close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Державне агентство України з нвестиц й та розвитку Програма розвитку нвестиц йної д яльност на 2011-2015 роки

код для вставкиСкачать
11.03.13
Державне агентство України з інвестицій та розвитку | Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки
in.ukrproject.gov.ua > Інвестиційна діяльність > Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2011–2015 РОКИ
проект
1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки,
що додається.
Визначити Державне агентство з інвестицій та розвитку державним замовником Програми.
2. Державному агентству з інвестицій та розвитку разом з іншими заінтересованими органами виконавчої
влади розробити проект Державної цільової програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015
роки та у тримісячний строк подати його на розгляд Кабінету Міністрів України.
Прем'єр-міністр України
М. Азаров
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від «____» _______________ 20___ р. № _______-р
КОНЦЕПЦІЯ
ДЕРЖАВНОЇ
ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА 2011–2015 РОКИ
Визначення проблеми, на розв'язання
якої спрямована Програма
За останні роки економіка України так і не позбавилася глибоких структурних деформацій і значно відстає від
розвинених країн світу за сукупною продуктивністю всіх факторів виробництва та відповідно – рівнем добробуту
населення. Більшість підприємств залишилися технологічно відсталими, енергоємними, зі слабкою
диверсифікацію продуктів і ринків.
Це пов’язано з нестабільністю державної інвестиційної політики, прогалинами в інвестиційному законодавстві,
відсутністю належного інституційного забезпечення розвитку інвестиційного ринку та його інструментів, і як
наслідок - недостатнім рівнем внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
За даними Державного комітету статистики інвестиції в основний капітал за результатами 2009 року
складають 79% обсягу капітальних інвестицій, до яких відносяться господарські операції, що передбачають
придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомості, основних фондів та нематеріальних активів, які
підлягають амортизації.
Ступінь зносу основних фондів за всіма видами економічної діяльності в Україні на 30 вересня 2009 року
становила 68,4 відсотка. Критичним є ступінь зносу у транспортній галузі – 87% та енергетиці - близько 80 %
основних фондів ТЕС повністю зношені. Критичні показники зносу основних фондів мають безпосереднє
відношення до незадовільного обсягу і рівня інвестицій в основний капітал.
Інвестиції в основний капітал, які зростали з 93,1 млрд. грн. у 2005 році до 233,1 млрд. грн. у 2008 році, стрімко
впали у 2009 році до 151,8 млрд. грн. (порівняно з 2008 роком на 41,5%), що складає 16,6% номінального ВВП
тоді, як найбільший відносний показник інвестицій в основний капітал був зафіксований у 2007 році – 26,2%.
Галузева структура інвестицій в основний капітал не є оптимальною: інвестиції в основний капітал
промисловості не дотягують навіть до половини обсягів всіх інвестицій (38%) тоді, як вартість основних фондів
промисловості є переважаючою, а сільське господарство, маючи надзвичайно потужний потенціал,
інвестується у незначній мірі (6%).
Структура та динаміка інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування показує, що:
основним джерелом інвестицій у 2009 році, як і в попередні періоди були і залишаються власні кошти
підприємств і організацій, які становлять 63,3% від загального обсягу інвестицій в основний капітал;
in.ukrproject.gov.ua/index.php?get=564&id=2548.
1/6
11.03.13
Державне агентство України з інвестицій та розвитку | Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки
стрімко впала роль другого за обсягами джерела фінансування інвестицій в основний капітал, а саме банківського кредитування з 17,3% у 2008 до 14,2% у 2009 році, що нижче рівня 2005 року;
нвестиції в основний капітал за рахунок коштів державного бюджету зростали з 2005 року з 5,1 до 11,6
млрд. грн у 2008 році, але у 2009 році знизились майже удвічі – до 6,6 млрд. грн., що складає 4,4% всіх
інвестицій в основний капітал. За даними Міністерства фінансів у 2009 році капітальні видатки
державного бюджету були профінансовані в обсязі 10,4 млрд. грн., що майже в 2,5 рази менше, ніж у
2008 році. Частка капітальних видатків у загальному обсязі видатків державного бюджету постійно
скорочується: 2007 рік – 14,9%, 2008 рік – 10,6%, 2009 рік – 4,3%. У відсотках до ВВП капітальні
видатки державного бюджету складали: 2007 рік – 3,6%, 2008 рік – 2,7%, 2009 рік – 1,1%;
кошти іноземних інвесторів у інвестиціях в основний капітал склали у 2009 році 4,5%, що майже вдвічі
менше, ніж кошти населення, витрачені на будівництво власних квартир та індивідуальне житлове
будівництво. У структурі іноземних інвестицій переважають інвестиції у фінансовий, а не у реальний
сектор. Інвестування у великі інфраструктурні проекти та проекти структурного реформування
промисловості та сільського господарства з терміном окупності, більше 3 років, не відносилось і не
відноситься до сфери інтересів іноземних інвесторів.
В Україні спостерігається щорічне зменшення темпів росту прямих іноземних інвестицій: 2007 рік – 136,7%,
2008 рік – 120,6%, 2009 рік – 112,4%. Прямі інвестиції підсилюють міжнародну інвестиційну позицію Україну
та запобігають нарощуванню державного боргу, але у зв’язку зі зменшенням потоку прямих іноземних
інвестицій чиста міжнародна інвестиційна позиція України погіршилась. Так за даними Національного банку
вартість зовнішніх фінансових пасивів України станом на початок 2008 р. перевищувала вартість активів на
31,4 млрд. дол., а станом на початок 2010 р. цей показник складав 39,8 млрд. дол.
Відповідно до підрахунків Європейського банку реконструкції та розвитку кумулятивний показник обсягу
прямих іноземних інвестицій в Україні на душу населення станом на початок 2010 року склав 1000 дол. США
на душу населення тоді, як у Чехії – 7 418 дол., Болгарії – 6 226 дол., Казахстані – 3 706 дол., Польщі – 3 155
дол., Румунії – 2 350 дол.
Загалом, як у сфері внутрішніх, так і у сфері зовнішніх інвестицій, проблема полягає у низькій інвестиційній
активності суб’єктів інвестиційної діяльності, що знайшло відображення у проекті Програми економічних
реформ України на 2010-2014 роки, розробленій Комітетом з економічних реформ при Президентові України.
Ефективність використання капітальних видатків державного бюджету вкрай низька - кошти розпорошені по
розпорядниках бюджетних коштів, не існує навіть єдиних засад формування та функціонування системи
державних інвестицій та забезпечення їх цільового та ефективного використання, а також відповідно поняття
«державна інвестиційна програма». Бюджетний та інвестиційний процеси не скоординовані у часі, на рівні
головних розпорядників бюджетних коштів не існує середньострокових інвестиційних планів. Процес
формування інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки, неінтегрований у загальний
бюджетний процес.
Крім того, у проекті Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки відмічається, що
несприятливий бізнес-клімат є основним чинником, що стримує інвестиції. Криза значно звузила внутрішні
джерела для інвестицій, а міжнародні фінансові ресурси стали практично недоступними. Багато міжнародних
інвесторів вимушені обережніше ставитися до ризиків країни. Низький інвестиційний імідж України робить
країну менш привабливою для міжнародного капіталу в посткризовий період.
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
необхідності її розв'язання програмним методом
Україна відстає від більшості розвинених країн майже за усіма макроекономічними критеріями та оцінками і
залишається на периферії інвестиційних потоків. Недостатній рівень залучення інвестиційних ресурсів
ускладнився впливом світової фінансово-економічної кризи, в наслідок чого суттєво погіршився фінансовий
стан підприємств, різко зменшилася їх прибутковість і кредитоспроможність, відбулося скорочення позикових
ресурсів (національних - через кризу ліквідності та підвищення вартості запозичень, зовнішніх - внаслідок
розвитку фінансової кризи), а також спостерігається високий ступінь невизначеності щодо глибини та
тривалості кризових явищ, що і стало основною причиною пролонгованого згортання інвестиційної діяльності.
Основними причинами виникнення проблеми низької інвестиційної активності є:
несприятливі умови інвестування, зокрема недосконале законодавство щодо захисту прав власності,
адміністрування податків, отримання у власність земельних ділянок, вимог до здійснення та контролю
підприємницької діяльності;
недостатня державна підтримка інвестиційної діяльності, неналежна система підготовки програм і
проектів для державного інвестування;
нерозвиненість інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури;
відсутність правових засад та дієвих механізмів державного-приватного партнерства в інвестуванні.
Заходи з ліквідації зазначених причин адекватні шляхам і способам розв’язання проблеми, що наведені у
розділі «Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми» цієї Концепції.
in.ukrproject.gov.ua/index.php?get=564&id=2548.
2/6
11.03.13
Державне агентство України з інвестицій та розвитку | Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки
На низьку інвестиційну активність у 2008-2009 роках вплинула світова фінансово-економічна криза. Високий
інфляційний тиск при значній волатильності інфляції та низька конкурентоздатність економіки призводить до
низької схильності до інвестицій.
Держава не вперше вирішує проблему низької інвестиційної активності програмним методом.
28 грудня 2001 року Кабінет Міністрів України постановою № 1801 затвердив Програму розвитку інвестиційної
діяльності на 2002-2010 роки. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2002 року № 440-р
схвалено План заходів щодо виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки.
Однак заходів з реалізації Програми, термін якої спливає у поточному році, виявилось недостатньо для
досягнення задекларованої мети - створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інфраструктури
інвестиційної діяльності для забезпечення сталого економічного зростання та підвищення життєвого рівня
населення. Підтвердженням цьому є те, що за рейтингом Всесвітнього банку «Ведення бізнесу» Україна
займає 142 позицію із 183 країн, що досліджувались. Серед лідерів - Сінгапур, Нова Зеландія, Гонконг та США.
Попереду України (на 141 місці) стоїть Гондурас. Естонія посіла 24 місце, Словаччина - 42, Білорусь -58,
Польща - 72, Російська Федерація - 120.
Рейтинг «Ведення бізнесу» складається з 10 компонентів, за якими Україна займає відповідно 181 місце «Оподаткування» та «Одержання дозволів на будівництво», 145 місце - «Ліквідація підприємств», 141 місце «Реєстрація власності», 139 місце - «Міжнародна торгівля», 134 місце -«Реєстрація підприємств», 109 місце «Захист інвесторів».
Таким чином, податкове та регуляторне середовище є найвагомішими складовими інвестиційного клімату, за
якими його характеризують як несприятливий.
Також, не досягнута мета щодо розвитку інфраструктури інвестиційної діяльності. План заходів щодо
виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки взагалі не передбачав створення
об’єктів інфраструктури інвестиційної діяльності, а реально був планом законотворчих та організаційноінформаційних робіт без будь-якого фінансування. Це і є причиною того, що мета програми не досягнута, а
більшість передбачених планом заходів законів не було прийнято.
Забезпеченню створення належних умов для соціально-економічного зростання України має сприяти
виконання протягом 2010 року термінових заходів Кабінету Міністрів України, а також заходів щодо реалізації
державної політики у 2010 році, визначених Державною програмою економічного і соціального розвитку
України на 2010 рік. Створення умов для активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на модернізацію
економіки та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку, є наступним кроком реалізації
державної політики, реалізацію якого має забезпечити виконання завдань та заходів Державної цільової
програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки.
Державна цільова програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки буде розроблятись з
урахуванням досвіду розроблення регіональних програм.
Проект Державної цільової програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки буде направлений
обласним державним адміністраціям, Уряду Автономної Республіки Крим, державним адміністраціям м.
Києва та м. Севастополя для надання пропозицій і врахування при розробленні регіональних програм
розвитку інвестиційної діяльності.
Регіональні програми розвитку інвестиційної діяльності мають стати складовими Державної цільової програми
розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки.
Таким чином, розроблення та реалізація нової програми розвитку інвестиційної діяльності з більш чітко
визначеними шляхами, способами та ресурсами для досягнення поставленої мети є необхідним кроком з
реалізації державної політики із забезпечення сталого економічного розвитку, поліпшення бізнес-клімату та
залучення інвестицій.
Мета Програми
Метою Програми є концентрація ресурсів для активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на
модернізацію економіки та забезпечення сталого економічного розвитку.
Програма є інструментом середньострокового інвестиційного планування, пов’язаного з бюджетним
процесом.
Державна цільова програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки є системою заходів,
спрямованих на оптимізацію державних видатків та підвищення ефективності їх використання, що відповідає п.
2.1. проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
Програма також націлена на створення умов для залучення приватних інвестицій у реальний сектор
економіки.
Визначення оптимального варіанта розв'язання
проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Перший варіант: пасивна державна політика щодо розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Держава
відмовляється від цілеспрямованого впливу на інвестиційний ринок, стимулювання інвестиційної діяльності та
державних інвестицій, покладаючись виключно на ринкові механізми збалансованого розвитку.
Цей варіант сприяє розвитку інвестиційної діяльності у галузях, які мають високу доходність і швидку окупність,
зокрема у фінансовий сектор, торгівлю, нерухомість, але не стимулює інвестиції у реальний сектор економіки,
in.ukrproject.gov.ua/index.php?get=564&id=2548.
3/6
11.03.13
Державне агентство України з інвестицій та розвитку | Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки
інфраструктурні та промислові об’єкти.
Другий варіант: активна політика держави щодо розвитку інвестиційної діяльності в Україні, в тому числі на
засадах розвитку системи державних інвестицій, впровадження державно-приватного партнерства та
стимулювання залучення приватних інвестицій у реальний сектор економіки.
Цей варіант сприяє збалансованому розвитку державного та приватного секторів, концентрації на
пріоритетних напрямах розвитку, інвестуванні об’єктів, які не є привабливими для приватних інвесторів, але
вимагає коштів з державного та місцевих бюджетів на видатки розвитку.
Прикладом розв’язання проблеми може слугувати Лісабонська програма Європейського союзу на 2000-2010
роки, яка передбачала стимулювання інноваційних процесів в економіці; підвищення ефективності та
інтегрованості фінансових ринків; створення сприятливого для розвитку підприємництва клімату;
забезпечення економічного зростання, не вступаючи в протиріччя із завданням збереження довкілля.
Реалізація цієї програми сприяла як розвитку підприємницької ініціативи, так і зміцненню
загальноєвропейських інститутів, таких як Європейський інвестиційний банк та Європейський інвестиційний
фонд, які створенні за бюджетні кошти країн ЄС.
У Російській Федерації вживаються як методи стимулювання приватних інвестицій, так і потужні інструменти
державного інвестування. Так, Федеральна адресна інвестиційна програма є складеним інструментом
системи державного стратегічного управління, що дозволяє комплексно і системно забезпечувати реалізацію
державних пріоритетів соціально-економічного розвитку, визначених у відповідних політичних та нормативноправових актах Російської Федерації.
Отже, оптимальним варіантом розв’язання проблеми є другий варіант, як такий, що відповідає сучасним
тенденціями інвестиційної політики розвинених держав у післякризовий період.
У проекті Програми діяльності Кабінету Міністрів України визначено, що Уряд вважає своїми основними
завданнями кардинальне поліпшення інвестиційного клімату та активізацію інвестиційної діяльності,
сприяння капіталізації заощаджень та їх трансформації в інвестиції, розширення доступу суб’єктів
господарювання до інвестиційних ресурсів, створення сприятливих умов для провадження підприємницької
діяльності.
Також, дії Уряду будуть спрямовані на підтримку базових галузей економіки, розвиток імпортозаміщуючого
виробництва та диверсифікацію зовнішніх ринків, розв’язання критичних проблем, пов’язаних з модернізацією
та підвищенням енергоефективності виробництва; сприяння розвитку аграрного сектору та розбудову сучасної
інфраструктури, створення умов для переходу до економіки знань. Виконання зазначених завдань дасть змогу
перейти у подальшому на інноваційно-інвестиційну модель розвитку та підвищити конкурентоспроможність
економіки.
Шляхи і способи розв'язання проблеми,
строк виконання Програми
З метою забезпечення досягнення оптимального варіанту розвитку інвестиційної діяльності в Україні та її
активізації визначаються такі шляхи та способи розв’язання проблеми:
1) покращання інвестиційного клімату; створення умов для переходу до інвестиційно-інноваційної моделі
розвитку економіки через удосконалення законодавства, спрямованого на активізацію інвестиційної
діяльності; зняття перешкод і стимулювання залучення інвестицій;
2) удосконалення методології розробки та оцінювання інвестиційних проектів, розбудова системи державного
інвестування за такими напрямами:
державна підтримка реалізації інвестиційних програм і проектів в інфраструктурних та базових секторах
економіки;
державна підтримка інвестиційних програм і проектів, направлених на розвиток експортоорієнтованих
та імпортозамінних виробництв;
державна підтримка реалізації середньо- та довгострокових інвестиційних проектів, спрямованих на
створення високотехнологічної конкурентоспроможної продукції;
державна підтримка інвестиційних програм і проектів, направлених на розвиток об'єктів
електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел
енергії;
3) розвиток інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури, а саме:
створення та забезпечення ефективного функціонування державної інвестиційної компанії, фонду кредитних
гарантій та інших інститутів розвитку;
становлення та розвиток індустрії прямого інвестування та венчурного капіталу;
створення умов для залучення інвестицій на ринках капіталу (консолідація фондових бірж; посилення захисту
споживачів інвестиційних послуг; створення центрального депозитарію цінних паперів та системи клірингу та
розрахунків, здатних забезпечити мінімізацію ризиків при виконанні угод з цінними паперами);
4) забезпечення ефективності та прозорості функціонування механізмів державно-приватного партнерства
(концесії, спільна діяльність, угоди про розподіл продукції тощо).
Строк виконання Програми – 5 років.
in.ukrproject.gov.ua/index.php?get=564&id=2548.
4/6
11.03.13
Державне агентство України з інвестицій та розвитку | Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки
Очікувані результати виконання Програми, визначення її
ефективності
Виконання Програми дозволить досягти основних макроекономічних показників розвитку України та зміцнити
до 2015 року її позиції на світових інвестиційних ринках.
Базуючись на індикаторах успіху, наведених у проекті Програми економічних реформ України на 2010-2014
роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», у 2015 році планується
досягти:
підвищення позиції України в міжнародному рейтингу Всесвітнього банку «Ведення бізнесу» з 142 на
90 місце з 183-ох країн;
показника 579 млрд. грн. інвестицій в основний капітал (щорічний приріст в середньому на 25% від
показника 2009 р.);
обсягу 77 млрд. дол. США прямих іноземних інвестицій на початок 2015 р. (щорічний приріст прямих
іноземних інвестицій на 5 млрд. дол. США із розрахунку, що за даними Національного банку на початок
2010 р. обсяг прямих іноземних інвестицій становив 52 млрд. грн.).
Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових
ресурсів, необхідних для виконання Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок видатків державного і місцевих бюджетів, а також
інших джерел, не заборонених законодавством.
Програма розглядається не як план законотворчої роботи, а як інструмент бюджетного фінансування шляхом
концентрації, перш за все, державних інвестицій на пріоритетних напрямах розвитку. Відповідальними за
виконання завдань та заходів з виконання програми, а також їх фінансування визначатимуться центральні
органи виконавчої влади відповідно до своєї компетенції. Програма не передбачає додаткових витрат з
державного та місцевих бюджетів, а є способом упорядкування капітальних видатків та пов’язаних з ними
витрат.
За офіційними даними, оприлюдненими на сайті Міністерства фінансів (звіт про виконання Державного
бюджету України у розрізі економічної класифікації), капітальні видатки по роках складали: у 2007 році – 25.8
млрд. грн., у 2008 році – 25.6 млрд. грн., у 2009 році – 10.4 млрд. грн.
Основою для розрахунків обсягу видатків Державного бюджету на реалізацію Програми є:
статистичні дані про обсяг номінального ВВП по роках;
цільові орієнтири проекту Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яка передбачає, що частка
капітальних видатків державного бюджету у 2011 р. має становити не менше 4%, а з 2012 р. - 5% ВВП;
прогноз зростання реального ВВП на 2010-2015 роки;
прогноз інфляції на 2010-2015 роки.
Прогнози зростання реального ВВП у відсотках до відповідного періоду попереднього року (з урахуванням
індекса-дефлятора) базуються на прогнозах Уряду та Міжнародного Валютного Фонду. Зокрема згідно даних,
оприлюднених Державним комітетом статистики, падіння ВВП у 2009 році по відношенню до 2008 року склало
15,1%. Відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на
2010 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2009 року
№ 973, у 2010
році прогнозується зростання реального ВВП на 3,7%. Згідно економічного прогнозу Міжнародного Валютного
Фонду зростання ВВП у 2010 році в Україні також прогнозується на рівні 3,7%, у 2011 році - 4,1%, а у 2015 році
- 4%.
При цьому, згідно прогнозів Міжнародного Валютного Фонду інфляція в Україні у 2010 році очікується на рівні –
9,4 %, у 2011 році – 9%. Разом з тим у Державному бюджеті України на 2010 рік рівень інфляції закладено на
рівні 13,1%, а у проекті Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки індикаторами успіху економічних
реформ передбачено досягнення рівня інфляції у 2014 році - 5-6%.
Результати розрахунків капітальних видатків Державного бюджету України по роках до 2015 року наведені
нижче у таблиці.
Рік
Номінальний
ВВП, млрд.
грн
Реальний ВВП, до
відповідного періоду
попереднього року, %
2007[1]
720,7
107,9
in.ukrproject.gov.ua/index.php?get=564&id=2548.
ІндексКапітальні
дефлятор, видатки, %
%
ВВП
122,7
3,6%
Капітальні видатки
Державного бюджету
України, млрд. грн.
25,8
5/6
11.03.13
Державне агентство України з інвестицій та розвитку | Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки
20081
948,1
102,3
128,6
2,7%
25,6
20091
914,7
84,9
113,7
1,1%
10,4
2010 [2]
(прогноз)
1 083,1
103,7
113,1
2,1%
22,7
2011
(прогноз)
1 229,0
104,1
109,0
4,0%
49,2
2012
(прогноз)
1 380,4
104,0
108,0
5,0%
69,0
2013
(прогноз)
1 536,1
104,0
107,0
5,0%
76,8
2014
(прогноз)
1 693,4
104,0
106,0
5,0%
84,7
2015
(прогноз)
1 849,2
104,0
105,0
5,0%
92,5
Виходячи з мети Програми - концентрації ресурсів для активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на
модернізацію економіки та забезпечення сталого економічного розвитку, та необхідності принаймні реалізації
таких бюджетних програм державної підтримки інвестиційних програм і проектів: 1) інфраструктурних та
базових секторів економіки; 2) направлених на розвиток експортоорієнтованих та імпортозамінних
виробництв; 3) спрямованих на створення високотехнологічної конкурентоспроможної продукції; 4)
направлених на розвиток об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії, обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми планується у розмірі не
менше 50% від загальної суми капітальних видатків.
Крім того, як будь-які державні цільові програми, Державна цільова програма розвитку інвестиційної
діяльності на 2011-2015 роки буде передбачати витрати на дослідження та розробки, інші витрати
(наприклад, проведення інвестиційних форумів, ярмарок, виставок), які у загальній сумі витрат Програми
складуть не більше 3%. Таким чином, загальна сума видатків Державного бюджету на реалізацію Програми
складе:
2011 р. – 25,1 млрд. грн.;
2012 р. – 35,2 млрд. грн.;
2013 р. – 39,2 млрд. грн.;
2014 р. – 43,2 млрд. грн.;
2015 р. – 47,2 млрд. грн.
До видатків на реалізацію Програми не відносяться видатки, передбачені на забезпечення виконання
завдань та заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня
2010 р. № 357.
Оскільки регіональні програми інвестиційної діяльності розглядаються як складові частини Програми, їх
фінансування буде здійснюватись за рахунок місцевих бюджетів. Оцінка фінансових та інших ресурсів,
необхідних для реалізації регіональних програм інвестиційної діяльності, буде здійснена на етапі
розроблення Програми шляхом співпраці з обласними державними адміністраціями.
Фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій (Світового
банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського
Інвестиційного Банку, ін.), банків та небанківських фінансових установ, якщо їх пропозиції щодо фінансування
завдань і заходів Програми будуть відповідати її меті.
Обсяги видатків на виконання передбачених Програмою заходів щорічно будуть уточнюватися з урахуванням
можливостей державного та відповідних місцевих бюджетів.
in.ukrproject.gov.ua/index.php?get=564&id=2548.
6/6
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
472
Размер файла
210 Кб
Теги
2015, нвестиц, йної, розвитку, яльност, України, 2011, державне, роки, агентство, програма
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа