close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Формування ІК компетентності у початковій школі

код для вставкиСкачать
Відділ освіти Уманської міської ради
Міський методичний кабінет
Формування
інформаційно-комунікаційної
компетентності
у початковій школі
Навчально-методичний посібник
Умань 2013
2
Укладачі: Осіяненко Н.М., методист міського методичного кабінету;
Пензай Л.І., вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І – ІІІ
ступенів №14.
Автори: Баранюк В.В., Бондар Л.В., Бортнікова Л.В., Довбуш Т.Г.,
Кащенко І.П., Коваль Л.М., Кокоруза Т.Б., Купновицька В.М.,
Матенчук Л.І., Михайловин В.В., Пензай Л.І.,Рабинюк К.Д., Смірнова
І.А., Смілянець С.М., Чепка Я.Б., Чуганська Г.Г. – вчителі початкових
класів загальноосвітніх закладів міста, члени творчої групи з проблеми
впровадження ІКТ у роботі вчителя початкових класів.
Рецензенти: Герасименко О.В., начальник відділу освіти Уманської
міської ради; Трохименко І.М., завідуюча міським методичним
кабінетом.
Назва
роботи:
Формування
компетентності у початковій школі.
інформаційно–комунікаційної
Сьогодні соціуму необхідні учні і випускники, готові
змінюватися і пристосовуватися до нових потреб життя, оперувати й
управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення. А це
значною мірою залежить не від отриманих знань, умінь і навичок, а від
деяких додаткових якостей, для позначення яких і використовуються
поняття компетенція і компетентність, що найповніше відповідають
сучасному розумінню мети освіти. Інформаційно-комунікаційна
компетентність вчителя та учнів і є основою для створення даного
посібника.
Крім теоретичного матеріалу подано ряд уроків з освітніх
галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство», розроблених
членами творчої групи. У електронному додатку містяться презентації
вчителів до цих уроків.
Даний матеріал з успіхом можуть використати вчителі на уроках
природознавства та суспільствознавства у 3 – 4 класах.
Схвалено рішенням міського методичного кабінету
Протокол № 2 від 18.12.2012 р.
3
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………… ..4
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
1.1 Державний стандарт початкової загальної освіти – основа для
формування цілісної особистості…………………………………………8
1.2
Педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних
технологій навчання в початковій школі………………………………..13
1.3
Інформаційна
компетентність
як
вагома
складова
фахової
компетентності вчителя…………………………………………………..22
1.4
Курс «Сходинки до інформатики» - крок до вдосконалення
комп’ютерної грамотності молодших школярів………………………..34
РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ
«СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО» І «ПРИРОДОЗНАВСТВО»
2.1 Важливість використання
ІКТ на уроках природознавства та
суспільствознавства……………………………………………………….44
2.2 Організація уроків з комп'ютерною підтримкою…………………..50
2.3 Уроки до змістової лінії «Жива природа» при вивченні освітньої
галузі «Природознавство» у 3- 4 класах………………………………..60
2.4 Уроки освітньої галузі «Суспільствознавство» на тему «Культура
рідного краю»……………………………………………………………188
ВИСНОВКИ……………………………………………………………...386
БІБЛІОГРАФІЯ………………………………………………………….388
4
ВСТУП
Стрімкий розвиток інформаційних технологій має потужний
вплив на особистість сучасної людини. Застосування сучасних
технічних засобів навчання істотно впливає на сприйняття дитиною
інформації про навколишній світ.
Сьогодення висуває досить високі вимоги до особистості
громадянина суспільства. І одним з важливих компонентів загальної
культури людини є її інформаційна компетентність. Тому важливо
формування інформаційної
культури розпочинати
з молодшого
шкільного віку і навіть раніше, оскільки активне формування знань,
умінь і навичок починається приблизно у чотирирічному віці.
Важливе значення для розвитку дитини мають комп’ютери, які
оточують людину з усіх боків. Поряд з тим, що комп’ютер замінює
поширені технічні засоби такі як телевізор, магнітофон та інші, він стає
для дитини повноправним партнером, який реагує на її запити.
Використання комп’ютера та інформаційних технологій у
навчальній та позаурочній діяльності надає можливості для підвищення
в учнів мотивації навчальної діяльності, розвитку творчих здібностей
дитини. Поряд з цим використання комп’ютера дає можливість
здійснювати поступовий перехід від ігрового виду діяльності, який є
провідним у дітей дошкільного віку до діяльності навчальної. Таким
чином комп’ютер є помічником вчителя на шляху розвитку та
виховання дитини.
Широкі можливості для формування інформаційної культури
молодших школярів мають уроки курсів «Комп’ютерна азбука»,
«Сходинки до інформатики». На уроках інформатики молодші школярі
набувають навичок роботи з комп’ютером за допомогою ігрових вправ.
5
Поряд з цим відбувається постійна інтеграція з іншими навчальними
предметами, що позитивно впливає на процес оволодіння та засвоєння
навчального матеріалу.
Сучасний
розвиток
суспільства
диктує
нові
підходи
до
оцінювання якості шкільного навчання. Незважаючи на те, що в
педагогіці поняття «компетенції», «компетентності» ще не є стійкими й
немає однозначного визначення, вони вже міцно зайняли своє місце. В
основу формування компетентної особистості лягає такий результат
утворення, що виражається в оволодінні певним набором (меню)
способів діяльності.
Учень, опановуючи
яким-небудь способом
діяльності, одержує досвід інтеграції різних результатів утворення
(знань, умінь, навичок, цінностей і т.д.), і постановки (або присвоєння)
мети. Так відбувається усвідомлення процесу керування своєю
діяльністю - «компетенції». Сьогодні існує багато різних думок з
питання
класифікації
й
виділення найважливіших компетенцій.
Інформаційна компетентність незалежно від авторів і способів
класифікації завжди висувається, як одна з найважливіших. При аналізі
досліджень PISA було встановлено, що наші учні не вміють працювати
з
інформацією:
зіставляти
розрізнені
фрагменти,
співставляти
загальний зміст із його конкретизацією, цілеспрямовано шукати
відсутню інформацію; не володіють навичками цілісного, творчого
аналізу, постановки гіпотез.
Інформаційна
компетентність
(готовність
до
використання
інформаційних ресурсів) заснована на інформаційних компетенціях, як
і інші, включає освоєння досвіду діяльності на основі емоційноціннісної орієнтації особистості.
Найбільш прогресивний спосіб застосування комп'ютера в
навчальному процесі має на увазі його інтенсивне використання
6
вчителями й учнями як інструменту, що має величезний потенціал
можливостей. Це більш живий і цікавий шлях, що дає нові можливості
для творчості.
Інформаційна компетентність — системне утворення знань і
вмінь в області інформаційно - комунікаційних технологій і досвід
їхнього використання, а також здатність удосконалювати свої знання,
вміння приймати принципово нові рішення в мінливих умовах або
непередбачуваних ситуаціях з використанням нових технологічних
засобів.
Інформаційна компетентність, яка пов’язана з формуванням
уміння
самостійно
шукати,
аналізувати,
інформацію, трансформувати, зберігати
відбирати
необхідну
та транслювати
її. Ця
компетенція забезпечує навички роботи учнів з інформацією, що
міститься в навчальних предметах і освітніх галузях, а також в
оточуючому світі.
Зміни в освіті, в суспільному житті вимагають від вчителів
початкових класів нових підходів до навчального процесу, його
вдосконалення,
урізноманітнення,
використання
інформаційних
технологій. Розвиток суспільства потребує від педагогічної науки
нових, інноваційних підходів та методів навчання.
Комп’ютер увійшов до нашого життя, і без його використання
вже важко уявити будь-яку галузь народного господарства, освіти,
медицини. Час іде швидко, суспільство розвивається, а отже,
демократичні процеси в державі потребують вироблення нових вимог
до освіти. Сьогоднішня школа пішла вперед шляхом прогресу.
Це
школа самореалізації і самоактуалізації особистості. Її головне завдання
– виявити самостійні творчі здібності дитини і дати їм поштовх для
7
розвитку. Давно відомо, що учні, захоплені справою, яка їм
подобається, проявляють наполегливість, силу волі в опануванні тими
знаннями й уміннями, які випереджають програмні вимоги.
У
ХХІ
столітті
інформаційні
технології
розвиваються
надзвичайно швидкими темпами. У комп’ютерній сфері з’являються
нові методи і програмні продукти, змінюючи ті, що здавалося б,
нещодавно увійшли в повсякденну практику. Освоїти їх дітям
допоможе програма курсу «Сходинки до інформатики», що буде
впроваджена у 2013 році . Починаючи з 2 класу молодші школярі
будуть знайомитися з основами комп’ютерної грамотності.
У свідомості українських вчителів поступово формується думка,
що інтерактивні методи навчання створюють необхідні умови як для
формування життєвої та навчальної компетентності учнів, так і для
розвитку й виховання особистості активних громадян з відповідною
системою цінностей.
Щоб бути ефективними, сьогодні вчителі мають використовувати
як повсякденний інструментарій: кооперативне навчання з усіма
технологіями роботи в малих групах, проекти, дебати та інші види
дискусії, експериментальні вправи, моделювання, соціологічні і польові
дослідження . Але разом з тим примітивні наочні посібники має
замінити комп’ютер. Навчальні програми надають практично безмежні
можливості як вчителю, так і учням, оскільки містять добре
організовану інформацію. Велика кількість ілюстрацій, анімацій і
відеофрагментів, гіпертекстовий виклад матеріалу, звуковий супровід,
можливість перевірки знань у формі тестування, проблемних питань і
завдань дають можливість учневі самостійно обирати не тільки зручний
8
темп і форму сприйняття матеріалу, але і дозволяють розширити
кругозір і поглибити свої знання.
Про виховання в школі інформаційної культури мова може йти
тоді, коли учень має можливість застосувати свої знання й уміння з
галузі інформатики під час вивчення інших дисциплін. В умовах
інформатизації такі застосування стають усе ширше й різноманітніше.
Це й інструментальне використання комп'ютера для роботи з
інформацією, і робота з педагогічними програмними засобами
навчальними, контролюючими, і використання комунікаційних та
інформаційних можливостей комп'ютерних мереж. Сюди можна
віднести навички систематизації інформації, роботи з інформаційними
масивами (таблицями, списками, словниками), навички оптимального
пошуку
інформації,
вміння
працювати
з
комп'ютерними
інформаційними моделями з різних дисциплін, розвинене процедурне
мислення.
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО–
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
1.1. Державний стандарт початкової загальної освіти – основа для
формування цілісної особистості
Головний екзаменатор наших учнів – життя. Наскільки вони
будуть адаптованими до соціального середовища, здатними оперативно
приймати правильне рішення в нестандартних ситуаціях, вмітимуть
аналізувати і контролювати власну діяльність, залежить насамперед від
школи.
Традиційно мета шкільної освіти визначалась набором знань,
умінь і навичок, якими має оволодіти учень. Сьогодні такий підхід
9
виявився недостатнім. В сучасних умовах «старіння» інформації
відбувається значно швидше, ніж завершується цикл навчання у школі.
З огляду на це традиційна схема «передачі» від учителя до учня
«необхідного запасу знань» виглядає до певної міри застарілою.
Наступна причина кризи знаннєвої парадигми виявляється у
тому, що сьогодні немає необхідності перевантажувати пам'ять дитини
знаннями «про всяк випадок», бо існують величезні бази інформації, і
потрібно просто навчити дітей правильно ними користуватися.
Сьогодні
соціуму
необхідні
учні
і
випускники,
готові
змінюватися і пристосовуватися до нових потреб життя, оперувати й
управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення,
навчатися упродовж життя. А це значною мірою залежить не від
отриманих знань, умінь і навичок, а від деяких додаткових якостей, для
позначення
яких
і
використовуються
поняття
компетенція
і
компетентність, що найповніше відповідають сучасному розумінню
мети освіти.
Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України 20 квітня 2011р. №462
ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного
підходів.
У процесі розроблення нової редакції Державного стандарту
початкової загальної освіти ретельно вивчено зарубіжний досвід та
враховано кращі традиції вітчизняної освіти.
Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
принципово змінює погляд на результативну складову освіти.
Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка охоплює
знання, уміння і навички, досвід, цінності, ставлення, що можуть
реалізуватися у процесі конкретної навчальної чи життєвої ситуації.
10
Академік Національної академії педагогічних наук України,
доктор педагогічних наук О.Я. Савченко сутність компетентнісного
підходу до навчання сформулювала у вигляді стислої формули, де
«звичний результат навчання «я знаю» змінюється на «я знаю, як це
застосовувати, я це розумію»». При цьому важливим стає не тільки
дати дитині необхідний багаж знань, умінь і навичок, але й навчити
використовувати їх у різних життєвих чи навчальних ситуаціях.
Олександра Яківна підкреслила, що компетентісна освіта стосується
також «творчої сфери (я створюю, я змінюю, я знаходжу, я доповнюю),
і емоційно - ціннісної (я прагну до, я хочу досягти, я дуже ціную, я
схвалюю; я відчуваю, що це мені потрібно)». При такому підході в
учнів формується активна позиція дослідника, творця, особистості,
здатної швидко і оптимально діяти відповідно поставлених завдань.
Школярі починають усвідомлювати, що старанно вчитися потрібно не
для того, щоб отримати високу оцінку, задовільнити батьків тощо, а
для того , щоб мати можливість у майбутньому реалізувати свої
бажання, стати успішними, а, отже, щасливими людьми.
Реалізація компетентісного підходу вимагає від учителя нових
підходів
до
організації
навчально-виховного
процесу,
зокрема
оптимального вибору ефективних прийомів, форм і методів навчання та
виховання молодших школярів. Педагог у своїй діяльності має
мотивувати дітей на досягнення індивідуальних результатів, залучати
учнів до
визначення мети роботи, діалогу, ігрових
ситуацій,
драматизації й імпровізації, парної та групової роботи, рефлексивних
суджень (як ти думаєш, що ти думаєш, твоє враження, що ти робиш)
тощо. При цьому зменшується роль вчителя у контролювальній
діяльності, перевага надається позитивному змістовому оцінюванню та
систематичному
заохоченню
дітей
11
до
самоконтролю
та
самооцінювання. Варто зазначити, що важливим аспектом діяльності
вчителя на сучасному етапі є вміння планувати не окремий урок, а
цілісну систему, так як компетентності учнів формуються не на
окремому уроці, а протягом тривалого часу. Сучасний педагог має
добре володіти педагогічною діагностикою, орієнтуючись не тільки на
навчальні досягнення учнів, а й на його індивідуальні особливості,
обдарування.
У навчальних програмах, які побудовані на засадах особистісно
зорієнтованої освіти, системного та компетентісного підходів, з
кожного
предмета
визначено
державні
вимоги
до
рівня
загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру
предметних
компетентностей
застосовує,
виявляє
компетентностей
(учень
ставлення,
оцінює
(вміння
здоров’язбережувальна,
розпізнає,
тощо)
вчитися,
громадянська,
знає,
та
розуміє,
ключових
загальнокультурна,
соціальна,
інформаційно-
комунікативна). Поряд із цим важливе місце відводиться оволодінню
ключовими
компетентностями.
Ключові
(базові)
компетентності
формуються на міжпредметній основі і передбачають особистісний,
соціальний та інтелектуальний розвиток школярів.
Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений
відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних
можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст
початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських
цінностях та
характеру
принципах науковості,
полікультурності,
світського
освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і
виховання на засадах
гуманізму,
демократії,
громадянської
свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини,
родини, суспільства, держави.
Державний стандарт ґрунтується на
12
засадах особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів, що
зумовлює
чітке визначення
результативної
складової
засвоєння
змісту початкової загальної освіти.
Метою освітньої галузі "Суспільствознавство" є особистісний
розвиток учня, формування його соціальної і громадянської
компетентностей шляхом засвоєння різних видів соціального досвіду,
що складається із загальнолюдських, загальнокультурних та
національних цінностей, соціальних норм, громадянської активності,
прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до
відмінностей культур, традицій і різних думок.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
виховання гуманної, соціально активної особистості, яка
усвідомлює
свою
належність
до етносоціального та
соціально-культурного середовища,
здатна розуміти значення
життя як найвищої цінності;
оволодіння способами діяльності та моделями поведінки, які
відповідають загальноприйнятим нормам моралі та права;
розвиток навичок взаємодії у сім'ї, колективі, суспільстві
шляхом
активного
спілкування
із
соціальним
накопичення досвіду комунікативної діяльності,
оточенням,
дотримання
правил толерантної поведінки, співпереживання і солідарності
з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях;
формування основ споживчої культури, вміння самостійно
приймати рішення щодо власної поведінки.
13
1.2.
Педагогічні
основи
використання
інформаційно
-
комунікаційних технологій навчання в початковій школі
Проблема використання та вивчення ІКТ в початковій школі є
доволі актуальною. Щоб дати відповідь на запитання «чи потрібно
вивчати інформатику у школі?» необхідно проаналізувати цілі, які
стоять перед школою. Яка мета навчання дітей у загальноосвітніх
закладах? На думку багатьох видатних педагогів, одним з основних
завдань школи є підготовка учнів до самостійного життя в суспільстві.
Для досягнення цієї мети необхідно «озброїти» дитину такими
знаннями, уміннями та навичками, які необхідні в сучасному
суспільстві. Необхідно враховувати, що учень закінчує школу у віці 18
років, після чого він має обрати свій подальший шлях у житті. Для того,
щоб випускник школи не зробив хибний вибір, і обрав той фах, який
йому підходить, він має мати повне уявлення про нього. Ці знання
повинні набуватись у школі. Також освіта у школі не повинна оминати і
ті знання та вміння, які можуть знадобитись у повсякденному житті, а
необхідність вміти користуватись комп’ютерними технологіями у наш
час зустрічається на кожному кроці, нині інформатика охоплює всі
види людської діяльності.
Існує ряд інших причин доцільності вивчення інформатики у
школі. Наприклад те, що неоціненну послугу робить комп'ютер дітям з
обмеженими фізичними можливостями. Завдяки своїм величезним
можливостям комп'ютери відкрили світ для дітей вказаної категорії: з їх
допомогою вони можуть здобути освіту і реалізувати себе відповідно
до своїх здібностей, через Інтернет мають змогу спілкуватися з
ровесниками, інформаційна освіченість дає змогу багатьом інвалідам
отримати посильну, добре оплачувану роботу (програмісти, системні
адміністратори, дизайнери Web – сторінок тощо) тобто почуваються
14
повноцінними членами суспільства, дає змогу залучитися до суспільно
корисної праці.
Також інформаційні технології набувають широкого використання
вчителями різних предметів. З’являються різноманітні навчальні
програми,
середовища,
електронні
підручники
тощо.
Для
їх
використання на уроках діти мають володіти основами користування
комп’ютером.
З цього приводу слід зазначити, що – інформатика — це наука про
інформацію та інформаційні процеси в природі та суспільстві, методи
та засоби пошуку, збирання, одержання, опрацювання, зберігання,
подання, передавання інформації та управління інформаційними
процесами, а комп’ютер – це лише один із засобів роботи з
інформацією. Тому навчання цьому предмету не зводиться лише до
роботи з комп’ютерами. Діти молодшого віку проводять за машинами
від 10 до 20 хвилин на урок.
15
Вводити цей предмет у молодших класах необхідно ще й тому, що
багато хто з батьків охоче підтримують захоплення своїх дітей цим
модним технічним пристроєм ще в дошкільному віці, і якщо залишити
цей процес без контролю, він може призвести до негативних наслідків,
наприклад, до актуальної в наш час хвороби – комп’ютерної
залежності. Це може відбутися, якщо вся діяльність дітей за ПК
зводиться до різноманітних ігор. Вивчення курсу інформатики у
молодших класах дасть змогу навчити дітей правильно застосовувати
комп’ютери, допоможе зрозуміти, що це не іграшка, а універсальний
пристрій,
який
має
багато
корисних
властивостей,
допоможе
проконтролювати діяльність дітей.
Щодо комп’ютерних ігор, які заполонили весь вільний час
школярів, то їм необхідно приділити особливу увагу. Саме ці ігри, яких
нині існує величезна кількість, є причиною виникнення комп’ютерної
залежності. З цієї причини необхідно формувати у дітей свідоме
ставлення до подібного використання комп’ютера ще у молодших
класах. Курс інформатики для початкової школи повинен це
передбачати. Також він має бути спрямований на загальний розвиток
дітей, їх творчих здібностей, на вдосконалення знань, умінь і навичок
через
міжпредметні
зв’язки.
За
допомогою
використання
інформаційних технологій з’являється велика кількість нових методів
та методик навчання. З’являється новий спосіб замотивувати дітей до
навчання, бо вивчення інформатики майже завжди викликає у них
захоплення і цікавість, і цим необхідно скористатися.
Але мало ввести у початковій школі інформатику як предмет.
Необхідно розробити таку програму навчання, яка б ураховувала всі ці
питання, необхідно підібрати відповідні засоби навчання, розробити
методи, і головне – підготувати спеціалістів, які будуть розумітися на
16
викладанні інформатики саме дітям віком 6 – 10 років, що також є
проблемою. Постає питання методичної літератури, підручників, так як
існуючих видань недостатньо Не можна оминути і проблему нестачі
обладнаних кабінетів.
Узагальнимо проблеми вивчення курсу інформатики у молодшій
школі:
питання доцільності введення даного предмету до загального
курсу навчання у молодшій школі;
шкідливість роботи за комп’ютерами для молодших школярів;
відсутність орієнтовної програми навчання;
недостатність методичної літератури, розробок, підручників
тощо;
недостатність кваліфікованих спеціалістів;
недостатня матеріальна база.
Аргументи на користь введення курсу інформатики у молодшій
школі:
необхідність бути інформаційно-культурною особистістю;
необхідність у контролі над діяльністю дітей відносно
комп’ютерів;
більш широкий інтелектуальний розвиток особистості;
міжпредметна
інтеграція,
можливість
поглиблювати
розширювати знання з інших предметів;
розвиток логіки, уяви, досягнення виховних цілей;
нові методи, способи та прийоми навчання;
мотивація дітей до навчальної діяльності;
виховання інформаційно-грамотної особистості;
крокування у ногу з часом тощо.
17
і
Позитивного набагато більше, ніж негативного, і тому введення
інформатики у навчальний курс молодшої школи є доцільним. При
цьому необхідно прикласти велику кількість зусиль, щоб вирішити ті
проблеми, які це нововведення викликає. Не можна втрачати шанс
покращити рівень освіти школярів, шанс змінити, вдосконалити
систему сучасної початкової освіти через страх перед труднощами.
Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо
вчитель не використовує у своїй роботі з учнями комп’ютерні
технології та Інтернет.
Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційнокомп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і
перспективним. Розглянемо, що дає впровадження ІКТ для учнів
початкової школи.
Дитина приходить до школи у 6-7 років. Вона має необхідний для
навчання
рівень
психічного
розвитку,
що
характеризується
розвиненою пам’яттю, гостротою і свіжістю сприйняття, допитливістю,
яскравістю уяви, умінням керувати увагою тощо. Це об’єктивний бік
психологічної готовності.
А як щодо суб’єктивної психологічної
готовності – бажання і прагнення вчитись у школі? З приходом дитини
до школи різко змінюється не тільки уклад її життя, але й соціальний
статус, ігрова діяльність відходить на другий план, провідною стає
діяльність навчальна. Головним обов’язком стає навчання – серйозна і
важка справа, яка вимагає від молодшого школяра великих вольових
зусиль. На жаль, інтерес до навчальної діяльності в дитини поступово
починає знижуватися.
Психологи вбачають декілька цьому причин. Вони можуть мати
особистісний характер - недоліки в розвитку пізнавальної діяльності
18
або в розвитку особистості (мотивація навчання, самоорганізація,
самодисципліна). Та спричинити знищення інтересу до навчання може
й обрана вчителем методика навчання.
Ще і сьогодні провідне місце у викладанні предметів займають
традиційні засоби – дошка, крейда та друковані джерела (підручники,
зошити з друкованою основою). Завдяки ж використанню ІКТ
навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе
це здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра,
сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу
до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності
учнів. Тим більше, що молодші школярі уже готові до роботи з ІКТ:
вони знають, що таке комп’ютер, у більшості випадків уміють ним
користуватися, у них відсутній психологічний бар’єр: діти не бояться,
що зламається машина, не вистачить знань упоратися з нею тощо.
19
Учителю застосування ІКТ дозволяє економити час і максимально
ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця:
готуватися до уроків (складати конспекти, добирати дидактичні
матеріали тощо), батьківських зборів, виховних годин, різноманітних
виступів на педрадах, засіданнях МО, семінарах тощо; оформлювати
документацію; в оперативному режимі відслідковувати результати
навчальної діяльності учнів; налагоджувати спілкування з батьками
своїх учнів; обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними
методичними надбаннями,
обговорювати з ними актуальні питання
навчання і виховання школярів, швидко отримувати й систематизувати
потрібну інформацію.
Таким чином, упровадження ІКТ полегшує роботу вчителя, а навчання
дітей робить більш цікавим і ефективним.
Як показує практика, застосування комп’ютера на уроках у
початковій школі має декілька режимів:
-
демонстраційний (демонстрація певної навчальної інформації);
-
індивідуальний (організація індивідуальної роботи учнів);
-
комбінований (застосування на одному уроці і демонстрації, і
індивідуальної роботи).
Для роботи в демонстраційному режимі вчителю достатньо мати на
уроці один комп’ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого
потрібна інформація виводиться на екран, як правило, у вигляді
слайдів.
Щоб організувати індивідуальну роботу, кожний учень має бути
забезпечений персональним комп’ютером.
20
Як показують дослідження, якість знань учнів підвищувалася, коли
вони самостійно засвоювали навчальний матеріал, використовуючи ПК,
а вчитель при цьому виконував роль організатора і координатора
навчального процесу.
У початковій школі ІКТ можна використовувати на будь-якому
етапі уроку: у процесі перевірки домашньої роботи, актуалізації знань,
вивчення нового матеріалу, закріплення, повторення вивченого,
контролю, оцінювання.
Упродовж останніх років популярною стала проектна діяльність
учнів. Упровадження ІКТ дозволяє вводити елементи проектної
діяльності вже в початковій школі.
Використовуючи комп’ютер, учитель має дотримуватися певних
правил роботи з ним та навчати цього своїх учнів.
Ось деякі з цих правил:
щоб запобігти потраплянню на екран прямих сонячних променів
та появі відблисків, що значно ускладнює читання тексту з
екрана, монітор має бути повернутий у бік від вікна під кутом не
менше ніж 90°;
екран монітора має бути очищений від пилу, оскільки пил
спричинює появу шкідливих впливів під час роботи;
стіл, на якому розміщений комп’ютер, має бути вільний від
сторонніх речей;
щоб запобігти забрудненню клавіатури, миші, системного блока,
монітора, перед початком роботи за комп’ютером слід вимити і
насухо витерти руки;
21
для запобігання забрудненню миші, що може призвести до її
виходу з ладу, під неї потрібно покласти спеціальний килимок;
упродовж тижня із використанням ІКТ має бути 2 – 3 уроки;
індивідуальна робота за комп’ютером має складати не більше 10 15 хвилин;
протягом уроку
необхідно
проводити
фізкультхвилинки і
гімнастику для очей;
перед початком уроку необхідно провітрити приміщення, у якому
діти будуть працювати.
Комплекс вправ для очей:
1. Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно,
повільно рахуючи до 5. Повторити 4 -5 разів.
2. Міцно закрити очі. Порахувавши до 3, відкрити очі та подивитися
вдалечінь. Порахувати до 5. Повторити 4 – 5 разів.
3. У середньому темпі зробити 3 – 4 кругових рухи очима в правий бік,
стільки ж - у лівий. Розслабивши очні м’язи, подивитися вдалечінь – на
рахунок 1 – 6. Повторити 1 – 2 рази.
Можна навести такі позитивні аргументи щодо застосування
комп’ютерних технологій у навчальному процесі початкової школи :
1) комп’ютерні технології сприяють удосконаленню викладання та
підвищенню ефективності навчання;
2) комп’ютерну грамотність слід починати формувати якомога раніше
для того, щоб учні звикли й могли швидко адаптуватися до постійного
оновлення комп’ютерних технологій;
22
3)
завдяки
комп’ютерним
технологіям,
зокрема
Інтернету,
підвищується мобільність навчального процесу, а саме: учні можуть
спілкуватися з учителями та учнями інших навчальних закладів, а
також фахівцями як вітчизняними, так й інших країн світу, не виходячи
зі свого класу;
4) комп’ютерні технології сприяють розвитку саморегуляції та
самоконтролю, навчають учнів керувати своєю інтелектуальною
діяльністю .
1.3. Інформаційна компетентність як вагома складова фахової
компетентності вчителя
Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу
інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у
якому
головним
особистості.
Вона
рушієм
прогресу
має
забезпечити
є
індивідуальний
впровадження
в
розвиток
практику
програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію
навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації
навчання.
Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння
переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь
і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього
завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в
навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення
та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій
ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки
23
більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж
це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною
необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під
час вивчення будь-якого предмету.
Це – навіть, не твердження, а практично догма, якої вимагає час. Адже
вчителю у його прагненні зацікавити, сконцентрувати увагу учнів на
вивчення
свого
предмету
доводиться
конкурувати
з
чудово
організованим світом мас-медіа. Вагомою проблемою введення
інформатики
у
початкову
школу
є
неготовність
вчителів
до
використання інформаційних та комунікаційних технологій у своїй
професійній діяльності .
На перешкоді стає те, що вчителі початкових класів не вміють
працювати з новими інформаційними і комунікаційними технологіями
24
та не розуміють, як їх можна використовувати на уроках різних
предметів.
Ще
однією
проблемою,
яка
перешкоджає
пропедевтиці
інформаційної культури у початковій школі, є те, що більшість учнів не
розуміють справжнього призначення комунікаційних та інформаційних
технологій, оскільки сприймають їх як іграшки.
Однак, щоб ІКТ дійсно були корисними у початковій школі,
необхідне виконання деяких умов. До цих умов, перш за все, ми
відносимо:
професійну
готовність
учителя
початкових
класів
до
використання комп'ютерних технологій;
врахування впливу комп'ютера на здоров'я дітей, особливо
маленьких;
наявність якісного технічного й програмного забезпечення;
розуміння проблем й підтримка керівництва школи.
Школа повинна підготувати людину мислячу, котра не тільки має
знання, але й уміє використати їх у житті. Тому спрямованість на
формування розумових здібностей дитини та передання навиків
ефективного оперування засобами пізнання повинна виступити як
головний пріоритет із самого початку навчання. Безумовно, значна
частина таких засобів базується на основі ІКТ.
Перш за все, добираючи до уроку програмне забезпечення та
електронні засоби навчання, слід враховувати, що вони повинні
відповідати певним вимогам, а саме:
бути цікавими і викликати позитивні емоції у школярів;
активізувати пізнавальну та розумову діяльність учнів;
25
викликати у дитини бажання навчитися працювати самостійно;
відповідати психолого-педагогічним та валеологічним вимогам;
розвивати творчі здібності дитини;
носити навчально-контролюючий характер.
Крім того, окремої уваги заслуговує розгляд ІКТ як засобу
організації навчального процесу, що дає змогу уникнути рутинної
роботи вчителя.
Комп'ютер може бути потужним дидактичним
засобом, використання якого залучає дітей до активної праці, підвищує
їхній інтерес до навчання, сприяє кращому засвоєнню матеріалу і
підвищує ефективність навчання. Мова іде не про вивчення окремого,
ізольованого від інших предметів курсу інформатики, а в інтеграції
різних уроків з елементами, які складають комп'ютерну грамотність
учнів та їхню інформаційну культуру.
Оволодіння інформаційними
технологіями може відбуватися як через проведення комп'ютерноінтегрованих уроків, так і впровадженням пропедевтичного курсу
інформатики.
У сучасних соціально-економічних умовах зросли вимоги, щодо
підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців освітньої галузі. Нині
26
одним із основних завдань вищої педагогічної школи є підготовка
компетентного, конкурентноздатного на ринку праці фахівця для
роботи в умовах інформаційної системи освіти, здатного самостійно і
творчо вирішувати професійні завдання. Формування інформаційної
компетентності (ІК) вчителя початкових класів розглядається, сьогодні,
як невід’ємна складова реформи системи вищої педагогічної освіти в
цілому. Основна мета якої передбачає підготовку освіченого фахівця
відповідно
до
вимог
інформаційного
суспільства,
формування
необхідних знань, умінь і навичок та формування компонентів
інформаційної культури.
У зв'язку з цим гостро постає проблема підготовки інформаційно
компетентних
педагогів
засобами
інформаційно-комунікаційних
технологій, формування яких йде впродовж усього навчальновиховного процесу у вищих навчальних закладах .
Інформаційно-освічений вчитель здатний знайти відповідну
інформацію з різних джерел. Така особа має бути також наділена
необхідною здатністю якісної та кількісної оцінки і самооцінки
інформації з тим, щоб виявити спірні питання закладені в інформації.
Інформаційно-освічений вчитель може використати та застосувати
інформацію відповідно в багатьох фахових ситуаціях. Такі ситуації,
потенційно призводять до прийняття нешаблонних рішень, розв’язку
творчих завдань, тобто призводить до розвитку нових знань. Таким
чином, відбувається процес навчання на основі приведення в дію
інформаційної компетентності.
В епоху інформатизації суспільства, кожен педагог повинен чітко
усвідомити, що комп’ютер та периферійне обладнання є основними
інструментами в його професійній діяльності, які здатні полегшити
27
розв’язок
цілого
кваліфікований
ряду
фахівець
професійних
повинен
завдань.
вміти
Адже,
серед
сьогодні
широкого
кола
програмних засобів відшукати такий програмний засіб, який досить
швидко та ефективно допоможе отримати потрібний результат. Тому в
процесі навчання викладач повинен формувати у дітей вміння
здійснювати правильно постановку задачі, прогнозувати і передбачати
її результати; свідомо і творчо вибирати оптимальні способи її
розв’язання
з
урахуванням
наслідків;
оволодівати
новітніми
технологіями. Зазначимо, що компетентність є широковживаним і
дослідженим поняттям в зарубіжних країнах, проте однозначності щодо
визначення не існує. На думку експертів дослідної програми в галузі
освіти “DECECO” (США та Канада), компетентність – це здатність
людини успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби.
Європейські
міжнародні
експерти
поняття
«компетентність»
визначають, як спроможність кваліфіковано виконувати роботу.
Інформаційна
компетентність
вчителя
початкових
класів
проявляється в умінні творчо мислити і передбачає наявність
аналітичних,
прогностичних умінь в засвоєнні та застосування
інформації в педагогічній діяльності. Крім того, ІК є складовою
частиною інформаційної культури вчителя, виконує інтеграційні
функції,
служить
сполучною
ланкою
загальнопедагогічних
і
спеціальних знань і умінь. Слід зазначити, що в сучасному тлумаченні
терміну «інформаційна компетентність» найчастіше маємо на увазі
використання комп'ютерних інформаційних технологій, а точніше
визначення
слід
трактувати
як
«комп'ютерна
інформаційна
компетентність». Інформаційна компетентність вчителя формується на
етапах вивчення комп'ютера, використання інформаційних технологій
як засобу навчання в процесі професійної діяльності і розглядається як
28
одна з граней професійної зрілості. Аналіз педагогічної діяльності
вчителя дозволяє виділити наступні рівні формування інформаційної
компетентності:
рівень споживача інформації;
рівень користувача комп'ютером;
рівень
логічного
функціонування
і
знання
характеристик
устаткування;
рівень наочно-специфічних завдань на основі творчого підходу.
Основними елементами процесу формування ІК є:
уміння застосовувати інформаційні технології для демонстрації
друкованих графічних документів;
уміння
використовувати
інформаційні
технології
для
демонстрації аудіо і відеоматеріалів на уроці;
уміння створювати презентації;
уміння систематизувати і обробляти дані за допомогою таблиць,
технологічних карт;
уміння будувати порівняльні таблиці і виявляти закономірності за
допомогою комп'ютера;
уміння застосовувати інформаційні технології для моделювання
процесів і об'єктів, виконання креслень і ескізів;
уміння використовувати комп'ютерне тестування;
уміння
використовувати
педагогічних
питань,
телеконференціях,
мережу
Інтернет
збору
інформації,
доступу
до
наукових,
для
вирішення
участі
в
педагогічних,
методичних даних.
Інформаційна
компетентність
вчителя
передбачає
широке
використання комп'ютерної техніки, електронних варіантів навчальних
29
матеріалів, навчальних програм, педагогічних технологій творчого
характеру. Вчитель повинен володіти необхідною підготовкою для
конкретної
диференціації
можливостей
учнів
залежно
від
індивідуальних особливостей, мотивації, вікових і психологічних
особливостей.
ІК – одна з основних компетентностей сучасного педагога, що
має об'єктивну і суб'єктивну сторони. Об'єктивна сторона виражається
у вимогах, які суспільство пред'являє до професійної діяльності
педагога. Суб'єктивна сторона ІК визначається індивідуальністю
вчителя, його професійною діяльністю, особливостями мотивації у
вдосконаленні і розвитку педагогічної майстерності.
Формування ІК вчителя передбачає:
освоєння ними знань і умінь в області інформатики і
інформаційно-комунікаційних технологій;
розвиток комунікативних здібностей вчителя;
уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати
інформацію, здійснювати рефлексію своєї діяльності і її
результатів.
У складі ІК вчителя можна виділити чотири складові:
мотиваційну – наявність мотиву досягнення мети, готовність і
інтерес
до
роботи,
постановка
і
усвідомлення
цілей
інформаційної діяльності;
когнітивну – наявність знань, умінь і здатності застосовувати їх в
професійній
діяльності,
аналізувати,
систематизувати програмні засоби;
30
класифікувати
і
суб’єктно-діяльнісну – демонструє ефективність і продуктивність
інформаційної діяльності, вживання інформаційних технологій на
практиці;
рефлексивну – забезпечує готовність до пошуку вирішення
виникаючих проблем, їх творчого перетворення на основі аналізу
своєї професійної діяльності.
У сучасних умовах засоби ІКТ виступають основним важелем
при формуванні інформаційної компетентності вчителя. Формування
інформаційної компетентності засобами ІКТ дозволяє використовувати
в своїй трудовій діяльності знання, уміння і навички в напрямку
інформаційних
і
комунікаційних
технологій,
що
є
критерієм
професійної придатності вчителя початкових класів для підвищення
якості освіти.
Системне, цілісне уявлення про інформаційну компетентність,
виділення її структури, обґрунтування критеріїв, функцій і рівнів її
сформованості, дозволяє цілеспрямовано і ефективно організувати
навчальний процес в рамках освітньої діяльності, підвищити рівень
професійних знань, приймати ефективні рішення в навчальній
діяльності.
Вчителі початкових класів повинні знати:
правила проведення занять з використанням комп'ютерної
техніки;
правила користування електронними педагогічними програмними
засобами;
правила використання комунікаційних технологій;
основні форми організації навчального процесу з використанням
ІКТ;
31
зміст
програми
і
основні
поняття
початкового
курсу
інформатики;
правила формування початкових навичок роботи з ПЕОМ;
правила
користування
контролюючими
програмами
для
перевірки знань;
правила створення тестів;
правила використання інформаційних технологій при проведенні
навчальних занять у початкових класах;
особливості використання комплексу навчально – розвиваючих
програм «Сходинки до інформатики» на різних уроках в
початковій школі;
правила створення та демонстрації презентацій;
правила створення публікацій та веб-сторінок;
правила користування навчально-розвиваючими програмами.
Компетенція вчителя включає здатність умілої роботи з
інформацією, вміння вибудовувати послідовність вирішення
проблеми,
використовувати
програмне
забезпечення,
що
допускає розширення, і прикладні методи, специфічні для даної
дисципліни, поєднуючи їх з методикою викладання, заснованою
на індивідуальній роботі з учнями. Застосовуються і колективні
методи роботи у формі проектів, сприяючи глибшому розумінню
учнів ключових понять і їх використання при вирішенні складних
проблем реального світу. При роботі в межах спільних проектів
вчитель використовуватиме мережні ресурси, що допомагають
учням співробітничати, отримувати інформацію, встановлювати
контакти з фахівцями з інших установ для проведення аналізу і
пошуку вирішень вибраних проблем.
Вчителі повинні також використовувати ІКТ для складання
і моніторингу індивідуальної і колективної роботи учнів над
32
виконанням
запланованої
роботи.
Вони
підтримуватимуть
контакти з фахівцями і іншими вчителями, використовуючи
мережні ресурси для доступу до інформації, контактів з колегами
й іншими фахівцями, підвищуючи при цьому свій професійний
рівень.
Загальнополітичною метою підходу на основі створення
знань, є підвищення продуктивності за рахунок навчання учнів,
громадян і трудових ресурсів, здатних постійно брати участь у
створенні знань і нововведень у здобуванні освіти протягом
всього життя і отримувати від цього задоволення. При цьому
підході вчителі повинні будуть не тільки створювати власну
роботу, що сприятиме досягненню цієї широкої мети, але і брати
участь в реалізації програм розвитку, здійснюваних в їх школі,
цілі які також направлені на досягнення цієї мети. Відповідно до
цього підходу навчальна програма виходить за межі навчання
33
шкільним предметам. Вона чітко направлена на вироблення
навичок ХХІ століття, необхідних для створення нових знань.
Навички,
такі
як
проблемний
підхід,
комунікація,
співпраця, експериментування, критичне мислення, творчість
стають самостійними програмними цілями і предметом нових
методів оцінки. Мабуть, найбільш значущою метою стає
підготувати учнів до самостійного вибору своїх цілей і планів
навчання. Для цього потрібне розуміння того, що вони вже
освоїли, вміння оцінити свої сильні і слабкі сторони, намітити
план навчання, стежити за його виконанням, за своїм власним
зростанням, добиваючись успіху, рухатися далі, але враховувати і
допущені помилки. Такі навички згодяться на все життя, вони
важливі для життя в освіченому суспільстві. Оцінка – здатність
учнів оцінювати якість своєї праці і праці інших - стає частиною
цього процесу.
Роль вчителя полягає в безпосередньому моделюванні
створення знань, конструюванні ситуацій, в яких учні повинні
застосовувати вище згадані навички і допомагати їм в їх
формуванні. Вчителі створюють в класі співтовариство, що
навчається, в якому учні постійно зайняті створенням не тільки
своїх власних навичок навчання, але і навичок інших. Справді
школа перетворюється на організацію, що навчається, в якій всі
дійові особи залучені в процес пізнання. З цієї точки зору, вчителі
самі стають наставниками учнів і генераторами знань, постійно
зайнятими педагогічним експериментуванням і нововведеннями,
що проводяться в співпраці зі своїми колегами і фахівцями з боку
заради отримання нових знань про навчальний процес і про
досвід викладання. Широкий набір апаратури, що складає
мережу, цифрові ресурси, електронне устаткування повинні
34
створювати це співтовариство і допомагати його роботі у будьякий час в будь-якому місці – колективному навчанню.
Вчителі, компетентні в застосуванні підходу на основі
створення знань, повинні уміти розробляти навчальні посібники і
заняття
з
використанням
ІКТ;
використовувати
ІКТ
для
вироблення в учнів навичок створення знань і критичного
мислення;
надавати
підтримку
безперервному
розумовому
процесу; створювати для своїх учнів і колег суспільство знань.
Вони
також
повинні
перепідготовці
перетворення
колег,
їх
бути
по
здатні
розробці
школи
на
керувати
і
роботою
реалізації
співтовариство,
ідеї
засноване
по
про
на
принципах інновації і безперервного навчання, що збагачується
засобами ІКТ.
Наведені стандарти й норми до ІКТ компетентності
учителів розроблені у Польщі, Франції та проекті ЮНЕСКО
встановлюють список професійних вимог, що необхідні для
підвищення якості педагогічної роботи за рахунок навичок у
використанні ІКТ і удосконаленню всієї системи освіти, що у
свою чергу буде сприяти подальшому соціально-економічному
розвитку
країни.
Організація
відповідної
підготовки
та
перепідготовки учителів з використання ІКТ та розробка
відповідних
програм
підготовки
майбутніх
компетентності
для
цього,
учителів,
учителів
модифікація
розробка
відповідно
до
професійної
норм
ІКТ
національних
особливостей є завданням освітніх органів України.
1.4. Курс “Сходинки до інформатики” - крок до вдосконалення
комп’ютерної грамотності молодших школярів.
35
Держстандарт початкової загальної освіти передбачає введення з
2013-2014 навчального
року викладання
у 2 – 4 класах курсу
«Сходинки до інформатики». Основними завданнями курсу є:
формування у молодших школярів первинних навичок роботи за
комп'ютером, розуміння ними сутності застосування комп'ютера та
інформаційних
технологій
і
загальний
розвиток
дитини.
Враховуючи віковий, психологічний та фізіологічний стан і
розумовий розвиток учня початкової школи, були створені нові сучасні
підручники для 2-4 класів. Підручники «Сходинки до інформатики»
ознайомлюють учнів із основними поняттями інформатики, залучають
до практичної діяльності на комп'ютері, підтримують вивчення
основних
предметів
(українська
мова,
англійська
мова,
природознавство, математика), розвивають пам'ять, просторову уяву,
логічне мислення та творчі здібності. Кожний урок у підручниках
поданий на двох сторінках, тобто на розвороті підручника. Якщо учень
36
пропустив урок, він може вдома самостійно опрацювати матеріал за
підручником.
При вивченні курсу передбачено кілька напрямків навчальної та
розвивальної
діяльності
учнів:
пізнавальний,
прикладний,
алгоритмічний та розвивальний. Опановуючи курс учні засвоюють
відомості про призначення комп'ютера, можливості його використання,
складові частини, основні принципи роботи, ознайомлюються з
властивостями
інформації,
інформаційними
процесами
у
навколишньому світі, здобувають навички роботи з клавіатурою,
пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування
текстів у текстовому редакторі, складання простих мелодій у
середовищі музичного редактора, створення малюнків у графічному
редакторі та інше, засвоюють поняття алгоритму, розрізняють їх
основні види, вчаться складати i записувати прості алгоритми для
виконавців,
відшукувати
практичній
та
застосовувати
та
алгоритми
навчальній
у
своїй
діяльності;
розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом
виконання різноманітних творчих завдань. Підтримка, корекція i
пропедевтика знань, умінь i навичок з основних предметів досягається
шляхом
роботи
з
різноманітними
навчальними,
навчально-
контролюючими та пропедевтичними програмами з української,
російської, англійської мов, математики, довкілля, античної літератури.
Структура
уроків
курсу
«Сходинки
до
інформатики»
відрізняється від традиційних уроків у початковій школі і складається з
трьох частин: теоретичної, практичної та розвивальної.
Теоретична частина може проводитись у формі бесіди, гри,
обговорення ситуацій або призначена для підтримки вивчення
37
навчальних предметів, повторення і закріплення матеріалу. Друга
частина - це практична робота учнів за комп'ютерами. Третя частина
уроку - це виконання учнями завдань з логічним навантаженням для
розвитку пам'яті, кмітливості, ерудиції. Усі частини уроку відображені
у
підручнику.
інформатики
комплекс
Для
забезпечення
розроблений
«Сходинки
Більша
інформатики»
частина
сприяють
практичної
відповідний
до
з
для
комплексу
формуванню
уроків
програмно-методичний
інформатики»
програм
частини
2-4
класів.
«Сходинки
міжпредметних
до
зв'язків,
загальноосвітніх навичок, містять матеріал інших загальноосвітніх
предметів. Матеріал програмного комплексу відповідає віковим
особливостям учнів, подається в доступній ігровій формі, зацікавлює
дітей.
Навчальні програми мають тренувальний характер та орієнтовані
на застосування на етапі формування навичок. Деякі з програм є
38
демонстраційними та можуть бути використані вчителем під час
пояснення нового матеріалу або на уроках узагальнення знань.
Обов'язковими умовами впровадження даного курсу є належний
матеріально-технічний
необхідного
стан
програмного
комп'ютерного
забезпечення,
парку,
наявність
дотримання
санітарно-
гігієнічних вимог та належний рівень підготовленості вчителів. Слід
зазначити, що принциповим моментом застосування комп'ютера у
початковій школі є те, що відповідний предмет має викладати певним
чином підготовлений вчитель початкових класів.
Програма націлена на формування мотивації до навчання, на
розвиток учня як особистості для самостійного набуття знань, їх
практичного застосування у повсякденному житті, на розкриття перед
учнями можливостей комп'ютера як інструмента пізнання, необхідного
в сучасних умовах.
Характерна риса ІКТ полягає в тому, що вони надають практично
необмежені можливості для самостійної та спільної творчої діяльності
вчителя та учнів. З авторитарного носія істини вчитель перетворюється
на учасника продуктивної діяльності своїх вихованців та за допомогою
комп'ютера створює сприятливе середовище для формування власного
інтелекту. Невід'ємною закономірністю вивчення дидактичних умов
для застосування засобів навчання та комп'ютерно орієнтованих засобів
навчання зокрема, є врахування особистісних якостей учня молодшої
школи , рівня керівничої компетентності вчителя в умовах навчального
середовища у системі "учень-вчитель-засіб навчання". У початкових
класах, особливо у першому і другому, повинні продовжуватись лінії
дошкільного розвитку: пріоритетність виховних завдань, цілісність
впливу на дитину через взаємозв'язок навчальної пізнавальної
діяльності, використання гри та праці, цілеспрямований розвиток
39
сенсорних умінь, вправності й координованості рухів, гостроти зору,
уяви, саморегуляції поведінки і загальномовленєвого розвитку. Для
учнів молодшого шкільного віку характерні, зокрема: різниця в
темпераменті, вольових та емоційних рис, особливостей розумової
діяльності,
здібностей,
переважаючий
розвиток
наочно-образної
пам'яті, осмисленого запам'ятовування, постійно зростаючий психічний
розвиток. Поряд з цим є важливим наявність необхідного програмного
забезпечення, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та належний
рівень підготовленості вчителів.
Слід повторно зазначити, що
принциповим моментом застосування комп'ютера у початковій школі є
те, що відповідний предмет має викладати певним чином підготовлений
вчитель початкових класів. Програма націлена на формування
мотивації до навчання, на розвиток учня як особистості для
самостійного
набуття
знань,
їх
практичного
застосування
у
повсякденному житті, на розкриття перед учнями можливостей
комп'ютера як інструмента пізнання, необхідного в сучасних умовах.
На увагу також, заслуговують деякі специфічні питання розвитку
та формування особистості молодшого школяра, зумовлюючі рівень
професійної
компетентності
вчителя: формування
"Я-концепції"
молодшого школяра,
дитячі
пустощі,
комунікативної
діяльності, особиста
тривожність
молодшого школяра
40
та її подолання, розумова працездатність, гуманістичність навчання.
Однією з особливостей формування питання формування системи знань
інформаційних технологій вчителів початкових класів є варіативність з
позиції предметної інтерпретації ідей із зумовленням індивідуальновікових особливостей учнів молодшого шкільного віку.
У навчальному процесі загальноосвітньої школи застосування
ІКТ також означено рядом наукових досліджень: з фізики, музики,
інформатики, пізнавальні задачі в інформатиці, управління навчальною
діяльністю школяра в умовах інформатизації освіти, формування
інформаційної культури, організація пізнавальної діяльності в умовах
інформатизації навчання, самостійна робота школярів (дидактичні
умови ефективного використання комп'ютерів), розвиток творчої
активності
молодших
школярів
засобами
технологій.
41
нових
інформаційних
За результатами попередніх експериментальних досліджень
виявлений, зокрема, позитивний вплив на творчу активність молодших
школярів при систематичному вивченні інформатики, а також під час
використанні на уроках з ІКТ
творчих завдань, систематизованих
комп'ютерних ігор.
Інформатизація
освіти
вимагає
дидактико-методичного
обгрунтування функцій нових інформаційних технологій на всіх етапах
шкільної освіти, пошуків засобів форм їх реалізації, розробки науково
педагогічних основ навчальних програм з комп'ютерною підтримкою.
Для початкової школи актуальною є розробка розвивальних та ігрових
дидактичних матеріалів для роботи в комп'ютерних класах.
Соціальна і громадянська компетентності як ключові мають
міждисциплінарний характер, інтегруються
освітніх
галузей
і
спрямовуються
на
за
допомогою
всіх
соціалізацію особистості,
набуття громадянських навичок співжиття і співпраці у суспільстві,
дотримання соціальних норм, закономірності природи та місця в ній
людини; розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової
сфери,
пізнавальної
творчості,
активності
самовираження
інтелектуального
та
і
та
самостійності,
спілкування;
здатності до
забезпечення
єдності
емоційного сприйняття природи з практичною
природоохоронною діяльністю; засвоєння традицій
українського
народу у відносинах людини з природою; оволодіння доступними
способами пізнання предметів і явищ природи та суспільства.
У початкових класах використання інформаційних технологій
допомагає вчителю наочно представити необхідні дидактичні одиниці
навчальної інформації, підвищити інтерес молодших школярів до
42
вивчення природознавства, сприяти нагромадженню учнями опорних
фактів і способів діяльності за зразком.
При використанні інформаційних технологій в процесі навчання
відбувається суттєва зміна навчального процесу:
переорієнтація на розвиток мислення, уяви як основних
процесів пізнання, необхідних для якісного навчання;
забезпечується
ефективна
організація
пізнавальної
та
самостійної діяльності учнів;
виявляється здатність до співпраці, самовдосконалення,
творчості .
При
використанні
інформаційних
технологій
як
і
раніше
зберігаються всі основні етапи уроку.
У рамках традиційного уроку електронні версії деякої частини
навчального матеріалу роблять процес отримання знань комплексним і
ефективним. Вони дозволяють говорити про формування ключових
компетенцій школярів, які полягають в:
здатності до системного мислення, до самостійних дій в
умовах невизначеності та непередбачуваності;
готовності виявляти відповідальність за виконувану роботу;
здатності самостійно і ефективно вирішувати проблеми, що
виникли в процесі практичної діяльності;
готовності
до
позитивного
взаємодії
і
співпраці
з
однокласниками;
здатності швидко й ефективно приймати рішення, діяльно
сприяти врегулюванню конфліктів у вирішенні нагальних
проблем;
43
здатності швидко і гнучко застосовувати свої знання і досвід у
вирішенні практичних завдань;
готовності
до
придбання
нових
знань
і
прагнення
до
самовдосконалення;
розумінні значення використання інформаційних технологій і
володіннями ними в процесі навчання;
Мультимедійні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні
завдання:
засвоїти базові знання з предмета;
систематизувати засвоєні знання;
сформувати навички самоконтролю;
сформувати мотивацію до навчання ;
надати навчально-методичну допомогу учням в самостійній
роботі над навчальним матеріалом.
Інформаційні технології надають інформацію в різних формах і
тим самим роблять процес навчання більш ефективним. Економія часу,
необхідного для вивчення конкретного матеріалу, в середньому
становить 30%, а набуті знання зберігаються в пам'яті значно довше.
При використанні інформаційних технологій в процесі навчання
відбувається суттєва зміна навчального процесу:
переорієнтація на розвиток мислення та уяви, як основних
процесів пізнання, необхідних для якісного навчання;
забезпечується ефективна організація пізнавальної та самостійної
діяльності учнів;
з'являється здатність до співпраці, самовдосконалення, творчості .
44
РОЗДІЛ 2.
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ
«СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО» І «ПРИРОДОЗНАВСТВО»
2.1.
Важливість використання ІКТ на уроках природознавства
та суспільствознавства.
Метою освітньої галузі "Природознавство" є формування
природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи
інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної
діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах
життєдіяльності та природоохоронної практики.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких
завдань:
виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою
належність
до
різних
елементів
природного
середовища,
здатна мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самого
себе;
формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової
картини світу,
що охоплює систему знань,
яка відображає
закони і закономірності природи та місце в ній людини;
розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової
сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до
творчості, самовираження і спілкування;
забезпечення єдності інтелектуального та
сприйняття
природи
з
практичною
діяльністю;
45
емоційного
природоохоронною
засвоєння традицій українського народу у відносинах людини з
природою;
оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ
природи та суспільства.
Природознавство як навчальний предмет має інтегрований
характер, оскільки його зміст утворює система уявлень і понять,
відібраних з різних природничих наук на основі ідеї цілісності природи
з урахуванням міжпредметних зв'язків у початковій ланці освіти і
перспективних зв'язків із природознавчими курсами, що вивчатимуться
в наступних класах.
Головною метою освітньої галузі "Природознавство" в 3-4 класах
є формування в учнів уявлення про цілісність природи, виховання
гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної екологічно
мислити, дбайливо ставитися до природи, розуміти значення життя як
найвищої цінності.
Вона
досягається
шляхом
постановки
й
реалізації
освітніх,
розвивальних і виховних цілей.
Освітні цілі передбачають формування системи уявлень та
понять про предмети і явища природи, взаємозв'язки й залежності між
ними; предметних умінь на основі засвоєних природознавчих знань;
умінь
застосовувати
спеціальні
методи
пізнання
природи
(спостереження, дослід, практична робота).
Розвивальні цілі спрямовані на розвиток розумових здібностей
учнів,
що
відбувається
через
оволодіння
уміннями
розумової
діяльності: сприймання, логічне і творче мислення, уява, пам'ять,
мовлення. А також на розвиток емоційної сфери дітей; їх пізнавальної
активності і самостійності шляхом засвоєння узагальнених способів
46
самоуправління
(постановка
цілей,
планування,
самоорганізація,
самоперевірка і самооцінювання, самокоригування); здатності до
творчості, до самовираження і спілкування в сумісній діяльності.
Виховні цілі пов'язані з вихованням особистісних якостей
кожного школяра, його екологічної культури, поведінки, адекватної
моральним,
етичним,
естетичним
нормам
і
загальнолюдським
цінностям у ставленні до навколишнього світу, прагнення охороняти і
примножувати природу рідного краю.
"Природознавство"
-
це
навчальний
предмет,
провідним
компонентом якого є система природознавчих знань. Вони визначають
всі інші компоненти змісту, зокрема, сукупність предметних і загальнонавчальних умінь.
Зміст і його структурування визначаються загальнодидактичними
принципами
науковості,
(гуманізації,
особистісно
наступності,
виховного
і
зорієнтованого
навчання,
розвивального
навчання,
забезпечення позитивної мотивації учіння, створення умов для
самореалізації кожного учня, розвитку його творчої самостійності та
соціальної
(екологічний,
активності)
і
власне
краєзнавчий,
природничими
українознавчий,
принципами
планетарний,
фенологічний), що реалізуються в єдності.
Програму побудовано за змістовими лініями, які визначені
Державним
стандартом
початкової
загальної
освіти.
Вони
є
програмовими темами: в 3 класі - "Нежива природа", "Жива природа", в
4 класі - "Планета Земля", "Наша Батьківщина - Україна", "Рідний
край".
Зміст тем "Нежива природа" і "Жива природа" (3 клас) включає
систему доступних для молодших школярів фактів, уявлень і понять,
47
які
на
елементарному
рівні
всебічно
відображають
сутність
компонентів неживої природи (світло і тепло, повітря, вода, гірські
породи, ґрунт); живої природи (рослини, тварини, гриби, дроб'янки,
людина) та зв'язки й залежності між ними. Природничі знання та
вміння названих тем закріплюються, розширюються, поглиблюються,
конкретизуються, а головне - застосовуються у наступних темах як
опора для розкриття змісту нових понять і встановлення найпростіших
закономірностей у природі, чим забезпечується цілісне відображення
природи у свідомості молодших школярів. Так, у темах "Наша
Батьківщина - Україна" і "Рідний край" компоненти неживої і живої
природи розглядаються в межах України і рідного краю, а закономірні
зв'язки встановлюються на рівні природних комплексів: природних зон
України і природних угруповань рідного краю. Програма має
екологічну спрямованість. Питання охорони природи пронизують увесь
зміст, а також вивчаються як самостійні теми.
Спеціальними методами пізнання природи (дослід, практична
робота,
спостереження)
та
вміннями
користуватися
приладами
(термометр, гномон, компас тощо) учні оволодівають не в окремих
темах, а в процесі вивчення відповідного змісту всього курсу.
Такий підхід до розробки змісту забезпечує його розвивальний
характер, оскільки оволодіння ним потребує активної навчальнопізнавальної діяльності кожного учня.
Педагогічна доцільність використання програмно-методичного
забезпечення при вивченні курсу «Природознавство» визначається
цілями і завданнями курсу, а також можливостями використання
персональних комп'ютерів для вирішення практичних завдань з даного
48
курсу і необхідністю інтенсифікації і індивідуалізації процесу
навчання.
Сучасні інформаційні технології здатні моделювати тривимірні
віртуальні об'єкти, які, практично, не поступаються за своїми
візуальними властивостями їх реальним прототипам. Технологія
мультимедіа створює динамічний видовищний сюжет, на розвиток
якого може впливати вчитель. Поєднання пізнавального і емоційного
процесу може вирішувати ряд проблем, пов'язаних з вивченням курсу
«Природознавства».
У
цю
систему
повинні
входити
програмно-методичне
забезпечення і засоби навчання, що функціонують на базі ПК, а також
традиційні.
Необхідність
цього
обумовлена
спрощенням
і
здешевленням системи засобів навчання і специфічними функціями
звичайних технічних засобів, які неможливо і недоцільно передати
комп'ютеру з психолого-педагогічної точки зору.
Засвоєння інформації, формування необхідних знань при будь-якій
формі навчання завжди пов'язане з психоемоційним навантаженням.
Рівень її компенсації, і, отже, результативність процесу навчання
визначається досвідом вчителя і стилем його роботи, а також
використовуваними педагогічними прийомами.
Ефективність
процесу
навчання
природознавству
можна
підвищити за рахунок певного зсуву існуючого акценту освітньої
технології з логічно-знакових форм передачі інформації на асоціативні,
природніші для сприйняття людським мозком. Наявність додаткового
взаємозв'язку між елементами інформації, що проходять різними
каналами або в різних режимах, сприяє кращому засвоєнню матеріалу.
Орієнтація
тільки
на
логічно-знакову
49
систему
представлення
інформації вимагає інтенсивної роботи певних ділянок однієї з півкуль
мозку для передачі і обробки виникаючих образів та знаків.
Логічний взаємозв'язок, що реалізовується, направлений на створення
умов
періодичного
перемикання
типів
сприймання
інформації,
максимальної активізації підсвідомого рівня її засвоєння.
Зважаючи
на
сказане
вище,
в
програмах
для
курсу
«Природознавства» необхідно використовувати в поєднанні з ігровими
програмами, стимулюючими досягнення навчальної мети також і
контролюючі програми, що моделюють природні процеси та явища і
т.д. Функціональне призначення програмного забезпечення полягає в
представленні навчальної інформації і направленні навчання з
урахуванням індивідуальних можливостей учня.
Однак, комп'ютер слід розглядати скоріше як елемент системи
засобів навчання.
При розробці і використанні програмних засобів в навчальних цілях
виникає необхідність в створенні комп'ютерних навчально-методичних
і інструктивних матеріалів. У них повинні бути включені:
програмні засоби навчального призначення;
інструкції для користувача;
методичні рекомендації з використання програмних засобів
для вчителя;
методичні рекомендації для учня.
До автоматизованих засобів навчання необхідно висунути наступні
вимоги:
50
з одного боку, інструментальні програмні засоби повинні бути
орієнтовані як на широке коло користувачів, що мають
спеціальну підготовку, так і на непідготовлених;
з іншої - програмна реалізація повинна надавати можливість
варіювати дидактичні моделі керування навчальним процесом;
система повинна бути оснащена ефективним зворотнім зв'язком,
тобто адекватно реагувати на всі дії учня.
Розділ програми «Жива природа», що належить до природознавства
у початковій школі виокремлюється від інших змістових ліній саме
тим, що учні 3-4 класу мають змогу характеризувати звичайні і знайомі
їм об'єкти, з якими вони зустрічаються кожного дня.
За певних обставин, наприклад недостачі прикладного матеріалу,
вчитель в змозі замінити його дидактичними засобами, створеними на
комп'ютері.
Така зміна буде практично рівносильною. Також використання
комп'ютера в навчанні зацікавить учнів і, за умови правильної побудови
навчального процесу, забезпечить набагато краще засвоєння матеріалу.
2.2. Організація уроків з комп'ютерною підтримкою.
Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним
засобом
навчання.
інформаційному
Їх
використання
середовищі,
сприяє
привчає
залученню
учня
жити
школярів
в
до
інформаційної культури. Об’єктом методики використання ІКТ у
навчальному процесі початкової школи є процес навчання молодших
школярів в умовах сучасних загальноосвітніх закладів. Предметом
методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно-гігієнічні та
технічні умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність
навчання.
51
Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в
навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання,
навіщо це потрібно?
Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі
розважальних програм по телебаченню, тому набагато легше сприйме
запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа-засобів.
Вже давно доведено, що кожен учень по-різному засвоює нові
знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до
кожного учня. Тепер з використанням комп'ютерних мереж і
онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову
інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити
кожного учня.
Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу
освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності
величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес
навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням
працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.
Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може
поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних
технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання
комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним,
строго диференційованим та індивідуальним.
Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги,
калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші
іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер, разом з тим, є для дитини
рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і
запити, такого партнера їй часом не вистачає. З іншого боку, цей метод
52
навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще
оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові,
нетрадиційні форми і методи навчання.
Одним із головних завдань початкової школи є застосування ІКТ у
процесі вивчення більшості навчальних предметів у рамках програми.
Основним видом використання комп’ютерно-орієнтованих засобів
навчання є їх органічна інтеграція в певні уроки. У цікавій, динамічній,
ігровій формі учні молодших класів опановують комп’ютерні засоби,
набувають первинних навичок користування пристроями введеннявиведення,
початковими
уміннями
й
навичками
управління
комп’ютером та одночасно удосконалюють свої знання з певних
навчальних предметів, розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне
мислення, творчі здібності.
Таким чином, з точки зору дидактики ІКТ дозволяють:
забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання;
зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефективним
за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних
систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;
підвищити унаочненість навчального процесу;
забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;
індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей
з різними стилями навчання і різними можливостями
сприйняття;
моделювати досліджувані процеси або явища;
організувати колективну й групову роботи;
здійснювати контроль навчальних досягнень;
створювати сприятливу атмосферу для спілкування.
53
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен
забувати, що це урок, а значить складає план уроку виходячи з його
цілей. При відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися
основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності,
доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому
комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.
Такому уроку властиві :
адаптивність: пристосування комп'ютера до індивідуальних
особливостей дитини;
керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем
процесу навчання;
інтерактивність і діалоговий характер навчання - ІКТ мають
здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя, "вступати" з
ними в діалог, що і становить головну особливість методик
комп'ютерного навчання;
оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
підтримання в учня стану психологічного комфорту при
спілкуванні з комп'ютером;
необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток
скільки завгодно великі.
Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при
підготовці до уроку, так і в процесі навчання: при поясненні (введення)
нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.
При цьому комп'ютер виконує такі функції:
джерело навчальної інформації;
наочний посібник;
тренажер;
54
засіб діагностики і контролю.
Уроки з використанням комп'ютера проводяться поряд зі
звичайними
заняттями,
де
можливо
і
доцільно
використання
комп'ютерів для вирішення приватних завдань уроку, щоб дитина
глибше зрозуміла, відчула тему уроку, творчо проявила себе. Кожен
комп'ютерний урок є, в принципі, інтегрованим - на ньому, крім
завдань предметних вирішуються завдання курсу інформатики .
Основними типами уроків у процесі навчання з інформаційною
підтримкою, є:
комбінований урок,
урок - контролю і корекції,
урок вдосконалення знань і умінь .
Для організації навчального процесу слід враховувати наступні умови:
урок повинен проводити вчитель, що володіє комп'ютером.
комп'ютерні завдання мають бути складені у відповідності до
змісту навчального предмета та методикою його викладання.
учні
повинні
вміти
поводитися
з
комп'ютером
на
рівні,
необхідному для виконання комп'ютерних завдань.
учні повинні займатися в спеціальному кабінеті, обладнаному
відповідно до встановлених гігієнічними нормами для початкової
школи.
Для формування і розвитку ключових компетенцій в контексті
інформаційної
культури
вчителя
початкових
класів
необхідно
розробити послідовну, логічно завершену систему навчальних завдань,
вибудувану відповідно до зростання повноти, проблемності, новизни,
життєвості, практичності. Діяльність учнів у виборі інформації, її
обробки, повинна контролюватися вчителем .
При розробці комп'ютерної підтримки необхідно визначити:
55
які теми варто «підтримувати» комп'ютерними завданнями і для
вирішення яких дидактичних завдань;
які програмні засоби доцільно використовувати для створення та
виконання комп'ютерних завдань;
які попередні вміння роботи на комп'ютері повинні бути
сформовані у дітей;
які уроки доцільно робити комп'ютерними;
як організувати комп'ютерні заняття.
Підходи до створення електронних навчальних матеріалів для
початкової школи:
структура кожного тематичного розділу повинна бути характерна
для уроку в початкових касах: пояснення нового матеріалу,
початкове закріплення і відпрацювання навичок, контроль
засвоєння;
обсяг навчального матеріалу для тренувальних та контрольних
завдань визначається з урахуванням санітарно-гігієнічних норм
роботи учня початкових класів за комп'ютером;
відбір
навчального
матеріалу
проводиться
з
урахуванням
основних дидактичних принципів;
засоби управління комп'ютерною навчальною системою з будьякого навчального предмета мають бути максимально простими і
не відволікаючими учня від виконання завдань.
Одним із основних
видів роботи на уроці
є перегляд
підготовлених вчителем презентацій. Презентація є інформаційним
забезпеченням фронтальної роботи вчителя з класом і складається зі
слайдів. Основні форми цієї інформації - текст, малюнки, фото, відео та
звуковий або музичний супровід.
56
Досвід застосування електронних презентацій, виконаних в
програмі
PowerPoint
показав,
що
підвищується
якість
уроку.
Комп'ютерні презентації - це найсучасніші технології подання
інформації. Форми і місце використання презентації на уроці залежать
від змісту цього уроку, від мети, яка ставиться на уроці. При вивченні
нового матеріалу використання презентації дозволяє ілюструвати
навчальний матеріал. Навчальна презентація може представляти собою
конспект уроку. У цьому випадку вона складається з основних
складових традиційного уроку: зазначається тема, мета, план роботи на
уроці, ключові поняття, домашнє завдання.
Для розроблення презентацій мультимедіа найпоширенішою в
Україні є російськомовна версія PowerPoint, яка входить до
складу інтегрованого пакета MS Office. За допомогою цього
додатка розробляють презентації, що складаються з наборів
слайдів, у яких текст поєднується з графічними об'єктами,
фотокартками, звуком, відео- та мультиплікаційними ефектами.
Слайди можна подати як у суворій чорно-білій гамі, так і у
вигляді кольорових зображень. Для цього використовують
шаблони оформлення, створені професійними дизайнерами.
Шаблони можна придумати і самотужки.
Слайди можуть містити:
текст;
таблиці;
діаграми, у тому числі організаційні;
фотографії та малюнки;
відеокліпи;
звуковий супровід (музику або голос);
57
гіперпосилання на інші слайди та документи (презентації, таблиці,
діаграми тощо, які знаходяться на даному комп'ютері або в
Інтернеті).
Окремі об'єкти слайдів можуть мати ефекти анімації.
На уроках використовуються електронні додатки різного виду:
ілюстрації і демонстрації аудіо-відеоряду;
додатки, що поєднують в собі ілюстративний матеріал і
постановку
висунутих
проблемних
припущень
питань
і
з
рішень,
подальшою
фронтальну
перевіркою
перевірку
і
самоперевірку знань у вигляді тестів, кросвордів, головоломок;
розробки серії уроків з теми, які дозволяють представити
матеріал найбільш повно, вимальовуючи картину цілісного
сприйняття світу, успішно інтегруючи різні галузі знань на
одному предметі;
розробки електронних додатків до уроків з використанням мови
програмування Visual Basic, які дають безпосереднє спілкування
учня з комп'ютером (виконуються вчителями, що освоїли
об'єктно-орієнтоване програмування).
Інформаційні технології, найбільш уживані у навчальному процесі,
можна розділити на дві групи:
1. Мережеві технології, які використовують локальні мережі
та
глобальну
методичних
мережу
Internet
рекомендацій,
(електронні
посібників,
варіанти
сервери
дистанційного навчання, що забезпечують інтерактивний
58
зв'язок з учнями через Internet, в тому числі в режимі
реального часу).
2. Технології, орієнтовані на локальні комп'ютери (навчальні
програми,
комп'ютерні
демонстраційні
моделі
програми,
реальних
контролюючі
процесів,
програми,
дидактичні матеріали).
Оскільки PowerPoint є складовою Microsoft Office, то,
готуючи
презентацію,
можна
використовувати
фрагменти
документів Word, електронних таблиць і діаграм Excel, даних
Access. Створені в PowerPoint слайди можна відразу переглянути
і, при потребі, змінити.
Презентації PowerPoint демонструють:
на моніторі для невеликого кола осіб (у тому числі в Інтернеті);
на екрані за допомогою мультимедійного проектора;
на екрані за допомогою епідіаскопів, використовуючи прозорі
плівки;
на екрані за допомогою діапроекторів, використовуючи
35-міліметрові слайд-фільми;
роздруковують на папері.
Огляд середовища PowerPoint.
PowerPoint є складовою частиною Microsoft Office, тому він має
риси, спільні з іншими додатками Office. Наприклад, запустити
PowerPoint можна так само, як і будь-який інший додаток - або
через меню Пуск, або за допомогою панелі Office, або подвійним
клацанням на його ярлику чи підготовленій раніше презентації.
59
PowerPoint використовується для створення презентації та її
показу.
В
структури,
режимах
слайдів
і
підготовки
презентації
сортувальника)
вікно
(звичайному,
PowerPoint
за
структурою нагадує вікна інших додатків, тобто має смугу
заголовка, рядок меню, панелі інструментів, робочу ділянку і
рядок стану. Особливістю вікна PowerPoint у цих режимах є те,
що зліва від горизонтальної смуги прокручування є кнопки
режимів перегляду слайдів. Ці кнопки дублюють відповідні
команди меню Вид і схожі на аналогічні кнопки Word. У режимі
показу слайдів вікно займає весь екран, і в ньому можна
переглянути тільки один слайд.
PowerPoint має кілька режимів роботи.
Звичайний режим. У цьому режимі робоча ділянка
вікна PowerPoint складається з ділянок слайда,
структури і нотаток. Розміри кожної з них можна
змінювати. На ділянці структури відображаються
номер, назва слайда і текст, що міститься в ньому.
Натиснувши на кнопку зліва від номера, можна зразу
ж перейти до роботи з відповідним слайдом, який
з'являється на ділянці слайда. Сюди можна вставляти
також малюнки, фільми, звуки, ефекти анімації й
гіперпосилання.
Текст
вводиться
і
до
ділянки
структури, і до ділянки слайда.
Режим структури. У цьому режимі перевага надається ділянці
структури. Інші ділянки подаються у зменшеному вигляді. Тому
його використовують, щоб ознайомитися зі структурою всієї
презентації і, при потребі, змінити її (шляхом переміщення
розділів, їх вилучення, редагування тексту тощо).
60
Режим слайдів займає всю робочу ділянку. Використовується для
створення і зміни поточного слайда.
Режим сортувальника. Тут на робочій ділянці PowerPoint
відображається
вся
презентація.
Причому
кожний
слайд
виводиться в зменшеному вигляді. Ось чому його використовують
для перегляду послідовності, у якій розташовано слайди в
презентації, а також, щоб перейти до роботи з певним слайдом.
Для
цього
досить
двічі
клацнути
на
ньому.
У
режимі
сортувальника зручно переміщати окремий слайд на інше місце
презентації, перетягуючи його мишею. Тут також є змога
додавати нові слайди перед виділеним або видаляти виділений
слайд, натиснувши клавішу Delete.
Окрім PowerPoint вчитель може застосувати і інші програми:
Графічний редактор Paint, що існує для створення
растрових зображень.
Word, для створення текстових документів.
Excel, для створення таблиць.
Як вже було сказано вище, продукти всіх цих програм можуть
бути взаємопов’язані для кращої подачі матеріалу.
2.3.
Уроки
до змістової лінії
«Жива природа»
при вивченні
освітньої галузі «Природознавство » у 3 - 4 класі.
Урок 1. Тема. Жива природа
Загальнопізнавальні цілі:
- продовжити формування поняття «природа», вчити розрізняти
природу живу і неживу;
- ознайомити
учнів
з
характерними
організмів;
61
особливостями
живих
- розвивати навички дослідницької діяльності та спостереження,
пізнавальну активність учнів;
- виховувати любов до всього живого, викликати у дітей бажання
Когнітивні рівні
оберігати та примножувати живу природу.
Конкретизовані навчальні Перелік
цілі
запитань,
які методичне
досягнення
забезпечення
конкретних
цілей
визначення Що таке природа?
поняття «природа»;
Знання
– Навчальне
забезпечують
- формулює
Що ми відносимо до
- знає що таке жива і живої
нежива природа;
живої природи;
- пояснює,
ознаки
та
неживої
природи?
- називає основні 5 царств Які
Розуміння
завдань
класи
має
жива
природа?
які основні - Назвати предмети, що Робота
має
природа;
жива відносяться до неживої підручником
природи;
- розпізнає тваринний та - Розповісти про основні
рослинний
світ
за ознаки живої природи
певними ознаками;
62
з
- вміє віднести певну живу - розкажіть
істоту до однієї із груп;
характерні
Застосування
- моделює і будує ланцюг
живлення
живих
організмів;
ознаками
кожної із груп живої малюнками
природи;
ланцюги
живлення;
відрізнити - визначити, які тварини
земноводних,
плазунів.
до
якого
Аналіз
організмів
тестових Картки
за завдань
кожного учня
оцінні - поясніть з якою метою
судження щодо збереження
створюються
та примноження природи
заповідники;
рідного краю;
- яке
ваше
щодо
ставлення
збереження
природи;
Оцінювання
Складає
усну
розповідь
Складіть
усну
про живу природу своєї
розповідь
про
місцевості.
природу Уманщини
та Черкащини.
Хід уроку
План уроку
1. Повторення вивченого про живу і неживу природу.
2. Розповідь вчителя та презентація про живу природу.
3. Самостійне читання учнями статті підручника.
63
із
завданням для
характерними ознаками
Висловлює
Синтез
класу
належать.
Характеризує кожну групу Виконання
живих
з
ознаки таблицями,
- побудуйте
- може за характерними
комах,
про Робота
4. Виконання тесту (з метою усвідомлення понять «жива та нежива
природа»).
5. Підведення підсумків уроку: записування вчителем на дошці
коротких тез: «Ми сьогодні дізнались про живу природу….»
6. Повідомлення домашнього завдання.
І. Організаційний момент
- Ось до класу всіх скликає
Голосистий наш дзвінок,
І ми радо поспішаєм
На цікавий наш урок!
ІІ . Актуалізація знань учнів.
1.
Фронтальне опитування.
Що таке природа?
Яка буває природа?
Яку природу ми називаємо живою, неживою?
Які живі організми ви знаєте ? (вказати групи)
Розкажіть про основні відмінності живої і неживої
природи.
2.
Перевірка виконання домашнього завдання у зошитах.
3.
Гра «Відгадай загадки»
Народжується, дихає , росте,
Спочатку повзає, а потім ходить кроком,
Навчається і світ цей пізнає,
Стає сильнішим і мудрішим з кожним роком. ( Людина)
Все від нього навкруги
64
Набирається снаги.
Тільки ранок настає,
Виглянь у віконце!
Всім воно життя дає,
Променисте...( Сонце)
Напроти бабусі сидить дід у кожусі,
біля печі гріється, без водички вмиється. (Кіт).
Уночі гуляє, а вдень спочиває,
має круглі очі, бачить серед ночі. (Сова)
Летить – пищить, сяде – мовчить.
Хто його вб’є, той кров свою проллє. (Комар)
У хатах прозорих всі вони живуть, можеш ти їх бачить,
та не можеш чуть. (Риби)
Повзе і хату за собою везе. (Равлик)
Літає крилами, висить догори лапками. (Кажан)
65
Прийшов він з довгим віником на бесіду із півником.
Схопив півня на обід та й замів мітлою слід. (Лис)
Квітка ця на сонце схожа,
На олію вона гожа,
Жовті пелюсточки має,
Їх до сонця повертає. (Соняшник)
В сукні зеленій стою цілий рік:
Сонечко світить, чи падає сніг.
Голок багато в ґадзівстві тримаю,
Тільки не шию і не вишиваю. (Ялинка)
- Чи всі слова відгадки відносяться до живої природи? Доведи
свою думку.
Сторінка для допитливих. Цікаве про тварин.
Найбільша риба прісних водойм – сом.
Найкращим стрибуном є прудка жаба. Вона стрибає на 2 метри в
довжину та на 1 метр у висоту і зустрічається лише у передгір’ях
Закарпаття, в світлих листяних лісах.
Найбільша ящірка з усіх, що зустрічається в Україні –
жовтобрюх. Вона схожа на змію, бо не має ніг. Довжина її сягає
одного метра, з якого половина припадає на хвіст.
Найнебезпечнішою з комах є муха, бо, сідаючи на різні
нечистоти, переносить такі тяжкі хвороби, як холера, черевний
тиф, дизентерія.
Найвищим птахом в Україні є журавель сірий. Висота його сягає
66
120 сантиметрів, а маса – 7 кілограмів.
Комах на планеті Земля у 250 мільйонів разів більше ніж людей.
Сойка у мішечку, який знаходиться під язиком може перенести за
один раз від 5 до 10 жолудів.
ІІІ . Повідомлення теми та завдань уроку.
Демонстрація ілюстрацій живих організмів ( людина, тварини, рослини,
гриби, бактерії, віруси)
- Чим суттєво відрізняється людина від тварин?
- Які живі організми можуть розмовляти?
ІV. Робота над вивченням нового матеріалу.
1. Робота в групах
Захист дитячих проектів про різні групи живих організмів.
2. Робота в малих групах за картками.
1 картка: Муха, оса, комар, джміль – це …, тому що…
2 картка: Журавель, горобець, синичка, курка – це…, тому що …
3 картка: Ведмідь, білка, борсук, вовк, коза – це …, тому що…
4 картка: Окунь, оселедець, сом, салака – це… , тому що…
(Доповідають спікери груп).
V. Усвідомлення нового матеріалу.
1.
Практична робота
Прочитайте статтю підручника
Ми знаємо, що до живої природи належать рослини і
тварини. Вчені визначили 5 царств живих організмів.
На які царства поділяють усі живі
організми ми
дізнаємося із джерела знань – книги. ( ст. 75; 1, 2
абзаци)
67
Назвіть п’ять царств живих організмів. (Рослини,
тварини, гриби, віруси, дроб’янки.)
Виконайте практичну роботу в зошиті.
2. Робота із зошитом.
- Людина – частина живої природи. Давайте пригадаємо, що
відноситься до живої природи. В цьому нам допоможуть наші
робочі зошити. * ст. 22 завдання №1
- Назвіть, що на цьому малюнку відноситься до живої природи?
( Яблуко, равлик, гриби, метелик, трава, квіти, дерева, пташка,
людина).
- А чому ми відносимо до живої природи рослин і тварин?
( Бо вони народжуються, ростуть, живляться, дихають,
дають потомство)
Фізкультхвилинка( діти співають пісню, імітують рухи)
Негадано, нечувано
Бувають же дива,
Коли під теплим сонечком
Природа ожива.
У лісі все прокинулось,
Природа вже не спить.
Танцює вся галявина
У цю казкову мить.
У лісі на галявині
68
Кружляє хоровод.
В природі, як у казочці
Не можна без пригод.
Робота в малих групах (4-5 уч.) з використанням технології
«Мікрофон». (Про результати роботи доповідають спікери груп).
З дидактичного матеріалу, що знаходиться в коробочках,
виділити об’єкти живої, неживої природи та плоди праці
людини.
Дидактичний матеріал Жолудь, камінь, кам’яне вугілля, олівець, крейда,
для першої групи:
яблуко, гайка, пісок, вода.
Завдання:
Виділити об’єкти неживої природи.
Дидактичний матеріал Шишка, жолудь, квасоля, ґрунт, пластилін, галька,
для другої групи:
листок, кукурудза, гумка, калина.
Завдання:
Виділити об’єкти живої природи.
Дидактичний матеріал Каштан, цукерка, іграшка, крилатки клена, ключ,
для третьої групи:
шнурок, горіх.
Завдання:
Виділити плоди праці людини.
Дидактичний матеріал Пшениця,
реп’яхи,
жолудь,
яблуко,
для четвертої групи:
шипшини, шматочок цукру, шишка.
Завдання:
Виділити зайве, обґрунтувати свій вибір.
69
плоди
Узагальнення роботи учнів.
Порівняти тварин різних видів (Робота в малих групах за
картками з малюнками тварин. Результати досліджень
доповідають віце-спікери груп).
Перша група:
Порівняти
дятлів:
чорного
і
великого
строкатого.
Друга група:
Порівняти лелек: білого і чорного.
Третя група:
Порівняти їжаків: звичайного і вухастого.
Четверта група:
Порівняти ведмедів: білого і бурого.
Розповідь вчителя. Перегляд презентації «Жива природа»
VІ. Закріплення та осмислення знань .
Бесіда.
Яку тему ми вивчаємо сьогодні?
Доведіть, що людина – це частина живої природи.
Які групи живих організмів ми називаємо дроб’янками?
У чому полягають особливості звірів, птахів, риб?
Чому такий різноманітний тваринний світ?
Які листяні та хвойні рослини ростуть у нашій місцевості?
Назвіть спільні ознаки рослин і тварин?
Які звірі населяють ліси України?
Які риби водяться у річках і ставках Уманщини?
На які групи поділяються тварини?
Для чого потрібно оберігати природу?
70
VII. Узагальнення та систематизація знань.
Робота в зошитах:
-
завдання на с. 22.
Тестування
1. До живої природи відносяться:
а) сонце;
б)гриби;
в)зорі
2. Всі живі організми:
а) живляться; б)думають; в) плавають
3. Характерною ознакою риб є:
а)хвіст; б)луска; в) шерсть
4. Тіло звірів вкрите:
а) пір’ям; б)шерстю; в) колючками
5. Рослинам для росту потрібно:
а) світло; б)місяць; в) молоко
6. Дроб’янки за розмірами:
а)великі; б)маленькі; в) дуже маленькі
7. Людина особлива тим, що:
а)говорить; б)росте; в) живиться.
Перевірка: 1 – б, 2 – а, 3 – б; 4 – б, 5 – а, 6 – в, 7 – а.
VІІІ. Підсумки уроку
ІX. Домашнє завдання
1.Опрацювати статті підручника (с. 74 - 75).
2.Звернути увагу на рубрики «Перевір себе», «Поміркуй», виконати
71
практичні завдання на с. 75.
3.Закінчити виконання завдань на с. 22 зошита.
4.Творче завдання: підготувати ілюстративний матеріал про живу
природу .
Урок 2. Тема. У царстві рослин.
Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися –
самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії;
загальнокультурної
–
дотримуватися
норм
мовленнєвої
культури, зв’язно висловлюватися в контексті змісту; соціальної
– проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням
навколишнього
середовища;
громадянської
–
потреб
знати
свої
обов’язки з охорони та примноження рослинного світу.
Формування предметних компетентностей:
- уточнити і поглибити знання учнів про живу природу;
- ознайомити із поділом рослин на групи та різноманітністю їх у
природі;
- навчити розпізнавати рослини, порівнювати, робити висновки;
- розвивати спостережливість, уміння критично аналізувати подану
інформацію;
- виховувати бережливе ставлення до природи, любов до рідного
краю; бажання охороняти і примножувати красу довкілля.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Особливості проведення уроку: урок розроблений з використанням
інтерактивних технологій, мультимедійної презентації, фотосюжетів,
кругів Ейлера.
72
Обладнання. Ілюстрації різних рослин, таблиці «Жива і нежива
природа»,
«Дерева, кущі, трав’янисті рослини», уявний мікрофон,
енциклопедії, Червона книга, іграшкові білочка, зайчик, метелик,
комп’ютерна презентація, плоди дерев (жолудь, каштан, шишка,
крильця клена, гачки лопуха, горіхи), комплект картин «Рослини,
занесені до Червоної книги України», різнокольорові клубочки.
Конкретизовані навчальні цілі уроку:
Когні- Конкретизовані
Перелік завдань – запитань, Навчально-
тивні навчальні цілі
які забезпечують досягнення методичне
рівні
конкретизованих цілей
визначає,
які Інтерактивна
забезпечення
технологія Ілюстрації
предмети належать «Мікрофон». –Виберіть, що
Знання
до живої природи ;
знає
предметів
природи
належить до живої природи?
ознаки Технологія «Павутинка».
живої
–Чому
ви
вибір?
73
зробили
такий
Різнокольорові клубочки
Розуміння
вибирає тлумачення Дібрати пояснення до слів Тематичний
лексичного
«дерева»,«кущі»,
значення слів;
«трав`янисті рослини»
порівнює значення
Робота в групах. Порівняння
слів дерева»,«кущі»,
«трав`янисті
значень слів «дерева»,«кущі»,
«трав`янисті рослини».
Мультимедійний проектор
рослини»;
розрізняє
належність
Гра « Розподіли рослини»
рослин
використовує
практичний досвід і
зіставляє
із
Роздатковий
природний
матеріал
до певних груп
Застосування
словник
Ознайомлення з текстом
Підручник
«У царстві рослин»
(ст. 28-29)
Вправа «Мозковий штурм».
Опорні схеми
прочитаним
текстом;
розподіляє рослини –Назвати ряд, у якому всі
на групи
рослини відносяться до однієї
Аналіз
групи.
складає прислів`я із
Гра «Розпізнай рослину за Роздатковий
запропонованих
плодами».
частин;
природний
матеріал
74
досліджує значення З`єднати частини прислів`я .
Презентація
рослин у природі та
житті людини;
Синтез
доводить важливість
рослинного світу в
природі.
–Поясніть, яке значення мають Роздатковий
рослини в природі та житті матеріал.
людини.
Пояснення Таблиці.
ілюструйте доказами.
Робота в групах.
Скласти
частини
вірша
у
логічній послідовності.
висловлюють оцінні Технологія
судження
щодо
значення рослин у
Оцінювання
«Незакінчене речення».
Рефлексія уроку.
природі;
оцінюють
Опорні схеми
свою
роботу на уроці;
висловлюють
судження
Презентація
відносно
почутого на уроці;
75
Хід уроку
I.
Організація учнів до уроку. (1хв.)
Учитель.
- Пролунав і стих дзвінок.
Починається урок.
Із гостями привітайтесь.
Діти.
- Доброго дня!
Учитель.
- Станьте рівно, посміхайтесь.
На урок старанність не забудьте взяти.
Сідайте всі тихенько,
Починаємо працювати.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. (1 хв.)
Вправа «Мікрофон».
Учитель .
- Який урок розпочинаємо? (Учні: « Я і Україна»).
- Подумайте і скажіть, яким має бути наш урок.
(Відповідь
учнів:
«Цікавим,
навчальним,
трохи
казковим,
продуктивним, веселим, світлим, загадковим».)
Учитель.
- А ви на уроці якими маєте бути? (Учні: «Уважними, зібраними,
активними, вправними, наполегливими».)
Учитель .
- Що ви очікуєте від цього уроку? (Учні. «Нових знань, успіхів,
високих балів»).
Вчитель.
- Ваш успіх на уроці залежить від вашої активності, уважності,
творчості. А працювати ми будемо із вами під гаслом:
76
(СЛАЙД 2)
Щоб робота в нас кипіла,
Працювати будем:
Швидко! Дружно! Вміло!
ІІІ. Створення емоційного фону уроку. (1хв.)
Учитель декламує вірш.
(СЛАЙД 3)
Живої природи світ таємничий
Ми на уроці сьогодні відкриєм.
Навчимось його красу не руйнувати,
А примножувати, любити, оберігати.
О. Крижанівська
IV. Робота над темою уроку.
1. Хвилинка спостережень. (2хв.)
Вчитель.
- Як завжди, традиційно ми розпочинаємо урок із «Хвилинки
спостережень» та повідомлення гідрометцентру нашого класу.
Фронтальне опитування .
- Яка пора року зараз є господинею?
-А який зараз місяць?
-Якого кольору цей місяць? Чому?
-Чи були протягом цього тижня опади?
-Які ознаки осені ви спостерігали?
-Спрогнозуйте, яким має бути сьогоднішній день. (Чергові учні
складають прогноз – повідомлення гідрометцентру).
1. Зміна висоти Сонця на небосхилі.
2. Зміна температури повітря.
3. Сила і напрям вітру.
77
4. Колір неба. Від чого він залежить?
5. Опади. У вигляді чого вони були?
2. Актуалізація опорних знань учнів. (1хв.)
Фронтальне опитування.
- Пригадайте і скажіть, що таке природа?
- На які дві групи вона поділяється?
- Прочитайте запис. (На дошці записані поняття: людина, вода,
повітря, рослини, підручник, Сонце, зорі, тварини, місяць,
парта).
- Чим відрізняються ці поняття?
Технологія «Павутинка».
- Виберіть, що належить до живої природи. Чому ви зробили
такий вибір? Поясніть.
- Який зв’язок між живою і неживою природою ?
3. Повідомлення теми і завдань уроку. (1 хв.)
- Восени всі тварини готуються до зимівлі. Та деякі залишилися
і завітали до нашого класу, щоб допомогти нам працювати на
уроці. Хто вони? На це питання ми дамо відповідь, коли
відгадаємо загадки.
а) Відгадування загадок. (1 хв.)
Учитель. - Увага на монітор.
(СЛАЙД 4)
1) Червонясту шубку має,
по гілках вона стрибає.
Хоч мала сама на зріст,
та великий має хвіст,
як намисто, оченята.
Хто це? Спробуй відгадати.(Білка)
78
(З’являється іграшка білка).
(СЛАЙД 5)
2) Звірок маленький,
Взимку біленький,
Влітку сіренький
По полях стрибає,
В кущах спочиває. Хто це? (Зайчик)
(З’являється іграшка зайчик).
(СЛАЙД65)
3) Живу лише влітку,
Шовкові крильця маю.
Із квіточки на квіточку
В садочку я літаю. (Метелик)
(З’являється метелик).
Учитель. Білочка, Зайчик і Метелик будуть допомагати нам на уроці. І
щоб дізнатися, у яке царство ми помандруємо,
маємо виконати
завдання, яке вони для нас приготували.
(СЛАЙД 7)
б) Гра «Дешифрувальник» (2 хв.)
Учитель. Літери у вашому мобільному телефоні розташовані під
цифрами на кнопках.
Кожній цифрі відповідає кілька літер. Щоб
відгадати зашифроване слово, потрібно вибрати тільки одну літеру.
Отже, будьте уважними.
7675363
РОСЛИНИ
Учитель. Молодці! Відгадали! Перешкоду подолали! Це слово–
рослини. І ми сьогодні будемо з нашими помічниками мандрувати у
Царстві рослин.
в) Вправа «Мікрофон».
79
Учитель. Що б ви хотіли дізнатися про рослини? Свої запитання
починайте словами: «Я хочу знати…» (Учні формулюють запитання,
вчитель записує їх під словами «Царство рослин».
«Я хочу знати…»:
Які є рослини?
Де ростуть рослини?
Як відрізнити одну рослину від іншої?
Чому їх так багато?
Чи можуть рослини зникнути?
Учитель. У вас виникло дуже багато запитань. На них ми знайдемо
відповіді, подорожуючи царством рослин на нашому уроці, коли
з’ясуємо на які групи поділяються рослини, яку мають будову, що
значать для людини. І як ми, люди, маємо ставитися до рослин.
4. Вивчення нового матеріалу. (8хв.)
а) Розповідь учителя з елементами бесіди.
(СЛАЙД 8 «Природа світу»)
Учитель. Ось чарівне царство рослин. Рослини оточують нас у житті й
одночасно живуть своїм життям.
(СЛАЙД 9 «Рідний край») Неповторна краса природи у нашому краї.
Здавна він славиться лісами, луками, садами, скверами.
Учитель. – А ось нас зустрічають Білочка, Зайченя і Метелик. А знаєте,
чому саме вони нам допоможуть подорожувати у Царстві рослин?
(Учні. Тому що вони живуть серед рослин.) Білочка живе на дереві,
Зайченя під кущами, Метелик літає над квітами і травами.
Учитель. Як ви думаєте, хто із наших помічників зможе розповісти нам
про дерева? Кущі? Трав’янисті рослини? Чому?
(Учні: Про дерева нам розповість білочка, бо вона живе на деревах, про
кущі -зайчик, а метелик про трав’янисті рослини.)
б) Відгадування загадок.
80
Учитель. Наші герої приготували для вас загадки.
Білчині загадки.
1) Стрімко вибігли нагору
Дві подружки білокорі.
Дощик їм полоще кіски.
Цих подружок звуть… (берізки). (СЛАЙД 10 «Берізка»)
2)Навесні цвітуть, мов свічі,
Заглядають сонцю в вічі,
А під осінь ті свічки
Вдягнуть з голок кожушки… (каштан). (СЛАЙД 11 «Каштан»)
3) Серед літа – метелиця:
Пух летить і стелиться…. (тополя). (СЛАЙД 12 «Тополя»)
4) Навесні росте, влітку цвіте,
Восени осипається, взимку відсипається,
Лікує від грипу,
Кашлю і хрипу… (липа). (СЛАЙД 13 «Липа»)
Учитель. Як можна назвати слова-відгадки одним словом? (Дерева)
(СЛАЙД 14 «КАШТАН,ТОПОЛЯ,ЛИПА - ЦЕ ДЕРЕВА»).
Вчитель. Які ще дерева ви знаєте?
Загадки від Зайчика.
1) За хатиною в садочку
У зеленому віночку,
У червоному намисті
Дівчинонька чепуриться. (Слайд 14 «Калина»)
2) Мов їжак колючий,
Солодкий та пахучий.
Ягідку зірвеш –
Руку обдереш. (Слайд 15 «Агрус»)
81
Учитель. Як можна назвати слова відгадки одним словом? Які кущі ви
ще знаєте? (СЛАЙД 17 «КАЛИНА, АҐРУС,МАЛИНА, СМОРОДИНА –
КУЩІ»).
І на кінець, до вашої уваги,
загадки від Метелика.
1) Яскраві пелюстки,
І запах пречудовий.
І хочеться усім
Побачити їх знову. (Слайд 18 «Квіти»)
2) Як пригріло сонце –
Стрілки зеленясті піднесла.
Від ласкавого тепла
Он її навколо скільки!
Двір, і лан, і луг вкрива
Росяна, густа…. ( Слайд 19 «Трава»)
Учитель. І квіти, і траву ще називають трав’янисті рослини.
(Слайд 20 «ТРАВА І КВІТИ – ТРАВ’ЯНИСТІ РОСЛИНИ»)
Учитель. На які три групи ми можемо розділити рослини?
(Дерева, кущі, трав’янисті рослини)
Учитель. До якої природи вони належать?
Діти. До живої.
Учитель. Доведіть свою думку.
Учитель. А з чого вони беруть поживу? (Із землі).
Продовження пояснення вчителем нового матеріалу. Робота з таблицею
(дерева, кущі, трави).
Правильно, рослини беруть поживу із землі. І роблять вони це за
допомогою коріння. Рослини живляться і ростуть. Ви посадили
деревце. Воно маленьке. Минають роки і дерево стає великим. Воно
виростає. У нього стрункий стовбур, гілки утворюють крону. На гілках
82
є листочки, або хвоя. Якщо гілки вкриті листям, дерева називають
листяні, якщо хвоєю – то хвойні.
Учитель. Які ви знаєте листяні дерева? А які хвойні?
Згодом на місці квітів утворюються плоди, у плодах знаходяться
насінинки.
Учитель. З почутого ви зрозуміли, що дерево має корінь, стовбур, гілки,
листя чи хвою, квіти, плоди, насіння.
5. Закріплення вивченого.
а) Робота з підручником. (Опрацювання та обговорення статі «У
царстві рослин» ст. 28-29 (3хв.)
V. Фізкультхвилинка. (3хв.) (Слайд 21 «Вальс квітів» Анімація)
б) Продовження роботи. (2хв.)
Учитель порівнює і пояснює, що ці групи рослин мають відмінні та
спільні ознаки.
Учитель. Які спільні ознаки мають дерева і кущі? (У грунті дерева й
кущі мають коріння, над грунтом - мають стовбур, гілки, листя чи
хвою, квіти, плоди, насіння).
Учитель. Скільки стовбурів має дерево? (Один.) А кущі? (Багато.)
То чим відрізняються дерева від кущів?
Чи мають стовбур трав’янисті рослини? (Ні.) Вони мають стебло.
6.Хвилинка-цікавинка. Робота довідкового бюро. (1 хв.)
Учитель. Далі своє повідомлення нам представлять діти, які
підготували пізнавальну інформацію«У світі цікавого»
(СЛАЙД 22 « Рафлезія квітуча»)
Повідомлення учня. Чи знаєте ви, що найбільша квітка у світі –
рафлезія квітуча. У неї немає листя, а квіти досягають у діаметрі одного
метра. Таких великих квітів немає у жодної рослини світу.
(СЛАЙД 23 «Мамонтове дерево»)
83
Повідомлення учня. Найвище дерево у світі - мамонтове дерево, його
висота сягає 112 метрів.
Вчитель. Якщо ви хочете більше дізнатися про світ рослин,
скористайтеся енциклопедіями та книгами про рослини, які є в нашій
бібліотеці. Деякі з них представлені на нашій виставці книг. І свої
повідомлення діти готували саме з цих джерел.
7. Узагальнення та систематизація знань. (5хв.)
Мої помічники приготували для вас ще завдання, ось Метелик хоче
погратися в гру «Розподіли рослини». Робота в групах. (Діти
повторюють правила роботи в групах)
а) Гра «Розподіли рослини».
Кожна група отримала квіточки з назвами рослин. Потрібно
розподілити рослини у три групи: дерева, кущі, трав'янисті
рослини.
I група - БІЛОЧКИ - підкреслюють назви дерев.
II група - ЗАЙЧИКИ - підкреслюють назви кущів.
III група — МЕТЕЛИКИ — підкреслюють назви трав.
Липа, малина, шипшина, волошки, явір, рафлезія, верба,
ліщина, фіалка, виноград, ромашка, дуб, кульбаба, яблуня.
Перевірка виконаного завдання.
Учитель За якими ознаками ви розподілили дерева, кущі,
трав'янисті рослини?
б) Розпізнай рослини за плодами.
Учитель. Діти, постривайте, мені Білочка хоче щось сказати. Вона для
нас підготувала цікаве завдання. Білочка назбирала у кошик плоди
різних рослин. І хоче вас перевірити, як ви вмієте розрізняти рослини
за плодами. (Учитель показує плід, діти називають рослину і групу, до
якої ця рослина належить).
в) Вправа «Мозковий штурм».
84
Назвати ряд, у якому всі рослини відносяться до однієї групи:
а) береза, дуб, липа;
б) ромашка, бузок, ожина;
в) калина, бузок, ожина.
Продовжити думку:
- Я стверджую, що яблуня - це кущ. Поясніть: моє твердження
правильне чи ні.
- Доведіть, що ряст - трав'яниста рослина.
- Тополя дерево, а шипшина - кущ. Доведіть це.
Назвати трав'янисті рослини. За якими ознаками їх можна впізнати
серед інших рослин?
г) Зобразити за допомогою кругів Ейлера співвідношення між
обсягами понять.
А – природа
А – рослини
А – рослини
В – нежива природа
В – дерева
В – дерева
С – жива природа
С – кущі
С – кущі
D – рослини
D –трав`янисті рослини
D –трав`янисті
рослини
Е– виноград
F– яблуня
N – мак
85
Учитель. Молодці, упорались із завданням Білочки.
8. Бесіда «Роль рослин у житті людини». (3хв.)
Учитель. (СЛАЙД 24 «Про їжу») Рослини є головною їжею,
кормом
для
тварин,
сировиною
для
промисловості,
будівельним матеріалом. А також вони можуть лікувати
(СЛАЙД 25-32 «Лікарські рослини»)
Вчитель. Діти, нині багато видів рослин зникли або зникають, їх
знищили. Багато з них занесено до Червоної книги - це перелік
рослин і тварин, яким загрожує повне зникнення на Землі. Цю
книгу порівнюють із червоним знаком світлофора, сигналом, що
сповіщає про загрозу і вимагає бути уважним і обережним.
(Робота
з ілюстраціями, малюнками рослин, що занесені до
Червоної книги: підсніжник, журавлина, ковила пухнаста,
півонія тонколиста). Учитель. Зриваючи лісові та польові квіти,
ми завдаємо неповторної шкоди рослинному світу свого краю.
Де б ви не були, ви повинні завжди пам'ятати, що не можна
топтати траву, ламати гілки дерев, зривати квіти.
8. Екологічна поетична хвилинка.
(СЛАЙД 33 «Краса природи»). (1 хв.)
Декламування вірша учнем.
Вам у походи ходити
І мандрувать, любі діти.
86
Вмійте ж природу любити,
Кожній стеблинці радіти.
В полі, у лісі, над яром Квіти, дерева і трави ...
Цвіту не вирви задаром,
Гілки не втни для забави.
Оберігайте ж повсюди
Шлях і стежиноньку в гаю.
Все те - окрасою буде
Нашого рідного краю.
Учитель. - Чого вчить цей вірш?
- Що потрібно робити, щоб рослини не зникли?
VI. Підсумок уроку. (1хв.)
Очікувані результати.
Вправа «Мікрофон».
Вчитель. То ж чи справдилися ваші очікування від уроку? Які
саме? (Відповіді дітей) Продовжіть речення:
- На уроці я навчився...
пригадав...
зрозумів …
VII. Домашнє завдання. (1 хв.)
Опрацювати с. 28-31 підручника.
*Підготувати повідомлення про рослину, занесену до Червоної
книги.
87
Урок
3. Якими
Тема.
бувають
дерева,
кущі
й
трав’янисті
рослини. Практична робота (розпізнавання рослин
різних груп).
Мета:
формування ключових компетентностей:
вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної
діяльності
у
взаємодії;
загальнокультурної
–
дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв’язно
висловлюватися в контексті змісту; соціальної –
проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням
інтересів та потреб інших; громадянської – бережливо
ставитись до природи;
предметних компетентностей:
формувати
в
учнів
уявлення
про
рослини;
розширювати уявлення про дерева, кущі, трав’янисті
рослини; познайомити
з поняттями «листяні»,
«хвойні» дерева; «однорічні, дворічні та багаторічні
рослини»,
розвивати
вміння
порівнювати,
аналізувати, виховувати любов до природи, бажання
охороняти і примножувати її красу.
Тип уроку:
урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання:
мультимедійний
проектор,
мікрофон,
ілюстрації,
таблиці, цифрові ресурси, гербарій, роздатковий
матеріал.
Використана література:
1. Пометун О.І., Енциклопедія інтерактивного навчання. К.,
2007, 144 с.
2. Черней Л. Початкова освіта. Методичний порадник.
Випуск 2, № 8, лютий, 2010 р.
88
3. Шкільний визначник рослин. Довідник. Упорядники
Ємін Ю.Я., Івченко С.І., К., „Радянська школа”, 1978, 360с.
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Когнітивні Конкретизовані
Перелік завдань- Навчально-
рівні
запитань, які
методичне
забезпечують
забезпечення
навчальні цілі
досягнення
конкретизованих
Знання
цілей
Знає, що таке
Інтерактивна
дерева, кущі,
технологія
трав’янисті
„Мікрофон”.
рослини;
- Які рослини
ростуть біля
школи?
89
Ілюстрації
називає спільні та Об’єднання
в Гербарій
відмінні ознаки;
творчі групи
вибирає
Дібрати
тлумачення
пояснення до слів матеріал
лексичного
–
значення слова
трав’янисті
дерева,
Роздатковий
кущі,
рослини
Наводить
Розгляд таблиці
Мультимедійний
Розуміння
приклади;
проектор
розрізняє
істотні Ознайомлення
з Підручник
ознаки
дерев, текстом „Дерева, 111-112)
кущів,
кущі, трав’янисті
трав’янистих
рослини”
(с.
рослин;
пояснює про
Робота в групах.
однорічні, дворічні Опрацювання
та багаторічні
тексту „Якими
рослини
бувають дерева,
Підручник
(с.
113-114)
кущі, трав’янисті
рослини”
Використовує
Цифрові ресурси
Застосування
практичний досвід
Мультимедійний
проектор
і зіставляє з
прочитаним;
Застосовує
завдання
Гра „Продовж
до істотні ознаки
ситуації практики
рослин”. Робота в
групах.
90
Ілюстрації.
Аналіз
Розрізняє листяні
Робота в парах.
Роздатковий
та хвойні рослини;
Записати назви
матеріал
рослин у колонки.
Встановлює
Доведення думок. Гербарій
логіко-граматичні
Технологія
зв’язки
„Мікрофон”
Розв’язує
Робота з
проблему
примовкою про
Ілюстрація
рослину.
Синтез
Технологія „Запроти”
Робить
висновки Гра „Впізнай
про рослини
рослину за
Мультимедійний
проектор
описом” (цифрові
ресурси, слайди
Оцінювання
№ 6, 34, 48)
Оцінює свою
Технологія
роботу на уроці,
„Незакінчене
висловлює
речення”.
судження відносно Рефлексія уроку.
почутого на уроці
Хід уроку
І. Організаційна частина.
Вчитель.
- Станьте рівно, поверніться,
Один одному всміхніться.
- Усміхнися всім навколо:
небу, сонцю, квітам, людям.
91
Презентація
І тоді обов’язково
день тобі веселим буде! (А.Костецький)
ІІ. Актуалізація знань та умінь учнів
1. Фенологічні спостереження.
- Світ навколо нас прекрасний та загадковий. Передбачити його стан
нам допоможе синоптик.
2. Гра „Синоптик повідомляє...” (відповідає учень, даючи відповідь за
ілюстраціями та питаннями).
- Яка зараз пора року?
- Який місяць, день?
- Що ви можете сказати про стан неба? Чи світить сонце?
- Сьогодні тепло чи холодно?
- Чи є надворі вітер? Визначити його напрям.
- Як поводяться тварини?
- Що змінилось у рослинному світі?
- Що роблять люди в цю пору на полях, городах?
3. Перевірка домашнього завдання.
а) Відгадування загадки
„Тільки вийдеш із хати,
То зустрінеш нас.
Ми – це сад зелений,
Ми – гаї й діброви,
Ми – це трави й квіти.
Хто такі ми, діти? (Рослини).
Робота в групах.
б)
Розповісти
про
рослини
(чим
вони
розмножуються).
І група
(Розповідають про живлення).
92
живляться,
дихають,
- Всі рослини живляться за допомогою кореня. Вони
вбирають з ґрунту воду, поживні речовини, солі й по
стеблу передають їх до всіх органів рослин. Рослини
можуть виробляти поживні речовини самостійно. Для
цього
потрібні: вода з ґрунту, вуглекислий газ із
повітря та обов’язково сонце. Удень вони виробляють
поживні речовини. Не використані за день поживні
речовини вони відкладають у всіх своїх органах.
ІІ група
(Розповідають про дихання рослин).
- І вдень, і вночі рослини вдихають кисень, а
видихають вуглекислий газ. Вдень вони виробляють
кисень самі, цей процес називається фотосинтезом.
Рослини виділяють кисень в повітря.
ІІІ група
(Розповідають про розмноження рослин).
- У більшості рослин дуже різноманітні за розміром і
кольором квітки. З квітки утворюються плоди з
насінням. Коли насінина
потрапляє в ґрунт, з неї
виростає нова рослина.
в) Інтерактивна гра „Продовж речення”.
Рослини – живі організми...(тому що вони живляться, дихають,
ростуть, розмножуються і відмирають).
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Оголошення теми уроку.
1. Загадка.
„Дихають, ростуть, а ходити не можуть”. (Рослини).
2. Проблемна ситуація. Інтерактивна технологія „Мікрофон”.
-
Які рослини ростуть біля школи?
93
(Демонстрація рослин: каштан, липа, ліщина, айстра, чорнобривці)
- Порівняйте рослини за планом:
а) назвати спільні ознаки;
б) визначити відмінні ознаки.
Вчитель.
Сьогодні ви познайомитесь з вивченням цікавої і
важливої теми про дерева, кущі та трав’янисті
рослини.
Навчитеся визначати їх спільні та відмінні ознаки.
Очікувані результати:
- вміти
визначати дерева, кущі та трав’янисті рослини за спільними
94
ознаками;
- дізнатись поро однорічні дворічні й багаторічні рослини;
- розуміти важливість бережного ставлення до рослин.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Ознайомлення з будовою дерев, кущів, трав’янистих рослин.
(Розгляд таблиці на мультимедійній дошці).
Дерева
Кущі
Трав’янисті
рослини
Одне стебло
Багато стебел,
Тоненькі стебла,
(стовбур); міцне,
тонких,
м’які, соковиті.
товсте, дерев’янисте.
дерев’янистих.
2.
Робота за підручником (с. 111-112).
а) Читання тексту учнями.
б) Розгляд ілюстрацій, бесіди за ними.3. Ознайомлення з листяними та
хвойними деревами, кущами. (Практична робота з гербарієм).
95
Розгляд гілочок дерев, кущів. Порівняння їх листків.
4. Доведення думок: береза – дерево, а шипшина – кущ.
5. Опрацювання тексту за підручником (с. 113-114) про
однорічні, дворічні та багаторічні рослини. Робота в групах.
І група –однорічні; ІІ група – дворічні; ІІІ група – багаторічні.
V. Закріплення нових знань.
1. Застосування цифрових ресурсів. Ознайомлення із деревами,
кущами та трав’янистими рослинами, які є в лісі, водоймах, на луках,
гірських місцевостях України.
(Слайди № 5,8,9,10,12, 13, 14, 24, 25, 29, 35, 39, 45, 46).
2. Гра «Продовж істотні ознаки рослин». (Робота в групах).
І група. У дерев є дерев’янисте стебло - стовбур…
ІІ група. У кущів є декілька дерев’янистих стебел…
ІІІ група. У трав’янистих рослин стебла…
3. Робота в парах. Записати назви рослин в колонки: тополя,
сосна, модрина, ясен, горобина, клен, кипарис, граб, ялина.
Листяні
Хвойні
4. Технологія «За – проти».
- Послухайте примовку про рослину:
«В кожній троянді є колючки»
- Поміркуйте, що означає вона, доведіть свої думки.
96
5. Гра «Впізнай рослину за описом». ( Цифрові ресурси, слайди
№ 6. 34,48).
VІ. Підсумок уроку, оцінювання результатів, рефлексія.
- Технологія «Незакінчене речення».
- Сьогодні на уроці я вивчив…
- Дерева, кущі, трав’янисті рослини бувають…
- Свою роботу на уроці я оцінюю…
VІІ. Домашнє завдання.
Ст. 111-114 (розповідати).
Скласти усну розповідь про рослину, яка найбільше сподобалась.
Урок 4. Тема. У царстві тварин.
Мета. Ознайомити учнів із різноманітним світом тварин; формувати
97
поняття «комахи», «птахи», «звірі», удосконалювати уміння їх
розпізнавати за істотними зовнішніми ознаками; розвивати
спостережливість, увагу, пам'ять, уміння порівнювати; виховувати
любов і бережне ставлення до тварин, уміння бачити у природі
найкрасивіше.
Обладнання: ілюстрації тварин планети Земля, зображення комах
розрізані на пазли (бджола, комар, сонечко, джміль, муха, метелик),
презентація «У царстві тварин», відеоматеріал: «Вигодовування тварин
материнським молоком».
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Когнітивні Конкретизовані
Перелік завдань –
Навчально-
рівні
запитань, які
методичне
забезпечують
забезпечення
навчальні цілі
досягнення
конкретизованих
цілей
98
Визначає, які
Інтерактивна
Ілюстрації
предмети
технологія «Показ»
малюнків
належать до
Розгляд таблиці
живої природи;
називає, які
Таблиця
Тестові завдання
Знання
царства належать Самоперевірка
до «Живих
організмів»;
дає самостійно
відповіді на
тестові завдання,
вибирає
правильні
відповіді.
99
Тестові картки
Тлумачення
Дібрати пояснення до Тематичний
лексичного
слова «тварини»,
значення слів;
«царство тварин».
словник
Загадки
Мультимедійн
пояснює
ий проектор
Розуміння
значення слова
«комахи»,
Демонстрація відео
«птахи»,
«Ссавці»
Мультимедійн
«тварини -
Прочитайте статтю
ий проектор
ссавці»;
«Тварини» (с.32)
Підручник «Я і
розрізняє кожну
Самостійна робота в
Україна»
групу тварин;
зошиті (с.8)
Зошит з
Гра «Перелітні і
предмета
зимуючі птахи»
пізнає значення
Малюнки
тварин як живих
Гра «Склади пазли і
організмів;
дізнайся, яка комаха»
порівнює
птахів
Пазли
значення слів
«перелітні і
зимуючі птахи»;
пояснює, з яких
частин
складається
комаха.
100
Застосування
Моделює
Робота в групі
Малюнки
ланцюги
Створити ланцюг
предметів для
живлення
живлення
ланцюга
тварин;
-Що об’єднує тварин
живлення
використовує
в одну групу?
набуті знання на
-Чи бачили ви, як
практиці у
вигодовують тварини ий проектор
спілкуванні з
своїх малят?
Мультимедійн
тваринами.
Аналіз
Аналізує ознаки
Робота в групах
пристосування
Малюнки
тварин
тварин до умов
навколишнього
середовища.
Характеризує
Скласти розповідь з
Малюнок
ознаки тварин,
елементами опису
мурахи
Оцінювання
Синтез
відмінність їх від про мураху
інших груп;
Робота в парах
складає
Утвори прислів’я
«Розсипанки»
прислів’я з
зі словами з
«розсипанок»,
прислів’їв
діалог.
Рольова гра
Висловлює
Піклуйтесь про
Вислів на
оцінні судження
тварин Відчувайте
моніторі
щодо тварин у
себе справжніми
природі.
господарями на
планеті - Земля
101
Хід уроку
І. Організація класу. (1хв)
Добрий день всі, у кого хороший настрій!
Здрастуйте всі, хто добрий і справедливий!
Доброго здоров'я тим, у кого сьогодні поганий настрій!
Вітаю всіх, хто прийшов сьогодні до нас на урок!
Діти, для того, щоб ми активно працювали на уроці, здобували нові
знання, на дошці розміщено план уроку, за яким ми будемо працювати.
Він складається зі сторінок.
1. Хвилинка календаря.
2. Тестова перевірка.
3. Царство тварин.
4. Комахи.
5. Птахи.
6. Звірі (дикі і свійські).
7. Умови проживання тварин.
8. Робота в групах.
ІІ. Актуалізація набутих знань (5хв)
Перша сторінка нашого плану –
Хвилинка календаря (2хв)
А зараз послухайте, будь ласка, вірш «Дивосвіт» (читає учениця).
Дивосвіт, дивосвіт,
Хто придумав оцей світ?
Землю красну таку
У зеленому вінку,
Всі ці квіти і ліси,
І пташині голоси?
Ліс, і річка, і поля –
Це ж усе моя Земля!
Л.Забашта
102
З цього вірша ми дізналися, що ж то за дивосвіт – наша Земля
(слайд 2).
– За вікном пора року – осінь, яка вирішила перевірити, наскільки ви
були спостережливими. (Синоптик повідомляє).
Робота в зошиті ( с. 46). Запис дати уроку, позначення стану неба,
опадів, вітру, температури повітря.
Усі живі організми вчені поділили на 5 царств.
Ми уже з вами
ознайомились із царством природи – рослинами.
Рослини
Тварини
Гриби
Живі організми
Віруси
Дроб'янки
2. Друга сторінка нашого плану Тестова перевірка (3хв)
1. Царство рослин поділяється на:
а) дерева, кущі, трави;
б) дерева, кущ смородини, трави;
в) дерево дуб, кущі, трави.
2. Які органи мають рослини?
а) корінь, стебло, стовбур;
б) корінь, стебло, листя, квітки, плоди з насінням;
в) стебло, листя, квітки.
3. Трав’янисті рослини мають:
а) тверді, соковиті зелені стебла;
б) м’які, сухі стебла;
в) м’які, соковиті зелені стебла.
4. Що дають рослини?
103
а) кисень, воду, їжу;
б) кисень, їжу, ліки;
в) воду, їжу, ліки.
5. Що утворюється на дереві з кожної квітки?
а) зовсім нічого не утворюється;
б) плід без насіння;
в) плід з насінням.
6. Що виготовляють із рослин?
а) будівельні матеріали, тканину, ліки, продукти харчування;
б) тканину, портфель, олівці, ручки;
в) зошити, будинки, ліки.
1- а ; 2 - б ; 3- в ; 4 - б ; 5 - в ; 6 - а.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу (17хв)
- Сьогодні на уроці ми поміркуємо про наш рідний дім.
« Це там, де я народився і живу?» - спитаєте ви.
«Це там, де народилося і живе все людство», - відповім вам я.
Озирнімося - довкола шепоче листя, колишуться гілки дерев, здалеку
долинає пташиний спів.Куди не кинь оком - усюди вирує життя. Саме
тому нашу Землю називають живою планетою.
-Хто проживає на нашій великій планеті?
У світі є багато видів тварин. На Землі живуть близько 2 млн.
тварин, а в Україні - більше 50 тисяч видів. І сьогодні ми почнемо
населяти нашу планету тваринами.
3. Отже, діти, тема нашого уроку і наступна сторінка плану
нашого уроку – «Царство тварин».
Тварини - це поняття загальне, конкретне, збірне чи абстрактне?
104
(Загальне) (1хв)
Комахи
Птахи
Звірі (ссавці)
Тварини
Риби
Земноводні
Плазуни Павуки Раки Молюски
Черви
4. Наступний етап нашого уроку
Знайомство з комахами. (4хв)
а) Загадка (1хв);
Шість ніжок вони мають,
Швидко повзають, літають.
Вправно мед смачний збирають,
Нам рослини запиляють.
-Як одним словом назвати цих тварин?
Цих тварин називають комахами.
б) Робота за підручником (1хв);
- А зараз у підручнику на с. 32 в II абзаці прочитайте, які тварини
відносяться до комах. Ними будемо населяти нашу Землю (муха,
бджола, сонечко, метелик).
в) Будова комах (діти об’єднаються у групи) (2хв).
Кількість комах на Землі визначається цифрою із 18 нулями, тобто
мільярдом мільярдів.
Допоможіть скласти тваринку із пазлів і дізнаєтесь, з яких частин
складається тіло комах.
- Зображення якої комахи утворилося ?( муха, бджола, сонечко,
метелик, комар, джміль).
105
- З яких частин складається тіло комах? (З голови, грудей, черевця).
- Давайте перевіримо кількість ніжок.
- Тож яку особливість мають комахи? (6 ніг).(слайд 3)
- Скільки ніг матимуть дві такі комахи? (12)
5. Наступний етап нашого уроку
Знайомство з птахами. (4хв)
Познайомимось з іншими травинками і теж спробуємо назвати їх одним
словом.
а) Загадка (1хв);
Тільки зійшло ясне сонечко,
Прилетіли гості до віконечка.
Дзьоб міцний вони мають,
Гарно крилами махають.
Пір'ячко яскраве переливається,
Щебетом все довкола наповняється.
- Як назвати одним словом цих тварин? (Птахи)
б) Розповідь учителя. (1хв)
Світ птахів дуже цікавий і різноманітний. Є птахи великі, висотою
до 2 метрів і малі, вагою 2 грами. Одні живуть у лісу, другі – тільки в
степу. (слайд 4) Одні живляться рибою, інші – комахами. Одні в’ють
собі гнізда, інші – поселяються в дуплах. (слайд 5) Одні птахи
отримали свої назви через голос, інші – завдяки забарвленню чи
відповідну поведінку. Є серед них хижаки, які поїдають тварин та
інших птахів, а є, які живляться тільки рослинною їжею - ягодами і
насінням. (слайд 6)
в) робота за малюнками (ластівка, ворона, синичка, дятел, снігур,
горобець);
Подивіться на дошку і назвіть пташок, які вам відомі.
А ми продовжимо населяти нашу планету(прикріплюються
106
малюнки птахів до планети Земля на дошці).
- На які групи поділяють пташок? (Перелітні і зимуючі)
в) Гра «Перелітні, зимуючі птахи» (2хв)
Учитель показує картинку із зображенням птаха. Учні говорять, який це
птах. Діти відповідають жестами: зимуючий – плескають в долоньки,
перелітній – махають руками, наче крильцями.
- Як вони відлітають у теплі краї? (великими зграями, качки – прямою
шеренгою, гуси – вервечкою, а журавлі – довжелезним кутом, або
ключем)
- Чим вкрите тіло птахів? (Пір’ям) (слайд 7)
- Яку користь приносять птахи у природі? (Поїдають шкідників,
милують око, співають тощо)
- А зараз наступний етап нашого уроку
Фізкультхвилинка (2хв)
6. Знайомство із звірами (6хв)
а) Загадка (слайд 8,9) (2хв)
Червонясту шубку має,
По гілках вона стрибає.
Хоч сама мала на зріст,
Та великий має хвіст,
Як намисто оченята…
Хто це? Спробуй відгадати.
б)Загадки про тварин (слайд 10,11);
Буркотливий, вайлуватий,
Ходить лісом дід кошлатий:
Одягнувся в кожушину,
Мед шукає і ожину.
Літом любить полювати,
А зимою — в лігві спати.
107
Як зачує він весну —
Прокидається від сну.
- Як назвати їх одним словом? (Тварини)
Цих тварин називають звірі.
- Чим вкрите їхнє тіло? (Шерстю) (слайд 12)
- Але є ще одна ознака, за якою ці тварини об'єднуються в групу звірі
(ссавці). Дізнаєтесь тоді, коли переглянете відео.
Демонстрація відео, як самки годують своїх малят молоком (2хв)
- Що об'єднує цих тварин в одну групу? (Усі звірі вигодовуються своїх
малят молоком)
А зараз настав час заселити нашу планету звірами. Ви мені допоможіть:
я буду розселяти, а ви - їх називати. (Зайчик, корова, собака, лисиця).
г) Дикі і свійські тварини (1хв)
Ось і заселили ми нашу планету тваринами. Тут проживають і дикі, і
свійські тваринки.
- Які з них є дикими , а які – свійськими?
7. Умови проживання (1хв)
а) Загадка;
Відгадайте загадку: що найважливіше для життя та існування кожної
тваринки.
Золота куля по небу пливе, Світло й тепло всім нам дає. Де пригріє
промінець - виростає корінець. Сприяє розвитку живому
І життя дає усьому. (Сонце) (Прикріплюю на дошці сонце).
- Що ще потрібно тваринам для життя? (вода і їжа) (слайд 13)
IV. Закріплення вивченого матеріалу. (14хв)
1. Самостійна робота у зошиті (с. 8). (2хв)
- А зараз спробуємо з'ясувати, хто з вас добре зрозумів тему уроку.
- Доберіть назви тварин до кожної групи в зошиті на с. 8
108
- Яку ознаку мають птахи; звірі; комахи?
- На землі є ще риби, земноводні, плазуни, раки, молюски, черви
(слайди 14,15,16,17,18,19,20). По одному видові прикріплюємо на нашу
планету Земля. (1хв)
2. Робота в парах.
Скласти прислів’я з «розсипанок» і сказати, до якої групи
належить ця тварина. (3хв)
Корові не тяжкі свої роги, а матері - свої діти.
За двома зайцями не гонись, бо й одного не піймаєш.
Зробив так, що й комар носа не підточить.
Легше рибу з'їсти, як піймати.
Вовка ноги годують.
Ранні пташки воду п’ють, а пізні слізки ллють.
3. Робота в групах. (8хв)
1 група. Описати тваринку. (Заєць)
2 група. Скласти розповідь про мурашку, дібрати заголовок.
3 група. Доповнити вірш Т. Г. Шевченка «Не щебече соловейко»
римою.
Не щебече соловейко,
Не кує __________(зозуля).
Весна швидко пролетіла,
І літо ___________(минуло).
Гай зелений вже __________ (жовтіє),
Листя опадає,
Мина тепло, мина добро,
Холод ____________(наступає).
4 група. Створити ланцюжок живлення.
Заєць, жито, лисиця. (жито, заєць, лисиця)
109
5 група. Діалог «Горобчик і синичка».
6 група. Інсценізація казки «Вовк і семеро козенят» за підручником
О. Я. Савченко «Читанка»2 клас, с.53 –54, Ч. 1,Київ «Освіта»2010 р.
V. Підсумок уроку (2хв)
- Ось так ви познайомилися ближче з нашою рідною домівкою.
Звичайно, про неї можна розказувати ще багато чого цікавого, та це вже
на наступних уроках.
- І не забувайте, любі, що кожна людина щаслива по-справжньому
тільки тоді, коли вона любить свій дім, дбає про порядок у ньому,
піклується про тих, хто живе поруч. Дуже багато казок написано про
тварин.(слайд 21)
- З якими ми вже познайомились? Назвіть їх.
( Учні читають уривок на моніторі )
Ми люди, тож мусимо жити у згоді,
Любить, берегти все живе у природі,
Щоб вдячно промовити знову і знову –
О Земле велична, о Земле чудова! (слайд 22)
- Будьте і ви завжди щасливими у нашому багатому домі - на планеті
Земля. Відчуйте себе в ньому справжніми господарями піклуйтеся про
нього.
VI. Домашнє завдання: с. 32-37 підручника (переказувати),
у зошиті с. 9 (слайд 23) (1хв)
* Підібрати вірш про тваринку.
110
* Підготувати цікаву інформацію про тварини.
* Намалювати улюблену тваринку і скласти про неї вірш.
Урок 5. Тема уроку.
Птахи України.
Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися –
самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії;
загальнокультурної – дотримуватися норм мовленнєвої культури,
зв’язно висловлюватися в контексті змісту; громадянської – формувати
здатність екологічно мислити, усвідомлювати роль людини в
збереженні природи.
предметних компетентностей: ознайомити учнів з поняттям
«птахи», з’ясувати, чому птахів виділяють в окрему групу тварин,
вчити розрізняти птахів за способом життя, живленням; прослідкувати
вплив птахів на довкілля; розвивати вміння порівнювати, аналізувати,
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки;
виховувати бажання піклуватись про птахів і оберігати їх.
111
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Особливості проведення уроку: урок розроблений з використанням
інтерактивних технологій, мультимедійної презентації, фотосюжетів,
кругів Ейлера.
Обладнання: мультимедійний проектор, відеозаписи, мікрофон,
ілюстрації з зображенням птахів.
Використана література:
1. Бєлкіна О. Критичне мислення учнів початкових класів // Практична
психологія та соціальна робота. – 2005. – № 4. – С.37- 42
2. Навчання і виховання учнів 3 класу: методичний посібник для
вчителів / Упор. О.Я. Савченко – К.: Вид-во «Початкова школа», 2004.
– 512 с.
3. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. –
144с.
4. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул
В., Метьюз С., Макінстер Д.; Наук. ред., передм. О. І. Пометун. – К.:
Вид-во «Плеяди», 2006. – 220с.
112
рівні
Конкретизовані
навчальні цілі
ні
Когнітив
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Перелік завдань – запитань, які
Навчально-
забезпечують досягнення
методичне
конкретизованих цілей
забезпечення
1. Виділяє птахів
1. Відгадування загадок.
серед інших
2. Визначення спільного у будові матеріал,
тварин;
тіла птахів.
звукозапис
2. Називає
3. Перегляд презентаціі «Птахи
2. Мультимедій-
частини тіла
України»
ний проектор
птаха;
3. Підручник.
3. Визначає
істотну ознаку
птахів;
Знання
1. Ілюстративний
4. Розрізняє птахів - Які істотні ознаки птахів?
за способом
- Як називаються птахи, які
живлення.
живляться іншими тваринами?
5. Розрізняє
- Як називаються птахи, які
поняття
відлітають у теплі краї?
«зимуючий » і
« перелітний»
птах;
113
1. Наводить
Підручник
приклади
зимуючих і
Ілюстративний матеріал
перелітниих
птахів.
Розуміння
2. Порівнює
особливості у
Відеоматеріал
будові тіла хижих
птахів і
рослиноїдних.
3. Пояснює
залежність життя
птахів від
сезонних змін в
природі.
114
Застосовує
1.Гра « Посади птаха у
отримані знання
годівничку»
про птахів під час
дидактичних ігор,
практичних
Застосування
Застосування
при виконанні
завдань у
робочому зошиті.
Ілюстративний
( Робота в групах )
матеріл
2. Гра « Визнач спільну ознаку»
Дятел, горобець, сова, ворона,
сорока.
Сова, орел, ворона, шуліка,
лелека.
3. Гра « Впізнай птаха за
Зошит
описом»
Вчитель читає опис птаха, учні
відгадують його назву.
4. Робота в зошиті
115
1. Виділяє групи
- Чому свійські птахи не мають
птахів, визначає
здатності літати?
спільні і відмінні
- Порівняйте групи рослиноїдних дошка
ознаки.
і хижих птахів за зовнішніми
2. Визначає
ознаками. В чому відмінність?
причини
- Чи істине твердження:
зникнення деяких
«Тварини, які мають дзьоб –
Ілюстративний
видів птахів.
птахи»? Доведіть думку.
матеріал
3. Аргументує
- Як людина впливає на життя
взаємозвязок між
птахів?
життям людини і
Аналіз
птахів.
116
Мультимедійна
Синтез
1. Охарактеризуйте птаха за
1.Характеризує
планом:
Наочний
птаха вивченими
- назва;
матеріал
ознаками і
- спосіб життя;
особливостями.
- живлення;
2. Доводить, що
- які пристосування має для
птахи є окремою
полювання або захисту від
групою тварин.
хижаків;
3.Встановлює
2. Доведіть, що птахи – це
залежність між
тварини.
поняттями.
3. За допомогою кругів Ейлера
встановіть залежність між
поняттями птахи, перелітні
птахи, хижі птахи, всеїдні
птахи, кури.
1. Продовжіть думку «Якщо
станеться так, що зникнуть
птахи, то……….»
Оцінювання
Робить прогнози
Дає поради.
2. Робота в группах.Складіть
поради любителів природи «Як
піклуватись про птахів».
3. Метод РОФТ- Уявіть, що на
вулиці зима, а ви – маленька
синичка. Напишіть листа до
мешканців нашого міста з
проханням допомоги.
117
Ручки
Хід уроку
I. Організація классу.
Розпочнемо урок часу не гаючи,
І радість пізнаєм труднощі долаючи.
II. Хвилинка спостережень.
- Надаю слово працівнику гідрометеоцентру .
Учень. Вітаю всіх, кого цікавить, якою буде погода сьогодні.
(Учень розповідає про температуру повітря, стан неба, опади, інші
явища).
Народний календар.
Вчитель:
- Який зараз місяць ? Чому він так називається ?
- Які народні прикмети ви знаєте ?
- Які зміни відбуваються в живій та неживій природі ?
- Які зміни ви помітили у вашому дворі ?
- Чим займаються люди?
III. Перевірка знань учнів.
Фронтальне опитування.
- Якою буває природа?
- Що належить до живої природи?
- Чому?
- Доведіть, що тварини належать до живої природи .
- Чим тварини відрізняються від рослин?
- Чому тварини необхідні у природі ?
- Чим живляться тварини ?
- Як люди використовують тварин ?
118
IV. Актуалізація опорних знань.
( На дошці ілюстрації із зображенням різних тварин)
- Чи всі тварини однакові ?
- Чим вони відрізняються?
Відгадування загадок
Хату на хаті має
Всім жабам рахунок знає.
( Лелека)
Крилатий, горластий, червоні ласти.
(Гусак)
Біла латка, чорна латка
По дереву скаче.
(Сорока)
У хазяйстві я госопар,
Воджу череду пташок,
Вранці рано вас розбуджу –
Дасте проса кушільок.
(Півень)
Швидко скрізь цей літає,
Безліч мошок поїдає,
За вікном гніздо будує,
Тільки в нас він не зимує.
(Ластівка)
Дзоб міцний і гарні крила,
Чорний хвіст, жилетка сіра,
Чи присяде, чи летить, «Кар, кар, кар!» - усе кричить.
(Ворона)
119
Жовтогруді щебетушки,
Мають чорні капелюшки,
Сірі лапки, білі щічки,
Називаються …
(Синички)
Хто гнізда свого не має,
Яйця іншим підкладає,
А у лісі в холодку
Все кує, мудруля,
Хто вона?
(Зозуля)
- Як одним словом назвати цих тварин? (Птахи)
- Відберіть серед усіх тварин на дошці птахів в окрему групу.
V. Оголошення теми і мети уроку.
- Сьогодні на уроці ми маємо з’ясувати, чим птахи відрізняються від
інших тварин і чому їх відділяють в окрему групу.
VI. Вивчення нового матеріалу
1. Розповідь учителя (Звучить фонограма із записами співу птахів.)
- Яка прекрасна наша Батьківщина! У будь-яку пору року вона чарує
око то яскравими барвами літа або золотої осені, то казковою красою
зими або буйним цвітінням весни... Але найгарніший куточок природи
залишається мертвим, якщо його не оживляють птахи! Невід’ємною
частиною лісів, луків, степів є птахи. Вони найкраща прикраса парків,
садів; своїм яскравим забарвленням, дзвінкою піснею вони роблять
природу радісною й приємною.
2. Практична робота з визначення істотних ознак птахів
- Уважно подивіться на птахів на дошці. Яких ще птахів ви знаєте?
120
- Що спільного у зовнішній будові птахів?
- З яких частин складається тіло птахів?
- Чим вкрите тіло?
- Що розміщено на голові?
- Скільки ніг? Які вони?
- Що є у птахів, але немає в інших тварин?
3. Перегляд презентації «Птахи України» з розповіддю вчителя.
4. Аналіз усвідомлення матеріалу за запитаннями
- Яка істотна ознака птахів?
- Де живуть птахи?
- Скільки видів птахів є в Україні?
- Яких хижих птахів знаєте?
5. Опрацювання статті підручника. Робота в групах.
Підготувати відповідь на запитання
1 група – Які пристосування мають хижі птахи до пошуків харчування?
2 група – Чому домашні птахи не можуть літати?
3 група – Чи піклуються птахи про потомство?
6. Фізхвилинка
7. Бесіда про спосіб життя птахів
- А чим живляться птахи? ( Різними комахами, жуками, жабами)
- Чи є взимку комахи і жуки?
- Ми вже з’ясували, що восени комахи , жуки, жаби ховаються і сплять
аж до весни. То що ж робити птахам? ( Відлітають у теплі краї)
- З настанням холодів відбуваються зміни у житті птахів. Вони не
мають що їсти і частина птахів відлітає у теплі краї. Пташки, які на
зиму покидають свій рідний край називаються перелітними. До
перелітних пташок відносяться ластівки, лелеки, зозулі, шпаки, солов’ї,
журавлі.
121
У птахів є цікаві порядки, пов’язані з перельотом. І про них нам хоче
розповісти ще один Цікавлик.( підготовлений учень)
Цікавлик. Кожного року птахи-мандрівники долають багато тисяч
кілометрів, вони знають такі місця, в яких можна якийсь час прожити
— добре прогодуватись.Одні птахи вирушають у мандри малими
групами, другі великими зграями. Птахи летять із різною швидкістю.
Дрібні співочі птахи — соловей, горихвістка долають відстань зі
швидкістю 30–48 км/год. А деяких летунів не наздоженеш і
найшвидшим потягом.
Стрижі, ластівки, які годуються в повітрі під час польоту, летять зі
швидкістю 130 км/год. Є такі птахи, що летять день і ніч без
відпочинку. От, наприклад, журавлі. Як виберуться в дорогу, то не
зупиняться доти, доки не прилетять на місце. А деркач, перепілка цілі
сотні кілометрів проходять пішки (під час розповіді показує малюнки
птахів ).
- Скільки б разів не гостювали птахи в теплих краях та щороку навесні
вони повертаються до рідних домівок.
- А чи всі пташки відлітають у теплі краї?
Ні. Є такі пташки, які залишаються зимувати у нас, бо можуть знайти
собі поживу. Птахи, які не відлітають – це зимуючі пташки. До них
відносяться горобці, сороки, ворони, сичі, дятли, синиці. Ці пташки
полюбляють насіння лободи, подорожника, живляться рештками
рослин, а от синиці дуже люблять свіже несолене сало. А ще на зиму
до нас прилітають північні гості: снігурі та омелюхи. (Робота з
таблицею « Зимуючі птахи»). Вони живляться ягодами калини та
горобини.Сьогодні, коли я йшла на роботу, підслухала розмову двох
122
горобчиків. Вони розповідали, що у нашому класі на уроці присутній
якийсь загадковий хлопчик. Хто ж він такий?
(Виходить хлопчик з годівничкою)
- Я – володар птахів. Захочу – птахи самі прилетять до мене. Захочу –
прилетять снігурі й горобці. Захочу – з’являться гості з півночі: снігурі
та омелюхи.
- Можливо, ти чарівник?
- Ні, я не чарівник. Я не шепочу таємничих заклинань. І у мене немає
чарівної палички. Зате у мене є чарівна хатка. На вигляд – проста хатка,
та у ній чарівна сила.
- Цікаво, що ж це за хатка?
- Ну гаразд, я відкрию свій секрет(показує годівничку). І до вас, варто
вам тільки захотіти, почнуть прилітати птахи. Для цього треба насипати
хлібних крихт, насіння у годівничку і виставити на вікно або повісити
на дерево. І вона стане чарівною хаткою. До неї одразу ж прилетять
птахи.
Вчитель.
Спасибі тобі, хлопчику, за таку цікаву пораду. Ми
обов’язково скористаємось нею і зимуючі птахи будуть нашими
постійними гостями.
VII. Закріплення вивченого матеріалу
1. Гра « Посади птаха у годівничку»
- А зараз, дітки, ми виконаємо завдання: посадимо птахів до
годівничок. ( У кожній групі стоїть годівничка і набір малюнків із
зображенням птахів). Але будьте уважні. Подумайте, які птахи
зимуючі, а які перелітні. Виберіть тільки зимуючих. ( Робота в групах )
123
2. Гра « Визнач спільну ознаку»
Дятел, горобець, сова, ворона, сорока.
Сова, орел, ворона, шуліка, лелека.
3.Гра « Впізнай птаха за описом»
Вчитель читає опис птаха, учні відгадують його назву.
1. Вона має гострий зір і тонкий слух. Дуже великі очі здатні вночі
бачити краще, ніж удень. Птах
корисний, бо знищує гризунів.
Безшумно летить над кущами і чуйно прислухається. Ледь пискнула
миша — і вона зупинилась: тріпаючи крилами, немов повисла в повітрі.
Прислухалася і впала донизу: чіпкі нігті вп'ялися в здобич. Птах
зимуючий. Живе переважно в лісах, парках.
2. У кожному лісі живей цей птах. У нього короткі крила, міцні ноги
з чіпкими кігтями, клиноподібний та пружний хвіст. Ним він
підпирається ззаду. Хвіст унизу майже завжди брудний. Дзьоб неначе
долото: довгий, міцний, загострений. Язик — важливе знаряддя для
добування їжі. Під корою — ходи личинок комах-короїдів. Дзьоба туди
не просунеш: вони вузькі, звивисті. Продовбавши нору, птах пускає в
дію язик: встромляє його в щілинки під корою і нишпорить там. Це
корисний птах. Він знищує шкідливих комах, які живуть під корою
дерев.
3. Вона має чорне і біле забарвлення, довгий хвіст. Метушлива,
обережна, швидка, смілива і нахабна. Може вихопити здобич у
ворони. Живиться всім, що придатне для їжі, її здобиччю можуть
бути миші, полівки, дрібні пташини. Її називають скрекотухою,
білобокою.
124
Вчитель.
- Які частини тіла мають всі птахи?
Чи істине твердження: «Тварини, які мають дзьоб – птахи»? Доведіть
думку.
4. Охарактеризуй птаха за планом:
- назва;
- спосіб життя;
- живлення;
- які пристосування має для полювання або захисту від хижаків;
5. Завдання з використанням кругів Ейлера. Робота в парах
- За допомогою кругів Ейлера встановіть залежність між поняттями
А – птахи
Б – перелітні птахи
С – хижі птахи;
Д – всеїдні птахи;
К – кури.
6. Робота в групах.
- Складіть поради любителів природи «Як піклуватись про птахів».
VIII. Підсумок уроку
- Чому птахів відділяють в окрему групу тварин?
- Доведіть, що птахи – це тварини.
125
- Які птахи не мають здатності літати?
- Чому?
- Продовжіть думку «Якщо станеться так, що зникнуть птахи,
то……….»
IX. Домашнє завдання.
1. Опрацювати матеріал підручника.
2. Використання методу РОФТ
Завдання для дітей: уявіть, що на вулиці зима, а ви – маленька
синичка. Напишіть листа до мешканців нашого міста з проханням
допомоги.
Роль
Отримувач
Формат
Тема
(хто пише?)
(хто отримує?)
( у якій формі?)
( про що це?)
Синичка, яка
Мешканці міста
Лист
Допоможіть
взимку
пережити зиму!
потерпає від
голоду та
холоду.
Урок 6. Тема. Різноманітність тварин у природі. Комахи.
Мета. Ключові компетентності: вміння вчитися ( організовувати своє
робоче місце, орієнтуватися в часі, планувати свої дії, доводити роботу
до кінця ); загальнокультурну компетентність ( опанування моделі
толерантної поведінки, розвиток мовленнєвих здібностей та норм
культури ); громадянська компетентність ( бережливе ставлення до
126
тварин ); здоров’язберігаюча компетентність ( уявлення про безпечну
поведінку з отруйними комахами ); компетентність з ІКТ (здатність
учня володіти і оперувати інформацією ); соціальна компетентність
( здатність продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі).
Предметні компетентності: формувати поняття «комахи», ознайомити
з будовою, способом життя комах та їх значенням в природі та житті
людини, вчити порівнювати, визначати істотні ознаки, описувати
представників різних груп тварин; розвивати уяву, мислення, пам’ять;
виховувати допитливість, пізнавальний інтерес, любов до природи,
бажання оберігати комах.
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.
Обладнання: картки « «комахи», відеоролик для фізкультхвилинки,
комп’ютерна презентація, роздатковий матеріал
Використана література:
1. Ільницька І.А. Проблемні ситуації і шляхи їх створення на уроці.
- М., 1985. – с. 29 – 37.
2. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. К., 3007. с. 66 – 68.
3. Т. М. Байбара, Н. М. Бібік. Я і Україна: Підручник для 3 класу. –
К.: Форум, 2003.
4. Ресурси Інтернету: картинки
127
Когнітивні Конкретизовані
Перелік
рівні
запитань, які
методичне
забезпечують
забезпечення
навчальні цілі
завдань
– Навчально –
досягнення
конкретизованих
цілей
Знання
Називає терміни
Розповідь
«тварини»,
учителя
«комахи».
комах.
Формулює
істотних
тварини
комах.
- Наводить
ознак
Відгадування
комахами
Розуміння
про презентації
Визначення
правило, які
називаються
Слайди
загадок.
Інтерактивна
приклади
гра «Мікрофон»
комах;
-
Називає
Розв’язання
істотні
проблеми :
ознаки
« Чим
комах.
відрізняються
комахи від
інших істот?»
Аналіз
Розрізняє корисні
Гра « Асоціація» Таблиця
і шкідливі комахи
Співвідносить
комахи з
предметами
128
Хвилина
Узагальнює
Синтез
набуті
знання;
фантазії. -Як ви
висловлює оцінні
думаєте,
судження
буде,
щодо
збереження
зникнуть
комах.
комахи?
що
якщо
всі
Доводить власну
думку
Оцінка
Дайте відповіді
Підсумовує
отримані знання
на питання, які
про комах.
поставили на
початку уроку.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Не урок , а справжнє
свято,
Бо полинем у світи.
Мандруватимемо
заввзято.
Юний друже, я і ти.
У поході будь уважним,
Добре думай, не спіши !
Знай , що вчитись завжди важко,
Легше буде у житті!
II. Хвилинка спостережень.
Учень. Вітаю всіх, кого цікавить, якою буде погода сьогодні.
129
(учень розповідає про температуру повітря, стан неба, опади, інші
явища).
Народний календар.
- Який зараз місяць ? Чому він так називається ?
- Які народні прикмети ви знаєте ?
- Які зміни відбуваються в живій та неживій природі ?
- Які зміни ви помітили у вашому дворі ?
III. Актуалізація знань учнів.
1. Бесіда :
Що належить до живої природи, крім рослин?
Що спільного між рослинами і тваринами?
Яке значення мають тварини в природі й житті людей?
Чим тварини різняться між собою?
Які групи тварин ви знаєте?
IV. Оголошення теми уроку.
- Відгадайте загадку та ребус: (слайд 2)
Вони заселяють всі куточки Землі,
їх мільярди мільярдів .
, ХИ
- Сьогодні на уроці ми ознайомимось з різноманіттям і красою комах.
- Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?
- Закінчіть речення: "Від сьогоднішнього уроку я очікую …" .
* зрозуміти, чим відрізняються тварини різних видів;
* визначати істотні ознаки комах;
130
* описувати представників різних груп комах;
* виховувати в собі бережливе ставлення до них.
V.
Вивчення нового матеріалу.
1. Робота за малюнками.
- Розгляньте малюнки :
131
- За якими ознаками можна упізнати комах?
- Скільки ніг у комах?
- Скільки частин тіла?
Висновок: ( слайд 3).
Комахи - найчисленніша група тварин. До неї належать метелики,
жуки, мурашки, метелики, бабки, коники, джмелі та багато інших
комах. Вони стрибають, бігають, повзають, літають, плавають.
-
За якою істотною ознакою їх об'єднали в одну групу?
Шість ніг - це істотна ознака комах.
Її тіло поділено на 3 частини: голова, груди, черевце. На голові є очі,
вусики і рот. За допомогою вусиків вони відчувають запах. Нюх у комах
дуже добрий, це допомагає їм у пошуках їжі.
2. Відгадування загадок ( слайди 4- 33) та розповідь учителя ( або
підготовлених дітей ) про різноманіття світу комах за
таблицями.
Грунт
Вода
Трава, дерева
Життя
Будинки
132
Тіла людей і
тварин
Літають
Стрибають
Пересуваються
Плавають
Бігають
Рослиноїдні
Хижаки
Паразити
Запилюють
квіткові рослини
Переносять
хвороби
Значення
Поїдають
шкідливих комах
Заважають сільському
господарству
Фізкультхвилинка
Раз, два - всі пірнають.
Три, чотири - виринають.
П'ять, шість — на воді кріпнуть крильця молоді.
133
Сім, вісім - що є сили всі до берега поплили.
Дев'ять, десять - обтрусились і за парти опустились.
VI.
Узагальнення і систематизація знань та вмінь учнів.
1. Гра « Упізнай комаху за ознаками».
Світиться в траві, блищить на сонці, з яскравим забарвленням.
Швидко літає, вміє бігати по стелі, дуже любить, коли залишають
крихти на обідньому столі.
Тіло вкрите пушком, має довгий хоботок, звук видає – дзижчання.
Дзижчить, стрекоче, пищить, мовчить.
Кусається, жалить, лоскоче, нешкідливе.
Літає, бігає, стрибає, плаває.
2. Цікаво знати!
Припинився рух мурашок біля мурашника – чекай на негоду.
Довкола квіток жовтої акації багато комах – на ясну погоду.
Бджоли вилітають вранці-рано - на ясну погоду.
Бджоли скупчились на стінках вулика – на ясну погоду.
3. Гра « Упіймай комаху»
Учитель називає тварин. Кожну назву комахи учні
супроводжують оплесками долонь.
Матеріал для гри: метелик, карась, сонечко, лисиця, жаба,
мураха, оса, колорадський жук, змія, блоха, бабка, муха, заєць,
ведмідь, водомірка,тарган, їжак, джміль, оса, бджола.
4. Гра « Хто зайвий?» (робота в групах)
Дітям роздається набір малюнків із зображеннями тварин:
134
5. Гра « Асоціація»
135
6. Хвилина фантазії.
- Як ви думаєте, що буде, якщо зникнуть всі комахи?
VII.
Підсумок уроку.
- З якою темою ми познайомились на уроці?
-
Які істотні ознаки комах?
136
- З яких частин складається тулуб комахи?
- Назвіть ці частини.
- Скільки ніг у комах?
- Назвіть комах яких ви знаєте.
- Чи досягли ви очікуваних результатів?
Вправа «Мікрофон»
На уроці я навчився …
Я дізнався, що …
Я повторив …
Мене вразило …
Я запам’ятав …
Домашнє завдання. Намалюйте комаху і складіть казку ( оповідання )
про цю комаху.
Урок 7. Тема. Тварини – частина живої природи. Червона книга
України.
Мета. Ознайомити учнів з тваринами як частиною живої природи, їх
будовою, способом життя, різноманітністю видів;
формувати поняття дикі і свійські тварини, травоїдні, хижі та всеїдні
тварини; сформувати переконання в необхідності берегти тваринний
світ та охороняти його.
Обладнання. Ілюстрації із зображенням тварин, комах, птахів, звірів;
мультимедійна презентація « Червона книга України».
137
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Оцінювання
Синтез
Аналіз
Застосуванн
я
Розуміння
Знання
Когні- Конкретизовані
тивні навчальні цілі
рівні
Вміє висловлювати
свої думки;
знає, про значення
рослин у природі та
у житті людей;
пояснює значення
тварини – це живі
організми;
пояснює,
чим
відрізняються
рослини від тварин.
Перелік завдань – запитань,
які забезпечують досягнення
конкретизованих цілей
Індивідуальна
робота
за
картками.
Відгадування загадок.
Навчальнометодичне
забезпечення
Роздатковий
матеріал
( картки )
Робота в групах. Будова та Ілюстрації
спосіб життя тварин.
Порівняння
значень
«сім`я» і «родина».
слів
Розв’язування
проблемної
ситуації
Бесіда з елементами розповіді Ілюстрації
Використовує
практичний досвід і
пояснює значення
тварин у житті
людини
Аналізує
життєві Казка лісової феї
ситуації;
зіставляє
описані
події із реальним
життям.
Відповідає
на Розподільний диктант;
запитання;
гра « Пастухи та мисливці»
досліджує значення
живої природи.
Оцінюють
свою
роботу на уроці;
Технологія
«Незакінчене речення».
Рефлексія уроку.
висловлюють
судження відносно
почутого на уроці.
138
Роздатковий
матеріал ,
малюнки.
Презентація
Малюнки
Хід уроку
І . Організація класу.
Ось дзвінок нам дав сигнал –
Працювати час настав.
Тож, і ми часу не гаймо –
Урок « Я і Україна» починаймо.
Учні:
Я знаю, люблю, бережу.
Ти знаєш, любиш, бережеш.
Ви знаєте, любите, бережете.
Ми всі знаємо, любимо, бережемо.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
1. Бесіда.
- Про що ми говорили на минулому уроці?
- Як розмножуються рослини?
- Яке значення рослин у природі?
- Яке значення рослин у житті людини?
- Які рослини занесені до
139
Червоної книги? ( слайди Червона книга України )
Індивідуальна робота за картками.
2. Самостійна робота.
Виберіть правильну відповідь:
- Соняшники, морква, буряки розмножуються насінням;
- Виноград, смородина розмножуються листками;
- Тюльпани, підсніжники, нарциси розмножуються цибулинами;
- Ромашка, калина, липа – лікарські рослини;
- Картоплю, цибулю, капусту занесено до Червоної книги
України;
- Тюльпан і конвалію занесено до Червоної книги України.
ІІІ . Мотивація навчальної діяльності.
1. Відгадування загадок.
На подвір’ї ходить птах
І співає по складах. ( Півень )
Хоч маленька сама на зріст,
Та великий має хвіст,
Пухова руденька шуба,
Із сосни стриба на дуба. ( Білка )
140
По квітучих садах я літаю,
Солодкі дарунки збираю. ( Бджола )
2. Бесіда про відгадки.
- Як назвати одним словом півня, білку і бджолу?
- До живої чи неживої природи належать тварини?
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Бесіда з елементами розповіді про тварин як частину
живої природи.
Тварини, як і рослини, - це живі організми.
- Які ознаки властиві живим організмам? То чому ж живу
природу поділили
на
рослини
і
тварини?
Чим вони
відрізняються?
- Як живляться рослини? Де вони беруть собі їжу?
- А чим живляться тварини?
- Чим ще відрізняються тварини від рослин?
2. Бесіда з використанням ілюстрації про будову та спосіб
життя тварин. Робота в групах.
1 група
- Розгляньте малюнки із зображенням відомих вам тварин і
скажіть, чим схожі між собою тварини? Чим відрізняються
між собою тварини?
2 група
- Які тварини все життя проводять у воді? Яка у них форма
тіла?
3 група
- Які тварини живуть у ґрунті? Як це позначилося на будові
тіла?
4 група
141
- Які тварини заволоділи повітряним простором? Яка у них
будова тіла? Що потрібно тваринам для життя?
5 група
- Чим живляться тварини? На які три групи можна поділити
тварин?
3. Створення проблемної ситуації.
На дошці ілюстрації із зображенням диких і свійських
тварин.
- На які дві групи можна поділити цих тварин? Як назвати
кожну групу?
4. Бесіда з елементами розповіді про свійських тварин з
використанням ілюстрацій. (Діти підготували розповіді
про собаку, кота, корову )
- Що ж означають тварини в житті людини? Що дають вони
людям?
Тварини – це:
- продукти харчування;
- вовна, шовк, хутро, шкіра;
- помічники людини у роботі;
- вірні друзі;
- ліки, якими лікують різні хвороби.
5. Розповіді про тварин, які завдають шкоди людині і з
якими людина веде боротьбу.
6. Охорона тварин, природи.
- Послухайте казку лісової феї.
Жили – були у Всесвіті дев’ять сестер, дев’ять красунь. Та одна з них
була найчарівніша. Милувала вона всіх своїми чистими блакитними
очима – озерцями, дзвінким життєрадісним голосом, що розливався
пташиним
щебетом,
линув
перегуками
142
лісових
мешканців
та
видзвонював крихітними цвіркунами. Розвівалося на вітрах її розкішне
зелене волосся з переплетеного березового та вербового гілля. А ще
красуня мала чарівну вдачу. Ступить крок – і заллється все навколо
бузковими кольорами, засміється – і розсиплеться пролісковий цвіт,
притихне в задумі – і видніється рожевий обрій…
- Чи впізнали ви цю красуню? Як звуть її? ( Земля )
Так, це планета Земля, наша домівка у Всесвіті, яку ми
порівнюємо з чарівною дівчиною.
…Та минав час. Почали тьмяніти і міліти її очі – озерця, рідшати
волосся, затихати голоси…
- У мою душу закрадається тривога, а у вашу? Адже Земля - це
наша домівка.
- Що
саме
непокоїть
і
тривожить
вас?
(
Міліють
і
забруднюються річки, вирубуються ліси, зникають деякі
рослини і тварини, люди часто знищують тварин, птахів і
рослини.)
-Ось скільки ви назвали. А що роблять з найдорожчим у світі, коли
йому боляче, коли хворіє? ( Лікують, охороняють)
Щоб зберегти види тварин і рослин, яким загрожує повне знищення,
вчені почали записувати їх до Червоної книги.
Червона книга – це сигнал небезпеки, це заклик до всіх дорослих і дітей
- допоможіть!
До Червоної книги занесено 923 види рідкісних і зникаючих тварин і
рослин.
З деякими рослинами Червоної книги ми вже знайомі, а сьогодні ми
побачимо тварин, які занесені до Червоної книги.
143
V.
Закріплення
вивченого
матеріалу.
1. Відповіді на запитання
- До якої природи належать тварини? Доведіть це.
- Чим тварини відрізняються від рослин?
- Що потрібно для життя тварин?
144
- На які групи поділяються тварини залежно від того, чим вони
живляться?
- Яке значення тварин у житті людини?
- Яких тварин занесено до Червоної книги?
2. Розподільний диктант.
Вчитель демонструє картку з тією чи іншою твариною ( 6-7 штук ), діти
записують тварини у відповідну колонку.
ХИЖІ
РОСЛИНОЇДНІ
ВСЕЇДНІ
3. Гра « Пастухи та мисливці »
І варіант – « пастухи», ІІ варіант – « мисливці». Учитель називає
тварин. Якщо тварина свійська, то в долоні плескає
І варіант ( пастухи), дика – ІІ варіант ( мисливці ).
VІ. Підсумки уроку.
Природа – це джерело краси, природа викликає у нас різні
почуття – радість, здивованість, а іноді і смуток. Коли ви бачите
взимку голодних пташок, зламану гілку, засмічене джерело, які
виникають почуття?
( Сум, жаль, біль).
Любов до природи, піклування про неї роблять людину
добрішою.
Отже, природа – джерело доброти. Будьте до неї уважнішими,
вона вам обов’язково віддячить.
Технологія «Незакінчене речення» (Продовж речення)
- Сьогодні на уроці я зрозумів …
145
- Хочу бути…
- Свою роботу на уроці оцінюю….
Урок 8. Тема. Гриби та дроб’янки.
Формування ключових компетентностей.
Вміння вчитися: організовувати свою навчальну діяльність у
взаємодії
з
учителем,
позашкільними
організаціями,
інформаційними засобами; виробляти навички дослідницької
роботи та спостереження.
Здоров’язбережувальна: дати поняття про безпечне використання
природних ресурсів, дотримання норм
гігієни,
взаємозв’язок
організму
культури та особистої
людини
з
природним
оточенням.
Громадянська: формувати здатність усвідомлювати роль людини
в збереженні природи.
Формування предметних компетентностей:
формувати
в
учнів
поняття:
гриби,
дроб’янки,
бактерії,
з’ясувати, чому це окремі царства живої природи;
знайомити дітей із найпоширенішими видами їстівних та
отруйних грибів;
прослідкувати вплив корисних та хвороботворних бактерій на
довкілля та організм людини;
146
розвивати вміння порівнювати, аналізувати, встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Особливості проведення уроку: урок розроблений з використанням
інтерактивних
технологій,
мультимедійної
презентації,
ППЗ
«Природознавство, 3 клас», кругів Ейлера.
Обладнання: комп’ютер, навчальні таблиці, ілюстрації до теми.
Використана література:
1. Бєлкіна О. Критичне мислення учнів початкових класів // Практична
психологія та соціальна робота. – 2005. – № 4. – С.37-42
2. Навчання і виховання учнів 3 класу: методичний посібник для
вчителів / Упор. О.Я. Савченко – К.: Вид-во «Початкова школа», 2004.
– 512 с.
3. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. –
144с.
4. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул
В., Метьюз С., Макінстер Д.; Наук. ред., передм. О. І. Пометун. – К.:
Вид-во «Плеяди», 2006. – 220с.
147
5. Бардакова Ю.Є. Я і Україна. Природознавство. 3 клас/ Навчальнометодичний посібник. – Харків: «Основа», 2010. – С.67-68.
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Когнітивні
Конкретизовані
Перелік завдань-
Навчально-
рівні
навчальні цілі
запитань, які
методичне
забезпечують
забезпечення
досягнення
конкретизованих
цілей
Знання
Знає, що можна назвати
Які
живі Підручник
грибами організми
та дроб’янками.
відносять
до
грибів?
До
дроб’янок?
Знає
їстівних
назви
Таблиці
та
отруйних грибів
-
Назвіть
відомі
вам гриби.
- Які ви знаєте
їстівні гриби?
- Які ви знаєте
отруйні гриби?
Розуміння
Розуміє за якими -
148
З
чого Презентація
ознаками
складаються
визначається
шапинкові гриби?
група шапинкових
грибів.
- Що спільного у
зображених
на
таблиці грибів?
чому Гриби і дроб’янки Презентація
Розуміє,
гриби
та – це рослини чи
дроб’янки
тварини?
виділяються
в
окремі царства.
Застосування Використовує
Робота в парах:
практичний досвід
у
визначенні
їстівних
та
отруйних грибів.
Використовує
досвід
- Виберіть серед
Роздатковий
матеріал
зображених
отруйні гриби.
-
Чи
потрібно
боятися щеплень?
Презентація
застосування
вакцини у
боротьбі з
хвороботворними
бактеріями.
Аналіз
Аналізує життєві ситуації
небезпеки
Яких
правил Презентація
щодо треба
грибів дотримуватись при
149
та бактерій.
збиранні грибів?
- Чим небезпечні
бактерії
для
людини?
Чому
від
почуте дріжджів
уроці
із тісто?
сходить
Зіставляє
на
реальним життям.
-
Чому
Презентація
потрібно
мити руки, якщо
вони
на
вигляд
чисті?
Синтез
Досліджує
роль Бліц - опитування:
грибів та бактерій
у природі.
-
Яку
Презентація
користь
приносять
гриби
довкіллю і людині?
- Що буде, якщо
зникнуть бактерії?
-
Чи
потрібно Презентація
знищувати
мухомори?
-
Чому
гриби
називають
санітарами
Доводить
150
Картки
із
важливість
довкілля?
збереження живої
природи.
Оцінювання
завданнями
Робота в групах:
метод РОФТ.
Висловлюють
-
Що
нового
і
судження
важливого для себе
відносно почутого дізнались на уроці?
на уроці.
-
Для
Підсумовують
вивчаємо
важливість
Бактерії?
отриманих знань.
-
чого
Де
ми
гриби?
можна
застосувати
отримані знання?
Хід уроку
І. Хвилинка спостережень.
1. Характеристика погоди на сьогоднішній день.
(Доповідь чергового)
2. Підсумок за тиждень.
3. Чого ми очікуємо цього дня за календарем?
ІІ. Перевірка вивченого матеріалу.
- Ми закінчили вивчати царство тварин. Давайте ж пригадаємо,
що ми про них дізналися.
151
Тестова перевірка.
1. Яка найчисельніша група тварин?
а)комахи,
б) птахи,
в) звірі.
2. Істотна ознака комах:
а) 2 ніжки,
б) 4 ніжки,
в) 6 ніг,
3. Ікрою розмножуються:
а) риби,
б) риби і земноводні,
в) земноводні,
4. Представники якої групи тварин висиджують яйця?
а) плазуни,
б) птахи,
в) комахи,
5. Істотні ознаки птахів:
а) дзьоб,
б) крила,
в) пір’я,
6. За якими ознаками ми вирізняємо звірів серед усіх тварин?
а) мають шерсть,
б) мають шерсть і годують малюків молоком,
в) мають шерсть і зуби.
- Що спільного між тваринами і рослинами.
- У чому
відмінність? (У будові організму, у русі, у живленні, у
розмноженні).
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми уроку.
— Як ви думаєте, гриби і дроб’янки – це рослини чи тварини?
— Саме сьогодні на уроці ми
152
познайомимося з
грибами та
дроб’янками. Зрозуміємо, чому ці
живі
організми
згруповані
в
окремі царства. Що корисного та
небезпечного можуть принести
вони людям.
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Ознайомлення з царством
грибів (з використанням
презентації «Гриби»).
— Гриби — це не рослини і не
тварини, а представники особливого царства.(Презентація «Гриби»,
слайд №1 )
— Вивчати гриби люди почали дуже давно. Вже більш, ніж дві з
половиною тисячі років тому у
Давній Греції виникла наука, яка
називалася «мікологія» ( від
грецького «мікос», що значить
«печериця»). Відомий вчений Арістотель вперше класифікував гриби
на їстівні та отруйні. (Презентація «Гриби», слайд №2)
— Світ грибів виявився дуже цікавим та різноманітним. Все, що ви
бачите на екрані – це різні види грибів. (Презентація «Гриби», слайд
№3 )
— Спочатку гриби відносили до рослин, але пізніше вчені зрозуміли,
що у них присутні ознаки як рослин, так і тварин. Тому гриби відділили
в окреме царство живої природи.(Презентація «Гриби», слайди №4,5,6 )
— Існувати гриби можуть скрізь: на поверхні землі, у повітрі, у воді.
153
Вони розвиваються як на живих організмах, так і штучних матеріалах.
(Презентація «Гриби», слайди №7,8 )
— Найбільш вам відомі шапинкові гриби.
— Чому вони так називаються?
— Що у них спільне? (Презентація «Гриби», слайд№9 )
— Так, шапинковий гриб складається із грибниці, ніжки, шапинки.
(Презентація «Гриби», слайди №10,11)
— На шапинці з нижнього боку розміщуються трубочки, в яких
утворюються маленькі «насінини». Вони називаються спорами. За
допомогою спор гриб розмножується.
— Чи знаєте ви, як правильно збирати гриби? Чому?
(Презентація
«Гриби», слайд №12 )
— Більшість шапинкових грибів живе у симбіозі (взаємодії) з
конкретними рослинами.
(Презентація «Гриби», слайди №13, 14, 15 )
— На Землі є дуже багато видів шапинкових грибів, але їх можна
поділити на дві великі групи: їстівні та отруйні.
— Які ви знаєте їстівні гриби? (Презентація «Гриби», слайди №16, 17)
— Які є отруйними? (Презентація «Гриби», слайд №18 )
— Дуже небезпечними є гриби-двійники – схожі між собою їстівні і
отруйні гриби. (Презентація «Гриби», слайди №19-24)
— Якого правила слід дотримуватися при збиранні грибів?
154
— З давніх-давен люди помітили лікувальну властивість грибів.
Давайте познайомимося з грибами-лікарями.
(Презентація «Гриби»,
слайди №25,26 )
— Вченими досліджено, що гриби є цінним продуктом харчування:
за кількістю білків і легкозасвоюваних жирів переважають хліб,
крупи, яловичину;
у 1 кг сушених боровиків білка вдвічі більше, ніж у м'ясі;
містять мінеральні речовини –
калій,
натрій,
цинк,
марганець,
залізо, мідь, йод, сірку, а фосфору і
кальцію, майже як у рибі;
містять вітаміни А, В1, В2, С,
Д, Р;
є
низькокалорійним
продуктом.
(Презентація
«Гриби»,
слайди
№27,28)
— Прикро, але на землі є види зникаючих грибів, які ви можете
побачити лише на фото. (Презентація «Гриби», слайди №29,30)
— Кожного дня людина споживає хліб. Що треба, щоб його спекти?
— Дріжджі — це група одноклітинних грибів, що налічує біля 1500
видів.
Більшість
видів
мають
велике
практичне
значення,
використовуються в промисловості, медицині. Застосовують
їх у
виробництві ксиліту, ферментів, харчових добавок, для очищення від
нафтових забруднень.
Цікаво, що ще 5 000 років до н.е. в Давньому Єгипті
155
використовували пекарські дріжджі для виготовлення хліба. Давні
єгиптяни використовували пивні дріжджі вже
6000 років до н.е.
(Презентація «Гриби», слайди №31,32)
— Є такі гриби, які утворюються на продуктах харчування, що
зберігалися тривалий час. Це цвіль. Досліджуючи цвільові гриби
англійський
вчений О. Флемінг
у 1928 р. винайшов пеніцилін.
(Презентація «Гриби», слайд №33)
Пеніцилін – антибіотик,
результат життєдіяльності пліснявого
гриба. Цей винахід здійснив справжню революцію у світовій медицині.
— У світі є ще дуже багато цікавих і дивних
грибів, з якими ви можете познайомитися з
допомогою
додаткової
літератури.
(Презентація «Гриби», слайд №34, 35)
2. Ознайомлення з царством дроб’янок
(з використанням презентації
«Дроб’янки»).
— А тепер завітаємо у друге царство «Дроб’янки». Хто ж у ньому
живе?
— До дроб’янок належать синьо-зелені водорості та бактерії. Всі вони
розмножуються діленням клітин, дробленням на менші частини або
спорами. Звідси і назва – дроб’янки.
(Презентація «Дроб’янки», слайд №
2)
— Із синьо-зеленими водоростями
ви можете познайомитися на фото у
значному збільшенні.
А у період
156
масового розмноження
їх добре спостерігати через явище, що
називають «цвітіння води». (Презентація «Дроб’янки», слайди № 3-8 )
— Синьо-зелені водорості живуть скрізь:
у
водоймах
прісних
і
солоних,
на
поверхні ґрунту і глибинних озерах, в
жарких пустелях і на скалах, в гарячих
джерелах і на льодовиках, у темряві і
без кисню,
організмів
входять в склад інших
(наприклад
лишайників).
(Презентація «Дроб’янки», слайд № 9 )
— Деякі види синьо-зелених водоростей (наприклад носток) у
Південній Америці і Китаї через нестачу інших видів продовольства
використовують у їжу, висушуючи і готуючи борошно.
— А спіруліна
вміщує велику комбінацію цінних для організму
людини речовин і використовується більш, ніж у 60 країнах світу, як
лікувально-профілактична
харчова
добавка
(БАД).
(Презентація
«Дроб’янки», слайди № 10-11 )
— Подивіться на свої руки, парти, стільчики, вікна, книжки. Що ви на
них побачили?
— Це тільки так здається. Коли вчені винайшли мікроскоп, то
побачили, що на різних предметах, у ґрунті, на рослинах, на тілі тварин
і людей живуть дрібненькі живі організми, які за формою схожі на
палички, кульки, спіральки. Всі ці мікроскопічні організми вчені
назвали бактеріями. Ці бактерії ще називають мікробами. Бактерії —
живі організми. Які ознаки вони мають? (Презентація «Дроб’янки»,
слайди № 12-16 )
157
— Бактерії надзвичайно поширені у природі. Вони є у повітрі, ґрунті,
воді, живих організмах, деякі види живуть навіть у гарячих джерелах,
температура води яких сягає + 90ºС
чи
нафтоносних пластах на
глибині кількох кілометрів. (Презентація «Дроб’янки», слайд № 17)
— Кількість бактерій в 1 г ґрунту може досягати сотень мільйонів і
навіть кількох мільярдів. Бактерії проникають у ґрунт на глибину до 5
метрів. (Презентація «Дроб’янки», слайди № 18-19)
— У воді кількість бактерій менша, ніж у ґрунті. 1 мл води
100 тис.
джерел. Найбільше
Найменше
від 5 до
у воді артезіанських свердловин і
поблизу берега
у верхніх шарах води.
(Презентація «Дроб’янки», слайд № 20 )
— У повітрі бактерій міститься ще менше, ніж у воді. Забруднення
повітря бактеріями залежить від багатьох причин: пори року,
географічної зони, характеру рослинності, забрудненості пилом тощо.
— Найбільше бактерій налічують у закритих приміщеннях, де їх
може скупчуватися
до 300 тис. в 1 мм ³. (Презентація «Дроб’янки»,
слайди № 21-23 )
— На тілі здорових людей і тварин, а також у їхніх органах завжди
зустрічається багато видів бактерій. Особливо багато бактерій на шкірі
людини, у тому числі й хвороботворних, якщо вона не дотримується
правил гігієни. (Презентація «Дроб’янки», слайди № 24-25 )
— Хвороботворні бактерії
поселяються на рослинах, в організмі
тварин і людей. Спричиняють такі захворювання, як дифтерія,
158
туберкульоз, ангіна, дизентерія, холера, тиф, скарлатина та багато
інших, несвоєчасне лікування яких може призвести до смерті. Можуть
переноситись
комахами
(блохами та вошами). (Презентація
«Дроб’янки», слайди № 26-27 )
— Бактерії псують м’ясо, рибу, різні консерви, якщо їх довго і
неправильно зберігати. Тоді ці продукти стають отруйними, їх не
можна вживати.
— У природі бактерії виконують санітарну роль, адже беруть участь у
процесах гниття та бродіння. Більшість бактерій живиться рештками
рослин і тварин. Вони очищають довкілля від забруднення і збагачують
ґрунт поживними речовинами. (Презентація «Дроб’янки», слайди
№ 28-29 )
— Бактерії можуть бути й корисними і для людини:
Вони беруть участь у виробництві молочно-кислих продуктів.
Беруть участь у квашенні овочів і фруктів.
Завдяки успіхам генної інженерії
різні види бактерій широко
використовують для виготовлення інсуліну, інтерферону, ферментів,
гормонів, вітамінів, антибіотиків,
для одержання кормового й
харчового білків.
Без бактерій неможливі процеси дублення шкіри, сушіння листків
тютюну, виготовлення шовку, каучуку, оброблення какао, кави,
мочіння конопель, льону, очищення води, виготовлення ацетону,
етилового спирту, оцтової кислоти. (Презентація «Дроб’янки»,
слайди № 30-32 )
V. Закріплення вивченого.
1. Робота в парах.
159
- Виберіть серед зображених отруйні гриби.
- Виберіть серед зображених їстівні гриби.
2. Робота в групах
- Придумайте звернення від імені вказаного героя.
Роль
Отримувач
Формат
Тема
(хто пише?)
(хто отримує?)
(у якій формі?)
(про що це?)
Мухомор
Глядачі
Звернення
телебаченню
по Не
знищуйте
мене,
коли
зустрічаєте
на
своєму шляху. Я
буваю
корисним.
Молочнокислі
Діти початкової Реклама
Вживайте
бактерії
школи
продукти
нашого
виготовлення
Кишкова
Діти-нечепури
Лист
Бережіться!
Грибники
Оголошення
Будьте уважні і
паличка
Гриби-двійники
обережні!
3. Перегляд матеріалу за допомогою ППЗ «Природознавство,
3 клас».
VI. Підсумок уроку.
160
1. Визначення місця грибів та дроб’янок у живій
природі за допомогою кругів Ейлера.
А – природа
В – жива природа
С – нежива природа
D – рослини
F – гриби
G – їстівні гриби
H – білий гриб
А
D
F
GВ H
С
E
161
2. Бліц-опитування
- Що спільного у зображених на таблиці грибів?
- Яку користь приносять гриби довкіллю і людині?
- Чим розмножуються шапинкові гриби?
- Чим живляться гриби?
- Чому гриби називають санітарами довкілля?
- Які живі істоти крім грибів також можна назвати природними
санітарами? Чому?
- Чи потрібно знищувати мухомори?
- Що буде, якщо зникнуть бактерії?
- Чи мити руки, якщо вони на вигляд чисті?
- Чому від дріжджів сходить тісто?
- Що нового та цікавого для себе дізналися на уроці?
- Де можна застосувати отримані знання?
VII. Домашнє завдання
1. Завдання для усього класу:
Опрацювати статті «Гриби», «Дроб’янки», переказувати, відповідати на
запитання.
2. Диференційовані завдання за вибором учня:
- Опрацювати енциклопедичну літературу, підготувати короткі цікаві
повідомлення про гриби та дроб’янки.
- В домашніх умовах дослідити процес життєдіяльності молочнокислих
бактерій.
- Скласти рекламу від імені молочнокислих бактерій щодо споживання
дітьми корисних продуктів харчування.
- Придумати казку про боротьбу корисних та хвороботворних бактерій.
162
4 клас . Урок 1. Тема. Карпатські гори.
Мета. Загальнопізнавальні цілі:
- продовжити формування поняття «гори»;
- ознайомити учнів з характерними особливостями Карпатських
гір, географічним положенням, кліматом, рослинним і тваринним
світом;
- розвивати спостережливість, уяву, уявлення, пам’ять, мислення,
творчість;
- виховувати любов до Батьківщини, бережне ставлення до
Конкретизовані
Перелік
навчальні цілі
запитань,
– Навчальне
які методичне
досягнення забезпечен-
конкретних цілей
- формулює
визначення
Виконання тестових завдань
поняття
«гори»;
Знання
завдань
забезпечують
рівні
Когнітивні
природи.
- знає до яких гір за
висотою
належать
українські Карпати;
- називає
найвищу
вершину Карпат;
163
ня
- пояснює,
як Прочитайте
змінюється
тварин
статтю Підручник
світ «Рослини
і
Карпат», ст.132-134
рослин «Тварини Карпат» на ст.
Карпат від підніжжя 132-134
Розуміння
до вершин;
підручника;
обговоріть
у
групі,
як
- розпізнає тваринний змінюється рослинний світ
світ Карпат;
Карпат
від
підніжжя
до
вершин;
- які
тварини
водяться
тільки в Карпатах;
- розгляньте
малюнки
тварин, позначте тварин, які
живуть в Карпатах.
- знаходить і показує - покажіть на карті найвищу
Застосування
на карті гори Карпати
- моделює
ланцюг
який
і
будує
вершину Карпат, нанесіть
на контурну карту;
живлення, - змоделюйте і запишіть у
склався
Карпатських горах.
в
зошиті ланцюг живлення,
який
склався
у
Карпатських горах.
Аналіз
Характеризує природну Заповнити
зону за планом
таблицю Картки
«Українські Карпати»
із
завданням
для кожного
учня
164
Висловлює
збереження
щодо
створюються заповідники;
природи - яке ваше ставлення щодо
Карпат
вання
Оціню-
Синтез
судження
оцінні - поясніть з якою метою
збереження природи;
Складає усну розповідь
Складіть усну розповідь
про Карпати
про Карпати
Хід уроку
План уроку
1. Повторення вивченого про Кримські гори.
2. Розповідь вчителя та презентація про гори Карпати.
3. Виконати тест-завдання (Додаток 1) з метою визначення
поняття «гори».
4. Самостійне читання учнями статті «Карпатські гори».
5. Пояснення учнями зміни рослинного світу Карпат від
підніжжя до вершин.
6. Розпізнання тваринного світу Карпат.
7. Робота з картою з метою визначення місцезнаходження
Карпат і їх найвищої вершини. Нанесення на контурну карту.
Характеристика природної зони за планом.
8. Заповнення таблиці «Українські Карпати» (Робота в групах)
(Додаток 2)
9. Складання усної розповіді про Карпати. (робота в групах)
10. Презентація розповіді кожної пари учнів.
11. Висловлення оцінних суджень щодо збереження природи
Карпат.
165
12. Підведення підсумків уроку: записування вчителем на дошці
коротких тез: «Ми сьогодні дізнались про Карпати….»
13. Повідомлення домашнього завдання.
І . Перевірка домашнього завдання.
1.
Фронтальне опитування.
У якій частині України розташований Південний берег Криму?
Які його погодні й природні особливості?
Чим вони пояснюються?
Чим зумовлена рослинність Південного берега Криму?
Чим зумовлена різноманітність тварин?
Як охороняють природу Кримського узбережжя?
2.
Фронтальна перевірка виконання домашнього завдання у
зошитах.
3.
Індивідуальне опитування .
Гра «Вгадай природну зону».
I варіант. Викликані до дошки учні отримують картку з назвою природної
зони. Ніхто не знає, яка зона попалася іншому. За п'ять хвилин кожний з
відповідаючих повинен записати на аркуші паперу слова, які асоціюються
в нього з цією зоною (тільки окремі слова: географічні назви, корисні
копалини, назви рослин, тварин і т. д.). Потім слова зачитуються. Клас
повинен визначити, про яку природну зону йдеться. Виграє той, хто
точніше підібрав слова.
II варіант. Викликані учні, так, щоб не чули інші, отримують назви однієї
й тієї самої зони. Далі вони добирають слова, як і в І варіанті. Під час
зачитування однакові слова закреслюються. Виграє той, у кого
залишиться більше слів.
166
• Заочна екскурсія Південним берегом Криму
(Учні «проводять» заздалегідь підготовлені екскурсії по різних куточках
Криму.)
ІІ . Мотивація навчальної діяльності.
1. Демонстрація ілюстрацій рівнинних природних зон (мішані ліси, лісостеп,
степ) та ілюстрацій краєвидів Карпатських і Кримських гір.
— Чим суттєво відрізняються рівнинні природні зони від зон
Карпатських і Кримських гір?
2. Заслуховування повідомлень про Карпати, підготовлених учнями
вдома.
ІІІ. Повідомлення теми та завдань уроку .
ІV. Актуалізація опорних знань учнів.
Бесіда:
— Яка форма земної поверхні називається горами?
— Які частини мають гори?
— Як гори розрізняють за їх висотою?
— Як визначити висоту гір за допомогою фізичної карти?
— Що таке гірський хребет?
— Які гори є в Україні?
— Де вони знаходяться?
— Чи однакова рослинність біля підніжжя і на вершинах гір ?
Чому?
V. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.
1.
Практична робота зі схемою на дошці й у підручнику (с. 131).
1) Розгляньте схематичний малюнок, доведіть, що це не височина,
а гора.
167
2) Уважно роздивіться, як рослинність змінюється від підніжжя
гори до її вершини.
3) Порівняйте рослинність гір з рослинами рівнинних природних
зон, що вивчали; проведіть паралелі між ними.
4) Висловіть припущення щодо причин зміни рослинного світу в
горах від підніжжя до вершини.
5) Перевірте свої здогадки, а для цього прочитайте текст «Гори»
(с. 130—13І).
2.
Практична робота з фізичною картою України.
1) Знайдіть на карті Карпатські гори, поясніть, як це легко зро-
бити.
2) Визначте, в якій частині України вони знаходяться, доведіть
свою правоту.
3)
Знайдіть найвищу вершину Карпат. Назвіть її. Як ви
відшукала її на карті?
4) Визначте річки, які беруть початок у Карпатах.
5) Пригадайте назву озера, яке є у Карпатах.
6) Поміркуйте, чому на карті написано не Карпатські гори, а Українські Карпати.
3.
Робота з підручником (с. 132).
1) З'ясуйте природні умови Карпат.
2) Визначте, як рослинний світ Карпатських гір змінюється від
підніжжя до вершин.
3) Визначте, які тварини зустрічаються тільки в Карпатах (с. 133134), а які — на рівнинах в інших природних зонах.
4) Поміркуйте, чому в Карпатах такий різноманітний тваринний
світ.
4. Розповідь вчителя. Перегляд презентації «Природа Карпат»
168
Назва Карпатських гір походить від слов'янського "харбат", тобто
"хребет". Українські Карпати - гори, середні за висотою, у творені
кількома гірськими хребтами. А між ними розкинулися мальовничі
долини.
Клімат Карпат теплий і вологий. Карпатські гори - це місце в Україні,
де випадає найбільше опадів: дощів - навесні і влітку, снігу - взимку.
Весною сніг довго лежить на вершинах гір, але з часом тане під
променями сонця. Після дощів і танення снігу вода потоками збігає з
гір у долини й часто спричиняє повені. З гір тече безліч струмків і
річок. Карпати - місце в Україні, де найбільше річок. Серед них
Дністер, Тиса, Прут, Черемош. Вони багатоводні й використовуються
для водопостачання, виробництва електроенергії.
Карпати - місце в Україні, де найбільше лісів. 20% всіх лісів
зосереджено саме в Карпатах. Тому їх і називають "лісистими" і
"зеленими". Характерна риса Карпат - м'якість. Плавні контури хребтів,
м'які відтінки зелені гірських схилів, вкритих лісами майже до самих
вершин і оповитих блакитним серпанком.
Рослинність в горах змінюється від підніжжя до вершини. Тому біля
підніжжя росте листяний ліс, в якому є дуби, граби, бук, липи, клени,
ясени, вільха. Вище - мішаний ліс. В ньому вже з'являються і хвойні
дерева: ялиці, ялини європейські (смереки). Тут можна зустріти кущі
малини, ожини, шипшини, ліщини, багато лікарських рослин, грибів.
Ще вище ліс стає хвойним. У ньому ростуть смереки, ялиці, модрини.
Хвойні ліси змінюються чагарниками, а за ними розкинулися гірські
луки - полонини. Вони вкриті різними трав'янистими рослинами.
169
VI. Закріплення та осмислення знань .
Бесіда.
Яку тему ми вивчаємо сьогодні?
Доведіть, що Карпати — це гори, а не височина.
Яка найвища вершина Карпат?
У чому полягають особливості природних умов Карпат?
Як ці природні умови впливають на рослинний світ Карпатських
гір?
Чому такий різноманітний тваринний світ Карпат?
Які листяні та хвойні рослини ростуть у Карпатських горах?
Які рослини ростуть на гірських луках?
Чому на них не ростуть ліси?
Як у Карпатах називають гірські луки?
Чому в Карпатських горах багато таких тварин, які водяться і на
рівнинних природних зонах?
Які заповідники є у Карпатах?
Якими корисними копалинами багаті Карпати?
VII. Узагальнення та систематизація знань.
Робота в зошитах:
-
завдання на с. 49.
VІІІ . ПІДСУМОК УРОКУ
ТЕСТУВАННЯ (ДОДАТОК 3)
ІX. Домашнє завдання.
1. Опрацювати статті підручника (с. 131—134).
2. Звернути увагу на рубрики «Перевір себе», «Поміркуй», виконати
практичні завдання на с. 134.
3. Закінчити виконання завдань на с. 49 зошита.
170
4. Творче завдання: підготувати фактичний та ілюстративний матеріал
про природу Карпатських гір.
Додаток 1.
Обведи кружечками правильну відповідь:
1. Що таке гора?
a) невеликі підвищення на рівнині;
б) ділянки земної поверхні, підняті над рівнинами;
с) ділянки земної поверхні, високо підняті над рівнинами.
2. Найвища вершина в Карпатах.
a) Роман-Кош;
б) Говерла;
с) Ельбрус.
3. До яких гор за висотою належать Карпати?
a) високі;
б) середні;
с) низькі.
Додаток 2. Українські Карпати
Заповни таблицю «Українські Карпати».
1. Розташування
природної зони
2. Форми поверхні
природної зони
171
3. Погода
в
природній зоні у
різні пори року
4. Тварини
5. Рослини
6. Господарська
діяльність
7. Корисні
копалини
Додаток 3
Тестування.
1. Гори, розташовані на заході
України:
а) Карпатські;
б) Кримські;
в) Уральські.
172
2. За висотою Карпати є:
а) низькими; б)середніми; в) високими.
3. Найвища вершина Карпатських гір:
а) г.Джомолунгма б) г.Роман-Кош в )г.Говерла
4. Висота г. Говерли:
а) 2061 м;
б) 1000м; в) 5061 м
5. Які річки течуть у Карпатах:
а) Десна, Івотка; б) Дністер, Тис; в) Дніпро, Сейм.
6. Яку течію мають річки Карпат:
а) швидку, бурхливу ; б) спокійну, повільну
7. Озеро в Карпатах:
а) Синевір; б) Світязь; в) Турське
8. Як називається рівнина в Карпатах:
а) яйла;
б) пасовища; в) полонина
9. Які рослини ростуть в Карпатах:
а) смерека, бук, модрина; б) суничне дерево, троянди.
10. Які рослини Карпат занесені до Червоної книги:
а) малина, ожина; б) нарцис вузьколистий, едельвейс; в) клен, липа.
11. Тільки в Карпатських лісах
мешкає:
а) орел; б) білка карпатська;
в) заєць.
12. До Червоної книги занесений:
а) тритон карпатський; б) їжак; в) гриф.
Перевірка: 1-а; 2-б; 3-в; 4-а; 5-б; 6-а; 7-а; 8-в; 9-а; 10-б; 11-б; 12-а.
173
Урок 2. Тема. Степ і лісостеп. Рослини і тварини степів .
Загальнопізнавальні цілі:
- продовжити
формування
поняття «природні
зони», вчити
розрізняти природні зони України за характерними ознаками;
- ознайомити учнів з характерними особливостями лісостепу та
степу;
- розвивати навички дослідницької діяльності та спостереження,
пізнавальну активність учнів;
-
виховувати любов до всього живого, викликати у дітей бажання
оберігати та примножувати живу природу.
Обладнання: карта природних зон, фізична карта України, таблиці,
малюнки, фотокартки, гербарії, репродукції картин художників, презентація
Когнітивні рівні
Power Point, відео, голоси тварин в mp3
Конкретизовані
Перелік
навчальні цілі
запитань,
– Навчальне
які методичне
забезпечують
забезпече-
досягнення
ння
конкретизованих цілей
- формулює
поняття
визначення Що таке природна зона?
«природні
зони»;
Знання
завдань
- знає що таке лісостеп і
степ;
Яка
відноситься
територія
до
даної
природної зони?
- називає основні ознаки Які рослини та тварини
природніх зон та їх населяють її?
відмінності;
174
Розуміння
- пояснює,
ознаки
які основні - Назвати
має
дана ознаки,
природна зона;
з
що підручником
характеризують
дану
- розпізнає ЇЇ тваринний природну зону;
та рослинний світ за - Розповісти про основні
певними ознаками;
- вміє
Застосування
особливі Робота
віднести
ознаки природної зони
певну - розкажіть
про Робота
з
живу істоту до однієї із
характерні
природніх зон;
кожної із природних малюнками
- моделює і будує ланцюг
живлення
ознаки таблицями,
зон;
живих - побудуйте
організмів даної зони;
ланцюги
живлення;
- може за характерними - визначити, які тварини
ознаками відрізнити ту
до якої зони належать.
чи іншу зону.
Аналіз
Характеризує
природну
кожну Виконання
зону
за завдань
для кожного
учня
судження
збереження
примноження
рідного краю;
із
завданням
характерними ознаками
Висловлює
Синтез
тестових Картки
оцінні - поясніть з якою метою
щодо
створюються
та
заповідники;
природи - яке
ваше
щодо
природи;
175
ставлення
збереження
Оцінювання
Складає усну розповідь Складіть усну розповідь
про живу природу своєї про природу Уманщини
місцевості.
та Черкащини.
Хід уроку
I. Організація классу.
1. Фронтальна бесіда.
- Яку тему вивчали на минулому уроці?
- Яку частину України займає зона мішаних лісів?
- Чому ця зона так називається? Чи є інші назви у цієї зони?
- Як рослинний світ Полісся залежить від форми земної поверхні і
погоди?
- Які ще природні умови впливають на різноманітність рослинного
світу Полісся?
-
Які
охоронні заходи
щодо
збереження природних багатств
здійснюються в зоні мішаних лісів?
ІІ. Робота з картками.
Завдання 1. Покажіть на картах зону мішаних лісів; розкажіть про
форми земної поверхні, водойми та ознаки пір року на Поліссі.
Завдання 2. Покажіть на таблиці яруси лісу; розкажіть про рослини
кожного ярусу; поясніть, чому рослинний світ у зоні мішаних лісів є таким
різноманітним.
176
Завдання 3. Покажіть на таблиці і малюнках тварин зони мішаних лісів;
розкажіть, до яких груп вони належать; поясніть, чому в лісах такий
різноманітний світ. Навіщо був створений Подільський заповідник?
Завдання 4 (для двох учнів). Складіть будь-які ланцюги живлення, що є
характерними для зони мішаних лісів.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Демонстрація ілюстрацій трьох зон: мішаних лісів, лісостепу, степу.
Заслуховування декількох повідомлень учнів, що підготовлені вдома
про рослини і тварини степової зони.
- Про що ж буде йти мова сьогодні на уроці? Якою є тема уроку?
IV. Повідомлення теми і завдань уроку.
V. Актуалізація опорних знань учнів.
Бесіда.( На цьому етапі уроку використовуємо презентацію «Природні
зони України. Степ»).
Знайдіть на карті природних зон України зону, що розташована на
південь від зони мішаних лісів, назвіть її.
- Яка зона змінює лісостепову зону?
- Якими ви уявляєте ці дві зони?
Порівняйте їх за ілюстраціями.
- Чим відрізняються рослини цих зон від рослин зони мішаних
лісів?
- Чим відрізняється тваринний світ цих зон від тваринного світу
мішаних лісів?
177
VI. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
1. Розповідь учителя з демонстрацією ілюстрацій.
Розташування лісостепової зони і зони степу.
Особливості земної поверхні.
Характерні ознаки пір року. Види водойм.
Види ґрунтів. Охорона природи.
VII. Робота з картами України.
Ще раз уважно подивіться на карту природних зон, запам'ятайте
розташування лісостепової і степової зон, знайдіть орієнтири (кордони з
іншими країнами, водойми тощо).
Спробуйте зіставити фізичну карту і карту природних зон України,
обмежте на фізичній карті лісостепову і степову зони.
Визначте, які форми земної поверхні зустрічаються в лісостеповій зоні і
в степах.
VIII. Робота з підручником (с. 124—127).
Прочитайте статтю на с. 124—125 і підготуйте відповіді на запитання.
- Які рослини переважають у зоні лісостепу? Чому?
- В якій послідовності розвивається трав'яниста рослинність?
Чому?
Розгляньте малюнок на с. 125 і назвіть ознаки кожної рослини,
завдяки яким вона пристосовується до життя в степу.
- Що означає слово пристосовуватися?
178
Попрацюйте в парі із сусідом по парті з рубриками «Пригадайте»,
«Поміркуйте» (с. 126—127).
Прочитайте статтю «Тварини степів» на с. 126 і підготуйте відповіді на
запитання.
- Тварини яких груп водяться в степу?
- Як вони пристосувалися до життя в степах?
- Які кормові зв'язки ви помітили серед жителів степів?
Закріплення та осмислення знань. Бесіда.
- Чому територію України умовно поділяють на природні зони?
- Які природні зони в Україні ви вже знаєте?
- Чим відрізняються природні умови зони мішаних лісів і степів?
- Чим відрізняються рослини Полісся і степу?
- У чому полягає відмінність тваринного світу цих природних зон?
Узагальнення і систематизація знань. Робота з підручником і картами.
Виконайте «Практичні завдання» (с. 127) за допомогою фізичної карти
України, карти природних зон і текстів підручника.
IX. Робота в зошиті.
Завдання на с. 46.
X. Підсумок уроку. Домашнє завдання.
Опрацювати статті підручника «Лісостеп і степ», «Рослини і тварини
степу» (с. 123—127), вміти відповідати на запитання. Закінчити виконання
завдань на с. 46 зошита. Виконати творче завдання: дібрати фактичний та
ілюстрований матеріал для підготовки повідомлень на тему «Південний
берег Криму».
179
Урок 3. Тема. Південний берег Криму.
Загальнопізнавальні
цілі:
формувати
уявлення
про
природу
у
субтропіках, розкрити причини відмінностей природи Південного берега
Криму від інших природних зон. Розвивати аналітичне мислення,
мовлення учнів, розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові
зв'язки. Виховувати любов, повагу, бережливе ставлення до природи.
Конкретизовані навчальні цілі:
Когнітивні
Конкретизовані
Перелік завдань-
Навчально-
рівні
навчальні цілі
запитань, які
методичне
забезпечують
забезпечення
досягнення
конкретизованих
цілей
Знання
Формулює
- Прочитай
Розповідь
визначення
визначення
учителя,
півострів, гори.
півострів.
таблиці.
- Покажи на карті
півострів.
Розуміння
Визначає
- Переглянь
місцезнаходження
півострова,
презентацію.
Мультимедійна
презентація.
- Зроби висновок
належність зони
до якої зони
до субтропіків.
відноситься
Південний берег
Криму.
Застосування Складає розповідь
- Опрацюй статтю
про півострів, про
підручника.
180
Робота
групах.
в
клімат,
- Склади розповідь
рослинний та
тваринний світ.
за запитаннями.
- Поділись
знаннями з
товаришами.
Аналіз
Розмірковує чому
- Попрацюй в
ця зона є
субтропіками, що
Синтез
зошиті.
«Що станеться,
цією зоною, якщо
якщо зникнуть
не стане гір.
Кримські гори?»
- Виконай
перевірку,
використовуючи
Оцінювання
завдання.
- Зроби висновок,
набуті знання з
що нового ти
теми.
дізнався.
Підсумовує
друкованою
- Склади розповідь основою.
може статися з
Виконує тестову
Зошити
- Зробіть висновок
отримані знання
чи потрібні нам
про зону
знання про
субтропіків.
Південний берег
Криму?
- Чи задоволенні
ви результатами
власної роботи
на уроці?
Відповідь
аргументуйте.
181
Тест.
з
План уроку
1. Підведення фенологічних спостережень за тиждень, робота з
народним календарем на лютий.
2. Перевірка знань про природні зони, степова зона.
3. Ознайомлення з новою природною зоною Південний берег Криму.
4. Перегляд презентації .
5. Практична робота з фізичною картою.
6. Робота в парах. Складання розповіді про кліматичні умови, місцезнаходження, рослинний та тваринний світ Криму.
7. Творча робота. Складання розповіді «Що станеться, якщо
зникнуть Кримські гори?»
8. Тестова перевірка. Узагальнення знань про зону субтропіків.
9. Підбиття підсумків уроку.
Хід уроку
I.
Організаційний момент.
Привітання. (Вчитель.)
Любі діти, в наш клас
Завітали люди щирі.
Привітайте в добрий час
Гостей усмішкою й миром.
(Учні.)
Доброго ранку, Україно моя,
Доброго ранку, рідна земля,
182
Доброго ранку, люди Землі,
Доброго ранку, шановні вчителі.
(Вчитель.)
Ось дзвінок нам дав сигнал –
Працювати час настав.
Тож і ми часу не гаймо,
Урок швиденько починаймо.
II.
Підсумок фенологічних спостережень
-
Інтерактивна вправа « Мікрофон ».
-
Сьогодні…
-
Хмарність…
-
Опади…
-
Вітер…
-
Температура повітря…
-
Опади…
1)
Робота за народним календарем на лютий.
Сніг лапатий — на негоду й мокречу.
183
Птахи сідають на верхівки дерев
перед потеплінням.
Коли
ворони
здіймають
несамовитий галас, то буде відлига.
Горобці дружно цвірінькають —
на відлигу. Шумить зимовий ліс —
чекай
Білі
хмари
—
на
мороз,
ясні
відлиги.
сутінки
—
на
холоднечу.
Сильний сніг уночі та на світанку при слабкому вітрі віщує сонячну денну
погоду.
Сніг
іде,
Зимовий
Вранці
мов
крупа,
туман
сорока
—
стелиться
стрибає
з
чекай
по
гілки
на
землі
на
тиждень
—
гілку
на
—
на
морозу.
відлигу.
відлигу.
Ворона заховала свого дзьоба під крило — дуже похолодає.
Перевірка домашнього завдання:
Молодці, добре справилися із завданням. А тепер перевіримо з вами про
що ми дізналися на минулому уроці.
1)
Фронтальна перевірка.
-
Показати на карті природні зони України.
-
В якій природній зоні живемо ми?
-
Що таке степ?
-
Чим приваблював людей степ і лісостеп?
-
Чого більше в степовій зоні тепла чи вологи?
-
Яке літо в степах?
-
Яка зима?
184
-
Що буває від морозів і гарячих вітрів з грунтом?
-
Коли буває найяскравішим степ?
2)
Перегляд виставки малюнків підготовлених учнями
«Яким я уявляю степ…»
(Оцінювання.)
III.
Повідомлення теми і мети уроку.
Сьогодні ми продовжуємо читати сторінки найцікавішої книги –
книги природи. Для того, щоб визначити тему, звернемось до карти
України, і я зараз вам дам деякі підказки стосовно того, яку ми сьогодні
місцевість будемо розглядати, а ви повинні визначити, про яку частину
України йде мова. Це півострів, знаходиться на півдні України, на цьому
півострові є гори, він омивається двома морями, ця територія є
автономною республікою.
(Відповіді учнів.)
V. Актуалізація опорних знань.
1. Хвилинка асоціацій
- Які асоціації виникають у вас зі
словом «Крим» ?
(Чорне море, гори, Ялта, канікули,
літо, катер, Ай-Петрі, порт, виноград,
курорт, яхта, Ластівчине гніздо, Артек, ...)
2. Розгляд ілюстрацій по темі «Крим»
3. Заочна мандрівка «Мій відпочинок у Криму»
VI. Робота над вивченням нового матеріалу.
185
1. Розповідь вчителя про географічне положення зони (мультимедійна
презентація).
Вузька смужка суші між горами і морем це — Південний берег Криму.
Він утворює оригінальний географічний район, який розташований на
крайньому півдні Криму між головним гірським пасмом і берегом Чорного
моря. Вузька смужка узбережжя від мису Айя до мису Іллі, яка сягає в
ширину від 1 до 12 км.
Південний берег Криму має своєрідну природу, яка різко відрізняється
від природи усіх інших зон.
2. Практична робота з фізичною картою і картою природних зон.
- Знайдіть на
карті природних зон
Кримські гори.
- Яким кольором вони
позначені?
- Знайдіть Південний
берег Криму на фізичній
карті України.
- Яким кольором він позначений? Чому?
- Визначте розташування Південного берегу Криму на території
України.
- Підрахуйте його приблизну ширину і довжину.
3. Робота у групах.
186
Наступне ваше завдання– це робота по групах. Кожна з груп отримає
завдання, справитися з ним вам допоможе підручник та додаткові статті
про Крим.
I група. Підготувати розповідь про географічне положення та
кліматичні умови зони.
1. Де знаходиться Південний берег Криму?
2. Як падають сонячні промені на Південний берег Криму?
3. Які особливості пір року на узбережжі ?
4. Що і як впливає на погоду на узбережжі?
II група. Підготувати розповідь про рослинність Південного берега
Криму.
1. Як природні умови сприяють росту і розвитку рослин?
2. Як рослини пристосувалися до посушливого літа і теплої зими?
3. Які рослини зачаровують своєю красою?
4. Де ростуть ці рослини?
5. Звідки вони взялися у
Криму?
187
III група. Підготувати розповідь про тваринний світ Південного
берега Криму.
1. Які комахи живуть у Криму?
2. Які серед них є рідкісні?
3. Для кого вони є кормом?
4. Які птахи прилітають в парки, в гаї?
5. Які хижі птахи прилітають з гір полювати на дрібних гризунів?
6. Як охороняють природу Криму?
7.Чим зумовлена різноманітність тварин узбережжя?
(Виступ груп. Оцінювання.)
VII. Закріплення вивченого.
1. Робота в зошитах
2. Творча робота. Скласти розповідь «Що станеться, якщо зникнуть
Кримські гори?» (Оцінювання складених розповідей.)
3. Тестова перевірка.
Тест
1.
На півночі Кримського півострова розташовані Кримські гори .
а) так ;
б) ні
2. Невеличкі гірські річки влітку пересихають.
а) так;
б) ні;
3. Ліси у Криму зустрічаються рідко.
а) так;
б) ні;
188
4.
У важкодоступних місцях Кримських гір ростуть тис,
едельвейс, суничне дерево.
а) так;
б) ні.
VII. Підсумок уроку.
- З якою природною зоною ви ознайомилися на уроці?
- Знайдіть і покажіть її на карті?
- Де розташований Південний берег Криму?
- Як Чорне море і Кримські гори впливають на погоду Південного
берега Криму?
- Назви рослини Південного берега Криму.
-
Назви тварин Південного берега Криму.
VIII. Домашнє завдання. Читати статтю с.127 –130 , виконати
завдання для спостереження.
2.4.
Уроки
освітньої галузі «Суспільствознавство» на тему
«Культура рідного краю»
Урок 1. Тема. Скарби України.
Мета. Сформувати уявлення про національну культуру українського
народу, познайомити з архітектурними пам’ятками нашої країни;
розвивати допитливість; виховувати інтерес до історії і культури
рідного краю; викликати бажання вивчати, берегти і примножувати
багатства рідного краю.
Обладнання. Підручник, тематичний словник, тлумачний словник,
картки-тести, картки з завданням, фотоілюстрації із зображенням
архітектурних споруд, презентація на тему
«Скарби України»,
виставка довідкової літератури «Світ навколо тебе», «Моя Україна».
189
Тип уроку. Урок з з комп’ютерною підтримкою та використанням
інтерактивних технологій.
Хід уроку
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Когні
тивні
Конкретизовані
Перелік завдань – запитань,
Навчально-
рівні
навчальні цілі
які забезпечують досягнення
методичне
конкретизованих цілей
забезпечення
Знає
поняття Технологія «Мозковий
«правопорушення»,
Фотосюжети
штурм»
«власність»,
«кореспонденція»,
«диктаторський»;
Знання
дає
самостійно Тестові завдання
Тестові картки
відповіді на тестові
завдання;
Самоперевірка
Тестові картки
вибирає
правильні Висловлення учнів
твердження;
називає
передбачення щодо
уроку.
190
Пояснює
поняття Робота з тематичним та
Словники
«скарб»,
«козак», орфографічним словниками.
«кобзар»,
«хлібороб»,
Мультимедій-
«собор»;
ний
проектор
Розуміння
Презентація
пізнає
нове
про Бесіда за змістом прочитаного
скарби України, їх Складання
поділ
на
асоціативного Схема на дошці
певні куща «Скарби України»
категорії;
Ситуативні завдання
відповідає
на Робота в групах
запитання
за
змістом
опрацьованої статті.
Використовує
Ознайомлення
з
текстом Підручник
практичний досвід і «Скарби України». Читання (с.57-59)
зіставляє
із статті підручника
Застосування
прочитаним
текстом;
демонструє приклад Зіставлення
побачених
наживо
споруд особистих
побаченого
191
малюнка
вражень
й Фотоколаж
від
Аналізує
Технологія «Акваріум»
інформацію
та
її
учнями
джерела отримання
Аналіз
щодо
Підготовлений
матеріал
існування
історичних
Творче завдання «З’єднай
пам’яток;
слова» (утвори пари)
Картки
розпізнає об’єкт за
малюнком
і
визначенням.
Оцінювання
Синтез
Досліджує
на
скарби Робота в групах
Карта України
території
України;
створює
карту Інтерактивна технологія
скарбів України.
«Показ»
Оцінюють
Технологія
свою
роботу на уроці;
«Незакінчене речення»
висловлюють
Рефлексія уроку
судження відносно
почутого на уроці;
висловлює
судження
оцінні
про
прочитані та почуті
твори.
192
Карта України
Презентація
І. Організація учнів до уроку.
- Любі діти, добрий день.
Зичу праці і пісень.
А ще, друзі, вам бажаю
Сил, натхнення на весь день.
На уроці я вам бажаю показати свій розум, виявити активність,
творчість, не втратити гарного настрою.
ІІ. Повторення вивченого матеріалу.
1. Фронтальне опитування учнів (технологія «Мозковий штурм»).
- Яку тему вивчали на минулому уроці?
- Над чим ви працювали вдома?
2. Тестова перевірка.
1. Правопорушення – це…
а) порушення правил дорожнього руху;
б) порушення прав інших людей, поведінка, наслідки якої не шкодять
іншим;
в) порушення прав інших людей, поведінка, наслідки якої шкодять
іншим.
2. Хтось відбере у когось гроші, візьме чужі речі – це…
а) крадіжка; б) злочин; в) гарний вчинок.
193
3. Вибери правильне твердження.
а) незнання законів звільняє від відповідальності за злочин;
б) незнання законів не звільняє від відповідальності за злочин;
в) незнання законів допомагає уникнути покарання.
4. Чи вчинить правопорушення учень 3 класу, коли перейде вулицю на
червоне світло світлофора?
а) так; б) ні; в) не знаю.
5. Приятелі пропонують тобі закурити. Як ти вчиниш?
а) з радістю погоджуся; б) відмовлюся, бо це шкідливо для здоров’я;
в) скажу, що почну курити з 5 класу.
6. Людина, яка читає чужі листи, підслуховує приватну розмову,
порушує право на ..
а) таємницю листування; б) особисте життя; в) освіту.
Відповіді: 1 а,в; 2 а, б; 3 б; 4 а; 5 б; 6 а,б.
(Самоперевірка).
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
1.Читання вірша.
Будем у світ мандрувати.
Будем скарби України вивчати!
Перед нами – нелегкі задачі.
Тож хвилини не втрачаєм,
Все нове запам’ятаєм.
194
2. Реклама уроку.
Урок має бути:
Ми будемо:
цікавим
уважними
незвичним
активними
навчальним
кмітливими
3.Урок навчить нас (учні читають з дошки):
Читати виразно, швидко;
працювати в групах;
розвивати творчу уяву;
бути відповідальним за доручену справу, взаємоввічливими.(Слайд1).
4. Робота з тлумачним словником.
- Ви не раз у розмові чули та вживали слово «скарб». А що ж воно
означає? Дізнаємось про це із тлумачного словника ( с. 347).
Скарб – це…(Слайд 2).
1. Коштовності, гроші, цінні речі.
2. Духовні та культурні цінності, що створила людина.
- Для чого треба знати про скарби ? (Повага до історії, предків, країни)
Існують духовні скарби, природні скарби та золоті скарби. (Слайд 3).
5. Групова робота(з’єднати стрілками)
195
Спадщина -
зв’язаний з
внутрішнім життям людини, її
моральним світом.
Культура -
досягнення суспільства в науці, у мистецтві, в
організації
життя
або
все,
що
створене
людством протягом його існування.
Духовність -
явища науки, культури, побуту, що залишилися від
попередніх поколінь.
6. Скарби України – це музеї, собори і храми, лаври. (Слайд 4).
ІV. Повідомлення теми і мети уроку.
Ваші передбачення щодо уроку.
V. Первинне сприйняття й усвідомлення навчального матеріалу.
1. Розповідь з елементами бесіди.
Наші предки залишили нам у спадок багату землю, свою
історію, культуру, освіту, звичаї і традиції. А наше завдання –
зберегти цей скарб і примножити його. Та перш за все ми повинні
добре вивчити й пізнати минуле нашого народу.
Скарби України — животрепетне питання для всієї країни.
Існує чимало легенд, пов'язаних зі знаменитими українцями, що
володіли за життя величезними багатствами. Після смерті їхні
надбання таємниче зникали і донині, багато століть потому, так і
не були знайдені. Це і залишає надію для українців знайти втрачені
багатства
Серед багатющої культурної спадщини українського
народу особливе місце посідають пам'ятки архітектури минулих
століть. На цих пам'ятках позначилося піднесення національної
свідомості народу.
196
2. Опрацювання статті підручника (с. 57-58):
а) читання статті по абзацах;
б) словникова робота (робота за тематичним словником, с. 49,85),
(новий тлумачний словник, с. 851, 782).
Козак – вільна людина, переважно з селян - кріпаків, які тікали
від своїх
гнобителів і брали участь у визвольній боротьбі.
Хлібороб – селянин, який вирощує хліб.
Кобзар – український народний співець.
Чумак – візник і торговець, який перевозив на волах хліб, сіль,
рибу та інші товари для продажу.
Собор – головний храм у християн, в якому відправляє
богослужіння священнослужитель
високого сану ( Слайд 9).
Саме в ХІ - ХVІІІ століттях великого розквіту досягли види
мистецтв, були створені неперевершені зразки архітектури. З тих
часів до сьогодення височать видатні пам’ятки архітектури –
ансамблі Києво - Печерської лаври (слайд 18), Видубецького
монастиря (слайд 14), Софійського собору в Києві (слайд 11),
Вознесенський (слайд 15) і Михайлівський (слайд 16) монастирі в
Переяславі - Хмельницькому та багато інших. Ці архітектурні
ансамблі завжди були оточені фортечними стінами з баштами. До
їх складу входили різноманітні будівлі – церкви, дзвіниці, трапезні,
підземні комунікації. Кожен архітектурний ансамбль є справжнім
витвором мистецтва.
1.
Творча робота в групах. Складання асоціативного куща «Скарби
України».
197
Літописи
Природа
Архітектурні споруди
Скарби України
Мистецтво
Культура
Народ
2. Фізкультхвилинка (діти виконують рухи).
Моя Україна – широка - широка.
А гори Карпати – високі - високі,
Чорне море – глибоке - глибоке,
А річка Дніпро – така синьоока.
А Дністер в Карпатах дуже швидкий,
В степах України віє вітер стрімкий,
А над нами веселе сонечко сяє,
Хто вище підстрибне, той і дістане.
3. Бесіда про музеї ( слайд 5).
- Де детальніше можна дізнатися про культуру нашого
народу?
- Де збирають, вивчають і зберігають пам’ятки культури?
(У музеях).
4. Опрацювання статті «Музеї», с. 59.
5. Технологія «Акваріум»
- Діти, а хочете дізнатися, коли з’явилися перші музеї?
Спікери займають місця в «Акваріумі».
Багато
віків
тому
у
Стародавній
Греції
збудували
прекрасний храм, у якому, як вважали греки, повинні були жити
музи – покровительки науки й мистецтва. Цей храм муз називали
198
«музеон». Отже, слово «музей» походить від грецького слова, що
означає «храм муз».
Музеї – це місця, де зібрані та експонуються колекції яких-небудь
предметів, знайдених у природі або створених людиною. Музеї
бувають різні: історичні і художні, будинки-музеї та музеї просто
неба, на заводах і установах, в інститутах і школах.
Один із перших закладів, який можна назвати музеєм, знаходився в
Олександрії (Єгипет). Він з’явився у ІІІ століття до нашої ери.
У 19 столітті вперше почали будувати приміщення для музеїв.
Одним із перших було побудовано Альтес Музей у Берліні, який
був створений у 1830 році.
Перші музеї в Україні з’явилися на початку 19 століття в Миколаєві
(1806), Феодосії (1811), Одесі (1825) та Києві (1835). Основні
фонди цих музеїв складали матеріали археологічних знахідок.
У кінці ХІХ – на початку ХХ століття були відкриті історичні й
природничі музеї в Херсоні, Львові, Чернігові й Полтаві. Трохи
пізніше були засновані художні музеї у Харкові, Львові, Одесі та
Феодосії.
Зараз в Україні створені і діють різні «незвичайні» музеї. Серед них
Аптека-музей у Львові (слайд 6), Музей партизанської слави в
катакомбах на Одещині (слайд 7), Музей лісу і сплаву в Карпатах
(слайд 8), Музей підків у Львові, Музей бджільництва на
Полтавщині.
Музеї зберігають, вивчають і збирають пам’ятки культури,
різноманітні колекції, старовинні речі. Вони є невичерпними
199
джерелами інформації про історію, традиції, побут та культуру
нашої рідної землі.
Відповіді на запитання за опорними словами:
Музей - … (гр.) слово, означає …(«храм муз»).
ІІІ століття до н. е. (музей в Олександрії (Єгипет)).
Альтес (музей у Берліні).
VІ. Закріплення і узагальнення вивченого.
1. Бесіда.
- Що належить до скарбів українського народу?
- Де зберігають і вивчають пам’ятки культури?
2. Робота з картою України (інтерактивна технологія «Показ»).
- Про які скарби ми вели мову на уроці?
- Де вони знаходяться? (Позначення на карті).
- Ви бачите, що на всій території України є якісь визначні
місця. Це означає, що наша країна дуже багата на чудеса
природи і творіння людських рук.
3. Виконання творчого завдання. «З’єднай слова» (утвори пари).
Золоті
музей
Софійський
гетьман
Києво - Печерська
собор
Б. Хмельницький
ворота
Історичний
лавра
VІІ. Підсумок уроку (технологія «Незакінчене речення»).
- Про що довідались на уроці?
- Які ваші очікування справдились?
200
- Про що б ви хотіли дізнатися більше?
- Як оцінюєте свою роботу на уроці?
VІІІ. Домашнє завдання.
- Підготувати проект «Скарби рідного міста», «Скарби
рідного краю».
- Опрацювати статтю підручника (с. 57 - 59).
- Виконати завдання в зошиті (с. 17 - 18).
- Створити свій музей, дати йому назву.
Урок 2 .
Тема. Україна на карті. Найбільші міста України.
Загальнопізнавальні цілі:
продовжити формувати уявлення учнів про географічне
розміщення України, її кордони, сусідство з іншими країнами;
ознайомити з історико - етнографічними регіонами та
найбільшими містами України.
розвивати інтерес до історичного минулого нашого краю, його
сьогодення;
формувати пізнавальні, комунікативні компетентності, творче
мислення; розвивати спостережливість, уміння порівнювати,
класифікувати, самостійно робити висновки;
виховувати толерантність, любов до своєї Батьківщини.
201
Когнітивні рівні
Конкретизовані
Перелік
навчальні цілі
запитань,
завдань
– Навчальне
які методичне
забезпечують
забезпече-
досягнення
ння
конкретних цілей
- знає назву своєї країни;
-В
якій
країні
ми Фізична
Знання
- має поняття про те де живемо? -Де розміщена карта
розташована Україна;
Україна?
- називає кілька відомих
міст країни;
Розуміння
- знає
України
(в якій півкулі, на якому
материку ).
розташування - З
якими
країнами Робота
України, знаходить її межує Україна?
столицю на карті;
- може
картою
- Яке місто є столицею областей,
пояснити держави?
походження
перегляд
символів
презентації
держави;
- знаходить на карті та - знайти і показати на Робота
називає найбільші міста;
- знає
державні
Застосування
народні
та
карті
десятку презентаціє
найбільших міст;
символи - назвати
України;
- показує
основні
державні та народні
на
карті
символи;
держави з якими межує - пояснити
Україна;
поняття
«День незалежності»,
- має поняття про День
незалежності
з
та
«Конституція
України»
Конституцію держави.
202
ю
з
Аналіз
мати уявлення про
територіальний поділ
України, водойми і гори;
визначати екологічні
проблеми України та
шляхи їх подолання;
висловлювати аналітичні
судження про об'єкти
природи.
Висловлює
щодо
Синтез
збереження
Оцінювання
областей Картки
та
із
розміщено на території завданням
України?
для кожного
- Які водойми та гори ви
знаєте?
Чим
вони
особливі?
оцінні - Поясніть з якою метою
судження
примноження
Скільки
-
створюються природні
заповідники;
природи - Яке ваше ставлення
рідного краю; збереження
щодо
збереження
її культурної спадщини.
культурної спадщини?
Складає усну розповідь
Складіть
усну
про Україну, її чарівну
розповідь
про
красу та величну історію.
пам’ятки
минулого
Розповідає про найбільші
Уманщини .
міста Батьківщини.
Хід уроку
План уроку
1. Організація класу до уроку.
2. Актуалізація опорних знань учнів.
3. Повідомлення теми та мети уроку.
203
учня
4. Робота з мультимедійною презентацією.
5. Знайомство з просторами України.
6. Київ – столиця України.
7. Державні та народні символи України.
8. Закріплення вивченого. Вікторина.
9. Узагальнення та систематизація знань. Робота в групах.
10. Ігри , кросворд, додатковий матеріал.
11. Підсумок уроку.
12. Домашнє завдання.
I. Організація класу .
II. Актуалізація опорних знань.
- Діти, з дня свого народження кожна людина вирушає у довгу, цікаву
подорож свого життя. Та мабуть немає таких людей, які забувають своє
гніздечко, з якого зробили свій перший політ.
У всіх людей одна святиня
Куди не глянь, де не спитай
Рідніша їм своя пустиня
А ніж земний в чужині рай
Нема без кореня рослини
А нас людей без Батьківщини.
- Як ви розумієте ці слова?
- Діти, ми народилися і живемо на такій мальовничій землі, в нашій
славній Україні.
- Тут народилися і жили наші прадіди, діди, тут народилися наші
батьки, тут корінь народу людського, що сягає сивої давнини. Любов
до нашої неосяжної Батьківщини починається з любові до маленької
204
Батьківщини, до пам'яті про рідний поріг, стежки дитинства, до
мудрості народної: казки, легенди, пісні.
Кожна держава має свої державні символи. Які ж вони? ІЦо ви знаєте
про них?
Державний прапор - який символізує мирне безхмарне небо, що
простяглося над жовтим кольором хлібного лану.
Державний герб — офіційна емблема держави,
символізує мир і творчу працю .
Національний гімн України - урочиста пісня,
символ нашої єдності .
Крім державних символів, є ще народні. Чи чули ви про них?
Народні символи є оберегами для українців. Крім символів кожна
держава має свої закони, за якими живуть люди в цій країні. Цей
збірник законів називається "Конституція".
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
Виступ учителя:
- Україна – це отча земля, рідний край, земля де ти народився. Її
багатства – це хліб, цукор, сталь, вугілля, овочі і фрукти і т.д. А
ще – тихі озера, каланові гаї, народні пісні. Україна – це древній
Київ і широкий Дніпро. Україна – держава. У кожній державі є
свої кордони, які можна побачити на карті.
- Широка червона лінія – це кордон держави, кружечками позначені
міста, блакитним – річки, коричневим – гори.
- Діти, а які міста України ви знаєте?
Фізкультхвилинка
205
- Зараз ми пограємо в гру. Я називаю різні слова. Серед них є назви
міст. Якщо ви почуєте назву міста, то плещіть у долоні.(Київ,
яблуня,Львів, вовк, собака, Херсон, Луцьк, школа, тюльпан, Донецьк,
цукерка, Луганськ, книга, портфель, Полтава)
- Великих і славних міст багато, а яке головне місто України ?
- Сьогодні на уроці ми ознайомимось з розташуванням України на
карті, навчимось правильно користуватись контурною картою,
дізнаємось багато цікавого про нашу державу.
Україна! Наша рідна земля! Чарівний і неповторний край. Хіба є
змога відвести погляд від твоїх широких, рівних полів і рівнин,
покритих золотими нивами пшениці, від квітучих луків з вербами, що
купають свої коси в тихій заводі річок, від густих лісів наповнених
дивними ароматами?
Простір землі, яку заселяють українці, такий великий, що аби
перетнути його пішки із Заходу на Схід потрібно іти 90 днів, долаючи
щодня по 30 км.
2. Робота з мультимедійною презентацією.
Сусідами України є: Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина,
Румунія, Молдова. Це на сущі. А ось Чорне море розділяє нас з
Туреччиною.
Україна - одна з найбільших Європейських держав. Друге місце за
величиною посідає Франція, третє - Іспанія . Площа України вдвічі
більша , наприклад за площу Польщі. В нашої країни багато сусідів , а її
206
кордони сягають 6500 км. З них 1050 км - це морські кордони. До
складу України входить 24 області і Автономна Республіка Крим.
Україна - це 441 місто, 915 селищ, 28 858 сіл.
- Нехай над нашою Україною завжди світить мирне , ясне сонечко. А
ми на протязі цілого уроку будемо зігрівати нашу рідну землю
промінчиками знань.
- За кожну правильну відповідь кожен з вас має право взяти цей
промінчик у свої долоні.
- Перед довгою дорогою нарешті прийшла пора зібрати багаж знань.
Давайте пригадаємо :
- У якій півкулі знаходиться Україна?;
- На якому материку розміщена наша держава?
Наша держава має чи не найбільше право називатися європейською.
Адже саме в Україні поблизу с. Ділове біля Рахова знаходиться
географічний центр Європи.
Про Україну складено багато пісень, легенд, віршів.
- А чи знаєте ви вірші про Україну?
Наша славна Україна,
Наше щастя і наш рай!
Чи на світі є країна,
Ще миліша за наш край!
Любіть Україну, як сонце любіть,
Як вітер, як трави, як води...
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди.
207
Розквітай, прекрасна Україно,
Рідна земле, матінко моя
Хай лунає мова солов'їна
Пісня неповторная твоя.
- Україна - це велика незалежна держава. Турки, татари, поляки, німці,
росіяни посягали на волю і свободу нашої країни, та лише 24 серпня
1991 року стала вона незалежною.
- Діти, яку землю ми називаємо рідною?
- Як називається наша країна?
- Яку назву має народ нашої держави?
- Яку назву має головне місто України?
(учні дають повні відповіді)
- Київ – столиця України, а що означає столиця? ( це головне місто
держави, місто, де знаходиться уряд)
- Чим славиться Київ?(своїми знаменними каштанами, це місто
побудовано на схилах Дніпра)
- Чому саме так називається це місто?
Легенда про Київ
Було три брати: один на ім’я Кий, другий – Щек, третій – Хорив. І
була в них сестра – Либідь. Вони побудували місто і назвали його
Києвом, на честь старшого брата. Навколо міста був ліс і великий
бір, де вони ловили звірів. Кий довго княжив. Він був мужнім і
хоробрим, тому його ім’я навіки залишилося в назві столиці.
- То на честь кого назвали місто Київ?
(відповідь учнів)
Щоб краще свій край пізнати, треба символи держави знати.
208
- Що таке символ? (умовне позначення будь-якого предмета)
У статті 20
І розділу Конституції записано: «Державними символами
України є Державний Прапор України, Державний Герб України і
Державний Гімн України»
(Вчитель розповідає учням про кожен символ окремо)
- Число три завжди вважали чарівним, казковим. А ще у тризубі
відображено триєдність життя. Це – батько – мати – дитя,
які
символізують собою силу, мудрість, любов.
- Він має досить давнє походження.
Жовтий колір – це колір пшеничного поля, колір хліба, зерна, що дарує
життя всьому сущому на землі. Жовтий колір – це ще й колір
жовтогарячого сонця, без лагідних променів якого не дозрів би, не
заколосився б життєдайний хліб.
Синій колір – це колір ясного, чистого, мирного неба. А невже без
живлющої матері-води визрів би, заколосився хліб?
От вам і ще один блакитний колір – колір цариці -води.
- Гімн – це урочиста пісня, виконання якої пов’язане зі святковими
урочистостями, офіційними заходами, військовими парадами.
Згідно статті 20 Конституції України гімном України є національний
гімн на музику М. Вербицького зі словами П. Чубинського.
Під час звучання Гімну слід пам’ятати, що присутні повинні припинити
будь-який рух, встати і віддати належне головній Пісні України.
- Отже, як треба вести себе під час звучання Гімну?(відповідь учнів)
- Послухайте, як звучить Гімн.
209
(Слухання запису Гімну)
- В кожній країні є свій президент.
- Діти, послухайте правила, які ви повинні знати і завжди виконувати.
1. Звучить Гімн – потрібно встати, гордо і голосно співати.
2. Гімн напам’ять треба знати, разом з усіма співати.
3. Біля прапора зупинись, честь віддати не лінись.
4. Шануй Гімн, як матінку, бережи Прапор , як батечка,
покажи Герб діточкам своїм, щоб жилося в Україні добре всім.
5. Конституцію потрібно вчити, за її законами жити.
6. Бережи Прапор, як зіницю ока.
7. Завжди пам’ятай, що Герб – то воля, слава, сила.
8. Наш Герб – тризуб: запам’ятай і про це не забувай.
9. Коли в руках Прапор – будь попереду, веди людей
за собою.
- Крім державних символів,майже в усіх
народів є народні символи.
- Які народні символи є в Україні? (Відповіді
учнів)
Правду кажуть: «Без верби та калини нема
України».
- Як шанували ці рослини наші пращури?
- Не було хати, біля якої б не росла калина. Як забіліють квіти,
дівчата ними коси прикрашали. Калина – це символ дівочої краси. Не
210
було в народній медицині кращих ліків від застуди, кашлю, серцевих
захворюваннях ніж калиновий чай з медом. А як була потрібна
калина у весільних обрядах! Калиновим цвітом і ягідками
оздоблювали весільний коровай і весільне кільце молодої. Про калину
в народі дуже багато складали віршів, оспівували її в піснях.
- Зацвіла верба – прийшла весна, кажуть в народі. А з нею і Великодні
свята, вербна неділя. Оберегом від хвороб та зла служила освячена
верба. Нею били кожного зустрічного і примовляли: «Будь великим,
як верба, а здоровим, як вода, а багатим, як земля». Виганяючи
вперше худобу на пасовище, вдаряли її вербою, щоб уберегти від
хвороби та всякої напасті.
- Про вербу в народі також складали багато віршів.
- Читання статті підручника.
ІV. Закріплення вивченого матеріалу.
1. Вікторина
- Які є гори в Україні?
- Які моря є в Україні?
- Яке місто є столицею України?
- Яка найбільша річка в Україні?
- Як звуть президента України?
- Які символи України ви знаєте?
- На честь кого назвали місто Київ?
- Чим славиться Київ?
- Що позначає на карті широка червона лінія?
211
- Що таке символ?
2. Загадки
1. Нема в світі більш святого,
Й не буде ніколи,
Ніж край неба голубого
Над пшеничним полем. (Прапор)
2.Знак держави головний.
Всяк його повинен знати,
Воля, слава, сила в нім,
То ж спробуй відгадати. (Герб)
3. По цьому ми живемо із вами –
Це Основний закон держави. (Конституція)
3. Групова робота з прислів’ями.
- З давніх-давен людина висловлювала свою повагу та любов до рідної
землі в легендах, піснях, приказках та прислів’ях. Давайте пояснимо
декілька прислів’їв.
Кожному мила своя сторона.
За рідний край життя віддай.
Рідна земля і в жмені мила.
V. Узагальнення і систематизація нового матеріалу.
1. Гра «Продовж речення».
- Наша країна …
212
- Столиця України…
- Площа України…
- Населення України…
- Найбільша річка України…
- В Україні є гори…
- Територію країни омивають моря…
- Державні символи України…
- Народні символи країни…
- Незалежність проголошено…
2. Творча робота.
- Яким буде майбутнє країни залежить від кожного з нас. Батьківщина,
як мати, одна. Ми повинні дбати про неї, щоб вона була багатою,
квітучою, яскравою. А для цього нам треба любити її, плекати,
захищати. Ви, діти, повинні рости розумними, роботящими, щоб
перетворити рідну державу на країну ваших мрій.
(На аркуші намальовано контур України. Учитель роздає дітям
пазли – частини карти).
- Заплющить очі. Уявіть те, чого в Україні ще немає, але працею людей,
розумом вчених, майстерністю ваших рук може виникнути, з’явитися
через деякий час. Намалюйте це на вашому пазлі. А згодом ми
складемо частини карти і помилуємося майбутнім нашої рідної
держави.
3. Робота в групах
213
1 група
Скористайтеся фізичною картою (атлас, с. 4-7) та визначте земну
адресу України за таким планом:
півкуля;
материк;
частина світу;
символіка;
столиця;
кількість обласних центрів.
Підготуйтеся розповісти.
(Наша група визначила земну адресу України: Східна півкуля, материк
– Євразія, частина світу – Європа, Державна символіка: синьо-жовтий
прапор, Гімн "Ще не вмерла Україна", Герб тризубець – читається, як
"Воля". Столиця України
– місто Київ, Україна має 24 обласних
центри, у її складі є автономна республіка Крим з головним містом
Сімферополь.)
2 група
1. Скористайтеся фізичною картою України (атлас, с. 6-7) та визначте, з
якими державами Україна межує: з якою країною кордон найдовший, а
з якою найкоротший; якою місцевістю проходить кордон.
2. Підготуйтеся розповісти і показати на карті.
(Наша група дослідила, що Україна межує на півночі Білорусією, на
північному сході, сході та південному сході з Росією, на південному
214
заході з Молдовою, на заході з Польщею, Угорщиною, Румунією,
Словаччиною. Кордон позначено червоним кольором: більша частина
проходить по рівнинах, тому що переважає зелений колір – це північ і
схід, південь – по морях – Азовському і Чорному, південний захід по
річках Дунаю і Дністер, на заході перетинає Карпатські гори, на
північному заході по річці Західний Буг перетинає Волинську
височину.)
IІІ група
Уважно роздивіться фізичну карту України (атлас, с. 6-7) та підготуйте
розповідь за таким планом:
моря;
гори;
найбільші річки.
Покажіть на карті.
(Наша група визначила, що на території України є два моря – Чорне і
Азовське, за своїми розмірами Чорне море глибше і більше, впадає в
Атлантичний океан. Гори – Кримські і Карпатські. Кримські гори
розташовані на півдні – на Кримському півострові, найвища їх точка –
Роман - Кош – 1545м. Карпатські гори розташовані на заході –
найвища точка Говерла 2061м. Найбільші річки Дністер, Дніпро, Десна,
Південний Буг, Сіверський Донець, Ворскла та інші)
Релаксація
Вирушаймо до моря. Повіває теплий літній вітерець. Пісок чистий,
ніби просвічує крізь пінисту воду. Роззуваємось і йдемо берегом
босоніж. Хвилі лагідно торкаються наших ніг, ніби вітаються з нами.
215
Море завжди має велику притягальну силу. Ви дивитесь на море, і
відчуття впевненості та спокою наповнює вашу душу. Ви – володар
цього світу, його центр і частинка. Втома зникла, ви наповнились
світлом, радістю…
І ось ми знову у класі.
Читання статті "Україна карті. Найбільші міста України" с. 106 (3 хв)
– Розкрийте зошити на с.58-59, позначте кордони України, столицю.
Допоможе вам у цьому атлас, с. 6-7.
– Пригадайте, яким кольором позначаємо кордони? (Червоним
кольором.)
– Яким кольором робимо написи? (Чорним кольором, друкованими
буквами.)
– Зверніть увагу на умовні позначення .
– Працюємо в парах, при потребі можна звернутися до свого товариша,
якщо будуть виникати труднощі. Самостійна робота дітей.
Кросворд
1. Як називається герб нашої держави? (Тризуб).
2. Які гори України ви знаєте? (Карпати).
3. Як називається найбільша річка України? (Дніпро).
4. Який птах є символом України? (Лелека).
5. Столиця України? (Київ).
6. Кущ-символ України? (Калина).
216
7. Збірка віршів Т.Г.Шевченка? (Кобзар).
Т
Р
И З
У Б
К
Л
Д
Н І
П Р
Е
Л
Е
К
К
И Ї
А Р
П А Т
И
О
А
В
К
А Л
И Н А
К
О Б
З
А Р
Склади прислів’я. ( Робота в парах).
Людина без Вітчизни – як соловей … (без пісні).
Рідний край – земний… (рай).
Жити – …. (Вітчизні служити).
Гра « Мікрофон». Закінчи речення.
1. Наша Батьківщина - (Україна).
2. Столиця України - (місто Київ).
3. Державними символами України є - (Прапор, Герб, Гімн).
4. День Незалежності ми святкуємо - (24 серпня).
217
5. Найвідоміші міста України - (Київ, Харків, Донецьк, Одеса,
Дніпропетровськ).
6. Найвідоміші річки України - (Дніпро, Дністер, Псел, Південний
Буг, Десна, Дунай, Прут, Тиса, Сіверський Донець).
Гра в м’яча . Назви міста України.
Додатки( повідомлення спікерів груп)
1 група
Гори України
Карпати найбільша гірська система України. Середня висота їх сягає
1000 м і більше. Зараз ми будемо заповнювати книгу рекордів
Карпат.
1. Карпати – наймокріше місце в Україні. Найсніжніше місце в
селищі Руська Мокра. Там сніг лежить понад 116 днів на рік
(це майже 4 місяці), а висота заметів сягає близько 100 см.
2. Карпати – самий заліснений район України. Чому? (Відповіді
дітей)
Там ростуть найвищі в Україні дерева. Висота
деяких смерек і модрин сягає 54 м.
3. У Карпатах найбільше річок і потічків. Ось деякі їх назви:
Бистрець, Женець, Шибений, Несамовитий.
4. У Карпатах є єдина в світі долина нарцисів (м. Хуст).
5. Найвища гора Карпат – Говерла, її висота 2061 м.
6. В
Закарпатській
області
в
с.
Ділове
знаходиться
географічний центр Європи.
В Кримських горах найвища вершина Роман-Кош, її висота 1545 м,
гора Ай-Петрі – найвітряніше місце в Криму. Швидкість вітру тут
сягає від 15 м/с до 50 м/с.
218
А якщо ви запитаєте чи треба охороняти гори, то почуєте
стверджувальну відповідь – Так! Бо в Карпатах і в Криму є
заповідники.
2 група
Ріки України.
Якого кольору на карті зображають ріки? (синього). Ріки – це артерії
країни, вони живлять своїми водами все живе навкруги. Подивіться
на монітори, на них з’явилися ріки – прочитайте їх назви.( Діти
читають назви річок) Землями України течуть близько 73 тис. річок.
Найбільшою з них є Дніпро. Це третя річка в Європі по величині,
Дніпро належить до 27 найбільших річок світу і впадає в Чорне море.
Древні люди з різних країн звали його: Борисфен, Узу, Данапаріс,
Славута.
1. На Дніпрі збудовано каскад електростанцій (гідроелектростанції,
гідравлічні, теплові). Біля електростанцій утворені штучні моря:
Київське, Канівське, Дніпропетровське, Кременчуцьке, Каховське.
2. Історичні місця на Дніпрі:
Запорізька Січ; на схилах Чернечої гори, місто Канів, де поховано
кобзаря Т.Г. Шевченка. Чому? (Учитель читає вірш “Заповіт”,
написаний Т.Г.Шевченком)
3. Одною з найважчих битв Великої Вітчизняної війни була битва за
Дніпро.
4.
Письменники, поети, художники, присвятили багато творів
Дніпру. Серед них Т.Г. Шевченко, В.М. Гоголь, художник
Куїнджі
(картина “Місячна ніч на Дніпрі”). (Учень читає вірш “ Реве та
стогне Дніпр широкий”).
219
На території України є понад 20 тис. озер
3 група
Міста України
В Україні нараховується 24 області і одна Автономна республіка
Крим. Міст в Україні 441. Є міста-мільйонери: Київ, Харків, Донецьк,
Дніпропетровськ, Одеса.
Походження назв міст.
Київ – столиця України, названий на честь засновника міста - Кия.
Старовинне місто Львів заснував князь Данило Галицький. Назвав
його ім’ям свого сина Лева.
Харків – названо так, тому що стоїть на річці Харківка.
Луганськ збудовано на річці Лугань. Давня назва міста Кам’яний
Брід. Це був зимівник запорозьких козаків.
Ужгород – Уж-город, місто, що стоїть на річці Уж .
Полтава – По – Лтава, місто , що розташоване по річці Лтава.
Запоріжжя – місто, яке находиться за порогами Дніпра.
Івано-Франківськ
названо на честь українського письменника
Івана Франка.
Хмельницький названо на честь гетьмана Богдана Хмельницького.
VІ. Підсумок уроку
Доповни речення:
Ми подорожували країною ……. Україною.
Столицею України є місто …….. Київ.
Столиця розташована на річці …….Дніпро.
Ми живемо в ……. Черкаській області.
Береги України омиваються морями …….. Чорним, Азовським .
- Що ви побажаєте своїй державі?
- Що потрібно для того, щоб наша держава була багатою?
220
Ось і скінчився наш урок
Та хочеться сказать слова ,
Щоб цвіла Україна моя
Ми даємо обіцянку нині
Вчитись так, щоб набуті знання
Знадобились моїй Україні.
VІІ. Домашнє завдання
Підручник ст.106. На контурній карті позначити найбільші міста
України.
Урок 3. Тема: Держава. Основний Закон України. Символи
України.
Метою даного уроку є:
формування ключових компетентностей, зокрема, вміння
вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у
взаємодії з іншими учасниками навчально-виховного процесу;
громадянської
компетентності
–
усвідомлення
своєї
належності до різних елементів природного, етносоціального й
соціально-культурного
середовищ,
загальнокультурної
компетентності – орієнтуватися в особливостях національної і
загальнолюдської культури; соціальної – збагачувати у дітей
уявлення про сім’ю як спільноту рідних людей, шкільну родину
як об’єднання людей, у яких одна мета - проектувати стратегії
своєї поведінки з урахуванням інтересів та потреб інших;
предметних компетентностей: поглибити знання учнів про
нашу державу; формувати уявлення про Україну як суверенну
221
державу з давньою історією, багатою культурною спадщиною;
розширити та уточнити знання учнів про державні символи
України; ознайомити з найвідомішими містами, найбільшими
річками України; виховувати патріотичні почуття, прищеплювати
любов до рідного краю.
Обладнання:
ребус,
комп’ютер,
мультимедійний
екран,
прислів’я про Україну на окремих аркушах паперу, кліп на пісню
«Києве мій», кліп Гімну України, кліп на пісню «Ти моя, Україно!».
Список використаних джерел:
1. Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна: Підруч. для 3 кл. – К.:
«ФОРУМ», 2003. – 176 с.
2. І – ІV класи. // Початкова освіта. – К.: ШК., серпень 2011. № 29. –
С. 16 – 25.
3. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять /
Упоряд.: О. Онопрієнко, О. Кондратюк. – К.: ШК., 2007. – 128 с.
Конкретизовані навчальні цілі:
Когнітивні
Конкретизовані
Перелік завдань- Навчально-
рівні
навчальні цілі
запитань,
які методичне
забезпечують
забезпечення
досягнення
конкретизованих
цілей
Знання
Вибирає
відповідь
Відгадування
при ребуса
розгадуванні
Ребус
(комп’ютерна
презентація)
ребуса
Робота
Вибирає
довідковою
222
з Тлумачний
словник
правильне
літературою.
тлумачення слів.
Тлумачення слів:
незалежний,
самостійний,
демократичний
Розуміння
Застосування
Пояснює, чим є Вправа
Комп’ютерна
Україна
презентація,
для «Незакінчене
кожної людини
речення».
слайд 5
Застосовує
Робота в групах.
Слайди 6,7
набуті
знання
для тлумачення
прислів’їв.
Ілюструє
Кліп
поведінку
України»
«Гімн Слайд 17
людини під час
звучання
Гімну
України
Аналіз
Аналізує
Робота в групах.
Слайд 20
поведінку учнів Тлумачення
під час звучання прислів’їв.
Гімну України.
Синтез
Виробляє власну Вправа
Напис
стратегію
дошці:
«Асоціативний
на
поведінки, щодо кущ»
«Любити
вшанування
Батьківщину»
символів
України.
223
Оцінювання
Висловлює
Колективна
судження
робота
Трафарети
«Моє сердечок
стосовно вчинків сердечко».
та
поведінки
друзів;
пропонує
своє Колективне
бачення
щодо обговорення
вшанування
пропозицій учнів.
символів
держави.
Хід уроку.
І. Організація класу.
Доброго ранку! Доброго дня!
Хай плещуть долоньки!
Хай тупають ніжки!
Працюють голівки!
Доброго ранку! Доброго дня!
Бажаємо здоров’я! Бажаємо добра!
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Сьогодні на уроці ми поговоримо про чарівну землю з
багатовіковою славною історією, мудрими людьми, чарівними піснями,
багатими народними традиціями, мальовничими куточками природи.
Вона дорога кожному з нас, вона надихає нас на нові відкриття,
224
створення нових незрівнянних шедеврів. Для цього вам потрібно
розгадати ребус.
(Україна)
ІІІ. Оголошення теми, визначення очікувань від уроку.
Так, ми будемо говорити про наш спільний дім, нашу державу –
Україну. (Слайд 1).
Що ви очікуєте від нашого уроку? (Учні висловлюють свої
очікування, учитель записує їх на дошці). (Слайд 2).
ІV. Робота над темою уроку.
1. Повідомлення групи «Літературознавці».
1учень.
Струмок серед гаю, як стрічечка.
На квітці метелик, мов свічечка.
Хвилюють, малюють, квітують
поля
Добридень тобі, Україно моя!
П.Тичина
225
2 учень.
Розцвітає калина,
Зеленіє ліщина,
Степом котиться диво-луна,
Це моя Україна,
Це моя Батьківщина,
Що, як тато і мама, одна.
А. Камінчук
3 учень.
ПРО НАШУ УКРАЇНУ
Ми дуже любим весь наш край,
І любим Україну,
Її лани, зелений гай,
В саду — рясну калину.
Там соловейко навесні
Співає між гілками:
Та й ми співаємо пісні Змагається він з нами!
М. Познанська
(Слайд 3).
2. Розповідь учителя.
Україна — це наша земля. Україна — це історія народу, що
протягом віків боровся за свою свободу і незалежність.
Це імена славних запорожців — героїв, які віддали своє життя за
щастя народу: Байда Вишневецький, Іван Сірко, Петро КонашевичСагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Гонта, Максим
Залізняк, Олекса Довбуш, Устим Кармелюк та інші.
226
Це діячі науки, культури і мистецтва, які звеличили нашу державу
своїм талантом: Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Соломія
Крушельницька, Іван Козловський, Оксана Петрусенко, Михайло
Грушевський та інші.
Це видатні спортсмени, які своїми рекордами прославили Україну:
брати Клички, Яна Клочкова, Василь Вірастюк, Андрій Шевченко та
інші.
Україна як незалежна держава дуже молода – минуло лише 20
років з дня проголошення її незалежності. Це сталося 24 серпня 1991
року, коли Верховна Рада України проголосила Акт незалежності та
створення самостійної держави. (Слайд 4).
3. Робота з довідковою літературою.
Знайти
тлумачення
слів:
незалежний,
самостійний,
демократичний.
4. Вправа «Незакінчене речення».
Держава – це дім, у якому живе народ. А наш дім, наша держава –
Україна, тож «Для мене Україна – це …» (Продовжити речення)
(Слайд 5).
5. Робота з підручником. С. 52.
Які слова Т.Шевченка про державу стали крилатими?
6. Повідомлення групи «Етнографи». Робота в групах.
Наші етнографи зібрали мудрі вислови народу про нашу
Батьківщину. Як ви їх розумієте? (Слайди 6,7).
Кожному мила рідна сторона.
227
Батьківщина – мати, умій за неї постояти!
Без верби і калини немає України.
Жить – Вітчизні служить.
Рідна земля і в жмені мила.
Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.
За рідною землею і в небі сумно.
Нема кращого у світі, ніж своя сторона.
Рідний край – земний рай.
За морем тепліше, та вдома миліше.
7. Продовження розповіді учителя.
Україна – це і славетне, древнє місто Київ, столиця нашої
Батьківщини. (Слайди 8, 9). Він був заснований понад півтори тисячі
років тому.
Перегляд кліпу на пісню «Києве мій».
Стоїть прадавній Київ на берегах такої ж древньої, величної і
могутньої річки – Дніпра. (Слайд 10). Дніпро – гордість, слава,
найбільша річка України. Київ і Дніпро – є візитними картками нашої
держави.
А що ж вирізняє кожну державу з поміж інших?
Так, це державні символи. (Слайд 11). Україна має свої державні
символи: Прапор, Герб і Гімн, які відображають її історію.
V. Фізкультхвилинка.
8. Повідомлення групи «Пошуковці».
1 учень. Національний прапор України синьо-жовтого кольору.
(Слайд 12). З давніх-давен українська земля була хліборобським краєм.
Тому жовтий колір — це колір пшеничної ниви, колір зерна, хліба, що
дарує життя всьому сущому на землі. Жовтий колір — це ще й колір
228
сонця, без лагідних променів якого не дозрів би, не колосився б
життєдайний хліб.
Ну, а блакитний, синій — колір ясного, чистого, мирного неба, де
живе-розкошує, приносячи радість усім, жовтогаряче сонце! А невже
без живлющої матері-води визрів би й заколосився хліб? От вам і ще
один блакитний колір — колір цариці води.
Синє небо над золотою нивою — ось який прекрасний зміст
вкладає у національні кольори кожен українець.
До прапора виявляють пошану, схиляючи голову чи вклоняючись,
а часом і стають на одне коліно.
Військові віддають прапорові честь.
Державний Прапор України затверджено Постановою Верховної
Ради України від 28 січня 1992 року. У серпні 2004 року Президент
Л.Кучма підписав Указ про встановлення Дня Державного Прапора
України, який святкується щорічно 23 серпня. (Слайд 13).
2 учень. Герб — це офіційна емблема держави, що зображується
на грошових знаках, печатках, на офіційних вивісках державних
установ, навчальних закладів. (Слайд 14).
У перекладі з німецької слово герб означає «спадщина».
Гербами ще називають відмітні знаки, символічні емблеми міст, а
раніше — давніх родів, які зображуються на прапорах, печатках,
документах.
Історія нашого Державного Герба сягає дуже глибоко. Перші
згадки про герби в літописах належать до X ст. В XI—XIII ст. руські
князі використовували тризуб як власний знак влади.
Сучасний Герб України символізує спорідненість поколінь, мир і
творчу працю українського народу. В його основу покладено
стародавній тризуб на синьому тлі.
У наш час тризуб став символом відродження Батьківщини та її
229
традицій. (Слайд 15).
3 учень. Гімн — це урочиста пісня, виконання якої пов’язане зі
святковими
урочистостями,
офіційними
заходами,
військовими
парадами. (Слайд 16).
Гімн належить до найбільших святинь будь-якого народу. Це ті
слова й музика, які торкаються найпотаємніших струн душі, які
змушують кожного з том у серці вставати при перших акордах, велику
гордість за свій народ, за Батьківщину.
Виконується Державний Гімн у дні державних свят, під час
урочистих заходів, демонстрацій, військових парадів, вшанування
почесних гостей держави, переможців міжнародних спортивних
змагань. Під час звучання Гімну слід пам'ятати, що присутні повинні
припинити будь-який рух, встати і віддати належне головній Пісні
України. Бажано, щоб цивільні у цей час поклали праву руку на серце,
військові віддали честь. 6 березня 2003 року Указом Президента
України Державним Гімном України затверджено національний гімн
«Ще не вмерла Україна» на музику М. Вербицького зі словами
П.Чубинського.
Прослуховування Гімну України (Слайд 17).
4 учень. Конституція – це Основний Закон держави. (Слайд 18).
Нова Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Вона
складається з п’ятнадцяти розділів. У першому розділі йдеться про
загальні засади, якими визначається державний устрій України. У
другому – статті, які роз’яснюють права, свободи та обов’язки людини і
громадянина.
В Україні всі люди вільні і рівні у своїй гідності та правах.
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними
перед законом.
Решта розділів Конституції присвячені принципам організації та
230
діяльності державних органів, Президента України.
9. Робота з підручником. С. 52 – 54.
Про що нам ще не повідомляли пошуковці, а ви дізналися
опрацювавши статтю «Закон - найголовніший»?
10. Робота у парах, групах.
Як ви розумієте народну мудрість, поясніть:
Робота у парах – С. 52 підручника;
Робота у групах – Закони знати – державу захищати (Слайд 20)
Хто Гімн знає – Україну прославляє.
Де прапор піднімають, там Україну величають.
Гербом дорожи – Україні служи. (Слайд 21)
Прапор цілувати – на вірність присягу складати.
Гімном день починати – Україну величати.
11. Продовження розповіді учителя.
Народні символи — це те, що найбільше любить і цінує
народ. Їх вишивають на полотні, про них складають вірші, пісні,
легенди, використовують у звичаях та обрядах. Є загальновизнані
народні символи і такі, що значимі у певних місцевостях. Серед
народних символів України розрізняють рослинні й тваринні. (Слайд
21).
До рослинних символів відносяться верба, дуб, тополя, калина,
мальва, барвінок, чорнобривці, любисток тощо. Вони поширені по всій
території нашої держави, уособлюють собою її красу і міць. (Слайд 22).
VІ. Підсумок року.
Складання «Асоціативного куща»
231
Любити Батьківщину
знати
традиції
бути
вірним
поважати
державну
символіку
дотримуватися
законів
захищати
державу
Чи справдились ваші очікування від уроку?
Діти, підніміть розфарбовані сердечка. (Залежно від
кольору визначаємо настрій і роботу на уроці).
Чого навчив вас сьогоднішній урок?
Які ви зробили висновки?
Перегляд кліпу на пісню «Ти моя, Україно!».
VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал у підручнику с. 52 – 54,підготувати
повідомлення: І група: фоторепортаж «Моя Україна»,
ІІ група: символіка міст України,
ІІІ група: народні символи України,
ІV група: «Умань – моя маленька Батьківщина».
Урок 4. Тема. Твоя країна Україна, і ти її громадянин.
Загальнопізнавальні цілі: об'єднати в певну систему знання учнів про
свою країну, уточнити значення понять: символи, обряди, скарби і свята
України .
Розвивати громадянські якості гідності і гордості за свою державу.
Виховувати стійке почуття національної свідомості, любові до української
пісні, рідного краю, родини, школи, друзів.
232
Конкретизовані навчальні цілі:
Когнітивні
Конкретизовані
Перелік завдань –
Навчально –
рівні
навчальні цілі
запитань, які
методичне
забезпечують
забезпечення
досягнення
конкретизованих цілей
Формулює
Знання
- Які державні
визначення слів:
символи ви знаєте?
символ, скарб,
обряд.
Комп'ютерна
програма
"Народний
- Що ми відносимо
до народних
одяг
українців".
символів?
- Що є найбільшим
скарбом для
людини?
Визначає
Розуміння
- Назви найбільш
українські обряди,
символи серед
відомі обряди.
- Розкажи про
багатьох інших
народні звичаї
українців.
Складає розповідь
Застосування
- Переглянь
про одне із
презентацію.
українських
- Склади маленьку
чудес(робота в
Комп’ютерна
презентація.
розповідь.
групах)
Розмірковує, що є
- Розкажи про свою
233
Робота за
Аналіз
для людини
маленька
родину.
- Склади вірш, за
Батьківщина,чому
опорними
українці обрали
словами.
саме такі народні
- Намалюй
звичаї.
Виконує тестове
Синтез
малюнок калини.
- Попрацюйте над
завдання,
тестовими
використовуючи
завданнями.
отриманні знання
- Перевірте чи все
ви зрозуміли на
уроці.
Підсумовує
комп’ютером.
- Зробіть висновок
знання про
чи потрібна
Україну.
людині
Батьківщина?
- Чи змогли б ви
жити далеко від
Оцінювання
рідних?
- Чи задоволені ви
результатами
власної роботи?
234
Тестові
завдання.
Хід уроку
План уроку
1.
Колективна робота над визначеннями: обряд, символ, скарб.
Складання розповіді про один із символів.
2.
Ознайомлення з українськими народними та релігійними святами.
3.
Здійснення умовної подорожі по регіонах України, розміщення
людей за місцем проживання.
4.
Складання вірша про калину за опорними словами.
5.
Виконання тестових завдань , використовуючи здобуті знання на
уроці.
6.
Підбиття підсумків уроку. Фантазування з теми «Чи змогли б ви
жити далеко від рідних…» Оцінні судження щодо власної роботи на
уроці.
І. Організація класу.
ІІ. Актуалізація знань.
1. Вірш (читає учень)
У всьому світі - кожен знає –
Є Батьківщина - лиш одна,
І в нас вона одна - єдина,
Це наша славна Україна.
- Чому вона в нас єдина?
2.
Розповідь учителя: - Україна - наш рідний край. Це земля на
якій ти народився, де народилися твої батьки, усі ми. Це твоє рідне
місто, тій будинок. Це рідна мова, якої навчили тебе тато і мама. Це
казки, які розповідає бабуся, це садок біля хати, безмежні хлібні лани,
235
дзвінкоголоса українська пісня. Це наша славна земля зі своєю
історією, народ якої протягом віків боровся за свободу і незалежність.
III. Ознайомлення з темою і метою уроку.
- Сьогодні на уроці ми повинні перевірити себе - чи знаємо ми рідну
країну, що означають для нас слова: символи, обряди, скарби і свята
України. Весь урок буде супроводжувати нас чарівна українська пісня,
слова учнів та вчителів, а музика - вчителя музики.
На уроці буде працювати довідкове бюро, яке підготувало нам
цікаву інформацію.
Урок незвичний, бо він пройде в улюбленому вами кабінеті
інформатики. Тому девіз уроку буде таким:
З інформатикою дружити,
Отримувати 12- к и і не тужити.
Бути розумним, як процесор,
Бути різнобарвними, як монітор,
Бути багатослівними, як принтер,
Бути швидким, як "мишка",
Бути спритним, як клавіші клавіатури,
Бути гідним комп'ютерної країни.
IV. Робота над систематизацією і узагальненням вивченого
матеріалу.
1. Розповідь вчителя:
Сьогодні на уроці ми повернемось обличчям до криниці своєї
державності. Такою невичерпною криницею історії є державна,
національна, народна символіка.
- Які державні символи ви знаєте?
236
Довідкове бюро .
Символ - умовне позначення будь-якого предмета.
Розповідь учнів про державні символи України.
Розповідь вчителя:
- Поряд з державним символами України є і народні.
- Що ми відносимо до народних символів?
Довідкове бюро.
Українські рушники можна порівнювати хіба, що з піснею. Без рушника, як і
без пісні, не обходилися ані народження дитини, ані одруження, ані смерть
людини. Рушниками прикрашали оселі, брали в руки немовля, прикривали
хліб на столі. І завжди кругом супроводжувала пісня.
Виконання
пісні
"Рушничок"
хореографії.
Рушничок
Рушничок, рушничок
Галя
вишивала,
Червоненьку ниточку
На полотно клала.
Приспів:
Ниточка до ниточки,
По полотну в'ється.
Сонечком, сонечком
До нас всіх сміється.
Сонечком, сонечком
237
з повільними
елементами
До нас всіх сміється.
2. Розповідь вчителя
-
Куди оком не глянь, повсюди видно багатство і міць духу України,
її скарби прикрашають кожен її куточок.
Довідкове бюро.
Скарби - пам'ятники, архітектурні споруди, видатні місця, які мають вагоме
національне і всенародне значення.
Робота за комп'ютером (Повторення правил посадки за комп'ютерним
столом) Перегляд мультимедійного матеріалу - видатних і відомих скарбів
України:
-
столиці держави;
-
Києво-Печерської лаври;
-
пам'ятник Т.Г.Шевченку, його будинок в с. Моринці;
-
вид з Чернечої гори на Дніпро;
-
Уманський агротехнічний коледж;
-
Собор Успіння Богородиці (м. Умань);
-
дендропарк "Софіївка";
-
школа №14 (м. Умань);
-
Запитання для учнів
- Що ми розуміємо під висловом " Мала батьківщина"?
Виконання пісні "Наша школа"
Наша школа
Наше місто найкраще для нас,
238
Любим палко його краєвиди,
І як треба було в 1 -й клас,
Ми з батьками зробили свій вибір.
14-та школа для всіх,
Стала рідним і затишним домом,
Чути в ній завжди гомін і сміх
Кожний клас, кожний учень знайомий.
Приспів
Шкільна пора найкращий час,
І двір шкільний чекає нас,
У школу діти рано йдуть,
За руки нас батьки ведуть.
Довідкове бюро .
Кожен народ, кожна нація мають свої традиції, звичаї, обряди та свята,
становлення яких відбувається протягом багатьох століть. Святкова
спадщина, а також мова - це ті найміцніші елементи, що об'єднують,
згуртовують людей в народ, націю.
Запитання
-
Діти, які народні свята ви знаєте?
-
Які свята вам найбільше подобаються і чому?
239
Довідкове бюро.
Різдвяні свята на Україні сягають сивої давнини. Найактивнішу участь в
них беруть молодь та діти. 13 січня на Меланки, яка є прообразом Снігурки в
християнській церкві, ходять гуртом щедрувати, бажаючи господарям щастя,
здоров'я та успіхів. Хлопчики на Василя засівають оселі, приносячи в
родину добробут і достаток.
Виконання пісні "Святкова"
Святкова
Над Уманню в нас Зірок рясота,
В небесній купелі полощуться
Піснями місто
В зимові свята,
Цвіте од Різдва до Водохреща.
Приспів:
Василя, Меланки, Рік
новий.
Щедрівки,
колядки,
Ви і ми
Хай Вам посівається і добриться,
Хай Вам родить житечко і пшениця.
3. Розповідь вчителя
240
- Славиться наш народ своїми обрядами.
Довідкове бюро.
Обряд - походить від слова обряджати, що значить приводити в
належний вигляд, прикрашати, наряджати, робити красивим. Кожен
регіон України має ще й своє індивідуальне обличчя в побуті. Ця
індивідуальність знайшла своє відображення і в традиційному
народному
одязі.
Характерною
рисою
є
його
декоративна
мальовничість, вишивка.
Робота за комп'ютером
Саме така особливість і покладена в основу комп'ютерної програми
"Народний одяг українців". Діти здійснюють умовну подорож по рідній країні
за допомогою даної програми. На екрані з'являється карта України, на якій
виділено регіони. За межами карти знаходяться люди в національному одязі,
які проживають на цих територіях.
Завдання: розмістити людей за місцем проживання.
V. Розвиток творчих здібностей.
VІ.Робота за комп'ютером.
Завдання: скласти вірш за опорними словами на моніторі:
- країна;
- одна;
- калина;
- Україна.
241
2. Читання учнем авторського вірша, який заготовлений на урок:
Це моя Україна
Червоніє калина,
Зеленіє ліщина,
Степом котиться диво-луна.
Це моя Україна,
Це моя Батьківщина,
Що у серці як батько і мати одна.
Прослуховування двох мелодій. Визначення характеру, темпу, мелодійності.
Складання і розучування пісні за даним авторським віршем і вибраною
мелодією.
VIІ. Закріплення вивченого .
Робота за комп'ютером .
Тести
1. Символ України:
- танок;
- прислів'я;
- прапор.
2. Яка найбільша річка України?
- Буг;
- Дніпро;
- Тиса.
242
3. Народні свята:
- Водохреща;
- 8 Березня;
- День народження.
4. Народні символи:
- верба і калина;
- море;
- гори.
Перевірка
тестування.
Довідкове бюро .
Калина - є народний символ рідної землі. Калину оспівано в піснях і
легендах. У "Кобзарі" Т.Г. Шевченка слово "калина" вжито 3853 рази. В
народі знають як лікарську рослину.
Учні пригощають калиною промовляючи: "З'їжте ягідку калини,
Ви відчуєте себе здоровими, щасливими, гордими українцями"
Робота за комп'ютером .
Малювання калини. Учні по черзі пояснюють, як вони калину
уявляють.
VIIІ. Підсумок уроку
- Що найбільше сподобалось на уроці?
- Що є духовною спадщиною України?
- Яку створили пісню?
- Чи подобається вона і чим?
243
Відповідь віршем
Любі друзі! Хоч маленькі
Ми вже добре про це знаєм.
Що зовемось українцями
Й українських предків маєм
Батько,
мати,
брат,
сестричка
І всі інші члени роду –
Всі належать до одного
українського народу
Щоб цвіла Україна моя
Ми даєм обіцянку нині,
Вчитись так, щоб набуті знання
Знадобились моїй Україні.
Присягаєм наш край рідний
Всім
серцем
любити,
Рідний народ шанувати
І для нього жити.
- Яку пісню на кінець уроку ви хотіли б заспівати ще раз? Чому?
Виконання пісні "Це моя Україна".
244
Урок 5. Тема. Мандрівка містами України. Походження назв міст
України.
«Земля є книгою, в якій історія
людства записується в географічній
номенклатурі».
Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися –
самоорганізовуватися
до
навчальної
діяльності
у
взаємодії;
загальнокультурної – дотримуватися норм мовленнєвої культури,
усвідомлювати тему обговорення; зв’язно висловлюватися в контексті
змісту; соціальної – усвідомлювати національну специфіку матеріальної
245
та духовної культури відповідно до життєвих ситуацій, певної
соціальної ролі; громадянської – виховати почуття патріотизму,
гордості за свою історію, за минуле славної України.
предметних компетентностей: познайомити дітей з історією
українських міст, з давніми легендами, переказами та розповідями про
історію назв міст; допомогти з’ясувати походження тих чи інших міст
та сіл; розвивати зв’язне мовлення, пізнавальні інтереси; виховувати
допитливість,бажання ширше пізнавати і вивчати історію свого краю,
патріотичні почуття.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Особливості проведення уроку: урок розроблений з використанням
інтерактивних технологій, мультимедійної презентації, фотосюжетів.
Обладнання: карта України, мультимедійний проектор, відеозаписи,
мікрофон, ілюстрації, іграшковий літак, корабель, потяг, різнокольорові
клубочки ниток, етимологічний словник.
Використана література:
1. В.М. Мазай, О.В. Савченко .Умань – моя маленька Батьківщина:
навчальний посібник –ВД «Інтерлінк» –2006–118с.
2. І. Дівакова Інтерактивні технології навчання у початковій школі –
ВД –«Мандрівець» –2008 –178с.
3. О.В.
Онопрієнко
Формування
ключових
і
предметних
компетентностей молодших школярів: дидактико – методичні
аспекти –ВД–«Каштан» –2012
246
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Когні
тивні
рівні
Конкретизовані
навчальні цілі
Перелік завдань – запитань,
Навчально-
які забезпечують досягнення
методичне
конкретизованих цілей
забезпечення
Знання
Знає вислови про Технологія «Мозковий
Україну
та
її штурм».
географічні
Вікторина
параметри;
Показує,
розміщення
України
та
столиці на карті;
називає
України,
побував;
Інтерактивна
«Показ»
технологія
її –Назвіть і покажіть на карті
столицю нашої держави.
міста Обмін враженнями.
в яких
називає
міста Технологія
України, про які «Незакінчене речення».
хоче дізнатися.
247
Карта України
Фотосюжети
Карта України
Фотосюжети
Карта України
пояснює
Декламування вірша.
Виставка
малюнки учнів
з краєвидами та
історичними
пам’ятками
нашої держави.
необхідність знати
історію України , її
Розуміння
славне минуле.
розрізняє джерела
Ситуативні завдання.
інформації
про
походження
назв Перекази, легенди,
казки.
міст;
міфи,
Аналіз
Застосування
відповідає
на Технологія «Криголам»
запитання
за
Бесіда за змістом почутого.
змістом
почутого
тексту
Мультимедійний проектор.
Презентація.
Використовує
Ознайомлення
з
текстом Підручник
практичний досвід і «Назва наших міст»
(ст. 7-8)
зіставляє із
Читання статті підручника.
прочитаним
текстом;
Аналізує
Технологія
інформацію та її
«Кожен навчає кожного».
джерела отримання,
щодо походження
назв міст;
Роздатковий
матеріал
зіставляє
описані
події із реальним Технологія «Ручки всередині»
життям.
Підручник
248
(ст. 7-8)
Синтез
досліджує
походження
міста;
Робота в групах.
назви
робить висновки з
Технологія «Ручки всередині»
конкретної
інформації.
Оцінюють
свою
роботу на уроці;
Оцінювання
Скласти частини вірша у
логічній послідовності.
Технологія
«Незакінчене речення».
висловлюють
судження відносно
почутого на уроці;
висловлює оцінні
судження
про
прочитані та почуті
твори
Рефлексія уроку.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
Любі діти, добрий день!
Станьте рівно, підтягніться,
Один одному всміхніться.
Сядьте всі рівненько, починаємо працювати.
Вузлик знань ще один сьогодні будемо в’язати.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. (1 хв.)
Інтерактивна технологія «Мікрофон».
Вчитель.
249
Роздатковий
матеріал
Презентація
Презентація
–Що ви очікуєте від цього уроку? (Учні.
високих балів»).
«Нових знань, успіхів,
Вчитель.
–Ваш успіх на уроці залежить від вашої активності, уважності,
творчості.
ІІІ. Контроль, корекція, закріплення знань учнів. Перевірка
домашнього завдання.
Технологія «Мозковий штурм».
Фронтальне опитування.
–Чим багата Україна?
–Яку площу займає її територія?
Читання висловів про Україну, які учні відшукали у художніх книгах.
–Як ви їх розумієте?
Поетична хвилинка. Декламування учнями віршів про Україну.
Робота з картою України. Супровід відповідей показом на карті.
Вікторина
– Які є гори в Україні?
– Які моря є в Україні?
– Яке місто є столицею України?
– На березі якої річки стоїть Київ?
– Яка найбільша річка в Україні?
– Які ще ріки України ви знаєте?
– Як звуть президента України?
– Які символи України ви знаєте?
– Що позначає на карті широка червона лінія?
– Хто є сусідами українців?
– Що таке символ?
250
ІV. Актуалізація опорних знань учнів. Підготовка до активного,
свідомого засвоєння знань. Бесіда з одночасним переглядом
фотосюжетів.
Запитання.
1. Які міста ви знаєте?
2. А в яких вам довелося побувати?
3. Що цікавого ви можете розповісти про ці міста?
4. Чи є там історичні пам’ятки, з якою подією вони пов’язані?
Фотосюжет: (показ фотоплакату з відвіданих учнями міст під час
екскурсій.)
Декламація вірша Романа Завадовича.
Мій рідний край.
Люблю я квіточки пахучі,
люблю берізочку струнку,
люблю той явір, що на кручі
коріння миє у струмку.
І трав зелені оксамити,
Важкі пшеницею лани,
Високі гори гордовиті,
Одіті в сині жупани.
Люблю ставів голубі очі
і синіх рік стрічки стрійні,
безкрає море, що рокоче
і мерехтить в далечині.
Люблю я ті міста і села,
251
де український нарід мій гей, там душа моя весела,
повна посвяти і надій.
V. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми уроку.
Вступне слово вчителя.
– Щоб
бути
справжнім
патріотом
своєї
Батьківщини,
потрібно не тільки любити її, але й знати її історію.
Сьогодні ми подорожуватимемо містами України, і не
просто подорожуватимемо, а й дізнаємося багато цікавого й
нового про деякі міста, про славне минуле нашої України.
Міста як і люди мають свою історію. Ми послухаємо легенди і перекази
про походження назв міст, про людей, з чиїми іменами пов’язані давні
назви міст. Міста як і люди мають свою долю. Одні з них яскравою
зіркою спалахують на небосхилі, інші так і лишаються невідомими.
Міста прикрашують талановиті, відомі люди, відомі історичні пам’ятки
старовини, знамениті музеї, картинні галереї, ботанічні сади та інше.
Технологія «Незакінчене речення».
Що ви хочете дізнатися про міста України?
-
Я хочу дізнатися…
Я мрію побувати…
VІ. Вивчення нового матеріалу.
Слово учителя. У нас на Україні понад 32 тисячі населених пунктів, з
них майже 1300 міст й селищ міського типу. Пам’ятки історії та
культури – це й географічні назви.
Пам’ятки
історії
та
культури
–
це не
тільки
залишки
архітектурних споруд минулого, старих фортець, не тільки руїни
городищ, на яких прикріплено табличку із словами “Охороняється
252
державою”, а й місце пов’язане з героїчним минулим нашої
Батьківщини. Це наша доля, наше сьогодення і майбутнє, наш
своєрідний оберіг. Без минулого немає майбутнього. В назві кожного
поселення є щось своє, неповторне, своя чаруюча музика і пісня, свої
обереги. А ще – свої луки і верби, свої ліси і абрикосові сади, свої
яблуневі і вишневі насадження, завдяки яким виникають назви
поселень. Сьогодні ми з вами розглянемо окремі назви поселень, лише
маленьку часточку нашої великої України.
Мандрівка картою України.
–Подивіться на карту. Яка країна тут зображена? Покажіть її кордони.
Поетична хвилинка. Декламування вірша учнем.
Україна.
Гарна-гарна, як в лузі калина,
неповторна в красі весняній,
незалежна моя, Україно,
рідний краю, коханий ти мій.
Ніжна мова твоя солов`їна,
Ти могутня, як води Дніпра,
Незалежна моя, Україно,
Край науки, пісень і добра.
Ти, як горда в Карпатах трембіта,
Крим від сонця увесь золотий,
Людям добрим гостинна, відкрита,
Україно, мій край дорогий.
Вчитель.
253
– Велика і прекрасна наша земля. Тож давайте розпочнемо
нашу мандрівку з нашого рідного міста.
– Як називається наше місто?
– Що ви знаєте про його заснування?
Розповідь учителя.
Погляньте на карту України: у самому центрі її території, у самому
її серці розкинулась старовинна Умань. Географічне положення міста
зумовило його історичну долю, таку ж непросту, величну і трагічну, як
і історія усієї держави.
Звідки походить назва нашого міста?
В більшості наукових праць стверджується, що походження назви
Умань невідоме.
Примітивною вважається легенда про корчму з двома Манями.
Проте можна прийти до кількох версій. Чи не походить назва Умань від
слів У і Мань? Китайською мовою перше з них означає укріплене
місце, а друге – широке, сліпе, згоріле.
Природніше пов`язати назву нашого міста і річки Ума, про яку
літопис згадує ще у п’ятнадцятому столітті. Що згадувана Ума –то
наша Уманка, сумнівів нема.
Можна припустити, що згодом річку Уму стали називати Уманкою, а
побудоване біля неї місто Уманню.
Найімовірнішою вважається така версія. Ще в дотатарські часи,
південніше від ріки Рось жили кумани (їх частіше називали
половцями). То можливо і назва куманів дійшла у дещо зміненій формі
і могла виникнути в результаті таких перетворень: Куманія – Кумань –
Гумань – Умань.
Бесіда за змістом почутого.
Що нового дізналися?
Обміняйтеся враженнями щодо почутого із сусідом по парті.(Робота в
парах).
254
– Наша подорож продовжується. Вирушаємо на північ.
транспортом поїдемо відгадайте.
А яким
Загадка. По дорозі дім повзе, на екскурсію везе,
Не на курячих ногах, а в гумових чобітках. (Автобус.)
Технологія «Криголам» (вірш замальований за допомогою піктограм)
– Уважно послухайте вірш Р. Купчинського дивлячись на
екран і спробуйте дати відповідь: у яке місто ми приїхали?
… серце України
І найстарше місто в світі.
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний і в зимі, і в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони сріблом куті,
Як задзвонять на світанні,
То на всю Вкраїну чути.
(Київ)
–Так про яке місто йшлося? (Про Київ).
–Чому Київ називають серцем України? ( Київ – столиця України) –Що значить найстарше місто в світі? (древнє, дуже старе)
–А от з версіями походження цього славного міста ми і спробуємо з
вами зараз розібратись. Пригадайте з уроків читання легенду про
заснування міста Києва. (За легендою засновником Києва був Кий, що
прийшов сюди разом із братами Щеком і Хоривом та сестрою
Либіддю.) Київ був заснований у 482 році. У 1982 році кияни
відзначали 1500 років з дня заснування. Зараз майже 1530 років.
–Чому місто має таку назву?( Названо на честь засновника міста —
князя Кия.)
255
–Які споруди, пам’ятки архітектури є в Києві, що говорять про ті
події?
Розповідь учителя про походження назви міста Київ.
Про походження Києва були різні перекази. Одні оповідали що назва
міста пішла від Кия, що був перевізником на Дніпрі (кому треба було
переїхати з одного берега на інший, він перевозив своїм човном)
Ще одна з версій говорить, що біля міста Київ був здавна перевіз через
річку Дніпро. Перевозили через річку човнами, які на давньоруській
мові називали куяви. Слов’янські письменники Київ часто називали
Куявою. Тому дуже схоже, що могло бути і так: спершу «Куява»
перетворилася на «Кіяву», після в «Кієву», а там замість «Кієва» стали
писати і вимовляти «Києва». А дехто вважав Кия за простолюдина,
перевізника через Дніпро.
«Кожен навчає кожного».
Можливо хтось знає інші версії про походження міста Києва?
Припустимо, що землю де було закладено місто Київ населяли не
поляни, а сармати (не слов’яни), то можна вважати: назва місту Києву
дана не від імені літописного героя, а від гір, бо по-сарматськи кам’яні
гори називались «Ківі». Тобто і ім’я князя пішло від «володар Ківі» або
«Гір», після того і «Кий» за власне ім’я було прийнято.
Вперше Київ згадується у ранніх літописах в 1093р.
У 1113 р. Нестор-літописець на перших сторінках « Повісті минулих
літ» записав переказ про людину яка першою розпочала князівство у
Києві.
Є також версія, що раніше існувало місто Київ і гори Щековиця,
Хоревиця та річка Либідь. Та люди хотіли осмислити всі ці назви,
оживити їх, дати їм пояснення, внаслідок чого і склалися легенди про
трьох братів, які стали основою «Повісті минулих літ».
А як пояснює походження назви етимологічний словник?
Словникова робота «Довідкове бюро».
256
Етимологічно це ім’я зв’язано з терміном «кувати» (слово «кий» в
давньоруській мові означало «молот»)
Отже, українське слово «кий» означає не просто «палка», а саме
«кована палка», «залізна палка»; відповідно, ім’я Кий також означає
«Залізна Палка».
«Залізна/кована Палка» – таке значення має назва «Київ». Палка в
давнину вважалася символом влади. Отже, Київ є містом влади.
Продовження розповіді учителя.
Ми почули багато версій, а які з них є правдивими потрібно довести, а
для цього потрібні факти. Бо, що таке історія, як не версії, чия
об’єктивність видається аргументовано для більшості? А більшість, як
відомо, починається з упевненості одного. Тож в майбутньому, хтось із
вас захопиться історією і доведе нам правдивість однієї з почутих
версій.
VІІ. Фізкультхвилинка.
- Прийшов час відпочинку.
Ми мандруєм, ми мандруєм.
Україною крокуєм.
Ось побачили Карпати:
Як вершину нам дістати?
Заглядаємо в озерце –
Не торкнутися нам дна!
Так ми довго, довго йшли,
Поки в Київ не прийшли.
В річці плаваєм, ниряєм
На березі засмагаєм.
257
Дивимось у небо: в голубій імлі
Хмарки пропливають
Мов космічні кораблі.
– Яка річка тече через Київ?
– Далі ми продовжимо подорож іншим видом транспорту.
Загадка. Без рук, без ніг ходить на животі? (Корабель).
– Ми продовжимо подорож вниз по Дніпру на сучасному
комфортабельному теплоході. А щоб ви не сумували,
пропоную послухати цікаву розповідь наших дослідників.
( Заздалегідь підготовлених учнів).
Дніпро. В Україні є майже 71 тисяча річок. Найбільша з них – Дніпро.
Вона має близько 1350 приток: Рось, Прип`ять, Десна… На ній
споруджено багато електростанцій. Колись ця річка називалася
Борисфен.
– Дякуємо за цікаву інформацію, а наша подорож продовжується.
Перед нами постає місто Черкаси.
Розповідь учителя про походження назви міста Черкаси.
–То чому місто має таку назву?
Походження міста та його назва - таємниця, загадка, яку історики ще
не змогли розгадати. "Черкаси" - екзонім (слово, що не вживається
місцевим населенням), яким часто називали українців за межами
України, зокрема у Московії. Як тлумачити це слово - достеменно
невідомо, як невідомо, чому ним назвали українців, але точно відомо,
що воно має тюркське походження.
258
Перша згадка про поселення Черкаси датується 1245 роком, за
повідомленням Італійського посла Джованні Да Плано Карпіні.
Але більшість дослідників вважають, що корінь назви міста походить
з тюркських мов. На сьогоднішній день існує кілька версій походження
назви міста Черкаси.
Першою і найбільш простою є версія про те, що назва походить
безпосередньо від Черкесів — одного з етнонімів адигських народів,
який за деякими версіями переселився зі сходу, на південні території
Київської Русі (в майбутньому - запорізькі козаки), заселили весь
басейн ріки Дон та територію Кубані. В перекладі з давньотюркської
назва "черкаси" означає "воїни аси"("асами" чи "ясами" в Київській Русі
називали племена булгар). Назву козаки черкеський народ отримав на
межі XVI-XVII століть, саме в цей час степи запорожжя активно
заселяються
втікачами
з
підляшської
України,
які
поступово
змішуються з місцевими тюркськими племенами. Це призводить до
того, що козаками-черкесами починають називати й весь український
народ. Місто Черкаси відоме
козаків-черкасів.
звичайними
З
часом
козаками,
як козацька фортеця, таке собі місто
войовничі
проте
назва
жителі
міста
запорожжя
залишилася
стали
завдяки
кримським татарам, котрі ще довго називали козаків черкасами, а місто
войовничих козаків - Черкасами.
Загадка. Стрибнути з нього на ходу можна, а ввійти на ходу не можна.
(Літак).
–А зараз з Черкаського аеропорту ми вилетимо у друге за кількістю
населення місто – Харків, другу столицю України.
–Звідки походить назва цього міста?
259
Ознайомлення учнів з легендою. Читання учнем.
Харків
Був собі козак Харко (тобто Харитон). Легенда розповідає, що уподобав
він собі місце біля річки Харків і поселився там. І чи то від назви ріки
вона пішла, чи від першого поселенця козака Харко – так і невідомо. На
поселенців часто нападали татари. Одного разу в бою загинув і сам
Харко. Хутір Харків на деякий час опустів, однак незабаром був
відновлений і зберіг свою назву.
Обмін думками. Робота в парах.
– Наша подорож продовжується. Вирушаємо на захід до
древнього Львова.
Щоб дізнатися про походження назви цього міста вам потрібно
виконати завдання.
Робота в групах (скласти частини вірша і прочитати).
Звідки в міста назва Львів.
Довго я не розумів,
Звідки в міста назва — Львів.
Брата старшого питаю:
— А ти знаєш?
Каже: — Знаю.
Князь був, Галицький Данило,
сім віків перекотило,
як дзвеніла княжа слава,
260
та не тільки в славі справа:
сумував князь, що один...
Народився в князя син!
«Сильним будь! Наш рід прослав!»
Левом сина князь назвав.
Щоб віки жила ця днина,
місто князь як будував,
дав йому імення сина.
Так от... З княжих ще часів
в міста горда назва — Львів.
Марія Хоросницька
То звідки пішла назва Львів?
Розповідь учителя
Львів — одне з найкращих міст Європи. Засноване воно було
близько 700років тому. Згідно з одними джерелами, його побудував
князь Данило Галицький і назвав на честь найстаршого сина Лева, а
Лев Данилович успадкував місто після смерті батька. Інші перекази
доносять до нас свідчення про те, що місто заснував не Данило
Галицький, а сам князь Лев Данилович. Таким чином, назва даного
міста тісно пов'язана з іменем сина славетного галицького князя Данила
Романовича. Також кажуть, що місто зазнало скрутних часів, коли його
захопили іноземні загарбники. Після звільнення спорудили на його
підступах багато кам'яних левів.
261
VІІІ. Закріплення нових знань.
Робота з підручником (ст. 7-8). Читання статті «Назва наших
міст».
– Про які міста ви прочитали?
Всебічна перевірка знань.
Технологія «Ручки всередині»
(Робота в домашніх групах, обговорення запитання.)
– Звідки походить назва міста Золотоноша ?
Робота в групах.
– Які існують легенди про заснування міста Житомир ?
Складання колективної розповіді: «Цікаві місця мого краю» .
ІХ. Підсумок уроку, оцінювання результатів, рефлексія.
Технологія «Незакінчене речення» (Продовж речення).
–Підсумуємо все, що почули і побачили на уроці.
Пропоную закінчити речення:
Сьогодні на уроці я зрозумів …
Хочу побувати…
Свою роботу на уроці оцінюю….
Роботу вчителя оцінюю…
Підсумуємо все, що почули і побачили на уроці.
Інформація отримана на уроці дозволяє зробити висновок, що….
262
На сьогоднішньому уроці для мене найбільш важливим відкриттям
було….
Сьогодні урок навчив мене….
– Я сподіваюсь, що урок не пройшов даремно і та інформація, яку ви
сьогодні отримали у майбутньому вам знадобиться.
Х. Домашнє завдання.
Підготувати проекти «Моє рідне місто». Об’єднатися в групи за
інтересами:
1 група – довідатися, чи змінювалася назва нашого міста, району,
області впродовж історичного розвитку;
2 група – дізнатися про походження назв міст Канів, Одеса,
Дніпропетровськ.
Додаток
Технологія «Павутинка»
Крок 1. Діти сідають у коло.
Крок 2. Під час виконання вправи у кожного учня буде можливість
висловити свою думку.
Крок 3. Учитель просить одного учня почати (наприклад: «Бути
людиною чудово, адже вона може мислити»). Потім учень міцно
береться за кінчик мотузки (вовняної пряжі), а весь клубочок перекидає
кому-небудь навпроти в колі. Це продовжується доти, поки не
висловляться всі (якщо хтось не хоче говорити, він має право сказати:
«Пропускаю»). Утворюється своєрідне «павутиння» зв’язків із пряжі.
263
Додаток 2
Технологія «Ручки всередині»
Крок 1. Коли учень висловлює свою думку, то кладе свою ручку на
середину стола, за яким сидить група, – щоб відзначити, що він зробив
свій внесок у спільну справу.
Крок 2. Поклавши ручку, цей учень уже не має права висловлюватись
доти, доки всі інші учні не покладуть свої ручки в центр стола. Усі
члени групи рівні у своїй можливості висловлюватись, і ніхто не має
права домінувати.
Крок 3. Учень, який не висловився або якому нема чого додати на цей
момент, має право сказати: «Пропускаю», кладучи свою ручку у центр
стола.
Крок 4. У будь-який момент учитель може підійти до групи, вибрати
ручку на столі чи запитати, який внесок зробив її власник.
Урок 6. Тема. Подорож картою України. Що в Україні най-най?
Загальнопізнавальні цілі:
формувати різнобічні уявлення про Україну, інтерес до
навколишнього світу та пізнавальної діяльності;
розвивати допитливість і спостережливість, викликати позитивні
емоції;
виховувати почуття гордості, любові та поваги до своєї
Батьківщини.
264
Конгітивні навчальні цілі
Когні- Конкретизовані
тивні
навчальні цілі
Навчально-
запитань, які
методичне
забезпечують досягнення
рівні
Знання
Перелік завдань –
забезпечення
конкретизованих цілей
Знає, де на карті
Карта Європи та
Європи знаходиться
карта України.
Україна, показує її
кордони;
вибирає тлумачення
лексичного значення
слова;
- Доберіть пояснення
слова «рекорд».
265
Тлумачний
словник.
наводить приклади
Робота у групах.
рекордів у різних
галузях;
Розуміння
пояснює свій вибір у
запропонованому
Вибір галузей, де
Роздатковий
можливо поставити
матеріал
рекорди.
завданні;
Технологія «Мікрофон»
тлумачить
важливість та
Пояснення значення
унікальність «Книги
«Книги рекордів
рекордів України»;
України".
Мікрофон
Застосування
розв’язує життєві
ситуації,
Ознайомлення з текстом
використовуючи
«Що в Україні най-най?»
досвід і зіставляє з
с. 67-68
прочитаним текстом;
схематизує
між
зв’язки
фактами
Матеріал
і
домашнього
наслідками;
Аналіз
Підручник
завдання
дискутує, обговорює
Робота в групах.
і ухвалює рішення
про
внесення
рекордів до книги;
266
створює «Книгу
Синтез
рекордів України»;
Робота у групах.
Презентація
роботу на уроці;
Технологія «Незакінчене
Мікрофон
висловлює судження
речення»
доводить важливість
рекордів, як гордість
за свою країну;
Оцінювання
Оцінює свою
відносно почутого на
уроці;
Рефлексія уроку
висловлює власне
ставлення до
рекордів.
Хід уроку
План уроку
1. Робота з картою Європи та картою України.
2. Бесіда про рекорди.
3. Складання «Книги рекордів України».
4. Створення презентації.
5. Підведення підсумків уроку.
6. Повідомлення домашнього завдання.
І. Організація класу.
267
Клас поділений на 4 групи. Кожна група отримала завдання,
дібрати матеріали із теми «Що в Україні най – най?».
1 група – територія, поверхня України, її міста.
2 група – водні простори.
3 група – рослини.
4 група – тварини.
5 група – книги, споруди.
1. Люблю тебе, як матінку дитина.
Ділю з тобою радість і біду
Тобі вклоняюсь, ненько Україно,
Своє життя до ніг тобі кладу.
На білім світі ти одна – єдина,
Святую землю я, твою люблю,
Пишаюсь я, що родом з України
Й щоденно Бога за тебе молю.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
У світі нараховується близько 200 країн. Всі вони дуже різні. Є
великі і маленькі. Усі країни мають свої назви.
- Як називається наша країна?
- А як називається столиця?
- В якій області розташоване наше місто?
268
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Наша Батьківщина – одна з найбільших європейських країн,
територія якої повністю лежить в межах однієї частини світу. А яка ж
вона - наша країна?
IV. Повідомлення теми уроку.
Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про нашу чудову країну і
дізнаємося, що складає гордість нашої землі.
V. Робота над новим матеріалом.
1. Бесіда.
- Як ви розумієте слово рекорд? Що воно означає?
- Що можна віднести до рекордів?
- Про які рекорди вам доводилося чути?
2. Розповідь учителя.
Рекорд – це найвище досягнення, найвищий ступінь вияву чого –
небудь.
Рекорди існують не тільки в спорті. Згадайте знамениту книгу
рекордів Гіннесса. Що до неї занесено? Таку саму книгу має і наша
Україна. Вона так і називається – Книга рекордів України. Але, на
жаль, дістати цю книгу дуже важко. Тому давайте спробуємо самі
дізнатися, що в нашій країні є най – най: найбільшим, найвищим,
найглибшим, найстародавнішим і найцікавішим. Найкраще, звичайно,
вирушити в подорож, а допоможе нам карта України.
VI. Подорож мапою України. Гра «Складаємо книгу рекордів
України».
1.Робота у групах.
269
1 група – територія, поверхня України, її міста.
Україна розташована на південному сході Європи. Вона має один
із найдовших кордонів – 6500 км. В Україні розташовано 446 міст.
Найбільші міста – мільйонники Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ.
( 2 слайд )
Київ – столиця України - це найстаріше та найкрасивіше місто,
одне з найзеленіших міст країни.
( 3 слайд )
На заході височать Українські Карпати. Довжина понад 270 км і
завширшки 100 – 110 км, висота – 1000м. Гори молоді, але дуже
зруйновані, вони складаються з ряду паралельних хребтів.
( 4 слайд )
Найвища
вершина
–
Говерла,
яка
знаходиться
на
межі
Закарпатської та Івано-Франківської областей. Її висота 2061 м. На
схилах ростуть хвойні ліси, вище – чагарники і гірські луки.
( 5 слайд )
270
В Карпатах на висоті 1758 м над рівнем моря знаходиться
найбільше плоскогір’я. Це пласка вершина гори Паляниця.
( 6 слайд )
Найдовша печера Оптимістична знаходиться в гіпсах Поділля.
Довжина ходів 240,5 км, на глибині 20 м під землею.
( 7 слайд )
В Приазовському степу є найстародавніша територія – Кам’яна
Могила. Виходи заввишки – 50 – 70
м посеред степу, що утворились 2
мільярди років тому, унаслідок
виверження вулкану.
2 група - водні простори.
( 8 слайд )
Найбільше море, що омиває
Україну,
- Чорне. Глибина від
1256 м до
2245 м. Площа 420,3 тис. км ², об’єм водної маси становить 547 тис.
км².
( 9 слайд )
У північно – західній частині Чорного моря знаходиться
найвіддаленіша географічна точка території України це – острів
Зміїний. За легендою острів підняла з моря богиня Фетіда для свого
сина Ахілла.
( 10 слайд )
271
Чорне та Азовське моря омивають найбільший півострів в Україні
– Кримський, площею 25,5 тис. км ².
( 11 слайд )
На території України нараховується близько 70 тисяч великих і
малих річок. Найбільшою річкою країни є Дніпро. Загальна довжина
Дніпра – 2201 км. На Україну припадає 981 км. Найбільші притоки –
Прип’ять (802км) та Десна (1187км).
( 12 слайд )
Багата наша земля й на озера. На території нашої країни їх
налічується понад 3 тисячі. Найбільшим за площею вважається озеро
Ялпуг в Одеській області. Його довжина – 25 км, ширина від 2 до 7 км,
глибина – 2,6 – 6 м, площа – 149 км ².
( 13 слайд )
Найглибшим в Україні є озеро Світязь, що на Волині. Глибина –
58,4 м; ширина – 4000 м, довжина – 9225 м.
( 14 слайд )
Серед гірських озер найбільшим і найпривабливішим вважається
озеро Синевир у Карпатах. Розташоване на висоті 980 м над рівнем
моря,
утворилося
у
результаті
потужного
зсуву,
викликаного
землетрусом, 10 тисяч років тому.
( 15 слайд )
Найбільша
штучна
водойма
Довжина 149 км, ширина до 28 км.
272
–
Кременчуцьке
водосховище.
( 16 слайд )
Найбільший водоспад Учан – су в перекладі «падаюча вода»,
утворений річкою Учан – Су в Криму. Висота – 98,5 м.
3 група – рослини.
( 17 слайд )
Дуби справляють враження сили і могутності. Це дійсно високі, до
55 м заввишки, дерева з товстим потужним стовбуром, темною корою,
вкритою глибокими звивистими тріщинами. Найстаріше дерево в
Україні росте в Рівненській області. Це 1350 – річний дуб. Обхват 8,4
метра.
( 18 слайд )
Найвище дерево – модрина, росте в м. Рахові, яка у 140 років мала
висоту 54 м. Модрина – це струнке, гарне дерево. Воно належить до
родини соснових. Хвоя м’яка, ніжна. Модрина – лікарська рослина,
занесена до «Червоної книги» України.
( 19 слайд )
273
Найдовговічніше дерево – тис ягідний. Вік цього релікта може
сягати 4 тис. років. У нього міцна деревина, яка володіє сильними
бактерицидними властивостями. Росте в Івано – Франківській області.
( 20 слайд )
Найменше дерево в Україні – верба туполиста. Висота її 12-15 см, а
зустрічається вона на вологих вапнякових скелях в альпійському поясі
Карпат, зокрема на горі Близниця.
( 21 слайд )
Найстаріша яблуня росте в селищі Андріївка на Сумщині – їй
понад 150 років, крона має площу близько 0,4 гектара. Її схилене
донизу гілля досягло землі, вкоренилося й перетворилося на додаткові
стовбури – опори.
( 22 слайд )
Найунікальнішою долиною є «долина нарцисів» в заплаві річки
Хустець. Тут представлено 498 видів рослин.
2. Фізкультхвилинка.
3. Робота у групах
4 група – тварини.
274
( 23 слайд )
Найбільшим звіром є зубр, численні стада якого є на Волині і в
Карпатах. Маса зубра може перевищувати 1 т. Масивна передня
частина тулуба, велика голова, завжди нахилена. Гострі короткі роги.
Тіло вкрите густою темно – бурою шерстю. На шиї і грудях шерсть
видовжена у вигляді гриви, на підборідді є борода. Хвіст закінчується
волосяною китицею. Ці дужі, незграбні тварини рухаються легко і
швидко.
( 24 слайд )
Найменшим звіром є білозубка мала – представник комахоїдних.
Довжина тваринки до 6 см, маса – 5 г.
( 25 слайд )
Ласка – найдрібніший хижий звір. Довжина тіла 13 – 28 см, хвіст
не більше 9 см. Вага від 69 г до 115 г. Їсть полівок, мишей, птахів, яйця
і кролів.
( 26 слайд )
Найвищим птахом є журавель сірий. Прилітають вони до нас
навесні, коли ще не повністю зійшов сніг. Гніздяться в непрохідних
275
болотах Полісся. Живляться птахи комахами, молюсками, жабами,
ящірками, ягодами. Їх висота сягає 120 см, а маса – 7 кг, розмах крил
200 -230 см.
( 27 слайд )
Найбільшим літаючим птахом в Україні є дрофа звичайна, маса
якої може досягати 16 кг. Водиться у причорноморських степах.
Гриф чорний масою до 12 кг і довжиною крил у розмаху до 2,5 м.
Водиться гриф у Кримських горах. Нині це рідкісні птахи, що
перебувають під охороною.
( 28 слайд )
Найменший птах – золотушка жовточуба. Довжина тіла – 9 см,
маса –
4 – 6,5 г . Гніздиться а гірських місцевостях Карпат та
Криму.
( 29 слайд )
Найбільшим морським ссавцем є дельфін – чорноморська афаліна.
Довжина – 3 м, маса – до 150 кг. Тварини ведуть нічний спосіб життя,
живляться рибою.
( 30 слайд )
Найбільшою річковою рибою є сом, довжина якого може сягати 5
м, а маса – понад 400 кг. В Україні на Дністрі виловили 320 –
кілограмового хижака.
5 група – книги, споруди.
276
( 31 слайд )
Найдавніша книга надрукована на території України кириличним
шрифтом. Це «Апостол» виданий 15 лютого 1574 року у Львові Іваном
Федоровим.
( 32 слайд )
Найменша книга – «Кобзар», її площа 0,6 мм ², створена майстром
Миколою Сябристим. У ній 12 сторінок, на кожній по 8 віршованих
рядків.
( 33 слайд )
Найперша Конституція України була укладена в 1710 році
гетьманом
України
Пилипом
Орликом.
Написана
латиною
і
староукраїнською мовами.
( 34 слайд )
Найвища архітектурна споруда в Україні – вежа Київського
телецентру, її висота 385 м, масою 2790 м. Зведена у 1972 році.
( 35 слайд )
277
Найбільші сходи в Україні – Потьомкінські сходи в Одесі. Споруда
висотою 24 м і довжиною 142 м має 192 сходинки, які споруджені із
цегли, черепашнику, каменю.
( 36 слайд )
Найстаріший театр збудовано в м. Харкові у 1789 році. Найстаріша
з існуючих нині театральних будівель споруджена 1843 року у Львові.
Нині це драматичний театр імені Марії Заньковецької.
( 37 слайд )
У Києві багато заводів, які випускають різноманітну продукцію. На
одному з заводів випускають найбільший літак у світі – «Мрія» (АН –
255). Максимальна маса із спорядженням – 640000 кг, швидкість – 850
км/год.
( 38 - 49 слайди)
Вчитель. Ще багато рекордів є в Україні. Це і спечена найбільша
Великодня паска, «музей писанки», самовар – велетень, горщик для
борщу, найдовший духовий інструмент – трембіта. Особливу увагу
займають люди – рекордсмени, це: Іван Полюй, мовознавець Агатангел
Кримський , силач Василь Вірастюк, найтитулованіші боксери брати
Клички, велетень Леонід Стадник.
VII. Закріплення та осмислення знань.
1. Бесіда.
- Чи сподобалось вам складати книгу рекордів України?
- Що було цікавим на уроці?
- Як ви гадаєте, для чого потрібні книги рекордів?
2. Робота з підручником.
278
Читання і обговорення статті «Що в Україні най – най?»
- Що в статті було вже знайомим?
- Про що ви дізнались?
VIII. Підсумок уроку.
1. Вправа «Мікрофон».
- Які ще рекорди вам відомі?
- Який із рекордів вам найбільше сподобався?
IX. Домашнє завдання.
За вибором:
1 група – дізнатись про цікаві рекорди міста Умані ;
2 група – відомі люди України;
Урок 7. Тема: Пам’ятки культури Черкащини
Загальнопізнавальні цілі:
- ознайомити дітей з пам’ятками культури Черкащини;
- розвивати спостережливість, уяву, уявлення, пам’ять, мислення,
творчість;
- виховувати любов до рідного краю;
- вчити працювати в групах.
279
Когні-
Конкретизовані
Перелік завдань – Навчальне
тивні
навчальні цілі
запитань,
рівні
які методичне
забезпечують
забезпечення
досягнення
конкретних цілей
Знання
-аналізує назву теми,
-знає
пам’ятки прикрашають
«Золотої
підкови дерево стрічками,
Черкащини»;
на яких написали
- називає області, які
Розуміння
Діти
свої бажання, але
мають кордони з
спочатку
Черкащиною
озвучують їх.
- розповідає
про Презентація
досліджену і вивчену роботи
пам’ятку,
Презентація з теми
кожної
групи
«Пам’ятки
ілюструючи
культури
слайдами
Черкащини»,
презентації;
дослідницькі
матеріали груп
Застосування
- знаходить і показує - покажіть
на карті Черкащину,
- декламує
інсценізує.
вірші,
на Карта
карті
України, ілюстрації.
Черкащину,
- Розкажіть
про
куточок
Черкащини,
куди б ви хотіли
280
повезти
своїх
друзів.
Аналіз
Характеризує пам’ятку культури,
Гра
«Знайди Ілюстрації на дошці
розповідає підписи
до та підписи до них,
про неї
ілюстрацій».
розміщені
хаотичному
порядку .
Синтез
Висловлює оцінні
- Поясніть
судження щодо
чого
пам’яток культури
створюються
Черкащини, їх
пам’ятники;
історичну цінність
для
- яке ваше
ставлення щодо
збереження
пам’яток
культури.
Оціню-
Створити
кросворд
Створіть
вання
«Пам’ятки
культури
кросворд
Черкащини»
«Пам’ятки
культури
Черкащини»
Тип за мірою реалізації міжпредметних зв’язків: надпредметний.
Тип за тривалістю виконання: середньостроковий.
Тип за результатом діяльності: ознайомлювально-інформаційний.
Мета та завдання проекту:
281
у
І етап. Підготовчий.
Визначення теми та завдань.
У чому полягає задум?
Для чого це потрібно?
Дізнатися якомога більше про
пам’ятні місця рідного краю –
Черкащини.
Щоб стимулювати школярів
займатися дослідницькою
діяльністю, розвивати бажання
мандрувати рідним краєм та
вивчати його історію.
ІІ етап. Планування діяльності для досягнення поставленої мети.
Що я хочу зробити?
Зібрати інформацію,
фотоматеріали про визначні місця
Черкащини.
Що буде головним результатом
роботи?
Урок-телепередача «Пам’ятки
культури Черкащини».
Презентація по темі уроку.
До кого можна звертатись по
допомогу?
До вчителя, бібліотекаря, батьків.
ІІІ етап. Підготовка уроку.
Клас поділяється на групи.
І група
Національний заповідник «Батьківщина Тараса
Шевченка»
ІІ група
Шевченківський національний заповідник, м. Канів
ІІІ група
Національний історико-культурний заповідник
«Чигирин»
ІV група
Корсунь-Шевченківський державний історико-
282
культурний заповідник
V група
Визначні місця міста Умані
VІ група
Завітайте у Черкаси.
VІІ група Державний історико-культурний заповідник
«Трипільська культура»
Мисливський палац Шувалових у м. Тальне.
Пам’ятний знак «Слава праці»
Кам’янський заповідник. Зелений будиночок
Хід уроку.
На дошці записані слова:
Краю мій рідний,
моя сторона,
Ти для мене –
найкраща у світі!
Україно моя, ти у серці – одна,
Як у віночку,
барвистому цвіті.
І . Організаційний момент
Задзвенів дзвінок завзято
Всі сідаємо за парти.
Є у класі гості на вдачу
Починаємо урок - телепередачу.
-Діти, привітайтесь до наших гостей.
ІІ. Подорож сторінками телепередачі.
283
Вчитель:
Любі діти! Шановні гості! Ми сьогодні потрапили на цікаву
телепередачу «Пам’ятки культури Черкащини». Я, її ведуча, Рабинюк
Катерина Дмитрівна. Ви всі сьогодні - спеціальні кореспонденти цієї
телепередачі, тобто мої помічники. Перш, ніж розпочати нашу
телепередачу, кожна дитина загадає бажання і прикрасить наше дерево
бажань кольоровою стрічкою.
(діти прикрашають дерево стрічками, на яких написали свої бажання,
але спочатку озвучують їх)
Слайди 1-3
Чи є десь на землі такий чарівний край, де тихі весняні ночі
пливуть на крилах солов’їних пісень, де вранці на замріяній річці
джерельною водою умивається біле латаття, де навесні і влітку під
шатами крислатих дерев яскравіє килим різнотрав’я і квітів?
Є, це наш рідний край – Черкащина!
Мало любити свій рідний край, його треба знати”, - спадають на думку
слова М.Рильського, коли мова заходить про Черкащину, яка має
багатовікову історію і культуру, а також сповнене яскравими подіями
сьогодення.
Слайди 4-5
У
центрі незалежної, суверенної держави
України серед
лісостепу, по обидва береги величного Славутича (Дніпра) та його
притоків розкинула свої простори Черкащина. (Площа - 20,9 тис. кв.
км). Межує наша область з Київською, Кіровоградською, Полтавською
та Вінницькою областями.
284
Наша Черкащина – наймолодша з усіх областей України.
Утворена вона 7 січня 1954 року з земель сусідніх областей, з якими
тепер межує.
Півторамільйонна Черкащина може служити візитною карткою
України, тому що уособлює в собі щось від кожного регіону. Навіть
назва області пов’язана з історією всього українського народу. Були
часи, коли українців називали черкасами.
1 учень
Чужих країв ніколи я не бачив,
Принад не знаю їхніх і окрас,
Та вірю серцем щирим і гарячим:
Нема землі такої, як у нас…
Василь Симоненко
2 учень
Черкащино, моя ти вишиванко!
Родюча, щедра, лагідна земля.
Рожевим вишиватиму світанки,
зеленим вишиватиму поля.
3 учень
Сорочка біла Батьківщини-неньки.
На ній червоним шию імена:
Залізняка, Хмельницького, Шевченка,
285
А золотом пшеницю на полях.
4 учень
Черкащино, ти – центр України.
За хліб, за сіль низький тобі уклін.
Стібками чорними я вишиваю війни,
голодомор, чорнобильський полин.
5 учень
Хрестом бузковим мережую квіти,
А гладдю – хвилі сивого Дніпра.
Прикрашу небо синім шовком шите
Стібками миру, щастя і добра.
6 учень
Душа моя до самого останку
З тобою буде в будні і свята,
Черкащино - моя ти вишиванко,
Земля козацька вічна і свята.
Галина Анічіна
Вчитель
Мої помічники - кореспонденти підготували дуже цікаві матеріали про
один із мальовничих куточків Черкащини. Здогадайтесь про який:
286
Ходив Тарас там босими ногами,
Там народився, там він жив
Осиротів, там здобув слави,
І малював, і вірші там писав.
Виступ І групи
Слайди 6-11
України рідної окраса
Край пісень і золота - зерна,
Ти колиска нашого Тараса
–Чарівна черкаська сторона.
… Черкащина — це, насамперед, край Тараса Шевченка. На
сьогодні батьківщина Тараса Шевченка
об'єднує три села Тарасового
дитинства, де розгойдувалась колиска юного Шевченка: Моринці,
Керелівку (з 1929 року село носить назву Шевченкове) і Будище.
Нам пощастило побувати на батьківщині Тараса Шевченка. Все, що ми
побачили, справило на нас незабутнє враження.
Мальовничі села Черкащини Моринці, Шевченкове, Будище у 1992
році
об’єднані
у
державний
історико-культурний
заповідник
“Батьківщина Тараса Шевченка”.
Центр заповідника – колишня садиба Тарасових батьків у с.
Шевченковому. Хата і сьогодні зберігає речі тієї доби, тут усе дихає
любов’ю і шаною до Кобзаря.
287
У селі Будище зберігся будинок поміщика Енгельгарда, де козачкував
Тарас Шевченко, звідки аж у 24 роки друзі викупили його із кріпацтва.
Там нині оформлена музейна кімната Т.Г. Шевченка. Поряд – парк, у
якому і досі шумлять віти велетенського дуба, в дуплі якого, за
переказами, Тарас ховав свої малюнки.
Виступ ІІ групи.
Слайди 11-16
Спочатку князь Канiй заснував на Княжiй горi мiсто, на його честь
назване Каневом. А потiм сказав молодшому князю Кию: “Знаєш,
друже, Борисфен повноводний, а степ широкий, мiсця всiм вистачить.
Тож забирайся вiд мене свiт за очi, щоб я тебе не бачив”. I Кий iз
братами Щеком, Хоривом та сестрою Либiддю поплив далi i вище за
течiєю Борисфена заснував Київ. Так i пiшла Київська Русь — iз
Канева.
Приблизно таку легенду можна почути вiд мешканцiв цього
незвичайного мiста.
А ще, за переказами, назва Канів пов’язана з назвою птаха, який
зветься каня (це хижак з родини яструбових, схожий на шуліку).
Канів - районний центр у Черкаській області (26 тис. жителів).
Перша літописна згадка - 1144 р. У 1600 р. отримав Магдебурзьке
право.
Канів відомий перш за все тим, що тут, на Чернечій горі, знаходиться
могила Тараса Шевченка.
На Чернечій горі спочиває Кобзар. В останні роки свого життя
Шевченко мріяв жити у Каневі, ця мрія була навіть більше схожа на
марення. І останні слова, які він сказав у своєму житті, були: «До
288
Канева!» Після досить тривалих митарств, його тіло все ж таки
поховали на Чернечій горі.
Тарасова гора... Так любовно називали її люди, коли в 1881р. вона
прийняла серце великого Кобзаря. Тоді на місці поховання поета був
лише земляний насип. А згодом в одній з кімнат звичайної селянської
хати під солом'яною стріхою , збудованої біля могили, обладнали
перший в світі музей Т.Г.Шевченка.
Музейна
колекція
заповідника
нараховує
понад
20
тисяч
унікальних пам'яток, окрасою яких є меморіальні речі та офорти Тараса
Шевченка,
рідкісні
видання
його
книг,
високохудожні
твори
українських і зарубіжних митців...
Більше восьми з половиною століть гордо й непохитно височить
на канівській горі собор. Це найдавніша від часів Київської Русі
архітектурна споруда в межах нашого краю. Разом із Каневом вона
переживала часи розквіту й занепаду, руйнування й відродження.
Виступ ІІІ групи.
Слайди 17- 26
Легенда про Хмельницького
(інсценізація)
В селі Суботові, розповідають люди, жили колись одинокі дід та баба,
дітей у них не було.
Одного разу чують вони, що в них біля ґанку плаче дитина. Швиденько
вибігли і побачили немовля, загорнене в ряднину. Лежить під хмелем,
що оповив ґанок.
289
Дід каже:
– Візьмемо собі цю дитину.
А баба собі:
– Візьмемо. Це нам її Бог дав.
Пораділи дід і баба і забрали дитину в хату.
– Як же ми його назвемо? – питає дід.
А баба і каже:
– Він нам Богом даний, то й назвемо його Богданом, а що знайшли
його під хмелем, то хай і зветься Хмелем або Хмельниченком.
Так і виріс у них Богдан Хмельницький, і став бравим козаком, а
згодом і гетьманом України.
Чигиринщина
–
історичне
ядро
української
нації,
центр
українського державотворення.
Матеріали заповідника розповідають про життя гетьмана
України Богдана Хмельницького, історію українського козацтва та
етапи становлення нашої державності.
Чигирин - славетна столиця української козацької держави (16481676) та резиденція гетьмана України Богдана Хмельницького.
Стоїть в селі Суботові
на горі високій
домовина України,
широка, глибока.
290
ото церков Богданова.
Там-то він молився,
щоб москаль добром і лихом
з козаком ділився...
(Т.Г.Шевченко)
Під Замковою горою бронзовий кобзар оспівує звитягу славетних
козаків, що билися за волю неньки-України.
Черкащина тісно пов'язана з ім'ям Богдана Хмельницького. Тут, у
с. Суботов майбутній гетьман України провів свої дитячі роки.
Із Чигирина гетьман керував збройними силами у Визвольній
війні українського народу середини XVII ст.
Сьогодні у Чигирині є музей Богдана Хмельницького. У ньому зібрано
рiзнi речi — від речей першої необхідності до яскравого розкошу
козацьких часів.
Холодний Яр – місце, яке має унікальний ландшафт, флору та фауну.
Місце, де представлені всі епохи існування людства. Місце, яке
просякнуто нескоримим українським духом й розумінням нашої
понівеченої історії.
Холодний Яр і Чигирин — це місця, де витає непокірний дух
козацької вольниці і славетних керівників гайдамацьких загонів,
ватажка Коліївщини Максима Залізняка та інших звитяжних захисників
України, керівників повстань проти гнобителів українського народу.
Виступ ІV групи
Слайди 27-33
291
Стоїть над річкою Россю
Прекрасне місто Корсунь
Купається у росах
Прозора давнина
Духом звитяги, мужності та прадавньої слави овіяна Корсунщина земля легендарного людського подвигу. Тут також багато пам'яток
археології, архітектури, історії, мистецтва та природи.
24 січня – 17 лютого 1944 р. Під час Великої Вітчизняної війни на
Корсунщині відбулася одна із найбільших операцій по оточенню і
знищенню 60-тисячного ворожого німецько-фашистського угруповання
– Корсунь-Шевченківська операція, в ході якої 14 лютого 1944 р.
Корсунь було визволено.
3 травня 1944 р. місто стало називатись Корсунь-Шевченківським.
Окрасою Корсуня-Шевченківського є палацово-парковий ансамбль
XVIII – XIX ст., який знаходиться в межах Корсунь-Шевченківського
державного історико-культурного заповідника. Влітку місто просто
утопає в зелені.
Виступ V групи
Слайди 34-44
Багато
легенд
складено
про
Умань.
Місто
героїчної
та
багатостраждальної долі. Ним володіла польська шляхта, його палили й
розгромлювали вщент татари і турки, але місто
знову й знову
піднімалося з попелу. В Умані донині знаходять залишки підземних
ходів, які служили місцевим мешканцям сховищами і своєрідними
укріпленнями.
292
В Умані деякий час перебував Юрко Хмельниченко, син Богдана
Хмельницького. Потім був Максим Залізняк. Був Гонта.
В Умані розташований всесвітньо відомий дендрологічний парк
"Софіївка" — перлина садово-паркового мистецтва, зразок пейзажнопаркової композиції з каменю, води, зелені, архітектурних споруд та
скульптур, історія якого нараховує сьогодні 216 років. Заснований парк
багатим польським магнатом Станіславом Потоцьким на честь дружини
— красуні-грекині Софії і був подарований їй до дня іменин у травні
1802 року.
Старовинними алеями парку бродили Олександр Пушкін і Тарас
Шевченко, Іван Котляревський і Максим Рильський.
Виступ VІ групи
Слайди 45-49
Завітайте у Черкаси
Спадають до Дніпра мов сходинки тераси
На рівнім плато будинки і сади
Це вільне місто козаків - Черкаси
То князь Мстислав полки привів сюди.
Черкаси – одне з найбільш мальовничих українських міст на
правому березі Дніпра з населенням понад 300 тис. чоловік. Це
адміністративний,
економічний,
науковий
і
культурний
центр
Черкаської області. У міста довга історія, повна драматичних і
героїчних подій.
293
За час своєї історії місто не раз було стерте з лиця землі, але знову і
знову воно відбудовувалося. От чому в місті майже не збереглися
історичні архітектурні пам'ятки.
На пагорбі, де сьогодні височіє скульптура Батьківщини-Матері,
за свідченням археологів, у давнину була фортеця, яка боронила
населення від завойовників.
У Велику Вітчизняну війну – під час оборони Черкас і у дні їх
визволення – на цьому місці точилися запеклі бої.
Черкаський
край
неможливо
уявити
без
такої
визначної
особистості як В.Симоненко. На його могилі у Черкасах у 1997 р.
встановлено бюст.
Чужих країв ніколи я не бачив,
Принад не знаю їхніх і окрас,
Та вірю серцем щирим і гарячим:
Нема землі такої, як у нас…
Василь Симоненко
Виступ VІ групи
Слайди 50-51
Заповідник "Трипільська культура"
Особливе місце на Черкащині займають пам"ятки трипільської
археологічної культури – яскравої сторінки світової історії, культури,
яка існувала в 3-4 тисячоліттях до н.е. В 2002 році на Черкащині був
створений єдиний в Європі державний історико-культурний заповідник
294
"Трипільська культура" до якого увійшла територія 12 поселень
площею 450 га.
Трипільська культура – одна з найбільших явищ стародавньої
історії Європи. За рівнем соціально-економічного розвитку трипільці
підійшли до рівня цивилізації Єгипту та Близького сходу. Навіть
Єгипетські піраміди молодші за трипільські поселення-гіганти.
Мисливський палац Шувалова, м. Тальне
Тальнівський район
Слайд 52
Тальне вперше згадується в документах під 1664 роком (за іншими
даними, під 1609 роком, коли це поселення придбав В.Калиновський),
але аж до 1938 року це було звичайне селище серед лісів. Майже
століття — 1725-1823 роки — ним володіли магнати Потоцькі — поміж
іншими і Станіслав Щенсни і його дружина Софія.
Тут є замок, вибудований у стилі гальських замків XVI століття,
що має 3 вежі, ліпнину, вкриті черепицею дахи, флюгер.
Кам’янський заповідник. Зелений будиночок
Слайд 53
До складу заповідника входять літературно-меморіальний музей
О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського, історичний музей та картинна галерея.
Літературно-меморіальний
музей
О.С.
Пушкіна
і
П.І.
Чайковського, заснований в лютому 1937 року, розміщений в одному з
295
флігелів
колишньої
садиби
Давидових,
так
званому
Зеленому
будиночку, спорудженому на початку ХІХ ст.
В експозиції літературно-меморіального музею О.С.Пушкіна і
П.І.Чайковського представлені меморіальні речі родини Давидових,
особисте піаніно П.І.Чайковського, прижиттєвий портрет композитора,
написаний в Кам'янці, інші цікаві речі.
Пам'ятний знак «Слава праці»
Слайд 54
В Канівському районі за 10 км від Дніпра розташоване село
Межиріч. На широкій заплаві Росі височить піраміда, дбайливо
складена з різноманітних гранітних валунів. Її в 1914 році, напередодні
I світової війни, побудували мешканці навколишніх сіл. Так селяни
вирішили подякувати меліораторам, що осушили заплаву річки і
"відвоювали" у природи величезний шматок доброї та родючої землі.
- Ось і закінчується наша телепередача про рідний край
Черкащину. Дякую всі кореспондентам за цікаву інформацію. А
зараз давайте згадаємо про що ми дізналися і проведемо гру
«Знайди підписи до ілюстрацій»
Гра «Знайди підписи до ілюстрацій»
(на дошці окремо підписи та ілюстрації)
296
Національний
заповідник
«Батьківщина Тараса
Шевченка»
Шевченківський національний заповідник
Національний історико-культурний заповідник «Чигирин»
297
Національний історикокультурний заповідник
«Чигирин»
Корсунь-Шевченківський Державний історико-культурний заповідник
Дендропарк «Софіївка» в Умані
298
м. Черкаси
Заповідник «Трипільська культура»
- Давайте створимо «Скриньку», яку будемо поповнювати новими
знаннями і, за потреби, користуватися вже набутими вміннями.
Вправа „Скринька”.
Хід вправи
Кожний учень має сказати „Я кладу у скриньку ...” і
називає те, що він взяв для себе від сьогоднішнього
заняття, які думки викликав опрацьований матеріал, чи хотілося б йому
продовжувати досліджувати дану тему.
299
Урок 8. Тема. Державні свята.
Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися –
самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії;
загальнокультурної
–
дотримуватися
норм
мовленнєвої
культури, зв’язно висловлюватися в контексті змісту; соціальної
– проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням інтересів
та потреб інших; громадянської – знати свої обов’язки та права,
виробляти раціональні прийоми виконання домашніх завдань;
предметних компетентностей: узагальнити знання учнів про
державні
свята
України,
дослідити
їх
зміст,
розвивати
пізнавальні інтереси учнів, виховувати патріотичне ставлення
до свого народу, держави, почуття гордості за рідний край.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
300
Обладнання:
мультимедійний
проектор,
відеозаписи,
ілюстрації, мапа України, Конституція України,
мікрофон,
плакат « Державні
символи України», аудіозапис гімну України.
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Когні
тивні
рівні
Конкретизовані
навчальні цілі
- знає
скільки
Знання
державних
свят
Перелік завдань –
Навчальнозапитань, які
методичне
забезпечують досягнення забезпечення
конкретизованих цілей
є
- Які державні свята
і
ви знаєте? Назвіть
називає їх;
їх.
- має поняття про те
коли
вони
відзначаються.
- Розуміє
державних
українського
значення
свят
для
Розуміння
походження
- Назвати
пояснити
символів
держави;
- тлумачить
невідомих
Перегляд
презентації
народу,
досліджує їх зміст.
- може
- Навіщо потрібні
свята?
значення
слів
за
допомогою довідкової
основні
державні символи;
- Чому наша держава
вибрала прапор
синьо - жовтого
Додаткова
кольору?
- Коли виконується
література
Державний Гімн?
- Довідкове
бюро.
літератури.
(пояснення значення
слів)
301
Застосування
- Використовують
практичний
- Ознайомлення
досвід
зіставляють
із
текстом
( с.72-73)
- Гра «Впізнай свято»
Ілюстрації
прочитаним текстом.
- Орієнтуються
статтях
Аналіз
і
з Підручник
в
Конституції
України
і
знаходять
потрібну статтю.
- Знайдіть в
Конституція
Конституції України України
статтю, в якій
говориться про День
Конституції .
Пояснює
значення
прислів’я і співвідносить
свята
його
прислів’я.
з
відповідним
святом.
Синтез
- Поясніть до якого
складено
- Як відроджувати і
Висловлює
оцінні
судження
збагачувати традиції
щодо
збереження
відродження
та
традицій
рідного краю?
Конкурс
на
кращу
емблему свята.
Оцінювання
українського народу.
Оцінюють свою роботу
Технологія
та роботу однокласників
«Незакінчене речення»
на уроці;
Висловлюють судження
відносно
почутого
на
уроці.
302
Ілюстрації
Хід уроку
I.
Організаційний момент.
1.
Енергізатор «Сонечко»
Посміхніться, як сонечко. Закрийте очі. Уявіть, як сонячне тепло
розливається по всьому вашому організму.
Візьміть за руки сусідів ліворуч і праворуч. Відчуйте тепло їх
рук і подаруйте їм своє. Побажайте у думці здоров’я природі, собі
та всім людям на землі. І ви будете здорові.
2. Той дивний край, що зветься Батьківщина –
то найдорожча серденьку земля!
Бо ти вродивсь у незалежній Україні,
Ти чув солодку пісню солов’я!... ( А. Ткаченко)
II.
Повідомлення теми та мети уроку.
Сьогодні ми ознайомимося із державними святами нашої країни.
- Як ви розумієте словосполучення державне свято? (Відповіді
дітей.)
- Навіщо потрібні свята?
– Український народ працьовитий. Але в його буденному житті, попри всі
негаразди, важливе місце посідають свята й урочистості, в яких втілюється
душа народу, національні особливості і традиції українців. Вони
урізноманітнюють і пожвавлюють будні, дають можливість відпочити,
набратися духовної та творчої наснаги.
—
Які державні свята України ви знаєте?
—
Сучасний перелік державних свят, складався ще на початку
1990-х років. За своїм змістом він є компромісним варіантом між
новітніми державними святами доби незалежності та пам’ятними
303
датами радянської доби. Серед свят, які було запроваджено, є ті, що
пов’язані із здобуттям Україною державності (28 червня – День
Конституції України, 24 серпня – День Незалежності України). В
системі українських державних свят тільки День Конституції
встановлюється прямою нормою Конституції України, ст. 161 («День
прийняття Конституції України є державним святом - Днем
Конституції України»), а відзначення Дня незалежності, встановлено
постановою Верховної Ради України від 20 лютого 1992 року №
2143-XII «Про День незалежності України », де вказується, що він
має щорічно відзначатися як державне загальнонародне свято
України.
В Україні також відзначаються, у ранзі вихідних, релігійні свята
християнської конфесії: Різдво Христове, Пасха (Великдень), Трійця.
Перелік свят та неробочих днів визначено Кодексом законів про працю
України (Затверджено Законом № 322-VIII (322 a-08) від 10.12.71 ВВР,
1971, додаток до № 50, ст. 375 ) Ст. 73 «Святкові і неробочі дні».
Видатні події – знаменні дати, які мають загальнонаціональну цінність,
особливе історичне або суспільно-політичне значення, відзначаються в
Україні як державні свята і є офіційними вихідними.
В цілому в Україні визначено 9 свят, які мають загальнонаціональний
характер та є вихідними днями.
На сьогоднішній день в Україні святами визначені:
1 січня – Новий Рік
7 січня – Різдво Христове
8 Березня – Жіночий день
1-2 травня – День солідарності трудящих
Пасха (квітень, травень, за місячним календарем)
9 травня – День Миру і Перемоги
Трійця – через 40 днів після Пасхи,
304
28 червня – День Конституції,
24 серпня – День Незалежності.
Вивчення нового матеріалу.
III.
На минулому уроці ви поділилися на групи, і кожна група
отримала завдання знайти матеріали і підготувати розповідь про
певне державне свято.
1.
Новий рік (1-ша група учнів)
Одне з головних та найулюбленіших свят
не лише українців, а й багатьох інших
народів.
Незмінні атрибути цього свята –
ялинка, прикрашена іграшками, Дід Мороз та
його онука – красуня Снігуронька. У всіх регіонах нашої країни для
дітлахів проводяться новорічні вистави, для
дорослих – різні розважальні заходи. Україна зустрічає Новий рік
гучними
веселими
компаніями,
підіймаючи
келихи
ігристого
шампанського опівночі!
—
1 січня офіційне і народне свято початку нового року, перший
день року. У давніх слов'ян, як у багатьох землеробських народів
Європи, рік розпочинався навесні. Новий рік в Україні колись
святкували 1 березня, а подекуди й 1 квітня як початок весни і нового
господарського сезону.
—
Із прийняттям християнства Новий рік почали святкувати 1
вересня. Цар Петро І спеціальним указом переніс святкування з
вересня на січень, як в інших країнах Європи.
Наші предки зустрічали Новий рік з квітучою вишнею. Незадовго
до свята діжку, в якій росло деревце, вносили в хату. У теплі
розвивалися бруньки, і дерево рясно вкривалося ніжним біло-рожевим
305
цвітом. Навколо новорічної вишні люди водили хороводи, співали
пісень. Квітуче деревце залишалося в хаті аж до весни. Потім його
висаджували в землю.
Ялинки в будинках почали ставити з кінця XIX століття в багатих
сім’ях. За радянської влади офіційний початок року змістився на 14
днів уперед. Проте церковне відзначення не змінилося. Відтак у нас
співіснують дві дати початку року: офіційна — 1 січня і релігійна —
14 січня.
2.
Різдво
Христове
(відзначається
за
православним календарем 7 січня) (2 - га
група учнів)
Особливо врочисто і красиво відзначається в
Україні Різдво Христове. Українці прославляють одну
з найвеличніших подій у Християнській релігії –
народження Сина Божого Ісуса Христа. Традиційно
Різдво – родинне свято, 6 січня, у Святвечір, готують
святкову вечерю. За стародавнім звичаєм, на стіл подаються 12 пісних
страв, головна з них – солодка кутя. Коли зійде перша зірка, всі члени
родини сідають вечеряти, щиро вітаючи один одного: “Христос
рождається. Славімо Його!”
Згідно з Євангелієм Ісус Христос народився в часи правління
імператора Августа в юдейському місті Віфлеємі у сім'ї теслі Йосипа
Обручника з Назарету в його нареченої Марії (Богородиці й
Пріснодіви), які прибули до Віфлеєму для участі в перепису населення).
Через відсутність місця в готелі родина була змушена переночувати в
печері, що використовувалася як хлів для укриття худоби від непогоди.
Під час народження Христа над печерою зійшла Віфлеємська зірка, яка
вказала про цю подію трьом волхвам (мудрецям). Першими прийшли
306
поклонитися Христу пастухи, яким про цю подію сповістив янгол,
потім волхви. Волхви піднесли Христу дарунки — золото, ладан .
7–8 січня свято “ виходить на вулиці ”: у ці дні люди ходять в
гості та діляться радістю з ближнім. Різдвяні колядницькі ватаги
споряджали переважно парубки. Вони заздалегідь вибирали ватага,
себто керівника, «міхоношу», «козу», «пастуха з пугою» тощо. «Козу»
зодягали у вивернутий вовною назовні кожух, прилаштовували
солом'яні роги, хвіст і дзвіночок на шию; в інших регіонах були свої
відмінності, зокрема ватага супроводжували «циган», «лікар», «смерть
з косою» тощо. Проте обов'язковим атрибутом
мала бути рухома зірка, яку постійно носив
ватаг.
3.
8 Березня – Міжнародний жіночий
день (3- тя група учнів)
Його було встановлено в 1910 році на другій
міжнародній
конференції
соціалістів
за
пропозицією Клари Цеткін, як день міжнародної
солідарності трудящих жінок в боротьбі за
рівноправність з чоловіками.
У 1913 році міжнародний жіночий день 8-го березня вперше
відзначили в Росії. Сталось це в Петербурзі під гаслом боротьби за
економічну й політичну рівноправність жінок з чоловіками.
Міжнародний жіночий день має давні традиції. Виявляється, його
відзначали ще в Стародавньому Римі як матрони, так і їхні рабині.
Перші отримували подарунки від чоловіків, другі - вихідний. І ті, й
інші вирушали до храму Вести - хранительки домашнього вогнища.
У слов’ян вкоренилась інша традиція - святкувати День матері .
307
МАМИН ДЕНЬ
В мене клопоту багато —
Я готуюся до свята.
Хочу встати на світанні,
Щоб зробить дарунок мамі.
Промінь зазирнув в віконце:
«Зачекай, будь ласка, сонце!
Треба ж ще букет зібрати,
Квіточок в садку нарвати.
Хай спочине люба ненька».
Я зібралася хутенько
Та босоніж вийшла з хати,
Чебрецю зібрала й м'яти.
Я побігла край доріжки
(Росять роси босі ніжки).
Маків вирвала барвистих,
Наче сонце, променистих.
Ось уже і сонце встало.
Я матусю привітала.
Каже мама: «От так квіти,
Це, мабуть, найкращі в світі!»
Т. Корольова
4.
ВЕЛИКДЕНЬ
(4- та
група учнів)
Вели́кдень — день, у який
християни
святкують
Воскресіння
Ісуса Христа, що сталося на третій
день по його смерті. Свято називають
308
ВЕЛИКДЕНЬ
також Пасха або Паска. Є найважливішим християнським святом,
котре виказує радість з приводу перемоги Божого Сина над смертю та
вічним забуттям. У Воскресінні християни бачать підтвердження
життя після смерті, що і є головним змістом святкування.
В Україні святкувати Пасху почали наприкінці першого
тисячоліття, з приходом християнства. Ісус Христос, за біблійним
сюжетом, воскрес рано-вранці і Воскресіння супроводжувалось
великим землетрусом — ангел небесний відвалив камінь від дверей
гробу Господнього. На світанку жінки-мироносиці Марія Магдалина,
Діва Марія, мати Якова та Соломія прийшли до гробу з пахощами,
щоб покрити тіло Ісуса, але побачили відвалений камінь і порожню
труну. Тоді схвильованим жінкам з'явився ангел та сповістив про
Воскресіння Господнє.
Відстоявши у церкві всеношну службу і освятивши заздалегідь
зібрані продукти, люди сідали за святковий стіл. Великодню
передував найсуворіший піст (пам'ять про страждання Христа), тому
пасхальній трапезі надавалося особливого значення. Чим багатшим
буде стіл, тим ряснішим - урожай. Важливе місце на столі займали, як
правило, паски і писанки.
У різних регіонах України існували звичаї, пов'язані з
фарбованими яйцями. Після відвідування церкви, перед розговінням
всі вмивалися з миски, в якій були крашанки і
дрібні монети. Це забезпечувало здоров'я і
красу.
Фізкультхвилинка
5.
Трійця (6- та група учнів)
На “ Зелені свята ” (так в народі
називається християнське свято Трійці) хату і
309
двір прикрашали зеленими гілками верби, липи, клену. Підлогу
застеляли гілочками м'яти, любистку, чебрецю. До цього свята
належить цікавий обряд “ завивання берези ” або “ водіння куща ”.
Дівчинку або молоду дівчину прикрашали квітами, зеленню і водили
по селу. Цим обрядом і спеціальними піснями хотіли вимолити у
природи багатий урожай.
Цей день — русалчин Великдень. Господині роблять жовті
крашанки та роздають їх дітлахам. Ніхто не повинен працювати,
оскільки русалки можуть розгніватися, що їх не вшановують, і
наробити шкоди господарству, наприклад, зіпсувати посіви. Щоб
задобрити русалок, дівчата замішують тісто на свяченій воді, печуть
хліб і відносять його на поле — пригощають мавок і русалок. За
народними віруваннями, якщо сплести вінок для русалки й залишити
його в лісі, то русалка на знак подяки пошле дівчині багатого
нареченого.
Зелені свята нерозривно пов'язані з піснями. По-перше, це маївки.
Маївки — твори календарної обрядовості, назва яких, можливо,
походить від «маяти» (прикрашати зеленню) або «мавки» (духи лісу
та поля). Ними супроводжувались усі
обряди Зеленої (Клечальної) неділі та
пов'язані
з
нею
Найпоширенішим
ігрища
тут
є
молоді.
мотив
замаювання хат, подвір'їв.
6.
Міжнародний
день
солідарності трудящих (6- та група
учнів)
—
310
День
міжнародної
солідарності трудящих відзначають уже понад 100 років. Першого
травня 1886 року в Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго та інших містах
США робітники оголосили страйк проти 10-15-годинного робочого
дня й поставили вимогу до власників фабрик зробити робочий день 8годинним. Зупинилися всі підприємства, люди цілими сім’ями
вийшли на вулиці. Демонстранти були розстріляні поліцією. Трудящі
інших країн підтримали тоді чікагських робітників. А потім вирішили
завжди святкувати цей день, щоб кожний трудівник пам’ятав —
потрібно допомагати один одному.
Із 1890 року 1 Травня — це Міжнародний день солідарності
трудящих.
В Україні цей день уперше святкували у Львові в 1890 році, а в
Києві — в 1894 році. Робітники вийшли на демонстрації, вимагали
поліпшення умов життя і скорочення робочого дня. Нині 1 травня
люди відмічають як День праці і миру.
7.
День Перемоги
(7-ма група
учнів)
—
Свято перемоги радянського
народу над фашистською Німеччиною в
роки Великої Вітчизняної війни 1941 —
1945
років.
Щороку 9
травня, коли
розцвітає все довкола, коли щедрі сонячні
промені посилають на землю своє тепло,
людство святкує велике і святе свято — День Перемоги нашого народу
у Великій Вітчизняній війні.
22 червня 1941 року о четвертій годині ранку фашистська
Німеччина без оголошення війни по-варварськи напала на нашу
Батьківщину. 1418 днів тривала війна і закінчилась повним
розгромом фашистських військ. Пізно ввечері 8 травня 1945 року у
311
передмісті Берліна акт про повну і беззастережну капітуляцію
Німеччини підписав генерал-фельдмаршал Кейтель.
День Конституції (8-ма
8.
група учнів)
—
п’ятою
України
28 червня 1996 року
сесією
Верховної
прийнята
Ради
Конституція
України — Основний Закон нашої
держави. Прийняття Конституції –
це знаменне утвердження України як
молодої
суверенної
демократичної
держави,
важливий
крок
у
забезпеченні прав людини і громадянина.
—
Слово конституція походить із латинської мови і означає
«устрій, установлення». У Конституції говориться про основні права та
обов’язки громадян України.
—
День Конституції України — єдине державне свято, що
встановлено власне Конституцією.
—
Знайдіть в Конституції України статтю, в якій говориться
про День Конституції України.
Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним
святом - Днем Конституції України.
Конституція , з тобою
Ми йдемо в нове життя!
Будь великим Правом і Законом,
Щоб примножувати щасливе майбуття.
Святкування Дня Конституції має переважно офіційний характер. У
столиці і регіонах відбуваються різноманітні урочисті заходи.
312
День Незалежності України
9.
(9-та група учнів)
24 серпня 1991 року Верховна
Рада
України
проголошення
прийняла
Акт
незалежності
України, за яким Україна є
самостійною державою. Нашій
незалежній державі виповнилося
21 рік.
Опорні поняття (довідкове бюро):
Референдум – голосування;
Незалежний - вільний;
Акт – документ.
А 1 грудня 1991 року в Україні вперше відбувся Всеукраїнський
референдум.
Більшість
громадян,
які
брали
у
ньому
участь,
проголосували за те, щоб Україна стала незалежною. Здійснилась
віковічна мрія українського народу, який сказав тверде і остаточне
" Так ” 1 грудня 1991 року.
Свято незалежності омріяне та виплекане багатьма поколіннями
героїчних борців за волю і незалежність України. За короткий час в
історичному
вимірі
Українська
держава
перетворилася
на
самодостатній організм з власною економікою, фінансово-грошовою
системою, владними структурами, збройними силами, політичними та
культурно-освітніми
інституціями,
тобто
всіма
необхідними
атрибутами державності.
—
Виборовши волю, Україна має свої державні символи:
Герб, Прапор і Гімн, які уособлюють її історії, її сутність. (Обговорення
плакату «Державні символи України».)
313
В основу сучасного Державного Гімну України покладено мелодію
пісні композитора XIX століття Михайла Вербицького на слова Павла
Чубинського «Ще не вмерла України».
—
А коли виконується Державний Гімн? (Відповіді учнів.)
—
Як потрібно поводитися, коли лунає мелодія Державного
Гімну? Послухаймо його! (Лунає аудіозапис Гімну України, всі учні
підводяться і співають разом із учителем.)
- Діти, коли ми відзначаємо День Державного прапора України?
Так, 23 серпня.
- Чому наша держава вибрала прапор синьо - жовтого кольору?
«... І стяг синьо-жовтий – над нивами й водами, в небі твоїм на
вітрах степових...»
Для нашої, залитої світлом країни, жовтий та синій кольори були
найбільш підхожими. Ці кольори давали народові любов до природи,
яку він бачив саме в жовтім та лазуровім забарвленні: золотистий степ,
синє небо, синє море, ріки з жовтими очеретами й рудими скелями.
Символами України є чисте небо – символ миру й пшеничне поле –
символ достатку.
"Державний прапор України – стяг із двох рівновеликих смуг
синього і жовтого кольорів ” (зі ст.20 Конституції України).
Україно, соборна державо,
Сонценосна колиска моя,
Ще не вмерла й не вмре твоя слава,
Завойована в чесних боях!
Живи та міцній, Українська державо!
Вмирали у битвах мільйони борців,
Щоб стяг синьо-жовтий піднявсь величаво
314
Й над Києвом стольним віки майорів!
Україна — край мій рідний,
Від Кавказу до Карпат,
І веселий, і свобідний,
І великий, і багатий.
Де є в світі кращі ріки,
Як Дністер, Дніпро-Славутич?
Хто покине їх навіки,
Тому в серці вічна смута.
IV. Узагальнення і систематизація нового матеріалу.
1. Робота над прислів’ями.
- Поясніть до якого свята складено прислів’я.
У дитини заболить пальчик, а в мами – серце.
Трійця відкриває ворота справжньому літечку.
На Новий рік прибавилось дня на заячий скік.
Мир будує – війна руйнує.
Хоч важка була дорога, зате наша перемога.
Заглянуло сонце і в наше віконце.
2. Гра «Впізнай свято»
– На дошці плакати із зображенням предметів. Назвіть до якого свята ці
предмети . Чому?
3. Тести
Державні свята України – це…
a) День Конституції;
б) День Незалежності України;
в) День Святого Валентина.
315
День Незалежності України відзначаємо?
a) 28 червня;
б) 24 серпня;
в) 9 травня.
На яке свято ходять колядники?
a) Різдво Христове;
б) Великдень;
в) Новий рік.
Коли Україна відзначає День Конституції?
a) 28 червня;
б) 24 серпня;
в) 9 травня.
На яке свято ми печемо паски?
a) Трійця;
б) Великдень;
в) Різдво Христове.
На яке свято ми готуємо 12 страв?
a) Новий рік;
б) Великдень;
в) Різдво Христове.
Взаємоперевірка, оцінювання
4. Конкурс на кращу емблему свята.
V.
Підсумок уроку, оцінювання результатів.
Технологія «Незакінчене речення» (Продовж речення)
– Сьогодні на уроці я дізнався про …
- В мене вдома відзначають … так...
- Ми побачили, що наш народ має свої звичаї, традиції святкування.
316
Треба їх вивчати, не забувати, передавати наступним поколінням. В
усі часи поганою вважалася та дитина, яка не берегла традиції батьків.
Ви, діти, маєте можливість відроджувати і збагачувати традиції рідного
краю.
Але щоб гарно відпочивати, треба багато і старанно працювати.
Оцінювання.
– Як же ми з вами сьогодні попрацювали? Так, як ви працювали в
групах, то роботу кожного в групі оцінить група.
VI.
Домашнє завдання
Опрацювати с. 71 – 74, відповісти на питання.
Намалюйте листівку – привітання до улюбленого свята.
Урок 9. Тема. Народні свята. Свята зимового циклу.
Мета. Розширити світогляд дітей, систематизувати знання про свята;
учити осмислювати культурні традиції, звичаї українського народу;
прищеплювати любов до своєї Батьківщини, до історичного і
самобутнього
образу
свого
народу;
317
розвивати
допитливість,
пробуджувати інтерес до вивчення народних витоків святкування
різних дат.
Обладнання. Ілюстративний матеріал за темою уроку, презентація
« Зимові свята».
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Когнітивні Конкретизовані
рівні навчальні цілі
Перелік завдань – запитань, Навчальноякі
забезпечують методичне
досягнення
забезпечення
конкретизованих цілей
Розуміння
Знання
Знає, які свята
відносяться
до Дібрати пояснення до слова
зимового циклу;
«кутя», «писанка»;
« клечання».
називає
ігри;
зимові
вибирає
тлумачення
лексичного
значення слова.
пояснює значення
народних
українських
традицій;
пояснює
важливість
народних звичаїв.
Презентація
Пояснити «Чому треба знати
обряди та культуру свого
народу?»
318
Застосування
Аналіз
Синтез
Оцінювання
Використовує
практичний досвід і
зіставляє
із
почутим
та
побаченим
матеріалом
Ознайомлення з колядками Презентація
та щедрівками.
Виконання
щедрівок
колядок
та
Аналізує життєві Опрацювання матеріалу із Презентація
ситуації
і презентації « Зимові свята»
співвідносить
власні думки із
побаченим
і
почутим.
Розв’язування
кросворда
Дати відповідь на питання Презентація
кросворда
Презентація
Оцінюють
свою
роботу на уроці;
висловлюють
судження відносно
почутого на уроці.
Технологія
«Незакінчене речення».
Рефлексія уроку.
Хід уроку
І. Організація класу.
ІІ. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування за темою уроку.
2. Заслуховування
коротких
повідомлень
про
відомі
архітектурні споруди.
3. Створення фотомонтажу за матеріалами, зібраними дітьми
під час пошуково-творчої роботи.
ІІІ. Повідомлення теми уроку
319
Сьогодні на уроці ми поговоримо про свята зимового циклу, яких
з нетерпінням очікують і діти, і
дорослі. Свята несуть із собою
веселощі та розваги, ігри на свіжому повітрі, співи та танці.
Ми ознайомимося з історією виникнення зимових свят, цікавими
іграми, народними піснями, колядками і щедрівками.
ІV. Актуалізація опорних знань учнів
1. Розповідь учителя з елементами бесіди.
Кожна країна, кожен народ має свої звичаї, які виробилися
протягом багатьох століть. Цікавими звичаями та обрядами багата і
наша країна. Український письменник Олекса Воропай писав:
« Народні звичаї – це ті прикмети, за якими розпізнається народ не
тільки в сучасному, а й у його історичному минулому. Звичаї, а також
мова – це те, що об’єднує окремих людей в один народ, в одну націю.
Ще давньоукраїнські традиції ввійшли у наші звичаї, і тепер ми собі не
уявляємо Різдва без куті, Великодня – без писанки, Святої Трійці – без
клечання».
- Про які народні звичаї нагадує нам письменник?
- У яку пору року відзначають ці народні свята?
- Які слова виявилися незрозумілими?
- Що таке кутя, писанка, клечання?
Кутя – обрядова каша з ячмінних або пшеничних зерен, яку вживають
із солодкою підливою напередодні Різдва чи Водохреща.
Писанка – розмальоване великоднє куряче або декоративне дерев’яне
яйце.
320
Клечання– відрубані гілки з листям, якими на Зелені свята
прикрашають хату, двір; зелена рослинність, зелень.
- Які ще стародавні українські звичаї ви знаєте?
- Яких звичаїв дотримуються зараз?
- Які народні свята відзначають у вашій родині?
- Чи подобаються вам народні звичаї і обряди? Чим?
- Як ви розумієте ви розумієте вислів: « Нового тримайся, але й
старовини не цурайся»?
- Чому треба шанувати звичаї своїх прадідів?
Висновок. Кожна людина повинна знати корені свого народу, його
традиції, обряди, культуру та історію.
- Сьогодні ми поговоримо про свята зимового циклу.
Демонстрація слайдів
Перегляд презентації « Зимові свята»
V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу.
321
Бесіда
- Як
в
стародавні
часи
українська родина
готувалася
до
Святвечора?
- Скільки святвечірніх страв готувала господиня? Хто їй в цьому
допомагав?
- Що робив в цей час господар?
- Чому в цей вечір вся родина повинна бути вдома?
- Як у вашій родині готуються до Різдва?
- Чи готує мама або бабуся якісь особливі страви на Святвечір?
- Як ви допомагаєте готуватись до свята?
- Хто з вас ходив колядувати чи щедрувати?
- Що давали вам господарі?
- Які колядки, щедрівки ви знаєте?
(Виконання
колядок
322
та
щедрівок).
- Яким святом закінчуються зимові свята?
VІ. Закріплення матеріалу, поданого на уроці.
Розв’язування кросворду:
1. Як називається християнське свято на честь народження Хреста?
( Різдво )
2. Як називається старовинна українська обрядова пісня, де
висловлюють добрі побажання господарям? ( Щедрівка )
3. Назвіть страву, що готується тричі під час різдвяно-новорічних
свят? ( Кутя )
4. Крім куті господиня варить ще одну страву з сухих фруктів, як
вона називається? ( Узвар )
5. Що носила з собою ватага хлопчаків - колядників?
( Зірку )
6. Кого вони водили за собою під час колядування? ( Коза )
7. Що обов’язково додають до куті ? ( Мак )
8. Як
називається
найбільше,
завершальне
новорічного циклу? ( Водохреща )
323
свято
різдвяно-
VІІ. Підсумок уроку, оцінювання результатів, рефлексія.
Технологія «Незакінчене речення» (Продовж речення)
- Сьогодні на уроці я дізнався…
- Свою роботу на уроці оцінюю….
Урок 9. Тема. Народні свята в Україні. Свята літнього циклу.
Мета:
формування ключових компетентностей:
вміння вчитися – організовувати своє робоче місце,
планувати
свої дії; загальнокультурної – володіти
досягненнями культури,
народними традиціями;
соціальної – продуктивно співпрацювати з різними
партнерами в групі, проявляти ініціативу; з ІКТ –
здатність орієнтуватися в інформаційному просторі,
володіти й оперувати інформацією.
предметних компетентностей:
поглибити і розширити знання учнів про народні літні
свята,
їх
активізувати
виникнення
та
пізнання
всенародне
культурної
значення;
спадщини,
викликати інтерес до традицій українського народу у
відзначенні
літніх
свят;
розвивати
пам’ять,
спостережливість; виховувати шанобливе ставлення
до традицій українського народу.
Тип уроку:
урок вивчення нового матеріалу.
Особливості проведення уроку: урок розроблений з використанням
інтерактивних технологій, мультимедійної презентації, ілюстрацій.
Обладнання:
мультимедійний проектор, мікрофон, ілюстрації,
324
роздатковий матеріал.
Використана література:
1. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис, К.,
«Велес», 2005, 528 с.
2. Ковальчук О.В., Українське народознавство. К., «Освіта», 1992,
176 с.
3. Скуратівський В. Місяцелік. К., «Мистецтво», 1993, 208 с.
4. Українські традиції і звичаї. Х., «Фоліо», 2006, 318 с.
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Когнітивні Конкретизовані
рівні
навчальні цілі
Перелік завдань-
Навчально-
запитань, які
методичне
забезпечують
забезпечення
досягнення
конкретизованих
цілей
Розуміння
Знання
Знає про свої
Розповідь.
Ілюстрації.
звичаї, традиції та Дібрати пояснення до
обряди; вибирає
слів «звичай»,
Роздатковий
тлумачення слів
«традиції», «обряд».
матеріал
Розташовує
Гра «Розсипанка»
Мультимедійний
слова;
Повідомляє про
проектор
Пізнає матеріал
святкування свят
Презентація
про літні народні «Трійця», «Івана
свята
Купала»
325
Застосування
Використовує
Робота в парах. Гра
Презентація
практичний
«Розминка пам’яті»
досвід;
Читання тексту
Будує судження
«Зелені свята» та
Підручник,
за прочитаним
«Іван Купало»
с. 62-64
Робота в групах.
Презентація
розпізнає
Творча робота в
Ілюстрації
символи до свят;
групах.
аналізує життєві
Рольова гра
Роздатковий
ситуації.
(імітаційні ігри).
матеріал
Складає твір-
Робота в творчій
Ілюстрації
мініатюру;
групі.
доводить
Робота в групах
Презентація
Оцінює свою
Технологія
Презентація
роботу на уроці,
«Мікрофон».
висловлює
Рефлексія
текстом
Співвідносить
Синтез
Аналіз
прислів’я до
пори року;
важливість
святкування
Оцінювання
народних свят
судження про
почуте на уроці;
робить висновки
про відзначення
народних свят в
Україні
Хід уроку
326
І. Організаційний момент
- Послухайте рядки вірша Л.Костенко, які підкажуть, про що ми
будемо вести мову на уроці.
Буває часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,Оці степи, це небо, ці ліси –
Усе так гарно, чисто, незрадливо.
Усе, як є – дорога. явори,
Усе моє, все зветься… (Україна).
-
Ми будемо говорити про Україну.
ІІ. Перевірка домашнього завдання
1.
Бесіда.
-
Про що ми говорили на попередньому уроці? (Про народні
зимові свята).
-
Які народні свята взимку ми святкуємо?
(Андрія, Святого Миколая, Святвечір, Різдво, Стрітення).
Робота в групах. Повідомлення учнів.
І група – повідомляє про святкування Святого Миколая.
ІІ група –розповідає про святкування Святвечора.
ІІІ група –повідомляє про Різдво.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми уроку.
-
Сьогодні продовжимо нашу розмову про святкування
народних свят.
327
Очікувані результати:
-
отримати уявлення про календарні народні свята;
-
розрізняти поняття «звичай», «традиція», «обряд»;
-
розвивати інтерес до традицій українського народу.
IV. Вивчення нового матеріалу.
1.
Розповідь учителя.
Кожна країна, кожен народ має свої звичаї, обряди та традиції,
які вироблялись протягом багатьох століть. Цікавими звичаями
та
обрядами багата і наша Україна. Український народ зумів зберегти ту
скарбницю, донести до наших днів. А ми з вами будемо розвивати й
передавати її прийдешнім поколінням.
2. Словникова робота (із запропонованих тлумачень вибрати те, яке
пояснює значення слова).
Звичай Традиція -
Обряд –
Досвід, звичаї, погляди, смаки, які склалися історично і
передаються із покоління в покоління.
Сукупність
установлених
звичаями,
традиціями
дій,
заходів.
Загальновизнаний порядок, традиції встановлених правил
поведінки
певного
народу,
колективу.
3. Гра
«Розсипанка»
(проектування
на
Зе
мультимедійну дошку).
ле
та
- Прочитати слова.
свя
ні
на
328
(Зелені свята, Івана Купала)
- У яку пору року відзначають
ці свята? (Влітку)
Вчитель.
Сьогодні
ми
Ку
ла
па
Іва
на
поговоримо про літні народні
свята.
на
4. Презентація народних свят на
мультимедійну дошку.
а) Трійця (слайди № 7-8)
б) Івана Купала (слайди № 15-18)
V. Закріплення і застосування знань, умінь і навичок.
1. Робота в парах. Гра «Розминка пам’яті».
Складання запитань учнями та відповіді на них (по переглянутій
презентації).
2. Робота з підручником, с. 62-64:
а) читання статті за
підручником;
б)
бесіда
за
ілюстраціями.
329
3. Робота в групах (за кольорами: сині, червоні, жовті).
І група
Творча
Зобразити
(Сині)
робота.
символи
Івана
до свят
Купала
(Вінок)
Трійця
(Гілки
дерев,
кущів,
трав’янисті
рослини)
ІІ група
Робота над
(Червоні)
прислів’ями
Слайд № 22
ІІІ група
Складання
твору-
(Жовті)
мініатюри «Відзначення
свята Івана Купала в
нашому місті»
3. Рольова гра (імітація ігор на святкуванні Івана Купала).
VІ. Підсумок уроку, оцінювання результатів, рефлексія
330
Технологія «Мікрофон»
- Що цікавого дізналися?
- Чи справдились ваші очікування?
VІІ. Домашнє завдання.
Прочитати текс за підручником, с. 62-64.
Підготувати колаж про свято, яке вам сподобалось.
Урок 10. Тема: Господарська діяльність людей в Україні.
Формування ключових компетентностей.
Вміння вчитися: організовувати свою навчальну діяльність у
взаємодії
з
учителем,
позашкільними
організаціями,
інформаційними засобами; виробляти навички дослідницької
роботи та спостереження.
Здоров’язбережувальна: дати поняття про безпечне використання
природних ресурсів, дотримання норм культури, взаємозв’язок
організму людини з природним оточенням.
Громадянська: формувати здатність усвідомлювати роль людини
в збереженні природних ресурсів.
Формування предметних компетентностей:
формувати
в
учнів
поняття:
господарська
діяльність,
промисловість, сільське господарство, підприємство, установи,
галузь;
знайомити дітей із найпоширенішими галузями виробництва у
найбільших містах України;
прослідкувати
вплив господарської діяльності на розвиток
добробуту суспільства та довкілля;
331
розвивати вміння порівнювати, аналізувати, встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Особливості проведення уроку: урок розроблений з використанням
інтерактивних технологій, мультимедійної презентації.
Обладнання: комп’ютер,
навчальні таблиці, ілюстрації до теми,
роздатковий матеріал.
Використана література:
1. Бєлкіна О. Критичне мислення учнів початкових класів // Практична
психологія та соціальна робота. – 2005. – № 4. – С.37-42
2. Навчання і виховання учнів 3 класу: методичний посібник для
вчителів / Упор. О.Я. Савченко – К.: Вид-во «Початкова школа», 2004.
– 512 с.
3. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. –
144с.
4. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул
В., Метьюз С., Макінстер Д.; Наук. ред., передм. О. І. Пометун. – К.:
Вид-во «Плеяди», 2006. – 220с.
5. Бардакова Ю.Є. Я і Україна. Природознавство. 3 клас/ Навчальнометодичний посібник. – Харків: «Основа», 2010. – С.67-68.
332
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Когнітивні Конкретизовані
Перелік
рівні
запитань,
навчальні цілі
завдань- Навчальноякі методичне
забезпечують
забезпечення
досягнення
конкретизованих цілей
Знання
Розуміння
Знає,
що
таке −
Які
галузі Презентація,
промисловість,
промисловості
сільське
запам’ятали?
господарство,
−
підприємство,
сільське
установи, галузь.
України?
Чим
ви таблиці,
ілюстрований
займається матеріал.
господарство
Розуміє, що Україна − Що сприяє розвитку в Підручник
багата
країна
на Україні багатьох галузей
природні ресурси.
Розуміє,
виробляє
господарства?
що 1) − Що, на вашу думку, Презентація
певна виробляють
галузі
галузь господарства. промисловості?
(зображені на слайдах)
2) Робота в парах.
Завдання:
Роздатковий
знайти матеріал
відповідність
між
картками із зображенням
продукції та
галузей
України.
333
назвами
господарства
Застосу-
Використовує
Робота в парах: знайти і Роздатковий
вання
отримані знання
у позначити на карті міста матеріал,
роботі
з чи
місцевості,
де географічна
географічною
виробляють продукцію, карта.
картою.
позначену на розданих
картках.
Аналіз
Зіставляє почуте на 1) − Які підприємства Довідкова
уроці
із реальним рідного міста ви знаєте?
життям.
література,
2) Підготовка інформації інформаційні
про підприємства міста.
Синтез
Вивчає
додаткову Підготовка і виступ
джерела.
з Довідкова
літературу,
повідомленнями
про література,
користується
господарську діяльність інформаційні
засобами інформації. окремих частин України. джерела
Оцінюванн
Оцінюють
−
я
важливість
природні ресурси. Чому
бережливого
ж потрібно їх берегти?
ставлення
Україна
багата
на
до
природи.
− Як ви вважаєте, хто у
Висловлюють
своїй
судження
роботі
може
відносно використовувати
почутого на уроці.
економічну карту?
Підсумовує
− Чим важливі знання,
важливість
отримані вами на уроці?
отриманих знань.
Хід уроку
І. Організація класу.
334
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми уроку.
Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,
Оці степи, це небо, ці ліси
Усе так гарно, чисто, незрадливо,
Усе, як є дорога, явори.
Усе моє все зветься....(Україна).
− Сьогодні на уроці ми познайомимося з найпоширенішими галузями
господарської діяльності людей в Україні, дізнаємося, чим славні
окремі місцевості нашої країни.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Вступне слово учителя.
− Історично й географічно склалося так, що в Україні багатий
рослинний світ, родючі землі. Усе це сприяє розвитку різних галузей
господарства.
Та перш, ніж познайомитися з господарською діяльністю людей в
Україні, нам необхідно вивчити значення кількох слів-термінів.
2. Словникова робота ( з використанням ілюстративного
матеріалу)
Галузь – певна ділянка виробництва, науки.
Підприємство – це завод, фабрика та подібні об'єкти з відповідною
системою виробничих відносин.
Промисловість
–
сукупність
підприємств
(фабрик,
заводів,
електростанцій, шахт і т. ін.), на яких виробляються знаряддя праці,
добувається і обробляється сировина, виготовляються
предмети
споживання.
Установа – заклад торгівлі, культури, науки тощо.
Сільське господарство – це галузь народного господарства, що
охоплює різні види рослинництва, тваринництва.
335
3. Ознайомлення з галузями господарства України на основі
презентації «Господарська діяльність людей»
− В Україні існує понад 100 тисяч підприємств й установ.
Підприємства (заводи, фабрики, шахти) виробляють певну продукцію, а
установи (лікарні, школи, театри, магазини) надають різноманітні
послуги.
− Підприємства різних сфер господарювання відрізняються
продукцією.
Промислові,
сільськогосподарські,
своєю
будівельні
підприємства виробляють, як правило, матеріальну продукцію. Але є
підприємства, які надають послуги (наприклад, підприємства зв'язку,
побуту).
a)
(Презентація, слайди №1-3)
Промисловість.
Галузь виробництва, яка охоплює підприємства, що виробляють
електроенергію, знаряддя праці, предмети побуту, видобувають і
заготовляють сировину, паливо, переробляють продукцію, вироблену
сільським господарством. Провідне місце в
Україні
належить
металургійній галузі. За нею йдуть харчова, машинобудівна і
металообробна, електроенергетична, паливна, хімічна та нафтохімічна.
− Розгляньте слайди. (Презентація, слайди №3-14)
− Що, на вашу думку, виробляють такі галузі промисловості:
Паливно-енергетична (добування і переробка газу, нафти,
вугілля, торфу, виробництво електроенергії),
Металургійна (добування та переробка руд чорних та
кольорових металів),
Машинобудівна ( машини і устаткування),
Хімічна ( різноманітна хімічна продукція),
Будівельних матеріалів (будівельні матеріали для всіх видів
будівництва)
336
Лісова ( заготовка та переробка деревини),
Легка (текстиль, одяг, взуття),
Харчова (продукти харчування).
б) Сільське та лісове господарство (Презентація, слайди №15-19)
− Надзвичайно сприятливі в нашій країні умови для розвитку
сільського господарства, таких його складових, як рослинництво
і
тваринництво.
− Господарська діяльність на території нашої країни почалася із
часу заселення її території людиною. Землеробство було започатковане
племенами трипільської культури ще в V—III тисячоліттях до н. е.
− Зараз в Україні вирощують зернові, картоплю, цукрові буряки,
соняшник, кормові культури. На півдні, в Криму, вирощують виноград.
−
У
різних
областях
України
розвиваються
скотарство,
свинарство, вівчарство.
− Україна багата на ліси. Основні масиви лісів зосереджені в
Карпатах, на Поліссі, в горах Криму. Головне завдання лісового
господарства
–
поліпшувати
екологічну
ситуацію
і
сприяти
забезпеченню держави лісовими ресурсами.
в) Сфера послуг
включає в себе медичні, наукові та освітні
установи, торгівлю, державне управління, банки, транспорт, установи
громадського харчування,
центри культури та мистецтва
та ін.
(Презентація, слайди №20-29)
− Розгляньте слайди і скажіть, з якими з цих установ ви
зустрічалися у своєму житті.
ІV. Закріплення вивченого.
1. Робота з економічною картою України
− Діти, розгляньте географічну карту України. Вона називається
економічною. Адже на ній зображено, якій галузі господарської
діяльності надають перевагу у тій чи іншій частині України.
337
−
Для
позначення
галузей
промисловості
чи
сільського
господарства існують спеціальні умовні позначки, вони зображені
внизу на карті і є у нас на дошці.
− А зараз пропоную подорож по Україні. Наші учні підготували
повідомлення про те, що виробляють у різних місцевостях України. А
ми з вами будемо рухатися з ними по карті і виставляти відповідні
умовні позначки.
Дорогоцінне багатство української землі - це корисні копалини.
Поклади кам'яного вугілля залягають у Донбасі, а також у
Львівсько-Волинському басейні. Крім кам'яного вугілля, на
території
нашої
держави,
зокрема
в
Кіровоградській,
Черкаській, Житомирській, Івано-Франківській і Закарпатській
областях, видобувають буре вугілля. Багата Україна також на
торф, великі запаси яког о є в Поліссі.
Україна здавна славиться покладами солі. Найбільше їх виявлено
в Донбасі, поблизу Артемівська, а також у Криму, біля солоних
озер Сиваша. Добувають сіль і в Солотвинських копальнях на
Закарпатті.
В Україні є родовища будівельного і декоративного каменю —
граніту, лабрадориту, мармуру, кварцу та інших порід. Чимало
їх видобувають на Житомирщині, Київщині,Черкащині, а також
у західних областях країни.
Харків є центром
машинобудування. На заводах Харкова
випускають трактори і тепловози, тягачі й всюдиходи,
найрізноманітніші верстати, гірниче устаткування, військову
техніку та електроприлади. Також у Харкові є значна кількість
підприємств хімічної, легкої харчової індустрії. Місто є одним з
найбільших в Україні транспортним вузлом, науково-освітнім та
культурним центром.
338
З конвеєрів Львівського автобусного заводу сходять чудові
автобуси, які можна побачити на всіх автошляхах нашої країни.
У Львові працює і славетна кондитерська фабрика «Світоч». А
про те, що шоколад «Світоча» найкращий у Європі, свідчать
численні нагороди на міжнародних виставках.
Волинська земля так само славиться працьовитими людьми. На
підприємствах міста Луцька виробляють лляні й шовкові
тканини, картон, шкіру й електроапаратуру. У місті Рожищі,
що на Волині, є завод, де виготовляють тверді сири. Близько
десяти видів сирів цього заводу одержали золоті та срібні
медалі на міжнародних виставках. Один із сортів сиру - був
визнаний найкращим у Європі.
У
Дніпропетровській
електроенергетика,
та
Запорізькій
металургія,
областях
хімічна
розвинуті
промисловість,
машинобудування. Найбільшими центрами чорної металургії є
Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Нікополь, а
кольорової — Запоріжжя.
У Столичній частині України розвинена паливна промисловість та
електроенергетика, машинобудування, хімічна та лісова галузі
промисловості,
комплекси.
агропромисловий,
Особливого
будівельний,
розвитку
машинобудування
(літакобудування,
верстато-
приладобудування,
і
набули
річкове
транспортний
транспортне
суднобудування),
радіоелектронне
та
електротехнічне машинобудування. Найбільшими центрами галузі є
Київ, Чернігів та Житомир, а також Біла Церква, Бердичів,
Коростень, Ніжин.
2. Робота в парах
− На кожній парті є картки із зображенням продукції та з назвами
галузей господарства України. Ваше завдання знайти відповідність між
339
цими картками та віднайти на карті України міста чи місцевості, де
можуть виробляти таку продукцію.
V. Підсумок уроку.
− Що сприяє розвитку в Україні багатьох галузей господарства?
− Які галузі промисловості ви запам’ятали?
− Чим займається сільське господарство України?
− Які підприємства рідного міста ви знаєте?
− Як ви вважаєте,
хто у своїй роботі може
використовувати
економічну карту?
− Україна багата на природні ресурси. Чому ж потрібно їх берегти?
− Чим важливі отримані вами знання на сьогоднішньому уроці?
VI. Домашнє завдання (диференційоване)
1. Прочитати статтю в підручнику «Особливості господарської
діяльності людей».
2. Здійснити
одного з
пошук: дізнатися
про історію, традиції, здобутки
підприємств міста. Матеріали пошуків на цю тему
представити однокласникам у вигляді
невеликої
Можна використати фото, малюнки, зразки продукції.
340
виставки.
Урок 11. Тема. Господарська діяльність людей. Народні промисли.
Загальнопізнавальні цілі:
- продовжити формування поняття «господарська діяльність» ;
- ознайомити учнів з характерними особливостями господарської
діяльності в різних регіонах України;
- розвивати навички дослідницької діяльності та спостереження,
пізнавальну активність учнів;
- виховувати любов до всього живого, викликати у дітей бажання
оберігати та примножувати живу природу.
Когнітивні рівні
Конкретизовані
навчальні цілі
Перелік
завдань – запитань, які
забезпечують
досягнення
конкретних цілей
341
Навчальне
методичне
забезпечення
- формулює
визначення Що таке господарська
поняття «господарська діяльність?
діяльність»;
Знання
- знає
таке Що ми відносимо до
та
і промисловості
що
промисловість
сільське господарство ; сільського господарства?
- називає основні види
промислової
та
сільськогосподарської
сільського
господарства
вам
відмінність - Назвати
між
та та
промисловістю;
- розпізнає
діяльності
промисловості
види Робота
сільським сільськогосподарської
господарством
Розуміння
та
відомі?
діяльності
- пояснює,
Які види промисловості
підручником
промислової
діяльності;
види - Розповісти про основні
в галузі
сільського
та господарства
сільському господарстві
промисловості
342
з
та
Застосування
- вміє
віднести
певну - розкажіть
про Робота
з
галузь до промисловості
характерні
чи
галузей промисловості малюнками
сільського
господарства;
та
- може за характерними
ознаками
галузь
ознаки таблицями,
сільського
господарства
відрізнити
промисловості
від
сільськогосподарської.
Аналіз
Характеризує
кожну Виконання
тестових Картки
галузь промисловості за завдань
завданням
характерними ознаками.
для кожного
учня
Може назвати різні види
народних
промислів,
давати їм правильні назви
Висловлює
оцінні - яке
Синтез
судження
Оцінювання
із
щодо
збереження
та
примноження
ваше
щодо
ставлення
збереження
природи;
природи
рідного краю;
Складає усну розповідь
Складіть
про
розповідь про галузі
одну
із
промисловості
сільського
галузей
чи
усну
промисловості
господарства
Уманщини
своєї місцевості.
Черкащини.
343
та
Обладнання: ілюстративний матеріал з видами діяльності
людини; кольорові олівці; аркуші паперу.
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання
1.
Презентація роботи учнів:
Кожен по черзі презентує перед класом результати своєї уявної
подорожі. Учні демонструють маршрут своєї подорожі на географічній
карті, розповідають, що нового дізналися про міста та географічні
об'єкти.
За наявності ілюстративних і фотоматеріалів демонструють їх.
2.
Гра «Знавці»
Від кожної команди обираються по 2 гравці, які отримують прапори
держав, що мають спільні кордони з Україною. Необхідно правильно
назвати державу і розмістити прапорець на карті-схемі там, де дана
країна межує з Україною. Правильне виконання завдання оцінюється
оплесками.
ІІІ. Повідомлення теми уроку
Сідайте, діти, у гурті
Зустрілися ми знову!
Про славні руки золоті
Я поведу розмову.
Ті руки звикли до землі
Вони будують житла.
Ми часто бачим мозолі
344
На їх долонях, діти.
Всі вдячні золотим рукам,
Я теж їх поважаю.
Тож хочу розповісти вам
Усе про них, що знаю.
— Сьогодні
ми продовжимо нашу уявну мандрівку та поговоримо
про господарську діяльність людей у деяких регіонах України.
IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь учителя
—У
нашій державі розвинуті різні галузі промисловості:
•
машинобудівна;
•
харчова;
•
легка;
•
паливна;
•
хімічна;
•
нафтова;
•
сільське господарство.
2.Слухання вірша
— Про
важку працю хлібороба складено багато
віршів: 1-й у ч е н ь
Тато мій механізатор,
В нього дуже гарний трактор
Наче небо, голубий,
І великий, і прудкий.
2-й у ч е н ь
Пшениці шумлять на волі
345
Де початок їм, де край?
Агроном в колгоспнім полі
Нам вирощує врожай.
3-й у ч е н ь
Працьовитий тракторист —
Він до всього має хист,
І насіє, й наоре,
І насадить, і збере.
4-й у ч е н ь
Яке це славне слово — хлібороб,
Що жартома ще звуть і гречкосієм!
До слів найкращих я вписав його б,
До тих, які ми серцем розумієм.
5-й у ч е н ь
Який це труд, який солоний піт.
Яка жага і втома життєдайна!
Ну, безперечно, знає цілий світ
Про роль почесну трактора й комбайна!
—
Ми перелічили лише декілька професій, а їх так багато, і кожна з
них потрібна і по - своєму цікава.
3. Гра «Назви вид діяльності»
Один учень імітує вид діяльності, решта називають його.
4. Робота за підручником (с. 69)
346
5. Розповідь про народні промисли України
(використання презентації «Народні промисли
України»)
6. Фізкультхвилинка
Повіяв сильний-сильний вітер,
Нахилив додолу квіти.
Квіти нахиляються,
У росі вмиваються.
Сонечко встало квіточки підняло.
Гаєм літають бджоли,
Все цвіте довкола.
Пташки в вишині літають,
Діти тихенько за парти сідають..
V. Узагальнення та систематизація знань
1. Робота в зошиті (с. 20-21)
2. Відгадування загадок
• Залізний ніс, дерев'яний хвіст. (Молоток)
•
Зводжу до небес будову
Ношу плити стопудові. (Підйомний кран)
•
Булки, хліб і пиріжки випікає
залюбки. (Пекар)
•
Як у народі називають того, хто
землю обробляє, хто ниви житом
засіває,
високі
врожаї
(Хлібороб)
347
збирає?
3. Мистецька хвилина
— На аркушах паперу намалюйте вид господарської діяльності,
який би ви хотіли прославити.
VI. Підсумок уроку
— Про
що ми говорили на уроці?
— Який
— Чи
висновок зробили для себе?
пов'язані різні галузі діяльності між собою?
VII. Домашнє завдання
Дізнатися про історію, традиції, здобутки одного з успішних
господарств у своїй місцевості.
Урок 12. Тема. Славетні українці.
Мета: формування ключових
компетентностей: вміння вчитися –
самоорганізуватися до навчальної діяльності у взаємодії з іншими
учасниками
навчально-виховного
процесу;
загальнокультурної
компетентності - вміти будувати взаємні стосунки на толерантній
основі; соціальної компетентності – продуктивно співпрацювати з
різними партнерами в групі, проявляти ініциативу;
предметних компетентностей: узагальнити знання учнів про
Батьківщину, її символи; розширити знання про видатні постаті
України; заохочувати до пошукової роботи у вивченні історії рідного
краю; розвивати уміння доводити свою думку; виховувати почуття
гордості за наших предків, готовності бути гідним громадянином своєї
держави.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
348
Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютерна
презентація,
роздатковий матеріал, мікрофон.
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Когні
тивні Конкретизовані
Перелік завдань – запитань, Навчально-
рівні
які забезпечують досягнення методичне
навчальні цілі
конкретизованих цілей
Вміє висловлювати Інтерактивна
свої думки;
Знання
знає,
хто
вправа
«Мікрофон».
такі Акровірш.
українці;
знає
для
треба
чого
забезпечення
Мультимедійний проектор
вчити історію свого Інтерактивна вправа «Коло».
Роздатковий
народу;
матеріал
слухає, переглядає,
Презентація
запам’ятовує.
349
Розрізняє Державні Робота в групах. Вибір назв Роздатковий
та народні символи, Державних
символи-об’єкти;
знає
символів, матеріал
народних символів, символів-
імена об’єктів та символів-людей.
найвідоміших
Розуміння
українців;
пояснює
значення Пояснити, яка людина може
словосполучення
стати символом держави.
людина-символ;
тлумачить вислови Робота
в
парі.
відомих людей про «Дешифрувальники»
Гра Роздатковий
матеріал
слід, який залишає
людина в житті.
Застосування
Використовує
Вправа «Диктор».
практичний досвід і Ознайомлення
зіставляє
з
із «Славетні українці».
прочитаним
текстом.
350
Підручник
текстом (ст. 70)
Презентація
Аналізує,
виділяє Робота з текстом. Вибір Підручник
частини;
відповіді на запитання.
Аналіз
ставить
(ст. 71-72)
запитання Творче завдання. Запитання
до прочитаного.
до тексту статті.
Встановлює зв’язки Робота в парі.
Роздатковий
між
матеріал
частинами З’єднати частини речення.
речень про відомих
Синтез
людей;
проектує
своє Творча
майбутнє.
Оцінювання
Оцінює
вправа
«Я
в
майбутньому»
свою
Технологія
«Незакінчене
роботу на уроці;
речення»:
висловлює
- Щоб стати «людиною з
судження відносно ім’ям» треба…
почутого на уроці.
Рефлексія уроку.
351
Хід уроку
І. Організаційний момент. Створення емоційного фону уроку.
ІІ. Підготовка до засвоєння знань учнями.
Декламування учнями акровірша М. Чернявського.
(Використовується мультимедійний проектор)
У всіх людей одна святиня,
Куди не глянь, де не спитай,
Рідніша їм своя пустиня,
Аніж земний в чужині рай.
Їм красить все їх рідний край.
Нема без кореня рослини,
А нас, людей, без Батьківщини.
Бесіда.
- Про що йдеться у вірші?
- Яку назву має народ нашої держави?
- Чому для людини так важливо мати Батьківщину?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми
уроку.
Робота в групах. Об’єднання в групи за порами року.
(Всім групам роздаються картки з однаковим набором слів: Тарас
Шевченко,
верба,
Прапор,
ріка
352
Дніпро,
Київ,
калина,
Богдан
Хмельницький, Герб, Києво-Печерська лавра, барвінок, Леся Українка,
Гімн, Золоті ворота)
Завдання І групи: підкреслити назви Державних символів України.
Завдання ІІ групи: підкреслити назви народних символів України.
Завдання ІІІ групи: підкреслити назви символів-споруд та природніх
об’єктів України.
Завдання ІV групи: підкреслити імена людей-символів України.
Відповіді представників груп.
Слово вчителя.
- Україна – велика держава. Вона славиться
своєю багатовіковою
історією, багатими народними традиціями, мудрими і талановитими
людьми. Сьогодні на уроці ми будемо згадувати імена видатних
українців. Імена людей, які прославили Україну у всьому світі і стали
символами нашої держави.
Вправа «Коло»
(Учні по колу відповідають на запитання.)
- Для чого треба знати історію свого народу?
Вправа «Мікрофон»
Вчитель.
- Чи можуть люди бути символами держави? Як ви це розумієте?
353
ІV. Вивчення нового матеріалу.
Перегляд мультимедійної презентації «Вони прославили Україну».
(На першому слайді портрети
Григорія Сковороди, Лесі Українки,
Остапа Вишні, Олександра Довженка, Сергія Корольова, Ліни
Костенко, В’ячеслава Чорновола)
1. Робота за підручником.
Слово вчителя.
- Україна – це історія народу, що протягом віків боровся за свою
свободу і незалежність.
Вправа «Диктор».
1) Читання статті «Славетні українці» (с. 70).
Слово вчителя.
- Національними символами стали прадавні першокнязі київські та їх
нащадки.
Перегляд презентації.
(На слайдах портрети і короткі повідомлення про княгиню Ольгу, князя
Святослава, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Нестора
Літописця)
Слово вчителя.
- Продовжили історію славні звитяжці-герої, які віддали своє життя за
щастя народу.
Перегляд презентації.
354
(На слайдах портрети славних козацьких гетьманів, кошових та
полководців:
Дмитра
Вишневецького,
Самійла
Кішки,
Петра
Сагайдачного, Богдана Хмельницького)
Фізкультхвилинка
Робота в групах.
2) Продовження роботи за підручником (с. 71-72).
Завдання І групи. Знайти відповідь на запитання:
- Хто звеличував нашу державу своїм талантом? Які вчені прославили
українську науку?
Завдання ІІ групи. Знайти відповідь на запитання:
- Яка українська співачка ще при житті здобула світове визнання?
Завдання ІІІ групи. Знайти відповідь на запитання:
- Картинами якої української народної художниці захоплюється весь
світ?
Завдання ІV групи. Знайти відповідь на запитання:
- Які спортсмени є гордістю нашого народу?
Відповіді представників груп супроводжуються показом слайдів
презентації.
(На слайдах портрети вчених: О. Антонова, М. Амосова, Євгена та
Бориса
Патонів;
Крушельницької,
відомих
Т.
діячів
Яблонської,
культури:
К.
М.
Білокур;
В.Лобановського, А. Шевченка, С. Бубки, братів Кличків.)
355
Лисенка,
С.
спортсменів:
V. Закріплення вивченого матеріалу.
Творче завдання.
Переглянути статтю, придумати своє запитання для товариша.
Парна робота.
1. Скарбничка мудрості. Гра «Дешифрувальники».
(Учням пропонується розшифрувати і пояснити, як вони розуміють
вислови відомих людей)
Завдання для пар І ряду.
Усякудбжзалюдинумвкобівсліджтслсудитиоткзаььїїчцмсправами.
(Сервантес)
Завдання для пар ІІ ряду.
Людидвттчснемятнароджуютьсяпртв,алдвчстаютьфмнтими,ттткимждво
нивпє. (Гельвецій)
Завдання для пар ІІІ ряду.
Геніївмчнетмдюбшукаютьвкнперешкоди,ллаккперешкодичцмстворю
ють. (Р.Роллан)
2. Вправа «Павутинка».
(Учням пропонується на картці з’єднати імена славетних українців та
їх характеристики)
Олег Антонов –
українська народна художниця.
Соломія Крушельницька –
видатний хірург, вчений.
Микола Амосов –
авіаконструктор.
356
Катерина Білокур –
оперна співачка, педагог.
Валерій Лобановський –
заслужений тренер України.
Творча вправа «Я в майбутньому»
(Дітям пропонується уявити, що вони потрапили на машині часу уперед
на 50 років. Дати відповідь на запитання: «Чим би ти хотів
прославитись серед людей?»)
VІ. Підсумок уроку.
Технологія «Незакінчене речення».
- Щоб стати «людиною з ім’ям» треба…
Домашнє завдання.
Діти об’єднуються в домашні групи.
І група – підготувати розповідь про М.П. Бажана, ім’я якого носить
наша школа.
ІІ група – підготувати розповідь про Н.В. Суровцову, за ідеєю якої
виникла Уманська художня галерея.
Слово вчителя.
- Хочу завершити наш урок порадою В. Сухомлинського:
«Людина народжується не для того, щоб зникнути невідомою
порошинкою.
Людина народжується для того, щоб лишити після
себе слід – на землі, в думках, у серцях інших людей».
357
Урок 13. Тема уроку. Славетні українці. Леся Українка,
М.Лисенко, Т.Яблонська.
Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися –
самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії, правильно
розподіляти час і планувати роботу; загальнокультурної –
дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв’язно висловлюватися в
контексті змісту; громадянської – формувати знання про історію своєї
країни та її культуру, усвідомлювати роль людини в творенні історії та
культурної спадщини, знати відомих людей, які прославили країну.
предметних компетентностей: поглибити знання учнів про
життєвий і творчий шлях Лесі Українки, Миколи Лисенка та Тетяни
Яблонської, показати їх вклад в розвиток української культури і
мистецтва; розширити зміст поняття «громадянин України», розвивати
мовлення учнів, виховувати почуття гордості за славних синів і дочок
держави, патрiотичнi почуття приналежностi до українського народу.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Особливості проведення уроку: урок розроблений з використанням
інтерактивних технологій, мультимедійної презентації, фотосюжетів,
аудіозаписів.
Обладнання: мультимедійний проектор, відеозаписи, збірки поезій
Лесі Українки, репродукції картин Т. Яблонської, аудіозаписи
Плакат: Україно моя, Україно, я для тебе у світі живу.
Використана література
1. Енциклопедія українознавства у 10-х томах. / Головний
редактор Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде
життя, 1954—1989.
358
2. Тетяна Яблонська: про себе. Дзеркало тижня
3. Навчання і виховання учнів 3 класу: методичний посібник для
вчителів / Упор. О.Я. Савченко – К.: Вид-во «Початкова школа», 2004.
– 512 с.
4. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. –
рівні
Когнітивні
144с.
Конкретизовані
Перелік завдань –
Навчально-
навчальні цілі
запитань, які
методичне
забезпечують досягнення
забезпечення
Знання
конкретизованих цілей
Розуміє вислів
Слухання оповідання
«справжній
В. Сухомлинського «Який матеріал
громадянин
слід ти залишив на землі».
країни»
Слухання уривків віршів
Поглиблює свої
Л. Українки.
знання про
Перегляд презентації
життєвий і творчий «Славетні українці».
шлях
Л. Українки,
М. Лисенка,
Т. Яблонської.
Розуміє роль
Ілюстративний
Мультимедійний
проектор
Слухання опери «Коза –
Аудіозапис
Дереза».
Перегляд виставки картин
Т. Яблонської
людити в творення
історії і культури
країни.
359
Виставка картин
Розуміння
Відтворює
Інтерактивний прийом
сторінки біографії
«Мозковий штурм»
відомих людей.
Кросворд « Твори Лесі
Українки»
Підручник
Ілюстративний
матеріал
Відеоматеріал
Робота в групах
Визначає жанри
1 група – підготувати
Ілюстративний
творів поетеси,
інсценізацію вірша «
матеріл
передає почуття
Мамо, іде вже зима»
декламування.
Застосування
Застосування
героїв під час
Визначає головну
2 група – Переказати
думку творів.
казку «Біда навчить»
3 група - довести, що
Репродукції картин
пам'ять про Лесю живе .
Аналізує зміст
картини, зображені
Т. Яблонської .
Робота в групах.
Розуміти роль
Характеристика якостей
наполегливості,
особистості Л. Українки,
Ілюстративний
працелюбності,
М. Лисенка, Т.
матеріал
сили волі в
Яблонської.
досягненні успіху.
Зв’язно
- Які людські якості
висловлюватися в
допомогли їм стати
контексті змісту
відомими людьми?
Аналіз
Аналіз
образи.
Аналіз картин
360
Синтез
Усвідомити роль
Довести, що Леся
Наочний
людини в творенні
Українка є справжнім
матеріал
історії країни
громадянином своєї
країни.
Розуміти роль
Робота у групах.
Ручки,
кожної людини у
Створення порадника для
аркуші
творенні історії
однолітків
паперу
Оцінювання
своєї країни,
переконатись в
необхідності
« Яким потрібно бути
сьогодні, щоб прославити
Україну завтра?
старанного
навчання і
наполегливої праці
для досягнення
успіху.
Хід уроку
I. Організація класу
Любі діти, добрий день!
Зичу праці та пісень.
А ще, друзі, всім бажаю
Сил, натхнення на весь день.
II. Підготовка учнів до активного, свідомого засвоєння знань.
1. Бесіда
- В якій країні ми проживаємо?
- Хто ми з вами?
361
- Чи кожну людину можна назвати справжнім громадянином своєї
країни?
2. Побудова асоціативного куща зі словом «громадянин України».
Колективна робота.
Громадянин України
III. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми уроку.
1. Слово вчителя
- Спражній громадянин не просто любить свою країну. Він вивчає її
минуле, творить сьогодення і
прагне в майбутньому зробити
батьківщину ще кращою. Прожити життя так, щоб залишити після себе
добрий слід.
2. Слухання оповідання В. Сухомлинського «Який слід ти залишив
на землі».
- Чи будуть пам’ятати чоловіка наступні покоління?
- Чому?
- Чи зрозумів герой, що не так прожив життя?
362
- Як же треба жити правильно?
- Кожна людина творить своє життя із своїх власних вчинків, а всі
разом ми будуємо історію нашої України. Вона багата іменами людей,
які назавжди залишили свій слід в нашій пам’яті і прославили Україну.
Кого з таких людей ви знаєте? (Діти згадують відомих поетів,
письменників, космонавтів, історичних діячів)
- Їх називають славетними українцями, бо вони принесли славу нашій
країні в усьому світі. Про кількох таких людей ви сьогодні на уроці
дізнаєтесь більше.
IV. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки.
1. Слово вчителя
- Славетною людиною є ця поетеса. Її та її твори знають в усьому
світі. А ми пишаємось тим, що вона є нашою землячкою, донькою
України. Послухайте уривки із творів і спробуйте впізнати імя цієї
людини.
( Діти виразно читають уривки з віршів Л. Українки)
Онде балочка весела,
В ній хороші красні села,
Там хатки садами вкриті,
Срібним маревом повиті.
Коло сел стоять тополі
Розмовляють з вітром в полі.
( «Красо України, Подолля»)
363
«Мамо, іде вже зима,
Снігом травицю вкриває,
В гаю пташок вже немає….
Мамо, чи кожна пташина
В вирій на зиму літає?» В неньки спитала дитина.
( «Мамо, іде вже зима»)
Виблискують черешеньки
В листі зелененькім,
Черешеньки ваблять очі
Діточкам маленьким.
Дівчаточко й хлоп’яточко
Під деревцем скачуть
Простягають рученята,
Та мало не плачуть.
(«Черешеньки»)
- Хто є автором цих поезій?
Вчитель: У нашім класі, на столі
Портрет стоїть у рамі
Він всім знайомий –
І мені, і татусеві, й мамі.
364
З портрета дивиться на нас
Землячка- поетеса,
Це – гордість нашої землі,
Нескорена, незламна Леся.
- Які вірші Лесі Українки ще знаєте?
- Про що її твори?
- Для кого писала Леся Українка?
- Що знаєте про її життя?
2. Перегляд презентації
« Славетні українці» ( слайди 1- 37) з
розповіддю вчителя.
3. Аналіз отриманих знань. Інтерактивний прийом «Мозковий
штурм»
- Яке справжнє прізвище Лесі Українки? (Косач)
- Як звати сестру Лесі Українки? (Ольга)
- Як називається перший літературний твір Лесі Українки написаний
нею в 9 років? («Надія»)
- Під час якого свята Леся Українка промочила ноги і захворіла?
(Водохреща)
- Як по батькові батька Лесі Українки? (Антонович)
- Яке справжнє ім'я Лесі Українки?(Лариса)
- Хто був першим вчителем Лесі Українки?
- Про що писала свої твори Леся Українка?
365
- Який ще талант мала Леся?
- Чому вона не стала піаністкою?
- Які за жанром твори, крім віршів, писала ?
- Як вшановується пам'ять про Лесю Українку?
4. Робота в групах
1 група – підготувати інсценізацію вірша « Мамо, іде вже зима»
2 група – Переказати казку «Біда навчить»
3 група – довести, що Леся Українка є справжнім громадянином своєї
країни.
4 група - довести, що пам'ять про Лесю живе .
5. Характеристика якостей особистості Лесі Українки.
- Які риси характеру можете назвати в Л. Українки?
- Які людські якості допомогли їй стати славетною людиною?
- Чого б ви хотіли повчитисьу Лесі?
6. Продовжи думку « Мені подобається Леся Українка тим…….»
7. Віночок для Лесі Українки
Життя Лесі Українки – подвиг. Дивовижною була скромність цієї
великої людини. Перед смертю, коли вона вже ледве могла ходити,
поєтеса потішала себе : « Що ж, і на лежачих світить сонце…». Леся
Українка дуже любила квіти. То ж ми сьогодні з вами вшануємо
віночком пам'ять цієї чудесної знаменитої людини. Кожна квіточка у
віночку, ніби оберіг від лиха, від нечистої сили. Вплетені мальви –
оберіг української оселі, маки – символ краси і молодості, ромашки –
366
квіти кохання, волошки – символ простоти і ніжності, листя барвінку –
символ пам’яті і вдячності поетесі. А тепер подивіться на ці чудові
стрічки у віночку. Що вони нам промовляють? Зелені уособлюють
життя, сині – небо і воду, жовті – сонце, червоні – молодість і красу.
( Діти кладуть віночок до портрета Лесі Українки)
V. Фізкультхвилинка
VI. Життєвий і творчий шлях композитора Миколи Лисенка
1. Слово вчителя
(Звучить пісня « Садок вишневий коло хати» )
- Діти, чи знайомі вам слова цієї пісні?
- Як вірш стає піснею?
- Хто прикладає своєї праці для того, щоб народилась пісня? ( Автор і
композитор)
- Яких композиторів ви знаєте?
- Як ви думаєте, а чи є в Україні композитори, які її прославили?
- Сьогодні ми познайомимось з життєвим і творчим шляхом Миколи
Лисенка. Що ви знаєте про нього?
2. Перегляд презентації « Життєвий і творчий шлях Миколи
Лисенка»
3. Бесіда за переглянутим
- В якій сім’ї народився М. Лисенко?
- Хто займався його вихованням?
- Ким був М. Лисенко, крім композитора?
367
- Що зробив для української культури?
- Які твори Миколи Лисенка запам’ятали?
- Чому пам'ять про Лисенка живе до сьогодні?
- Завдяки яким якостям характеру він став відомою людиною?
4. Слухання уривка опери «Коза- Дереза»
- Чим ця казка відрізняється від тієї, яку ми читали в книзі?
- Яка з них вам подобається більше?
- Хто є автором казки?
- А хто є автором музики?
V. Славетні художники Украни
1. Слово вчителя
(На дошці – виставка картин української художниці Тетяни
Яблонської)
-
Відгадайте
загадку
:
Біга
пензлик
по
тканині,
підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий.
(Художник)
- Наша країна багата не лише своїми
поетами, музикантами,
співаками, а й художниками. Яких художників ви знаєте?
- Розгляньте картини, розміщені на дошці. Що на них зобразив
художник?
- Чи знаєте ви хто їх автор ?
- Автором цих картин є українська художниця Тетяна Яблонська.
2. Перегляд презентації про життєвий і творчий шлях
368
Т. Яблонської. (слайди 70-106)
3. Аналіз отриманої інформації:
- Де народилась Тетяна Яблонська?
- Чому її називають не лише художником, а й педагогом?
- Яке звання носить Тетяна Яблонська?
- Які картини написала художниця?
4. Аналіз картин Т. Яблонської . Робота в групах.
Кожна група отримує картину художниці і аналізує її за планом:
1. Назва картини.
2. Автор.
3. Техніка виконання.
4. Що зобразила художниця?
5. Чим мене приваблює картина?
VI. Закріплення вивченого матеріалу
1. Бесіда
- Чому Лесю Українку, Миколу Лисенка та Тетяну Яблонську
називають славетними українцями?
- Чи можна їх назвати успішними людьми?
- Чи кожна людина може стати славетним українцем?
- Чи можна їх назвати справжніми громадянами своєї країни?
- Якими якостями повинна бути наділена людина , щоб стати відомою і
досягти успіхів?
- З якого віку наші славетні українці починали творити?
369
- Що робите ви зараз, щоб в майбутньому принести користь і славу
країні?
2. Робота у групах. Створення порадника для однолітків
« Яким потрібно бути сьогодні, щоб прославити Україну
завтра?»
VII. Підсумок уроку
- Про кого з відомих українців ви дізнались більше?
- На кого з них ви хотіли б бути схожими?
Урок 14. Тема. Славетні українці. (продовження )
Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися –
самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії;
загальнокультурної
–
дотримуватися
норм
мовленнєвої
культури, зв’язно висловлюватися в контексті змісту; соціальної
– співпрацювати у групі та парах, проявляти ініціативу,
керувати власними взаєминами з іншими, проектувати стратегії
своєї поведінки з урахуванням інтересів та потреб інших;
громадянської – знати про відомих людей різних історичних
періодів,
поважати
та
шанувати
працю
людей;
здоров’язбережувальної – встановлювати взаємозв’язки між
способом життєдіяльності людини і станом навколишнього
середовища;
компетентності
з
ІКТ
-
осмислювати,
опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел,
користуватися різноманітною довідковою літературою;
370
предметних компетентностей: ознайомити учнів з видатними
українцями різних історичних періодів розвитку країни, формувати
інтерес до історії, почуття причетності до спадщини багатьох поколінь,
розвивати мовлення, вміння застосовувати свої знання, логічно та
послідовно відтворювати інформацію, виховувати почуття гордості за
свій народ.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Особливості проведення уроку: урок розроблений з використанням
інтерактивних технологій, мультимедійної презентації «Видатні вчені
України», фотосюжетів.
Обладнання:
мультимедійний
проектор,
презентація,
мікрофон,
ілюстрації, портрети відомих людей України.
Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно- рецептивний:
а)
словесний:
розповідь-пояснення,
опис,
бесіда,
робота
з
словником, підручником.
б) наочний: ілюстрація, картки, демонстрація мультимедійної
презентації.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація
уваги та мислення, одержання з тексту, повідомлень, презентації та
ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді,
конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних
запитань, активізація уваги та мислення.
371
4. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші,
оповідання, ілюстрації, музика.
5. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.
Девіз уроку : Виростай, дитино, й пам’ятай:
Батьківщина – то найкращий край.
(Д.Павличко)
Використана література:
1. Байбара Т.Н., Бібік Н.М., «Я і Україна». Підручник для 3 класу. К.:
«Форум», 2003.-144с.
2. Барна М.М. Ключі до подолання педагогічних стереотипів:
навчально-методичний посібник / М.М.Барна, Г.А. Бущак, О.В.
Волощенко, Н.К.Кальна / Тернопіль: Астон, 2008. – 200с.
3. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. –
144с.
4. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А.,
Саул В., Метьюз С., Макінстер Д.; Наук. ред., передм. О. І.
Пометун. – К.: Вид-во «Плеяди», 2006. – 220с.
Конкретизовані навчальні цілі уроку
Когні
тивні
Конкретизовані
Перелік завдань –
Навчально-
рівні
навчальні цілі
запитань, які
методичне
забезпечують
забезпечення
досягнення
конкретизованих цілей
372
Знає, кого можна Вправа «Шифрограма». Таблиця.
назвати
відомою Інтерактивна
людиною;
Графічне зображення
імена технологія
на дошці.
видатних українців «Мікрофон».
Знання
різних
Запис вислову.
історичних – Якою людиною ви
періодів.
хочете бути?
Асоціативний
кущ
«Славетні люди»
Добирає синоніми
Звукове відтворення
до слова «славетні», Вправа «Анаграма»
тексту вірша «Родом
вибирає тлумачення Розповідь вчителя
з України».
лексичного
Звучання вірша « Родом Портрети
значення слова.
з України»
Працює
з Словникова
енциклопедією,
видатних
людей різних епох.
робота Тлумачний словник,
«Довідкове бюро»
картки з словами.
додатковою
Розуміння
літературою.
Переказує власними Робота в групах.
Ілюстративний
словами заздалегідь
матеріал.
підготовлену
інформацію.
Переглядає,
аналізує
матеріал,
співвідносить
Мультимедійний
з
проектор.
власними думками.
Перегляд слайдів
373
Застосування
Використовує
Тестування
Роздатковий матеріал
практичний досвід і
Підручник
зіставляє
«Я і Україна»
із
прочитаним
Робота з підручником
текстом;
Вибіркове читання.
з
(стор. 71)
прослуханим
матеріалом.
Вибирає
потрібні
Аналіз
відповіді.
Розбиття інформації Робота в групах
Роздатковий матеріал
на
(картки з завданнями)
зв’язані
між
собою частини
Синтез
Складає речення із З`єднати
запропонованих
речень .
частин;
Технологія
визначає характерні речення»
ознаки.
Оцінювання
Оцінює
частини Роздатковий матеріал
(ілюстрації,
«Закінчи портрети)
Робота
в
парах
свою
Технологія
роботу на уроці;
«Моя думка».
висловлює
Рефлексія уроку.
судження відносно
почутого на уроці.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
Вже дзвінок нам дав сигнал:
Працювати час настав!
374
Роздатковий матеріал
Тож і ви часу не гайте,
Працювати починайте.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Фронтальне опитування
Ми живемо під небом ясним,
А навкруги шляхи, поля,
І села і міста прекрасні –
Це рідний край, моя земля.
- Як організована праця в нашій країні?
- Назвати галузі виробництва.
Гра «Так чи ні»
- Що сприяє розвитку різних галузей господарства?
1.
Комп’ютерні системи.
2.
Родючі землі.
3.
Художня література.
4.
Наявність річок, морів.
5.
Багатий рослинний світ.
6.
Корисні копалини.
7.
Музеї, театри.
8.
Багатий тваринний світ.
- Яке виробництво розвинуте в нашому місті?
- Які види продукції виробляють в нашому місті?
Гра «Не помились».
- З’єднайте лініями пов’язані між собою слова.
Швачка
деталі машин
Токар
лінії електромереж
Електромонтер
ліки
Фармацевт
одяг
375
Інженер – конструктор
лаки, фарби, пральні порошки
Хімік
літаки, кораблі, металоконструкції
Вправа «Закінчи вислови»
- На заводах важкої індустрії випускають: …..
- На об’єктах харчової промисловості виготовляють: ….
- В Україні видобувають корисні копалини: …
2. Індивідуальне опитування
Робота за картками:
а) Розказати про види транспорту.
б) Розказати про галузь виробництва – тваринництво.
в) Розказати про галузь виробництва – рослинництво.
г) Розказати про види промисловості.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Вправа «Шифрограма»
Ключ: прочитати вислів, читаючи через одну клітинку.
Л
і
ю
т
д
ь
и
м
н
р
а -
є
н
ф
а
ь
й
з
б
ч
і
л
ю
ь
д
ш
у
и
х
й
ц
с
в
к
о
а
у
р
к
б.
Людина – найбільший скарб.
- Як ви розумієте цей вислів?
Інтерактивна технологія «Мікрофон».
376
- Якою людиною ви хочете бути?
– Я хочу бути…
– Я мрію бути…
ІV. Оголошення теми і мети уроку.
- Сьогодні на уроці ми познайомимося з іменами видатних людей
України в різні історичні часи.
V. Сприйняття й осмислення нового матеріалу.
1. Асоціативний кущ «Славетні українці»
- Доберіть синоніми до слова «славетні».
2. Вправа «Анаграми»
Прочитайте вислів та запам’ятайте його.
Нудилю ритьтво їкрана, ед наво родисянала. Аел й їкрану рюствоє
дилюна.
ЛЮДИНУ ТВОРИТЬ КРАЇНА, ДЕ ВОНА НАРОДИЛАСЯ. АЛЕ Й
КРАЇНУ СТВОРЮЄ ЛЮДИНА.
3. Розповідь вчителя
Велич кожного краю — в людях, які тут живуть. І особливо в тих
людях, котрі своїми справами зробили внесок у розвиток науки,
культури.
Прослухайте, будь ласка, вірш «Родом з України»
Прославили Україну
Українські люди.
Їхні портрети у музеях
Бачимо усюди.
Це княгиня – древня Ольга,
377
Князь славетний – Святослав,
Володимир це Великий,
Та ще Мудрий Ярослав.
Це письменники, поети,
Співаки та лікарі,
Це конструктори та вчені,
Хлібороби, шахтарі.
Це і Леся Українка,
Це і геній наш Тарас,
Корольов, Патон, Амосов,
Кожен знаний, кожен ас.
Імена ж бо їх відомі
Кожній в нас людині.
Це про них у світі кажуть: «Родом з України».
У 2 класі ми започаткували проект «Славетні українці», давайте
продовжимо його.
Нашими національними символами є прадавні першокнязі київські та
їхні нащадки: княгиня Ольга, князі Святослав, Володимир Великий,
Ярослав Мудрий, славний співець Боян, літописець Нестор , а в часи
ближчі — славні козацькі гетьмани, кошові й полководці: Дмитро
Вишневецький,
Самійло
Кішка,
Петро
Сагайдачний,
Хмельницький.
4. Словникова робота «Довідкове бюро»
Робота з тлумачним словником
Князь – голова роду, що стояв на чолі військової дружини.
Літописець – у давній Русі – той, хто писав літопис.
378
Богдан
Співець
–
народний
виконавець
вокальної
імпровізації,
який
акомпонує собі на народному інструменті.
Гетьман – начальник козацького війська, правитель України.
5. Робота в групах. Повідомлення учнів. Використання наочності.
1група
Княгиня Ольга
Ольга (Вольга, сканд. Гельґа; хрещене ім'я Олена;
бл. 890, нов. ст. — 24 липня 969) — дружина князя Ігоря I, київська
княгиня, канонізована Православною Церквою. Помстилась за загибель
чоловіка жорстокою розправою бл. 945 р. над деревлянами, які його
вбили. Правила Руссю в роки неповноліття свого сина Святослава (до
кінця 50-х років X ст.). Упорядкувала збирання данини, організувала
опорні пункти київської влади (погости). Близько 955 прийняла
християнство, але не змогла зробити його державною релігією. 957
року відвідала Константинополь, де уклала угоду з імператором
Константином VII Багрянородним.
Легендами овіяний образ княгині київської, дружини князя Ігоря
— Ольги, мудрої державної діячки, керівника і воїна, її діяльність
залишила помітний слід у східнослов'янській історії Х ст. Велика
княгиня Ольга (скандинавською — Хельга) відома широкому загалу як
свята й рівноапостольна церковна діячка. Стародавні літописці, без
сумніву, симпатизували княгині — дружині Ігоря й регентці у пору
неповноліття їхнього сина Святослава. Вони часто описують її як
вродливу, енергійну, хитру й передусім мудру правительку. Та
379
найбільший
комплімент
робить
цій
жінці
літописець-чоловік,
повідомивши читача про її «чоловічий розум». Вихваляння, що ними
щедро обсипали Ольгу монахи-літописці, почасти можна пояснити тим,
що 955 р. вона прийняла християнство. Але навіть без цього Ольга
лишалася б видатною правителькою.
2 група
Співець Боян
Боян (XI ст.) — поет-співець давньої Руci, відомий за згадкою у
«Слові о полку Ігоревім», де він згаданий сім разів. Боян, без сумніву,
ім'я власне. Хоча ім'я Боян справді існувало на Русі, багато дослідників
вважали, що в даному випадку це піднесене до власного імені
загальний іменник «баян» (від «баяти»), що означало співця тобто
рівнозначне за значенням словам «скальд», «бард».
Боян — князівський, придворний співак, що жив у XI — поч. XII
ст. і зв'язаний з чернігово-тмутороканськими князями.
Боян — давньоруський співець-дружинник 2-ї половини XI —
початку XII століття, уславлений у «Слові о полку Ігоревім». Його ім’я
виявлено також в одному з написів у Софійському соборі в Києві.
Автор «Слова» називає Бояна «віщим співцем», «внуком Велеса»
380
(давньоруського бога поезії, покровителя поетів), «соловієм давнього
часу, який летить тропою Трояна», тобто шляхом пророчого,
божественного натхнення. Зі «Слова» відома тематика творів Бояна:
Боян оспівував князів, а також подвиги руських воїнів, осуджував лихі
міжусобиці. Боянові послідовники — представники народного епосу
княжої доби — продовжили розпочату ним патріотичну тему.
(Речитативне читання уривка із «Слова о полку Ігоревім», де
згадується Боян).
Гей, Бояне, дивна ж твоя мова;
Раз як вовк мчиться вона степами,
То щебече, аж ходить діброва,
То зніметься і під небесами,
Як орел гордо, пишно буяє...
Гей, мистець був Боян над мистцями.
Як було давнину спогадає
І незгоди князів й коромоли,
То не стадо лебедів пускає
Свої хижі, бистрі соколи.
…Не лебідя
То сокіл доганяє, ген в далі,
Лиш Боян свої пальці пускає,
Віщі пальці на струни, — щоб грали
Князям славу і честь повідали.
Духовне життя Київської Русі було високим, а одними із головних
складників цієї духовності було музичне інструментальне виконавство
й співоче мистецтво.
3група
Володимир Великий
381
Володимир Святославич ( 958? — 15 липня 1015) — руський
державний і політичний діяч з варязької династії Рюриковичів, князь
новгородський (958—980), великий князь Київський (980—1015). Син
Святослава Ігоровича, великого князя Київського.
Князь Володимир об’єднав усі українські землі. 988 року охрестив
Русь, першим з руських князів розпочав карбувати власну монету.
Випускав перші українські
срібні гроші, на яких був зображений
державний герб – тризуб.
Канонізований Католицькою і Православною церквами як Святий
рівноапостольний князь Володимир. Відомий також як Володимир
Великий, Володимир Святий, Володимир І.
Князь Володимир на грошах
Монета 1 гривня 2004 року.
382
Враховуючи
загальновизнаний
вплив
Володимира
Великого
на
розвиток державності і суспільного життя на землях сучасної України,
він зображений на лицевій стороні всіх різних видів одногривневих
банкнот і двох монетах. Також пам'ятник Володимиру Хрестителю на
Володимирській гірці в Києві був зображений на купюрі 100 000
купонів. Портрет Володимира Святославича зображено на банкноті
номіналом 1 гривня.
4 група
Літописець Нестор (святий; письменник, літописець)
Нестор «Літописець» (близько 1056 року — †близько 1114, Київ)
— преподобний, київський літописець та письменник-агіограф. З 1073
чернець Києво-Печерського монастиря. Автор Житій святих князів
Бориса і Гліба та Феодосія Печерського. Вважається упорядником (за
іншою версією автором) Повісті временних літ. Помер і похований у
Києво-Печерському монастирі . Зараз, мощі Нестора зберігаються у
Києво-Печерській Лаврі.
Преподобний Нестор належить до найосвіченіших людей Київської
Русі кінця XI — початку XII століття. Окрім богословських знань, мав
виняткові здібності до історії та літератури, досконало володів
грецькою мовою.
З його праць збереглися життєписи святих князів страстотерпців
383
Бориса
і
Гліба,
преподобного
Феодосія,
перших
преподобних
Печерських. Найвизначніший твір Нестора Літописця — «Повість
временних літ», складений на основі раніше написаних літописів,
архівних, народних переказів та оповідань, з поєднанням сучасних
авторові подій. Ця виснажлива й тривала праця включала в себе й
ретельну пошукову роботу. З метою глибшого й повнішого пізнання
своєї історії преподобний Нестор у 1907 р. вирушає на пошуки
першоджерел.
Літописець
відвідав
Володимир-Волинський
та
Зимненський Святогірський монастирі. Наслідком подорожі стало
включення майже в повному обсязі до «Повісті временних літ»
Волинського літопису. Свою титанічну працю великий подвижник
завершив близько 1113 року. Це був результат майже двадцятилітнього
щоденного подвигу.
У церковному календарі день вшанування пам'яті Преподобного
Нестора-Літописця припадає на 9 листопада. Цього дня в Україні,
починаючи з 1997 року, відзначають День української писемності та
мови. Це свято встановлене в 1997 році на честь преподобного Нестора
Літописця - послідовника творців слов`янської писемності Кирила і
Мефодія. Деякі дослідники вважають, що саме з Нестора Літописця і
починається письмова українська мова.
6. Фізкультхвилинка.
VІ. Продовження роботи над вивченням нового матеріалу.
1. Славетні українці нової доби
Перегляд мультимедійної презентації «Видатні вчені України».
- Імена яких видатних вчених ви запам’ятали?
- В яких галузях професійної діяльності ці люди досягли значних
успіхів?
VІІ. Закріплення та систематизація набутих знань.
Українці кмітливі й величні,
384
До розумової праці звичні.
Отож, діти, часу не гайте,
На всі питання відповідь давайте.
1. Бесіда
– Хто прославив Україну в часи княжої доби?
- Що цікавого з біографії гетьманів, кошових та полководців вам
запам’яталося?
2. Тестування
1. Літописець:
а) Святослав;
б) Самійло Кішка;
в) Нестор.
2. Гетьман:
а) Нестор;
б) Богдан Хмельницький;
в) Петро Сагайдачний.
3. Кошовий:
а) Петро Сагайдачний;
б) Іван Мазепа;
в) Ярослав Мудрий.
Б) Робота за підручником ( стор. 71.)
Вибіркове читання
- Які досягнення здобули люди для розвитку нашої держави?
3. Робота в групах
Кожна група отримує таблиці з іменами видатних людей.
1група
Розставити імена видатних людей відповідно історичного періоду
385
(у хронологічному порядку).
2 група
Співвіднести таблички з іменами видатних людей з родом
їх
діяльності.
6. Технологія «Закінчи речення» Робота в парах
-
Яких людей називають славетними? Чому?
-
Назвати славетних українців княжої доби, козацької доби,
сучасності.
7. Вправа «Якби я став відомим»
Завдання: Подумати і розповісти, чи
хотіли б ви стати відомою
людиною? Що б ви для цього зробили?
VІІІ. Підсумок уроку.
Технологія «Моя думка»
-
Сьогодні на уроці я зрозумів…
-
Для майбутнього життя хочу взяти приклад з…
-
В житті я хочу досягти…
Оцінювання власної роботи на уроці(самооцінка)
- Свою роботу на уроці оцінюю….
ІХ. Домашнє завдання.
Опрацювати тексти підручника стор.70- 71, підготувати інформацію
про відомих людей ХХІ ст., про людей, які прославили наше місто,
школу.
386
ВИСНОВКИ
У процесі створення даного методичного посібника творча група
поставила мету, яка полягала в тому, щоб показати можливості
використання інформаційних технологій у професійній діяльності
вчителя початкових класів.
Для того щоб досягти поставленої мети були розглянуті інформаційні
технології, їх роль в діяльності вчителя та учнів.
Були досягнуті поставлені завдання:
психолого-педагогічні аспекти
використання інформаційних
технологій у навчанні молодших школярів;
санітарно-гігієнічні вимоги до організації роботи з комп’ютерами
у початковій школі;
вивчення організації діяльності учнів на уроках з використанням
інформаційних технологій;
аналіз досвіду роботи вчителів з використання інформаційних
технологій при навчанні молодших школярів.
Використовуючи інформаційні технології можна зробити наступні
висновки:
1. Якою б складною і нудною не була тема уроку, вона стане цікава
школяреві, якщо навчальний матеріал на екрані представлений у
фарбах, зі звуком і іншими ефектами.
2. Презентація з теми уроку в процесі пояснення нового матеріалу
дозволяє вчителю не робити записів на дошці, а значить
залишається більше часу на закріплення.
3. Використання інформаційних технологій стає для дитини
творчим пошуком, від якого можна отримати задоволення і
завдяки якому можна самоствердитися.
387
4. Також
застосування
нових
інформаційних
технологій
у
традиційному початковому навчанні дозволяє диференціювати
процес
навчання
молодших
школярів
з
урахуванням
їх
індивідуальних особливостей, дає можливість творчо працювати
вчителю, розширити спектр способів пред'явлення навчальної
інформації, дозволяє здійснювати гнучке управління навчальним
процесом, є соціально значущим і актуальним.
Проаналізувавши досвід роботи з інформаційними технологіями
вчителів початкових класів, ми побачили, що:
відбувається переорієнтація на розвиток мислення, уяви як
основних процесів пізнання, необхідних для якісного навчання;
забезпечується ефективна організація пізнавальної та самостійної
діяльності учнів;
виявляється здатність до співпраці.
Таким чином, з усього вище написаного можна зробити наступні
висновки: в сучасний навчальний процес впроваджуються нові методи
навчання, які відроджують досягнення експериментальної педагогіки
минулого
століття,
які
побудовані
на принципі
саморозвитку,
активності особистості. До одного з найважливіших методів належить
впровадження інформаційно-комунікаційних
молодших школярів .
388
технологій у навчання
БІБЛІОГРАФІЯ
1.
Бешенков С. А. Гуманитарная информатика в начальном
обучении // Информатика и образование. – 1997. - №4. – С. 62–64.
2.
Бібик Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз
застосування//Компетентнісний підхід в освіті: світовий досвід та
українські перспективи. Бібліотека освітньої політики/ Ред. О. В.
Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004.- С.47-52.
3.
Вєтрова І. Перше слово "мама”, друге "комп’ютер”: Вплив
комп’ютера на психологічний розвиток молодшого школяра/ Відкритий
урок: розробки, технології, досвід. – К., 2004. № 1–2. – С.49–51.
4.
Витуховская А. А. Компьютерная поддержка учебных курсов для
начальной
школы
//
Информатика
в
начальном
образование:
Информатика и образование. – 2001. - №1.
5.
Волков Б. С. Психология младшего школьника: Учебное пособие.
3-е Изд., испр. и доп. — М.: Педагогическое общество России, 2002. —
128 с.
6.
Воробьева В. В. К вопросу об исследовании компьютерных
программ в учебно-воспитательном процессе начальной школы //
Новые подходы к пониманию сущности развивающего начального
обучения:
Материалы
региональной
научно-
методической
конференции. – Псков: ПГПИ, 2001.
7.
С. А. Гаряча, Л. Н. Добровольська. Використання ІКТ у
початковій школі. Стаття розміщена на Черкаському освітянському
порталі.
8.
Гевал М. Д. Загальні принципи використання комп’ютера на
уроках різних типів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. - №3. – С. 34–
34.
389
9.
Дворецкая А. В. Основные типы компьютерных средств обучения
// Педагогическая технология. – М., 2004. - №2. – С. 38–40.
10.
Духнякова В. Л., Мулова И. Б. Информатика в младших классах.
– Львов: Институт усовершенствования учителей, 1992.
11.
Жалдак М. І., Рамський Ю C. Державний стандарт загальної
середньої освіти в Україні. Освітня галузь "Інформатика". Проект. - К.,
Генеза. 1997.-с. 14-15.
12.
Жалдак М. І. Яким бути шкільному курсу „Основи інформатики”
//Комп’ютер у школі та сім’ї. — №1. —1998. —с. 3-8.
13.
Забродська Л. М.. Онопрієнко О.В. Інформаційно-методичне
забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя: Науковометодичний посібник – Х.: Вид. група «Основа», 2007.-208с.
14.
Мельник Ю. Формування інтелектуального компонента культури
розумової
праці
молодших
школярів
засобами
інформаційних
технологій // Наукові записи ТНПУ ім. В. Гнатюка. Педагогіка. –
Тернопіль. – 2002. – С.50–55
15.
Новикова А. А. Медиаобразование в США: проблемы и
тенденции // Педагогика. – 2000. - №3.
16.
Пахомов, Зінзура, Пояркова. Використання комп’ютера в
навчанні учнів початкових класів // Шкільна освіта. – 1998. - №4. – С.
28–29.
17.
Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. — К., 1989.
18.
Программа по информатике для I-IV классов. //Информатика и
образование. — 2003. — №6. — с. 97-104.
19.
Ривкінд Ф. М., Ломаковська Г. В., Колеснікова С. Я.,
Ривкінд
Й. Я. Сходинки до інформатики:
Експериментальний
підручник для 2 класу загальної школи. – Київ АДЕР Україна, 2002. –
С.18-21.
390
20.
Ривкінд Ф. М. Основи комп’ютерної грамотності: Посібник для
учнів молодших класів. – К.: Гроно, 1998. – С. 16-22
21.
Ткачук В. Комп’ютеризація шкільної освіти: переваги та сфери
ризику // Вища освіта України. – 2004. - №4. – С.77 – 81
22.
Шевченко В. М., Чернета М. Н., Попова О. О., Шевченко Т. М.
Сходинки до інформатики: Методичний посібник для вчителів
інформатики та початкової школи.
391
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5 965
Размер файла
16 334 Кб
Теги
формування, школа, компетентностей, початкових
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа