close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Studentam 6 k ZFN TAKhT PZ 13-14(1)

код для вставкиСкачать
ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В ШКОЛІ (ЗФН)
Практичне заняття № 1
Технології застосування основних типів аналізу художнього твору в школі
Мета: поглибити уявлення про теоретико-методичні основи технологій застосування основних типів літературного аналізу в загальноосвітній школі; вдосконалення вмінь і навичок розробляти навчальні моделі аналізу художніх творів в основній і старшій школі; стимулювання потреби моделювати шкільний аналіз творів на науково виваженому рівні.
Після виконаної роботи студент повинен знати: наукові основи аналізу художніх творів в основній і старшій школі.
Після виконаної роботи студент повинен уміти: коментувати проблемні питання літературного аналізу в загальноосвітній школі, проектувати навчальні моделі аналізу художніх творів, застосовуючи вивчені теоретичні засади цієї роботи.
Ключові слова: технології, принципи, шляхи й алгоритми літературного аналізу в загальноосвітній школі.
План
1. Теоретичні основи та навчальні моделі подієвого типу аналізу твору.
2. Теоретичні основи та навчальні моделі пообразного типу аналізу твору.
3. Теоретичні основи та навчальні моделі проблемно-тематичного типу аналізу твору.
5. Теоретичні основи та навчальні моделі комбінованого типу аналізу твору.
Завдання
І. Опрацювати теоретичні матеріали (законспектувати в зошиті для першоджерел).
ІІ. Ознайомившись із рекомендованою літературою, розробити навчальні моделі різних типів аналізу художніх творів, що вивчаються в школі.
Література:
1. Браже Т. Г. Целостное изучение эпического произведения : пособ. для учителя / Т. Г. . Браже. - М. : Просвещение, 1964. - 304 с.
2. Галич О. Теорія літератури : підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв ; за наук. ред. Олександра Галича. - К. : Либідь, 2001. - 488 с.
3. Гладишев В. В. Теорія і практика вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури : монографія / В. В Гладишев. - Миколаїв : Іліон, 2006. - 372 с.
4. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів та ін. - К. : Академія, 1997. - 752 с.
5. Маранцман В. Г. Проблемное изучение литературного произведения в школе / В. Г. Маранцман, Т. В. Чирковская. - М. : Просвещение, 1977. - 206 с.
6. Марко В. Основи аналізу літературного твору навч.-метод. посіб. для студ. і вчителів / В. Марко. - Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка 2003. - 32 с.
7. Марко В. П. Стежки до таїни слова : літературознавчі й методичні студії : навч. посіб. для студ. філол. спеціальностей / В. П. Марко. - Кіровоград : Степ, 2007. - 264 с.
8. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник / Л. Ф. Мірошниченко - К. : Слово, 2010. - 432 с.
9. Наукові основи методики літератури : навч.-метод. посіб. / за ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. АПН України Н. Й. Волошиної. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
10. Никифорова О. И. Психология восприятия художественной литературы / О. И. Никифорова. - М. : Книга, 1972. - 152 с.
11. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти / Є. А. Пасічник. - К. : Ленвіт, 2000. - 384 с.
12. Ситченко А. Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах : навч. посіб. для студентів-філологів / А. Л. Ситченко. - Київ : Ленвіт, 2011. - 291 с.
13. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу : монографія / А. Л. Ситченко. - Київ : Ленвіт, 2004. - 304 с.
14. Ситченко А. Л. Аналіз епічного твору в 5-у класі : посіб. для вчителів / А. Л. Ситченко, Н. М. Огренич. - К. : Ленвіт, 2007. - 96 с.
15. Ситченко А. Л. Методика викладання літератури : термінологічний словник / А. Л. Ситченко, В. І. Шуляр, В. В. Гладишев ; за ред. проф. А. Л. Ситченка. - К. : Ін Юре, 2008. - 132 с.
16. Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі / Б. І. Степанишин. - К. : Проза, 1995. - 256 с.
17. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі : екзистенціально-діалогічна концепція / Г. Л. Токмань. - К. : Міленіум, 2002. - 320 с.
3
Документ
Категория
Разное
Просмотров
78
Размер файла
23 Кб
Теги
zfn, takht, studenta
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа