close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
2005
Thiophene derivatives
R 0090
Synthesis, Structure and Properties of Some Thiophene-Containing Sulfamido
— (TYUNEVA, I. V.; FILIMONOV, S. I.; SOLOV'EV, M. Y.; KRAVCHENKO,
10- 113 Acids.
D. V.; BALAKIN, K. V.; SKORENKO, A. V.; DOROGOV, M. V.; Izv. Vyssh.
Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol. 47 (2004) 1, 141-145; Yaroslavskii gos.
pedagog. univ. im. Ushinskogo, Yaroslavl', Russia; Russ., Abstr. Eng.) — Mischke
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
24 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа