізвище, ім'я
1 Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
КІНЕТИЧНА І ПОТЕНЦІАЛЬНА ЕНЕРГІЇ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ОДНОГО ВИДУ ЕНЕРГІЇ
В ІНШИЙ. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Визначте масу олівця, який лежить на столі висотою 1 м і має потенціальну енергію
Варіант 1
Варіант 2
0,2 Дж.
0,3 Дж.
А) 10 г
Б) 20 г
В) 30 г
Г) 40 г
2. Знайдіть кінетичну енергію тіла масою 4 кг, яке рухається зі швидкістю
Варіант 1
Варіант 2
5 м/с.
З м/с.
А) 50 Дж
Б) 100 Дж
В) 18 Дж
Г) 36 Дж
-
•
3. Які зміни енергії відбуваються на першому етапі руху
Варіант 1
Варіант 2
м'яча, підкинутого догори?
м'яча, що падає з третього поверху?
А) Потенціальна енер- Б) Кінетична енер- В) Внутрішня енергія Г) Кінетична енергія
зменшується, позменшується,
гія зменшується,
гія зменшується,
тенціальна зростає
внутрішня зростає
кінетична зростає
потенціальна
зростає
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю та бланк
4. Установіть відповідність між
Варіант 1
фізичним поняттям та його означенням.
А) Енергія;
1. Енергія, яка визначається взаємним розташуванням тіл,
що взаємодіють;
Б) потенціальна
енергія;
2. фізична величина, що характеризує здатність тіл виконуВ) кінетична
вати роботу;
енергія;
3. величина, яка визначається відношенням використаної
роботи до витраченого часу;
Г) закон
збереження.
4. повна механічна енергія замкненої системи не змінюється;
5. енергія, яку має тіло внаслідок власного руху.
37
•
буквою,
А
Б
В
Г
Варіант 2
фізичним поняттям та визначальним рівнянням.
A) Закон збереження енергії;
1.
;
Б) потенціальна енергія тіла, піднятого на висоту Л;
2. mgh ;
B) потенціальна енергія пружно деформованого тіла;
3
Е - Е + Е = const;
Г) кінетична енергія.
4
рg^ .
5
—
2
А
Б
В
Г
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. Тіло падає з висоти Л. Визначте, чому дорівнює
Варіант 1
Варіант 2
швидкість тіла в момент падіння на поверхню Землі, якщо Л = 5 м.
висота, з якої падало тіло, якщо його швидкість в момент падіння на поверхню Землі
4 м/с.
Розв'язання:
Відповідь:
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
А
« •
Б
•
В
•
У завданні
5 правильну
відповідь записуйте у рядок.
Ї
.
.
5. Відповідь:
Г
•
.
І
Оцінка
38
Прізвище, ім'я
Клас
Дата
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 12
МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ. ККД МЕХАНІЗМІВ. ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО МЕХАНІКИ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Який виграш у силі дає
Варіант 1
рухомий блок?
А) Не дає виграшу в силі
Варіант 2
нерухомий блок?
Б) У чотири рази
В) У два рази
•
Г) У три рази
2. Визначте ККД механізму, якщо
Варіант 1
корисна робота втричі менша за
витрачену.
А) 40%
Б) 50%
Варіант 2
витрачена робота вдвічі більша за
корисну.
В) 60%
•
Г) 33%
3. Визначте, на скільки опустився більший кінець важеля, якщо за його допомогою вантаж вагою
500 Н підняли на 1 м, а сила, прикладена до довшого кінця важеля, —
Варіант 1
Варіант 2
100 Н.
200 Н.
А) 3 м
Б) 2,5 м
В) 5 м
•
Г) ї м
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між
Варіант 1
фізичним поняттям та його означенням.
1. Енергія, яку має тіло внаслідок власного руху;
А) ККД механізмів;
2.
Б) механічна робота;
3.
В) золоте правило
4.
механіки;
5.
Г) сила.
39
буквою,
А
Б
В
Г
Варіант 2
між пристроєм (механізмом) та його описом.
A)
Б)
B)
Г)
Машина;
блок;
важіль;
механізм.
1. Колесо з жолобом, закріплене в обоймі;
2. пристрій, що передає рух або перетворює один вид
руху в інший;
3. будь-яка поверхня, нахилена під кутом до горизонту;
4. механізм або поєднання механізмів для перетворення енергії з одного виду в інший;
5. твердий стрижень, який має вісь обертання.
А
Б
В
Г
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. За допомогою нерухомого блока підіймають вантаж, для цього прикладають силу F . ККД блока дорівнює 90%. Знайдіть
Варіант 1
Варіант 2
масу вантажу, якщо F = 500 Н.
силу F , якщо маса вантажу 15 кг.
Розв'язання:
Відповідь:
Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: Щ
1
А
Б
П
•
В
•
Г
•
2
А
П
Б
•
•
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
А
Б
•
В
•
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка
40
•
г
В
Г
•
А
•••
Б
В
г
Клас
Дата
Прізвище, ім'я
Варіант
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
РОБОТА Й ЕНЕРГІЯ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей,
серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну,
на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Як позначається
А) N
Варіант 1
Варіант 2
потужність?
коефіцієнт корисної дії?
Б) Н
В) А
Г) т!
•
2. На рисунку зображені 4 кулі з однаковою масою. Яка куля має
Варіант 1
Варіант 2
найбільшу потенціальну енергію?
пайменшу потенціальну енергію?
О
А)1
Б) 2
В) 3
Г) 4
41
•
3. Яке тіло має
Варіант 1
Варіант 2
найменшу кінетичну енергію?
к-2-
» 1кг
s—» 8 кг
Б) 2
А)1
найбільшу кінетичну енергію?
ї—» 2 кг
В) 3
Г) 4
•
4. Яку потенціальну енергію має пружина жорсткістю ft = 60 Н/м, якщо вона стиснута на
Варіант 1
Варіант 2
5 см?
7 см?
А) 0,289 Дж
Б) 0, 075 Дж
В) 0,75 Дж
Г) 0,147 Дж
5. Чому дорівнює повна енергія тіла масою 60 кг, якщо
Варіант 1
воно має кінетичну енергію
120 Дж і знаходиться на висоті
20 см?
А) 240 Дж
Б) 360 Дж
Варіант 2
воно має потенціальну енергію
120 Дж і рухається зі швидкістю
4 м/с?
В) 600 Дж
Г) 500 Дж
•
6. Довжини плечей важеля дорівнюють 1 м і 3 м. Вантаж якої маси можна підняти, якщо на
Варіант 1
на коротше плече діяти силою 60 Н?
А) 2 кг
Б) 18 кг
Варіант 2
довше плече діяти силою 300 Н?
В) 90 кг
42
Г) 10 кг
•
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка,
позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
7. Установіть відповідність між фізичною величиною та визначальним рівнянням.
Варіант, 1
A) Кінетична енергія;
1.
Б) потенціальна енергія тіла, піднятого на висоту h ;
B) правило важеля;
ти
~~2~
2.
k
Г) потужність.
А
Б
В
Г
3. — ;
t
4. mgh;
5.
2
Варіант 2
A) Механічна робота;
1.
Б) потенціальна енергія пружно деформованого тіла;
2. Е = Е + Е = const;
B) ККД;
3. - ^ - 1 0 0 % ;
А
Г) закон збереження енергії.
FI;
5
А
Б
В
Г
—
8. Установіть відповідність між фізичною величиною та її одиницею.
Варіант 1
A) Коефіцієнт жорсткості;
1. Н/м;
Б) маса;
2. Вт;
B) потужність;
3. кг;
Г) повна енергія.
4. Н;
А
Б
В
Г
5. Дж.
Варіант 2
A) Сила;
1. с;
Б) механічна робота;
2. Дж;
B) швидкість;
3. Н;
Г) ККД;
4. м/с;
5. % .
43
А
Б
В
Г
Високий рівень (3 бали)
У завданні 9 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
9. Спожита потужність двигуна машини 20 кВт. Знайдіть
Варіант. 1
Варіант 2
ККД машини, якщо за 1 годину вона здійснила роботу 50,4 МДж.
корисну роботу, виконану машиною
за 1 годину, якщо її ККД складає 60% .
Розв'язання:
Відповідь:
У завданні 9 правильну відповідь записуйте у рядок.
9. Відповідь:
Оцінка
44
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 13
ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ТЕПЛОВИЙ СТАН ТА СПОСОБИ ЙОГО ЗМІНИ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Яка фізична величина характеризує
Варіант. 1
Варіант 2
тепловий рух молекул?
механічний рух молекул?
А) Швидкість
Б) Тиск
В) Температура
Г) Об'єм
•
2. У якому із вказаних явищ внутрішня енергія тіла збільшується завдяки
Варіант 1
Варіант 2
теплопередачі?
здійсненню роботи?
А) Охолоджується праска
Б) Пісок
на сонці
нагрівається
В) Нагрівається
цвях під ударами молотка
Г) Вода перетворюється
у кригу
3. Назвіть спосіб теплопередачі, завдяки якому
Варіант 1
Варіант 2
зігрівається людина.
нагрівається казанок з водою.
45
•
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю та бланк
4. Установіть відповідність між фізичним поняттям та висловлюванням, що його характеризує.
Варіант 1
A) Внутрішня енергія;
1. Передача тепла без переносу речовини;
А
Б) теплообмін;
2. передача тепла без виконання роботи;
Б
B) конвекція;
3. передача тепла без проміжного середовища;
В
Г) теплопровідність.
4. перенесення енергії струменями газу або рідини;
Г
5. сума енергій взаємодії та руху всіх молекул тіла.
A)
Б)
B)
Г)
Випромінювання;
теплова рівновага;
тепловий рух;
температура.
1.
2.
3.
4.
5.
„ Варіант 2
Характеризує тепловий стан речовини;
передача тепла без проміжного середовища;
стан, при якому температура тіл однакова;
хаотичний рух молекул та атомів;
перенесення енергії струменями газу або рідини.
А
Б
В
Г
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. Поясніть явище.
Варіант 1
Варіант 2
Свічку запалили та піднесли до щілини над
Улітку вітер дме з моря на берег. У який час
вхідними дверима. Полум'я відхилилося надоби це відбувається?
зовні. Узимку чи влітку проводили дослід?
Розв'язання:
Відповідь:
Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: [ХІ
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
• • •
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
• ' • А
Б
•
В
•
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка
46
Г
•
Б
В
Г
• • •
Клас
Дата
Прізвище, ім'я
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 14
КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Як зміниться кількість теплоти, потрібної для нагрівання тіла, якщо при незмінних інших умовах
Варіант 1
Варіант 2
масу тіла збільшити вдвічі?
час нагрівання збільшити вдвічі?
А) Кількість
теплоти зменшиться вдвічі
Б) Кількість
теплоти збільшиться вдвічі
В) Кількість
теплоти не
зміниться
Г) Кількість
теплоти збільшиться в 4 рази
•
2. Тіла, однакові за масою та виготовлені з алюмінію, міді, заліза та свинцю, нагрівають від 20°
до 100 °С. Для нагрівання якого з них використано
Варіант 1
Варіант 2
найменшу кількість теплоти?
найбільшу кількість теплоти?
А) Алюміній
В) Мідь
Б) Залізо
Г) Свинець
•
3. За графіком визначте,
Варіант 2
Варіант 1
яке тіло має більшу теплоємність.
яке тіло нагрівається швидше.
t, °С
ф.кДж
2
..1!
—
А) Перше
—
— *
Б) Друге
t, хв
t,°C
В) Однаково
47
Г) Визначити
неможливо
•
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між
Варіант 1
фізичною величиною та визначальним
рівнянням.
Q
Питома теплоєм1. с =
mAt
'
ність;
2. Q = cmAt;
теплоємність тіла;
3. т =; Q
кількість теплоти
cAt '
для нагрівання;
Q
4. С =
>
зміна температури.
At
Q_
5. A t--=
cm
Варіант 2
фізичною величиною
та її одиницею.
А) Питома теплоємність;
Б) теплоємність тіла;
В) кількість теплоти
для нагрівання;
.
1.
Дж ,
кг. °С'
2. °С;
3.
Дж .
кг
А
Б
В
Г
4.
Г) зміна температури.
5.
Дж
°С
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. У холодну воду, температура якої 10 °С та маса 300 г, опускають мідний брусок, що має температуру 100 °С.
Варіант 1
Варіант 2
До якої температури нагріється вода,
Знайдіть масу бруска, якщо вода
якщо маса бруска 1 кг?
нагрівається до 20 °С.
Розв'язання:
Відповідь:
48
Клас
Дата
Прізвише. ім'я
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 15
ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА. ККД НАГРІВНИКА
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Назвіть основну
Варіант 2
Варіант 1
умову, за якої відбувається процес
горіння палива.
А) Наявність
вуглекислого
газу
Б) Наявність
кисню
причину утворення чадного газу
в двигунах, печах,котлах.
В) Неповне згоряння вуглецю
Г) Високий
атмосферний
тиск
•
2. Який із названих нагрівників має
Варіант 1
Варіант 2
найбільший ККД?
найменший ККД?
А) Спиртівка
Б) Газовий
пальник
В)Сухі дрова
Г) Сирі дрова
•
3. За графіком визначте питому теплоту згоряння
Варіант 1
Варіант 2
сухих дров.
антрациту.
Q, МДж
А) ЗО МДж/кг
Б) 60 МДж/кг
В) 12 МДж/кг
49
Г) 0,12 МДж/кг
•
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між
Варіант 1
фізичними поняттями та їх суттєвими ознаками.
А) Горіння;
1. Енергетична характеристика різних видів палива;
Б) питома
2. термохімічне явище;
теплота
3. кількість теплоти, необхідної для нагрівання 1 г речовини на
згоряння;
1 °С;
В) питома теп4. речовина, при іррінні якої виділяється значна теплова енергія;
лоємність;
5. залежність кількості теплоти, потрібної для нагрівання, від
Г) паливо.
виду речовини.
Варіант 2
назвою речовини та її місцем в процесі горіння.
A) Кисень;
1. Каталізатор хімічної реакції;
Б) кам'яне
2. продукт повного згоряння вуглецю;
вугілля;
3. паливо;
B) вуглекис4. речовина, молекули якої сполучаються з молекулами палива;
лий газ;
5. продукт неповного згоряння палива.
Г) чадний газ.
Високий рівень (3 бали)
буквою,
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. Необхідно нагріти воду від 0 °С до кипіння.
Варіант 1
Варіант 2
Скільки нагріли води, спаливши 1 кг гасу?
Скільки спалили гасу, нагрівши 1 кг води?
Розв'язання:
Відповідь:
Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: fxl
А
Б
•
В
Г
•
•
А
Б
В
• •
Г
•
•
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
А
Б
•
В
• •
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка
50
Б
А
г
В
•
г
•
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5
КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Завдяки якій властивості води
Варіант, 1
Варіант 2
верхній шар води в ставку прогрівається, а нижній залишається
холодним?
А) Велика теплоємність
Б) Мала теплоємність
ввечері пісок біля берега річки
остигає швидше за воду?
В) Велика теплопровідність
Г) Мала теплопровідність
2. Завдяки якому виду теплообміну нагрівається
Варіант 1
Варіант 2
поверхня Землі від Сонця?
А) Конвекція
повітря від батареї центрального опалення?
Б) Теплопровідність
В) Випромінювання
Г) Випромінювання і конвекція
•
3. На одному нагрівачі нагріваються 4 тіла. За графіком визначте,
Варіант 1
Варіант 2
яке тіло має найбільшу масу,
якщо всі тіла виготовлені з однакового матеріалу.
якщо маси тіл однакові, то яке
з них виготовлене з матеріалу з найменшою питомою теплоємністю.
Q, кДж
t, °С
20
10
At,
А) Перше
Б) Друге
/
V
°С
;
!
!
1/
1 /\
^ т і
В) Третє
51
:
і
у !
'
!
!
У'
!
• L^
!
і—і——іt,
10
хв
Г) Четверте
•
4. При повному згорянні 2 кг антрациту виділяється 60 МДж теплоти. Скільки треба спалити
антрациту, щоб
Варіант 1
Варіант 2
отримати 45 кДж теплоти?
виділилося 15 МДж енергії?
А) 1,5 г
Б) 1,5 кг
В) 0,5 кг
Г) 0,5 т
•
5. Визначте, на скільки градусів нагріється тіло, отримавши 90 кДж теплоти, якщо
Варіант 1
Варіант 2
тіло має масу 20 кг і виготовлене
із заліза.
тіло має масу 10 кг і виготовлене
з алюмінію.
А) 30°
Б) 10°
В) 5°
Г) 20°
•
6. Для нагрівання тіла від 10 °С до ЗО °С було витрачено 24 кДж теплоти. З якого матеріалу виготовлене тіло, якщо
Варіант 1
Варіант 2
воно має масу 1,5 кг?
воно має масу 5 кг?
А) Мідь
Б) Залізо
В) Скло
52
Г) Срібло
•
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка,
позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
7. Установіть відповідність між
Варіант 1
фізичною величиною та її одиницею.
A) Теплоємність;
1. Дж;
Б) кількість теплоти;
2. Дж/с;
B) питома теплоємність;
3. Дж/°С;
Г) питома теплота згоряння.
4. Дж/кг-°С;
А
Б
В
Г
5. Дж /кг.
Варіант 2
фізичною величиною та її позначенням.
A) Теплоємність;
1. А,;
Б) кількість теплоти;
2. с ;
B) питома теплота згоряння;
3. с .
Г) питома теплоємність.
А
Б
В
Г
4. Q ;
5.
q.
8. Установіть відповідність між
Варіант 1
назвою приладу та його призначенням.
A) Калориметр;
1. Перетворення теплової енергії в механічну;
Б) термометр;
2. підвищення температури навколишнього середовища;
B) обігрівач;
3. вимірювання температури;
Г) тепловий двигун.
4. запобігання теплових витрат;
А
Б
В
Г
5. вимірювання внутрішньої енергії.
Варіант 2
видами енергії та їх основними ознаками.
A) Внутрішня енергія;
1. Енергія тіл, що взаємодіють та рухаються;
Б) механічна енергія;
2. енергія, пов'язана з хаотичним рухом молекул;
B) кількість теплоти;
Г) робота.
3. міра зміни енергії;
4. енергія, яку тіло отримує чи витрачає при теплопередачі;
5. енергія пружно деформованого тіла.
53
А
Б
В
г
Високий рівень (3 бали)
У завданні 9 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
9. У сталевій каструлі масою 1,2 кг налито 2 літри води з температурою 20 °С. Необхідно нагріти
воду до 25 °С.
Варіант 1
Варіант 2
Скільки води з температурою 80 0 С
треба долити в каструлю?
Скільки потрібно спалити природного газу,
якщо вся теплота, що виділяється при згорянні палива, йде на нагрівання?
Розв'язання:
Відповідь:
54
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 16
ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ПЛАВЛЕННЯ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте Ті у бланку відповідей
Як змінюється температура тіла під час його переходу
Варіант 1
з рідкого стану до твердого?
А) Зростає
Варіант 2
з твердого стану до рідкого?
Б) Зменшується
В) Залишається
постійною
•
Г) Дати відповідь
неможливо
2. Як називають процес переходу речовини
Варіант І
з твердого стану до рідкого?
А) Охолодження
Варіант 2
з рідкого стану до твердого?
Б) Кристалізація
В) Плавлення
•
Г) Нагрівання
3. Порівняйте, для плавлення якої речовини, взятої при температурі плавлення, потрібно витратити більше енергії?
Варіант 1
Варіант 2
1) 1 кг льоду чи 2) 2 кг свинцю.
1) 2 кг свинцю чи 2) 0,5 кг заліза.
А) Для першої
Б) Для другої
В) Однакове значення
•
Г) Неможливо
дати відповідь
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між
Варіант 1
фізичною величиною та її позначенням.
A) Кількість теплоти;
Q;
Б) питома теплоємність;
X;
B) питома теплота згоряння;
я;
Г) питома теплота плавлення.
с;
55
буквою,
А
Б
В
Г
Клас
Дата
Прізвише. ім'я
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 16
ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ПЛАВЛЕННЯ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Як змінюється температура тіла під час його переходу
Варіант, 1
з рідкого стану до твердого?
А) Зростає
Варіант 2
з твердого стану до рідкого?
Б) Зменшується
В) Залишається
постійною
Г) Дати відповідь
неможливо
2. Як називають процес переходу речовини
Варіант 1
з твердого стану до рідкого?
А) Охолодження
Варіант 2
з рідкого стану до твердого?
Б) Кристалізація
В) Плавлення
•
Г) Нагрівання
3. Порівняйте, для плавлення якої речовини, взятої при температурі плавлення, потрібно витратити більше енергії?
Варіант 1
Варіант 2
1) 1 кг льоду чи 2) 2 кг свинцю.
1) 2 кг свинцю чи 2) 0,5 кг заліза.
А) Для першої
Б) Для другої
В) Однакове значення
Г) Неможливо
дати відповідь
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між
Варіант 1
фізичною величиною та її позначенням.
A)
Б)
B)
Г)
Кількість теплоти;
питома теплоємність;
питома теплота згоряння;
питома теплота плавлення.
1.
2.
3.
4.
5.
55
Q;
X;
q;
с;
С.
А
Б
В
Г
Варіант 2
фізичною величиною та її одиницею.
A)
Б)
B)
Г)
1
Питома теплота плавлення;
теплоємність;
питома теплоємність;
кількість теплоти.
А
Б
В
Г
Л*.
°С '
2. В * ;
кг
3. Дж;
4. °С;
5.
ДЖ
кг °С
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. Скільки потрібно спалити бензину, щоб лід, взятий при температурі
Варіант 1
Варіант 2
плавлення, перетворити на воду з температурою 20 °С?
- 2 0 °С, перетворити на воду з температурою
0 °С?
Розв'язання:
Відповідь:
56
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 17
ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ РІДИН
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. Як називається пароутворення
Варіант 1
Варіант 2
з вільної поверхні рідини?
А) Випаровування
з усього об'єму всередину бульбашок пари?
Б) Сублімація
В) Кипіння
Г) Конденсація
•
2. У посудинах містяться рівні об'єми спирту, ацетону, води. Через деякий час рівень рідини
в кожній посудині зменшився.
Варіант 1
Варіант 2
У якій посудині міститься спирт?
У якій посудині міститься вода?
А) У першій
Б) У третій
В) У другій
Г) Визначити неможливо
•
3. Яка кількість теплоти виділяється при конденсації
Варіант 1
0,5 кг водяної пари, взятої при
температурі кипіння?
А) 0,45 МДж
Б) 1,8 МДж
Варіант 2
2 кг парів спирту, взятих при температурі кипіння?
В) 1,15 МДж
57
Г) 4,6 МДж
•
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між
Варіант, 1
фізичною величиною та формулою
її визначення.
A) Питома теплоємність;
Б) кількість теплоти, що
виділяється при згорянні
палива;
B) кількість теплоти для
нагрівання;
Г) кількість теплоти, що виділяється при конденсації.
Варіант 2
фізичною величиною
та її позначенням.
1.
mq;
2.
Q
mAt '
А)
Б)
3. mr;
4.
X
,
лоємність;
плавлення;
лоти;
Г)
Q -,
г;
3.
с;
А
Б
В
Г
4. X ;
5. С .
В)
т
5. ст(іг-іі).
1.
2.
пароутворення.
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. Через посудину з холодною водою, температура якої 10 °С та маса 300 г, пропускають водяну
пару, що має температуру 100 °С.
Варіант 1
До якої температури нагріється вода, якщо
маса пари 20 г?
Варіант 2
Знайдіть масу пари, якщо вода нагрівається
до 20 °С.
Розв'язання:
Відповідь:
Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: ІХІ
А
Б
В
Г
• • •
А
Б
В
Г
• • •
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
•fe-••
А
Б
В
«• • •
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка
58
Г
•
А
Б
В
Г
'• • • •
Ш&ЖШі-^^ШїмЩ;
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
САМОСТІЙНА РОБОТА № 18
ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ТЕПЛОВІ МАШИНИ
Впишіть номер варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-3 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
1. У якій тепловій машині
Варіант 1
Варіант 2
паливо згоряє всередині двигуна?
пара під тиском обертає вал?
А) Газова
турбіна
Б) Двигун
внутрішнього
згоряння
В) Реактивний
двигун
Г) Парова
турбіна
•
Як називається
Варіант 1
Варіант 2
перший такт роботи ДВЗ?
третій такт роботи ДВЗ?
А) Випуск
Б) Робочий хід
В) Стиск
•
Г) Впуск
3. Коефіцієнт корисної дії теплової машини 40% . Знайдіть
Варіант 1
Варіант 2
корисну роботу, якщо нагрівач
виділяє 20 кДж теплоти.
А) 8 кДж
Б) 50 кДж
кількість теплоти, що виділяє
нагрівач, якщо корисна робота
дорівнює'20 кДж.
В) 12 кДж
•
Г) 33,3 кДж
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 4 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,
доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
4. Установіть відповідність між
Варіант 1
фізичними поняттями та їх суттєвими ознаками.
А) Горіння;
Б) питома теплота
згоряння;
В) питома теплоємність;
Г) коефіцієнт корисної
дії.
1. Енергетична характеристика різних видів палива;
2.
3.
4. перетворення теплової енергії на механічну;
5. залежність кількості теплоти, потрібної для нагрівання, від роду речовини.
59
А
Б
В
Г
Варіант 2
назвою частини двигуна внутрішнього згоряння та її призначенням.
A)
Б)
B)
Г)
Циліндр з поршнем;
свічка запалювання;
впускний клапан;
шатун.
1. Запалює суміш в кінці такту стиску;
2. надає рух колінчастому валу під час робочого
ходу;
3. у кінці четвертого такту випускає відпрацьовану
суміш;
4. впускає в першому такті горючу суміш в камеру
згоряння;
5. у другому такті стискає горючу суміш, у третьому
передає тиск газів на шатун та колінчастий вал.
А
Б
В
Г
Високий рівень (3 бали)
У завданні 5 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
5. За 2 години польоту двигун використовує 6 кг гасу.
Варіант 1
Варіант 2
Знайдіть потужність двигуна, якщо його
ККД 25% .
Знайдіть ККД двигуна, якщо його потужність 9 кВт.
Розв'язання:
Відповідь:
Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 3 правильну відповідь позначайте так: |
А
Б
В
Г
• • •
А
Б
В
Г
• • •
У завданні 4 правильну відповідь записуйте цифрами.
А
Б
•
В
•
У завданні 5 правильну відповідь записуйте у рядок.
5. Відповідь:
Оцінка.
60
Г
•
А
» •
Б
•
В
•
Г
•
Клас
Прізвище, ім'я
Дата
Варіант
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6
ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. АГРЕГАТНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
Впишіть номері варіанта, вказаний вчителем, і виконайте відповідні завдання
'
Початковий і середній рівні (6 балів)
Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.
Виберіть одну Правильну, на ваЛу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей
І
1. У якому агрегатному стані знаходиться
Варіант 1
Варіант 2
мідь при температурі 1400 °С ?
срібло при температурі 900 °С?
А) Рідкий стан
В) Твердий стан
Б) Газоподібний
стан
Г) У стані плазми
•
2. Як змінюється швидкість випаровування рідини
Варіант 1
при збільшенні площі поверхні?
А) Зростає
Б) Залишається
сталою
Варіант 2
при зменшенні температури
навколишнього середовища?
В) Неможливо
дати відповідь
Г) Зменшується
•
3. Визначте за графіком, на якій ділянці здійснюється процес
Варіант 1
Варіант 2
нагрівання речовини.
плавлення речовини.
•
61
4. Скільки теплової енергії
Варіант 1
виділяється при конденсації
100 г ртутних парів?
А) 0,3 МДж
Б) ЗО кДж
Варіант 2
потрібно для випаровування 100 г спирту, взятого
при температурі кипіння?
В) 0,9 МДж
Г) 90 кДж
•
5. Скільки потрібно спалити кам'яного вугілля, щоб
Варіант 1
Варіант 2
перевести в газоподібний стан 180 кг ртуті,
взятої при температурі кипіння?
А ) 2 0 0 кг
Б) 2 кг
розплавити 10 кг заліза, взятого
при температурі плавлення?
В) 20 кг
Г) 0,2 кг
•
6. Для нагрівання тіла від 0 до 100 °С витратили 10 кДж енергії. З якого матеріалу виготовлене
тіло, якщо
Варіант 1
Варіант 2
його маса 0,2 кг?
воно має масу 0,4 кг?
А) Мідь
Б) Сталь
В) Скло
62
Г) Срібло
•
Клас
Прізвише. ім'я
Дата
Варіант
Достатній рівень (3 бали)
Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка,
позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю.
Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей
7. Установіть відповідність між назвою теплового процесу та його означенням.
Варіанті
A) Випаровування;
1. Інтенсивне випаровування по всьому об'єму рідини;
Б) кипіння;
2. термохімічна реакція;
B) плавлення;
3. перехід із твердого стану до рідкого;
Г) нагрівання.
4. перехід із рідкого стану до газоподібного;
А
Б
В
Г
5. збільшення температури тіла.
Варіант 2
A) Охолодження;
1. Термохімічна реакція;
Б) конденсація;
2. зменшення температури тіла;
B) горіння;
3. перехід із газоподібного стану до рідкого;
Г) кристалізація.
4. збільшення температури тіла;
А
Б
В
Г
5. перехід із рідкого стану до твердого.
8. Установіть відповідність між назвою теплового процесу та визначальним рівнянням кількості
теплоти.
Варіант 1
A) Конденсація;
1.
Б) охолодження;
2.
тг;
B) горіння;
3.
тс At-,
Г) кристалізація;
4. Q 1 = Q 2 ;
5.
А
Б
В
Г
mq;
тХ.
Варіант 2
A) Випаровування;
1. mq;
Б) плавлення;
2.
B) нагрівання;
3.
Г) теплопередача.
4. тс At;
5.
А
Б
В
Г
тг;
тХ;
Qi=Q263
Високий рівень (3 бали)
У завданні 9 розв'яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка
9. Для отримання 10 кг водяної пари використовують антрацит. Скільки спалили антрациту,
якщо
Варіант 1
Варіант 2
початкова температура льоду дорівнювала
- 2 0 °С, а ККД нагрівника 40% ?
лід взято при температурі плавлення, ККД
нагрівника 30% , маса сталевої посудини
5 кг?
Розв'язання:
Відповідь:
Увагаї
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1 - 6 правильну відповідь позначайте так: [х]
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
і П П П П
*ПППП
У завданнях 7 - 8 правильну відповідь записуйте цифрами.
А
Б
В
Г
А
7 D D D D
Б
В
Г
» • • • •
У завданні 9 правильну відповідь записуйте у рядок.
9. Відповідь:
Оцінка
64
А Б В Г
в п п п п
ДОДАТОК
Густина речовини
Речовина
Питома теплота згоряйня
палива
Густина,
кг/м 3
Паливо
Питома теплота плавлення
та температура плавлення
Питома
теплота,
Дж/кг
Речовина
Температура
плавлення,
°С
Питома теплота
плавлення,
Дж/КГ
Вода
1000
Гас
43,1 • 106
Лід
о .
3,35'105
Морська вода
1030
Бензин
4,35 -10 6
Свинець
327
0,25-105
Гас
800
Природний газ
4,56-106
Залізо
1530
2,7- 10s
_ 2,8 • 10е
Срібло
960
0,88 • 105
1083
1,8 -10 5
Ртуть
13600
Залізо
7800
Антрацит
Кам'яне вугілля
Мідь
2,7-106
Питома теплота пароутворення
і температура кипіння
Питома теплоємність
Речовина
Алюміній
Залізо
Питома теплоємність,
ДжДкгК)
880
380
Свинець.
120
Вода
,4200
Скло
840
Срібло
250
Сталь
460
Лід
2100
Речовина
Вода
' 460
Мідь
1
!
Температура
кипіння,
°С , •
Питома теплота
пароутворення,
Дж/кг
100
2,3- 10е
Спирт
78
8,6'105
Ртуть
357
2,85-105
1
:
Книги серії «Тест-контроль» допоможуть учителям здійснити поточне,
тематичне та річне оцінювання навчальних досягнень учнів. Пропоновані
тестові завдання є універсальними та відповідають новій програмі
і формату тестування.
7
ЗА новою
ТЕСТ-КОНТРОЛЬ
-КОНТРОЛЬ
Фізика
ТЕСТ-КОНТРОЛЬ
ТЕСТ-КОНТРОЛЬ
Фізика
Фізика
Фізика
і о н и я м слмогтіммик та «мірояміш |М<і
• ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
ІІИІП ЛЯ» (mwctUmui те кошрол.мия робіт
• ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
МмгттммкіпиіиміїУіміїм
11
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
КОМПЛЕКСНИЙ ДОВІДНИК
ТЕСТ-КОНТРОЛЬ
ПО*Ж»М муре ф!)И«М
W)«nu • смиши І* («блмцкі
Фізика
ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ
Av«p«mM ром яммм main її фіїням
зно
tihn*v»«a*«(< т о м и
r w x
. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
ТА ФіІИЧИИИ ПРАКТИКУМ
f tКО««МДО**ИО ДО »r»«9IK'IW«
І кідрю»Пресою KMM«*-VWC> О^ііивяіііі»
ИІккіррстни MiltK і муяи Укміия
1
Нити Хж.ГІ1ҐІІІП.Я
ФІЗИКА
ФІЗИКА
ИіШ«»ПМІ(І М«Іі1Г,4ЧИИИІІ,и (Рнй«
К.<ЯЧЯПЬМП ЧІМ ОДИЧНИМПОГІПМЙМ
•
>
ПРАКТИЧНИЙ ДОВіДНИИ
Счмпемо Міністерством
I M.»V*H Vkhaimm
І Г Ї Р М М
ФІЗИКА
О с н о в н і ПОНЯТТ1І
та закони
Формули
та аластиаості
АААДШШЧИМІ '.(Ь
Одинииі вимірювання
«ІМИМИтМ» til»' г»
« В»' .ц <и ним ишЧ'Ь, М14И"' «
іЧ.^чаичмлі і
Алгоритми
роав'яаування задач
•
»»»оМ> т
. -МІЦІ»*
• funno* июшм.»
'і'"
• >І'А.І Ч»" «*ГММ90>)М nnjfciatil».!
• І гп Т ЩIIIIИ ifrjff'"™ ^
І ТЛБЛІЛІІІ
ОСВіП
ЯКЛДЛКД
«ІІкаІМ
• 7 Д Д
ПІДГОТУЙСЯ Д О У Р О К У ,
irnMTV TmrVRAMMCIl
ДО
W
Автор
alusia
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
32 809
Размер файла
5 802 Кб
Теги
фізика, контроля, тест
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа