close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

11-14

код для вставкиСкачать
?.?. ???????-??????, ?.?. ??????
??????? ???????
??? ????????? ???????????
?????????
?? ???????? ??????????
Рекомендовано
М?н?стерством осв?ти ? науки Укра?ни
11
????
Ки?в
Центр навчально-методично? л?тератури
2014
УДК 82(100).09(075.3:079.1)
ББК 83.3(0)я721-4
Т19
Рекомендовано М?н?стерством осв?ти ? науки Укра?ни
(наказ МОН Укра?ни в?д 27.12.2013 р. ? 1844)
Т19
Таран?к-Ткачук К.В.
Зб?рник завдань для державно? п?дсумково? атестац?? з? св?тово? л?тератури : 11 кл. / К.В. Таран?кТкачук, С.П. Фом?на. — К. : Центр навч.-метод. л-ри,
2014. — 128 с.
ISBN 978-617-626-227-5.
УДК 82(100).09(075.3:079.1)
ББК 83.3(0)я721-4
ISBN 978-617-626-227-5
© Таран?к-Ткачук К.В.,
Фом?на С.П., 2014
© Центр навчально-методично?
л?тератури, сер?йне оформлення,
ориг?нал-макет, 2014
ОЦ?НЮВАННЯ
Завдання 1–16 (р?вень стандарту)
За правильне виконання кожного ?з цих завдань учень отриму? по 0,25 бала;
в?дпов?дно за правильне виконання всього блоку – 4 бали.
Завдання 1–20 (академ?чний, проф?льний р?вн?)
За правильне виконання кожного ?з цих завдань учень отриму? по 0,25 бала;
в?дпов?дно за правильне виконання всього блоку – 5 бал?в.
Завдання 21–24 (р?вень стандарту, академ?чний, проф?льний р?вн?)
За правильне виконання кожного ?з цих завдань учень отриму? по
0,5 бала; в?дпов?дно за правильне виконання всього блоку – 2 бали.
Завдання 25–27 (р?вень стандарту)
За правильне виконання кожного ?з цих завдань учень отриму? 1 бал;
в?дпов?дно за правильне виконання всього блоку – 3 бали.
3
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
На сучасному етап? розвитку осв?ти перев?рка знань за допомогою тестування дозволя? вчителю вир?шити низку важливих завдань: перев?рити
результати навчальних досягнень велико? к?лькост? учн?в з багатьох тем
? розд?л?в програми водночас; об’?ктивно оц?нити р?вень засво?ння навчального матер?алу; п?д час атестац?? створити однаков? для вс?х школяр?в умови;
автоматизувати процедуру перев?рки результат?в.
Пропонований зб?рник завдань для державно? п?дсумково? атестац?? укладений в?дпов?дно до чинних програм з? св?тово? л?тератури й охоплю? навчальний матер?ал 10–11 клас?в. Ум?щен? в ньому 20 вар?ант?в тестових завдань призначено для комплексно? перев?рки знань з навчального предмета
? побудовано так, щоб учн? змогли продемонструвати вм?ння анал?зувати
й ?нтерпретувати художн?й тв?р, усв?домлювати його родову ? жанрову
специф?ку, стильову сво?р?дн?сть, багатство його ?дейно-художнього зм?сту та
особливост? поетики. Важливим також ? сприйняття твору в л?тературномистецькому контекст? доби, за яко? його було написано, у зв’язках з л?тературними традиц?ями.
На виконання завдань державно? п?дсумково? атестац?? з? св?тово? л?тератури в?дводиться два уроки (90 хвилин).
До зб?рника ув?йшли завдання р?зних форм:
? завдання 1–24 (на знання художн?х текст?в, б?ограф?й митц?в, особливостей л?тературних епох ? напрям?в, теоретико-л?тературних понять, на
визначення твор?в за уривками) передбачають виб?р одн??? правильно? в?дпов?д? ?з чотирьох запропонованих;
? завдання 25–27 передбачають встановлення в?дпов?дност? (до кожного
рядка, позначеного буквою, учень добира? в?дпов?дник, позначений цифрою);
? завдання 28 передбача? написання стислого твору-роздуму на запропоновану тему (ця творча робота ма? в?дображати сформован?сть базових знань
з? св?тово? л?тератури, уявлення про художню л?тературу як мистецтво слова,
ум?ння самост?йно мислити, анал?зувати р?зн? за жанровою специф?кою твори
й висловлювати щодо них власн? думки, спиратися на художн? тексти, добирати в?дпов?дну форму вислову, визначати нац?ональну сво?р?дн?сть твору).
Увага! К?льк?сть завдань для р?вня стандарту, академ?чного та проф?льного р?вн?в в?др?зня?ться.
??????? ??????????
ПЕРЕДМОВА
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
??????? ??????????
За часткове виконання кожного ?з завдань 25–27 нарахову?ться 0,25;
0,5; 0,75 бала.
Завдання 26, 27 (академ?чний, проф?льний р?вн?)
За правильне виконання кожного ?з цих завдань учень отриму? 1 бал;
в?дпов?дно за правильне виконання обох завдань – 2 бали.
За часткове виконання кожного ?з завдань 26, 27 нарахову?ться 0,25;
0,5; 0,75 бала.
В?дпов?д? тест?в закритого типу учень ма? позначити в бланку в?дпов?дей,
зразок якого наведено наприк?нц? зб?рника. Якщо вказана в?дпов?дь ? неправильною, бали за виконання завдання не нараховуються.
Завдання 28 (р?вень стандарту, академ?чний, проф?льний р?вн?)
Виконання завдання в?дкрито? форми у вигляд? твору-роздуму оц?ню?ться
в?дпов?дно до таких параметр?в: повнота розкриття теми; посилання на л?тературн? тексти, ум?ння ?х анал?зувати й ?нтерпретувати; лог?чна посл?довн?сть викладу думок (наявн?сть тези, аргумент?в, висновку); струнка побудова (наявн?сть вступу, основно? частини, висновк?в); структурна ц?л?сн?сть,
переконлив?сть наведених аргумент?в в основн?й частин? твору, точн?сть,
зрозум?л?сть думки; образне мислення.
За виконання творчого завдання учень може отримати максимум 3 бали.
За наявност? велико? к?лькост? орфограф?чних ? пунктуац?йних помилок
0,5 бала зн?ма?ться.
Завдання в?дкрито? форми учень ма? виконати на окремому аркуш?, виданому вчителем.
Розпод?л завдань за р?внями. Оц?нювання
Номери
завдань для
р?вня
стандарту
К?льк?сть
бал?в за
кожне
завдання
1–16
21–24
25–27
28
Усього
0,25
0,5
1
3
Загальна
к?льк?сть
бал?в
4
2
3
3
12
Номери завдань
для академ?чного
та проф?льного
р?вн?в
К?льк?сть
бал?в за
кожне
завдання
1–20
21–24
26, 27
28
0,25
0,5
1
3
Загальна
к?льк?сть
бал?в
5
2
2
3
12
Правильне виконання завдань кожного вар?анта оц?ню?ться 12 балами,
що полегшу? виставлення оц?нки зг?дно з критер?ями оц?нювання знань
? вм?нь учн?в з? св?тово? л?тератури.
Зверн?ть увагу на те, що загальна к?льк?сть отриманих за атестац?йну
роботу бал?в ма? в?дпов?дати оц?нц? за роботу.
4
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 1
?? 7. Знаменита зб?рка поез?й Ш. Бодлера назива?ться
? «Листя трави»
? «Кв?ти зла»
? «Книга п?сень»
? «Паризький спл?н»
? ? ? ?
?? 8. Фрагментарн?сть, умовн?сть образ?в ? ситуац?й, експресивн?сть,
в?дкидання правдопод?бност? ? ознаками
?
?
?
?
сюрреал?зму
експрес?он?зму
?мажин?зму
екзистенц?ал?зму
? ? ? ?
?? 9. В?дпов?дно до ф?лософських погляд?в Г. Сковороди, персонаж? роману М. Булгакова «Майстер ? Маргарита» мають дв? сутност? –
?
?
?
?
видиму й приховану
справжню й штучну
людську й божественну
темну й св?тлу
? ? ? ?
?? 10. Тезу «Усе хибне! Усе дозволено!» проголосив
? Ж.Ж. Руссо
? Ф. Н?цше
? А. Шопенгауер
? В. Д?лтей
?? 11. Тв?р «Старий ? море» за жанровими ознаками ?
? ф?лософською казкою
? романом
? пов?стю-притчею
? психолог?чним детективом
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 12. Появу в л?тератур? сюрреал?зму проголосив
?
?
?
?
В. В?тмен
Р.М. Р?льке
Г?йом Аполл?нер
Б. Брехт
? ? ? ?
?? 13. Творч?сть поет?в-акме?ст?в безпосередньо пов’язана з
?
?
?
?
Груз??ю
Кримом
Словаччиною
Франц??ю
?? 14. «Етюди про звича?» О. де Бальзака складаються з
? трьох розд?л?в
? шести розд?л?в
? п’яти розд?л?в
? десяти розд?л?в
6
? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
?
?
«Перевт?лення»
«Життя Гал?лея»
«Злочин ? кара»
«Старий ? море»
? ? ? ?
?? 16. Творч?сть Ш. Бодлера засв?дчила формування засадничих принцип?в французького
? реал?зму
? романтизму
? ? ? ?
? символ?зму
? екзистенц?ал?зму
?? 17. Багатозначн? й багатопланов? д?алоги, зосередження уваги на
внутр?шньому стан? персонаж?в, що розкрива?ться через детал?,
жести тощо, у творах Г. ?бсена сприяють поглибленню
?
?
?
?
сюжету
композиц??
п?дтексту
ф?налу
? ? ? ?
?? 18. Л?тературна творч?сть М. Некрасова розвивалася в р?чищ?
?
?
?
?
реал?зму
раннього модерн?зму
романтизму
зр?лого модерн?зму
? ? ? ?
?? 19. Твердження з роману Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?»
«Людина не пов’язана ?з землею, якщо…» зак?нчу?ться словами
?
?
?
?
«народилася в ?ншому кра?»
«в н?й не лежить ?? пок?йник»
«по н?й не ходить ?? ворог»
«на н?й не народилася ?? дитина»
? ? ? ?
?? 20. Хронолог?чн? меж? постмодерн?зму умовно визначають
? к?нцем Х?Х – початком ХХ ст.
? другою половиною ХХ – початком ХХ? ст.
? ? ? ?
? серединою Х?Х – к?нцем ХХ ст.
? початком ХХ – початком ХХ? ст.
?? 21. Уперше терм?н «декаданс» у друг?й половин? XIX ст. використав
? Ш. Бодлер
? Ж. Мореас
? ? ? ?
? А. Рембо
? Т. Готь?
?? 22. Представниками символ?зму в л?тератур? ?
? Е. Верхарн, А. Чехов, О. Мандельштам, А. Ахматова,
М. Коцюбинський
7
??????? ??????????
?? 15. Фразою «Одного ранку, прокинувшись в?д неспок?йного сну…»
почина?ться тв?р
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 1
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 1
10
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 2
?? 7. Для художнього св?ту Ф. Досто?вського характерна зосереджен?сть на зображенн? особистост?
? в побутових ситуац?ях
? у кризов? моменти життя
? ? ? ?
? в абсурдних ситуац?ях
? на тл? ?сторичних под?й
?? 8. Лише близько трьох рок?в тривала л?тературна д?яльн?сть
?
?
?
?
Р.М. Р?льке
Г?йома Аполл?нера
Ш. Бодлера
А. Рембо
? ? ? ?
?? 9. Твердження з роману О. Уайльда «Ген?й, безсумн?вно, тривал?ший за Красу» сп?взвучне з ?деями творчост?
?
?
?
?
Г?йома Аполл?нера
Ш. Бодлера
О. Блока
А. Рембо
? ? ? ?
?? 10. Тв?р Дж. Джойса «Джакомо Джойс» за жанром
?
?
?
?
?мпрес?он?стична пов?сть
психолог?чне есе
реал?стичний нарис
романтична новела
?? 11. Автором твору «Легенда про мертвого солдата» ?
? Л. Толстой
? Г. Гарс?а Маркес
? Б. Брехт
? Е.М. Хем?нгуей
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 12. Фраза з поез?? Ш. Бодлера «Moesta et errabunda» «Все, що коха?ш там…» зак?нчу?ться словами
?
?
?
?
«тебе також коха?!»
«ненавидить тебе!»
«твого кохання г?дне!»
«ста? тво?м нав?ки!»
? ? ? ?
?? 13. А. Камю назвав «майже першим абсурдистом у л?тератур?»
? О. Уайльда
? Ф. Кафку
? ? ? ?
? В. В?тмена
? Ш. Бодлера
?? 14. Детальн? перел?ки предмет?в, явищ, под?й, емоц?й, наявн? в поез?ях В. В?тмена, д?стали назву
? «канони»
? «списки»
? ? ? ?
? «каталоги»
? «ре?стри»
12
?
?
?
?
М. Булгакову
О. Уайльду
Ф. Кафц?
А. Рембо
? ? ? ?
?? 16. Поез?я «М?ст М?рабо» ? одним з найв?дом?ших твор?в
?
?
?
?
Ш. Бодлера
Г?йома Аполл?нера
П. Верлена
Р.М. Р?льке
? ? ? ?
?? 17. Розвиток д?? у п’?с? Г. ?бсена «Ляльковий д?м» визнача?ться
? бажанням Хельмера покарати свою дружину
? антифем?н?стськими настроями автора
? прагненням Нори стати повноц?нною
особист?стю
? пафосом утвердження справедливост?
в сусп?льств?
? ? ? ?
?? 18. Зимовий м?сяць лютий як пору, що безпосередньо пов’язана з
творч?стю й народженням поез??, уславив
?
?
?
?
Б. Пастернак
М. Некрасов
О. Блок
В. Маяковський
? ? ? ?
?? 19. Геро?ня роману Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» Урсула д?зналася про смерть свого сина Хосе Аркад?о,
?
?
?
?
почувши крик птаха
побачивши, що у двор? впало дерево
побачивши струмочок кров?
зауваживши, що в комор? зникли миш?
?? 20. Творч?сть Д. Брауна репрезенту?
? ?рландську л?тературу
? американську л?тературу
? англ?йську л?тературу
? шотландську л?тературу
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 21. Для декадансу як умонастрою л?тератури к?нця XIX ст.
характерн?
? ?рон?чн?сть, втрата моральних ?деал?в ? ор??нтир?в
? песим?зм, «св?това туга», в?дчуття самотност?
? усв?домлення абсурдност? буття, ?снування
? ? ? ?
«до смерт?»
? песим?зм, надм?рний авторський суб’?ктив?зм
13
??????? ??????????
?? 15. Висл?в «Кожна людина живе за ?ратами, як? вона носить
у соб?» належить
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 2
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 2
16
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 3
?? 7. Головою правл?ння л?тературно? орган?зац?? МАССОЛ?Т у роман? М. Булгакова «Майстер ? Маргарита» ?
? Бездомний
? Лиход??в
? ? ? ?
? Берл?оз
? Варенуха
?? 8. Найхарактерн?шою ознакою поез?й П. Верлена ?
? ф?лософ?чн?сть
? колористика
? музичн?сть
? психолог?зм
? ? ? ?
?? 9. Потрапивши в складну житт?ву ситуац?ю, геро? твор?в Е.М. Хем?нгуея зазвичай
? стають цин?ками
? скоряються обставинам
? ? ? ?
? виявляють неперес?чну моральну силу
? перемагають завдяки ф?зичн?й сил?
?? 10. Перша редакц?я пов?ст? О. де Бальзака «Гобсек» мала назву
? «Смерть людини»
? «Адвокат»
? ? ? ?
? «Небезпеки розпусти»
? «Лихвар»
?? 11. Героями роману А. Камю «Чума» ?
? Кастель, Берл?оз, Ейл?ф
? Тарру, Гран, Панлю
? Панлю, Дерв?ль, Гран
? Гран, Кастель, Джойс
? ? ? ?
?? 12. Створення картин р?зних св?тогляд?в на основ? пол?фон?зму –
характерна ознака творчост?
? Ф. Досто?вського
? Ф. Кафки
? ? ? ?
? Б. Брехта
? Е.М. Хем?нгуея
?? 13. За творами Ш. Бодлера, справжня краса ?сну? в
? коханн?
? природ?
? людин?
? мистецтв?
? ? ? ?
?? 14. Представники акме?зму на початку XX ст. вважали, що
? поез?я ?сну? лише для обраних
? поез?я ? ?нту?тивним потоком св?домост?
? писати в?рш? може кожен, треба лише
навчитися
? ? ? ?
? справжн? в?рш? створюються за допомогою
«автоматичного письма»
18
?? 16. Головних персонаж?в роман?в Л. Толстого зображено
?
?
?
?
статично
натурал?стично
в динам?ц?
несамост?йними
? ? ? ?
?? 17. Стильовою дом?нантою творчост? Дж. Джойса ?
?
?
?
?
«пот?к св?домост?»
прийом «очуднення»
«маг?чний реал?зм»
кваз??сторизм
? ? ? ?
?? 18. Композиц?я драм Г. ?бсена ?
?
?
?
?
психолог?чною
анал?тичною
парадоксальною
парабол?чною
? ? ? ?
?? 19. У роман? Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» душ? неб?жчик?в в?дв?дують св?т живих, бо
? втратили в?дчуття меж? м?ж св?тами живих
? мертвих
? в потойб?чному св?т? почуваються самотн?ми
? змушен? блукати м?ж св?тами сто рок?в
? намагаються допомогти живим
?? 20. Постмодерн?зм – це
? мистецький стиль
? ?нтертекстуальн?сть
? багатозначне поняття
? л?тературно-мистецька тенденц?я
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 21. До ознак ?мпрес?он?зму в л?тератур? належать
? в?дсутн?сть ч?ткого сюжету, фрагментарн?сть
характеристик геро?в
? загострене суб’?ктивне св?тобачення, фрагментарн?сть
характеристик геро?в
? фрагментарн?сть характеристик геро?в,
використання сн?в, марень ? галюцинац?й
? ? ? ?
? в?дсутн?сть ч?ткого сюжету, символ?чн?сть
образ?в ? ситуац?й
19
??????? ??????????
?? 15. Реал?зуючи ?дею по?днання виражальних можливостей мистецтв, сп?вв?днести звук ? кол?р у поетичному твор? спробував
? О. Блок
? А. Рембо
? ? ? ?
? П. Верлен
? Ш. Бодлер
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 3
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 3
22
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 4
? гротескн?сть, г?пербол?зац?я, формальна
незавершен?сть твор?в
? використання асоц?ац?й, культурно?сторичних рем?н?сценц?й
? ? ? ?
?? 7. На символ?чному р?вн? в художн?й структур? роман?в Ф. Досто?вського найважлив?шим ?
?
?
?
?
червоний кол?р
блакитний кол?р
жовтий кол?р
б?лий кол?р
? ? ? ?
?? 8. Один з геро?в роману «Чума» висловлю? думку про те, що вс?
люди
?
?
?
?
«трохи
«трохи
«трохи
«трохи
недосконал?»
щаслив?»
зачумлен?»
нещасн?»
? ? ? ?
?? 9. До «ср?бно? доби» рос?йсько? поез?? в?дносять
? дада?зм, сюрреал?зм, футуризм, кубофутуризм
? фов?зм, куб?зм, абстракц?он?зм, супрематизм
? акме?зм, символ?зм, футуризм, ?мажин?зм
? неоромантизм, символ?зм, неореал?зм,
?мпрес?он?зм
? ? ? ?
?? 10. У твор? М. Булгакова «Майстер ? Маргарита» мотив фатально?
помилки об’?дну?
?
?
?
?
Пилата й Берл?оза
майстра й Пилата
майстра й ?уду
?уду й Лев?я Матв?я
? ? ? ?
?? 11. Основну думку роману «Анна Карен?на» Л. Толстой визначив як
?
?
?
?
«народну»
«с?мейну»
«?сторичну»
«пол?тичну»
? ? ? ?
?? 12. Головний герой роману О. Уайльда «Портрет Дор?ана Грея» пор?вню? св?й портрет
? з життям
? з? щоденником
? ? ? ?
? з листом друга
? ?з чужою та?мницею
?? 13. Сутн?сть внутр?шнього конфл?кту в зб?рц? Ш. Бодлера «Кв?ти
зла» – це дисгармон?я м?ж
? уявленнями р?зних людей
? ?деалом ? д?йсн?стю
24
? ? ? ?
?? 14. Ф. Кафка ? автором твор?в
?
?
?
?
«С?льський л?кар», «Сторонн?й», «Замок»
«Процес», «Перевт?лення», «Чума»
«Процес», «Замок», «Перевт?лення»
«Перевт?лення», «По кому подзв?н», «Процес»
? ? ? ?
?? 15. Персонажами твору О. де Бальзака «Гобсек» ?
?
?
?
?
Мальво, Кастель, Р??
Дерв?ль, Мальво, де Ресто
Сорель, де Реналь, Фуке
Сантьяго, Манол?но, Дерв?ль
? ? ? ?
?? 16. Вважа?ться, що у Франц?? першу спробу написати поез?ю
верл?бром було зд?йснено
? В. Гюго
? Ш. Бодлером
? ? ? ?
? Ф. Рабле
? А. Рембо
?? 17. Б. Пастернак ставився до життя з позиц??
?
?
?
?
ф?лософ??
рел?г??
психолог??
?стор??
? ? ? ?
?? 18. Поема «Нещасн?» належить перу
?
?
?
?
М. Некрасова
П. Верлена
Г?йома Аполл?нера
А. Ахматово?
? ? ? ?
?? 19. У роман? Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» час
?
?
?
?
руха?ться по колу
зника? в «кишенях простору»
н?коли не псу?ться
залежить в?д динам?чност? життя людини
? ? ? ?
?? 20. У постмодерн?стських творах в?дображення обряду ?н?ц?ац??
пов’язане з
?
?
?
?
ритуальним давньогрецьким танком
культом жертвоприношення
принадами св?тського життя
випробуваннями, подоланням перешкод
? ? ? ?
25
??????? ??????????
? уявленнями людини в р?зн? пер?оди
?? життя
? порядн?стю й розбещен?стю
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 4
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 4
28
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 5
?? 7. Одн??ю з основних ознак твору Дж. Джойса «Джакомо Джойс» ?
? описов?сть
? д?алог?чн?сть мовлення
? ? ? ?
? фрагментарн?сть
? афористичн?сть
?? 8. Поетична зб?рка «Бест?ар?й» належить перу
? О. Блока
? Ш. Бодлера
? ? ? ?
? Г?йома Аполл?нера
? А. Рембо
?? 9. Найстрашн?шим у стосунках м?ж людьми Ш. Бодлер вважав
?
?
?
?
лицем?рство
зраду
образу
нелюбов
? ? ? ?
?? 10. До раннього модерн?зму належать
?
?
?
?
символ?зм, ?мажизм, ?мажин?зм
?мпрес?он?зм, символ?зм, неоромантизм
неоромантизм, дада?зм, супрематизм
неоромантизм, ?мажин?зм, експрес?он?зм
? ? ? ?
?? 11. Ч. Д?ккенс був переконаний, що сусп?льство можна зм?нити
шляхом
?
?
?
?
пол?тичного реформування
запровадження народно? осв?ти
перевиховання людей
реформування економ?ки
? ? ? ?
?? 12. Д?я роману М. Булгакова «Майстер ? Маргарита» розпочина?ться
?
?
?
?
на Невському проспект?
в Ки?в?
на Патр?арших ставках
на даху московського будинку
? ? ? ?
?? 13. У твор? О. Уайльда «Портрет Дор?ана Грея» один з постулат?в естетизму сформульовано так: «Мистецтво зак?нчу?ться
там, де…
?
?
?
?
почина?ться реальн?сть»
володарю? краса»
почина?ться життя»
пану? реальн?сть»
? ? ? ?
?? 14. Основними напрямами й теч?ями рос?йсько? поез?? «ср?бно? доби» ?
? ?мпрес?он?зм, символ?зм, неоромантизм, футуризм
? символ?зм, акме?зм, футуризм, ?мажин?зм
? ? ? ?
? футуризм, ?мпрес?он?зм, ?мажизм, акме?зм
? символ?зм, ?мажизм, акме?зм, експрес?он?зм
30
?? 16. Поети-символ?сти к?нця XIX ст. вважали себе
? вта?мниченими обранцями
? захисниками правди
? видобувачами поетичного вогню
? шукачами пригод
? ? ? ?
?? 17. ?м’я головно? геро?н? п’?си Г. ?бсена «Ляльковий д?м» –
? Мар?я
? Нора
? ? ? ?
? Ел?за
? Сиб?л
?? 18. Ч. Д?ккенс опубл?кував сво? перше опов?дання п?д псевдон?мом
? П?кв?к
? У?лб?
? ? ? ?
? Боз
? Н?кклб?
?? 19. У твор? Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» першу людину, яку було поховано в селищ? Макондо, звали
? Мельх?седек
? Сераф?кус
? ? ? ?
? Мельк?адес
? Танатос
?? 20. «Новому баченню св?ту» в межах л?тератури постмодерн?зму
притаманна
? ч?тка обумовлен?сть часу, м?сця та д??
? ор??нтован?сть виключно на суб’?ктивн?сть
та ?ррац?ональн?сть мистецтва
? ? ? ?
? настанова на пошук духовних засад буття
? втрата моральних ор??нтир?в, дисгармон?я
?? 21. Уперше терм?н «сюрреал?зм» у л?тератур? використав
? Л. Арагон
? Г?йом Аполл?нер
? ? ? ?
? Пабло Неруда
? А. Бретон
?? 22. У
?
?
?
?
творчост? поет?в-символ?ст?в митець сприймався як
диявол
янгол
? ? ? ?
рем?сник
бог
31
??????? ??????????
?? 15. Наприк?нц? життя О. де Бальзак щодо вс?х сво?х твор?в, п?дписаних псевдон?мом, вир?шив
? передати авторськ? права другов?
? визнати власне авторство
? ? ? ?
? категорично в?дмовитися в?д авторства
? передати авторськ? права дружин?
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 5
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 5
34
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 6
?? 7. На думку В. В?тмена, знищення у св?т? не ?сну?, ? лише
? «та?мничий зв’язок»
? «в?чне оновлення»
? ? ? ?
? «озеро неба»
? «пост?йне повернення»
?? 8. Фундатором ф?лософ?? позитив?зму ?
? ?. Кант
? Ф. Н?цше
? О. Конт
? З. Фройд
? ? ? ?
?? 9. Висловлювання «Т?, що в прекрасному здатн? побачити прекрасне, – люди культурн?. У них ? над?я» належить
? О. Уайльду
? О. де Бальзаку
? ? ? ?
? Ф. Досто?вському
? Б. Брехту
?? 10. Тв?р М. Павича «Дамаскин» ? зразком
? модерн?стсько? л?тератури
? екзистенц?йно? л?тератури
? постмодерн?стсько? л?тератури
? л?тератури «потоку св?домост?»
?? 11. Автором поез?? «Забут? ар??ти» ?
? О. Блок
? Г?йом Аполл?нер
? Р.М. Р?льке
? П. Верлен
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 12. Правильним ? твердження: «В опов?данн? Ф. Кафки “Перевт?лення” свою справжню сутн?сть...
? виявила сестра головного героя»
? виявив Грегор Замза»
? ? ? ?
? виявили вс? родич? головного героя»
? виявив пов?рений»
?? 13. Пров?дною ознакою кубофутуризму як л?тературно? теч?? ?
? синкретизм
? колажн?сть
? ? ? ?
? симультане?зм
? епатажн?сть
?? 14. О. де Бальзака називають майстром
? психолог?чного роману
? побутового роману
? соц?ального роману
? ?деолог?чного роману
? ? ? ?
?? 15. Мотив спокою ма? ключове значення в поетичн?й творчост?
? Р.М. Р?льке
? А. Ахматово?
36
?? 16. Персонажами роман?в Ф. Досто?вського ?
? Карамазов, Карен?н, Лев?н
? Мишк?н, Раскольников, Карамазов
? Раскольников, Лев?н, Ростов
? Раскольников, Карамазов, Катавасов
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 17. Головна геро?ня п’?си Г. ?бсена «Ляльковий д?м» на заувагу чолов?ка про те, що вона передус?м дружина ? мати, в?дпов?да?, що
кр?м того ма? «священн?» обов’язки перед
? батьком
? сусп?льством
? ? ? ?
? св?том
? самою собою
?? 18. Перу Б. Пастернака належать поез??
? «Замет?ль», «Венец?я», «Весна», «Царськосельська ода»
? «Зимова н?ч», «Визначення поез??», «Венец?я», «Вакханал?я»
? «Уроки англ?йсько?», «Сон», «Шексп?р»,
«Послухайте!»
? ? ? ?
? «Уривок», «Л?тн?й сад», «Зимова н?ч»,
«Визначення поез??»
?? 19. У роман? Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» селище Макондо охопила пошесть
? радост?
? суму
? ? ? ?
? безсоння
? страху
?? 20. К. Малевич як митець модерн?стсько? доби ? найв?дом?шим
представником
? фов?зму
? абстракц?он?зму
? ? ? ?
? куб?зму
? супрематизму
?? 21. Ознаками зр?лого сюрреал?зму в л?тератур? ?
? бунт, заперечення старих традиц?й, культ абсурду
? в?дсутн?сть л?ричних в?дступ?в, об’?ктивн?сть
? культ почутт?в, захоплення фольклором
? фантастикою
? ? ? ?
? використання ефекту очуднення,
ф?лософ?чн?сть
?? 22. В обмеженн? всього св?ту власним «я» звинувачували
? унан?м?ст?в
? ?мажин?ст?в
? ? ? ?
? експрес?он?ст?в
? ?мпрес?он?ст?в
37
??????? ??????????
? Г?йома Аполл?нера
? П. Верлена
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 6
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 6
40
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 7
?? 6. Мотив сп’ян?ння характерний для поез??
? романтик?в
? реал?ст?в
? символ?ст?в
? натурал?ст?в
? ? ? ?
?? 7. Ут?лен? у творчост? А. Камю концепц?? виявляють чимало
сп?льних рис ?з ф?лософ??ю
? прагматизму
? позитив?зму
? ? ? ?
? конфуц?анства
? екзистенц?ал?зму
?? 8. Розкриваючи психолог?ю геро?в роману «Анна Карен?на», автор
застосову?
? внутр?шн? монологи
? д?алоги
? ? ? ?
? л?ричн? в?дступи
? пол?логи
?? 9. У
?
?
?
?
твор? Дж. Джойса «Джакомо Джойс»
наявн? факти б?ограф?? автора
цитуються твори митц?в-попередник?в
наявн? мотиви сх?дно? поез??
ус? под?? ? вигаданими
?? 10. «Ангелом ? демоном» водночас П. Верлен називав
? Ш. Бодлера
? Г?йома Аполл?нера
? А. Рембо
? С. Малларме
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 11. Особлива увага до форми художнього твору притаманна
? романтикам
? унан?м?стам
? ? ? ?
? символ?стам
? ?мпрес?он?стам
?? 12. У
?
?
?
?
роман? Ф. Досто?вського «Злочин ? кара» зображено тип
героя-селянина
героя-?нтелектуала
? ? ? ?
героя-борця
героя-науковця
?? 13. Герой твор?в Ф. Кафки не може позбутися страху й в?дчаю,
тому що
? надто великим ? розрив м?ж ?деалом ? д?йсн?стю
? не може осягнути та?мниц? св?ту лише розумом
? пост?йно носить у соб? ц? в?дчуття, ? заручником св?ту
? ? ? ?
? сприйма? природу як живу ?стоту, п?дкорю?ться ?? законам
42
? ? ? ?
?? 15. Теза «?стина – дитя часу, а не авторитету» звучить у твор?
? «Джакомо Джойс» Дж. Джойса
? «Портрет Дор?ана Грея» О. Уайльда
? ? ? ?
? «Червоне ? чорне» Стендаля
? «Життя Гал?лея» Б. Брехта
?? 16. «Небезпечним морал?стом, богохульником ? анарх?стом» сучасники вважали
? Г?йома Аполл?нера
? А. Рембо
? ? ? ?
? Ш. Бодлера
? В. В?тмена
?? 17. П?сля публ?кац?? роману Ч. Д?ккенса «Пригоди Ол?вера Тв?ста»
? автора зв?льнили з роботи ? змусили сплатити штраф
? уряд створив спец?альну ком?с?ю для перев?рки наведених
у ньому факт?в
? автор отримав престижну л?тературну прем?ю
? ? ? ?
? було вилучено з продажу ? знищено весь
його наклад
?? 18. У роман? Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» засновники
роду Буенд?а – Хосе Аркад?о й Урсула – були
? представниками ворогуючих клан?в
? двоюр?дними братом ? сестрою
? ? ? ?
? д?тьми глав двох клан?в
? р?дними братом ? сестрою
?? 19. Поетичн? твори «Батьк?вщина», «Лицар на годину», «Ведмеже
полювання» належать перу
? О. Блока
? М. Некрасова
? ? ? ?
? Б. Пастернака
? А. Ахматово?
?? 20. Пров?дною ознакою постмодерн?стського стилю ? застосування
на вс?х р?внях тексту прийому
? очуднення
? гри
? ? ? ?
? марення
? абсурду
?? 21. Позасюжетн? елементи у творах митц?в-?мпрес?он?ст?в
? подають новий ракурс проблеми
? розширюють сприйняття головного
персонажа
43
??????? ??????????
?? 14. На думку В. В?тмена, любов здатна перемогти
? страх
? в?чн?сть
? зраду
? смерть
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 7
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 7
46
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 8
?? 7. Ефект затемнення тексту використано у творах
? Ш. Бодлера
? А. Камю
? А. Рембо
? М. Булгакова
? ? ? ?
?? 8. На ?деолог?чному р?вн? роману Ф. Досто?вського «Злочин ? кара»
Раскольников
? ?де на злочин заради справедливост?
? жертву? собою заради ?нших
? ? ? ?
? випробову? св?т на м?цн?сть
? жертву? ?ншими заради себе
?? 9. Автором твор?в «Музей старожитностей», «?вген?я Гранде»,
«Ел?ксир довгол?ття» ?
? О. де Бальзак
? Стендаль
? ? ? ?
? Ф. Кафка
? Б. Брехт
?? 10. Автоб?ограф?чний л?ричний щоденник створив сво?ми поетичними творами
? Р.М. Р?льке
? О. Блок
? ? ? ?
? П. Верлен
? А. Рембо
?? 11. Тв?р Дж. Джойса «Джакомо Джойс» почина?ться ?з запитання
? «Хто?»
? «Де?»
? ? ? ?
? «Як?»
? «Чому?»
?? 12. Ш. Бодлер ? автором твор?в
? «В?дчуття», «Самовиправдання», «Альбатрос»
? «В?дпов?дност?», «Г?мн крас?», «П’яний корабель»
? «Альбатрос», «Вечорова гармон?я», «Г?мн крас?»
? «Зосередження», «Альбатрос», «Меланхол?я»
? ? ? ?
?? 13. Сп?льною ознакою «еп?чного театру» Б. Брехта й концепц?? театру
К. Стан?славського ?
? в?рн?сть традиц?ям класично? драматург??
? зображення д?йсност? в ус?й ?? суперечливост?
? бажання емоц?йно вразити глядача
? ? ? ?
? беззастережне в?дтворення актором задуму
драматурга
?? 14. Ворож?сть найближчих людей, ф?зичне й моральне приниження пережива? головний герой твору
? «Майстер ? Маргарита» М. Булгакова
? «Злочин ? кара» Ф. Досто?вського
48
?? 15. У поез?? Р.М. Р?льке по?днуються елементи
? романтизму, ?мпрес?он?зму, неоромантизму
? реал?зму, романтизму, символ?зму
? символ?зму, ?мпрес?он?зму, неоромантизму
? ?мажизму, ?мпрес?он?зму, ?мажин?зму
?? 16. Створення «пейзаж?в душ?» характерне для поез??
? П. Верлена
? Г?йома Аполл?нера
? А. Рембо
? Р.М. Р?льке
?? 17. Ф?нали багатьох твор?в Ч. Д?ккенса ?
? в?дкритими
? непередбачуваними
? фантастичними
? жорстокими
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 18. С?мейне життя подружжя Хельмер?в у п’?с? Г. ?бсена «Ляльковий д?м» засноване на
? коханн? й поваз?
? обман? й его?зм?
? ? ? ?
? почутт? обов’язку
? вза?мн?й домовленост?
?? 19. У роман? Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» пророцтво
звучить так: «Перший з роду буде до дерева прив’язаний,
останнього з роду…
? забере вода»
? посадять на трон»
? ? ? ?
? з дерева зн?муть»
? з’?дять мурахи»
?? 20. До постмодерн?зму як етапу розвитку л?тератури належать твори
? Ф. Кафки, Дж. Джойса, М. Пруста
? Р. Баха, К. Кастанеди, М. Павича
? ? ? ?
? У. Еко, Кнута Гамсуна, М. Булгакова
? Р.М. Р?льке, Г?йома Аполл?нера, Ф. Бегбедера
?? 21. Представниками неоромантизму в л?тератур? ?
? Кнут Гамсун, Дж. Конрад, Т.С. Ел?от,
Ф. Гарс?а Лорка
? А. Конан Дойль, Кнут Гамсун, Джек Лондон,
Р.Л. Ст?венсон
? Джек Лондон, Р.Л. Ст?венсон, С. Цвайг,
С. Жеромський
? Ф. Гарс?а Лорка, Кнут Гамсун, А. Доде,
В. Незвал
? ? ? ?
49
??????? ??????????
? «Перевт?лення» Ф. Кафки
? «Портрет Дор?ана Грея» О. Уайльда
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 8
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 8
52
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 9
?? 7. У ф?нал? пов?ст? О. де Бальзака «Гобсек»
? графиня де Ресто виходить зам?ж за Максима де Трая
? головний герой запов?да? сво? грош?
Ернесту де Ресто
? головний герой розорю?ться
? ? ? ?
? Ернест де Ресто отриму? можлив?сть
одружитися з Кам?ллою
?? 8. Паралельно з романом «Чума» його автор написав ф?лософський
тв?р
?
?
?
?
«М?ф про С?з?фа»
«Метаф?зика абсурду»
«Бунт?вна людина»
«Вигнання ? царство»
? ? ? ?
?? 9. В ?стор?? л?тератури М. Некрасов в?домий як представник
?
?
?
?
символ?зму
реал?зму
романтизму
натурал?зму
? ? ? ?
?? 10. Б. Брехт прийшов у мистецтво в
?
?
?
?
90-х роках XIX ст.
20-х роках XX ст.
30-х роках XX ст.
10-х роках XX ст.
? ? ? ?
?? 11. Представники французького символ?зму X?X ст. на початку
сво?? д?яльност? належали до поетичного угруповання
?
?
?
?
«Кентавр»
«Парнас»
«Ол?мп»
«Пегас»
? ? ? ?
?? 12. Стендаля вважають майстром
?
?
?
?
соц?ально-побутово? прози
ф?лософсько-психолог?чно? прози
ф?лософсько? прози
соц?ально-психолог?чно? прози
? ? ? ?
?? 13. В?домий роман Ч. Д?ккенса ма? назву «Посмертн? записки…
?
?
?
?
т?тоньки Ем?л?»
м?стера Н?кклб?»
П?кв?кського клубу»
мого друга»
? ? ? ?
?? 14. Сутн?сть основно? проблеми у творах Ф. Досто?вського зазвичай
розкрива?ться в процес?
? боротьби
? експерименту
54
? ? ? ?
?? 15. «У мене нема? зац?кавленост? л?тературою, л?тература – це
я сам, це мо? т?ло ? кров, ? бути ?ншим я не можу», – писав
про свою творч?сть
? Ф. Досто?вський
? Ф. Кафка
? ? ? ?
? Б. Брехт
? Л. Толстой
?? 16. Твердження «Померли вс? Боги, залишилась одна людина» належить
? Ф. Н?цше
? А. Бергсону
? ? ? ?
? З. Фройду
? А. Шопенгауеру
?? 17. Одн??ю з пров?дних ознак творчо? манери Ч. Д?ккенса ?
? поглиблений психолог?зм
? досл?дження причин ? умов формування характер?в геро?в
? навмисне ускладнення характер?в позитивних
персонаж?в
? ? ? ?
? в?дсутн?сть ч?тко виражено? морально? позиц??
автора
?? 18. Перша публ?кац?я молодого поета М. Некрасова з’явилася в
? Цюриху
? Петербурз?
? ? ? ?
? Н?цц?
? Москв?
?? 19. У
?
?
?
?
роман? Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» неб?жчики
н?коли не повертаються з? св?ту мертвих
стар?ють, як ? жив?
? ? ? ?
завжди повертаються до живих
можуть допомогти живим
?? 20. Поетиц? постмодерн?зму притаманн?
? синкретизм, культ розуму, ун?версал?зм
? рац?онал?зм, м?месис, ??рарх?я жанр?в
? ?нтертекстуальн?сть, ?рон?чн?сть, колажн?сть
? симультане?зм, гармон?йн?сть форми
? ? ? ?
?? 21. ?нту?тив?зм А. Бергсона заснований на переконаност? в тому, що
? глибинну сутн?сть св?ту можна осягнути т?льки за допомогою
?нту?ц??
? в?дсутн?сть ?нту?тивного сприйняття св?ту позбавля? людину
майбутнього
? наявн?сть в людини ?нту?ц?? як тако? вже ?
? ? ? ?
моментом творчост?
? ?нту?ц?я ? одним з вияв?в ?нтелекту людини
55
??????? ??????????
? дискус??
? анал?зу
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 9
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 9
58
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 10
?? 7. Ун?кальн?сть конструкц?? художньо? реальност? в роман? М. Булгакова «Майстер ? Маргарита» поляга? в наявност?
?
?
?
?
двох св?т?в
л?ричних в?дступ?в
трьох св?т?в
?сторичного тла
? ? ? ?
?? 8. Остаточна редакц?я твору О. де Бальзака «Гобсек» ув?йшла до
? «Ф?лософських етюд?в»
? «Сцен паризького життя»
? ? ? ?
? «Сцен приватного життя»
? «Анал?тичних етюд?в»
?? 9. Основною темою твор?в Ф. Досто?вського ?
?
?
?
?
боротьба добра з? злом у людськ?й душ?
в?чний пошук ?стини й доброти
пошук любов? в ?нш?й людин?
пошук сенсу життя
? ? ? ?
?? 10. «Моральне життя людини – для митця лише частина об’?кта. А моральн?сть мистецтва поляга? в досконалому використанн? недосконалих засоб?в» – цитата з твору
?
?
?
?
«Злочин ? кара» Ф. Досто?вського
«Чума» А. Камю
«Портрет Дор?ана Грея» О. Уайльда
«Червоне ? чорне» Стендаля
? ? ? ?
??????? ??????????
?? 11. Етапи творчост? А. Камю умовно називають
?
?
?
?
бунт, в?дсторонення, повернення
абсурд, бунт, вигнання
абсурд, примирення, розчарування
вигнання, в?дсторонення, бунт
? ? ? ?
?? 12. Перу Ф. Н?цше належить праця
?
?
?
?
«Св?т як воля ? уявлення»
«Так казав Заратустра»
«Критика чистого розуму»
«Символ?ка духу»
? ? ? ?
?? 13. Щоденник Ш. Бодлера ма? назву
?
?
?
?
«М?й неспок?йний розум»
«Мо? оголене серце»
«Моя вта?мничена муза»
«Моя хвороблива уява»
? ? ? ?
?? 14. «Бунт?вн?» письменники-сюрреал?сти XX ст. вважали сво?м
попередником
? Ш. Бодлера
? А. Рембо
60
? ? ? ?
?? 15. ?мпрес?он?стична манера зображення притаманна поез?ям
? Ш. Бодлера
? В. В?тмена
? ? ? ?
? П. Верлена
? Р.М. Р?льке
?? 16. Автором твор?в «Життя Гал?лея», «Мат?нка Кураж та ?? д?ти» ?
? О. Уайльд
? Е.М. Хем?нгуей
? ? ? ?
? Б. Брехт
? О. де Бальзак
?? 17. П’?са «Ляльковий д?м» належить до
? «?мпрес?он?стичного» пер?оду творчост? Г. ?бсена
? «символ?стського» пер?оду творчост? Г. ?бсена
? «романтичного» пер?оду творчост? Г. ?бсена
? «реал?стичного» пер?оду творчост? Г. ?бсена
? ? ? ?
?? 18. Назва поеми М. Некрасова «Кому на Рус? жити…» зак?нчу?ться
словом
? «г?рше»
? «краще»
? ? ? ?
? «добре»
? «весел?ше»
?? 19. Назва одн??? з теч?й у живопис? «нового мистецтва» ХХ ст. –
«фов?зм» – походить в?д французького слова, що переклада?ться як
? слабкий
? затухаючий
? ? ? ?
? чутт?вий
? дикий
?? 20. У твор? Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» долю родини
Буенд?а було записано на пергаментах
? санскритом
? новогрецькою мовою
? ? ? ?
? латиною
? давньогрецькою мовою
?? 21. Неоромантичний герой – це
? слабка людина, яка п?дкорю?ться сусп?льству, уника? ризику
й складних обставин
? геро?чна особист?сть, яка не потребу? визнання сво?? сили й ун?кальност? сусп?льством, сама для себе створю? неповторний св?т
? мужня людина, яка протисто?ть сусп?льству, не бо?ться ризикувати, потрапля? в незвичайн? обставини
61
??????? ??????????
? С. Малларме
? П. Верлена
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 10
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 10
64
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 11
?? 7. Спадко?мцем ? посл?довником П. Верлена щодо сприйняття
св?ту в музичн?й гармон?? був
?
?
?
?
С. Малларме
О. Блок
А. Рембо
В. Брюсов
? ? ? ?
?? 8. Перу В. В?тмена належать поез??
? «П?сня про себе», «М?ст М?рабо», «П’яний корабель»
? «Тривога», «Смерть», «Екзотичний аромат»
? «?вропа», «Бостонська балада», «П?сня про себе»
? ? ? ?
? «Поетичне мистецтво», «М?ст М?рабо»,
«Тривога»
?? 9. Жанр твору М. Булгакова «Майстер ? Маргарита» –
? фантастичний, ком?чний, психолог?чний роман
? ф?лософський, фантастичний, сатиричний
роман
? ? ? ?
? сатиричний, м?стичний, побутовий роман
? м?стичний, фантастичний, арха?чний роман
?? 10. Жуль?н – ?м’я головного персонажа твору
? «Червоне ? чорне»
? «Гобсек»
? «Життя Гал?лея»
? «П?сня про себе»
?? 11. «Батьками» модерн?стсько? прози називають
? Ф. Кафку, А. Камю, Т. Манна
? Т. Манна, М. Булгакова, Г. Белля
? Ф. Кафку, М. Пруста, Дж. Джойса
? М. Булгакова, М. Пруста, Дж. Джойса
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 12. Перша редакц?я твору О. де Бальзака «Гобсек» мала назву
? «Батько Гор?о»
? «Адвокат»
? ? ? ?
? «Небезпеки розпусти»
? «Лихвар»
?? 13. Один з геро?в роману О. Уайльда «Портрет Дор?ана Грея» зауважив: «Правда життя в?дкрива?ться нам саме у вигляд?…
? чудес»
? парадокс?в»
? ? ? ?
? антитез»
? жарт?в»
?? 14. Сп?льною ознакою багатьох твор?в Ф. Досто?вського ?
? протиставлення ?деалу та д?йсност?
? вбол?вання за людину
? ? ? ?
? увага до урбан?стично? теми
? дух бунтарства
66
?
?
?
?
не може врятувати людей
ста? важлив?шим за дружбу
?дине може врятувати людськ? стосунки
ряту? т?льки чистих душею й помислами
? ? ? ?
?? 16. «Еп?чний театр» Б. Брехта
? продовжував традиц?? «ар?стотел?вського» театру
? в?дкидав основн? принципи «ар?стотел?вського» театру
? ?нтерпретував основн? принципи
«ар?стотел?вського» театру
? ? ? ?
? базувався на принципах класицистичного
театру
?? 17. Важливою ознакою творчост? Б. Пастернака ?
? фантасмагоричн?сть сюжет?в
? в?дчуття музики
? г?пербол?зац?я ? гротеск
? увага до сугестивного значення слова
? ? ? ?
?? 18. У твор? Ч. Д?ккенса «Пригоди Ол?вера Тв?ста» на навчання за
п’ять фунт?в стерл?нг?в Ол?вера хот?в забрати
?
?
?
?
сажотрус
пекар
продавець
фермер
? ? ? ?
?? 19. Коли геро? роману Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» закохуються, вони
?
?
?
?
глибоко поринають у самотн?сть
втрачають здатн?сть розвиватися
на сто рок?в дають сво?му роду щастя
в?дчувають, що втрачають свою самотн?сть
? ? ? ?
?? 20. Слово «к?тч» буквально означа?
?
?
?
?
робити, готувати
стиль, смак
пам’ять, спогад
халтура, несмак
? ? ? ?
?? 21. Новел? як жанру притаманн?
?
?
?
?
упов?льнений сюжет, неспод?ваний ф?нал
динам?чний сюжет, передбачуваний ф?нал
наявн?сть одн??? ключово? под??, в?дкритий ф?нал
динам?чний сюжет, неспод?ваний ф?нал
? ? ? ?
?? 22. ?мажин?сти на початку ХХ ст. писали насамперед про
? ориг?нальний художн?й образ
? побут ? проблеми села
67
??????? ??????????
?? 15. За романом А. Камю «Чума», у ситуац?? абсурдного лиха кохання
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 11
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 11
70
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 12
? «Життя Гал?лея» Б. Брехта
? «Перевт?лення» Ф. Кафки
? ? ? ?
?? 8. Майстром «шокових стикувань» у поетичних творах вважають
? Ш. Бодлера
? О. Блока
? ? ? ?
? Г?йома Аполл?нера
? А. Рембо
?? 9. У роман? М. Булгакова «Майстер ? Маргарита» назва будинку,
у якому розм?щувався МАССОЛ?Т, асоц?ювалася в москвич?в з
? л?тературною творч?стю
? рестораном
? ? ? ?
? книгарнею
? дачним товариством
?? 10. Головного героя твору О. де Бальзака «Гобсек» можна назвати
? ф?лософом-сто?ком
? ф?лософом-еп?курейцем
? ? ? ?
? ф?лософом-цин?ком
? ф?лософом-аскетом
?? 11. Перу Г?йома Аполл?нера належать твори
? «В?дпов?дност?», «Зосередження», «Альбатрос»
? «Зона», «М?ст М?рабо», «Лорелея»
? «П’яний корабель», «Вороння», «Голос?вки»
? «Пан Прюдом», «Тоб?», «Ос?ння п?сня»
? ? ? ?
?? 12. Зневажливе ставлення до штучност? л?тератури виявилося у
в?рш? П. Верлена
? «Якщо ти звелиш…»
? «Кошмар»
? ? ? ?
? «Поетичне мистецтво»
? «Меланхол?я»
?? 13. Тв?р Дж. Джойса «Джакомо Джойс» написано у форм?
? спогад?в в?д третьо? особи
? «потоку св?домост?» головного героя
? ? ? ?
? д?алогу головних геро?в
? двох окремих нарис?в
?? 14. Ф. Досто?вський найчаст?ше зображу? зло як
? вплив надзвичайних обставин
? викривлення людсько? натури
? одв?чну рису людського характеру
? вплив надприродних сил
? ? ? ?
?? 15. Проблема самотност? людини у св?т? ? одн??ю з центральних
у твор?
? «Перевт?лення»
? «Майстер ? Маргарита»
72
? ? ? ?
?? 16. Характерною ознакою «еп?чного театру» Б. Брехта ?
?
?
?
?
створення ?люз?? житт?под?бност?
вплив на ?нтелект глядача
еволюц?онування характер?в персонаж?в
емоц?йний вплив на глядача
? ? ? ?
?? 17. Поетична творч?сть Б. Пастернака розпочиналася в р?чищ?
?
?
?
?
?мажин?зму
акме?зму
футуризму
реал?зму
? ? ? ?
?? 18. Автором роману «Портрет митця замолоду» ?
?
?
?
?
Дж. Джойс
О. де Бальзак
О. Уайльд
Е.М. Хем?нгуей
? ? ? ?
?? 19. У героя твору Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» полковника Аурел?ано Буенд?а син?в було
?
?
?
?
п’ятнадцять
с?мнадцять
тринадцять
дванадцять
? ? ? ?
?? 20. Одним ?з ключових образ?в-символ?в постмодерного твору ?
?
?
?
?
дорога
дзеркало
лаб?ринт
море
? ? ? ?
?? 21. Конфл?кт у художньому твор? – це
? система значень ? понять, що виража? б?льше, н?ж безпосередн?й зм?ст сл?в
? сп?вв?дношення частин твору, що в?дображають складн?сть
зображуваних явищ життя
? з?ткнення протилежних погляд?в та ?нтерес?в,
загострення суперечностей, що творять
основу сюжету
? зображення характер?в ? обставин,
? ? ? ?
в?дображення житт?вих принцип?в
персонаж?в
?? 22. Правильним ? твердження: «Митц?в-модерн?ст?в...
? об’?днувала увага до традиц?й ? погляд?в представник?в
минулих покол?нь»
? об’?днував пошук в?чних ц?нностей ? найвищих почутт?в»
73
??????? ??????????
? «Старий ? море»
? «Чума»
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 12
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 12
76
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 13
?? 7. Роман М. Булгакова «Майстер ? Маргарита» було написано
протягом
?
?
?
?
1931–1939 рр.
1928–1940 рр.
1929–1937 рр.
1930–1938 рр.
? ? ? ?
?? 8. Л?ричний герой поез?й Ш. Бодлера
?
?
?
?
примирився з несправедлив?стю св?ту
перебува? в пост?йному пошуку досконалост?
розчарувався в соб? та св?тов?
втратив в?дчуття гармон?? та душевний спок?й
? ? ? ?
?? 9. Першим «дорослим» письменником, який зробив тему дитини
й дитинства одн??ю з основних у сво?й творчост?, ?
?
?
?
?
Ч. Д?ккенс
О. де Бальзак
А. Чехов
О. Уайльд
? ? ? ?
?? 10. Ф?зичний б?ль загострю? абсурдну ситуац?ю, що в?дбува?ться з
геро?м на початку твору
?
?
?
?
«П’яний корабель» А. Рембо
«Перевт?лення» Ф. Кафки
«Злочин ? кара» Ф. Досто?вського
«Майстер ? Маргарита» М. Булгакова
? ? ? ?
??????? ??????????
?? 11. З образом Дор?ана Грея в роман? О. Уайльда пов’язане поняття
?
?
?
?
«король мистецтва»
«король життя»
«принц ?рон??»
«принц парадокс?в»
? ? ? ?
?? 12. Автором п’?си «Мат?нка Кураж та ?? д?ти» ?
?
?
?
?
О. Уайльд
Дж. Джойс
М. Павич
Б. Брехт
? ? ? ?
?? 13. На думку Л. Толстого, ?деальна людина
?
?
?
?
не може помилятися н?коли
ма? право на дек?лька помилок за життя
може помилятися й визнавати сво? помилки
ма? право помилитися лише один раз
?? 14. Дж. Джойс ? представником
? французько? л?тератури
? ?рландсько? л?тератури
? американсько? л?тератури
? норвезько? л?тератури
78
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 16. «Людина створена не для поразки… Людину можна знищити, а здолати не можна» – цитата з твору
?
?
?
?
Ф. Кафки
А. Камю
Е.М. Хем?нгуея
Л. Толстого
? ? ? ?
?? 17. «В?н ? батьком ново? драматург??, яка впритул п?д?йшла до
проблем сучасно? людини та ?? душ?. В?н першим показав внутр?шн? обличчя особистост?…» – так сказав про Г. ?бсена
?
?
?
?
Т.С. Ел?от
А. Чехов
Дж.Б. Шоу
Б. Брехт
? ? ? ?
?? 18. Головними персонажами твор?в М. Некрасова ?
?
?
?
?
селяни
пани
тварини
ж?нки
? ? ? ?
?? 19. Герой твору Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» полковник Аурел?ано
?
?
?
?
заплакав ще в живот? у матер?
народився з дивною посм?шкою на обличч?
н?коли не плакав у дитинств?
народився без ознак життя
? ? ? ?
?? 20. Визначними творами теоретика постмодерн?зму У. Еко ?
? «?люз??», «М?ст через в?чн?сть», «?дина»
? «Маятник Фуко», «?м’я троянди», «Остр?в
напередодн?»
? «Безсмертя», «См?шн? любов?», «Вальс на
? ? ? ?
прощання»
? «Колекц?онер», «Маг», «Мант?сса»
?? 21. В ?стор?ю драматург?? XX ст. «еп?чний театр» Б. Брехта ув?йшов як
?
?
?
?
мистецтво прийдешнього
абсурдне мистецтво
театр одного актора
творч?сть одного божев?льного
? ? ? ?
79
??????? ??????????
?? 15. «Етюди про звича?» О. де Бальзака складаються з
? трьох розд?л?в
? шести розд?л?в
? п’яти розд?л?в
? десяти розд?л?в
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 13
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 13
82
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 14
? селянську поез?ю
? акме?стську поез?ю
? ? ? ?
?? 8. З?знання О. Уайльда «У книги я вкладав лише талант, життю ж в?ддав…» зак?нчу?ться словами
?
?
?
?
«саме життя»
«сво? страждання»
«св?й ген?й»
«самого себе»
?? 9. Творч?сть Дж. Джойса належить до л?тератури
? експрес?он?зму
? символ?зму
? «потоку св?домост?»
? неоромантизму
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 10. «Золотим ?долом» у текст? твору названо героя
?
?
?
?
Г. Гарс?а Маркеса
О. де Бальзака
Б. Брехта
М. Павича
? ? ? ?
?? 11. Твердження «А коли любиш – то ? вбити не гр?х» належить
?
?
?
?
Раскольникову
Грегору
Сантьяго
Панлю
? ? ? ?
?? 12. Автором ?деограми «Зар?зана голубка й водограй» ?
? В. В?тмен
? Р.М. Р?льке
? ? ? ?
? Г?йом Аполл?нер
? О. Блок
?? 13. Ставлення Ф. Досто?вського до сво?х геро?в можна визначити як
?
?
?
?
критику недол?к?в
осуд
беззастережне виправдання
сп?вчуття
? ? ? ?
?? 14. Мотиви туги, страждання, зажуреност? притаманн? поез?ям
? В. В?тмена
? Ш. Бодлера
? ? ? ?
? Р.М. Р?льке
? П. Верлена
?? 15. Визначення «проклят? поети» належить
? Ж. Мореасу
? П. Верлену
84
? ? ? ?
?? 16. На думку одного з геро?в роману А. Камю «Чума», «Усе, що людина здатна виграти у гр? з чумою та життям, – це…
? розум ? сила»
? знання ? пам’ять»
? ? ? ?
? велич ? самозречення»
? смертний вирок»
?? 17. Автором роману «Доктор Живаго» ?
?
?
?
?
О. Блок
М. Булгаков
Ф. Досто?вський
Б. Пастернак
? ? ? ?
?? 18. Внутр?шн? життя персонаж?в п’?си Г. ?бсена «Ляльковий д?м»
розкрива?ться через
? довг? монологи
? п?дтекст
? ? ? ?
? д?алоги
? ремарки
?? 19. У роман? Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» в?дсутн? традиц?йне уявлення про
?
?
?
?
минулий час
майбутн?й час
звичайний плин часу
тепер?шн?й час
? ? ? ?
?? 20. Абстракц?он?зм – одна з теч?й живопису, що виникла
?
?
?
?
наприк?нц? XIX ст.
на початку XX ст.
в середин? XX ст.
наприк?нц? XX ст.
? ? ? ?
?? 21. Слово, в?д якого походить терм?н «?мпрес?он?зм», переклада?ться як
?
?
?
?
враження
переживання
напруження
вт?лення
? ? ? ?
?? 22. ?де? «?нту?тивно? ф?лософ??» об?рунтував
?
?
?
?
Ф. Н?цше
К. Юнг
А. Бергсон
А. Шопенгауер
? ? ? ?
85
??????? ??????????
? А. Рембо
? Ш. Бодлеру
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 14
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 14
88
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 15
?? 7. Головний герой роману О. Уайльда «Портрет Дор?ана Грея»
ладен в?ддати за в?чну молод?сть
?
?
?
?
життя
душу
здоров’я
друз?в
? ? ? ?
?? 8. За тв?р «Легенда про мертвого солдата» Б. Брехта було
?
?
?
?
нагороджено державною прем??ю
позбавлено н?мецького громадянства
удосто?но л?тературно? прем??
прем?йовано грошовою винагородою
? ? ? ?
?? 9. За Ш. Бодлером, у людин? сп?в?снують
?
?
?
?
неймов?рна краса й потворне зло
пошук сп?вчуття й бажання смерт?
хаос буття й прагнення до ?деалу
св?тла туга й п?дступн?сть
? ? ? ?
?? 10. Апостольським служ?нням нов?й поез??, без скандал?в ? шокуючо? творчост?, можна назвати д?яльн?сть поета-символ?ста
?
?
?
?
Ш. Бодлера
С. Малларме
А. Рембо
П. Верлена
? ? ? ?
?? 11. За Ф. Досто?вським, «найвищою формою людського ?снування» ?
?
?
?
?
доброзичлив?сть
прощення
сп?вчуття
любов
? ? ? ?
?? 12. Представник рос?йсько? поез?? «ср?бно? доби» О. Блок належав до
?
?
?
?
?мажист?в
символ?ст?в
експрес?он?ст?в
?мажин?ст?в
? ? ? ?
?? 13. На думку М. Булгакова, сумн?ви ?
?
?
?
?
головним людським гр?хом
нев?д’?мною рисою людсько? вдач?
необх?дною умовою осягнення ?стини
виявом звичайно? людсько? ц?кавост?
? ? ? ?
?? 14. У роман? А. Камю «Чума» пошесть використовував з метою
власно? наживи
?
?
?
?
90
Тарру
Р??
Коттар
Панлю
? ? ? ?
?
?
?
?
Ш. Бодлер
Ф. Кафка
Ф. Досто?вський
А. Камю
? ? ? ?
?? 16. На початку сво?? л?тературно? кар’?ри О. де Бальзак писав
?
?
?
?
ж?ноч? романи
шахрайськ? романи
пригодницьк? романи
детективн? романи
? ? ? ?
?? 17. В основу поез?? М. Некрасова «Роздуми б?ля парадного п?д’?зду»
покладено
?
?
?
?
розпов?дь А. Пана?во?
матер?ал газетно? хрон?ки
статтю з журналу «Сучасник»
власн? спостереження автора
? ? ? ?
?? 18. Г. Гарс?а Маркес ? письменником
?
?
?
?
бразильським
колумб?йським
аргентинським
парагвайським
? ? ? ?
?? 19. Егофутуристом у рос?йськ?й поез?? «ср?бно? доби» вважають
?
?
?
?
В. Хл?бникова
В. Маяковського
?горя Северянина
Д. Бурлюка
?? 20. К?тч у культур? й мистецтв? – це
? сучасний стиль
? антистиль
? метод
? прийом
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 21. Засновником куб?зму в малярств? вважа?ться
?
?
?
?
С. Дал?
П. П?кассо
К. Малевич
В. Канд?нський
? ? ? ?
?? 22. Ментальною темою н?мецько? л?тератури ? протиставлення
в характер? певного героя рис
?
?
?
?
бюргера ? художника
оптим?ста ? песим?ста
реал?ста ? романтика
романтика ? бюргера
? ? ? ?
91
??????? ??????????
?? 15. Письменником, про твори якого оф?ц?йне л?тературознавство
певний час в?дгукувалося, вживаючи слово «маячня», ?
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 15
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 15
94
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 16
?? 7. Л?ричний герой поез?й Ш. Бодлера
? пост?йно протисто?ть добру й гармон??, але намага?ться знайти
?х у соб?
? розгублений, неспок?йний, шука? в?дпов?д? на в?чн? питання ?
не знаходить ?х
? задля добра готовий в?дступитися
в?д власних духовних шукань
? ? ? ?
? ставить власн? в?дчуття вище за прояви св?ту,
знаходить у соб? добро й вищу справедлив?сть
?? 8. Основною у творчост? Ч. Д?ккенса можна вважати проблему
?
?
?
?
традиц?й ? звича?в Англ??
дитини ? ставлення до не? в сусп?льств?
превалювання сил зла над добром
в?чного пошуку ?стини й досконалост?
? ? ? ?
?? 9. «Додатковим ефектом», який справляють твори Ф. Кафки, на
думку самого автора, ?
? страх
? см?х
? ? ? ?
? сум
? сором
?? 10. За осв?тою О. де Бальзак був
? л?карем
? журнал?стом
? юристом
? священиком
?? 11. Неоромантизм виник як реакц?я на
? експрес?он?зм
? натурал?зм
? романтизм
? ?мпрес?он?зм
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 12. За Б. Брехтом, техн?кою «очуження» в «еп?чному театр?» мають
волод?ти
? глядач?
? драматурги
? ? ? ?
? актори
? вс?
?? 13. «Моральне життя людини – для митця лише частина
об’?кта. А моральн?сть мистецтва поляга? в досконалому
використанн? недосконалих засоб?в» – цитата з авторсько? передмови до твору
? Л. Толстого
? Ф. Кафки
? ? ? ?
? О. Уайльда
? А. Камю
96
?? 15. Цитата з роману А. Камю «Чума» «Щоб стати святим, треба
жити. Тож…» зак?нчу?ться словом
? «весел?ться»
? «розважайтеся»
? ? ? ?
? «бор?ться»
? «працюйте»
?? 16. Одн??ю з основних особливостей художнього св?ту В. В?тмена ?
? косм?зм, ф?лософ?чн?сть сприйняття
? переконан?сть в обмеженост? ф?зичних
? духовних можливостей людини
? ? ? ?
? настро? занепадництва й знев?ри
? поетизац?я с?льського життя
?? 17. Ч. Д?ккенс був переконаний, що сусп?льство можна зм?нити шляхом
? пол?тичних реформ
? запровадження народно? осв?ти
? ? ? ?
? перевиховання людей
? економ?чних реформ
?? 18. Головна геро?ня п’?си Г. ?бсена «Ляльковий д?м» протесту? проти
? примусово? ж?ночо? прац?
? «чолов?чих» закон?в у сусп?льств?
? ? ? ?
? обмежень у галуз? ж?ночо? осв?ти
? войовничих фем?н?сток
?? 19. Роман Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» зак?нчу?ться
? в?дкритим ф?налом
? есхатолог?чним мотивом
? ? ? ?
? народженням дитини
? вес?ллям головних геро?в
?? 20. Автором твор?в «?стор?я пана Зоммера», «Голуб», «Контрабас» ?
? П. Зюск?нд
? К. Кастанеда
? ? ? ?
? Х. Кортасар
? М. Лев?
?? 21. Загальною назвою л?тературно-мистецьких теч?й нереал?стичного спрямування, що виникли як заперечення традиц?йних
форм та естетики минулого, ?
? модерн?зм
? акме?зм
97
??????? ??????????
?? 14. Под?? в роман? Ф. Досто?вського «Злочин ? кара» в?дбуваються
протягом
? трьох д?б
? шести м?сяц?в
? ? ? ?
? двох тижн?в
? трьох м?сяц?в
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 16
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 16
100
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 17
? ?сторична особа
? знедолена дитина
? ? ? ?
?? 7. Терм?н «маг?чний реал?зм» виник у середин? XX ст. в
? н?мецьк?й л?тератур?
? австр?йськ?й л?тератур?
? ? ? ?
? латиноамериканськ?й л?тератур?
? рос?йськ?й л?тератур?
?? 8. Актор «еп?чного театру» Б. Брехта ма? спонукати глядача
? замислитися над долею героя
? переживати й нервувати
? ? ? ?
? приймати на в?ру запропонован? висновки
? в усьому сперечатися з автором
?? 9. Найв?дом?шим твором Дж. Джойса визнано роман
? «В?йна ? мир»
? «Ул?сс»
? «Процес»
? «Червоне ? чорне»
?? 10. Ф. Досто?вський називав св?й художн?й метод
? хаотичним реал?змом
? фантастичним реал?змом
? песим?стичним реал?змом
? символ?чним реал?змом
?? 11. Американський поет В. В?тмен
? в?дкинув канони традиц?йного в?ршування
? розвивав нац?ональн? л?тературн? традиц??
? широко використовував фольклорн? елементи
? створював в?рш? у вигляд? малюнк?в
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 12. За жанром тв?р Л. Толстого «Анна Карен?на» визначають як
? соц?ально-психолог?чний роман
? побутово-психолог?чний роман
? ? ? ?
? соц?ально-кваз??сторичний роман
? ф?лософсько-?сторичний роман
?? 13. Перетворенням героя на дивну потворну ?стоту розпочина?ться
один ?з твор?в
? О. Уайльда
? Е.М. Хем?нгуея
? ? ? ?
? Л. Толстого
? Ф. Кафки
?? 14. Ш. Бодлер сприймав сучасний йому св?т як
? суц?льне добро
? царство зла
? оазу краси
? ланцюг випадковостей
102
? ? ? ?
?
?
?
?
1967
1973
1945
1970
р.
р.
р.
р.
? ? ? ?
?? 16. А. Ахматову було нагороджено м?жнародною прем??ю
?
?
?
?
Н?меччини
?тал??
Франц??
Англ??
? ? ? ?
?? 17. Персонаж п’?си Г. ?бсена «Ляльковий д?м» адвокат Хельмер –
?
?
?
?
добросов?сний, педант, естет
груб?ян, его?ст, нахаба
кар’?рист, неохайний, жад?бний
самовпевнений, злостивий, непунктуальний
? ? ? ?
?? 18. Автором поетично? зб?рки «Камерна музика» ?
?
?
?
?
Ш. Бодлер
Г?йом Аполл?нер
Дж. Джойс
Р.М. Р?льке
? ? ? ?
?? 19. У роман? Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» дощ ?шов
?
?
?
?
три роки дев’ять м?сяц?в ? один день
два роки десять м?сяц?в
чотири роки одинадцять м?сяц?в ? два дн?
два роки одинадцять м?сяц?в
? ? ? ?
?? 20. Модерн?зм вияви к?тчево? культури
? визнавав сучасною формою мистецтва
? в?дкидав, шукаючи ун?версальних
виражальних засоб?в
? не знав, бо це явище виникло п?зн?ше
? використовував, щоб захопити читача
? ? ? ?
?? 21. «Система в?ршованих рядк?в, що не мають рими, в?ршового
розм?ру; ритм?чна ?дн?сть ?рунту?ться лише на ?нтонац?йн?й под?бност?» – цей опис ? визначенням
?
?
?
?
секстини
верл?бру
канцони
станс?в
? ? ? ?
?? 22. Представниками натурал?зму в л?тератур? XIX ст. ?
? Г. де Мопассан, А. Чехов, Т.С. Ел?от, Дж. Джойс
? Е. Золя, Ж. Шанфльор?, Л. Дюрант?, О. Уайльд
103
??????? ??????????
?? 15. У Радянському Союз? повний текст роману М. Булгакова «Майстер ? Маргарита» вперше було опубл?ковано
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 17
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 17
106
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 18
?? 7. Геро? роману А. Камю «Чума» переконуються в тому, що в неспод?ван?й ситуац?? треба
? залишатися ?ндив?дуал?стом
? чесно робити свою справу
? ? ? ?
? вчитися бути колектив?стом
? зрозум?ти сенс свого життя
?? 8. П. Верлен ? автором твор?в
? «Кошмар», «Зона», «Кортеж»
? «Туга», «Знемога», «Марення»
? «Марення», «Гамлет», «Зимова н?ч»
? «Голос?вки», «Голова фавна», «Поетичне
мистецтво»
? ? ? ?
?? 9. «?дина зброя людини – воля та розум» – цитата з твору
? Е.М. Хем?нгуея
? М. Булгакова
? ? ? ?
? Б. Брехта
? А. Камю
?? 10. Творч?сть Б. Брехта репрезенту? л?тературу
? Норвег??
? Польщ?
? Н?меччини
? Англ??
?? 11. У
?
?
?
?
л?тератур? ХХ ст. пров?дною ? проблема
мистецтва та м?с?? митця
земного кохання та зради
глобальних потряс?нь
особистост? та влади
?? 12. Герой роман?в Ф. Досто?вського зазвичай ?
? нос??м певно? ф?лософсько? «теор??»
? самозакоханою людиною
? сильною особист?стю
? «природною» людиною
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 13. В?домо, що спочатку роман «Майстер ? Маргарита» було задумано автором як тв?р про
? Бога
? кохання
? ? ? ?
? диявола
? в?ру
?? 14. Сво? траг?чне св?тосприйняття й в?дчуття приреченост? вважав
особистою покарою
? М. Булгаков
? Ф. Досто?вський
? ? ? ?
? Ш. Бодлер
? Ф. Кафка
108
?? 17. Л?ричний герой поез?й Б. Пастернака почува?ться у св?т?
? ?диним ? неповторним богом
? слабкою ? безпорадною ?стотою
? ? ? ?
? актором на сцен? театру життя
? м?рилом ус?х речей
?? 18. Невдовз? п?сля зак?нчення школи Ч. Д?ккенс почав працювати
?
?
?
?
сажотрусом
продавцем
репортером
чистильником взуття
? ? ? ?
?? 19. За Г. Гарс?а Маркесом, з позиц?й «маг?чного реал?зму» авторов?
дозволено
?
?
?
?
фантазувати
все
бути собою
бути нещирим
? ? ? ?
?? 20. Виникнення постмодерн?зму в л?тератур? умовно датують
?
?
?
?
90-ми роками ХХ ст.
50-ми роками ХХ ст.
70-ми роками ХХ ст.
40-ми роками ХХ ст.
? ? ? ?
?? 21. До явищ раннього модерн?зму належать
?
?
?
?
романтизм, символ?зм, ?мпрес?он?зм
символ?зм, дада?зм, неоромантизм
?мпрес?он?зм, символ?зм, неоромантизм
?мажизм, ?мпрес?он?зм, неоромантизм
? ? ? ?
?? 22. В основ? «еп?чного театру» лежить
?
?
?
?
залучення глядача до под?й драматичного твору
звернення до почутт?в глядача
зображення загальних законом?рностей буття
збудження ?нтересу глядача до розв’язки п’?си
? ? ? ?
109
??????? ??????????
?? 15. Романтичний образ легендарно? Лореле? надихнув на створення
художнього твору
? Г?йома Аполл?нера
? О. Уайльда
? ? ? ?
? О. Блока
? Ф. Кафку
?? 16. Головним предметом досл?дження в художньому св?т? Л. Толстого ?
? стосунки в любовному трикутнику
? д?алектика душ? геро?в
? ? ? ?
? кохання як вияв свободи людини
? ?сторичн? под??
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 18
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 18
112
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 19
?? 7. П?сля оприлюднення зб?рки «Кв?ти зла» Ш. Бодлера було звинувачено в
? «пропагуванн? утоп?чних ?дей»
? «поетизац?? безв?дпов?дального ставлення до життя»
? «порушенн? традиц?йних канон?в
? ? ? ?
в?ршування»
? «грубому реал?зм?, що обража? цнотлив?сть»
?? 8. Загальну настро?в?сть поез?й Р.М. Р?льке можна визначити як
? оптим?стичну
? занепадницьку
? ? ? ?
? песим?стичну
? епатажну
?? 9. Новим поняттям щодо рел?г?йно-ф?лософського уявлення
про св?т ? долю людини в роман? «Майстер ? Маргарита»
М. Булгакова ?
? св?тло
? розплата
? ? ? ?
? спок?й
? в?дчуження
?? 10. Одн??ю з найвизначн?ших теч?й рос?йсько? л?тератури «ср?бно?
доби» ?
? унан?м?зм
? акме?зм
? ? ? ?
? неоромантизм
? ?мпрес?он?зм
?? 11. У
?
?
?
?
поез?ях В. В?тмена по?днуються ознаки
?мпрес?он?зму й символ?зму
романтизму й реал?зму
реал?зму й неоромантизму
романтизму й символ?зму
?? 12. Автором поетично? зб?рки «Алкогол?» ?
? Г?йом Аполл?нер
? Ш. Бодлер
? О. Блок
? А. Рембо
?? 13. У
?
?
?
?
творах Ф. Кафки наявн? елементи
супрематизму, неореал?зму, абстракц?он?зму
дада?зму, кубофутуризму, авангардизму
експрес?он?зму, сюрреал?зму, екзистенц?ал?зму
символ?зму, ?мажин?зму, неоромантизму
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 14. Жанрове визначення «Людсько? комед??» О. де Бальзака –
? роман
? трилог?я
114
? ? ? ?
?? 15. ?м’я героя, який любив море ? називав його «la mar», –
? Грегор
? М?шель
? ? ? ?
? Сантьяго
? Костянтин
?? 16. Тв?р Б. Брехта «Життя Гал?лея» за жанром
? траг?комед?я
? ф?лософська драма
? комед?я
? фантастична драма
?? 17. Л?рика Б. Пастернака пройнята поклон?нням
? божественному
? природ?
? людин?
? весн?
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 18. Персонажами твору Ч. Д?ккенса «Пригоди Ол?вера Тв?ста» ?
? Нора, Торвальд, Крогстад
? М?гель, Дауленд, Ральф
? ? ? ?
? Совербер?, Клейпол, Шарлотта
? Сиб?л, Генр?, Голворд
?? 19. Геро?ню роману Г. Гарс?а Маркеса «Сто рок?в самотност?» Ремед?ос називали
? Нещасною
? Щасливою
? ? ? ?
? Прекрасною
? Сонцесяйною
?? 20. «Чайка Джонатан Л?в?нгстон» – найв?дом?ший тв?р
? Дж. Фаулза
? М. Кундери
? ? ? ?
? Р. Баха
? М. Павича
?? 21. До зр?лого модерн?зму належать
? дада?зм, експрес?он?зм, ?мпрес?он?зм
? кубофутуризм, ?мажин?зм, символ?зм
? футуризм, експрес?он?зм, екзистенц?ал?зм
? ?мажизм, кубофутуризм, неоромантизм
? ? ? ?
?? 22. За А. Шопенгауером, Св?това Воля ?
? вищою силою, що керу? людьми й завжди ?м допомага?
? вт?ленням доброти й вищо? краси
? уособленням Бога за його в?дсутност?
? ? ? ?
? невблаганною лихою силою, що вимага?
страждань
115
??????? ??????????
? епопея
? поема
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 19
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 19
118
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 20
?? 7. Цикл поез?й «Кармен» належить перу
? О. Блока
? Р.М. Р?льке
? А. Ахматово?
? Дж. Джойса
? ? ? ?
?? 8. Цитата з роману О. Уайльда «Портрет Дор?ана Грея» «Душа
в людини ?, це щось неймов?рно...» зак?нчу?ться словом
?
?
?
?
«жахливе»
«реальне»
«слабке»
«величне»
? ? ? ?
?? 9. Першу редакц?ю роману «Майстер ? Маргарита» М. Булгаков
?
?
?
?
передав друзям на збереження
спалив через погрозу влади
надрукував у л?тературному журнал?
доопрацював у подальших верс?ях
? ? ? ?
?? 10. У сво?х щоденниках Ф. Кафка писав, що не доживе й до
?
?
?
?
тридцяти рок?в
тридцяти п’яти рок?в
сорока рок?в
сорока п’яти рок?в
? ? ? ?
?? 11. Автором поез?? «Ос?ння п?сня» ?
?
?
?
?
Р.М. Р?льке
Ш. Бодлер
П. Верлен
Г?йом Аполл?нер
? ? ? ?
?? 12. За п’?сою Б. Брехта, Гал?лео Гал?лей був
?
?
?
?
науковцем-астрономом
викладачем математики
х?м?ком-досл?дником
ф?зиком-експериментатором
? ? ? ?
?? 13. Головна геро?ня роману М. Булгакова «Майстер ? Маргарита»
з’явля?ться в текст? у
?
?
?
?
першому розд?л?
тринадцятому розд?л?
друг?й частин?
дев’ятому розд?л?
? ? ? ?
?? 14. У л?тератур? творч?сть Ш. Бодлера в?добража? перех?д в?д
?
?
?
?
120
?мажизму до ?мажин?зму
романтизму до символ?зму
реал?зму до ?мпрес?он?зму
романтизму до реал?зму
? ? ? ?
?? 16. Одним з опов?дач?в у пов?ст? О. де Бальзака «Гобсек» виступа?
?
?
?
?
?? 17. Г.
?
?
?
?
Фанн? Мальво
Дерв?ль
Максим де Трай
графиня де Ресто
? ? ? ?
?бсен зображу? геро?ню п’?си «Ляльковий д?м» Нору
з? зневагою та обуренням
з недов?рою щодо рол? ж?нки в сусп?льств?
? ? ? ?
з? сп?вчуттям ?? чолов?ков?
з повагою та захопленням
?? 18. Одн??ю з пров?дних ознак творчо? манери Ч. Д?ккенса ?
? поглиблений психолог?зм
? вир?шення морально-етичних проблем
? ускладнення характер?в позитивних
персонаж?в
? в?дсутн?сть випадковостей ? зб?гу обставин
у сюжетах
? ? ? ?
?? 19. За Г. Гарс?а Маркесом (у роман? «Сто рок?в самотност?»), самотн?сть – це
? негативний б?к життя
? властив?сть мислення
? ? ? ?
? доля обраних
? зб?г обставин
?? 20. Постмодерн?стський герой – це людина, яка
? намага?ться знайти точки дотику м?ж реальним
? фантастичним св?тами
? перебува? на перехрест? р?зних час?в, епох, простор?в
? протисто?ть реальному св?тов? в пошуках
?рреального
? ? ? ?
? уособлю? гармон?ю, емоц?йно ст?йка,
морально вр?вноважена
?? 21. Зухвал? експерименти з формою, естетична агрес?я та епатаж,
утвердження культу сили й прагнення в?дтворити св?дом?сть
«людини натовпу» притаманн? поез??
?
?
?
?
сюрреал?ст?в
акме?ст?в
футурист?в
символ?ст?в
? ? ? ?
121
??????? ??????????
?? 15. Р.М. Р?льке переконував, що втратити в?ру в Бога неможливо,
адже
? ?снування Творця не потребу? додаткових доказ?в
? Бог ? скр?зь, у кожному вияв? життя
? ? ? ?
? нав?ть наука не заперечу? ?снування Бога
? людина сама ? Творцем
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 20
??????? ??????????
ДЕРЖАВНА П?ДСУМКОВА АТЕСТАЦ?Я
Варіант 20
124
??????? ??? ???? ? ??
????? ??????????
??????
?? ???????? ?????????? ?????????
з? __________________________________
назва предмета
за курс загальноосв?тньо? середньо? школи
учня (учениц?) _________________ класу
____________________________________
назва навчального закладу
____________________________________
____________________________________
пр?звище, ?м’я, по батьков? у форм? родового в?дм?нка
?????! ?????????? ?????? ???? ??????? ? ????? ????????? ??????????
?? ??????? ????????. ????-??? ??????????? ? ?????? ????????????.
Запиш?ть номер Вашого вар?анта:
У завданнях 1–24 правильну в?дпов?дь позначайте т?льки так:
?
?
?
?
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
?
?
?
?
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
?
?
?
?
?
?
?
?
125
????? ??????????
??????? ??? ???? ? ??
У завданнях 25–27 упиш?ть до таблиц? цифри
?
25
26
27
126
?
?
?
Автор
korsunyulia96
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 106
Размер файла
20 238 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа