close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Демократические рамки свободы слова: возможности и ограничения

код для вставкиСкачать
В статье проанализирована существенная связь между свободой слова и другими социальными институтами демократического общества. Особое внимание уделяется влиянию на свободу слова стратегий становления информационного общества и общества постмодерн
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͞͡ȋͧȌ
ÓÄÊ 1 (342.7)
ʤ Ǥ ʙ Ǥ ʡ ˙ ˘ ˙ ˍ ˋ ˖ ː ˘ ˕ ˙
iËäº}¯ÈˆÒćË°}Ò˯Èä}Ò°mº­ºą©°ãºmÈ
mºÏäºÎÓº°ˆÒÒºĄ¯ÈÓÒćËÓÒ«
{ °ˆÈˆĉË ¹¯ºÈÓÈãÒÏÒ¯ºmÈÓÈ °‚Ë°ˆmËÓÓÈ« °m«Ïĉ äËÎą‚ °mº­ºąº® °ãºmÈ Ò ą¯‚ĄÒäÒ
°ºĆÒÈãĉÓ©äÒÒÓ°ˆÒˆ‚ˆÈäÒąËäº}¯ÈˆÒćË°}ºĄºº­Ë°ˆmÈ|°º­ºËmÓÒäÈÓÒ˂ąËã«Ëˆ°«
mãÒ«ÓÒĊÓÈ°mº­ºą‚°ãºmÈ°ˆ¯ÈˆËĄÒ® °ˆÈÓºmãËÓÒ«ÒÓÁº¯äÈĆÒºÓÓºĄºº­Ë°ˆmÈÒº­Ë°ˆmÈ
¹º°ˆäºąË¯ÓºĄº ˆÒ¹È vmº­ºąÈ °ãºmÈ ¯È°°äȈ¯ÒmÈˈ°« }È} º°º­È« ÒÓÁº¯äÈĆÒºÓÓº
}ºää‚ÓÒ}ÈĆÒºÓÓÈ«°Ò°ˆËäÈ }ºˆº¯È«Áº¯äÒ¯‚ˈº°º­‚Ċ ºˆÓº°ÒˆËãĉÓºÓËÏÈmÒ°Òä‚Ċ
¯ËÈãĉÓº°ˆĉ
zãĊćËm©Ë °ãºmÈ °mº­ºąÈ °ãºmÈ ąËäº}¯ÈˆÒ« °ºĆÒÈãĉÓ©Ë ÒÓ°ˆÒˆ‚ˆ© ÒÓÁº¯äÈĆÒºÓÓºË
º­Ë°ˆmº¹º°ˆäºąË¯Ó
Ǥ Ǥ ‘  ‘ ˜ ƒ Ž ‡   ‘
'HPRFUDWLFIUDPHZRUN RIWKH IUHHGRPRIVSHHFK
SRVVLELOLWLHVDQGOLPLWDWLRQV
7KH DUWLFOH DQDO\]HV WKH HVVHQWLDO OLQN EHWZHHQ IUHHGRP RI VSHHFK DQG RWKHU VRFLDO
LQVWLWXWLRQVRIDGHPRFUDWLFVRFLHW\3DUWLFXODUDWWHQWLRQLVJLYHQWR WKH HIIHFWRQIUHHGRPRI
H[SUHVVLRQVWUDWHJLHVRIWKH LQIRUPDWLRQVRFLHW\DQGWKH SRVWPRGHUQVRFLHW\W\SH)UHHGRP
RIVSHHFKLVUHJDUGHGDVDVSHFLDOLQIRUPDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQV\VWHP ZKLFKIRUPVD
VSHFLDOUHODWLYHO\LQGHSHQGHQWUHDOLW\
.H\ZRUGVIUHHGRPRIVSHHFKGHPRFUDF\VRFLDOLQVWLWXWLRQVLQIRUPDWLRQVRFLHW\SRVWPRGHUQ
ù
ÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÄÈ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌǾ ÐÁÍÀÍÃÚ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ËÇ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÃÄËÍÉÏ¿ÑÇÇÏÂÄÌv¿ÀÄÏË¿Ð
ÍÑËÄÖ¿Ê ÖÑÍ ÐÍÐÑ;ÌÇÄ ÂÏ¿ÅÿÌÇÌ¿ ÓÇÉÐÇÏÒÄÑ
ÃÄËÍÉÏ¿ÑÇÖÄÐÉÇÄ ÎÏ¿Á¿ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ Ç ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÄ ÐÍÍÀØÄÐÑÁÍ Ì¿ÕÇÇ Ì¿ÔÍÃÇÑ ÐÁÍÄ ÎÏ¿ÁÍÁÍÄ
ÍÑÏ¿ÅÄÌÇÄ Á ÑÍË ÖÑÍ É¿ÅÃÚÈ Á ÐÁÍÄÈ ÌÄÎÏÇÉÍÐÌÍÁÄÌÌÍÐÑÇ ÃÍÊÅÄÌ Ì¿ÈÑÇ Ï¿ÁÌÒÝ Æ¿ØÇÑÒ Ç
Ï¿ÁÌÍÄÒÁ¿ÅÄÌÇÄÉÐÄÀÄÉ¿ÉÉÊÇÖÌÍÐÑÇÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍ ÍÑ ÜÑÌÇÖÄÐÉÍÈ ÇÊÇ ÉÒÊÛÑÒÏÌÍÈ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÌÍÐÑÇ¿ÇËÄÌÌÍÉ¿ÉÂÏ¿ÅÿÌÇÌÑÍÄÐÑÛÉ¿É
ÖÊÄÌÎÏ¿ÁÍÁÍÂÍÇÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÂÍÐÍÍÀØÄÐÑÁ¿c
ÑÏ¿ÃÇÕÇÇÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈÉÒÊÛÑÒÏÚÇÕÇÁÇÊÇÆ¿ÕÇÇ
ÜÑÍÐÁ¾Æ¿ÌÍÐÒÑÁÄÏÅÃÄÌÇÄËÎÏ¿Á¿É¿ÉËÄÔ¿ÌÇÆË¿ÍÐÒØÄÐÑÁÊÄÌǾÃÄËÍÉÏ¿ÑÇÖÄÐÉÍÈÁÊ¿ÐÑÇÉ¿É
ÐÍÁÍÉÒÎÌÍÐÑÇÌÍÏËÏÄÂÒÊÇÏÒÝØÇÔÐÍÕÇ¿ÊÛÌÒÝ
ÅÇÆÌÛ =? iÌÑÄÏÄÐÌÚËÇ Ç ÎÍÆÌ¿Á¿ÑÄÊÛÌÚËÇ Á
ÜÑÍË ÉÍÌÑÄÉÐÑÄ ¾ÁʾÝÑо Ì¿Ï¿ÀÍÑÉÇ ÃÄÊÇÀÄÏ¿ÑÇÁÌÍÈËÍÃÄÊÇÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈÓÇÊÍÐÍÓÇÇÉÍÑÍÏ¿¾
ÍÔÁ¿ÑÚÁ¿ÄÑ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ Ñ¿ÉÇÔ ÍÀØÄÐÑÁÍÁÄÃÍÁ
É¿ÉÌ¿ÎÏÇËÄÏv¿ÀÄÏË¿ÐÇol¿ÓÍÌÑÄÌ=
? ¿ Ñ¿ÉÅÄ Ñ¿ÉÇÔ ËÄÌÄÄ ÇÆÁÄÐÑÌÚÔ Ò Ì¿Ð ÒÖÄÌÚÔÉ¿Éqe¿ÌÄË¿Ì=?kkÏÇÐÑÍÓ=?qkÒÏÕ
=?sm¿ÈÄÏ=?rmÇÊÊÄÏ=?dq¿ÈÔÄÊÛÑ
=?ÇÃÏÒÂÇÔh¿Ã¿ÖÄÈÜÑÍÈËÍÃÄÊǾÁʾÄÑо
Ð ÎÍËÍØÛÝ ÎÏ¿Á¿ Ì¿ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍË ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍË Ç ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍË ÒÏÍÁÌ¾Ô ÃÍÐÑÇÖÛ ÐÍÐÑ;ÌǾ ÀÄÐÉÍÌÓÊÇÉÑÌÍÐÑÇ Ì¿ ÍÐÌÍÁÄ ÐÍÂÊ¿ÐÍÁ¿Ì-
27
ISSN 2307-2447
ÌÚÔÃÄÈÐÑÁÇÈÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÚÔÌ¿ÒÃÍÁÊÄÑÁÍÏÄÌÇÄ
ÍÀØÇÔ ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ Æ¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÌÚÔ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁ
ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ wÄÊÛÝ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑо ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÄ ÃÄËÍÉÏ¿ÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÉÍÌÐÄÌÐÒп
Á ÎÏÇ̾ÑÇÇ ÏÄ×ÄÌÇÈ ¯ Ì¿ ÒÏÍÁÌÄ ÍÀØÄÐÑÁ¿ Ç
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÌÍÏËÚ Ç ÏÄ×ÄÌǾ ÓÍÏËÇÏÒÝÑо Á
ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÉÍËÎÏÍËÇÐп Ç ÐÍÂÊ¿ÐǾ ÉÍÌÐÄÌÐÒпËÄÅÃÒÁÐÄËÇÆ¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÌÚËÇÒÖ¿ÐÑÌÇÉ¿ËÇ ÇËÄÝØÇËÇ Ï¿ÁÌÚÄ ÎÏ¿Á¿ Á Ï¿ÁÌÍË ÃÍÐÑÒÎÄ
ÉÒÎÏ¿ÁÊÄÌÖÄÐÉÍÈÁÊ¿ÐÑÇcÑÍÅÄÁÏÄ˾ÇÐÉÊÝÖ¿ÄÑо ÇÆÀÚÑÍÖÌÍÄ Ã¿ÁÊÄÌÇÄ ÐÍ ÐÑÍÏÍÌÚ ÍÃÌÍÈ
ÇÆ ÐÑÍÏÍÌ ÌÄ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁʾÄÑо ÌÇÉÍËÒ ÎÏÇÁÇÊÄÂÇÏÍÁ¿ÌÌÍÄ ÁÊ¿ÐÑÌÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÖÄÐÉÍÄ ÎÍÊÍÅÄÌÇÄ kÍÌÐÄÌÐÒÐ ÃÍÐÑÇ¿ÄÑо ÀÊ¿ÂÍÿϾ ÎÏÍÕÄÃÒÏÄ ÍÀØÄÂÍ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌÍÂÍ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌǾ
ÏÄ×ÄÌÇÈ ÍÐÌÍÁÚÁ¿¾ÐÛ Ì¿ Ï¿ÁÌÚÔ ÇÌÑÄÏÄпÔ
É¿ÅÃÍÂÍ ÉÍÑÍÏÚÄ Ì¿ÔÍÃ¾Ñ ÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÌÍÄ ÍÃÍÀÏÄÌÇÄÁÐÄÔe¿ÌÌ¿¾ËÍÃÄÊÛÎÍÊÒÖÇÊ¿Ì¿ÆÁ¿ÌÇÄ
ÂÃÉÆ¿ÃξÐÆÀËÌÇ ÂÃÊÌÈξÐÆÆ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ
ÍÑ Ê¿ÑÇÌÐÉÍÂÍ ÑÄÏËÇÌ¿ FGNKDGTCVKQ ¯ §ÍÀÐÒÅÃÄÌÇĨk¿ÅÃÚÈÇÌÃÇÁÇÃÁÜÑÍÈËÍÃÄÊÇÎÍÊÒÖ¿ÄÑ
ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÑÛ Á ÁÚÏ¿ÀÍÑÉÄ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÇÓÒÌÉÕÇÍÌÇÏÍÁ¿ÌǾÍÀØÄÐÑÁ¿ÖÑÍÎÏÇÁÍÃÇÑ
É ÒÖÄÑÒ ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ ÍÑÃÄÊÛÌÚÔ ÇÌÃÇÁÇÃÍÁ Ç ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÔ ÂÏÒÎÎ Ç ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑ ÒÂÊÒÀÊÄÌÇÝ ÇÔ
ÁÆ¿ÇËÍÎÍÌÇË¿ÌǾ
oÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÄ ÍÀÙÄÃÇÌÄÌǾ Ç ÐÁÍÀÍÃÚ ÁÍÆÌÇÉ¿ÝÑ Ç ÓÇÉÐÇÏÒÝÑо Á ÎÏ¿ÁÍÁÚÔ ÌÍÏË¿Ô
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͞͡ȋͧȌ
ÀÊ¿ÂÍÿϾ ÍÑÌÍ×ÄÌÇ¾Ë ÁÆ¿ÇËÌÍÂÍ ÎÏÇÆÌ¿ÌǾ
ÍÀÐÒÅÃÄÌÇÝ Ç ÉÍËÎÏÍËÇÐÐÒ ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÆÌ¿Ö¿ÝÑ ÃÍÀÏÍÁÍÊÛÌÚÈ ÍÑÉ¿Æ ÍÑ ÃÍÁÊÄÌǾ ÒÆÉÍÜÂÍÇÐÑÇÖÄÐÉÇÔ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÇÐÑÐÉÇÔ ÇÊÇ ÂÏÒÎÎÍÁÚÔ
ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ ÄÐÊÇ ÍÌÇ ÎÏÄξÑÐÑÁÒÝÑ ÁÆ¿ÇËÌÍËÒ
ÐÍÂÊ¿ÐÇÝÇÏ¿Ð×ÇÏÄÌÇÝÍÑÉÏÚÑÍÐÑÇÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÈÒÎÏ¿ÁÊÄÌÖÄÐÉÍÈÇÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÈÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ eÄÊÇÀÄÏ¿ÑÇÁÌ¿¾ ÑÄÍÏǾ ÍÑËÄÖ¿ÄÑ ÖÑÍ
ÌÄÊÛƾ ÐÖÇÑ¿ÑÛ ÎÍÌ¿ÐÑ;ØÄËÒ ÊÄÂÇÑÇËÌÚË ÑÍ
ÏÄ×ÄÌÇÄ ÉÍÑÍÏÍÄ ÍÎÇÏ¿ÄÑо Ì¿ Æ¿Ï¿ÌÄÄ ÁÚÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÒÝÇÒÑÁÄÏÅÃÄÌÌÒÝÓÍÏËÒÊÒÃÄÈÐÑÁÇÈÇ
ÏÄ×ÄÌÇÈ
ÁÏÍÃħ€ÆÌ¿ÝÖÄÂÍÔÍÖÄÑÌ¿ÏÍèÇ
ÑÎnÄÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÄÃÇÌÍÈÆ¿Ï¿ÌÄÄÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÌÍȧÁÍÊÇÌ¿ÏÍÿ¨
iÌÑÄÏÄÐÌÚËÇÎÍÒÖÇÑÄÊÛÌÚËÁÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍ
ÂÏ¿ÅÿÌÐÉÍÈ ÇÌÐÑÇÑÒ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÐÁÍÀÍÃÚ ÐÊÍÁ¿
ÇËÄÌÌÍ É¿É ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ Ç ÎÍÊÇÑÇÉÍÎÏ¿ÁÍÁÍÂÍ Ó¿ÉÑÍÏ¿ ÄÐÑÛ ÎÏ¿ÁÍ Ì¿ ÄÄ ÃÍÀÏÍÁÍÊÛÌÍÄ ÊÇÖÌÍÄ
пËÍÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÇÄ É¿É ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Æ¿ØÇÑÚ ÃÏÒÂÇÔ
ÂÏ¿ÅÿÌÐÉÇÔ ÐÁÍÀÍÃ Ç ÎÏ¿Á qÄÖÛ ÇÃÄÑ Í ÎÏ¿ÁÄ §Î¿ÐÐÇÁÌÍÈ ÐÁÍÀÍÃÚ ÐÊÍÁ¿¨ É¿É ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Ãʾ
ÎÏÍÑÇÁÍÐÑ;ÌǾ ÎÏÍÑÇÁ ÁÚÌÒÅÃÄÌÌÍÂÍ Ð¿ËÍÍÀÁÇÌÄÌǾ ¯ ÎÏÇ Æ¿ÃÄÏÅ¿ÌÇÇ ¿ÏÄÐÑÄ ÃÍÎÏÍпÔ
ÂÏ¿ÅÃ¿Ì ÉÍÑÍÏÚÄ ËÍÂÒÑ ÀÚÑÛ ÁÚÆÁ¿ÌÚ ÎÏÇËÄÌÄÌÇÄËÌ¿ÐÇÊǾÎÚÑÍÉÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄËÇÌÑÄÌÐÇÁÌÚÔËÄÑÍÃÍÁÃÍÎÏÍп
ÃÍÎÏÍп§ÑÏÄÑÛÄÈÐÑÄÎÄÌǨ ¿ÉÑÇÁÌÚË ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇË Ã¿ÁÊÄÌÇÄË
ÐÏÄÃÐÑÁ¿Ë׿ÌÑ¿Å¿ÇÆ¿ÎÒÂÇÁ¿ÌǾcÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÏ¿ÅÿÌÐÉÍÈÎÏ¿ÉÑÇÉÄryaÜÑÍÌ¿ÆÚÁ¿ÄÑо
§ÎÏÇÁÇÊÄÂÇÇÎÏÍÑÇÁпËÍÍÀÁÇÌÄÌǾ¨ÂÏ¿ÅÿÌÇÌ¿
n¿Ö¿ÊÍ ÜÑÍËÒ ÎÍÊÍÅÇÊÍ ÑÍ ÖÑÍ Á ÂÍÃÒ
ÎÍ ÃÄÊÒ /KTCPFC X #TK\QPC cÄÏÔÍÁÌÚÈ ÐÒà ÇÐÔÍþ ÇÆ ÎÍÊÍÅÄÌǾ kÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÍÈ ÎÍÎÏ¿ÁÉÇ
8ÍÌÄÃÍÎÒÐÑÇËÍÐÑÇÎÏÇÌÒÅÃÄÌǾÂÏ¿ÅÿÌÇÌ¿É
ÿÖÄÎÍÉ¿Æ¿ÌÇÈÉÍÑÍÏÚËÇÍÌÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑÍÀÁÇÌÄÌÇÝÐÄÀ¾Ð¿ËÍÂÍÉ¿ÉÓÍÏËÚÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌǾÄÂÍ
ÎÏ¿Á¿Ì¿ÐÁÍÀÍÃÒÐÊÍÁ¿ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÊÍÀØÄÄÎÏ¿ÁÇÊÍÃÍÎÏÍпÎÍÃÍÆÏÄÁ¿ÄËÍÂÍdÏ¿ÅÿÌÇÌÒÆ¿ÃÄÏÅ¿ÌÌÍËÒÎÍÊÇÕÇÄÈÎÍÎÍÃÍÆÏÄÌÇÝÁÐÍÁÄÏ×ÄÌÇÇ
ÎÏÄÐÑÒÎÊÄÌǾ ÐÊÄÃÒÄÑ ÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ ÍÀÙ¾ÐÌÇÑÛ
ÖÑÍÍÌÇËÄÄÑÎÏ¿ÁÍÌÄÿÁ¿ÑÛÎÍÉ¿Æ¿ÌÇÈÁÍÍÀØÄ
ÎÍÊÇÕǾ ÍÀ¾Æ¿Ì¿ Ñ¿ÉÅÄ Ï¿ÆÙ¾ÐÌÇÑÛ Æ¿ÃÄÏÅ¿ÌÌÍËÒ ÖÑÍ ÍÌ ÇËÄÄÑ ÎÏ¿ÁÍ ÎÏÇÂÊ¿ÐÇÑÛ ¿ÃÁÍÉ¿Ñ¿
Ì¿ÃÍÎÏÍÐÖÑÍ¿ÃÁÍÉ¿ÑÀÒÃÄÑÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÄÐÊÇÆ¿ÃÄÏÅ¿ÌÌÚÈ ÀÄÃÄÌ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÖÑÍ ÄÂÍ ÎÍÉ¿Æ¿ÌǾ
ÄÐÊÇ ÍÌ ÃÍÀÏÍÁÍÊÛÌÍ ÐÍÂÊ¿ÐÇÑо ÇÔ Ã¿ÑÛ ËÍÂÒÑ
ÀÚÑÛÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÚÎÏÍÑÇÁÌÄÂÍÌ¿ÐÒÃÄÉ¿ÉÍÀÁÇÌÇÑÄÊÛÌÚÄÃÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿rÒÃÒÐÑ¿ÌÍÁÇÊÖÑÍ
Ì¿ÏÒ×ÄÌÇÄ Ã¿ÌÌÍÂÍ ÎÏ¿ÁÇÊ¿ ÎÍÊÇÕÇÄÈ ÁÊÄÖÄÑ Æ¿
ÐÍÀÍÈÇÐÉÊÝÖÄÌÇÄÎÏÇÆÌ¿ÌǾÇÆË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁÃÄÊ¿
Ç ÀÄÆÒÐÊÍÁÌÍÄ ÍÑÉÊÍÌÄÌÇÄ ÍÀÁÇÌÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÎÏÇÂÍÁÍϿÿÅÄÄÐÊÇÁÃÄÊÄÀÚÊÇÃÏÒÂÇÄÉÏÍËÄÎÍÉ¿Æ¿ÌÇÈÍÀÁÇ̾ÄËÍÂÍÃÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ÁÇÌÚ
~ÑÍ ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÐÑ¿ÊÍ ÇËÄÌÍÁ¿ÑÛо §ÎÏ¿ÁÇÊÍË
mÇÏ¿ÌÃÚ¨ ¿ ÍÀÙ¾ÁÊÄÌÇÄ ÎÍÃÍÆÏÄÁ¿ÄËÍËÒ Í ÄÂÍ
ÎÏ¿Á¿Ô¯§ÎÏÄÃÒÎÏÄÅÃÄÌÇÄËmÇÏ¿ÌÃÚ¨=E?
n¿ÍÐÌÍÁÄÜÑÍÈÇÃÄǯ§ÎÍÃÏ¿ÆÒËÄÁ¿ÄËÚÔ¨ÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÚÔ ÎÏ¿Á ¯ cÄÏÔÍÁÌÚÈ ÐÒà rya É
§ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚË ÎÏ¿Á¿Ë Ç ÐÁÍÀÍÿ˨ ÍÑÌÄÐ
ÁÐÄÎÏ¿Á¿ÇÐÁÍÀÍÃÚ¿ÌÄÑÍÊÛÉÍÑÄÉÍÑÍÏÚÄÆ¿ÉÏÄÎÊÄÌÚkÍÌÐÑÇÑÒÕÇÄÈn¿ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÇÎÍÎÏ¿Á-
ÉÇ:+8cÄÏÔÍÁÌÚÈÐÒÃÐÍÆÿÊÃÍÉÑÏÇÌÒ§ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÔÎÏ¿ÁÇÐÁÍÀÍèÖÄÊÍÁÄÉ¿ÉÉÍÑÍÏÚË
ÐÒÃÐÌ¿Ö¿Ê¿ÍÑÌÍÐÇÊÂÏ¿ÅÿÌÐÉÇÄÐÁÍÀÍÃÚÇÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÄÎÏ¿Á¿ÉÍÑÍÏÚÄÎϾËÍÒÎÍ˾ÌÒÑÚÁ
kÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇÇÉÍÑÍÏÚÄÓÍÏË¿ÊÛÌÍÍÔϿ̾ÝÑо
ÍÑÎÏÍÇÆÁÍÊ¿ÐÍÐÑÍÏÍÌÚÁÊ¿ÐÑÄÈbÇÊÊÄËÍÎÏ¿Á¿Ô rÁ¾Æ¿Á ÁÍÄÃÇÌÍ ÎÍÊÍÅÄÌǾ ÎÍÎÏ¿ÁÉÇ :+8
É kÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ rya Í §Ì¿ÃÊÄÅ¿ØÄÈ ÎÏ¿ÁÍÁÍÈ
ÎÏÍÕÄÃÒÏĨ Ç §Ï¿ÁÌÒÝ Æ¿ØÇÑÒ Æ¿ÉÍÌÍÁ¨ cÄÏÔÍÁÌÚÈ ÐÒà ϿÐ×ÇÏÇÊ ÎÍ̾ÑÇÄ §ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÔ ÐÁÍÀÍÃ Ç ÎÏ¿Á¨ ÍÑÌÄо É ÜÑÍÈ É¿ÑÄÂÍÏÇÇ
ÁÚÑÄÉ¿ÝØÇÄ ÍÑÐÝÿ ÎÏ¿Á¿ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÑÄ ÌÄ
ÑÍÊÛÉÍ ÎϾËÍ ÒÎÍ˾ÌÒÑÚÄ kÍÌÐÑÇÑÒÕÇÄÈ ÌÍ Ç
ÑÄ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍÃÏ¿ÆÒËÄÁ¿ÝÑо ÄÝ ÁÚÑÄÉ¿ÝÑ ÇÆ
ÄÄÃÒÔ¿=E?
aÁÑÍÏÚ§bÇÊʾÍÎÏ¿Á¿Ô¨
ÉÍÑÍÏÚÈÇ¿ϿÌÑÇÏÒÄÑÏ¿ÁÌÚÄÐÁÍÀÍÃÚÇÎÏÄÅÃÄÁÐÄÂÍÐÁÍÀÍÃÒ ÐÊÍÁ¿ Ãʾ ÁÐÄÔ ÐÑ¿ÁÇÊÇ ÕÄÊÛÝ ÒÑÁÄÏÃÇÑÛ Á
ÍÀØÄÐÑÁÄ Ç ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄ ÎÏÇÌÕÇÎ ÌÄÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÐÑÇ ÍÐÌÍÁÌÚÔ ÐÁÍÀÍà ÁÍ ÁÆ¿ÇËÍÍÑÌÍ×ÄÌǾÔ
ÊÇÖÌÍÐÑÇÇÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿h¿ÉÏÄÎÇÁÎÏ¿ÁÍÖÄÊÍÁÄÉ¿Ì¿ÍÔÏ¿ÌÒÄÂÍÐÁÍÀÍï§ÎÏ¿ÈÁÄÐǨ¯bÇÊÊÛ
Í ÎÏ¿Á¿Ô Ç cÄÏÔÍÁÌÚÈ ÐÒÃ rya ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÇÊÇ
ÂÏ¿ÅÃ¿Ì¿Ë ÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌÚÈ ¿ÏÂÒËÄÌÑ ÎÏÍÑÇÁ
ÊÝÀÍÂÍÏÍÿÁÑÍÏÅÄÌÇÈÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ÁÐÁÍÀÍÃÚ
ÂÏ¿ÅÃ¿Ì pÏÇ ÜÑÍË ÐÒà ÎÍÃÑÁÄÏÃÇÊ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇħÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÔÎÏ¿Á¨ÖÄÊÍÁÄÉ¿ÉÍÑÍÏÚħÇËÄÝÑоÁÁÇÃÒ¨kÍÌÐÑÇÑÒÕÇÄÈeÍÉÑÏÇÌ¿
§ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÔ ÎÏ¿Á¨ ÇËÄÄÑ ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÚÈ
Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ ÌÍ Ç ÍÌ¿ ÎÍÆÁÍʾÄÑ ÎÏÍÂÏÄÐÐÇÁÌÚË
ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚËÉÏÒ¿ËÍÑÐÑ¿ÇÁ¿ÑÛÐÁÍÀÍÃÚÇÎÏ¿Á¿
ÂÏ¿ÅÿÌÍÑÍÑÉÏÍÁÄÌÌÚÔÎÍо¿ÑÄÊÛÐÑÁÏÄ¿ÉÕÇÍÌÌÚÔ ÜÊÄËÄÌÑÍÁ iËÄÌÌÍ ÎÍÜÑÍËÒ Ï¿Ð×ÇÏÇÑÄÊÛÌÍÄÑÍÊÉÍÁ¿ÌÇÄÐÒÿËÇbÇÊʾÍÎÏ¿Á¿ÔÁÚÆÚÁ¿ÄÑÉÏ¿ÈÌÄÄÏ¿ÆÃÏ¿ÅÄÌÇÄÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÍÏÍÁ
§pÄÏÄÖÇÐÊÄÌÇÄÁkÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÔ
ÎÏ¿ÁÌÄÃÍÊÅÌÍÑÍÊÉÍÁ¿ÑÛоɿÉÍÑÏÇÕ¿ÌÇÄÇÊÇ
ÒË¿ÊÄÌÇÄÃÏÒÂÇÔÎÏ¿ÁÐÍÔϿ̾ÄËÚÔÌ¿ÏÍÃÍ˨¯
ÂÍÁÍÏÇÑоÁpÍÎÏ¿ÁÉÄ+:
ÂÉkÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ
rya~ÑÍÍÆÌ¿Ö¿ÄѯÌÄÃÍÎÒÐÑÇËÍÐÑÛÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌǾÎϾËÍÌÄÒÎÍ˾ÌÒÑÚÔkÍÌÐÑÇÑÒÕÇÄÈÐÁÍÀÍÃÇÎÏ¿ÁÂÏ¿ÅÿÌ
ÁÑÍËÖÇÐÊįÐÁÍÀÍÃÚÐÊÍÁ¿
É¿É ÌÄÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÏ¿ÅÿÌÐÉÍÂÍÎÏ¿Á¿cÉÊÝÖÄÌÇÄÿÌÌÍÈÎÍÎÏ¿ÁÉÇÁbÇÊÊÛ
ÍÎÏ¿Á¿ÔÃÇÉÑÍÁ¿ÊÍÐÛÍοÐÄÌǾËÇÖÑÍÎÄÏÄÖÄÌÛ
¿ϿÌÑÇÈÎÏ¿ÁÇÐÁÍÀÍÃÐÍÃÄÏÅ¿ØÄÈоÁÎÏÄÃÚÃÒØÇÔÎÍÎÏ¿ÁÉ¿ÔËÍÅÄÑÀÚÑÛÎÍ̾ÑÁÊ¿ÐÑÛÝÇ
ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍËÉ¿ÉÇÐÖÄÏÎÚÁ¿ÝØÇÈcÑ¿ÉÍËÐÊÒÖ¿ÄÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍÀÒÃÄÑÐÁÍÀÍÃÌÍÒÆÒÏÎÇÏÍÁ¿ÑÛ
ÑħÐÁÍÀÍÃÚÇÎÏ¿Á¿Ì¿ÏÍÿ¨ÉÍÑÍÏÚÄÎϾËÍÌÄ
ÒÉ¿Æ¿ÌÚÁkÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇÇÎÍÎÏ¿ÁÉ¿ÔrÍÆÿÑÄÊÇ
ÜÑÇÔ ÇÃÄÈ ËÚÐÊÇÊÇ É¿ÑÄÂÍÏǾËÇ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ
ÎÏ¿Á¿ÇÁÚÔÍÃÇÊÇÁÌÇÔÇÆÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÍÑÍË
ÖÑÍ ÐÁÍÀÍÃÚ Ç ÎÏ¿Á¿ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ¾ÁʾÝÑо §ÎÏÇÏÍÃÌÚËǨÎÍÿÏÄÌÌÚËÇÄËÒbÍÂÍË¿ÌÄÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈÁÊ¿ÐÑÛÝs¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÎÍÎÏ¿ÁÉ¿
+: ÎÍ Æ¿ËÚÐÊ¿Ë ÎÍÀÍÏÌÇÉÍÁ ÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍÂÍ
Æ¿ÉÏÄÎÊÄÌǾ ÎÏ¿Á ÂÏ¿ÅÃ¿Ì ÐÑ¿Ê¿ ÐÁÍÄÂÍ ÏÍÿ
§ÎÏ¿ÁÇÊÍË ÑÍÊÉÍÁ¿ÌǾ¨ bÇÊʾ Í ÎÏ¿Á¿Ô ÉÍÑÍÏÚÈ ÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÄÑ ÂÏ¿ÌÇÕÚ ÁÊ¿ÐÑÇ ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍÎÏ¿ÁÇÐÁÍÀÍÃÂÏ¿ÅÿÌ
pnojournal.wordpress.com
28
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͞͡ȋͧȌ
rÍÁÏÄËÄÌÌÚÄ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÓÇÊÍÐÍÓÐÉÇÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÓÄÌÍËÄÌ¿ÐÁÍÀÍÃÚÐÊÍÁ¿ÌÄÏ¿ÆÏÚÁÌÍÐÁ¾Æ¿ÌÚоÁÊÄÌÇÄËÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÈÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇÇÍÀÒÐÊÍÁÊÄÌÍÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛÝÌ¿ÒÖÌÍÂÍ
¿Ì¿ÊÇÆ¿ Ç ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÍÂÍ ÍÐËÚÐÊÄÌǾ ÑÄÔ Ë¿Ð×Ñ¿ÀÌÚÔ ÐÍÕÇÍÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔ ÇÆËÄÌÄÌÇÈ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÏÍÇÐÔÍÃ¾Ñ Á ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍË ËÇÏÄ Á ÐÁ¾ÆÇ
Ð ÇÌÓÍÏË¿ÑÇÆ¿ÕÇÄÈ Ç ÉÍËÎÛÝÑÄÏÇÆ¿ÕÇÄÈ ÁÐÄÂÍ
ÍÀØÄÐÑÁ¿ ~ÑÇ ÇÆËÄÌÄÌǾ ÌÄÏ¿ÆÏÚÁÌÍ ÐÁ¾Æ¿ÌÚ
ÐÏ¿Ð×ÇÏÄÌÇÄËÃÄËÍÉÏ¿ÑÇÇÉ¿ÉÂÍÐÎÍÃÐÑÁÒÝØÄÈ
ÓÍÏËÚ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÒÐÑÏÍÈÐÑÁ¿ Á ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍË ËÇÏÄ oÎÇÏ¿¾ÐÛ Ì¿ Ï¿ÀÍÑÚ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÂÍ
ÐÍÕÇÍÊÍ¿ m¿ÌÒÜʾ k¿ÐÑÄÊÛп ÌÄËÄÕÉÍÂÍ ÐÍÕÇÍÊÍ¿ Ì¿ÒÉÇ qÒÃÍÊÛÓ¿ yÑÇÔÁÄÄ ÌÄËÄÕÉÍÂÍ
ÐÍÕÇÍÊÍ¿ nÇÉʿп lÒË¿Ì¿ ÉÍÌÕÄÎÕÇÇ É¿Ì¿ÃÐÉÍÂÍÒÖÄÌÍÂÍm¿Ï׿ÊÊ¿m¿ÉÊÝÜÌ¿Ç¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÂÍ ËÚÐÊÇÑÄʾ ~ÊÁÇÌ¿ sÍÓÓÊÄÏ¿ ÁÍÆËÍÅÌÍ
ÁÚ¾ÁÇÑÛ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌÚÄ ¿ÐÎÄÉÑÚ Ï¿ÆÁÇÑǾ
ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÔ ÐÇÐÑÄË Ð ÐÄÑÄÁÚËÇ ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿ËÇ
ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÀÒÐÊÍÁÊÇÁ¿ÝÑ ÍÐÌÍÁÚ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÁÚ×ÄÒÎÍ˾ÌÒÑÍÂÍÓÄÌÍËÄÌ¿Á ÑÍË ÇÊÇ ÇÌÍË ÑÇÎÄ
ÐÍÕÇÒË¿
nÄÁÍÆËÍÅÌÍ Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÑÛ ÍÀØÄÐÑÁÍ ÉÍÌÕ¿ vv ¯ Ì¿Ö¿Ê¿ ::+ ÁÄÉ¿ ÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍ É¿É
ÎÍÐÑÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÛÌÍÄ ÇÊÇ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÄ ÑÍ
ÄÐÑÛ ÀÄÆ ÒÖÄÑ¿ ËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌÖÄÐÉÇÔ Ç ÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔ ÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÈ Æ¿ÓÇÉÐÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ Á ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉÍÈ ÓÇÊÍÐÍÓÇÇ r ÕÄÊÛÝ Ì¿ÇÀÍÊÄÄ
ÎÍÊÌÍÂÍÍÑÏ¿ÅÄÌǾÏÄ¿ÊÇÈÍÀØÄÐÑÁ¿Ì¿ÏÒÀÄÅÄ
ÑÏÄÑÛÄÂÍ ÑÚоÖÄÊÄÑǾ ÐÖÇÑ¿ÄË ÕÄÊÄÐÍÍÀÏ¿ÆÌÚË
ÍÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÍÁ¿ÑÛÄÂÍÌÄÑÍÊÛÉÍɿɧÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍĨÌÍÇɿɧÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÍĨ
rÍÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ ÏÄ¿ÊÇÈ ÎÍÐÑÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÍÀØÄÐÑÁ¿ Ç ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÇÔ ÉÍÌÕÄÎÕÇÈ ÁÚ¾ÁʾÄÑ ÁÆ¿ÇËÍÐÁ¾ÆÛ ¿ÃÄÉÁ¿ÑÌÍÐÑÛ ËÄÅÃÒ Ï¿ÆÁÇÑÇÄË
ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÔ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ Ç ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄË
ËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌǾ rÍÐÑ;ÌÇÄ ÃÁÒÔ ÆÌ¿ÉÍÁÚÔ Ãʾ
ÎÍÐÑÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ÜÎÍÔÇ ÓÄÌÍËÄÌÍÁ ¯ ÇÌÓÍÏË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ ÍÀØÄÐÑÁ¿ Ç ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÆË¿ ËÍÅÌÍ
ÍÎÏÄÃÄÊÇÑÛ É¿É ÐÇÌÄÏÂÇÖÄÐÉÍÄ ÁÆ¿ÇËÍÃÄÈÐÑÁÇÄ
ÉÍÑÍÏÍÄÐÍÆÿÄÑÏÄÆÍÌ¿ÌÐÁÍÁÐÄÔÐÓÄÏ¿ÔÉÒÊÛÑÒÏÚÇÍÀØÄÐÑÁ¿uÇÊÍÐÍÓÐÉÇÈ¿Ì¿ÊÇÆÂÊÍÀ¿ÊÛÌÍÈ ÐÄÑÇ iÌÑÄÏÌÄÑ Ç ÍÕÄÌÉ¿ ÐÍÕÇÍÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔ
ÇËÎÊÇÉ¿ÕÇÈ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÔ Ð ÁÔÍÅÃÄÌÇÄË ÐÄÑÄÁÚÔ
ÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÚÔÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈÁÅÇÆÌÄÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ
ÍÀØÄÐÑÁ¿ Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑо Ð Ì¿ÔÍÅÃÄÌǾ ¿Ì¿ÊÍÂÇÈ
ËÄÅÃÒÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉÇËÇÉ¿ÑÄÂÍÏǾËÇÇÑÄÔÌÇÉÍÈ Ç ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÄÈ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿
pÍÐÊÄÃÌÇÄ ÃÄоÑÇÊÄÑǾ vv ÁÄÉ¿ ÍÑËÄÖÄÌÚ
ÐÍÀÚÑǾËÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚË ÍÀÏ¿ÆÍË
ÑÏ¿ÌÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÊÇÐÍÁÏÄËÄÌÌÒÝÐÍÕÇÍÉÒÊÛÑÒÏÌÒÝ ÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÛ c ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÜÑÍ ¿ÉÑÇÁÌÍÄ ÁÔÍÅÃÄÌÇÄ Á ÅÇÆÌÛ ÌÍÁÄÈ×ÇÔ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÔÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈÖÑÍÎÏÍÇÆÍ×ÊÍÁÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ
ÀÒÏÌÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÎÍÐÑÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿cÍÁÑÍÏÒÝÍÖÄÏÄÃÛ¯ÜÑÍÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÄ
ÇÏ¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÄÍÐÍÀÍÂÍÑÇοÒËÍÌ¿ÐÑÏÍÄÌÇÈ
ÇËÇÏÍÍØÒØÄÌÇÈÉÍÌÕÄÎÑÒ¿ÊÛÌÍÍÓÍÏËÊÄÌÌÚÔ
ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÇËÇ ÐÍÕÇÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇËÇ ÉÒÊÛÑÒÏÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇËÇ ÑÄÍÏǾËÇ Ç ÎÍÊÒÖÇÁ×ÇÔ Ì¿ÆÁ¿ÌÇÄ
29
ISSN 2307-2447
§ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÆ˨ oÐÍÀÍÄ §ÐÕÄÎÊÄÌÇĨ ÜÑÇÔ
ÃÁÒÔÆÌ¿ÉÍÁÚÔÃʾÌÚÌÄ×ÌÄÈÜÎÍÔÇÓÄÌÍËÄÌÍÁ
ÇËÄÄÑÇÍÐÍÀÍÄÆÌ¿ÖÄÌÇÄÃʾÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÐÁÍÀÍÃÚ ÐÊÍÁ¿ Ç ÑÏÄÀÒÄÑ ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÍÂÍ ÍÐËÚÐÊÄÌǾÄÂÍÖÑÍÇÍÎÏÄÃÄʾÄÑ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÍÐÑÛÿÌÌÍÂÍ
ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ
cÔÍÃÄÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌǾÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÈÑÄÔÌÇÉÇ Ç ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ ÎÏÍÇÆÍ×ÊÍ ÀÒÏÌÍÄ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÐÏÄÃÐÑÁ Ë¿ÐÐÍÁÍÈ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ ÍÐÍÀÄÌÌÍ
ÑÄÊÄÁÇÃÄÌǾ ÐÍÆÿÌÇÄ Ç ×ÇÏÍÉÍÄ Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÄ ÎÄÏÐÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÉÍËÎÛÝÑÄÏÍÁ ÎÍÐÑÏÍÄÌÇÄ
ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÚÔÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÔÐÄÑÄÈÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿
ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ ÁÇÏÑÒ¿ÊÛÌÍÈ ÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÇ Ç ÃÏÒÂÇÔ
ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ ÇÌÌÍÁ¿ÕÇÈ ~ÑÇ ÃÍÐÑÇÅÄÌǾ
Á ÉÍÏÌÄ ÇÆËÄÌÇÊÇ ÅÇÆÌÛ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ
ÁÚÃÁÇÌÒÁ Ì¿ ÎÄÏÄÃÌÇÈ ÎÊ¿Ì ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÒÝ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÑÄ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÒÝ Ð
ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍË ÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄË ÑÏ¿ÌÐʾÕÇÄÈ Ç ÔÏ¿ÌÄÌÇÄË ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ ÌÍ Ç ÒÐÊÍÅÌÇÁ Ç
ÑÏ¿ÌÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÁËÇÏÑ¿ÉÖÑÍÍÐËÚÐÊÇÑÛÄÂÍÁ
Ï¿ËÉ¿ÔÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÔÎÍÃÔÍÃÍÁÐÑ¿ÊÍÃÍÁÍÊÛÌÍ
ÑÏÒÃÌÍ
k¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÐÉ¿ÖÍÉ ËÇÏÍÍØÒØÄÌǾ ÓÍÏËÇÏÒÝØÄÂÍо Á ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍË ÍÀØÄÐÑÁÄ
Ç ÄÂÍ ¿ÃÄÉÁ¿ÑÌÍÐÑÛ ÉÍÏÏÄʾÕǾ Ð ÍÐÌÍÁÌÚËÇ
ËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌÖÄÐÉÇËÇ ÎÏÇÌÕÇοËÇ ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉÍÈ ÓÇÊÍÐÍÓÇÇ ÃÄÉÍÌÐÑÏÒÇÏÒÝÑ ÍÐÌÍÁÌÚÄÉ¿ÑÄÂÍÏÇÇÎÏÄÃÚÃÒØÄÈÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈËÚÐÊÇ
ÒÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑÌ¿ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛÇÔÐÏ¿ÁÌÇÑÄÊÛÌÍÂÍ
¿Ì¿ÊÇÆ¿ ÖÄÏÄÆ ÎÏÇÆËÒ ÒÉ¿Æ¿ÌÌÚÔ ËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌÖÄÐÉÇÔÇÆËÄÌÄÌÇÈ
q¾ÃÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÄÈÁÇÃÇÑÂÄÌÄÑÇÖÄÐÉÍÄÏÍÃÐÑÁÍ ËÄÅÃÒ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚËÇ ÑÄÔÌÍÊÍÂǾËÇ
ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÍÆÿÊÇ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÄ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ Ãʾ
ÌÍÁÍÂÍ ÁÇÃÄÌǾ Ç ÁÍÐÎÏǾÑǾ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÇ Ì¿ ÏÒÀÄÅÄ ÑÏÄÑÛÄÂÍ ÑÚоÖÄÊÄÑǾ Ç
ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉÇËÇ ÉÍÌÕÄÎÕǾËÇ ÉÍÑÍÏÚÄ
ÓÍÏËÒÊÇÏÒÝÑÐÎÄÕÇÓÇÉÒÍØÒØÄÌǾÜÑÍÈÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÇ c ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÁÐÑÒÎÊÄÌÇÄ ÉÒÊÛÑÒÏÚ
Ï¿ÆÁÇÑÚÔ ÐÑÏ¿Ì Á ÜÎÍÔÒ ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÆË¿ ÀÚÊÍ
ÍÑËÄÖÄÌÍ gu lÇÍÑ¿ÏÍË Á Ï¿ÀÍÑÄ §rÍÐÑ;ÌÇÄÎÍÐÑËÍÃÄÏÌ¿¨
ÂoÌÒÑÁÄÏÅÿÄÑÖÑÍ
ÎÍËÄÏÄÁÔÍÅÃÄÌǾÍÀØÄÐÑÁ¿ÁÜÎÍÔÒÌ¿ÆÚÁ¿ÄËÒÝÎÍÐÑÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÛÌÍÈ¿ÉÒÊÛÑÒÏÚ¯ÁÜÎÍÔÒ
ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌ¿ ÇÆËÄ̾ÄÑо ÐÑ¿ÑÒÐ ÆÌ¿ÌǾ ~ÑÍÑ
ÎÄÏÄÔÍÃÌ¿Ö¿ÊоÎÍËÄÌÛ×ÄÈËÄÏÄÐÉÍÌտξÑÇÃÄоÑÚÔÂÍÃÍÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÉÍÂÿÁfÁÏÍÎÄ
ÀÚÊÍÍÐÒØÄÐÑÁÊÄÌÍÄÄÎÍÐÊÄÁÍÄÌÌÍÄÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄ=E?
q¿ÆÁÇÑÇÄ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔ ÐÏÄÃÐÑÁ Ë¿ÐÐÍÁÍÈ
ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ ¯ ÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÍÈ ÑÄÔÌÇÉÇ ÑÄÊÄÁÇÃÄÌǾ ÇÌÓÍÏË¿ÑÇÉÇ ÁÇÃÄÍÑÄÔÌÇÉÇ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÍÁ¿ÊÍ ÁÍÆÌÇÉÌÍÁÄÌÇÝ ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÆË¿
pÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÆËÁÍÆÌÇÉÉ¿ÉÁÇÆÒ¿ÊÛÌ¿¾ÉÒÊÛÑÒÏ¿
Á ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÄ ÅÇÁÍÎÇÐÇ ÉÇÌÄË¿ÑÍÂÏ¿ÓÄ oÌ
ËÍÃÄÊÇÏÍÁ¿Ê ÌÄ ÏÄ¿ÊÛÌÒÝ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ¿
§ÁÑÍÏÒÝ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ¨ ¯ ÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÒÝ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÝØÇÈ ÐÍÀÍÈ ÎÏÍÃÒÉÑÚ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÔÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈÁÌ¿ÒÉįÜÑÍÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÚÄ
ÇÐÄÑÄÁÚÄÎÏÍÃÒÉÑÚÁË¿ÐÐÍÁÍÈÉÒÊÛÑÒÏįÁÇÃÄÍÉÊÇÎÚ ÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÚÄ ÇÂÏÚ Á ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÇ
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͞͡ȋͧȌ
¯ ÎÏÍÃÒÉÑÚ ÃÇÐÑ¿ÌÕÇÍÌÌÚÔ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ s¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÆËÐÑÏÄËÇÑоÐÍÆÿÑÛ
ÎÏÇÌÕÇÎÇ¿ÊÛÌÍÌÍÁÒÝÐÏÄÃÒ¯ÁÇÏÑÒ¿ÊÛÌÒÝÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÛÇÐÎÍÐÍÀÍÑÌÍ×ÄÌǾÐÌÄȯÇÌÑÄÏ¿ÉÑÇÁÌÍÐÑÛ
m¿ÌÒÜÊÛ k¿ÐÑÄÊÛÐ ÐÃÄÊ¿Ê ÁÚÁÍÃ Í ÑÍË ÖÑÍ
ÌÍÁ¿¾ ÎÍÐÑÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÛÌ¿¾ ÁÍÊÌ¿ ÁÚÆÁ¿Ê¿ ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÐÄÑÄÁÚÔ ÐÑÏÒÉÑÒÏ PGVYQTM
UQEKGV[ §c ÒÐÊÍÁÇ¾Ô ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÈ ÜÏÚ
ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉ¿¾ ÑÄÌÃÄÌÕǾ ÎÏÇÁÍÃÇÑ É ÑÍËÒ ÖÑÍ
ÃÍËÇÌÇÏÒÝØÇÄÓÒÌÉÕÇÇÇÎÏÍÕÄÐÐÚÁÐÄÀÍÊÛ×Ä
ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑоÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÌÚËÇÎÍÎÏÇÌÕÇÎÒÐÄÑÄÈiËÄÌÌÍÐÄÑÇÐÍÐÑ¿ÁʾÝÑÌÍÁÒÝÐÍÕÇ¿ÊÛÌÒÝ
ËÍÏÓÍÊÍÂÇÝÌ¿×ÇÔÍÀØÄÐÑÁ¿Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÄ
§ÐÄÑÄÁÍȨÊÍÂÇÉÇÁÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÈËÄÏÄÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑо̿ÔÍÃÄÇÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ÔÎÏÍÕÄÐÐÍÁÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÔ
Ð ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍË ÎÍÁÐÄÃÌÄÁÌÍÈ ÅÇÆÌÛÝ ÉÒÊÛÑÒÏÍÈ Ç ÁÊ¿ÐÑÛݨ =? pÍà ÐÄÑÄÁÍÈ ÐÑÏÒÉÑÒÏÍÈ
m k¿ÐÑÄÊÛÐ ÎÍÃÏ¿ÆÒËÄÁ¿ÄÑ ÍÑÉÏÚÑÒÝ ÐÑÏÒÉÑÒÏÒÉÍÑÍÏ¿¾ÐÍÐÑÍÇÑÇÆÁÆ¿ÇËÍÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÔÒÆÊÍÁ
eÍÀ¿ÁÊÄÌÇÄ ÌÍÁÚÔ ÒÆÊÍÁ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑ ÌÄÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍËÒÏ¿Ð×ÇÏÄÌÇÝÐÄÑÇÑÍÄÐÑÛÌÄÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ É ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ ~Ñ¿ ÍÑÉÏÚÑÍÐÑÛ ÁÚÐÍÉ¿¾ ÃÇÌ¿ËÇÖÌÍÐÑÛ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÔ
ÐÑÏÒÉÑÒÏ Ð ÐÄÑÄÁÍÈ ÍÐÌÍÁÍÈ Ï¿ÐÎÏÍÐÑϿ̾ÄÑо
Ì¿ÐÓÄÏÒÇÌÌÍÁ¿ÕÇÈÁÁÄÃÄÌÇÄÉÍÑÍÏÚÔÌÄÎÏÇÁÄÃÄÑ É ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÌÄÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÐÑÇ Ô¿Íп Ç
ÑÎ ÇÆÆ¿ ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ Ñ¿ÉÇÔ ÐÑÏÒÉÑÒÏ É Ð¿ËÍÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇпËÍÁÍÐÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÝпËÍÏÄÓÄÏÄÌÕÇÇs¿ÉÇÄÐÑÏÒÉÑÒÏÚÐÑ¿ÌÍÁ¾ÑоÌÄÍÑÙÄËÊÄËÍÈ
Ö¿ÐÑÛÝ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ¯ ÍÀØÄÐÑÁ¿ Á
ÉÍÑÍÏÍË ÇÌÓÍÏË¿ÕǾ ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿ÄÑ ÑÍÁ¿ÏÌÚÈ
ÐÑ¿ÑÒÐ ÎÏÍÕÄÐÐ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑо ÌÄÍÑÙÄËÊÄËÍÈ Ö¿ÐÑÛÝ ÓÄÌÍËÄÌ¿ Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌǾ
ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ¿Ì¿ÇÀÍÊÄÄÏ¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÌÚËÁÇÃÍËÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÐÑ¿ÌÍÁÇÑоÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÚÈ
ÑÏÒÃcÑ¿ÉÍËÍÀØÄÐÑÁÄÍÀÏ¿ÆÒÄÑоɿÖÄÐÑÁÄÌÌÍ
ÌÍÁÍÄ ÐÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ §ÇÌÓÍÏË¿ÕǾÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕǾ¨ Á ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÖÄÂÍ ÐÑ¿ÊÍ ÁÍÆËÍÅÌÚË ÂÍÁÍÏÇÑÛ ÍÀ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÉÍËËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌÍÈ
ÐÇÐÑÄËÄÍÀØÄÐÑÁ¿ÉÍÑÍÏ¿¾ÁÚÐÑÒοÄÑÐÎÄÕÇÓÇÖÄÐÉÇËÎÍÐÏÄÃÌÇÉÍËËÄÅÃÒÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚËÇÐÒÀÙÄÉÑ¿ËÇ
mk¿ÐÑÄÊÛÐ Á ÐÁÍÄÈ Ï¿ÀÍÑÄ §rÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄ
ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÐÄÑÄÁÚÔ ÐÑÏÒÉÑÒϨ ÍÑËÄÖ¿ÄÑ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÄÇÆËÄÌÄÌÇÄÐÍÍÑÌÍ×ÄÌǾËÄÅÃÒÎÏÇÏÍÃÍÈÇÍÀØÄÐÑÁÍËÎÏÇÏÍÃÍÈÇÉÒÊÛÑÒÏÍÈfÐÊÇ
Ì¿ ÎÄÏÁÍË ÜÑ¿ÎÄ ÁÆ¿ÇËÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ ÎÏÇÏÍÃÚ Ç
ÉÒÊÛÑÒÏÚ ÎÏÇÏÍÿ ÂÍÐÎÍÃÐÑÁÍÁ¿Ê¿ Ì¿Ã ÉÒÊÛÑÒÏÍÈ ¿ ÖÄÊÍÁÄÉ ÑÍÊÛÉÍ ÀÍÏÍÊо Æ¿ ÁÚÅÇÁ¿ÌÇÄ
ÑÍ Ì¿ ÁÑÍÏÍË ÜÑ¿ÎÄ ÁÆ¿ÇËÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ ÎÏÇÏÍÃÚ
Ç ÉÒÊÛÑÒÏÚ ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÔ Ð ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÈ ÏÄÁÍÊÝÕÇÄÈ ÉÒÊÛÑÒÏ¿ ÐÑ¿Ê¿ ÂÍÐÎÍÃÐÑÁÍÁ¿ÑÛ Ì¿Ã
ÎÏÇÏÍÃÍÈ §n¿ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍË ÜÑ¿ÎÄ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ
ÎÍÃÖÇÌÄÌÇÄÎÏÇÏÍÃÚÉÒÊÛÑÒÏÍÈÌ¿ÐÑÍÊÛÉÍÖÑÍ
ÄÄ ÎÏÇÔÍÃÇÑо ÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÍ ÁÍÐÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛ Á
É¿ÖÄÐÑÁÄÍÃÌÍÈÇÆÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔÓÍÏ˨mÚÐÑ¿ÊÇ
ÅÇÑÛÁÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁÄÌÌÍÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍËÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍËËÄÃÇÈÌÍËËÇÏÄoÀØÄÐÑÁÍÐÄÑÄÁÚÔ
ÐÑÏÒÉÑÒÏ ÎÏÇÌÄÐÊÍ ÇÌÍÄ ÀÚÑÇÄ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÄ
ÇÆËÄÌÄÌÇÄÁÅÇÆÌÇÖÄÊÍÁÄÉ¿=E?
c ÒÐÊÍÁÇ¾Ô ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌǾ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÂÍ
ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ÄÑ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌ¿¾ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛ
Á ÆÌ¿ÌÇÇ Á ÎÍÁÚ×ÄÌÇÇ ÒÏÍÁ̾ ÐÁÍÀÍÃÚ ÐÊÍÁ¿
ÉÍÑÍÏ¿¾ п˿ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑо ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÉÍËËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÍÈ pÏÍÀÊÄË¿ ÐÁÍÀÍÃÚ
ÐÊÍÁ¿ É¿É ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÉÍËËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌÍÈ
ÐÇÐÑÄËÚÐÐÄÑÄÁÍÈÐÑÏÒÉÑÒÏÍÈÇÄÄÏÍÊÇÁÍÀØÄÐÑÁÄ ÑÏÄÀÒÄÑ ÎÄÏÄÍÐËÚÐÊÄÌǾ ÒÅÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÔ Î¿Ï¿ÃÇÂË Ç ÁÆÂʾÃÍÁ ¿ÉÑÇÁÇÆÇÏÒÄÑ Ç Ï¿Ð×ÇϾÄÑ ÎÍÇÐÉ ÌÍÁÚÔ ¿ÃÄÉÁ¿ÑÌÚÔ ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÇÔ
ÉÍÌÕÄÎÕÇÈ rÏÄÃÇ Ñ¿ÉÇÔ ÉÍÌÕÄÎÕÇÈ Á ÎÄÏÁÒÝ
ÍÖÄÏÄÃÛÐÊÄÃÒÄÑÍÑËÄÑÇÑÛÉÍÌÕÄÎÕÇÇm¿Ï׿ÊÊ¿
m¿ÉÊÝÜÌ¿Ç~ÊÁÇÌ¿sÍÓÓÊÄÏ¿rÁÍÇÓÇÊÍÐÍÓÐÉÇÄÁÆÂʾÃÚÇÉÒÊÛÑÒÏÍÊÍÂÇÖÄÐÉÒÝÉÍÌÕÄÎÕÇÝ
mm¿ÉÊÝÜÌÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑÁÑÏÒÿԧd¿Ê¿ÉÑÇÉ¿
dÒÑÑÄÌÀÄÏ¿¨ §pÍÌÇË¿¾ ËÄÃÇ¿ ÎÏÍÃÍÊÅÄÌǾ
ÖÄÊÍÁÄÉ¿¨ §mÄÃÇÒË ¯ ÜÑÍ pÍÐÊ¿ÌÇĨ §cÍÈÌ¿
ÇËÇÏÁÂÊÍÀ¿ÊÛÌÍÈÃÄÏÄÁÌĨ
mm¿ÉÊÝÜÌ ÏÄ׿ÝØÇË Ó¿ÉÑÍÏÍË ÎÏÍÕÄÐп
ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌǾ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈ ÐÇÐÑÄËÚÐÖÇÑ¿ÄÑÑÄÔÌÍÊÍÂÇÝÍÎÏÄÃÄʾÝØÒÝÐÎÍÐÍÀ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ c ÇÐÑÍÏÇÇ ÕÇÁÇÊÇÆ¿ÕÇÇ ÍÌ
ÁÚÃÄÊÇÊÑÏÇÍÐÌÍÁÌÚÔÜѿο
1. ÎÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌ¿¾ÃÍÎÇÐÛËÄÌÌ¿¾ÉÒÊÛÑÒÏ¿Ð
ÒÐÑÌÚËÇ ÓÍÏË¿ËÇ ÐÁ¾ÆÇ Ç ÎÄÏÄÿÖÇ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ
2. §Â¿Ê¿ÉÑÇÉ¿dÒÑÄÌÀÄÏ¿¨¯ÎÇÐÛËÄÌÌÍÎÄÖ¿ÑÌ¿¾ÉÒÊÛÑÒÏ¿
3. §ÂÊÍÀ¿ÊÛÌ¿¾ ÃÄÏÄÁ̾¨ ¯ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÈ
ÜÑ¿Î ÉÍÑÍÏÚÈ ÁÍÆÏÍÅÿÄÑ ÁÍÐÎÏǾÑÇÄ
ËÇÏ¿Ì¿ÌÍÁÍÈÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÈÍÐÌÍÁÄÖÄÏÄÆ
Æ¿ËÄØÄÌÇÄ ÎÇÐÛËÄÌÌÍÎÄÖ¿ÑÌÚÔ ¾ÆÚÉÍÁ
ÍÀØÄÌǾ Ï¿ÃÇÍÑÄÊÄÁÇÆÇÍÌÌÚËÇ Ç ÐÄÑÄÁÚËÇ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ËÇ Ë¿ÐÐÍÁÚÔ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÈ=?
m¿ÉÊÝÜÌÒÑÁÄÏÅÿÄÑÖÑÍÇÆËÄÌÄÌÇÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈÐÍÆÿÌÇÄÌÍÁÚÔÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔÐÏÄÃÐÑÁÍÑ
¿ÊÓ¿ÁÇÑ¿ Ç ÎÇÐÛË¿ ÃÍ ÎÄÖ¿ÑÌÍÂÍ ÐÑ¿ÌÉ¿ ¿ Æ¿ÑÄËÇÉÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚËÐÏÄÃÐÑÁ¿ËÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ
ÍÎÏÄÃÄʾÄÑ ÇÆËÄÌÄÌÇÄ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈÐÇÐÑÄËÚpÍÑÄÍÏÇÇm¿ÉÊÝÜÌ¿ÇÃľËÇÏ¿
ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿ÄÑ ÌÍÁÚÈ ÐËÚÐÊ §ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÍÈ ÃÄÏÄÁÌǨÁÉÍÑÍÏÍËÌÇÖÄÂÍÌÄÊÛƾÐÉÏÚÑÛÇÁÐÄÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÚÆ¿ÁÐÄmm¿ÉÊÝÜÌÍÀÌ¿ÏÒÅÇÁ¿ÄÑ
ÖÑÍ Á ÐÍÁÏÄËÄÌÌÒÝ ÜÎÍÔÒ Áо ÅÇÆÌÄÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÄÑо
§ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÚËÇÍÀÙ¾ÑǾËǨÉÍÑÍÏÚÄÁÍÆÌÇÉ¿ÝÑ
ÁÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑħËÍÆ¿ÇÖÌÍÂÍÏÄÆÍÌ¿Ìп¨ËÍÆ¿ÇÉ¿
ÑÄÊÄÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÈË¿ÐÐËÄÃÇ¿ÇÉÍËÎÛÝÑÄÏÍÁ
ÿÄÑ ÏÄÆÍÌ¿ÌÐÌÍÄ ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÄ ÁÍÆËÒØÄÌÇÄ
§ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄѨ ÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÒÝ ÌÄÏÁÌÒÝ ÐÇÐÑÄËÒ
ÖÄÊÍÁÄɿɧÂÊÍÀ¿ÊÛÌÍÈÃÄÏÄÁÌĨmm¿ÉÊÝÜÌ
ÇÐÐÊÄÃÒÄÑ ÁÊǾÌÇÄ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÉÍËËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌÍÈÐÇÐÑÄËÚÌ¿ÃÒÔÍÁÌÍÉÒÊÛÑÒÏÌÍÄÏ¿ÆÁÇÑÇÄ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ fÂÍ ÑÄÆÇÐ Í §Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇÇ ÖÄÊÍÁÄÉ¿¨ ËÍÅÌÍ ÑÏ¿ÉÑÍÁ¿ÑÛ É¿É §Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇĨ
ÓÇÆÇÖÄÐÉÍÂÍ ÑÄÊ¿ Ç ÃÒÔÍÁÌÚÔ ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÄÈ
ÖÄÊÍÁÄÉ¿ÁÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄÜÁÍÊÝÕÇÇÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÉÍËËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ ÉÍÑÍÏ¿¾ ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÄ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ Ë¿Ð×Ñ¿ÀÚ
ÄÄÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÐÉÍÏÍÐÑÇÇËÍØÌÍÐÑÇ
pnojournal.wordpress.com
30
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͞͡ȋͧȌ
§~ÊÄÉÑÏÍÌÌÍÄ ÐÍÍÀØÄÐÑÁͨ m m¿ÉÊÝÜÌ¿
ÉÍÑÍÏÍÄ ÎÏÇ×ÊÍ Ì¿ ÐËÄÌÒ ÎÄÖ¿ÑÌÚË ÐÏÄÃÐÑÁ¿Ë
ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ Ï¿ÃÇÉ¿ÊÛÌÍ ÎÏÄÍÀÏ¿ÆÒÄÑ ÁÐÝ
ÐÓÄÏÒ ËÄÅÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÈ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ Á Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇÐÊǾÌǾÇÆÍÊÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔÃÏÒÂÍÑÃÏÒ¿ ÇÌÃÇÁÇÃÍÁ Ì¿ÕÇÈ Ç Ï¿Ð Á ÄÃÇÌÍÄ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌÍÄÐÍÍÀØÄÐÑÁÍoÌ;ÁʾÄÑоÎÏÍÍÀÏ¿ÆÍË
ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÇÊÇ
ÍÀØÄÐÑÁ¿ÍÐÌÍÁ¿ÌÌÍÂÍÌ¿ÆÌ¿ÌÇÇ
nÄËÄÌÄÄÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚÈÁÉÊ¿ÃÁÏ¿ÆÁÇÑÇÄÇÃÄÈ
ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿ ÁÌÄÐÊ¿ ÉÍÌÕÄÎÕǾ
~ÊÁÇÌ¿sÍÓÓÊÄÏ¿ÇÆÊÍÅÄÌÌ¿¾ÁÄÂÍÉÌÇÂħsÏÄÑÛ¾ ÁÍÊÌ¿¨ =? ~ sÍÓÓÊÄÏ ÁÚÃÄʾÄÑ Á ÇÐÑÍÏÇÇ
ÕÇÁÇÊÇÆ¿ÕÇÇ ÑÏÇ ÁÍÊÌÚ ÎÄÏÁ¿¾ ÁÍÊÌ¿ ¯ ¿ÂÏ¿ÏÌ¿¾
ÃÍ:8+++ÁÄÉ¿ÁÑÍÏ¿¾¯ÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÛÌ¿¾
ÃÍ
ÔÂÂ::ÁiÑÏÄÑÛ¾¯ÎÍÐÑÇÊÇÐÒÎÄÏÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÛÌ¿¾
Ì¿ÖÇÌ¿¾ÐÔÂÍÃÍÁ::Á~
sÍÓÓÊÄÏÁÄÏÇÑÁÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÛÌÍÁÚÔÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÇ
ÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê¿§ÑÏÄÑÛÄÈÁÍÊÌÚ¨ÁпËÍÈÐÄÏÃÕÄÁÇÌÄ
Ï¿ÆÏÒ×ÄÌǾÇÏ¿ÐοÿÍÌÁÇÃÇÑÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁ¿Æ¿ÏÍÅÃÄÌǾÇÅÇÆÌÇÖÑÍÉÍÏÏÄÊÇÏÒÄÑÐÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾËÇÑÄÍÏÇÇпËÍÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ
~ sÍÓÓÊÄÏ ÍÑËÄÖ¿ÄÑ ÑÄÌÃÄÌÕÇÇ ÐÍÆÿÌǾ
ÌÍÁÍÈ ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÍÈ ÐÏÄÃÚ ÍÐÌÍÁ¿ÌÌÍÈ Ì¿
ÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÚÔ ÐÄÑ¾Ô ÎÏÍÂÌÍÆÇÏÒÄÑ ÎÏÍÕÄÐÐÚ ÇÔ
пËÍÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÉ¿ÉÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÈÍÑÖÄÊÍÁÄÉ¿ÐÇÐÑÄËÚvÍѾпË~sÍÓÓÊÄÏÌÄÒÎÍÑÏÄÀʾÄÑÑÄÏËÇÌ iÌÑÄÏÌÄÑ ÌÍ ÍÌ Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑ Ì¿ÒÖÌÚÈ ÃÇÐÉÒÏÐ
ÎÍÎÏÍÀÊÄË¿ÑÇÉÄiÌÑÄÏÌÄÑ¿¯9QTNF9KFG9GD¯
§cÐÄËÇÏÌÍÈοÒÑÇÌÚ¨ÐÍÆÿÌÌÍÈÄØÄÎÄÏÁÇÖÌÍÁ
ÂÍÿÔÁfÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈÊ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇÓÇÆÇÉÇ
ÜÊÄËÄÌÑ¿ÏÌÚÔ Ö¿ÐÑÇÕ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍË Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÖÇÉÍÁ
ÎÍÃÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍËqÍÀÄÏ¿d¿ÊÛÍ~ÊÁÇÌ¿sÍÓÓÊÄÏ¿
ÍÑÌÍÐ¾Ñ É ÎÄÏÁÚË ÎÏÍÏÍÉ¿Ë iÌÑÄÏÌÄÑÕÇÁÇÊÇÆ¿ÕÇÇÉÍÑÍÏÚÈÐÓÍÏËÒÊÇÏÍÁ¿ÊÍÀØÄÄÎÏÄÃÖÒÁÐÑÁÇÄ
ÎÄÏÄËÄÌÇÇÔÑÄÌÃÄÌÕÇÈrÜÑÍÂÍÁÏÄËÄÌÇiÌÑÄÏÌÄÑ ÎÏÄÁÏ¿ÑÇÊо Á ÐÏÄÃÐÑÁÍ Ë¿ÐÐÍÁÍÈ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ¿ÎÍÐÁÍÄÈÆÌ¿ÖÇËÍÐÑÇÃʾÿÊÛÌÄÈ×ÇÔÐÒÃÄÀ
ÕÇÁÇÊÇÆ¿ÕÇÇ ÌÄ ÒÐÑÒοÄÑ ÇÆÍÀÏÄÑÄÌÇÝ ÎÄÖ¿ÑÌÍÂÍ
ÐÑ¿ÌÉ¿ dÒÑÑÄÌÀÄÏÂÍË bÊ¿ÂÍÿϾ ÄËÒ ÐÑ¿ÊÇ ÁÍÆËÍÅÌÚ ÐÍÁÏÄËÄÌÌ¿¾ Ì¿ÒÉ¿ ÑÄÔÌÇÉ¿ Ç ÌÍÁÍÄ ÁÍÐÎÏǾÑÇÄ ÍÉÏÒÅ¿ÝØÄÂÍ ËÇÏ¿ ÌÍÁ¿¾ ËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÐÑÛ
pÍËÌÄÌÇÝdm¿ÉÇÁÄÌ¿§ÉÍÌÕÄÎѧÑÄÉÐѨÐÄÈÖ¿Ð
ÎÍÌÇË¿ÄÑоÁÍÖÄÌÛ×ÇÏÍÉÍËÐËÚÐÊÄÐÊÍÁ¿É¿ÉÐÍÕÇ¿ÊÛÌ¿¾ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ ÇÌÐÑÇÑÒÑÚ ÎÏÍÃÒÉÑÚ ÉÒÊÛÑÒÏÚÇÁÐÄÑÍÖÑÍÐÍÆÿÄÑоÁÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄÃÄÈÐÑÁÇÈÇ
ÏÄÓÊÄÉÐÇÇÖÄÊÍÁÄÉ¿=E?
rÄÂÍÃ̾×ÌÄÄÐÍÐÑ;ÌÇÄÇÑÄÌÃÄÌÕÇÇÿÊÛÌÄÈ×ÄÂÍÏ¿ÆÁÇÑǾÐÍÕÇÒË¿ÎÍÆÁÍʾÝÑÏ¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÑÛ
ÄÂÍÉ¿ÉËÇÏÍÁÍÆÆÏÄÌÇÄÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÂÍÍÀØÄÐÑÁ¿dÊ¿ÁÌÍÈÍÑÊÇÖÇÑÄÊÛÌÍÈÖÄÏÑÍÈÂÊÍÀ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÍÀØÄÐÑÁ¿¾ÁʾÄÑоÄÂÍÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÈÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉÇÈÎÊÝÏ¿ÊÇÆËÑÄÃÍÎÒØÄÌÇÄÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍ ÐÍÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÑÍÖÄÉ ÆÏÄÌǾ
rÎÄÕÇÓÇÖÄÐÉÇÄ É¿ÑÄÂÍÏÇÇ ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉÍÈ
ÓÇÊÍÐÍÓÇÇ ËÍÂÒÑ ÀÚÑÛ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÚ Ãʾ ¿Ì¿ÊÇÆ¿ ÁÇÏÑÒ¿ÊÛÌÍÈ ÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÔ
ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÍÀØÄÐÑÁ¿¯ÜÑÍÑ¿ÉÇÄ
É¿ÑÄÂÍÏÇÇ É¿É ÓÏ¿ÂËÄÌÑ¿ÏÌÍÐÑÛ ÃÄÕÄÌÑÏ¿ÕǾ
ÇÆËÄÌÖÇÁÍÐÑÛ ÉÍÌÑÄÉÐÑÒ¿ÊÛÌÍÐÑÛ ÌÄÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÐÑÛÇÏÍÌǾÐÇËÒʾÕǾ
31
ISSN 2307-2447
gbÍÃÏÇȾÏÒÑÁÄÏÅÿÄÑÖÑÍËÚÒÅÄÅÇÁÄË
Á ÂÇÎÄÏÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÇ Á ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉÍË ËÇÏÄ
ÁÉÍÑÍÏÍËÍÖÄÌÛÌÄÊÄÂÉÍÅÇÑÛÇÆÆ¿Ë¿ÐÐËÄÃÇ¿
ÀÄÐÉÍÌÄÖÌÚÔ ÎÄÏÄÐÄÉ¿ÝØÇÔо ÎÍÑÍÉÍÁ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇÌÍÁ¿ÅÌÍÔÍѾÀÚÍÐÍÆÌ¿Á¿ÑÛÖÑÍÇËÄÌÌÍÁ
ÜÑÍËËÇÏÄËÚÐÄÈÖ¿ÐÅÇÁÄË=E?
pÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉÇÈ ÐÎÍÐÍÀ ÅÇÆÌÇ Ç ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÚÄ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÄ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÌÄ ÎÏÍÐÑÍ ÐÍÆÁÒÖÌÚ ¿ Ì¿ÔÍþÑо Á ÐÍÐÑ;ÌÇÇ ÏÄÆÍÌ¿Ìп ÇÔ
ÁÊǾÌÇÄ ÃÏÒ ̿ ÃÏÒ¿ ÁÚÆÚÁ¿ÄÑ ÌÍÁÚÄ ÐÇÌÄÏÂÇÖÄÐÉÇÄ ÜÓÓÄÉÑÚ ÏÄÆÉÍÂÍ ÏÍÐÑ¿ Á ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÇ
ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÔ ÓÍÏË ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ ÌÍÁÚÔ ÓÍÏË
Ï¿ÀÍÑÚÐÑÄÉÐÑ¿ËÇÁÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍËÁÇÃÄÁÖ¿ÐÑÌÍÐÑÇÉÇÌÑÄÏÑÄÉÐÑÒ¿ÊÛÌÍÐÑÇÉÃÇÐÉÒÏÐÒÁÏ¿ËÉ¿Ô
ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÍÈÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÈÐÄÑÇ
pÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉ¿¾ ÑÏ¿ÉÑÍÁÉ¿ ÐÁÍÀÍÃÚ ÐÊÍÁ¿ ÌÄÁÍÆËÍÅÌ¿ ÀÄÆ ¿Ì¿ÊÇÆ¿ Á ÉÍÌÑÄÉÐÑÄ ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉÇÔ ÇÆËÄÌÄÌÇÈ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÏÍÇÆÍ×ÊÇ
Á ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄ Ì¿ÒÉÄ Á ÓÇÊÍÐÍÓÇÇ ÍÀØÄÐÑÁÄ
oÀÙÄÃÇ̾ÝØÇËÇÐÀÊÇÅ¿ÝØÇËÇÔÓ¿ÉÑÍÏÍ˾ÁʾÄÑо Ï¿ÃÇÉ¿ÊÛÌÍÄ ÇÆËÄÌÄÌÇÄ ÑÏ¿ÉÑÍÁÉÇ ËÚ×ÊÄÌǾ fÐÊÇ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÈ ÐÎÍÐÍÀ ËÚ×ÊÄÌǾ
¯ ÊÇÌÄÈÌÚÈ ÑÍ ÌÍÁÍÄ ËÚ×ÊÄÌÇÄ ¯ ÌÄÊÇÌÄÈÌÍÄ
Ð ÌÄÊÇÌÄÈÌÍÈ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÄÈ ¿ÉÑÍÁ Ï¿ÐÐÒÅÃÄÌǾ
ÃÇÐÉÒÏÐÍË Ð ÌÍÁÍÈ ÑÏ¿ÉÑÍÁÉÍÈ ÐËÚÐÊÍÎÍʿ¿ÌǾ
ÇÐËÚÐÊÍÎÍÐÑÇÅÄÌǾ
s¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍÄ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ
É ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉÍËÒ ÎÏÍÄÉÑÒ ÐÁÍÀÍÃÚ ÐÊÍÁ¿
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑÄÂÍÁÁÇÃÄÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁ¿ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌǾ
ÌÍÁÚÔÍÑÌÍ×ÄÌÇÈÏÄÆÍÌ¿ÌпËÄÅÃÒÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍË
ÍÀØÄÐÑÁÍËÇÌÍÁÍÈÓÇÊÍÐÍÓÇÄÈÅÇÆÌÇ~ÑÍÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍ ÎÍÆÁÍʾÝØÄÄ ÁÚÐÑÏ¿ÇÁ¿ÑÛ É¿ÏÃÇÌ¿ÊÛÌÍÃÏÒÂÍÈÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉÇÈÑÇÎÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ
¿ ÇËÄÌÌÍ É¿É ÐÏÄÃÐÑÁÍ ÎÄÏÄÎÏÍÂÏ¿ËËÇÏÍÁ¿ÌǾ
ÁÐÄÂÍÍÀØÄÐÑÁ¿Ì¿ÌÍÁÚÔÌÄÊÇÌÄÈÌÚÔÌ¿Ö¿Ê¿Ô
rÍÁÏÄËÄÌÌ¿¾ ËÍÃÄÊÛ ÐÁÍÀÍÃÚ ÐÊÍÁ¿ ÐÍÆÿÄÑо Á ÐÍÁËÄÐÑÌÍË ÐÇÌÄÏÂÇÖÄÐÉÍË ÁÆ¿ÇËÍÃÄÈÐÑÁÇÇ
Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÐÓÄÏ ÉÒÊÛÑÒÏÚ Ç Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÐÎÍÐÍÀÍÁ ÍÐÁÍÄÌǾ ËÇÏ¿ Ì¿ÒÖÌÍÂÍ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÍÂÍ ÏÄÊÇÂÇÍÆÌÍÂÍ ÏÍÅÿ¾ ÌÍÁÍÄ
ÐÇÌÄÏÂÇÖÄÐÉÍÄ ÁÇÃÄÌÇÄ ËÇÏ¿ ÍÐÌÍÁ¿ÌÌÍÄ Ì¿ ÄÂÍ
ËÌÍÂÍËÄÏÌÍÐÑÇÌ¿ÎÏÇÌÕÇοÔÁÄÏ;ÑÌÍÐÑÌÍÂÍÃÄÑÄÏËÇÌÇÆË¿ пËÍÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ Ç ÐÊÍÅÌÍÈ ÇÄÏ¿ÏÔÇÖÌÍÐÑÇ
qÍÐÐÇÈÐÉÇÈ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛ ÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÆË¿
ipiÊÛÇÌ ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÄÑ Ñ¿ÉÍÈ
ÎÍÃÔÍà ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ¿ËÀÇÁ¿ÊÄÌÑÌÍ §pÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÐÑÐÉ¿¾ ËÚÐÊÛ ÎÏÇ×Ê¿ É ÁÚÁÍÃÒ ÖÑÍ ÁÐÄ
ÖÑÍ ÎÏÇÌÇË¿ÄÑо Æ¿ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ Ì¿ пËÍË
ÃÄÊÄ ÌÄ ÖÑÍ ÇÌÍÄ É¿É ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ Í ÌÄÈ Æ¿ÁÇоØÄÄÉÑÍËÒÅÄÍÑÑÍÖÉÇÆÏÄÌǾÉÍÑÍÏÒÝÁÚÀÇÏ¿ÄÑÌ¿ÀÊÝÿÑÄÊÛÇÇÆËÄÌÄÌÇÄÉÍÑÍÏÍÈÁÄÃÄÑÉ
É¿ÏÃÇÌ¿ÊÛÌÍËÒÇÆËÄÌÄÌÇÝпËÍÂÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
s¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÁÍÐÎÏǾÑÇÄÖÄÊÍÁÄÉ¿ÍÀÙ¾ÁʾÄÑо
ÍÀÏÄÖÄÌÌÚËÌ¿§ËÒÊÛÑÇÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÇÆ˨̿ÎÍÐÑ;ÌÌÍÇÉ¿ÊÄÈÃÍÐÉÍÎÇÖÄÐÉÇÇÆËÄÌÖÇÁÚÈϾÃÏ¿ÉÒÏÐÍÁÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇÉÍÑÍÏÚÄÁÐÁÍÄËËÄÏÕ¿ÌÇÇ
ÌÄÎÏÇÿÝÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÎÍÆÌ¿ÑÛÄÄÐÒØÌÍÐÑÛ¨=
E?iÁÐÄÅÄÑ¿ÉÍÈËÒÊÛÑÇÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÇÆËÔÍѾ
ÇÌÄÿÄÑÏÄÕÄÎÑÍÁÌ¿ÁÐÄÐÊÒÖ¿ÇÅÇÆÌÇÍÃÌ¿ÉÍ
ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑÒÐÎÄ×ÌÒÝÒÌÇÁÄÏпÊÛÌÒÝËÄÑÍÃÍÊÍ-
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͞͡ȋͧȌ
ÂÇÖÄÐÉÒÝ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÒ Ãʾ ¿ÃÄÉÁ¿ÑÌÍÂÍ ÁÍÐÎÏǾÑǾ
ÌÍÁÍÈÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ
xÄËËÍÅÄÑÀÚÑÛÎÍÊÄÆÄÌÎÍÐÑËÍÃÄÏÌÇÆËÉ¿É¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÌÍÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÓÇÊÍÐÍÓÇÇ
ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ Ì¿ÒÉÇ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ Ãʾ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌǾ
ÇÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÍÐÌÍÁ ÐÁÍÀÍÃÚ ÐÊÍÁ¿ Á ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÔ
ÁÑÍËÖÇÐÊÄÇÂÊÍÀ¿ÊÛÌÚÔÒÐÊÍÁǾÔ!oÀØÇËÎÊÝÏ¿ÊÇÆËÍËÎÏÇÆÌ¿ÌÇÄË
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ÕÄÌÌÍÐÑÇ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ ÃÄÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÄÈ ÎÏÄÅÌÇÔ
ÇÃÄÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÔ Ç ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÇÔ
ÕÄÌÌÍÐÑÄȯÁÊ¿ÐÑÇÃÄÌÄÂÍÀËÄÌ¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿
ÎÏÇÆÌ¿ÌÇÄËÇÐÑÇÌÚÑÍÊÛÉÍÉ¿ÉÐÊÍÁ¿ÑÄÉÐÑ¿§ÎÍÜÑÇÖÄÐÉÍÂÍÁÐÊÒ×ÇÁ¿ÌǾ¨ÁÎÍÊÍÅÄÌǾËÇÏ¿Ì¿ÒÉÇ
ÎÍÌÇË¿ÌÇÄËÑÍÂÍÖÑÍÌÄÑÄÃÇÌÍÈÇÐÑÇÌÌÍÈÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÇ¿ÄÐÑÛÏ¿ÆÌÚÄÁÇÏÑÒ¿ÊÛÌÚÄÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÇ
ЛИТЕРАТУРА
Белламі Р. Три моделі прав і громадянства [Текст] / Р.Белламі // Лібералізм: антологія. – К.: Смолоскип, 2002. – 456 с.
Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм [Текст] /И.П.Ильин. – М.:Интрада, 1996. – 256 с.
Кастельс М. Становление общества сетевых структур [Текст] /М.Кастельс; пер. с англ. // Новая постиндустриальная
волна на Западе. Антология (под ред. В.Л. Иноземцева). – М.:Academia, 1999. – С. 494-505.
Маклюен М. Галактика Гутенберга. Становлення людини друкованої книги [Текст] /М.Маклюен [пер. з англ.. А.Галушки].
– К.: Ніка-центр, 2001. – 464 с.
Тоффлер Э. Третья волна[Текст] /Э.Тоффлер; пер. с англ.. – М.: АСТ, 1999. – 784 с.
Brugger W. Liberalismus, Pluralismus, Kommunitarismus. Studien zur Legitimation des Grundgesetzes [Text] /W.Brugger. –
Berlin: Duncker/Humblot, 2002. – 393 s.
Christoph K. Solidarität [Text] /K.Christoph. – Baden-Baden: Nomos, 1999.– 223 s.
Dannemann R. Das Prinzip Verdinglichung [Text] /R.Dannemann. – Wiesbaden: Panorama, 2005. – 166 s.
Habermas J. Faktizität und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaat [Text]
/J.Habermas. – Fr.a.M.:Suhrkamp, 2009. – 704 s.
Kurz R. Kollaps der Modernisierung: vom Zusammenbruch des Kasernensozialismus zur Krise der Weltökonomie [Text] /R.Kurz.
– Fr.a.M.: Eichborn,2009. – 288 s.
Lafontaine O. Die Gesellschaft der Zukunft: Reformpolitik in einer veranderten Welt [Text] /O.Lafontaine. – Hamburg: SPD,
2008. – 341 s.
Lafontaine O. Fortschritt und Solidarität [Text] /O.Lafontaine.– Bonn: Reinbek Verlag, 2008. – 228 p.
Lyotard J.-F. La condition postmoderne: Rapport sur le savoir [Text] /J.-F. Lyotard. – P.: PUF, 1979. – 109 p.
McEwan H. Teaching and the interpretation of the texts [Text] /H. McEwan // Curriculum Theory. 1999. 42(1). – Р.59-68.
Meyer Th. Grundwerte und Wissenschaft im demokratischen Sozialismus [Text] /Th.Meyer.–Berlin/Bonn: J.H.W.Dietz Verlag,
2008. – 246 s.
Meyer Th. Grundwerte, Wissenschaft, konkrete Utopie [Text] / Th.Meyer.–Hannover: Fackeltrager Vlg., 1996. – 287 s.
Miller S. Das Problem der Freiheit im Rechtstaat [Text] /S.Miller. – Fr.a.M.:Suhrkamp, 1994. – 250 s.
Postmoderne: Zeichen eines kulturellen Wandels. – Hamburg: Hirschfeld, 1986. – 427 s.
Reichelt H. Einige Fragen und Anmerkungen zu Nadjas „Kritik als Substanz des Denkens bei Kant und Marx“ [Text] /H.Reichelt.–
Berlin:Frühjahr, 2005. – 230 s.
Reichelt H. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Oder Naturrecht und Staatswissenschaft im
Grundrisse [Text] / H.Reichelt. – Wien: Ullstein, 2009. – 826 s.
REFERENCES
Bellamі R. Tri modelі prav і gromadianstva // Lіberalіzm: antologіia [Three models of rights and citizenship // Liberalism: an
anthology]. Kiev, Smoloskip, 2002. 456 p.
Il'in I.P. Poststrukturalizm. Dekonstruktivizm. Postmodernizm [Poststructuralism. Deconstructivism. Postmodernism]. Moscow,
Intrada, 1996. 256 p.
Kastel's M. Stanovlenie obshchestva setevykh struktur // Novaia postindustrial'naia volna na Zapade. Antologiia (pod red. V.L.
Inozemtseva) [Society formation of network structures // New post-industrial wave in the West. Anthology (Ed. by V.L.Inozemtsev)].
Moscow, Academia, 1999. pp.494-505.
Makliuen M. Galaktika Gutenberga. Stanovlennia liudini drukovanoї knigi [Gutenberg Galaxy. Formation of the human being
printed book]. Kiev, Nіka-tsentr, 2001. 464 p.
Toffler E. Tret'ia volna [Third wave]. Moscow, AST, 1999. 784 p.
Brugger W. Liberalismus, Pluralismus, Kommunitarismus. Studien zur Legitimation des Grundgesetzes / W.Brugger. – Berlin:
Duncker/Humblot, 2002. 393 s.
Christoph K. Solidarität /K.Christoph.–Baden-Baden: Nomos, 1999. 223 s.
Dannemann R. Das Prinzip Verdinglichung /R.Dannemann.– Wiesbaden: Panorama, 2005. 166 s.
Habermas J. Faktizität und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaat / J.Habermas. –
Fr.a.M.:Suhrkamp, 2009. 704 s.
Kurz R. Kollaps der Modernisierung: vom Zusammenbruch des Kasernensozialismus zur Krise der Weltökonomie / R.Kurz.–
Fr.a.M.: Eichborn, 2009. 288 s.
Lafontaine O. Die Gesellschaft der Zukunft: Reformpolitik in einer veranderten Welt /O.Lafontaine. – Hamburg: SPD, 2008. 341 s.
Lafontaine O. Fortschritt und Solidarität /O.Lafontaine.– Bonn:Reinbek Verlag, 2008. 228 p.
Lyotard J.-F. La condition postmoderne: Rapport sur le savoir /J.-F. Lyotard. – P.: PUF, 1979. 109 p.
McEwan H. Teaching and the interpretation of the texts /H. McEwan // Curriculum Theory. 1999. 42(1). – Р.59-68.
Meyer Th. Grundwerte und Wissenschaft im demokratischen Sozialismus /Th.Meyer.–Berlin/Bonn: J.H.W.Dietz Verlag, 2008.
246 s.
Meyer Th. Grundwerte, Wissenschaft, konkrete Utopie / Th.Meyer.–Hannover: Fackeltrager Vlg., 1996. 287 s.
Miller S. Das Problem der Freiheit im Rechtstaat /S.Miller. – Fr.a.M.:Suhrkamp, 1994. 250 s.
Postmoderne: Zeichen eines kulturellen Wandels. – Hamburg: Hirschfeld, 1986. 427 s.
Reichelt H. Einige Fragen und Anmerkungen zu Nadjas „Kritik als Substanz des Denkens bei Kant und Marx“ / H.Reichelt.–
Berlin:Frühjahr, 2005. 230 s.
Reichelt H. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Oder Naturrecht und Staatswissenschaft im
Grundrisse / H.Reichelt. – Wien: Ullstein, 2009. 826 s.
Информация об авторе
Коноваленко-Монзолевская Наталия Васильевна
(Украина, Киев)
Аспирант. Национальный педагогический
университет им. М.П.Драгоманова.
E-mail: [email protected]
Information about the author
Konovalenko-Monzolevska Natalia Vasil'evna
(Ukraine, Kiev)
Aspirant.
National Pedagogical Dragomanov University.
E-mail: [email protected]
pnojournal.wordpress.com
32
Автор
PNO-journal
Документ
Категория
Статьи
Просмотров
53
Размер файла
1 357 Кб
Теги
постмодерн., свобода слова, демократия, социальные институты, информационное общество
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа