close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ

код для вставкиСкачать

Система програмного забезпечення
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ
для формування енергетичного паспорта будівель
Україна є енергодефіцитною державою, яка імпортує 75% природного газу та 85% нафти і нафтопродуктів. Така структура паливно-енергетичного балансу є критичною і неприйнятною з точки зору енергетичної безпеки.
Виходячи із цього, одним із основних української держави є суттєве зменшення неефективного споживання енергетичних ресурсів. Вирішити це завдання неможливо без цілеспрямованої енергетичної політики, де адекватно враховувались би можливості України щодо власного видобутку вуглеводнів, розвитку поновлюючої енергетики і енергозбереження, переходу економіки до широкого впровадження у виробництво інновацій.
1 Енергетичний паспорт будівлі
З 01.01.2009 р. в Україні в практиці проектування є обов'язковим складання Енергетичного паспорта будинку. Нижче представлені концептуальні положення нормативних документів, які регламентують порядок складання Енергетичного паспорта, висвітлюються питання, пов'язані з класифікацією будинків за показниками енергоефективності, наведено основні існуючі проблеми з енергоаудиту будівель.
Енергетична паспортизація житлових і громадських будівель діє в Україні з 01.04.2007 р. після введення нормативних вимог ДБН В.2.6-31: 2006 "Теплова ізоляція будівель". Складання енергетичного паспорта будинків до 2009 р. було факультативним. З 01.01.2009 р. енергетичний паспорт є обов'язковою складовою проектної документації для житлових і громадських будинків при новому будівництві та реконструкції. З 01.07.2008 р. введено в дію ДСТУ-Н Б А.2.2-5: 2008 "Настанови з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції", де розкриті методичні положення, необхідні для розрахунку параметрів енергетичного паспорта.
Стандарт ДСТУ-Н Б А.2.2-5: 2008 є розвитком положень ДБН В.2.6-31 щодо оцінок параметрів енергетичної ефективності будівель та споруд.
Положення, що встановлюються в стандарті ДСТУ-Н Б А.2.2-5: 2008, дозволяють визначати величини розрахункових параметрів та складати розділ проектної документації, що стосується реалізації вимог з енергозбереження та оцінки енергетичної ефективності будівель згідно з ДБН А.2.2-3-2004.
Енергетичний паспорт повинен бути включений як окремий документ до складу розділу проектної документації, що стосується реалізації вимог з енергозбереження та оцінки енергетичної ефективності будинку.
Енергетичний паспорт будинку складають проектні організації, що мають відповідні ліцензії, під час:
* розроблення проекту і прив'язки його до умов конкретного будівельного майданчика на стадії "Робочий проект" або "Робоча документація" в залежності від категорії складності будівлі; * здачі об'єкта будівництва в експлуатацію з урахуванням відхилень від початкових проектних рішень, узгоджених під час авторського нагляду за будівництвом будинку. При цьому враховуються дані технічної документації (виконавчі креслення, акти на приховані роботи, паспорти, довідки, надані приймальними комісіями і т.д.); підсумки поточних і цільових перевірок дотримання теплотехнічних характеристик будівельного об'єкта, відповідності інженерних систем шляхом технічного і авторського наглядів, контролю , виконуваного Державної архітектурно-будівельною інспекцією, робочими комісіями і т.д.; за результатами виявлених відхилень від проекту, відсутності необхідної технічної документації, наявності будівельного шлюбу і т.д. Замовник і Державна архітектурно-будівельна інспекція можуть вимагати проведення експертизи, включаючи натурні визначення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будинку акредитованими лабораторіями відповідно до існуючої нормативної бази; * експлуатації, вибірково після річної експлуатації будинку за результатами енергетичного аудиту будинку, проведеного ліцензованими організаціями та установами; * експлуатації, обов'язково після завершення терміну ефективної експлуатації теплоізоляційної оболонки будинку (огороджувальних конструкцій) і її елементів; * експлуатації, обов'язково після порушень встановлених умов експлуатації будівлі, які супроводжуються ушкодженнями огороджувальних конструкцій в цілому або їх складових
Енергетична паспортизація будівель передбачає присвоєння дому відповідного класу енергетичної ефективності.
В ДБН В.2.6-31: 2006 та ДСТУ-Н Б А.2.2-5: 2007 встановлено 6 класів енергетичної ефективності будинку (див. табл.1). Наявність 6-ти класів на шкалі маркування надає можливість уніфікації відповідних економічно обгрунтованих заходів з економії енергії в будинках, різних по періоду будівництва, конструктивним і інженерним рішенням, нормам проектування, умовам експлуатації, а також оцінки інвестиційної привабливості будівництва, реконструкції, капітального ремонту (термомодернізації ) та експлуатації будівель.
Клас енергетичної ефективності будинку встановлюють при проектуванні, введення будинку в експлуатацію і за даними контролю і оцінки фактичного рівня тепловтрат на опалення експлуатується. Цей клас може бути уточнений за результатами експлуатації та впровадження заходів з енергозбереження.
Клас енергетичної ефективності будинку позначається латинськими літерами "A", "B", "C", "D", "E", "F"; причому буква "A" відповідає будинкам з найкращими показниками енергетичної ефективності, а "F" - будинкам , які мають найгірші показники.
В основу класифікації будинків з енергетичної ефективності покладено рівень відносного відхилення розрахункових та нормативних значень питомої витрати теплової енергії на опалення
Вимоги до класу енергетичної ефективності будинку встановлюються Замовником у завданні на проектування та реалізуються при проектуванні у відповідних розділах проекту.
Для будинків, що проектуються, необхідно приймати клас не нижче ніж "C". При цьому відповідність нормативним вимогам ДБН В.2.6-31: 2006 повинно бути підтверджено після завершення будівництва. Це положення пояснюється тим, що в процесі будівництва будинку зазвичай відбуваються відступи від проекту, наприклад, заміна одного матеріалу на іншій або зміна конструктивних рішень. Як правило, такі відступи повинні бути санкціоновані проектною організацією. Проте в практиці будівництва бувають випадки, коли будівельна організація здійснює несанкціоновані відступи від проекту. Тому при здачі побудованого будинку в експлуатацію норми вимагають від проектної організації повторного заповнення енергетичного паспорта з тією ж метою, що і при розробці проекту.
Класифікація існуючих будинків повинна здійснюватися за результатами енергоаудиту.
Табл. 1. Класифікація будинків по енергетичній ефективності Класи енергетичної ефективності будинкуРізниця у % розрахункового або фактичного значення питомих тепловтрат, qбуд, від максимально допустимого значення, Еmax, [(qбуд- Еmax) / Еmax]•100%AМінус 50 та меншеBВід мінус 49 до мінус 10CВід мінус 9 до плюс 5DВід плюс 6 до плюс 25EВід плюс 26 до плюс 75FПлюс 76 та більше Енергетична паспортизація будівель є обов'язковою умовою забезпечення їх енергоефективності.
Енергетичний паспорт повинен містити три аспекти енергетичної ефективності будівель: доказ відповідності проекту нормативним вимогам, контроль енергоефективності в процесі експлуатації, мотивація власників будинків до зниження енергоспоживання. Крім того, цей документ повинен підтверджувати енергетичну якість будинку при оцінці його вартості на ринку житла.
1.1 Загальна структура енергетичної паспортизації
1.1.1 Визначення: * загальних будівельних даних про конфігурацію і орієнтацію будівлі, його поверховість та об'єм, площу зовнішніх огороджувальних конструкцій, площа підлоги опалювальних приміщень; * кліматичних характеристик району будівництва, у тому числі вичерпні дані про опалювальному періоді і розрахункової температури внутрішнього повітря; * даних про системи підтримки мікроклімату приміщень і способи їх регулювання в залежності від зміни кліматичних впливів, інших джерел надходження теплової енергії в будинок і інженерних систем будівлі; * проектних даних про теплоізоляцію будинку та енергетичні параметри - значення приведеного опору теплопередачі, як окремих елементів, так і теплоізоляційної оболонки будинку в цілому; * зведених енергетичних параметрів будинку - питомі витрати енергії на опалення будинку; * відповідності теплотехнічних та енергетичних параметрів будинку нормативним вимогам. 1.1.2 Установка:
* змін (об'ємно-планувальних, конструктивних, систем підтримки мікроклімату) побудованого будинку в порівнянні з проектом; * фактичних параметрів енергоспоживання та теплотехнічних показників будинку після річного періоду його експлуатації; * порівняння проектних і експлуатаційних теплотехнічних та енергетичних характеристик. 1.1.3 Маркування:
* присудження категорій енергетичної ефективності з відповідними пільгами або санкціями, енергетична сертифікація будинку; * розроблення заходів по підвищенню енергетичної ефективності. Енергетичний паспорт за своєю методичної суті базується на двох методиках: методиці теплотехнічного проектування будинку та методиці контролю енергетичних параметрів експлуатується. Приведений коефіцієнт теплопередачі будинку, визначений в енергетичному паспорті за ДБН В.2.6-31: 2006, характеризує як трансмісійні, так і інфільтраційні складові тепловтрат будинку. При оцінці енергоспоживання будинку в натурних умовах враховуються не лише витрати тепла, що подається в будинок системою опалення, але й інші джерела енергії, які виділяють тепло всередині будинку: гаряче водопостачання, електричні освітлювальні і побутові прилади, газові плити.
В даний час з введенням обов'язкової паспортизації почали з'являтися програмні продукти для розрахунку енергетичного паспорта, що мають на меті бути інструментом проектувальника при виконанні відповідних робіт.
У загальних положеннях ДСТУ-Н Б А.2.2-5: 2007 "Настанови з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції" встановлено, що визначення фактичних значень показників енергетичної ефективності існуючих будівель і присвоєння їм класу енергетичної ефективності здійснюється за результатами енергетичних обстежень (енергоаудиту). Енергоаудит повинні проводити незалежні організації та установи, акредитовані в установленому порядку. Ні в одному документі не вказується, який це порядок, і які організації проводять акредитацію. В ДСТУ-Н Б А.2.2-5: 2007 наводиться, що у разі отримання результатів (при енергоаудиті), відповідних класів "D", "E", "F" необхідно розробити заходи щодо підвищення енергоефективності будівлі з доведенням до класу не нижче "С", для чого здійснюється відповідний запис у розділ "Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку" енергетичного паспорта.
Отже, для експлуатованих будинків порядок енергоаудиту, а відповідно і енергетичної паспортизації поки не розроблено. Однак у цьому напрямку відбувається деяка робота пов'язана саме з методичним забезпеченням енергоаудиту. У 2007-2008 рр. Мінрегіонбудом розроблено та введено два національних стандарти, що встановлюють методи визначення енергетичних параметрів будинків при їх експлуатації: ДСТУ Б В.2.2-19: 2007 "Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умов "та ДСТУ Б В.2.2-21: 2008" Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків".
Для подальшого методичного забезпечення енергетичного аудиту будинків необхідно розробити і прийняти стандарт ДСТУ Б В.2.2-ххх-200х "Будинки та споруди.. Методи проведення енергетичного аудиту будинків під час їх здачі в експлуатацію та в процесі експлуатації", а головне законодавчо врегулювати правові та організаційні засади забезпечення енергетичної ефективності об'єктів житлово-цивільного призначення та статус енергетичних аудитів (проект Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" .
У світі також існує система оцінки енергетичних показників та маркування будинків за цими показниками. Такі системи вже впроваджені в країнах західної Європи, США і спрямовані на стимулювання застосування енергоефективних конструктивних заходів та інженерних систем в будівлях насамперед громадського, а також житлового призначення. При цьому встановлюються ранжирування будинків за комплексом показників, що характеризують енергоефективність будівлі.
2 Порядок складання енергетичного паспорта будівлі
2.1 Відповідно до "Настанови з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції" дані, включені до енергетичного паспорту будинку, повинні бути викладені в наступній послідовності:
* відомості про тип, функціональне призначення та конструктивне рішення будинку, поверховість;
* розрахункові кліматичні параметри, включаючи дані про опалювальний період;
* дані про об'ємно-планувальні рішення з наведенням геометричних характеристик та орієнтації будинку у просторі, площі огороджувальних конструкцій;
* проектні теплотехнічні показники теплоізоляційної оболонки будинку, що включають приведений опір теплопередачі як окремих компонентів огороджувальних конструкцій, так і будинку в цілому;
* проектні енергетичні показники, що включають розрахункові питомі тепловитрати на опалення будинку за опалювальний період, віднесені до 1 м2 опалювальної площі (або на 1 м3 опалювального об'єму);
* клас енергетичної ефективності будинку;
* рекомендації з підвищення енергетичної ефективності будинку.
2.2 До енергетичного паспорта обов'язковим додатком повинні бути включені розрахунки теплотехнічних та енергетичних показників згідно з таблицею Ф3 ДБН В.2.6-32.
3 Програмні засоби для складання енергетичного паспорта будівлі
3.1 Для розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції доцільно використати крос-платформне програмне забезпечення. Цій характеристиці відповідає мова програмування PHP. 3.2 Для зберігання вхідних даних та результатів розрахунку доцільно використати базу даних MySQL. 3.3 Програмне забезпечення може бути розміщено як на віддаленому так і на локальному сервері. В останньому випадку доцільно використати вільно розповсюджуваний програмний комплекс Denwer. Для роботи з базами даних в комплексі присутній модуль phpAdmin.php, 3.4 Алгоритми складання енергетичного паспорта будівлі
4.1 Порядок розроблення та складання енергетичного паспорта виконується згідно з "Настановою з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції" і включає в себе такі основні етапи, що відображені на рис. 4-1 - 4-9:
Рис. 4-1
Рис. 4-2
Рис. 4-3
Рис. 4-4
Рис. 4-5
Рис. 4-6
Рис. 4-7
Рис. 4-8
Рис. 4-9
4.2 На рис. 4-1 - 4-3 зафіксована послідовність і характер вводу даних для розрахунку. На рис. 4-4 - 4-8 показані форми для виведення проміжних та результуючих даних розрахунку. Порядок і алгоритм розрахунку чітко виконує вимоги Настанови, тому не може суттєво відрізнятись від уже існуючих програм розрахунку. Головна відмінність алгоритму від існуючих полягає в використанні WEB-технологій. Це надає додаткові можливості як в експлуатації, так і в модернізації програмного продукту. 4.3 На рис. 4-9 представлена форма для одержання результату у вигляді файлу в форматі PDF. Шаблон форми наведений в "Настанові з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції". Приклад форми наведений нижче:
Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники
ПоказникПозначення і розмірність показникаНорма-тивне значен-ня показ-никаРозрахун-кове (проектне) значення показникаФактичне значення показникаГеометричні показникиЗагальна площа зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку FΣ, м2-9198,8В тому числі: - стін Fнп, м2-6996,5- вікон і балконних дверей Fсп, м2-1017,2- вітражів Fсп вт, м2--- ліхтарів Fсп л, м2--- вхідних дверей та воріт Fд, м2-24,3- покриттів (суміщених) Fпк, м2--- горищних перекриттів (холодного горища) Fпк хг, м2-583,1- перекриттів теплих горищ Fпк тг, м2--- перекриттів над техпідпіллями Fц1,м2-577,7- перекриттів над неопалюваними підвалами і підпіллями Fц2, м2--- перекриттів над проїздами і під еркерами Fц3, м2--- підлоги по ґрунту Fц,м2--Площа опалюваних приміщень Fh, м2-12612,4Корисна площа (для громадських будинків) FlK, м2--Площа квартир житлового будинку Flж, м2-8788,1Розрахункова площа (для громадських будинків) Flр, м2-374,1Опалюваний об'єм Vh, м3-35223,08Коефіцієнт скління фасадів будинку тск-0,13Показник компактності будинку Λк буд , м-1-0,26Закінчення таблиці
ПоказникПозначення і розмірність показникаНорма-тивне значен-ня показ-никаРозрахун-кове (проектне) значення показникаФактичне значення показникаТеплотехнічні та енергетичні показникиТеплотехнічні показникиПриведений опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій: RΣnp, м2·K/Bт- стін RΣnp нп2,82,3- вікон і балконних дверей RΣnp сп в0,60,68- вітражів RΣnp сп вт--- ліхтарів RΣnp сп л--- вхідних дверей, воріт RΣnp л0,440,6- покриттів (суміщених) RΣnp пк--- горищних перекриттів (холодних горищ) RΣnp хг3,32,93 - перекриттів теплих горищ (включаючи покриття) RΣnp тг-- - перекриттів над техпідпіллями RΣnp ц11,01,16 - перекриттів над неопалюваними підвалами або підпіллями RΣnp ц22-- - перекриттів над проїздами й під еркерами RΣnp ц3-- - підлоги по ґрунту RΣnp ц-- Енергетичні показникиРозрахункові питомі тепловитрати qбуд,
кВт·год/м2 , [кВт·год/м3]
66,7
[-] Максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку Emax,
кВт·год/м2, [кВт·год/м3]
73
[26] Клас енергетичної ефективності С Термін ефективної експлуатації теплоізоляційної оболонки та її елементів рік25 Відповідність проекту будинку нормативним вимогам Так Необхідність доопрацювання проекту будинку Ні Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку
Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинкуПроект відповідає вимогам ДБН В.2.6-31 до теплотехнічних та енергетичних показників огороджувальних конструкцій будинку і порядку їх розрахунків, що забезпечує: - раціональне використання енергетичних ресурсів на обігрівання приміщень будинку; - нормативні показники санітарно-гігієнічних параметрів мікроклімату приміщень; - довговічність огороджувальних конструкцій під час експлуатації будинку. Паспорт заповнений: Організація Адреса і телефон Відповідальний виконавець ДП ДНДІАСБ м. Київ, вул. М.Кривоноса, 2-а, т. 249-35-17, Вовк А.І. 4.4 На сервері для зберігання даних для розроблення та складання енергетичного паспорта, проміжних та результуючих даних створюється база даних з полями, що відповідають вказаним інформаційним елементам розроблення та складання енергетичного паспорта та деякими допоміжними полями. База даних може розміщуватись як на віддаленому так і на локальному сервері. 4.5 Доступ до сервера для розроблення та складання (коригування) енергетичного паспорта здійснюється з допомогою спеціального програмного забезпечення, яке забезпечує реєстрацію та доступ користувачів. Література
1. ДСТУ Б А.2.2-8:2010. Проектування. Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів
2. ДСТУ-Н Б А.2.2-5: 2007. "Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції"
3. ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель"
4. ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
5. ДБН В.2.6-98-2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ 15 стор. з 15 стор.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 546
Размер файла
842 Кб
Теги
паспорт, енергетичний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа