close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Працюємо творчо: природознавство у 2-му класі

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу "Учитель початкової школи" №1, 2014 Завдання розвивального характеру Автори: Олександр Митник, Тетяна Ковтун, Світлана Куслива
1
2014
КОЛІЗІЇ
АТЕСТАЦІЇ
Поради фахівця
РОЗВИТОК
МОВЛЕННЯ
1-й клас
МАСЛЯНА
ЗАВІТАЛА
Українська мова,
4-й клас
ЛЯЛЬКАМОТАНКА
Інтегрований урок,
3-й клас
ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА
Плани уроків,
2-й клас
Шануймо
маму
Вистава
до 8 Березня
Юні
журавлики
Діяльність дитячого
об’єднання
М’яка зима розщедрилась на сніг,
І їй за це дарунок – сніговик!
1
№ 2014
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
Зміст
Редакційна колегія
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олександрівна, професор ка­
фед­ри математики та мето­ди­ки її навчання Південно­
ук­ра­їнського на­­ціо­нального педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст
департаменту ­загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Офіційний відділ
3 Борис Жебровський
З новими досягненнями — у новий рiк
Компетентна відповідь
4Ольга МАЛИШЕВА
Колізії атестації
Державний стандарт
Мови і літератури
8 Катерина ПОНОМАРЬОВА
Розвиток мовлення першокласників
Методичні рекомендації
11 Катерина ПОНОМАРЬОВА
Назвемо явища природи
Урок розвитку мовлення в 1-му класі
Сучасні освітні технології
Сходинки до інформатики
13 Ольга Коршунова
Опорні схеми створимо самі
Реалізація діяльнісного підходу
Проектна діяльність
Сходинки до інформатики
16 Ірина Стеценко
Як зберігають музику
завдання до проектної діяльності
Сучасні освітні технології
Математика
17 Людмила ГОРГОШ, Марія КІРИК
здоров’язбережувальна технологія
навчання математики
Сучасні освітні технології
Природознавство
20 Олександр МИТНИК, Тетяна КОВТУН,
Світлана КУСЛИВА
Працюємо творчо: природознавство
у 2-му класі
Завдання розвивального характеру
21 Людмила ІЩУК
Птахи повертаються
Розробка уроку для 2-го класу
Зміст
Іноземні мови
25 Анатолій БЕЗУШКА
Вдягаймося
вишукано взимку
Урок французької мови
у 2-му класі
Морально-етичне
виховання
27 Наталія АНДРУСЕНКО,
Галина ДЖЕМУЛА
У вихованні немає
дрібниць
Українська мова
29 Світлана ПРИХОЖАЙ
Масляна завітала
Урок української мови
у 4-му класі
Ігрові технології
Математика
32 Надія СВІЦЕЛЬСЬКА
Ключі від форту Буаяр
Морозу ми не боїмося — йому радієм, сміємося.
(фото Г. Зименкової надіслала Т. Богомаз, СЗШ № 163, м. Київ)
Математичний урок-гра
для 1-го класу
Фізична культура Планування
Позакласна робота
Громадянська освіта
35 Валентина ЧОРНОБРОВ
РУХ — БАДЬОРІСТЬ — ЗДОРОВ’Я
Орієнтовні плани уроків фізкультури
(2-й клас. ІІІ чверть)
51 Тетяна БОДНАР, Емілія БОНДАРЕНКО,
Ніла ДАНИЛЮК, Любов КАРПОВИЧ,
Тетяна КОРОЛЮК, Оксана СІРАЦЬКА
Інтегрована освіта Мистецтво
Громадське об’єднання виховує і гуртує
42 Оксана МИХАЙЛОВА, Надія ФІРС
У царстві фантазії
Уроки для 3-го класу: музичне мистецтво,
образотворче мистецтво
Інтегрована освіта
Трудове навчання
45 Наталя КАРПЕНКО
Лялька-мотанка цікава й сьогодні
Інтегрований урок трудового навчання
і громадянської освіти у 4-му класі
Юні журавлики
Свята і розваги
48 Вікторія ДОНІЙ
Шануймо маму
Вистава до Дня 8 Березня за мотивами фільму
“У джазі тільки дівчата”
56 Тетяна КОРОЛЮК
Татусеве свято
Сценарій родинного свята
для учнів 1-го класу та їхніх батьків
На 1-й сторінці обкладинки: фото Н. Янчевської, м. Київ
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 1 (10), січень 2014
Головний редактор Ніна Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Орел, Ірина Стеценко
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: [email protected]
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 28.01.2010 р. Підписано до друку 21.01.2014.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2265. Зам. 140023.
© Видавництво “Світич”, 2014
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
Передплатний індекс — 89869
Сучасні освітні технології Природознавство ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО:
природознавство у 2-му класі
Сьогодні не так важливо знати точні визначення понять, як розуміти їхню сутність і зв’язки між
ними; вміти визначати, яка саме інформація потрібна; швидко знаходити та оцінювати її достовірність і успішно застосовувати. Щоб навчити цього, необхідно розвивати мислення дітей, учити їх
нестандартно міркувати, висувати нові ідеї та доводити їхню життєздатність. Допоможе у цьому
використання завдань творчого спрямування у процесі вивчення різних предметів. такі завдання
з математики та української мови опубліковані в “УПШ”, 2013, №№ 2, 4.
У попередньому числі журналу (“УПШ”, 2013, № 6) подано творчі завдання з природознавства
для учнів 1-го класу. Сьогодні до вашої уваги — творчі завдання з природознавства для 2-го класу та приклад уроку, робота на якому проходить за методикою О. Я. Митника. завдяки включенню
в урок завдань творчого спрямування кожен учень може відчути себе досвідченим дослідником,
сміливим першовідкривачем.
Завдання розвивального характеру
Олександр МИТНИК, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри практичної психології,
Інститут педагогіки і психології, Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
Тема “Кругообіг води в природі”
1.Добери та запиши поняття відповідно до їх
визначень.
А. _________ — це перехід води з рідкого стану у газоподібний.
Б. _________ — це перехід води з газоподібного
стану у рідкий.
2.Прочитай твердження. Чи істинне воно? Підкресли правильну відповідь. Поясни свою думку.
Тимчасовий процес переміщення води з океану
на сушу і з суші знову в океан називають кругообігом води в природі.
А. Істинне.
Б. Хибне.
Тема “Явища природи. Пори року”
3.Прочитай назви понять. Розподіли поняття
на групи за самостійно обраною ознакою. Обери колір для позначення понять кожної групи. Підкресли
поняття відповідними кольорами.
Завірюха, світанок, літо, іній, зима, веселка, град,
весна, повінь, осінь, падолист.
Добери загальну назву до понять кожної групи і запиши її відповідним кольором.
4.Добери і запиши назву кожної групи слів.
20
Тетяна КОВТУН,
Світлана КУСЛИВА,
вчителі початкових класів,
колегіум “Олімп”, м. Київ
А.Березень, квітень, травень — ___________________
Б.Грудень, січень, лютий — ______________________
В.Червень, липень, серпень — __________________
Г. Вересень, жовтень, листопад — _____________.
Тема “Водойми”
5.Заповни схему відповідними поняттями. Доповни схему одиничними поняттями, які ти вивчав у темі
“Водойми”.
Загальне
поняття
Загальне
поняття
Конкретне
поняття
Одиничне
поняття
Конкретне
поняття
Одиничне
поняття
Конкретне
поняття
Одиничне
поняття
Конкретне
поняття
Одиничне
поняття
Конкретне
поняття
Одиничне
поняття
Конкретне
поняття
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
Сучасні освітні технології Природознавство
Поверхневі водойми, підземні води, Чорне море,
річки, Десна, ставки, Дніпро, Азовське море, океани,
моря, криниці, озера.
Тема “Наша планета Земля.
День і ніч”
o Г. Усі плоди містять одну насінину.
o Ґ. Деякі насінини розносяться вітром.
o Д. Жодна тварина не сприяє розповсюдженню
рослин.
Відповіді
6.Прочитай назви понять. закресли зайве видове
поняття. Підбери відповідне родове поняття.
Північ, південь, полудень, захід, схід — __________
7.Поміркуй, чи є подані поняття однаковими
за змістом. Відповідь підкресли.
А. Доба, повний оберт Землі навколо
осі
Так
Ні
Б. Глобус, карта
Так
Ні
В. Горизонт, небокрай
Так
Ні
Тема “Що таке погода
та як її передбачити”
8.Підкресли правильне визначення поняття
“погода”.
А.Це стан нижнього шару повітря у певний час.
Б.Це стан нижнього шару повітря у певній місцевості та у певний час.
В.Це опади і сила вітру у певний час.
9.Прочитай твердження. У дужках напиши істинним (іст.) чи хибним (х.) є кожне з них. Хибні твердження перетвори на істинні.
А. Деякі синоптики складають прогнози погоди.
(___). ________________________________________
Б. Жодна народна прикмета не допомагає передбачити погоду. (___). _________________________
Тема “Плоди і насіння”
10.Познач істинні твердження зеленим кольором,
а хибні — червоним.
o А. Більшість рослин має квітки.
o Б. Квітка — орган розмноження рослини.
o В. Плід розвивається з листя.
1. А — випаровування, Б — конденсація.
2. Б.
3. Літо, зима, весна, осінь — пори року. Інші поняття — явища природи.
4. А — весняні місяці, Б — зимові місяці, В — літні
місяці, Г — осінні місяці.
5. Рекомендуємо розпочинати заповнення таблиці
із загальних понять. Це допоможе правильно класифікувати інші поняття.
Підземні
води
Поверхневі
водойми
Ріки
Дніпро, Десна
Моря
Чорне, Азовське
Криниці
Ставки
Озера
Океани
6. Зайве — полудень. Родове поняття — сторони
світу.
7. А — так, Б — ні, В — так.
8. Б.
9. А — хибне: усі синоптики складають прогнози
погоди.
Б — хибне: усі народні прикмети допомагають передбачити погоду.
10. А, Б, Ґ — істинні; В, Г, Д — хибні.
Птахи повертаються
Розробка уроку для 2-го класу
Людмила ІЩУК,
учитель початкових класів,
СШ № 304, м. Київ
Те м а . Птахи навесні.
Мета. Продовжити формувати уявлення учнів
про птахів. Ознайомити з перелітними птахами,
які навесні прилітають першими. Розвивати уміння
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі, робити висновки, аналізувати, порівнювати.
Розвивати зв’язне мовлення. Виховувати бережне
ставлення до природи, чуйність, милосердя.
21
Сучасні освітні технології Природознавство В смужку в неї одежина,
Із комах уся родина.
(Оса)
3. Неведимка-вереда
Все дзижчить та набрида.
Як з’являється цей гість,
Скрізь лунає “лясь” та “трісь”.
(Комар)
4. Заповзята трудівниця,
Вона праці не боїться.
Дуже сильна ця комаха —
Називається … (мураха).
Завітали на уроки
Голуб, чапля і сорока.
(Це та наступні фото надіслані автором)
Т и п у р о к у — комбінований.
М а т е р і а л : підручник “Природознавство.
2 клас” (Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак), “Зошит з природознавства. 2 клас” (Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак), набір малюнків “Птахи”, таблиця з кросвордом, картки для
самостійної роботи.
Хід уроку
І. Організаційний момент (1–2 хв)
ІІ. Перевірка домашнього завдання (5–6 хв)
1. Обговорення результатів фенологічних
спостережень
— Назвіть пору року, місяць, число, день тижня.
— Розкажіть про стан неба, температуру повітря,
опади, вітер.
2. Бесіда
— Як змінилася погода?
— Які прикмети весни ви знаєте? Які з них можна
спостерігати зараз?
— Якими ознаками весна відрізняється від зими?
— Коли настає весна?
— Що змінилося в житті комах? З чим ці зміни
пов’язані?
— Що змінилося в житті бджіл?
— Які метелики прокидаються першими?
— Де провели зиму мухи?
— Які зміни відбулися в житті мурах?
3. Розгадування кросворда
— Щоб розгадати кросворд, відгадайте загадки
і відповіді впишіть у клітинки.
1. У червоного малятка
На спині краплини-цятки:
Чорні вуса, голова.
Любить лагідні слова.
(Сонечко)
2. Фрукти, цукор полюбляє,
Де солодке відчуває.
22
1.
5. Прилетіла цокотуха,
Щось торочить понад вухом.
Всім набридла байка ця
3.
Без початку і кінця.
4.
(Муха)
5.
6. В довжину стрибати хоче
6.
І до цього ще стрекоче.
Трохи схожий на коня
Та коневі не рідня.
Стрибунець, що має дзвоник, —
Це лише звичайний … (коник).
2.
— Прочитайте слово, яке утворилося у виділеному стовпчику. Це ключове слово кросворда.
— Комахи — це родове, загальне поняття. Доберіть до нього видові, конкретні поняття. (Джміль,
світлячок, бабка, бджола, жук-рогач, муха, метелик
тощо).
ІІІ. Актуалізація опорних знань (5–6 хв)
Інтерактивна вправа “Мікрофон”
— З приходом весни відбулися зміни в житті комах і птахів. Які зміни у житті птахів можна спостерігати навесні?
— Де зимували перелітні птахи?
— Які перелітні птахи повернуться з вирію? Назвіть
їх. (Журавель, лелека, ластівки, шпаки, жайворонок,
соловей, зозуля тощо).
— Чому перелітні птахи відлітали у теплі краї?
ІV. Повідомлення теми уроку (2–3 хв)
Гра “Шифрувальник”
— Розшифруйте запис на дошці і ви зрозумієте,
яка тема сьогоднішнього уроку.
ЯПТЯАХЯИНЯАВЯЕСЯНЯЯІ (Птахи навесні)
— Сьогодні ми дізнаємося, чи одночасно повертаються з вирію перелітні птахи та які зміни в природі
відбуваються перед їхнім поверненням.
V. Фізкультхвилинка (2–3 хв)
VІ. Вивчення нового матеріалу (13–14 хв)
1. Розповідь учителя про птахів
Учитель супроводжує розповідь роздрукованими
фотографіями або слайдами у презентації.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
Сучасні освітні технології Природознавство
— Ранньої весни першими повертаються на рідну
землю сірі журавлі. Вони збираються невеликими
групами і розпочинають свої танці, ремонтують старі
гнізда або споруджують нові.
Гнізда сірих журавлів — купа хмизу або трішки сухої
трави, яка лежить просто на землі чи втоптана в очерет, чи на купині на болоті. Селяться журавлі один від
одного якомога далі, не ближче, ніж за 5 км. Птахи
дуже обережні.
Шпаки — одні з перших вісників весни. У березні
та квітні лунає їхня пісня. Вони заселяють шпаківні,
займають у лісі дупла, видовбані дятлами, в степу —
нори, в горах — щілини скель.
Хто це Весноньці-Весні
В гаю тьохкає пісні?
Хто це гарно так співає,
Що аж серце завмирає?
(Соловейко)
Тут і там вона літає
І на хвіст плітки збирає.
Що довідається, все
Вмить по лісу рознесе.
(Сорока)
Хто гнізда свого не має,
Яйця іншим підкладає,
А у лісі в холодку
Все кує, кує: “Ку-ку”.
(Зозуля)
Що за пташечка, скажіть,
Навесні до нас спішить?
Хто свистіти вміє так?
Це лише маленький …
(шпак).
— Розгляньте малюнки птахів та розташуйте їх
за такими групами.
1 група: зозуля, синиця, голуб, горобець, ворона.
Шпак дуже корисний птах. Добуваючи їжу для себе
та своїх пташенят, він знищує гусениць, метеликів,
жуків, слимаків, саранчу, хрущів. З’їдає за день 200 г
комах, що у 2,5 раза перевищує його власну масу.
На скупчення шкідників шпаки злітаються зграями
і працюють до тих пір, поки не знищать усіх.
— Вилучіть зайвий малюнок у кожній групі. Поясніть, чому ви так зробили.
Шпаки — птахи дружні. Під час небезпеки вони
збираються докупи і кричать, щоб відігнати ворога.
3. Робота з підручником
Робота в групах
Ці птахи — чудові пересмішники. Вони вміють щебетати, каркати, цвірінькати, також можуть наслідувати кумкання жаб, гавкіт собаки, квохтання курки,
гудок автомобіля, свист людини.
Одночасно зі шпаками з вирію повертаються жайворонки. За кілька днів після них — самці зябликів.
Самки зябликів прилітають пізніше, коли самці знай­
дуть зручну гніздову ділянку. Коли з’являються мухи
і комарі, прилітають ластівки.
Отже, приліт птахів залежить від того, чи є для них
корм. Водоплавні птахи повертаються, коли водойми
очищаються від криги, комахоїдні, коли з’являються
саме ті комахи, якими вони живляться.
— Як ви вважаєте, сірі журавлі й шпаки прилітають
з теплих країн першими? Чому?
2 група: шпак, лелека, соловейко, чапля, сорока.
Відповідь: 1 група — зозуля, бо всі інші птахи осідлі;
2 група — сорока, бо всі інші птахи перелітні.
Завдання 1. “З життя птахів”
1 група. Коли прилітають шпаки? Чим вони живляться? (Шпаки прилітають у кінці березня, живляться
комахами та черв’яками, яких збирають на землі).
2 група. Коли прилітають жайворонки? Що вони
споживають? (Жайворонки прилітають майже разом
зі шпаками, живляться комахами, а також насінням
бур’янів).
3 група. Коли прилітають солов’ї? Чим вони живляться? (Солов’ї прилітають у травні, живляться комарами, мухами).
Завдання 2. Гра “Детектив”
1 група. Знайдіть у підручнику речення, в якому
розповідається про спів шпаків.
2. Гра “Знайди зайве”
— Відгадайте загадки і знайдіть відповідні малюнки.
Невеличкий, сніжно-білий,
Що його в небесну шир
Люди радісно пускають,
Сповіщає всіх про мир.
Кожний цього птаха знає,
Його назву відгадає.
(Голуб)
Він маленький молодець,
В нього бурий комірець.
Він не плаває — літає,
Він пшениченьку збирає.
Хвалькуватий молодець!
Ви впізнали?
(Горобець)
На колір — сірувата,
На вдачу — хитрувата.
“Кар-р-р”, — гукає,
Курчат лякає.
(Ворона)
У червоних чобітках,
В білому халаті,
Він весною прилетів
І сидить на хаті.
(Лелека)
Довгі ноги, довгий ніс,
По болоту ходить скрізь.
(Чапля)
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
Ми про птахів багато знаємо,
Загадки легко відгадаємо
23
Сучасні освітні технології Природознавство Внаслідок виконання цього завдання, діти
вчаться впізнавати птахів, закріплюють знан­ня
про послідовність повернення птахів з теплих
країв.
Завдання 4
Підготуйте і запишіть невелику розповідь
про перелітного птаха за планом.
yy Назва птаха.
yy Зовнішній вигляд.
yy Чим живиться?
yy Де і як будує гніздо?
Злих морозів не боїться
Цей осілий птах — синиця
2 група. Знайдіть у підручнику речення, у якому
розповідається про самку жайворонка.
3 група. Знайдіть у підручнику народну прикмету,
пов’язану із соловейком.
— У якій послідовності прилітають птахи, про яких
ви читали у підручнику?
— Які птахи можуть прилітати одночасно? Чому?
VІІ. Фізкультхвилинка (1–2 хв)
Звучить мелодія. Діти імітують рухи птахів відповідно до змісту вірша.
— Гуси-лебеді летіли,
На лужок тихенько сіли.
Посиділи, поклювали,
Покрутились, дружно встали.
VІІІ. Узагальнення та систематизація знань (5–6 хв)
1. Робота в зошиті (с. 36)
Завдання 2
Продовжіть речення.
Час прильоту птахів залежить від того, коли ______
___________________________________________________
Виконуючи завдання, учні закріплюють причиннонаслідкові зв’язки в природі між появою корму та прильотом птахів у рідні краї.
Завдання 3
Перед виконанням завдання вчитель проводить
інструктаж з техніки безпеки при роботі з ножицями,
клеєм.
Прочитайте назви перелітних птахів. Виріжте відповідні малюнки з додатка 2 до зошита і наклейте поряд з назвами птахів. Обведіть птаха, який прилітає
з теплих країв першим.
Лелека
24
Ластівка
Зозуля
2. Гра “Правда — неправда”
— Визначте, які висловлювання істинні,
а які — хибні. Хибні висловлювання перетворіть на істинні.
yy Ластівка — птах осілий. (Хибне).
yy Коли розтане крига, повертаються водоплавні птахи. (Істинне).
yy Усі перелітні птахи повертаються одночасно. (Хибне).
Перетворення хибних висловлювань на істинні.
yy Ластівка — птах перелітний.
yy Усі перелітні птахи повертаються в різний час.
ІХ. Підсумок уроку (2–3 хв)
Гра “Посели у свій будиночок”
Учитель називає птахів та показує їх зображення.
(Додаток 3: гуска, жайворонок, качка, соловейко,
лебідь, ластівка).
yy Учні створюють множини птахів.
Множина А — водоплавні птахи (гуска, качка,
лебідь).
Множина В — комахоїдні птахи (жайворонок, ластівка, соловейко).
yy Діти зображують множини за допомогою кругів
Ейлера.
А
В
Х. Домашнє завдання (1–2 хв)
На вибір
1. Опрацюйте с. 100–101 підручника. Дайте відпо­
віді на запитання на с. 101.
2*. Простежте за поведінкою одного з птахів, розкажіть про його зовнішній вигляд та поведінку. Доберіть народні прикмети, пов’язані з поверненням
птахів навесні.
3**. Підготуйте розповідь про перелітного птаха.
Опрацюйте с. 102 підручника. За допомогою дорослих складіть кросворд із ключовим словом “птахи”.
З’ясуйте, чи можна вважати приліт птахів ознакою
приходу весни. l
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
Журнал “Джміль” дарує
електронну наочність
Ви прагнете мак­симально ефективно використо­вувати
комп’ютер на різних уроках?
Вам бракує яскравої та змістовної наочності великого
формату для успішної фронтальної роботи?
Бажаєте урізноманітнити індивідуальну роботу з дітьми?
Шукаєте матеріали для проведення цікавих виховних
годин та інших позакласних заходів?
Замовляйте в редакції
Відтепер до кожного випуску журналу читачі зможуть отримати
інтерактивні електронні версії окремих його сторінок для демонстрації
на екрані чи мультимедійній дошці:
99
інтерактивні дидактичні посібники;
99
мультимедійні розвивальні ігри;
99
серії дидактичних малюнків, комікси моральноетичної тематики;
99
сюжетні картини, що на обкладинці журналу,
та репродукції творів світових і укра­їнсь­­­ких
художників (з можливістю збільшувати окремі
фрагменти).
Поспішайте БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАТИ
Електронний додаток до журналу “Джміль”
№ 1 за 2014 рік — “У світі професій”!
Для цього зверніться до редакції. Телефонуйте: (044) 486-13-32
або пишіть на e-mail журналу: [email protected]
Акція!
Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869
Видавництво “Світич” пропонує новий продукт —
Електронний додаток до журналу “Джміль”
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 528
Размер файла
853 Кб
Теги
природознавство, сучасні освітні технології
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа