close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Опис досвіду

код для вставки
 Тема творчої діяльності вчителя:
Групова робота на уроках в початкових класах як засіб розвитку соціально-комунікативної компетентності молодших школярів
Девіз:
Учень - це не посудина,яку потрібно наповнити,
Учень - факел, який треба запалити.
(стародавня мудрість)
Зміст
I. Актуальність теми
II. Теоретичне обґрунтування обраної теми
III. Опис досвіду використання групової роботи IV. Результати роботи
V. Додатки
VI. Матеріали електронної презентації
VII. Література
VIII. Розгорнуті плани - конспекти уроків I. Актуальність даної теми Наш час - це час кардинальних змін у суспільстві. Саме зараз Україні потрібні громадяни,які здатні приймати нетрадиційні рішення ,вирішувати різноманітні проблеми; громадяни. у яких добре розвинене критичне мислення; сформовані навички ефективного спілкування, які мають творчо працювати. Тому перед сучасною школою гостро стоїть проблема розвитку соціальної діяльності учнів, а саме:
* Здатність формувати власну точку зору та поважати точку зору інших;
* Вміння вступати в контакти з усіма людьми, уникати конфліктних ситуацій;
* Формувати бачення самого себе у взаємозалежності з іншими.
* Бути активними учасниками навчального процесу.
У молодших школярів навчальна діяльність формується шляхом набуття досвіду культури поведінки в соціальному оточенні, співпраці у різних видах діяльності. Входження учнів у суспільство підносить роль соціально-комунікативної компетентності.
А з чого ж складається будь - яка компетентність?
КОМПЕТЕНТНІСТЬ = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення.
Компетентна людина - це дуже гідна перспектива. За цією формулою ми можемо простежити які її складові? По - перше, знання ,але не просто інформація, а швидко змінювана, динамічна, різноманітна, яку треба вміти знайти, відсіяти від непотрібної, перевести у власний досвід. По - друге, уміння використовувати це знання у конкретній ситуації, розуміння ,яким чином можна добути це знання, для якого знання який метод потрібний. По - третє , адекватне оцінювання
себе ,світу, свого місця в світі, розуміння значності своєї діяльності для суспільства, конкретного знання ,а також методу його здобування чи використання.
Соціально - комунікативна компетентність формується у молодших школярів при використанні інтерактивних технологій, в рамках яких особливого значення та актуальності набуває робота в групах.
Приходячи до школи, діти потрапляють в нові для них соціальні умови, через що часто не можуть включитися в спільну навчальну діяльність. У багатьох маленьких учнів розвивається відчуття шкільної тривожності, невпевненості у собі, що часом призводить до небажання відвідувати школу, знижує зацікавленість до пізнання. Ось сому з першого навчального дня в школі я намагаюся створити такі умови, за яких дитина могла б самостверджуватися, набувати впевненості у своїх можливостях. А досягнути цього можна шляхом організації навчальної діяльності учнів у малих групах.
Мета роботи: створення інтегративної модифікованої системи використання інтерактивних, ігрових та інших методик , прийомів навчання в рамках групової роботи;адаптація цієї системи в початкових класах гімназії з метою формування і розвитку соціально-комунікативної компетентності молодших школярів і активізації навчально-пізнавальної діяльності, вироблення стійкої позитивної мотивації та підвищення інтересу дітей до навчальної роботи.
II. Теоретичне обґрунтування Коли і з чого треба розпочинати? З першого дня перебування дитини в школі. Не кожен маленький школярик наважиться висловити свої думки, міркування, якщо на нього дивиться багато пар очей. Ще страшніше, коли щось не сподобається вчителю. А маленькій групі, де всього кілька учнів, дитина почувається комфортно. Вона може висловити будь-яке міркування, запитати, що її цікавить, взяти активну участь в обговоренні відповіді на певне запитання. На думку дослідників, потенціал групової роботи, під час якої учень стає частинкою колективного суб'єкта навчальної діяльності -групи учнів, які співпрацюють між собою, незвичайно великий.
Групова форма навчальної діяльності - це найскладніша специфічна форма, яка принципово відрізняється від усіх інших. Виникла вона у 20 роки XX століття в практиці радянської школи.
А.Маслоу стверджує, що в людині переважає діві потреби - потреба постійного зростання та потреба перебувати у постійній безпеці. Відповідно до Маслоу, "зростання відбувається невеликими "кроками", і кожен крок уперед є можливим тільки тоді, коли гарантовано відчуття безпеки, коли рух у невідоме бере початок із безпечного домашнього порту".
Один із найважливіших способів досягти безпеки - об'єднатися з іншими людьми, стати членом групи. Відчуття групової належності дає учням можливість долати перепони, які виникають на їх шляху.
Коли діти навчаються спільно з іншими, то вони відчувають суттєву емоційну та інтелектуальну підтримку. Яка дає їм вийти за межі існуючого рівня знань та вмінь.
Дж.Брюннер так визначив соціальний бік навчання: "Людина повинна відповідати за інших, діяти спільно у напрямку досягнення мети". Це він
називає взаємодією. Брюннер вважає взаємодію основою активного навчання: "Там, де потрібні спільні дії, де потрібна взаємодія, щоб досягти поставленої групової мети, відбувається процес залучення індивіда в навчання, формування компетентності, яка необхідна для групи".
Концепція Маслоу і Брюннера є підґрунтям для розробки методів спільного кооперативного навчання, яка засновується на групових формах організації навчальної діяльності учнів.
Клас - це навчальний колектив, - зазначив Л.Занков, - де за умови правильно організованої роботи кожен учень вносить у загальне життя щось своє, оригінальне. Одним із принципів гуманної педагогіки є принцип розвитку усіх учнів - і сильних, і слабких, що дає можливість за умов співпраці дітей, різних за рівнем розвитку.
На думку О.Уварова, актуальність групової роботи визначається двома причинами. По-перше, спільна діяльність є основою розвитку демократичного суспільства, до життя в якому необхідно готувати людину з дитячих років. По-друге, технологізація суспільств, розвиток інформаційних засобів відсунули на другий план такі звичні для дитини види діяльності, як ігри з однолітками, участь у гуртках, де вона могла отримати соціальний досвід життя. Саме тому школа стала основним джерелом для набуття дитиною шкільного віку інтерактивних вмінь.
Т.Вольфовська підкреслює значення групових форм організації навчальної діяльності учнів як таких, що забезпечують гармонійне і творче входження особистості у суспільне життя. По-перше, вміння працювати в групі характеризує людину з точки зору її відповідальної особистісної автономії і охоплює самоконтроль, самооцінку, самопрезентацію, орієнтацію на власну систему оцінювання різних ситуацій. По-друге, така робота
визначає соціально-комунікативні та операційно-технологічні компоненти взаємодії особистості: здатність до контакту, налаштованість на згоду і толерантність, здатність конструювати різні моделі поведінки й користуватися ними, вміння бути лідером і підпорядковуватись, вміння підтримувати дружні стосунки тощо.
Актуальною проблемою сучасності є надання вчителеві можливості методологічного вибору та механізму реалізації обраного вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та особливостей учнів, так і його особистої творчої індивідуальності. Процес навчання - це не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голови учнів. Він потребує напруженої розумової діяльності та особистої активної участі в цьому процесі. Цього можна досягнути тільки за допомогою активного навчання.
Система навчання сучасної школи перестає бути орієнтованою тільки на рівні знання "знання" та "розуміння".Учні повинні набути уже зовсім інших навичок: думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї та концепції і вже на основі цього вміти знаходити потрібну інформацію, тлумачення її та застосувати у конкретних умовах, формувати та обстоювати власні думки.
Гуманізація системи відносин "учитель - учень", забезпечення потреб дітей у спілкуванні та спільній роботі обумовлює об'єднання індивідуальних, групових та фронтальних видів робіт, тому що саме через групові форми виконання завдань у дітей формується позитивна мотивація до спільної навчальної праці.
Що ж таке групова робота? Це загальний термін, що охоплює величезну кількість прийомів, коли два чи більше учнів отримують завдання , яке вимагає співпраці та спілкування за власною ініціативою учнів.
Групова робота - це форма навчання, яку можна використовувати для вирішення складних проблем колективного розуму. Почуття належності до групи дає змогу подолати труднощі, які постають на шляху дитини у навчально - пізнавальній діяльності. Коли діти навчаються разом з іншими, вони відчувають істотну емоційну підтримку, яка дає можливість вийти далеко за рамки їхнього нинішнього рівня і вмінь. Невимушена обстановка в малій групі сприяє розвитку у сором'язливих учнів навичок міжособистісного спілкування.
Значення групової форми організації навчання полягає у тому, щоб набутий у спеціально створеному середовищі досвід(знання, вміння) людина могла перенести у навколишній світ та успішно використовувати його.
На мою думку, застосування технології колективно-групового навчання дає можливість отримати позитивні результати навчання молодших школярів, оскільки:
* Група створює умови(суспільство в мініатюрі);
* Дає можливість отримати зворотній зв'язок та підтримку від людей, які мають спільні проблеми;
* У процесі групової взаємодії відбувається набуття цінностей та розуміння потреб інших людей;
* В умовах групи людина відчуває, як її сприймають інші, користується довірою, вона оточена піклуванням. Крім того, член групи довіряє іншим, піклується про них;
* Ситуація групи може значно полегшити проблеми, які виникають в міжособистісних стосунках, дає можливість експериментувати різними стилями спілкування з партнерами групи;
* У групі кожен почувається рівнозначним партнером у спілкуванні або будь-якій творчій взаємодії;
* Група сприяє саморозкриттю та самовдосконаленню кожного її члена, внаслідок чого збільшується впевненість людини у своїх силах.
Групова робота на уроках у початкових класах може бути ефективною, якщо дотримуватися наступних вимог: * Методично, обґрунтовано обирати той чи інший вид групової навчальної роботи під час конкретного уроку, який визначається метою уроку, особливостями матеріалу, що вивчається;
* Правильно формувати групи (враховувати індивідуальні особливості школярів)
* Ретельно обмірковувати структуру з використанням групових форм навчальної діяльності;
* Розробляти інструкції, пам'ятки, які спрямовують групову навчальну діяльність;
* Регулювати міру допомоги вчителя групам у процесі їх роботи;
* Роботу учнів в одній групі слід оцінювати однаково. Внесок кожного члена групи в спільну справу виявляється через сомо оцінювання і взаємооцінювання;
* Навчати молодших школярів співробітничати під час виконання групових завдань; * Під час спільної діяльності не варто вимагати абсолютної тиші: діти мають обмірковувати відповіді на запитання, висловлювати свої думки, міркування;
* Щоб не викликати в учнів перевтоми, займатися груповою діяльністю можна в першому класі протягом 5-7 хвилин, на четвертому році навчання - 15-20 хвилин.
* Соціальна компетентність
* Складовими цієї компетентності є:
* вміння робити вибір;
* вміння приймати рішення;
* вміння брати відповідальність, ініціативу, активну участь;
* вміння безконфліктно співіснувати;
* вміння працювати в команді;
* Комунікативна компетентність
* вміння спілкуватися усно, писемно рідною мовою;
* вміння формувати власну точку зору;
* вміння доводити власну позицію;
* вміння презентувати свій продукт;
* адекватно ставитись до критики;
* вміння адаптуватися в мовному середовищі.
Можливості та результати використання даного досвіду щодо формування соціально-комунІкативної компетентності:
* забезпечення власної активності учня;
* стимулювання пізнавальної активності учня;
* опора на діяльність дитини;
* забезпечення співробітництва;
* здійснення роботи в команді;
* орієнтації на конкретний продукт діяльності;
* забезпечення мотивації діяльності(те,що я роблю,є корисним для групи,класу)тобто усвідомлення власного внеску у спільну роботу;
* розв'язання проблем;
* формування адекватної оцінки і самооцінки;
* вміння використовувати власний досвід;
* адаптація до змін;
* розвиток здібностей та обдарованості учнів,підвищення їх соціального статусу(в класі);
* формування власної точки зору;
* вміння доводити власну позицію (при роботі в групі);
* розвиток культури мовлення (при представленні результатів роботи групи в класі);
* вміння презентувати результат;
* можливість для безпосереднього спілкування (в групах);
* стимулювання критичного ставлення до себе.
Протягом декількох років професійної діяльності я вивчала педагогічний досвід видатних педагогів минулого та сучасності, на працях яких поступово формувався мій власний педагогічний світогляд, відпрацьовувалась педагогічна техніка.
III Опис практики використання групової роботи
У молодших школярів навчальна діяльність формується шляхом набуття досвіду культури поведінки в соціальному оточенні, співпраці, у різних видах діяльності. Входження учнів у суспільство підносить роль соціально-комунікативної компетентності. А оскільки мої діти, це випускники початкової ланки загальноосвітньої школи, я намагаюся навчити їх повноцінно жити у суспільстві.
Саме тому у своїй педагогічній діяльності я вирішила переорієнтувати процес навчання на особистість дитини. І провідною методичною проблемою своєї роботи я визначила тему : "Групова робота на уроках в початкових класах як засіб розвитку соціально-комунікативної компетентності молодших школярів"
Технологія групової роботи допомагає мені готувати дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути і слухати інших, працювати в команді.
В груповій навчальній діяльності я керую роботою учнів опосередковано, через завдання, які я пропоную групам. Стосунки між мною та учнями носять характер співпраці, тому що моє втручання в роботу групи здійснюється тільки в тому випадку, якщо в учнів виникають питання та вони самі звертаються за допомогою до мене. (Зв'язок групи з учителем підтримується за допомогою сигнальної карти: якщо діти піднімають червону карту - це означає прохання про допомогу). Групова навчальна діяльність дозволяє дитині реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги та співпраці, адже учням інколи буває психологічно складно звертатися за поясненням до вчителя і набагато простіше - до ровесників.
Групова діяльність створює певні умови для формування позитивної мотивації навчання школярів. Під час такої роботи активізується діяльність усіх без винятку її учасників. Психологи пояснюють це тим, що одна з найважливіших характеристик людини в групі полягає в тому ,що вона звертається до своєї групи як до джерела орієнтації у навколишньому середовищі. Навчання інших дає найбільший ефект у засвоєнні знань.
Піраміда засвоєння знань
З піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція, читання), а найбільших - активного (дискусійні групи, навчання інших, альтернативне навчання).
Працюючи над даною технологією я зрозуміла, що групова форма навчальної діяльності має низку значних переваг над іншими , традиційними формами , а саме:
* За той самий час обсяг виконаної роботи набагато більший;
* Висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь;
* Формуються вміння співпрацювати;
* Розвиваються гуманні стосунки між дітьми;
* Розвивається навчальна діяльність( планування, рефлексія, самоконтроль і взаємоконтроль).
З чого ж я починала свою роботу з обраної теми? А починаю я вже з перших днів перебування дитини у школі. Перші два тижні вважаються найскладнішими для першокласників і тому важливе значення має адаптаційний період. Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання забезпечуватиме їй подальший благополучний розвиток, успішне навчання та виховання. Так у перші десять днів навчання, я планую роботу так, щоб якомога безболісно діти освоїлись у школі, і одночасно підготувалися до більш великих відкриттів.
Зміст "Перших кроків шкільного життя"
1 день: Знайомство.
Введення знаку: Я
2 день: Організація спільної роботи класу. Знак: Разом
3 день: Введення групової роботи. Знайомство з правилами групової роботи. Знак: Ми
4 день: Ведення критеріїв та засобів оцінювання та самооцінювання. Організація роботи в групах.
5 день: Перші кроки в організації роботи в парі. Знак: Пара
6 день: Робота в парі. Організація навчальної дискусії, розрізнення понять "сварка" та
"суперечка"
7 день: Перші кроки у формуванні критичної поведінки у ставленні до
вчителя, введення знаку: ?
8 день: Спільна робота як сума індивідуальних зусиль
9 день: Виконання вправ із застосуванням введених знаків
10 день: Розважальна програма "Посвята у гімназисти"
Перший день нашого шкільного життя ми починаємо із привітання і знайомства, мета яких допомогти учням зрозуміти, що кожна дитина особлива і відрізняється від інших людей; ввести знак "Я", що позначає індивідуальну роботу учня.
Вітання. Діти сідають на килимі у колі, а я демонструю спосіб вітання і знайомства.
Учитель: Доброго ранку,( ім'я дитини)!
Мене звати Лариса Вікторівна.
Я рада бачити тебе у нашому класі!
Дитина: Доброго ранку, Ларисо Вікторівно!
Мене звати ( називає своє ім'я).
Я рада бачити Вас!
Гра з м'ячем.
Пропоную дітям ближче познайомитися і більше дізнатися один про одного. М 'яч кидаю будь - якій дитині і коли вона його упіймає, ставлю їй одне запитання на зразок: "З кого складається твоя сім'я?, або Яке твоє улюблене заняття? Чи є в тебе домашні тваринки? тощо. Дитина відповідає, а потім називає ім'я іншої дитини з класу і ставить запитання на зразок тих, які поставила я. Гра триває доти, доки м'яч не побуває в руках кожної дитини.
Вправа - провокація. Запитую у дітей, що насамперед потрібно зробити, коли виникає потреба звернутися по допомогу до іншої дитини (людини). Діти пропонують свої варіанти відповідей. У ході бесіди доходимо висновку, що звертаючись до іншої людини, насамперед потрібно привітатися, назвати її на ім'я.
Вправа "Галявина квітів"
На дошці прикріпляю плакат "Галявина квітів" (його ми зробили на першому уроці 1 вересня під час знайомства) і пропоную відшукати свою квіточку, ту яку прикріпили учора. І якщо кожен вчора називав своє ім'я, то сьогодні пропоную сказати своє ім'я так, як їм подобається, щоб їх називали.
Презентація роботи. Введення знаку: "Я"
Спочатку я показую знак: показую на плакаті свою квіточку і називаю своє ім'я. Далі презентують себе діти, показують знак , по черзі виходять до плаката, називаючи своє ім'я так, як йому подобається, щоб його називали. Представлення кожної дитини схвалюємо оплесками.
Підсумок. Підводячи підсумок, звертаю увагу дітей на плакат і питаю:
- Чи є однакові квіти?
- Чим квіти відрізняються?
Підводжу дітей до висновку, що на галявині немає двох однакових квітів, так само як і в класі немає двох однакових дітей: усі по - різному одягнені, різні на зріст, мають різний колір очей, волосся, власні імена. Усі різні, як і польові квіти на галявині.
- Як ми можемо розрізнити один одного? (За іменами, за зовнішнім виглядом) - Як ми можемо відповісти у класі, щоб бути вислуханим? (За допомогою знаку: Я.)
- Чи всі навчились це робити? Пропоную дітям заповнити Календарик настрою. Учні фломастером замальовують клітинки навпроти свого прізвища відповідним кольором, позначаючи таким чином свій настрій.
Другий день починаємо із вітання, але пропоную дітям утворити коло за допомогою гри "Мій друг". Я промовляю: "Мій друг..." - називаю дитини і беру її за руку. Дитина, яку я обрала, так само обирає собі друга із числа інших дітей, називаючи її ім'я, підходить до неї, і бере за руку. Таким чином утворюється ланцюжок друзів, які тримаються за руки. Коли всі учні будуть вибрані, утворюється коло і я пропоную привітатися за допомогою компліментів, тобто привітатися і щиро сказати щось приємне про того, з ким вітаєшся.
Учитель: - Доброго ранку, Катюша! Я рада тебе бачити і класі! У тебе такі гарні блакитні очі!
Діти вітаються один з одним і роблять компліменти. Після привітання заповнюємо Календарик настрою.
Для того, щоб обміняти думками, інформацією урочисто відкриваємо "Крісло автора". Це особливе крісло (стілець), сидячи на якому, дитина може розповісти про те, що її здивувало, схвилювало, вразило. Учень може презентувати тут свої малюнки, розповідати цікаві історії, вірші, повідомлення. У цей час всі інші діти уважно слухають його, якщо щось незрозуміло, можна запитати. Звісно, першокласники не одразу ставлять запитання автору. Тому пояснюю дітям, які запитання можна поставити і як це робити. Головне - викликати у дітей бажання уважно слухати іншого і ділитися власними враженнями від будь - яких подій.
Після цього нагадуємо про вивчений вчора знак: "Я"
- Для чого нам потрібен знак : "Я"?
- Пропоную вам зараз розповісти про свою улюблену іграшку. Як ви це будете робити? Звертаю увагу дітей на те, що вони повинні висловлюватись по черзі, використовуючи вивчений знак. Після такої підготовчої роботи створюю ситуацію взаємодії, мета якої ввести знак: "Разом", що означає спільну роботу класу.
Завдання: гра "Я почну, а ти продовжуй"
- Взимку холодно, а влітку...( тепло)
- Слон важкий, а горобець...(легкий)
- Онук молодий, а дідусь ...( старий)
- Змія повзе, а пташка ...(летить)
- У зайчика хвостик короткий, а у лисиці ...(довгий).
- Чим відрізняються перша і друга вправи?
- Навіщо ми це робили?
- У школі є таке правило: деякі справи ми робитимемо всі разом (вивішую знак: А деякі - кожен з вас робитиме самостійно (показую знак: ).
Закріплення знаків можна провести у формі гри "Не помились". Я загадую загадку, показую дітям знак "Я" або "Разом" як форму відповіді.
На третій день починаємо знайомитися з груповою роботою. Мета: організувати роботу в групах, вчити дітей утворювати групи за певними ознаками; вчити взаємодіяти в групі, спілкуватися з однолітками, презентувати напрацювання групи; вивести правила групової роботи; ввести знак групи. Як це робила я? Перш за все, треба поділити дітей на групи:
- Візьміть, будь ласка, кольорові квадратики і знайдіть собі друзів з квадратиками такого самого кольору.
На парту у кожної дитини ще на початку уроку кладу квадратик певного кольору. Учні встають з-за парт, переміщаються по класу, групуються за кольором квадратиків і сідають групкою, яка утворилася. Кожна група має об'єднати чотирьох дітей, а тому кількість кольорів і, відповідно, кількість груп залежить від кількості учнів у класі. В моєму класі їх шість по чотири дитини в кожній. Доки діти утворювали групи, на кожний стіл, де буде сидіти група, кладу такі саме квадратики так, щоб учні могли їх бачити. Це потрібно для того, щоб позначити стіл, за який сядуть діти, коли утворять групу.
- А тепер я запрошую кожну групу сісти за той стіл, на якому є квадрат такого самого кольору.
Кожна група по черзі сідає за свій стіл. Коли всі учні сядуть, перевіряю, чи правильно утворились групи (кожна група по черзі сигналізує піднятими вверх квадратиками).
- Зараз ми працюватимемо в групах. Кожна група отримає конверт із геометричними фігурами і зображення якогось звіра. Про цього звіра мають знати лише ті, хто працює в одній групі, і більш ніхто.
Кожна група отримує у конверті однаковий набір геометричних фігур.
- Завдання кожній групі: скласти свого звіра з геометричних фігур і приклеїти детальки до паперу. Усім зрозуміле завдання? На цю роботу ви маєте 10 хвилин.
Кожна група виконує одне і те саме завдання, але складає фігурку
того звіра, предметний малюнок якого отримує в конверті разом із набором фігур. Діти працюють у групах, наклеюють деталі на аркуш паперу. За звуковим сигналом (дзвіночок) прошу дітей завершити роботу.
- Чи всі групи завершили виконання завдання?
- Як я можу це зрозуміти?
- А як, на вашу думку, можна повідомити іншим про завершення роботи в групі без слів, жестами?
- Домовимося наступним чином: коли робота в групі завершена, всі члени групи піднімають разом руки.
Вводимо знак "Група":
і прошу групи, що завершили роботу, повідомити про це відповідним жестом.
Презентація роботи груп.
- А тепер кожна група по черзі виходитиме до дошки і звітуватиме про свою роботу, тобто показуватиме картинку звіра, складеного з геометричних фігур. А всім нам (звертаюся до класу) треба буде здогадатись, що це за звір.
- Я запрошую першу групу до дошки.
Групи по черзі виходять до дошки і демонструють свої роботи. А я прикріплює до дошки аркуш із складеною дітьми фігуркою звіра.
- У мене є невеличка підказка - загадка про цього звіра.
Я зачитує відповідну загадку, учні в класі мають відгадати її (користуючись знаком "Я") і порівняти відгадку із фігуркою яку складала група.
Звертаюся до класу:
- Чи схожий цей звір на того,про якого йшлося в загадці?
- Ця група впоралась із завданням ?
Показую на знаки "Я" або "Разом", коли діти дають відповіді на запитання.
- Покажіть, будь ласка, картинку - підказку, яка допомогла вам скласти фігурку звіра.
Група дітей, що презентує роботу, демонструє предметну картинку.
- Подякуємо цій групі за роботу.
Презентація роботи кожної групи схвалюється оплесками.
Якщо завдання починають повторюватись, можна запитати дітей про подібність або відмінність між цією фігуркою і тією, яку вже презентували.
- Чи вже згадували такого звіра?
- Ця картинка схожа чи відрізняється від тієї, яку вже презентували? Чим?
Після закінчення презентації робіт діти самостійно виводять правила роботи в групі. Я лише допомагаю їм вивести ці правила, перефразовуючи дитячі думки, а не нав'язую свої. Першокласники вивели такі правила:
1. Уважно вислухати завдання.
2. Працювати спокійно й тихо, щоб не заважати іншим.
3. Дотримуватись відведеного часу.
4. Дотримуватись правила "піднятої руки", показуючи що роботу завершено.
5. Домовитись, як презентувати роботу - всім разом чи одному з групи.
Оскільки ігрова діяльність має бути домінуючою під час навчання дитини у 1 класі, то наш наступний день розпочинаємо привітанням із іграшкою - рукавичкою, яка є у класі. Пропоную дітям привітатися із нашим гостем і розповісти їй про свої враження від школи. Спочатку сама демонструю спосіб вітання:
- Доброго ранку, Левенятко! Я рада, що ти сьогодні завітав до нас. У нашому класі весело і цікаво. Далі передаю іграшку до рук учнів, які по черзі вітаються. Спитаєте, навіщо ми вчимося вітатися з іграшкою. А тому, що надалі майже на кожен урок до нас приходять іграшкові "гості", яких приносять діти. По - перше, це заохочує дитину старатися, бо саме її іграшка сьогодні присутня на уроці. По - друге, розвиває мовлення дітей, тому що можна дати завдання розповісти вдома батькам або іншим іграшкам, що ж відбувалося на уроці. А по - третє, стимулює дітей до активної роботи, бо не тільки вчитель побачить успіхи дитини, а й іграшка "похвалить".
Щоб навчити дітей розподіляти обов'язки в групі, пропоную пограти в гру "Автомобілі". Ця гра вчить дітей домовлятися, брати на себе різні ролі (ведучого і виконавця), діяти злагоджено, щоб досягти результату спільної роботи (результат гри - керований рух "автомобіля").
Розділяю на групи з трьох учнів і пропоную дітям пограти в автомобілі, уявляючи, що невеличкі групи дітей - це автомобілі. Для руху автомобіля потрібно, щоб добре працювали всі його частини. - Завдяки чому рухається автомобіль? ( завдяки мотору)
- А що допомагає йому повертати праворуч чи ліворуч? (кермо)
- А хто керує автівкою? (водій)
- Уявіть, що ви автомобілі. Станьте, будь ласка, один за одним у своїх трійках і покладіть руки на пояс тому, хто стоїть перед вами. Той, хто стоїть першим у трійці - мотор .Він промовляє, як мотор: Тр-тр-тр. Це означає, що мотор працює. Другий учень у трійці буде кермом, а останній - водій. Він керуватиме автомобілем. Йому підпорядковуються і кермо, і мотор. Якщо треба їхати вперед - водій каже: Вперед!; мотор заводиться (промовляє Тр-тр-тр), і вся трійка учнів рухається вперед. Якщо авто рухається назад - водій каже: - Назад!, і авто рухається назад. Якщо потрібно рухатися у лівий бік, водій каже: Поворот наліво! І повертає кермо(другого учня) ліворуч,аналогічно праворуч. Усім зрозуміло? - Чи всі автомобілі готові вирушити в дорогу? Тоді поїхали. Будьте обережні, щоб запобігти аваріям! Адже поруч із вами інші авто.
Через деякий час за моїм сигналом рух автомобілів припиняється, і діти міняються ролями, після того гра триває. За кілька хвилин - знову зупинка, і діти знову міняються ролями. Рух автомобілів відновлюється. Важливо, щоб у кожній ролі побувала кожна дитина. Після завершення гри дякую всім дітям і разом робимо висновок:
- Ким вам сподобалось бути у цій грі найбільше - "кермом, мотором, чи водієм"? Чому?
- Що слід робити для того, щоб автомобіль рухався у тому напрямку, в якому потрібно водію? (Домовлятися між собою, діяти злагоджено.)
Шостий день. Ми робимо перші кроки в організації спільної роботи в парі. Мета такої роботи: викликати в учнів потребу працювати в парі; організувати парну роботу; вчити дітей взаємодіяти в парі під час виконання різних завдань; показати, яким знаком позначати роботу в парі. Спочатку пропоную дітям пограти у гру "Дзеркало". Для цього розбиваємось на пари за бажанням.
- Станьте, будь ласка, обличчям один до одного, дивіться один одному в очі. Один з вас буде ведучим, а другий - "дзеркалом". Завдання "дзеркала" - якомога точніше повільно повторювати рухи рук ведучого. Коли діти пограють у запропонованих парах партнери міняються ролями і продовжують гру.
Після гри створюю різні ситуації для парної взаємодії. Роздаю дітям комплекти геометричних фігур: одному - два трикутника, другому - два квадратика. Завдання: скласти самостійно будиночок за зразком. ( Зразок будиночка вивішую на дошці).
- Чому не виходить скласти будиночок?
- Що робити?
Заохочую дітей до співпраці, щоб вони здогадалися поділитися фігурками з товаришем і зробити один будинок на двох.
- У вас вийшло самостійно скласти будиночок? Чому? Адже фігури були у кожного!
- Хто склав будиночок, будь ласка, повідомте про завершення роботи в парі.
Майже всі діти здогадалися і повідомили про завершення роботи, піднімаючи разом руки. Далі з'ясовуємо, яким знаком можна позначити роботу в парі. Діти самі виводять знак для такої роботи, після цього я вивішую запропонований знак на дошці: Наступними днями ми вчимося працювати в парі, в групах, разом та самостійно, розподіляємо ролі, вчимося співпрацювати, умінню спілкуватися. Наприклад, на уроці "Я і Україна"працювали в групах. Діти об'єдналися у групи за роздатковим матеріалом: - жовті листочки (осінь);
- краплинки (осінь);
- сніжинки (зима);
- квіточки (весна);
- метелики (весна);
- яблучка (літо).
Завдання: кожна група отримує одну картинку певної пори року. Учням у групі необхідно визначити цю пору року і довести свою думку. На виконання завдання діти мають п'ять хвилин. Презентація кожної групи схвалюється оплесками.
А на уроці математики працювали в парі, рахуючи кількість трикутників на малюнку із зображенням тваринки. При організації навчальних дискусій, треба розвести такі поняття як "сварка" та "суперечка". Для цього я використала таке завдання. На дошці вивісила малюнок і попросила порахувати кількість трикутників. Виконання такого завдання створює умови для висловлення різних точок зору.
Діти повідомляють число трикутників, користуючись знаком "Я" ( без доведення). Результати дітей різні.
- Якщо у людей різні думки, що їм треба робити - сперечатися чи сваритися?
Я спонукаю дітей подумати над тим, чим відрізняються ці два поняття і підводжу до висновку, що кожну думку треба доводити. Але щоб суперечка не перетворилася у сварку, необхідно чітко висловлювати свою думку і доводити її.
А на десятий день нашого шкільного життя ми запросили батьків і рідних дітей, тому що нас чекала розважальна програма "Посвята в гімназисти" (додаток № ).
Знайомство із поняттями: групова, парна, індивідуальна робота відбулося. Але це тільки початок кропіткої, наполегливої роботи. Одна з головних умов успішного застосування групової роботи - правильний розподіл на групи. Враховуючи можливості свого класу, організовую 4 групи по 4-5 учнів у кожній. Методи розподілу на групи можуть бути різні: за інтересами, за допомогою лічилок, за цифрами на картках, умовними позначками, геометричними фігурами тощо. (Див. Додаток № 1)
Ці маленькі групи швидко і зручно розміщуються по своїх місцях. Дозволяють приймати активну діяльність кожному членові групи. Діти швидко розподілять доручення між членами групи.
Цінним у роботі є те ,що кожен учень має можливість вибирати різні ролі: - експертів , які аналізують проблему; - учасників , які шукають альтернативне розв'язання проблеми; - мислителів, які аналізують взаємозв'язки між явищами;
- співрозмовників, які вміють активно слухати, підтримувати бесіду, домовлятися, доходити згоди.
Після обговорення завдання група визначає представника, який презентує роботу. Але обов'язково включаю в групу сильного учня. Роботу в навчальних групах будую на принципах рівноправності. (Див. Додаток № 2 )
Організовуючи групову навчальну діяльність, намагаюся активізувати діяльність кожного учня. Коли ми тільки вчилися співпрацювати у групах, запропоновані завдання я ділила на частини по кількості учасників групи, де
кожен мав виконати свою частину роботи і пояснити спосіб її виконання іншим. А зараз діти самостійно розподіляють завдання за власним бажанням. Разом з дітьми ми склали правила роботи в групі ( див. Додаток № 3 ) та Правила продуктивного спілкування групового навчання.
* Ми поважаємо права інших членів класу та іншої групи.
* Ми ніколи не насміхаємось з чужих помилок.
* Ми ділимось засобами, матеріалами та думками.
* Ми завжди допомагаємо членові групи, як він(вона) попросить.
* Ми слухаємо, що нам хочуть сказати і, за потреби, запитуємо.
* Ми цінуємо старання інших людей.
* Ми намагаємося не ставити питання вчителеві, якщо не опитали ще всіх членів групи.
Правила спільного обговорення
* Не говорити всім одночасно.
* Заперечуючи, звертатись безпосередньо до учнів.
* Всім слухати одного.
* Перед роботою потрібно домовитись, хто її буде виконувати.
* Марно не сперечатись.
* Намагатися зрозуміти один одного.
Вся моя педагогічна діяльність спрямована на формування таких життєвих компетенцій учнів як соціально-комунікативні: вчу приймати рішення, критично і творчо мислити, управляти емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, розпізнавати та формувати цінності.
Дану тему реалізую на практиці шляхом використання інтерактивних форм навчання ( мозковий штурм, ділові та рольові ігри, робота в парах, в мікрогрупах, тестування, тематичне малювання тощо).
Групова робота сприяє підвищенню успішності учнів класу, вирішує багато виховних і розвивальних задач, а саме: успішне входження дитини у навчальну діяльність, самооцінки та саморегуляції, вміння пристосовуватись до темпу групи, формування позитивного ставлення до навчання, підготовка учнів до спілкування.
Для успішної роботи на уроках, з метою забезпечення емоціонального настрою учнів, я використовую в організаційній частині уроку елемент "Психоформули". З'ясовую, з яким настроєм прийшли діти на урок. Для цього у нас є "лички настрою"
за допомогою яких діти визначають свій настрій. Якщо у всіх настрій відповідає першому личку, то:
- Я бажаю, щоб такий настрій був у кожного до кінця уроку.
А якщо є друге, або навіть третє личко,я пропоную:
- Усміхніться до мене, поділіться гарним настроєм з товаришами.
На всіх етапах уроку іноді пропоную учням на полях робочого зошита відмічати почуття та настрій , позначаючи їх відповідним личком. Ця робота допомагає мені з'ясувати, яку роботу дитина виконувала з задоволенням, а які завдання викликали почуття тривоги, суму, навіть злості. Ця інформація дозволяє з'ясувати причини труднощів і спланувати структуру наступного уроку так, щоб усунути проблеми.
На уроках я дотримуюсь таких принципів:
- доступності;
- поступового викладання матеріалу;
- наступності у навчанні.
Користуючись даними принципами, я розв'язую кілька проблем, пов'язаних з розвитком школярів:
* створюю умови саморозвитку учнів;
* приділяю увагу розвитку критичного мислення;
* розвиваю вміння повноцінно жити у суспільстві: брати на себе відповідальність, вміти робити вибір, безконфліктно виходити з життєвих ситуацій, вміти доводити власну позицію.
Як показує практика, групову роботу можна впроваджувати починаючи з першого класу на різних етапах уроку. Хочу навести фрагменти окремих уроків, на яких я використовую групові форми навчальної діяльності учнів.
(Розгорнуті плани - конспекти уроків додаються).
Організовуючи групову навчальну діяльність, намагаюсь активізувати діяльність кожного учня. Так на уроці математики у 1 класі при вивченні теми: Додавання і віднімання в межах 7. Креслення відрізків, під час активізація опорних знань і вмінь учнів, пропоную дітям попрацювати в парах (прикрасити ялинку, яку ми зробили на уроках праці), для того щоб повторити склад числа 7.
А на етапі розвитку математичних вмінь доцільно провести роботу в групах. (Діти добирають шапочки сніговикам, відповідно до геометричних фігур, а потім домалювати "лички" сніговикам, які передають їхнє відношення до цієї роботи).
На уроці математики у 3 класі при вивченні теми: ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА ЦИФРАМИ, доцільно перевірити домашнє завдання, організовуючи роботу в групах. 1.1.Перевірка домашнього завдання
- Щоб зайти в комп'ютерний центр, треба перевірити домашнє завдання
5 ящиків - 45 кг
6 ящиків - ? кг
- Подивіться на дошку. Складіть за коротким записом задачу, подібну до домашньої.( усно учні складають умову задачі)
- Який тип задачі?
- Це задача проста чи складена?
- Що знаходимо у 1 дії ?
- Що знаходимо у 2 дії?
Попрацюємо в групах - Складіть обернену задачу так,
1 група : щоб знаходили 45кг
2 група : щоб знаходили 6 ящиків
3 група : щоб знаходили 5 ящиків.
Установка: скласти задачу, записати короткий запис і розв'язок на листках, ведучий групи розказує умову задачі. Н а цьому ж уроці при роботі з геометричним матеріалом, ефективною буде робота в парах. 4. Робота з геометричним матеріалом.
Завдання комп'ютерного Робіка. ( робота в парах)
В конвертах на партах - геометричні фігури, на яких записані кругові приклади. 1. 1 * 36 = 30 : 30= 90 :3 36 +54 =
Установка :Біля першого прикладу стоїть цифра 1. Це означає ,що його треба розв'язати першим. Після розв'язання всіх кругових прикладів викладіть на парті комп'ютерного чоловічка РОБІКА з геометричних фігур. Розташуйте фігури по порядку розв'язання зверху вниз.
Виділіть на фігурі обличчя Робіка, який допоміг розв'язати вам приклади і намалюйте ті почуття та емоції ,які ви відчули під час роботи.
Чому ви відчули радість?( сум, задоволення, роздратованість)
Яка нижня фігура у Робіка? Розкажіть все ,що ви знаєте про квадрат. Виміряйте довжину сторони квадрата. Пригадайте, що таке периметр? Обчисліть периметр квадрата. Як ще можна обчислити периметр квадрата? Хто знає, обчисліть двома способами. При вивченні теми: : Множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії у 4 класі для розвитку пізнавальної активності учнів пропоную творчо попрацювати над
задачею:
(Робота в групах).
Скласти задачу на зустрічний рух за поданим виразом:
540 : (42 + 48).
Установка: Записати короткий запис і розв'язання задачі. Презентувати умову.
Цікавою є робота в групах і на уроках читання.
Так під час вивчення оповідання Михайла Слабошпицького "Чудасія на балконі", використала таку роботу:
Творче завдання (Робота в групах).
Група 1.
Придумайте продовження оповідання.
Група 2.
Придумайте розповідь про те,як діти допомогли журавлику пережити зиму.
Група 3.
Складіть план оповідання. Перекажіть одну із частин,яка найбільше сподобалась.
Група 4.
Напишіть анотацію до твору.
А при роботі над змістом казки Божени Немцової "Сіль дорожча за золото", під час усвідомлення головної думки казки кожна група виконувала такі завдання:
Творче завдання(Робота в групах).
Група 1.
Скласти загадки до казки.
Група 2.
Скласти список найважливіших вчинків головної героїні казки.
Група 3.
Придумати продовження казки.
Група 4.
Опишіть характер головної героїні Марушки. Яка вона?
Вдосконалюючи читацькі навички при вивченні вірша Марії Познанської "Спасибі людям, що зростили ліс", ми грали у гру "Відновіть вірш" (Робота в групах)
На листках записані рядочки з вірша "Свято лісу".
парту і зошит, (4)
книжку, лінійку, (6)
Крила, щоб в небо (2)
Що ми саджаєм, саджаючи ліс? (1)
газету, журнал. (7)
літак нас поніс; (3)
і ручку, й пенал, (5)
(С.Маршак)
Установка: Відновіть вірш. Дайте відповідь на запитання:
- Що таке ліс? Яке значення лісу для людей і природи? Як люди охороняють ліси? (Відповідаємо на запитання через "Мікрофон")
Вивчаючи правопис ненаголошених особових закінчень дієслів на інтегрованому уроці з української мови, читання та основ здоров'я у 4 класі, групову форму використала під час роботи над новою темою. Діти дофантазовували кінець казки .
Робота в групах,
Прочитати казку. Дофантазувати кінець.
В одному королівстві жив був Король. Він любив квіти і солодощі. А понад усе любив сина Королевича та догоджав йому у всьому. Та Королевич був сумний та хворий. Ніхто не міг зарадити кволому та блідому хлопчикові. Та якось зустрів Королевич дівчинку - доньку Лісника. Діти подружились. Одного разу вони довго гуляли лісом і забрели до будиночка Лісника. Богатир-Лісник та його дружина пригостили гостя простою селянською їжею - борщем, чорним хлібом, гречаною кашею та молоком.
-Як ви гадаєте, чим закінчилася ця історія? Зробіть
висновок. (Їжа повинна бути здоровою!)
А для закріплення правопису ненаголошених особових закінчень, діти працювали творчо (в парах): не тільки переробляли текст, а ще й ділилися рецептами смачних блюд.
Вивчаючи на уроці української мови у 4 класі тему: Змінювання дієслів за часами, підводячи підсумок уроку доцільно використати роботу в групах.
- Як змінюються дієслова?
- Які часові форми має дієслово?
Творчий диктант:
Дієслова у неозначеній формі змініть і запишіть:
Група 1.
В минулому часі;
Група 2.
В теперішньому часі;
Група 3.
В майбутньому часі.
Збирати,ходити,горювати,розливати,радіти,балакати,працювати,складати,літати,смішити,плавати.
На уроках природознавства теж використовую групову роботу.
Так у 3 класі при вивченні теми: Вода в природі і житті людей. Охорона водойм, при вивченні нового матеріалу діти створювали асоціативний кущ "Павутинка", де вони записували все, що асоціюється з водою.
А при закріпленні нового матеріалу працювали в групах з контурними картами, виконуючи відповідні завдання.
Робота з контурними картами .
У кожної групи листок із схематичним зображенням основних річок України.
1. Знайдіть і підпишіть основні річки України та їх найбільші
притоки, користуючись атласом.
2. Знайдіть і підпишіть позначені кружечком міста, які
знаходяться в басейнах річок Дніпра, Південного Бугу та Дністра.
3. Випишіть міста, між якими по Дніпру було 10 порогів.
Вивчаючи тему: Мій рідний край на території України, групову роботу вважаю доцільним використати під час сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.
Практична робота №1.(Робота в групах).
Діти працюють за планом.
Група 1.
1.Знайди на карті свою область.
2.Покажи обласний центр.
3.Визнач,у якій частині України знаходиться область.
Група 2.
1.Знайди на карті свою область.
2.У якій частині України вона знаходиться?
3.З якими областями межує?
Група 3.
1.Знайди на карті свою область.
2.З якими областями вона межує на сході,заході,півночі і півдні?
3.Обчисли відстань від обласного центру до Києва.
Та під час закріплення вивченого матеріалу.
Практична робота №2.
Група 1.
Підготуйте усну розповідь про земну поверхню області за картою і планом.
1.Розгляньте територію області на фізичній карті.
2.Визначте форми її поверхні.
3.Знайдіть усі водойми.
Група 2.
Підготуйте усну розповідь про рослинний світ області за планом.
1.Визначте на карті природну зону України,в якій із них розташована наша область.
2.Назви особливості пір року на території області.
3.Використовуючи свої знання про природні зони,подумайте,які рослини зустрічаються в області.
Група 3.
Підготуйте усну розповідь про тваринний світ області за планом.
1.Визначте на карті природну зону України,в якій із них розташована наша область.
2.Назви особливості пір року на території області.
3.Використовуючи свої знання про природні зони,подумайте,які тварини
зустрічаються в області.
IV. Результати роботи Результатом використання групової навчальної діяльності стали нові навички в отриманні і засвоєнні знань. Учні з середнім рівнем навчальних досягнень одержують нову інформацію, мають змогу отримати додаткові пояснення з незрозумілих питань. Завдяки тому ,що учні з високим рівнем навчання контролюють процес роботи, вони менше помиляються. Учні з достатнім рівнем досягнень оперативно опановують незрозумілі питання, ефективні способи розв'язання завдань. Результати групової навчальної діяльності підтверджують висновок Л.С.Виготського про те , що " в співпраці дитина може зробити більше, ніж самостійно".
Працюючи над темою я прийшла до висновків, які повинні стати основними засадами навчально - виховного процесу, довела, насамперед собі, чому серед безлічі інших технологій треба вибрати групову роботу, в чому її переваги.
* Працюючи в групі, учень має можливість більше розмовляти, висловлювати свою думку , сперечатись на задану тему;
* Групова робота сприяє теплому, неофіційному кліматові. Невелика група перетворюється у малу учнівську спільноту, у якій всі співпрацюють;
* Групова робота сприяє розвиткові відповідальності та самостійності учнів. У невеличкій групі важко " сховатися";
* Маленькі групи допомагають учням з різними здібностями та вміннями досягти своєї мети. Це є крок до індивідуалізації навчання;
* Групова робота вчить дітей орієнтуватися в умовах спілкування, добувати інформаційний матеріал, відбирати необхідне для розкриття задуму, групувати його, аргументувати свої висловлювання , уважно слухати висловлювання інших, стежити за регламентом своєї роботи та промови.
Працюючи в групах мої діти навчилися:
* Поважати один одного; вміти контролювати власну імпульсивність;
* Не боятися висловлювати власну думку; надавати можливість кожному учню розуміти і рефлексувати з приводу того, що він знає і думає;
* Підтримувати постійні, глибокі, позитивні стосунки;
* Встановлювати адекватні стосунки з вчителями;
* Проявляти толерантність, запобігати конфліктам або виходити з них;
* Добирати різні шляхи розв'язання поставлених задач;
* Виконувати нестандартні завдання;
* Створювати комфортні умови навчання, які викликають у кожного учня відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захищеності, неповторності, значущості. В.О.Сухомлинський писав : " Не можна зводити духовний світ маленької людини до того , щоб усі сили душі дитини були поглинуті уроками, життя її стане нестерпним. Вона повинна бути не лише школярем, але насамперед, людиною з багатогранними інтересами, запитами, прагненнями." V. Література
1. Воронцов В.В. Технология обучения // Педагогіка / Под ред. П.И.Пидкасистого.- М. 1996. - 168 с.
2. Кривошапка О.Б.Групові форми роботи в початковій школі .- Харків: Видавнича група "Освіта", 2008. - 160 с.
3. Падалка О.С. Педагогічні технології. - К.: Укр. Енциклопедія, 1995. - с. 129.
4. Пометун О.Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. - К.,2002. - 135 с.
5.Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Абрис, 1997. - 98 с.
6. Сучасні шкільні технології // Бібліотека шкільного світу. - К.: "Редакція загально педагогічних газет", 2004. - 111 с. 7. Телячук В.П. Інноваційні технології в початковій школі .- Харків: Видавнича група "Основа", 2007. - 158 с.
8. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. - К.: Партнер, 1997. - 193 с. Додаток № 1
Алгоритм організації групової роботи.
1. Об'єднати учнів у групи ( 4 - 6) учнів;
Запропонувати дати назву групам за днями тижня, квіт, нотного ряду,кольорів тощо.
2. Обговорення ролей у групах.
Для якісної роботи у групі потрібно вибрати:
- командира - це лідер групи(сильний учень);
- секунданта - дитину, яка стежить за часом і допомагає в роботі;
- каліграфа - того, хто красиво й правильно записує відповіді на завдання;
- "мислюнчика" - того, хто дає ідеї для кращого розв'язання завдань.
3. Повторити правила роботи в групах.
4. Розв'язання завдань кожною групою.
5. Презентація результатів роботи груп.
- презентувати спільний проект можуть усі члени групи.
- Дотримуватися певного часу.
- Бути ввічливим, стриманим, відповідальним.
6. Змістовна рефлексія.
Показники для оцінювання :
- Обговорювали дружно;
- Розподілили завдання;
- Говорили по черзі;
- Обговорювали тихо;
- Результати робіт виконано акуратно.
Додаток № 2 Правила роботи в групі - Уважно читати завдання - інструкцію;
- Працювати так, щоб не заважати іншим;
- Поважати права членів своєї групи. Вислухувати думки кожного члена групи.
- Вкладатися у визначений термін.
- Давати можливість презентувати дослідження усім членам групи
- Не сміятися з чужих помилок.
- Дотримуватися "Правила піднятої руки".
Додаток № 3 Математика .3 клас
ТЕМА:
ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА ЦИФРАМИ
Мета: - познайомити учнів із позначенням частин цифрами, закріплювати вміння знаходити частину числа ,
- розвивати логічне мислення, увагу, - виховувати інтерес до математичних знань.
Обладнання : підручники, зошити, індивідуальні картки для роботи на полях зошита, таблиці, роздатковий матеріал, магнітофон.
Епіграф : МАТЕМАТИКА - ГІМНАСТИКА РОЗУМУ
Організація класу
Привітання з гостями
Любі гості! Раді вас вітати в нашому класі посмішкою та миром!
Елемент "Психоформула"
-З яким настроєм прийшли ви на урок? Передайте мімікою обличчя свій настрій. Усміхніться до мене, поділіться гарним настроєм з товаришами.
За виразом обличчя я бачу, що все гаразд і загальний наш настрій можна показати так: Актуалізація опорних знань, умінь та навичок.
1.Вступна бесіда. Ознайомлення з планом уроку
- У кого є комп'ютер ? А що таке комп'ютер? Наше довідкове бюро приготувало повідомлення.
( комп'ютер - Я пропоную нам назвати наш урок " Ігровий комп'ютерний центр". Подивіться на план, який покаже , що нам треба зробити на сьогоднішньому уроці.
* ВХІД ( ми перевіримо домашнє завдання, каліграфічно напишемо математичний диктант)
* РОЗВАГИ НА КАРУСЕЛЯХ ( порахуємо усно, проведемо бліц - опрос та пригадаємо таблицю множення)
* РОБОТА З КОМ"ПЮТЕРОМ ( вивчимо новий матеріал, розв'яжемо задачу та приклади)
* "ПІРАМІДКА"( попрацюємо з геометричним матеріалом)
* ВИХІД ( підсумок уроку)
Комп'ютер може сам оцінювати роботу, виправляти помилки. І ми будемо оцінювати себе самі. Накресліть шкалу оцінювання на полях. За кожний вид роботи ви отримаєте певний бал.
1.1.Перевірка домашнього завдання
Щоб зайти в комп'ютерний центр, треба перевірити домашнє завдання
5 ящиків - 45 кг
6 ящиків - ? кг
- Подивіться на дошку. Складіть за коротким записом задачу, подібну до домашньої.( усно учні складають умову задачі)
- Який тип задачі?
- Це задача проста чи складена?
- Що знаходимо у 1 дії ?
- Що знаходимо у 2 дії?
Попрацюємо в групах - Складіть обернену задачу так,
1 група : щоб знаходили 45кг
2 група : щоб знаходили 6 ящиків
3 група : щоб знаходили 5 ящиків.
Установка: скласти задачу, записати короткий запис і розв'язок на листках, ведучий групи розказує умову задачі. (2б.)
1.2 Каліграфічна хвилинка
- Вхідні двері в комп'ютерний замкнені на кодовий замок. Давайте спробуємо знайти код. Запишіть каліграфічно.
7 ДОБУТОК 7
54 ЧАСТКА 6
5 СУМА 8
48 ЧАСТКА 6
9 РІЗНИЦЯ 4
( 49, 9, 13, 8, 5)
Молодці! Замок відкритий! ( 1б.)
2.1."Розваги на каруселях"
- Перш ніж сісти за комп'ютер , нам треба повторити вивчене, систематизувати свої знання.
Для цього я пропоную провести бліц - опрос "Мікрофон"
- Назвіть компоненти дії ділення (ділене, дільник, частка);
-Яким буде результат ділення, якщо :
а = ? ( а)
а : а = ? (1)
0 : 10 = ? ( 0)
10 : 0 = ? ( не можна ділити);
- що означає знайти половину числа?
- що означає знайти третину числа? Восьму частину?
- знайдіть третю частину від числа 12;
- п'яту частину від числа 45.
III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.
3.1. Оголошення теми і мети уроку.
- Тема нашого уроку : ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН ЧИСЛА ЦИФРАМИ.
Ми з'ясуємо як позначити частини числа цифрами, опрацюємо задачу, яка включає знаходження частин числа, будемо вправлятися в діленні та множенні двоцифрових чисел на одноцифрові.
Але ,щоб комп'ютер запрацював треба ввести пароль . А паролем будуть ваші відповіді . Візьміть картки .Запишіть номер картки. 0.30сек.( самоперевірка по таблиці). (1б.) IV. Новий матеріал. 1. Самостійно - пошукова діяльність.
Підготовчі вправи.
- На парті лежать круги. Поділіть шляхом перегинання перший круг на 2 рівні частини. Скільки вийшло частин? Як називається кожна з одержаних частин?
- другий круг поділіть на 4 рівні частини. Скільки вийшло частин? Як називається кожна з одержаних частин?
2. Бесіда
Частини записують за допомогою двох цифр. Наприклад: другу частину круга або смужки позначають так : 1\2 . В математиці це число називають дробом. Дріб 1\2 записують у двох клітинках: число 2 під рискою показує, що круг( смужку, прямокутник тощо) поділили на 2 рівні частини. Число 1 над рискою показує, що взяли одну таку частину. В математиці число під рискою називають - знаменник, число над рискою - чисельник .
Читають числа так: 1\4 - одна четверта, 1\3 - одна третя, 1\5 - одна п'ята .
Давайте візьмемо другий наш круг. Зафарбуйте одну частину. Запишіть дробом частину . Розмірковуй так : взяли одну частину із чотирьох, запишу так: 1\4 .
3.Первинне закріплення .
№ 981 - запис коментовано.
№ 982 - по варіантам :1в. - перший стовпчик,
2в. - другий стовпчик. (1б.)
Фізхвилинка
під музику для шийних позвонків кінчиком носика напишіть у повітрі : 1\2;1\5;1\6
V.Розвиток математичних знань учнів.
1.Знаходження частини числа (№ 984)
Виміряйте довжину цілої смужки.(12 см)
На скільки частин поділено? (3)
Яка частина зафарбована?
Обчисліть її довжини. Як це зробити ?(:3)
Перевірте , вимірявши частину смужки. Дайте повну відповідь. (1Б.) 2.Задача( на дошці коротка умова задачі) Робота над задачею:
- Щоб дати відповідь на запитання задачі, що ми повинні знати?
- Чи знаємо скільки яблунь?
- Як дізнатися скільки яблунь в саду, якщо вони складають усіх дерев?
- Як дізнатися скільки груш в саду ,якщо вони складають усіх дерев ?
- Якою дією дізнаємося скільки усього яблунь і груш в саду?
- Хто не знає як розв'язати задачу?( роздати план розв'язку) Розв'яжіть самостійно.
( Перший хто розв'язав - консультанти по рядах) 3б.(2б.)
3.Розв"язання прикладів .
№986 - 1 варіант - 1,2 стовпчик 2 варіант - 3-4 стовпчик (2б.)
Додаткове завдання:
4.Робота з геометричним матеріалом.
Завдання комп'ютерного Робіка . ( робота в парах)
В конвертах на партах - геометричні фігури, на яких записані кругові приклади.
1. 1 * 36 = 30 : 30= 90 :3 36 +54 =
Установка :Біля першого прикладу стоїть цифра 1. Це означає ,що його треба розв'язати першим. Після розв'язання всіх кругових прикладів викладіть на парті комп'ютерного чоловічка РОБІКА з геометричних фігур. - Розташуйте фігури по порядку розв'язання зверху вниз.
- Виділіть на фігурі обличчя Робіка, який допоміг розв'язати вам приклади і намалюйте ті почуття та емоції ,які ви відчули під час роботи.
- Чому ви відчули радість?( сум, задоволення, роздратованість)
- Яка нижня фігура у Робіка? Розкажіть все ,що ви знаєте про квадрат.
- Виміряйте довжину сторони квадрата. Пригадайте, що таке периметр? Обчисліть периметр квадрата. Як ще можна обчислити периметр квадрата? Хто знає, обчисліть двома способами. (1б.)
VI. Підсумок Що нового дізналися на уроці? Поставте собі оцінку за урок. Дякую вам за роботу.
Додаток №5
Урок математики.1 клас
Тема: Додавання і віднімання в межах 7. Креслення відрізків Мета : Повторити склад числа 7 ,формувати навички обчислення прикладів на додавання та віднімання у межах 7 на основі знання складу числа і взаємозв'язку з додаванням ,розвивати математичні вміння дітей , вміння креслити відрізки заданої довжини , виховувати почуття дружби , бажання прийти на допомогу.
Хід уроку 1. Організаційна частина .
Вчитель : Любі діти ! У нас клас
Завітали гості щирі Привітайте в добрий час Гостей посмішкою й миром !
Ми вам раді ,люди добрі ,
І вітаємо щиро вас ,
І запрошуємо ласкаво
На урок у перший клас .
2. Актуалізація опорних знань і вмінь .
Сьогодні у нас - незвичайний урок .А знаєте , чому ? Тому ,що ми з вами відправляємось у новорічну подорож. Ось у мене в руках - телеграма .
"Любі першокласники ! Хотів завітати до вас та сталося нещастя : потрапив до замку злої Чаклунки. Дід Мороз ."
- Що будемо робити ? Допоможемо Дідусеві ? Тоді потрібно вирушати Але мандрівка буде нелегка . З яким же настроєм вирушаємо в дорогу ? Покажіть мені . (Діти показують ) Щоб настрій у всіх був ось таким не забудьте покласти у свої валізки розум , спостережливість , кмітливість , увагу , охайність , а також знання .
Щоб потрапити до замку злої Чаклунки ,ми з вами повинні подолати 7 випробувань .Давайте пригадаємо ,якою цифрою позначається число 7? Правильно .І перше наше випробування : на каліграфічній хвилинці ми пропишемо цифру 7 . Перше завдання виконано. І наступне випробування - Весела лічба. 3. Усний рахунок .( "мозковий штурм")
Виручати Діда Мороза вирушаємо на цьому потязі .У ньому - 10 вагонів .Давайте їх порахуємо спочатку з голови до хвоста ,а потім - навпаки .
(Рахунок прямий і зворотній )
- Подивіться, яка гарна ялинка стоїть на пероні .Сьогодні протягом уроку ви можете зібрати новорічні кульки на ялинку, яку ми зробили на уроках праці і прикрасимо в кінці дня. За кожну правильну відповідь - кулька .А зараз попрацюємо в парах і прикрасимо ялиночку ,яка лежить у вас на партах . (Робота в парах : повторення складу числа 7 ) (див. Додаток № )
- Перш ніж сісти в вагони пограємо в " Сніжки "
( Назви число ,що передує числу 8 ; числу 1;
назви "сусідів" числа 5; числа 1; доданок 5, доданок 2 , назви суму ;
7- це 3 і ...
7- це 6 і ...
7 - це 2 і ... 4 .Тренувальні вправи .
- Для того щоб , потяг відправився нам потрібно придбати квитки .Придбає квиток той, хто правильно розв'яже приклад , або порівняє числа , які записані на ньому .
(Роздаю листки з завданнями )
Ну ,що ж вирушаємо в дорогу !
( Сигнал потяга )
* Перша наша зупинка "Геометрична "
- Дорогу до палацу Чаклунки підказали нам друзі Діда Мороза .Вона накреслена на картці ,яку одержав кожен з вас .Яка геометрична фігура показує короткий шлях до Палацу? Виміряйте довжину відрізку, який показує найкоротший шлях .Накресліть відрізок довжиною 5см у своєму зошиті .( 1 варіант ) .Із скількох відрізків складається довший шлях ? (2) Виміряйте довжину цих відрізків. Яка довжина першого відрізка? Другого? Як дізнатися довжину всього довгого шляху? Чому дорівнює довгий шлях ? Накресліть у зошиті .( 2 варіант )
( сигнал від'їзду )
** Наступна зупинка " Помагайка "
- Ой , діти ! Зайка плаче . А чому ? Він відстав від свого потяга, бо не зміг обчислити ось ці приклади. Допоможемо йому, діти ? І візьмемо його з собою. ( 1варіант виконує на картках самостійно, 2 в. - на дошці)
1 в. 2 в. . 3 + 7= 2 + . = 8 3 * .= 7
2 + 8 = 10 - . = 5 8 * 2 = 10
10 - 1 = . + 3 = 6 . * 2 = 5 4 - 4 = 5 - 5 = 4 * 4 =0
( сигнал від'їзду )
Фізхвилинка : Діти, мабуть, ми все ближче під'їжджаємо до замку злої Чаклунки. Від нього віє холодом.Так можна і замерзнути! Давайте погріємось .
- Ми з вами обов'язково повинні звільнити Дідуся. Адже скоро свято. А яке свято ? Отож поспішаємо, бо яке ж свято без Діда Мороза ?
*** Ось ми і прибули до зупинки " Всезнайка " Але довго ніколи стояти ,
Слід Мороза визволяти .
Посміхнеться нам удача , Як розв'яжемо задачі
1. На ґаночку , біля хати біля хати Метушаться цуценята .
Двоє білих ,наче сніг , Троє чорних . Скільки їх ?
2. Було у Марини
Сім ягід малини .
Дві ягідки з'їла ,
А скільки лишила ?
(Діти записують розв'язання задач у зошитах )
(сигнал від'їзду )
**** Ми прибули на станцію " Фантазія "
- Подивіться ,яких гарних сніговиків зліпили лісові мешканці .Але сніговики не мають шапок . Допоможіть дібрати шапочки кожному сніговику (робота у групах)
- Які щасливі тепер сніговики !
5. Підсумок уроку .
Вчитель : Всі завдання розв'язали , Перешкоди подолали ,
Все на славу нам вдалось ,
Але де ж Дідусь Мороз ?
( сигнал прибуття ) *****Ось ми з вами прибули на останню станцію ,яка називається "Сюрпризна" - Який же сюрприз нас чекає ? Може, знову якісь важкі завдання ?
( стукіт у двері , заходить Дід Мороз )
Дід Мороз : Дякую, що ви мене Рятувати поспішали !
Так завзято працювали,
Приклади складні рішали,
Всі задачі розв'язали .
Чарівні ваші малюнки Подолали злу Чаклунку!
І за ваше добре діло Ви прийміть оці дарунки!
Запрошую вас на новорічне свято.
( роздає запрошення на новорічне свято )
- А ще ви збирали на ялинку прикраси. Давайте порахуємо, скільки хто назбирав?
Яка гарна у нас буде ялинка! Молодці, діти! Але мені треба поспішати. Зустрінемось на Новорічному святі.
Додаток № 6
Природознавство
Тема. Вода в природі і житті людей. Охорона водойм.
Мета: познайомити учнів з тим , в яких станах може перебувати вода; з'ясувати в чому користь води, її місцезнаходження;познайомити з природними явищами : веселкою, хмарою, туманом і т.д.. про рослини і тварини водойм.
Навчити працювати з атласом; шукати інформацію в додатковій літературі; фантазувати; слухати своїх товаришів; висловлювати думку; узагальнювати, робити висновки.
Обладнання до уроку.
Таблиця "Правила роботи в групах"
Тести .
Контурні карти і листки із завданнями.
Чисті аркуші паперу.
Павутинка - асоціативний кущ
Плакат із кросвордом.
Кольоровий дощик - кольорові краплини.
8. Плакат "Веселка".
Хід уроку 1. Актуалізація опорних знань.
Робота з епіграфом.
"..., у тебе нема ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою втішаються, не відаючи, що ти таке...
Не можна сказати, що ти необхідна для життя: ти -саме життя...
Ти найбільше багатство в світі..."
Антуан де Сент-Екзюпері (французький письменник).
-Про що так міг сказати французький письменник? (Про
воду.)
-Чому? Яке значення має вода в житті людей?
(Діти висловлюють міркування.)
Висновки про значення води :
Вода - це життя, бо все живе містить 2/3 води.
Вода - необхідний продукт харчування, розчинник.
Вода необхідна для гігієни.
Вода - естетична насолода (знімає напруження, негативні
емоції.)
Отже, життя замішане на воді.
2. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.
-Сьогодні ми підведемо підсумок всього, що ми знаємо про
воду і що з нею пов'язано. А знаєте ви вже немало, судячи з тієї
літератури, яка допомогла вам в підготовці до уроку, і яка тут на
виставці.
Цілі уроку (на плакаті перед очима дітей):
- усвідомити надзвичайне значення води, необхідність
бережливого ставлення до водойм, економного використання
прісної води;
- знати 3-4 рослини і 3-4 тварини прісних водойм;
- розвивати вміння працювати в групах;
- розвивати творчу уяву, образне мислення.
План роботи в групах
Перевірка готовності до уроку (наявність атласів, олівців,
додаткової літератури).
Розподіл обов'язків в групі, обговорення назви групи.
Павутинка.
Тести.
Контурні карти.
Засідання банку цікавинок.
Каламбури.
Кросворд.
Розподіл обов'язків в групі.
Всезнайка - капітан, керує роботою. Мудрагель - опрацьовує матеріал, надає консультації. Олівець - малювець - письмове оформлення робіт.
Світлофор-Моргайко - підраховує бали, пропускає до наступного завдання.
Після розподілу ролей учасники представляються. Згадуємо правила роботи (на столі кожної групи).
- Працювати тихо.
- Працювати дружно.
- Виконати всі завдання:
- Вкладатися в час.
- Представити роботу.
Утворилося 4 груп по 4 чоловіки. Кожна група обирає 1 колір веселки. Оцінюватися роботи дітей будуть за веселкою на плакаті. По мірі виконання завдання кожна група зафарбовує свій колір.
Обговорення назви групи, виходячи з домашнього завдання.
Кожна група готувала цікавинки.
Теми: Назви команд:
Рослини водойм. Водолюби.
Лікувальні рослини водойм. Голубий патруль Ліки від Водяника.
Комахи водойм.
6-ногі любителі води.
Риби. Живе срібло.
Птахи. Пернаті друзі.
Звірі. Хутряні плавці.
Охорона водойм 1 завдання. Створення асоціативного куща "Павутинка" .
Записати все, що асоціюється з водою.
ДОЩ пара сніг РОСА туман град ХМАРИ лід іній ВОДА ЖИТТЯ
ТВАРИНИ ВОДОЙМИ РОСЛИНИ
ставки
ДЖЕРЕЛА ВИКОРИСТАННЯ водосховища РІЧКИ ОЗЕРА
МОРЯ ОХОРОНА
ОКЕАНИ Правильність звіряється за таблицею.
Капітани звітують про кількість набраних балів. За охайність вчитель добавляє по 0,5 бала. "Олівець - малювець" зафарбовує 1 смужку своєї веселки по мірі виконання. За швидкість добавляє теж по 0,5 бала.
2 завдання. Тести.
На парті у кожної групи лежить листок із тестом. Знайдіть і підкресліть зайві слова. Усно поясніть, чому саме це слово.
Гирло, правий берег, підніжжя, лівий берег, русло, витік.
Стрілолист, рогіз, волошка, калюжниця.
Карась, сом, щука, камбала.
Бобер, ласка, ондатра, видра.
Чапля, лебідь, бекас, соловейко.
Водомірка, комар, жук-плавець, рак.
Дніпро, Славутич, Збруч, Славута, Борисфен.
Перевірка 2 завдання.
Зайве слово: підніжжя - не стосується річки.
Волошка - не належить до рослин водойм.
Камбала - риба морська, а не прісноводна.
Ласка - не належить до звірів водойм.
Соловейко - не належить до птахів водойм.
Рак - не комаха.
Збруч - не є однією з назв Дніпра.
3 завдання. Робота з контурними картами .
У кожної групи листок із схематичним зображенням основних річок України.
Знайдіть і підпишіть основні річки України та їх найбільші
притоки, користуючись атласом.
Знайдіть і підпишіть позначені кружечком міста, які
знаходяться в басейнах річок Дніпра, Південного Бугу та Дністра.
3.Випишіть міста, між якими по Дніпру було 10 порогів.
Перевірка 3 завдання.
1.Дніпро (притоки Десна і Прип'ять),
Південний Буг,
Дністер (Стрипа, Серет, Збруч),
Дунай,
Сіверський Донець.
Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон (басейн
Дніпра); Хмельницький (Південний Буг); Тернопіль (Дністер).
Дніпропетровськ, Запоріжжя.
Підведення підсумків. Визначення команди-переможця.
- А зараз ми трішки відпочинемо на хвилі музики.
(слухання музики і визначення в якому стані знаходиться вода) Засідання банку цікавинок Кожна група на домашнє завдання мала підготувати коротеньку цікаву розповідь по тих же темах. Кожен учасник групи розповідає свою цікавинку. Команда, обравши найцікавішу, представляє її.
Презентація цікавинок (1хв.).
Каламбури.
Вчитель сіє "кольоровий дощик"; діти ловлять кольорові краплинки і перегруповуються по кольорах в 4 команди . Сідають на килимки.
Завдання: скласти нісенітницю (каламбур), пов'язавши матеріал, який кожен готував.
(Зразок як виконала це завдання одна з груп) Равлик-павлик а лелека
високо літає, у воді пливе,
а муравлик а карасик
у ріку плигає, на вербі живе.
Кросворд.
Відгадавши кросворд, ви дізнаєтесь, як називають людину, що вивчає навколишнє середовище та дбає про його чистоту, охорону.
СеретПитання:
Ставковик 1. Назва річки, що протікає через центр
озеро Тернополя,
лиман 2. Назва маленької тваринки, яка
гирло живе у водоймі і сприяє очищенню
рогіз води, пересувається на одній нозі.
3. Водойма, що виникла в природні западині.
4. Водойма озерного типу в гирлі річки,
частково або повністю втратила зв'язок з
морем, відокремлена піщаною косою.
5. Місце, де річка впадає в іншу річку,
озеро, море.
6.Рослина водойми, що використовується
для виготовлення паперу, сумочок, килимків. Партизани з кореневищ випікали хліб.
3. Підсумок. Домашнє завдання.
- Бажаю вам бути юними екологами свого краю. Продовжимо нашу екологічну роботу : дізнайтесь, чи є джерела у нашому селищі, у селах, де живуть ваші родичі, і чи потребують вони розчищення, як за ними доглядають. Створіть "сигнали біди" . Це і буде домашнє завдання.
Додаток № 7
Українська мова. 4 клас
Тема. Закріплення знань про правопис
ненаголошених особових закінчень дієслів.
Мета: розвивати вміння розрізняти дієвідміни дієслів, правильно їх вживати у мовленні; закріпити правопис ненаголошених особових закінчень дієслів;
узагальнити знання про способи перевірки ненаголошених е, й;
розширити уявлення про здоровий спосіб життя, повноцінне харчування.
Тип уроку. Інтегрований урок української мови, читання та охорони життя та здоров'я дітей.
Хід уроку
Організаційний момент.
Мотивація навчальної діяльності.
- Прочитайте епіграф до нашого уроку "У здоровому тілі - здоровий дух!"
Поясніть, як розумієте цей вислів? Що потрібно для того, аби бути здоровим? Безперечно, всі три чинники: заняття спортом, повноцінне харчування, дотримання режиму дня потрібні для того, аби бути здоровим. І все ж, що найголовніше, що є основою трикутника, ім'я якого - здоров'я?
Режим / Спорт здоров'я
Повноцінне харчування 3. Актуалізація опорних знань.
Виділіть корінь у слові харчування. Доберіть синоніми до слова харчі (їжа, страва, їда).
Складемо міркування за початком та висновком (початок та висновок записані на дошці).
Теза.Їжа - джерело тепла, росту, енергії і здоров'я.
Аргумент: Їжа потрібна організму як будівельний матеріал. Білки сприяють росту нових клітин. Завдяки їм людина росте. Жири і вуглеводи допомагають організму працювати та підтримують постійну температуру тіла.
Висновок. Отже, для того, щоб рости, бігати, стрибати,
бавитися, працювати, вчити уроки, спати, треба добре їсти.
4. Робота над темою уроку.
Назвіть у висновку дієслова та визначте їх дієвідміну. Як
ви це зробите? (Треба поставити дієслова у форму третьої особи
множини.)
Запишіть ці дієслова у формі третьої особи множини і
доберіть до них відповідні дієслова у формі другої особи однини.
Виділіть особові закінчення.
Зразок.
Ростуть - ростеш (1 дієв.)
-Зробіть висновок про правопис особових закінчень дієслів.
- Правопис яких дієслів викликає труднощі? Як ви їх долаєте?
Розумова гімнастика,
Відгадайте, які слова пропущені.
Сіль сиплють, а воду... (ллють).
М'ясо тушкують, хліб... (печуть), борщ... (варять), цибулю... (смажать).
Капусту січуть, а буряк... (ріжуть).
Запишіть ці речення від другої особи однини.
Робота в групах,
Прочитати казку. Дофантазувати кінець.
В одному королівстві жив був Король. Він любив квіти і солодощі. А понад усе любив сина Королевича та догоджав йому у всьому. Та Королевич був сумний та хворий. Ніхто не міг зарадити кволому та блідому хлопчикові. Та якось зустрів Королевич дівчинку - доньку Лісника. Діти подружились. Одного разу вони довго гуляли лісом і забрели до будиночка Лісника. Богатир-Лісник та його дружина пригостили гостя простою селянською їжею - борщем, чорним хлібом, гречаною кашею та молоком.
-Як ви гадаєте, чим закінчилася ця історія? Зробіть
висновок, (їжа повинна бути здоровою!)
Ігрова хвилинка,
-Увага! Сюрприз! Кошик від Бабуні-Солодуні!
(У кошику - картки з назвами різноманітних ласощів: торт, тістечка, цукерки, морозиво, варення, шоколад, молоко, яблука, мед, виноград, лимон, горіхи.)
Виберіть ті продукти, які, на вашу думку, є здоровою їжею.
Назвіть негативні наслідки зловживання тістечками, цукерками, тобто продуктами, що містять надлишок вуглеводів. (Різноманітні захворювання, руйнування зубів.)
Ще потрібно пам'ятати, що солодощі треба запивати рідиною.
Нещодавно у нашому класі було оголошено конкурс під назвою "Смачно з 4-Б". На конкурс були представлені рецепти улюблених страв, які діти самі вміють готувати. Журі визнало найкращим рецепт від Юлечки "Фаршировані апельсини". Слово надається представникові журі Ігорю Страва визнана найкращою за такими показниками:
корисність, оригінальність і смакові якості.
Наприкінці уроку Юлечка продемонструє цей десерт, але
покуштувати ви зможете цю страву тільки приготувавши її вдома
за рецептом.
Творча робота Рецепт. "Фаршировані апельсини".
- Запиши рецепт від другої особи множини. Встав пропущені букви. Вкажи дієвідміну дієслів.
Зріж...те зубчиками верхівки двох апельсинів. Ложкою вибер...те м'якоть. М'якоть наріж...те кубиками. Добре переміша...те з тертими яблуками, морквою, родзинками, горіхами. Ложкою наклад...те цю суміш у шкірочку. Зверху прикрас...те збитими вершками чи йогуртом.
Смачного!
Для іншої групи може бути запропонований рецепт другий: "Салат Класний".
-Запиши рецепт від другої особи однини. Встав пропущені
букви.
Запеч...ш у духовці кілька стручків зеленого та червоного перцю. Знім...ш шкірочку. Стручки розріж...ш на 4 частини, виклад...ш на тарілку. Почист...ш часник, розітр...ш у ступці, добав...ш солі, оцту і олії до смаку. Полл...ш цією сумішшю перець, посип...ш зеленню і тертим сиром.
Смакота! Пальчики оближ...ш!
-Поясніть способи перевірки особових закінчень.
5. Підсумок уроку.
Учениця демонструє страву з метою заінтригувати товаришів та викликати бажання приготувати її самим.
Учитель:
-Я бажаю вам їсти тільки здорову їжу і бути здоровими!
Автор
lariker
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 536
Размер файла
5 462 Кб
Теги
опис, атестація, досвіду
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа