close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 17 от 28 апреля 2018 г.

код для вставкиСкачать
Еженедельная газета Осакаровского района Карагандинской области
Қазақстан халқының бірлігі күнімен!
С Днем единства народа Казахстана!
Еженедельная газета Осакаровского района
СУББОТА 28 апреля 2018 года
№ 17 (7605)
Тұтастық пен
тұрақтылықтың тұғыры
Құрм ет т і аудан т ұ р ғы н д а р ы !
Қ ы мб ат т ы же рлес т е р !
Сіздерді 1 мамыр – Қазақстан халқы бірлігі күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз!
Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі бүгінгі таңда бейбіт өмір мен ынтымақта тұрмыс кешіп
отырған ел тұрғындары үшін ыстық ықылас пен достық ниеттің дəстүрі, асыға күтер мейрамы. Бұл күн
- əрбір қазақстандық үшін Отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен
жалпыұлттық келісімнің мерекесі. Халық бірлігі мерекесі күні ел азаматтары ұлт пен ұлыстың өткен
кезеңдегі тарихы мен оның сабақтарын дəріптеп, əлемдік қауымдастық тарапынан жоғары бағаланған
қазақстандық татулық пен келісімді паш етеді. Еліміздің басты қозғаушы күші – қоғамдық келісім мен
этносаралық үйлесімді сақтау– басты міндет. Қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылық – біздің ең
маңызды байлығымыз! Бұл жетістікті бағалау, оны сақтау жолында аянбай еңбек ету əрбір Қазақстан
азаматының міндеті болып табылады.
Тəуелсіздік жылдарында алған асуларымыз бен жеткен жетістіктерімізде елімізде өмір сүруші барша
ұлт өкілдерінің еншісі бар. Осындай мол табыстарға қол жеткізуде аудан жұртшылығының да өзіндік
үлесі бар. Біздің аудан – біздің Отанымыздағы ең көп ұлтты аймақтардың бірі. Осындағы барлық
ұлттардың татулық пен келісімде өмір сүруінің арқасында баршамыз алаңсыз өмір сүріп, білім алып,
еңбек етудеміз. Еліміздің өркендеуімен бірге аудан экономикасы да ілгерілеу үстінде.
Ауылшаруашылығы саласы аясындағы ірі инвестициялық жобалар, кіші жəне орта бизнесті дамыту
мен нығайту –аудан экономикасы мен аудан тұрғындарының өмірі мен əл-ауқаты деңгейінің
жоғарылауына өз əсерін тигізді. Елбасының жаңа экономикалық саясатқа негізделген «Нұрлы жол»
бағдарламасының ауқымды міндеттерін жүзеге асырып, жеткен жетістіктер жолында тоқтамай, алға
ұмтылатын боламыз. Бейбітшілік пен татулықтың арқасында бізді болашақта бұдан да жарқын, баянды
күндер күтіп тұр.
Қымбатты жерлестер! Осы айтулы мерекені əр отбасы, əр қазақстандық шынайы көңілмен тойлап,
біздің ортақ үйіміз – Қазақстан Республикасы күн санап өркендей берсін! Қазақстанның көпұлтты
халықтары арасындағы бірлік пен ынтымақтастығы нығая берсін!
Уваж аем ые о с а к а р о в ц ы !
До р о г и е зе м ля к и !
От всей души поздравляем вас с Днем единства народа Казахстана! Это добрый и любимый всеми
праздник, олицетворяющий наши крепкие исторические связи, наполненный чувством патриотизма и
любви к Родине. Этот праздник общественного согласия для нашего независимого государства является одним из важнейших праздников. Единство, мир и согласие народа всегда являлись основой
благополучия и процветания Казахстана. Главным приоритетом политики Главы государства, выступающего за стабильность, единство и модернизацию, является создание необходимых условий для
развития этнической самобытности, культуры, языка традиций каждого народа, проживающего на
нашей прекрасной казахстанской земле. Долг каждого из нас - внести свой вклад в дело сохранения
единства, укрепления межконфессионального и межэтнического согласия и мира. Только вместе, в
мире и согласии мы сможем построить сильную, богатую, духовно и физически здоровую страну.
Мы все являемся свидетелями ошеломляющих успехов, которых Казахстан добился за годы независимости. Это видно на примере и нашего района. Исторически сложилось, что наш район - один из
многонациональных регионов нашей Родины. За многие годы объединились наши судьбы, наша
жизнь, мы стали единым целым. Благодаря этому мы смогли пройти через трудности, добились определенных успехов. Крупнейшие инвестиционные проекты в сфере аграрной отрасли, укрепление и развитие малого и среднего бизнеса - все это преобразовало экономику района, повлияло на уровень
жизни людей и их благосостояние. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, будем идти
вперед, реализуя масштабные задачи, поставленные Главой государства в новом политическом курсе
нации «Нурлы жол». Благодаря единству и сплоченности мы добьемся новых высот в построении
сильного, благополучного и процветающего государства.
Дорогие земляки! В этот прекрасный день желаем вам праздничного настроения, здоровья, успехов,
благополучия и процветания нашему общему дому – Республике Казахстан! Пусть крепнет дружба народа Казахстана!
Нұркен Кобжанов,
Осакаров ауданының əкімі
Қанат Саққұлақов,
аудандық мəслихаттың хатшысы
Қазақстан алып бəйтерек секілді. Оның саясында 100-ден аса
ұлт өкілі пана тауып, өсіпөркендеп, өрісін кеңейтіп отыр.
Бақытын қазақ топырағынан
тапқан сол этностар бүгінде
Қазақстан халқы Ассамблеясы
туының астында бiрiккен. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
бастамасымен
1995
жылы
дүниеге келген бұл қоғамдық институт ширек ғасырға жуық
уақыттың
ішінде
бейбіт
қоғамның бөлінбес бөлшегіне айналып үлгерді. Бейбітшілік жəне
келісім сарайында Қазақстан
халқы Ассамблеясының жиырма
алтыншы сессиясы шақырылды.
Бұл
жолы
сессияның
күн
тəртібінде «Бес əлеуметтік бастама – қоғамның əлеуметтік
бірлігінің тұғыры» тақырыбы
көтерілмек.
Еліміз ұлтаралық келiсiм мен
демократиялық қоғам құруға, бейбiтшiлiк пен тұрақтылықты сақтауға
ерекше назар аударып келедi. Сан
алуан этностық топ өкілдері мекендеген Қазақстан үшін ынтымақ пен
бiрлiк – жай айтыла салған сөз
емес. Кез келген мемлекеттің
мықтылығы, өркендеп алға жылжуы
сол елдің ішкі бірлігімен тығыз байланысты. Əсіресе тілі, діні бөлек
əртүрлі ұлт өкілдері топтасқан мемлекетте ел іргесінің сөгілмегені,
татулығына сызат түспегені керек.
Тағдыр
тоғыстырып,
тарих
табыстырған талай ұлтты бір
шаңырақтың астына біріктіретін Ассамблея сияқты ұйымды құру туралы ойын Мемлекет басшысы
алғаш рет 1992 жылы Алматы
қаласында
өткен
Қазақстан
халқының бірінші форумында білдірген еді. Елбасының айтуынша,
бұл – қоғамдық келісімді сақтайтын,
халықтар достығын мұрат еткен
ерекше ұйым болуға тиіс. Осылайша, Қазақстан Президентінің
«Қазақстан халқы Ассамблеясын
құру туралы» Жарлығымен 1995
жылдың 1 наурызында елдегі
қоғамдық
тұрақтылық
пен
этносаралық келісімді нығайту
мақсатында аталған қоғамдық институт құрылып, ол Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы
кеңесші органға айналды. Міне, сол
уақыттан бері Ассамблея өзара сенімділік пен түсіністіктің діңгегіне айналып, ауызбіршілікті сақтауға
өзіндік үлесін қосып келеді. Жалпы,
Ассамблея секілді ұйым ешқандай
мемлекетте
жоқ.
Есесіне,
Елбасының бұл идеясын тəжірибе
ретінде алып, қолданысқа енгізген
елдер бар. Ассамблея қызметiнiң
негiзгi бағыттары сан-салалы. Мемлекеттiк ұлттық саясатты əзiрлеуге
жəне iске асыруға жəрдемдесiп,
мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан
халқының басқа да тiлдерiн дамытуды
көздейдi.
Этносаралық
саладағы өңiрлiк саясатты жетiлдiруге атсалысып қана қоймай, демография жəне көшi-қон саласындағы
жоспарлар мен iс-шараларды
əзiрлеуге, елiмiз бен шет мемлекеттерде
этносаралық
жəне
конфессияаралық
келiсiмнiң
қазақстандық моделiн насихаттауға,
мемлекеттiң
ұлттық
саясат
мəселелерi жөнiндегi заң жобаларына қоғамдық- саяси сараптама
жасауға белсене қатысуды үрдiске
енгiздi.
(Жалғасы 8-ші бетте)
2 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Жолдау қолдау
ҚР П р емье р - М и н и с тр і
Бақ ы т ж а н С а ғ ы н т а е в
Қарағ анд ы о бл ы с ы н а ж ұ мыс
с а п а р ы м е н ке л д і
25
сəуір
күні
Қазақстан
Республикасының Премьер-Министрі Бақытжан Сағынтаев
Қарағанды облысына жұмыс сапарымен келді. Сапар барысында облыс қалаларын аралап,
облыс белсенділерімен кездесулер өткізді. Аудан əкімі Нұркен
Кобжанов Үкімет басшысымен
болған
кездесуге
қатысып
қайтты.
Президенттің
«Қазақстанның
үшінші
жаңғыруы:
жаһандық
бəсекеге қабілеттілік», «Төртінші
өнеркəсіптік
революция
жағдайындағы
дамудың
жаңа
мүмкіндіктері» Жолдаулары мен
«Президенттің бес əлеуметтік
бастамасының», сондай-ақ мемлекеттік
жəне
салалық
бағдарламалардың жүзеге асырылу
барысымен танысу мақсатында
келген Премьер-Министр жұмыс
сапары
барысында
Сəтпаев,
Жезқазған,
Қарағанды
қалаларының бірқатар өнеркəсіптік
жəне əлеуметтік нысандарын аралады.
Сəтпаев
қаласындағы
«Нұрлы мекен» шағын ауданы
құрылысымен, макарон өнімдерін
өндіретін «Ханум» кəсіпорынының
бүгінгі
əлеуетімен
танысып,
Жезқазған мыс балқыту зауытында,
тағам
өнімдерін
шығаратын
«Bayan»
ЖШС,
«Қазақмыс»
корпорациясының медициналық
орталығында болды. Қарағанды
қаласындағы «Сарыарқа» ЕЭА,
Индустриялық-инновациялық даму
бағдарламасы бойынша жұмыс
істеп жатқан өндірістік кəсіпорындар
«Бёмер Арматура» ЖШС мен «RecyclingCompany» компаниясының
жұмысымен танысты.
Сонымен
қатар,
Қарағанды
облысының активімен, ірі жəне
шағын бизнес өкілдерімен, жоғары
оқу орындарының басшыларымен,
«Серпін» бағдарламасы бойынша
оқып жатқан студенттерімен, колледж оқушыларымен жəне студенттер ұйымының көшбасшыларымен
кездесу
өткізді.
Кездесуде
Елба¬сының «Рухани жаңғыру»
бағдарламалық
мақаласындағы
тапсырмаларды
іске
асыру
нəтижелері мен Үндеуіндегі міндеттерді орындау мақсатында нақты ісшаралар мен орындау мерзімдерін
қамтитын «Жол картасы» жүзеге
асырылып жатқанын жеткізді. Үкімет
алға қойылған міндеттерді орындау
үшін барлық қажетті шараларды
қабылдап жатқанын атап өтті. Сондай-ақ, өңірді газдандыру жəне
Қызылорда — Жезқазған —
Қарағанды — Астана бағыты бойынша «Сарыарқа» газ құбырын
салу мəселелері, білім берудің
қол¬жетімділігін арттыру, баспана
жағдайларын
жақсарту:
жаңа
жатақханалар мен «7 – 20 –25»
тұрғын үй бағдарламасы секілді
жаңа мүмкіндіктер талқыланды.
Кездесу
қорытындысында
Премьер-Министр
Бақытжан
Сағынтаев Елбасы тапсырмаларын
орындау, өңірде шетелдік инвесторлар
салып
жатқан
жаңа
кəсіпорындар үшін қажетті кадрларды даярлау керектігіне көңіл
аудару, алға қойылған жоспарлар
бойынша жұмыс жүргізу, туындаған
мəселелерді шешу жөнінде бірқатар
нақты тапсырмалар берді.
Гүлім Сембай
А удан əкімдігінде
Бірігіп жұмыс атқару керек
27 сəуір күні аудан əкімдігінің
мəжіліс
залында
өткен
кеңейтілген аппарат жұмысында
аудан əкімі Нұркен Кобжанов
өзекті үш мəселені қарастырды.
Күн тəртібіндегі бірінші мəселе
бойынша Мамыр мерекелерін өткізу
туралы Ішкі саясат бөлімінің басшысы
Дана
Молдағалиева
мəлімдеді.
Атаулы
мерекелерді
ұйымдастыру шараларының алдын
ала елді мекендердің санитарлық
тазалығы мен абаттандырылуына
қатысты біраз сын айтқан аудан
əкімі, жергілікті əкімдер ауыл
маңдарындағы заңдастырылмаған
күл - қоқыс орындарын жою бойынша
жергілікті
а у ы л ш а р у а ш ы л ы ғ ы
құрылымдарының,
бизнестің
əлеуметтік қатысуымен бірлесе
жұмыс атқаруы керек, - деді аудан
əкімі.
Жергілікті полиция қызметіне
қоғамдық тəртіпті қадағалап, халық
көп жиналған жердегі тəртіпті
ерекше назарда ұстауды тапсырды.
Барлық
мерекелік
шаралар
ұйымдастырылған
орындарда
салқын сусын мен жеңіл тамақ саудасы
жəне
медицина
қызметкерлерінің кезекшілігі міндеттелді.
Орындаушылық тəртіп бойынша
қаралған мəселеде аудан əкімі берген тапсырмалардың орындалуы
туралы
ұйымдастырушылық
бөлімінің басшысы Нұрым Ысқақов
баяндады.
Көктемдік далалық жұмыстарға
дайындық
бойынша
Ауылшаруашылық
бөлімі
басшысының міндетін атқарушы
Жанбота
Кокишевтің
есебі
тыңдалды. Көктемгі егіске 80
жоғары
еңбек
өнімділігімен
қамтылған кешен, 1630 əртүрлі
тұқым сіңіргіштер жұмылдырылмақ.
Олардың қуаттылығымен тəулігіне
25 000 гектар алқапқа тұқым
сіңірілетін
болады.
Ауылшаруашылығы құрылымдарын
жанар жағармаймен қамту шаралары жүзеге асырылу үстінде.
Науқанда сіңірілетін тұқымның 30,5
тоннасы сұрыптамадан өткен,
стандартқа сай 1,2,3 сыныпты.
Көктемгі егісте малға азықтық
мақсатта 10 000 гектар, картоп –
210 гектар, көкөніс – 51 гектар
алқапқа себілетін болады. Астық
алқабы былтырғыдан 22,6 мың
гектарға ұлғайтылып, барлығы
336,7 мың гектарды қамтып,
олардың құрамын 8 000 гектар
майлы дақылдар толықтырып отыр.
Кеңейтілген аппарат жұмысының
күн тəртібіндегі қаралған мəселелер
бойынша туындаған сұрақтарды
талқылай келе, аудан əкімі Нұркен
Кобжанов жергілікті əкімдер мен жауапты мамандарға тапсырмалар
жүктеді.
Сержан Смаханұлы
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
Èçìåíåíèÿ âíåñóò â "Íóðëû æåð"
ñ ó÷åòîì ïðîãðàììû "7-20-25"
В
программу
жилищного
строительства "Нурлы жер" внесут корректировки в связи с реализацией «Пяти социальных
инициатив Президента». Об этом
сообщили в пресс-службе МИР
Казахстана, передает NUR.KZ.
Отмечается, что программа переутверждается как государственная.
Также планируется увеличить
объемы строительства жилья и финансирования.
«С учетом внедрения новой ипотечной программы "7-20-25" пересмотрены механизмы программы
"Нурлы жер", предусматривающие
исключение задачи субсидирования ипотеки.
При этом обязательства по заключенным и заключаемым ныне
договорам будут выполнены (по
принятым обязательствам и прогнозным заявлениям граждан предусматривается 6,4 миллиарда
тенге)", - говорится в сообщении.
Кроме того, для подготовки
стройплощадок планируется увеличить объемы финансирования
строительства инженерных коммуникаций в районах жилищной застройки с 80 до 100 миллиардов
тенге.
"Начиная с 2019 года, предлагается ежегодное дополнительное
выделение средств из республиканского бюджета в размере 10 миллиардов тенге на финансирование
строительства арендного жилья без
выкупа (с 25 до 35 миллиардов
тенге), что позволит ежегодно обес-
«Болашаққа бағдар:
Рухани жаңғыру”
Основы патриотизма
закладываются с детства
Патриотическое воспитание всегда занимало важнейшее место в системе воспитательной работы в школах, и казалось бы,
приносило свои положительные результаты.
Однако в своей статье «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания»
Президент нашей Республики Н. А. Назарбаев заострил внимание на необходимости
усилить эту работу с детьми, предложив программу «Рухани жаңғыру». В программе достаточно детально обозначены направления,
на которые нужно обратить особое внимание
и упоминается о, казалось бы, общеизвестной, и такой важной истине, что патриотизм
прежде всего начинается с любви к своей
малой родине, а лучшая форма патриотизма
– это изучение истории родного края. Эти вопросы нашли свое отражение в программе
«Туған жер», которая положена в основу воспитательной работы в средней школе № 23
поселка Молодежный.
В течение учебного года в школе велась разнообразная, плановая работа в этом направлении. Но
самым серьезным проектом стало создание музея истории поселка. В течение нескольких месяцев учащиеся всех классов собирали материал об истории
строительства поселка и каждого административного
здания, об истории создания предприятий и учреждений, о людях, а для наглядности изготовили макеты
всех основных административных зданий поселка. Открытие музея состоялось в день празднования Наурыза. Вниманию гостей была представлена выставка
макетов, которые просто поразили своей схожестью с
оригиналами и мастерским исполнением. А гиды провели содержательную и очень интересную экскурсию.
Не трудно понять, какая большая изыскательская работа предшествовала открытию этого замечательного
музея, сколько творчества и старания вложили дети и
их родители в изготовление экспонатов. Особое место
в музее отведено истории родной школы. На стендах
можно найти много интересных материалов об истории строительства школы, о директорах и учителях,
посвятивших школе долгие годы своей жизни, о выпускниках, добившихся успехов. Правда, отдельного
большого помещения для музея в школе не оказалось,
и музей расположен в рекреации, но дети очень бережно относятся ко всему тому, что создали своими руками.
Теперь в музее проходят экскурсии, классные часы,
где учащиеся с большим интересом рассматривают
экспонаты, задают интересующие их вопросы. Многие
из них серьезно увлеклись краеведением, встречаются
со старожилами, пополняют музей новыми экспонатами и достоверными сведениями. А еще дети мечтают о будущем поселка и свои мечты воплощают в
макеты зданий такие, какими они хотели бы их видеть
в будущем. И это как нельзя лучше говорит о том, что
им дорог поселок, в котором они живут, они хотят, чтоб
он был красивым, благоустроенным, чистым и современным, таким, каким представляют его в своих мечтах.
Е. ВРОНА
печивать жильем дополнительно
еще более одной тысячи семей из
социально уязвимых категорий.
Для активного участия частных
застройщиков в этой программе
акиматы теперь смогут приобретать
у них готовые объекты жилья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках изменений предусматривается покупка
нереализованных вкладчикам Жилстройсбербанка кредитных квартир
местных исполнительных органов
клиентам частных банков.
По информации ведомства ожидается, что принятые меры позволят
обеспечить
ежегодную
динамику прироста объемов ввода
жилья на восемь процентов и достичь обеспеченности жильем к
2030 году на одного человека 30
квадратных метров.
«Бір аймақ, бір кітап
акциясын» қолдаймыз
ҚР
Президенті
Н.Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру»
б а ғ д а рл а ма л ы қ
мақаласында «Білімнің
салтанат құруы. Білімді,
көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің
қанымызда бар қасиет. Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін əркім терең
түсінуі керек. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бəрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді»,- делінген.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында облыс
бойынша «Бір аймақ-бір кітап» акциясы өтіп жатыр.
Осы акция ауданымыздың барлық мектептерінде
жүргізілуде. Біздің мектебімізде де арнаулы жоспар бойынша ісшаралар жалғасып жатыр.
Акцияның бір тармағы қазақ халқының ертегілерін
оқуға арналды. Оқушылар бірнеше қызықты да
мазмұнды ертегілермен танысты. Бастауыш сыныптар
арасында қазақ халқының «Жақсы мен жаман» ертегісінен шығарма жазу сайысы өткізілді.
Жоспар бойынша атақты партизан жазушы Қасым
Қайсеновтың «Жау тылындағы бала» шығармасымен
оқушылар танысып шықты. Оқушылар шығармамен
танысып шыққан соң, қазақ тілі мұғалімі Қазақстанның
Халық Қаһарманы, көрнекті жазушы, Ұлы Отан
соғысының ержүрек батыры, əйгілі партизан, көзі тірісінде аты аңызға айналған халқымыздың қайталанбас
біртуар даңқты перзенті, жауынгер жазушы, Халық
Қаһарманы Қасым Қайсеновтың «Жау тылындағы
бала» повесі бойынша əңгіме-талдау өткізді.
Ісшара аясында «Қасым Қайсенов- жауынгер жазушы», Сəбит Мұқановтың «Балуан Шолақ» повесі бойынша атты кітап көрмелерінде кітапханашы шолу
жасады. Сондай-ақ, сəуір айындағы ісшара Ғабиден
Мұстафиннің «Қарағанды» романына арналды. Жазушы Ғабиден Мұстафин біздің жерлесіміз екенін
мақтаныш етеміз. Ол кісінің шығармаларының кейіпкерлері шынайы өмірден алынып, облысымыздың кен
өндірушілеріне арналған. Қарағандының ашылу негізіндегі жаңа өндірісте адамдар арасындағы туған
жаңаша қарым-қатынасты, қоғамдық ой-сананың жетілуін, бір кездегі бейнет көрген қараңғы жұмысшылар
ортасынан білімді маман интеллегенцияның өсіп
шығуын суреттейді. Оқушылар осы романмен танысып, мəнерлеп оқу сайысын өткізді. Мектеп кітапханашысы Ғабиден Мұстафин шығармашылығына арнап
кітап көрмесін ұйымдастырды.
Онда оқушылар
жазушының басқа да шығармаларымен танысты.
Қазіргі таңда кітап оқитын оқырмандар азайып кетті.
Жаһандану заманында адамдар түрлі ақпараттық технология көмегіне сүйенетін болды. Бірақ соған
қарамастан кітаптың рөлі ерекше. Кітапты қолына
ұстап оқыған адам рухани жағынан байып, есте сақтау
қабілеті артады. Кітап оқу адамның тіл байлығын дамытады. Мамыр айында бұл акция қорытындыланады,
бірақ сол бойында кітап беті жабылып қалмай, мектебімізде оқырмандар саны артады деп ойлаймын.
Ш. АБЖАМАЛОВА,
Ошағанды селосының негізгі мектебінің қазақ
тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
3 стр.
“Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру”
Қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын
графикасына көшіру мəселесі қалай насихатталуда?
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2017 жылдың сəуір
айында «Мен 2012 жылғы желтоқсан айында жария
еткен "Қазақстан - 2050" Стратегиясында "2025 жылдан
бастап латын əліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін"
мəлімдедім. Бұл – сол кезден барлық салаларда біз
латын қарпіне көшуді бастаймыз деген сөз. Яғни, 2025
жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді,
оқулықтарды, бəрін де латын əліпбиімен басып шығара
бастауға тиіспіз. Ол кезең де таяп қалды, сондықтан біз
уақыт ұттырмай, бұл жұмысты осы бастан қолға алуымыз керек», - деп Үкіметке тапсырмалар берген болатын. Бір жыл ішінде Республиканың бұқаралық ақпарат
құралдарында, интернет сайттарында атқарылған шаралар, пікірталастар, семинарлар өткізілгені жайлы
ақпараттар, түсіндіру жұмыстары өткізіліп келеді. Осы
бағытта Осакаров ауданында қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру мəселесі қалай
насихатталуда? Қандай шаралар атқарылуда? деген
сұрақтар төңірегінде Осакаров ауданы білім бөлімінің
басшысы Ақмағанбетова Айнагүл Ыдырысқызымен
сұхбаттастық.
- Айнагүл Ыдырысқызы, қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру мəселесін
насихаттау
ауданымыздың
білім
беру
ұйымдарында қалай жүріп жатыр?
- Осакаров ауданының білім бөлімі қазақ тілі əліпбиін
кириллицадан латын графикасына көшіру мəселесін
насихаттау бойынша ісшаралар жоспарын құрды. Жоспар ауданымыздың барлық білім беру ұйымдарына жіберіліп, мектептерде осы жоспар негізінде насихаттау
жұмыстары атқарылуда. Жоспарға нормативтік –
құқықтық құжаттар, ұйымдастыру кезеңі, білім беру
ұйымдарындағы қызметкерлерге, оқушыларға, ата аналарға түсіндіру - насихаттау жұмыстары, интернет
сайт беттеріне, бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау бағытында ісшаралар жүргізілуде.
- Осы уақытқа дейін қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру мəселесіне
қатысты нақты қандай шаралар атқарылды?
- Насихаттау шаралары ең алдымен Елбасының
«Болашаққа
бағдар:
рухани
жаңғыру»
бағдарламасымен танысудан басталды. «Қазақ тілі
əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2017
жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен жəне 2018
жылдың 19 ақпанында өзгертілген Жарлықпен бекітілген латын графикасына негізделген қазақ тілі əліпбиін
түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар, əрбір
мектепте «Латын əліпбиін үйренеміз» тақырыбында
ақпараттық бұрыштар, мектеп кітапханаларында
«Латын
тілі
əліпбиі
тарихынан»
көрмелері
ұйымдастырылды. Мектеп қызметкерлерін, ата - аналарды латын тілі əліпбиімен таныстырып, насихаттау
мақсатында
жиындар
өткізіліп,
сауалнамалар
жүргізілді. Сондай – ақ, оқушылармен жұмыс бары-
сында дөңгелек үстелдер, сынып сағаттары, эссе жазу
байқаулары өткізілді.
- Сауалнама деп айтып кеттіңіз, оған қандай
сұрақтар енгізілді жəне сауалнамаға қорытынды
жасалып жатыр ма? Қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру
мəселесіне
қатысты мектеп ұжымының, ата - аналардың пікірі
қандай?
- Əрбір білім беру ұйымдарында жүргізілген сауалнама сұрақтарын жалпылап алсақ, сұрақтар: «Қазақ тілі
əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы ақпаратты қайдан немесе кімнен білдіңіз?», Қазақ
тілі əліпбиінің кириллицадан латын графикасына
көшуіне не себеп?», «Латын əріптері сізге таныс па?»
деген бағытта қойылды. Жүргізілген сауалнамаға нақты
қорытынды жасалып, пайызы есептелген жоқ əрине.
Бірақ жалпылай қорытындылағанда көзі ашық, көкірегі
ояу көпшілік қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын
графикасына көшуі туралы ақпараттанған, себептерін
де біледі, пікірлері де оң, яғни көпшілігі қолдап отыр.
- Нөлiншi сыныпта 2020 жылдан бастап, қазақ
тілін латын графикасымен оқыту басталады ма?
- ҚР БҒМ білім берудің барлық деңгейінде 2025 жылға
дейін қазақ тілі əліпбиін латын графикасына көшіру кестесін бекіту туралы бұйрығы жарияланды. Кестеге
сəйкес, қазақ тілі əліпбиінің латын графикасына
көшіруге байланысты латын графикасына негізделген
қазақ тілі əліпбиін оқыту кестесі мынадай:
0, 1 сыныптар - 2020 жыл
0, 1 плюс 2 сыныптар - 2021 жыл
0, 1, 2 плюс 3 сыныптар - 2022 жыл
0, 1, 2, 3 плюс 4 сыныптар - 2023 жыл
0, 1, 2, 3, 4 плюс 5 - 9 сыныптар - 2024 жыл
0, 1, 2, 3, 4, 5 - 9 плюс 10, 11 сыныптар - 2025 жыл.
- Осы уақытқа дейін мамандар қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру мəселесіне
байланысты латын əліпбиін үйрену курстарында оқып
үлгере ме? Осакаров ауданы бойынша кадрлар дайындау курстарына оқытуға мамандар жіберілді ме?
- Жоғарыда айтып кеткен кестеде «2019-2025 жылдар аралығында мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру жоспарланды. Еліміз бойынша
192 мыңнан астам мұғалім латын графикасына көшуге
байланысты біліктілігін арттырады», - делінген. Облыс
бойынша қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру курс кестесіне байланысты мамандар курстарға жіберіледі. Қазіргі таңда облыстық,
Республикалық
семинарлар
өткізіліп,
соған
ауданымыздың қазақ тілі мен əдебиеті пəні мұғалімдері
қатысты. Осы жəне басқа да шаралар тізбегі
ауданымыздың білім беру ұйымдарында жалғасын табады.
Айнагүл
Ыдырысқызы,
уақыт
тауып,
сұхбатымызға жауап бергеніңіз үшін көп рахмет.
Сұхбаттасқан, Гүлім Сембай
“Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру”
Балуан Шолақ – елімнің мақтанышы
«Осакаровка кентінің № 9 гимназиясы базасындағы тірек мектебі (ресурстық орталығы)» КММнде «Бір аймақ – бір кітап»
облыстық акциясы аясында 11
сынып оқушыларына – Сəбит
Мұкановтың «Балуан Шолақ» повесі бойынша «Балуан Шолақ –
елімнің
мақтанышы»
атты
дөңгелек үстел өткізілді. Елбасымыз
Нұрсұлтан
Əбішұлы
Назарбаевтың «Рухани жаңғыру»
бағдарламасы аясында өткен
шараға 11- сынып оқушылары
арасында №9 гимназия жəне
ауданның №6 ОМ, №10 ОМ, №13
ОМ, № 17 ОМ оқушылары
қатысты. Олар Балуан Шолақ жайында
көптеген
қосымша
мəліметтер
алды.
Əртүрлі
сұрақтарға жауап беріп қана
қоймай, өзара пікірталасқа түсіп,
əр оқушы өз ойларын айқын білдіре алды.\
Тəуелсіздік жолындағы ерлік
күрес, осы қиын жылдары елдің
азаттығын, еркіндікті аңсаған ата бабамыз туралы жəне қазақ елінің
өткені, бүгіні, болашағы жайлы
дəріптей
келе,
Тəуелсіз
Қазақстанның 26 жыл ішіндегі қол
жеткен
жетістіктерімен
таныстырдық. Отанды сүюге, туған
еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін
арттыру, əсемдікке, жауапкершілікке,
елге, жерге деген патриоттық сезімдерін
ояту,
елінің
мұрасын
жалғастырушы
азамат
болуға
тəрбиелеу əр ұстаз міндеті.
Еліміздің біртуар ақыны мен «Балуан
Шолақ»
шығармасына
оқушылар саяхат жасап, оның
ерекше қабілеттерімен таңдана танысты. Сонымен қатар, бүгінгі жəне
кешегі балуандарды салыстыра отырып, тапсырмаларды да белсенді
орындады.
«Алып анадан туады» дейді қазақ
даналығы, отбасының ұйытқысы
болып отырған аналар, елдің ертеңі
болар ұрпақ тəрбиелеуде ақ
жаулықты əжелеріміздің, ақ самайлы
аналарымыздың үлесі зор. Осыған
байланысты оқушыларға да ақ
жаулықты аналарымыздың ерлігі
мен қатар, нəзіктігі де айтыла кетті.
Қазіргі жас аруларымыз осындай
балуанның анасы – Қалампыр аналардан үлгі алу керектігіне мəн берілді.
«Еліміздің болашағы жастардың
қолында», 11 сынып оқушылары
өздерінің
болашаққа
деген
көзқарастарын «Балуан Шолақ –
елімнің мақтанышы» атты дөңгелек
үстеліне белсене қатыса отырып,
қалыптастырды деп ойлаймыз.
А. Б . Бейсекеева,
Г. Б. Давлетбакова,
«Осакаровка кентінің № 9
гимназиясы базасындағы тірек
мектебі (ресурстық орталығы)»
КММ-нің қазақ тілі мен əдебиет
пəнінің мұғалімдері
Афиша
праздничных
дней
Культурно-массовые, спортивные и досуговые мероприятия, посвященные
празднованию Дня единства народа Казахстана.
1 мая 2018 г.
10.30 час. – праздничное шествие с участием руководителей района, учащихся
школ, коллективов предприятий и учреждений райцентра.
11.00 час. – на площади Парка культуры и
отдыха п.Осакаровка театрализованная концертная программа «Ынтымақ, бірлік, келісім-ең басты байлық ел үшін», поздравление
акима района. Будет организована торговля.
12.00 час. - легкоатлетическая эстафета по
улицам п. Осакаровка.
13.00 час. - спортивные соревнования по
баскетболу в ФОК п. Осакаровка.
2 мая 2018 г.
16.00 час. - в РКДЦ районный смотр хоров,
посвященный Дню Победы и 20-летию города Астаны.
Отдел культуры и развития языков,
районный культурно-досуговый центр
Осакаровского района
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
4 стр.
К 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
íÄäéÖ çÖ áÄÅõÇÄÖíëü
26 ‡ÔÂΡ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸
Úˉˆ‡Ú¸ ‰‚‡ „Ó‰‡ ÒÓ ‰Ìˇ
͇ڇÒÚÓÙ˚ ̇ ◊ÂÌÓ·˚θÒÍÓÈ ‡ÚÓÏÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÒڇ̈ËË. 26 ‡ÔÂΡ 1986 „Ó‰‡
̇ ˝ÚÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÒڇ̈ËË,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ”Í‡ËÌÒÍÓÈ ––— (Ì˚ÌÂ
ñ ”Í‡Ë̇) ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‡ÁÛ¯ÂÌË ˝ÌÂ„Ó·ÎÓ͇, ‚ ÂÁÛθڇÚÂ
˜Â„Ó
·˚Î
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÁÛ¯ÂÌ ‡ÍÚÓ Ë ‚ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ Ò‰Û
·˚ÎÓ ‚˚·Ó¯ÂÌÓ Ó„ÓÏÌÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚Ì˚ı
‚¢ÂÒÚ‚. ›Ú‡ ‡‚‡ˡ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÍÛÔÌÂȯÂÈ Á‡ ‚Ò˛
ËÒÚÓ˲ ‡ÚÓÏÌÓÈ ˝ÌÂ„ÂÚËÍË Í‡Í ÔÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Û ÔÓ„Ë·¯Ëı Ë ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÓÚ
 ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ Î˛‰ÂÈ, Ú‡Í
Ë
ÔÓ
˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÏÛ
Û˘Â·Û. ¬˚ÒÓÍË ‰ÓÁ˚
Ó·ÎÛ˜ÂÌˡ Îˈ, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
ËÁ ˜ËÒ· ‡·ÓÚ‡‚¯Ëı ̇
¿›– Ë Á‡ÌˇÚ˚ı ÎË͂ˉ‡ˆËÂÈ ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ ‡‚‡ËË,
ÔÓÒÎÛÊËÎË Ô˘ËÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË Ë ÒÏÂÚË ÒÓÚÂÌ
β‰ÂÈ.
¡ÓΠ115 Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ËÁ 30-ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚
·˚ÎË ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡Ì˚. ƒÎˇ ÎË͂ˉ‡ˆËË ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ ‡‚‡ËË
·˚ÎË ÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡Ì˚ ·ÓÎÂÂ
600 Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ ·Óθ¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ˝ÚÓ ·˚ÎË ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘ËÂ
ËÁ
‚ÓËÌÒÍËı
˜‡ÒÚÂÈ –Ó‚ÂÚÒÍÓ„Ó –Ó˛Á‡.
ŒÎ„ ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚˘ œÎˇÒÛÌÓ‚
̇ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÒÎÛÊËÎ ‚
”Í‡ËÌÂ, ‚ „ÓӉ ¡Ó‚‡˚.
¬ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘Ë Ëı ˜‡ÒÚË
ÚÓÊ ÔËÌËχÎË Û˜‡ÒÚË ‚
ÎË͂ˉ‡ˆËË ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ ‡‚‡ËË. ¬ ÒÂÌÚˇ· ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
ÍÓχ̉˚ ËÁ ¯ÂÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
·˚Π̇Ô‡‚ÎÂÌ ‚ ◊ÂÌÓ·˚θ
Ë ŒÎ„ ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚˘. ¬ ˝ÚÓÈ
ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏÓÈ
´ÍÓχ̉Ëӂͪ ÓÌ ÔÓ·˚Î ÚË ÏÂÒˇˆ‡.
ÕÓ Û‚Ë‰ÂÌÌÓÂ Ë ÔÂÂÊËÚÓÂ
Ú‡Ï ÂÏÛ Á‡ÔÓÏÌËÎÓÒ¸ ̇ ‚Ò˛
ÊËÁ̸. ¬Ó-ÔÂ‚˚ı, Úˇ„ÓÚË·
҇χ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÓÍÛ„ ñ ÔÛ-
ÒÚ˚ ÛÎˈ˚, ÔÛÒÚ˚ ‰Óχ,
ÁÎӂ¢‡ˇ Ú˯Ë̇. —‰ÍÓ ‚
͇ÍÓÏ ËÁ ‰ÓÏÓ‚ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ
‚ÒÚÂÚËÚ¸ ÒÚ‡ËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â
ÓÚ͇Á‡ÎËÒ¸ ÛÂÁʇڸ ËÁ Ó‰Ì˚ı ÏÂÒÚ, ‡ ̇ ÛÎˈ‡ı ·Ó¯ÂÌÌ˚ı ̇ ÔÓËÁ‚ÓÎ ÒÛ‰¸·˚
ÊË‚ÓÚÌ˚ı. ¬ Á‡‰‡˜Û ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘Ëı ‚ıÓ‰ËÎÓ ÓˆÂÔÎÂÌË ÔÓ‡ÊÂÌÌ˚ı ‡‰Ë‡ˆËÂÈ
ÚÂËÚÓËÈ, ‚˚‚ÓÁ ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ β‰ÂÈ, Ô‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
χÓ‰ÂÒÚ‚‡
(Í
ÒÓʇÎÂÌ˲, ‚ ÚÛ‰Ì˚ ‚ÂÏÂ̇ ̇ıÓ‰ˇÚÒˇ β·ËÚÂÎË Ì‡ÊËÚ¸Òˇ ̇ ˜ÛÊÓÏ „ÓÂ),
‡Á·Ó Á‡‚‡ÎÓ‚ Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ.
Ó̘ÌÓ, ÏÓÎÓ‰Âʸ Ì Á‡‰ÛÏ˚‚‡Î‡Ò¸ ̇‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ô·˚‚‡ÌË ‚ ÁÓÌ ‡ÚÓÏÌÓÈ
‡‚‡ËË ÓÚ‡ÁËÚÒˇ ̇ ÌËı.
œË͇Á‡ÌÓ ñ Á̇˜ËÚ, ̇‰Ó ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸. ƒ‡, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ „Ó‚Óˇ, ÓÒÓÁ̇ÌË ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ú˚
ÔÓÏÓ„‡Â¯¸ β‰ˇÏ, ÔÓÔ‡‚¯ËÏ
‚ ·Â‰Û, Ôˉ‡‚‡ÎÓ Ê·Ìˡ
‡·ÓÚ‡Ú¸ ËÁÓ ‚ÒÂı ÒËÎ Ë ‰‡ÊÂ
‚ ͇ÍÓÈ-ÚÓ ÒÚÂÔÂÌË ‚ÒÂΡÎÓ
„Ó‰ÓÒÚ¸ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ú˚ ÔÓÎÂÁÂÌ ‰Û„ËÏ.
‡Í Á̇ڸ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ô·˚‚‡ÌË ‚ ◊ÂÌÓ·˚Π‰Îˇ
ŒÎ„‡ ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚˘‡ ÔÓ‰ÎËÎÓÒ¸ ·˚ ‰Óθ¯Â. ÕÓ ‚ ÌÓˇ·Â
ÔÓ‰Ó¯ÂÎ ÒÓÍ Â„Ó ‰ÂÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË, Ë ÓÌ ‚ÂÌÛÎÒˇ ‰ÓÏÓÈ,
‚ ‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ‚ Ó‰ÌÓ ÒÂÎÓ
¿Í·Û·Í. Õ‡ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÂÏÛ
ÚÓθÍÓ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸
ÎÂÚ, ‡ ‚ Â„Ó Ì·Óθ¯Û˛ ·ËÓ„‡Ù˲ ÛÊ ·˚ÎË ‚ÔËÒ‡Ì˚
ÒÚ‡Ìˈ˚ ÒÚ‡¯ÌÓÈ Ú‡„‰ËË - ÓÌ ·˚Î Ô˘ËÒÎÂÌ Í
˜ËÒÎÛ Î˛‰ÂÈ, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı
‚ ÎË͂ˉ‡ˆËË ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ
◊ÂÌÓ·˚θÒÍÓÈ ‡‚‡ËË.
– „Ó‰‡ÏË, ÍÓ̘ÌÓ ÊÂ, Í
ÌÂÏÛ Ô˯ÎÓ ÔÓÌËχÌËÂ
ÚÓ„Ó, ̇ÒÍÓθÍÓ Ô‡„Û·ÌÓ
ÏÓ„ÎÓ ÓÚ‡ÁËÚ¸Òˇ ̇ ÌÂÏ ˝ÚÓ,
͇Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓÂ
Û˜‡ÒÚË ‚ ÎË͂ˉ‡ˆËË ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ ÚÓÈ ÒÚ‡¯ÌÓÈ ‡‚‡ËË Ì‡ ◊ÂÌÓ·˚θÒÍÓÈ ¿›–.
ÕÓ ˝ÚËı ÒÚ‡Ìˈ ËÁ ÊËÁÌË ÌÂ
‚˚˜ÂÍ̯¸. ŒÌË ·˚ÎË. »,
Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ, Ò·‚‡ √ÓÒÔÓ‰Û
¡Ó„Û, ˜ÚÓ ÓÌË Ì ÓÒÚ‡‚ËÎË Ì‡
ŒÎ„ ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚˘ ҂Ó„Ó
ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó ÒΉ‡. –ÂȘ‡Ò ÂÏÛ
ÔˇÚ¸‰ÂÒˇÚ ‰‚‡ „Ó‰‡. ŒÌ ËÏÂÂÚ
ÒÂϸ˛, ‰‚ÓËı ‚ÁÓÒÎ˚ı ‰ÂÚÂÈ
Ë ‰‚Ûı ‚ÌÛÍÓ‚. œ‡‚‰‡, ‰ÂÚË
҉·ÎË Ò‚ÓÈ ‚˚·Ó ñ ÊË‚ÛÚ
Ë Û˜‡ÚÒˇ ‚ —ÓÒÒËË. œÎ‡ÌËÛÂÚ
ÛÂı‡Ú¸ ‚ —ÓÒÒ˲ Ë Ò‡Ï ŒÎ„
¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚˘. ÕÓ ÔÓ͇ ÓÌ
ÊË‚ÂÚ Á‰ÂÒ¸, ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÕÛËÌÒÍÓÏ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓÏ
ÍÓÏÔÎÂÍÒ χ¯ËÌËÒÚÓÏ ÚÂÔÎÓ‚ÓÁ‡. —‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ ÒÓ‚ÂÒÚ¸,
Ò ÔÓÎÌÓÈ ÓÚ‰‡˜ÂÈ. ŒÚÌÓÒËÚÒˇ
ÍÓ ‚ÒÂÏ Ò‚ÓËÏ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚˇÏ
Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÌËÍÚÓ Ì ÏÓ„
Ô‰˙ˇ‚ËÚ¸ Í ÌÂÏÛ ÌË͇ÍËı
ÔÂÚÂÌÁËÈ. ›ÚÓ ‚ Â„Ó ı‡‡ÍÚÂÂ, ˝ÚÓ ÌÓχ Â„Ó ÊËÁÌË.
¬ ‡Á„Ó‚ÓÂ Ò ŒÎ„ÓÏ ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚˘ÂÏ ˇ ÒÔÓÒË· Â„Ó Ó
ÚÓÏ, ·˚‚‡Î ÎË ÓÌ ËÎË ıÓÚÂÎ
·˚ ÔÓ·˚‚‡Ú¸ ̇ ÏÂÒÚ ‡‚‡ËË Ì‡ ◊ÂÌÓ·˚θÒÍÓÈ ¿›–.
ŒÌ ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÔÓÂı‡Ú¸ ÚÛ‰‡,
ÂÏÛ Ú‡Í Ë Ì ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸. ¿ ‚ÓÚ
Ó ÒÛ‰¸·‡ı β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ ‡‚‡ËË Ë ÍÓÚÓ˚ ÍÓ„‰‡-ÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÎË͂ˉ‡ˆËË Â ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ, ÍÓ̘ÌÓ, Á̇ڸ ËÌÚÂÂÒÌÓ.
œÓÒÚÓˇÌÌÓ ‚ ÒÓˆÒÂÚˇı ÓÌ ÒÚ‡‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÎÂÊË‚‡Ú¸ ÊËÁ̸
Ò‚ÓËı Ó‰ÌÓÔÓΘ‡Ì Ë ÔÓÒÚÓ
ÌÂÁ̇ÍÓÏ˚ı, ÌÓ ÒÚ‡‚¯Ëı ‰Îˇ
ÌÂ„Ó Ó‰Ì˚ÏË ˜ÂÌÓ·˚θˆÂ‚. » ÍÓ̘ÌÓ ÊÂ, ÂÏÛ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ
ÒÚ‡¯ÌÓ ÓÚ
ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ Ó ·ÓÎÂÁÌˇı Ë ‡ÌÌÂÈ ÒÏÂÚË Î˛‰ÂÈ, ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÓÚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡¯ÌÓÈ
‡‚‡ËË Ë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‚
ÎË͂ˉ‡ˆËË Â ÔÓÒΉÒÚ‚ËÈ.
» ıÓÚˇ ÒÓ·˚Úˡ ÚÂı ÎÂÚ Ì ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸ ‚ÒÔˇÚ¸, ËÒÍÂÌÌ Ê·ÂÚ, ˜ÚÓ· ÓÌË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
ÔÓ‚ÚÓËÎËÒ¸, ˜ÚÓ· ‡ÚÓÏ ‚Ò„‰‡ ÒÎÛÊËΠβ‰ˇÏ ÚÓθÍÓ ‚
ÏËÌ˚ı ˆÂΡı Ë ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
ÔËÌÓÒËÎ ÒÚ‡‰‡Ìˡ Ë „Óˇ.
≈. ¬—ŒÕ¿
Р уха н и жа ң ғ ыр у –
о й са н а н ың к е м е л д ен у і
«Ұлттық салт - дəстүрлеріміз, тіліміз бен
жайлы əңгіме өрбітіп отырып, қазақы тəрбиені де
музыкамыз, əдебиетіміз, жоралғыларымыз,
тілге тиек етті. Əдебиет жайлы өрбіген əңгімені
бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз бо-
оқырман қауым қызыға тыңдады. Ұлт болмысы,
йымызда мəңгі қалуға тиіс»
тіл тағдыры да назардан тыс қалған жоқ. «Рухани
Н.Ə. Назарбаев
Ағымдағы жылдың 26 сəуірінде
Жаңғыру» бағдарламасы аясында
жаңғыру»
бағдарламасы бұл – халықтың
«Рухани
көңілінен шыққан, халықтың аңсап, сағынып
Қазақстан
отырған рухани дүниесі. Бағдарлама аясында біз
Журналистер Одағының мүшесі, композитор
мəдениетті қолға алдық, тарихты зерделедік.
Бақытқали Мұсабековтың аудан тұрғындарымен,
Бізге қалған ұлағатты мұралардың бірі ол
жастармен ерекше кездесуі өтті. Кездесу Оса-
қазақтың би шешендерінің мұрасы. Ата -
каров ауданының əкімінің орынбасары Алма
бабаларымыздың айтып кеткен қара сөздерін
Шалабаеваның қатысуымен өтті.
халық арасында насихаттау – мақсатымыз» ,- деп
Сөз басында
Бақытқали Мұсабеков өзінің авторлық кітабын
Алма Шалабаеваға тарту етті.
Бақытқали
Мұсабеков
Бақытқали Мұсабеков ағамыз сөзін түйіндеді.
Кездесу соңында Алма Шалабаева, Бақытқали
өте
байсалды,
Мұхамедқалиұлына осынау рухани жүздесуі үшін
шұрайлы тілімен жиналған қауымды бірден бау-
алғыс білдірді.
рап алды. Көпшілік алдында сөз сөйлеу, əрбір
тұрғындары Бақытқали ағамызға ризашылығын
сөзіңді дұрыс саптай білу – өнер. Міне осы өнерді
білдіріп, əсерлі көңіл - күймен тарқасты.
меңгеру, сөйлеу мəдениеті мен шешендік өнер
Жиналған жастармен, аудан
Махаббат МҰХАМЕДҚАЛИ
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
ОБРАЩЕНИЕ
совета ветеранов
Осакаровского района
Уважаемые жители Осакаровского района!
История нашего района неотделима от истории Казахстана. Особая страница в
летописи края отведена спецпереселенцам, которые 87
лет тому назад насильственно были привезены на
территорию нашего района и,
находясь на поселении в номерных спецпоселках, пережили много горя и лишений.
Несмотря на нечеловеческие
условия жизни, спецпереселенцы не сломились, стойко переносили все невзгоды и
трудности, выстояли и не
очерствели душой, сохранив
веру в справедливость. Своей
драматической судьбой эти
люди доказали: вопреки всему
можно сохранить достоинство и
человечность.
Большой вклад они внесли в
развитие сельского хозяйства
района. В годы Великой Отечественной войны осакаровские
спецпереселенцы защищали
Родину с оружием в руках, трудились на полях и фермах под
девизом: «Все для фронта, все
для Победы!», а вернувшись с
войны, начали налаживать
послевоенную жизнь, поднимали целину, строили светлую
счастливую жизнь.
Сегодня Осакаровский район
– место, где героическое наследие минувших лет гармонично
сочетается с сегодняшним
днём. Мы живём в мирное
время в молодом независимом
государстве, которое в дружбе
и согласии единым народом
уверенно смотрит в будущее.
Наш путь направлен на благополучие и процветание. Но построить счастливое будущее
возможно только тогда, когда
мы будем помнить прошлое и
извлекать из него уроки, чтобы
не повторилось то беззаконие и
человеческое бесчестие. Народная мудрость гласит о том,
что успешно живёт тот, кто помнит и чтит своё прошлое.
В 2011 году в поселке Осакаровка были открыты сквер и памятный знак, посвященные
памяти жертв политических репрессий. Сегодня они нуждаются в реконструкции и
реставрации.В рамках Программы «Рухани жаңғыру» по
подпрограмме "Атамекен" в
этом году запланировано провести реконструкцию сквера
жертв политических репрессий
под мемориальный комплекс
«Шаңырақ». Выделены бюджетные средства на благоустройство территории сквера.
Совет ветеранов Осакаровского района обращается ко
всем неравнодушным жителям
района, кому дорога память истории нашего края, внести свой
вклад и оказать спонсорскую
помощь в реконструкции сквера
и установке памятных знаков
номерных спецпоселков.
ХА БА РЛА Н Д ЫРУ
2016 жылғы 9 мамырынан бастап Осакаровка кентіндееске алу митингі кезінде «Мəңгілік өшпес полк» акциясы
өтеді. Оқушылар мен жерлестер Осакаровка көшелерінде
сарбаздар, офицерлер мен тыл еңбеккерлерінің суреттерімен шеруге шығады.
Барлықтарыңызды майдангер-жеңімпаздарды еске алу
үшін Осакаров ауданының «Мəңгілік өшпес полкын»
қалыптастыруға шақырамыз. Дəстүрлі «Мəңгілік өшпес
полк» сабын қалыптастыруға майдангерлер суреттерімен
келіңіздер. Шеру 2018 жылдың 9 мамыры күні сағат 10.30.
аудан əкімдігінің ғимаратынан басталады.
Музей əкімшілігі
Толығырақ телефон арқылы: 4-25-13
ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 2016 года 9 мая во время МИТИНГА ПАМЯТИ в п. Осакаровка проходит акция БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. Школьники
и односельчане проносят по улицам Осакаровки портреты
тех, кто ковал Великую ПОБЕДУ. Солдаты, офицеры, труженики тыла снова в Победном строю.
Всех, кому дорога память о ПОБЕДИТЕЛЯХ, приглашаем
продолжить эту традицию - приходите с фотографией фронтовиков на построение Бессмертного полка. Начало шествия в 10-30 ч. 9 мая 2018 г. от здания районного акимата.
Администрация музея.
Подробности по телефону: 4-25-13
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
5 стр.
“Болаш аққа ба ғ д а р : Р у х а н и ж а ң ғ ы ру ”
Та лп а қ т ың А хм ет ж ан ы : əдеби мұрасы
Бұқар жыраудың айтқанындай:
Дүниеде не өлмейді,
Жақсының аты өлмейді,
Ғалымның хаты өлмейді, –
демекші қандай қиын кезеңдерден
жоғалмай,
жойылмай
есімінің
ұмытылмай ел ауызында сақталып
келуі, əрі саналы, əрі шешен, əрі
көсем, бар ғұмырын елінің игілігіне
арнаған
азамат
болғандығын
айғақтайды. Көне көз, кəрі құлақты
қариялардан «Ахметжан туралы не
айта аласыз?» деп сұрағанда: «Би Ахметжан ба?», «Болыс Ахметжан ба?»,
«Ахметжан шешен бе?» деп нақтылай
бастайды. Адамның ел алдындағы
беделін, құрметін айқындайтын осы
сөздердің барлығы бір ғана тұлғаға –
Талпақтың Ахметжанына бағытталып
тұр. Өзге мəселелерге соңыра
тоқталармыз, бірақ, дəл осы жерде
бір орынды сұрақтың оқырман
ойына
оралары
сөзсіз.
Ол:
«Талпақтың Ахметжаны 1866 жылы
туған деген дерек қалай жəне қайдан
алынған?» деген мəселе. Тағы да ел
ауызында сақталып жеткен бір
əңгімеге назар аударуға тура келеді.
Қазақ
халқының
танымал
қайраткерлерінің бірі, ел бірлігі үшін
жарғақ құлағы жастыққа тимей жұмыс
жүргізген Ақбайдың Жақыбы, қазан
төңкерісіне
дейінгі
жəне
кейінгі
кезеңдерде да қуғын-сүргін көрді.
Қызы Аргуния əкесі туралы естелігінде
былай дейді: «Əкем 1886 жылы
Қарқаралы қаласындағы қазақ интернатына келіп оқуға кіреді. 1889 жылы Омбы
қаласындағы гимназияда оқып, оны бітірді. Содан кейін, Санкт-Петербург
университетінің заң факультетіне түседі.
1903 жылы осы факультетті алтын медальмен тамамдап, оқудағы алғырлығы
мен ерекше қабылеті үшін университет
советі оған заң магистры деген ғылыми
атақ береді». Сонымен, екі жылдай ғана
еркіндік көрген, нақтырақ айтқанда,
шаңырақ көтеруге ғана үлгерген Жақып
Ақбаев 1905 жылдан бастап, отыз жылға
жуық уақыт бойына қуғын-сүргінге түседі.
Бар кінəсы – əділдіктің жаршысы
болғаны. «1931 жылы Мұратты да алып
кетті. Одан көп уақыт өтпей шешемді де
қамап қойды. Төрт бала, үлкені мен,
үйде жалғыз қалдық. Бірнеше күн бір
бұрышқа тығылып жылап отырғанымыз
есімде. Туысқандарымыз да жоқ емес.
Бірақ, есік ашпайды, өйткені, «халық
жауының» балаларына қамқорлық жасады деген аттан қорқады. Осы бір кез
менің денсаулығыма үлкен зиян келтірді.
Бірер айдың шамасында шешем де,
Мұрат та босанып шықты. Сол кезде,
түрмеде
отырған
əкемнен
«Қазақстаннан басқа жаққа көшіңдер»
деген хабар келді. Сөйтіп, біз жазда
Қарақалпақстанның Төрткөл деген
қаласына көштік» дейді Аргуния. Міне,
осындай елім деп еңіреген азаматтың
жақын досы, тығыз қарым-қатынаста
болған
Ахметжан
да,
халықтың
қамқоршысы болған адам еді. Ел ішіндегі
əңгімеде
екі
қайраткердің
достығының себебін құрдастығына
саяды. Ақиқатында, тарихи құжаттар бойынша Ақбайдың Жақыбы да 1866
жылы туған. Бірақ, біздің пайымдауымызша
ынтымақтастық
олардың
құрдастығында ғана емес, мақсат пен
мүдденің бірлігінде. Қос тұлға да
халықтың қамын ойлаған азаматтар
болғандығында.
Көне көз қариялардың айтуынша
төңкерістен кейінгі келесі жылы, осы негізге сүйене отырып айтқан біздің пікіріміз бойынша 1918 жылы ақтардың елу
солдаты Жуанқоңыр деген таудың бауырында жолаушы келе жатқан үш салт аттыны қолға түсіреді. Үшеудің бірінің
Ақбайдың Жақыбы екенін біліп қойған
əскербасы оны ұстап қалады да, екеуін
қоя береді. Бірақ аттары болдырған
ақтар екі күн тынығу үшін сол жерде
аялдап қалады. Ал, босаған екеуі бірден
Талпақтың Ахметжанына келеді.
- Аға, біз ақтарға кездесіп қалдық.
Жақып ағаны ұстап қалды да, бізді босатты. Оны атаманға апарамыз, жауапқа
тартады дейді, не істейміз? – деп налиды. Ахметжан болса жүз құр атты алдына салғызып, бір ту биені жетекке
алғызып, бірнеше жігітпен ақтарға келеді. Келген бетінде биені сойғызып,
астырып, оларды тамақтандырып, жүз
атты сыйға тартады. Əбден риза болған
əскербасы:
- Мына құрметіңе мен разымын,
қандай қалауың бар? – дегенде Ахметжан:
- Бойына талап қонған иісі қазағыма
қанат болған, Арқаның бір асылын
абақтыға жаптырмақ ойың бар екен.
Райыңнан қайт, шешіміңді айт, келісіп
жолыңды бер, келісімге қолыңды бер.
Қайтесіңдер асыл текті, сендердің де
замандарың өтті, судың да сұрауы бар
деген, ойланыңдар! – деп нығыздай айтады. Əскербасы келісіп, Ақбайдың
Жақыбын босатады. Ауылға келіп, тай
сойдырып, ет астарып, Ахметжанның
үйіне «Сəлем береміз» деп, «Əңгіме
тыңдаймыз» деп ел жиналады. Ет піскенше біраз əңгіме де айтылады. Əңгіме
айтып отырып Жақып мырза əрегідік
басын шайқап-шайқап қояды екен.
Байқап отырған бір адам сұрақ қойыпты:
- Бағанадан бері көріп отырмын, сіз
əңгіме айтқанда басыңызды неге шайқай
бердіңіз?
Сонда Ақбайдың Жақыбы:
- Бүгін Ахаң үлкен іс қылды, сөзі өтіп,
тілі жетіп, мені құтқарды. Əй, Талпақ-ай!
Əй, Талпақ-ай! Ахметжанды оқытпадың,
ойына білім тоқытпадың, сондағы ісі мынадай! Егер оқыған болса, ойына білім
тоқыған болса, дұшпанды табанына
салып иілер еді, иісі қазақты билер еді, депті. Мұны естіген Ахметжан:
- Иə, бүгін бір үлкен іс қылдым, хабар
жетіп ақтардың əскеріне бардым,
бастығына қолқа салдым, сөзім өтіп,
тілім жетіп, Жақаңды босатып алдым.
Əй, Ақбай-ай! Əй, Ақбай-ай! Заманның
ағымына ердің, Жақыпты орыстың
оқуына бердің, оқысын деп еңбек
еткіздің, не мұратқа жеткіздің? Иісі
қазаққа ғана емес, орысқа да танылды
бірақ олардан да дұшпан көздер табылды, жала жабылды, қуғын көрді,
сүргін көрді! Егер оқытпасаң, əрі барса
иісі Арғын ғана білер еді, мен сияқты ел
ішінде қуғын көрмей жүрер еді! – депті.
Көп ішінде отырған Қосыбай баласы Алтынбек:
- Саудадан бөз қалады, шешеннен сөз
қалады, бұл құрдастардың қалжыңы ғой,
- деген екен.
Енді біз осы айтылған əңгімеге талдау
жасап көрелік. Алдымен деректерге
жүгінейік.
Тарихтағы үлкен тұлға Ақбайдың
Жақыбын оқырманға таныстыру біздің
ойымызша міндетті емес. Өйткені ол
қазақ халқына еңбегі сіңген қайраткер,
танымал азамат. Ал, «Алты Алаштың
ардағы» деген айдармен Қайырбек
Садуақасовтың жарыққа шығарған
«Жақып Ақбаев» деген еңбегінде: «Есімі
алты алашқа Мəшһүр болған Жақып
мырза Ақбаев 1876 жылғы (1866 жыл
болуы керек, баспада басылу барысында жаңсақ кеткен тəрізді М.А.) 7
қарашада кезіндегі Қарқаралы округы,
Берікқара болысындағы Төңіректас, немесе қазіргі Жезқазған облысы, Ақтоғай
ауданындағы
«Еңбек»
совхозы
орналасқан
аймақтағы
Ақбай
қыстағында дүниеге келген» деп жазады. Бұл мұрағат дерегі, тарихи
шындық. Егер жаңағы ел ішінде айтылып
жүрген əңгімені негіз етіп, Ахметжанды
Ақбайдың Жақыбымен құрдас деп
қарастырсақ, 1866 жылы туған болып
шығады. Екіншіден, əңгіменің мазмұны
өзгеріске ұшыраған, өңделген деуге негіз
жоқ. Себебі ол бірнеше ғасырларды басынан өткерген, талай өнерпаздардың
елегінен өткен «Қобыланды батырдың»
жыры емес. Үшіншіден, əңгіменің
өзегінде ақиқаттың жатқандығын тағы да
Қ. Садуақасовтың еңбегінен аңғарамыз.
Онда: «Қазан төңкерісінен кейін де Ж.
Ақбаевтың жағдайы күрт өзгере
қоймайды. 1918 жылы ақ қазақтардың
ату жазасынан кездейсоқ аман қалған
Жақаң
Алашорданың
белсенгері,
ұлтшыл деген айыптан кеңес орындары
да байып тапқызбайды» деп көрсеткен.
Яғни, осы жолғы құтқарушы Талпақтың
Ахметжаны болуы əбден мүмкін.
Енді шешендік сөздерге назар салып
көрелік. «Бойына талап қонған, иісі
қазағыма қанат болған, Арқаның
асылы». Бұл Ахметжанның Жақыпқа
берген бағасы. Сыртқы сұлулығы
ырғаққа сəйкес тербеліп тұр. Ал, ішкі
мазмұны өте маңызды. «Талаптыға нұр
жауар» дейді қазақ. Яғни, шешеннің
«талап қонған» дегені, Жақаңа «нұр
жауған азамат» дегенді мегзейді. Ал,
«қазаққа қанат» болуы «ел жүгін
арқалаған азамат» дегенде аңдатса,
«Арқаның асылы» деуі «Жақсының аты
қалады» демекші, есімі мен еңбегі
ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді дегенді
сездіреді. Өйткені, «асыл» ешқашан тозбайды, солмайды.
Сондай-ақ, Ахметжанның өзі де осал
адам емес. Бойына бес қаруын асынған
ақтардың əскербасысына күш көрсете
сөйлейді: «Райыңнан қайт, шешіміңді
айт! Келісіп жолыңды бер, келісімге
қолыңды бер!» яғни, берсең қолыңнан,
бермесең жолыңнан аламын деп отыр.
Сонымен қатар ескерту де бар:
«Қайтесіңдер асыл текті, сендердің де
замандарың өтті!» Осының бəрін
əскербасы түсінбей отырған жоқ, сезіп,
біліп отыр. Көнбеске шара жоқ, өйткені,
Ахаң мықты адам, еліне арқа сүйей
айтып отыр.
Ал, Жақыптың «Əй, Талпақ-ай! Əй,
Талпақ-ай!» деуі, немесе Ахметжанның
«Əй, Ақбай-ай!, Əй-Ақбай-ай!» деуі,
қазақи дəстүр тұрғысынан қарасақ
«Құрдастың өзіне өкпе жүрсе де, сөзіне
өкпе жүрмейді», замандас тұлғалардың
əзілі. Бірақ, əзілдің аясында да ақиқат
жатыр.
Жақыптың
Ахметжанды
«Дұшпанды табанына салып илер еді,
иісі қазақты билер еді» деп суреттеуі өте
жоғары деңгейде бағалауы. Яғни, Жақаң
Ахаң сондай деңгейге лайық болғаннан
кейін айтып отыр. Сол тəрізді Ахаң да
Жақаңды «иісі қазаққа ғана емес, орысқа
да танылды» деп оның Ресей
төңірегіндегі
елдердің
барлығына
танылған ұлт қайраткері ретінде баға береді. Яғни, бұл əңгіменің, мазмұнынан
үш мəселені аңғарамыз. Алғашқысы шешендік өнердің тамаша үлгісі, екіншісі тарихи дерек, үшіншісі азаматтардың
тарихтағы тұлғасы.
Талпақтың
Ахметжаны
туралы
əңгімелерді,
шешендік
сөздерін
Сағынбай, Бабажан, Ілияс тəрізді
қариялардан естіген едік. Олардың арасында Ахаңды көзімен көргендер де бар.
Мəселен, ол кісіні алғашқы көруін
Əбдудің Ілиясы былайша əңгімелейді:
«1918 жылдың күзі болатын. Əкемнің
қайтыс болғанына төрт жылдан асқан
еді. Шешемнің айтуымен жас та болсам,
малға қарап, ағайындармен бірлесіп
бағымға жіберетінмін. Заман талабына
орай мал басын азайтып, елуден астам
жылқы он шақты сиыр, жүзге тарта қой
қалдырған едік. Күздің бір айының ішінде
үш рет барымталап жылқының жартысынан көбін алып кетті. Кімдер екенін біле
алмай дал болдым. Жасы үлкен
ағайындармен ақылдастым. Бір жанашыр:
- Əй, Ілияс, сен өзің біле де, таба да
алмайсың. Осы өңірде жақсылығы жаннан асқан, қиналғандарға қол ұшын беретін, ел ішінің жағдайын толық білетін
бір ғана адам бар. Ол – Талпақтың Ахметжаны. Саған бір көмектессе сол ғана
көмек жасайды. Бірақ, ол кісі алдына
барған адамды сынайды. Өтсең қуана
бер, өтпесең бір дəм ішесің де қайтасың,
реніш болмайды, - деді. Сонымен, немере ағам екеуіміз бармаққа бел буып,
бірге аттандық.
Күн шыға аттанған біз түс ауа қажы
атаның ауылына келіп, би ағаның көрші
үйіне түстік. Жағдайымызды айтқаннан
кейін, үй иесі би ағаға барып,
қабылдайтынын айтып келді. Сəлден
кейін сəлем беріп, табалдырықтан аттадым. Аққұба өңді, ат жақты, бойшаң
адам екен. Үстінде оқаланған шапан, басында тақия. Сəлемімді алған бетте:
- Қай баласың? – деді.
- Əбдудің баласымын, атым Ілияс, дедім.
- Е, Əбдуден бір жетім қалды деп
естуші едім, маған келгендегі мақсатың
не? – деді.
Алдында
ауылдан
шыққанда
үлкендердің айтқанын əбден ұғып алған
мен, ойлана отырып, сұрақтарға абайлай жауап бердім.
- Би аға, келген мақсатым сізге сəлем
беру! – дедім.
- Мақсатыңа көңілім толды, тауып
сөйледің, енді тілегіңді айт!
- Тілегім сол, сізден көмек сұрай келдім.
Би ағаның мақтағанына көңілім
көтеріліп, еркін сөйлей бастадым.
- Көмегіңе қол ұшын берейін,
шаруаңды айт!
- Менің жетімдігімді басынып, малымды ұрлап алды, жəрдем етсеңіз!
- Ұры мықты болса жылқы ұрлайды,
күпті болса сиыр ұрлайды, қартайғанда
қой ұрлайды, жантайғанда астындағы
көпшігін ұрлайды, не жоғалттың? – деді.
- Жылқы – деп жауап бердім.
- Жарайды, таптырамын, ертең кешке
дейін еліңе жеткізеді, ал өзің əкең
Əбдудің сыбағасын жеп қайт! – деді де,
сырттан кіріп келген бір жігітке, – Мына
Əбдудің ұлына бір жауыр атты жетегіне
байлаңдар, - деп маған сынай қарады.
Би ағаның көзқарасын түсінген мен, бірден жауап қаттым:
- Би ағаның қолынан алған жауыр ат,
жай адамнан алған тұлпардан көш ілгері
емес пе? – дедім.
- Бала болсаң да байыпты сөйлеуді
үйреніп қалған екенсің, адамды семіртетін көңіл, ширататын өмір ғой, алдыңнан
жарылқасын, - деп ризашылығын білдірді. Сол сəтте əлгі жігіт есікті ашып:
- Би аға, бізде жауыр ат жоқ екен, не
істеймін? – деді. Би ағаң қынжыла жауап
қатты.
- Осы күнгі жастар сөз астарын
түсінбейтін болып барады. Нұрлан деген
болыс таз адамды кемсіткенде Жұмыр
деген шешен: «Болысеке! Ит жақсысы
тазы болады, ет жақсысы қазы болады,
жер жақсысы саз болады, мезгіл
жақсысы жаз болады, құс жақсысы қаз
болады, адам жақсысы таз болады»
деген еді, менің «жауыр ат» дегенім
əбден бапталған тəуір ат дегенім емес
пе? Дұрысын беріңдер! – деді. Би аға
мені бала деп олқысынбай барған шаруамды тындырып қайтарды».
Əбдуов Мухаммадғали Ильясұлы,
ф.ғ.д., профессор, Е.А. Бөкетов
атындағы ҚарМУ-дың филология
факультетінің деканы
6 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
Руханият
Жасөспірімдердің өз - өзіне қол жұмсауының алдын алу немесе
бір - бірімізге кеңес берейік, сөйлесейік, бірігейік, достасайық!
24 сəуір күні аудандық Мəдени
сауық
орталығында
«Жасөспірімдердің өз - өзіне қол
жұмсау себептері. Ересектердің
күйзелістік
жағдайларда
жасөспірімдерге көмек көрсетуінің
ролі» тақырыбында аудандық
конференциясы болып өтті. Осакаров ауданы əкімінің аппараты,
ішкі саясат, білім бөлімі, ҚММУ
жанындағы № 2 балалар аурулары кафедрасы, Қарағанды
облысының денсаулық сақтау
басқармасы бірлесе өткізген кең
ауқымды
конференциясы
жұмысын аудан əкімінің орынбасары,
аудан
əкімдігінің
жанындағы
кəмелетке
толмағандардың
ісі
жəне
олардың құқықтарын қорғау
жөніндегі комиссияның төрағасы,
жасөспірімдер
арасындағы
суицидтің
алдын
алу
бағытындағы мобилді жұмыс
тобының жетекшісі Алма Шалабаева жүргізіп отырды. Конференция жұмысы жасөспірімдердің
өз - өзіне қол жұмсауының алдын
алу,
күйзеліске
ұшыраған
жасөспірімдерге
ересектердің
жəрдем көрсете білуі жəне
жасөспірімдердің өз - өзіне қол
жұмсауына ата - аналарға алдын
алу шараларын қолдана білуге
үйрету
мақсатында
ұйымдастырылған болатын. Атап
айту керек конференцияда білікті
мамандардың ақыл – кеңестері
арқылы жасөспірімдердің өз өзіне қол жұмсау себептерін
анықтауда ата – аналарға дұрыс
бағыт беріліп, баламен сөйлесу,
өзара қарым - қатынас барысында баланың көзқарасымен
құқықтары жөніндегі уəкілінің 111
сенім телефонымен таныстырды.
Білім бөлімі мен аудандық
орталық аурухана əзірлеген ата –
аналар мен мамандарға арналған
ақпарат парақтарын таратты.
Қабылдаушы топ құрамында
аудандық прокуратура, ІІБ ЖПҚ
ЮП тəртіп сақшылары, «Нұр
Отан» партиясы аудандық филиалы мүшелері, ҮЕҰ, мектеп
директорларының оқу – тəрбие
жөніндегі орынбасарлары, ардагерлер кеңесі, жастар, психолог –
педагог, медицина қызметкерлері,
əлеуметтік педагог, ата аналар
кеңесі болды.
Конференция
залында:
əлеуметтік
жағдай,
тиісті
отбасылық
жəне
қоғамдық
тəрбиенің жоқтығы, моральдық
жəне физикалық зорлық зомбылық, есірткі қолдану, мектепте оқушылардың намысына
тиетін
əрекеттерге
баруы,
бақытсыз
махаббат
сияқты
факторлардың алдын алуын насихаттайтын бірнеше бейнеролик
топтамасы көрсетілді.
ІІБ ЖПҚ ЮП жасөспірімдер ісі
жөніндегі аға инспекторы Нұргүл
Рахметова ауданда орын алған
жасөспірімдерге қатысты деректерге тоқталып өтті. Аудандағы 38
мектепте 4792 оқушы білім алады
екен. Аудан төңірегінде екі балалар үйі орналасқан. Осакаров
ауданы
ІІБ
кəмелетке
толмағандардың істері жəне
олардың құқықтарын қорғау
жөніндегі бас инспекторы 2016
жылдың шілде айында кəмелетке
толмаған баланың өз - өзіне қол
жұмсау
фактісі
тіркелгенін
əрбір жайттарды көруге тырысуға
ата – аналарды дағдыландыру
дəрістері оқылды.
Жасөспірімдерге өз - өзіне қол
салу - табиғаттың ең қымбат сыйынан қол үзу, яғни, ауыр күнəға
бару
болып
саналатынын
түсіндіру. Өзіне - өзі қол жұмсау –
философиялық (өмірдің мəнін
жоғалту), психологиялық (теріс
бейімделу,
фрустрация),
əлеуметтік (ортада өз орнын таппау,
қанағаттанбау
сезімі,
əлеуметтік мəртебесін жоғалту
жəне т.б.), медициналық (күрделі
ауру, психикасының бұзылуы),
адамгершіліктік жəне құқықтық
проблемалардың жинақталуынан
тұратын өте күрделі, көп қырлы
феноменін түсіндіре отырып, ата
– аналарға ақыл – кеңестер беруші волентерлар Мəдени сауық
орталығының
кіре
беріс
алаңқайында
қабылдаулар
өткізді.
Қазақстан
Республикасындағы
бала
мəлімдеді. Инспектордың айтуынша ата - аналар арасында
суицидтің алдын алуға қатысты
əр
түрлі
жиналыстар
жиі
өткізіледі. Оның ішінде, қырыққа
тарта лекция, жиырмаға тарта
анонимді сауалнама да өткізіліпті.
Соның нəтижесінде 48 қолайсыз
отбасында тəрбиеленіп жатқан 92
бала полиция назарына алынып,
34 баламен де əр түрлі алдын алу
жұмыстары тұрақты жүргізіледі.
Суицидті
зерттеп
жүрген
мамандардың
пікірінше,
дүниежүзінде əрбір 20 секунд
сайын бір адам өзіне - өзі қол
жұмсайды екен. Тіпті жылына 1
миллион адам өзін ажалға қиып,
шамамен 20 миллион тұрғын
өмірмен мəңгілікке қоштасуға
əрекет жасайды. Республика бойынша сағат сайын бір адам өз
еркімен өмірмен қоштасатыны
назар
аударарлық
нəрсе.
Қазақстанда адам өлтіргендерге
қарағанда, өз - өзін өлтіруге бейім
тұратындардың саны əлдеқайда
көп көрінеді. Ал енді халықаралық
анықтама қызметінің дерегіне
жүгінсек, 1950 жылдан бергі
кезеңде суицид оқиғасы 60
пайызға өсіп, дүниежүзінің түкпір
- түкпірінде жаңбырдан кейінгі
саңырауқұлақтай қаптаған.
Аталмыш
мəселенің
жасөспірімдер арасында кең етек
жайғаны мəлім. Жастай кездескен қиындықтарды көтере алмау,
айналадағылармен тіл табысуға
ұмтылмау, психологияның толық
қалыптаспағандығы,
ересею
өтпелі кезеңі, міне, осы жəне т.б.,
себептерден өскелең ұрпақ арасында суицид мəселесі артып
отыр.
Суицидтің алдын алу үшін ата аналар, мұғалімдер, психологтар
мен əлеуметтік қызметкерлер, салауатты
өмір
салтын
қалыптастырушы
мамандар,
бұқаралық ақпарат құралдары
бірлесе жұмыс атқаруы керек.
Яғни ең алдымен алдын алу
жұмыстары жасалуы қажет:
жасөспірімдер мен жастар арасында осы тақырыпта дəрістер,
əңгімелесулер, сұхбаттасулар,
кеңес беру, сұрақ - жауап сияқты
жұмыстардың көбірек жүргізілгені
дұрыс. Суицидке баратын адамдар көбінесе ішкі жан күйзелісін
психикалық аурулармен, көңіл күй
бұзылыстарымен алмастырып,
болашақ өмірге қызығушылығын
жоғалтады. Мұндай келеңсіздіктің
сыры неде? Барлығына психолог
пен отбасының көмегі қажет пе ?
Өкінішке орай, көпшілік психолог
қызметінің не екендігін жəне
оның не үшін қажеттігіне мəн
бере
бермейді.
Қарапайым
сөзбен айтқанда, психиатр ауруларды емдейді, ал психолог –
психикалық тұрғыдан сау адамдарды депрессиялық күйзеліс
жағдайдан шынайы кеңесімен демейді. Осы жағдайда мектеп
ұжымы балаға қандай көмек бере
алады? Мектеп психологы –
бүгінгі
–
жас
маман.
Психологиялық
қызметтің
мазмұнын түсініп, игерген адам болатын қауіпті жағдайдың алдын
алуға септігін тигізеді. Осыған
орай ұсынылатын психологиялық
кеңестер туралы
Қарағанды
облыстық
балалар
психиатриялық
диспансерінің
психиатр дəрігері, суициологы
Светлана Вейсенберг жан –
жақты баяндады.
Ата – аналарға да біршама
кеңестер айтылды, солардың
өзектілерін алдық, мəселен:
1.
Отбасыларыңызда,
балаларыңызбен
ішкі
проблемаларыңызды
ашық
айтуға тырысыңыздар.
2. Өз балаларыңызға өмірде
мақсатқа қалай жету қажет екеніне, талап етіңіздер.
3. Қиын жағдайда үнемі бірге
болыңыздар.
4. Баланың əр бастаған ісін,
сөзбен жəне іспен қолдап
отырыңыз.
5. Ешқашан балаға қол
жұмсамаңыз.
6. Балаларыңызды жақсы
көріңіз, мұқият болыңыз, бұл
əсіресе өте қажет.
Өз - өзіне қол жұмсаудың қазіргі
таңда 80 - ге жуық тəсілі
анықталып отыр. Əлемде кең
тараған түрлері: асылу, суға кету,
улану, биік жерлерден секіру, қару
қолдану. Осы тəсілдерді өмірден
түңілу емес, керісінше, өмірін қию
арқылы
жанына
батқан
қиындықтан құтылудың жолы деп
түсінеді жасөспірімдер.
Дүниежүзілік
денсаулықты
сақтау ұйымы өзін - өзі өлтірудің
мынадай себебін анықтап отыр:
жеке
өмірдегі
кикілжіңдер,
үмітсіздік, махаббаттағы сəтсіздік,
жалғыздық, қорлық, зомбылық
көру, мүгедектік т. б.
Өзіне-өзі қол салу үш топқа
бөлінеді: ашық, жасырын жəне
демонстрациялы.
Ашық суицидке қашан да
жабырқау дағдарыстық жағдай
немесе өмірден баз кешу жайлы
ойлап, өмір сүрудің мəні жайлы
ойланып
күйзелу
жатады.
Өйткені, жасөспірім өзін ешкімге
керексіз сезінеді.
Демонстрациялы
суицидке
өлуге деген ниеті жоқ, жай ғана
басқалардың назарын өзіне
аудару үшін өз - өзіне қол жұмсау
əрекеті жатады.
Жасырын суицидке өлуге еліктеуіш күш қарқынды əсер етеді.
Олар теледидар, радиохабарлар,
интернет
арқылы
санаға
«көшірме» жасайды.
Жасөспірімдердің
мінезі
тұрақсыз келгендіктен, сенгіш келеді, жел сөздерге еріп, əр түрлі
əрекеттер жасайды. Жасөспірім
көбінесе өліммен қорқытып, өзінің
қарсыласын
бағындыру
мақсатында жəне бұл əрекетті ең
дұрыс тəсіл деп түсінеді. Осылайша қайғылы жағдайларға
ұшырағанын байқамай қалады.
Мұндай қадамға негізінен көп
үндемейтін, өзін жалғыз сезінетін,
тез ренжігіш жасөспірімдер, өзінің
керек еместігін сезінетін, өмір
мағынасын жоғалтқандар барады. Мұндай жағдайды болдыртпау үшін дер кезінде
психологиялық көмек жəне оның
жағдайына шынайы қатысу қажет.
Егер адам өз - өзіне қол
жұмсауды нақты ойланса, онда
оны бірнеше себептер арқылы
тауып, оларды үш топқа бөлеміз:
ауызша,
мінез
құлық,
ситуациялық.
Ауызша белгілері:
Өз жан - дүниесі туралы жиі айтады:
«Мен
өзіме
қол
жұмсаймын»; «Мен əрі қарай өмір
сүре алмаймын»; «Мен ешкімге
масыл болмаймын»; «Енді сен
мен туралы уайымдамайсың»;
Өзіне қол жұмсау тақырыбында
көп қалжыңдайды, өлім туралы
сұрақтарды көп қояды
Мінез - құлық белгілері:
Адамдарға өзіне қымбат заттарын таратады, істерін аяқтап, өші
бар адамдармен достасуға тырысады.
Дəрменсіз, үмітсіздікпен жəне
қажу белгілерінің көрінуі.
Ситуациялық белгілері:
Əлеуметтік оқшаулану, өзін
қоғамнан тыс қалдым деп сезінуі;
Тепе - теңдік күйде өмір сүрмеу
(алкоголизм - жеке немесе
жанұялық проблема);
Өзін зорлық - зомбылық
құрбаны
ретінде
сезіну
физикалық, жыныстық жəне
эмоционалдық.
Ең жақын адамын жоғалту
(тумаларының біреуінің өлімі, ата
- аналарының ажырасуы)
Өзіне деген сынның шамадан
тыс болуы.
Ұзаққа созылған баяндамадан
кейін «Біз өмірді таңдаймыз» атты
би қойылымы тыңдармандарға
тамаша көңіл – күй силады.
Осакаровка кентіндегі № 9 гимназия тірек – мектебінің информатика пəнінің мұғалімі Сергей
Зубрин қазіргі таңда əлеуметтік
желілердегі зиянды ақпараттан
қорғанудың, сондай – ақ, мұндай
сайттардан
алынатын
ақпараттың бала психикасына
кері əсер тигізуі мүмкін екендігін
айта келе, үйдегі Интернет желілеріне бұғат қою, қауіпсіздік шаралары, құқықтық, техникалық
аспектілерімен таныстырды.
Конференция
жұмысын
қорытындылай келе, Алма Шалабаева конференция жұмысына
белсене қатысқан Қарағанды
облыстық психиатриялық балалар диспансерінің психиатр
дəрігері, суициологы Светлана
Вейсенбергке жан – жақты баяндамасы үшін, аудандық прокуратура,
ІІБ ЖПҚ ЮП тəртіп
сақшылары, «Нұр Отан» партиясы
аудандық
филиалы
мүшелері,
ҮЕҰ,
мектеп
директорларының оқу – тəрбие
жөніндегі орынбасарлары, ардагерлер кеңесі, жастар, психолог –
педагог, медицина қызметкерлері,
əлеуметтік педагог, ата аналар
кеңесіне алғыс айтты.
- Елбасының бақылауымен
жасөспірімдердің өзіне - өзі қол
жұмсауын
жəне
елімізде
балаларға қатысты зорлық зомбылықтың алдын алуы бойынша
жүктелген
шаралар
қабылдау тапсырмасы бізді, осы
бағыттағы тиісті іс - шараларды
қайта
қарастырып,
қажетті
жұмыстарды белсенді жүргізуге
міндеттейді, - деген оймен
тұжырымдап,
барлық
қатысушылармен
бірге
балалардың
болашағы
мен
жарқын өмірінің белгісі ретіндегі
бақыт шарларын
аспанға
ұшырды.
Сержан Смаханұлы
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы
Сыр өңірінен 12 нысан енді
Мемлекет
басшысы
«Болашаққа бағдар: Рухани
жаңғыру»
атты
мақаласында: «Біртұтас
ұлт болу үшін қоғамдық
сананы жаңғырту, ол үшін
халық
санасына
ж а л п ы ұ л т т ы қ
қ ұ н д ы л ы қ т а рд ы
тереңдету қажет», - деп
көрсете
келе,
осы
мақсатта
елімізде
«Қазақстанның
киелі
жерлерінің географиясы»
жобасын қатарға қосты.
Бұл жобаны жүзеге асыру
мақсатында Ұлттық музей
жанынан Республикалық
«Қасиетті
Қазақстан»
ғылыми зерттеу орталығы
құрылған болатын. Жүйелі
жұмыстар
нəтижесінде
Сыр өңірінен 12 нысан
Қазақстанның
киелі
жерлерінің географиясы
тізіміне енді.
Жобаны жүзеге асыру
мақсатында
облыс
əкімдігінде
«Рухани
жаңғыру» жобалық офисі
жұмыс
жасап,
«Қазақстанның
киелі
жерлерінің географиясы»
жобасын
жүзеге
асыру
жөніндегі
облыстық
жұмысшы тобы құрамына
елімізге белгілі ғалымдар,
өлкетанушылар, жергілікті
атқарушы органдардың, оқу
орындарының басшылары,
мəдениет, руханият, білім,
бұқаралық
ақпарат
құралдарының өкілдерін енгізген екен.
Бүгінгі
таңда
Қазақстанның қасиетті жерлерін анықтау жұмыстарын
жүзеге асыру мақсатында
Ұлттық музей жанынан
құрылған
«Қасиетті
Қазақстан» ғылыми зерттеу
орталығымен тығыз байланыс орнатылып, орталық тарапынан
Қазақстандағы
жалпыхалықтық маңызы бар
100 нысан тізіміне Сыр елінен 12 нысан таңдалып
алынды.
Олар «Ірі орта ғасырлық
мазары жəне Қызылорда
қаласындағы Христос Спаситель шіркеуі бар.
Ал, өңірлік маңызы бар
киелі орындардың тізіміне
облыстан
нысандар
ұсынылуда. Бүгінгі күні
«Қасиетті
Қазақстан»
орталығы жанындағы сарап-
қалалық орталықтар жəне
Қазақ хандығының астаналары» санатына жататын
Жанкент, Сығанақ, Шірік Рабат жəне Жент қалашығы.
«Діни жəне ғибадат орындары» санатына Оқшы ата,
Қорасан ата, Төлегетай -
шылар кеңесі осы нысандарды қарау үстінде. Осыған
орай
өткен
облыстық
жұмысшы тобы отырысында
жалпыхалықтық жəне өңірлік
маңызы бар нысандар тізімі
анықталмақ. «Қазақстанның
киелі жерлерінің геогра-
7 стр.
Жолдауды қолдау
Елбасы Жолдауын насихаттау
жұмыстары
Елбасының 2018 жылы қаңтар
айында жарияланған «Төртінші
өнеркəсіптік
революция
жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері» атты Жолдауын
талқылап,
насихаттау
жұмыстары жалғасуда. Осы
орайда 20 сəуір 2018 жылы Жолдауды насихаттау жəне түсіндіру
мақсатында Осакаров ауданы
əкімінің
орынбасары
Алма
Шалабаеваның
бастауымен
Звездный селолық округінде
жиын өткізілді. Шараға мектеп
оқушылары, мемлекеттік мекеме
қызметкерлері
,
ауыл
тұрғындары қатысты.
Жиынның негізгі мақсаты
Қазақстан Республикасының Президенті айқындап берген 10
міндеттің мазмұнын, Жолдауды
қолдау туралы айтылған пікірлерді
тұрғындарға жеткізу, насихаттау болатын.
Халыққа арналған жаңа Жолдау
ұлттың əлеуетін арттыру үшін
мəдениетіміз бен идеологиямызды
одан əрі дамыту керектігі аталып
өтті.
Жиынды алғы сөзбен ашқан
Алма Шалабаева
Елбасымыздың
дəстүрлі
Жолдауларының
əрқайсысында
өзінің көздеген мақсаттары мен міндеттері жəне бағыт - бағдарлары
бар. Жолдауда Қазақстанның алдына əлемдегі озық дамыған отыз
елдің қатарына кіру мақсатын қойып
отыр. Соның ішінде «Рухани
жаңғырудың» мəн – мағынасы зор.
Өзінің тарихын, тілін, мəдениетін білетін, сондай - ақ заманына лайық
шет тілдерін меңгерген, озық əрі
жаһандық
көзқарасы
бар
қазақстандықтар біздің қоғамыздың
идеалына айналуға тиіс,- деп атап
айтты.
Кездесуде
білім беру мен
əлеуметтік жағдайларға аса қатты
көңіл бөлінді.
«Əлемдік 30 елдің қатарына абыроймен ену үшін Елбасымыз
алдағы уақытта атқарылатын біршама тапсырманы анықтап айтып
берді. Соның ішінде білім берудің
жаңа сапасы жайлы айтылған. Білім
беру бағдарламаларының негізгі
басымдығы өзгерістерге үнемі
бейім болу жəне жаңа білімді
меңгеру қабілетін дамыту болуға
тиіс», -деген пікірлер де ортаға салынды. Осындай мазмұндағы жиын
Трудовое селолық округінде де
болып өтті.
Махаббат Мұхамедқали
ЕСКЕРТУ
Аудан көлемінде əр түлік мал
ұрланып немесе із – түссіз жоғалып
кетуі күрт көбейіп кеткендіктен мал
ұрлығын болдырмау, оның алдын
алу, тосқауыл қою іс – шараларына
байланысты өзіңізге қарасты жеке
меншік малдұрыс бағылуын, түнгі
мезгілде дұрыс қамалып, оның
күзетілуін, мал қораларының (баз)
есік терезелерінің бекем болуын,
сонымен қатар қоспа малдардың
иелерімен тиісті келісім шарт жасау,
жеке меншік мал (шаруа қожалығы)
санын
жергілікті
əкімшіліктегі
шаруашылық кітəбіне нақты саны
бойынша
дұрыс
тіркеліп
жұмсалғанына
қарай
есептен
шығарып отыру, жергілікті елді мекендердегі ветеринарлық инспекторларына барлық мал басын
таңбалау,
əр
мал
басының
кітəпшасын ашып, есепке алу
жұмыстарын
жүргізілуін
қадағалауларыңызды сұраймын.
Бүгінгі таңда көптеген елді мекендерде мал бағылуы мүлдем
ұйымдастырылмаған. Осының сал-
дарынан
бағусыз
жүрген
малдардың топ – топпен жоғалып
кету фактілері жəне автокөліктердің
тас жолдарына шығып кетіп, жол
көлік оқиғаларына басты себеп
болып отыр. Осы жоғарыда
көрсетілген кемшіліктерді тез арада
жоюға ықпал етуі, сонымен қатар
бақташы
ретінде
жұмысқа
қабылданған азаматтармен шаруа
қожалықтарының жетекшілерінің
арасында келісім – шарт жасалуы
қатаң түрде жүктеледі. Егер, мекен
– жайы мен ешбір төлқұжаттары
жоқ
азаматтар
жұмысқа
қабылданған жағдайда, оларды
учаскелік полиция инспекторының
тарапынан қабылдау үйлестіру
орталығына
жолдау
жөнінде,
жұмыстар атқарылатынын ескертеміз.
Жоғарыда көрсетілген ережелерді сақтау мал ұрлығының алдын
- алуға ықпал етеді.
Қарағанды облысының ІІД
ЖПҚ Осакаров АІІБ ЖПҚ
ПАМЯТКА
Қылышты ата кешенді мазары, Бегім ана мұнарасы,
Қорқыт ата мемориалды кешені, Бұқарбай батыр кесенесі мен Жанқожа батыр
фиясы» жобасын қатарға
қосудың тамаша тəжірибесі
осындай – ақ болар.
Сержан Смаханұлы
В последнее время на территории Карагандинской области участились случаи краж домашнего
скота. Как правило, они происходят
как из хозяйственных построек, так
и в местах выпаса скота. В целях
профилактики и предупреждения
данного вида преступлений рекомендуем соблюдать следующие
меры:
- постоянно укреплять хозяйственные постройки в местах содержания скота, устанавливать
надежные запирающие устройства;
- знать описание индивидуальных признаков каждого животного,
принадлежность определенному
хозяйству или лицу путем нанесения специальной метки;
- перед организованным выпасом
скота на сходах обдуманно выбирать пастухов и табунщиков, учитывая их моральные, деловые
качества и ответственность;
- выпас скота осуществлять
только под присмотром, на договорной основе с обозначением формы
материальной
ответственности
граждан;
- не допускать выпас скота без
присмотра, так называемый «бро-
дячий скот». Помните, что скот без
присмотра является легкой наживой для преступников;
- на общественных началах организовать патрулирование населенного пункта в ночное время.
Обращайте внимание на посторонних лиц, автотранспорт и его пассажиров,
своими
действиями
вызывающих какое-либо подозрение;
- при пропаже животных, незамедлительно сообщать участковому инспектору полиции, в
дежурную часть ОВД, информировать как можно больше людей о
происшествии;
- обо всех случаях скотокрадства,
очевидцем которого вы стали или
имеете информацию, незамедлительно сообщите в полицию по телефонам «102», 4-13-82.
Не забывайте, что соблюдение
вами некоторых правил по сохранности домашнего скота, поможет
вам избежать нежелательных последствий в вашей жизни.
МПС ОВД
Осакаровского района
МПС ДВД
Карагандинской области
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
8 стр.
В свете Послания Президента РК
Åäèíñòâî è äðóæáà âî èìÿ
ïðîöâåòàíèÿ Êàçàõñòàíà
В Послании Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева народу
Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» отмечается, что
гражданский мир, межнациональное и
конфессиональное согласие являются
нашей главной ценностью.
Каждый народ, живя в дружбе и согласии на благословенной казахстанской
земле, представляет собой большое
культурное разнообразие и является
частью великой и могущественной
страны. Мы же родились здесь, на земле
Казахстана, наши предки тут жили и похоронены, мы живем, трудимся на благо
нашей общей Родины, радуемся жизни,
празднуем с представителями других национальностей различные значимые события и торжества, воспитываем
любимых детей, готовим национальные
блюда. Поэтому народы и культуры Казахстана – это национальное богатство,
наше достояние, настоящие разноцветные россыпи драгоценностей. Каждый
народ имеет право наравне со всеми
развивать свою культуру, язык, традиции
и обычаи.
С 2001 года Эдерле Раиса Вениаминовна работает культорганизатором
Дома культуры села Батпак Осакаровского района. Специальность у нее «Социально-культурная деятельность и
народное творчество». В 2005 году открыла и возглавила этнокультурное объединение
«Верба»,
которое
способствует возрождению и развитию
традиций, обычаев и обрядов славян-
ских народов, укреплению единства и согласия народов, проживающих на территории Осакаровского района.
- Наш этнокультурный центр «Верба»
действует как общественное объединение порядка двадцати трех лет. И каждый день вкладывает свои усилия в
развитие и процветание Казахстана. Мы
являемся этнокультурным центром славянских народов Казахстана - не приезжих славян, а именно славянских
народов Республики Казахстан. Поэтому
мы являемся частью нашего общества,
нашей многонациональной страны, в которой мы все – казахстанцы, - говорит
Раиса Вениаминовна. - Во всех важных
культурно-досуговых
мероприятиях
села, района, и даже области, мы, с
нашим этнокультурным объединением
«Верба», стараемся принимать активное
участие, организовываем выставки, концерты, благотворительные мероприятия
и другие акции. Наша позиция - проективная, акцентируем внимание на патриотическом
воспитании
нашей
молодежи. Наша «Верба» непременный
участник традиционных фестивалей,
концертных программ, проходивших в
рамках мероприятий празднования Наурыз-мейрамы, Дня единства народа Казахстана и других государственных и
профессиональных праздников. И то,
что в 2005 году наш Дом культуры был
отмечен Дипломом, как лучшее сельское
культучреждение есть немалый вклад и
этнокультурного объединения «Рябина».
Одним из самых значимых вкладов,
который мы можем внести в развитие государства - это развивать себя, достойно
проявлять в работе, на том месте, за которое ты ответственен. И, конечно же,
делиться опытом с ближним, помогая
при этом друг другу - то есть стать настоящим человеком и гражданином.
Ведь, как говорит Елбасы в своем обращении к народу страны, «идеалом нашего
общества
должен
стать
казахстанец, знающий свои историю,
язык, культуру, при этом современный,
владеющий иностранными языками,
имеющий передовые и глобальные
взгляды».
Сегодня для нас очень важно сосредоточить наши усилия для того, чтобы сообща, дружным фронтом, объединив
разные национальности, разные этносы,
которые не просто не конфликтуют друг
с другом, но и помогают, поддерживают
друг друга в обычной жизни, действовать
во имя процветания Казахстана. Пусть
над нами всегда светит мирное небо нашего общего дома – шанырака дружбы
народов.
Светлана МАКСИМОВА
Тұтастық пен тұрақтылықтың тұғыры
(Соңы. Басы 1-ші бетте)
Елбасының өзі де Ассамблеяның кезекті бір сессиясында: «Ассамблеяның
тарихы – бұл біздің тұрақтылығымыздың
тарихы. Қоғамдық келісімнің кепілі
болған Ассамблея еліміздегі тұтастықтың
тұтқасына, бірліктің діңгегіне, достықтың
дəнекеріне айналды. Өзара сенімге негізделген түсіністік пен толеранттылық –
тəуелсіздікпен
тұтас
ұғымдар.
Ынтымақты
ырысқа,
алуандықты
байлыққа
балаған
біз
бірліктің
қазақстандық
бірегей
үлгісін
қалыптастырдық. Бұл – «Біз, Қазақстан
халқы...» деп басталатын, Ассамблеямен тұстас өмірге келген келелі Конституциямызда берік көрініс тапты. Осы екі
ұлы
құндылық
тұрақтылықтың,
тұтастықтың жəне гүлденудің іргетасына
айналды. Ассамблеяны құру арқылы біз
ұлттық бірлікке дара жол таптық», деген
еді. Ассамблея назарынан шет елдерде
тұратын қазақ диаспорасы да сырт
қалған емес. Олардың өз ана тiлiн,
мəдениетi мен ұлттық дəстүрiн сақтауға
жəне дамытуға бағытталған кешендi iсшараларды қолға алып, Атамекенiмен
тығыз байланыс орнатуына қолдау
көрсетіп келеді. Ынтымақ болған жерде
ғана ырыс болады. Осынау қағидатты
берiк ұстанған Ассамблея мүшелерi
этносаралық қатынастар саласындағы
келiспеушiлiктер мен дауларды реттеуге,
қақтығысты жағдайларды болғызбау
мақсатында
ұсынымдар
əзiрлеп,
практикалық шараларды iске асыруға
белсене араласып жатқан жайы бар.
Ассамблеяның мiндетi – халық бiрлiгiн
нығайту, қазақстандық қоғамның негiзiн
қалаушы
құндылықтар
бойынша
қоғамдық келiсiмдi қолдау жəне дамыту,
сондай-ақ, қоғамдағы экстремизм мен
радикализмнiң көрiнiстерi мен адамның
құқығына, бостандығына қысым жасауға
бағытталған
əрекеттерге қарсы
тұруда мемлекеттiк
органдарға
ж ə р д е м д е с у.
Қазақстан халқы
Ассамблеясының
елімізді мекендеген əрбір этносқа
да пайдасы көп
болды.
Дархан
даланың
дара
қасиетін бойына
сіңірген қонақжай
қазақ ешкімді де
жатырқаған жоқ.
Өздеріне босып келгендерді де, жосып
келгендерді де бауырына тартып, бір
үзім нанды бөліп жеді. Өзге ұлт өкілдері
кеңпейіл қазақ даласында этномəдени
бірлестіктерін құрып, өзінің тілін, ділін,
салт-дəстүрін дамытып отыр. Тіпті
Қазақстан халқы Ассамблеясынан Парламент Мəжілісіне депутаттардың да
сайлануы – бұл институттың елімізде
қаншалықты рөл атқаратынын аңғартса
керек. Этникалық тілдер мен мəдениетті
мемлекеттік қолдау тиімді жүргізіліп
жатқанын да атап өту қажет. Бұған
дəлел, бүгінде 88 мектепте сабақ өзбек,
тəжік, ұйғыр жəне украин тілдерінде
жүргізіледі; 100- ден астам мектепте 22
этностың тілі өзіндік пəн ретінде
оқытылады. Бұған қоса, этностың тілін
оқытатын лингвистикалық орталықтар
жұмыс істеп, өзге тілдегі басылымдар
жарық көріп тұр. Сондай - ақ,
телеарналардың бетінде 11 тілде
бағдарлама, орыс, өзбек жəне ТМД елдері бойынша жалғыз ұйғыр, кəріс, неміс
театрлары жұмыс істейді. Міне, өзге
этносқа деген өзгеше көзқарас пен
құрмет біздің елде ғана бар екенінің
дəлелі осы болса керек. Жалпы, Ассамб-
лея туралы қоғамда əртүрлі пікірлер бар.
Дегенмен де бұл қоғамдық институт
арқылы біз өзіміздің де ұлттық
мəселемізді алға шығара білуіміз керек.
Өйткені өзгеге түсіністікпен қарап, тілін,
мəдениеті мен тарихын дамытуға
мүмкіндік беріп отырған қазақтардың
мүддесіне өзгелер де көзжұмбайлықпен
қарауға тиіс емес. Президент те бір
сөзінде: «Қазақ халқы көптеген ұлт
өкіліне пана беріп, қолдау жасап, көмек
көрсетті. Енді сіздер қазақ ұлтының
заңды
ұмтылысына
түсіністікпен
қарайтын шығарсыздар. Тағдыр бізге өз
мемлекеттілігімізді құруға мүмкіндік
берді, оған ықыласпен қараңыздар»,
демеп пе еді?! Ендеше, бірге тумаса да
бірге жүрген, бір ауаны жұтып, бір
шаңырақтың астында өсіп-өніп жатқан
өзге этностар ортақ Отанымыз –
Қазақстанның патриоты болып, ұлттық
мəселелердің алға шығуына үлес қосуы
керек. Əсіресе тілдік тұтастық мемлекеттік тұтастық екенін ешкім де естен
шығаруға тиіс емес.
Қымбат ТОҚТАМҰРАТ,
«Егемен Қазақстан»
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Жастар саясаты
Әзілдері жарасқан
лады. Қатысушылар Елордамыз Астананың 20 жасына орай
əр түрлі қызықты көріністер қоя
білді. Əр командалар өздерінің
ой ұшқырлығын танытты.
Ақтық
кезеңнің
Дулат Қайратұлы Садвакасов "Осакаров ауданы жастар
ресурстық орталығының" басшысы, Осакаров ауданының
маслихат депутаты, Жасұлан
Нұрмұханұлы Шайкин - Осака-
20 сəуір 2018 жылы Осакаров
ауданында
Жастар
ресурстық
орталығымен
ұйымдастырылған КВН – 2018
аудандық
ойындары
өтті.
Биылғы КВН ойыны Елордамыз Астананың 20 жылдығына
орай
ұйымдастырылды.
Аталған сайысқа 6 команда
қатысты. Олар: Осакаровка
кентінің № 1 орта тірек мектебі
базасындағы
(ресурстық
орталығы) "Samsara" жəне
"АЛАШ" командалары, Осакаровка кентінің №9 гимназиясы
базасындағы тірек мектебі
(ресурстық орталығының) "Девятый вал" командасы, Осакаровка кентінің № 12 орта тірек
орта мектебі базасындағы
(ресурстық орталығы) "Мегамозг" командасы, Озерное
селосының
№ 13 орта
мектебінің
"Comedy school"
командасы, жəне Молодежный
кентінің № 26 орта тірек мектебі
базасындағы
(ресурстық
орталығы) "Наше поколение"
командалары
өзара
қызу
тартысқа түсті.
Командалар
келесі
байқауларда өнер көрсетті:
сəлемдесу, сұрақ - жауап,
музыкалық үй тапсырмасы.
Аталмыш байқауларда командалар уақыт регламенті бойынша өнер көрсетіп, жиналған
жұртқа көтеріңкі көңіл күй сый-
қорытындысын
төрешілер
алқасының əр мүшесі ойынның
əр кезеңі үшін бағаны ашық жариялау
жолымен
жүргізді.
Ойынға əділ баға беріп, төрелік
еткен Динара Есмұратовна Бекова - Осакаров ауданы «Нұр
Отан» партиясы филиалы
төрағасының бірінші орынбасары, аудандық маслихаттың
депутаты, Евгения Александровна Еремеева - "Осакаров
орталықтандырылған
кітапханалық жүйесі" басшысы,
ров ауданының білім беру
бөлімінің əдістемелік зерттеу
бөлімінің меңгерушісі, Əлібек
Қанатұлы Саққұлақов - Осакаров тарихи – өлкетану музейі
басшысының
міндетін
атқарушысы.
Ойын өте жігерлі, əрі қызық
өтті. Тауып айтылған əзілдер,
сұрақтарға қайтарылған шұғыл
жауаптар,
ұсынылған
көріністердің
музыкалық
сүйемелденуі көрермендердің
естерінде қалды. Көрермендер
Елордамыз Астананың 20
жылдығына
орай
ұйымдастырылған КВН – 2018
байқаулары
арасындағы
үзінділерде аудандық Мəдениет
үйі шығармашылық ұжымының
өнерін тамашалады.
Жарыс
соңында
ойын
қорытындысы айтылып, бірінші
орынды Осакаровка кентінің
№1
орта
тірек
мектебі
базасындағы
(ресурстық
орталығы) "Samsara", екінші
орында
"АЛАШ",
үшінші
орынды Осакаровка кентінің
№9 гимназиясы базасындағы
тірек
мектебі
(ресурстық
орталығының) "Девятый вал"
командалары иеленді, басқа
қатысушы командалар алғыс
хатпен
марапатталды.
Қазылар алқасының атынан сөз
сөйлеген
Динара
Бекова
барлық қатысушыларға алғыс
айтып, оларға əрі қарайғы жетістіктерді тіледі жəне əзіл - оспақ
сезімі «... адамның ең маңызды
қасиеттерінің бірі!» екенін атап
өтті.
Махаббат МҰХАМЕДҚАЛИ
Суреттер: Светлана Максимованікі
9 стр.
С П О Р Т
Мы за здоровый образ жизни
В прошедшую субботу, 21
апреля, в здании физкультурнооздоровительного комплекса п.
Осакаровка прошли необычные
соревнования «Мама, папа, я –
спортивная семья», где 10 команд боролись за звание самой
лучшей спортивной семьи.
Хочется отметить, что прошедшие соревнования проходили у нас
впервые и теперь уже, как утверждают организаторы, станут традиционными.
Такое
интересное
спортивное мероприятие было проведено по инициативе ДЮСШ п.
Осакаровка и Карагандинской
областной федерации киокушинкай-кан каратэ, в лице тренера А.
Дмитриева. И это неспроста, ведь
пропаганда физической культуры и
спорта, как важного фактора формирования здорового образа жизни,
воспитание подрастающего поколения на примере родителей, активно
занимающихся спортом и формирования командного духа, как основы
крепких семейных отношений - являются неотъемлемой частью здорового образа жизни.
Соревнования проходили интересно, в каждом спортивном состязании чувствовалась азартная
увлеченность, крепкая поддержка
друг друга участников команд,
стремление проявить свое мастерство и завоевать победу.
После прошедших увлекательных состязаний призовые места
распределились следующим образом: успешно выступив, первое почетное призовое место заняли
семьи: Жуковых, Ефановых и Воронюков, обладателями второго места
стали семьи: Гринько, Полонских,
Кулаковых и третье призовое место
было присвоено семьям: Михельсон, Ткач и Адамович.
Отрадно видеть, что в нашем
районе все больше внимания уделяется ведению здорового образа
жизни и прививать его стараются
подрастающему поколению. Надеемся, что в следующем году такое
значимое спортивное мероприятие
будет более массовым и в нем примут участие уже несколько десятков команд.
С. МАКСИМОВА
Íàøè ïåðâûå
íà ÕÕ Ñïàðòàêèàäå
никова, А. Белокузова, В. Калугина,
С. Лекерова; команда по легкой атлетике: О. Саак, С. Делибораниди,
Б. Тулеубеков, Т. Куттвай; команда
Спортсмены из Осакаровского
района приняли активное участие
в
XX
Спартакиаде
«Солтүстік тобы» среди региональных городов и районов Карагандинской
области,
состоявшейся в Сарани 21
апреля 2018 года, которая была
посвящена 20-летию г. Астаны. В
этих соревнованиях участвовали
команды Осакаровского, Абайского и Нуринского районов и городов Шахтинска, Сарани по 8
видам спорта - легкая атлетика,
настольный теннис, шахматы,
волейбол, мини-футбол, гиревой
спорт, армрестлинг, плавание.
Спортсмены Осакаровского района заняли 1 место в общекомандном зачете и приняли участие в
региональном финале 4-х видов
спорта (волейбол, легкая атлетика,
шахматы, тяжелая атлетика), что
является хорошим показателем для
нашего района.
Так, волейбольная команда в составе Д. Абильсеитовой, Д. Кызыр,
Б. Дулатова, О. Шуршина, А. Олей-
по шахматам: Н. Муратбек, Б. Саметай, А. Телесов и команда по гиревому спорту: Х. Ховдал и К.
Кирилов успешно выступили, продемонстрировав мастерство и умелое ведение игр, и завоевали
золотые медали.
В таких видах спорта как плавание - Е. Исхакова, Б. Нугуманова, Р.
Алиев, А. Савушкин; армрестлинг К. Кирилов, Б. Хурмангажы и настольный теннис - А. Сансызбай, Е.
Асеров, К. Аскаров, команды заняли вторые места.
Участникам команд, завоевавшим призовые места, были
вручены медали, грамоты и ценные
призы.
По итогам прошедших спортивных состязаний победители по каждому виду спорта примут теперь
участие в финальной спартакиаде,
которая будет проходить в г. Караганде в июне текущего года.
Поздравляем наших спортсменов
и желаем им дальнейших успехов и
ярких побед.
С. МАКСИМОВА
10 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Бұқар жырау Қалқаманұлы Абылай
ханның ақылшысы болған
Бұқар жырау Қалқаманұлы
(1668 – 1781 ж.ж.) – қазақтың
ұлы жырауы, 18 ғасырда
Жоңғар
басқыншыларына
қарсы
Қазақ
жоңғар
соғысының бастаушысы əрі
ұйымдастырушысы атақты
Абылай ханның ақылшысы
болған. Шыққан тегі Арғын
тайпасының Қаржас руынан.
Бұқардың əкесі Қалқаман
жаугершілік заманда ерлігімен аты шыққан батыр.
Бұқар жыраудың өмірі мен
шығармашылығы
Арқа
өңірімен тығыз байланысты.
Бұқар жырау ерте кезден
көзге түсіп, Тəуке ханның
тұсында - ақ қабырғалы би
болған деседі. Бірақ Абылайға
дейінгі билеп келген хандардың
ешқайсысымен тіл табыса алмайды. Тек Абылай ханның
тұсында жыраудың жұлдызы
тағы жанады, сөйтіп ол хан ордасына
оралып,
қалған
өмірінде мемлекеттік істерге тікелей араласады. Бұқар жырау
Қалқаманұлы
Қарағанды
облысы
Бұқар
жырау
ауданының аумағындағы Далба
тауының бір сілемінде жерленген.
Бұқар
жыраудың
шығармалары философиялық дидактикалық толғау түрінде
бізге жеткен. Олар бейнелі суреттерге бай, ұлттық бояуға
қанық, көркемділігі кемел.
Жырау халықтың дəстүрлі ауыз
əдебиетінің үлгілерін шебер
пайдалана
білген.
«Өз
заманындағы жандар бұл кісіні
көмекей деседі екен. Қара сөз
білмейді, тек сөйлесе көмекейі
бүлкілдеп жырлай бастайды
екен» деп жазады белгілі
ғалым, фольклоршы, жыраудың
тұңғыш биографы Мəшһүр
Жүсіп.
Бұқар
Жырау
шығармаларының
басты
тақырыбы – халқына, Отанына
деген ыстық махаббаты. Ол жырымен
Отанды сүюге, бір
орталыққа бағынған іргелі ел
болуға үндейді. Көреген ақын
қазақ халқының ұлттық бірлігі
қажет екендігін айқын түсініп,
бұл тұрғыда Абылайды бірлік
идеясын жүзеге асыра алатын
қайраткер ретінде жырына
қосады, сыртқы жаулармен
күресте қазақ жүздерін біріктірер қолбасшы, көзсіз батыр ретінде суреттейді. Ал егер оның
іс - əрекеті халық мүддесіне
кереғар келсе қорықпай үрікпей сын тезіне салады.
Жырау шығармашылығындағы
басқа бір маңызды тақырып
адам табиғатының өзгеруі,
дүниенің
бір
орнында
тұрмайтындығы. Бұқар өмірді
кезең - кезеңге бөліп, адамның
жасы, оның санасы, мінез құлқын, көңіл күйін, күш - жігері
қалай өзгертетіндігін көрсетеді.
Оның поэзиясының халық арасына кеңінен тарап, ғақлия,
нақыл, афоризмдерге айналуы,
мақал - мəтел
болып жетуі де
көркемдеу
тəсілінің кереметтігі.
Бұқар жырау
қазақ халқының
Ж о ң ғ а р
басқыншылығы
тұсында, елдің
болашағы қыл
үстінде тұрған
кезде өмір сүріп,
сол алмағайып
замандағы
к ү р д е л і
мəселелерге өз
жырларымен
жауап бере білді.
Осындай ауыр
сəттерде Абылай ханға дұрыс
кеңес беріп, ел ж ұ р т т ы
басқыншы жауға қарсы күресте
біріктіруге, бір тудың астына
топтастыруға, мəнді жыр толғауларымен сол жалынды
күрестің жыршысына айналды.
Осы мақсатта ол Абылай ханды
бірден - бір қажетті басшы
санап, оған халық бірлігін
сақтап
қалатын
көсем
тұрғысында үлкен сенім артты.
Абылай хан да сол биік талаптан табылып, елдің бірлігі мен
жарқын болашағы үшін жан
аямай қызмет етті. Жырау сол
азаттық жолында өлімге бас
байлап, ерліктің небір ғажайып
үлгілерін көрсеткен хан мен
оның батырларын жырға қосып,
олардың өшпес əдеби бейнелерін жасады. Əсіресе, Абылай
ханның
көрегендігі
мен
даналығын, ауыр кезең, қиын
сəттерде ел ұйытқысы бола білгенін асқақ жырлады.
«Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан,
ханым - ай,
Қайырусыз жылқы бақтырған,
ханым - ай,
Қалыңсыз қатын құштырған,
ханым - ай.
Үш жүзден үш кісіні құрбан
қылсам,
Сонда қалар ма екен қайран
жаның - ай!», - деген шумақ
жырда халық пен ханның байланыс - бірлігін қиыннан
қиыстыра білген. Жыраудың
«Абылай ханның қасында»,
«Ал, тілімді алмасаң», «Ай,
Абылай, Абылай», «Қазақтың
ханы Абылай», «Ханға жауап
айтпасам», «Басыңа біткен
күніңіз», «Ай, Абылай, сен он
бір жасыңда», «Ал, айтамын,
айтамын» атты толғауларында
ханның сол кездегі ұстанған
саясаты
мен
көрегендігі,
алғырлығы мен білгірлігі сипатталады. Ал, «Содыр, қайда
барасың?», «Бұқарекең біз келдік, Ақан, Төбет байларға»
деген жырларында ол ел
болашағы, татулық мəселелерін
сөз етеді. Бұқар жыраудың Абылай хан саясаты жөніндегі байламды пікірлері де орнықты,
əділ. Ол қасындағы Қытай мен
Ресей туралы да ұстамды бағыт
ұстанады. Соның арқасында
ата жауы Жоңғарлардың іштей
іріп, азып - тозуы үшін ұтымды
саясат қолдана отырып тарих
сахнасынан кетуіне қолайлы
жағдай
жасағанын
мақтанышпен жырлайды. Бұл
орайда жырау Абылай ханды
«Əділдігі
Наушарадай,
жомарттығы Хатымдай» деп
бейнелейді.
Тіпті,
ханның
əділдігі
мен
адамгершілік
қасиеттерін де жоғары бағалай
келіп, оның байлық - салтанатын «қырық мың атан тарта
алмас» деп сипаттайды.
«Қырық жасқа келгенде,
Алтынды тонның жеңі едің.
Қырық беске келгенде,
Жақсы - жаман демедің.
Елу жасқа келгенде,
Үш жүздің баласының,
Атының басын бір кезеңге
тіредің!», - деген шумағымен
жырау
ханның
жас
кезеңдерімен тығыз байланыста алып қарастырады.
Жырау
жас
мөлшерін
сипаттағанда, бұрыннан келе
жатқан дəстүрді ұстанып, оның
күш - қайратқа байланысты екенін, əсіресе, жастықтың шыңы
жиырма бесті шалқыта жырлайтыны бар. Алайда ол адамның
жас кезеңдерін үнемі сол
қалыпта сипаттай бермей, оның
ақыл - парасат, толысу, кемелдену тұрғысында да алып суреттейтінін де көреміз. Бұл
орайда жырау жас сипаттамаларын Қожа Ахметше жырлайтынын аңғартады:
«Отыз жасқа келгенде,
Дүниедей кең едің.
Отыз бес жасқа келгенде,
Қара судың бетінде сығылып
аққан сең едің.
Қырық жасқа келгенде,
Алтынды тонның жеңі едің.
Елу бес жасқа келіпсің, елу
бес жасқа келгенде,
Жақсы болсаң толарсың,
жаман
болсаң,
маужырап
барып соларсың»...
Бұқар жырау Абылай ханның
«Бəйгелі жерде бақ болған»
əйгілі батырларын, «Өзіңе
тұғыр болған төрт тірек» деп
лайықты бағалай отырып,
олардың тарихи ерлік істерін
қазақтың абырой - арына біткен
ерлер деп асқақ жырлайды.
Бұқар
жырау
жерленген
Далба
тауының
етегінде
халқымыз əулие деп танитын
ұлы абыздың кесенесі салынып, ол 1993 жылы 21 тамыз
күні салтанатты түрде ашылған.
Табаны үш таған болып келетін,
биіктігі 12 метрге жететін бұл
ғимарат қазақтың ұлттық бас
киіміне ұқсас келеді де, кезінде
ұлы бабамыз аңсап кеткен үш
жүздің, бүкіл елдің бірлігін бейнелейді.
Т. МОМЫНБЕКОВ,
тарихи - өлкетану
музейінің əдіскері
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»
Îöåíêà çíà÷èìîñòè
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà
â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå
Казахстанское общество переживает не только экономические,
политические изменения, но и
трансформацию
ценностных
ориентиров, и конечно же, самого
человека.
Современного человека волнуют
не только проблемы ценообразования, качества жизни, безработицы,
прежде всего, он пытается определить свою роль в жизни общества,
оценку своей деятельности. Социальные ресурсы, основывающиеся
на родственных отношениях, в традиционных обществах все еще являются значимыми, но наряду с
ними мы наблюдаем спрос на образованность, интеллектуальность,
ответственность. Трансформация
ценностных образцов и потребность социума во внимании со стороны
государства,
желание
позитивных перемен привело к
тому, что происходит переоценка
роли человеческого капитала в модернизации казахстанского общества.
Для науки
понятие
социального, человеческого капитала не ново. Так, Джеймс Коулмен
определяет социальный капитал
как потенциал взаимного доверия и
взаимопомощи, целерационально
формируемый в межличностных отношениях: обязательства и ожидания, информационные каналы и
социальные нормы. По аналогии с
физическим и человеческим капиталом, воплощенным в орудиях
труда и обучении, которые повышают индивидуальную производительность, социальный капитал
содержится в таких элементах общественной организации, как социальные сети, социальные нормы и
доверие, создающие условия для
координации и кооперации ради
взаимной выгоды. «Социальный капитал – это способность индивидов
распоряжаться ограниченными ресурсами на основании своего членства в определенной социальной
сети или более широкой социальной структуре… Способность к накоплению социального капитала не
является индивидуальной характеристикой личности, она является
особенностью той сети отношений,
которую выстраивает индивид.
Таким образом, социальный капитал – продукт включенности человека в социальную структуру».
Человеческий капитал определяется как имеющийся у каждого
запас знаний, навыков, мотиваций.
Его главная особенность заключается в неотделимости от личности
своего носителя. Этим он отличается от физического капитала. Поскольку в современных обществах
трафик людей является противозаконным действием, для человеческого капитала не существует
явных рынков и на него не устанавливается явных денежных цен. В
современных обществах функционирует лишь рынок «арендных»
сделок с человеческим капиталом,
на котором осуществляется его
наем на тот или иной ограниченный
период времени (т.е. заработная
плата выступает как «арендная»
плата за пользование чужим человеческим капиталом).
«Человеческий капитал становится все более определяющим в
свете новых масштабных экономических задач», - заявил Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев,
выступая на Международной научно-практической конференции
«Стратегия Казахстан-2030» в действии». Возникает необходимость
улучшения качества человеческого
капитала, его конкурентоспособности и значимости. Инвестициями в
человеческий капитал могут быть
образование, накопление производственного опыта, охрана здоровья,
географическая
мобильность,
поиск информации. Затраты на его
формирование представляют собой
инвестиции, поскольку они предполагают перемещение ресурсов из
настоящего в будущее: инвестор
(например, учащийся) жертвует
частью дохода сегодня ради получения более высокого дохода завтра.
Глава государства акцентирует
свое внимание на том, что здоровье, образование и благополучие
граждан являются одним из главнейших приоритетов долгосрочной
стратегии, и одним из критериев
оценки всей деятельности государства. И экономический рост не
самоцель, а средство обеспечения
стабильного социального развития.
В программной статье Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация
общественного
сознания" в качестве четвертого
приоритета определено улучшение
качества человеческого капитала. И
особая роль в этом процессе отводится системе образования. «Образование
должно
стать
центральным звеном новой модели
экономического роста. Учебные
программы необходимо нацелить
на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации».
Помимо этого «…нужно уделить
большое внимание формированию
IT-знаний, финансовой грамотности
и воспитанию патриотизма молодежи. Необходимо сократить разрыв в качестве образования между
городскими и сельскими школами».
Школа является отправным пунктом
улучшения жизни казахстанцев,
именно в ее стенах приобретаются
человеком жизненно важные качества, такие как уважение к старшим, почитание традиций и
обычаев своего народа. С целью
недопущения роста прекаризации
общества в этом году запускается
реализация программы «Бесплатное профессионально-техническое
образование для всех». Эта программа должна охватить безработную и самозанятую молодежь, а
также людей трудоспособного возраста, не имеющих профессионального образования. Система
профессионального образования
покроет спрос на квалифицированную рабочую силу. Наряду с этим,
особое внимание отводится качеству системы высшего образования.
Повышение
качества
кадрового состава высших учебных
заведений, уровня их материальнотехнического обеспечения и образовательных программ влияет на
формирование профессиональных
компетенций будущего специалиста.
БЕЙСЕНОВА Айгуль,
заведующая кафедрой
политологии и социологии
КарГУ им. Е.А. Букетова
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Бла гоуст р о й ство - общ ая забота
Весна — время наведения чистоты
и порядка
Вопросам благоустройства у нас оказывается постоянное внимание, они круглый
год на слуху и на виду. Особую остроту
они приобретают, когда начинаются вестись масштабные работы. Так, с наступлением
весны
пришло
и
время
традиционных субботников по наведению
чистоты и порядка в населенных пунктах
нашего района.
Мы встретились с руководителем отдела
ЖКХ Насып Шалабаевой, и попросили рассказать, какая работа проводится у нас в
этом плане.
- Для улучшения внешнего облика населенных пунктов нашего района, с 9 апреля по 1
июня 2018 года объявлен весенний двухмесячник по благоустройству, санитарной
очистке и озеленению. Разработан план мероприятий, создан районный штаб. За каж-
дым сельским округом и поселком
закреплены первые руководители. Территории, подлежащие санитарной очистке, закреплены за бюджетными учреждениями,
организациями всех форм собственности. В
рамках двухмесячника необходимо навести
порядок на территории
всего нашего района:
выполнить работы по
благоустройству площадей, парков, детских
площадок, а также обустроить памятники, организовать
вывоз
мусора, ликвидировать
несанкционированные
свалки, провести озеленение территорий и ряд
других благоустроительных мероприятий. Руководители предприятий и
организаций, предприниматели должны обратить особое внимание
на закреплённые за
ними территории, привести в порядок фасады
зданий, вывески, ограждения, не забыть и об
озеленении. Всем жителям нужно убрать прилегающие к их домовладениям территории.
Работа предстоит большая, но каждый должен внести свой личный вклад в общее дело.
В период прохождения двухмесячника, 21
апреля и 26 мая текущего года намечены общеобластные субботники, 28 апреля и 12 мая
- районные субботники. Так, в ходе проведения «Чистого четверга» 19 апреля 2018 года
приняло участие 212 коллективов, при-
влечено более 50
единиц специализированной
техники,
убрано было более
80 га территории,
ликвидировано 15 несанкционированных
свалок, проведена
обрезка более 400
шт. деревьев, проведено 24 рейдовых
мероприятий, оформлено 173 предупреждения.
Активное участие
осакаровцы приняли
и на прошедшем в
районе субботнике
21 апреля 2018 года, в ходе которого была
проведена акция «Всеказахстанская посадка
леса», где была проведена посадка саженцев
в количестве 670 шт., из них: 522 дерева
(хвойных - 55 шт., лиственных - 466 шт.), 148
11 стр.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучшие социальные проекты»
Конкурс проводится с целью оказания поддержки инициативных социальных проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем, включая услуги, представляемые
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Конкурс включает 3 этапа:
1. Районный конкурс с 1 июня по 1 июля 2018 года;
2. Областной конкурс с 16 июля по 31 июля 2018 года;
3. Республиканский конкурс с 1 августа по 30 сентября 2018 года.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
1. «Информационное продвижение решения социальных проблем»;
2. «Развитие волонтерского движения в социальной среде»;
3. «Обеспечение равных возможностей»;
4. «Оказание содействия в занятости граждан, включая лиц с инвалидностью»;
5. «Оказание помощи в преодолении трудных жизненных ситуаций» (жертвы торговли
людьми, бытового насилия, бездомность и освобождение из мест лишения свободы и т.д.).
Требования к материалам, представляемым участниками конкурса:
1. Заявка (по форме).
2. Презентационные материалы (видеоролики, паспорт с логотипами проекта, аннотации
на автора проекта).
3. Презентация до 3-х минут.
Итоги конкурса освещаются в СМИ и на официальных сайтах организатора партии «Нұр
Отан» и Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Телефон для справок: 872149-41386, 41374.
Встреча с представителями
охранных фирм
В отделе внутренних дел Осакаровского
района 24 апреля текущего года состоялась встреча руководства ОВД с представителями охранных фирм ТОО «Щит-Р» и
ТОО «Щит-2016» Осакаровского района и
владельцами магазинов «Радуга», «Барс»,
«Надия», кафе «Восточная кухня», «Тойхана», автостанции, прошедшая под председательством
начальника
ОВД
Осакаровского района полковника полиции С.А. Омарова.
Первые частные охранные предприятия
начали создаваться в 90-х годах прошлого
века, когда в стране происходили серьезные
изменения в политике, экономике и общественном строе. На фоне этих событий актуальными становились частные охранные
предприятия, которые обеспечивали защиту
и безопасность многочисленным частным
фирмам и компаниям, занимающимся разного рода деятельностью, в том числе и коммерческой.
Крупный и средний бизнес, в первую очередь, нуждался в защите от незаконных посягательств на частную собственность. И,
несмотря на то, что прошло достаточно много
времени, количество охранных предприятий
ЧОП с каждым годом увеличивается.
В связи со сложившейся обстановкой
потребовалось создание специального закона, касающегося деятельности частных
охранных предприятий. В соответствии с
этим, теперь в законном порядке ЧОП могут
предоставлять ряд услуг, включая: охрану
имущества любого вида собственности, за
исключением государственных объектов, ко-
торые вошли в специальный перечень, утвержденный Республикой Казахстан; защиту
жизни и здоровья граждан; выполнение проекта и монтаж средств охранно-пожарной сигнализации, а также их обслуживание;
сопровождение и охрану ценного груза во
время его транспортировки; обеспечение порядка в местах, где проводятся массовые мероприятия; предоставление консультаций и
рекомендаций клиентам по вопросам защиты, не выходя за рамки правомерного
поля, от посягательств и противоправных
действий.
На сегодняшний день большим спросом
пользуются предоставляемые охранные
услуги фирм ТОО «Щит-Р» и ТОО «Щит2016», так как в Осакаровском районе сосредоточена немалая часть коммерческих и
других организаций, которые нуждаются в
услугах охранных предприятий, гарантирующих защиту и безопасность. Перед тем, как
будут предоставлены охранные услуги, должен быть заключен договор, который является гарантом получения прибыли.
Договорная система взаимоотношений
между исполнителем (ЧОП) и заказчиком
предусматривает четкое указание сроков
действия данных отношений, т.е. их начало и
окончание. В работе частных охранных предприятий предусмотрено тесное сотрудничество и с представителями государственных
ведомств и ОВД.
Б. АЙТЫШЕВА,
ведущий специалист ГГЯИ ОВД
Осакаровского района
Құрметті Осакаров ауданының тұрғындары!
кустарников (сирень, терн, смородина и другие.). Также силами трудовых коллективов
было убрано 250 гектаров территории, ликвидировано 20 несанкционированных свалок,
обрезано 120 деревьев, привлечено 52 единицы специализированной техники. По итогам
весеннего
двухмесячника
будут
проведены конкурсы «Лучший дом», «Лучший
двор» и “Самый благоустроенный объект малого и среднего бизнеса”.
Мероприятия по
уборке территорий
будут проводиться
еженедельно. Приглашаем всех принять в них самое
активное участие. И
не забывайте, что
чистоту и порядок,
как настоящие хозяева своего поселка или села, мы
должны поддерживать постоянно.
Записала Светлана МАКСИМОВА
Сiздердiң
назарларыңызға
Осакаров
ауданының ІІБ көші-қон қызметінің тобы 2018
жылғы 22 ақпандағы Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің бекітілген №143
бұйрығы «Шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық
мемлекеттік
кəсіпорын
көрсететін жеке басты куəландыратын
құжаттарды жеделдетілген тəртіпте беру
қызметіне бағалар прейскурантын бекіту туралы» 2018 жылдың 1 сəуiрден бастап
Қазақстан Республикасы азаматының паспорттарын, жеке куəліктерін жеделдетіп дайындау
санаты
өзгереді
жəне
толықтырылады.
Мəселен, бұйрыққа сəйкес жеке басты
куəландыратын құжаттарды жеделдетіп
жасаудың мынадай мерзімдері, жеделдету
санаттары жəне баға прейскуранты белгіленген:
- Астана, Алматы, Ақтөбе, Шымкент
қалалары үшін 1 жеделдету санаты бойынша
1 (бір) жұмыс күніне дейін, төлем сомасы 4
мың 983 теңгені құрайды, 2 жеделдету санаты
бойынша 3 (үш) жұмыс күніне дейін, төлем
сомасы 2 мың 752 теңге;
- облыс орталықтары (Қостанай қаласы)
үшін 1 жеделдету санаты бойынша 3 (үш)
жұмыс күніне дейін, төлем сомасы 4 мың 983
теңгені құрайды, 2 жеделдету санаты бойынша 5 (бес) жұмыс күніне дейін, төлем сомасы 2 мың 752 теңге;
- облыстардың аудандары мен қалалары
үшін 3 жеделдету санаты 7 (жеті) жұмыс күні
белгіленген, жеделдетіп дайындау төлемі 1
мың 116 теңге сомада.
Осакаров ауданының ІІБ
Көші-қон қызметі
Уважаемые жители Осакаровского района!
Группа миграционной службы ОВД Осакаровского района доводит до вашего сведения, что 22 февраля 2018 года утвержден
приказ Министра внутренних дел Республики
Казахстан № 143 «Об утверждении прейскуранта цен на услугу по выдаче в ускоренном
порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве
хозяйственного ведения», которым с 1
апреля 2018 года изменяются и дополняются
категории ускоренного изготовления и выдачи паспортов, удостоверений личности
гражданина Республики Казахстан.
Так, согласно приказу установлены следующие сроки, категории срочности и прейскурант цен для ускоренного изготовления
документов, удостоверяющих личность:
- для городов Астана, Алматы, Актобе,
Шымкент по 1 категории срочности до 1 (одного) рабочего дня, сумма оплаты составит 4
тыс. 983 тенге, по 2 категории срочности до 3
(трех) рабочих дней при оплате 2 тыс. 752
тенге;
- для областных центров (город Костанай)
по 1 категории срочности до 3 (трех) рабочих
дней, сумма оплаты составит 4 тыс. 983
тенге, по 2 категории срочности до 5 (пяти)
рабочих дней при оплате 2 тыс. 752 тенге;
- для районов и городов областей установлена третья категория срочности до 7 (семи)
рабочих дней с оплатой за ускоренное изготовление в сумме 1 тыс. 116 тенге.
Группа миграционной службы
ОВД Осакаровского района
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
12 стр.
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
Осакаров аудандық мəслихаты сессиясы шешіміің жобасы
«Осакаров ауданының кенттер жəне ауылдық округтарындағы жергілікті қоғамдастық
жиналысының регламентін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы
«Жергілікті қоғамдастық
жиналысының үлгі регламентін бекіту туралы» №295 Бұйрығына сəйкес, аудандық мəслихат
ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қоса беріліп отырған Осакаров ауданының кенттер жəне ауылдық округтарындағы жергілікті қоғамдастық жиналысының регламенті бекітілсін.
2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Сессияның төрағасы
Осакаров аудандық мəслихатының
2018 жылғы «___» ___________
____ сессиясының № ____
шешімімен бекітілген
Осакаров ауданының кенттер жəне ауылдық округтарындағы
жергілікті қоғамдастық жиналысының регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Жергілікті қоғамдастық жиналысының регламенті (бұдан əрі –
регламент) "Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
жəне өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23
қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан
əрі – Заң) 39-3-бабының 3-1-тармағына сəйкес
əзірленді.
2. Осы регламентте қолданылатын негізгі ұғымдар:
1) жергілікті қоғамдастық – шекараларында жергілікті
өзін-өзі басқару жүзеге асыратын, оның органдары
құрылатын жəне жұмыс істейтін тиісті əкімшілікаумақтық бөлініс аумағында тұратын тұрғындардың
(жергілікті қоғамдастық мүшелерінің) жиынтығы;
2) жергілікті қоғамдастық жиналысы (бұдан əрі – жиналыс) – жергілікті қоғамдастық жиыны жіберген жергілікті
қоғамдастық
өкілдерінің
Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген шекте
жəне тəртіппен жергілікті маңызы бар ағымдағы
мəселелерді шешуге қатысуы;
3) жергілікті маңызы бар мəселелер – реттелуі Заңға
жəне Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық
актілеріне сəйкес тиісті əкімшілік-аумақтық бөлініс
тұрғындарының басым бөлігінің құқықтары мен заңды
мүдделерін қамтамасыз етуге байланысты облыс,
аудан, қала, қаладағы аудан, ауылдық округ, ауылдық
округтің құрамына кірмейтін кент пен ауыл қызметінің
мəселелері;
4) жергілікті өзін-өзі басқару – халық тікелей жүзеге
асыратын, сондай-ақ мəслихаттар жəне басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырылатын Заңда, өзге де нормативтік құқықтық
актілерде айқындалған тəртіппен жергілікті маңызы бар
мəселелерді өзінің жауапкершілігімен дербес шешуге
бағытталған қызмет;
5) жергілікті қоғамдастық жиналысының мүшесі –
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте жəне тəртіппен жергілікті маңызы бар
ағымдағы мəселелерді шешуге жергілікті қоғамдастық
жиыны жіберген жергілікті қоғамдастық өкілі.
3. Жиналыс регламентін Осакаров аудандық (бұдан
əрі – аудандық мəслихат) мəслихаты бекітеді.
2-тарау. Жергілікті қоғамдастық
жиналысына шақыруды жүргізу тəртібі
4. Жиналыс жергілікті маңызы бар ағымдағы мына
мəселелерді:
бағдарламалық
құжаттардың,
жергілікті
қоғамдастықты дамыту бағдарламаларының жобаларын талқылау жəне қарау;
кент немесе ауылдық округ бюджетінің жобасын
жəне бюджеттің атқарылуы туралы есепті келісу;
ауылдық округ немесе кент əкімі аппаратының (бұдан
əрі – əкім аппараты) ауылдық округтің коммуналдық
меншігін (жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық
меншігін) басқару жөніндегі шешімдерін келісу;
бюджеттің атқарылуын мониторингтеу мақсатында
жиналысқа қатысушылар қатарынан жергілікті
қоғамдастық комиссиясын құру;
ауылдық округ немесе кент бюджетінің атқарылуына
жүргізілген мониторинг нəтижелері туралы есепті
тыңдау жəне талқылау;
ауылдық округтің немесе кенттің коммуналдық
мүлкін иеліктен шығаруды келісу;
жергілікті қоғамдастықтың өзекті мəселелерін,
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын
қозғайтын нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын
талқылау;
ауылдық округ немесе кент əкімін сайлауды өткізуге
Осакаров ауданының əкімімен (бұдан əрі – аудан əкімі)
аудандық мəслихатына одан əрі ұсыну үшін ауылдық
округ немесе кент əкімінің қызметіне аудан əкімі
ұсынған кандидатураларды келісу;
ауылдық округтің немесе кенттің əкімін лауазымынан
босату туралы мəселеге бастамашылық жасау;
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын жəне тиісті аумақтарда орналасқан мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың басшыларын тағайындау бойынша
ұсыныстар енгізу;
жергілікті қоғамдастықтың басқа да ағымдағы
мəселелері бойынша өткізіледі.
5. Жиналысты ауылдық округ немесе кент əкiмі дербес не ол жергілікті қоғамдастық жиыны (бұдан əрі –
жиналыс мүшелері) өкілеттік берген, жиналыс
мүшелерінің кемінде он пайызының бастамасы бойынша, бірақ тоқсанына кемінде бір рет шақырылуы
мүмкін.
Жиналыстың бастамашылары күн тəртібін көрсете
отырып, əкімге ерікті нысанда жазбаша өтінішпен
жүгінеді.
Əкім үш жұмыс күні ішінде жазбаша өтінішті қарайды
жəне шақырылымның орны мен уақытын көрсете отырып, жиналысты шақыру туралы шешім қабылдайды.
6. Жиналысқа шақыру уақыты, шақырылым орны
жəне талқыланатын мəселелер туралы жиналыстың
мүшелері жиналыс өткізілгенге дейін күнтізбелік он
күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдары
арқылы немесе өзге тəсілдермен хабардар етіледі.
Əкім аппараты жиналыстың қарауына енгізілетін
мəселелер бойынша қажетті материалдарды жазбаша
түрде немесе электрондық құжат нысанында
жиналыстың мүшелеріне жəне əкімге жиналысқа
шақырғанға дейін күнтізбелік бес күннен кешіктірмей
ұсынады.
7. Жиналысты шақыру алдында əкім аппараты
жиналысқа қатысушы мүшелерді тіркеуді өткізеді, оның
нəтижесін
əкім
немесе
жиналысты
шақыру
басталғаннан бұрын ол уəкілеттік берген адам жариялайды жəне жиналыстың хаттамасына шақыруды
өткізу орны мен уақытын көрсете отырып енгізеді.
Жиналысты шақыру оған жиналыс мүшелерінің кемiнде жартысы қатысқан кезде өтті деп есептеледі.
8. Жиналысты шақыруды əкім немесе ол уəкілеттік
берген адам ашады.
Жиналысты шақыруды жүргізу үшін ашық дауыс беру
арқылы жиналыстың төрағасы мен хатшысы сайланады.
9. Жиналыстың күн тəртібін əкімінің аппараты жиналыс мүшелері, тиісті аумақтың əкімі енгізген ұсыныстар
негізінде қалыптастырады.
Күн тəртібіне өткен жиналыстарды шақыруда
қабылданған шешімдер барысы жəне (немесе) орындалуы туралы мəселелер қосылады.
Жиналысты шақырудың күн тəртібі оны талқылау кезінде толықтырылуы жəне өзгертілуі мүмкін.
Жиналысты шақырудың күн тəртібін жиналыс бекітеді.
Күн тəртібінің əрбір мəселесі бойынша дауыс беру
жеке өткізіледі. Егер оған жиналыс мүшелерінің
көпшілігі дауыс берсе, мəселе күн тəртібіне енгізілді
деп есептеледі.
10. Жиналысты шақыруға олардың мəселелері онда
қаралатын аудан мəслихатының депутаттары, аудан
əкімі аппаратының, мемлекеттік мекемелер мен
кəсіпорындардың, сондай-ақ заңды жəне жеке
тұлғалардың өкілдері шақырылуы мүмкін. Сондай-ақ
жиналысты шақыруға бұқаралық ақпарат құралдары
мен қоғамдық бірлестіктер өкілдерінің қатыса алады.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген
шақырылған адамдар жиналыстың мүшелері болып табылмайды жəне шешімдерді қабылдау кезінде дауыс
беруге қатыспайды.
11. Жиналысты шақыруларда баяндамалар,
қосымша баяндамалар, жарыссөзде сөйлеу үшін жəне
жиналысқа шақыруды өткізу тəртібі бойынша сөз
сөйлеу регламентін төраға айқындайды. Баяндамашылар мен қосымша баяндамашыларға сұрақтарға жауап
беру үшін уақыт бөлінеді. Егер сөз сөйлеуші бөлінген
уақыттан асып кетсе, жиналыс төрағасы оның сөзін
тоқтатады немесе шақырылымға қатысып отырған жиналыс мүшелерінің көпшілігінің келісімімен сөз сөйлеу
уақытын ұзартады.
Жиналыс мүшесі бір мəселе бойынша екі реттен
артық сөйлей алмайды. Жарыссөздердегі жиналыс
мүшелерінің сауалдары, түсіндіру жəне сұрақтарға
жауап беру үшін сөйлеулері сөз сөйлеу деп есептелмейді. Баяндамашыларға сұрақтар жазбаша немесе
ауызша түрде қойылады. Жазбаша сұрақтар жиналыс
төрағасына беріледі жəне жиналыс шақырылымында
жарияланады.
Жиналыс төрағасы өз бастамасы бойынша немесе
жиналыс мүшелерінің дəлелді ұсыныстары бойынша
үзілістер жариялай алады.
Жиналыстың соңында жиналыстың мүшелеріне
қысқа мəлімдемелер немесе хабарламалар жасау үшін
уақыт беріледі, олар бойынша жарыссөз болмайды.
3-тарау. Жергілікті қоғамдастық жиналысының
шешімдер қабылдау тəртібі
12.
Жиналыс
өзінің
құзіреті
шеңберінде
шақырылымға қатысушы жиналыс мүшелерінің
көпшілік дауысымен шешім қабылдайды.
Дауыстар тең болған жағдайда, жиналыстың
төрағасы шешуші дауыс беру құқығын пайдаланады.
Жиналыстың шешімі хаттамамен ресімделеді, онда:
1) жиналыстың өткізілген күні мен орны;
2) жиналыс мүшелерінің саны жəне тізімі;
3) өзге де қатысушылардың саны жəне олардың тегі,
аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда) көрсетілген
тізім;
4) жиналыстың төрағасы мен хатшысының тегі, аты,
əкесінің аты (ол болған жағдайда);
5) күн тəртібі, сөйленген сөздердің қысқаша мазмұны
жəне қабылданған шешімдер көрсетіледі.
Хаттамаға жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол
қояды жəне екі жұмыс күн ішінде ауылдық округ немесе
кент əкіміне беріледі.
13. Жиналыста қабылданған шешімдерді ауылдық
округ немесе кент əкімі бес жұмыс күні мерзімінде
қарайды.
Əкімдер жергілікті қоғамдастық жиналысының шешіміне келіспеушілігін білдіруге құқылы, осындай келіспеушілік
тудырған
мəселелер
регламентінің
2-тарауында көзделген тəртіпте қайта талқылау жолымен шешіледі.
Ауылдық округ немесе кент əкімінің келіспеушілігін
тудырған мəселелерді шешу мүмкін болмаған
жағдайда, мəселені жоғары тұрған əкім
аудан
мəслихатының отырысында алдын ала талқылаудан
соң шешеді.
14. Ауылдық округ немесе кент əкімі аппараты
ауылдық округ əкімнің жиналыс шешімдерін қарау
нəтижелерін бес жұмыс күн ішінде жиналыстың
мүшелеріне жеткізеді.
15. Жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі
басқару органдары, лауазымды адамдар өкілеттіктері
шегінде жиналысты шақыруда қабылданған жəне
ауылдық округ немесе кент əкімі мақұлдаған
шешімдердің орындалуын қамтамасыз етеді.
16. Жиналысты шақыруда қабылданған шешімдерді
əкімнің аппараты бұқаралық ақпарат құралдары
арқылы немесе өзге де тəсілдермен таратады.
4-тарау. Жергілікті қоғамдастық жиналысы
шешімдерінің орындалуын бақылау
17. Жиналыста жүйелі түрде жиналыстың шешімдерін орындауға жауапты адамдардың ақпараттары
тыңдалады.
18. Шешімдерді орындамаған немесе сапасыз
орындаған жағдайда, тиісті ақпарат хаттамаға енгізіледі, оны жиналыстың төрағасы аудан əкіміне немесе
жиналыстың шешімін орындауға жауапты лауазымды
адамның жоғары тұрған басшыларына жолдайды.
Қабылданған шешімдер қайта орындалмаған немесе
сапасыз орындалған жағдайда, жиналыс аудан əкімі
немесе тиісті лауазымды адамдардың жоғары тұрған
басшылары алдында лауазымды адамдардың
жауаптылығы туралы мəселеге бастамашылық жасайды.
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
13 стр.
Проект решения Осакаровского районного маслихата
«Об утверждении регламента собрания местного сообщества
посёлков и сельских округов Осакаровского района»
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 7 августа 2017
года № 295 «Об утверждении Типового регламента собрания местного сообщества»
районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый регламент собрания местного сообщества посёлков и
сельских округов Осакаровского района.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель сессии
Утверждены
решением __ сессии
Осакаровского районного маслихата
Регламент собрания местного сообщества
посёлков и сельских округов Осакаровского района
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Регламент собрания местного сообщества посёлков и сельских округов Осакаровского района (далее - Регламент) разработан в соответствии с
пунктом 3-1 статьи 39-3 Закона Республики Казахстан
от 23 января 2001 года "О местном государственном
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (далее – Закон), приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 7 августа 2017
года № 295 "Об утверждении Типового регламента собрания местного сообщества".
2. Основные понятия, которые используются в настоящем Регламенте:
1) местное сообщество – совокупность жителей (членов местного сообщества), проживающих на территории
соответствующей
административно-территориальной единицы, в границах которой осуществляется местное самоуправление,
формируются и функционируют его органы;
2) собрание местного сообщества (далее – собрание) – участие представителей местного сообщества,
делегированных сходом местного сообщества, в решении текущих вопросов местного значения в пределах
и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан;
3) вопросы местного значения – вопросы деятельности района, посёлка, сельского округа и села, не входящего в состав сельского округа, регулирование
которых в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан связано с
обеспечением прав и законных интересов большинства жителей соответствующей административно-территориальной единицы;
4) местное самоуправление – деятельность, осуществляемая населением непосредственно, а также
через маслихаты и другие органы местного самоуправления, направленная на самостоятельное решение вопросов местного значения под свою ответственность,
в порядке, определяемом Законом, иными нормативными правовыми актами;
5) член собрания местного сообщества – представитель местного сообщества, делегированный сходом
местного сообщества, в решении текущих вопросов
местного значения в пределах и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.
3. Регламент собрания утверждается маслихатом
Осакаровского района (далее – маслихат района).
Глава 2. Порядок проведения созыва собрания
местного сообщества
4. Собрание проводится по текущим вопросам местного значения:
обсуждение и рассмотрение проектов программных
документов, программ развития местного сообщества;
согласование проекта бюджета посёлка или сельского округа и отчета об исполнении бюджета;
согласование решений аппарата посёлка или сельского округа (далее – аппарат акима) по управлению
коммунальной собственностью сельского округа (коммунальной собственностью местного самоуправления);
образование комиссии местного сообщества из
числа участников собрания в целях мониторинга исполнения бюджета сельского округа;
заслушивание и обсуждение отчета о результатах
проведенного мониторинга исполнения бюджета посёлка или сельского округа;
согласование отчуждения коммунального имущества
посёлка или сельского округа;
обсуждение актуальных вопросов местного сообщества, проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан;
согласование представленных акимом Осакаровского района (далее – аким района) кандидатур на
должность акима посёлка или сельского округа (далее
– аким посёлка или сельского округа) для дальнейшего
внесения в маслихат района для проведения выборов
акима посёлка или сельского округа;
инициирование вопроса об освобождении от должности акима посёлка или сельского округа;
внесение предложений по назначению руководителей государственных учреждений и организаций, финансируемых из местного бюджета и расположенных
на соответствующих территориях;
другие текущие вопросы местного сообщества.
5. Собрание может созываться акимом посёлка или
сельского округа самостоятельно либо по инициативе
не менее десяти процентов членов собрания, делегированных сходом местного сообщества (далее – члены
собрания), но не реже одного раза в квартал.
Инициаторы собрания в произвольной форме письменно обращаются акиму с указанием повестки дня.
Аким в течение трех рабочих дней рассматривает
письменное обращение и принимает решение о созыве собрания с указанием места и времени созыва.
6. О времени, месте созыва собрания и обсуждаемых вопросах, члены собрания оповещаются не позднее, чем за десять календарных дней до дня его
проведения через средства массовой информации или
иными способами.
По вопросам, вносимым на рассмотрение собрания,
аппарат акима не позднее, чем за пять календарных
дней до созыва собрания представляет членам собрания и акиму необходимые материалы в письменном
виде или в форме электронного документа.
7. Перед началом созыва собрания аппаратом акима
проводится регистрация присутствующих членов собрания, ее результаты оглашаются акимом или уполномоченным им лицом перед началом созыва
собрания и заносятся в протокол собрания с указанием
места и времени проведения созыва.
Созыв собрания считается состоявшимся при участии в нем не менее половины членов собрания.
8. Созыв собрания открывается акимом или уполномоченным им лицом.
Для ведения созыва собрания открытым голосованием избираются председатель и секретарь собрания.
9. Повестка дня собрания формируется аппаратом
акима на основе предложений, вносимых членами собрания, акимом соответствующей территории.
В повестку дня включаются вопросы о ходе и (или)
исполнения решений, принятых на предыдущих созывах собраний.
Повестка дня созыва собрания может быть дополнена и изменена при ее обсуждении.
Повестка дня созыва собрания утверждается собранием.
Голосование по каждому вопросу повестки дня проводится раздельно. Вопрос считается внесенным в повестку дня, если за него проголосовало большинство
присутствующих членов собрания.
10. На созыв собрания могут приглашаться депутаты
маслихата района, представители аппарата акима района, государственных учреждений и предприятий, а
также физических и юридических лиц, вопросы которых рассматриваются на созыве собрания. Также на
созыве собрания могут присутствовать представители
средств массовой информации и общественных объединений.
Приглашенные лица, указанные в части первой настоящего пункта, не являются членами собрания и не
участвуют в голосовании при принятии решений.
11. Регламент выступлений на созывах собраний для
докладов, содокладов, выступлений в прениях и по порядку ведения созыва собрания определяется председателем. Докладчикам и содокладчикам отводится
время для ответов на вопросы. В случае если выступающий превысил отведенное время, председатель
собрания прерывает его выступление или с согласия
большинства присутствующих на созыве членов собрания продлевает время для выступления.
от «__» ________ 2018 года №____
Член собрания может выступить по одному и тому
же вопросу не более двух раз. Не считаются выступлениями в прениях обращения членов собрания, выступления для дачи пояснений и ответов на вопросы.
Вопросы докладчикам задаются в письменном или устном виде. Письменные вопросы предоставляются
председателю собрания и оглашаются на созыве собрания.
Председатель собрания может объявлять перерывы
по собственной инициативе или по мотивированному
предложению членов собрания.
В конце собрания отводится время для выступления
членов собрания с краткими заявлениями и сообщениями, прения по которым не открываются.
Глава 3. Порядок принятия решений собранием
местного сообщества
12. Собрание в рамках своих полномочий принимает
решения большинством голосов присутствующих на
созыве членов собрания.
В случае равенства голосов председатель собрания
пользуется правом решающего голоса.
Решение собрания оформляется протоколом, в котором указываются:
1) дата и место проведения собрания;
2) количество и список членов собрания;
3) количество и список иных присутствующих с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии);
4) фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и секретаря собрания;
5) повестка дня, краткое содержание выступлений и
принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и в течение двух рабочих дней передается акиму посёлка или сельского округа.
13. Решения, принятые собранием, рассматриваются акимом посёлка или сельского округа в срок
пяти рабочих дней.
Акимы вправе выразить несогласие с решением собрания местного сообщества, которое разрешается
путем повторного обсуждения вопросов, вызвавших
такое несогласие в порядке, предусмотренном Главой
2 Регламента.
В случае невозможности разрешения вопросов, вызвавших несогласие акима посёлка или сельского
округа, вопрос разрешается вышестоящим акимом
после его предварительного обсуждения на заседании
маслихата района.
14. Результаты рассмотрения акимом посёлка или
сельского округа решений собрания доводятся аппаратом акима до членов собрания в течение пяти рабочих
дней.
15. Органы местного государственного управления и
самоуправления, должностные лица в пределах полномочий обеспечивают исполнение решений, принятых на созыве собрания и одобренных акимом посёлка
или сельского округа.
16. Решения, принятые на созыве собрания, распространяются аппаратом акима через средства массовой
информации или иными способами.
Глава 4. Контроль за исполнением решений
собрания местного сообщества
17. На собрании регулярно заслушиваются информации лиц ответственных за исполнение решений собрания.
18. В случае неисполнения или некачественного исполнения решений, соответствующая информация
вносится в протокол, который председателем собрания
направляется акиму района или вышестоящим руководителям должностных лиц ответственных за исполнение решений собрания.
В случае повторного неисполнения или некачественного исполнения принятых решений, собрание инициирует вопрос об ответственности должностных лиц
перед акимом района или вышестоящим руководством
соответствующих должностных лиц.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
14 стр.
Құрметті ата-аналар
мен оқушылар!
Уважаемые родители
и учащиеся!
Ағымдағы жылдың 24 сəуірінен 10 мамыр
аралығында 5 жəне 7 сынып оқушыларына
арналған мамандандырылған мектеп-интернатына оқуға түсуге құжаттарды қабылдау жүзеге
асырылады. Мектептерге құжаттарды қабылдау
төмендегі мекен-жайлар бойынша жүзеге асырылады:
5 сыныптарға: «Дарын» мамандандырылған
мектеп-интернаты, мекен-жайы: Қарағанды қ.,
Гапеев көш., 29/2, тел: 8 (7212) 347727
«Мұрагер» мамандандырылған мектеп-интернаты, мекен-жайы: Қарағанды қ., Гоголь көш.,
46А, тел: 8 (7212) 500368
Н.Нұрмақов атындағы мамандандырылған
мектеп-интернаты, мекен-жайы: Қарағанды қ.,
Əлиханов көш., 36 / 2, тел: 8 (7212) 567232
Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-интернаты, мекен-жайы: Қарағанды қ., 12
ықшам аудан, 3, тел: 8 (7172) 451649
«Өркен» мамандандырылған мектеп-интернаты (Жезқазған қ.). Мекен жайы: Абай көш., 144,
тел: 8 (7102) 77-61-60
«Зияткер» мамандандырылған мектеп-интернаты (Балқаш қ.). Мекен-жайы: Бейбітшілік көш.,
3, тел: 8 (710-36) 4-00-51
7 сыныптарға: «Ақпараттық технологиялар»
мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты,
мекен-жайы: Колодезная көш., 98, тел: 8 (7212)
37-64-22
Конкурстық іріктеу 2 кезеңнен тұрады.
1 кезең - а.ж. 12 мамыр күні - математика жəне
логика бойынша тестілеу.
2 кезең - а.ж. 19 мамыр күні - математика, логика жəне оқу тілі бойынша тестілеу.
С 24 апреля по 10 мая т.г. осуществляется
прием документов для поступления в 5 и 7
классы специализированных школ-интернатов
для одаренных детей. Прием документов осуществляются в школах:
в 5-е классы: Специализированная школа-интернат «Дарын», адрес: г.Караганда, ул. Гапеева, 29/2, тел. 8 (7212) 347727.
Специализированная
школа-интернат
«Мұрагер», адрес: г.Караганда, ул. Гоголя, 46А,
тел. 8 (7212) 500368.
Специализированная школа-интернат имени
им. Н.Нурмакова, адрес: г.Караганда, ул.Алиханова, д.36/2, тел. 8 (7212) 567232.
Специализированная школа-интернат имени
Жамбыла, адрес: г.Караганда, 12 мкр., д-3, тел.
8 (7172) 451649.
Специализированная школа-интернат «Өркен»
(г. Жезказган), адрес: ул. Абая, д.144, тел. 8 (710
2) 77-61-60.
Специализированная школа-интернат «Зияткер» (г. Балхаш), адрес: ул. Мира, д. 3, тел. 8
(710-36) 4-00-51.
В 7-е классы: Специализированная школалицей-интернат «Информационных технологий»,
адрес: ул. Колодезная, д. 98, тел. 8 (7212)37-6422.
Конкурсный отбор проводится в 2 тура.
1 тур – 12 мая т.г. – тестирование по математике и логике.
2 тур – 19 мая т.г. – тестирование по математике, логике и по языку обучения.
Бос лауазым орындарына орналасу
КОНКУРСЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
«Осакаров ауданының білім бөлімі» ММ Осакаровка кенті, Целинный көшесі, 3а, телефон 41373,
факс 41373, 43153 Осакаров ауданы əкімдігінің
«Тельман с.№ 22 орта мектебі» КММ директорының
бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:
Біліктілік талаптары: жоғары педагогикалық білім,
білім беру ұйымдарында педагогикалық еңбек өтілі
кемінде 5 жыл.
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық тағайындау қағидасын бекіту
туралы Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым
министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57
бұйрығымен бекітілген Ереже мен Қазақстан "Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын
конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым
министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017
жылғы 13 желтоқсандағы № 619 бұйрығы негізінде
өткізіледі.
Конкурсқа қатысуға үміткер тұлғалар білім
бөліміне келесі құжаттарды осы хабарландыру
жарияланған мерзімнен бастап 15 күнтізбелік күннің
ішінде хабарландыруда көрсетілген мерзімде мынадай құжаттарды ұсынады:
1) білім беруді басқару органы басшысының
атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын жері,
байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа
қатысуға өтініш;
2) жеке тұлғаны куəландыратын құжаттың
көшірмесі;
3) білім туралы құжаттың көшірмесі;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ
жəне фото;
6) ескертпелер мен көтермелеулерді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7) біліктілік санаты жəне ғылыми дəрежесі туралы
құжаттың көшірмесі (бар болса);
8) медициналық куəландырудан өтуі туралы
құжат;
9) соттылығының жоқ екені туралы анықтама;
10) Мектепті дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың
көшірмелері нотариалды немесе жұмыс орнының
кадрлық қызметі тарапынан куəландырылады.
Əңгімелесуге қатысуға жіберілген үміткерлер, оны
ауданның тиісті білім ұйымдарында белгіленген
тəртіп бойынша өтеді.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на занятие вакантной должности
ГУ «Отдел образования Осакаровского района»,
101000 п.Осакаровка, ул.Целинная, 3а, телефон
41373, факс 41373, 43153, сообщает о проведении
конкурса на занятие вакантной должности директора КГУ "Средняя школа №22 с. Тельманское" акимата Осакаровского района.
Квалификационные требования: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.
Конкурс проводится на основе Правил конкурсного замещения руководителей государственных учреждений среднего образования, утвержденных
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года №57 и с
приложением «О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 21 февраля 2012 года № 57 "Об утверждении
Правил конкурсного замещения руководителей государственных учреждений среднего образования"
приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 13 декабря 2017 года № 619.
Лица, изъявившие желание принять участие в
конкурсе, должны в течение 15 календарных дней с
момента публикации данного объявления представить в отдел образования Осакаровского района
следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе на имя руководителя органа управления образованием с указанием места регистрации, фактического места
проживания, контактных телефонов;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копию документа об образовании;
4) копию документа, подтверждающего трудовую
деятельность;
5) личный листок по учету кадров и фото;
6) производственную характеристику с прежнего
места работы с указанием имевшихся взысканий и
поощрений;
7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);
8) документ о прохождении медицинского освидетельствования;
9) справку об отсутствии судимости;
10) Перспективный план развития школы.
Копии документов, представленных для участия
в конкурсе, заверяются нотариально или кадровой
службой с места работы.
Кандидаты, допущенные к участию в собеседовании, проходят его в установленном порядке в соответствующих организациях образования района.
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
Еске алу
5 мая в 13-00 час. в г. Караганда, по адресу: Степной-1, ресторан «Vogue»
(район автостанции Юго-востока) состоится поминальный обед Торебекова
Абдоллы Торебековича. Приглашаем
всех родственников, друзей, коллег по работе, всех, кто помнит Абдоллу Торебековича на поминальный обед.
Семья Торебековых.
П Р О Д А Ю Т С Я
*кв-ра в 2-кв. доме (водопровод,
сарай, сеновал, гараж, баня, огород
(полив из речки, палисадник, большой двор). с. Есиль, ул. Набережная,
д.
3/1,
тел.
35203,
87475695467.
*цыплята бройлеры, подрощенные и корм, ул. Южная, 1. Тел.
87712735496, 87017114860, 41518.
*шпальный дом, ул. Сельхозснабская, 45, (хозпостройки, большой участок), цена договорная. Тел.
87761270275.
*большой благ., сухой, шпальный дом в центре ул. Шахматная,
139 (пласт. окна, натяжн. потолки,
межкомнатн. двери, вода пост.,
баня, санузел, большой гараж (65,3
кв. м), хозпостр., огород). Тел.
41504, 87026238007.
*благ. дом ул. Литвиновская,
196/1(5 комнат, отдельно кочегарка,
пласт. окна, натяжн. потолки, нов.
межкомн. двери), гараж, углярка,
больш. огород, вода постоянно.
Есть возможность подключения к
центр. отопл. Возможна продажа с
мебелью, цена договорная. А также
продается спальн. и кух. гарнитуры,
2 дивана с креслами. Тел. 41484,
87779482678, 87085567485.
*срочно дом и кафе по ул. Клубная, 4, п. Осакаровка, зем. участок
и хозпостр. Тел. 87758864734,
87055652287.
*благоустр. дом по ул. Пионерская. Магазин «Айсберг» с товаром
и оборудованием, на зем. участке
15 соток. Тел. 870258553099.
*2-комн. кв-ра на первом этаже,
благоустр. (огород, новое печн.
отопл., пласт. окна, с мебелью), ул.
Гагарина, 28/8. Тел. 87787290615,
87712639578.
*срочно, недорого 3-комн.
квартира в центре, рядом школа,
садик и 2-комн. кв-ра. Тел. 42307,
87784214061.
*3-комн. квартира. ул. Достык, 3,
кв.
2,
тел.
87719045388,
87778938002.
*дом, ул. Литвиновская, 143
(гараж, санузел, пласт. окна, нов.
крыша, сад, огород), фляги, банки,
кастрюли. Тел. 42786.
*зем. участок (4320 кв/м) с расположенным на нем складским помещением (18*60м) 1080 кв/м,
документы имеются и все в порядке. Навесное оборудование
КПШ-8 для предпосевной обработки, емкость 5 куб., прицеп с бочкой с помпой для перевозки
дизтоплива, сварочный аппарат
САГ, накопитель для зерна ДОН-21
с объемом 15 т., бочки метал. 200 л,
все недорого. Тел. 87759210151,
41891.
*сеялки СЗС-2.1 (4 шт.) по 150
тыс.
Тел.
87751818025,
87051038018.
*цыплята бройлеры, суточные,
подрощенные. п. Осакаровка, ул.
Советская,
6,
тел.
42265,
87771799297.
*коттедж в п. Молодежный, пр.
Строителей, 7А. Коммуникации
центральные. Тел. 87071424656.
*здание в п. Молодежный, отдельно стоящее, под магазин, офис
и т. д. Коммуникации центральные.
Тел. 87071424656.
*здание в центре п. Молодежный
под бизнес-центр, офис, гостиницу
и т. д. (коммуникации центральные).
Тел. 87071424656.
*трактор ЮМЗ по запчастям, телега ПТС-12, плиты перекрытия Побразные, регеля, стаканы. Тел.
87071424656.
*а/м Chevrolet Niva 2008 г. в., российской сборки, машина в идеальном сост., вложений не требует,
цена договорная. Обращаться по
тел. 87051403651.
*благоустр. дом, ул. Советская, 7
(сухой, теплый, пласт. окна, новая
крыша, забор), 4 млн. тг. Тел. 41944,
87072417439.
*поросята
месячные.
Тел.
87755530942, 87014891539.
*поросята 1,5-месячные и куры
красные
несушки.
Тел.
87772112357.
*3-комн. квартира в 2-кв. доме,
ул. Осенняя, 3, кв. 2, цена договорная. Тел. 43301.
*3-комн. кв-ра на 2 этаже, частично с мебелью, теплая, светлая,
солн. сторона. ул. Гагарина, (недалеко
школа,
д/сад).
Тел.
87759972490.
*благ. 2-комн. кв-ра космет. ремонт, сарай, огород, (торг уместен)
и благ. 3-комн. кв-ра с евроремонтом в п. Осакаровка, тел. 42535,
87013386763, 87052281742.
*срочно 3-комн. кв-ра в 2-кв.
доме, частично с мебелью. (пласт.
окна, гор. и хол. вода пост.), санузел
раздельно, ОТАУ ТВ. Цена договорная. ул. Кузнечная, 41/1, тел. 41770,
87785479750.
*дом, ул. Октябрьская, 38, и земельный участок, ул. Октябрьская,
40. Тел. 87770464601, 41753.
*2-кв. дом, водопровод (местн.
центр.) санузел, душевая кабина,
летняя кухня, баня, гараж, хозпостройки, огород, очень удобно для
ведения КХ, стенка «Украина» (5
секц.), кух. гарнитур с мойкой, газпл.
(новая), мягкий уголок (тройка) и
др., трактор МТЗ-82, косилка двухбруска, грабли, волокуша. Цена договорная. с. Шункыркол. Тел. 51579,
87776296819.
*КУПЛЮ мясо КРС, откорм. конины, откорм. баранины. Можно
живьем, по договоренности, самовывоз.
Тел.
87758445505,
87775832340.
*ЗАКУПАЮ мясо КРС, конину.
Тел. 87078978360, 87057990080.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 года) извещает об открытии наследственного дела после
смерти Альжанова Сейтжана Сейтжановича, умершего 21.12.2017 года.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел. 8 (72148) 30309.
Нотариус Кулатаева Б. О. (государственная лицензия № 17015663 от
08.09.2017 года) извещает об открытии наследственного дела после
смерти Умарова Маулада Зиявича, умершего 29.12.2016 года.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, улица
Пристанционная, 12, здание ЦОНа, тел. 8 (72149) 43330.
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
15 стр.
ДҮЙСЕНБІ
ПОНЕДЕЛЬНИК
30 СƏУІР - 30 АПРЕЛЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/С «Таинственный остров» 07.15 «Тамаша
Сити» 08.15 04.25 «Той заказ» 08.45 «Ұшқалақ» 09.00
«В гости по утрам» 09.50 «Любовь и голуби» 12.00
«Қалаулым» 15.00 т/с «Лучше всех» 16.00 «Праздник
разбитых сердец» 18.00 02.35 «Паутина», 19.00
«Басты Жаңалықтар» 19.45 03.30 «Пендеміз ғой» 21.00
Главные новости 21.45 х/ф «Как извести любовницу
за семь дней»
Дария»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.15 м/ф 10.30 01.15 х/ф
«Тақиялы періште» 12.00 Жаңалықтар 12.10 «Бірлігіміз
жарасқан мерекелік концерті» 13.00 Новости 13.10 т/с
«Легендарные женщины – воины: Саки» 14.00 22.30
«Алмас қылыш. Қазақ хандығы» 16.15 «Бір шаңырақ
астында. Концерт» 17.15 «Чернильное сердце” 19.00,
00.45 Қорытынды жаңалықтар 19.30 «Дала дауысы»
21.00 Итоги дня 21.30 «1 мамыр – Қазақстан халқының
бірілігі күніне арналған концерт»
QAZAQSTAN
06.05 02.50 «Сенбілік таң» 07.00 «Таңшолпан» 10.00
«HIT QAZAQSTAN» 11.00 «Апта» 12.05 Т/с «Сүйе
білсең 2» 13.00, м/ф 13.15 01.00 Т/с «Қарекет» 14.10
Т/с «Мəриям» 15.10 «Бақытты əйел» 17.00 03.45
«Көңіл толқыны» 17.55 «Менің Қазақстаным!» 18.30
ФИФА – 2018. «Ресейге барар жолда» 18.55 Т/с
«Қуанышым менің»
20.00 «Əзіл əлемі» 20.50
«Қарекет» 21.45 Т/с «Сүйе білсең 2» 22.40 Т/с
«Мəриям» 23.40 «Түнгі студияда» 00.15 «HIT QAZAQSTAN»
01.50 «Түнгі студияда» 02.20 «Менің
Қазақстаным!»
СЕЙСЕНБІ
ВТОРНИК
1 МАМЫР - 1 МАЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 «Таинственный остров» 07.20, 19.00 «Басты
жаңалықтар» 08.15 03.25 «Той заказ» 08.45 «Ұшқалақ»
09.00 «Валерия. Не бояться быть счастливой» 10.05
Юбилейный концерт Валерии 12.00 «Қалаулым» 15.00
т/с «Лучше всех»16.00 «Семейное счастье» 18.00,
19.45 «Сөз сізде» 21.00 Главные новости 21.45 х/ф
«Отель счастливых сердец» 02.10 «Мужское/женское»
02.45 Паутина 03.50 «Сөз сізде»
ХАБАР
07.02 «Қалжын қоржыны» 08.30 м/с 08.55 м/ф 10.30
х/ф «Шабандоз қыз» 12.00 Жаңалықтар 12.10 «Достық
үйі» 13.00 Новости 13.10 т/с «Бриллиантовая рука»
14.50 «1 мамыр – Қазақстан халқының бірілігі күніне
арналған концерт» 15.40 «Жерұйық» 17.30 «Жүректегі
көктем» концерт 19.00, 02.15 Қорытынды жаңалықтар
19.30 00.45 «16 қыз» 21.00 Итоги дня 21.30 «Көктем
əні» 23.15 х/ф
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
11.00 М/с «Элвин мен алақор жындар» 11.15 м/ф 13.00
«Ақпарат» 13.30 «Əзіл əлемі» 13.55 «Қазақстан
халқының бірлігі күні» 15.10 «Бақытты əйел» 17.00
«Табыс сыры» 17.20 «Баланың көңілі....» 17.35
«Жерұйық» 20.00 00.15 Ақпарат 20.30, 00.45 «Басты
тақырып» 20.50 «Қарекет» 21.45 Т/с «Сүйе білсең 2»
22.40 Т/с «Мəриям» 23.40 «Түнгі студияда» 01.00 «HIT
QAZAQSTAN» 01.50 «Қарекет» 02.45 «Түнгі студия»
03.15 «Табыс сыры» 03.35 «Көңіл толқыны»
СƏРСЕНБІ
СРЕДА
2 МАМЫР - 2 МАЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.25 «Сапа бақылауда» 06.20, 19.00 «Басты
жаңалықтар» 07.00 «Тамаша сити» 08.00 «Алеша Попович и Тугарин змей» 09.30 «Три богатыря на дальних
берегах» 11.00 «Два цвета страсти» 12.00 «Қалаулым»
15.00 т/с «Ангел в сердце» 16.55 «Пусть говорят»
18.00, 19.45 «Сөз сізде» 21.00 Главные новости 21.45
х/ф «Моя любимая свекровь 2» 02.10 «Мужское/женское» 02.45 Паутина 03.50 «Сөз сізде»
ХАБАР
07.02, 01.20 «Заң бойынша» 07.30, 00.50 «Ауырмайтын
жол ізде» 8.00, 12.00 Жаңалықтар 08.10 «Таңғы хабар»
09.00, 13.00 Новости 09.10, 19.30 Т/с «Түн патшайымы» 10.40 «Мечты сбываются» 11.10, 17.15 «Ана
мен бала» 12.10 «Білу маңызды» 12.25 16.10 Т/с
«Бəсеке», 13.10 Т/с «Серебряный бор» 14.00 Т/с «Подарок судьбы» 14.55 «Астана лайф» 15.00 «Рожденные вдохновлять» 15.40 23.05 Т/С «Тағдыр тартысы»
16.40 «Көрімідік» 17 .00 «Важно знать» 18.15 «Давайте
говорить!» 19.00, 23.35, 01.50 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Итоги дня 21.30 «Əн аға» 22.15 Т/с «Черный список» 00.05 т/с «Осколки»
QAZAQSTAN
07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN» 11.00 М/с
«Элвин мен алақор жындар» 11.15 «Қызық екен...»
12.00 Т/с «Сүйе білсең 2» 13.00, 17.00, 20.00, 00.20
«Ақпарат» 13.15 02.10 Т/с «Қарекет» 14.10 Т/с
«Мəриям» 15.10 «Бақытты əйел» 17.15 Елден хабар
17.35 03.35 «Шипагер» 17.55 03.55 х/ф «Көңіл
толқыны» 18.10 Т/с «Қызық екен»
18.55 Т/с
«Қуанышым менің» 20.30, 00.50 «Басты тақырып»
20.50 «Қарекет» 21.45 Т/с «Сүйе білсең 2» 22.40 Т/с
«Мəриям» 23.40 «Түнгі студияда» 00.15 Дабыл, 01.10
Елден хабар, 01.25 «HIT QAZAQSTAN» 03.05 «Түнгі
студия»
БЕЙСЕНБІ
ЧЕТВЕРГ
3 МАМЫР - 3 МАЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.25 «Сапа бақылауда» 06.20, 19.00 «Басты
жаңалықтар» 07.00 «Доброе утро» 11.00 т/с «Два цвета
страсти» 12.00 «Қалаулым» 15.00 т/с «Ангел в сердце»
16.55 «Пусть говорят» 18.00, 19.45 «Сөз сізде» 21.00
Главные новости
21.45 х/ф «Джинн» 02.10
«Мужское/женское» 02.45 Паутина 03.50 «Сөз сізде»
ХАБАР
07.02, 01.20 «Заң бойынша» 07.30, 00.50 «Ауырмайтын
жол ізде» 8.00, 12.00 Жаңалықтар 08.10 «Таңғы хабар»
09.00, 13.00 Новости 09.10, 19.30 Т/с «Түн патшайымы» 10.40 «Спасаем жизни» 11.10, 17.15 «Ана мен
бала» 12.10 «Білу маңызды» 12.25 16.00 Т/с «Бəсеке»,
13.10 Т/с «Серебряный бор» 14.00 Т/с «Подарок
судьбы» 14.55 «Астана лайф» 15.00 «Символы нашей
Родины» 15.00 «Тағдыр тартысы» 16.30 «Көрімдік» 17
.00 «Важно знать» 18.00 «Давайте говорить!» 19.00,
23.35, 01.50 Қорытынды жаңалықтар 21.00 Итоги дня
21.30 Т/с «Əн аға» 22.15 Т/с «Черный список» 00.05 т/с
«Осколки»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
11.00 М/с «Элвин мен алақор жындар» 11.15 «Қызық
екен...» 12.00 Т/с «Сүйе білсең 2» 13.00, 17.00, 20.00,
00.20 «Ақпарат» 13.15 02.15 Т/с «Қарекет» 14.10 Т/с
«Мəриям» 15.10 «Бақытты əйел» 17.15 Елден хабар
17.35 «Келбет» 18.00 03.55 х/ф «Көңіл толқыны» 18.10
Т/с «Қызық екен» 18.55 Т/с «Қуанышым менің» 20.30,
00.50 «Басты тақырып» 20.50 «Қарекет» 21.45 Т/с
«Сүйе білсең 2» 22.40 Т/с «Мəриям» 23.40 «Түнгі студияда» 00.15 Дабыл, 01.10 Елден хабар, 01.25 «HIT
QAZAQSTAN» 03.00 «Түнгі студия» 03.30 «Келбет»
ЖҰМА
ПЯТНИЦА
4 МАМЫР - 4 МАЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 19.00 «Басты жаңалықтар» 06.45 «Жұма
уағызы» 07.00 «Доброе утро» 11.00 т/с «Два цвета
страсти» 12.00 «Қалаулым» 15.00 «Любовь на прокат»
16.50 «Жди меня» 18.00 02.50 «Паутина» 19.45 03.35
«Заң сөйлесін» 21.00 «Главные новости» 21.50 «Поле
чудес» 23.00 т/с «Коготь из Мавритании 2» 04.30
«Сапа бақылауда» 04.55 «Əн Дəрия»
ХАБАР
07.02 02.10 «Заң бойынша» 07.30 «Ауырмайтын жол
ізде» 8.00, 12.00 Жаңалықтар 08.10 «Таңғы хабар»
09.00, 13.00 Новости 09.10, 19.30 Т/с «Түн патшайымы» 10.45 «Рожденные вдохновлять» 11.30 «Сана»
12.10 «Біздің назарда» 12.25 16.00 Т/с «Бəсеке», 13.10
Т/с «Серебряный бор» 14.00 Т/с «Подарок судьбы»
14.55 «Астана лайф» 15.00 «Алтын бесік» 15.30 01.40
«Тағдыр тартысы» 16.30 «Көрімдік» 17.00 «Народный
контроль» 17.15 «Золотая середина» 18.00
Тарих.Тағдыр.Тұлға 18.55 Жаhандық саясат 19.00
00.25 02.40 Қорытынды жаңалықтар 20.55 Большая
политика 21.00 Итоги дня 21.30 Əн аға 22.15 х/ф «33»
00.55 т/с «Осколки»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
11.00 М/с «Элвин мен алақор жындар» 11.15 «Қызық
екен...» 12.00 Т/с «Сүйе білсең 2» 13.00, 17.00, 20.00,
00.30 «Ақпарат» 13.15 02.35 Т/с «Қарекет» 14.10 Т/с
«Мəриям» 15.10 «Бақытты əйел» 17.15 Елден хабар
17.35 03.50 «Көңіл толқыны» 18.10 «Қызық екен» 18.55
Т/с «Қуанышым менің» 20.35 «Малшарушылығының
мəселесі» 21.00 «Қарекет» 21.55 Т/с «Сүйе білсең 2»
22.50 Т/с «Мəриям» 23.50 «Парасат майданы» 00.25
Дабыл, 01.00 т/с «Достар», 01.50 «HIT QAZAQSTAN»
03.25 «Малшарушылығының мəселесі»
СЕНБІ
СУББОТА
5 МАМЫР - 5 МАЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 т/с «Таинственный остров» 07.25 «Басты
жаңалықтар» 08.15 05.05 «Той заказ» 08.50 «Ұшқалақ»
08.55 «Смак» 09.35 х/ф «Интим не предлагать» 11.40
«Фабрика грез» 12.00 03.20 «Ayel siri...» 13.00 «Заң
сөйлесін» 14.00, 02.35 «Паутина+» 15.00 «Лучше всех»
16.35 х/ф «Ни слова о любви»
21.00 «Басты
бағдарлама» 21.45 04.05 «Кешкі кездесу» 23.00 х/ф
«Чистое искусство» 00.50 «Спарта»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.15 «Əсем əуен» 09.00
«Өзін-өзі тану» 09.10 «Продвопрос» 09.30 м/с 10.00 т/с
«Ночной дозор» 11.00 «Я-чемпион» 11.30 «Астана
лайф» 11.35 «Тур де хабар» 12.05 «Таншандағы зілзала» 13.35 Тарих.Тағдыр.Тұлға 14.35 х/ф 16.45
«Қызық таймс» 17.45 «Всемирная истрия бокса. Астана
арланс – узбекские тигры» 20.10 «Кто возьмет миллион?» 21.00 «7 күн» 22.00 х/ф «Международный турнир ММА файт найт глобал 87» 02.00 т/с «Алдар көсе»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысумен
концерт. 07.40 «Айналайын» 08.50 «Дара жол» 10.00
«Сенбілік таң» 11.00 «Шипагер» 11.25 «HIT QAZAQSTAN» 12.30 х/ф «Баланың көңілі» 12.45 «Əзіл əлемі»
15.00 м/ф 16.10 т/с «Туған елдің түтіні» 18.05 «Жайдарман» 20.00 «Мəселе» 20.35 «Ұлттық арнада –
ұмытылмас əндер» 22.05 «Сенбілік шоу» 22.45 «Кей
поп идолс» 23.35 х/ф «Август раш» 01.35 т/с «Достар»,
02.20 «Мəселе» 02.50 «HIT QAZAQSTAN» 03.35 «Парасат майданы» 04.05 «Шипагер»
ЖЕКСЕНБІ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАМЫР - 6 МАЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 т/с «Таинственный остров» 07.25 «Басты
бағдарлама» 08.15 «Той заказ» 08.45 «Воскресные беседы» 09.00 т/с «Парфюмерша 3» 12.25 03.45 «Ayel
siri...» 13.25 «Пендеміз ғой» 14.30, 20.55 03.00 «Паутина+» 15.30 «Диверсант» 20.00 «Аналитика» 21.50
«Тамаша Сити» 22.50 04.30 «Кеш қалмайық» 00.00
Концерт к юбилею Софии Ротару 02.20 «Теория заговора»
ХАБАР
07.02 02.15 «Əсем əуен» 08.00 «Қалжың қоржыны»
09.15 «Самопознание» 09.25 «Ас арқау» 09.45 м/с
10.10 «Ночной дозор» 11.10 «Кто возьмет миллион?»
12.00 «Хабарлайын» 12.30 «Тур де хабар» 13.00 23.45
т/с «Таншандағы зілзала» 14.30 «Тайны. Судьбы.
Имена» 14.15 15.15 х/ф «Ярость» 17.30 «Кім мықты?»
18.30 «Қызық таймс» 19.30 «Жұлдызды жекпежек»-2
21.00 «7 күн» 22.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 01.15
т/с «Алдар көсе»
QAZAQSTAN
06.05 «Ұлттық арнада – ұмытылмас əндер» 07.30 Т/с
«Айналайын» 08.35 «Ақсауыт» 09.00 «Таңшолпан»
11.30 «Дара жол» 12.45 Д/ф «Жаныңда жүр жақсы
адам» 13.15 «Не зат?» 13.40 х/ф «Жүрегім сен деп
соғады» 15.40 т/с «Туған елдің түтіні» 17.35 03.30
«Үзеңгі жолдас» 18.00 «Сағындырған əндер-ай!» 19.00
«1-студия» 20.00 «Апта» 21.00 «Көңілді тапқырлар
алаңы» 23.00 «Жүрсіннің жүйріктері» 23.35 «Сырнаймен егіз сырлы əнім» 01.30 «Не зат ?» 01.55 д/ф
«Жаныңда жүр жақсы адам» 02.20 «Ақсауыт» 02.40 «1студия» 03.55 «Көңіл толқыны»
02.10 «Мужское/женское» 04.50 «Əн
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
16 стр.
№ 17 (7605) 28 апреля 2018 года
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения, дорогие осакаровцы!
Примите наши поздравленья в прекрасный,
яркий, майский день!
Пусть будет ваше настроение всегда цветущим,
как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда.
И дружба всех народов крепнет день ото дня.
Давайте будем желать всех благ друг другу!
Чтобы никто не мог попрать истории заслугу!
Чтоб дух единства вел всегда к успеху, процветанью!
И чувствовала вся страна в этом единое желание!
Этот праздник - День единства народа Казахстана стал
замечательной традицией нашего многонационального народа, символом мира и согласия. Все успехи и достижения
независимого Казахстана это, прежде всего, результат великой и нерушимой дружбы всех казахстанцев, независимо
от их национальной и религиозной принадлежности. Пусть
милосердие, добро, любовь и благородство не покидают
ваш дом и ваше сердце! Желаем всем весеннего настроения, здоровья, счастья и благополучия!
Руководство и профком КГП ЦРБ
Осакаровского района
* * *
От всей души поздравляем с юбилеем любимую доченьку, сестренку и мамочку
Ольгу Васильевну БАРКАЛОВУ
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Ты всегда мила, чудесна,
И любая дата, тебе идет,
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
С любовью, мама, дочь Лена и сын Василий,
брат Сережа и сноха Галя.
Құрметті Уызбай ауылының тұрғындары!
Сіздерді 1 мамыр – Қазақстан халқы күні бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз! Бір шаңырақтың
астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі
одан əрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулығы əрдайым
берік болып, қашан да ынтымақ, бірлік мəңгі жасай берсін!
Құрметпен Маржанкөл ауылдық округі
əкімінің аппараты
Уважаемые жители села Уызбай!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1
Мая – праздником Весны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник является неизменным символом единения и солидарности, выражением глубокого уважения созидательного труда.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, успехов
во всех делах и начинаниях, большого личного счастья.
Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью встреч с
друзьями и близкими, дадут новый заряд бодрости и оптимизма! Мира, добра, благополучия вам, вашим родным и
близким!
С уважением, аппарат акима Маржанкольского
сельского округа
* * *
Дорогого, любимого супруга, папу, дедушку
Абднаима Зекеновича БАЙГОШКАРОВА
поздравляем с 65-летием!
Пусть в душе живет покой,
В доме будет пусть веселье
Вперемешку с добротой!
Супруга Рыскуль, дети Даурен-Ботагоз,
Айнар-Ботагоз, Асель-Баглан, внуки: Диас, Алмас,
Абиль-Мансур, Абди-Нур, Эльнара, Айлина.
РЕАЛИЗУЮ
цыплята бройлеры, хайсики и цветные, утята, гусята. п. Осакаровка, ул. Сельхозснабская, 65, тел. 87022759122,
87755721565, 87055869878, 44084, 50828.
íéé «ìÌË‚ÂÒ‡ÎÒÚÓÈ íÂÏËÚ‡Û»
œÀ¿–“» Œ¬¤≈ Œ Õ¿
ÏÓÓÁÓÛÒÚÓȘ˂˚È ÔÓÙËθ Vektor
Сердечно поздравляем с юбилеем
дорогую племянницу и сестренку
Ольгу Васильевну БАРКАЛОВУ
Желаем в твой славный юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пусть жизнь наполнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Родные из г. Темиртау, Германии.
* * *
От всего сердца поздравляем с юбилеем
Ольгу Васильевну Баркалову
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!
С любовью, Люба, Женя, семьи Ермолаевых,
Пята и Луневых
* * *
Уважаемого
Сергея Алексеевича СТЕШЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Юбилея день пришел,
Это здорово, конечно,
Пусть пройдет он хорошо:
Ярко, празднично, успешно.
Пусть цветы тебе несут
И в придачу, комплименты,
Ты сегодня главный тут,
Вот приятные моменты!
В юбилей желаем мы
Счастья, радости и смеха,
Все пусть будет у тебя –
От везенья до успеха!
ОООР, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома.
Хабарландыру
Объявлени е
Құрметтті Осакаров ауданының тұрғындары! 2018
жылдың
мамыр-шілде
айлары
аралығындағы
өткізілетін ересек тұрғындарға арналған ағылшын тілін
оқыту курсына шақырамыз. Оқыту курсы ақысыз.
Курсқа қажетті анықтамаларды «Осакаров ауданының
мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» ММ-нен, Осакаровка кенті, Достық көшесі, 43 мекен-жайы бойынша
43075 телефоны арқылы білуге болады. Өтінімдер
ағымдағы жылдың 11 мамырына дейін қабылданады.
Уважаемые жители Осакаровского района! Приглашаем вас на курсы по изучению английского языка
для взрослого населения. Обучение проводится бесплатно, в период с мая по июль 2018 года. Срок
приема заявок: до 11 мая 2018 года.
По всем интересующимся вопросам обращаться в
ГУ «Отдел культуры и развития языков Осакаровского
района» по адресу: п. Осакаровка, ул.Достык, 43. тел.
8/72149/43075.
œÀ»“¤ “—Œ“”¿—Õ¤≈
Ë Ó·ÎˈӂӘÌ˚Â, ÔÂÒÍÓ-¯Î‡ÍÓ·ÎÓÍË, ‚‡Ì˚ ͇ÏÌË,
·Ó‰˛˚. Œ·ÂÁ¸ ÏËÌ‚‡Ú˚ ‰Îˇ ÛÚÂÔÎÂÌˡ Í˚¯.
„. “ÂÏËÚ‡Û, 6 ÏÍ-Ì, ‰. 11, χ„. ´—ÛÒ·̪, ‚ıÓ‰ ÒÓ
‰‚Ó‡, ÚÂÎ. 8 (7213) 930826, 958464, 87018014381,
87022175962.
ИП Аладушкин
Откачка, промывка септиков. Вывоз мусора. Грузоперевозки до 2 тонн. Токарные работы. Без выходных. Тел.
87051371243, 42933.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
откосы, балконы, веранды, лоджии. 3 года гарантии. Низкие
цены. Тел. 87751187728.
РЕАЛИЗУЕМ высокопитательный комбикорм очень
хорошего качества, с большой степенью усвояемости
животными и птицей (в составе: пшеница, ячмень, семена
подсолнечника,
зерноотходы). Обращаться:
п. Осакаровка, ул. Элеваторная, 1, тел. 41154, 42189.
Собственник:
ТОО “Районная газета
“Сельский труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
ТОО
«Осакаровка-нан»
(элеватор) ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ста,
бухгалтера-экономилаборанта-бухгалтера,
мастера производственного
участка элеватора, рабочих.
Обращаться: п. Осакаровка,
ул.
Элеваторная,
41154, 42189.
1,
тел.
От
в с е й
душ и !
КГКП Историко-краеведческий музей Осакаровского района выражает глубокую признательность Елеусизову Болату Жаксалыковичу
за активное участие в поиске и сохранении исторически значимых экспонатов.
Бос жұмыс орнына орналасуға
КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
«Осакаров ауданының жұмыспен қамту жəне
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік
мекемесі: 101000 Осакаровка к. 1-Семилетка к.,
2, телефон 51-3-74,
Үйде күндізгі күтім
көрсету бөлімшесіне
əлеуметтік жұмыс жөніндегі кеңесші ретінде
жəне мүгедек –балаларға үйде күндізгі күтім
көрсету бөлімшесіне əлеуметтік қызметкер ретінде бос лауазымдық орнына конкурс жариялайды.
Жарияланғаннан кейін құжаттарды қабылдау
мерзімі 15 күн.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары
педагогикалық, медициналық,
əлеуметтік білім.
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор К. О. Тохметова
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 37. Звоните: редактору,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
объявлениям - 79-0-97, в корпункт - 4-15-72, в корпункт пос.
Молодежного - 21-3-82.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на занятие вакантных должностей
Государственное учреждение: «Отдел занятости и социальных программ Осакаровского
района» 101000 п. Осакаровка, ул. 1-Семилетка, 2, тел. 51-3-74 объявляет конкурс на занятие вакантных должностей: консультанта по
социальной работе на 1,0 ставки в отделение
дневного ухода на дому, социального работника отделения дневного ухода на дому за
детьми-инвалидами в с. Сарыозек 0,16 ставки.
Срок принятия документов в течение 15 дней
после публикации.
Требования к участникам конкурса: высшее
социальное, педагогическое, медицинское образование.
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 17 Тираж 3675
e-mail: [email protected]
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Новости
Просмотров
163
Размер файла
6 043 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа