close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Модель «нового гуманизма» в ценностной системе и принципах современной социальной философии образования

код для вставкиСкачать
В статье анализируются идеи социализации в концепциях западной философии образования. Исследуются основные закономерности развития гуманистического подхода к проблемам институализации воспитания и формирования ценностных ориентаций.
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͞͡ȋͧȌ
ÓÄÊ 141.7:316.42
ʙǤʙǤʞ˓˘ˢː˘˕˙
lºąËãĉ½ÓºmºĄºĄ‚äÈÓÒÏäȅmĆËÓÓº°ˆÓº® °Ò°ˆËäË
Ò¹¯ÒÓĆҹȲ°ºm¯ËäËÓÓº® °ºĆÒÈãĉÓº® ÁÒ㺰ºÁÒÒ
º­¯ÈϺmÈÓÒ«
{ °ˆÈˆĉË ÈÓÈãÒÏÒ¯‚Ċˆ°« ÒąËÒ °ºĆÒÈãÒÏÈĆÒÒ m }ºÓĆ˹ĆÒ«² ÏÈ¹ÈąÓº® ÁÒ㺰ºÁÒÒ
º­¯ÈϺmÈÓÒ« j°°ãËą‚Ċˆ°« º°ÓºmÓ©Ë ÏÈ}ºÓºä˯Ӻ°ˆÒ ¯ÈÏm҈ҫ Ą‚äÈÓÒ°ˆÒćË°}ºĄº
¹ºą²ºąÈ } ¹¯º­ãËäÈä ÒÓ°ˆÒˆ‚ÈãÒÏÈĆÒÒ mº°¹ÒˆÈÓÒ« Ò Áº¯äÒ¯ºmÈÓÒ« ĆËÓÓº°ˆÓ©²
º¯ÒËӈÈĆÒ®
zãĊćËm©Ë °ãºmÈ äº¯ÈãĉÓºË °ºÏÓÈÓÒË ĆËÓÓº°ˆÒ °¹¯ÈmËąãÒmº°ˆĉ ¹¯ÒÓĆÒ¹©
mº°¹ÒˆÈÓÒ« °ºĆÒÈãĉÓ©ËÒÓ°ˆÒˆ‚ˆ©
Ǥ Ǥ ‹  … Š ‡   ‘
0RGHO½QHZKXPDQLVP…LQWKH YDOXH V\VWHPDQG
SULQFL SOHVRIPRGHUQVRFLDOSKLORVRSK\RIHGXFDWLRQ
7KLVDUWLFOH DQDO\]HVWKH LGHDVRIVRFLDOL]DWLRQLQWKH FRQFHSWRIZHVWHUQSKLORVRSK\RI
HGXFDWLRQ,QYHVWLJDWH WKH E DVLFODZVRIKXPDQLVWLFDSSURDFKWR WKH LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ
RIHGXFDWLRQDQGYDOXHVIRUPDWLRQ
.H\ZRUGVPRUDOFRQVFLRXVQHVVYDOXHVMXVWLFHSULQFL SOHVRIHGXFDWLRQVRFLDOLQVWLWXWHV
ò
Ì¿ÖÄÌÇÄ ÇÃÄÇ ÃÍÀÏ¿ ÍÀÌ¿ÏÒÅÇÁ¿ÄÑо Á
ÊÍÂÇÉÄÌ¿×ÄÂÍËÚ×ÊÄÌǾÁÌ¿×Ä˾ÆÚÉÄÉÍÑÍÏÚÈÍÑÌÍÐÇÑоÌÄÑÍÊÛÉÍÉËÇÏÒ
ÁÄØÄÈ fÃÇÌÐÑÁÄÌÌÍÄ ÒÐÊÍÁÇÄ ÎÏÇ ÉÍÑÍÏÍË
¾ÆÚÉÇËÄÄÑ ÐËÚÐÊ ¯ ÜÑÍ ÎÍ pÊ¿ÑÍÌÒ Ì¿ÊÇÖÇÄ ÐÁÄÏÔÖÒÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ËÇÏ¿ ÍÎÇÐÚÁ¿ÄËÍÂÍ Ð
ÎÍËÍØÛÝ ¾ÆÚÉ¿ ÑÍ ÄÐÑÛ ËÇÏ¿ ÖÇÐÑÚÔ ÇÃÄÈ
ÁÉÊÝÖ¿¾ÇÇÃÄÝÃÍÀÏ¿ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝØÇÔÐÍÀÍÈ
¿Ì¿ÊÍÂËÇÏÒ¾ÁÊÄÌÇÈiÌÚËÇÐÊÍÁ¿ËÇpÊ¿ÑÍÌ
ÐÖÇÑ¿ÄÑ ÖÑÍ ÎÏÍÕÄÐÐ ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ ÇËÄÄÑ Á ÁÇÃÒ ÍÑÉÏÚÑÇÄ ËÍÏ¿ÊÛÌÚÔ ÇÃÄÈ
ÁÚ¾ÁÊÄÌÇÄ ÇÔ ÐÍÃÄÏÅ¿ÌǾ ÁÚÏ¿Å¿¾ÐÛ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚË ¾ÆÚÉÍË ÖÄÏÄÆ ÇÔ ÊÇÌÂÁÇÐÑÇÖÄÐÉÒÝ
ÓÒÌÉÕÇÝ c ¾ÆÚÉÄ ÍÀÌ¿ÏÒÅÇÁ¿ÄÑо ÉÏÇÑÄÏÇÈ
ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÐÑÇ Ì¿×ÇÔ ÐÒÅÃÄÌÇÈ ~ÑÇ ÎÍÊÍÅÄÌǾpÊ¿ÑÍÌ¿×ÇÏÍÉÍÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑоÐÍÁÏÄËÄÌÌÚËÇ ÓÇÊÍÐÍÓ¿ËÇ ÉÍÂÿ ÍÌÇ ÓÍÏËÒÊÇÏÒÝÑ
ÕÄÊÛ ÓÍÏËÚ Ç ËÄÑÍÃÚ ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ
iÆÁÄÐÑÌÍÖÑÍÏ¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄË¿¾ÐÍÀÙÄÉÑÇÁÌÍÇÃÄ¿ÊÇÐÑÇÖÄÐÉÇÔÎÍÆÇÕÇÈËÍÏ¿ÊÛÎÏÄÃÐÑ¿ÄÑ
ÒpÊ¿ÑÍÌ¿É¿ÉÍÃÌ¿ÇÆÁÄÖÌÚÔÇÃÄÈÇÊÇÓÍÏË
ÎÍÆÌ¿ÌǾ ÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÔ Á ÐÁÄÏÔÖÒÁÐÑÁÄÌÌÍË
ËÇÏÄh¿Ã¿Ö¿ÎÍÆÌ¿ÌǾÁÐÓÄÏÄËÍÏ¿ÊÇÎÍpÊ¿ÑÍÌÒÐÁÍÃÇÑоÉÑÍËÒÖÑÍÀÚÃʾÐÄÀ¾ÍÑÉÏÚÑÛ
ÇÃÄÝÃÍÀÏ¿pÍÐÑÇÖÛÄÄËÍÅÌÍÐÎÍËÍØÛÝÇÌÑÒÇÕÇÇ Á ËÍËÄÌÑ ÉÍÂÿ ÍÌ¿ ÍÑÃÄÊÄÌ¿ ÍÑ ÍÀÙÄÉÑ¿aÎÍÐÑÇÂÌÒÁÐÒÑÛÇÃÄÇÃÍÀÏ¿ËÍÅÌÍÒÅÄ
ÁÎÏÍÕÄÐÐÄÍÀÒÖÄÌǾ̿ÈÑÇÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÇÄÌ¿×ÇË
ÐÒÅÃÄÌǾËÍÃÍÀÏÄpÍÜÑÍËÒÐÍÂÊ¿ÐÌÍpÊ¿ÑÍÌÒÁÎÏÍÕÄÐÐÄÍÀÒÖÄÌǾÇÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾɿÉÏ¿Æ
9
ISSN 2307-2447
ÎÏÄÃÐÑÍÇÑÍÀÍÐÌÍÁ¿ÑÛÌ¿×ÒÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛÁÆÌ¿ÌÇÇÇÃÄÇÃÍÀÏ¿ÉÏ¿ÐÍÑÚÇÑÃ
dÒË¿ÌÇÆËÉ¿ÉÎÏÇÌÕÇÎÐÇÐÑÄËÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÇ
ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ Ï¿ÆÃÄʾÄÑо ÐÑÍÏÍÌÌÇÉ¿ËÇ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÔ Ç ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÇÔ ×ÉÍÊ cÍÑ
ÎÍÖÄËÒ ÉÍÌÕÄÎÕǾ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Ç ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ
ÇËÄÌÒÄË¿¾ÁÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈƿοÃÌÍÈÓÇÊÍÐÍÓÇÇ
ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ¦ËÌÀÙÊ ÁÑʾËÆÅÊÌʧ ÍÀÙÄÃÇ̾ÄÑ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÄÈ ÓÇÊÍÐÍÓÇÇ ÎÄÿÂÍÂÇÉÇ Ç
ÜÑÇÉÇ ÊÇÌÂÁÇÐÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ¿Ì¿ÊÇÆ¿ ÎÐÇÔÍÊÍÂÍÁ
×ÉÍÊÚgpÇ¿ÅÄÇÄÂÍÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÄÈϾÃÐÍÕÇÍÊÍÂÍÁÇÃÏ
dÊ¿ÁÌÍÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÐÑÍÏÍÌÌÇÉÇ ÜÑÍÈ ÉÍÌÕÄÎÕÇÇ Á ÓÇÊÍÐÍÓÇÇ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Ç ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ
ÒÃÄʾÝÑ ÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÇÝ ÕÄÊÇ ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÄÂÍËÄÑÍÃÍÁÇÐÏÄÃÐÑÁpÏÇÖÄËÁÍÑÊÇÖÇÄ ÍÑ ÎÏ¿ÂË¿ÑÇÆË¿ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ §ÌÍÁÍÂÍ
ÂÒË¿ÌÇÆË¿¨ pvÄÏÐÑ eÅcÇÊÛÐÍÌ qpÇÑÄÏÐ
mtÍÏÌÍÉ lkÍÊÛÀÄÏÂ av¿ÏÏÇÐ Ç ÃÏÒÂÇÄ
ÐÁ¾ÆÚÁ¿ÝÑ ÎÏÍÕÄÐÐ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ Ð ÕÄÌÌÍÐÑÌÍÈ
ÍÏÇÄÌÑ¿ÕÇÄÈÊÝÃÄÈpÍÇÔËÌÄÌÇÝÓÇÊÍÐÍÓǾ
ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÃÍÊÅÌ¿ÖÄÑÉÍÍÖÄÏÑÇÑÛÉÏÒÂÂÒË¿ÌÇÐÑÇÖÄÐÉÇÔÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÔÇËÍÏ¿ÊÛÌÚÔÕÄÌÌÍÐÑÄÈ
Ì¿ÆÁ¿ÑÛ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÄ ÇÌÐÑÇÑÒÑÚ ÎÏÇÆÁ¿ÌÌÚÄ
ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÑÛÍÏÇÄÌÑ¿ÕÇÝÌ¿ÜÑÇÕÄÌÌÍÐÑÇÍÀÍÐÌÍÁ¿ÑÛ ÐÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÔ Ç ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÔ É¿ÖÄÐÑÁ ÊÇÖÌÍÐÑÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ËÍÂÊÇ ÀÚ
ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÒÑÁÄÏÅÃÄÌÇÝ Á ÍÀØÄÐÑÁÄ §ÃÒÔ¿
ÃÄËÍÉÏ¿ÑÇǨnÍÏÄ×ÄÌÇÄÜÑÇÔÁ¿ÅÌÚÔÁÍÎÏÍÐÍÁ ÑÏÄÀÒÄÑ ¿Ì¿ÊÇÆ¿ ËÍÏ¿ÊÇ ¯ ÁÚ¾ÁÊÄÌǾ ÄÄ
ÎÏÇÏÍÃÚ ÓÒÌÉÕÇÈ Á ÎÍÆÌ¿ÌÇÇ ËÇÏ¿ ÍÑÊÇÖǾ
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͞͡ȋͧȌ
ÍÑÃÏÒÂÇÔÓÍÏËÄÂÍÎÍÆÌ¿ÌǾpÏÇËÄ̾¾ÉÎÏÍÀÊÄË¿ËÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇ
ÓÇÊÍÐÍÓÇÇ ÊÇÌÂÁÇÐÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ¿Ì¿ÊÇÆ¿ ÐÑÍÏÍÌÌÇÉÇ §ÌÍÁÍÂÍ ÂÒË¿ÌÇÆË¿¨ ÌÄÏÄÃÉÍ ÐÍÖÄÑ¿ÝÑ ÇÔ
ÐÇÃľËÇpÊ¿ÑÍÌ¿k¿ÌÑ¿ÇÃÏÒÂÇÔÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔ
ËÚÐÊÇÑÄÊÄÈ ÎÏÍ×ÊÚÔ ÜÎÍÔ ~ÑÍ ÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ
ÍÀÌ¿ÏÒÅÇÁ¿ÄÑоÁÑÏ¿ÉÑÍÁÉÄËÍÏ¿ÊÇÇÄľÆÚÉÄ
ÆÌ¿ÖÄÌǾÇÔÃʾÎÏÍÕÄÐпÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ
n¿ÇÀÍÊÄľÁÌÍÎÍÅ¿ÊÒÈÁÊǾÌÇÄÎÊ¿ÑÍÌÇÆË¿ ÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑо Á ÐÇÐÑÄËÄ ÍÀÒÖÄÌǾ Ç ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾϿÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÍÈpvÄÏÐÑÍËpÍÃÍÀÌÍpÊ¿ÑÍÌÒ vÄÏÐÑ ÎÏÇÆÌ¿ÄÑ Ì¿ÊÇÖÇÄ ÇÃÄÈ ÇÊÇ ÓÍÏË
ÎÍÆÌ¿ÌǾ Ì¿ ÉÍÑÍÏÚÔ ÍÐÌÍÁ¿ÌÍ Ì¿×Ä ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄÉÆÌ¿ÌÇÝÇÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÃÍÊÅÄÌÐÑÏÍÇÑÛоÒÖÄÀÌÚÈÎÏÍÕÄÐÐcËÄÐÑÄÐÑÄËÍÌÍÑÁÄÏ¿ÄÑ
ÑÄÆÇÐ pÊ¿ÑÍÌ¿ ÖÑÍ ÜÑÇ ÇÃÄÇ ÇÊÇ ÓÍÏËÚ ÎÍÆÌ¿ÌǾÐÒØÄÐÑÁÒÝÑÁÐÁÄÏÔÖÒÁÐÑÁÄÌÌÍËËÇÏÄÁ
ÐÇÊÒ ÖÄÂÍ ÇÔ ÌÄÊÛƾ ÌÇ ÃÍÉ¿Æ¿ÑÛ ÌÇ ÍÎÇпÑÛ
rÍÂÊ¿ÐÌÍ vÄÏÐÑÒ ÜÑÇ ÇÃÄÇ ÐÉÍÏÄÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÝÑ Á Ì¿×ÄË ¾ÆÚÉÄ ÍÌÇ ÊÇÌÂÁÇÐÑÇÖÄÐÉÇ ËÍÂÒÑ
ÀÚÑÛ ÍÎÇпÌÚ Ð ÎÍËÍØÛÝ ÎÍ̾ÑÇÈ ÐÒÅÃÄÌÇÈ
ÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈ ÂÏ¿ËË¿ÑÇÉÇ ÑÄËÇ ÉÑÍ ÍÀÏ¿Ø¿ÄÑо
É ÌÇË ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑ ÇÔ vÄÏÐÑ Ì¿ÐÖÇÑÚÁ¿ÄÑ ÐÄËÛ
ÓÍÏË ÎÍÆÌ¿ÌǾ ÜËÎÇÏÇÖÄÐÉÒÝ Ë¿ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÒÝÓÇÊÍÐÍÓÐÉÒÝËÍÏ¿ÊÛÌÒÝÜÐÑÄÑÇÖÄÐÉÒÝÇ
ÇÐÑÍÏÇÉÍÐÍÕÇÍÊÍÂÇÖÄÐÉÒÝ k¿Åÿ¾ ÇÆ ÌÇÔ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌ¿ ÇËÄÄÑ ÐÁÍÝ ÐÇÐÑÄËÒ ÎÍ̾ÑÇÈ ÉÍÑÍÏ¿¾
ÊÍÂÇÖÄÐÉÇ ÌÄ ÐÁ¾Æ¿Ì¿ Ð ÐÇÐÑÄËÍÈ ÎÍ̾ÑÇÈ ÃÏÒÂÍÈÓÍÏËÚÎÍÆÌ¿ÌǾÇËÄÄÑÐÁÍÈÉÏÇÑÄÏÇÈÇÐÑÇÌÌÍÐÑÇÐÎÍËÍØÛÝÉÍÑÍÏÍÂÍÎÏÍÁÄϾÝÑоÄÄ
ÎÍ̾ÑǾÍÀʿÿÄÑÐÎÄÕÇÓÇÖÄÐÉÇËÐÎÍÐÍÀÍËÃÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÇÐÑÇÌÚ ÁÉÊÝÖ¿ÝØÇË É¿É ÒËÄÌÇÄ
Ñ¿ÉÇÆÌ¿ÌÇÄpÍÜÑÍËÒÉ¿Åÿ¾ÓÍÏË¿ÎÍÆÌ¿ÌǾ
ÃÍÊÅÌ¿ ÇÆÒÖ¿ÑÛо ÑÄËÇ ÉÑÍ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ Æ¿ÌÇË¿ÄÑоÿÌÌÚËÇÁÍÎÏÍпËÇ
c ÐÓÍÏËÒÊÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ vÄÏÐÑÍË ÑÄÆÇÐ¿Ô ÌÄ
ÎÏ;Ð̾ÄÑо ÍÃÌ¿ÉÍ ÖÑÍ ÅÄ ÁÚÐÑÒοÄÑ ÍÐÌÍÁÍÈÎÏÄÃʿ¿ÄËÍÂÍÇËÃÄÊÄÌǾÇÃÄÈÇÊÇÓÍÏË
ÎÍÆÌ¿ÌǾ pÍÖÄËÒ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÁÚοÿÝÑ ÇÆ ÄÂÍ
ÉÊ¿ÐÐÇÓÇÉ¿ÕÇÇÑ¿ÉÇÄÍÑÏ¿ÐÊÇÆÌ¿ÌÇÈÉ¿ÉËÄÃÇÕÇÌ¿ÂÄÍÂÏ¿ÓǾÇÑÎ!vÄÏÐÑÎÏ¿ÁÿÒÑÁÄÏÅÿÄÑÖÑÍÁÐÄÍÐÑ¿ÊÛÌÚÄÍÑÏ¿ÐÊÇÆÌ¿ÌÇÈÐÁÍÃÇËÚÉÐÄËÇÎÄÏÄÖÇÐÊÄÌÌÚËÓÍÏË¿Ën¿ÎÏÇËÄÏ
ÁÜËÎÇÏÇÖÄÐÉÒÝÓÍÏËÒÁÉÊÝÖ¿ÄÑоÍÀÊ¿ÐÑÛËÄÃÇÕÇÌÚ ÍÔÁ¿ÑÚÁ¿ÝØ¿¾ ¿Ì¿ÑÍËÇÝ ÓÇÆÇÍÊÍÂÇÝ
Ç ÃÏÒÂÇÄ ÓÒÌÉÕÇÇ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÂÍ ÍÏ¿ÌÇÆË¿ Á
Ë¿ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÒݯÁÍÎÏÍÐÚÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÄÐÉÏÍÁ¾ÌÚËÿÁÊÄÌÇÄËÇÀÇÍÔÇËÇÖÄÐÉÇËÇÏÄ¿ÉÕǾËÇ¿
ËÍÏ¿ÊÛÁÉÊÝÖ¿ÄÑÐÒÅÃÄÌǾÍÑÌÍоØÇÄоÉËÄÃÇÕÇÌÐÉÍÈÜÑÇÉÄxÑÍÅÄɿпÄÑоÎÄÏÄÖÇÐÊÄÌÌÚÔ ÐÄËÇ ÍÐÌÍÁÌÚÔ ÓÍÏË ÎÍÆÌ¿ÌǾ ÑÍ Á ÐÇÊÒ
ÇÔÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÐÑÇÌÇÍÃÌ¿ÇÆÌÇÔÌÄËÍÅÄÑÀÚÑÛ
ÐÁÄÃÄÌ¿ÉÃÏÒÂÇËÓÍÏË¿ËvÄÏÐÑÐÑÏÄËÇÑоÎÏÄÍÃÍÊÄÑÛ ÎÒÑ¿ÌÇÕÒ ÃÍÎÒÐÉ¿ÄËÒÝ pÊ¿ÑÍÌÍË Á
ÐÁ¾ÆÇ Ð ÃÄÊÄÌÇÄË ÇË ÆÌ¿ÌǾ Ì¿ ÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÄÊÛÌÍÄ ÇÊÇ ÇÌÓÍÏË¿ÑÇÁÌÍÄ Ç ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄËÍÄ
ÉÍÑÍÏ¿¾ É¿É ÐÖÇÑ¿ÄÑ vÄÏÐÑ ÍÑÉÏÚÁ¿ÄÑ ÎÒÑÛ
ÇÌÑÒÇÑÇÁÇÆËÒpÍÄÂÍÅÄËÌÄÌÇÝÊÝÀ¿¾ÓÍÏË¿ ÆÌ¿ÌǾ Á ÐÍÐÑ;ÌÇÇ ÍÀÍÀØÇÑÛ ÀÄÐÖÇÐÊÄÌÌÍÄ
ËÌÍÅÄÐÑÁÍ ÃÍÉ¿ÆÒÄËÚÔ ÎÏÄÃÎÍÊÍÅÄÌÇÈ Ç ÑÄË
пËÚËÎÏÍÕÄÐÐÎÍÆÌ¿ÌǾ¾ÁʾÄÑоÀÄÐÉÍÌÄÖÌÚË
iÌÍÄÏÄ×ÄÌÇÄÖÄËpÊ¿ÑÍÌÎÏÄÃʿ¿ÄÑvÄÏÐÑ
ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍÁÍÎÏÍпÍÀÍÀÙÄÉÑÇÁÌÍËÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÄÇÃÄÈÇÊÇÓÍÏËÎÍÆÌ¿ÌǾÍÀÍÐÌÍÁ¿ÔÇÔÍÀÙÄÉÑÇÁÌÍÐÑÇ r ÍÃÌÍÈ ÐÑÍÏÍÌÚ vÄÏÐÑ ÍÑÏÇÕ¿ÄÑ
ÎÊ¿ÑÍÌÍÁÐÉÍÄ ÎÍÌÇË¿ÌÇÄ ÍÀÙÄÉÑÇÁÌÍÐÑÇ ÓÍÏË
ÎÍÆÌ¿ÌǾɿÉÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÔÁÐÁÄÏÔÖÒÁÐÑÁÄÌÌÍË
ËÇÏÄÇÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÔÐÄÂÍÍÀÙÄÉÑÇÁÌÚËÎÍϾÃÉÍË
rÃÏÒÂÍÈÐÑÍÏÍÌÚÍÌÌÄÎÏÇÄËÊÄÑÇÁÒÊÛ¿ÏÌÍ
Ì¿ÑÒÏ¿ÊÇÐÑÇÖÄÐÉÍÂÍÎÍÃÔÍÿÉÑÏ¿ÉÑÍÁÉÄÎÍÆÌ¿ÌǾÐÍÂÊ¿ÐÌÍÉÍÑÍÏÍËÒÓÍÏËÚÎÍÆÌ¿ÌǾÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÍÎÏÄÃÄʾÝÑоÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÄÈÉÊÄÑÍÉ
Ì¿×ÄÂÍ ËÍÆ¿ oÀÙÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛ ÎÍÆÌ¿ÌǾ vÄÏÐÑ
ÁÇÃÇÑ Á ÑÍË ÖÑÍ ÀÊ¿ÂÍÿϾ ÊÇÌÂÁÇÐÑÇÖÄÐÉÍÈ
ÓÍÏËÄ ÁÚÏ¿ÅÄÌǾ ÆÌ¿ÌǾ ÍÌÇ ÐÑ¿ÌÍÁ¾Ñо ÎÍ̾ÑÌÚÌÄÑÍÊÛÉÍÍÃÌÍËÒÖÄÊÍÁÄÉÒÌÍÇÃÏÒÂÇË
ÊÝþËcÏ¿ÀÍÑħpÍÆÌ¿ÌÇÄÇÒÖÄÀÌÚÈÎʿ̨ÍÌ
ÎÇ×ÄÑ §lÝÃÇ ËÍÂÒÑ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÑÛ ÁÐÄ ÓÍÏËÚ
ÊÇÖÌÍÂÍ ÍÎÚÑ¿ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍÆÌ¿Á¿ÄËÚ ÇËÇ ÎÍ̾ÑÌÚÊÇ×ÛÇËÇÁÜÑÍËÐËÚÐÊÄÐÒÀÙÄÉÑÇÁÌÚ¨
=Ð?
nÍ ÉÍÂÿ ÊÝÃÇ ÎÏÇÆÌ¿Á ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ÓÍÏËÚ
ÍÎÚÑ¿ÍÎÇÐÚÁ¿ÝÑÇÔÎÏÇÿÁÇËÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÄÄ ÐÇËÁÍÊÇÖÄÐÉÍÄ ÇÊÇ ÍÐÍÀÄÌÌÍ ÊÇÌÂÁÇÐÑÇÖÄÐÉÍÄÁÚÏ¿ÅÄÌÇÄÜÑÇÓÍÏËÚÍÎÚÑ¿ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿ÝÑ
Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ ÍÀÙÄÉÑÇÁÌÚÔ ÃÍÐÑÒÎÌÚÔ ÍÀØÄËÒ ÎÍÌÇË¿ÌÇÝÏ¿ÐÐËÍÑÏÄÌÇǨÇÏ¿ÆÁÇÑÇݧhÌ¿ÌǾ
ÁÚÏ¿ÅÄÌÌÚÄ Ð ÎÍËÍØÛÝ ÊÇÌÂÁÇÐÑÇÖÄÐÉÍÈ ÓÍÏËÚ ÐÑ¿ÌÍÁ¾Ñо ÍÀÙÄÉÑÇÁÌÚËÇ ÇÀÍ ÜÑ¿ ÓÍÏË¿
ÎÏÇÿÄÑ ÎÍ̾ÑÇ¾Ë ÍÀØÄÆÌ¿ÖÇËÍÐÑÛ c ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÊÝÃÇ ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑо ÐÎÍÐÍÀÌÚËÇ ÎÍÌÇË¿ÑÛ
ÌÄÑÍÊÛÉÍÐÍÐÑ;ÌÇÄÐÁÍÇÔËÚÐÊÄÈÌÍÇËÚÐÊÇ
ÃÏÒÂÇÔÏ¿ÆÃÄʾ¾ÑÒÅÄÉÍÌÕÄÎÑÒ¿ÊÛÌÒÝÐÔÄËÒ
ÍÀÒÖ¿¾ÐÛ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ ÐÇËÁÍÊÚ Ñ¿É ÅÄ É¿É ÇÔ
ÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑÃÏÒÂÇĨ=Ð?
rÒÀÙÄÉÑÇÁÌÍÇÃÄ¿ÊÇÐÑÇÖÄÐÉÍÄ
ÎÍÌÇË¿ÌÇÄ
ÇÐÑÍÖÌÇÉ¿ ÆÌ¿ÌÇÈ ÎÏ;ÁʾÄÑо Ò vÄÏÐÑ¿ Á ÑÍË
ÖÑÍ ÎÍÆÌ¿ÌÇÄ Ç ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÈ Ð ÌÇË ÍÎÚÑ ÎÍÊÒÖ¿ÝÑ ÐÁÍÄ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ ÀÊ¿ÂÍÿϾ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÈ
ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ ÁÇÃÄÑÛ ÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÑÒ ËÃÉÆËÁÀÆÏÐÆÕÃÏÈÑÜÒÌÎÊÑÎþÉÚËÌÏÐÆÉÍÑÍÏÒÝÍÌÇ
ÍÑÏ¿Å¿ÝÑ pÍ ËÌÄÌÇÝ vÄÏÐÑ¿ ÄÐÊÇ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ
ÍÃÇÌ ÖÄÊÍÄÉ ÌÍ Ç ÃÏÒÂÇÄ ÍÃÇÌ¿ÉÍÁÍ ÎÍÌÇË¿ÝÑ
ÐÇËÁÍÊÚ¾ÁÊÄÌÇÈÑÍÂÿÆÌ¿ÖÄÌÇÄÜÑÇÔÐÇËÁÍÊÍÁ
ÐÑ¿ÌÍÁÇÑоÍÀÙÄÉÑÇÁÌÚËiÌ¿ÖÄÂÍÁÍϾÐÊÍÁ¿
ÐÇËÁÍÊÚÐÍÆÿÝÑÍÀÙÄÉÑÇÁÌÒÝÐÒØÌÍÐÑÛÁÄØÄÈ
rÁÍÝ ÑÍÖÉÒ ÆÏÄÌǾ vÄÏÐÑ Ï¿ÆÙ¾Ð̾ÄÑ ÐÐÚÊÉ¿ËÇ̿ϾÃÎÏÇËÄÏÍÁeÁ¿ÖÄÊÍÁÄÉ¿ËÍÂÒÑÌ¿ÔÍÃÇÑÛоËÄÅÃÒÐÍÀÍÈÁÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÔ
ÐÉ¿ÅÄË
ÏÍÃÐÑÁÄÌÌÚÔÍÑÌÍ×ÄÌǾÔÌÄÇËľÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÍÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÄÑÄÔÒÆÉÍÑÍÏÚÄÇÔÐÁ¾ÆÚÁ¿ÝÑ
nÍ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ ÎÏÇËÄÌÇÑÄÊÛÌÍ
É ÌÇË ÐÊÍÁÍ §ÉÒÆÄÌÚ¨ É¿É Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ ÜÑÇÔ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑо ÎÍ̾ÑÌÚË Ç ÍÀÙÄÉÑÇÁÌÚË
ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ Ãʾ ÜÑÇÔ ÃÁÒÔ ÊÝÃÄÈ ÌÍ Ç Ãʾ ÁÐÄÔ
ÍÐÑ¿ÊÛÌÚÔ c¿ÅÌÍ Æ¿ËÄÖ¿ÄÑ vÄÏÐÑ ÐÍÂÊ¿ÐÇÄ
ÊÝÃÄÈ Á ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍË ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÇ ÑÄÔ ÇÊÇ
ÇÌÚÔÎÍ̾ÑÇÈÖÑÍÀÚÎÏÇÿÑÛÇËÍÀÙÄÉÑÇÁÌÚÈ
Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ~ÑÒËÚÐÊÛvÄÏÐÑÇÊÊÝÐÑÏÇÏÒÄÑÑ¿ÉÅÄ
ÎÏÇËÄÏÍË ÕÁÄÑÍÍØÒØÄÌǾ pÍ̾ÑǾ ÆÄÊÄÌÍÂÍ
ÉÏ¿ÐÌÍÂÍÇÃÏÒÂÇÔÕÁÄÑÍÁÐÑ¿ÌÍÁ¾ÑоÍÀÙÄÉÑÇÁÌÚËÇÄÐÊÇÊÝÃÇÐÍÂÊ¿ÐÇÊÇÐÛÍÀÙÄÉÑÇÁÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛ
pnojournal.wordpress.com
10
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͞͡ȋͧȌ
Ð ÎÍËÍØÛÝ ¾ÆÚÉ¿ ÐÁÍÈ ÍÎÚÑ ÐÁÍÇ ÁÍÐÎÏǾÑǾ
ÜÑÇÔ ÕÁÄÑÍÁ rÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÍÐÌÍÁÍÈ ÊÝÀÚÔ
ÉÊ¿ÐÐÇÓÇÉ¿ÕÇÈ ¾ÁÊÄÌÇÈ ÐÊÒÅÇÑ ÁÌÒÑÏÄÌ̾¾
ÊÇÌÂÁÇÐÑÇÖÄÐÉ¿¾ÐÁ¾ÆÛËÄÅÃÒÊÝÃÛËÇÇÔÐÍÂÊ¿ÐÇÄÌÍÌÄÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÛÇËÄÝØ¿¾ËÄÐÑÍÁÌľÆÚÉ¿
aÌÂÊÇÈÐÉÇÈ ÓÇÊÍÐÍÓ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ abÏÄÌÑ
Ñ¿ÉÅÄ ÐÖÇÑ¿ÄÑ ÖÑÍ ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ §ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÄ ÎÍ̾ÑǾ ÎÏÍÕÄÃÒÏÚ ÉÊ¿ÐÐÇÓÇÉ¿ÕÇÇ Ç
ÃÇÓÓÄÏÄÌÕÇ¿ÕÇÇ ÍÎÏÄÃÄʾÝÑо ÐÍÂÊ¿ÐÇÄË ÊÝÃÄÈ ÁÚÏ¿ÅÄÌÌÚË Ð ÎÍËÍØÛÝ ¾ÆÚÉ¿ ~ÑÍ ÐÍÂÊ¿ÐÇÄ Ã¿ÄÑ ÍÐÌÍÁÒ Ì¿×ÇË Ï¿ÐÐÒÅÃÄÌǾ˨ =
Ð?oÀÙÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛÑ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÁÍÆÌÇÉ¿ÄÑ
ÁÍÎÚÑÄÖÄÊÍÁÄÉ¿ÉÍÂÿÊÝÃǧÐÍÂÊ¿ÐÌÚ¨ÍÎÇпÑÛ ÁÚÏ¿ÆÇÑÛ ÐÁÍÈ ÐÒÀÙÄÉÑÇÁÌÚÈ ÍÎÚÑ Á ÎÍ̾ÑǾÔÃÍÐÑÒÎÌÚÔÃÏÒÂÇËhÃÄÐÛÎÍÆÇÕǾvÄÏÐÑ¿ Ç bÏÄÌÑ¿ ÐÀÊÇÅ¿ÄÑо Ð ÎÍÆÇÕÇÄÈ ÉÊ¿ÐÐÇÉ¿
ÎÄÿÂÍÂÇÉÇÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇÇÓÇÊÍÐÍÓÇÇÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾeÅeÛÝÇpÍÐÉÍÊÛÉÒÎÍvÄÏÐÑÒ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄËÍÄ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ Ç ÍÀÙÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛ
ÉÍÌÕÄÎÑÒ¿ÊÛÌÍ ÐÁ¾Æ¿ÌÚ ÐÒÅÃÄÌǾ ËÍÂÒÑ ÀÚÑÛ
ÇÊÇÇÐÑÇÌÌÚËÇÇÊÇÊÍÅÌÚËÇÌÍÍÌÇÌÄËÍÂÒÑ
ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ ÀÚÑÛ Ç ÑÄËÇ Ç ÃÏÒÂÇËÇ ÁÎÍÊÌÄ
ÎÍ̾ÑÌ¿ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛ ÊÝÃÄÈ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ Á ÁÚÏ¿ÅÄÌÇÇËÌÄÌÇÈÒÀÄÅÃÄÌÇÈÌÍÇÁÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ
ÑÄÔÆÌ¿ÌÇÈÉÍÑÍÏÚÄÌÍоÑÍÀØÇÈÔ¿Ï¿ÉÑÄÏn¿
Ñ¿ÉÒÝ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÝ ÆÌ¿ÌǾ Ç ÎÏÄÑÄÌÃÒÝÑ ÍÎÇпÌÌÚÄvÄÏÐÑÍËÐÄËÛÓÍÏËÎÍÆÌ¿ÌǾ
iÑ¿É Á ÍÐÌÍÁÄ ÉÊ¿ÐÐÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÓÍÏË ÎÍÆÌ¿ÌǾ ÎÍ vÄÏÐÑÒ ÊÄÅÇÑ ÐÍÂÊ¿ÐÇÄ ÊÝÃÄÈ ÁÍÆÌÇÉ¿ÝØÄÄÁÎÏÍÕÄÐÐÄÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÂÍÇÔÍÀØÄÌǾ̿ÑÍÈÐÑ¿ÃÇÇÏ¿ÆÁÇÑǾÖÄÊÍÁÄÖÄÐÑÁ¿ÉÍÂÿ
ÄØÄÌÄÀÚÊÍÊÇÌÂÁÇÐÑÇÖÄÐÉÍÈÇÐÇËÁÍÊÇÖÄÐÉÍÈ
ÓÍÏË ÁÚÏ¿ÅÄÌǾ ¾ÆÚÉ¿ pÍÆÃÌÄÄ Á ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ
ÀÄÐÄÃ ÃÇ¿ÊÍÂÍÁ ÒÖÄÌÚÔ ËÍÏ¿ÊÇÐÑÍÁ ÑÄÍÊÍÂÍÁ
ÐÊÍÅÇÊÇÐÛ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄ ÓÍÏËÚ ÎÍÆÌ¿ÌǾ s¿ÉÇË
ÍÀÏ¿ÆÍËÎÍÆÌ¿ÌÇÄÐÁÍÃÇÑоÉÁÚÀÍÏÒ¾ÆÚÉ¿É
§¾ÆÚÉÍÁÍÈÇÂÏĨ
rÒÅÃÄÌǾ É ÉÍÑÍÏÚË vÄÏÐÑ ÐÁÍÃÇÑ ÆÌ¿ÌÇÄ
ËÍÂÒÑ ÀÚÑÛ ÎÏÍÁÄÏÄÌÚ ÄÐÊÇ ¾ÆÚÉ Á ÉÍÑÍÏÍË
ÍÌÇ ÁÚÏ¿ÅÄÌÚ ÎÍÌ¾Ñ sÄË Ð¿ËÚË ¾ÆÚÉ ÄÂÍ
ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿ ÄÂÍ ÎÍ̾ÑÇÈÌÚÈ ÐÍÐÑ¿Á ÐÑ¿ÌÍÁ¾Ñо
ÉÏÇÑÄÏÇÄË ÑÍÂÍ ÖÑÍ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ ÎÍÆÌ¿ÌÍ ÖÑÍ
ËÍÅÄÑÀÚÑÛÌÍÐÇÑÄÊÄËÆÌ¿ÌǾ¿ÖÑͯӿÌÑ¿ÆÇÄÈkÍÏÍÖÄÂÍÁÍϾ¾ÆÚÉÎÏÄÃÐÑ¿ÄÑÉ¿ÉÇÐÑÍÖÌÇÉ
ÆÌ¿ÌÇÈ c ÐÁÍÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ¾ÆÚÉ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ ÎÍ̾ÑÄÐÊÇÍÌÁÃÍÐÑÒÎÌÍÈÓÍÏËÄÐÇËÁÍÊÇÆÇÏÒÄÑ
ÎÍ̾ÑǾÉÍÑÍÏÚľÁʾÝÑоÍÀØÇËÇÃʾÊÝÃÄÈ
pÍÜÑÍËÒÆÌ¿ÌÇÄÁÌ¿Ö¿ÊÄÍÎÏÄÃÄʾÄÑоÁÎÍ̾ÑÇÇ
Å˾ÕÃËƽ ¿ ÊÇ×Û Æ¿ÑÄË Á ÎÍ̾ÑÇÇ ÆÏÐÆËÙ
rÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÍÌÍ ÊÇ×ÄÌÍ ÍÀÙÄÉÑÇÁÌÍÂÍ ÇÐÑÍÖÌÇÉ¿oÑÐÝÿÇÌÏËÌÀËÌÇž¾ÕÃÇÍÎÌÔÃÏϾ ÍÌÅ˾Ëƽ ÌȾÅÙÀ¾ÃÐϽ ÆÅÑÕÃËÆà ½ÅÙȾ
¾ËÃÌ¿ØÃÈÐÆÀËÌÁÌÊÆξÏÑ×ÃÏÐÀÑÜ×ÃÁÌÂÌ
ÊÙÖÉÃËƽ
k¿É ËÚ ÒÅÄ ÍÑËÄÖ¿ÊÇ ÖÑÍ Ï¿ÆÊÇÖÇÄ ËÄÅÃÒ
ÓÍÏË¿ËÇ ÎÍÆÌ¿ÌǾ vÄÏÐÑ ÁÇÃÇÑ Á ÐÇÐÑÄËÄ ÎÍ̾ÑÇÈÐÁÍÈÐÑÁÄÌÌÍÈÉ¿ÅÃÍÈÇÆÜÑÇÔÓÍÏËpÍ̾ÑǾ
ÀÚÁ¿ÝÑ ÃÁÒÔ ÁÇÃÍÁ ÍÀØÇÄ É¿ÑÄÂÍÏÇÇ ÍÎÏÄÃÄʾÝØÇÄ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ ÉÏÇÑÄÏǾ ÇÐÑÇÌÌÍÐÑÇ ÐÒÅÃÄÌÇÈ
ÿÌÌÍÈÓÍÏËÚÎÍÆÌ¿ÌǾÇÐÒÀÐÑ¿ÌÕÇ¿ÊÛÌÚÄÎÍ̾ÑǾ ÍÎÇÐÚÁ¿ÝØÇÄ ÉÍÌÉÏÄÑÌÚÄ ¾ÁÊÄÌǾ c ËÍ-
11
ISSN 2307-2447
Ï¿ÊÇ Ì¿×ÆÊÆ È¾ÐÃÁÌÎƽÊÆ ¾ÁʾÝÑо §ÃÍÀÏͨ
§ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍĨ§ÃÍÊÅÌÍĨ¿ÉÏÑ¿ÏоËÔƾÉÚËÙÊ
ÍÌ˽ÐÆ½Ê ÍÑÌÍоÑо §ÁÍÏÍÁÐÑÁͨ §ÂÍÏÃÍÐÑÛ¨
§ÒÌÇÅÄÌÇĨ Ç ÃÏÒÂÇÄ ËÍÏ¿ÊÛÌÚÄ ÎÍ̾ÑǾ Ð ÎÍËÍØÛÝ ÉÍÑÍÏÚÔ ÁÚÁÍÃÇÑо ÎÍ̾ÑÇÄ ÊÌξÉÚËÌÇ
Ì¿½Å¾ËËÌÏÐÆ bÄÆ ÜÑÍÂÍ ÎÍÐÊÄÃÌÄÂÍ ÍÀÍÀØ¿ÝØÄÂÍÎÍ̾ÑǾÌÄÊÛƾÍÎÏÄÃÄÊÇÑÛÉÍÌÉÏÄÑÌÚÄÍÀ¾Æ¿ÌÌÍÐÑÇÖÄÊÍÁÄÉ¿nÍÉ¿ÉÍÁÔ¿Ï¿ÉÑÄÏËÍÏ¿ÊÛÌÚÔ
ÎÍ̾ÑÇÈ!
iÐÔÍþÇÆÊÇÌÂÁÇÐÑÇÖÄÐÉÍÈÓÇÊÍÐÍÓÇÇÇÜÑÇÉÇÐÍÆÿÑÄÊÇÓÇÊÍÐÍÓÐÉÍÈÉÍÌÕÄÎÕÇÇÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ ÍÎÇÏ¿ÝØÄÈо Ì¿ ÎÏÇÌÕÇÎ §ÌÍÁÍÂÍÂÒË¿ÌÇÆË¿¨ÐÁÍþÑËÍÏ¿ÊÛÂÊ¿ÁÌÚËÍÀÏ¿ÆÍË
ÉÐÒÅÃÄÌǾËÉÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÈÓÍÏËÄÇÔÁÚÏ¿ÅÄÌǾ §sÄÏËÇÌ §ËÍÏ¿ÊÛ¨ ¯ ÎÇ×ÄÑ lkÍÊÛÀÄÏÂ
¯ÍÑÌÍÐÇÑоÉËÍÏ¿ÊÛÌÚËÐÒÅÃÄÌǾËÇÊÇÏÄ×ÄÌǾËÉÍÑÍÏÚÄÍÐÌÍÁ¿ÌÚÌ¿ÐÒÅÃÄÌǾԿÌÄÉÎÍÁÄÃÄÌÇÝÄÂÍÐÊÄÃÐÑÁÇÝÇÊÇÜÓÓÄÉÑÒmÍÏ¿ÊÛ¯
ÜÑÍÌÄÎÏ¿ÁÇÊ¿ÎÍÁÄÃÄÌǾdÊ¿ÁÌÍÄÖÑÍÎÏÇÿÄÑ
ÎÏ¿ÁÇÊÒ ËÍÏ¿ÊÛÌÚÈ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ ¯ ÜÑÍ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÇÄÇÌÃÇÁÇÿÉÌÄËÒ¨=Ð?cËÍÏ¿ÊÇÐÖÇÑ¿ÄÑ
ÍÌÁ¿ÅÌÄÄÁÐÄÂÍÓÍÏË¿ËÍÏ¿ÊÛ¯ÜÑͧ¾ÆÚÉÍÁ¿¾
ÇÂÏ¿¨ Á ÉÍÑÍÏÍÈ ËÚ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄË ÎÍ̾ÑǾ §ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍĨ§ÃÍÀÏͨ§ÃÍʨ§ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÐÑÛ¨ÖÑÍÀÚ
ÎÏÄÃÎÇÐÚÁ¿ÑÛ ÊÝÃ¾Ë ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÄ ÎÍÁÄÃÄÌÇÄ
hÌ¿ÖÇÑÌÄпËÇËÍÏ¿ÊÛÌÚÄÎÏÇÌÕÇÎÚÏÄÂÒÊÇÏÒÝÑÎÍÁÄÃÄÌÇÄÊÝÃÄÈÁÐÇÊÒÑÍÂÍÖÑÍÍÌÇÍÀʿÿÝÑÍÀÙÄÉÑÇÁÌÚËÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄË¿ÇÆÀÏ¿ÌÌÚÄÌ¿ËÇ
ÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÍ ÊÇ×Û ÎÍà ÁÊǾÌÇÄË Ì¿×ÇÔ ÖÒÁÐÑÁ
Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌǾÎÍ̾ÑǾ
pÍÎÚÑÉ¿ÐÁ¾Æ¿ÑÛËÍÏ¿ÊÛÐÎÍÁÄÃÄÌÇÄËÌ¿ÀÊÝÿÄÑо Ç Ò av¿ÏÏÇп =? ÉÍÑÍÏÚÈ ÐÖÇÑ¿ÄÑ ÖÑÍ
ËÍÏ¿ÊÛ¯ÜÑÍÍÀÊ¿ÐÑÛÐÒÅÃÄÌÇÈÍÑÍËÖÑÍÃÍÊÅÄÌ
ÃÄÊ¿ÑÛÖÄÊÍÁÄÉÍÃÍÀÏÄÇÆÊÄÍÃÍÊÂÄÍÀÍÀ¾Æ¿ÌÌÍÐѾÔnÍÎÏÇÜÑÍËÍÌÐÍÂʿ׿ÄÑоÐqvÄ¿ÏÍË
ÖÑÍÎÍÐÉÍÊÛÉÒËÍÏ¿ÊÛÌÚÄÐÒÅÃÄÌǾÌÍоÑÎÏÄÃÎÇÐÚÁ¿ÝØÇÈ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ ÊÇÌǾ ÎÍÁÄÃÄÌǾ ÊÇÖÌÍÐÑÛÝÌÄÁÚÀÇÏ¿ÄÑоÐÍÆÌ¿ÑÄÊÛÌÍÑÍÄÐÑÛÐÁÍÀÍÃÌÍ
oÃÌ¿ÉÍ ÐÑÍÏÍÌÌÇÉÇ §ÌÍÁÍÂÍ ÂÒË¿ÌÇÆË¿¨ ÍÑÿÝÑ ÐÄÀÄ ÍÑÖÄÑ Á ÑÍË ÖÑÍ ÎÍ ÐÁÍÄËÒ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÒ
ËÍÏ¿ÊÛÌÚÄÐÒÅÃÄÌǾÀÚÁ¿ÝÑÏ¿ÆÊÇÖÌÚËÇaÎÍÐÉÍÊÛÉÒ ËÍÏ¿ÊÛÌÍÄ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄ Á ÐÒØÄÐÑÁÄ ÐÁÍÄË
ÃÍÊÅÌÍ ÇËÄÑÛ Á ÁÇÃÒ ËÍÏ¿ÊÛÌÚÈ ÁÚÀÍÏ ÊÇÖÌÍÐÑÇ ÁÐÑ¿ÄÑ ÎÏÍÀÊÄË¿ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾ Ï¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ
ÍÐÌÍÁÚ ËÍÏ¿ÊÛÌÚÔ ÐÒÅÃÄÌÇÈ ÖÑÍ ÉÏ¿ÈÌÄ Á¿ÅÌÍ
Ãʾ ÎÍÌÇË¿ÌǾ пËÍÈ ËÍÏ¿ÊÇ bÍÊÄÄ ÃÏÒÂÇÔ ÜÑ¿
ÎÏÍÀÊÄË¿Æ¿ÌÇË¿ÄÑpvÄÏÐÑ¿ÁÚÐÑÒοÝØÄÂÍÎÏÍÑÇÁ Ì¿ÑÒÏ¿ÊÇÐÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÎÍÃÔÍÿ É ÄÄ ÏÄ×ÄÌÇÝ
Á Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÎÏÍÑÇÁ ÎÍÆÇÕÇÇ ÐÍÂÊ¿ÐÌÍ ÉÍÑÍÏÍÈ
ÍÐÌÍÁ¿ÌǾ ËÍÏ¿ÊÇ Æ¿ÊÍÅÄÌÚ Á ÎÏÇÏÍÃÄ ÖÄÊÍÁÄÉ¿vÄÏÐÑÁÄÏÌÍÆ¿ËÄÖ¿ÄÑÖÑÍÎÏÇÑ¿ÉÍËÎÍÃÔÍÃÄ
ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÐÌÇË¿ÄÑо ÎÏÍÀÊÄË¿ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ c
ÄÂÍÏ¿ÀÍÑ¿ÔÐÍÃÄÏÅÇÑоѿÉÅÄÁ¿ÅÌ¿¾ËÚÐÊÛÖÑÍ
ËÍÏ¿ÊÛ ÄÄ ÍÐÌÍÁ¿ÌǾ ¿ÏÂÒËÄÌÑÚ Á ÎÍÊÛÆÒ ÑÍÂÍ
ÇÊÇÃÏÒÂÍÂÍÐÒÅÃÄÌǾÌÄÌÍоÑÁÏÍÅÃÄÌÌÍÂÍÔ¿Ï¿ÉÑÄÏ¿¿ÍÀÒÐÊÍÁÊÄÌÚÁÊǾÌÇÄËÍÀØÄÐÑÁ¿
§lÇÖÌÍÐÑÛп˿ÎÍÐÄÀÄË¿ÊÍËÍÅÄÑÒÐÁÍÇÑÛÇÆ
ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÐÏÄÃÚ ÑÍÊÛÉÍ ÎÒÑÄË ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ Á
ÍÀØÄÐÑÁÄÍÀÏ¿ÆÕÚ¿ÏÂÒËÄÌÑÍÁ
ÁÎÍÊÛÆÒÑÍÂÍÇÊÇ
ÇÌÍÂÍÐÒÅÃÄÌǾÎÄÏÄÿÝÑоÍÑÎÍÉÍÊÄÌǾÉÎÍ-
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͞͡ȋͧȌ
ÉÍÊÄÌÇÝÇÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍÏ¿ÆÁÇÁ¿ÝÑоÁÐÍÀÐÑÁÄÌÌÒÝ
ÓÍÏËÒ¿ÏÂÒËÄÌÑ¿ÕÇÇsÍÖÌÍÑ¿ÉÅÄÐÉÊÍÌÌÍÐÑÛÉ
ÁÚÏ¿ÅÄÌÇÝÖÒÁÐÑÁ¿ÁÇÌÚÇËÄÄÑÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÒÝÍÐÌÍÁÒnÍÑÍÖÑÍÁÚÆÚÁ¿ÄÑÑ¿ÉÍÄÖÒÁÐÑÁÍ¿ÇËÄÌÌÍ
ÍÀÏ¿ÆÄÕÐÍÁÄÐÑÇÌľÁʾÄÑоÁÏÍÅÃÄÌÌÚËÆÍÁÍË
ËÍÏ¿ÊÇ~ÑÍÐÊÄÃÐÑÁÇÄÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍÏ¿ÆÁÇÑǾ¨=
Ð?
vÍѾ Ì¿ÑÒÏ¿ÊÇÐÑÇÖÄÐÉÇÈ ÎÍÃÔÍà ÍÑËÄÖ¿ÄÑ
vÄÏÐÑ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑ Ï¿ÆÁÄÌÖ¿ÌÇÝ ÏÄÊÇÂÇÍÆÌÍÂÍ ÁÆÂʾÿ Ì¿ ËÍÏ¿ÊÛ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ ÐÑ¿ÁÇÑ ÁÍÎÏÍÐ
ÍÄÄÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍÈÍÐÌÍÁÄп˿ÇÃľ̿ÑÒÏ¿ÊÇÆË¿ÖÑÍÁ§ÎÏÇÏÍÃÄÖÄÊÍÁÄÉ¿¨Æ¿ÊÍÅÄÌÌÍÈÁÌÄË
ÍÑÏÍÅÃÄÌǾÐÊÄÃÒÄÑÇÐÉ¿ÑÛÉÊÝÖÉÎÍÌÇË¿ÌÇÝ
ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÐÑÇ ÄÂÍ ÃÄÈÐÑÁÇÈ ÇÊÊÝÆÍÏÌ¿ oÃÌÍ
ÃÄÊͯÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛÎÏÇÖÇÌÒÎÍÁÄÃÄÌǾÖÄÊÍÁÄÉ¿
ÃÏÒÂÍįÍÎÏÄÃÄÊÇÑÛÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÜÑÍÂÍÎÍÁÄÃÄÌǾ
ÍÕÄÌÇÑÛÄÂÍpÍÐÊÄÃÌÄįÃÄÊÍÌÄÌ¿ÒÉÇ¿ËÍÏ¿ÊÇpÍÜÑÍËÒÆ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑvÄÏÐѧÌÄËÍÏ¿ÊÛÐÊÄÃÒÄÑÁÚÁÍÃÇÑÛÇƧÎÏÇÏÍÃÚÖÄÊÍÁÄÉ¿¨¿ÐÉÍÏÄÄ
Ì¿ÍÀÍÏÍÑÍÀØÄÐÑÁÍÌÒÅÿÄÑоÁËÍÏ¿ÊÇÖÑÍÀÚ
ÆÌ¿ÑÛÉ¿ÉÒÝÊÇÖÌÍÐÑÛÐÊÄÃÒÄÑÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÑÛ¨=
Ð? pÍÑÏÄÀÌÍÐÑÇ ÅÄÊ¿ÌǾ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÀÚÁ¿ÝÑ
пËÚÄÏ¿ÆÊÇÖÌÚÄÌÄÉÍÑÍÏÚÄÇÆÌÇÔÌÍоÑÇÏÏ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ pÍÜÑÍËÒ ÌÄÊÛƾ Á пËÍÈ
§ÎÏÇÏÍÃÄ ÖÄÊÍÁÄÉ¿¨ ÇÐÉ¿ÑÛ Ï¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÄ ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÄËÍÏ¿ÊÇ
rÁÄÃÄÌÇÄËÍÏ¿ÊÇÉÏ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚËÐÒÅÃÄÌǾË
Ì¿ÊÇÖÇÄ ÉÍÑÍÏÚÔ Â¿Ï¿ÌÑÇÏÒÄÑо ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÚË Ï¿ÆÁÇÑÇÄË ÊÇÖÌÍÐÑÇ ÍÎÏÄÃÄʾÄÑ ÐÍÂÊ¿ÐÌÍ
ÐÑÍÏÍÌÌÇÉ¿ËÎÏÇÌÕÇο§ÌÍÁÍÂÍÂÒË¿ÌÇÆË¿¨ÂÊ¿ÁÌÒÝ Æ¿Ã¿ÖÒ ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ ¯ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÍ Ï¿ÆÁÇÑÍÈ ¿ÁÑÍÌÍËÌÍÈ
ÊÇÖÌÍÐÑǧm¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÄÏ¿ÆÁÇÑÇÄÏ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ
¿ÁÑÍÌÍËÌÍÈ ÊÇÖÌÍÐÑÇ ÎÍÌÇË¿ÌÇÄ ÄÝ ÑÍÂÍ ÖÑÍ
Ï¿ÆÒËÌÍ Á ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÔ ÒÐÊÍÁÇ¾Ô ¯ ÁÍÑ Ì¿×¿
ÂÊ¿ÁÌ¿¾Æ¿Ã¿Ö¿¨=Ð?¯ÎÇ×ÄÑÑÍÑÅÄvÄÏÐÑ
ÁÚÏ¿Å¿¾ÕÄÊÛÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÁÉÏ¿ÈÌÄ
¿ÀÐÑÏ¿ÉÑÌÍÈÓÍÏËÄbÍÊÄÄÖÄÑÉÍÄÄÓÍÏËÒÊÇÏÒÄÑ
lkÍÊÛÀÄÏ ¯ ÂÊ¿Á¿ ÉÍÂÌÇÑÇÁÌÍÂÍ ÎÍÆÌ¿Á¿ÑÄÊÛÌÍÂÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾÁÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇÇÓÇÊÍÐÍÓÇÇÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ §uÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌ¿¾ ÕÄÊÛ
ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÐÍÐÑÍÇÑÁÏ¿ÆÁÇÑÇÇÊÇÖÌÍÐÑÇÐÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÈ ÐÑÏÒÉÑÒÏÍÈ ÎÍÆÌ¿ÌǾ Ç ËÍÑÇÁ¿ÕÇÇ ÑÍ
ÄÐÑÛÊÇÖÌÍÐÑÇÉÍÑÍÏ¿¾ÐÎÍÐÍÀÌ¿ÐÊÒÅÇÑÛÒÑÁÄÏÅÃÄÌÇÝÀÍÊÄÄÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÂÍÍÀØÄÐÑÁ¿¨=Ð?
kÍÌÄÖÌÍËÍÏ¿ÊÛÌÍÄÏ¿ÆÁÇÑÇÄÊÇÖÌÍÐÑÇÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÈ ÒÏÍÁÄÌÛ ÆÌ¿ÌÇÈ ÎÍÌÇË¿ÌÇÄÐÒÑÇÐÍÀÚÑÇÈnÍÌÄÊÛƾÐÑ¿ÁÇÑÛÆÌ¿ÉÏ¿ÁÄÌÐÑÁ¿ËÄÅÃÒÆÌ¿ÌǾËÇÇÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝfØÄ
dÄÂÄÊÛÂÍÁÍÏÇÊÖÑÍÎÏÍÐÁÄØÄÌÇħÃÄÊ¿ÄÑÖÄÊÍÁÄÉ¿ÒËÌÄÄÌÍÌÄÃÄÊ¿ÄÑÄÂÍÊÒÖ×Ĩ=Ð?mÍÅÌÍÍÀʿÿÑÛÁÚÐÍÉÇËÒÏÍÁÌÄËÆÌ¿ÌÇÈÇÍÐÑ¿Á¿ÑÛо
Ï¿ÁÌÍÃÒ×ÌÚËÉÐÒÃÛÀ¿ËÊÝÃÄÈÌ¿ÏÍÃÍÁhÌ¿ÌǾ
ÃÍÊÅÌÚ ÍÏ¿ÌÇÖÄÐÉÇ ÐÍÖÄÑ¿ÑÛо Ð ÃÍÀÏÚËÇ ÖÒÁÐÑÁ¿ËÇ ÜËÍÕǾËÇ Ð ÀÄÐÉÍÏÚÐÑÌÚË ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄË
É ÊÝÃ¾Ë ÎÏÇÖÄË ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ É ÀÊÇÅÌÇË ÌÍ Ç É
ÿÊÛÌÇË sÍÂÿ ÍÌÇ ÀÒÃÒÑ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÝÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍÎÍÁÄÃÄÌǾÁÉÍÑÍÏÍË
ÎÏ;ÁʾÄÑоÎÍÌÇË¿ÌÇÄÇÌÑÄÏÄÐÍÁÃÏÒÂÇÔÊÝÃÄÈ
aÌ¿ÊÇÆÇÏÒ¾ÐÑÏÒÉÑÒÏÒËÍÏ¿ÊÇÎÍÖÑÇÁÐÄÐÑÍÏÍÌÌÇÉǧÌÍÁÍÂÍÂÒË¿ÌÇÆË¿¨ÐÔÍþÑоÁÑÍËÖÑÍ
ÍÌ¿ ÁÉÊÝÖ¿ÄÑ Ñ¿ÉÅÄ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄ ÃÍÀÏÍÃÄÑÄÊÇ
ÑÍ ÄÐÑÛ ËÍÏ¿ÊÛÌÚÄ É¿ÖÄÐÑÁ¿ ÎÍÀÒÅÿÝØÇÄ ÊÇÖÌÍÐÑÛ É ÃÄÈÐÑÁÇ¾Ë Á ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇ Ð ÒÐÁÍÄÌÌÚËÇ
ËÍÏ¿ÊÛÌÚËÇ ÌÍÏË¿ËÇ ~ÑÇ ÃÍÀÏÍÃÄÑÄÊÇ ÁÚÐÑÒοÝÑ ËÍÑÇÁ¿ËÇ ÃÄÈÐÑÁÇÈ Ç ÐÁ¾Æ¿ÌÚ Ð ÜËÍÕǾËÇ
nÄÉÍÑÍÏÚÄÌ¿ÎÏÇËÄÏav¿ÏÏÇÐÍÑÐÑ¿ÇÁ¿ÝÑÿÅÄ
ÁÄÃÒØÒÝÏÍÊÛÜËÍÕÇÈÁÐÑÏÒÉÑÒÏÄËÍÏ¿ÊÇÐÖÇÑ¿¾
ÖÑÍÊÇ×ÛÎÍÜËÍÕǾËËÍÅÌÍÐÒÃÇÑÛÍËÍÏ¿ÊÛÌÚÔ
ÒÀÄÅÃÄÌÇ¾Ô ÇÊÇ Í ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÍÆÇÕÇÇ ÖÄÊÍÁÄÉ¿§n¿ÊÇÖÇÄÜËÍÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔÏÄ¿ÉÕÇȯÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑÜÑÒÑÍÖÉÒÆÏÄÌǾÇvÄÏÐѯ¾ÁʾÄÑо
ÁÄÐÛË¿ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚËÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÄËÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾ
Ò ÊÇÖÌÍÐÑÇ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÔ ÒÀÄÅÃÄÌÇÈ ÇÊÇ ÎÍÆÇÕÇȨ=Ð?
~ËÍÕÇÇ ¯ ÂÊ¿ÁÌÚÈ ÐÑÇËÒÊ ÃÄÈÐÑÁÇÈ ÊÝÃÄÈ
ÁÚÏ¿ÅÄÌÇÄ ÇÔ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÍÑÁÄÑ¿ Ì¿ ÑÒ ÇÊÇ
ÇÌÒÝÎÏÍÀÊÄËÒoÃÌ¿ÉÍËÍÏ¿ÊÛÌÚÄÜËÍÕÇÇÐÖÇÑ¿ÄÑ v¿ÏÏÇÐ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÁÍÐÎÇÑÚÁ¿ÑÛ Ç Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ ÇÔ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ Ï¿ÆÊÇÖÌÚË oÌÇ
ËÍÂÒÑ ÀÚÑÛ ÁÌÒ׿ÄËÚ ÎÒÑÄË ÑÏÄÌÇÏÍÁÉÇ Ñ¿ÉÍÁ
ÎÒÑÛ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ ÜËÍÕÇÈ ÎÏÄÃʿ¿ÄËÚÈ ÐÑÍÏÍÌÌÇÉ¿ËÇ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ Á¿ÏÇ¿ÌÑÍÁ ¦ÊÌÂÆÒÆȾÔÆÆ
ÍÌÀÃÂÃËƽ§ Á ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÓÇÊÍÐÍÓÇÇ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÌÄÍÀÇÔÄÁÇÍÏÇÆË=Ð?ÌÍÑÍÂÿ
ÍÌÇÇËÄÝÑË¿ÊÍÍÑÌÍ×ÄÌǾÉËÍÏ¿ÊÇÎÏÇÆÁ¿ÌÌÍÈ
ÁÍÐÎÇÑÚÁ¿ÑÛÏ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÐÑÛÜËÍÕÇÈ
rÏÄÃÇÎÏÇÁÄÏÅÄÌÕÄÁ§ÌÍÁÍÂÍÂÒË¿ÌÇÆË¿¨ÄÐÑÛ
ËÚÐÊÇÑÄÊÇÉÍÑÍÏÚÄÐÑÏÄ˾Ñо×ÇÏÄÐËÍÑÏÄÑÛÌ¿
ÎÏÍÕÄÐÐÍÀÒÖÄÌǾÇÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÌÄÍÂÏ¿ÌÇÖÇÁ¿¾ÐÛ
Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÍÈ ÍÃÌÍÈ ÊÇ×Û ËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÇ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇÇÅÄÊ¿ÌǾϿÆËÚ×ʾÑÛÌ¿ÃÎÏÍÀÊÄË¿ËÇ ËÍÏ¿ÊÇ s¿ÉÍÁ¿ Á Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÎÍÆÇÕǾ
mtÍÏÌÍÉ ÉÍÑÍÏ¿¾ ÌÄ Ï¿ÆÃÄʾÄÑ ÒÑÁÄÏÃÇÁ×ÄÈо
ÑÍÖÉÇÆÏÄÌǾÁƿοÃÌÍÈËÍÏ¿ÊÛÌÍÈÓÇÊÍÐÍÓÇÇÇ
ÎÄÏÄÌÄÐÄÌÌÍÈ Á ÓÇÊÍÐÍÓÇÝ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÖÑÍËÍÏ¿ÊÛ¯ÜÑÍÊÇ×ÛÍÀÊ¿ÐÑÛÐÒÅÃÄÌÇÈ
ÖÑÍ Á ÎÏÍÕÄÐÐÄ Ï¿ÐÐÒÅÃÄÌǾ Ì¿ ËÍÏ¿ÊÛÌÚÄ ÑÄËÚ
ÊÝÃÇÒÖ¿ÑоËÍÏ¿ÊÛÌÍËÒÁÚÀÍÏÒ§mÚÉÍÌÄÖÌÍ
ÔÍÑÇËÖÑÍÀÚÌ¿×ÇÃÄÑÇÀÚÊÇÏ¿ÆÒËÌÚËÇnÍËÚ
Ñ¿ÉÅÄÔÍÑÇËÖÑÍÀÚÍÌÇÀÚÊÇÎÏ¿ÁÃÇÁÚËÇÎÍÌÇË¿ÝØÇËÇÀÊ¿ÂÍÏÍÃÌÚËÇÇÃÍÀÏÍÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÚËÇÁ
ÃÏÒÂÇÔÍÑÌÍ×ÄÌǾԨ=Ð?
oÐÍÆÌ¿Á ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌǾ Ò ÊÝÃÄÈ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÈ ÕÄÌÌÍÐÑÌÍÈ ÍÏÇÄÌÑ¿ÕÇÇ ÎÏÇÁÄÏÅÄÌÕÚ §ÌÍÁÍÂÍ ÂÒË¿ÌÇÆË¿¨ ÐÑ¿Á¾Ñ ÁÍÎÏÍÐ Í
ÏÍÊÇ ËÍÏ¿ÊÛÌÚÔ ÎÏÇÌÕÇÎÍÁ Ãʾ ÍÐÒØÄÐÑÁÊÄÌǾ
ÜÑÍÈ ÕÄÊÇ ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ oÃÌ¿ÉÍ
Ò ÌÇÔ ÌÄÑ ÄÃÇÌÐÑÁ¿ Á ÑÏ¿ÉÑÍÁÉÄ ÜÑÍÂÍ ÁÍÎÏÍп
qpÇÑÄÏÐ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÁÍÍÀØÄ ÐÖÇÑ¿ÄÑ ÖÑÍ ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÄ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄ ¯ ÜÑÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄ Á ÃÒÔÄ
ÎÏÍÐÑÚÔÌÍÏËÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇÎÏÇÐÎÍÐÍÀÊÄÌÌÚÔ
ÁÐÁÍÄËÉÍÌÉÏÄÑÌÍËÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÇÉÅÇÆÌÇ×ÉÍÊÚ
s¿É qpÇÑÄÏÐ ÎÇ×ÄÑ §cÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄ Ç ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÇËÄÝÑÁÁÇÃÒÌÄÑÍÊÛÉÍÿÑÛÆÌ¿ÌǾÌÍÇÇÆËÄ̾ÑÛÏÄÂÒÊÇÏÍÁ¿ÑÛÎÍÆÇÕÇÇÜËÍÕÇÇÅÄÊ¿ÌǾ
ÎÍÐÑÒÎÉÇ ÊÝÃÄȨ oÌ ÎÏÇÔÍÃÇÑ É ÁÚÁÍÃÒ ÖÑÍ
§ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄÒÖÇÑÖÄÊÍÁÄÉ¿É¿ÉÅÇÑÛ¨=Ð?
nÍ Ç pÇÑÄÏÐ ÌÄ Ã¿ÄÑ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾ ÍÀÙÄÉÑÇÁÌÚÔ
Ó¿ÉÑÍÏÍÁÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝØÇÔÁÉÍÌÄÖÌÍËÇÑÍÂÄÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÝËÍÏ¿ÊÛÌÚÔÒÀÄÅÃÄÌÇÈÕÄÊÄÈËÍÑÇÁÍÁ
ÊÝÃÄÈ
pnojournal.wordpress.com
12
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͞͡ȋͧȌ
cÍÆÏ¿Å¿¾ ÎÏÍÑÇÁ Ñ¿ÉÍÂÍ ÒÎÏÍØÄÌÌÍÂÍ ÑÍÊÉÍÁ¿ÌǾ ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ mtÍÏÌÍÉ
Ç pvÄÏÐÑ ÏÄÆÍÌÌÍ Æ¿ËÄÖ¿ÝÑ ÖÑÍ ÎÏÍÐÑÚÄ ÌÍÏËÚ ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ ÎÏÇËÄÌÇÑÄÊÛÌÍ É ÅÇÆÌÇ Ç
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ×ÉÍÊÚ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÌÄ ÁÚÔÍÃ¾Ñ Æ¿
Ï¿ËÉÇÄÄÒÐÑ¿Á¿ÑÏÄÀÍÁ¿ÌǾÉÍÑÍÏÍÂÍÁÍËÌÍÂÍË
ÊÇ×ÄÌÚËÍÏ¿ÊÛÌÍÂÍ¿ÐÎÄÉÑ¿
ÍÌÇÌ¿ÎÏÇËÄÏËÍÂÒÑ É¿Ð¿ÑÛо Ë¿ÌÄÏÚ ÍÃÄÁ¿ÑÛо ÜÑÇÉÄÑ¿ Ç ÑÎ
ÇÔÑÏÒÃÌÍÏ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÍÀÍÐÌÍÁ¿ÑÛËÍÅÌÍÊÇ×Û
ÑÏÄÀÍÁ¿ÑÛÍÑÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÉÍÁÀÄÐÎÏÄÉÍÐÊÍÁÌÍÜÑÇË
ÌÍÏË¿ËÎÍÃÖÇ̾ÑÛо
q¿ÆÒËÄÄÑо Ç ÜËÍÕÇÇ ÊÇÖÌÍÐÑÇ Ç ÄÄ ÐÒÅÃÄÌǾ Á ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÈ ËÄÏÄ ÎÍÆÁÍʾÝÑ ÐÒÃÇÑÛ Í ÄÄ
ËÍÏ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÛ ÐÄÀÄ ÄÄ ÎÍÁÄÃÄÌÇÄ nÍ
Ì¿ÇÀÍÊÄÄÁ¿ÅÌÚËËÍÅÌÍÐÉ¿Æ¿ÑÛÍÎÏÄÃÄʾÝØÇË
Ó¿ÉÑÍÏÍË Ï¿ÐÉÏÚÁ¿ÝØÇË ÐÒÑÛ ÎÍÁÄÃÄÌǾ ÊÇÖÌÍÐÑǾÁʾÝÑоÄÄÉÍÌÉÏÄÑÌÚÄÎÍÐÑÒÎÉÇsÄËÀÍÊÄÄ
ÐÍËÌÇÑÄÊÛÌÍÖÑÍÏ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÐÑÛÐÒÅÃÄÌÇÈÇÜËÍÕÇÈÐÁÍÀÍÃÌÍÂÍÖÄÊÍÁÄÉ¿¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇÍÎÏÄÃÄʾÄÑÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÐÑÛÄÂÍÃÄÈÐÑÁÇÈcÍÑÎÍÖÄËÒÌÄÉÍÑÍÏÚÄÆ¿ÏÒÀÄÅÌÚÄ¿ÁÑÍÏÚÁÌÍоÑÎÍÎÏ¿ÁÉÇÁÍÀØÇÈ
ÔÍÃÏ¿ÐÐÒÅÃÄÌÇÈÐÑÍÏÍÌÌÇÉÍÁÿÌÌÍÈÉÍÌÕÄÎÕÇÇ
q¿ÕÇÍÌ¿ÊÇÆË Ç ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÇÆË ÐÑÍÏÍÌÌÇÉÍÁ
§ÌÍÁÍÂÍ ÂÒË¿ÌÇÆË¿¨ ÎÍ ÐÒØÄÐÑÁÒ ÐÌÇË¿ÝÑ ÁÍÎÏÍÐ ÍÀ ÍÀÙÄÉÑÇÁÌÍÈ ÎÏÇÖÇÌÄ ÀÄÆÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÚÔ
ÎÍÐÑÒÎÉÍÁ ÍÑÌÍо ÇÔ Æ¿ ÐÖÄÑ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÂÍ
ÒÏÍÁ̾ ÆÌ¿ÌÇÈ ÊÝÃÄÈ ÇÔ ÌÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÌÍÐÑÇ n¿
ÃÄÊÄÅÄËÍÏ¿ÊÛÌÍÄÎÍÁÄÃÄÌÇÄÌÄËÚÐÊÇËÍÀÄÆÐÍÖÄÑ¿ÌǾ ÆÌ¿ÌÇÈ ÉÒÊÛÑÒÏÚ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ Ð ÌÏ¿ÁÐÑÁÄÌÌÚËÇËÍÑÇÁ¿ËÇÄÂÍÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. В 2 т. – М.:Мысль, 1970, Т. 1. – 668 с.
Зинченко В.В. Системно-интегративные технологии образования и воспитания в концепциях «нового гуманизма»
и «позитивного экзистенциализма» в западной социальной философии образования // Образование взрослых в
современном образовательном пространстве: сб. науч.ст. – Екатеринбург:Урал.гос.пед.ун-т, 2013. – 333 с. – С.13-21.
Brent A. Philosophical Foundations for the Curriculum. – London;Boston: Allen & Unwin,1998. – 233 p.
Harris A. Teaching Morality and Religion. – London:Allen and Unwin, 2006. – 127 p.
Hirst P. Knowledge and the Curriculum.Knowledge and the Curriculum: A Collection of Philosophical Papers (International
Library of Philosophy of Education). – London:Routledge & Kegan Paul Books, 2005 – 207 p.
Hirst P. Moral Education in а Secular Society. – London: University of London Press, 2004. – 123 p.
Knowledge and the Curriculum: A Collection of Philosophical Papers (International Library of Philosophy of Education). - New
York: Routledge,1995. – 207 p.
Kohlberg L. Education for а just society. (Moral Development, Moral Education. Ethics and Educational Policy). – Birmingham:
Munsey, 2000. – 496 p.
Kohlberg L. Stages of moral development as а basis for moral education. – Bangor: University Press, 1992. – 238 p.
Peters R.S.Democratic Values and Educational Aims // Democratic Values; Educational Philosophy; Philosophy;Values Teachers
College Record, v.80, n.3 p.463-482. – Feb, 1979.
Peters R. Education and Values. – N-Y: Sloan, 2009. – 229 p.
Silberman Ch.Crisis in the classroom; the remaking of American education. – New York: Random House,2010. – xіv, 552 p.
Warnock М. Schools of Thought. – London: Faber, 2007. – 176 p.
REFERENCES
Gegel' G.V.F. Raboty raznykh let. V 2 t [Works of different years. In 2 Vol.]. Moscow, Mysl', 1970, V. 1. 668 p.
Zinchenko V.V. System-integrative technologies of education and upbringing in the concepts of «new humanism» and «positive
existentialism» in Western social philosophy of education. Obrazovanie vzroslykh v sovremennom obrazovatel'nom prostranstve:
sb. nauch.st. [Adult education in modern educational space: collection of sc. works]. Ekaterinburg, UGPU, 2013. 333 p. pp.13-21.
Brent A. Philosophical Foundations for the Curriculum. – London; Boston: Allen & Unwin, 1998. 233 p.
Harris A. Teaching Morality and Religion. – London: Allen and Unwin, 2006. 127 p.
Hirst P. Knowledge and the Curriculum. Knowledge and the Curriculum: A Collection of Philosophical Papers (International
Library of Philosophy of Education). – London: Routledge & Kegan Paul Books, 2005. 207 p.
Hirst P. Moral Education in а Secular Society. – London: University of London Press, 2004. 123 p.
Knowledge and the Curriculum: A Collection of Philosophical Papers (International Library of Philosophy of Education). – New
York: Routledge, 1995. 207 p.
Kohlberg L. Education for а just society. (Moral Development, Moral Education. Ethics and Educational Policy). – Birmingham:
Munsey, 2000. 496 p.
Kohlberg L. Stages of moral development as а basis for moral education. – Bangor: University Press, 1992. 238 p.
Peters R.S.Democratic Values and Educational Aims. Democratic Values; Educational Philosophy; Philosophy; Values Teachers
College Record, v.80, no.3, pp.463-482. – Feb, 1979.
Peters R. Education and Values. – N-Y: Sloan, 2009. 229 p.
Silberman Ch.Crisis in the classroom; the remaking of American education. – New York: Random House, 2010. – XIV, 552 p.
Warnock М. Schools of Thought. – London: Faber, 2007. 176 p.
Информация об авторе
Information about the author
Зинченко Виктор Викторович
(Украина, Киев)
Доктор философских наук, профессор кафедры философии Киевского университета имени
Б.Гринченко. Главный научный сотрудник Института
высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины. Профессор, заведующий
кафедрой менеджмента Украинского гуманитарного
института. Руководитель Международной лаборатории образовательных технологий Центра гуманитарного образования Национальной академии наук
Украины. E-mail: [email protected]
Zinchenko Viktor Viktorovich
(Ukraine, Kiev)
Doctor of philosophical sciences, Professor of the
Department of Philosophy of the Borys Grinchenko
Kiev University; Chief of Scientist Institute of Higher
Education of the National Academy of Pedagogical
Sciences of Ukraine; Professor, Head of the Department
of Management of the Ukrainian Institute of Arts and
Sciences; Head of the International Laboratory for
Educational Technology Center of Humanities of the
National Academy of Sciences of Ukraine.
E-mail: [email protected]
13
ISSN 2307-2447
Автор
PNO-journal
Документ
Категория
Статьи
Просмотров
40
Размер файла
1 502 Кб
Теги
моральное сознание, принципы воспитания, справедливость, социальные институты, ценности
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа