close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Система навчання іноземної мови

код для вставкиСкачать
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області
РЕФЕРАТ
Система навчання іноземної мови
Підготував: слухач курсів підвищення кваліфікації при НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області викладач української та іноземної мови Кам'янець-Подільського ВПУ
Фурман Василь Антонович
Консультант: Погребняк Л.С., методист відділу НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій обл.
2014р.
План 1. Вступ
2. Комунікативний підхід у навчанні іноземній мові
3. Принципи навчання
4. Методи навчання
5. Засоби навчання
6. Література
Вступ
Стрімкий розвиток високих технологій та економіки тісно пов'язаний з іноземною мовою, як ведучим засобом міжнародного спілкування. Мова стала доступною для більшості людей в тій чи іншій мірі. Все це посилює мотивацію людей, що бажають вивчити англійську мову, як основний засіб міжнародного спілкування та наукових досліджень. Багато спеціалістів в різних галузях науки, бізнесу, техніки, культури та інших сфер людської діяльності потребують негайного навчання іноземній мові. В першу чергу іноземна мова, а саме англійська, необхідна їм виключно функціонально, тобто для використання в різних сферах життя суспільства, як засіб реального спілкування з жителями інших країн. Великі зміни відбуваються у навчанні: кардинально переглядаються способи та методи навчання. У зв'язку з цим, проблема використання ефективної методики викладання англійської мови є досить важливою.
Комунікативна методика, як зрозуміло вже з її назви, спрямована саме на практику спілкування. Ця методика вже давно чудово працює в США та Європі. Але буде невірно думати, що комунікативний метод призначений тільки для "світської" бесіди. Професіонали певної галузі регулярно читають публікації зі своєї тематики в іноземних виданнях. Якщо вони володіють багатим словниковим запасом, вони легко орієнтуються в текстах, однак їм досить важко підтримувати бесіду з іноземним колегою. Отже, комунікативний метод призначений для зняття страху перед спілкуванням. Останнім часом спостерігається вагома інтеграція комунікативного методу в систему мовної освіти України.
2. Комунікативний підхід у навчанні іноземній мові
Комунікативний підхід спрямований на практику спілкування. Найбільш ефективно цей метод реалізується, якщо викладач використовує нетрадиційні методи комунікативного спілкування, які стимулюють учня висловлювати свої думки іноземною мовою. Іншомовні навички і вміння формуються завдяки здійсненню учнями іншомовної мовленнєвої діяльності. Учні оволодівають уміннями говоріння, аудіювання, читання та письма. Процес навчання відбувається в умовах рідномовного оточення, тому він не співпадає з процесом комунікації. Навчаючи учнів іноземній мові, ми вчимо їх спілкуватись даною мовою. Навчання необхідно організувати так, щоб воно було подібне процесу природній комунікації. Важливу роль відіграють рольові ігри, ситуації. Необхідно зазначити, що ситуації нам підказує саме життя. Зрозуміло, що ситуації відповідають віку та інтересам учнів, їх рівню розвитку, наявністю певних взаємовідносин між співрозмовниками, які створюють ситуацію спілкування. В залежності від теми, що вивчається, можлива постановка таких завдань: прослухайте розповідь учня про відвідування іншої країни чи міста, задайте питання для отримання додаткової інформації; прослухайте розповіді декількох учнів, визначте кращу розповідь, аргументуйте свій вибір; прослухайте розповідь учня та скажіть, що нового ви дізналися з його розповіді. Таким чином, комунікативні завдання треба поставити не тільки одному учневі, а групі учнів, всій групі. Необхідно використовувати ситуації спілкування, в яких відображається мовний матеріал, що вивчається. Викладач повинен проявити велику кмітливість, складаючи комунікативні завдання. Зараз у дидактиці поступово відмовляються від терміну "гра", надається перевага терміну "імітація". Навчальні ігри надають учневі можливість самовизначитися, розвивати творчі здібності. Найбільш поширені навчальні ігри: змагання (КВК, турнір, вікторина); імітація (суд, ток-шоу, драматизація, аукціон). Такі ігри допомагають вирішенню проблеми комунікативного підходу до навчання іноземної мови, суттєво прискорюють процес навчання. Країнознавча та лінгвокраїнознавча інформація, використання автентичних текстів відіграють важливу роль в процесі комунікативного навчання. Комунікативне направлення навчання англійській мові потребує всіх компонентів учбового процесу. Найбільш повноцінно цей метод реалізується в тому випадку, коли викладач використовує нетрадиційні методи комунікативного спілкування. Досить цікавими є методи, що стимулюють активну розумову діяльність і спонукають учня висловлювати свої думки англійською мовою. Одним з таких прийомів в методах комунікативного спілкування є комунікативне завдання.
Основним принципом комунікативно-орієнтовного навчання є мовна діяльність. Люди повинні навчитись вирішувати реальні та нереальні завдання спільної діяльності за допомогою іноземної мови. Цей підхід представляє собою реалізацію такого способу навчання, при якому здійснюється систематизоване, співвідносне та упорядковане навчання англійській мові як засобу спілкування в умовах модульованої мовної діяльності на заняттях. Комунікативний підхід передбачає систему загальної діяльності; систему мовної діяльності; систему мовного спілкування (комунікації); систему власне самої англійської мови; системне співвідношення англійської та рідної мов; систему мовних механізмів (мовне сприйняття, мовна взаємодія і т.ін.); текст як систему мовних продуктів; систему структурно-мовних утворень (монолог, діалог, монолог в діалозі, різні типи мовних висловів та повідомлень і т.ін.); процес опанування англійською мовою; структуру мовної поведінки людини. В результаті такого підходу формується, реалізується та діє система володіння англійською мовою в навчанні.
Комунікативна методика може бути інтегрована з деякими традиційними елементами викладання англійської мови. Ця методика передбачає максимальне заглиблення учня в мовний процес, що досягається за допомогою зведення апеляції учня в рідній мові до мінімуму. Основною метою цієї методики є навчити учня спочатку вільно розмовляти англійською мовою , а потім думати нею. Важливо і те, що механічні репродуктивні вправи також відсутні; замість них з'являються ігрові ситуації, робота з партнером, завдання спрямовані на пошуки помилок, порівняння та співставлення, що підключають не тільки пам'ять, але і логіку, вміння мислити аналітично та творчо. В підручниках наводяться приклади саме з англо-англійського словника, а не з англо-українського, німецького, італійського і т.ін. Такий комплекс допоможе створити англомовне середовище, в якому повинні "функціонувати" учні: спілкуватись, читати, брати участь в рольових іграх, висловлювати свої думки, робити висновки. Такий метод орієнтований на розвиток не тільки мовних знань, але й також на креативність та загальний кругозір учня. Мова тісно пов'язана з культурними особливостями країни, тому країнознавчий аспект є досить важливим. Людині необхідно дати можливість легко орієнтуватись в полікультурному оточенні, і це легко здійснюється за допомогою такого чинника як англійська мова.
Під час складання комунікативних завдань необхідна велика кмітливість та винахідливість. Дуже важливо будувати їх на цікавому матеріалі реальної дійсності, мобілізуючи також фантазію учнів. Викладач повинен мати велику кількість (базу) цікавих випадків, які можна використати у своїх завданнях, що підвищують тонус спілкування та стимулюють мовну творчість.
Більшість комунікативних завдань базуються на драматизаціях, що є точною моделлю істинного спілкування. Річ в тому, що різні колізії - фантастичні, казкові, психологічно завжди мотивовані та актуальні, в них завжди все відбувається тут і зараз, а це дуже пожвавлює їх та сприяє засвоєнню матеріалу. В комунікативних завданнях можуть бути використані постійні персонажі: герої книг, автор, читач, популярні персонажі кіно, театру, репортер, журналіст і т.ін. Їх мовна поведінка визначається їх професією, характером, життям.
Прикладами нетрадиційних методів можуть бути: "круглий стіл", "дискусія", "рольова гра", "скетч" тощо.
Отже, всі методики як правило спрямовані на розвиток чотирьох навичок: читання, письма, говоріння та аудіювання. При цьому великий акцент робиться на використанні аудіо-, відео- та інтерактивних ресурсів. Завдяки різноманітності методичних прийомів формуються навички, які необхідні людині в сучасному діловому житті (вміння робити доповідь, проводити презентації, вести переписку тощо). Важливим є використання автентичного матеріалу, стилістики, намагання показати "ситуативну" та "живу" англійську мову через "життєві" приклади напівреальних персонажів.
Як видно з вищезгаданого, комунікативна методика навчання англійській мові є найбільш ефективною, особливо коли мова іде про організацію навчання у професійно-технічних навчальних закладах. Реалізація цієї методики повністю буде залежати від бажання, компетенції та ерудиції викладача. На занятті необхідно закласти основи володіння англійською мовою саме як засобом спілкування, що відкриває можливість переходу від розглядання англійської мови як об'єкту вивчення до використання її на практиці, як корисного інструменту. Вміння залучити учнів у процес активного засвоєння англійської мови є справою досить складною і в багатьох випадках визначається намаганням учнів надбати та вдосконалити свої мовні вміння та навички. Зауважу, що нетрадиційні методи стимулюють учнів до проявлення мовної активності і в цьому їх привабливість та пріоритетна значимість.
3. Принципи навчання
Навчання іноземної мови здійснюється на основі дидактичних методичних принципів. До дидактичних принципів відносяться принципи наочності, посильності, міцності, свідомості, науковості, активності, виховуючого навчання, індивідуалізації, доступності, систематичності та послідовності, колективності, проблемності, розвиваючого навчання.
Принципи навчання дають відповідь на запитання "Як організувати навчальний процес?" Навчання предмета "Іноземна мова" відрізняється тим, що головною метою тут виступає не накопичення знань, як це має місце у навчанні інших дисциплін, а оволодіння учнями діяльністю іншомовного мовленнєвого спілкування.
4.Методи навчання
Методи навчання дають відповідь на запитання "Як навчати?" Поняття "метод" означає шлях до поставленої мети. В сучасній методиці навчання іноземних мов метод трактується в широкому і вузькому смислі.
Учитель організує навчальну діяльність учня, учень її реалізує. Виходячи із закономірної взаємодії вчителя та учня, в методиці навчання іноземних мов розрізняють методи-способи, що їх застосовує вчитель, і методи-способи, що їх застосовує учень.
Для забезпечення навчальної діяльності учнів учитель застосовує такі методи-способи: демонстрацію (показ), пояснення та організацію вправляння.
Навчальний процес з іноземної мови включає три основні методичні етапи. Це етап презентації нового іншомовного матеріалу, етап тренування та етап практики в застосуванні засвоєного матеріалу у процесі спілкування і в різних видах МД.
На кожному з названих етапів використовуються відповідні методи-способи.
На етапі презентації - це демонстрація (показ) нового матеріалу та способів оперування ним. Учитель демонструє зразки мовлення, показує їх функціонування в контексті. Така демонстрація може здійснюватися з опорою на малюнок, предмет, дію та ін. Учень в цей час знайомиться з новим матеріалом та способами оперування цим матеріалом.
Демонстрація нового матеріалу супроводжується поясненням учителя. Таке пояснення здійснюється одночасно з організацією самостійного пошуку учнів, що стимулює їх розумову активність, необхідну для успішного засвоєння нового матеріалу. Зі свого боку, учень осмислює нові мовні та мовленнєві явища на основі розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння та умовиводу. В ході осмислення учень може робити відповідний запис, креслити схеми, таблиці та ін.
На етапі тренування та практики вчитель організує вправляння учнів у застосуванні засвоєного матеріалу в усному або письмовому спілкуванні. При цьому використовуються різноманітні вправи. У свою чергу учні здійснюють операції вправляння в різних видах мовленнєвої діяльності.
Управління навчальною діяльністю реалізується завдяки здійсненню учителем контролю за успішністю учнів в оволодінні іншомовною МД на кожному етапі навчання. З боку учнів управління навчальною діяльністю відбувається завдяки застосуванню ними самоконтролю та самокорекції у процесі ознайомлення та осмислення іншомовного матеріалу і вправляння в іншомовному спілкуванні
методичні прийоми- елементарні методичні вчинки (дії), що спрямовані на виконання конкретного завдання на певному етапі уроку. Методи та прийоми навчання є взаємопов'язаними поняттями. Образно кажучи, метод - це місткість, а прийом - це речовина, що наповнює цю місткість.
Наприклад, з боку вчителя під час реалізації вищезгаданих методів навчання можуть бути використані різні прийоми семантизації нових лексичних одиниць; прийоми організації діяльності учнів в опрацюванні нового матеріалу, закріпленні набутих навичок та розвитку вмінь мовлення в ситуаціях спілкування шляхом залучення учнів до виконання різноманітних мовних (наприклад, розгадати кросворд, заповнити пропуски в реченнях/тексті, назвати предмети, зображені на малюнках, відновити речення/текст тощо) та мовленнєвих/комунікативних вправ (наприклад, описати послідовність подій, зображених на малюнках, відповісти на запитання до прочитаного або прослуханого тексту, написати невеличкий твір, здійснити іншомовне спілкування в межах рольової гри, висловити свою точку зору під час індивідуальної або групової бесіди, вилучити задану інформацію з прочитаного чи прослуханого тексту для заповнення таблиці, схеми та інші).
З боку учня це застосування таких прийомів як запис, креслення схеми, аналіз мовних і мовленнєвих явищ, порівняння, логічне розмірковування, побудова за аналогією, імітація, відтворення за зразком або схемою тощо.
5. Засоби навчання
Це важливий невід'ємний компонент навчального процесу з іноземної мови в середніх навчальних закладах. Визначення засобів навчання - це відповідь на запитання "За допомогою чого навчати?" Отже засобами навчання можуть бути різноманітні матеріальні предмети, які допомагають учителю організувати ефективне навчання іноземної мови, а учням - успішно оволодівати нею.
а) Вимоги до засобів навчання
Так, засоби навчання повинні:
а) виступати в матеріальній формі і виконувати свою основну функцію, а саме - бути таким засобом праці, який забезпечує реалізацію діяльності вчителя і діяльності учня у навчальному процесі з іноземної мови;
б) бути орієнтованими на цілі навчання, тобто сприяти досягненню цілей у процесі навчання іноземної мови;
в) бути інструментами реалізації методів і прийомів, що застосовуються у навчальному процесі, і забезпечувати управління діяльністю вчителя і діяльністю учня;
г) відповідати сучасним досягненням методики навчання іноземних мов і забезпечувати реалізацію новітніх технологій навчання іноземної мови.
б) Класифікація засобів
Згідно з такими критеріями як значущість, призначення та застосування технічної апаратури засоби навчання іноземної мови розподіляються на * основні та допоміжні; * для вчителя і для учня; * технічні та нетехнічні.
в)Навчально-методичний комплекс
В ідеалі усі засоби мають бути представлені в навчально-методичному комплексі (НМК) В такому разі НМК і є основним засобом навчання у всій повноті його компонентів: * підручника, * книжки для вчителя, * лінгафонного практикуму, * комп'ютерних програм, * комплекту слайдів, * діафільмів, * аудіо- та відеокасет, * таблиць тощо.
* Ті засоби, які вчитель використовує додатково до основних засобів навчання, вважають допоміжними: * спеціально підібрані серії малюнків, * виготовлені вчителем роздавальні навчальні картки, таблиці, схеми, а також ілюстровані журнали, афіші, фотографії тощо.
Вибираючи засоби навчання іноземної мови, передусім підручник, слід пам'ятати про їх відповідність віковим особливостям учнів, рівню їх мовної та мовленнєвої підготовки, реаліям сучасного життя, вимогам чинної програми.
Усі засоби навчання іноземної мови призначені для вчителя і для учня. Основні вимоги до структури та змісту підручника:
а) підручник має забезпечувати послідовність подачі мовного та мовленнєвого матеріалу від уроку до уроку;
б) зміст підручника має бути комунікативне спрямованим;
в) кожний параграф підручника повинен мати "стрижень", навколо якого організується весь матеріал (таким "стрижнем", наприклад, може бути типова фраза, тема тощо):
г) у структурі параграфа має бути спеціальний розділ - домашнє завдання;
д) структура і зміст підручника мають забезпечувати паралельне оволодіння уміннями як усного, так і писемного спілкування.
* Технічні засоби навчання (ТЗН) - ті засоби, що потребують використання технічної апаратури. Інші засоби є нетехнічними. Серед технічних засобів навчання, методика яких досить ретельно розроблена, виділяють
відеограму, фонограму, відеофонограму
Слід зазначити, що навіть при мінімальній забезпеченості навчального процесу технічною апаратурою неможливо навчати іноземної мови без застосування певних технічних засобів навчання. До таких, у першу чергу, відноситься фонограма.
Фонограма - засіб, що спрямовує навчальну мовленнєву інформацію по аудитивному каналу сенсорної системи учня.
Фонограма дозволяє:
а) фіксувати іншомовне мовлення у часі та просторі для подальшого використання у навчальному процесі;
б) демонструвати об'єкт опанування - іншомовне мовлення, що звучить;
в) препарувати "законсервоване мовлення" згідно з будь-яким методичним задумом;
г) ефективно контролювати усномовленнєвий продукт учня, даючи йому
не тільки якісну, але й кількісну оцінку.
Найбільш вмотивовано фонограма застосовується: з метою навчання аудіювання; навчання усного мовлення на основі широкого використання зразків мовлення; раціональної презентації та закріплення зразків мовлення, що звучать (наприклад: моделей, типових структур); введення мовленнєвого матеріалу в діалогічній формі; демонстрування пісень і фрагментів художнього читання у виконанні носіїв мови; проведення аналізу записаних на плівку висловлювань учнів; звукового супроводу засобів зорової наочності.
Останнім часом досить активно розробляється методика використання комп'ютерних програм, які набувають сьогодні все більшого застосування. Комп'ютерні програми, що реалізуються за допомогою найсучасніших моделей комп'ютерів у системі Multimedia, відкривають широкі можливості для удосконалення процесу навчання іноземної мови, підвищення його ефективності. Це зумовлено наявністю в комп'ютерних програмах нових дидактичних функцій, які неможливо відтворити, наприклад, у відеофонограмі. Крім того, що комп'ютерна програма забезпечує сприймання інформації через слуховий та зоровий канали, вона дозволяє також здійснити навчання і контроль засвоєння іноземної мови в різних режимах самостійного пошуку і на різних рівнях складності.
Використання будь-яких засобів навчання має бути узгодженим з усією системою навчання іноземної мови, співвідноситись з її принципами і цілями. Це означає, що дії учнів, наприклад, при роботі з ТЗН, мають бути вмотивованими, вправи повинні зумовлювати зверненість та ситуативність, які є характерними для реального процесу спілкування.
Отже засоби навчання іноземної мови мають важливе значення для забезпечення повноцінної та ефективної організації навчальної роботи учнів на уроці з метою оволодіння іншомовною діяльністю. 6. Література:
1. Бех П. О., Биркун Л. В. Концепція викладання іноземних мов в Україні //Іноземні мови. - 1996. -№ 2. - С. 3-8.
2. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. - Киев: Вища школа, 1996.
3. Грызулина А.П. Хрестоматия по методике преподавания английского языка. - М.: Просвещение, 1993. - 158 с. Державний освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта) V-IX класи /керівн. автор. колективу С. Ю. Ніколаєва.- К.: Ленвіт, 1998. - 32 с.
4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. - К.: Ленвіт, 1999.
5. Методика интенсивного обучения иностранным языкам /под ред. Бухбиндера и Китайгородской. - К.: Вища школа, 1988.
6. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие/ Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько и др. - Минск: Вышейш. школа, 1992.
7. Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия /Сост. А. А. Леонтьев. - М.: Рус. яз., 1991.
8. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах http://www.twirpx.com/file/660940/ 9. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів. /Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої і Г.С.Бадаянц / - К.: Ленвіт, 2002. - 296 с.
18
Автор
vasfurman
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 409
Размер файла
128 Кб
Теги
навчання, система, іноземної, мови
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа