close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

методическое пособие-3

код для вставки
Помоги! Маған көмектес! Help me!
Подумай, почему листья помидоров стали бледными?
- Что мешает расти помидорам?
Отгадай ребус и произнеси это слова на казахском и английском языках.
Арамшөп - weed
Сорняки затеняют культурные растения и
мешают росту.
Запомни! Есіңізде болсын!
Remember!
За культурными растениями необходимо
ухаживать. Для этого их нужно поливать,
разрыхлять почву и вносить удобрения.
Сорняки мешают росту растений, поэтому
их нужно удалять!
Глоссарий
Дерево – многолетнее растение с твёрдвм стволом и ветвями, образующими
крону.
Ағаш - бұтақшалармен және тәжді құрайтын бұтақтары бар көпжылдық
өсімдік.
A tree is a perennial plant with a stem trunk and branches forming the crown.
Дикорастущие растения – растения, которые не разводит и не выращивает
человек. Они растут в природе: в лесах, на лугах, в степях, горах и водоёмах.
Жабайы өсімдіктер адамдар өсірмейтін және өсірмейтін өсімдіктер болып
табылады. Табиғатта өседі: ормандарда, шалғындарда, далада, тауларда және
тоғандарда.
Wild plants are plants that are not planted and grown by humans. They grow in
nature: in forests, in meadows, in steppes, mountains and ponds.
Живые организмы – организмы способные расти, дышать, питаться,
размножаться, называются живыми. К ним относятся растения, животные и
человек.
Тірі ағзалар - өсуі, тыныс алуы, тамақтандырылуы, көбеюі мүмкін ағзалар
тірі деп аталады. Бұл өсімдіктер, жануарлар мен адамдар.
Living organisms - organisms that can grow, breathe, feed, reproduce, are called
alive. These include plants, animals and humans.
Корень – часть растения, которая служит для закрепления растения в почве и
всасывания из неё воды и питательных веществ.
Тамыры өсімдікті топырақта түзетіп, одан су мен қоректік заттарды сіңіретін
зауыттың бөлігі.
The root is a part of the plant that serves to fix the plant in the soil and absorb
water and nutrients from it.
Культурные растения – растения, которые выращивает человек.
Өсімдік өсімдіктер - адамдар өсіретін өсімдіктер.
Cultivated plants are plants that are grown by humans.
Кустарник – невысокое растение, имеющее несколько стеблей.
Бұта - бірнеше өсімдіктен тұратын төмен өсімдіктер.
Shrub is a low plant with several stems.
Лист – часть растения, которая необходима для дыхания и испарения
лишней влаги.
Жапырақ тыныс алу және артық ылғалды булану үшін қажетті өсімдіктің
бөлігі болып табылады.
A leaf is a part of a plant that is necessary for breathing and evaporation of excess
moisture.
Неживые объекты – объекты природы, которые не растут, не дышат, не
размножаются и не питаются. К ним относятся: земля, камни, вода, воздух,
планеты и т.д.
Жағымсыз нысандар өсіп келе жатқан табиғат объектілері болып табылады,
тыныс алмайды, көбейтпейді және тамақтандырмайды. Олар: жер, тас, су,
ауа, планета және т.б.
Inanimate objects are objects of nature that do not grow, do not breathe, do not
multiply and do not feed. These include: land, stones, water, air, planets, etc.
Плод – часть растения, которая образуется из цветка. В плоде содержатся
семена.
Жеміс - бұл гүлден құрылған өсімдіктің бөлігі. Жемісте тұқымдар бар.
A fruit is a part of a plant that is formed from a flower. The fruit contains seeds.
Почва – это верхний рыхлый слой земли, на котором растут растения.
Плодородие – главное свойство почвы.
Топырақ - өсімдіктер өсетін жердің үстіңгі қабаты. Тұқымдық - топырақтың
негізгі қасиеті. Soil is the upper loose layer of earth on which plants grow.
Fertility is the main property of the soil.
Различие – отличительные признаки изучаемых объектов.
Зерттелген объектілердің айырмашылығы - айырмашылық.
The difference is the distinguishing features of the studied objects.
Растения – вид живых организмов, которые могут расти, питаться, дышать,
размножаться.
Өсімдіктер - өсіп, жеуге, тыныс алуға, көбейтуге болатын тірі ағзалардың бір
түрі.
Plants - a kind of living organisms that can grow, eat, breathe, reproduce.
Семя – часть растения, которая обеспечивает его размножение.
Тұқым көбейтуді қамтамасыз ететін өсімдіктің бөлігі болып табылады.
A seed is a part of a plant that ensures its multiplication.
Сорняк – дикорастущее растение, мешающее росту культурных растений.
Арамшөп - өсірілетін өсімдіктердің өсуіне кедергі болатын жабайы
өсімдіктер.
Weed is a wild plant that interferes with the growth of cultivated plants.
Стебель – часть растения, которая служит для проведения питательных
веществ от корня к листьям и цветкам и обратно.
Өсімдіктер тамырдан жапырақтар мен гүлдер мен артынан қоректік заттарды
тасымалдауға қызмет ететін өсімдіктің бөлігі болып табылады.
A stem is a part of a plant that serves to carry nutrients from the root to the leaves
and flowers and back.
Сходство – общий признак у изучаемых объектов.
Ұқсастық - зерттелген объектілердің ортақ ерекшелігі.
Similarity is a common feature of the studied objects.
Трава – небольшие растения с тонкими мягкими стеблями.
Шөп - жұқа жұмсақ өсімдіктер.
Grass - small plants with thin soft stems.
Удобрение – вещество, которое доюавляют в почву для повышения
урожайности.
Тыңайтқыш - бұл өнімнің шығуын арттыру үшін топыраққа қосылатын зат.
Fertilizer is a substance that is added to the soil to increase yield.
Цветок – часть растения, из которой образуются плоды и семена.
Гүл - бұл жемістер мен тұқымдар пайда болатын өсімдіктің бөлігі.
A flower is a part of a plant from which fruits and seeds are formed.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
8
Размер файла
538 Кб
Теги
методические
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа