close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методичний вісник серпень 2014

код для вставки
МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК
М І С Ь К И Й М Е ТОД И Ч Н И Й К А Б І Н Е Т
ВІДДІЛУ ОСВІТИ
С Е Л И Д І В С Ь КО Ї М І С Ь КО Ї РА Д И
ВИ П УС К
У ЦЬОМУ ВИПУСКУ:
С е р п н е в а 1-10
п е д а г о г і ч н а
конференція,
Звернення учасників 10-11
конференції
Від
ефективного 11-16
управління системою
науково-методичної
роботи до позитивного результату діяльності учасників навчально-виховного
процесу, Панасенко
В.В.
Управління роботою 16-17
педагогічної
ради
закладу
освіти,
Балуєва О.В.
Управління роботою 18-20
шкільних методичн их
пі д роз д і л ів ,
Куцева А.А.
Розвиток компетент- 20-25
ності вміння вчитися
у молодших школярів, Богуславська
І.М.
Використання завдань з логічним
навантаженням на
уроках в початковій
школі, Чупріянова
О.М.
25-27
Робота з обдаровани- 27-32
ми дітьми. Підготовка до олімпіад, Ковальчук Г.А.
Варто замислитись
32
№
1
С ЕРП ЕН Ь
2 0 1 3
Або я знайду шлях, або прокладу його
Сідней
Серпнева педагогічна конференція
―Пріоритети розвитку освіти міста на 2013-2014 навчальний рік‖
28 серпня 2013 року на базі Селидівського центру творчості дітей та юнацтва пройшла Серпнева педагогічна конференція ―Пріоритети розвитку освіти міста
на 2013-2014 навчальний рік‖. Учасники конференції мали можливість відвідати
виставку творчих робіт вчителів та учнів, придбати методичну літературу видавництва ―Основа‖. У роботі конференції взяли участь представники загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних закладів освіти, методист облІППО Бєлікова І.Г. Учасників конференції привітали вихованці дошкільного навчального закладу
―Роднічок‖. На пленарному засіданні конференції виступив начальник відділу освіти Охомуш І.Л.
Незабаром початок нового навчального року. Ми маємо час на те, щоб ще
раз переосмислити його стратегічні цілі та завдання, усвідомити необхідність та
значущість змін, що очікують нас попереду у зв’язку із введенням нових Державних стандартів освіти, змін, які мають забезпечити потреби сьогодення. Саме з 1
вересня 2013 року в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового
Державного стандарту базової та повної зальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.
Серед основних новацій навчального року є такі:
- для забезпечення високого рівня знань іноземних мов – учні 5 класів вивчатимуть
дві іноземні мови ( в умовах освітнього середовища нашого міста другою іноземною мовою буде російська);
- розглядається вивчення інформатики у 2 класі початкової школи та 5 класі основної;
- передбачено посилення використання здоров’язбережувальних технологій;
- підвищена увага приділятиметься природничій та екологічній освіті.
З огляду на це головним напрямком діяльності відділу освіти залишається
створення необхідних умов рівного доступу до якісної освіти кожної дитини в умовах сьогодення.
Наразі в місті діє Програма «Освіта Селидового, 2012-2016 роки», що обумовлює модернізацію чинників, від яких залежить якість НВП, змісту, методів,
форм навчання і виховання, системи контролю та оцінки, управлінських рішень,
взаємної відповідальності учасників навчально-виховного процесу.
Сьогодні ми підводимо підсумки 1 року впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, аналізуємо результати перших кроків навчання
першокласників англійської мови, і, на мою думку, націлені на організований підхід до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної освіти.
Дозвольте зупинитися на головних підсумкам минулого навчального року,
визначити основні пріоритети розвитку освіти міста у 2013-2014 навчальному році.
Система освіти Селидового – це 12 дошкільних навчальних закладів, в яких
перебувають 1736 дошкільників, 2 загальноосвітні заклади І-ІІ ступенів з наповнюваністю 553 учнів, що становить 13% від загальної кількості школярів, 9 загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів, в яких навчається 2859 учнів (81%), 1 вечірня
(змінна) загальноосвітня школа, яка охоплює навчанням 138 школярів (3%), заклад
Випуск № 1
7/166
16/391
4/105
9/227
1/26
Художньо-естетичний напрямок
Еколого-валеологічний напрямок
Фізкультурно-оздоровчий напрямок
Розвитку математичних здібностей
Гуманітарний напрямок
СТОР.2
нового типу Селидівська загальноосвітня гімназія ІІ-ІІІ ступенів – 266 учнів (6%),
3 позашкільні заклади освіти, які охоплюють гуртковою роботою 1546 школярів,
що становить 39% від загальної кількості учнів ЗНЗ.
У 2012-2013 році індивідуальною формою навчання було охоплено 68 дітей. У школах міста навчається 54 дитини з особливими освітніми потребами та
14 дітей з соматичними захворюваннями. 38% дітей із цієї кількості навчаються
за програмою допоміжних шкіл. Якщо проаналізувати наявність дітей за віковим
складом, то картина буде такою: 34 учні початкової школи, 27 – основної, 7 – старшої. Слід зазначити, що для 47 дітей така форма навчання визнана міською
ПМПК. 21 дитина на індивідуальній формі навчання згідно довідок ЛКК.
Шановні керівники шкіл! Хочу звернути увагу на те, що напрямки роботи
відділу освіти і закладів з питань організації індивідуальної форми навчання не
співпадають. Ми вважаємо за доцільне дати можливість дитини з особливими потребами адаптуватися у соціумі, навчаючись у масовому класі, а школа
(адміністрація, вчителі) наполегливо рекомендують навчання за індивідуальним
планом.
Дошкільна освіта
Дошкільна освіта міста як перша ланка загальної системи освіти вирішує
ключові аспекти та основні шляхи розвитку дітей до 6 років, задає старт подальшому успішному становленню особистості.
На сьогодні у місті задоволені потреби батьків у влаштуванні дітей до дитячих установ.
Так, у поточному році у ДНЗ працювало 77 груп. З них 37 профільних, 11
груп дітей з вадами мовлення, 2 перших класи ЗОШ № 1.
Своєчасне реагування та турбота міської влади дали змогу додатково відкрито 2 групи: 1 група для дітей молодшого віку на 20 місць, 1 група для дітей з
вадами мовлення на 12 місць в ДНЗ «Топольок».
Позитивну динаміку має показник охоплення дітей дошкільною освітою віком від 3 до 6 років які перебувають в дитячому закладі. Він становить 78,8% від
загальної кількості дошкільників. Всіма ж формами дошкільної освіти у місті охоплено 96% малюків.
З метою розвитку творчих здібностей, природних нахилів, своєчасного
виявлення, підтримки та розвитку обдарованості дітей в дошкільних навчальних
закладах у рік творчості, об’явленого президентом, проведено міський конкурс
«Сузір’я талановитих дошкільнят»», тиждень «Гармонії руху», в рамках якого
пройшов конкурс «Швидкі та веселі дітлахи», фестиваль «Колискової пісні».
Важливе місце в реалізації поставлених річних завдань в дошкільних навчальних закладах займає підготовка дітей до шкільного навчання, формування
показників життєвої компетентності вихованців. Так, 411 випускників дошкільних
закладів у 2013-2014 навчальному році йдуть до школи з наступними результатами готовності: у 316 дошкільників сформована готовність до школи (76%), у 88
– сформована частково (24%), у 7 – не сформована за станом здоров’я (дітиінваліди).
Випуск № 1
Мені цікаво, як 24 відсотки майбутніх першокласників будуть адаптуватися до успішного навчання у 1 класі початкової школи, маючи таку підготовку. Питання? Як спрацюють у межах наступності між ДНЗ і школою дитячі заклади
«Пролісок» (43,3% підготовлених до навчання у школі), «Рябінки» (38%),
«Мальвіни» (68%). Питання?
Загальна середня освіта
Поряд з кількісними показниками наповнювання закладів освіти слід
більш детальніше зупинитися на основному показникові нашої діяльності – якості
освіти наших школярів. Слід зазначити, що поняття «якість освіти» багатокомпонентне. Це і фактичний показник рівня навчальних досягнень за підсумками року,
ці і результати зовнішнього незалежного оцінювання, це участь наших учнів у
предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, на яких вони отримують можливість
продемонструвати свої знання, рівень самоорганізації, аналітико-синтетичні здібності, навички пошукової і дослідницької діяльності, рівень сформованості життєвої та функціональної компетентності школярів.
Пропонований у новому Державному стандарті підхід до визначення ключових компетентностей відповідає розумінню фундаментальних цілей і завдань
освіти, сформульованих у документах ЮНЕСКО навчити отримувати знання
(вчити вчитися); навчити працювати й заробляти (навчання для праці); навчити
жити (навчання для буття); навчити жити разом (навчання для спільного життя).
Разом з цим зазначений вище підхід відповідає і традиційним цінностям нашої
освіти (орієнтація на розуміння наукової картини світу, на духовність, на соціальну активність.
За підсумками навчального року вона у рейтинговому вимірюванні є такою: гімназія – 89%, ЗОШ № 19 – 53,5%, ЗОШ № 1 – 52%, ЗОШ № 18 – 51%,
ЗОШ № 17 – 51%, ЗОШ № 6 – 50%, ЗОШ № 13 – 50%, ЗОШ № 22 – 48,7%, ЗОШ
№ 24 – 48%, ЗОШ № 26 – 47,5, ЗОШ № 12 – 45%, ЗОШ № 2 – 38%, ЗОШ № 11 –
14,8%.
38
38,1
ЗОШ № 2
45
42
ЗОШ № 12
ЗОШ № 26
47,5
46,8
ЗОШ № 24
48
49
48,7
44,2
ЗОШ № 22
ЗОШ № 13
50
50,4
ЗОШ № 6
50
53
ЗОШ № 17
51
51
ЗОШ № 18
51
51
52
49
ЗОШ № 1
53,5
49,2
ЗОШ № 19
89
88,4
Гімназія
%
0
20
40
2012-2013
60
80
100
2011-2012
Якщо порівняти ці показники з минулим роком, лідери останніх рядків
майже не змінилися ЗОШ № 2, 12, 24, 26. Більш позитивними є показники 2013
року у ЗОШ № 1, 19.
Буде доцільним, на мою думку, на засіданнях педагогічних рад шкіл розглядання факторів, які впливають на низькі показники якості знань у конкретному
колективі, у конкретного вчителя. Що має перевагу? Якість викладання, недостатній контроль, низький рівень фаху педпрацівників, відсутність методичної підтримки.
Якщо порівняти з показниками ЗНО мовної, математичної, історичної
СТОР.3
Випуск № 1
освіти з результатами ДПА маємо наступне
- Δ визначається в межах від 5 % до 20% по закладах освіти. Вражає показник ЗОШ № 2, де різниця в оцінюванні навчальних досягнень становить 52%.
87
90
80
70
100
95
100
68
75
74
63
60
49
50
66
64
62
57
56
44
40
28
30
33
29
20
10
0
0
ЗОШ №
1
ЗОш №
2
ЗОШ №
6
Гімназія
ЗОШ №
12
ДПА
ЗОШ №
13
ЗОШ №
17
ЗОШ №
22
ЗОШ №
26
ЗНО
Найбільший показник – Δ у загальноосвітніх закладах № 12 (25%), № 2
(17%), № 22 (13%). Позитивним є результат випускників ЗОШ № 6 (+ Δ становить
18%).
100
93
100
90
80
70
60
50
83
80
76
75
99
94
75
60
50
49
40
40
30
71
63
43
23
20
10
0
0
ЗОШ № ЗОш № 2 ЗОШ №
1
6
Гімназія
ЗОШ №
12
ДПА
ЗОШ №
13
ЗОШ №
17
ЗОШ №
22
ЗОШ №
26
ЗНО
Аналізуючи показники історичної освіти випускників 2013 року, робимо
висновок про низький рівень історичної освіти.
Пояснення щодо великої різниці у складності завдань ДПА та ЗНО не
приймаються. Бо порівняння з річними оцінками з цього предмету ненабагато краще.
У 2013 році кількість випускників 9 класу становила 399 учнів, з них отримали свідоцтва з відзнакою 13 учнів, кількість випускників 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів становила 196 учні, 10 з них нагороджено медалями: сеСТОР.4
Випуск № 1
ред нагороджених учнів Селидівської загальноосвітньої гімназії (5 золотих, 2 срібних медалі), Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1(золота медаль), Української
ЗОШ № 12 (2 золоті медалі).
Слід зауважити на адресу решти шкіл І-ІІІ ступенів, які на мою думку, недостатньо працюють зі здібними учнями щодо досягнення високих показників у
навчанні.
Упродовж 2012-2013 навчального року предметні олімпіади проведено з
20 навчальних дисциплін. Учасниками ІІ етапу інтелектуальних перегонів стало
552 учні ЗНЗ. Призерами визнано 166 учнів (30% від загальної кількості учасників, що є більшим за показник минулого року (23,2).
Рейтинг результативності шкіл міста виглядає так:
Слід відзначити збільшення показників результативності ЗОШ №
6,12,1,2,18,19.
Відзначається
також
результативність
роботи
учнів
шкіл
26,22,19,18,17,12,6,2,1,гімназії, які посіли перші місця. Переможців підготували:
Даниліна Е.М., Москівець О.І. (трудове навчання), Косолап О.О. (українська мова), Петрик Н.П. (російська мова), Міщенко А.М. (географія), Караша Г.І.
(інформатика), Мігунова Л.О. (фізика), Мірошниченко О.А (англійська мова),
Притула Г.В. (астрономія).
Стосовно участі у ІІІ (обласному) етапі картина виглядає менш веселковою. До участі в очному турі було запрошено 11 учасників (що становить лише
55% від загальної кількості переможців ІІ етапу).
А результативними були тільки показники 2 олімпіад: з психології та педагогіки ІІ місце посіла Антонова Тетяна, випускниця ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (керівник
Куліш Т.М.) з фізичної культури ІІІ місце посів учень 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 6
Волошенко Владислав (учитель Мензарар Н.Ю.).
Слід відзначити результативні виступи учнів в інших різноманітних конкурсах.
Так, Казарян Валерію (ЗОШ № 1), Марченко Євгенію (гіназія) – лауреатів
Регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» ЖарновніСТОР.5
Випуск № 1
кову Таїсію (ЗОШ № 2) переможця конкурсу «Творча юнь Донбасу») (керівник
Холодна О.І.), Яківця Дмитра – (випускника ЗОШ № 6 – лауреата цього ж конкурсу (керівник Масло Г.В.). Юрочкіну Юлію (ЗОШ № 18) переможця конкурсу
«Юні ритори Донеччини» - керівник Даніелян О.В.
Протягом 2012-2013 навчального року у Всеукраїнському конкурсізахисті науково-дослідницьких робіт взяли участь 7 команд загальноосвітніх закладів. А саме Селидівська гімназія, ЗОШ №№ 1,2,6,13,17,26.
Приємно, що географія плідної діяльності шкільних наукових товариств
старшокласників розширюється, з’являються дослідження учнів в нетрадиційних,
до цього року, секціях: «Соціологія» (ЗОШ № 2), «Психологія» (ЗОШ № 17),
«Релігієведення та історія релігії» (гімназія).
Рішенням міського журі Конкурсу для захисту робіт у територіальному
відділенні було направлено роботи учнів гімназії, ЗОШ № 1,17. Тарасова Сергія
(керівник Шашкіна Л.М.), Германович Світлана (керівник Міщенко А.М.), Підрейко Карини (керівник Рева Л.В.), Челнокової Варвари (керівник Передрій О.О.).
Успішним став захист роботи учениці 10 класу загальноосвітньої гімназії
Германович Світлани з теми «Мале місто України Селидове: перспективи та проблеми розвитку». Світлана посіла ІІ місце в секції «Географія та ландшафтознавство».
Однією з умов надання якісної освіти є організація харчування учнів.
У 2012-2013 навчальному році для забезпечення безпечним та якісним харчуванням дітей в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах створено
необхідні умови. Гарячим харчуванням охоплено 2854 учнів , що становить 72 %
від загальної кількості учнів 1 – 11 класів.
Аналіз охоплення гарячим харчуванням учнів 5 -11 класів по закладам є
таким:
ЗОШ № 1 – 51%;
ЗОШ № 2 – 40 %;
ЗОШ № 6 – 50%;
ЗОШ № 12 – 41%;
ЗОШ № 13 – 51%;
ЗОШ№ 17–47%;
ЗОШ№ 18-45%;
ЗОШ№ 24-87%;
ЗОШ № 26-44%.
Найвищий показник охоплення гарячим харчуванням учнів старших класів в
гімназії – 89% , найменший в ЗОШ № 22 – 35 %, ЗОШ № 19 – 39% .
Проведений аналіз вказав на низький рівень організації харчування учнів
старших класів з боку класних керівників, адміністрації школи.
У 2013-2014 навчальному році учні 2-5 класів будуть працювати за новими
підручниками. На сьогодні учні 2 класів забезпечені підручниками на 100%, для
учнів 5-го класу завезено підручників тільки на 60%. Проблемою залишається забезпечення підручниками учнів 6,7,9-х класів. Це проблема буде вирішуватися за
рахунок обласного перерозподілу навчальної літератури. Маємо з цього щорічну
практику.
У минулому навчальному році профільним навчанням охоплено 100%
учнів 10-11 класів. Залежно від попиту учнів перевага віддається природничоматематичному, філологічному, технологічному профілям навчання. Як доводить
практика минулого року не завжди доцільно вибирається профіль навчання старшокласників. Наприклад, 65% випускників ЗОШ № 6, навчаючись у класі філологічного профілю, замовляють на ЗНО математику. Нажаль, поглибленим вивченням окремих предметів охоплено тільки 20 учнів 8 класу загальноосвітньої школи
№ 19.
Позашкільна освіта
З метою реалізації завдань виховної роботи, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та підлітків
відділом освіти міської ради було забезпечено протягом 2012 – 2013 навчального
СТОР.6
Випуск № 1
року стабільну роботу позашкільних закладів: Центра творчості дітей та юнацтва
м.Селидового, Будинку творчості дітей та юнацтва м.Українська, Палацу дитячої
та юнацької творчості м.Гірника, які належать до комунальної форми власності.
На базі позашкільних закладів освіти функціонують два колективи, які мають звання «Зразковий» (ЦТДЮ - музей, БТДЮ – гурток оригамі).
Аналіз охоплення дітей гуртковою роботою свідчить, що зацікавленість у
дітей в гуртках, групах, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів
м. Селидового виявляється до художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 92% (2012- 88%), науково-технічного 4% (2012 - 7%), туристськокраєзнавчого 1% (2012- 2,7%), соціально - реабілітаційного 3% (2012- 2,3%).
Результатом участі вихованців позашкільних навчальних закладів м. Селидового є призові місця у обласних та Всеукраїнських конкурсах : конкурсивиставки образотворчого мистецтва «Замість ялинки зимовий букет», «Білосніжні
грані оригамі», «Чисте життя – чисті технології», «Дитячі фарби Донеччини»,
«Повір у себе», «Рятівник очима дітей», «Ми все можемо», «Знай і люби свій
край», «Дерзайте, ви талановиті», «Мистецтво оригамі». Всього до банків даних
обдарованих дітей «Надія Донеччини» усіх рівнів занесені 160 вихованців позашкільних закладів.
Успішне становлення і розвиток сучасної освіти у значній мірі відзначається творчим потенціалом, професійної майстерності і загальною культурою її
робітників.
На сьогодні у системі освіти міста працює 1117 працівників. Навчальновиховний процес у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах забезпечують 542 педагоги. Слід відзначити, що протягом останніх років
при зменшенні загальної кількості педагогічних працівників покращується їх якісний склад. Так, у загальноосвітніх школах кількість вчителів з повною вищою
освітою становить 91 % (89% у 2011-2012 навчальному році), у позашкільних закладах – 51 % (44 % у 2011-2012 навчальному році), у дошкільних закладах 35%
(36% у 2011-2012 навчальному році). Підвищуються вимоги щодо професійного
рівня педагогів. За підсумками атестації у закладах освіти міста 24% педагогів з І
кваліфікаційною категорією, що на 1% менше ніж у минулому році, 15% - з вищою кваліфікаційною категорією, що на 2% менше ніж у минулому році, 9,6%
педагогів, якім присвоєні педагогічні звання, що на 0,3% менше ніж у минулому
році (9,9% у 2012 році). Підсумковою характеристикою діяльності учасників
атестаційного циклу є показник ефективності атестації, який відображає вплив
кадрового потенціалу міста (педагоги, яким встановлено І і вищу кваліфікаційну
категорію, присвоєні педагогічні звання) на результативність учнів і вчителів у
конкурсах та олімпіадах. Нажаль даний показник у 2012 році знизився.
Небажання підвищувати свій фаховий рівень є результатом послаблення
методичного і адміністративного впливу на результати і хід навчального процесу.
Це треба виправити негайно. У відділ освіти знайде стимулятори для активації цієї
роботи.
Спостерігається тенденція до омолодження педагогічних колективів. Зменшився відсоток працюючих пенсіонерів 18% у 2012 проти 21% у 2011 і 22% у
2010 роках . Омолоджується і керівний склад навчальних закладів (керівників пенсійного віку – 14 % у 2010, 2011, 2012 роках) середній вік керівників 47 років. На
протязі 2012 року було замінено 2 заступника директора ЗНЗ, 1 завідувача ДНЗ з
різних причин, 1 призначено із числа резерву.
Поступово налагоджується робота щодо орієнтації учнів на педагогічні
професії, підтримки зв’язків з вищими навчальними педагогічними закладами. Так
у 2012-2013 навчальному році до навчальних закладів міста прибуло 16 молодих
спеціалістів, з 2 укладено трирівневий договір, 4 проходили педагогічну практику
за місцем майбутнього працевлаштування.
Але ж на сьогодні існує потреба у вихователях дошкільних закладів
(відкриття нових груп, відсутність спеціалістів), соціальних педагогах, вчителях
хімії, фізики, музики, допризовної підготовки, трудового навчання, образотворчого мистецтва (відсутність кваліфікованих спеціалістів і неповне тижневе навантаСТОР.7
Випуск № 1
ження).
Розв’язання актуальних проблем сучасної школи, завдань її глибинного
оновлення потребує створення ефективної, мобільної системи післядипломної педагогічної освіти.
Міський методичний кабінет спрямовує свою діяльність на удосконалення
структури науково-методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами на
основі особистісно орієнтованого підходу, на реалізацію науково-методичної проблеми.
Підвищення кваліфікації здійснюється через обласні та міські науковопрактичні семінари для педагогічних працівників різних категорій: вихователів і
керівників ДНЗ, вчителів початкової школи, методистів, вчителів-предметників,
молодих вчителів, керівників шкіл, класних керівників. Педагоги міста активно
залучені до роботи в засіданнях методичних об’єднань, творчих групах, науковопрактичних конференціях.
До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які
мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками
міських методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За
їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, майстеркласи. На рівні вимог працюють міські методичні структури вчителів української
мови (керівник Косолап О.О.), російської мови (Масло Г.В.), англійської мови
(Позднякова С.М.), історії та правознавства (Манякіна Н.М.), інформатики (Рева
Л.В.), вихователів дошкільних навчальних закладів (Погулич О.А.).
Зростанню рівня педагогічної майстерності освітян сприяють курси підвищення кваліфікації, для проходження яких у відділі освіти створено належні умови.
Удосконалюється робота з учителями в міжатестаційний період. Добре
зарекомендували себе методичні навчання напередодні атестації, проведення експертизи атестаційних матеріалів, використання портфоліо як засобу атестації, апробація власних методичних доробок учителів, які претендують на звання
«Вчитель-методист», «Старший вчитель».
Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у
фахових конкурсах, одним із найпрестижніших серед яких конкурс «Учитель року». Високий професіоналізм і творчу індивідуальність продемонстрували цього
року на конкурсі 7 вчителів міста в номінаціях «Російська мова», «Інформатика»,
«Фізика», «Музичне мистецтво». 4 з них стали переможцями: Холодна О.І., Масло
Г.В. (номінація «Російська мова») вчителів ЗОШ 2,6, Юрченко А.І. (номінація
«Фізика») – учитель Української ЗОШ № 13, Полішко Л.І. (номінація
«Інформатика») – учитель інформатики ЗОШ І-ІІІ ст. № 6. Слід відзначити активність педагогів ЗОШ № 6 щодо участі в міському етапі конкурсу в трьох номінаціях.
Щорічно проводиться міський етап обласного конкурсу «Кращий працівник року». У цьому році свої роботи презентували керівники міських методичних
об’єднань та вчителі англійської мови початкової школи. Переможцями міського
етапу стали Косолап О.О. – керівник міського методичного об’єднання вчителів
української мови та літератури, та Бугакова С.В. – вчитель англійської мови Гірницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17.
Досвід роботи міського методичного об’єднання вчителів української мови було схвалено на обласному етапі конкурсу, лауреатом якого стала Олена Олексіївна.
З метою активізації творчої діяльності керівників та методистів закладів
післядипломної освіти, міських методичних кабінетів, популяризації, пропаганди
та поширення ППД в системі післядипломної педагогічної освіти проведено обласний тур Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист».
Дипломом переможця очного етапу ІІ туру в номінації «Управління ЗНЗ» нагороджено Панасенко В.В., завідувача ММК.
Але це поодинокі приклади. На мою думку, вся роботи методичних кабінетів шкіл, дошкільних та позашкільних закладів, міського методичного кабінету
СТОР.8
Випуск № 1
повинна бути направлена на досягнення конкретних результатів. Рекомендації повинні бути конкретними, а контроль за їх виконанням постійним. Працювати та
оцінювати «взагалі» - неефективно, застаріло.
Сьогодні виховання учнів у школі здійснюється в контексті громадянської
і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості,
суспільства і держави.
Навчальні заклади міста зміст виховної діяльності будують у відповідності до наступних ключових ліній: ціннісне ставлення до себе; ціннісне ставлення
до сім'ї, родини, людей; ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
ціннісне ставлення до праці; ціннісне ставлення до природи; ціннісне ставлення
до культури і мистецтва.
Понад 3500 дітей та учнівської молоді залучені до різних форм творчої
діяльності.
Продовжується впровадження просвітницької діяльності, спрямованої на
формування негативного ставлення до протиправних діянь: проведення тижнів
правових знань; використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема
ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та
процедур, дискусії.
У 2012 – 2013 навчальному році в 7 закладах освіти всього 11 педагогів спеціалістів, які впроваджують програми розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя
Впроваджуються програми :
- „Школа проти СНІДу‖- 2 заклади : ЗОШ № 19, ПДЮТ м.Гірника
- ―Сприяння просвітницькій роботі ―рівний-рівному‖ серед учнівської молоді‖- 5 закладів : ЗОШ № 2,13,17,18,19.
- «Корисні звички», «Цікаво про корисне»- 3 заклади : ЗОШ№2,18,22.
- ―Молодь на роздоріжжі‖- в 1 закладі : ЗОШ №18
Протягом 2012 – 2013 навчального року в усіх ЗОШ міста продовжено
практику проведення Єдиних днів профілактики.
Саме в цьому навчальному році значно активізувалась спільна профілактична робота закладів освіти з ВКМСД, ССД, ЦСССДМ, юстицією, громадськими
організаціями. Немає закладів, в яких не відбувалися зустрічі школярів з представниками відповідних служб.
Вихованню, розвитку дітей всіляко сприяє залучення до гурткової роботи . В
ЗОШ міста у 2012 – 2013 навчальному році організовано роботу 76 гуртків ( у
2011 – 2012 навчальному році – 64 гуртки) бюджетного фінансування з охопленням 1216 учнів що складає – 30,6 % від загальної кількості дітей шкільного віку,
у 2011 – 2012 навчальному році 1080 учнів – 27%. Здійснили максимально можливе охоплення учнів гуртковою роботою в закладі – ЗОШ № 17 19, 24 ,26 (40% 62%) . Середні показники мають ЗОШ № 6, 12, 13, 18, 22, гімназія (23% - 28%).
Необхідно зазначити, що в загалом зупинено тенденцію зменшення спортивних секцій, безпосередньо у 17 спортивних секціях ЗОШ займаються школярів 291 учень - 7,3% ( в 2011 році - 6,3%) від загальної кількості учнів шкіл. Організовано фізкультурно–оздоровчі, спортивні секції в усіх загальноосвітніх закладах.
У поточному році у закладах освіти міста виконано значний об'єм робіт
щодо забезпечення якісної підготовки ДНЗ, ЗНЗ, ПЗО до організованого початку
нового 2013-2014 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.
Керівники установ освіти відповідально підійшли до вирішення питання
щодо укріплення матеріально-технічної бази шкіл, дошкільних та позашкільних
закладів.
Маю підстави та констатування дбайливого підходу до управління закладами таких керівників як: Шведченко Т.М. (ЗОШ № 1), Петрик П.І. (ЗОШ № 6),
Куцева А.А. (гімназія), Юрченко А.І. (ЗОШ № 13), Уварова О.І. (ЗОШ № 18), Зацарна Ж.Б. (ЗОШ № 22), Алексіна О.П. (Мальвіна), Верещак Т.І. (Роднічок) , Біломитцева О.Г. (Ясна поляна) та інші.
СТОР.9
Випуск № 1
Комісією, призначеною міським головою Ремізовим В.В., оглянуті всі заклади освіти щодо їх підготовки до нового навчального року та опалювального
сезону і визначено, що всі установи готові.
Щирі слова вдячності батькам які не байдужі до проблем дитинства, вчителям, технічним працівникам, безумовно керівникам закладів освіти, що доклали
немало зусиль для того, щоб діти навчались та перебували у найбільш комфортних умовах.
Не маю жодних сумнівів в тому, що управлінський корпус освіти міста
добре розуміє, що наша система є специфічною сферою суспільного життя, діяльності, у якій моделюється майбутнє, формуються потенціали розвитку й компенсуються негативні наслідки функціонування інших соціальних інституцій.
То ж перед освітянами міста поточний навчальний рік вимагає вирішення
наступних завдань:
зосередження уваги на формування національних і загальнолюдських цінностей, пропаганда здорового способу життя;
сприяти реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ
України;
забезпечення планомірної реалізації пріоритетних напрямків Програми
«Освіта Селидового 2012-2016 р.р.»;
підвищення рівня управлінського контролю за якістю викладання та результатами навчальної діяльності школярів;
постійне підвищення якості, оновлення змісту та форм організації навчальновиховного процесу;
запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;
розширення мережі виховних груп з метою охоплення дошкільною освітою до
85% дітей віком від 3 до 6 років в ДНЗ;
посилення просвітницької роботи серед учнів та батьків з питань повноцінного харчування школярів;
посилення індивідуальної роботи з неблагонадійними сім’ями та учнями групи ризику;
підвищення результативності роботи учнівського самоврядування, здійснення
стимулювання ініціативи школярів в організації самоврядування, поліпшення
роботи з лідерами учнівського колективу
Охомуш І.Л., начальник відділу освіти
Звернення учасників педагогічної конференції 2013 року до освітян міста
Шановні колеги!
Новий 2013-2014 навчальний рік стає для системи освіти часом зміни освітніх стандартів. У цьому році ми приступаємо до їх реалізації. Нові державні стандарти – це нові проблеми, вектори подальшого розвитку системи освіти. Ключова
ідея нових Державних стандартів - особистісний розвиток дитини, її особистісно
– психологічне й соціальне формування.
В основу нових стандартів від дошкілля до старшої школи покладено компетентнісний підхід.
Завдання сучасної освіти − готувати людину з інноваційним типом мислення
та культури, здатної до інноваційного типу діяльності. Пояснюється це перш за
все тим, що сьогодні, як ніколи раніше, зміна знань, ідей, технологій відбувається
скоріше, ніж змінюється покоління людей, тому необхідно осмислювати і розуміти педагогічні інновації, як процес створення й використання нових засобів, інноваційних методів навчання для розв’язання тих педагогічних проблем або розвитку ідей, які досі розв’язувалися по-іншому. І це надзвичайно важливо, бо розвиток
педагогів тісно пов’язаний із розвитком учнів. Тож процес навчання і для педагога
має тривати впродовж усього життя.
Модернізація освіти, пошук, розробка, упровадження інноваційних педагогіСТОР.10
Випуск № 1
чних технологій і методик організації навчального процесу - це те, що в сучасних
умовах є єдиним гарантом забезпечення якісної освіти, підготовки учнів до навчання впродовж життя, тією міцною основою, яка спроможна гарантувати народу України гідне майбутнє.
Нелегко вирішувати педагогічні проблеми. Одноосібно їх розв’язувати
неможливо. Але в навчально-виховних закладах нашого міста більше таких педагогічних працівників, хто не боїться брати на себе відповідальність, кому цікаво
долати труднощі, хто здатен визнати власні помилки, хто не просто, декларативно
любить дітей і свою роботу, а насправді вчиться підтримувати учнів і надихати
колег, хто вміє себе мотивувати на розвиток, а не жалітися на державу, систему
учнів, батьків, політичну ситуацію в нашій країні, недбалих політиків, адміністрацію школи.
Ми стоїмо на порозі нового навчального року. Кожне перше вересня – це
нова щаблинка у розвитку системи освіти. Наша діяльність повинні бути добре
продуманою й обґрунтованою, щоб привести до бажаних результатів. Творчих
успіхів Вам, шановні колеги, у цій непростій і дуже відповідальній справі, досягнення нових висот, переваг у новому навчальному році!
Оберігайте свій професійний шлях. Не втрачайте здатності берегти і
шанувати, звеличувати та вдосконалювати дитину – учня. Пам’ятайте, що
любов до дитини є найтонше, найпримхливіше, найтендітніше й найміцніше,
найкрихкіше й наймогутніше, найблагородніше багатство людського духу.
Куроп’ятник І.В.,
заступник директора ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17
Управління системою науково-методичної роботи
(із матеріалів засідання директорського клубу ―Пошук‖)
Від ефективного управління системою науково-методичної роботи до позитивного результату діяльності учасників навчальновиховного процесу
Навчальний заклад сьогодні – це передусім школа самореалізації особистості, адже його головна мета – виявити творчі здібності дитини, що потребує оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників.
Навчально-виховні заклади по-різному реагують на зміни у суспільному
житті. Одна школа активно впроваджує найрізноманітніші нововведення й досягнення, які надалі відіграють важливу роль у виконанні навчальних завдань, а інші
зовсім не має умов для втілення тієї чи іншої педагогічної ідеї.
Кожна школа повинна мати своє обличчя, не бути схожою на іншу. Одним
із завдань керівника школи має бути забезпечення творчого підходу педколективу
до всіх навчально-виховних проблем, що сприятиме створенню особливого іміджу
закладу освіти.
Педагогічна рада закладу освіти
У системі управління методичною діяльністю суттєву роль відіграє педагогічна рада, яка є однією з форм науково-методичної роботи.
Саме на такій раді, як вищому органі керівництва закладу освіти, проблеми
підвищення майстерності вчителів набувають значущості та результативності.
Робота різних колективних та інформаційних форм методичної роботи,
зокрема, самоосвіта вчителів, мають бути тематично пов’язані з проблемами, які розв’язуються на педагогічних радах, з урахуванням предметів, індивідуальної підготовки та інтересів окремих педагогів.
Педради повинні стати акумулятором педагогічного досвіду з урахуванням
вимог часу та завдань, які постають перед школою.
Науково-методична рада закладу освіти
СТОР.11
Випуск № 1
Методична рада організовує методичне забезпечення навчально-виховного
процесу, методичну роботу педагогічних кадрів, діяльність шкільного методичного кабінету.
Основні завдання методичної ради:
Координування діяльності шкільних методичних об’єднань, методичних
комісій, спрямованих на розвиток методичного забезпечення навчальновиховного процесу;
Вироблення пріоритетних напрямів методичної роботи;
Створення умов для розвитку педагогічної й методичної майстерності вчителів, організація консультацій;
Розробка методичних рекомендацій учителям із метою підвищення ефективності й результативності їхньої праці, зростання професійної майстерності,
активізація роботи методичних об’єднань;
Організація оглядів навчальних кабінетів;
Узагальнення й поширення ППД, ознайомлення актуальними навчальнометодичними розробками;
Забезпечення методичного супроводу навчальних програм, методичних і
дидактичних матеріалів;
Організація взаємодії з ВНЗ;
Організація участі педагогів школи в методичних виставках, презентаціях,
конкурсах;
Організація дослідницько-пошукової, інноваційної діяльності, спрямованої
на опанування новими педагогічними технологіями.
Шкільні предметні та циклові методичні комісії (об’єднання)
Найефективнішою формою професійного навчання педагогів є предметне
методичне об’єднання – давня й традиційна форма колективної роботи з питань
удосконалення академічної, науково-методичної підготовки педагогічного колективу, яка домінує в школі.
Методичні об’єднання, методичні комісії, предметні групи створюються за
фахом, відповідно до навчального плану.
Діяльність методичних об’єднань, методичних комісій багатопланова, різнобічна за змістом, методами й формами роботи: презентація відкритих уроків та
участь у шкільному конкурсі «Урок року», участь у семінарах-практикумах, тренінгах, презентації ідей та методичних знахідок, моніторинг навчальних досягнень
учнів тощо.
Розуміючи необхідність модернізації методичної роботи, слід розпочинати з
конкретного визначення змісту роботи методичних об’єднань, методичних комісій, із розуміння завдань головами методичних об’єднань, що забезпечить і якісне
розв’язання науково-методичної проблеми школи.
Положення про шкільні методичні об’єднання, методичні комісії має на меті
активізувати, систематизувати роботу методичних структур, визначити зміст і напрями роботи, функції всіх його членів.
Зміст роботи методичних об’єднань методичних комісій:
1. Забезпечення якісного виконання навчальних планів і програм.
2. Обґрунтування певних змін у змісті й методиці викладання навчального
предмета.
3. Затвердження змісту авторських варіантів навчальних програм і планів, їх
реалізація.
4. Забезпечення умов для проведення моніторингу навчальних досягнень
учнів, надання рекомендацій щодо змін у навчальних програмах.
5. Організація контролю результатів навчально-виховного процесу.
6. Координування й стимулювання інтелектуального розвитку, активності
учнів засобами позакласної роботи з предметів.
7. Організація інноваційної діяльності педагогів.
Керує методично. Роботою з предмета, циклу голова методичного об’єднання, методичної комісії – досвідчений учитель, призначений наказом директора
школи.
СТОР.12
Випуск № 1
Навчальний заклад
сьогодні – це передусім
школа самореалізації
особистості, адже
його головна мета –
виявити творчі
здібності дитини, що
потребує оновлення
змісту і форм
професійної діяльності
педагогічних
працівників
СТОР.13
Обов’язки голови методоб’єднання , методичної комісії:
Відвідування уроків;
Проведення оперативних нарад;
Проведення засідань методичних об’єднань, методичних комісій чотири п’ять разів на рік;
Сприяння участі команди з предмета в міських олімпіадах, конкурсах, секціях МАН;
Планування та координування роботи;
Надання заступнику директора з навчально-виховної роботи інформації про
результати контрольних робіт, зрізів знань, підсумкових оцінок за семестри, річні;
Проведення оперативних зрізів знань із метою виявлення реального рівня
навчальних досягнень учнів із предмета;
Координування роботи методичних об’єднань із річним планом роботи
школи;
Проведення засідання методичних об’єднань;
Вивчення перебігу виконання навчальних планів та програм із предмета;
Контроль виконання варіативної складової, позакласної роботи з предмета;
Проведення співбесіди з кожним членом методичного об’єднання з основних чи проблемних питань професійної діяльності.
За підсумками семестрів, року голова методичного об’єднання, методичної
комісії готує й подає інформацію заступнику директора з навчально-виховної роботи, інформує чи звітує методичній раді школи про результати за певний період
роботи, визначає мету й завдання на наступний період.
Під час планування необхідно враховувати:
Досвід роботи вчителів, їхні здібності, інтереси;
Підсумки успішності учнів із предмета;
Завдання викладання предмета;
Специфіку науково-методичної проблеми школи;
Рівень інноваційних процесів школи;
Моніторинг навчальних досягнень учнів.
Для успішної роботи методичного об’єднання дуже важливо скласти змістовний, конкретний план, який відповідав би актуальним завданням, сучасним вимогам до викладання предмета й ураховував рівень професійної та загальноосвітньої
підготовки членів методоб’єднання.
Орієнтовна тематика роботи шкільних методичних об’єднань учителівпредметників:
1. Вивчення та застосування на уроках нових вітчизняних і зарубіжних технологій навчання.
2. Створення на уроці умов для самореалізації особистості кожного учня в
усіх видах діяльності, які сприяють його духовному та інтелектуальному розвитку.
3. Вивчення методики й упровадження в практику інтегрованих уроків.
4. Творчість педагогів – передумова формування творчої особистості учня.
5. Особистісно орієнтований підхід до навчання.
6. Комунікативний підхід до навчання мови – шлях до удосконалення мовленнєвої культури й розвитку творчих здібностей учнів.
7. духовне збагачення й розвиток гармонійної особистості засобами художнього слова, літератури.
8. Використання між предметних зв’язків на уроках.
9. Комплексне використання наочності як засіб створення комунікативної
мотивації під час навчання усного висловлювання.
10. Форми й методи роботи з текстами для читання в старших класах.
11. Пошук ефективних форм і методів вивчення особливостей учнів.
12. Упровадження нових прийомів активізації пізнавальної діяльності та самостійної роботи учнів на уроці.
13. Формування пізнавального інтересу до предмета.
Випуск № 1
Керівник навчального
закладу є
фасилітатором для
ефективної діяльності
закладу
СТОР.14
14. Технологія індивідуалізації навчального процесу з орієнтацією на нестандартні уроки.
15. Використання індивідуального та диференційованого підходів на уроці.
16. Організація самостійної роботи в процесі роботи на уроці.
17.Інноваційні та нетрадиційні форми роботи на уроці.
18. Формування в учнів уміння навчатися.
19. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку.
20. Вивчення навчальних програм, підручників, посібників, інструктивнометодичних листів МОН України, нормативно-правової бази щодо викладання
предмета.
21. Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, перспективним педагогічним досвідом.
22. Моніторинг та аналіз якості навчальних досягнень учнів, надання рекомендацій.
23. Наставництво.
24. Атестація.
25. Самоосвіта, самопідготовка та самовдосконалення.
26. Формування творчої особистості – сутність навчально-виховного процесу в школі.
Робота керівника методичного об’єднання складна, багатоаспектна. З чого є
починати її? Передусім треба правильно, чітко оформити потрібну документацію,
щоб нею зручно було користуватися. Її розділи охоплюють досить складну систему планування й реалізації контролю щодо роботи методоб’єднання . Серед документів має бути й список учителів.
Загальний план для контролю роботи методоб’єднання
1. Список учителів і відомості про них.
Такі дані необхідні для оптимального розподілу обов’язків і завдань між
членами методичного об’єднання.
2. Календарний план роботи на рік.
3. Протокол засідань (у довільній формі, проте повинні мати рекомендації).
4. Виступи вчителів на засіданнях об’єднання: доповіді; повідомлення; інформації; рецензії на відкриті уроки (зберігаються в педагогічному порт фоліо вчителя).
5. Матеріали про нормативно-парову базу школи: інструкції, методичні рекомендації, збірники наказів тощо.
Щоб план сприяв послідовності в роботі, необхідно глибоко проаналізувати
діяльність методичного об’єднання в минулому навчальному році (такий аналіз
буде вступом до плану) й уже потім накреслити завдання на поточний рік. До
плану мають увійти теми теоретичного й практичного спрямування, тісно пов’язані з проблемами, над якими працює школа. Підпорядкування діяльності методичного об’єднання загальношкільним завданням допомагає всьому педагогічному
колективу підвищити загальний рівень навчально-виховної роботи в школі.
Вибір теми (проблеми) колективної науково-методичної роботи визначається:
поставленими перед загальноосвітнім закладом завданнями;
потребами та творчими інтересами більшості вчителів школи;
потребою в теоретичній розробці та практичному розв’язанні низки педагогічних проблем.
Відомий теоретик методичних питань І. Жерносек виокремлює шість вимог
щодо визначення єдиної науково-методичної теми.
Ці вимоги передбачають відповідність проблем рівню досягнень педагогічного колективу в конкретній момент. Має існувати потреба в розв’язанні актуальних завдань, що відповідають особливостям навчального закладу. Вимоги мають
відповідати досягненням педагогічної, психологічної науки. Тема й програма роботи мають розробляться колегіально, за участю членів колективу, з урахуванням
досвіду педагогів, їхніх думок.
Проблема повинна мати комплексне спрямування, охоплювати навчальну й
Випуск № 1
Одним з основних
завдань педагогічної
ради е створення
дружнього,
працездатного
педагогічного
колективу, в якому
кожен почував би себе
відповідальним не
польки за доручену
йому роботу, а й за всю
діяльність школи.
І.П .Жерносек
СТОР.15
виховну роботу та існувати в діалектичному зв’язку з проблемами, над якими
працюють педагоги району й області, пронизувати всі форми внутрішньо шкільної науково-методичної роботи. Керівник навчального закладу є фасилітатором
для ефективної діяльності закладу.
При цьому:
робота над темою є тривалою (чотири – п’ять років) і системною;
вибір теми обґрунтований, умотивований, педагогів цікавить ця тема, вони
психологічно готові до співпраці з колегами в динамічних творчих групах;
управлінська компетентність керівника ЗНЗ забезпечує врахування індивідуальних та психологічних особливостей членів педагогічного колективу з
метою реалізації позитивних рис особистості педагогічних працівників;
визначають методи для реалізації проблеми;
забезпечується аналіз проміжних результатів, прогноз очікуваних результатів;
установлюють критерії оцінювання роботи.
Алгоритм реалізації адміністрацією єдиної науково-методичної проблеми
1. Діагностування, урахування можливості й запитів кожного члена педагогічного колективу.
2. Визначення єдиної науково-методичної проблеми.
3. Затвердження напрямів роботи педагогічного колективу на серпневому
засіданні педради.
4. Видання наказу «Про організацію науково-методичної роботи на навчальний рік».
5. Постановка річних завдань (формування проблем для творчих, динамічних груп, школи молодого вчителя, школи педмайстерності, науково-методичних
комісій).
6. Розподіл обов’язків між заступниками директора щодо забезпечення педагогічного, методичного супроводу, психологічного розв’язання проблеми.
7. Організація діяльності педагогічного колективу впродовж навчального
року (конференції, семінари, творчі групи, тренінги тощо).
8. аналіз проміжних результатів за І семестр (методичного об’єднання, засідання науково-методичної ради, ради шкільного методичного кабінету).
9. Обмін досвідом із колегами (відкриті уроки, заходи, презентації).
10. Розробка програм, творчих зв’язків, власних моделей, участь у конкурсах, проектах.
11. Складання рейтингу професійної майстерності вчителів, класних керівників.
12. Звітування на засіданні педради в травні.
13. Моніторинг результатів успіху та невдач, їх коригування.
14. Узагальнення досвіду, експертиза, рекомендації, завдання на перспективу.
Дії адміністрації щодо розв’язання проблеми:
вхідна діагностика;
аналіз основного процесу, компетентностей;
постановка мети;
наказ, напрями розвитку в річному плані роботи;
прогнозування;
передбачення потреб, тенденцій, розвитку неочікуваних проблем, наслідків;
проектування;
створення концепцій, програм, моделей;
конструювання;
розроблення основних напрямків, визначення конкретного змісту;
організація, розподіл ролей;
створення ситуації успіху, позитивної мотивації, стимулювання, вибір інструментарію;
контроль;
Випуск № 1
загальні результати;
моніторинг, порівняння;
кінцева діагностика (оцінка), корекція, регулювання.
За матеріалами періодичних і Інтернет видань
упорядкувала Панасенко В.В., завідувач ММК
Управління роботою педагогічної ради закладу освіти
Останнім часом, ми змінили підходи й до організації і проведення педрад.
Щоб посилити демократичні засади управління, до проведення педрад ми стали
залучати учнівське самоврядування, батьківський комітет, раду закладу.
Розробка тематики педрад передбачає визначення кількості питань на одне
засідання, обсяг інформації, тривалості засідання, відповідальних за його підготовку.
З нашого досвіду; оптимальною, кількість питань, які розглядаються на
засіданні педради,- може бути два. Одне з них основне, яке розглядає актуальні
аспекти діяльності педагогічного і учнівського колективів, друге — інформаційного характеру.
Загальних рецептів щодо вибору тематики засідань педради бути не може.
Вона розробляється з урахуванням особливостей та потреб конкретного навчального закладу і спрямована на глибоке розкриття питання та максимальне залучення вчителів до участі в його обговоренні. Спрямованість тематичних засідань педради значною мірою визначається науково-педагогічною проблемою, над реалізацією якої працює загальноосвітній навчальний заклад.
Тематика засідань педради, як правило, визначається в кінці навчального
року, виходячи з проблеми школи, потреб педколективу, аналізу стану навчальновиховного процесу, бесід з керівниками проблемно-динамічних груп, активом
учителів, батьківським колективом і учнівськими організаціями.
Я хотіла б застерегти керівників від формалізму в проведенні педрад. Треба вчити педагогів умінню правильно висвітлювати питання.
Структура доповіді повинна бути чіткою, логічною, послідовною і обов'язково містити рекомендації щодо покращення роботи з відповідного питання.
У зв'язку з цим учителів потрібно вчити активно, по-діловому виступати
на засіданнях педради, виконуючи такі вимоги:
- дотримуватись чіткого регламенту виступів (5—7 хв.);
- виступати відповідно до питання, яке обговорюється, давати конкретні пропозиції до рішення;
- сприяти створенню спокійної та ділової обстановки;
- робити критичні зауваження об'єктивно та обґрунтовано;
- сприймати критику як фактор, що сприяє покращенню якості роботи.
Слід враховувати мотиви, які змушують учителів виступати. Обговорення
має носити дискусійний характер.
Директор має забезпечувати активність учителів:
- тактовними і уважним ставленням до виступаючих;
- підтримкою ініціативи вчителів, впевненості кожного вчителя в тому, що до його
думки прислуховуються і враховують під час прийняття рішення.
Для того, щоб рішення педради було оптимальним, воно повинно відповідати таким вимогам:
- бути науково обгрунтованим, тобто випливати з глибокого розуміння закономірностей педагогічного процесу, враховувати вікові та індивідуальні особливості
тих осіб, щодо яких приймається рішення;
- бути результатом осмисленого аналізу ситуації, забезпечувати аргументованість;
- бути чітким, лаконічним, адресним, конкретним і водночас оригінальним, нешаблонним.
СТОР.16
Випуск № 1
Візьми промінь світла
і спрямуй його туди, де
панує темрява...
Візьми усмішку і
подаруй тому, хто
так її потребує.
Візьми доброту і яви її
тому, хто сам не вміє
віддавати. Візьми віру і
віддай кожному, хто
не має її. Візьми любов
і неси її всьому світові
Рішення педради ставиться адміністрацією на контроль, крім того, що
приймається адміністративне рішення (наказ), накреслюються шляхи його реалізації тощо .... родзинкою нашого закладу є те, що контроль за виконанням рішень
педагогічної ради здійснюється не тільки адміністрацією, а й самими вчителями.
Це дисциплінує колектив,сприяє дієвості і результативності прийнятих рішень,
підвищує авторитет педагогічних працівників, формує причетність до загальної
справи.
У будь-якому випадку директору треба твердо пам'ятати, що педрада
— це не вистава. Це, перш за все,—рада! Зібрання однодумців!
Педагогічна рада
Сучасні вимога до організації навчально-виховного процесу та контролю
за його результативністю вимагають від керівників закладів освіти не тільки підвищеної відповідальності, але й удосконалення знань та вмінь управління педагогічним колективом. Важливою колегіальною формою управління є педагогічна
рада.
Педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган самоврядування
педагогічних працівників. Основною метою її створення є об'єднання зусиль колективу школи з підвищення рівня навчально-виховної роботи, використання на
практиці досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.
Педагогічна рада дозволяє використовувати колективний розум і знання
для вирішення складних та актуальних педагогічних проблем, організовувати обмін інформацією, думками між окремими педагогами з метою вироблення колективного рішення. Робота педради планується в довільній формі і відповідно до
потреб школи. Саме у плануванні й проведенні педагогічних рад фокусується
управлінська майстерність керівника навчального закладу, нею підтверджується,
висловлюючись сучасною термінологією, кваліфікація директора як менеджера
освітньої галузі.
Отже, ефективність організації педагогічної ради залежатиме головним
чином від того, наскільки керівники школи правильно визначили процедуру проведення педради в залежності від поставленої мети.
Готуючи педагогічну раду, необхідно вирішити такі питання;
визначити тему педради
відображає комплекс сучасних освітніх проблем;
скласти перелік питань, які виносять- повинні відповідати темі і розкривати зміст проблеми;
ся на обговорення
застосовуються керівником під час проведення педради і
відібрати методи аналізу теми
мають містити системне застосування проблемнопошукових методів;
підібрати прийоми взаємодії з учасзабезпечують взаємодію в усіх можливих ситуаціях;
никами педради
продумати оригінальність форми
проведення педрад
сформувати управлінсько-педагогічні
знахідки
може бути словесно-інформаційною з використанням сучасних технологій (комп'ютер, відеотехніка тощо);
прийняті колегіальні управлінські рішення під час проведення педради, що сприяють перспективному розвитку
навчального закладу і спроектовані щодо корекції плану
роботи закладу на перспективу.
Педагогічна рада дозволяє:
по-перше, оцінити працівників - їх готовність і здатність розвивати цікаві
ідеї і проявляти ініціативу, вмінні захищати власну думку і критично висловлювати своє ставлення до виступів колег;
по-друге, працівникам оцінити себе, свої ділові якості, знання та власний
досвід з проблем, які є предметом обговорення на педраді.
Поряд з традиційними її формами, проводяться нетрадиційні форм педагогічної ради (семінар-практикум, рольова гра, методичний день, круглий стіл, педрада-дослідження, педрада-консиліум, педрада з елементами тренінгу, педрада на
основі роботи проблемних груп).
Із досвіду роботи
Балуєвої О.В., директора ЗОШ № 17
СТОР.17
Випуск № 1
Управління роботою шкільних методичних підрозділів
Адміністративний контроль за діяльністю предметних кафедр
в Селидівській загальноосвітній гімназії
Одним із провідних
механізмів досягнення
успіху в освітньому
закладі є створення
колективу однодумців,
де виникає взаємодія,
взаємовплив, взаємо
відповідальність,
тобто створюється
колектив, що орієнтує
свої професійні
потреби на
результативну
діяльність
СТОР.18
Одним із провідних механізмів досягнення успіху в освітньому закладі є
створення колективу однодумців, де виникає взаємодія, взаємовплив, взаємо відповідальність, тобто створюється колектив, що орієнтує свої професійні потреби
на результативну діяльність.
На нинішньому етапі розвитку освіти відчувається потреба в ефективній
організації методичної роботи. Робота предметних кафедр - один із напрямків
структури методичної роботи гімназії, де вчителі найбільш повно розкривають
свої здібності, талант, набувають навичок професіоналізму, розвивають ініціативу,
здійснюють творчий пошук.
У 2012-2013 навчальному році продовжили роботу 2 предметні кафедри:
- історико-філологічна (керівник Чернова С.Є.)
- природничо-математична (керівник Караша Г.І.)
1. Кафедри гімназії є структурними підрозділами, які здійснюють навчальну, методичну, науково-дослідну роботу, забезпечують процес навчання в режимі
функціонування й розвитку.
2. Кафедрами завідують спеціалісти із вищою кваліфікаційною категорією,
які мають досвід методичної, науково-дослідницької роботи.
3. Керівники кафедр несуть персональну відповідальність перед адміністрацією гімназії за:
• добір змісту освіти (навчальні плани, програми, дидактичні матеріали), його систематичне оновлення відповідно до змін у суспільстві;
• добір змісту навчання і виховання (опис форм і способів організації навчання і
виховання, їх методів, прийомів і засобів);
• підвищення кваліфікації педагогічного персоналу кафедри;
• роботу профілів.
4. Діяльність кафедр спрямована на вирішення таких завдань:
пошук шляхів розвитку академічних, соціокультурних, соціальнопсихологічних та інших здібностей учнів;
супровід науково-дослідницької роботи вчителів і учнів;
стимулювання успішної діяльності педагогів і учнів,
впровадження в практику роботи вчителів сучасних педагогічних ідей, форм і
методів роботи;
впровадження інтерактивних технологій навчання
5. Кафедри забезпечують:
• проведення всіх форм навчально-виховної діяльності: уроків, годин спілкування, індивідуальних занять та консультацій, семінарських занять, конференцій, передбачених навчальними планами та програмами;
• проведення тематичних та державних атестацій, розгляд і затвердження
матеріалів для підготовки учнів до підсумкової атестації та ЗНО;
• проведення позакласної роботи;
забезпечення безперервного удосконалення якості викладання;
• навчання учителів методології ведення дослідно-пошукової і науководослідницької роботи;
• підготовку навчальних і виховних посібників, різних інструкцій, планів, а
також висновків та рецензій на посібники, методичну літературу;
• організацію і керівництво проектно-дослідницькою роботою учнів, підготовку гімназистів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конференцій;
• обговорення результатів науково-дослідницьких і експериментальних робіт учнів та вчителів, участь у впровадженні результатів досліджень і експеримен-
Випуск № 1
тів у практику;
• організацію підбору, написання учнями профільних курсових робіт, науково-дослідних робіт МАН та їх рецензування;
• аналіз індивідуальних планів членів кафедр та іншої роботи
(упровадження ними передового педагогічного досвіду, досягнень науки);
• установлення зв'язків із вузами міста, області ( участь у профорієнтаційній
роботі, спільна науково-дослідницька робота);
• пропаганду нових наукових, педагогічних і методичних знань;
• організацію заходів із підвищення кваліфікаційної категорії спеціалістів
кафедри, надання допомоги в підготовці до атестації;
• розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів;
• участь у розробці варіативної частини навчального плану.
6. У 2011-2012 році започатковано роботу над новою проблемою
«Впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес як
засіб формування компетентної успішної особистості». Відповідно до нової проблеми внесено зміни в структуру методичної роботи: створено 4 творчі групи вчителів:
- «Формування компетентної особистості засобами предметів гуманітарного циклу» (керівник Шашкіна Л.М.).
- «Програмно-методичне забезпечення діяльності педагога в період підготовки
учнів до участі в мовно-літературних конкурсах» (керівник Кучко О.О).
- «Створення методичного супроводу профільного курсу математиків 6(10)-7(11)
класів» (керівник Германович Л.В.).
- «Впровадження інноваційних технологій як засобу формування дослідницьких
умінь» (керівник Старко О.М.).
Керівниками творчих груп розроблено плани роботи на 2011-2013 рр. У
2011-2012 навчальному році виконані завдання підготовчого етапу, розпочато виконання заходів основного етапу. Творчі групи звітують на засіданнях кафедр про
роботу, систематизовано і оформлено, внесено корективи в зміст роботи.
7. У засіданні кафедри можуть брати участь науковці різних вузів, працівники загальноосвітніх навчальних закладів, члени творчих спілок, працівники органів управління освітою (на жаль, поки теоретично).
8. Кафедри ведуть відповідну документацію:
• положення про кафедру;
• список членів кафедри;
• план роботи на навчальний рік, де обов'язково виділено розділ про науководослідну діяльність кожного члена кафедри;
• план відвідування уроків, позакласних заходів, годин спілкування та ін.;
• розклад роботи факультативів , гуртків
9. Висока професійна майстерність, постійний педагогічний пошук, активна громадянська позиція у справі навчання й виховання учнів - відміні риси кожного члена кафедри. Зацікавленість, активна участь усіх учителів кафедри в колективній методичній роботі - головна умова становлення й удосконалення професійної майстерності кожного вчителя й усього педагогічного колективу в цілому.
Показником роботи кафедр можна вважати високі результати учнів гімназії в олімпіадах, МАН, предметних конкурсах:
- 64 призових місця в II етапі предметних олімпіад (8 - перших, 13 -других, 43 третіх);
- 5 учнів запрошено до участі в обласних олімпіадах з економіки, астрономії, інформаційних технологій;
- Германович Світлана, учениця 6-Б класу стала призером обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в МАН;
- Тарасов Сергій, учень 7 класу успішно захистив роботу на обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в МАН;
- Марченко Євгенія, учениця 1-А класу стала переможницею міського етапу і призером обласного етапу конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»;
СТОР.19
Випуск № 1
Головне завдання
вчителя - створити
умови, що забезпечать
дитині успіх у
навчанні, відчуття
радості від того, що «я
знаю», «я вмію».
- 6 учнів стали призерами й переможцями III Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка;
- 2 учні стали переможцями міського етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!» в номінації «Історія України та державотворення»;
- 6 учнів стали переможцями і призерами XIII міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика;
- Грязнова Христина, учениця 7(11) стала переможцем міського етапу конкурсу
«Красномовна Донеччина», учасницею обласного етапу;
- Організовано масову участь дітей в інтерактивних конкурсах
«Кенгуру» (координатор Германович Л.В.), «Левеня» (координатор Янковська
Н.В,), «Колосок» (координатор Міщенко A.M.), «Бобер» (координатор Караша
Г.І.),
«Соняшник» (координатор
Кучко О.О.),
«Русский
медвежонок» (координатор Петрик Н.П.), «Геліантус» (координатор Старко О.М.),
«Олімпус» (координатор Мирошниченко O.A.);
Предметні кафедри координують організацію науково-дослідницької роботи учнів у рамках наукового товариства.
Впродовж року відповідно до тематики робіт, затвердженої на засіданні
08.10.2012 (протокол №1) велися дослідження за 26 темами. На спільному засіданні 24.12.2012 були захищені 7 робіт, 2 з яких брали участь в конкурсі науководослідницьких робіт учнів-членів МАН:
«Православ'я та мусульманство. Роль посту в двох релігіях» Тарасова Сергія, учня
7(11) класу.
«Селидове - мале місто України: проблеми і перспективи економічного розвитку»,
Германович Світлани, учениці 6(10)-Б класу. Роботи посіли 1 місце в міському
етапі конкурсу, успішно захищені на обласному етапі; Германович Світлана стала
призером (2 місце) обласного етапу.
Таким чином, впродовж 2012-2013 навчального року в рамках НТГ було
чищено 28 робіт.
10. Творчі звіти кафедр:
- розвивають уміння аналізувати педагогічну діяльність членів кафедри;
- методичні пошуки щодо становлення творчо працюючих педагогів;
- демонструють результативність роботи предметних кафедр;
- здійснюють взаємообмін досвідом інноваційної роботи;
- проектують роботу кафедр на перспективу.
11.Розгляд результативності на нарадах при директорові, на засіданнях
педагогічної ради, система стимулювання вчителів і учнів (винесення подяк, творчі відпустки, нагородження грамотами, дипломами, цінними подарунками).
Із досвіду роботи
Куцевої А.А., директора Селидівської гімназії
(із матеріалів засідання МО вчителів 3-4 класів)
Розвиток компетентності вміння вчитися у молодших школярів
У вступі до «Програми для середньої загальноосвітньої школи зазначено,
що до складу життєвих навичок молодших школярів входять:
- організаційні навички (опанування школярами раціональних способів організації
власного навчання);
- загальнопізнавальні навички (уміння спостерігати, розмірковувати, запам'ятовувати й відтворювати матеріал);
- загальномовленнєві навички (основні елементи культури слухання і мовлення);
- контрольно- оцінні навички (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання одержаних результатів)
СТОР.20
Випуск № 1
Є
успіх,
є
бажання вчитися.
Особливо важливо це
на першому етапі
навчання
в
початковій школі, де
дитина не вміє долати
труднощі, де невдача
приносить справжнє
горе
В.О. Сухомлинський
СТОР.21
Молодший шкільний вік є визначальним у подальшому розвитку особистості та формуванні базових компетентностей.
Спираючись на закони розвитку дитини 6-10 років, стратегічне завдання
школи створити умови для повноцінного цілісного розвитку дитини та її самоактуалізації. Це - задоволення базових потреб дитини в активності, інформації, створенні умов для розвитку її індивідуальності;
- надати кожній дитині можливість самоствердження у найважливіших для неї
видах діяльності, з максимальним розвитком її здібностей та можливостей;
- створення емоційно-ціннісного поля взаємостосунків «учитель - учень», «учень учитель», «учні - учитель» Тому я поставила за мету сприяти розвитку життєвих
компетентностей учня та формуванню його життєвих навичок, необхідних для
становлення основ індивідуально-особистісної життєтворчості, а саме: -здобуття
життєвого досвіду, організовувати навчально-пошукову, дослідницьку діяльність
учнів;
-життєве прогнозування; -прийняття рішень та планування дій;
-розв'язання типових життєвих завдань, організовувати тісну співпрацю з батьками, як першими вчителями І партнерами;
-самоорганізація та самовиховання (навчальні ситуації, дискусії, що спонукають
дітей до активного обміну думками)
-надати можливість обдарованим дітям розвивати творчий потенціал.
Усім відома істина - діти початкових класів люблять учитись, але часто
забувають діти люблять учитися добре! І тому головне завдання вчителя - створити умови, що забезпечать дитині успіх у навчанні, відчуття радості від того, що «я
знаю», «я вмію».
Учителеві потрібно організовувати навчальну діяльність таким чином,
щоб кожен (обов'язково кожен) відчув силу успіху, що надихає. Адже саме невдачі у навчанні призводять до того, що учень починає втрачати віру в себе, в свої
можливості, І педагог повинен вчасно підтримувати учня, похвалити навіть за не
значимий крок до пізнання.
Ще Ян Амос Коменський закликав зробити працю школяра джерелом розумового задоволення і душевної радості. І не було відтоді жодного педагога, який
прогресивно мислить і психолога, який не вважав би за необхідне, щоб дитина
відчула: навчання - це радість, а не тільки обов'язок, навчанням можна займатись
із захопленням, а не просто через потребу.
Створити ситуацію успіху для кожного школяра можливо через формування ключових компетентностей. І саме нам, учителям, не слід забувати слова В. О.
Сухомлинського: «Є успіх, є бажання вчитися. Особливо важливо це на першому
етапі навчання - в початковій школі, де дитина не вміє долати труднощі, де невдача приносить справжнє горе».
«Школа радості» В.О. Сухомлинського стала для мене прикладом, як потрібно вести по сходинках дитину, щоб вона не відчула втоми, хотіла вчитись творити.
Працюю за формулою «Вчитись легко, коли вчитись цікаво» Провідні ідеї:
- урок має бути цікавим, з необхідним дидактичним матеріалом;
- виклад матеріалу доступний;
- пошук істини;
- розвиток здібностей;
- використання інтерактивних технологій,
- розвиток зв'язного мовлення.
Часто проводжу нестандартні уроки: урок - подорож, конкурс, вікторина,
- брейн - ринг, пошук, урок - казка,
- підсумкові уроки «Самий, розумний»
Кожна дитина має усвідомлені (і неусвідомлені) природні духовні потреби, які вимагають негайного або поступового задоволення, втілення в якійсь сфері
переживань, почуттів чи діяльності. Але щоб духовна потреба змогла реалізуватися, доводиться вчитися, аби стати компетентним у жаданій сфері. Так виникає необхідність у формуванні певних компетентностей. Саме на успішність задоволен-
Випуск № 1
К л ю ч о в а
компетенція уміння
вчитися - це навчити
учня організовувати і
контролювати свою
навчальну діяльність
СТОР.22
ня природних потреб учнів, що зробить їх компетентними та Створення ситуації
успіху породжує радість.
Ключова компетенція уміння вчитися - це навчити учня організовувати і
контролювати свою навчальну діяльність.
Для досягнення успіху в формуванні ключових компетентностей велику
роль відводжу іграм, інтерактивним технологіям навчання, елементам розвивального навчання, диференційовційованій індивідуальній роботі з окремими учнями.
А. Макаренко вважав дитячі рольові ігри такими ж важливими для розвитку дитини, як для дорослого справжню працю. Однак підкреслював: тільки та гра є педагогічно доцільною і цінною, в якій дитина активно діє, мислить, будує, комбінує,
моделює людські взаємини.
Особливу групу становлять творчі ігри. До них належать ті, у яких дитина
виявляє свою вигадку, ініціативу, самостійність. Залежно від характеру творчості
дітей, від ігрового матеріалу, використовуваного в іграх, творчі ігри поділяються
на режисерські, сюжетно-рольові, театралізовані, ігри з будівельним матеріалом.
Для формування в учнів організаційних навичок можна використати таку
рольову гру: на одному з уроків до першокласників несподівано завітає Всезнайка, який розповідає їм про те, як було створено парту, що її потрібно берегти і покаже, яке навчальне приладдя повинно бути на робочому місці, де розмістити кожен предмет. А щоб закріпити у дітей вміння дотримуватись порядку, запропонує
їм виконати деякі тренувальні вправи. На зразок: діти, вийміть з портфеля підручник, зошит, щоденник, ручку, олівець, лінійку. Покладіть щоденник у правий верхній куточок парти, на нього покладіть підручник. Олівець і ручка повинні лежати
в заглибині, а лінійка - у лівому верхньому куточку. Зошит покладіть перед собою
трохи навкоси (учні виконують, а Всезнайка з вчителем перевіряють, кращих школярів відзначають похвалою).
Значні можливості у початковій школі, особливо в перших-других класах,
є для проведення ігор-занять та ігор-вправ. Так, на уроках навчання грамоти, наприклад, за допомогою гри-вправи «Чарівний мішечок» (варіанти «Чарівний глечик». «Чарівна скринька» тощо) я закріплюю різноманітні вміння та навички. Набір предметів у мішечку, звичайно, різний, залежно від теми і мети навчання. Це
можуть бути іграшки, у назвах яких є літери чи склади, що вивчаються; маленькі
предмети, які необхідно описати, та ін.
Працюючи творчо на уроках використовую елементи змагання: хто більше
назве слів, відгадає загадок, найкраще виконає завдання, швидше обчислить тощо.
Ознайомлюючись із навколишнім середовищем, діти охоче грають у сюжетні ігри
(«Ми прийшли до театру», «Я збираюся в гості», «На дні народження» та ін.), які
розвивають уяву, спостережливість, спонукають до самоконтролю. Адже учні діють у ситуаціях, близьких до їх життєвого досвіду.
Таким чином, використання дидактичних ігор на уроках робить процес
навчання не лише цікавим, а й сприяє швидкому формуванню у молодших школярів загальнонавчальних навичок та вмінь. Адже граючись, діти вчаться, а навчаючись - граються
Аби підсумок уроку не був важким для сприймання і щоб дітям було цікаво, під час вивчення теми «Розвиток уявлення про текст, його тему і мету. Добір
заголовка» (Рідна мова), я використовую гру «Будь уважним».
Учні повинні прослухати текст і сказати, чи відповідає заголовок темі та
меті тексту.
Курличуть в небі журавлі
У кінці вересня-жовтня птахи відлітають на південь. Відлітають вони по
-різному. Зграї шпаків і граків летять на великій висоті. Журавлі прямують правильним трикутником. Гуси летять вервечкою, а качки - прямою шеренгою. Зозулі відлітають поодинці.
Вивчаючи тему «Зв'язок між реченнями в тексті. Спостереження за різними засобами зв'язку. Частини тексту», підсумок уроку подаю у формі ось такої гри
«Віднови прислів'я»:
Вірний друг-то... друзями.
Випуск № 1
Використання
дидактичних ігор на
уроках робить процес
навчання не лише
цікавим, а й сприяє
швидкому формуванню
у молодших школярів
загальнонавчальних
навичок та вмінь
СТОР.23
Птах сильний крильми, людина... найбільший скарб.
Друзі пізнаються... у біді.
Цікавою для дітей є й гра «Будівельник» (тема: «Споріднені (спільнокореневі)
слова. Корінь слова»):
Матеріал для гри: магнітна дошка, картки з морфемами (хат, - к, - н, очк, оньк). Завдання: з поданих морфем збудуйте слова. (Хата, хатка, хатиночка, хатонька). . Види вправ для формування предметних компетенцій на уроках рідної мови. На уроках читання для розвитку комунікативних вмінь теж використовую цікаві ігрові завдання та вправи. Наприклад, для розвитку уваги і швидкості читання
(тема «Мова барвиста, мова багата»):
• «Добери риму».
Діти шукають у вірші слова, які мають співзвучну кінцівку до слів: Україна, вперше, збагне, небокрай, незглибимий
―Знайди пару‖
Діти переглядають вірш і знаходять пари до слів: перше, рідній, зелений,
коханий, тополиний, гне, почує, шумить, промовля, одкривається (до прикметників -слова, ознаку яких вони виражають; до дієслів - слова, на дію яких вказують).
На розвиток читацьких навичок (тема «Книга корисна, коли її читають. Василь
Сухомлинський «Спляча книга»): «Чи є в оповіданні такі речення?» Учитель читає речення. Учні відшукують його в тексті.
1 .У ній розповідалось про могутнього богатиря. (Так.)
2. Але минуло вже багато років, як Книгу читали. (Ні.)
3. Часто до Книги приходили гості. (Ні.)
4. На полиці лежала Спляча Книга. (Ні.)
5. Стали вогненні букви меркнути. (Так.)
• «Знайди ознаки».
• Читає слово, що означає назву предмета. Учні повинні знайти у тексті і прочитати ознаки цього предмета. (Наприклад, «країни - далекі», «звірі -небачені», « весна
- рання, тепла»....).
Слова для гри можна називати або показувати на картках-блискавках: книга, богатир, залізо, слово, людина, палітурки, букви.
На розвиток фонетичного слуху можна подати таку вправу-гру «Впіймай
на гачок» (тема «Ми всі - природи рідної частинки»).
Учитель називає однакові слова, а серед них таке, що відрізняється лише
одним звуком. Діти повинні назвати це слово («спіймати на гачок») і запам'ятати.
Лети - лети - лети - мети - лети. Кулак - кулак - кулак - кулик - кулак. Комашка ромашка - комашка - комашка.
Як підсумок теми «Від слова - до книги» використовувались такі ігри:
• «Знавці назв творів та їх авторів».
1. Автор вірша «Вже брами літа замикає осінь...». (Л. Костенко). Хто з поетів написав «Пісеньку про куличка»? (Д.Білоус).
2. Автор вірша який закликає: «Ми кожну річку і горбок від лиха зберегти повинні!» (Г. Черінь).
3. Хто з українських поетів закінчує вірш словами: «Дівчина літом веселим зоветься...»? (М. Рильський),
4. В яких творах героями виступають діти? Пригадайте авторів цих творів. (К. Пере л ієна «Песик і хлопці», О. Донченко «Лісовою стежкою», О. Буцень «Наше
відкриття», В. Сухомлинський «Сергійкова квітка»),
• «Про кого іде мова?»:
1. Хто «важко віддає плоди,... людей хапає за рукава»? (Шипшина).
2. Хто в оповіданні «грається променем, грається листом. Не розлучається з нашим дитинством»? (Білка).
3. Кого діти знайшли «на болоті біля річки... із пораненим крилом»? (Журавлика).
4. Хто «застудився, а тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай із медом»?
(Соловейко).
Отож, коли проводити урок-гру чи використовувати елементи дидактичної
гри на уроці (цікавинки, кросворди, загадки тощо), то ефективніше проходить
Випуск № 1
Вчитись легко,
коли вчитись цікаво
СТОР.24
процес захоплюючий процес. Тому потрібно органічно включати гру у структуру
уроку; посилити розвивальну спрямованість дидактичної гри; вміло керувати процесом ігрової діяльності.
Сучасне життя вимагає, щоб дитина в початкових класах навчилась висловлювати свої думки логічно, виразно, щоб пройшла початковий курс ораторського
мистецтва.
Будь- яка творча робота дає можливість висловити власну думку, розповісти про незвичайні спостереження. Дуже важливо розвивати творчі навички, мислення та творчу уяву дітей.
З цією метою я пропоную використовувати наступні мовні ігри.
1. Спиши слова. Підкресли у кожному слові першу букву. Утвори і запиши нове
слово, склади з ним речення.
Урожай, край, річка, айстра, їжак, нива, акація.
2. Гра «Хто швидше?». Утвори нові слова, змінюючи лише одну букву. Шиломило, колос-голос, чайка-гайка, шишка-мишка, роса-коса. Склади з ними речення.
3. Гра «Віднови вірш на основі рими» В берег вдарила з розбігу (2)
Як ріка зламала кригу, (1) Припливла в човні весна (4) Без вітрила, без весла (3)
4. Допиши вірш
....................до нас прийшла.
....................дари принесла.
Опадають з дерев............
Відлітають від нас...........
Короткі стали.,.
З неба падають..........
5. «Незвичайна математика» Виконайте дії і прочитайте утворені слова. Кни + голка - лка + люб .. .(книголюб)
Біб + ліс - с +олень - лень + тека =.. .(бібліотека) 6 Прочитай зашифровані слова і
запишіть
БУРАТІНО
123456789
1414 7834
2347 3474
1345 14347
5458 14747
7. Склади ланцюжок слів (5 слів), де останній склад попереднього слова є першим
складом наступного.
Малина.,.,.,.,...,,,,,
8. За поданим початком продовж казку. Добере заголовок.
Одного дня, гуляючи у лісі, білка Пустунка почула, як хтось її кличе:
- Білочко, рідненька, допоможи.
- Кинулась Пустунка на голос, перестрибнула через кущ і своїм очам не повірила...
9. Гра «Радіо»
Ви, диктор і повинні по радіо оголосити, що розшукується дитина, яка загубилася.
її потрібно описяти, а діти за цим описом повинні відгадати, хто ж загубився.
10. Постав речення у такій послідовності, щоб вийшло зв'язне висловлювання Добери заголовок.
Школярі ходили на екскурсію до лісу.
Гарно в лісі взимку!
Був теплий зимовий день.
Дерева одягнулися в сріблясті шати.
11. Доповни речення порівняннями: На траві блищать росинки, мов... Сонце ніжно
голубило землю, як... Озеро вибликує на сонці, ніби...
12.Знайди в тексті мовленнєві помилки.
Незабаром літні канікули. Школярі будуть от дихати. Оленка з мамою поїде до
бабушки в село.Дениско з дєдушкой буде на дачі. Всі разом ми знову зустрінемося
першого сентября. 13. Склади 2-3 речення, зв'язані за змістом:
Випуск № 1
- про маму,
- про друга,
- про любимий урок, про улюблену пору року.
Навчально- виховний процес будую відповідно до потреб особистості та
індивідуальних можливостей дітей, щоб зростала їх самостійність і творча активність. В досягненні цієї мети мені допомагає використання інтерактивних технологій, які грунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільному обміні
думками. Робота в парах, групах дає змогу кожному учневі відчути радість спілкування, перемоги, піднятись на вищу сходинку знань. Саме інтерактивні методи
«мікрофон», «позначка», «кубування», «сенкан», «незакінчене речення»,
«асоціативний кущ» дають змогу під час проведення уроків розвитку зв'язного
мовлення створити таке навчальне середовище, в якому формується соціальна
компетентність, розвивається світогляд, зв'язне мовлення, характер дитини. Підводячи підсумок своєї роботи, хочу зазначити, що надія на успіх живе в кожній людині. Але, на жаль, не кожна надія справджується, тому що успіх гарантований
лише для тих, хто прикладає для його здійснення власні зусилля. Я з впевненістю
можу сказати, що я, інші вчителі, учні й батьки докладаємо великих зусиль, щоб
успіх кожного й успіх всіх був гарантованим, життєпридатним.
Із досвіду роботи Богуславської І.М.,
вчителя початкових класів ЗОШ № 1
Використання завдань з логічним навантаженням
в початкових класах
О д н и м
з
основних
завдань
загальної середньої
освіти є своєчасне
виявлення ранньої
обдарованості,
забезпечення умов для
р о з в и т к у
талановитих дітей
СТОР.25
Одним з основних завдань загальної середньої освіти є своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для розвитку талановитих дітей. З
цією метою слід застосовувати різні форми і методи роботи з обдарованими учнями.
На кожному уроці є можливість працювати зі здібними учнями. Це ті учні,
які значно випереджають однокласників, і вчитель не має права стримувати їхній
розвиток. Тому завжди знайде час для ознайомлення сильніших учнів з різними
способами опрацювання завдань з логічним навантаженням. .Перевірка цих завдань на уроці збагачує знаннями інших-учнів, які не в змозі самостійно їх виконувати. Такий підхід дає можливість учням із середніми здібностями поступово
опановувати способи виконання завдань підвищеної складності.
До завдань з логічним навантаженням відносяться завдання, в яких зв'язок
між даними і шуканим висловлено нечітко. Тому в процесі роботи необхідно розкрити і встановити існуючі зв'язки. Успішне розв'язання зазначених завдань залежить від вміння учня логічно і творче мислити, бути кмітливим, здатності вести
цілеспрямований пошук плану, будувати складні судження - міркування зі сполучниками; і, чи, якщо,... то.
Види завдань алогічним навантаженням
• Вправи з використанням аналогії;
• Вправи на виключення зайвого;
• Вправи на загальне закінчення;
• Вправи з ланцюжком слів;
• Вправи на розрізання фігур;
• Вправи на відновлення цифр і знаків;
• Вправи про числові вирази і дії над ними;
• Вправи на складання фігур із паличок;
• Задачі на рівний розподіл предметів;
• Задачі на вагу та зважування;
• Геометричні задачі;
Випуск № 1
• Задачі на кмітливість;
• Задачі з природнім сюжетом;
• Задачі з логічним навантаженням;
• Задачі економічного змісту;
• Задачі на класифікацію;
• Комбінаторні задачі;
• Задачі на переливання рідин;
• Задачі на зважування монет;
• Логічні задачі;
• Логічні задачі - жарти;
• Анаграми;
• Ребуси;
• Лабіринти;
• Кросворди.
У журналі «Початкова школа», №1, 2013 р., у статті Світлани Логачевської
«Робота з обдарованими учнями на уроках математики» надаються приклади задач на зважування, переливання, старовинні логічні задачі, задачі на розв'язання
шляхом припущення тощо. Пропонується хід міркування підчас виконання завдань. Важливим видом допомоги є складання схем, ілюстрацій, малюнків.
Інколи здається, що задача занадто, складна,, але після детального аналізу задачі
розв'язок стає очевидним. Наприклад, розглянемо старовинну задачу.
Летіла зграя гусей, а назустріч їм гусак. »3драстуйте, сто гусей», говорить гусак. А йому у відповідь: «Ні, нас не сто. Якби нас було ще стільки,
та ще півстільки, та ще чверть, тати з нами, тоді б було сто». Скільки гусей
було у зграї?
Починати міркування доцільно з кінця.
- Якщо 100 з гусаком, то без нього - 99 гусей становлять названі частини.
- А скільки ж було частин?
Якщо вказується чверть, то ціла зграя - це 4 частини. Якщо ще стільки-то
це ще 4 частини. Потім півстільки - то це ще 2 частини, та ще чверть. Тепер можна
4 зробити такий малюнок:
4 частини - ціла зграя
4 частини - ще стільки
2 частини - половина
1 частина - чверть
____________________
11 частин
99 + гусак = 100; 99 гусей становлять 11 частин, а 1 частина - 99 :11 = 9
(гусей). Ціла зграя - 4 частини, отже, у зграї було - 9 * 4 = 36 (гусей).
До підручника М.В. Богданович «Математика» укладено зошит: Федієнко
В.В. Математика. З кл.: робочий зошит. -X.: ВД «Школа», 2010, який містить 41
вправу - завдання з логічним навантаженням. Пропоную розглянути одне з завдань.
У змаганнях із шахів Василько, Тарасик і Сергійко посіли призові місця.
Яке місце посів кожен з хлопчиків, якщо Василько посів не II і не III місце, а
Тарасик -не III місце? Напиши.
СТОР.26
Випуск № 1
Міркування: Василько
Тарасик
Сергійко
І
І
І
ІІ
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
Вимоги для активності учнів в процесі вивчення математики
творча діяльність учителя зі створення проблемної ситуації; атмосфера емоційного комфорту;
засвоєння учнями методів і прийомів самостійної роботи; забезпечення самостійної роботи учня підчас навчальної діяльності в школі і вдома;
формування свідомої мотивації для активного вивчення математики; системний розвиток логічного мислення;
врахування індивідуальних і психологічних особливостей учнів на всіх етапах навчання;
правильне спілкування вчителя з учнями та учнів між собою.
Отже, розв'язання завдань з елементами творчого пошуку сприяє розвитку
математичної інтуїції, активізує розумову діяльність, формує уміння використовувати свої знання на практиці.
Із досвіду роботи Чупріянової О.М.,
вчителя початкових класів ЗОШ № 2
(із матеріалів засідання МО вчителів математики)
Робота з обдарованими дітьми. Підготовка до олімпіад
Обдарованість - це
природжені
можливості розвитку
здібностей людини
СТОР.27
Сьогодні, як в Україні так і в інших країнах світу, важко заперечити важливість науки математики та необхідність її вивчення. Переважна більшість наукових відкриттів XX століття було зроблено завдяки застосуванню математичної
логіки та розрахунків. Однак, математику вивчають поглиблено у математичних
ліцеях, класах тощо, тоді як у гуманітарних школах дітей навчають за програмою,
що передбачає невелику кількість годин для вивчення предмету, а також оминає
важливі для знання теми. Але обдаровані, здібні, зацікавлені у математиці учні є
всюди.
Обдарованість - це природжені можливості розвитку здібностей людини.
Природні задатки безперечно мають значення у процесі удосконалення здібностей, але вирішальну роль грає навчання та тренування. Основним завданням роботи вчителя з обдарованими дітьми є виявлення, навчання, розвиток та виховання
здібних дітей, надання їм можливості реалізувати власні здібності у сфері творчої,
академічної, дослідницько-пошукової, наукової діяльності.
Талант і творча обдарованість особистості стають сьогодні запорукою інтенсивного економічного розвитку країни і сприятливим фактором національного
престижу. Як з'ясувалось, інтелектуала з високим рівнем розвитку творчих здібностей не можна замінити ні кібернетичною машиною, ні колективом індивідуумів
із середніми інтелектуально-творчими здібностями. Тому проблема творчості в
наші дні стала настільки актуальною, що вона по праву вважається проблемою
століття.
Під обдарованістю розуміється «сукупність високого рівня природних задатків і схильностей як передумова розвитку здібностей до певних видів діяльності».
Для обдарованих дітей характерними є: висока активність розуму, підвищена схильність до розумової діяльності, прояв самостійності в процесі пізнання.
Тому головним завданням учителя в цьому напрямку є розкриття дитячої обдарованості, створення системи роботи з обдарованими учнями, використання різноманітних методик виявлення інтересів і розвитку здібностей дітей.
«Обдарованість - це набір здібностей, здатних до видатних досягнень у
будь-якій соціально-значущій сфері людської діяльності» Н. Лейтес
Випуск № 1
Обдарованість це набір здібностей,
здатних до видатних
досягнень у будь-якій
соціально-значущій
сфері
людської
діяльності
Н. Лейтес
СТОР.28
Математичне мислення необхідне людині для професійного становлення.
Давньогрецький мислитель Платон писав: «Хіба ти не помітив, що здібний до математики має успіх у всіх науках про природу?», а видатний математик XVIII ст.
Леонардо Ейлер вважав, що «математика - не ізольована наука, а основа і ключ до
всіх людських знань». Усвідомлення високої цінності математичної науки підвищує відповідальність вчителя за її викладання.
У роботі із обдарованими та зацікавленими учнями я створюю проблемні
ситуації, які розвивають логічне мислення учнів, винахідливість, кмітливість. На
додаткових заняттях я навчаю їх розв'язувати рівняння з параметрами, рівняння з
модулями, будувати графіки з модулями, розв'язувати логічні задачі. Учні дізнаються про цікаві відкриття в математиці, вивчають теми, які не заплановано програмою навчання в гуманітарних класах. Такі знання часто прищеплюють своїм
вихованцям на уроках вчителі, які люблять свій предмет. Але шкільна програма
настільки насичена, що не завжди вистачає часу для розгляду творчих та поглиблених завдань, тому я організовую додаткові уроки.
Належну увагу на заняттях необхідно приділяти історичному минулому
математики. Наприклад, дітям цікаво буде дізнатися, що видатний французький
математик Рене Декарт (1596-1650рр.) з дитинства засвоїв таку манеру читання
математичних творів: відкривав книгу, читав кілька сторінок, вловлював хід думок і основну ідею автора, а потім закривав книгу і намагався самостійними міркуваннями дійти висновків автора, далі звіряв свої результати із викладеними в
книзі и прагнув визначити, чий спосіб міркувань більш раціональний. Так, можна
зацікавити учнів молодшої школи розповідями фрагментів із біографії та діяльності вчених, для того щоб у більш дорослому віці вони й самі шукали додаткову
інформацію, наприклад з теми «Декартова система координат».
Школярам також було б цікаво дізнатися, що теорема Ферма привертала
до себе увагу вчених усього світу впродовж 350 років. Захопився нею і маленький
Уайлс, йому на той час було 10 років. На уроці математики, коли вчитель розповів, що цю теорему ще не довели, він виявив сміливість проголосити, що доведе
теорему. Уайлс працював над доведенням впродовж 20 років, і ніхто навіть не здогадувався про його самовіддану працю. І ось, 1995 року, коли він став найталановитішим професором, Уайлс відкрив своє доведення усьому світові. Два роки вчені шукали помилку в доведенні, адже до цього всі, хто працював над цією нелегкою справою, помилялись. Але теорему було доведено правильно.
Вчителю математики важливо будувати урок так, щоб учні ставилися до
предмету із цікавістю. Досягти такого результату допомагає робота в групах. Для
того, щоб діти були більш вмотивовані виконувати групове завдання, краще створювати групи за бажанням із двох, трьох чи шістьох осіб. Кожна група обирає свого капітана. Робота в групах - це спільна діяльність для досягнення загальних цілей її учасників. У такій діяльності учні прагнуть отримати результат, який би був
найкращим для кожного і одночасно для всіх членів групи. Учні отримують від
вчителя конкретне завдання, вказівки для його успішного виконання, і група прагне до успіху. Можна або програти, або програти, або ж, при наполегливій праці,
здобути перемогу.
Навчання в групах дає хороші й різнобічні результати, а саме:
- розвиває вміння працювати в команді;
- спонукає допомагати та підтримувати один одного;
- розкриває та вдосконалює лідерські навички у дітей;
- розвиває вміння йти на співпрацю з іншими та досягати компромісу,
- викликає у дитини відчуття потрібності та бажання вчитися;
- виховує відповідальність;
- розвиває орієнтованість учня на результат.
Отже, робота у групах сприяє кращому засвоєнню матеріалу, підвищує
зацікавленість математикою, а також сприяє розвитку учня як особистості. У своїй
практиці я застосовую такі інтерактивні методи і прийоми:
1. Робота в парах.
2. Робота в малих групах. Цей метод передбачає розподіл ролей у групі:
Випуск № 1
«Хіба ти не
помітив, що здібний до
математики має успіх
у всіх науках про
природу?»
Платон
СТОР.29
"спікер" - керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує
завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), "секретар" (веде записи
результатів роботи, допомагає у підведенні підсумків та їх проголошенні),
"посередник"
(стежить
за
часом,
заохочує
групу
до
роботи),
"доповідач" (доповідає про результати роботи групи)
3. «Мозкова атака». Учні по черзі висловлюють будь-які свої думки з приводу розв'язку проблеми, які клас не критикує і не обговорює до закінчення висловлювань.
4. «Мікрофон». Учні швидко по черзі висловлюють свою думку з приводу
розв'язку проблеми, передаючи один одному уявний "мікрофон".
5. Аналіз ситуації.
Такі заходи як уроки-казки, математичні вікторини, конкурси винахідливих математиків (КВМ) сприяють зацікавленості школярів математикою. Учні
охоче розв'язують кросворди та створюють їх самостійно, долають запропоновані
вчителем математичні лаоїринти, однак з наиоиіьшим оажанням вони працюють
за коми ютером (ПК). Завдання вчителя, якщо для цього є умови, - показати учням
широкі й важливі для опанування можливості ПК, які не пов’язані із знайомими
дітям розвагами. Сьогодні для успішної побудови кар’єри майже кожному необхідно володіти ПК на рівні впевненого користувача, тому корисно починати серйозно працювати з ним ще в школі, зокрема з пакетом програм Microsoft Office.
Крім того, у багатьох випадках, особливо у вивченні математики, вчитель може
доступніше пояснити учням матеріал і підвищити їх цікавість до предмету, використовуючи функції комп'ютера.
Під час вивчення теми «Відношення й пропорції» з шестикласниками, мої
учні зацікавилися загадковістю числа π. Вони, дізналися глибше історію цього
числа і з моєю допомогою у програмі Microsoft Office Power Point створили учнівську презентацію: «Загадкове і чудесне, що це?». Діти із захопленням підійшли до
виконання завдання" і потім залюбки вчилися створювати публікації, веб-сайти,
використовуючи Microsoft Office Publisher. З учнями 9-11 класів ми створили презентації «Злети падіння в нашому житті» до тем історія виникнення функції, квадратична та тригонометрична функції. Під час такого виду роботи, діти працювали
у групах над конкретною темою, обмінювалися досвідом, формулювали свої думки з окремих питань, поглиблювали та закріплювали знання.
Кожен вчитель математики може закохати дітей у королеву наук - математику, вибрати найкращий варіант для досягнення високих результатів. Головне бути динамічним, багато працювати самому и заохочувати до такої праці учнів.
Важливо підходити до викладання математики у школі творчо:
1. Виявляти здібності учня з п'ятого класу та формувати їх у процесі безпосередньої діяльності.
2. Розв'язувати якомога більше задач підвищеної складності, яких досить
багато в підручниках запропонованих для навчання учнів за новою програмою
навчання.
3. Залучати учнів до участі в математичних олімпіадах, міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», до роботи в МАН тощо, всіляко підтримувати
та допомагати їм.
4. Об'єднувати дітей у групи за спільними бажаннями, вивчати глибше ту
чи іншу тему, запропоновану учнями.
5. Запрошувати в школи (особливо у випускні класи) викладачів ВНЗ, коледжів з метою кращої організації підготовки старшокласників до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
Для організації роботи з обдарованими дітьми в школі виробили алгоритм
діяльності з цього питання.
1. Виявляємо здібності та обдарування учнів. Для цього використовуємо
спеціальні методики розвитку
2. Запроваджуємо діагностики для вивчення інтересів особистості: створюємо банк даних «Обдарованість».
3. Проводимо мотиваційну роботу з обдарованими учнями для орієнтації
Випуск № 1
Математика не ізольована наука, а
основа і ключ до всіх
людських знань
Леонардо Ейлер
їх на досягнення високих результатів.
4. Організуємо системну роботу :
• Робота з обдарованими учнями за індивідуальним планом.
• Взаємодія вчителя з психологом та класним керівником.
• Відбувається дослідницька діяльність учнів, які навчаються в МАН.
• Участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».
• Проводиться робота наукових гуртків.
• Випуски газет, брошур.
• Турнір юних математиків, конкурси, олімпіади з математики (районні,
обласні).
• Здійснюється самоосвітня діяльність учнів.
Шляхи розвитку творчості учнів на уроці я бачу у реалізації:
Проведенні самостійних робіт творчого характеру;
Впровадження технічних засобів навчання;
Індивідуального підходу у навчанні;
Впровадження розвивальних творчих ігор;
Розв'язування творчих завдань.
На уроці створюю ситуацію успіху. Використовую проблемний підхід у
навчанні а також використовую метод доцільних задач.
Проблемне навчання - така організація навчальних занять, яка сприяє створенню під керівництвом учителя проблемних ситуацій і активній самостійній діяльності учнів з метою їх вирішення, внаслідок чого й відбувається розвиток розумових здібностей та творче оволодіння знаннями, навичками, вміннями.
Звідси підбором знаходимо, що а = 2, b = 3 або а = З, b = 2. Тоді х = 16 і х =
81.
Метод доцільних задач є корисним, коли потрібно підвести учнів к виявленню нової математичної закономірності, яка потім обґрунтовується. Під час розв'язування задач, що передують новому матеріалу, учні вчаться робити самостійні
спостереження, експериментальні відкриття залежностей, що вивчаються. При
цьому широко використовуються логічні засоби мислення: конкретизація і узагальнення. Учитель підводить учнів до розуміння того, що нові знання можна
отримати на основі набутого досвіду. Цей досвід вони застосовують для обґрунтування виводу нової формули або доведення тільки що зробленого припущення.
Метод доцільних задач дуже корисний і на уроках геометрії. Попередня
робота при вивченні нової теореми підводить учнів до свідомого сприйняття нового матеріалу і кожен крок строгого доведення теореми стає зрозумілим. Наприклад, при вивченні у 7-му класі теми «Сума кутів трикутника», спочатку пропоную задачі для розв'язання за готовим малюнком: обчисліть величини кутів х, у, г,
якщо а||b.
Розв'язав задачі, учні висловлюють припущення, що сума кутів трикутника
дорівнює 180° і з допомогою вчителя доводить цей факт. Причому доводять майже самостійно, тому що вони вже підготовлені для цього попередньою роботою.
Добрий результат дає використання на уроці самостійних робіт творчого
характеру, індивідуальний підхід у навчанні. Індивідуальний підхід реалізується
завдяки різним рівням подачі нової о матеріалу, використанню чотирирівневих.
завдань за ступенем складності та самостійним вибором учнем свого рівня. НавчаСТОР.30
Випуск № 1
Під обдарованістю
розуміється
«сукупність високого
рівня природних
задатків і схильностей
як передумова
розвитку здібностей
до певних видів
діяльності»
СТОР.31
льний матеріал та умови задач, як плавило, подаються у двох видах: із використанням схем, знаків і картинок з урахуванням провідного типу мислення учнів.
Для цього використовую також картки із завданнями по кожній теми. Головна мета - всі учні повинні працювати на уроці і кожен на своєму рівні.
Для індивідуальної роботи з учнями використовую тести з кожної теми,
що вивчається; картки із умовами логічних задач для усного розв'язування; картки
із умовами задач для усного розв’язання на закріплення нової теми. Вони призначені для учнів з різним рівнем навченості.
Застосовую на уроках математики інформаційні технології. Вивчення деяких розділів шкільного курсу з використанням традиційних засобів навчання викликають певні утруднення в учнів щодо їх сприйняття та практичного застосування. Це переважно тоді, коли навчальний матеріал є великим за обсягом, насиченим і вимагає додаткових наочно-демонстраційних засобів навчання. Такими є,
наприклад, теми: «Теорема Фалеса» - 8й клас, «Функція», «Перетворення графіків
елементарних функцій», «Розв'язування рівнянь вищих степенів», «Розв'язування
нерівностей
вищих
степенів»,
Обернені
тригонометричні
функції»,
«Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь», «Зображення просторових фігур на площині» - 10-й клас.
Матеріал, що пропонується розглянути протягом уроку, є досить великим
за обсягом. Його виклад традиційними методами вимагатиме більше навчального
часу. Застосування ж інформаційних технологій дає змогу оптимально використати час на вивчення теми, а також підвищити рівень сприйняття і розуміння учнями
матеріалу, робити навчальну інформацію доступнішою для сприйняття, зрозумілою за допомогою відеосупроводу, інтерактивності навчальних систем.
Все більш поширюються інтерактивні технології навчання, коли навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці) де учень і
учитель є рівноправним, рівнозначними суб’єктами навчання. Відбувається моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок і цінностей, створює
атмосфери співробітництва.
«Інтерактивний» означає здатність взаємодіяти, або знаходитися в режимі
бесіди, діалогу з будь-чим (наприклад, з комп'ютером) або з будь-ким (людиною).
Інтерактив виключає домінування однієї думки над іншими і будується на позитивному діалоговому спілкуванні.
Після розв'язання задачі або завдання, обговорюємо з учнями, чи не знайшов хтось з них інший розв'язок. Чи буде інший розв'язок кращим за розглянутий
і чим саме? Пошук раціональних шляхів розв'язання задач дуже важливі для розвитку творчих здібностей учнів.
Інтерактивне навчання вможливлює різке збільшення відсотка засвоєння
матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, але й на його почуття,
волю. Так на уроці в 8-му класі з теми «Теорема Піфагора», підготовлені учні доводили теорему Піфагора різними способами.
Щоб застосування інтерактивних технологій було ефективним, попередньо
планую свою роботу:
даю завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, продумати,
виконати самостійні підготовчі завдання;
« відбираю для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б
учням «ключ» до засвоєння теми;
під час самих інтерактивних вправ даю учням час подумати над завданням, щоб вони виконували його серйозно, а не механічно або
«граючись»;
дуже важливо провести спокійне глибоке обговорення за підсумками
інтерактивної вправи, зокрема, акцентуючи увагу на іншому матеріалі,
що безпосередньо не порушувався в інтерактивній вправі;
проводжу швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов'язані з інтерактивними завданнями.
Випуск № 1
Лекцію теж намагаюсь зробити найбільш результативною, пояснюючи матеріал короткими частинами, блоками пропоную учням обговорити кожну таку
частину, а потім продовжувати пояснення. Унаслідок такого навчання засвоєння
матеріалу може бути вдвічі більше, ніж монологічне пояснення.
Ще краще, якщо ми можемо щось зробити з інформацією, аби мати зворотний зв'язок, дізнатися, чи добре ми її зрозуміли. З цією метою пропоную учням:
викласти інформацію своїми словами; навести свої приклади; показати подібні
вияви, схожі ознаки в інших явищах і процесах; знайти зв'язок із іншими процесами або явищами, відомими раніше; передбачити деякі наслідки; знайти протилежності.
А також є широкий спектр позакласної роботи на виявлення та розвиток
творчих здібностей учнів.
Сприяння самореалізація творчої особистості відбувається також завдяки
широкому спектру позакласної роботи:
дослідницька робота в МАН;
• участь у гуртках, факультативах;
• участь в інтелектуальних іграх:
• участь в міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;
• робота над проектом;
• участь у науково практичних конференціях;
• самореалізація учнів під час проведення дня учнівського самоврядування.
Улюбленою грою учнів нашої школи є міжнародна математична гра – конкурс «Кенгуру». Якщо на олімпіаді три призових місця, то за участь у «Кенгуру»
весь клас може мати високі результати. Учням це дуже подобається, вони пишаються, коли отримують сертифікати а також книжки, в яких надруковані їх прізвища.
Коли конкурс закінчується, ми обговорюємо завдання, розв’язки. Від деяких задач (особливо геометричних) просто в захваті. Є такі красиві задачі, які
мають дуже прості розв'язки, залишається тільки здогадатися, яку саме властивість треба застосувати. їх потім використовуємо на уроці. Така робота сприяє розвитку інтересу до математики і розвитку творчих здібностей школярів.
Новою, цікавою, дослідницькою формою роботи є робота над проектом.
Знайомство з цією формою роботою відбувається в межах програми Intel. Робота
над проектом нагадує дослідницьку роботу МАН, але вона значно менша за обсягом. Складність в цій роботі є як для вчителя, так й для учнів.
Для вчителя - це придумати цікаву тему для роботи, за якою можливо провести хоча б невеличку дослідницьку роботу.
Для учнів – це провести дійсно дослідницьку роботу. Бо вони намагаються
виконати реферат, причому переписують у нього все, що тільки знайдеться, що
хоч віддалено відноситься до даної теми, або відповідають зовсім не на те запитання.
Із досвіду роботи Ковальчук Г.А.,
вчителя математики ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
СТОР.32
Не зли других, и сам не злись,
Мы ж гости в этом
Бренном мире,
И если что не так, смирись.
Будь поумнее, улыбнись,
Холодной думай головой.
Ведь в жизни все закономерно,
Зло, излученное тобой, к
Тебе вернется непременно…
Давайте восклицать,
Друг другом восхищаться.
Высоких слов
Не стоит опасаться.
Давайте говорить
Друг другу комплименты,
Ведь это все любви
Прекрасные моменты…
Давайте жить, во всем
Друг другу
Потакая, - тем более, что
Жизнь короткая такая!…
Омар Хайям
Автор
natalicanni
Документ
Категория
Образование
Просмотров
929
Размер файла
4 576 Кб
Теги
вісник, серпень, методичні, 2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа