close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

портфоліо

код для вставкиСкачать
www.themegallery.com
LOGO
Портфоліо викладача
української та іноземної мови
ДПТНЗ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ ВПУ»
Резюме
Фурман Василь
Антонович
Освіта вища (Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім.
В.П. Затонського, рік закінчення 1995, вчитель української мови
та літератури і англійської мови)
Стаж роботи загальний 24, педагогічний 19, на посаді 17
Підвищення кваліфікації НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій
області, 14.11.2008р., викладач української та іноземної мови,
посвідчення № 5578
Рік та результати останньої атестації 2009р., спеціаліст вищої
категорії, викладач-методист
телефон +380672616048
е-mail
[email protected]
блог
http://furmanvasyl.blogspot.com
Нагороди
Грамота ОДА Хмельницької
області(2012р.),
Диплом І-го
ступеня
міністерства
освіти і науки
(2012р.)
Грамота НМЦ ПТО ПК
(2012р.)
Моя життєва позиція
Педагогічне кредо
Має значення лише те знання, яке використовується на практиці
Гордон Драйден
Творче кредо:
Творчість заразлива. Поширюйте її.
Альберт Енштейн
Життєве кредо:
Життя - не зебра з чорних та білих смуг, а шахова дошка. Тут все
залежить від вашого ходу.
Моя мета:
Допомогти людині розкрити потенціал і знайти себе у житті.
Моніторинг
якості знань учнів
Моніторинг якості знань учнів (за
міжатестаційний період) Українська мова
Моніторинг якості знань учнів (за
міжатестаційний період) Англійська мова
60
54
50
46
40
38
40
34
33
32
30
30
39
37
30
25
21
20
20
21
10
0
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
середній
25
30
37
20
21
достатній
54
38
40
34
39
високий
21
32
33
46
30
Учні-переможці олімпіад,
конкурсів
-
ІІ етап ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика
(Четвертак Ю., ІІ місце), наказ№ 815-но 05.12.2011р.
-
ІІ етап ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика
(Четвертак Ю., ІІІ місце), наказ№722-но від 07.12.2012р.
-
ІІ етап ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Вінніцька К. IV
місце), наказ№ 15-но від 10.01.2014р.
-
ІІ етап ХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра
Яцика (Вінніцька К., ІІ місце), наказ№ 14-но від 10.01.2014р.
Оцінка роботи педагога адміністрацією
та колегами училища
Формує стійкий інтерес в учнів до предмету
Раціонально використовує інноваційні
технології
Акцетнує увагу учнів на самостійній роботі та
самовдосконаленні
Мотивує учнів до вивчення предметів
засобами використання творчих,
інноваційних форм роботи
Компетентний у питаннях підліткової
психології, з успіхом реалізовує індивідуальні
та диференційовані форми роботи
Відкриті уроки
2009-2010 н.р.
Урок з української мови: «Українська мова у світі.
Українська діаспора»
2010-2011 н.р.
Урок з української мови: «Професійно-виробнича,
наукова й ділова лексика»
2011-2012 н.р.
Урок з англійської мови: «The Best Place for
Holidays»
2012-2013 н.р
Урок з англійської мови: «Sport. Leisure»
2013-2014 н.р
Урок з іноземної мови: «Family and
marriage»
Відкриті уроки (колаж)
Мета і завдання у навчанні української і
англійської мови
Мета:
полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для
якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних
і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують
входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації
в новому для неї суспільстві.
усвідомлення функцій
іноземної мови у
навчальному процесі й у
суспільстві;
усвідомлення значень
мовних явищ, іншої
системи понять, за
допомогою якої
сприймається дійсність;
розуміння
особливостей власного
мислення;
зіставлення
іноземної мови з
рідною;
залучення учнів
до діалогу
культур
(іншомовної та
рідної);
Уміння адекватно
використовувати
досвід, набутий у
вивченні рідної мови,
розглядаючи його як
засіб усвідомленого
оволодіння мовою
іноземною
Колективна робота
Індивідуальний підхід
Забезпечення комунікативного
простору
Використання сучасних
технологій навчання
Опанування українською та англійською мовою
для вільного спілкування та використання у
повсякденній та професійній діяльності
Способи організації навчальної діяльності учнів
на уроках української та іноземної мови
Навчальний кабінет - як чинник забезпечення
оптимальних умов для організації навчальновиховного процесу
Методична проблема
Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних
технологій у контексті осучаснення процесу викладання
дисциплін гуманітарного циклу
Актуальність проблеми Формування освітнього
середовища на базі інформаційних і комунікаційних
технологій (ІКТ) здійснюється при сукупності умов,
що забезпечують інформаційну взаємодію між
учнями, викладачами й інформаційними ресурсами
предметних областей, і функціонування структур
керування навчально-виховним процесом. Розвиток
ІКТ спричинює виникнення нових освітніх концепцій,
прагнення до інновацій, пошук оригінальних рішень у
професійній діяльності.
Структура досвіду роботи
(Роки вивчення та оформлення досвіду)
Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних
технологій у контексті осучаснення процесу викладання
дисциплін гуманітарного циклу
Девіз досвіду
роботи викладача:
Людина не може по-справжньому
удосконалитися,
якщо не допомагає вдосконалюватись
іншим.
Питання відбору й
оптимізації
обсягів навчальної
інформації
з метою підвищення
ефективності освітнього
процесу
2009-2010 н.р.
Інформаційнокомунікаційні
технології в освіті
2010-2011н.р.
Застосування
інформаційнокомунікаційних
технологій при вивченні
української мови
2011-2012 н.р.
Використання Інтернет
технологій
при вивченні англійської
мови
2012-2013 н.р.
Головні завдання педагогічної
діяльності:
- Забезпечення учнів міцною системою знань, умінь та
навичок;
- Озброїти методами наукового пізнання;
- Виховувати в учнів творче відношення до пізнавальної і
практичної діяльності з метою набуття професії;
Шляхи реалізації цих завдань
- Застосування у педагогічній діяльності технологій, методів,
прийомів, які сприяють розумінню всіма учнями навчального
матеріалу
- Формування в учнів позитивного ставлення до предмета
- Розвиток мотивації учнів до навчання, якісної успішності
План розвитку професійної
компетентності
Ознайомлення з кращими
зразками передового
педагогічного досвіду
Пошук
Експеримент
Професійне
самовдосконалення
Педагогічна
майстерність
Апробація
Самоосвіта
Впровадження в практику роботи
Впровадження передового
педагогічного досвіду
Каталог передового
педагогічного досвіду
НМЦ ПТО
у Хмельницькій області
Методичний посібник
«Техніка проведення
уроків суспільногуманітарного циклу
у контексті
моделювання
психологічної
поведінки учасників
навчально-виховного
процесу»(2010р.)
Каталог інноваційних
технологій, що
впроваджуються у
професійно-технічних
навчальних закладах
Хмельницької області
Інноваційна
педагогічна
технологія
«Концентроване навчання»
(2011р.)
Участь в роботі методичних комісій,
творчих груп, обласних фахових секцій
-
-
-
Виступи на засіданнях методичної комісії:
Міжпредметні зв'язки та їх професійна
спрямованість при вивченні загальноосвітніх
предметів; Методика використання
електронних тестів при викладанні іноземної
мови у ПТНЗ.
Методична розробка «Практикум з англійської
мови»;
Стаття у фаховий журнал «Професійна
освіта»: «Шляхи реалізації психологодидактичних та навчально-методичних
принципів роботи при викладанні дисциплін
суспільно-гуманітарного циклу у ПТНЗ»;
Навчально-методична література,
підготовлена педагогами закладів та
установ системи ПТО та рекомендована до
поширення науково-методичною радою НМЦ
ПТО ПК у Хмельницькій області: Техніка
проведення уроків дисциплін суспільногуманітарного циклу у контексті моделювання
психологічної поведінки учасників навчальновиховного процесу (2010); Практикум з
англійської мови(2013)
Участь у конференціях,
виставках, конкурсах
-
Міжнародна інтернет-конференція
«Проблема виховання патріотизму
підростаючої особистості в умовах
глобалізації» 2011;
-
Вебінар «Культорологічні аспекти вивчення
іноземної мови» (вебінар проводився на базі
Oxford University Press) 2012;
-
Обласний семінар з іноземної мови
«Психологічні особливості навчання
іноземній мові»(2013);
-
Обласний семінар-практикум викладачів
іноземних мов з теми: «Рівень викладання
іноземних мов у ПТНЗ перспективи
розвитку»(2013).
Організація і проведення
предметних тижнів
Предметні тижні: Визначення рівня компетентності викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу
у контексті акмеологічного підходу до навчально-виховного процесу (2009), Антологія педідей 2010 (2010),
Використання елементів ІКТ на уроках дисциплін суспільно-гуманітарного циклу у ПТНЗ(2011), Використання
засобів інформаційно-комунікативних технологій у контексті проведення уроків дисциплін суспільногуманітарного циклу (2012), Роль та впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) на уроках
дисциплін суспільно-гуманітарного циклу (2013); проведення обласного семінару «Пріоритети гурткової роботи
у навчально-виховному процесі ПТНЗ у контексті популяризації літературного та театрального мистецтва
серед учнівської молоді» (2013)
Навчально-методична література, розроблена педагогом
(посібники, підручники, методичні розробки, рекомендації ,
педагогічні програмні засоби)
-
Методичний посібник «Техніка проведення уроків
суспільно-гуманітарного циклу у контексті моделювання
психологічної поведінки учасників навчально-виховного
процесу»(2010);
-
Англо-український словник «Professional Terms»(2011);
-
ППЗ «Електронні тести з англійської мови для
ПТНЗ»(2012);
-
Навчально-практичний посібник «English Practice in
Technical
and
Vocational
Education
and
Training»/«Практикум з англійської мови для ПТНЗ»
(2013)
Рецензування і апробація науковометодичних матеріалів
Навчально-практичний посібник «English Practice in
Technical and Vocational Education and Training»/«Практикум
з англійської мови для ПТНЗ» (схвалений до друку та
поширення науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у
Хмельницькій області, (протокол №4 від 2 грудня 2013 року)
Участь в дослідно-експериментальній
роботі
-
Всеукраїнський конкурс-захист науководослідницьких робіт учнів МАН України
відділення «Літературознавство,
фольклористика та
мистецтвознавство», секція
«Українська література» тема:
«Стилістичний аспект дослідження
фразеологізмів «Енеїди» І.
Котляревського» (2009);
-
Всеукраїнський конкурс учнівської
творчості. Номінація: «Література»
Тема: «Україна, як і великий наш Кобзар,
– вічні» (2013)
Проведення індивідуальних наукових
досліджень
Наукова робота, яка розглядалася в Інституті проблем виховання
НАПН України (м. Київ, вул. Берлінського, 9) «Креативні аспекти
психологічного моделювання поведінки на засадах соціалізації індивіда
у навчально-виховний процес» (2010)
Публікації у фахових та періодичних виданнях
збірниках
-
«Креативні аспекти психологічного моделювання поведінки на засадах соціалізації
індивіда у навчально-виховний процес» Науково-методичний вісник «Професійна
освіта» № 1-2 (34-35) 2010р.;
-
«Креативні аспекти психологічного моделювання поведінки на засадах соціалізації
індивіда у навчально-виховний процес» збірник наукових праць за матеріалами
всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація професійно-технічної
освіти» 2010р.;
-
веб-публікація «Методичні рекомендації щодо використання ікт під час викладання
іноземної мови Науково дослідницька діяльність» 2011р.
http://txt.rushkolnik.ru/docs/index-32246.html?page=2;
-
веб-публікація «Виховний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у
патріотичному вихованні учнів» 2012р. http://referatus.com.ua/pedagogika-vihovannya/vafurman-vikladach-ukrayinskoyi-movi-ta-literatur/
-
«Мультимедійні системи навчання – ефективний методологічний засіб
інтерактивного навчання в ПТНЗ» Науково-методичний вісник «Професійна освіта»
№ 1-2 (38-39) 2012р.;
Самоосвіта
Керівник м/к
Керівник
гуртка
«Художнє
Слово»
Мій блог
Мета і завдання гурткової роботи
Створення умов для
мистецької
самореалізації учнів
Сприяння розкриттю
учнівського
мистецького хисту
Add Your Text
Add Your Text
Актуальність для
своїх вихованців
Постійне заохочення і
мотивація учнівських
мистецьких захоплень
Add Your Text
Творча майстерня
Мистецькі будні
Відкриті виховні заходи
2009-2010 н.р.
Свято рідної мови (Літературно-музична композиція)
2010-2011 н.р.
Захід-реквієм: «Афган моя кривава рана»
2011-2012 н.р.
Літературно-музичне свята «Від сопілки –
до слова, від слова – до мови»
2012-2013 н.р
Обласний семінар-практикум керівників
гуртків з теми «Формування навичок
акторської майстерності гуртківців»
2013-2014 н.р
Захід професійного спрямування «My
profession is my future»
Творчі роботи учнів
-
Обласний заочний літературний конкурс «Тепло моїх долонь, і
розуму, і серця я Україні милій віддаю» (ІІІ місце), наказ№ 331но від 11.05.2011р.
-
Обласний заочний конкурс «Омріяна юність» (Вольска Ю.
почесна грамота у номінації «Автобіографічний нарис»),
наказ№242-но від 07. 04.2011р.
-
Обласний конкурс «Кохання-зітхання» (Ілаш Т., Козак В.,
подяки), наказ№208-но 25.03.2011р.
-
Обласний заочний конкурс авторів-гумористів «Власні
усмішки» (ІІІ місце), наказ№ 752-но від 09.11.2011р.
-
ІІ етап ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.
П.Яцика (Четвертак Ю., ІІ місце), наказ№ 815-но 05.12.2011р.
Творчі роботи учнів
-
Обласний заочний конкурс «Час молоді» (Остапенко М., ІІ місце у
номінації «Мужність починається з малого»), №714-но від
03.12.2012р.
-
ІІ етап ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика
(Четвертак Ю., ІІІ місце), наказ№722-но від 07.12.2012р.
-
Обласний конкурс читців «Шевченко з нами…» (Ребрійчук Ю. ІІІ
місце), наказ№187-но від 14.03.2012р.
-
Обласна виставка матеріалів КМЗ предметів загальноосвітньої
підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки» (подяка), наказ№210-но від
19.03.2012р.
-
Обласний конкурс КВК-ЮІР (команда СТОПи, І місце), наказ№ 234но від 28.03.2012р.
-
Обласний заочний конкурс на кращий сценарій свят весняного циклу
(подяка), наказ№ 326-но від 27.04.2012р.
-
Обласний заочний конкурс «Поетичний зорепад» (подяка), наказ№
352-но від 10.05.2012р.
Творчі роботи учнів
-
Обласний заочний конкурс «Омріяна юність»
(Зелєнцова О., І місце у номінації автобіографічний
нарис), №447-но від 25.03.2013р.
-
Обласний заочний конкурс авторів-гумористів
«Власні усмішки» (подяка Гур’янова Л.), наказ№2353но від 03.12.2013р.
-
Обласний профорієнтаційний захід-конкурс
агітбригад «Моя професія - моя гордість!» (подяка),
наказ№ 2311-но від 22.11.2013р.
-
ІІ етап ІV Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка (Вінніцька К. IV місце), наказ№ 15-
но від 10.01.2014р.
-
ІІ етапу ХІV Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика (Вінніцька К., ІІ місце),
наказ№ 14-но від 10.01.2014р.
Участь у конференціях, виставках,
конкурсах
-
Виступ на засіданні методичної комісії викладачів
дисциплін суспільно-гуманітарного циклу: «Відкриті
уроки, виховні години та позакласні заходи з
використанням ІКТ» (Протокол№8 від 15.04.2012);
-
Круглий стіл з теми: «Пріоритети гурткової роботи у
навчально-виховному процесі ПТНЗ у контексті
популяризації літературного та театрального
мистецтва серед учнівської молоді» (2012);
-
Обласний семінар-практикум керівників гуртків з теми
«Формування навичок акторської майстерності
гуртківців» (2013)
Творчі роботи педагога
-
Робота на обласний заочний літературний конкурс «Тепло моїх долонь, і
розуму, і серця я Україні милій віддаю» (2011р.);
-
робота на обласний заочний конкурс авторів-гумористів «Власні
усмішки» (2011р.);
-
робота на обласну виставку матеріалів КМЗ предметів
загальноосвітньої підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки» (2012р.);
-
робота на обласний заочний конкурс на кращий сценарій свят весняного
циклу (2012р.);
-
робота на обласний заочний конкурс «Поетичний зорепад» (2012р.);
-
робота на обласний заочний конкурс авторів-гумористів «Власні
усмішки» (2013р);
-
робота на обласний заочний конкурс авторів-гумористів «Власні
усмішки» (2013р.);
www.themegallery.com
LOGO
Дякую за увагу!
Автор
vasfurman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
216
Размер файла
23 082 Кб
Теги
презентація, моя, атестацію
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа