close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

report16

код для вставкиСкачать
Лабораторна робота №16
1. Мета лабораторної роботи
Визначення найкращих керуючих дій, запроваджуваних з метою вдосконалення технологічної дільниці за критерієм збільшення доходу, отриманого в результаті виконання робіт.
2. Постановка завдання
Процедуру прийняття рішень розглянемо також на прикладі моделі виробничої дільниці із заданими маршрутами руху деталей (рис. 2.1). Цей приклад аналогічний прикладу, описаному в праці Т. Шрайбера [4], за винятком процедур прийняття рішень і включення в технологічний процес конвеєра для передавання деталей між верстатами.
Виробнича дільниця обладнана чотирма верстатами: токарним, свердлильним, шліфувальним та фрезерним. На дільниці обробляються деталі чотирьох типів. Деталі кожного типу потребують обробки на верстатах відповідного типу в певній послідовності, яка задається маршрутною картою.
Рис. 2.1. Структурна схема концептуальної моделі
Кількість етапів обробки, послідовність проходження деталей по технологічному маршруту та середній час обробки деталей усіх типів наведено в маршрутній карті проходження деталей по дільниці (табл. 2.1). Верстати в маршрутній карті вказані в порядку виконання технологічних операцій.
Час надходження деталей на дільницю має розподіл Пуассона із середнім значенням 24 деталі за 8 годин роботи дільниці. Поява будь-якого типу роботи рівноймовірна та не залежить від робіт інших типів.
Характеристики технологічного процесу виготовлення однієї деталі кожного типу і отриманий прибуток наведено в табл. 2.2.
Таблиця 2.1. Технологічна карта процесу виготовлення деталей
Тип деталіКількість етапів обробкиПослідовність проходження деталей через верстатиЧас обробки, хв
1
6Токарний
Фрезерний
Свердлильний
Шліфувальний
Свердлильний
Токарний8,8
12,0
12,0
13,0
10,5
11,5
2
4Фрезерний Шліфувальний
Фрезерний
Свердлильний
20,0
14,0
14,5
16,0
3
5Токарний
Свердлильний
Фрезерний Токарний Шліфувальний17,6
19,0
14,0
11,6
30,044Свердлильний
Токарний Фрезерний Шліфувальний19,0
16,8
13,0
19,0
Таблиця 2.2 Характеристики виготовлення деталей
Тип
деталіПрибуток, грн.Собівартість, грн.Допустимий час
виготовлення,
хвШтраф за затримку виготовлення понад допустимий термін, грн.11550350189080218504201600120313502802300160414503151400100
Концептуальна структура моделі є віртуальною мережею СМО, в якій кожен тип деталі має свій маршрут руху. Мережа має один віртуальний вузол, в якому обслуговуючі пристрої (верстати) міняють свої номери залежно від типа деталі та її етапу обробки.
Для розробки моделі можна було б використати матриці як у роботі [5], проте, застосування функцій полегшує внесення змін до маршрутної карти. Для реалізації віртуального вузла мережі СМО використовується проходження однієї та тієї ж послідовності блоків SEIZE - ADVANCE - RELEASE і параметричне налаштування чи можна конкретний верстат за допомогою непрямої адресації облаштувань обслуговування і функцій. У функціях відображаються конкретні параметри типу деталі, число етапів обробки, початкове значення етапу для кожного типу деталі, маршрут проходження деталі через верстати і час обробки на кожному верстаті.
Розглянемо детальніше ці функції. Функція EXPDIS задає пуассонівський потік вступу робіт на ділянку. Тип деталі визначається за допомогою функції TYP, в якій задається ймовірність появи деталей одного з чотирьох типів. Функція JTAP задає початкові значення маршрутів для кожного типу деталей, які визначаються функцією маршрутів ROUTE. Аргументом функції служить параметр транзакту Р1, який визначає тип деталі. Оскільки загальне число маршрутів по усіх деталях дорівнює 19, то функція JTAP задає початковий номер маршруту для кожного типу деталі. Маршрути визначаються функцією ROUTE послідовні, починаючи з деталі першого типу та кінчаючи четвертим. Наприклад, для третього типу деталей початкове значення маршруту дорівнюватиме сумі числа маршрутів для першого і другого типів подіта лей (6+4) плюс 1, тобто 11.
Функція JOB визначає кількість етапів обробки для кожного типу деталі. В якості аргументу в ній використовується параметр транзакту Р1, який задає тип деталі.
Функція ROUTE в якості аргументу застосовує параметр РЗ, який задає номер етапу обробки для кожного типу деталі. Начальне значення параметра РЗ визначається функцією JTAP. Значення функції ROUTE задає номер верстата, тобто тип верстата, що обробляє деталь, який запам'ятовується в параметрі Р4.
Функція TIME аналогічна функції ROUTE, але задає час обробки на кожному верстаті, значення якого запам'ятовується в параметрі Р5.
У цій моделі транзакт - це деталь певного типу, затого, що дається параметром Р1. Другий параметр задає кількість етапів обробки для деталі цього типу і використовується як лічильник, що працює в режимі зменшення. Якщо його значення дорівнює нулю, то над деталлю повністю виконані всі операції на ділянці. Третій параметр транзакту задає номер етапу, який виконується, і використовується як лічильник, працюючий в режимі збільшення. Четвертий параметр задає тип верстата, а п'ятий - тривалість обробки на верстаті деталі цього виду.
За одиницю модельного часу приймемо 0,1 хв.
Дані про розподіл часу виготовлення деталей збираються в таблиці 1-4 GPSS- програми моделі, відповідно, для кожного типу деталі. Перші інтервали таблиць задають допустимий час виготовлення деталей, вказаний в таблиці. 2.8. Це дає можливість визначити, чи штрафуються виготовлені деталі відповідного типу або ні.
Враховуючи детальний опис моделі та коментарі, приведені в тексті програми, логіку роботи моделі можна не описувати. Проте вкажемо, що у будь-який момент часу транзакти-роботи можуть знаходитися в моделі або у блоці ASSIGN, чекаючи входу у блок SEIZE, або у блоці ADVANCE, де вони затримуються на час обробки деталі.
Після закінчення моделювання друкується список майбутніх подій (СМП), тобто список робіт, які виконуються на ділянці у кінці робочого дня.
Пошук найкращого рішення
Процедура визначення найкращих рішень щодо керування технологічною дільницею та її удосконалення є ітераційною і полягає у внесенні змін у технологію обробки деталей на дільниці. З цієї метою всі роботи можна поділити на такі етапи:
виявлення причин зниження продуктивності роботи дільниці та зменшення прибутку від виконаних робіт;
висунення гіпотез і попередній аналіз їх правильності;
перевірка гіпотез і порівняння отриманих результатів;
видача рекомендацій щодо вдосконалення технологічної дільниці. Порядок роботи з імітаційною моделлю такий:
здійснення пробного прогону моделі та усунення помилок, якщо вони є (під час пробного прогону бажано зменшити час моделювання);
виконання повного прогону моделі;
аналіз результатів прогону та висунення гіпотези щодо вдосконалення технологічної дільниці.
Пропонуються такі робочі гіпотези.
Гіпотеза А. Перехід на більш продуктивні режими роботи устаткування (зменшення тривалості виконання робіт на верстатах). Такі зміни швидкісних режимів можуть призвести до зниження якості продукції, що в свою чергу зменшить прибуток, але він може зрости у разі збільшення загальної продуктивності роботи дільниці та скорочення незавершеного виробництва на кінець робочого дня. Крім того, можуть зменшитися штрафи, що накладаються через недотримання допустимих термінів виготовлення деталей, а завдяки переходу верстатів на швидкісний режим швидкість їх роботи можна збільшити на 20 %. Вихідні дані для перевірки гіпотези А - можливі зміни швидкостей роботи верстатів та величини прибутку - наведено в табл. 2.3. Гіпотеза В. Збільшення кількості однотипних верстатів на дільниці. Такі зміни приводять до тих самих наслідків, що й для гіпотези А, однак у цьому разі якість виготовлених деталей не погіршиться. Водночас зменшиться прибуток через амортизаційні відрахування на нові верстати (табл. 2.4).
Таблиця 2.3. Дані для перевірки гіпотези А
Збільшення швидкості обробки при застосуванні різної кількості верстатівЗменшення вартості деталей по типах, %
Тип 1Тип 2Тип 3Тип 411,51,22,82,022,51,53,02,833,02,03,53,243,52,83,83,6
Таблиця 2.4. Дані для перевірки гіпотези В
Збільшення собівартості деталі, виготовленої на верстатіКількість однотипнихпевного типу, %верстатівСвердлильнийТокарнийФрезернийШліфувальний2587103101614204152421ЗО
Гіпотеза С. Зменшення сумарного штрафу. Якщо впорядкувати роботи за зменшенням відношення штрафу, що накладається через затримку виготовлення деталей понад допустимий термін, до часу обробки, то зменшиться сумарний штраф на дільниці. Для реалізації цієї гіпотези необхідно задати пріоритети обробки деталей відповідно до наведеного відношення.
Гіпотези А, В, С можна використовувати одночасно.
За допомогою імітаційної моделі необхідно перевірити гіпотези, вибрати найкращий варіант удосконалення роботи технологічної дільниці, описавши стратегію вибору цього варіанта, та обчислити прибуток.
За один прогін моделі неможливо визначити оптимальну структуру виробничої дільниці. Ця процедура неминуче виявляється ітеративною і вимагає утворення множини гіпотез та їхньої перевірки. Для кожної гіпотези слід провести кілька прогонів моделі, щоб одержати результати з потрібною точністю.
Перед проведенням експериментів множину гіпотез упорядковують за значенням збільшення матеріальних витрат на впровадження гіпотези. Для даного прикладу упорядкований список гіпотез такий: визначення початкової структури дільниці; введення нового режиму роботи устаткування; встановлення пріоритетів у чергах до верстатів усіх типів; встановлення пріоритетів і нового режиму роботи; введення нових додаткових верстатів. Найкращу гіпотезу слід вибирати з урахуванням того, що завантаженість устаткування не повинна перевищувати критичне значення - 87 %.
Якщо коефіцієнти завантаження верстатів перевищують критичне значення, потрібно встановити додаткові верстати цього типу. Завантаження введених верстатів на 60-70 % є умовою швидкої окупності.
Результат виконання даного завдання свідчить, що найкращою є гіпотеза переходу на новий режим роботи устаткування виробничої дільниці та визначення пріоритетів під час обробки деталей на верстатах. При порівнянні альтернативних варіантів побудови модельованої системи виникає питання щодо надійності та однозначності отриманих результатів. Установлено, що в цьому випадку слід дотримуватись таких вимог:
♦ порівнювати альтернативні варіанти потрібно за однакових зовнішніх умов, тобто в разі наявності однакових вхідних змінних і послідовностей потоків випадкових чисел;
♦ усі фактори, що впливають на критерій F, крім тих, які характеризують обидва варіанти (1 і 2), необхідно змінювати так, щоб їх вплив на різницю (Ft - F2) був мінімальний.
Таблиця 2.11. Значення параметрів по варіантах
ВаріантиСередній інтервал часу між надходженням
робіт на дільницю, хв.Розподіл робіт по типам, %
першийдругийтретійчетвертий2221025304053. Структурна схема моделі
Структурна схема моделі зображена на рисунку 1.
Рисунок 1 - Структурна схема моделі
4. План імітаційних експериментів
Не використовуємо гіпотезу С
Гипотеза B
Проаналізуємо модель без використання будь-яких гіпотез. Виконав 25 прогонів моделі, отримали середнє значення доходу, рівне 105321.400. В звіті одного з прогонів подивимось на завантаженість многоканальних пристроїв, що є станками різних типів:
STORAGE UTIL. SVER 0.903 TOK 0.784 FREZ 0.784 SHLI 0.784З цього звіту можна зробити висновок, що якщо ми будемо використовувати гіпотeзу B (збільшення кількості станків), то в першу чергу треба збільшувати кількість свердлильних станків, так як вони найбільш загружені.
Використаємо гіпотезу B, збільшимо кількість свердлильних станікв на один, виконаємо 50 прогонів, підрахуємо середню кількістьдоходу для даного випадка: вона рівна 108899.380 - і подивимся на один з звітів GPSS:
STORAGE UTIL. SVER 0.472 TOK 0.838 FREZ 0.735 SHLI 0.822Застосуємо гіпотезу В ще раз. Збільшимо кількість токарних станків до 2х. Отримали результат: дохід рівний 110070.514. Завантаженість при цьому:
STORAGE UTIL. SVER 0.724 TOK 0.657 FREZ 0.572 SHLI 0.638
Застосуємо гіпотезу В ще раз. Збільшимо кількість шлiфовальних станків до 2х. Отримали результат: дохід рівний 108002.482. Завантаженість при цьому:
STORAGE UTIL. SVER 0.411 TOK 0.353 FREZ 0.699 SHLI 0.365
Застосуємо гіпотезу В ще раз. Збільшимо кількість фрезерувальних станків до 2х. Отримали результат: дохід рівний 110934.040. Завантаженість при цьому:
STORAGE UTIL. SVER 0.425 TOK 0.403 FREZ 0.462 SHLI 0.475
Виконаємо перебір для всіх можливих варіантів (по 5 прогонів) кількостей станків. Отримали деякi максимуми (див. Iмiтацiйнi експерименти):
12/17/13 12:36:29 69 5115497.200102023.600126045.200( 106384.756, 124609.644 )
12/17/13 12:36:30 129 5113265.40096861.000118472.000( 104152.956, 122377.844 )
12/17/13 12:36:30 133 5114449.510104027.850124832.100( 105337.066, 123561.954 )
Найбільший дохід, що рівний 115497.200, має 69 експеремент з комбінацією верстатів, що відповідає попереднім обрахункам:
* свердлильних станків - 2шт.;
* токарних станків - 1шт.;
* фрезувальних станків - 2шт.; * шліфувальних станків - 1шт.
Отже це оптимальний спосіб використання гіпотези В, за умови, що гіпотеза С не використовується.
Використовуємо гіпотезу С
Гипотеза B
Проаналізуємо модель без використання будь-яких гіпотез окрім гіпотези С. Виконав 25 прогонів моделі, отримали середнє значення доходу, рівне 105321.400. В звіті одного з прогонів подивимось на завантаженість многоканальних пристроїв, що є станками різних типів:
STORAGE UTIL. SVER 0.903 TOK 0.784 FREZ 0.784 SHLI 0.784З цього звіту можна зробити висновок, що якщо ми будемо використовувати гіпотeзу B (збільшення кількості станків), то в першу чергу треба збільшувати кількість свердлильних станків, так як вони найбільш загружені.
Використаємо гіпотезу B, збільшимо кількість свердлильних станікв на один, виконаємо 50 прогонів, підрахуємо середню кількістьдоходу для даного випадка: вона рівна 108899.380 - і подивимся на один з звітів GPSS:
STORAGE UTIL. SVER 0.472 TOK 0.838 FREZ 0.735 SHLI 0.822Застосуємо гіпотезу В ще раз. Збільшимо кількість токарних станків до 2х. Отримали результат: дохід рівний 110070.514. Завантаженість при цьому:
STORAGE UTIL. SVER 0.724 TOK 0.657 FREZ 0.572 SHLI 0.638
Застосуємо гіпотезу В ще раз. Збільшимо кількість шлiфовальних станків до 2х. Отримали результат: дохід рівний 108002.482. Завантаженість при цьому:
STORAGE UTIL. SVER 0.411 TOK 0.353 FREZ 0.699 SHLI 0.365
Застосуємо гіпотезу В ще раз. Збільшимо кількість фрезерувальних станків до 2х. Отримали результат: дохід рівний 110934.040. Завантаженість при цьому:
STORAGE UTIL. SVER 0.425 TOK 0.403 FREZ 0.462 SHLI 0.475
Виконаємо перебір для всіх можливих варіантів (по 5 прогонів) кількостей станків. Отримали деякi максимуми (див. Iмiтацiйнi експерименти):
12/17/13 11:39:19 85 5111293.600100410.000122422.000( 102327.256, 120259.944 )
12/17/13 11:39:20 145 5113761.060108958.000117536.600( 104794.716, 122727.404 )
12/17/13 11:39:20 146 5114322.880104450.400133051.200( 105356.536, 123289.224 )
Найбільший дохід, що рівний 114322.880, має 146 експеремент з комбінацією верстатів, що відповідає попереднім обрахункам:
* свердлильних станків - 3шт.;
* токарних станків - 2шт.;
* фрезувальних станків - 1шт.; * шліфувальних станків - 2шт.
Отже це оптимальний спосіб використання гіпотези В за умови використання гіпотези С
Гіпотеза А
Проведемо гіпотезу А (прискорення станків) для всіх можливих 16 варіантів прискорення станків по 50 прогонів. Отримали результат:
Прискорення станків(свер., ток., фрез., свер.)Дохід0,0,0,0109229.6670,0,0,1109348.6670,0,1,0111547.0670,0,1,1110846.5330,1,0,0111839.4670,1,0,1114525.0000,1,1,0108771.1330,1,1,1108825.1331,0,0,0112725.0671,0,0,1110726.5331,0,1,0113494.2001,0,1,1113864.4001,1,0,0113605.8001,1,0,1117410.2001,1,1,0109526.0671,1,1,1112740.467
Отже, без використання інших гіпотез, найкращий результат досягається при прискоренні всіх станків окрім токарного. Дохід при цьому рівний 117410.200.
Проведемо гіпотезу А для всіх можливих 16 варіантів прискорення станків по 50 прогонів при використанні гіпотези В без гіпотези С. Отримали результат:
Прискорення станків(свер., ток., фрез., свер.)Дохід0,0,0,0111692.0460,0,0,1112277.4510,0,1,0107798.5030,0,1,1111465.5540,1,0,0113136.0910,1,0,1111963.3090,1,1,0112642.0510,1,1,1112754.6291,0,0,0108695.4631,0,0,1109746.6691,0,1,0109690.6511,0,1,1110279.8001,1,0,0111773.7491,1,0,1112161.8111,1,1,0112770.7711,1,1,1113170.686
Найбільший дохід при цьому 113170.686 при прискоренні усіх станків.
Проведемо гіпотезу А для всіх можливих 16 варіантів прискорення станків по 50 прогонів при використанні гіпотези В з гіпотезою С. Отримали результат:
Прискорення станків(свер., ток., фрез., свер.)Дохід0,0,0,0108095.1430,0,0,1106964.4290,0,1,0105906.7200,0,1,1106069.9710,1,0,0106500.0690,1,0,1106321.4910,1,1,0107625.7030,1,1,1106867.8001,0,0,0106583.7711,0,0,1105364.0341,0,1,0105500.3541,0,1,1106475.8111,1,0,0105357.4461,1,0,1106358.9661,1,1,0106938.5311,1,1,1105638.606
Найбільший дохід при цьому 106938.531при прискоренні усіх станків окрім шліфовальноо.
4.1. Iмітаційнi експерименти
Без використання гіпотези С
12/17/13 12:36:28 SHOW ANOVA(m_res,2,1)
12/17/13 12:36:28 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:36:28 ANOVA 12/17/13 12:36:28 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:36:28 Source of Sum of Degrees of Mean Square FCritical Value
12/17/13 12:36:28 Variance Squares Freedom of F (p=.05)
12/17/13 12:36:28 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:36:28 A 37770430776.386 255148119336.378 1.427 1.60
12/17/13 12:36:28 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:36:28 Error 106286901754.473 1024103795802.495
12/17/13 12:36:28 Total 144057332530.858 1279
12/17/13 12:36:28 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:36:28 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:36:28 Treatment LevelCount MeanMinimumMaximum 95% C.I. (SE)
12/17/13 12:36:28 A 12/17/13 12:36:28 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:36:28 1 5102644.00088340.000115070.000( 93531.556, 111756.444 )
12/17/13 12:36:28 2 5101683.20078946.000116588.000( 92570.756, 110795.644 )
12/17/13 12:36:28 3 596810.40077694.000113624.000( 87697.956, 105922.844 )
12/17/13 12:36:28 4 596405.40075338.500110043.500( 87292.956, 105517.844 )
12/17/13 12:36:28 5 5108527.76099426.300121710.250( 99415.316, 117640.204 )
12/17/13 12:36:28 6 599580.99086734.150116368.150( 90468.546, 108693.434 )
12/17/13 12:36:28 7 599900.19090855.550108093.550( 90787.746, 109012.634 )
12/17/13 12:36:28 8 599000.78088052.050105488.500( 89888.336, 108113.224 )
12/17/13 12:36:28 9 5101663.70096192.400108975.900( 92551.256, 110776.144 )
12/17/13 12:36:28 10 5104038.96083797.800113962.200( 94926.516, 113151.404 )
12/17/13 12:36:28 11 5100956.88087812.100107350.300( 91844.436, 110069.324 )
12/17/13 12:36:28 12 599238.24086089.600108207.600( 90125.796, 108350.684 )
12/17/13 12:36:28 13 599783.41094173.600106626.350( 90670.966, 108895.854 )
12/17/13 12:36:28 14 5101233.81082001.950111470.550( 92121.366, 110346.254 )
12/17/13 12:36:28 15 598009.79086930.650104868.450( 88897.346, 107122.234 )
12/17/13 12:36:28 16 596449.24084127.150105681.650( 87336.796, 105561.684 )
12/17/13 12:36:28 17 5104400.04090088.800120982.600( 95287.596, 113512.484 )
12/17/13 12:36:28 18 5106730.66096524.900121317.200( 97618.216, 115843.104 )
12/17/13 12:36:28 19 5101586.24086268.000117621.200( 92473.796, 110698.684 )
12/17/13 12:36:28 20 598760.52083590.500113925.200( 89648.076, 107872.964 )
12/17/13 12:36:28 21 5108296.20097780.500119042.000( 99183.756, 117408.644 )
12/17/13 12:36:28 22 5108507.500104287.500113571.250( 99395.056, 117619.944 )
12/17/13 12:36:28 23 598699.45079621.000113152.750( 89587.006, 107811.894 )
12/17/13 12:36:28 24 595536.15077087.000109509.250( 86423.706, 104648.594 )
12/17/13 12:36:28 25 5103123.32086865.800112240.800( 94010.876, 112235.764 )
12/17/13 12:36:28 26 5105891.80099509.600111978.400( 96779.356, 115004.244 )
12/17/13 12:36:28 27 597240.20077847.200110775.300( 88127.756, 106352.644 )
12/17/13 12:36:28 28 593921.68073437.200104230.000( 84809.236, 103034.124 )
12/17/13 12:36:28 29 5102281.94085038.100110393.350( 93169.496, 111394.384 )
12/17/13 12:36:28 30 5103537.35097324.200109484.300( 94424.906, 112649.794 )
12/17/13 12:36:28 31 595000.90076073.400108200.350( 85888.456, 104113.344 )
12/17/13 12:36:28 32 591685.81071712.400101718.750( 82573.366, 100798.254 )
12/17/13 12:36:28 33 5101606.48081868.200118698.200( 92494.036, 110718.924 )
12/17/13 12:36:29 34 5103019.54096011.400111739.800( 93907.096, 112131.984 )
12/17/13 12:36:29 35 594755.68073036.000109864.000( 85643.236, 103868.124 )
12/17/13 12:36:29 36 591518.96071698.600104261.300( 82406.516, 100631.404 )
12/17/13 12:36:29 37 5105606.29095514.100111976.800( 96493.846, 114718.734 )
12/17/13 12:36:29 38 5103553.63091912.450110667.650( 94441.186, 112666.074 )
12/17/13 12:36:29 39 598259.82077673.800110237.950( 89147.376, 107372.264 )
12/17/13 12:36:29 40 594653.42073270.800106594.450( 85540.976, 103765.864 )
12/17/13 12:36:29 41 5101738.90090684.000109532.000( 92626.456, 110851.344 )
12/17/13 12:36:29 42 5103342.80096932.000110926.000( 94230.356, 112455.244 )
12/17/13 12:36:29 43 595168.50075900.000104705.000( 86056.056, 104280.944 )
12/17/13 12:36:29 44 591963.20073366.000101198.000( 82850.756, 101075.644 )
12/17/13 12:36:29 45 5101480.95093246.850107794.850( 92368.506, 110593.394 )
12/17/13 12:36:29 46 5100752.03094746.600106241.300( 91639.586, 109864.474 )
12/17/13 12:36:29 47 592924.79074126.200102250.100( 83812.346, 102037.234 )
12/17/13 12:36:29 48 589719.49071592.20098743.100( 80607.046, 98831.934 )
12/17/13 12:36:29 49 599132.72079899.800115829.800( 90020.276, 108245.164 )
12/17/13 12:36:29 50 5100441.86093642.600108878.200( 91329.416, 109554.304 )
12/17/13 12:36:29 51 592527.76071174.000106049.200( 83415.316, 101640.204 )
12/17/13 12:36:29 52 589487.44069811.400102454.700( 80374.996, 98599.884 )
12/17/13 12:36:29 53 5102920.13093167.700109109.600( 93807.686, 112032.574 )
12/17/13 12:36:29 54 5100906.51089613.650107764.050( 91794.066, 110018.954 )
12/17/13 12:36:29 55 595673.74075646.600107323.150( 86561.296, 104786.184 )
12/17/13 12:36:29 56 592078.54071299.600103679.650( 82966.096, 101190.984 )
12/17/13 12:36:29 57 599162.34088410.400106743.200( 90049.896, 108274.784 )
12/17/13 12:36:29 58 599845.32094434.400104017.000( 90732.876, 108957.764 )
12/17/13 12:36:29 59 592604.26073872.800101899.400( 83491.816, 101716.704 )
12/17/13 12:36:29 60 589398.96071338.80098392.400( 80286.516, 98511.404 )
12/17/13 12:36:29 61 598851.75090847.250104947.250( 89739.306, 107964.194 )
12/17/13 12:36:29 62 598067.95092249.000103424.500( 88955.506, 107180.394 )
12/17/13 12:36:29 63 590360.55072099.00099444.500( 81248.106, 99472.994 )
12/17/13 12:36:29 64 587155.25069565.00095937.500( 78042.806, 96267.694 )
12/17/13 12:36:29 65 5109958.850106835.750112508.250( 100846.406, 119071.294 )
12/17/13 12:36:29 66 5104259.25092824.250119114.500( 95146.806, 113371.694 )
12/17/13 12:36:29 67 5107400.75099955.000116537.500( 98288.306, 116513.194 )
12/17/13 12:36:29 68 599973.15090625.750112932.500( 90860.706, 109085.594 )
12/17/13 12:36:29 69 5115497.200102023.600126045.200( 106384.756, 124609.644 )
12/17/13 12:36:29 70 5105603.08092738.100120085.800( 96490.636, 114715.524 )
12/17/13 12:36:29 71 5103584.32092815.400111012.000( 94471.876, 112696.764 )
12/17/13 12:36:29 72 5100362.04089899.900108600.000( 91249.596, 109474.484 )
12/17/13 12:36:29 73 5111202.08099899.450131534.050( 102089.636, 120314.524 )
12/17/13 12:36:29 74 5105793.90088437.850114153.350( 96681.456, 114906.344 )
12/17/13 12:36:29 75 5102555.98094415.050110614.850( 93443.536, 111668.424 )
12/17/13 12:36:29 76 597881.70091394.550107076.350( 88769.256, 106994.144 )
12/17/13 12:36:29 77 5104285.54091087.700118691.400( 95173.096, 113397.984 )
12/17/13 12:36:29 78 5101258.56086524.400111676.400( 92146.116, 110371.004 )
12/17/13 12:36:29 79 598284.86087523.500108137.900( 89172.416, 107397.304 )
12/17/13 12:36:29 80 594142.60084671.000104599.400( 85030.156, 103255.044 )
12/17/13 12:36:29 81 5110433.88095776.300124123.750( 101321.436, 119546.324 )
12/17/13 12:36:29 82 5105875.19093418.650125024.650( 96762.746, 114987.634 )
12/17/13 12:36:29 83 5102124.34091656.250114433.850( 93011.896, 111236.784 )
12/17/13 12:36:29 84 597914.65088888.750110928.600( 88802.206, 107027.094 )
12/17/13 12:36:29 85 5110328.40086576.000118460.000( 101215.956, 119440.844 )
12/17/13 12:36:29 86 5107436.70094653.000119951.500( 98324.256, 116549.144 )
12/17/13 12:36:29 87 5105203.40086092.000124939.000( 96090.956, 114315.844 )
12/17/13 12:36:29 88 5101792.50082390.000120952.500( 92680.056, 110904.944 )
12/17/13 12:36:29 89 5108132.03091119.950119893.000( 99019.586, 117244.474 )
12/17/13 12:36:29 90 5105988.82091383.050114317.650( 96876.376, 115101.264 )
12/17/13 12:36:29 91 5103416.40094958.050110147.800( 94303.956, 112528.844 )
12/17/13 12:36:29 92 5100370.58091839.550107797.050( 91258.136, 109483.024 )
12/17/13 12:36:29 93 5107308.52091220.600123389.600( 98196.076, 116420.964 )
12/17/13 12:36:29 94 5102689.04083690.800112733.600( 93576.596, 111801.484 )
12/17/13 12:36:29 95 598596.84090349.900107609.600( 89484.396, 107709.284 )
12/17/13 12:36:29 96 595462.20084778.400103983.600( 86349.756, 104574.644 )
12/17/13 12:36:29 97 5111273.00097269.550126852.750( 102160.556, 120385.444 )
12/17/13 12:36:30 98 5105650.62093122.050119843.900( 96538.176, 114763.064 )
12/17/13 12:36:30 99 598147.60081438.150112717.950( 89035.156, 107260.044 )
12/17/13 12:36:30 100 594452.13078809.650109191.700( 85339.686, 103564.574 )
12/17/13 12:36:30 101 5104080.08084470.400114092.400( 94967.636, 113192.524 )
12/17/13 12:36:30 102 5105886.42097509.600113411.200( 96773.976, 114998.864 )
12/17/13 12:36:30 103 5102278.04084810.000116432.600( 93165.596, 111390.484 )
12/17/13 12:36:30 104 598347.90078100.800111988.900( 89235.456, 107460.344 )
12/17/13 12:36:30 105 5106788.70090052.250118349.750( 97676.256, 115901.144 )
12/17/13 12:36:30 106 5104332.35089977.500116342.250( 95219.906, 113444.794 )
12/17/13 12:36:30 107 5100949.20092463.250109633.250( 91836.756, 110061.644 )
12/17/13 12:36:30 108 598101.35089344.750105954.750( 88988.906, 107213.794 )
12/17/13 12:36:30 109 5105034.14088005.700119240.600( 95921.696, 114146.584 )
12/17/13 12:36:30 110 5101408.16081841.200115786.400( 92295.716, 110520.604 )
12/17/13 12:36:30 111 595727.26076048.200107058.300( 86614.816, 104839.704 )
12/17/13 12:36:30 112 593910.24078090.000104327.800( 84797.796, 103022.684 )
12/17/13 12:36:30 113 5105909.99090069.100123674.750( 96797.546, 115022.434 )
12/17/13 12:36:30 114 5103050.78090926.450116859.100( 93938.336, 112163.224 )
12/17/13 12:36:30 115 595640.40079335.350109797.550( 86527.956, 104752.844 )
12/17/13 12:36:30 116 591961.17076706.850106285.300( 82848.726, 101073.614 )
12/17/13 12:36:30 117 5101094.80083643.600111258.800( 91982.356, 110207.244 )
12/17/13 12:36:30 118 5103191.14095023.200110510.400( 94078.696, 112303.584 )
12/17/13 12:36:30 119 5101320.28088276.200110451.000( 92207.836, 110432.724 )
12/17/13 12:36:30 120 595305.56081214.700103258.400( 86193.116, 104418.004 )
12/17/13 12:36:30 121 5102344.50088658.700113647.050( 93232.056, 111456.944 )
12/17/13 12:36:30 122 5103403.31094101.450113326.650( 94290.866, 112515.754 )
12/17/13 12:36:30 123 598251.50089968.450107669.950( 89139.056, 107363.944 )
12/17/13 12:36:30 124 595366.87086849.950103011.950( 86254.426, 104479.314 )
12/17/13 12:36:30 125 5100214.00086595.000111052.500( 91101.556, 109326.444 )
12/17/13 12:36:30 126 598702.80079646.000112712.000( 89590.356, 107815.244 )
12/17/13 12:36:30 127 593089.10073937.000104115.500( 83976.656, 102201.544 )
12/17/13 12:36:30 128 591225.60075850.000101357.000( 82113.156, 100338.044 )
12/17/13 12:36:30 129 5113265.40096861.000118472.000( 104152.956, 122377.844 )
12/17/13 12:36:30 130 5101270.00089858.000113062.000( 92157.556, 110382.444 )
12/17/13 12:36:30 131 5104744.60094576.000110596.000( 95632.156, 113857.044 )
12/17/13 12:36:30 132 599156.40083954.000106180.000( 90043.956, 108268.844 )
12/17/13 12:36:30 133 5114449.510104027.850124832.100( 105337.066, 123561.954 )
12/17/13 12:36:30 134 5108329.79092143.300122044.050( 99217.346, 117442.234 )
12/17/13 12:36:30 135 5104062.37091103.050111797.150( 94949.926, 113174.814 )
12/17/13 12:36:30 136 5101038.41088229.550108216.650( 91925.966, 110150.854 )
12/17/13 12:36:30 137 5108403.88090017.200118037.800( 99291.436, 117516.324 )
12/17/13 12:36:30 138 5104744.68092374.400113516.100( 95632.236, 113857.124 )
12/17/13 12:36:30 139 597741.20089490.400107599.200( 88628.756, 106853.644 )
12/17/13 12:36:30 140 594392.16086606.400104092.200( 85279.716, 103504.604 )
12/17/13 12:36:30 141 5103328.90090051.500124912.150( 94216.456, 112441.344 )
12/17/13 12:36:30 142 5105457.28086534.150122530.600( 96344.836, 114569.724 )
12/17/13 12:36:30 143 596822.57086050.100105144.300( 87710.126, 105935.014 )
12/17/13 12:36:30 144 593008.83083201.100101637.300( 83896.386, 102121.274 )
12/17/13 12:36:30 145 5108824.180102399.900114710.800( 99711.736, 117936.624 )
12/17/13 12:36:30 146 5113843.20092006.400131088.400( 104730.756, 122955.644 )
12/17/13 12:36:30 147 5103698.58089181.900118369.400( 94586.136, 112811.024 )
12/17/13 12:36:30 148 5101417.04086357.400114582.400( 92304.596, 110529.484 )
12/17/13 12:36:30 149 5108925.750100785.000114093.750( 99813.306, 118038.194 )
12/17/13 12:36:30 150 5107174.30090172.000125574.000( 98061.856, 116286.744 )
12/17/13 12:36:30 151 5101183.05086641.750114151.250( 92070.606, 110295.494 )
12/17/13 12:36:30 152 599717.45086101.250112393.000( 90605.006, 108829.894 )
12/17/13 12:36:30 153 5105368.76091931.200116678.200( 96256.316, 114481.204 )
12/17/13 12:36:30 154 5106022.50094208.600119631.800( 96910.056, 115134.944 )
12/17/13 12:36:30 155 5104634.08093545.600118887.200( 95521.636, 113746.524 )
12/17/13 12:36:30 156 5100797.62091123.600113996.000( 91685.176, 109910.064 )
12/17/13 12:36:30 157 5102727.00089975.100113069.150( 93614.556, 111839.444 )
12/17/13 12:36:30 158 599358.46081053.100116922.100( 90246.016, 108470.904 )
12/17/13 12:36:30 159 5101750.85088846.650115172.000( 92638.406, 110863.294 )
12/17/13 12:36:30 160 597730.91087352.900111252.000( 88618.466, 106843.354 )
12/17/13 12:36:30 161 5104409.70085285.000114217.200( 95297.256, 113522.144 )
12/17/13 12:36:31 162 5105540.00097222.800113267.600( 96427.556, 114652.444 )
12/17/13 12:36:31 163 599367.26090100.500106694.500( 90254.816, 108479.704 )
12/17/13 12:36:31 164 596327.76087143.000103177.000( 87215.316, 105440.204 )
12/17/13 12:36:31 165 5108339.95096160.800118280.450( 99227.506, 117452.394 )
12/17/13 12:36:31 166 5108619.90097605.200119594.850( 99507.456, 117732.344 )
12/17/13 12:36:31 167 5102984.67092718.900114519.850( 93872.226, 112097.114 )
12/17/13 12:36:31 168 5102738.48091841.550110086.650( 93626.036, 111850.924 )
12/17/13 12:36:31 169 5101882.00089624.000110200.000( 92769.556, 110994.444 )
12/17/13 12:36:31 170 5102852.00090272.500113432.500( 93739.556, 111964.444 )
12/17/13 12:36:31 171 598795.20089318.000107794.000( 89682.756, 107907.644 )
12/17/13 12:36:31 172 596420.40087926.000104115.500( 87307.956, 105532.844 )
12/17/13 12:36:31 173 5100521.23088183.750107725.500( 91408.786, 109633.674 )
12/17/13 12:36:31 174 597657.20073940.950113909.950( 88544.756, 106769.644 )
12/17/13 12:36:31 175 597642.52088862.600106184.550( 88530.076, 106754.964 )
12/17/13 12:36:31 176 593506.11085740.600101540.550( 84393.666, 102618.554 )
12/17/13 12:36:31 177 5101586.76083078.800111494.800( 92474.316, 110699.204 )
12/17/13 12:36:31 178 5106439.440100904.000111660.400( 97326.996, 115551.884 )
12/17/13 12:36:31 179 597642.20089136.000105555.900( 88529.756, 106754.644 )
12/17/13 12:36:31 180 594582.84087167.200102136.400( 85470.396, 103695.284 )
12/17/13 12:36:31 181 5105712.06093741.600115309.650( 96599.616, 114824.504 )
12/17/13 12:36:31 182 5106660.36091581.900116506.450( 97547.916, 115772.804 )
12/17/13 12:36:31 183 599965.57090249.300109486.450( 90853.126, 109078.014 )
12/17/13 12:36:31 184 597298.20087122.150107043.050( 88185.756, 106410.644 )
12/17/13 12:36:31 185 598259.92087172.200104076.000( 89147.476, 107372.364 )
12/17/13 12:36:31 186 5100465.68087889.700110444.900( 91353.236, 109578.124 )
12/17/13 12:36:31 187 596412.80086876.400104851.200( 87300.356, 105525.244 )
12/17/13 12:36:31 188 593996.00086103.800101172.700( 84883.556, 103108.444 )
12/17/13 12:36:31 189 597304.05085873.750104398.750( 88191.606, 106416.494 )
12/17/13 12:36:31 190 595014.00071927.750110832.750( 85901.556, 104126.444 )
12/17/13 12:36:31 191 595217.00087065.000103213.750( 86104.556, 104329.444 )
12/17/13 12:36:31 192 591092.35083913.50098597.750( 81979.906, 100204.794 )
12/17/13 12:36:31 193 5112007.20095436.500117278.250( 102894.756, 121119.644 )
12/17/13 12:36:31 194 598771.50087015.000111357.500( 89659.056, 107883.944 )
12/17/13 12:36:31 195 5104217.95094116.750114381.000( 95105.506, 113330.394 )
12/17/13 12:36:31 196 598691.80083659.500108980.500( 89579.356, 107804.244 )
12/17/13 12:36:31 197 5110025.640102458.100118232.500( 100913.196, 119138.084 )
12/17/13 12:36:31 198 5111404.68097928.800120854.000( 102292.236, 120517.124 )
12/17/13 12:36:31 199 5102468.22099074.500107145.500( 93355.776, 111580.664 )
12/17/13 12:36:31 200 5100982.00096785.600105214.800( 91869.556, 110094.444 )
12/17/13 12:36:31 201 5105304.21088631.200113716.700( 96191.766, 114416.654 )
12/17/13 12:36:31 202 5105493.94090174.300112695.350( 96381.496, 114606.384 )
12/17/13 12:36:31 203 596644.92087311.300107076.350( 87532.476, 105757.364 )
12/17/13 12:36:31 204 593093.80084448.300103537.850( 83981.356, 102206.244 )
12/17/13 12:36:31 205 5100541.12088277.200107969.600( 91428.676, 109653.564 )
12/17/13 12:36:31 206 5101250.08081981.800110144.900( 92137.636, 110362.524 )
12/17/13 12:36:31 207 597435.40079314.800115616.400( 88322.956, 106547.844 )
12/17/13 12:36:31 208 594574.64076647.800114675.500( 85462.196, 103687.084 )
12/17/13 12:36:31 209 5108283.180100865.150118692.600( 99170.736, 117395.624 )
12/17/13 12:36:31 210 5111026.63090594.150125668.850( 101914.186, 120139.074 )
12/17/13 12:36:31 211 5101958.57087769.650116475.900( 92846.126, 111071.014 )
12/17/13 12:36:31 212 5100690.76084945.150112688.900( 91578.316, 109803.204 )
12/17/13 12:36:31 213 5104163.00090879.500111155.000( 95050.556, 113275.444 )
12/17/13 12:36:31 214 5106584.20097486.000123586.000( 97471.756, 115696.644 )
12/17/13 12:36:31 215 598644.00091477.500114290.000( 89531.556, 107756.444 )
12/17/13 12:36:31 216 597053.60089612.000110496.000( 87941.156, 106166.044 )
12/17/13 12:36:31 217 5103723.41090489.200114859.950( 94610.966, 112835.854 )
12/17/13 12:36:31 218 5103852.05085891.450120768.750( 94739.606, 112964.494 )
12/17/13 12:36:31 219 5102379.50091684.100112249.050( 93267.056, 111491.944 )
12/17/13 12:36:31 220 598446.75089562.600107066.950( 89334.306, 107559.194 )
12/17/13 12:36:31 221 5102152.16093980.400111268.400( 93039.716, 111264.604 )
12/17/13 12:36:31 222 5100515.86080112.600114986.600( 91403.416, 109628.304 )
12/17/13 12:36:31 223 599713.24087343.400109600.600( 90600.796, 108825.684 )
12/17/13 12:36:31 224 595407.62085823.400104447.900( 86295.176, 104520.064 )
12/17/13 12:36:31 225 5103532.33083972.500113653.550( 94419.886, 112644.774 )
12/17/13 12:36:32 226 5104091.56095696.800110520.400( 94979.116, 113204.004 )
12/17/13 12:36:32 227 597777.81088741.750104935.750( 88665.366, 106890.254 )
12/17/13 12:36:32 228 594736.56085784.250101418.250( 85624.116, 103849.004 )
12/17/13 12:36:32 229 5105188.94094648.800114073.100( 96076.496, 114301.384 )
12/17/13 12:36:32 230 5108253.36096037.200117664.600( 99140.916, 117365.804 )
12/17/13 12:36:32 231 598186.38085001.000109305.500( 89073.936, 107298.824 )
12/17/13 12:36:32 232 595224.88082096.000105495.600( 86112.436, 104337.324 )
12/17/13 12:36:32 233 5100222.45088182.000108474.000( 91110.006, 109334.894 )
12/17/13 12:36:32 234 5100126.60083654.250111565.250( 91014.156, 109239.044 )
12/17/13 12:36:32 235 595180.75089344.750103621.000( 86068.306, 104293.194 )
12/17/13 12:36:32 236 593369.50086226.25099995.000( 84257.056, 102481.944 )
12/17/13 12:36:32 237 599829.60091339.600107216.000( 90717.156, 108942.044 )
12/17/13 12:36:32 238 594746.94072682.700111003.700( 85634.496, 103859.384 )
12/17/13 12:36:32 239 590363.16074357.200101082.800( 81250.716, 99475.604 )
12/17/13 12:36:32 240 587676.40071683.20097456.800( 78563.956, 96788.844 )
12/17/13 12:36:32 241 599764.11081769.800109590.800( 90651.666, 108876.554 )
12/17/13 12:36:32 242 5104714.88099259.000109824.650( 95602.436, 113827.324 )
12/17/13 12:36:32 243 595345.25086375.750103026.550( 86232.806, 104457.694 )
12/17/13 12:36:32 244 592523.64083418.25099481.050( 83411.196, 101636.084 )
12/17/13 12:36:32 245 5105472.76088472.500122677.300( 96360.316, 114585.204 )
12/17/13 12:36:32 246 5106935.68093528.400114576.200( 97823.236, 116048.124 )
12/17/13 12:36:32 247 597208.42088297.700106723.500( 88095.976, 106320.864 )
12/17/13 12:36:32 248 594413.76085207.200103349.600( 85301.316, 103526.204 )
12/17/13 12:36:32 249 597723.33085735.450107680.600( 88610.886, 106835.774 )
12/17/13 12:36:32 250 597763.80081417.050108577.650( 88651.356, 106876.244 )
12/17/13 12:36:32 251 595361.64087689.400103956.450( 86249.196, 104474.084 )
12/17/13 12:36:32 252 592253.81084539.30099333.450( 83141.366, 101366.254 )
12/17/13 12:36:32 253 596383.20084430.000105162.000( 87270.756, 105495.644 )
12/17/13 12:36:32 254 592137.90070669.500107954.500( 83025.456, 101250.344 )
12/17/13 12:36:32 255 590504.40072218.000100437.000( 81391.956, 99616.844 )
12/17/13 12:36:32 256 586827.70073050.00097643.500( 77715.256, 95940.144 )
12/17/13 12:36:32 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:36:32 10188.0225017
З використанням гіпотези С
12/17/13 11:39:17 SHOW ANOVA(m_res,2,1)
12/17/13 11:39:17 _______________________________________________________________________________
12/17/13 11:39:17 ANOVA 12/17/13 11:39:17 _______________________________________________________________________________
12/17/13 11:39:17 Source of Sum of Degrees of Mean Square FCritical Value
12/17/13 11:39:17 Variance Squares Freedom of F (p=.05)
12/17/13 11:39:17 _______________________________________________________________________________
12/17/13 11:39:17 A 40059883033.473 255157097580.523 1.563 1.60
12/17/13 11:39:17 _______________________________________________________________________________
12/17/13 11:39:17 Error 102906020430.854 1024100494160.577
12/17/13 11:39:17 Total 142965903464.327 1279
12/17/13 11:39:17 _______________________________________________________________________________
12/17/13 11:39:17 _______________________________________________________________________________
12/17/13 11:39:17 Treatment LevelCount MeanMinimumMaximum 95% C.I. (SE)
12/17/13 11:39:17 A 12/17/13 11:39:17 _______________________________________________________________________________
12/17/13 11:39:17 1 5105197.00097960.000117185.000( 96230.656, 114163.344 )
12/17/13 11:39:17 2 5104537.60098212.500118595.000( 95571.256, 113503.944 )
12/17/13 11:39:17 3 5104068.40095994.000113206.000( 95102.056, 113034.744 )
12/17/13 11:39:17 4 5100018.00093078.500107618.000( 91051.656, 108984.344 )
12/17/13 11:39:17 5 5104925.81090375.450122201.800( 95959.466, 113892.154 )
12/17/13 11:39:17 6 5106148.75086535.100128077.900( 97182.406, 115115.094 )
12/17/13 11:39:17 7 599414.64081026.000120317.300( 90448.296, 108380.984 )
12/17/13 11:39:17 8 597444.39078506.000119261.400( 88478.046, 106410.734 )
12/17/13 11:39:18 9 5109020.46096893.400125709.100( 100054.116, 117986.804 )
12/17/13 11:39:18 10 5100802.12086046.400117453.800( 91835.776, 109768.464 )
12/17/13 11:39:18 11 5100136.50075999.000111515.100( 91170.156, 109102.844 )
12/17/13 11:39:18 12 597316.56073584.000108907.600( 88350.216, 106282.904 )
12/17/13 11:39:18 13 5105050.03089933.500118567.800( 96083.686, 114016.374 )
12/17/13 11:39:18 14 5100310.28082899.300122804.800( 91343.936, 109276.624 )
12/17/13 11:39:18 15 5101929.45078453.200118992.800( 92963.106, 110895.794 )
12/17/13 11:39:18 16 595929.78075905.200105055.850( 86963.436, 104896.124 )
12/17/13 11:39:18 17 5102651.80098165.000107755.200( 93685.456, 111618.144 )
12/17/13 11:39:18 18 5103136.32091126.000119875.000( 94169.976, 112102.664 )
12/17/13 11:39:18 19 5100487.04089423.600107941.200( 91520.696, 109453.384 )
12/17/13 11:39:18 20 598490.70088575.300104879.000( 89524.356, 107457.044 )
12/17/13 11:39:18 21 5105960.40098896.500111305.750( 96994.056, 114926.744 )
12/17/13 11:39:18 22 5104044.00086083.750113826.250( 95077.656, 113010.344 )
12/17/13 11:39:18 23 597430.95083712.750107474.000( 88464.606, 106397.294 )
12/17/13 11:39:18 24 595398.45081049.250107730.500( 86432.106, 104364.794 )
12/17/13 11:39:18 25 5103399.60096170.400109571.800( 94433.256, 112365.944 )
12/17/13 11:39:18 26 5101338.12074552.200121892.800( 92371.776, 110304.464 )
12/17/13 11:39:18 27 596972.10072210.700114794.900( 88005.756, 105938.444 )
12/17/13 11:39:18 28 593177.52066955.600111004.400( 84211.176, 102143.864 )
12/17/13 11:39:18 29 5100725.80090587.600107789.350( 91759.456, 109692.144 )
12/17/13 11:39:18 30 599090.49072913.150119183.100( 90124.146, 108056.834 )
12/17/13 11:39:18 31 594749.95070571.650112141.550( 85783.606, 103716.294 )
12/17/13 11:39:18 32 590969.09065382.700108351.050( 82002.746, 99935.434 )
12/17/13 11:39:18 33 598092.68086801.800105190.400( 89126.336, 107059.024 )
12/17/13 11:39:18 34 597513.24082001.600106673.700( 88546.896, 106479.584 )
12/17/13 11:39:18 35 597102.88079467.600106836.800( 88136.536, 106069.224 )
12/17/13 11:39:18 36 594240.16077874.800103399.800( 85273.816, 103206.504 )
12/17/13 11:39:18 37 5105882.90097618.700110863.050( 96916.556, 114849.244 )
12/17/13 11:39:18 38 597692.21083958.550107229.950( 88725.866, 106658.554 )
12/17/13 11:39:18 39 595967.37077463.850111228.000( 87001.026, 104933.714 )
12/17/13 11:39:18 40 592891.33078918.450104857.700( 83924.986, 101857.674 )
12/17/13 11:39:18 41 5101335.60093796.000106732.500( 92369.256, 110301.944 )
12/17/13 11:39:18 42 598393.40070610.000118876.000( 89427.056, 107359.744 )
12/17/13 11:39:18 43 594037.50067405.000111842.500( 85071.156, 103003.844 )
12/17/13 11:39:18 44 590875.60065158.000108052.000( 81909.256, 99841.944 )
12/17/13 11:39:18 45 598671.04088302.800105642.850( 89704.696, 107637.384 )
12/17/13 11:39:18 46 596155.57069017.500116166.300( 87189.226, 105121.914 )
12/17/13 11:39:18 47 591824.17065832.100109189.150( 82857.826, 100790.514 )
12/17/13 11:39:18 48 588662.27063585.100105398.650( 79695.926, 97628.614 )
12/17/13 11:39:18 49 595706.52084710.200102625.600( 86740.176, 104672.864 )
12/17/13 11:39:18 50 595095.16079974.400104033.300( 86128.816, 104061.504 )
12/17/13 11:39:18 51 594607.52077440.400104087.200( 85641.176, 103573.864 )
12/17/13 11:39:18 52 591735.84075825.200100650.200( 82769.496, 100702.184 )
12/17/13 11:39:18 53 5103245.30095193.900108065.850( 94278.956, 112211.644 )
12/17/13 11:39:18 54 595223.17081833.350104511.150( 86256.826, 104189.514 )
12/17/13 11:39:18 55 593293.22075439.450108316.000( 84326.876, 102259.564 )
12/17/13 11:39:18 56 590215.64076787.650101984.900( 81249.296, 99181.984 )
12/17/13 11:39:18 57 598779.76091421.600104030.500( 89813.416, 107746.104 )
12/17/13 11:39:18 58 595835.88068790.000115779.200( 86869.536, 104802.224 )
12/17/13 11:39:18 59 591337.52065607.400108810.100( 82371.176, 100303.864 )
12/17/13 11:39:18 60 588181.92063360.400105019.600( 79215.576, 97148.264 )
12/17/13 11:39:18 61 596126.40086018.000102907.250( 87160.056, 105092.744 )
12/17/13 11:39:18 62 593598.05067197.500113069.500( 84631.706, 102564.394 )
12/17/13 11:39:18 63 589128.60064034.500106156.750( 80162.256, 98094.944 )
12/17/13 11:39:18 64 585973.00061787.500102366.250( 77006.656, 94939.344 )
12/17/13 11:39:18 65 5105378.45097308.500113764.250( 96412.106, 114344.794 )
12/17/13 11:39:18 66 5108415.20094448.750124212.000( 99448.856, 117381.544 )
12/17/13 11:39:18 67 5105466.50097657.500118877.500( 96500.156, 114432.844 )
12/17/13 11:39:18 68 5102036.75094640.500115188.500( 93070.406, 111003.094 )
12/17/13 11:39:18 69 5110437.44099751.600127232.800( 101471.096, 119403.784 )
12/17/13 11:39:18 70 5107773.56095949.000127572.200( 98807.216, 116739.904 )
12/17/13 11:39:18 71 5108113.36090935.600126375.400( 99147.016, 117079.704 )
12/17/13 11:39:18 72 5103705.16087190.000121457.500( 94738.816, 112671.504 )
12/17/13 11:39:19 73 5106533.42098609.350110631.050( 97567.076, 115499.764 )
12/17/13 11:39:19 74 5104809.71098024.650125132.600( 95843.366, 113776.054 )
12/17/13 11:39:19 75 5104258.82099517.150113969.400( 95292.476, 113225.164 )
12/17/13 11:39:19 76 5102498.95095526.400110315.400( 93532.606, 111465.294 )
12/17/13 11:39:19 77 5105058.24096379.900114932.100( 96091.896, 114024.584 )
12/17/13 11:39:19 78 5101576.00093090.400119131.600( 92609.656, 110542.344 )
12/17/13 11:39:19 79 5101865.26093160.800116811.100( 92898.916, 110831.604 )
12/17/13 11:39:19 80 598609.76090208.800112964.600( 89643.416, 107576.104 )
12/17/13 11:39:19 81 5110318.640103226.900117119.100( 101352.296, 119284.984 )
12/17/13 11:39:19 82 5106591.50095225.450120673.100( 97625.156, 115557.844 )
12/17/13 11:39:19 83 596419.01087358.250100287.750( 87452.666, 105385.354 )
12/17/13 11:39:19 84 593388.71084610.75097155.250( 84422.366, 102355.054 )
12/17/13 11:39:19 85 5111293.600100410.000122422.000( 102327.256, 120259.944 )
12/17/13 11:39:19 86 5105883.70091004.500116884.500( 96917.356, 114850.044 )
12/17/13 11:39:19 87 5105202.80089312.000118286.000( 96236.456, 114169.144 )
12/17/13 11:39:19 88 5102371.50087447.500112482.500( 93405.156, 111337.844 )
12/17/13 11:39:19 89 5110982.52099367.300128232.550( 102016.176, 119948.864 )
12/17/13 11:39:19 90 5108567.20096735.550125014.450( 99600.856, 117533.544 )
12/17/13 11:39:19 91 5103150.75094771.100113808.650( 94184.406, 112117.094 )
12/17/13 11:39:19 92 5100367.61090233.600110088.150( 91401.266, 109333.954 )
12/17/13 11:39:19 93 5110152.48096221.800125437.100( 101186.136, 119118.824 )
12/17/13 11:39:19 94 5104602.00083690.800124440.400( 95635.656, 113568.344 )
12/17/13 11:39:19 95 5100400.54088842.800110193.300( 91434.196, 109366.884 )
12/17/13 11:39:19 96 597578.28085874.800106507.800( 88611.936, 106544.624 )
12/17/13 11:39:19 97 5108134.55094328.300115894.150( 99168.206, 117100.894 )
12/17/13 11:39:19 98 5100893.00087927.750115575.250( 91926.656, 109859.344 )
12/17/13 11:39:19 99 595248.96085482.850101366.450( 86282.616, 104215.304 )
12/17/13 11:39:19 100 592768.60086713.05096573.700( 83802.256, 101734.944 )
12/17/13 11:39:19 101 5103820.64095270.000115911.200( 94854.296, 112786.984 )
12/17/13 11:39:19 102 5107449.88099173.200113411.200( 98483.536, 116416.224 )
12/17/13 11:39:19 103 5104572.40096515.600113284.800( 95606.056, 113538.744 )
12/17/13 11:39:19 104 599773.24089270.800111844.200( 90806.896, 108739.584 )
12/17/13 11:39:19 105 5105909.650101449.000112771.500( 96943.306, 114875.994 )
12/17/13 11:39:19 106 5105365.15094296.750116342.250( 96398.806, 114331.494 )
12/17/13 11:39:19 107 5100996.65092609.000110640.750( 92030.306, 109962.994 )
12/17/13 11:39:19 108 598132.90089487.000105954.750( 89166.556, 107099.244 )
12/17/13 11:39:19 109 5104539.06097199.400109654.500( 95572.716, 113505.404 )
12/17/13 11:39:19 110 5103177.60092162.800114768.400( 94211.256, 112143.944 )
12/17/13 11:39:19 111 598619.66090423.600108041.300( 89653.316, 107586.004 )
12/17/13 11:39:19 112 595740.72087301.600103379.800( 86774.376, 104707.064 )
12/17/13 11:39:19 113 5106374.72095097.350113994.900( 97408.376, 115341.064 )
12/17/13 11:39:19 114 597993.22083705.450112677.250( 89026.876, 106959.564 )
12/17/13 11:39:19 115 592622.88083273.65098754.050( 83656.536, 101589.224 )
12/17/13 11:39:19 116 590132.44084397.45094003.300( 81166.096, 99098.784 )
12/17/13 11:39:19 117 5103716.32092890.000113366.800( 94749.976, 112682.664 )
12/17/13 11:39:19 118 5104715.96096664.400110510.400( 95749.616, 113682.304 )
12/17/13 11:39:19 119 5101822.80093973.200110305.600( 92856.456, 110789.144 )
12/17/13 11:39:19 120 597059.48086851.600108803.400( 88093.136, 106025.824 )
12/17/13 11:39:19 121 5105680.80098884.200112937.250( 96714.456, 114647.144 )
12/17/13 11:39:19 122 5103019.64090889.900113326.650( 94053.296, 111985.984 )
12/17/13 11:39:19 123 598674.71089831.900107669.950( 89708.366, 107641.054 )
12/17/13 11:39:19 124 595969.90086744.900103956.450( 87003.556, 104936.244 )
12/17/13 11:39:19 125 5102704.50096640.000110352.500( 93738.156, 111670.844 )
12/17/13 11:39:19 126 5100817.60088778.000111722.000( 91851.256, 109783.944 )
12/17/13 11:39:19 127 596288.90087671.000105070.500( 87322.556, 105255.244 )
12/17/13 11:39:19 128 593564.00084584.000101357.000( 84597.656, 102530.344 )
12/17/13 11:39:19 129 5107924.800100004.500115305.500( 98958.456, 116891.144 )
12/17/13 11:39:19 130 5106562.40087308.000120438.000( 97596.056, 115528.744 )
12/17/13 11:39:19 131 5103843.10094921.500118328.000( 94876.756, 112809.444 )
12/17/13 11:39:19 132 5100714.40093658.000114604.000( 91748.056, 109680.744 )
12/17/13 11:39:19 133 5112865.470100486.850118013.400( 103899.126, 121831.814 )
12/17/13 11:39:19 134 5103244.94089757.800115154.350( 94278.596, 112211.284 )
12/17/13 11:39:19 135 5103575.05099469.100108743.350( 94608.706, 112541.394 )
12/17/13 11:39:19 136 5100537.78096312.100105288.850( 91571.436, 109504.124 )
12/17/13 11:39:20 137 5107394.68094770.600116937.200( 98428.336, 116361.024 )
12/17/13 11:39:20 138 598258.26088543.100102663.700( 89291.916, 107224.604 )
12/17/13 11:39:20 139 5100307.84089916.800106396.800( 91341.496, 109274.184 )
12/17/13 11:39:20 140 596858.46087001.300102956.300( 87892.116, 105824.804 )
12/17/13 11:39:20 141 5106308.79092698.450127762.100( 97342.446, 115275.134 )
12/17/13 11:39:20 142 596251.90086580.650101095.800( 87285.556, 105218.244 )
12/17/13 11:39:20 143 598028.36087875.950103988.450( 89062.016, 106994.704 )
12/17/13 11:39:20 144 594583.39084960.450100547.950( 85617.046, 103549.734 )
12/17/13 11:39:20 145 5113761.060108958.000117536.600( 104794.716, 122727.404 )
12/17/13 11:39:20 146 5114322.880104450.400133051.200( 105356.536, 123289.224 )
12/17/13 11:39:20 147 5103755.90094056.900122420.800( 94789.556, 112722.244 )
12/17/13 11:39:20 148 5100471.04091057.400118486.800( 91504.696, 109437.384 )
12/17/13 11:39:20 149 5113276.250102322.500125325.000( 104309.906, 122242.594 )
12/17/13 11:39:20 150 5106322.30089602.750118037.000( 97355.956, 115288.644 )
12/17/13 11:39:20 151 5100905.00084358.250114151.250( 91938.656, 109871.344 )
12/17/13 11:39:20 152 598258.65081779.750112393.000( 89292.306, 107224.994 )
12/17/13 11:39:20 153 5109784.440100122.400117013.800( 100818.096, 118750.784 )
12/17/13 11:39:20 154 5105190.16094208.600115621.000( 96223.816, 114156.504 )
12/17/13 11:39:20 155 5104933.84093227.600117916.000( 95967.496, 113900.184 )
12/17/13 11:39:20 156 5100469.06090423.600113996.000( 91502.716, 109435.404 )
12/17/13 11:39:20 157 5107597.10097922.300114438.850( 98630.756, 116563.444 )
12/17/13 11:39:20 158 598820.07081398.800112999.500( 89853.726, 107786.414 )
12/17/13 11:39:20 159 5102241.47088846.650115172.000( 93275.126, 111207.814 )
12/17/13 11:39:20 160 597428.36085840.150111252.000( 88462.016, 106394.704 )
12/17/13 11:39:20 161 5105011.720102879.000109187.600( 96045.376, 113978.064 )
12/17/13 11:39:20 162 5105599.28094709.200125146.400( 96632.936, 114565.624 )
12/17/13 11:39:20 163 5100029.72091706.200104547.600( 91063.376, 108996.064 )
12/17/13 11:39:20 164 595364.20088703.200101103.600( 86397.856, 104330.544 )
12/17/13 11:39:20 165 5102165.86092170.050113178.650( 93199.516, 111132.204 )
12/17/13 11:39:20 166 5106191.03089758.750118845.000( 97224.686, 115157.374 )
12/17/13 11:39:20 167 5102791.06092718.900114519.850( 93824.716, 111757.404 )
12/17/13 11:39:20 168 599379.72087801.750110086.650( 90413.376, 108346.064 )
12/17/13 11:39:20 169 5101895.80090292.000108514.000( 92929.456, 110862.144 )
12/17/13 11:39:20 170 5102872.00091795.000117585.000( 93905.656, 111838.344 )
12/17/13 11:39:20 171 596849.20091048.000105434.000( 87882.856, 105815.544 )
12/17/13 11:39:20 172 595087.70087926.000101808.000( 86121.356, 104054.044 )
12/17/13 11:39:20 173 599371.67088253.600107017.100( 90405.326, 108338.014 )
12/17/13 11:39:20 174 596863.83073940.950113909.950( 87897.486, 105830.174 )
12/17/13 11:39:20 175 595073.77088862.600102895.800( 86107.426, 104040.114 )
12/17/13 11:39:20 176 591849.26085740.60099269.800( 82882.916, 100815.604 )
12/17/13 11:39:20 177 5102398.860100331.000106455.300( 93432.516, 111365.204 )
12/17/13 11:39:20 178 5102919.12092306.800121965.600( 93952.776, 111885.464 )
12/17/13 11:39:20 179 597623.70089303.800102436.300( 88657.356, 106590.044 )
12/17/13 11:39:20 180 592779.80086300.80098348.400( 83813.456, 101746.144 )
12/17/13 11:39:20 181 5100720.11088792.350110331.050( 91753.766, 109686.454 )
12/17/13 11:39:20 182 5106759.79095096.400115765.000( 97793.446, 115726.134 )
12/17/13 11:39:20 183 5100557.47090249.300111459.450( 91591.126, 109523.814 )
12/17/13 11:39:20 184 596949.72085379.750107043.050( 87983.376, 105916.064 )
12/17/13 11:39:20 185 599707.68087962.400103839.600( 90741.336, 108674.024 )
12/17/13 11:39:20 186 599050.94089381.400110444.900( 90084.596, 108017.284 )
12/17/13 11:39:20 187 596904.08089250.400105813.200( 87937.736, 105870.424 )
12/17/13 11:39:20 188 594000.92086128.400101172.700( 85034.576, 102967.264 )
12/17/13 11:39:20 189 597371.35085924.000103275.500( 88405.006, 106337.694 )
12/17/13 11:39:20 190 593082.80066135.000110832.750( 84116.456, 102049.144 )
12/17/13 11:39:20 191 595217.00087065.000103213.750( 86250.656, 104183.344 )
12/17/13 11:39:20 192 591098.25083943.00098597.750( 82131.906, 100064.594 )
12/17/13 11:39:20 193 5109063.150101971.750116298.250( 100096.806, 118029.494 )
12/17/13 11:39:20 194 5103911.75087981.250115940.000( 94945.406, 112878.094 )
12/17/13 11:39:20 195 598857.75093908.500106628.500( 89891.406, 107824.094 )
12/17/13 11:39:20 196 595762.85092156.500103219.500( 86796.506, 104729.194 )
12/17/13 11:39:20 197 5110719.060102992.200118142.500( 101752.716, 119685.404 )
12/17/13 11:39:20 198 5102464.12089257.600115251.600( 93497.776, 111430.464 )
12/17/13 11:39:20 199 5100847.24094380.700108019.100( 91880.896, 109813.584 )
12/17/13 11:39:20 200 599025.36091339.200105500.800( 90059.016, 107991.704 )
12/17/13 11:39:21 201 5104917.06093298.850113863.050( 95950.716, 113883.404 )
12/17/13 11:39:21 202 599734.71087141.350114178.850( 90768.366, 108701.054 )
12/17/13 11:39:21 203 599150.18091840.250104676.550( 90183.836, 108116.524 )
12/17/13 11:39:21 204 595878.38088812.750101236.050( 86912.036, 104844.724 )
12/17/13 11:39:21 205 5100635.44091223.200111381.200( 91669.096, 109601.784 )
12/17/13 11:39:21 206 597979.08085178.900105347.700( 89012.736, 106945.424 )
12/17/13 11:39:21 207 596668.20089721.000102268.200( 87701.856, 105634.544 )
12/17/13 11:39:21 208 593588.12086693.50098827.700( 84621.776, 102554.464 )
12/17/13 11:39:21 209 5111704.80095862.750121281.750( 102738.456, 120671.144 )
12/17/13 11:39:21 210 5111834.91099841.900123960.200( 102868.566, 120801.254 )
12/17/13 11:39:21 211 5103164.10095935.250120453.800( 94197.756, 112130.444 )
12/17/13 11:39:21 212 599665.36092802.750116519.800( 90699.016, 108631.704 )
12/17/13 11:39:21 213 5111945.300100751.000122331.500( 102978.956, 120911.644 )
12/17/13 11:39:21 214 5106008.80095869.000116168.000( 97042.456, 114975.144 )
12/17/13 11:39:21 215 599857.00091347.500112287.500( 90890.656, 108823.344 )
12/17/13 11:39:21 216 595325.60084276.000108560.000( 86359.256, 104291.944 )
12/17/13 11:39:21 217 5107988.53098550.900115174.550( 99022.186, 116954.874 )
12/17/13 11:39:21 218 5103822.92085891.450118746.300( 94856.576, 112789.264 )
12/17/13 11:39:21 219 5102585.64091684.100111824.300( 93619.296, 111551.984 )
12/17/13 11:39:21 220 598123.79089562.600107066.950( 89157.446, 107090.134 )
12/17/13 11:39:21 221 5106438.08096350.800111703.200( 97471.736, 115404.424 )
12/17/13 11:39:21 222 597644.28080112.600111127.000( 88677.936, 106610.624 )
12/17/13 11:39:21 223 599378.04085874.800109163.600( 90411.696, 108344.384 )
12/17/13 11:39:21 224 595110.32084336.900104447.900( 86143.976, 104076.664 )
12/17/13 11:39:21 225 5102714.41096138.050107500.600( 93748.066, 111680.754 )
12/17/13 11:39:21 226 5106957.60097495.000124716.850( 97991.256, 115923.944 )
12/17/13 11:39:21 227 597486.06090204.700102825.600( 88519.716, 106452.404 )
12/17/13 11:39:21 228 593946.25087201.70099381.600( 84979.906, 102912.594 )
12/17/13 11:39:21 229 5100537.96090719.300111398.900( 91571.616, 109504.304 )
12/17/13 11:39:21 230 5105991.16094008.800118893.000( 97024.816, 114957.504 )
12/17/13 11:39:21 231 598186.38085001.000109305.500( 89220.036, 107152.724 )
12/17/13 11:39:21 232 594873.04082096.000105495.600( 85906.696, 103839.384 )
12/17/13 11:39:21 233 599102.15087793.500105390.500( 90135.806, 108068.494 )
12/17/13 11:39:21 234 598816.75083600.000111565.250( 89850.406, 107783.094 )
12/17/13 11:39:21 235 594701.75087792.000103621.000( 85735.406, 103668.094 )
12/17/13 11:39:21 236 593374.00086226.25099995.000( 84407.656, 102340.344 )
12/17/13 11:39:21 237 598686.80085779.600107073.600( 89720.456, 107653.144 )
12/17/13 11:39:21 238 592963.52066828.000111003.700( 83997.176, 101929.864 )
12/17/13 11:39:21 239 590832.36074357.200101082.800( 81866.016, 99798.704 )
12/17/13 11:39:21 240 588585.84075290.00097456.800( 79619.496, 97552.184 )
12/17/13 11:39:21 241 5100451.88093710.450104914.900( 91485.536, 109418.224 )
12/17/13 11:39:21 242 5104202.40094975.000121499.650( 95236.056, 113168.744 )
12/17/13 11:39:21 243 594886.54087802.300100070.400( 85920.196, 103852.884 )
12/17/13 11:39:21 244 591356.25084799.30096626.400( 82389.906, 100322.594 )
12/17/13 11:39:21 245 598836.08087359.100108551.300( 89869.736, 107802.424 )
12/17/13 11:39:21 246 5104876.76093210.000113840.000( 95910.416, 113843.104 )
12/17/13 11:39:21 247 595511.26082677.000106323.500( 86544.916, 104477.604 )
12/17/13 11:39:21 248 592201.28079772.000102519.200( 83234.936, 101167.624 )
12/17/13 11:39:21 249 598740.53085491.900109493.450( 89774.186, 107706.874 )
12/17/13 11:39:21 250 595872.11081360.000108577.650( 86905.766, 104838.454 )
12/17/13 11:39:21 251 594893.84085350.400103956.450( 85927.496, 103860.184 )
12/17/13 11:39:21 252 592259.43084567.40099333.450( 83293.086, 101225.774 )
12/17/13 11:39:21 253 597461.60084468.000104936.000( 88495.256, 106427.944 )
12/17/13 11:39:21 254 590403.20064980.000107954.500( 81436.856, 99369.544 )
12/17/13 11:39:21 255 590504.40072218.000100437.000( 81538.056, 99470.744 )
12/17/13 11:39:21 256 586867.70073050.00097643.500( 77901.356, 95834.044 )
12/17/13 11:39:21 _______________________________________________________________________________
12/17/13 11:39:21 10024.6775797
Гіпотеза А
12/17/13 12:58:14 SHOW ANOVA(m_res,2,1)
12/17/13 12:58:14 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:58:14 ANOVA 12/17/13 12:58:14 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:58:14 Source of Sum of Degrees of Mean Square FCritical Value
12/17/13 12:58:14 Variance Squares Freedom of F (p=.05)
12/17/13 12:58:14 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:58:14 A 1334508642.496 1588967242.833 1.987 1.87
12/17/13 12:58:14 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:58:14 Error 23669823774.667 224105668856.137
12/17/13 12:58:14 Total 25004332417.162 239
12/17/13 12:58:14 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:58:14 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:58:14 Treatment LevelCount MeanMinimumMaximum 95% C.I. (SE)
12/17/13 12:58:14 A 12/17/13 12:58:14 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:58:14 1 15109229.66787130.000120865.000( 103921.337, 114537.996 )
12/17/13 12:58:14 2 15109348.66791264.000129234.000( 104040.337, 114656.996 )
12/17/13 12:58:14 3 15111547.06791139.000130809.000( 106238.737, 116855.396 )
12/17/13 12:58:14 4 15110846.53390506.000122378.000( 105538.204, 116154.863 )
12/17/13 12:58:14 5 15111839.46796307.000123711.000( 106531.137, 117147.796 )
12/17/13 12:58:14 6 15114525.00097624.000122720.000( 109216.671, 119833.329 )
12/17/13 12:58:14 7 15108771.13389280.000125202.000( 103462.804, 114079.463 )
12/17/13 12:58:14 8 15108825.13397004.000122436.000( 103516.804, 114133.463 )
12/17/13 12:58:14 9 15112725.06797262.000132352.000( 107416.737, 118033.396 )
12/17/13 12:58:14 10 15110726.53397280.000127336.000( 105418.204, 116034.863 )
12/17/13 12:58:14 11 15113494.20098729.000133266.000( 108185.871, 118802.529 )
12/17/13 12:58:14 12 15113864.40095832.000130914.000( 108556.071, 119172.729 )
12/17/13 12:58:14 13 15113605.80092609.000134403.000( 108297.471, 118914.129 )
12/17/13 12:58:14 14 15117410.200104281.000136728.000( 112101.871, 122718.529 )
12/17/13 12:58:14 15 15109526.06791931.000133767.000( 104217.737, 114834.396 )
12/17/13 12:58:14 16 15112740.46799424.000132805.000( 107432.137, 118048.796 )
12/17/13 12:58:14 _______________________________________________________________________________
12/17/13 12:58:14 10279.5357938
Гіпотеза А з В без С
12/17/13 13:06:30 SHOW ANOVA(m_res,2,1)
12/17/13 13:06:30 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:06:30 ANOVA 12/17/13 13:06:30 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:06:30 Source of Sum of Degrees of Mean Square FCritical Value
12/17/13 13:06:30 Variance Squares Freedom of F (p=.05)
12/17/13 13:06:30 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:06:30 A 1417129106.811 1594475273.787 1.915 1.87
12/17/13 13:06:30 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:06:30 Error 63078707858.146 544115953507.092
12/17/13 13:06:30 Total 64495836964.957 559
12/17/13 13:06:30 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:06:30 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:06:30 Treatment LevelCount MeanMinimumMaximum 95% C.I. (SE)
12/17/13 13:06:30 A 12/17/13 13:06:30 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:06:30 1 35111692.04678506.400141145.200( 108051.739, 115332.352 )
12/17/13 13:06:30 2 35112277.45194112.600133317.200( 108637.145, 115917.758 )
12/17/13 13:06:30 3 35107798.50381047.600128399.600( 104158.197, 111438.809 )
12/17/13 13:06:30 4 35111465.55493405.600132430.000( 107825.248, 115105.861 )
12/17/13 13:06:30 5 35113136.09195674.400136574.600( 109495.785, 116776.398 )
12/17/13 13:06:30 6 35111963.30992119.000137121.600( 108323.002, 115603.615 )
12/17/13 13:06:30 7 35112642.05195930.600137369.200( 109001.745, 116282.358 )
12/17/13 13:06:30 8 35112754.62988523.000132596.000( 109114.322, 116394.935 )
12/17/13 13:06:30 9 35108695.46389825.600130257.600( 105055.157, 112335.769 )
12/17/13 13:06:30 10 35109746.66981740.400126140.400( 106106.362, 113386.975 )
12/17/13 13:06:30 11 35109690.65182091.600131491.600( 106050.345, 113330.958 )
12/17/13 13:06:30 12 35110279.80091210.200134021.600( 106639.494, 113920.106 )
12/17/13 13:06:30 13 35111773.74990689.200135358.000( 108133.442, 115414.055 )
12/17/13 13:06:30 14 35112161.81188111.600136340.400( 108521.505, 115802.118 )
12/17/13 13:06:30 15 35112770.77191851.200132911.200( 109130.465, 116411.078 )
12/17/13 13:06:30 16 35113170.68690248.800132988.800( 109530.379, 116810.992 )
12/17/13 13:06:30 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:06:30 10768.1710189
Гіпотеза А з В з С
12/17/13 13:14:27 SHOW ANOVA(m_res,2,1)
12/17/13 13:14:27 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:14:27 ANOVA 12/17/13 13:14:27 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:14:27 Source of Sum of Degrees of Mean Square FCritical Value
12/17/13 13:14:27 Variance Squares Freedom of F (p=.05)
12/17/13 13:14:27 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:14:27 A 320612602.486 1521374173.499 2.210 1.87
12/17/13 13:14:27 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:14:27 Error 55243144781.870 544101549898.496
12/17/13 13:14:27 Total 55563757384.356 559
12/17/13 13:14:27 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:14:27 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:14:27 Treatment LevelCount MeanMinimumMaximum 95% C.I. (SE)
12/17/13 13:14:27 A 12/17/13 13:14:27 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:14:27 1 35108095.14389878.800133336.400( 104688.429, 111501.857 )
12/17/13 13:14:27 2 35106964.42990706.600132153.600( 103557.714, 110371.143 )
12/17/13 13:14:27 3 35105906.72087938.800129206.000( 102500.006, 109313.434 )
12/17/13 13:14:27 4 35106069.97188524.000125823.200( 102663.257, 109476.686 )
12/17/13 13:14:27 5 35106500.06988254.600126804.400( 103093.354, 109906.783 )
12/17/13 13:14:27 6 35106321.49183849.800122226.200( 102914.777, 109728.206 )
12/17/13 13:14:27 7 35107625.70387973.800129843.000( 104218.989, 111032.417 )
12/17/13 13:14:27 8 35106867.80084987.400128834.400( 103461.086, 110274.514 )
12/17/13 13:14:27 9 35106583.77188042.800123774.000( 103177.057, 109990.486 )
12/17/13 13:14:27 10 35105364.03485267.000136027.400( 101957.320, 108770.749 )
12/17/13 13:14:27 11 35105500.35481908.400134315.600( 102093.640, 108907.069 )
12/17/13 13:14:27 12 35106475.81184613.600128002.000( 103069.097, 109882.526 )
12/17/13 13:14:27 13 35105357.44690310.000123619.600( 101950.731, 108764.160 )
12/17/13 13:14:27 14 35106358.96687450.800125801.600( 102952.251, 109765.680 )
12/17/13 13:14:27 15 35106938.53189187.800128528.000( 103531.817, 110345.246 )
12/17/13 13:14:27 16 35105638.60685544.000122184.600( 102231.891, 109045.320 )
12/17/13 13:14:27 _______________________________________________________________________________
12/17/13 13:14:27 10077.1969563
5. Лістинг програми з результатами прогонів
Файл "Lab16.gps":
*************************************
*** Модель виробничої дільниці ***
*** Початкова структура ***
*** Введення додаткових верстатів *** *************************************
SVER EQU 1 ; присвоєння еквівалентних значень
TOK EQU 2
FREZ EQU 3
SHLI EQU 4
KNV EQU 5
BAD1 EQU 1
BAD2 EQU 2
BAD3 EQU 3
BAD4 EQU 4
ROUTE EQU 5
TIME EQU 6
SVERQEQU 2
TOKQEQU 2
FREZQEQU 2
SHLIQEQU 2
KNV STORAGE 200 ; Ємність конвеєра
SVER STORAGE 2 ; визначення
TOK STORAGE 2 ; кількості
FREZ STORAGE 2 ; однотипових
SHLI STORAGE 2 ; верстатів
** Функція собівартості для кожного типу деталей **
CEB FUNCTION P1,D4
1,350/2,420/3,280/4,315
** Функція штрафів для кожного типу деталей **
MSHT FUNCTION P1,D4
1,80/2,120/3,160/4,100
** Функція доходу для кожного типу деталей **
MDOH FUNCTION P1,D4
1,1550/2,1850/3,1350/4,1450
** Функція допустимого часу перебування на дільниці **
** для кожного типу деталей **
DTIM FUNCTION P1,D4
1,1890/2,1600/3,2300/4,1400
** Функція розподілу часу надходження деталей на дільницю**
EXPDIS FUNCTION RN1,C24
0,0/.100,.104/.200,.222/.300,.355/.400,.509
.500,.690/.600,.915/.700,1.200/.750,1.380
.800,1.600/.840,1.830/.880,2.120/.900,2.300
.920,2.520/.940,2.810/.950,2.990/.960,3.200
.970,3.500/.980,3.900/.990,4.600/.995,5.300
.998,6.200/.999,7/1,8
** Функція типів деталей
TYP FUNCTION RN1,D4
.25,1/.55,2/.95,3/1,4
** Функція початкових значень маршрутів для кожного типу деталей **
JTAP FUNCTION P1,D4
1,1/2,7/3,11/4,16
** Функція кількості етапів обробки для кожного типу деталей **
JOB FUNCTION P1,D4
1,6/2,4/3,5/4,4
** Функція типів верстатів для кожного типу деталей **
ROUTE FUNCTION P3,D19
1,2/2,3/3,1/4,4/5,1/6,2
7,3/8,4/9,3/10,1
11,2/12,1/13,3/14,2/15,4
16,1/17,2/18,3/19,4
** Функція часу напрацювання для кожного етапу
TIME FUNCTION P3,D19
1,88/2,120/3,120/4,130/5,105/6,92
7,200/8,140/9,145/10,160
11,176/12,190/13,140/14,116/15,300
16,190/17,168/18,130/19,190
** Функція часу просування деталей по дільниці GO FUNCTION P3,D19
1,16/2,23/3,23/4,23/5,55/6,38/7,35
8,38/9,29/10,23/11,16/12,40/13,55
14,55/15,33/16,55/17,38/18,23/19,38
** Функція часу для виходу деталі з дільниці
EXIT_ FUNCTION P1,D4
1,68/2,33/3,16/4,16
** Функція збільшення собівартості при збільшенні свердлильних станків
CEBSVERFUNCTION SVERQ,D4
1,0/2,0.05/3,0.10/4,0.15
** Функція збільшення собівартості при збільшенні токарних станків
CEBTOKFUNCTION TOKQ,D4
1,0/2,0.08/3,0.16/4,0.24
** Функція збільшення собівартості при збільшенні фрезувальних станків
CEBFREZFUNCTION FREZQ,D4
1,0/2,0.07/3,0.14/4,0.21
** Функція збільшення собівартості при збільшенні шліфувальних станків
CEBSHLIFUNCTION SHLIQ,D4
1,0/2,0.10/3,0.20/4,0.30
** Функція визначення пріорітету, відповідно до типу деталі
PRIOR FUNCTION P1,D4
1,1/2,3/3,4/4,2
** Збирання даних про час перебування по типам деталей
BAD1 TABLE M1,1890,24000,2
BAD2 TABLE M1,1600,24000,2 BAD3 TABLE M1,2300,24000,2 BAD4 TABLE M1,1400,24000,2
GENERATE ,,,1
SAVEVALUE DOHOD,0
TERMINATE
*1-й сегмент моделі
GENERATE 210,FN$EXPDIS
ASSIGN1,FN$TYP; Тип деталі
ASSIGN2,FN$JOB ; Кількість етапів
ASSIGN3,FN$JTAP ; Номер першого етапу
ASSIGN6,FN$DTIM ; Допустимий час
PRIORITY FN$PRIOR
ENTERKNV ; Надходження на конвеєр
NEXT ASSIGN4,FN$ROUTE ; Тип верстата
ASSIGN5,FN$TIME ; Час напрацювання
ASSIGN7,FN$GO ; Час просування до верстата
ADVANCE P7 ; Час просування по конвеєру
QUEUEP4 ; Черга до верстата
ENTERP4 ; Заняття верстата
DEPARTP4 ; Вихід із черги
ADVANCE P5 ; Обробка на верстаті
LEAVEP4 ; Звільнення верстату
ASSIGN3+,1 ; Збільшення кількості етапів
LOOP2,NEXT ; Чи всі етапи? Ні - NEXT
ASSIGN 7,FN$EXIT_ ; Час виходу з дільниці
ADVANCE P7; Вихід з дільниці
LEAVEKNV ; Вихід з конвеєра
TABULATE P1 ; Збирання статистики
TEST L P6,M1,DDD ; Штрафувати? Ні - DDD SAVEVALUE DOHOD-,FN$MSHT ; Визначення доходу DDD SAVEVALUE DOHOD+,FN$MDOH ; Визначення доходу SAVEVALUE DOHOD-,((1+FN$CEBSVER+FN$CEBTOK+FN$CEBFREZ+FN$CEBSHLI)#FN$CEB); Визначення доходу TERMINATE
* 2-й сегмент модели
GENERATE (40#60#10); Таймер моделі 40 годин
MSAVEVALUE m_res,row_index,col_index,X$DOHOD
MSAVEVALUE m_util_sver,row_index,col_index,SR$SVER
MSAVEVALUE m_util_tok,row_index,col_index,SR$TOK
MSAVEVALUE m_util_frez,row_index,col_index,SR$FREZ
MSAVEVALUE m_util_shli,row_index,col_index,SR$SHLI
TERMINATE1
INCLUDE"Lab16.txt"
6. Висновок
При виконанні даної лабораторної роботи ми навчилися тестувати одну і ту ж модель на різних вхідних даних і з різними послідовностями псевдовипадкових чисел, збирати та аналізувати статистичну інформацію та робити висновки з цього. Так, для моделі, заданої в даній лабораторній роботі для варіанту № 16, було встановлено, що найбільший дохід досягається при використанні тільки гіпотези А, досягається при прискоренні всіх станків окрім токарного. Дохід при цьому рівний 117410.200. Дохід без використання гіпотез дорівнює 105321.400
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
27
Размер файла
126 Кб
Теги
report16
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа