close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Екологічне право

код для вставкиСкачать
L/O/G/O
Епіграф уроку
З'єднай розум, серце і закон отримай безпечне майбутнє для
своїх дітей
Unit animo corde et lex – get secura
futuri liberis (латинська)
План теми
Загальна характеристика
екологічного права.
Екологічні права і обов’язки
громадян.
Використання природних ресурсів.
Права і обов’язки власників
природних ресурсів та
природокористувачів.
Червона книга України.
Очікувані підсумки
Давати: визначення екологічного права та
називати його основні джерела; загальну
характеристику Червоної книги України;
Називати екологічні права і обов’язки
громадян; основні проблеми України та світу;
Пояснювати, що таке використання
природних ресурсів, називати його види, хто є
їх власниками, хто природокористувачами,
називати їхні права і обов’язки;
Поглибити навички роботи з ПК, таблицями,
планом-конспектом;
Постановка проблеми
1. Загальна характеристика
екологічного права (ЕП)
Екологічне право - галузь права, що
регулює відносини у сфері взаємодії
суспільства та людини з навколишнім
природним середовищем з метою охорони
життя та здоров’я громадян, захисту
їхніх екологічних прав і свобод,
раціонального природокористування й
забезпечення якості навколишнього
природного середовища на користь
теперішнього та майбутніх поколінь
людей.
Завдання учням:
Продумати відповіді на питання:
Що називаємо об'єктами ЕП?
Хто такі суб'єкти ЕП?
Які підстави виникнення і припинення
екологічних правовідносин?
Які джерела ЕП є?
Яка роль органів влади?
Норми екологічного права
регулюють:
Закон України “Про охорону
навколишнього природного
середовища”
Земельний кодекс
Водний кодекс
Лісовий кодекс
Повітряний кодекс
Кодекс про надра
Закони і підзаконні акти
2. Екологічні права і
обов’язки громадян
Екологічні права людини і
громадянина – це встановлені та
гарантовані державою можливості у
сфері використання природних
ресурсів, охорони навколишнього
природного середовища та
забезпечення екологічної безпеки
Вони пов’язані з охороною,
використанням і відтворенням
природних ресурсів, забезпеченням
екологічної безпеки, запобіганням і
ліквідацією негативного впливу
господарської та іншої діяльності на
навколишнє природне середовище,
збереженням природних ресурсів,
генетичного фонду живої природи,
ландшафтів та інших природних
комплексів, унікальних територій та
природних об’єктів, пов’язаних з
історико-культурною спадщиною.
Завдання учням:
Підготувати відповіді на питання:
Які згідно законодавства громадяни
мають права?
Що проголошує Європейська
Конвенція?
В яких документах закріплюються
обов'язки громадян? Які ці обов'язки?
Природні права людини
На життя
На безпечне для життя та здоров΄я
довкілля
На відновлення психофізіологічних
сил організму шляхом взаємодії з
природою
3. Використання природних ресурсів.
Права і обов’язки власників природних
ресурсів та природокористувачів.
Природокористування – це
використання властивостей
навколишнього природного
середовища для задоволення
економічних, екологічних,
оздоровчих,
лікувальних, культурних,
естетичних та інших
потреб людини.
Завдання учням:
Підготувати відповіді на питання:
Що називаємо загальним
природокористуванням?
Які об'єкти його виділяються?
Що називаємо спеціальним
природокористуванням?
Які загальні права
природокористувачів?
Які екологічні вимоги ставляться?.
4. Червона книга України
Червона книга України –
основний документ, у якому
узагальнено матеріали про
сучасний стан рідкісних і
таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів
тварин і рослин, на підставі
якого розробляється наукові
і практичні заходи,
спрямовані на їхню охорону,
відтворення
і раціональне використання.
Завдання учням: опрацювати картку
№4 (із папки “Картки право”)
Ознайомтеся зі статтями Закону України
«Про Червону книгу України» і визначте
джерела та мету створення
законодавства про Червону книгу
України.
Домашнє завдання.
опрацювати матеріал,
підготувати міні-дослідження з
проблем екології Красноокнянського
району та Одеської області, що
з’явилися за останні роки, як їх
вирішує влада;
(з газет або видань Інтернету)
L/O/G/O
Автор
hirinkov_a
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
166
Размер файла
2 836 Кб
Теги
право, екологічні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа