close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ліпідний спектр крові у хворих на хронічний токсичний гепатит

код для вставкиСкачать
Шаповалова І.О. Ліпідний спектр крові у хворих на хронічний токсичний гепатит, …
УДК 616.36-002.35.14:578.16.32
© Шаповалова І.О., 2012
ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОКСИЧНИЙ
ГЕПАТИТ, СПОЛУЧЕНИЙ З ХРОНІЧНИМ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИМ
ХОЛЕЦИСТИТОМ ТА ОЖИРІННЯМ
Шаповалова І.О.
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Шаповалова І.О. Ліпідний спектр крові у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним
некалькульозним холециститом та ожирінням // Український морфологічний альманах. – 2012. – Том 10, № 1. –
С. 110-113.
Вивчені показники ліпідного спектру крові (ЛСК) у хворих на хронічний токсичний гепатит (ХТГ), сполучений з
хронічним некалькульозним холециститом (ХНХ) та ожирінням (Ож). Встановлено, що до початку лікування у хворих
на ХТГ, сполучений ХНХ та Ож, мали місце порушення з боку показників ЛСК, що полягали у підвищенні вмісту у сироватці крові загального холестерину, тригліцеридів, а також зміни у співвідношенні ліпідів різної щільності. При застосуванні загальноприйнятого лікування хворих на ХТГ, сполучений ХНХ та Ож, відмічена деяка позитивна динаміка з
боку вивчених показників ЛСК, але повної нормалізації вивчених показників в ході лікування не відбувалося.
Ключові слова: хронічний токсичний гепатит, хронічний некалькульозний холецистит, ожиріння, ліпідний
спектр крові, патогенез.
Шаповалова И.А. Липидний спектр крови у больных хроническим токсическим гепатитом сочетанным с
хроническим некалькульозным холециститом и ожирением // Український морфологічний альманах. – 2012. –
Том 10, № 1. – С. 110-113.
Изучены показатели липидного спектра крови (ЛСК) у больных хроническим токсическим гепатитом (ХТГ),
сочетанным с хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ) и ожирением (Ож). Установлено, что до начала
лечения у больных ХТГ, сочетанным с ХНХ и Ож, наблюдались нарушения со стороны показателей ЛСК, которые проявлялись в повышении содержания в сыворотке крови общего холестерина, триглицеридов, а также изменениях в соотношении липидов разной плотности. При применении общепринятого лечения больных ХТГ, сочетанным с ХНХ и Ож, отмечалась некоторая позитивная динамика со стороны изученных показателей ЛСК, но
полной нормализации изученных показателей в ходе лечения не происходило.
Ключевые слова: хронический токсический гепатит, хронический некалькулезный холецистит, ожирение,
липидный спектр крови, патогенез.
Shapovalova I.A. Indexes of lipid spectrum of the blood at the patients with chronic toxic|toxical| hepatitis,
combined with chronic uncalculosis cholecystitis and obesity // Український морфологічний альманах. – 2012. – Том
10, № 1. – С. 110-113.
Are studied the indexes of lipid spectrum of the blood (LSB) at the patients with chronic toxic|toxical| hepatitis (CTH),
combined with chronic uncalculosis cholecystitis (CUC) and obesity (Ob). It was set before treatment at the patients with CTH,
combined with CUC and Ob was decriptions from LSB such as increase common, which were shown in maintenance rising in
blood serum of the general cholesterol, triglycerides, and also changes in the ratio lipids of different density. At application of the
standard treatment of the patients with CTH, combined wit CUC and Ob, some positive dynamics from the studied indexes
became perceptible LSB, but full normalisation of the studied indexes during treatment did not occur.
Key words: chronic toxic|toxical| hepatitis, chronic uncalculosis cholecystitis, obesity, lipid spectrum of the blood,
pathogenesis.
Вступ. Виходячи з даних сучасної медичної статистики, за останні роки суттєво зросла частота захворювань печінки токсичного ґенезу, а саме хронічного токсичного гепатиту (ХТГ) серед загальної
захворюваності на хронічну патологію гепатобіліарної системи (ГБС), це обумовлено прогресуванням
забрудненням довкілля токсичними речовинами
(ксенобіотиками) [1, 16, 19]. Значну негативну роль у
формуванні токсичних та токсико-алергічних уражень печінки грає такод надмірно поширене, та нерідко безконтрольне вживання медикаментів, які за
хімічною структурою також є ксенобіотиками [10].
Встановлено, що серед захворювань внутрішніх органів значно збільшилася питома вага хронічної патології жовчного міхура (ЖМ), насамперед хронічного некалькульозного холециститу (ХНХ) [14, 15].
Відомо, що у хворих з наявністю хронічної патології
ГБС внаслідок розвитку метаболічного синдрому
вельми часто діагностується ожиріння (Ож) [4, 21]. В
сучасних умовах досить часто відмічаються сполучені захворювання органів травлення [7], які характеризуються наявністю водночас уражень печінки та жовчовивідних шляхів, наприклад, ХНХ [2, 5, 22, 23] на
тлі Ож або підвищеної маси тіла [3, 17]. Наявність
хронічної сполученої патології гастроентерологічно-
го профілю, в тому числі захворювань ГБС в поєднанні з Ож, досить негативно впливає на стан паренхіми печінки та сприяє частим загостренням хронічної патології ЖМ і тому потребує особливих підходів до лікування з урахуванням основних патогенетичних ланок цієї сполученої патології [16, 19].
Враховуючи значну розповсюдженість ХТГ,
сполученого з ХНХ та Ож, а також тривалий характер перебігу цього сполученого захворювання, недостатню ефективність існуючих методів лікування
вказаних патологічних станів [1, 2, 21], вельми актуальним є поглиблене вивчення патогенезу ХТГ сполученого з ХНХ та Ож. Раніше нами встановлена
патогенетична роль порушень цитокінового спектру
крові у хворих з ХТГ, поєднаним з ХНХ та Ож [18].
У цьому плані нашу увагу привернуло можливість
вивчення показників ліпідного спектру крові у хворих на ХТГ сполучений з ХНХ та Ож, оскільки відомо, що зміни з боку ліпідів мають важливе значення у патогенезі ціх захворювань [9, 11].
Зв'язок роботи з науковими програмами,
планами, темами. Робота виконана відповідно до
основного плану науково-дослідних робіт (НДР)
Луганського державного медичного університету і
являє собою фрагмент теми НДР: "Клініко110
Український морфологічний альманах, 2012, Том 10, № 1
патогенетичні особливості, лікування та медична
(ЛФ) та гамаглутамілтраспептидази (ГГТП); показника тимолової проби. При цьому функціональні прореабілітація хворих на хронічний токсичний гепатит,
би печінки визначалися в динаміці лікування та оціпоєднаний з хронічним бескам'яним холециститом
нювались в комплексі з клінічними даними.
та ожирінням" (№ держреєстрації 0108U004716).
Для реалізації мети роботи усім хворим на ХТГ,
Метою дослідження було вивчення показників
сполучений з ХНХ та Ож, вивчали показники ліпідліпідограми у хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ на
ного спектру крові - вміст загального холестерину
тлі Ож.
(ЗХС) у сироватці крові, показників тригліцеридів
Матеріали та методи дослідження. Було обстежено 70 хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ на тлі
(ТГ), ХС ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ),
Ож. Вік хворих складав від 28 до 52 років, осіб чолоХС ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), ХС
вічої статі було 22 (62,8%), жіночої - 13 (37,1%). Усі
ЛПДНЩ, тригліцеридів (ТГ, розраховували ІА. Ліпіхворі, які були під наглядом, постійно мешкали у
ди досліджувались на авто аналізаторі „Corona”
великому промисловому регіоні Донбасу з високим
(LKB, Швеція) з використанням ферментативних
рівнем забруднення довкілля екологічно шкідливими
наборів фірми „Boehringer Mannheim” (Німеччина).
речовинами, що негативно впливає на стан здоров’я
Концентрацію ХС ЛПНЩ вираховували за формунаселення.
лою W.T. Friedewald у ммоль/л: ХС ЛПНЩ=ЗХХворі на ХТГ, сполучений з ХНХ на тлі Ож
(ХС ЛПВЩ +ТГ/2,22) [6]. Концентрацію ХС
обох груп отримували загальноприйняту терапію
ЛПДНЩ визначали за співвідношенням ТГ/2,22.
Тип гіперліпопротеїдемії встановлювали за класифі(дієта, урсодезоксихолева кислота, дезинтоксикаційна
кацією D.S. Fredrickson [9].
терапія, есенціальні фосфоліпіди, а також спазмоліСтатистичну обробку отриманих результатів дотики, жовчогінні, засоби симптоматичної терапії,
слідження здійснювали на персональному комп’ютері
при необхідності антибактеріальні препарати) [1, 12].
Intel Pentium Core 2 Duo 2,33 GHz за допомогою одДіагнози ХТГ та ХНХ були встановлені у відповідно- і багатофакторного дисперсійного аналізу (пакети
ності до стандартизованих протоколів діагностики та
ліцензійних програм Microsoft Office 2007, Microsoft
лікування хвороб органів травлення (Наказ МОЗ
Exel Stadia 6.1/prof та Statistica 6,0), при цьому врахоУкраїни № 271 від 2005 р.) [12] на підставі даних анавували основні принципи використання статистичних
мнезу, клінічного та інструментального (ультразвукометодів у медико-біологічних дослідженнях [8, 20].
ве дослідження органів черевної порожнини) обстеОтримані результати та їх обговорення. До
ження, з обов’язковим урахуванням даних загальнопочатку проведення лікування хворі на ХТГ, сполуприйнятих біохімічних показників, які характеризучений з ХНХ на тлі Ож, скаржилися на загальну слають функціональний стан печінки [13]. Для виклюбкість, нездужання, порушення сну, зниження працечення вірусного ураження печінки було проведено
дослідження сироватки крові обстежених на маркери
здатності, апетиту, поганий емоційний настрій, підВГВ, ВГС та ВГD за допомогою ІФА. При наявності
вищену стомлюваність, тяжкість у правому підребер'ї,
маркерів вірусних гепатитів у крові ці хворі були винерідко - гіркоту у роті. При об'єктивному обстеженключені з подальшого дослідження.
ні у всіх хворих відмічалася наявність субіктеричності
склер, печінка виступала на 3-4 см з-під реберного
Діагноз Ож ставився за даними анамнезу та рекраю, була підвищеної щільності. Біохімічні показзультатами клінічного обстеження. При цьому виконики у пацієнтів, що знаходилися під наглядом, хараристовували вивчення індексу маси тіла (ІМТ), який
був запропонований Міжнародною групою по доктеризувались підвищенням тимолової проби, поміслідженню ожиріння [17]. Серед обстежених нами
рною білірубінемією, гіпертрансфераземією, підвихворих було 40 осіб (57,1%) з Ож ІІ а ступеня, 27
щеним рівнем холестерину і β-ліпопротеїдів в сирохворих (38,6%) з ІІ b ступеня та 3 пацієнта (4,3%) з
ватці крові, нерідко зростанням активності екскретоОж ІІІ ступеня.
рних ферментів - ГГТП і ЛФ.
При вивченні показників ліпідного спектру крові
Загальноприйняті лабораторні методи досліу хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ та Ож, до лікудження включали клінічний аналіз крові і сечі, вивання було виявлено підвищення ЗХС, зміни в співвчення вмісту глюкози у крові. Для оцінки функціонального стану печінки вивчалися біохімічні показвідношенні ліпідів різної щільності, а також збільники з використанням уніфікованих методів [13], які
шення ТГ (табл. 1).
включали визначення у крові рівня загального біліруТак, було встановлено, що до початку лікування
біну і його фракцій (прямої та непрямої), активності
у хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ та Ож, мало
місце збільшення концентрації у сироватці крові рівсироваткових амінотрансфераз – АлАТ і АсАТ; вмісня ЗХС в середньому в 1,35 рази, що складало в серету у сироватці крові холестерину, альбуміну, активдньому (6,54±0,16) ммоль/л (Р<0,05).
ності екскреторних ферментів – лужної фосфатази
Таблиця 1. Показники ліпідного спектру крові у хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ та Ож, до початку лікування (М±m)
Показники ліпідного спектру крові
ЗХС, ммоль/л
ХС ЛПВЩ, ммоль/л
ХС ЛПНЩ, ммоль/л
ХС ЛПДНЩ, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
КА, од.
ХС ЛПВЩ/ЗХС (К1)
ЗХС – ХС ЛПВЩ (К2)
Норма
4,85±0,13
1,25±0,09
3,19±0,12
0,41±0,03
0,92±0,08
2,88±0,07
0,25±0,02
3,6±0,2
Хворі на ХТГ сполучений з ХНХ та Ож (n=70)
6,54±0,16
0,89±0,06
4,58±0,08
0,97±0,05
2,26±0,13
6,52±0,1
0,14±0,03
5,65±0,4
Р
<0,05
<0,01
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,01
<0,001
Примітки: показник Р підрахований між нормою та відповідними значеннями ЛСК у хворих на ХТГ,
сполучений з ХНХ та Ож.
111
Шаповалова І.О. Ліпідний спектр крові у хворих на хронічний токсичний гепатит, …
Вміст ХС ЛПВЩ був нижче норми в середньому
в 1,4 рази, що дорівнювало (0,89±0,06) ммоль/л
(Р<0,01), рівень ХС ЛПНЩ перевищував норму у
обстежених хворих в середньому в 1,44 рази, що
складало (4,58±0,08) ммоль/л (Р<0,05), концентрація
ХС ЛПДНЩ складала в середньому (0,97±0,05)
ммоль/л, що було більш норми в середньому в 2,37
рази (Р<0,001). Вміст ТГ до лікування складав в середньому (2,26±0,13) ммоль/л, що було вище норми в
середньому в 2,46 рази (Р<0,001), КА у ціх хворих
досягав значення (6,52±0,1) од., що було вище норми
в середньому в 2,26 рази (Р<0,01). Коефіцієнт К1 у
хворих на ХТГ, сполучений ХНХ та Ож, до лікування був зниженим в середньому в 1,79 рази, що
дорівнювало в середньому (0,14±0,03). Коефіцієнт
К2 на момент завершення лікування із застосуванням
загальноприйнятих препаратів складав в середньому
(5,65±0,4), що перевищувало норму в 1,57 рази
(Р<0,05).
Таким чином, до початку проведення лікування у хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ та Ож,
мало місце порушення з боку показників ліпідного
спектру крові, які полягали у змінах в співвідношенні ліпідів, підвищення ЗХС, ХС ЛПНЩ та ТГ.
Підвищення вмісту ЗХС спостерігається в результаті збільшення рівня ХС ЛПНЩ та ХС ЛПДНЩ
одночасно зі зниженням ХС ЛПВЩ. Отже, за результатами дослідження у хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ та Ож, до початку лікування було
виявлено гіперліпопротеїдемію ІІb-типу [9].
При вивченні показників ЛСК на момент завершення лікування хворих на ХТГ, сполучений з
ХНХ та Ож, із застосуванням загальноприйнятих
препаратів було встановлено, що незважаючи на
позитивну динаміку, нормалізації вивчених показників не відбувалося (табл. 2).
Як відображено у цієї таблиці, рівень ЗХС на
момент завершення лікування хворих на ХТГ,
сполучений з ХНХ та Ож, при використанні лише
загальноприйнятих препаратів, складав (5,91±0,14)
ммоль/л, що перевищувало норму в середньому в
1,22 рази (Р<0,05).
Таблиця 2. Показники ліпідного спектру крові у хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ та Ож, після завершення лікування (М±m)
Показники ліпідного спектру крові
ЗХС, ммоль/л
ХС ЛПВЩ, ммоль/л
ХС ЛПНЩ, ммоль/л
ХС ЛПДНЩ, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
КА, од.
ХС ЛПВЩ/ЗХС (К1)
ЗХС – ХС ЛПВЩ (К2)
Норма
4,85±0,13
1,25±0,09
3,19±0,12
0,41±0,03
0,92±0,08
2,88±0,07
0,25±0,02
3,6±0,2
Хворі на ХТГ сполучений з ХНХ та Ож (n=70)
5,91±0,14
0,93±0,06
4,09±0,04
0,87±0,05
1,85±0,08
5,04±0,3
0,16±0,02
4,98±0,3
Поряд з цим у обстежених пацієнтів зберігався
дисбаланс рівня з боку ліпопротеїдів різної щільності. Так, рівень ХС ЛПВЩ був нижче норми в
середньому в 1,34 рази та складав (0,93±0,06)
ммоль/л, концентрація ХС ЛПНЩ була більше
норми в середньому в 1,28 рази, що складало
(4,09±0,04) ммоль/л, вміст ХС ЛПДНЩ на момент
завершення лікування досягав значення (0,87±0,05)
ммоль/л, що було вище норми в середньому в 2,12
рази.
Вміст ТГ на момент завершення лікування
хворих на ХТГ сполучений з ХНХ та Ож, складав
в середньому (1,85±0,08) ммоль/л, що було вище
норми в середньому в 2,01 рази (Р<0,001). КА у
хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ та Ож, на момент завершення лікування сягав значення
(5,04±0,3) од., що було вище норми в середньому в
1,75 рази (Р<0,01). Коефіцієнт К1 у хворих на ХТГ,
сполучений ХНХ та Ож, на момент завершення
лікування був зниженим в середньому в 1,56 рази,
що дорівнювало в середньому (0,16±0,02). Коефіцієнт К2 на момент завершення лікування із застосуванням загальноприйнятих препаратів складав в
середньому (4,98±0,3), що перевищувало норму в
1,38 рази (Р<0,05). Таким чином, отримані дані
свідчать, що застосування лише загальноприйнятої
терапії у хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ та
Ож, не забезпечує нормалізації показників ЛСК.
Висновки:
1. При черговому загостренні ХТГ, сполученого з ХНХ та Ож, відмічена типова клінічна симптоматика, яка характеризувалася наявністю синд-
Р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,01
рому «правого підребір’я», диспептичного симптомокомплексу, а також проявів астенічного або
астено-невротичного характеру. При біохімічному
обстеженні в більшості випадків було встановлено
підвищення фракції прямого білірубіна у сироватці крові, помірне збільшення активності АлАТ та
АсАТ, а також показника тимолової проби. У частини хворих відмічено підвищення активності ЛФ,
ГГТП, вмісту β-ліпопротеїдів у сироватці крові, що
свідчило про наявність часткового внутрішньопечінкового холестазу (холестатичного компоненту).
2. При вивченні показників ліпідного спектру крові (ЛСК) хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ
та Ож, до лікування було виявлено підвищення
вмісту загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), а також зміни у співвідношенні ліпідів
різної щільності. Концентрація ЗХС у сироватці
крові обстежених хворих до початку лікування була підвищена в середньому в 1,35 рази, в той час як
вміст ХС ЛПВЩ був знижений стосовно норми в
середньому в 1,4 рази; рівень ХС ЛПНЩ перевищував норму в середньому в 1,44 рази, ХС
ЛПДНЩ - в середньому в 2,37 рази; рівень ТГ був
більш норми в середньому в 2,46 рази, коефіцієнт
К1 був зниженим в середньому в 1,79 рази, коефіцієнт К2 був вище норми в середньому в 1,57 рази.
Отримані дані свідчать про суттєві порушення з
боку ЛСК у хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ та
Ож.
3. При застосуванні загальноприйнятого лікування хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ та Ож,
відмічена деяка позитивна динаміка з боку вивче112
Український морфологічний альманах, 2012, Том 10, № 1
10. Полунина Т.В. Медикаментозные гепатиты /
Т.В. Полунина, И.В. Маев // Фарматека. – 2006. –
№ 12 (127). – С. 63-71.
11. Постпрандиальная липемия и инсулинемия у
женщин с ожирением и желчекаменной болезнью
/ Н.А. Поляруш, И.В. Дворяшина, А.А. Мочалов
[и др.] // Проблемы эндокринологии. – 2006. – Т.
52, № 6. – С. 26-30.
12. Стандартизовані протоколи діагностики та
лікування хвороб органів травлення: методичні
рекомендації / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, Н.Д.
Опанасюк [та інш.] – Київ, 2005. – 56 с.
13. Унифицированные биохимические методы
обследования больных: метод. рекомендации //
Под. ред. Л.Л. Громашевской. – Киев: МЗ Украины, 1990. – 64 с.
14. Філіппов Ю.О. Основні показники гастроентерологічної захворюваності в Україні / Ю.О.
Філіппов, І.Ю. Скирда, Л.М. Петречук // Гастроентерологія: міжвід. зб. – Дніпропетровськ, 2006. –
Вип. 37. – С. 3 – 9.
15. Філіпов Ю.О. Хронічний холецистит:
аналітичний огляд даних офіційної статистики
МОЗ України за 2006-2008 рр.. / Ю.О. Філіпов,
І.Ю. Скирда // Сучасні медичні технології. – 2010.
- № 2 (6). – С. 56-59.
16. Харченко Н.В. Клиническая гастроэнтерология / Н.В. Харченко, Г.А. Анохина, Н.Д. Опанасюк. – Киев: Здоровья, 2000. – 448 с.
17. Харченко Н.В. Современные взгляды на ожирение и подходы к его лечению / Н.В. Харченко,
Г.А. Анохина // Сучасна гастроентерологія. –
2002. - № 4. – С. 4-12.
18. Шаповалова І.О. Рівень про- та протизапальних цитокінів у крові хворих з хронічним токсичним гепатитом, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням при загальноприйнятому лікуванні / І.О. Шаповалова //
Проблеми екологіч. та медич. генетики і клініч.
імунології: зб. наук. праць. – Київ; Луганськ. - 2010.
– Вип. 2 (98). – С. 298-308.
19. Щербиніна М.Б. Особливості поширеності та
захворюваності населення України на холецистит і
холангіт / М.Б. Щербиніна, М.І. Бабець //
Сімейна медицина. – 2008. – № 1. – С. 126–129.
20. Юнкеров В.И. Математико-статистическая
обработка данных медицинских исследований /
В.И. Юнкеров, С.Г. Григорьев. – [2-е изд., доп.]. –
СПб.: ВМедА, 2005. – 292 с
21. Braz G.A. Obesity is a chronic, relapsing disease /
G.A. Braz // Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. - №
28 (1). – Р. 34–38.
22. Elwood D.R. Cholecystitis / D.R. Elwood //
Surg. Clin. North. - 2008. - V. 88, № 6. – P. 12411252.
23. Nesland J.M. Chronic cholecystitis / J.M. Nesland
// Ultrastruct. Pathol. – 2004. – V. 28, № 3. – P. 121
– 123.
них показників ЛСК, але повної нормалізації вивчених показників в ході лікування не відбувалося.
Так, рівень ЗХС на момент завершення лікування
хворих на на ХТГ, сполучений з ХНХ та Ож, перевищував норму в середньому в 1,22 рази, рівень
ХС ЛПВЩ був нижче норми в середньому в 1,34
рази, концентрація ХС ЛПНЩ - в середньому в
1,28 рази, вміст ХС ЛПДНЩ був вище норми в
середньому в 2,12 рази, вміст ТГ був вище норми в
середньому в 2,01 рази, КА - вище норми в середньому в 1,75 рази, коефіцієнт К1 був зниженим в
середньому в 1,56 рази, коефіцієнт К2 перевищував
норму в 1,38 рази. Отже, отримані дані свідчать
про збереження суттєвих порушень ЛСК у хворих,
які отримали лікування загострення ХТГ, сполучений з ХНХ та Ож з використанням лише загальноприйнятих препаратів та схем терапії.
4. Таким чином, застосування лише загальноприйнятої терапії не забезпечує повної нормалізації показників ЛСК у хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ та Ож, що потребує вивчення можливостей додаткового застосування в лікуванні хворих з даною сполученою хронічною патологією
метаболічно активних препаратів, які б позитивно
впливали на показники ліпідного обміну.
5. Перспективою подальших досліджень
можна вважати вивчення впливу сучасних метаболічно активних засобів в комплексі лікування хворих на ХТГ, сполучений з ХНХ та Ож з метою
нормалізації показників ліпідограмми та в клінічному
плані − для попередження подальшого прогресування хронічної коморбідної патології.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Архій Е.Й. Токсичні гепатити: етіологія, патогенез, клінічні прояви та можливості лікування з
використанням препарату Нераг Compositum /
Е.Й. Архій, О.М. Паш // Биологическая терапия. 2006. - № 2. - C. 11-16.
2. Болотовский Г.В. Холецистит и другие болезни желчного пузыря / Г.В. Болотовский. – СПб.:
Омега, 2007. – 156 с.
3. Гапонова О.Г. Надлишкова маса тіла та
функціональні розлади травного каналу / О.Г.
Гапонова, К.О. Просоленко // Сучасна гастроентерологія. - 2007. - № 5 (37). - С. 37-40.
4. Грузєва Т.С. Ожиріння як глобальна проблема
громадського здоров'я / Т.С. Грузєва, Г.В. Іншакова // Главный врач. - 2008. -№ 11. - C. 34-36.
5. Иванченкова Р.А. Хронические заболевания
желчевыводящих путей / Р.А. Иванченкова. – М. :
Атмосфера, 2006. – 416 с.
6. Комаров Ф.И. Биохимические исследования в
клинике / Ф.И. Комаров // М.: Медпрессинформ, 2003. – 168 с.
7. Крылов А.А. К проблеме сочетаемости заболеваний / А.А. Крылов // Клиническая медицина.
– 2000. – № 1. – С. 56 – 58.
8. Лапач С.Н. Статистические методы в медико–
биологических исследованиях с использованием
Exсel / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. –
Киев: Морион, 2000. – 320 с.
9. Лутай М.І. Дисліпідемії: клінічне значення та
класифікація / М.І. Лутай // Нова медицина. –
2003. - № 4 (9). – С. 16-21.
Надійшла 19.11.2011 р.
Рецензент: доц. О.М.Кувеньова
113
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
77
Размер файла
207 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа