close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Діти з особливими потребами: інтеграція в соціум

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу "Учитель початкової школи" №2, 2014 Як залучити дітей з особлививими потребами до гурткової та позакласної роботи Автор: Ірина Пивоварова
2
2014
ОЦІНЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ДОСЯГНЕНЬ
Методичні
рекомендації
ДІТИ З
ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ
Інтеграція в соціум
НАВИЧКА
ЧИТАННЯ
Прийоми
формування
ПОЕЗІЇ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
Читання, 3-й клас
МНОГОКУТНИКИ
Математика,
1-й клас
ФІЗКУЛЬТ­
ХВИЛИНКИ
Дидактичні вірші
КАРУСЕЛІ МРІЙ
ДИТЯЧИХ
Сценарій свята
Як же весело нам зиму проводжати —
Весну з квітами й птахами закликати!
Журнал “Учитель початкової школи” — ваш незамінний помічник!
Увага! Щоб заощадити, протягом березня та квітня оформіть передплату
на сучасний фаховий журнал “Учитель початкової школи” на всі місяці до кінця 2014 року
за цінами першого півріччя.
Читайте у наступних номерах 2014 року:
99Рекомендації фахівців щодо роботи за новими програмами та підручниками.
99Орієнтовні календарні плани для 3-го класу з усіх предметів.
99робота методичної служби різних рівнів: організація і проведення методичних
об’єднань, консультаційно-інформаційна робота тощо.
99Нормативно-правові документи.
99Система роботи з підготовки дітей до державної підсумкової атестації.
99Зразки контрольних робіт і тестових завдань за новими програмами.
99Розробки уроків з усіх навчальних предметів.
99Методика використання інформаційно-комунікаційних та ігрових технологій.
99Засоби і прийоми формування здоров’язбережувального простору початкової
­освіти: робота з дітьми, оформлення класних приміщень тощо.
99Робота з батьками: збори, консультації, поради фахівців.
99Розробки виховних заходів та конкурсів, сценарії свят.
Індекс 89869
Вартість примірника
лише 26,78 грн!
Передплатити журнал “Учитель початкової школи”
можна на пошті або на сайті www.presa.ua
ня
резня та квіт
е
б
м
го
я
т
о
р
П
ь журнали
передплатіт
півріччя
міль” на ІІ
ж
Д
“
і
”
Ш
“УП
3 грн.
ою лише 183,2
екті за цін
у компл
авдання
Передплатити журнал “Джміль” можна
на пошті або на сайті www.presa.ua
ки
и
Репродукції картин
Творчі з
ум
ро
и
зд
Вартість примірника
лише 18,63 грн!
і ігр
ро
Індекс 40295
-у
и-
Jmil.com.ua
На ньому ви можете знайти:
цікаві матеріали для розвитку дітей,
електронні додатки до журналу,
умови конкурсів та акцій.
іні
сід
Увага! Розпочинає роботу сайт журналу “Джміль”
ім
альн
Бе
вив
ан
іди
Роз
ов
сл
егр
до
Інт
ві
ка
Кожна рубрика журналу спрямована на розвиток
логічного та образного мислення,
чіткого доказового мовлення,
творчих здібностей,
пізнавальних інтересів,
уміння вчитися.
Ці
“Джміль” — надійний помічник творчого вчителя
4
Індекс 6860
2
№ 2014
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
Редакційна колегія
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олександрівна, професор ка­
фед­ри математики та мето­ди­ки її навчання Південно­
ук­ра­їнського на­­ціо­нального педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст
департаменту ­загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Зміст
Актуальні проблеми
3 Ніна Андрусич
Відлуння суспільних конфліктів
у дитячих серцях
Психологічна служба
7 Олена КОНОНКО
Плекати особистість —
головна місія вчителя
Параметри особистісного зростання учня
Спеціальна освіта
10 Ірина ПИВОВАРОВА
Діти з особливими потребами:
інтеграція в соціум
Сучасні освітні технології
Мови і літератури
14 Марина ДУЛЬСЬКА
Читаємо легко, з бажанням
Ефективні прийоми
формування навички читання
18 Марина ДУЛЬСЬКа
Бджолина сім’я
Урок читання в 1-му класі
Мови і літератури
20 Лариса БОНДАР
Cила і велич поезії
Тараса Шевченка
Урок читання у 3-му класі
Природознавство
23 Світлана ПРИХОЖАЙ
Гриби: рослини чи тварини?
Урок природознавства в 3-му класі
Математика
26 Наталія СОСНІЦЬКА
Подорож до країни Геометрії
27 Наталія СОСНІЦЬКА
Подорож до родини Куба
Урок у 1-му класі
Зміст
Нехай звучать пісні веселі
Про мрій дитячих каруселі!
(Надіслала Н. Нарчинська, СШ № 1, м. Жашків, Черкаська обл.)
В к л а д к а Інструктивно-методичні матеріали
щодо контролю та оцінювання
навчальних досягнень учнів
початкових класів загальноосвітніх
навчальних закладів
(Додаток до листа Міністерства освіти і науки
України від 28 січня 2014 р. № 1/ 9–74)
Проектні технології
Позакласна робота
32 Надія ПИНКА
У пошуках незвичайного
Проекти у позакласній роботі
34 Надія ПИНКА
Котики
Проект для учнів 4-го класу
Здоров’язбережувальні технології
Свята і розваги
30 Людмила СТАРЧЕНКО
Для швидкого відпочинку
проведем фізкультхвилинку!
Фізкультхвилинки у супроводі дидактичних віршів
36 Наталія НАРЧИНСЬКА
Каруселі мрій дитячих
Сценарій родинного свята
На 1-й сторінці обкладинки: фото надіслала А. Майданюк, СЗОШ № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 2 (11), лютий 2014
Головний редактор Ніна Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Орел, Ірина Стеценко
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: [email protected]
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 24.01.2010 р. Підписано до друку 26.02.2014.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2337. Зам. 140270.
© Видавництво “Світич”, 2014
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
Передплатний індекс — 89869
Спеціальна освіта ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ:
інтеграція в соціум
Ірина ПИВОВАРОВА,
заступник директора з НВР,
учитель початкових класів,
ЗОШ № 52, м. Маріуполь,
Донецька обл.
Освіта дітей з особливими потребами є важливою соціальною проблемою. Де мають навчатися такі діти: в спеціальних закладах чи у загальноосвітній школі? на це запитання немає однозначної відповіді: перебування у корекційній школі-інтернаті є комфортнішим, хоча й позбавляє
учнів можливості повноцінного спілкування зі світом; навчання ж у загальноосвітньому закладі
розвиває у них комунікативні навички, що важливо, проте може додати проблем психологічного
характеру, бо такий школяр не в змозі опановувати зміст навчальної програми нарівні з іншими.
Досвідом розв’язання проблеми діляться педагоги Маріуполя, які пропонують здійснювати
навчання дитини з особливими потребами у спеціальних класах, створених при загальноосвітній
школі, долучати цих школярів до гурткової, факультативної, позакласної роботи спільно з учнями класу-норми.
З
датність особистості продуктивно взаємодіпрактичний психолог школи, після чого розробляє
яти з іншими є важливою для кожної людини,
рекомендації для кожного вчителя, виходячи з реа для дитини з порушеннями психофізичного
зультатів діагностування та особливостей дітей певрозвитку — особливо. Школа відіграє у цьому проної категорії (порушення зору, слуху тощо).
відну роль. Вона має сприяти природному процесу
Наступним кроком у реалізації поставленої мети є
соціалізації дитини, не ізолюючи її від сім’ї й суспільрозробка варіантів навчальних планів і програм, форм
ства, коли це можливо; надати можливість батькам
і методів освітнього процесу та способів їх реалізадітей з особливими потребами обирати форми і види
ції в умовах здійснення інтеграції. Окрім того, важмайбутньої освіти.
ливо здійснювати роботу з фахового вдосконалення
педагоги Маріупольської
педагогів: створювати тимчаЗОШ № 52 упродовж десяти
сові робочі групи та проводити
років зосереджують увагу саме
методичні об’єднання вчитена вирішенні питання інтегралів початкових класів, метою
ції дітей з обмеженими можяких є обговорення найважливостями в загальноосвітній
ливіших проблем щодо оргапростір.
нізації та проведення сумісТаку роботу неможливо розних занять, позаурочних захопочинати без попереднього дідів, предметних тижнів тощо;
агностування педагогів щодо
організовувати взаємовідвідуїхньої готовності працювати
вання спільних занять для діз дітьми, які мають особливі
тей допоміжних та загальноосНа цьому та наступних фото представлено
потреби. Його проводить
вітніх класів.
творчі роботи учнів допоміжних класів
10
© «Учитель початкової школи», 2014, № 2
Спеціальна освіта
Організація навчальної роботи
у допоміжних класах
У спеціальних (допоміжних) класах нашої школи
навчаються діти, які мають порушення слуху та мовлення, опорно-рухового апарату; розумову відсталість; аутизм; синдром Дауна;
комплексні порушення психофізичного розвитку.
Більшість учнів потрапляє
до таких класів після того, як уже
деякий час навчалися у загальноосвітніх класах інших шкіл.
Чому ж батьки приймають таке
непросте рішення, як переведення своїх дітей до спеціальних
класів? Причини різні:
yy засвоїти навчальний матеріал для таких дітей набагато складніше, ніж для
учнів, розвиток яких відповідає віковим особливостям;
yy учитель майже не залучає дітей з особливими
потребами до роботи на уроці;
yy однолітки насміхаються з таких учнів;
yy у дітей з’являється агресія, підвищується роздратованість, діти відмовляються йти до школи,
де почуваються некомфортно.
Оскільки учні з порушеннями розумового розвит­ку
не можуть опанувати програму загальноосвітньої
школи, навчально-реабілітаційний процес для них
здійснюють відповідно до робочого навчального
плану, складеного на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, затверджених Міністерством
освіти і науки України.
На основі висновків психолого-медикопедагогічної комісії (ПМПК), індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда,
з обов’язковим урахуванням думки батьків,
учителі початкових класів розробляють індивідуальні навчальні плани для дітей з особливими освітніми потребами. Такий план може
бути розроблений на навчальний рік або
на півроку. Якщо у процесі навчання виникає
необхідність коригування плану, то в нього
вносять зміни.
Навчання дітей з порушеннями здоров’я
проходить у такий спосіб: частина учнів
(близько третини) навчається у допоміжних
класах, решта — індивідуально. До тих, хто
не може з різних причин щоденно відвідувати
школу, вчителі приходять додому; інші — зай­
маються з педагогами у приміщенні школи
в другій половині дня.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 2
Робота з батьками
Великої уваги у процесі інтеграції молодших школярів з особливими освітніми потребами в загальноосвітній навчальний простір потребує робота з батьками учнів загальноосвітніх та допоміжних класів.
На батьківських зборах адміністрація школи повідомляє батькам майбутніх першокласників про
функціонування у школі як загальноосвітніх, так і спеціальних класів,
у яких навчаються діти з фізичними
та розумовими порушеннями. Проводиться роз’яснювальна робота
щодо формування толерантного
ставлення з боку учнів класу-норми
до дітей з особливими освітніми потребами. Також під час батьківських
зборів батьки мають можливість переглянути відеоматеріали виховних
заходів, учасниками яких є учні загальноосвітніх та спеціалізованих класів. Ознайомлення із відеоматеріалами допомагає батькам усвідомити необхідність допомоги дітям, які потребують
особливої уваги як з боку дорослих, так і дітей.
З батьками учнів допоміжних класів практичний
психолог школи проводить тренінгові заняття, на яких
обговорює проблеми родин, що виховують дитину
з порушенням психофізичного розвитку; особливості
формування пам’яті, мислення, уявлення, уваги таких учнів. Окрім того, доречно проводити індивідуальну роботу з батьками, надаючи спеціальну допомогу в кожному конкретному випадку, спонукаючи
близьких бути уважними до дитини та шукати оптимальні шляхи її виховання.
Важливо, аби батьки долучалися до підготовки
та проведення спільних заходів (свят, ігрових
Уважно слухайте, будь ласка!
На сцені оживає казка!
(Усі фото до статті надіслані автором)
11
Спеціальна освіта дітей на перервах та прогулянках у групах подовженого дня; у ході спільних позакласних заходів.
програм, екскурсій), брали участь у виготовленні костюмів та декорацій; разом з дітьми виконували певні
ролі у театралізованих дійствах.
Організація взаємодії учнів
основних і допоміжних класів
Створення умов для входження учнів з особливими
потребами у колектив однолітків і дорослих на правах
рівних партнерів — основне завдання вчителя. З метою забезпечення таких умов у школі за кожним допоміжним класом закріплено початковий клас загальноосвітньої школи. При цьому враховується склад учнів,
ставлення батьків, обізнаність та готовність до специфічної діяльності учителів початкових класів.
Робота розпочинається з проведення спільних
батьківських зборів, психодіагностичного обстеження учнів. Окрім цього, в кожній паралелі початкових класів у вересні проводять перші позакласні
заходи, у ході яких виявляють учнів, що мають недостатньо розвинені комунікативні навички, високий рівень тривожності. Для таких дітей фахівці (практичний психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог)
планують індивідуальну корекційну роботу.
Інтеграція дітей з особливими потребами у загальноосвітній простір відбувається на факультативних
заняттях, тематика яких нескладна й загальнодоступна (культура спілкування, розвиток мислення,
правила дорожнього руху тощо); під час спілкування
Серед форм позакласної роботи, яка проводиться
спільно допоміжними та загальноосвітніми класами,
можуть бути такі:
yy конкурси загадок; вікторини (“У світі цікавого”);
yy календарні свята (“Привітаймо зимоньку”, “Народні обряди”, “Масничні розваги”, “Привітаймо
щедру осінь”, “День Святого Миколая”);
yy ігри-подорожі (“Новорічна подорож”, “У гості
до казки”);
yy усний журнал (“Пори року”, “Усім про ввічливість”);
yy класні години (“У гості до Мийдодира”, “Правила
поведінки на уроках та під час перерви”, “Пташина їдальня”, “Мої помічники — органи чуття”,
“У дружбі — сила”);
yy читацька конференція (“Моя мама найкраща
у світі”);
yy година спілкування (“Світ твоїх захоплень”);
yy засідання творчої майстерні (“Умілі руки”);
yy спортивні розваги (“Пошук кладу Флінта”);
yy конкурс малюнка на асфальті (“Дотримуємося
правил дорожнього руху”);
yy похід до кінотеатру: перегляд мультиплікаційних
фільмів тощо.
Проводяться такі заходи двічі на місяць. Для участі
в них педагог класу загальноосвітньої школи відбирає
у колективі таку ж кількість учнів, як і в допоміжному
класі (8–10 осіб). З кожним наступним заняттям або
заходом відбувається заміна 1–2 учнів. Таким чином
усі діти, які навчаються в загальноосвітній школі, поступово долучаються до роботи зі своїми однолітками — учнями допоміжних класів.
У ході проведення заходів варто запланувати змі­ну
діяльності учнів та чергування активної роботи з відпочинком; продумати можливості активного використання наочних засобів; виділити час для проведення колективної
роботи.
Участь учнів допоміжних класів у заняттях з образотворчої діяльності, фізичної
культури й музики, позакласних заходах,
виготовлення декорацій разом з іншими
дітьми, які не мають відхилень у здоров’ї,
допоможе налагодити між ними тісну взаємодію, сприятиме розвитку комунікативних навичок.
Вимоги щодо організації
спільних заходів
У кінці цього семестру
Всі зіграємо в оркестрі
12
Учні допоміжних класів мають багато
специфічних особливостей, які не можна
оминути увагою під час організації
© «Учитель початкової школи», 2014, № 2
Спеціальна освіта
спільних заходів. Зокрема, для таких дітей характерними є більш пізній розвиток сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, мовлення;
емоційна незрілість; труднощі керування
своєю поведінкою; труднощі соціальної адаптації; низький темп роботи і недостатня продуктивність діяльності в цілому.
Тому під час організації роботи педагог має
дотримуватися таких вимог:
yy дітям допоміжних класів надавати найбільш зручні для них місця;
yy садити таких дітей поруч з учнями, які є
носіями моделі позитивної рольової
поведінки;
yy не дозволяти дітям приносити на урок
сторонні предмети, які відволікають
увагу;
yy створити безпечне, вільне від перешкод сере­
довище та зручний простір для пересування;
yy не захаращувати дошку сторонніми предметами;
yy садити “особливу” дитину у тихе і спокійне
місце;
yy організовувати навчальні місця так, щоб учням
було зручно працювати і взаємодіяти у групах.
Якщо дитині з особливими потребами важко відповідати перед усім класом, треба надати їй можливість представити виконане завдання у малій групі.
Робота в групах допомагає таким учням розкритися
і дає змогу вчитися у своїх товаришів.
Ефективний результат дає і розподіл дітей по парах для виконання проектів, щоб учень загальноосвітньої школи міг подати приклад своєму партнерові
з допоміжного класу.
Завдання на спільних заняттях педагог має давати
диференційовано. Так, під час виготовлення аплікації учні класу-норми самостійно виконують малюнок
на папері, а потім вирізають його. Діти ж з особливими потребами у роботі використовують шаблони,
обвівши які вони отримують заготовку для аплікації.
Окрім того, кожен учасник спільного заняття долучається до виконання посильних йому завдань.
Зокрема, опрацьовуючи зміст казки “Теремок”, учні
класу загальноосвітньої школи демонструють інсценізацію твору дітям з особливими потребами. Після
перегляду казки вони “оселяють” персонажів у віконечка площинного зображення теремка, які мають форму різних геометричних фігур, і називають
при цьому, у вікно якої форми і кого з персонажів
“оселили”.
Не варто постійно допомагати дитині з особливими потребами — треба створити такі умови, щоб
вона могла прийняти самостійне рішення, вчилася розв’язувати проблеми, керувати ситуацією.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 2
Які в лісах птахи й тварини,
Вам кожна розповість дитина
За старанність її слід похвалити, таким чином заохочуючи до самостійної діяльності.
Обираючи тему заняття, слід ураховувати інте­
реси дитини допоміжного класу, частіше пропонувати
ті завдання, які вона виконувала б із задоволенням.
Вимагати виконання нецікавих або складніших зав­
дань треба обережно і дозовано, оскільки постійне
напруження призводить до соматичних або психічних проблем.
Важливою умовою психічного комфорту дитини
в школі є індивідуалізація темпу: кожному учневі необхідно надати можливість працювати з притаманною йому швидкістю. неприпустимі зауваження типу
“Швидше!”, “Затримуєш усіх!”. Краще запропонувати
завдання, для виконання якого треба менше часу. Обсяг роботи варто збільшувати поступово.
Задля зняття напруження, підвищення рівня уваги,
регулярно треба змінювати види діяльності та форми
роботи на занятті.
Дотримання зазначених вимог допоможе створити
для дитини такі умови, за яких вона почуватиметься
успішною не стільки в навчанні, скільки у сфері спілкування та взаємодії з іншими учасниками освітнього
процесу: педагогами, учнями, батьками.
Досвід роботи колективу свідчить, що така взаємодія є позитивною для обох сторін. Вона сприяє
всебічному розвитку дітей з особливими потребами,
їхній соціалізації, формуванню навичок ефективної
взаємодії з іншими. Учні ж загальноосвітньої школи
вчаться сприймати однолітків, які мають певні порушення у здоров’ї, як рівноправних партнерів. l
Анонс
У наступному номері “УПШ” читайте поради
щодо організації навчання слабозорих дітей
в умовах інклюзивної освіти.
Передплатити журнал “Учитель початкової школи”
можна на сайті www.presa.ua або на пошті
13
Фотоконкурс «УПШ»
З дитинства будем тренуватись,
щоб в олімпійці записатись
Щодня спортивну робимо розминку —
Здорові й рівні будуть наші спинки.
(надіслала В. Кроха, ЗОШ І–ІІІ ст. № 15,
м. Черкаси)
У естафетах різні вправи
Виконувати нам цікаво!
(надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Свисток команду дасть: "На старт!".
Покажем гарний результат.
(надіслала А. Майданюк, СЗОШ № 14,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
Будемо ми гнучкість розвивати,
Щоб такі ж отримать результати.
(надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
М’ячем у цілі ми влучаємо —
І силу, й точність розвиваємо.
(надіслала А. Майданюк, СЗОШ № 14,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
Якщо зусилля об’єднати,
То легше нам перемагати.
(надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Фотостенд «УПШ»
зима усім на втіху
сипнула трохи снігу
Тут зведем снігову барикаду
І у сніжки пограємо радо
Усміхаються всі личка,
Бо зима рум’янить щічки
Прийняти ванну снігову і душ
Вам допоможуть. Поспішіть чимдуж!
(Це і попередні фото надіслала
В. глаз’єва , СШ № 327, м. Київ)
На екскурсії зимові
З класом їздити чудово!
(фото Г. Зименкової
надіслала Т. Богомаз,
СЗШ № 163, м. Київ)
Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869
Завжди зимової пори
Знайдемо вільний час для гри
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
671
Размер файла
1 307 Кб
Теги
спеціальна освіта
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа