close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Здоров'язбережувальна технологія навчання математики

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу "Учитель початкової школи" №1, 2014 Здоров'язбережувальна технологія навчання математики Автори: Людмила Горгош, Марія Кірик
1
2014
КОЛІЗІЇ
АТЕСТАЦІЇ
Поради фахівця
РОЗВИТОК
МОВЛЕННЯ
1-й клас
МАСЛЯНА
ЗАВІТАЛА
Українська мова,
4-й клас
ЛЯЛЬКАМОТАНКА
Інтегрований урок,
3-й клас
ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА
Плани уроків,
2-й клас
Шануймо
маму
Вистава
до 8 Березня
Юні
журавлики
Діяльність дитячого
об’єднання
М’яка зима розщедрилась на сніг,
І їй за це дарунок – сніговик!
1
№ 2014
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
Зміст
Редакційна колегія
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олександрівна, професор ка­
фед­ри математики та мето­ди­ки її навчання Південно­
ук­ра­їнського на­­ціо­нального педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст
департаменту ­загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Офіційний відділ
3 Борис Жебровський
З новими досягненнями — у новий рiк
Компетентна відповідь
4Ольга МАЛИШЕВА
Колізії атестації
Державний стандарт
Мови і літератури
8 Катерина ПОНОМАРЬОВА
Розвиток мовлення першокласників
Методичні рекомендації
11 Катерина ПОНОМАРЬОВА
Назвемо явища природи
Урок розвитку мовлення в 1-му класі
Сучасні освітні технології
Сходинки до інформатики
13 Ольга Коршунова
Опорні схеми створимо самі
Реалізація діяльнісного підходу
Проектна діяльність
Сходинки до інформатики
16 Ірина Стеценко
Як зберігають музику
завдання до проектної діяльності
Сучасні освітні технології
Математика
17 Людмила ГОРГОШ, Марія КІРИК
здоров’язбережувальна технологія
навчання математики
Сучасні освітні технології
Природознавство
20 Олександр МИТНИК, Тетяна КОВТУН,
Світлана КУСЛИВА
Працюємо творчо: природознавство
у 2-му класі
Завдання розвивального характеру
21 Людмила ІЩУК
Птахи повертаються
Розробка уроку для 2-го класу
Зміст
Іноземні мови
25 Анатолій БЕЗУШКА
Вдягаймося
вишукано взимку
Урок французької мови
у 2-му класі
Морально-етичне
виховання
27 Наталія АНДРУСЕНКО,
Галина ДЖЕМУЛА
У вихованні немає
дрібниць
Українська мова
29 Світлана ПРИХОЖАЙ
Масляна завітала
Урок української мови
у 4-му класі
Ігрові технології
Математика
32 Надія СВІЦЕЛЬСЬКА
Ключі від форту Буаяр
Морозу ми не боїмося — йому радієм, сміємося.
(фото Г. Зименкової надіслала Т. Богомаз, СЗШ № 163, м. Київ)
Математичний урок-гра
для 1-го класу
Фізична культура Планування
Позакласна робота
Громадянська освіта
35 Валентина ЧОРНОБРОВ
РУХ — БАДЬОРІСТЬ — ЗДОРОВ’Я
Орієнтовні плани уроків фізкультури
(2-й клас. ІІІ чверть)
51 Тетяна БОДНАР, Емілія БОНДАРЕНКО,
Ніла ДАНИЛЮК, Любов КАРПОВИЧ,
Тетяна КОРОЛЮК, Оксана СІРАЦЬКА
Інтегрована освіта Мистецтво
Громадське об’єднання виховує і гуртує
42 Оксана МИХАЙЛОВА, Надія ФІРС
У царстві фантазії
Уроки для 3-го класу: музичне мистецтво,
образотворче мистецтво
Інтегрована освіта
Трудове навчання
45 Наталя КАРПЕНКО
Лялька-мотанка цікава й сьогодні
Інтегрований урок трудового навчання
і громадянської освіти у 4-му класі
Юні журавлики
Свята і розваги
48 Вікторія ДОНІЙ
Шануймо маму
Вистава до Дня 8 Березня за мотивами фільму
“У джазі тільки дівчата”
56 Тетяна КОРОЛЮК
Татусеве свято
Сценарій родинного свята
для учнів 1-го класу та їхніх батьків
На 1-й сторінці обкладинки: фото Н. Янчевської, м. Київ
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 1 (10), січень 2014
Головний редактор Ніна Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Орел, Ірина Стеценко
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: [email protected]
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 28.01.2010 р. Підписано до друку 21.01.2014.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2265. Зам. 140023.
© Видавництво “Світич”, 2014
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
Передплатний індекс — 89869
Сучасні освітні технології Математика
здоров’язбережувальні
технології у навчанні
математики
Людмила ГОРГОШ, учитель початкових класів,
Середнянська ЗОШ, Ужгородський р-н, Закарпатська обл.;
Марія КІРИК, методист кабінету дошкільної і початкової
освіти, Закарпатський ОІППО, м. Ужгород
Для дитини прихід до школи — своєрідне “оформлення на посаду”, яка спочатку видається
вельми привабливою: щасливий володар портфелика старанно працює на уроці, виконує шкільні правила. Проте з часом виявляється, що годинами сидіти за партою не так цікаво, як очікувалося, а потік нової інформації, що надходить від учителя щодня, теж не приваблює та й вимагає
постійних розумових зусиль. Дитина починає відчувати фізичну та розумову втому і втрачати інтерес до навчання. Саме тому важливим завданням учителя є попередження стомлюваності учнів.
Корисною у розв’язанні цього завдання може бути авторська здоров’язбережувальна технологія
навчання математики в початковій школі, подана нижче.
Н
аразі питання збереження здоров’я дітей, зок­
рема й у початковій школі, набуває все більшої
актуальності. Педагоги розуміють, що формувати здоров’я вихованців лише засобами предметів “Основи здоров’я” і “Фізична культура” неможливо — для цього варто використовувати елементи
здоров’язбережувальних технологій на уроках з усіх
навчальних дисциплін.
Метою авторського підходу є створення необхідних психолого-педагогічних та соціальних умов для
всебічного розвитку учнів початкової школи, збереження їхнього фізичного та психічного здоров’я
на уроках математики.
Основні положення здоров’язбережувального
підходу.
yy Здоров’язбережувальний принцип організації
навчально-виховного процесу (скорочення тривалості уроків; зменшення часу роботи за партою, динамічні перерви, рухова й імітаційна діяльність, рухові ігрові ситуації; використання
музики та образотворчого мистецтва на уроках
як арт-терапевтичних засобів).
yy Створення ситуації успіху для кожної дитини.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
yy Поєднання наочного, аудіовізуального та кіне­
стетичного сприйняття у процесі навчання математики.
yy Забезпечення якісного засвоєння учнями програмового матеріалу та поглиблене вивчення
математики завдяки застосуванню нетрадиційних методів, прийомів та методик навчання.
yy Впровадження поступального (поступове засвоєння нового матеріалу відповідно до навчальної
програми) та зворотно-поступального (повернення до раніше вивченого матеріалу з метою
поглибленого ознайомлення з ним на новому
якісному рівні) прийомів як способів вивчення
математики у початковій школі.
yy інтеграція навчальних предметів.
yy Позитивна мотивація учнів до навчання.
Згідно із задумом авторів, у навчанні математики
в початковій школі доречно використовувати елементи театральної педагогіки. Це сприяє розвит­ку
дитини на різних рівнях: інтелектуальному (формування навичок розумової діяльності — аналіз, синтез, порівняння, узагальнення; розвиток діалогічного мовлення, творчої уяви, асоціативної пам’яті,
17
Сучасні освітні технології Математика спостережливості); морально-ціннісному (розвиток
діти визначать “висоту” чисел: що вище розміщується
співчуття, співпереживання), фізичному (вдосконачисло, то більшу кількість воно позначає.
лення пластики рухів, жестів, міміки); мовленнєвому
Важливе місце на уроці математики відводиться
(відпрацювання техніки вимови, комунікативних навималюнкам, уявним сходинкам, числовим осям
чок, культури спілкування).
та доріжкам, які допомаЧислові доріжки
Перевтілення учителя
гають протягом декількох
й дітей у казкові образи,
уроків активізувати отривикористання ігрових елеманий через пісні пасив10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0
ментів, організація дидакний обсяг знань (нумерацію
тичних та інших видів ігор
чисел, таблиці додавання,
11 22 33 44 55 66 77 88 99 100
0
сприяє встановленню взамноження тощо). Так, виєморозуміння між педагокористання числових осей
гом і учнями, їхній співпсприяє швидкому опану0
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
раці й налагодженню наванню дітьми обчислень
вчальної роботи на засаз переходом через десяток;
ознайомленню з нумерацією в межах сотні уже протядах спів­творчості; підвищенню продуктивності нагом другого місяця навчання, в межах тисячі (поняття
вчальної діяльності молодших школярів.
“десяток”, “сот­ня”) — у другому півріччі.
Аудіо-візуальнокінестетичний метод
Наприклад
Вивчення кожної цифри супроводжується ознайом-
Вивчення математики базується на задіянні у заленням з віршем, який учні повторюють услід за вчителем
своєнні математичних понять трьох органів чуття
або проспівують на відомі мелодії дитячих пісень. Викота формуванні відповідних навичок, тому аудіо-віристовуємо різні числові сходинки залежно від матеріалу,
зуально-кінестетичний метод є основним у навчанні
що вивчаємо: проста сходинка з інтервалом 1 (сходинка
учнів початкової школи, особливо першокласників.
мишеняти) — додаємо один (+ 1), сходинка з подвійними
Цей метод сприяє не лише міцному засвоєнню настрибками (сходинка жабеняти) — вчимо дітей додавати
вчального матеріалу відповідно до вимог програми,
два (+ 2), сходинка з потрійним стрибком (сходинка горобця) — додаємо три (+ 3), сходинка зі стрибком чеа й забезпечує пропедевтику без перевантаження
рез четвірки (сходинка кошеучнів. Так, опановуючи в перняти) — додаємо чотири (+ 4) і так
Числові східці 64
шому класі написання цифр,
80
далі
у порядку зростання висоти
діти сприймають зображення
56
сходинок.
70
не тільки очима (вітаються
48
Кожній сходинці й доріжці відз цифрою), а й лічать пред60
40
повідає
своя пісенька.
мети (знаходячи до цифри від32
50
Три, шість, дев’ять
повідні числа), виконують пі24
40
і дванадцять,
сеньки про цифри та числа,
16
30
Далі
йде
п’ятнадцять,
перед написанням цифр об8
Вниз дванадцять, девять,
водять вказівним пальцем
0
20
Знову шість і три —
збільшений зразок у зошиті.
10
Скачуть числа ці,
Тобто, дитина засвоює інфор0
Наче горобці.
мацію, використовуючи зір,
слух і тактильні відчуття.
Рухаючись сходинками, учні не лише засвоюють математичні поняття, а й збагачують свої уявлення про наЦей метод спрямований не на механічне запа­
вколишній світ: про тварин, їхнє харчування та умови
м’ятовування чисел, а на усвідомлення відповідності
проживання, особливості поведінки. Окрім того, у дітей
графічного зображення числа і кількості предметів, яку
виховуємо бажання допомагати іншим, у цьому випадку —
воно позначає, зіставлення кількості з висотою схорізним тваринам.
динки (довжиною кроку по доріжці). Засвоєнню нумерації чисел сприяє крокування числовими доріжками
Поступальний та зворотноз відповідними позначеннями, уявна подорож числопоступальний прийоми
вими східцями (піднімання та опускання пальців рук
Авторський підхід до вивчення математики у початчи повністю руки, присідання і піднімання від підлоги),
ковій школі передбачає використання поступального
змагання зі стрибків у довжину числовими доріжками,
та зворотно-поступального прийомів.
інші види навчально-ігрової та рухової активності,
“крокування” пальцями по сходинках, проспівування
навчальних пісень, тексти яких містять основ­ні математичні правила. Рухаючись уявними сходинками,
18
На кожному уроці учні отримують нові для них
знання. Уроки повторення та закріплення вивченого
матеріалу майже відсутні (поступальний прийом).
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
Сучасні освітні технології Математика
Засвоєння нового матеріалу (наскрізних тем) відбувається одразу на трьох рівнях:
yy вивчення навчального матеріалу з теми відповідно до програми певного класу, наприклад —
1-го;
yy поглиблене, порівняно з першим класом, вивчення матеріалу з теми відповідно до навчальної програми 2-го класу;
yy ознайомлення з навчальним матеріалом з цієї
теми для 3-го класу.
Через певний проміжок часу учні повертаються
до раніше вивченого матеріалу, “пригадуючи”
його за допомогою зору, слуху, дотику та засвоюючи
його на новому якісному рівні (зворотно-поступальний прийом). Так, вивчаючи числа 1 і 0, діти одразу
ознайомлюються з числом 10. Засвоївши число 2, —
з числом 12; опанувавши 1 і 3, — з числом 13 тощо.
Тобто, вчитель ніби “забігає” наперед (випереджальний прийом). Вивчивши всі цифри і відповідні числа,
учні ніби знову повертаються до нумерації чисел
у межах 20, закріплюють її, але вона для них уже не є
новою, адже діти почали засвоювати її на попередніх
уроках. Повторивши та закріпивши нумерацію чисел
у межах 20, школярі ознайомлюються з нумерацією
в межах 100 (зворотно-поступальний прийом).
Уроки — інтегровані та інтерактивні
Кожен урок має бути інтегрованим та інтерактивним. Залежно від особливостей класу педагог
до структури уроків може вносити певні зміни. Наприклад, розпочати урок з нового для учнів запитання,
зв’язок якого з попереднім матеріалом діти усвідомлюють самостійно чи з допомогою вчителя. Спираючись на вже засвоєні знання, учні
поступово заглиблюються в тему
та опановують новий матеріал.
У структурі уроків виокремлюють такі етапи.
1. Повідомлення теми і мети
(повторення може не бути).
2. Вивчення нового матеріалу
за допомогою нетрадиційних методів і прийомів, інтерактивних
вправ, рухової діяльності в поєднанні з кількома традиційними
методами та прийомами.
3. Ознайомлення дітей з інформацією, вивчення якої передбачене програмою інших навчальних предметів згідно з темою уроку.
4. Рефлексія (практична робота, самостійна робота або “весела” контрольна).
5. Самоперевірка.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
Так, “Весела” контрольна проходить на кожному уроці математики. Мета її проведення — навчити учнів застосовувати набуті теоретичні знання
у практиці і перевірити рівень засвоєння опрацьованої теми. Педагог використовує прийоми самоперевірки і взаємоперевірки. Наприклад, під час виконання завдань за допомогою числової осі треба
прокоментувати обчислювання 2–3 виразів, решту
діти обчислюють самостійно. Не доцільно виконувати
всі вирази колективно, оскільки кожен учень має відчути свій успіх.
Роль учителя на уроці не є домінантною. Навпаки —
він надає можливість дітям проявити власну активність, а сам бере на себе роль організатора навчально-виховного процесу. Педагог створює такі
умови, за яких учні не бояться висловлювати свої
думки; дивуватися та робити маленькі відкриття. Для
цього вчитель ставить такі запитання, які мають декілька варіантів відповідей.
Важливе місце в організації уроку відводять інтеграції змісту кількох навчальних предметів, поєднанню традиційних методик викладання з інноваційними. Такий підхід сприяє активізації сприймання,
мислення і відчуттів учнів, дає змогу пізнати певне
явище або засвоїти поняття, розглянувши їх з різних
сторін, допомагає досягти цілісності знань.
Наприклад
Майже з перших днів у школі діти вчаться порівнювати предмети на основі природничих понять: Земля
та Сонце — це величезні кулі, а м’яч, кавун, намистинки —
маленькі кульки. Розповідаючи ілюстровану казку про
Землю й Сонце, учні порівнюють ці об’єкти: Сонце більше
за Землю. Після чого вивчають вірш.
Земля — планета-донечка
У зірки-тата Сонечка.
Якщо Земля “донечка” Сонця,
то вона ніяк не може бути більшою за “зірку-тата” Сонечка.
Показовим є також те, що
тривалість уроку в 1–3 класах зменшена: в 1-му класі —
до 25 хв, у 2-му — до 30 хв,
у 3-му — до 35 хв.
Доріжкою із чисел я крокую,
До десяти без помилок рахую.
(Фото надіслане Л. Горгош)
Оздоровча технологія в нав­
чанні математики в початковій школі — це спроба пошуку
нових підходів до організації навчально-виховного процесу, оновлення змісту навчання, впровадження у педагогічну практику інноваційних прийомів навчання і виховання та розумне їх поєднання
з традиційними.l
19
Журнал “Джміль” дарує
електронну наочність
Ви прагнете мак­симально ефективно використо­вувати
комп’ютер на різних уроках?
Вам бракує яскравої та змістовної наочності великого
формату для успішної фронтальної роботи?
Бажаєте урізноманітнити індивідуальну роботу з дітьми?
Шукаєте матеріали для проведення цікавих виховних
годин та інших позакласних заходів?
Замовляйте в редакції
Відтепер до кожного випуску журналу читачі зможуть отримати
інтерактивні електронні версії окремих його сторінок для демонстрації
на екрані чи мультимедійній дошці:
99
інтерактивні дидактичні посібники;
99
мультимедійні розвивальні ігри;
99
серії дидактичних малюнків, комікси моральноетичної тематики;
99
сюжетні картини, що на обкладинці журналу,
та репродукції творів світових і укра­їнсь­­­ких
художників (з можливістю збільшувати окремі
фрагменти).
Поспішайте БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАТИ
Електронний додаток до журналу “Джміль”
№ 1 за 2014 рік — “У світі професій”!
Для цього зверніться до редакції. Телефонуйте: (044) 486-13-32
або пишіть на e-mail журналу: [email protected]
Акція!
Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869
Видавництво “Світич” пропонує новий продукт —
Електронний додаток до журналу “Джміль”
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
674
Размер файла
837 Кб
Теги
сучасні освітні технології, математика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа