close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL CZ SK HU UA EN RU BG RO - Zelmer

код для вставкиСкачать
PL
2?8
Instrukcja u?ytkowania
30?36
Instruc?iuni de folosire
GENERATOR DE ABURI
ZELMER Tip 28Z014
RU
37?43
BG
44?50
9?15
N?vod k obsluze
GENERATOR PARY
GENER?TOR P?RY
ZELMER Typ 28Z014
ZELMER Typ 28Z014
SK
RO
CZ
16?22
HU
23?29
N?vod na pou?itie
Kezel?si utas?t?s
GENER?TOR PARY
G?ZFEJLESZT?
ZELMER Typ 28Z014
ZELMER T?pus 28Z014
UA
51?57
EN
58?64
User manual
Инструкция по
эксплуатации
Инструкция за
експлоатация
?нструкц?я з експлуатац??
ПАРОГЕНЕРАТОР
ПАРОГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР ПАРИ
STEAM GENERATOR
ZELMER Tип 28Z014
ZELMER Tип 28Z014
ZELMER Модель 28Z014
ZELMER Type 28Z014
PL
Spis tre?ci
Wskaz?wki dotycz?ce bezpiecze?stwa i w?a?ciwego
u?ytkowania generatora pary ......................................................................2
Wskaz?wki dotycz?ce prasowania ..............................................................3
Dane techniczne . ........................................................................................3
Budowa generatora pary .............................................................................3
Zastosowanie p?yty z izolacj? termiczn? .....................................................4
Nalewanie wody ..........................................................................................4
Ustawianie temperatury . .............................................................................5
Przygotowanie ?elazka do pracy ? pierwsze prasowanie ...........................5
Montowanie wieszaka na przew?d przy??czeniowy ....................................6
Prasowanie na sucho ..................................................................................6
System automatycznego wy??czania ..........................................................6
Prasowanie z par? . .....................................................................................6
Wyrzut pary w pozycji pionowej ..................................................................7
Wylewanie wody . ........................................................................................7
System antywapienny anti-calc i sygnalizacja wymiany wk?adu .................7
Samooczyszczenie . ....................................................................................8
Czyszczenie i konserwacja .........................................................................8
Ekologia ? zadbajmy o ?rodowisko .............................................................8
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urz?dzenia i witamy w?r?d u?ytkownik?w produkt?w Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultat?w rekomendujemy u?ywanie tylko
oryginalnych akcesori?w firmy Zelmer. Zosta?y one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uwa?ne przeczytanie niniejszej instrukcji obs?ugi. Szczeg?ln?
uwag? nale?y po?wi?ci? wskaz?wkom bezpiecze?stwa. Instrukcj? obs?ugi
prosimy zachowa?, aby mo?na by?o korzysta? z niej r?wnie? w trakcie p??niejszego u?ytkowania wyrobu.
Wskaz?wki dotycz?ce bezpiecze?stwa i w?a?ciwego
u?ytkowania generatora pary
?? Podczas u?ywania generatora pary, zawsze przestrzegaj poni?szych
podstawowych wymog?w bezpiecze?stwa:
?? Generator pary przeznaczony jest tylko do u?ytku domowego i mo?na
go u?ywa? tylko zgodnie z niniejsz? instrukcj?.
2
?? Usu? wszystkie folie ochronne i naklejki ze stopy ?elazka i obudowy
urz?dzenia.
?? Przed u?yciem rozwi? i wyprostuj przew?d przy??czeniowy.
?? Wyci?gnij wtyczk? przewodu przy??czeniowego z gniazdka sieciowego
przed nape?nieniem lub opr??nieniem zbiornika z wod?.
?? Po ka?dym u?yciu opr??nij zbiornik z wody.
?? Je?eli przew?d zasilaj?cy nieod??czalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien
on by? wymieniony u wytw?rcy lub w specjalistycznym zak?adzie naprawczym albo przez wykwalifikowan? osob? w celu unikni?cia zagro?enia.
?? Napraw urz?dzenia mo?e dokonywa? jedynie przeszkolony personel.
Nieprawid?owo wykonana naprawa mo?e spowodowa? powa?ne zagro?enia dla u?ytkownika. W razie wyst?pienia usterek radzimy zwr?ci? si?
do specjalistycznego punktu serwisowego.
?? Nie u?ywaj ?elazka, gdy jest uszkodzone lub nie dzia?a prawid?owo.
?? Nie dotykaj stopy ?elazka podczas prasowania lub zaraz po nim, jest
gor?ca!
?? ?elazko pod??czaj jedynie do gniazda sieci pr?du przemiennego
220V?240V, wyposa?onego w ko?ek ochronny.
?? ?elazko wytwarza par? wodn? o wysokiej temperaturze. Zawsze u?ywaj
go ostro?nie i ostrze? innych u?ytkownik?w przed potencjalnym niebezpiecze?stwem.
?? Przed u?yciem w??? wk?ad anti-calc.
?? Przechowuj wk?ad anti-calc i granulat poza zasi?giem dzieci.
?? Nie u?ywaj przed?u?acza bez bolca ochronnego!
?? Nie wlewaj p?yn?w do zbiornika na wod? tj. perfum, octu lub innych substancji chemicznych.
?? Nie wk?adaj ?elazka do wody lub innych cieczy.
?? Nie zwijaj przewodu przy??czeniowego wok?? ?elazka, a? kompletnie nie
ostygnie i b?dzie gotowe do przechowywania.
?? Nie rozkr?caj obudowy ?elazka i nie demontuj ?adnych cz??ci.
?? Unikaj kontaktu przewodu zasilaj?cego ze stop? ?elazka.
?? ?elazko musi by? u?ywane na stabilnej powierzchni i na taka odstawiane.
?? Je?eli ?elazko jest odstawiane na podstawk?, nale?y upewni? si?, czy
powierzchnia, na kt?rej umieszczono podstawk? jest stabilna.
?? Otworu do nape?niania zbiornika wod? nie wolno otwiera? podczas prasowania.
?? Zachowaj szczeg?ln? ostro?no?? podczas prasowania w obecno?ci
dzieci. Nie pozwalaj na dotykanie ?elazka podczas prasowania.
?? Niniejszy sprz?t nie jest przeznaczony do u?ytkowania przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej zdolno?ci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub
GW28-018_v01
??
??
??
??
??
??
??
osoby nie maj?ce do?wiadczenia lub znajomo?ci sprz?tu, chyba ?e odbywa si? to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj? u?ytkowania sprz?tu,
przekazanej przez osoby odpowiadaj?ce za ich bezpiecze?stwo.
Nale?y zwraca? uwag? na dzieci, aby nie bawi?y si? sprz?tem.
Nie pozostawiaj w??czonego urz?dzenia do sieci zasilaj?cej lub gor?cego ?elazka bez nadzoru.
Sprz?t nie jest przeznaczony do pracy z u?yciem zewn?trznych wy??cznik?w czasowych lub oddzielnego uk?adu zdalnej regulacji.
Nie u?ywaj ?elazka, je?eli spad?o, ma widoczne ?lady uszkodzenia lub
je?eli z urz?dzenia wycieka woda.
Je?eli nie u?ywasz ?elazka nawet przez kr?tki czas, wy??cz je przekr?caj?c pokr?t?o regulatora temperatury (1) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskaz?wek zegara. Ustaw je w poz. ?MIN? oraz przyci?nij przycisk zasilania (12) na panelu sterowania.
Pod ?adnym pozorem nie prasuj ubra? i materia??w znajduj?cych sie na
ludziach ani na zwierz?tach.
Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na zwierz?ta.
Wskaz?wki dotycz?ce prasowania
1. Posortuj rzeczy, kt?re maj? by? prasowane wed?ug typu materia?u. Ograniczy to cz?stotliwo?? zmian temperatury dla r??nych materia??w.
2. Przeprowad? pr?bne prasowanie na wewn?trznej stronie ubrania, je?eli nie jeste? pewien rodzaju materia?u. Zacznij od niskiej temperatury,
a nast?pnie stopniowo j? zwi?kszaj.
3. Odczekaj co najmniej trzy minuty przed prasowaniem materia??w wra?liwych na wysokie temperatury. Funkcja regulacji temperatury potrzebuje
czasu do momentu osi?gni?cia wybranego poziomu, bez wzgl?du, czy
jest to ni?sza, czy wy?sza temperatura.
4. Delikatne materia?y, takie jak jedwab, we?na, welur itp. prasuj poprzez
materia? do prasowania, aby unikn?? b?yszcz?cych ?lad?w.
5. Post?puj zgodnie ze wskaz?wkami producenta odzie?y. Zapoznaj
si? z tre?ci? etykiet cz?sto przedstawionej w postaci symboli, np.:
Dane techniczne
Parametry techniczne podane s? na tabliczce znamionowej wyrobu.
Generator pary jest urz?dzeniem klasy I, wyposa?onym w przew?d przy??czeniowy z ?y?? ochronn? i wtyczk? ze stykiem ochronnym. Pod??czaj do
gniazda sieci wyposa?onego w bolec ochronny.
Generator pary ZELMER spe?nia wymagania obowi?zuj?cych norm.
Urz?dzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
?? Urz?dzenie elektryczne niskonapi?ciowe (LVD) ? 2006/95/EC.
?? Kompatybilno?? elektromagnetyczna (EMC) ? 2004/108/EC.
Wyr?b oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodno?ci CE znajduje si? na stronach www.zelmer.pl.
Budowa generatora pary
Urz?dzenie wyposa?one jest w niskoci?nieniow? komor? parow?, kt?ra
mo?e by? w kr?tkim czasie podgrzewana. Woda jest zamieniana w tej komorze w par? wodn? i przemieszcza si? do ?elazka przez przew?d zasilaj?cy.
A. ?elazko
1. Pokr?t?o regulatora temperatury
2. Wska?nik temperatury
3. Przycisk wyrzutu pary
4. Lampka kontrolna
5. Odgi?tka
B. Podstawa
6. P?yta z izolacj? termiczn?
7. Podstawa generatora pary
8. Zbiornik na wod?
9. Wk?ad anti-calc
10. Wieszak na przew?d
przy??czeniowy
Ustawienia temperatury
? W??kno
octanowe
? Elastik
? Poliamid
? Polipropylen
GW28-018_v01
? Poliester ? Wiskoza
? Jedwab ? We?na
? Tr?joctan
? Bawe?na
? Len
3
C. Panel steruj?cy
11. Wska?nik poziomu wody
12. Przycisk zasilania
a) ?wieci si? ? W??czony
b) Nie ?wieci si? ? Wy??czony
13. Przycisk prasowania parowego
a) ?wieci si? ? Prasowanie parowe
b) Nie ?wieci si? ? Prasowanie na sucho
14. Przycisk wyboru twardo?ci wody
a) Wska?nik wody mi?kkiej
b) Wska?nik wody ?redniej
c) Wska?nik wody twardej
15. Wska?nik wymiany wk?adu anti-calc
16. Przycisk od??czania zbiornika wody od podstawy
17. Przycisk niskiej emisji pary
18. Przycisk ?redniej emisji pary
19. Przycisk wysokiej emisji pary
Zastosowanie p?yty z izolacj? termiczn?
Jest mo?liwo?? ?ci?gni?cia p?yty z izolacj? termiczn? (6) z podstawy (7)
i prze?o?enia w pobli?u miejsca prasowania, aby mie? wi?ksz? wygod? podczas prasowania.
1.Usu? p?yt? z izolacj? termiczn? (6) z podstawy (7).
2.Przenie? p?yt? z izolacj? termiczn? (6) w dowolnie wybrane miejsce.
Sprawdzanie twardo?ci wody
?? Wyci?gnij z opakowania do??czony tester twardo?ci wody.
?? Przytrzymaj pasek pod bie??c? wod? przez 1 sekund?.
?? Potrz??nij papierkiem, aby strz?sn?? wod?.
?? Odczekaj 15 sekund.
?? Por?wnaj kolor paska z kolorem wk?adki twardo?ci wody.
?? Dopasuj odpowiedni? twardo?? wody do Twojej stacji parowej.
Ustawianie poziomu twardo?ci wody
?? Sprawd? poziom twardo?ci wody wg punktu ?Sprawdzanie twardo?ci
wody?.
?? Naci?nij i przytrzymaj przycisk wyboru twardo?ci wody (14) przez
3 sekundy.
?? Po us?yszeniu sygna?u przyci?nij ponownie przycisk twardo?ci wody
(14), aby wybra? poziom twardo?ci wody SOFT (mi?kka), MEDIUM
4
(?rednia) lub Hard (twarda), kt?ry mo?na ustawi? dop?ki miga przycisk.
?? Poczekaj ok. 10 sekund, aby zatwierdzi? ustawienia.
Poziom twardo?ci wody zostanie ustawiony.
Nalewanie wody
Urz?dzenie wyposa?one jest w elektroniczny system monitorowania poziomu wody.
Je?eli poziom wody jest za niski, wska?nik
poziomu wody (11) b?dzie ?wieci? a urz?dzenie b?dzie wydawa? (emitowa?) d?wi?k,
dop?ki zbiornik na wod? (8) nie zostanie
ponownie nape?niony.
Podczas prasowania, je?eli poziom wody
przekroczy poziom minimalny, wska?nik
poziomu wody (11) zacznie miga?, dop?ki
zbiornik na wod? (8) nie zostanie ponownie nape?niony.
?? Naci?nij przycisk od??czania zbiornika
wody od podstawy (16).
?? Wysu? i wyci?gnij zbiornik na wod? (8).
GW28-018_v01
?? Nape?nij zbiornik na wod? (8) do poziomu MAX.
?? Wstaw zbiornik na wod? (8) na swoje
miejsce.
Ze wzgl?du na trwa?o?? ?ywic anty-wapiennych i twardo?? wody, sugerujemy wymian? wk?adu anti-calc (9), gdy wska?nik (15) zacznie mruga?.
Je?li nie mo?na dosta? nowego wk?adu
mo?na zastosowa? wod? destylowan?
i dalej u?ywa? urz?dzenia.
Przygotowanie ?elazka do pracy ? pierwsze prasowanie
?? Usu? wszystkie folie ochronne i naklejki ze stopy ?elazka i obudowy.
?? Po ka?dym przyci?ni?ciu przycisku urz?dzenie wydaje sygna? d?wi?kowy.
?? Rozwi? i wyprostuj przew?d sieciowy i przew?d przy??czeniowy.
?? Nape?nij zbiornik na wod? (8) (Patrz punkt ?Nalewanie wody?).
?? Pod??cz przew?d sieciowy stacji parowej do gniazda sieci wyposa?onego w bolec ochronny ? us?yszysz sygna? d?wi?kowy.
?? Przyciski
Ustawianie temperatury
?? Sprawd? na metce ubrania rodzaj materia?u i ustaw odpowiednio pokr?t?o temperatury wed?ug oznacze? na pokr?tle ?elazka:
? syntetyczny (niska temperatura)
? ? jedwab/we?na (?rednia temperatura)
? ? ? bawe?na/len (wysoka temperatura)
?? Posortuj rzeczy, kt?re maj? by? prasowane wed?ug okre?lonej temperatury: we?na z we?n?, bawe?na z bawe?n?, itd.
?? ?elazko nagrzewa si? szybciej ni? stygnie, dlatego zaczynaj prasowa?
?elazkiem o ni?szej temperaturze, stopniowo j? zwi?kszaj?c.
?? Przeprowad? pr?bne prasowanie na wewn?trznej stronie ubrania, je?eli nie
jeste? pewien rodzaju materia?u. Zawsze zaczynaj od niskiej temperatury!
?? Aksamit lub inny materia?, na kt?rym mog? by? widoczne b?yszcz?ce
?lady, prasuj w jednym kierunku i z ma?ym naciskiem.
?? Materia?y syntetyczne i jedwabne prasuj po wewn?trznej stronie ubrania, aby unikn?? b?yszcz?cych ?lad?w.
Montowanie wieszaka na przew?d przy??czeniowy (10)
1. Rozwi? i wyprostuj przew?d przy??czeniowy.
?? W??? wieszak (10) w jeden z dw?ch
otwork?w znajduj?cych si? na g?rze przy
pojemniku na wod?.
2. Umie?? przew?d przy??czeniowy w zagi?ciu wieszaka (10).
GW28-018_v01
,
,
, wska?nik wody mi?kkiej, ?redniej, twardej (w za-
le?no?ci od ustawienia) oraz wska?niki
??
??
??
??
??
??
??
,
za?wiec? si? na chwil?,
po czym zgasn?. Naci?nij
aby w??czy? urz?dzenie.
Przekr?? pokr?t?o regulatora temperatury (1) na ?elazku w kierunku
zgodnym ze wskaz?wkami zegara na pozycj? maksimum (???). Za?wieci si? lampka kontrolna (4).
Lampka kontrolna (4) zga?nie, gdy zostanie osi?gni?ta wymagana
temperatura.
Po pewnym czasie s?ycha? b?dzie ponowny d?wi?k a przycisk wysokiej emisji pary (19) za?wieci si?, zga?nie gdy zostanie osi?gni?ta wymagana temperatura podstawy.
Naci?nij przycisk wyrzutu pary (3) przez 1 minut?, aby przeczy?ci?
uk?ad generowania pary.
Aby prasowa? par? trzeba naciska? przycisk wyrzutu pary (3). Aby
uruchomi? funkcj? wyrzutu pary niezb?dne mo?e by? kilkukrotne naci?ni?cie przycisku (3).
Urz?dzenie jest gotowe do u?ycia.
Pierwszy raz wyprasuj stary r?cznik.
Po sko?czonym prasowaniu
?? Przekr?? pokr?t?o regulatora temperatury (1) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskaz?wek zegara na pozycj? ?MIN?.
?? Naci?nij przycisk
, aby wy??czy? ?elazko.
?? Od??cz ?elazko od ?r?d?a zasilania.
?? Po ca?kowitym och?odzeniu ?elazka opr??nij zbiornik na wod? (8),
przechowuj je poziomo w bezpiecznym miejscu.
5
Prasowanie na sucho ? zawsze stosuj si? do zalece? producenta
Prasowanie z par? ? zawsze stosuj si? do zalece? producenta
?? Po ka?dym przyci?ni?ciu przycisku urz?dzenie wydaje sygna? d?wi?kowy.
?? Rozwi? i wyprostuj przew?d sieciowy i przew?d zasilaj?cy.
?? Nape?nij zbiornik na wod? (8) (Patrz punkt ?Nalewanie wody?).
?? Pod??cz ?elazko do gniazda sieci wyposa?onego w bolec ochronny ?
us?yszysz sygna? d?wi?kowy.
?? Po ka?dym przyci?ni?ciu przycisku urz?dzenie wydaje sygna? d?wi?kowy.
?? Rozwi? i wyprostuj przew?d sieciowy i przew?d zasilaj?cy
?? Nape?nij zbiornik na wod? (8) (Patrz punkt ?Nalewanie wody?).
?? Pod??cz ?elazko do gniazda sieci wyposa?onego w bolec ochronny ?
us?yszysz sygna? d?wi?kowy.
?? Przyciski
?? Przyciski
odzie?y podanych na etykiecie ubrania.
,
,
, wska?nik wody mi?kkiej, ?redniej, twardej (w za-
le?no?ci od ustawienia) oraz wska?niki
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
,
po czym zgasn?. Naci?nij
aby w??czy? urz?dzenie.
Po pewnym czasie s?ycha? b?dzie ponowny d?wi?k, a przycisk wysokiej emisji pary (19) za?wieci si?, gdy zostanie osi?gni?ta wymagana
temperatura podstawy.
Wy??cz prasowanie par? naciskaj?c przycisk prasowania parowego
(13), lampka pod przyciskiem zga?nie.
Przycisk wysokiej emisji pary (19) wy??czy si? w tym samym czasie.
Przekr?? pokr?t?o regulatora temperatury (1) na ?elazku w kierunku
zgodnym ze wskaz?wkami zegara, wybieraj?c ?, ?? lub ??? zgodnie
z zaleceniem na metce ubrania.
Lampka kontrolna (4) zga?nie, gdy zostanie osi?gni?ta temperatura
wymagana dla ?elazka.
Urz?dzenie jest gotowe do u?ycia.
Po zako?czonym prasowaniu przekr?? pokr?t?o regulatora temperatury (1) na ?elazku w kierunku przeciwnym do wskaz?wek zegara na
?MIN?, a ?elazko zostanie wy??czone.
Naci?nij przycisk zasilania (12) by wy??czy? urz?dzenie.
Od??cz ?elazko od gniazda zasilaj?cego.
Gdy urz?dzenie zupe?nie wystygnie wylej wod? ze zbiornika (8), przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
?? Je?eli podczas prasowania funkcja prasowania z par? nie jest u?ywana
d?u?ej ni? 10 minut, urz?dzenie przejdzie w stan ?czuwania?. Przycisk
zasilania (12) zga?nie. Po naci?ni?ciu przycisku zasilania (12) lub
przycisku wyrzutu pary (3), urz?dzenie natychmiast si? w??czy.
,
,
, wska?nik wody mi?kkiej, ?redniej, twardej (w za-
le?no?ci od ustawienia) oraz wska?niki
za?wiec? si? na chwil?,
System automatycznego wy??czania (auto-off)
6
odzie?y podanych na etykiecie ubrania.
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
,
za?wiec? si? na chwil?,
po czym zgasn?. Naci?nij
aby w??czy? urz?dzenie.
Po pewnym czasie s?ycha? b?dzie ponowny d?wi?k a przycisk wysokiej emisji pary (19) za?wieci si?, gdy zostanie osi?gni?ta wymagana
temperatura podstawy.
W tym samym czasie za?wieci si? wska?nik wody mi?kkiej, ?redniej lub
twardej (w zale?no?ci od ustawienia).
Naci?nij przycisk emisji pary niskiej (17)/?redniej (18)/wysokiej (19),
aby wybra? poziom pary.
Przekr?? pokr?t?o regulatora temperatury (1) na ?elazku w kierunku
zgodnym ze wskaz?wkami zegara, wybieraj?c ?, ?? lub ??? zgodnie
z zaleceniem na metce ubrania.
Lampka kontrolna (4) zga?nie, gdy zostanie osi?gni?ta wymagana
temperatura.
Urz?dzenie jest gotowe do u?ycia.
Po zako?czonym prasowaniu przekr?? pokr?t?o regulatora temperatury (1) na ?elazku w kierunku przeciwnym do wskaz?wek zegara na
?MIN?.
Naci?nij przycisk zasilania (12), aby wy??czy? urz?dzenie.
Od??cz ?elazko od gniazda zasilaj?cego.
Gdy urz?dzenie zupe?nie wystygnie wylej wod? ze zbiornika (8), przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
UWAGA: Je?li naci?niesz przycisk wyrzutu pary (3) w czasie, gdy generator pary nie osi?gn?? wymaganej temperatury, rozlegnie si? sygna?
d?wi?kowy. Aby uruchomi? funkcj? wyrzutu pary niezb?dne mo?e by?
kilkukrotne naci?ni?cie przycisku (3).
GW28-018_v01
Wyrzut pary w pozycji pionowej ? zawsze stosuj si? do zalece?
Wylewanie wody
Ta funkcja zapewnia dodatkow? par? pomagaj?c? usun?? zgniecenia z delikatnych materia??w znajduj?cych si? w pozycji wisz?cej (wisz?cych zas?on
lub innych materia??w).
??
??
??
??
producenta odzie?y podanych na etykiecie ubrania.
?? Nape?nij zbiornik na wod? (8) tak, jak opisano to w punkcie ?Nalewanie
wody?.
?? Pod??cz ?elazko do gniazda sieci wyposa?onego w bolec ochronny
(patrz punkt ?Przygotowanie ?elazka do pracy?.
?? Przyciski
,
,
, wska?nik wody mi?kkiej, ?redniej, twardej (w za-
le?no?ci od ustawienia) oraz wska?niki
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
,
za?wiec? si? na chwil?,
po czym zgasn?. Naci?nij
aby w??czy? urz?dzenie.
Przekr?? pokr?t?o regulatora temperatury (1) na ustawienie ???.
Za?wieci si? lampka kontrolna (4) sygnalizuj?ca prac? grza?ki oznaczaj?ca w??czenie ?elazka. Lampka zga?nie, gdy osi?gni?ta zostanie
wymagana temperatura. ?elazko jest gotowe do u?ycia.
Przytrzymaj ?elazko pionowo w odleg?o?ci 10 cm od ubrania.
Naci?nij jednokrotnie przycisk wyrzutu pary (3) ? z otwor?w w stopie
?elazka nast?pi intensywny wyrzut pary.
W przypadku du?ych zagniece?, odczekaj kilka sekund i ponownie naci?nij przycisk wyrzutu pary (3). Wi?kszo?? zagniece? mo?e by? usuni?tych po trzech naci?ni?ciach przycisku.
W celu uruchomienia funkcji wyrzutu pary, niezb?dne mo?e by? kilkakrotne naci?ni?cie przycisku (3).
Po zako?czonym prasowaniu przekr?? pokr?t?o regulatora temperatury
(1) na ?elazku w kierunku odwrotnym do wskaz?wek zegara na ?MIN?.
Naci?nij przycisk zasilania (12), aby wy??czy? urz?dzenie.
Od??cz ?elazko od gniazda zasilaj?cego.
Gdy urz?dzenie zupe?nie wystygnie wylej wod? ze zbiornika (8), przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
W celu utrzymania wysokiej jako?ci pary, nie naciskaj przycisku wyrzutu pary wi?cej ni? trzy razy po tym jak zga?nie lampka sygnalizuj?ca.
WA?NE: Urz?dzenie wytwarza par? wodn? o bardzo wysokiej temperaturze. Pod ?adnym pozorem nie prasuj ubra? i materia??w znajduj?cych si? na ludziach lub zwierz?tach. Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani
na zwierz?ta.
GW28-018_v01
Naci?nij przycisk (16).
Wysu? zbiornik wody.
Opr??nij zbiornik wody przechylaj?c go.
Ponownie zainstaluj zbiornik wody.
System antywapienny anti-calc i sygnalizacja wymiany
wk?adu
Urz?dzenie posiada elektroniczny system monitorowania stanu zu?ycia
wk?adu anti-calc. Wk?ad anti-calc oczyszcza wod? i usuwa jej twardo??. We
wk?adzie znajduj? si? ?ywice odkamieniaj?ce. W zale?no?ci od twardo?ci
wody i stopnia zu?ycia nale?y wymienia? wk?ad kiedy generator to sygnalizuje.
Wymiana wk?adu anti-calc
1.Wska?nik (15) ?mruga?.
2.Naci?nij i przytrzymaj przycisk wyrzutu pary (3) do momentu, a? wska?nik (15) zga?nie, aby usun?? resztki wody z przewodu ?elazka.
3.Pozostaw stacj? parow? w trybie w??czonym.
4.Wysu? zbiornik na wod? (8).
5.Wysu? pojemnik na wk?ad anti-calc (9), wyci?gnij go z pojemnika i wymie? wk?ad anti-calc.
6.Zaczekaj 5 sekund po wykonaniu kroku 4 zanim ponownie zainstalujesz
pojemnik na wk?ad anti-calc.
7.Ponownie zainstaluj zbiornik na wod? (8).
Uwaga:
?? Je?li nie mo?na dosta? nowego wk?adu, mo?na u?ywa? wod? destylowan?, zamiast wody z kranu, i nadal u?ywa? urz?dzenie.
?? Nie mo?na usuwa? wk?adu anti-calc (9), je?li nie zostanie wysuni?ty
zbiornik wody.
?? Je?li pojemnik na wk?ad anti-calc (9) nie jest prawid?owo zamontowany, po naci?ni?ciu przycisku wyrzutu pary (3) us?yszysz ci?g?y sygna?
d?wi?kowy.
?? Je?li wk?ad anti-calc (9) zostanie wymieniony w trybie wy??czonym,
7
antwapienny system elektroniczny nie
rozpozna, ?e zosta? zainstalowany
nowy wk?ad.
?? Nie u?ywaj zu?ytych wk?ad?w anti-calc.
Mo?e to spowodowa? uszkodzenie
urz?dzenia i systemu elektronicznego.
?? Nie pozostawiaj pustego pojemnika na
wk?ad anti-calc. Spowoduje to uszkodzenie urz?dzenia i systemu elektronicznego.
Samooczyszczenie
Generator pary posiada wbudowany system czyszcz?cy, zaprojektowany
by utrzyma? w czysto?ci przewody parowe i komor? parow?. Sugerujemy,
aby wykonywa? t? czynno?? raz w miesi?cu.
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
Rozwi? i wyprostuj przew?d sieciowy i przew?d zasilaj?cy.
Nape?nij zbiornik na wod? (8) zgodnie z punktem ?Nalewanie wody?.
Pod??cz urz?dzenie do gniazda sieci wyposa?onego w bolec ochronny.
Naci?nij przycisk wysokiej emisji pary (19).
Ustaw pokr?t?o regulatora temperatury (1) ?elazka w pozycji ?MIN?
Urz?dzenie jest gotowe do samooczyszczenia.
Trzymaj ?elazko oko?o 15 mm nad zlewem w pozycji prasowania, naci?nij i przytrzymaj przycisk wyrzutu pary (3) przez oko?o 3 minuty. Osady
wydostan? si? przez otwory parowe ?elazka wraz z wod?.
Przekr?? pokr?t?o regulatora temperatury (1) ?elazka w kierunku
przeciwnym do wskaz?wek zegara na maksymaln? (???).
Przeprasuj wilgotny materia?, aby usun?? wszystkie pozosta?o?ci osad?w ze stopy.
Przekr?? pokr?t?o regulatora temperatury (1) na pozycj? ?MIN?.
Od??cz urz?dzenie od gniazda zasilaj?cego.
Gdy urz?dzenie zupe?nie wystygnie wylej wod? ze zbiornika (8), przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
Czyszczenie i konserwacja
?? Od??cz ?elazko od gniazda zasilaj?cego.
?? U?yj wilgotnej szmatki lub zmywaka nie powoduj?cego zadrapa?, aby
usun?? osad ze stopy lub korpusu.
8
?? Nigdy nie u?ywaj ostrych lub szorstkich przedmiot?w do usuwania osadu z p?yty.
?? Nigdy nie u?ywaj ?rodk?w ?ciernych, octu lub ?rodk?w odkamieniaj?cych do czyszczenia ?elazka.
Ekologia ? zadbajmy o ?rodowisko
Ka?dy u?ytkownik mo?e przyczyni? si? do ochrony ?rodowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu:
?? Opakowania kartonowe przeka? na makulatur?.
?? Worki z polietylenu (PE) wrzu? do kontenera na plastik.
?? Zu?yte urz?dzenie oddaj do odpowiedniego punktu sk?adowania, gdy? znajduj?ce si? w urz?dzeniu niebezpieczne
sk?adniki mog? by? zagro?eniem dla ?rodowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. ? Polska
DANE KONTAKTOWE:
?? zakup cz??ci eksploatacyjnych ? akcesori?w
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
?? salon firmowy ? sprzeda? internetowa
[email protected]
?? wykaz punkt?w serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
?? infolinia (sprzeda?, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urz?dzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niew?a?ciw? jego obs?ug?.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w ka?dej chwili, bez wcze?niejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepis?w prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn
konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW28-018_v01
CZ
Obsah
Pokyny pro bezpe?nost a ??dn? pou??v?n? parn?ho gener?toru . ................9
Pokyny k ?ehlen?........................................................................................10
Technick? ?daje..........................................................................................10
Konstrukce parn?ho gener?toru..................................................................10
Pou?it? desky s termickou izolac?............................................................... 11
Nal?v?n? vody............................................................................................. 11
Nastaven? teploty........................................................................................12
P??prava ?ehli?ky k pou?it? ? prvn? ?ehlen?.................................................12
Mont?? dr??ku pro nap?jec? kabel.............................................................12
?ehlen? na sucho........................................................................................12
Syst?m automatick?ho vyp?n?n?................................................................13
?ehlen? s napa?ov?n?m...............................................................................13
Parn? r?z.....................................................................................................13
Parn? r?z ve svisl? poloze..........................................................................13
Vyl?v?n? vody.............................................................................................14
Syst?m anti-calc a signalizace v?m?ny n?pln? .........................................14
Samo?i?t?n?................................................................................................14
?i?t?n? a ?dr?ba.........................................................................................15
Ekologicky vhodn? likvidace . ....................................................................15
V??en? z?kazn?ci,
Blahop?ejeme V?m k n?kupu na?eho p??stroje a v?t?me V?s mezi u?ivateli
v?robk? Zelmer.
Pro dosa?en? nejlep??ch v?sledk? V?m doporu?ujeme pou??vat pouze origin?ln? p??slu?enstv? firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speci?ln? pro tento v?robek.
P?e?t?te si pros?m pe?liv? tento n?vod k obsluze. Zvl??tn? pozornost v?nujte pokyn?m t?kaj?c?m se bezpe?nosti. N?vod si ulo?te, abyste jej mohli
pou??t i v pr?b?hu pou??v?n? v?robku.
Pokyny pro bezpe?nost a ??dn? pou??v?n? parn?ho
gener?toru
P?i pou??v?n? gener?toru dodr?ujte n??e uveden? z?kladn? bezpe?nostn?
po?adavky:
?? Parn? gener?tor je ur?en pouze pro pou?it? v dom?cnostech a lze jej
pou??vat pouze v souladu s t?mto n?vodem.
GW28-018_v01
?? Odstra?te ve?ker? ochrann? f?lie a n?lepky ze spodn? strany i krytu.
za??zen?.
?? P?ed pou?it?m rozt?hn?te a narovnejte nap?jec? kabel.
?? P?ed nal?v?n?m nebo vyl?v?n?m vody z n?dr?ky na vodu v?dy vyt?hn?te
vidlici nap?jec?ho kabelu ze s??ov? z?suvky.
?? Po ka?d?m pou?it? vylijte vodu z n?dr?ky.
?? Pokud dojde k po?kozen? neodd?liteln? p??vodn? ???ry, mus? jej vym?nit
v?robce, specializovan? servis nebo jin? kvalifikovan? osoba, aby nedo?lo k ohro?en?.
?? Opravy p??stroje m??e prov?d?t pouze pro?kolen? person?l. Neodborn?
provedena oprava m??e b?t pro u?ivatele p???inou v??n?ho ohro?en?.
V p??pad? vzniku z?vad se obra?te na specializovan? servis.
?? Nepou??vejte gener?tor, je-li po?kozen nebo nefunguje, jak m?.
?? Nedot?kejte se hork? ?ehlic? desky b?hem ?ehlen? nebo bezprost?edn?
po n?m, je hork?!
?? ?ehli?ku p?ipojujte pouze k s?ti st??dav?ho proudu 220V?240V,
vybaven? ochrann?m kol?kem.
?? ?ehli?ka tvo?? vodn? p?ru s vysokou teplotou. ?ehli?ku v?dy pou??vejte
opatrn? a upozorn?te ostatn? u?ivatele na potenci?ln? nebezpe??.
?? P?ed pou?it?m vlo?te n?pl? anti-calc.
?? P?echov?vejte n?pl? anti-calc a granul?t mimo dosah d?t?.
?? Nepou??vejte prodlu?ovac? kabely bez ochrann?ho kol?ku.
?? Nevyl?vejte tekutiny do n?dr?ky na vodu, nap?. parf?my, ocet nebo jin?
chemick? l?tky.
?? Nepono?ujte ?ehli?ku do vody nebo jin?ch kapalin.
?? Nest??ejte nap?jec? kabel kolem ?ehli?ky dokud zcela nevychladne
a bude p?ipravena k uskladn?n?.
?? Neroz?roubov?vejte kryt ?ehli?ky a nedemontujte ??dn? jej? d?ly.
?? Vyvarujte se kontaktu nap?jec?ho kabelu s ?ehlic? plochou.
?? ?ehli?ka mus? b?t pou??v?na a odkl?d?na na stabiln? plo?e.
?? Je-li ?ehli?ka odlo?ena na podstavci, ujist?te se, ?e povrch, na n?m? je
podstavec um?st?n, je takt?? stabiln?.
?? B?hem ?ehlen? nelze otev?rat otvor pro napl?ov?n? n?dr?ky na vodu.
?? Dbejte zvl??tn? opatrnosti p?i ?ehlen? v p??tomnosti d?t?.
?? Nedovolte, aby se n?kdo dot?kal ?ehli?ky b?hem ?ehlen?.
?? P??stroj nen? ur?en, aby jej obsluhovaly d?ti nebo osoby s omezen?mi
fyzick?mi, smyslov?mi nebo psychick?mi schopnostmi nebo s nedostatkem zku?enost? a znalost? pr?ce s p??strojem, nepou??vaj?-li jej pod do9
??
??
??
??
??
??
??
hledem nebo podle n?vodu k obsluze poskytnut?mu osobou odpov?dnou za jejich bezpe?nost.
V?nujte pozornost, aby si d?ti s p??strojem nehr?ly.
Nenech?vejte ?ehli?ku zapojenou do s?t? nebo je?t? horkou bez dozoru.
Spot?ebi? nen? ur?en k provozu s pou?it?m vn?j??ch ?asov?ch vyp?na??
nebo zvl??tn?ho syst?mu d?lkov?ho ovl?d?n?.
Nepou??vejte ?ehli?ku, pokud spadla a nese z?eteln? stopy po?kozen?
nebo z n? vyt?k? voda.
Nepou??v?te-li ?ehli?ku t?eba jen kr?tkou dobu, vypn?te ji oto?en?m regul?toru teploty (1) proti sm?ru hodinov?ch ru?i?ek. Nastavte ji v poloze
?MIN? a zm??kn?te tla??tko nap?jen? (12) na ovl?dac?m panelu.
V ??dn?m p??pad? nikdy ne?ehlete od?vy nebo materi?ly nach?zej?c? se
na lidech nebo na zv??atech.
Nikdy nesm??ujte proud p?ry na lidi nebo zv??ata.
Pokyny k ?ehlen?
1. Prot?i?te v?ci, kter? se chyst?te ?ehlit, podle druhu materi?lu. Omez?te
t?m ?ast? zm?ny teploty pro r?zn? druhy materi?l?.
2. Nejste-li si jisti druhem materi?lu, prove?te zku?ebn? ?ehlen? na vnit?n?
stran? oble?en?. Za?n?te n?zkou teplotou a pot? ji postupn? zvy?ujte.
3. Vy?kejte alespo? t?i minuty p?ed ?ehlen?m materi?l? citliv?ch na vysok? teploty. Funkce ovl?d?n? teploty vy?aduje ur?itou dobu na dosa?en?
po?adovan? ?rovn? bez ohledu na to, zda se jedn? o ni??? nebo vy???
teplotu.
4. Jemn? materi?ly, jako jsou hedv?b?, vlna, velur apod. ?ehlete p?es ?ehlic? materi?l, pro zamezen? leskl?ch stop.
5. Postupujte podle pokyn? v?robce od?v?. Seznamte se se zn?n?m
etiket uv?d?n?ch ?asto v podob? symbol?, nap?.
Nastaven? teploty
? Acet?t
? Elastik
? Polyamid
? Polypropylen
10
? Polyester ? Visk?za
? Hedv?b? ? Vlna
? Triacet?t
Technick? ?daje
Technick? parametry jsou uveden? na v?robn?m ?t?tku v?robku.
Gener?tor p?ry je za??zen?m t??dy I, vybaven?m nap?jec?m kabelem
s ochrann?m vodi?em a vidlic? s ochrann?m kontaktem. P?ipojujte do s??ov?
z?suvky vybaven? ochrann?m kol?kem.
Gener?tor p?ry ZELMER spl?uje po?adavky platn?ch norem.
Za??zen? je shodn? s po?adavky t?chto sm?rnic:
?? Elektrick? n?zkonap??ov? za??zen? (LVD) ? 2006/95/EC.
?? Elektromagnetick? kompatibilita (EMC) ? 2004/108/EC.
V?robek je ozna?en symbolem CE na v?robn?m ?t?tku.
Konstrukce parn?ho gener?toru
Za??zen? je vybaven? n?zkotlakou parn? komorou, kter? m??e b?t b?hem
kr?tk? doby zah??t?. Voda se v t?to komo?e p?em??uje na vodn? p?ru, kter?
je odv?d?na do ?ehli?ky.
A. ?ehli?ka
1. Kole?ko pro ovl?d?n? teploty
2. Ukazatel nastaven? teploty
3. Tla??tko parn?ho r?zu
4. Signaliza?n? kontrolka
5. Oto?n? kloub nap?jec?ho kabelu
B. Z?kladna
6. Plocha s termo izolac?
7. z?klad
8. N?dr?ka na vodu
9. N?pl? anti-calc
10. Dr??k pro nap?jec?
kabel
? Bavlna
? Len
GW28-018_v01
C. Ovl?dac? panel
11. Ukazatel ?rovn? vody
12. Tla??tko nap?jen?
a) Sv?t? ? zapnuto
b) Nesv?t? ? vypnuto
13. Tla??tko napa?ov?n?
a) Sv?t? ? napa?ov?n?
b) Nesv?t? ? ?ehlen? nasucho
14. Tla??tko nastaven? tvrdosti vody
a) Ukazatel m?kk? vody
b) Ukazatel st?edn? vody
c) Ukazatel tvrd? vody
15. Ukazatel v?m?ny n?pln? anti-calc
16. Tla??tko pro odpojen? n?dr?ky na vody od z?kladny
17. Tla??tko slab? p?ry
18. Tla??tko st?edn? p?ry
19. Tla??tko siln? p?ry
Pou?it? plochy s termo izolac?
Existuje mo?nost sund?n? plochy s termo izolac? (6) ze z?kladny (7)
a um?st?n? v bl?zkosti pracovn?ho m?sta pro v?t?? pohodl? p?i ?ehlen?.
1. Sundejte plochu s termo izolac? (6) ze z?kladny (7).
2. P?em?st?te plochu s termo izolac? (6) na libovoln? zvolen? m?sto.
Zji??ov?n? tvrdosti vody
??
??
??
??
??
??
Vyt?hn?te z obalu p?ipojen? vybaven? pro zji??ov?n? tvrdosti vody.
P?idr?te prou?ek pod tekouc? vodu po dobu 1 vte?iny.
Pot?este prou?ek a st?este vodu.
Vy?kejte 15 vte?in.
Srovnejte barvu prou?ku s barvou vzorn?ku tvrdosti vody.
P?izp?sobte danou tvrdost vody va?i parn? stanici.
Nastaven? ?rovn? tvrdosti vody
?? Ov??te ?rove? tvrdosti vody podle odstavce Zji??ov?n? tvrdosti vody.
?? Zm??kn?te a p?idr?te tla??tko v?b?ru tvrdosti vody (14) po dobu 3 vte?in.
?? Po zazn?n? sign?lu zm??kn?te op?tovn? tla??tko tvrdosti vody (14),
a zvolte ?rove? tvrdosti vody HI (high ? vysok?, tvrd?), MI (medium ?
GW28-018_v01
st?edn?) nebo LO (low ? n?zk?, m?kk?), kter? lze nastavit po dobu blik?n?
tla??tka.
?? Vy?kejte asi 10 vte?in pro ulo?en? nastaven?.
?rove? tvrdosti vody bude ulo?ena.
Nal?v?n? vody
P??stroj je vybaven elektronick?m syst?mem monitorov?n? hladiny vody. Pokud
je hladina vody p??li? n?zk?, ukazatel hladiny vody (11) bude sv?tit a p??stroj bude
vyd?vat (vys?lat) zvuk tak dlouho, dokud
nebude n?doba na vodu (8) op?t napln?na.
Pokud b?hem ?ehlen? hladina vody klesne pod minim?ln? ?rove?, ukazatel hladiny vody (11) za?ne blikat, dokud nebude
n?doba na vodu (8) op?t napln?na.
?? Tla??tko pro odpojen? n?dr?ky na
vody od z?kladny (16).
11
?? Vysu?te a vyt?hn?te n?dr?ku na vodu (8).
?? Napl?te n?dr?ku na vodu (8) do ?rovn? MAX.
?? Vlo?te n?dr?ku na vodu (8) na jej?
m?sto.
S ohledem na ?ivotnost ?ivic proti tvorb?
vodn?ho kamene a tvrdost vody doporu?ujeme prov?d?t v?m?nu anti-calc n?pln?
(9), za?ne-li ukazatel (15) blikat.
Nelze-li pou??t novou anti-calc n?pl?, lze
pou??t destilovanou vodu a za??zen? pou??vat d?le.
Nastaven? teploty
?? Zjist?te na n??ivce druh materi?lu a nastavte odpov?daj?c? teplotu podle
ozna?en? na kole?ku ?ehli?ky:
? syntetick? (n?zk? teplota)
? ? hedv?b?/vlna (st?edn? teplota)
? ? ? bavlna/len (vysok? teplota)
?? Vyt?i?te v?ci, kter? maj? b?t vy?ehleny podle stanoven? teploty: vlna
s vlnou, bavlna s bavlnou apod.
?? ?ehli?ka se nah??v? rychleji ne? se ochlazuje, proto ?ehlete nejprve p?i
ni??? teplot? a pak ji postupn? zvy?ujte.
?? Nejste-li si jisti druhem materi?lu, prove?te zku?ebn? ?ehlen? na vnit?n?
stran? oble?en?. V?dy za??nejte na n?zk? teplot?.
?? Samet nebo jin? materi?ly, na nich? mohou b?t viditeln? leskl? stopy,
?ehlete v jednom sm?ru bez p??tlaku.
?? Syntetick? materi?ly a hedv?b? ?ehlete pro zamezen? leskl?ch stop na
vnit?n? stran? od?vu.
Mont?? dr??ku pro nap?jec? kabel (10)
1. Rozt?hn?te a vyrovnejte nap?jec? kabel.
?? Zasu?te dr??k (10) do jednoho ze dvou
otvor? nach?zej?c?ch se v horn? ??sti n?dr?ky na vodu.
2. Nap?jec? kabel um?st?te v z?hybu dr??ku (10).
12
P??prava ?ehli?ky k pou?it? ? prvn? ?ehlen?
?? Odstra?te ve?ker? ochrann? f?lie a n?lepky ze spodn? strany i krytu ?ehli?ky.
?? Po ka?d?m zm??knut? tla??tka zazn? zvukov? sign?l.
?? Rozt?hn?te a vyrovnejte s??ov? a nap?jec? kabel.
?? Napl?te n?dr?ku na vodu (8), jak je uvedeno v odstavci Nal?v?n? vody.
?? P?ipojte s??ov? kabel parn? stanice do s??ov? z?suvky vybaven? ochrann?m kol?kem ? zazn? zvukov? sign?l.
?? Tla??tka
,
,
, ukazatel m?kk?, st?edn? tvrd? a tvrd? vody (podle
nastaven?) a ukazatele
??
??
??
??
??
??
??
,
se na chv?li rozsv?t? a pak zhasnou. P??-
stroj zapn?te stisknut?m tla??tka
.
Oto?te kole?ko ovl?d?n? teploty (1) na ?ehli?ce ve sm?ru hodinov?ch
ru?i?ek na maximum (???).Rozsv?t? se signaliza?n? kontrolka (4).
Signaliza?n? kontrolka (4) zhasne po dosa?en? po?adovan? teploty.
Po jist? dob? op?t zazn? zvukov? sign?l a rozsv?t? se tla??tko siln? p?ry
(19), zhasne po dosa?en? po?adovan? teploty z?kladny. Pro zapnut?
funkce parn?ho r?zu m??e b?t nutn? n?koliker? zm??knut? tla??tka (3).
Za??zen? je p?ipraveno k pou?it?.
Zm??kn?te tla??tko parn?ho r?zu (3) po dobu 1 minuty k pro?i?t?n? za??zen? pro tvorbu p?ry.
Pro ?ehlen? s napa?ov?n?m nutno ma?kat tla??tko parn?ho r?zu (3).
P?i prvn?m pokusu vy?ehlete star? ru?n?k.
Po skon?en? ?ehlen?
?? Oto?te kole?ko pro ovl?d?n? teploty (1) proti sm?ru hodinov?ch ru?i?ek do polohy MIN,
?? Zm??kn?te tla??tko
pro vypnut? ?ehli?ky.
?? Odpojte ?ehli?ku od zdroje nap?jen?.
?? Po ?pln?m vychlazen? ?ehli?ky vypr?zdn?te n?dr?ku na vodu (8)
a uskladn?te ji ve svisl? poloze na bezpe?n?m m?st?.
?ehlen? na sucho ? dbejte v?dy doporu?en? v?robce od?v?
uv?d?n?ch na etiket?ch od?v?.
?? Po ka?d?m zm??knut? tla??tka zazn? zvukov? sign?l.
?? Rozt?hn?te a vyrovnejte s??ov? a nap?jec? kabel.
?? Napl?te n?dr?ku na vodu (8), jak je uvedeno v odstavci Nal?v?n? vody.
GW28-018_v01
?? P?ipojte ?ehli?ku do s??ov? z?suvky vybaven? ochrann?m kol?kem
? zazn? zvukov? sign?l.
?? Tla??tka
,
,
, ukazatel m?kk?, st?edn? tvrd? a tvrd? vody (podle
nastaven?) a ukazatele
,
se na chv?li rozsv?t? a pak zhasnou. P??-
stroj zapn?te stisknut?m tla??tka
.
?? Po jist? dob? op?t zazn? zvukov? sign?l a rozsv?t? se tla??tko siln? p?ry
(19), zhasne po dosa?en? po?adovan? teploty z?kladny.
?? Vypn?te ?ehlen? s napa?ov?n? zm??knut?m tla??tka napa?ov?n? (13),
kontrolka pod tla??tkem zhasne.
?? Tla??tko siln? p?ry (19) se vypne ve stejn? dob?.
?? Oto?te kole?ko ovl?d?n? teploty (1) na ?ehli?ce ve sm?ru hodinov?ch
ru?i?ek na maximum, zvolte ?, ?? nebo ???.podle doporu?en? na etiket? od?vu.
?? Signaliza?n? kontrolka (4) zhasne po dosa?en? po?adovan? teploty.
?? Za??zen? je p?ipraveno k pou?it?.
?? Po skon?en? ?ehlen? oto?te kole?kem pro ovl?d?n? teploty (1) na ?ehli?ce proti sm?ru hodinov?ch ru?i?ek do polohy MIN, ?ehli?ka je vypnut?.
?? Zm??kn?te tla??tko nap?jen? (12) pro vypnut? za??zen?.
?? Odpojte ?ehli?ku od zdroje nap?jen?.
?? Po ?pln?m vychladnut? za??zen?, vylijte vodu z n?dr?ky (8) a uskladn?te
je na bezpe?n?m m?st?.
Syst?m automatick?ho vyp?n?n? (auto-off)
Pokud b?hem ?ehlen? nepou??v?te funkci ?ehlen? s p?rou d?le ne? 10 minut, p??stroj p?ejde do pohotovostn?ho re?imu. Tla??tko nap?jen? (12) zhasne. Po stisknut? tla??tka nap?jen? (12) nebo tla??tka parn?ho r?zu (3), se
p??stroj okam?it? zapne.
?ehlen? s napa?ov?n?m ? dbejte v?dy doporu?en? v?robce od?v?
uv?d?n?ch na etiket?ch od?v?.
??
??
??
??
Po ka?d?m zm??knut? tla??tka zazn? zvukov? sign?l.
Rozt?hn?te a vyrovnejte s??ov? a nap?jec? kabel.
Napl?te n?dr?ku na vodu (8), jak je uvedeno v odstavci Nal?v?n? vody.
P?ipojte ?ehli?ku do s??ov? z?suvky vybaven? ochrann?m kol?kem
? zazn? zvukov? sign?l.
?? Tla??tka
GW28-018_v01
,
,
, ukazatel m?kk?, st?edn? tvrd? a tvrd? vody (podle
nastaven?) a ukazatele
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
,
se na chv?li rozsv?t? a pak zhasnou. P??-
stroj zapn?te stisknut?m tla??tka
.
Po jist? dob? op?t zazn? zvukov? sign?l a rozsv?t? se tla??tko siln? p?ry
(19), zhasne po dosa?en? po?adovan? teploty z?kladny.
Ve stejn? dob? se rozsv?t? ukazatel m?kk?, st?edn? nebo tvrd? vody (pod
nestaven?).
Zm??kn?te tla??tko slab? p?ry (17)/st?edn? (18)/siln? (19), a zvolte
vhodnou intenzitu.
Oto?te kole?ko ovl?d?n? teploty (1) na ?ehli?ce ve sm?ru hodinov?ch
ru?i?ek, zvolte ?, ?? nebo ???.podle doporu?en? na etiket? od?vu.
Signaliza?n? kontrolka (4) zhasne po dosa?en? po?adovan? teploty.
Za??zen? je p?ipraveno k pou?it?.
Po skon?en? ?ehlen? oto?te kole?kem pro ovl?d?n? teploty (1) na ?ehli?ce proti sm?ru hodinov?ch ru?i?ek do polohy MIN.
Zm??kn?te tla??tko nap?jen? (12) pro vypnut? za??zen?.
Odpojte ?ehli?ku od zdroje nap?jen?.
Po ?pln?m vychladnut? za??zen?, vylijte vodu z n?dr?ky (8) a uskladn?te
je na bezpe?n?m m?st?.
UPOZORN?N?:
Zm??kn?te-li tla??tko parn?ho r?zu (3) ani? by parn? gener?tor dos?hl
po?adovan? teploty, zazn? zvukov? sign?l. Pro zapnut? funkce parn?ho
r?zu m??e b?t nutn? n?koliker? zm??knut? tla??tka (3).
Parn? r?z ve svisl? poloze ? v?dy dbejte doporu?en? v?robce
od?v? uv?d?n?ch na etiket?ch od?v?.
Tato funkce zajist? dodate?n? mno?stv? p?ry pro odstran?n? z?hyb? na jemn?ch materi?lech ve svisl? poloze (zav??en?ch z?clon nebo jin?ch materi?l?).
?? Napl?te n?dr?ku na vodu (8) tak, jak je uvedeno v bod? Nal?v?n? vody.
?? Oto?te kole?ko pro ovl?d?n? teploty (1) do polohy ???.
?? P?ipojte ?ehli?ku do s??ov? z?suvky vybaven? ochrann?m kol?kem ? (viz
odstave P??prava ?ehli?ky k pou?it?).
?? Rozsv?t? se signaliza?n? kontrolka (4) ozna?uj?c? provoz oh??va?e
a zapnut? ?ehli?ky. Kontrolka zhasne po dosa?en? po?adovan? teploty.
?ehli?ka je p?ipraven? k pou?it?.
?? P?idr?te ?ehli?ku ve svisl? poloze ve vzd?lenosti 10 cm od od?vu.
13
?? Zm??kn?te jednou tla??tko parn?ho r?zu (3) ? z otvor? v ?ehlic? plo?e
dojde k intenzivn?mu ?niku p?ry.
?? V p??pad? zna?n?ho poma?k?n? vy?kejte n?kolik vte?in a op?tovn?
zm??kn?te tla??tko parn?ho r?zu (3). V?t?ina z?hyb? b?v? odstran?n?
po t?et?m zm??knut? tla??tka.
?? Pro zapnut? funkce parn?ho r?zu m??e b?t nutn? n?koliker? zm??knut?
tla??tka (3).
?? Po skon?en? ?ehlen? oto?te kole?kem pro ovl?d?n? teploty (1) na ?ehli?ce proti sm?ru hodinov?ch ru?i?ek do polohy MIN.
?? Zm??kn?te tla??tko nap?jen? (12) pro vypnut? za??zen?.
?? Odpojte ?ehli?ku od zdroje nap?jen?.
?? Po ?pln?m vychladnut? za??zen?, vylijte vodu z n?dr?ky (8) a uskladn?te
je na bezpe?n?m m?st?.
Pro udr?en? vysok? kvality p?ry nema?kejte tla??tko parn?ho r?zu v?ce
ne? t?ikr?t po zhasnut? signaliza?n? kontrolky.
D?LE?IT?: Za??zen? vytv??? vodn? p?ru s velmi vysokou teplotou.
V ??dn?m p??pad? nikdy ne?ehlete od?vy nebo materi?ly nach?zej?c?
se na lidech nebo na zv??atech. Nikdy nesm??ujte proud p?ry na lidi
nebo zv??ata.
Vyl?v?n? vody
??
??
??
??
Zm??kn?te tla??tko (16).
Vysu?te n?dr?ku s vodou.
Vylijte vodu z n?dr?ky.
Op?tovn? zasu?te n?dr?ku s vodou.
V?m?na n?pln? anti-calc
1.Ukazatel (15) blik?.
2.Pro odstran?n? zbytk? vody z veden? zm??kn?te a p?idr?te tla??tko parn?ho r?zu (3) do doby, kdy ukazatel (15) zhasne.
3.Ponechte parn? stanici zapnutou.
4.Vysu?te n?dr?ku na vodu (8).
5.Vysu?te n?dr?ku na n?pl? anti-calc (9), vyt?hn?te ji z n?dobky a n?pl?
anti-calc vym??te.
6.Vy?kejte 5 vte?in po ukon?en? kroku 4 ne? n?pl? anti-calc op?tovn?
namontujete.
7.Op?tovn? nainstalujte n?dr?ku na vodu (8).
Upozorn?n?:
?? Nelze-li pou??t novou n?pl? anti-calc, lze m?sto vody z kohoutku pou??t
destilovanou vodu a za??zen? pou??vat d?le.
?? N?pl? anti-calc (9) nelze odstranit, bez vysunut? n?dr?ky s vodou.
?? Nen?-li n?dr?ka na n?pl? anti-calc (9) ??dn? namontov?na, usly??te po
zm??knut? tla??tka parn?ho r?zu (3) nep?eru?ovan? zvukov? sign?l.
?? Bude-li n?pl? anti-calc (9) vym?n?na po vypnut? za??zen?, elektronick?
syst?m proti tvorb? vodn?ho kamene
nepozn?, ?e byla nainstalov?na nov?
n?pl?.
?? Nepou??vejte opot?ebovan? n?pln? anti-calc. M??e doj?t k po?kozen? za??zen?
a elektronick?ho syst?mu.
?? Neponech?vejte pr?zdnou n?dobku
n?pln? anti-calc. M??e doj?t k po?kozen? za??zen? a elektronick?ho syst?mu.
Samo?i?t?n?
Syst?m anti-calc a signalizace v?m?ny n?pln?
Za??zen? je vybaveno elektronick?m syst?mem monitorov?n? stavu opot?eben? n?pln? anti-calc. N?pl? anti-calc ?ist? vodu a redukuje jej? tvrdost.
V n?plni se nach?zej? ?ivice p?sob?c? proti tvorb? vodn?ho kamene. Podle
tvrdosti vody a ?rovn? opot?eben? nutno vym?nit n?pl?, za?ne-li to gener?tor p?ry signalizovat.
14
Parn? gener?tor je vybaven vestav?n?m ?istic?m syst?mem navr?en?m pro
udr?en? parn?ch veden? a parn? komoru v ?istot?. Doporu?ujeme prov?d?t
tento ?kon jednou m?s??n?.
?? Rozt?hn?te a vyrovnejte s??ov? a nap?jec? kabel.
?? Napl?te n?dr?ku na vodu (8), jak je uvedeno v odstavci Nal?v?n? vody.
?? P?ipojujte za??zen? do s??ov? z?suvky vybaven? ochrann?m kol?kem.
?? Zm??kn?te tla??tko siln? p?ry (19).
GW28-018_v01
?? Nastavte kole?ko pro ovl?d?n? teploty (1) za??zen? do polohy MIN;
za??zen? je p?ipraveno k samo?i?t?n?.
?? Dr?te ?ehli?ku asi 15 mm nad d?ezem ve vodorovn?, ?ehlic? poloze
a p?idr?ujte tla??tko parn?ho r?zu (3) po dobu asi 3 minut. Usazeniny
proniknout parn?mi otvory ?ehli?ku spolu s vodou.
?? Ote?te kole?ko pro ovl?d?n? teploty (1) ?ehli?ky proti sm?ru hodinov?ch ru?i?ek na maximum (???).
?? P?e?ehlete vlhk? materi?l pro odstran?n? v?ech zbytk? usazenin z ?ehlic? plochy.
?? Oto?te kole?ko pro ovl?d?n? teploty (1) do polohy MIN.
?? Odpojte za??zen? ze s??ov? z?suvky.
?? Po ?pln?m vychladnut? za??zen? vylijte vodu z n?dr?ky (8) a uskladn?te
je na bezpe?n?m m?st?.
?i?t?n? a ?dr?ba
?? Odpojte ?ehli?ku od zdroje nap?jen?.
?? Pou?ijte vlhkou ut?rku nebo dr?t?nku, kter? nezp?sobuje ot?ry, pro
odstran?n? usazenin z plochy nebo kryt? ?ehli?ky.
?? Nikdy nepou??vejte ostr? a drsn? p?edm?ty k odstra?ov?n? usazenin
z ?ehlic? plochy.
?? Nikdy nepou??vejte abrazivn? materi?ly, ocet nebo p??pravky proti vodn?mu kameni k ?i?t?n? ?ehli?ky.
Ekologicky vhodn? likvidace
Obalov? materi?l jednodu?e neodho?te. Obaly a balic? prost?edky elektrospot?ebi?? Twist jsou recyklovateln?, a z?sadn? by m?ly b?t vr?ceny k nov?mu zhodnocen?. Obal z kartonu lze odevzdat do sb?ren star?ho pap?ru.
Pytl?k z polyetyl?nu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sb?ren PE k op?tn?mu zu?itkov?n?.
Po ukon?en? ?ivotnosti spot?ebi? zlikvidujte prost?ednictv?m
k tomu ur?en?ch recykla?n?ch st?edisek. Pokud m? b?t spot?ebi? definitivn? vy?azen z provozu, doporu?uje se po odpojen?
nap?jec?ho p??vodu od elektrick? s?t? jeho od??znut?, p??stroj
tak bude nepou?iteln?.
Informujte se laskav? u Va?? obecn? spr?vy o recykla?n?m st?edisku, ke kter?mu p??slu??te.
Toto elektroza??zen? nepat?? do komun?ln?ho odpadu. Spot?ebitel p?isp?v?
na ekologickou likvidaci v?robku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivn?ho syst?mu ekologick? likvidace elektroza??zen? u firmy Elektrowin
a.s. V?ce na www.elektrowin.cz.
Ve?ker? opravy sv??te odborn?k?m v servisn?ch st?edisc?ch. Z?ru?n?
i poz?ru?n? opravy osobn? doru?en? nebo zaslan? po?tou prov?d?
servisn? st?ediska ZELMER ? viz. SEZNAM Z?RU?N?CH OPRAVEN.
Dovozce/v?robce nezodpov?d? za p??padn? ?kody zp?soben? pou?it?m za??zen?
v rozporu s jeho ur?en?m nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/v?robce si vyhrazuje pr?vo v?robek kdykoli, bez p?edchoz?ho ozn?men?,
upravovat za ??elem p?izp?soben? v?robku pr?vn?m p?edpis?m, norm?m, sm?rnic?m nebo z konstruk?n?ch, obchodn?ch, estetick?ch nebo jin?ch d?vod?.
GW28-018_v01
15
SK
Obsah
Pokyny tykaj?ce sa bezpe?nosti a spr?vnej
prev?dzky gener?tora pary.........................................................................16
Pokyny tykaj?ce sa ?ehlenia......................................................................17
Technick? ?daje..........................................................................................17
Kon?trukcia gener?tora pary......................................................................17
Pou?itie dosky s tepelnou izol?ciou............................................................18
Nalievanie vody..........................................................................................18
Nastavenie teploty......................................................................................19
Pr?prava ?ehli?ky na ?ehlenie ? prv? ?ehlenie...........................................19
Mont?? dr?iaka nap?jacej hadice...............................................................19
?ehlenie nasucho.......................................................................................19
Syst?m automatick?ho vypnutia.................................................................20
?ehlenie s parou.........................................................................................20
Naparovanie v zvislej polohe......................................................................20
Vylievanie vody...........................................................................................21
Odv?p?ovac? syst?m anti-calc a signaliz?cia v?meny vlo?ky....................21
Samo?istenie..............................................................................................21
?istenie a ?dr?ba.......................................................................................22
Ekologicky vhodn? likvid?cia......................................................................22
V??en? z?kazn?ci!
Blaho?el?me V?m k v?beru n??ho zariadenia a v?tame V?s medzi pou??vate?mi v?robkov Zelmer.
Ak chcete z?ska? najlep?ie v?sledky, odpor??ame V?m pou??va? len origin?lne pr?slu?enstvo firmy Zelmer. Pr?slu?enstvo bolo navrhnut? ?peci?lne
pre tento v?robok.
Pros?me, pozorne si pre??tajte tento n?vod na obsluhu. Mimoriadnu pozornos? venujte bezpe?nostn?m pokynom. N?vod si uchovajte pre pr?padne
neskor?ie pou?itie po?as prev?dzky spotrebi?a.
Pokyny tykaj?ce sa bezpe?nosti a spr?vnej prev?dzky
gener?tora pary
Po?as pou??vania gener?tora pary v?dy dodr?iavajte ni??ie uveden? z?kladn? bezpe?nostn? pokyny:
?? Gener?tor pary je ur?en? iba na dom?ce pou?itie a sa m??e pou??va?
iba v s?lade s t?mto n?vodom.
16
?? Odstr??te v?etky ochrann? f?lie a n?lepky zo ?ehliacej plochy a telesa
zariadenia.
?? Pred pou?it?m rozvi?te a narovnajte nap?jac? k?bel.
?? Vytiahnite z?str?ku nap?jacieho k?bla zo sie?ovej z?suvky pred naplnen?m vodou alebo pred jej vylievan?m.
?? Po ka?dom pou?it? n?dr?ku vypr?zdnite.
?? Ak sa neodpojite?n? elektrick? k?bel po?kod?, mus? ho vymeni? v?robca
alebo ?pecializovan? oprav?rensk? podnik alebo vykvalifikovan? osoba,
aby ste predi?li nebezpe?enstvu.
?? Spotrebi? sm? opravova? iba odborne sp?sobil? zamestnanci. Nespr?vne vykonan? oprava m??e by? pr??inou v??neho ohrozenia pre pou??vate?a. V pr?pade poruchy odpor??ame, aby ste sa obr?tili na ?pecializovan? servis.
?? ?ehli?ka sa nesmie pou??va?, ak je po?koden? alebo nefunguje spr?vne.
?? Po?as ?ehlenia a hne? po ?om sa nedot?kajte ?ehliacej stopy, je hor?ca!
?? ?ehli?ku prip?jajte iba k z?suvke striedav?ho pr?du 220V?240V, vybaven?ho ochrann?m kol?kom.
?? ?ehli?ka vytv?ra vodn? paru s vysokou teplotou. V?dy ju pou??vajte mimoriadne opatrne a varujte ostatn?ch pou??vate?ov pred potenci?lnym
nebezpe?enstvom.
?? Pred pou?it?m vlo?te vlo?ku anti-calc.
?? Uchov?vajte vlo?ku anti-calc a granul?t mimo dosahu det?.
?? Nesmie sa pou??va? predl?ovacia ?n?ra bez ochrann?ho kol?ka!
?? Do n?dr?ky na vodu sa nesm? vlieva? in? tekutiny, ako parfum, ocot alebo in? chemick? pr?pravky.
?? Nepon?rajte ?ehli?ku do vody alebo in?ch tekut?n.
?? Nap?jac? vodi? m??ete ov?ja? okolo ?ehli?ky a? potom, ke? ?plne vychladne a bude ju mo?n? ulo?i? na miesto uchov?vania.
?? Nerozoberajte teleso ?ehli?ky a nedemontujte ?iadne s??iastky.
?? Nap?jac? vodi? sa nesmie dotkn?? hor?cej ?ehliacej plochy.
?? ?ehli?ku treba pou??va? na pevnej ploche a na tak? odklada?.
?? Ak je ?ehli?ka odlo?en? na podstavec, uistite sa, ?e plocha, na ktorej
le?? podstavec, je stabiln?.
?? Otvor na napl?ovanie n?dr?ky vodou sa nesmie otv?ra? po?as ?ehlenia.
?? Bu?te mimoriadne opatrn? po?as ?ehlenia za pr?tomnosti det?. Nedovo?te, aby sa niekto dot?kal ?ehli?ky po?as ?ehlenia.
?? Spotrebi? nie je ur?en? na pou??vanie osobami (vr?tane det?) so zn??en?mi fyzick?mi, zmyslov?mi alebo ment?lnymi schopnost?ami, alebo
GW28-018_v01
??
??
??
??
??
??
??
s nedostatkom sk?senost? a vedomost?, pokial? im osoba zodpovedn?
za ich bezpe?nost? neposkytne dohl?ad alebo ich nepou?ila o pou?ivani
spotrebi?a.
D?vajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariaden?m.
Nenech?vajte bez doh?adu zariadenie pripojen? k elektrickej sieti ani
hor?cu ?ehli?ku.
Pr?stroj nie je ur?en? na pr?cu s pou?it?m vonkaj??ch ?asov?ch vyp?na?ov alebo samostatn?ho syst?mu dia?kovej regul?cie.
Nepou??vajte ?ehli?ku, ak spadla, m? vidite?n? stopy po po?koden? alebo ak z nej unik? voda.
Ak nebudete pou??va? ?ehli?ku aj kr?tko, vypnite ju oto?en?m regul?tora teploty (1) proti smeru pohybu hodinov?ch ru?i?iek. Nastavte ho na
?MIN? a stla?te tla?idlo nap?jania (12) na ovl?dacom paneli.
V ?iadnom pr?pade sa nesm? ?ehli? odev a l?tky nach?dzaj?ce sa na
?u?och a zvierat?ch.
Nikdy nevyp???ajte paru smerom k ?u?om alebo zvierat?m.
Pokyny tykaj?ce sa ?ehlenia
1. Pred ?ehlen?m roztrie?te odev na ?ehlenie pod?a druhu l?tky. T?m zamedz?te ?ast?m zmen?m teploty pre r?zne l?tky.
2. Pokia? nie ste si ist? druhu l?tky, sk??obne vy?ehlite dan? odev na vn?tornej strane. Za?nite od ni???ch tepl?t a a? potom ich postupne zvy?ujte.
3. Pred ?ehlen?m odevu citliv?ho vo?i vysok?m teplot?m po?kajte aspo? tri
min?ty. Funkcia regul?cie teploty si vy?aduje ur?it? dobu, k?m ?ehli?ka
dosiahne zvolen? teplotu, a to nez?visle od toho, ?i m? by? ni??ia alebo
vy??ia.
4. Jemn? l?tky, ako hodv?b, vln?, vel?r a pod. ?ehlite cez dodato?n? vrstvu
l?tky, ??m zamedz?te vzniku leskl?ch st?p po ?ehlen?.
5. Postupujte pod?a pokynov v?robcu odevu. Zozn?mte sa s obsahom etikiet, naj?astej?ie sa uv?dzaj? symboly:
Technick? ?daje
Technick? parametre s? uveden? na v?robnom ?t?tku v?robku.
Gener?tor pary je zariadenie I. triedy vybaven? nap?jac?m k?blom s ochrann?m vodi?om a z?str?kou s ochrann?m kontaktom. Pripojte ho k sie?ovej
z?suvke vybavenej ochrann?m kol?kom.
Gener?tor pary ZELMER vyhovuje po?iadavk?m platn?ch noriem.
Zariadenie vyhovuje po?iadavk?m smern?c:
?? N?zkonap??ov? elektrick? zariadenia (LVD) ? 2006/95/EC.
?? Elektromagnetick? kompatibilita (EMC) ? 2004/108/EC.
V?robok je ozna?en? ozna?en?m CE na v?robnom ?t?tku.
Kon?trukcia gener?tora pary
Zariadenie je vybaven? n?zkotlakovou parnou komorou, ktor? sa m??e zohrieva? v kr?tkom ?ase. Voda sa v tejto komore men? na vodn? paru a sa
pren??a do ?ehli?ky nap?jacou hadicou.
A. ?ehli?ka
1. Oto?n? regul?tor teploty
2. Ukazovate? teploty
3. Tla?idlo parn?ho impulzu
4. Signaliza?n? kontrolka
5. Oto?n? k?b
B. Podstavec
6. Doska s tepelnou izol?ciou
7. Podstavec gener?tora pary
8. N?dr?ka na vodu
9. Vlo?ka anti-calc
10. Dr?iak nap?jacej hadice
Nastavenia teploty
? Acet?tov?
vl?kno
? Elastan
? Polyamid
? Polypropylen
GW28-018_v01
? Polyester ? Visk?za
? Hodv?b ? Vlna
? Triacet?t
? Bavlna
? ?an
17
C. Ovl?dac? panel
11. Ukazovate? hladiny vody
12. Tla?idlo nap?jania
a) Svieti ? Zapnut?
b) Nesvieti ? Vypnut?
13. Tla?idlo ?ehlenia s parou
a) Svieti ? Zapnut?
b) Nesvieti ? ?ehlenie nasucho
14. Tla?idlo vo?by tvrdosti vody
a) Ukazovate? m?kkej vody
b) Ukazovate? stredne tvrdej vody
c) Ukazovate? tvrdej vody
15. Ukazovate? v?meny vlo?ky anti-calc
16. Tla?idlo odpojenia n?dr?ky vody od podstavca
17. Tla?idlo n?zkeho v?konu pary
18. Tla?idlo stredn?ho v?konu pary
19. Tla?idlo vysok?ho v?konu pary
Pou?itie dosky s tepelnou izol?ciou
Je mo?n? s?a? dosku s tepelnou izol?ciou (6) z podstavca (7) a odlo?i?
ju v bl?zkosti miesta ?ehlenia pre pohodlnej?ie ?ehlenie.
1. Sn?mte dosku s tepelnou izol?ciou (6) z podstavca (7).
2. Dajte dosku s tepelnou izol?ciou (6) na zvolen? miesto.
Zistenie tvrdosti vody
?? Vyberte z obalu pripojen? tester tvrdosti vody.
?? Pridr?te p?sku pod te??cou vodou 1 sekundu.
?? Potraste papierikom, aby ste striasli vodu.
?? Po?kajte 15 sek?nd.
?? Porovnajte farbu p?sky s farbou vlo?ky tvrdosti vody.
?? Prisp?sobte vhodn? tvrdos? vody k V??mu gener?toru pary.
Nastavenie ?rovne tvrdosti vody
?? Zistite ?rove? tvrdosti vody pod?a bodu ?Zistenie tvrdosti vody?.
?? Stla?te a pridr?te tla?idlo vo?by tvrdosti vody (14) cez 3 sekundy.
?? Ke? po?ujete sign?l, stla?te op?? tla?idlo vo?by tvrdosti vody (14)
a vyberte ?rove? tvrdosti vody HI (high ? vysok?), MI (medium ? stredn?) alebo LO (low ? n?zka), ktor? m??ete nastavi?, k?m tla?idlo blik?.
18
?? Po?kajte asi 10 sek?nd pre potvrdenie nastaven?.
?rove? tvrdosti vody bude nastaven?.
Nalievanie vody
Zariadenie m? elektronick? syst?m monitorovania ?rovne vody. Ak ?rove? vody
je pr?li? n?zka, ukazovate? ?rovne vody
(11) sa zasvieti a zariadenie vyd?va zvukov? sign?l a? do momentu, ke? n?dr?ku na vodu (8) op?? napln?te.
Ak ?rove? vody po?as ?ehlenia spadne pod minim?lnu ?rove?, ukazovate?
?rovne vody (11) za?ne blika? a? do
momentu, ke? n?dr?ku na vodu (8)
op?? napln?te.
?? Stla?te tla?idlo odpojenia n?dr?ky
vody od podstavca (16).
?? Vysu?te a odpojte n?dr?ku na vodu
(8).
GW28-018_v01
?? Napl?te n?dr?ku na vodu (8) po hladinu MAX.
?? Dajte n?dr?ku na vodu (8) na jej
miesto.
Ber?c do ?vahy trvanlivos? odv?p?ovac?ch
?iv?c a tvrdos? vody, odpor??ame v?menu
vlo?ky anti-calc (9), ke? ukazovate? (15)
za?ne blika?.
Ak sa nov? vlo?ka ned? vybavi?, nalejte destilovan? vodu a ?alej pou??vajte
zariadenie.
Pr?prava ?ehli?ky na ?ehlenie ? prv? ?ehlenie
??
??
??
??
??
?? Tla?idl?
??
?? Zistite z etikety odevu druh materi?lu a nastavte oto?n? regul?tor teploty
pod?a ozna?en? na regul?tore ?ehli?ky:
? syntetick? (n?zka teplota)
? ? hodv?b/ vlna (stredn? teplota)
? ? ? bavlna/ ?an (vysok? teplota)
?? Roztrie?te odev na ?ehlenie pod?a ur?enej teploty: vlna s vlnou, bavlna
s bavlnou at?.
?? ?ehli?ka sa rozohrieva r?chlej?ie ako chladne, preto za??najte ?ehli?
?ehli?kou s ni??ou teplotou a postupne ju zvy?ujte.
?? Pokia? nie ste si ist? druhu l?tky, sk??obne vy?ehlite dan? odev na vn?tornej strane. Za??najte v?dy od n?zkej teploty!
?? Zamat alebo in? l?tky, na ktor?ch m??u by? vidite?n? leskl? stopy, ?ehlite
v?dy jedn?m smerom a nepritl??ajte pr?li? silne.
?? Syntetick? a hodv?bne l?tky ?ehlite na vn?tornej strane odevu, aby ste
zabr?nili vzniku leskl?ch st?p.
??
??
1. Rozvi?te a narovnajte nap?jaciu hadicu.
?? Vlo?te dr?iak (10) do jedn?ho z dvoch
otvorov, ktor? sa nach?dzaj? hore pri
n?dr?ke na vodu.
2. Umiestnite nap?jaciu hadicu do ohybu
dr?iaka (10).
GW28-018_v01
,
,
, ukazovate? m?kkej, strednej alebo tvrdej vody
(v z?vislosti od nastavenia) a ukazovatele
Nastavenie teploty
Mont?? dr?iaka nap?jacej hadice (10)
Odstr??te v?etky ochrann? f?lie a n?lepky zo ?ehliacej plochy a telesa.
Po ka?dom stla?en? tla?idla vyd?va zariadenie zvukov? sign?l.
Rozvi?te a narovnajte nap?jac? k?bel a nap?jaciu hadicu.
Napl?te n?dr?ku na vodu (8) (Pozri bod ?Nalievanie vody?).
Pripojte nap?jac? k?bel gener?tora pary k sie?ovej z?suvke vybavenej
ochrann?m kol?kom ? po?ujete zvukov? sign?l.
??
??
??
??
,
sa zasvietia na
chv??u a n?sledne zhasn?. Stla?te
. Zariadenie sa zapne.
Oto?te regul?tor teploty (1) ?ehli?ky v smere hodinov?ch ru?i?iek do
maxim?lnej polohy (???). Rozsvieti sa kontrolka (4).
Kontrolka (4) zhasne po dosiahnut? po?adovanej teploty.
Po ur?itom ?ase po?ujete op?? zvuk a tla?idlo vysok?ho v?konu pary
(19) sa rozsvieti po dosiahnut? po?adovanej teploty podstavca. Pre zapnutie funkcie naparovania m??e by? potrebn? nieko?kokr?t stla?i? tla?idlo (3).
Zariadenie je pripraven? na pou?itie.
Stla?te tla?idlo parn?ho impulzu (3) a pridr?te 1 min?tu, aby sa s?stava vyv?jania pary o?istila.
Pre ?ehlenie s parou treba stla?i? tla?idlo parn?ho impulzu (3).
Pri prvom ?ehlen? vy?ehlite star? uter?k.
Po ukon?en? ?ehlenia
?? Oto?te oto?n? regul?tor teploty (1) proti smeru hodinov?ch ru?i?iek do
polohy ?MIN?.
?? Stla?te tla?idlo
, aby ste vypli ?ehli?ku.
?? Odpojte ?ehli?ku od zdroja elektrick?ho pr?du.
?? Po ?plnom vychladnut? ?ehli?ky vypr?zdnite n?dr?ku na vodu (8), uchov?vajte ju vodorovne na bezpe?nom mieste.
?ehlenie nasucho ? v?dy dodr?iavajte pokyny v?robcu odevu
uveden? na etikete odevu.
??
??
??
??
Po ka?dom stla?en? tla?idla vyd?va zariadenie zvukov? sign?l.
Rozvi?te a narovnajte nap?jac? k?bel a nap?jaciu hadicu.
Napl?te n?dr?ku na vodu (8) (Pozri bod ?Nalievanie vody?).
Pripojte ?ehli?ku k sie?ovej z?suvke vybavenej ochrann?m kol?kom ? po?ujete zvukov? sign?l.
19
?? Tla?idl?
,
,
, ukazovate? m?kkej, strednej alebo tvrdej vody
(v z?vislosti od nastavenia) a ukazovatele
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
,
sa zasvietia na
chv??u a n?sledne zhasn?. Stla?te
. Zariadenie sa zapne.
Po ur?itom ?ase po?ujete op?? zvuk a tla?idlo vysok?ho v?konu pary
(19) sa rozsvieti po dosiahnut? po?adovanej teploty podstavca.
Vypnite ?ehlenie s parou stla?en?m tla?idla ?ehlenia s parou (13), kontrolka pod tla?idlom zhasne.
Tla?idlo vysok?ho v?konu pary (19) sa zapne v tom istom ?ase.
Oto?te oto?n? regul?tor teploty (1) ?ehli?ky v smere hodinov?ch ru?i?iek a zvo?te ?, ?? alebo ??? pod?a pokynov na etikete odevu.
Kontrolka (4) zhasne po dosiahnut? po?adovanej teploty ?ehli?ky.
Zariadenie je pripraven? na pou?itie.
Po ukon?en? ?ehlenia oto?te oto?n? regul?tor teploty (1) proti smeru
hodinov?ch ru?i?iek do polohy ?MIN?; ?ehli?ka sa vypne.
Stla?te tla?idlo nap?jania (12), aby ste vypli zariadenie.
Odpojte ?ehli?ku od nap?jacej z?suvky.
Ke? zariadenie ?plne vychladne, vylejte vodu z n?dr?ky (8) a uchov?vajte ho na bezpe?nom mieste.
Syst?m automatick?ho vypnutia (auto-off)
Ak po?as ?ehlenia funkciu ?ehlenia s parou nepou??vate dlh?ie ne? 10 min?t, zariadenie sa prepne na ?pohotovostn?? re?im. Tla?idlo elektrick?ho
nap?tia (12) sa vypne. Po stla?en? tla?idla elektrick?ho nap?tia (12) alebo
tla?idla vyp???ania pary (3), sa zariadenie hne? zapne.
?ehlenie s naparovan?m ? v?dy dodr?iavajte pokyny v?robcu
odevu uveden? na etikete.
??
??
??
??
Po ka?dom stla?en? tla?idla vyd?va zariadenie zvukov? sign?l.
Rozvi?te a narovnajte nap?jac? k?bel a nap?jaciu hadicu.
Napl?te n?dr?ku na vodu (8) (Pozri bod ?Nalievanie vody?).
Pripojte ?ehli?ku k sie?ovej z?suvke vybavenej ochrann?m kol?kom ? po?ujete zvukov? sign?l.
?? Tla?idl?
,
,
, ukazovate? m?kkej, strednej alebo tvrdej vody
(v z?vislosti od nastavenia) a ukazovatele
chv??u a n?sledne zhasn?. Stla?te
20
,
sa zasvietia na
. Zariadenie sa zapne.
?? Po ur?itom ?ase po?ujete op?? zvuk a tla?idlo vysok?ho v?konu pary
(19) sa rozsvieti po dosiahnut? po?adovanej teploty podstavca.
?? V tom istom ?ase sa rozsvieti ukazovate? m?kkej, stredne tvrdej alebo
tvrdej vody (v z?vislosti od nastavenia).
?? Stla?te tla?idlo n?zkeho (17)/ stredn?ho (18)/ vysok?ho (19) v?konu
pary s cie?om zvoli? v?kon pary.
?? Oto?te oto?n? regul?tor teploty (1) ?ehli?ky v smere hodinov?ch ru?i?iek a zvo?te ?, ?? alebo ??? pod?a pokynov na etikete odevu.
?? Kontrolka (4) zhasne po dosiahnut? po?adovanej teploty.
?? Zariadenie je pripraven? na pou?itie.
?? Po ukon?en? ?ehlenia oto?te oto?n? regul?tor teploty (1) proti smeru
hodinov?ch ru?i?iek do polohy ?MIN?.
?? Stla?te tla?idlo nap?jania (12), aby ste vypli zariadenie.
?? Odpojte ?ehli?ku od nap?jacej z?suvky.
?? Ke? zariadenie ?plne vychladne, vylejte vodu z n?dr?ky (8) a uchov?vajte ho na bezpe?nom mieste.
POZOR:
Ak stla??te tla?idlo parn?ho impulzu (3), ke? gener?tor pary nedosiahol po?adovanej teploty, po?ujete zvukov? sign?l. Pre zapnutie funkcie naparovania m??e by? potrebn? nieko?kokr?t stla?i? tla?idlo (3).
Parn? impulz v zvislej polohe ? v?dy dodr?iavajte pokyny
v?robcu odevu uveden? na etikete.
T?to funkcia zaru?uje dodato?n? paru, ktor? pom?ha odstr?ni? z?hyby
z jemn?ch l?tok, ktor? sa nach?dzaj? v zvislej polohe (zo zavesen?ch z?vesov a in?ch l?tok).
?? Napl?te n?dr?ku na vodu (8) pod?a pokynov obsiahnut?ch v bode ?Nalievanie vody?.
?? Oto?te oto?n? regul?tor teploty (11) do polohy ???.
?? Pripojte ?ehli?ku k sie?ovej z?suvke vybavenej ochrann?m kol?kom (pozri bod ?Pr?prava ?ehli?ky na ?ehlenie?).
?? Rozsvieti sa kontrolka (4) zapnutia ohrievacieho telesa, ktor? znamen?, ?e je ?ehli?ka zapnut?. Kontrolka zhasne po dosiahnut? po?adovanej
teploty. ?ehli?ka je pripraven? na pou?itie.
?? Dr?te ?ehli?ku v zvislej polohe vo vzdialenosti 10 cm od odevu.
?? Stla?te jedenkr?t tla?idlo parn?ho impulzu (3) ? z otvorov ?ehliacej
plochy za?ne intenz?vne vych?dza? para.
GW28-018_v01
?? V pr?pade, ?e odev je ve?mi pokr?en?, po?kajte nieko?ko sek?nd a op?tovne stla?te tla?idlo parn?ho impulzu (3). V???inu z?hybov odstr?nite tromi stla?eniami tla?idla.
?? S cie?om aktivova? parn? impulz m??e by? potrebn? nieko?kokr?t stla?i?
tla?idlo (3).
?? Po ukon?en? ?ehlenia oto?te oto?n? regul?tor teploty (1) proti smeru
hodinov?ch ru?i?iek do polohy ?MIN?.
?? Stla?te tla?idlo nap?jania (12), aby ste vypli zariadenie.
?? Odpojte ?ehli?ku od nap?jacej z?suvky.
?? Ke? zariadenie ?plne vychladne, vylejte vodu z n?dr?ky (8) a uchov?vajte ho na bezpe?nom mieste.
Za ??elom udr?a? vysok? kvalitu pary, nestla?ujte tla?idlo parn?ho impulzu viac ako trikr?t po tom, ?o zhasne signaliza?n? kontrolka.
D?LE?IT?:
Zariadenie vyv?ja vodn? paru s ve?mi vysokou teplotou. V ?iadnom pr?pade sa nesm? ?ehli? odev a l?tky nach?dzaj?ce sa na ?u?och a zvierat?ch. Nikdy nevyp???ajte paru smerom k ?u?om alebo zvierat?m.
Vylievanie vody
??
??
??
??
Stla?te tla?idlo (16).
Vysu?te n?dr?ku na vodu.
Vypr?zdnite n?dr?ku na vodu naklonen?m.
Dajte nasp?? n?dr?ku na vodu.
Odv?p?ovac? syst?m anti-calc a signaliz?cia v?meny vlo?ky
Zariadenie m? elektronick? syst?m sledovania stavu opotrebenia vlo?ky
anti-calc. Vlo?ka anti-calc o?is?uje vodu a odstra?uje jej tvrdos?. Vo vlo?ke
sa nach?dzaj? odv?p?ovacie ?ivice. Pod?a tvrdosti vody a stup?a opotrebenia treba vymeni? vlo?ku, ke? to signalizuje gener?tor.
V?mena vlo?ky anti-calc
1.Ukazovate? (15) blik?.
2.Stla?te a pridr?te tla?idlo parn?ho impulzu (3), k?m ukazovate? (15)
nezhasne, s cie?om odstr?ni? zvy?ky vody z vedenia ?ehli?ky.
GW28-018_v01
3.Nechajte gener?tor pary zapnut?.
4.Vysu?te n?dr?ku na vodu (8).
5.Vysu?te n?dobu na vlo?ku anti-calc (9), vyberte vlo?ku z n?doby a vyme?te vlo?ku anti-calc.
6.Po?kajte 5 sek?nd po vykonan? kroku 4 a op?? nain?talujte n?dobu
s vlo?kou anti-calc.
7.Dajte nasp?? n?dr?ku na vodu (8).
Pozor:
?? Ak sa nov? vlo?ka ned? vybavi?, m??ete pou??va? destilovan? vodu namiesto vody z vodovodu a na?alej pou??va? zariadenie.
?? Vlo?ka anti-calc (9) sa nesmie vybra?, ak nebude vysunut? n?dr?ka na
vodu.
?? Ak n?doba na vlo?ku anti-calc (9) nie je spr?vne namontovan?, po stla?en? tla?idla parn?ho impulzu (3) po?ujete nepretr?it? zvukov? sign?l.
?? Ak vlo?ka anti-calc (9) bude vymenen? vo vypnutom stave, elektronick? odv?p?ovac? syst?m nerozozn?, ?e bola nain?talovan? nov? vlo?ka.
?? Nepou??vajte opotreben? vlo?ky anti-calc. Toto m??e zapr??ini? po?kodenie zariadenia a elektronick?ho syst?mu.
?? Nenech?vajte pr?zdnu n?dobu vlo?ky anti-calc. Toto zapr??ini? po?kodenie zariadenia a elektronick?ho syst?mu.
Samo?istenie
Gener?tor pary m? zabudovan? ?istiaci syst?m navrhnut? pre udr?anie ?istoty hadice pary a parnej komory. Odpor??ame pou??va? t?to funkciu raz
mesa?ne.
?? Rozvi?te a narovnajte nap?jac? k?bel a nap?jaciu hadicu.
?? Napl?te n?dr?ku na vodu (8) pod?a bodu ?Nalievanie vody?.
?? Pripojte zariadenie k sie?ovej z?suvke vybavenej ochrann?m kol?kom.
?? Stla?te tla?idlo vysok?ho v?konu pary (19).
?? Nastavte oto?n? regul?tor teploty (1) ?ehli?ky do polohy ?MIN?. Zariadenie je pripraven? na samo?istenie.
?? Dr?te ?ehli?ku asi 15 mm nad drezom v polohe ?ehlenia, stla?te a pridr?te tla?idlo parn?ho impulzu (3) asi 3 min?ty. Usadeniny vyplyn? cez
parn? otvory ?ehli?ky spolu s vodou.
?? Oto?te oto?n? regul?tor teploty (1) proti smeru hodinov?ch ru?i?iek do
maxim?lnej polohy (???).
?? Vy?ehlite vlhk? l?tku s cie?om odstr?ni? v?etky zvy?ky usaden?n zo ?ehliacej plochy.
21
?? Oto?te oto?n? regul?tor teploty (1) do
polohy ?MIN?.
?? Odpojte zariadenie od nap?jacej z?suvky.
?? Ke? zariadenie ?plne vychladne, vylejte
vodu z n?dr?ky (8) a uchov?vajte ho
na bezpe?nom mieste.
?istenie a ?dr?ba
?? Odpojte ?ehli?ku od nap?jacej z?suvky.
?? Odstr??te usadeniny zo ?ehliacej plochy alebo telesa pomocou vlhkej
prachovky alebo ?pongie, ktor? nepo?kriabe povrch.
?? Nikdy nepou??vajte ostr? alebo drsn? predmety na odstra?ovanie usaden?n z dosky.
?? Nikdy nepou??vajte abraz?vne prostriedky, ocot alebo odv?p?ovacie
prostriedky na ?istenie ?ehli?ky.
Ekologicky vhodn? likvid?cia
Obalov? materi?l nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebi?ov ZELMER s? recyklovate?n? a z?sadne by mali by? vr?ten? na nov?
zhodnotenie. Kart?nov? obal odovzdajte do zberne star?ho papiera. Vreck?
z polyetyl?nu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na op?tovn?
zu?itkovanie.
Po ukon?en? ?ivotnosti spotrebi? zlikvidujte prostredn?ctvom na
to ur?en?ch recykla?n?ch stred?sk. Ak m? by? pr?stroj definit?vne vyraden? z prev?dzky, doporu?uje sa po odpojen? pr?vodnej
?n?ry od elektrickej siete jej odstr?nenie (odrezanie), pr?stroj
tak bude nepou?ite?n?.
Informujte sa l?skavo na Va?ej obecnej spr?ve, ku ktor?mu recykla?n?mu stredisku patr?te.
Tento elektrospotrebi? nepatr? do komun?lneho odpadu. Spotrebite? prispieva na ekologick? likvid?ciu v?robku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojen?
do syst?mu ekologickej likvid?cie elektrospotrebi?ov u firmy ENVIDOM ?
zdru?enie v?robcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebi?ov si uplatnite u odborn?kov v servisn?ch stredisk?ch. Z?ru?n? a poz?ru?n? opravy doru?en? osobne alebo zaslan?
po?tou prev?dzaj? servisn? stredisk? firmy ZELMER ? vi? ZOZNAM
Z?RU?N?CH SERVISOV.
Dovozca/v?robca nenesie zodpovednos? za pr?padn? ?kody vzniknut? vo v?sledku
pou?itia zariadenia v rozpore s jeho ur?en?m alebo vo v?sledku nespr?vnej obsluhy.
Dovozca/v?robca si vyhradzuje pr?vo v?robok kedyko?vek upravova? bez predch?dzaj?ceho ozn?menia za ??elom prisp?sobenia pr?vnym predpisom, norm?m,
smerniciam alebo z kon?truk?n?ch, obchodn?ch, dizajnov?ch alebo in?ch d?vodov.
22
GW28-018_v01
HU
Tartalomjegyz?k
A g?zfejleszt? biztons?gi ?s kezel?si utas?t?sai.........................................23
A vasal?st ?rint? utas?t?sok........................................................................24
M?szaki adatok..........................................................................................24
A g?zfejleszt? szerkezeti fel?p?t?se...........................................................24
A h?szigetel? lemez alkalmaz?sa .............................................................25
A v?z bet?lt?se............................................................................................25
A h?fok be?ll?t?sa ......................................................................................25
A vasal? haszn?lata el?tti el?k?sz?letek ? az els? vasal?s.......................26
A h?l?zati k?bel akaszt?j?nak a felszerel?se ............................................26
Sz?raz vasal?s ..........................................................................................27
Az automatikus kikapcsol?s rendszere......................................................27
G?z?l?s vasal?s.........................................................................................27
F?gg?leges g?zl?vet..................................................................................28
A v?z ki?nt?se.............................................................................................28
Az anti-calc m?szlerak?d?s elleni rendszer ?s a bet?t
cser?j?t jelz? mutat?..................................................................................28
?ntiszt?t?s .................................................................................................29
Tiszt?t?s ?s karbantart?s............................................................................29
K?rnyezetv?delem ? ?vjuk k?rnyezet?nket................................................29
Tisztelt V?s?rl?k!
Gratul?lunk a k?sz?l?k kiv?laszt?s?hoz ?s ?dv?z?lj?k a Zelmer term?kek
felhaszn?l?i k?z?tt.
A legjobb hat?sok el?r?se ?rdek?ben javasoljuk, hogy haszn?ljon eredeti
Zelmer tartoz?kokat. Kifejezetten ehhez a term?khez lettek kifejlesztve.
K?rj?k figyelmesen olvassa el az al?bbi haszn?lati utas?t?st. K?l?n?s figyelmet kell szentelni a biztons?gi el??r?soknak. A haszn?lati utas?t?st k?rj?k
meg?rizni, hogy a term?k k?s?bbi haszn?lata sor?n is rendelkez?sre ?lljon.
A g?zfejleszt? biztons?gi ?s kezel?si utas?t?sai
?? A g?zfejleszt? haszn?lata sor?n mindig tartsa be az al?bbi alapvet? biztons?gi el??r?sokat:
?? A g?zfejleszt? kiz?r?lag h?ztart?sbeli haszn?latra k?sz?lt ?s csak a kezel?si utas?t?snak megfelel? m?don haszn?lhat?.
?? H?zza le a v?d?f?li?kat ?s c?mk?ket a vasal? talp?r?l ?s a k?sz?l?k oldal?r?l.
GW28-018_v01
?? Haszn?lat el?tt tekerje sz?t ?s egyenes?tse ki a h?l?zati k?belt.
?? A v?ztart?ly megt?lt?se vagy ki?r?t?se el?tt h?zza ki a h?l?zati dug?t
a konnektorb?l.
?? Minden egyes haszn?lat ut?n ?ntse ki a vizet a v?ztart?lyb?l.
?? Ha a t?pk?bel s?r?lt, a cser?t a k?sz?l?k gy?rt?j?nak vagy a szak?rt?nek aj?nljuk megb?zni a veszedelem kiker?l?se c?lj?b?l.
?? A k?sz?l?k jav?t?s?t kiz?r?lag csak arra kik?pzett szakember v?gezheti.
A helytelen?l elv?gzett jav?t?s a haszn?l? sz?m?ra komoly vesz?lyt jelenthet. Meghib?sod?s eset?n forduljon a szakszerv?zhez.
?? Ne haszn?lja a vasal?t, ha az s?r?lt vagy nem megfelel? m?don m?k?dik.
?? Vasal?s k?zben vagy k?zvetlen?l ut?na ne ?rintse a vasal?talpat, az
forr?!
?? A vasal?t kiz?r?lag a 220V?240V fesz?lts?g? v?lt??ram?, f?ldelt
konnektorhoz csatlakoztassa.
?? A vasal? magas h?fok? g?zt termel. Mindig kell? k?r?ltekint?ssel haszn?lja ?s figyelmeztesse a t?bbi felhaszn?l?it az esetleges vesz?lyre.
?? Haszn?lat el?tt helyezze be az anti-calc bet?tet.
?? Az anti-calc bet?tet ?s granul?tumot gyermekek el?l elz?rt helyen t?rolja.
?? Ne haszn?ljon f?ldeletlen csatlakoz?val rendelkez? hosszab?t?t!
?? A v?ztart?lyba ne ?nts?n m?s folyad?kot, mint pl. parf?m?t, ecetet vagy
egy?b vegyszereket.
?? A vasal?t ne tegye v?zbe vagy m?s folyad?kba.
?? A h?l?zati k?belt ne tekerje a vasal? k?r? mindaddig, m?g az teljesen
nem h?l ki ?s el lehet tenni.
?? Ne csavarja sz?t a vasal? fal?t ?s egyik r?sz?t sem szerelje le.
?? ?gyeljen arra, hogy a h?l?zati k?bel ne ?rjen a vasal?talphoz.
?? A vasal?t csak stabil fel?leten haszn?lja ?s arra ?ll?tsa.
?? Ha a vasal?t al?t?tre helyezi, gy?z?dj?n meg arr?l, hogy az al?t?t alatti
fel?let stabil-e.
?? Vasal?s k?zben ne nyissa ki a v?ztart?ly v?zbet?lt? ny?l?s?t.
?? Ha a vasal?s k?zben gyermekek tart?zkodnak a k?zelben, fokozottan
?gyeljen. A vasal?s k?zben ne engedje meg, hogy b?rki is a vasal?hoz
?rhessen.
?? A k?sz?l?ket mozg?sukban korl?tozott ?s cs?kkent ment?lis k?pess?ggel vagy a k?sz?l?k haszn?lat?ra vonatkoz? gyakorlattal ?s tud?ssal
nem rendelkez? szem?lyek (bele?rtve a gyerekeket is) nem haszn?lhatj?k, kiv?ve ha a fel?gyelet?k biztos?tott, vagy a biztons?guk?rt felel?s
szem?ly ?ltal k?sz?l?khaszn?latra vonatkoz?an utas?t?st adtak.
23
?? ?gyeljen arra, hogy gyerekek ne j?tszanak a k?sz?l?kkel.
?? A h?l?zatra csatlakoztatott bekapcsolt ?llapot? k?sz?l?ket vagy forr? vasal?t ne hagyja fel?gyelet n?lk?l.
?? A k?sz?l?k m?k?dtet?s?hez nem szabad k?ls? id?z?t? kapcsol?t vagy
k?l?n t?vvez?rl? rendszert csatlakoztatni.
?? Ne haszn?lja a vasal?t, ha az leesett, l?that? s?r?l?ssel rendelkezik
vagy folyik bel?le a v?z.
?? Ha a vasal?t ak?r egy r?vid id?re nem haszn?lja, kapcsolja ki a h?fokszab?lyoz? gombj?nak (1) az ?ramutat? j?r?s?val ellent?tes ir?nyban
val? elford?t?s?val. ?ll?tsa azt a ?MIN? poz?ci?ba ?s az ir?ny?t?panelen
nyomja be a t?pegys?g gombj?t (12).
?? Semmi esetre sem vasaljon szem?lyeken ?s ?llatokon tal?lhat? ruh?t ?s
ruhaanyagokat.
?? A g?zt sohasem ir?ny?tsa szem?lyek ?s ?llatok fel?.
A vasal?st ?rint? utas?t?sok
1. V?logassa sz?t a ruh?kat az anyagt?pusok szerint. Ennek k?sz?nhet?en
a k?l?nf?le anyagok vasal?s?hoz sz?ks?ges gyakori h?fokv?ltoztat?st
elker?lheti.
2. Ha nem biztos a ruha anyag?t illet?en, v?gezzen pr?bavasal?st a ruha
bels? r?sz?n. Kezdje az alacsony h?fokkal, majd fokozatosan n?velje azt.
3. A magas h?fokra ?rz?keny anyagok vasal?sa el?tt v?rjon legal?bb h?rom percet. A h?fokszab?lyoz?s funkci?ja a k?v?nt h?fok el?r?s?hez bizonyos id?t ig?nyel, f?ggetlen?l att?l, hogy alacsonyabb vagy magasabb
h?m?rs?kletr?l van sz?.
4. A finomabb anyagok, mint selyem, gyapj?, vel?r stb. vasal?s?t vasal?
anyagon kereszt?l v?gezze, hogy a vasal? ne hagyjon maga ut?n f?nyes nyomokat.
5. A vasal?st a ruha gy?rt?ja ?ltal megadott utas?t?sok szerint v?gezze. Ismerkedjken meg a ruha c?mk?j?n tal?lhat?, gyakran jelek form?j?ban ?br?zolt utas?t?sokkal, mint pl.:
M?szaki adatok
A m?szaki param?tereket a term?k n?vleges adatt?bl?ja tartalmazza.
A g?zfejleszt? az I. oszt?lyba tartoz? k?sz?l?k, amely f?ldelt k?bellel ?s f?ldelt h?l?zati dug?val van felszerelve.
A k?sz?l?ket f?ldelt konnektorhoz csatlakoztassa.
A ZELMER g?zfejleszt? az ?rv?nyes szabv?nyoknak megfelel..
A k?sz?l?k az al?bbi ir?nyelveknek megfelel?:
?? Kisfesz?lts?g? elektromos berendez?sek (LVD) ? 2006/95/EC.
?? Elektrom?gneses kompatibilit?s (EMC) ? 2004/108/EC.
A k?sz?l?k a n?vleges adatt?bl?zaton CE jelz?ssel van ell?tva.
A g?zfejleszt? szerkezeti fel?p?t?se
A k?sz?l?k alacsony nyom?s? g?zkamr?val van felszerelve, amely r?vid id?
alatt felf?thet?. A v?z a g?zkamr?ban g?zz? alakul ?t, ami a vasal?ba a t?pvezet?ken kereszt?l jut ?t.
A. Vasal?
1. H?fokszab?lyoz? gomb
2. H?m?rs?klet mutat?
3. G?zl?vetgomb
4. Jelz?l?mpa
5. ?tvezet?
B. Alapr?sz
6. H?szigetel? lemez
7. A g?z?llom?s alapja
8. V?ztart?ly
9. Anti-calc bet?t
10. A h?l?zati k?bel
akaszt?ja
A h?fok be?ll?t?sa
? Acet?t sz?vet
? Elaszt?n
? Poliamid
? Polipropil?n
24
? Poli?szter ? Viszk?z
? Selyem ? Gyapj?
? Triacet?t
? Pamut
? Len
GW28-018_v01
C. Ir?ny?t?panel
11. V?zszint mutat?
12. T?pegys?g gombja
a) Vil?g?t ? Bekapcsolva
b) Nem vil?g?t ? Kikapcsolva
13. A g?z?l?s vasal?s gombja
a) Vil?g?t ? G?z?l?s vasal?s
b) Nem vil?g?t ? Sz?raz vasal?s
14. A v?zkem?nys?g kiv?laszt?s?nak a nyom?gombja
a) L?gy v?z mutat?ja
b) K?zepes kem?nys?g? v?z mutat?ja
c) Kem?ny v?z mutat?ja
15. Az anti-calc bet?t cser?j?t jelz? mutat?
16. A v?ztart?ly alapr?szt?l val? lev?laszt?s?nak a nyom?gombja
17. Alacsony fokozat? g?zkibocs?t?s nyom?gombja
18. K?zepes fokozat? g?zkibocs?t?s nyom?gombja
19. Magas fokozat? g?zkibocs?t?s nyom?gombja
A h?zszigetel? lemez alkalmaz?sa
A vasal?s magasabb komfortj?nak az ?rdek?ben lehet?s?g van a h?szigetel? lemez (6) lev?tel?re az alapr?szr?l (7) ?s a vasal?si hely k?zel?be
val? helyez?s?re.
1. T?vol?tsa el a h?szigetel? lemezt (6) az alapr?szr?l (7).
2. Helyezze a h?szigetel? lemezt (6) a kiv?lasztott helyre.
A v?zkem?nys?g ellen?rz?se
?? Vegye ki a csomagol?sb?l a mell?kelt v?zkem?nys?g-m?r?t.
?? A tesztel? cs?kot tartsa foly? v?z alatt 1 m?sodpercig.
?? R?zza meg a pap?rdarabot, hogy a rajta l?v? v?z elt?vozzon.
?? V?rjon 15 m?sodpercet.
?? Hasonl?tsa ?ssze a tesztel? cs?k sz?n?t a v?zkem?nys?gi bet?t sz?n?vel.
?? ?ll?tsa be a megfelel? v?zkem?nys?gi fokozatot a g?z?llom?son.
A v?z kem?nys?gi fok?nak a be?ll?t?sa
?? Ellen?rizze a v?z kem?nys?gi fok?t ?A v?zkem?nys?g ellen?rz?se?
c. pontban le?rtak szerint.
?? Nyomja meg ?s tartsa 3 m?sodpercig benyomva a v?zkem?nys?g kiv?laszt?s?nak a nyom?gombj?t (14).
?? A hangjelz?s ut?n nyomja be ism?t a v?zkem?nys?g nyom?gombj?t
GW28-018_v01
(14), hogy kiv?laszthassa a megfelel? fokozatot: HI (high ? magas), MI
(medium ? k?zepes) vagy LO (low ? alacsony), amely eg?szen addig
?ll?that?, m?g a gomb villog.
?? A be?ll?t?s meger?s?t?se c?lj?b?l v?rjon kb. 10 m?sodpercig.
A v?zkem?nys?gi fokozat be?ll?t?sa ezzel befejez?dik.
A v?z bet?lt?se
A k?sz?l?k elektromos v?zszintellen?rz?
rendszerrel van ell?tva. Ha a v?z szintje t?l
alacsony, a v?zszint jelz? (11) vil?g?tani fog,
valamint hangjelz?st fog kiadni, eg?szen
addig, m?g a v?ztart?lyt (8) meg nem t?lti.
Vasal?s k?zben, ha a viz szintje a megengedett minimum al? s?llyed, a v?zszint
jelz? (11) villogni kezd, m?g a v?ztart?lyt
(8) meg nem t?lti.
?? Nyomja meg a v?ztart?ly alapr?szt?l
val? lev?laszt?s?nak a nyom?gombj?t (16).
25
?? Tolja ki majd h?zza ki a v?ztart?lyt (8).
?? A v?ztart?lyt (8) t?ltse meg a MAX jelig.
?? Tegye be a v?ztart?lyt (8) a hely?re.
Tekintettel a m?szlerak?d?s elleni gyant?k tart?ss?g?ra ?s a v?z kem?nys?g?re,
javasoljuk az anti-calc bet?tet (9) kicser?lni, ha a mutat? (15) elkezd villogni.
Ha nem lehet ?j bet?tet v?s?rolni, desztill?lt v?z is alkalmazhat? ?s a k?sz?l?k
tov?bbra is haszn?lhat?.
A h?fok be?ll?t?sa
?? A ruha c?mk?j?n ellen?rizze az anyag fajt?j?t ?s a vasal? gombj?n tal?lhat? jelz?seknek megfelel?en ?ll?tsa be a h?m?rs?kletet:
? szintetikus (alacsony h?fok)
? ? selyem/gyapj? (k?zepes h?fok)
? ? ? pamut/len (magas h?fok)
?? V?logassa sz?t a ruh?kat a k?v?nt vasal?si h?fokuk szerint: gyapj?
a gyapj?val, pamut a pamuttal stb.
?? A vasal? gyorsabban melegszik fel, mint h?l ki, ez?rt a vasal?st az alacsonyabb h?fokkal kezdje, fokozatosan n?velve azt.
?? Ha nem biztos a ruha anyag?t illet?en, v?gezzen pr?bavasal?st a ruha
bels? r?sz?n. Mindig az alacsony h?fokkal kezdje!
?? A b?rsony vagy egy?b anyagok vasal?s?t, amelyeken a vasal? f?nyes
nyomokat hagyhat, egy ir?nyban v?gezze ?s a vasal?t ne nyomja er?sen az anyaghoz.
?? A szintetikus ?s selyemb?l k?sz?lt anyagokat a bels? oldalukon vasalja,
hogy a vasal? ne hagyjon maga ut?n f?nyes nyomokat.
A h?l?zati k?bel akaszt?j?nak (10)
a felszerel?se
1. Tekerje sz?t ?s egyenes?tse ki a h?l?zati k?belt.
?? Dugja be be az akaszt?t (10) a v?ztart?ly fels? r?sz?n?l tal?lhat? k?t ny?l?s
egyik?be.
2. Helyezze a h?l?zati k?belt az akaszt?
(10) kamp?j?ra.
26
A vasal? haszn?lata el?tti el?k?sz?letek ? az els? vasal?s
?? H?zza le a v?d?f?li?kat ?s c?mk?ket a vasal?talpr?l ?s a k?sz?l?k oldal?r?l.
?? A nyom?gomb minden egyes benyom?sa ut?n a k?sz?l?k hangjelz?st
ad.
?? Tekerje sz?t ?s egyenes?tse ki a h?l?zati k?belt ?s t?pvezet?ket.
?? T?ltse meg a v?ztart?lyt (8) (Ld. ?A v?z bet?lt?se? c. pontot).
?? A g?z?llom?s h?l?zati k?bel?t csatlakoztassa a f?ldelt konnektorhoz
? hangjelz?s hallhat?.
?? A
,
,
gombok, a l?gy, a k?zepesen kem?ny ?s a kem?ny v?z
jelz?sei (be?ll?t?st?l f?gg?en), valamint a
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
,
gombok egy pillanatra
felgyulladnak, majd kialszanak. Nyomja meg a
gombot a k?sz?l?k
kikapcsol?s?hoz.
Ford?tsa el a h?fokszab?lyoz? gombj?t (1) az ?ramutat? j?r?s?val
megegyez? ir?nyban a maximum (???) poz?ci?ba. A jelz?l?mpa (4) felgyullad.
A k?v?nt h?m?rs?klet el?r?se ut?n a jelz?l?mpa (4) kialszik.
Egy bizonyos id? ut?n ism?t hangjelz?s hallhat?, a magas fokozat?
g?zkibocs?t?s (19) gombja felgyullad, amikor pedig az alapr?sz a k?v?nt h?m?rs?kletet el?ri, kialszik. A g?zl?vet funkci?j?nak a beind?t?sa
c?lj?b?l sz?ks?ges lehet a gomb (3) t?bbsz?ri benyom?sa.
A k?sz?l?k haszn?latra k?sz.
A g?zfejleszt? rendszer ?t?bl?t?se c?lj?b?l nyomja be 1 percig a g?zl?vetgombot (3).
A g?z?l?s vasal?s c?lj?b?l be kell nyomni a g?zl?vetgombot (3).
Az els? vasal?st egy haszn?lt t?r?lk?z?n v?gezze.
A vasal?s befejez?se ut?n
Ford?tsa el a h?fokszab?lyoz? gombj?t (1) az ?ramutat? j?r?s?val ellent?tes ir?nyban a ?MIN? poz?ci?ba?.
A vasal? kikapcsol?sa c?lj?b?l nyomja meg a
gombot.
Kapcsolja le a vasal?t az elektromos h?l?zatr?l.
A vasal? teljes kih?l?se ut?n ?r?tse ki a v?ztart?lyt (8), majd a k?sz?l?ket v?zszintes helyzetben, biztons?gos helyen t?rolja.
GW28-018_v01
Sz?raz vasal?s ? a vasal?st mindig a ruha gy?rt?ja ?ltal a ruha
G?z?l?s vasal?s ? a vasal?st mindig a ruha gy?rt?ja ?ltal a ruha
??
??
??
??
??
??
??
??
c?mk?j?n megadott utas?t?sok szerint v?gezze.
A nyom?gomb minden egyes benyom?sa ut?n a k?sz?l?k hangjelz?st ad.
Tekerje sz?t ?s egyenes?tse ki a h?l?zati k?belt ?s t?pvezet?ket.
T?ltse meg a v?ztart?lyt (8) (Ld. ?A v?z bet?lt?se? c. pontot).
A vasal?t csatlakoztassa a f?ldelt konnektorhoz ? hangjelz?s hallhat?.
?? A
,
,
gombok, a l?gy, a k?zepesen kem?ny ?s a kem?ny v?z
jelz?sei (be?ll?t?st?l f?gg?en), valamint a
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
,
Az automatikus kikapcsol?s rendszere (auto-off)
Ha vasal?s k?zben 10 percn?l hosszabb ideig nem haszn?lja a p?ra funkci?t, a k?sz?l?k ?k?sz?lts?gi? ?llapotba kapcsol. A kikapcsol? gomb (12)
kialszik. A kikapcslol? gomb (12) vagy a p?rakif?v? gomb (3) azonnal
bekapcsol.
A nyom?gomb minden egyes benyom?sa ut?n a k?sz?l?k hangjelz?st ad.
Tekerje sz?t ?s egyenes?tse ki a h?l?zati k?belt ?s t?pvezet?ket.
T?ltse meg a v?ztart?lyt (8) (Ld. ?A v?z bet?lt?se? c. pontot).
A vasal?t csatlakoztassa a f?ldelt konnektorhoz ? hangjelz?s hallhat?.
?? A
,
,
gombok, a l?gy, a k?zepesen kem?ny ?s a kem?ny v?z
jelz?sei (be?ll?t?st?l f?gg?en), valamint a
gombok egy pillanatra
felgyulladnak, majd kialszanak. Nyomja meg a
gombot a k?sz?l?k
kikapcsol?s?hoz.
Egy bizonyos id? ut?n ism?t hangjelz?s hallhat?, a magas fokozat?
g?zkibocs?t?s (19) gombja felgyullad, amikor pedig az alapr?sz a k?v?nt h?m?rs?kletet el?ri, kialszik.
Kapcsolja ki a g?z?l?s vasal?st a g?z?l?s vasal?s gombj?nak (13)
a benyom?s?val, a nyom?gomb alatti jelz?l?mpa kialszik.
Ugyanekkor kikapcsol a magas fokozat? g?zkibocs?t?s (19) gombja is.
Ford?tsa el a vasal? h?fokszab?lyoz? gombj?t (1) az ?ramutat? j?r?s?val megegyez? ir?nyban, a ruha c?mk?j?n tal?lhat? utas?t?snak megfelel?en a ?, ?? vagy ??? poz?ci?t v?lasztva.
A vasal? k?v?nt h?m?rs?klet?nek az el?r?se ut?n a jelz?l?mpa (4) kialszik.
A k?sz?l?k haszn?latra k?sz.
A vasal?s befejez?se ut?n ford?tsa el a vasal? h?fokszab?lyoz? gombj?t (1) az ?ramutat? j?r?s?val ellent?tes ir?nyban a ?MIN? poz?ci?ba;
a vasal? ki van kapcsolva.
A k?sz?l?k kikapcsol?sa c?lj?b?l nyomja meg a t?pegys?g gombj?t
(12).
Kapcsolja le a vasal?t az elektromos h?l?zatr?l.
A k?sz?l?k teljes kih?l?se ut?n ?r?tse ki a v?ztart?lyt (8), majd biztons?gos helyen t?rolja.
GW28-018_v01
c?mk?j?n megadott utas?t?sok szerint v?gezze.
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
,
gombok egy pillanatra
felgyulladnak, majd kialszanak. Nyomja meg a
gombot a k?sz?l?k
kikapcsol?s?hoz.
Egy bizonyos id? ut?n ism?t hangjelz?s hallhat?, a magas fokozat?
g?zkibocs?t?s (19) gombja felgyullad, amikor pedig az alapr?sz a k?v?nt h?m?rs?kletet el?ri, kialszik.
Ugyanekkor felgyullad a l?gy, k?zepes kem?nys?g? vagy kem?ny v?z
mutat?ja (a be?ll?t?st?l f?gg?en).
A g?zszint kiv?laszt?sa c?lj?b?l nyomja meg az alacsony (17)/k?zepes
(18)/magas fokozat? g?zkibocs?t?s nyom?gombj?t.
Ford?tsa el a vasal? h?fokszab?lyoz? gombj?t (1) az ?ramutat? j?r?s?val megegyez? ir?nyban, a ruha c?mk?j?n tal?lhat? utas?t?snak megfelel?en a ?, ?? vagy ??? poz?ci?t v?lasztva.
A k?v?nt h?m?rs?klet el?r?se ut?n a jelz?l?mpa (4) kialszik.
A k?sz?l?k haszn?latra k?sz.
A vasal?s befejez?se ut?n ford?tsa el a vasal? h?fokszab?lyoz? gombj?t (1) az ?ramutat? j?r?s?val ellent?tes ir?nyban a ?MIN? poz?ci?ba.
A k?sz?l?k kikapcsol?sa c?lj?b?l nyomja meg a t?pegys?g gombj?t
(12).
Kapcsolja le a vasal?t az elektromos h?l?zatr?l.
A k?sz?l?k teljes kih?l?se ut?n ?r?tse ki a v?ztart?lyt (8), majd biztons?gos helyen t?rolja.
FIGYELEM:
Ha megnyomja a g?zl?vetgombot (3), amikor a g?zfejleszt? m?g nem
?rte el a megfelel? h?m?rs?kletet, hangjelz?s hallhat?. A g?zl?vet
funkci?j?nak a beind?t?sa c?lj?b?l sz?ks?ges lehet a gomb (3) t?bbsz?ri benyom?sa.
27
F?gg?leges g?zl?vet ? a vasal?st mindig a ruha gy?rt?ja ?ltal
A v?z ki?nt?se
Ez a funkci? a g?z t?bblet mennyis?g?t biztos?tja, ami seg?t a f?gg? helyzetben l?v? finom ruhaanyagok (s?t?t?t?f?gg?ny?k ?s egy?b ruhaanyagok)
gy?r?d?seinek az elt?ntet?s?ben.
??
??
??
??
a ruha c?mk?j?n megadott utas?t?sok szerint v?gezze.
?? T?ltse meg a v?ztart?lyt (8) ?A v?z bet?lt?se? c. pontban le?rtaknak megfelel?en.
?? Ford?tsa el a h?fokszab?lyoz? gombj?t (1) a ??? poz?ci?ba
?? A vasal?t csatlakoztassa a f?ldelt konnektorhoz (ld. ?A vasal? haszn?lata el?tti el?k?sz?letek? c. pontot.
?? A v?zmeleg?t? m?k?d?s?re ?s a vasal? bekapcsol?s?ra utal? jelz?l?mpa (4) felgyullad. A k?v?nt h?m?rs?klet el?r?se ut?n a jelz?l?mpa kialszik. A vasal? haszn?latra k?sz.
?? Tartsa a vasal?t f?gg?leges helyzetben 10 cm-re a ruh?t?l.
?? Nyomja meg egyszer a g?zl?vetgombot (3) ? a vasal?talpon tal?lhat?
lyukakb?l megindul a g?z er?s ki?raml?sa.
?? Er?s gy?r?d?sek eset?n v?rjon n?h?ny m?sodpercig ?s ism?t nyomja meg a g?zl?vetgombot (3). A gy?r?d?sek nagy r?sz?t csak h?rom
gombnyom?s ut?n lehet elt?ntetni.
?? A g?zl?vet funkci?j?nak a beind?t?sa c?lj?b?l sz?ks?ges lehet a gomb
(3) t?bbsz?ri benyom?sa.
?? A vasal?s befejez?se ut?n ford?tsa el a vasal? h?fokszab?lyoz? gombj?t (1) az ?ramutat? j?r?s?val ellent?tes ir?nyban a ?MIN? poz?ci?ba.
?? A k?sz?l?k kikapcsol?sa c?lj?b?l nyomja meg a t?pegys?g gombj?t
(12).
?? Kapcsolja le a vasal?t az elektromos h?l?zatr?l.
?? A k?sz?l?k teljes kih?l?se ut?n ?r?tse ki a v?ztart?lyt (8), majd biztons?gos helyen t?rolja.
A g?z min?s?g?nek a meg?rz?se c?lj?b?l a jelz?l?mpa kialv?sa ut?n
a g?zl?vetgombot maximum h?romszor nyomja meg.
FONTOS: A k?sz?l?k magas h?fok? g?zt termel. Semmi esetre sem
vasaljon szem?lyeken ?s ?llatokon tal?lhat? ruh?t ?s ruhaanyagokat.
A g?zt sohasem ir?ny?tsa szem?lyek ?s ?llatok fel?.
28
Nyomja meg a nyom?gombot (16).
Tolja ki a v?ztart?lyt.
?r?tse ki a v?ztart?lyt, azt f?lred?ntve.
Tegye vissza a v?ztart?lyt a hely?re.
Az anti-calc m?szlerak?d?s elleni rendszer ?s a bet?t
cser?j?t jelz? mutat?
A k?sz?l?k az anti-calc bet?t elhaszn?l?d?s?t ellen?rz? elektronikus rendszerrel rendelkezik. Az anti-calc bet?t a vizet tiszt?tja ?s megsz?nteti annak
kem?nys?g?t. A bet?tben v?zk?mentes?t? gyanta tal?lhat?. A v?z kem?nys?gi fok?t?l ?s a bet?t elhaszn?l?d?s?nak m?rt?k?t?l f?gg?en ki kell cser?lni,
ha a g?zfejleszt? ezt jelzi.
Az anti-calc bet?t kicser?l?se
1.A mutat? (15) ?villog?.
2.A vasal? t?pvezet?k?ben l?v? marad?k v?z elt?vol?t?sa c?lj?b?l nyomja meg ?s tartsa benyomva a g?zl?vetgombot (3) eg?szen addig, m?g
a mutat? (15) kialszik.
3.A g?z?llom?st tartsa bekapcsolt ?llapotban.
4.Tolja ki a v?ztart?lyt (8).
5.Tolja ki az anti-calc bet?t tart?j?t (9), vegye ki ?s cser?lje ki az anti-calc
bet?tet.
6.A 4. pontban le?rt m?velet elv?gz?se ut?n v?rjon 5 m?sodpercet, miel?tt
az anti-calc bet?t tart?j?t visszahelyezi.
7.Helyezze vissza a v?ztart?lyt (8).
Figyelem:
?? Ha nem lehet ?j bet?tet v?s?rolni, csapv?z helyett desztill?lt v?z is alkalmazhat? ?s a k?sz?l?k tov?bbra is haszn?lhat?.
?? Az anti-calc bet?tet (9) nem lehet elt?vol?tani, ha a v?ztart?lyt nem
tolja ki.
?? Ha az anti-calc bet?t (9) tart?ja nincs megfelel? m?don bet?ve,
a g?zl?vetgomb (3) benyom?sa ut?n folytonos hangjelz?s hallhat?.
GW28-018_v01
?? Ha az anti-calc bet?tet (9) a k?sz?l?k kikapcsolt ?llapot?ban cser?li ki,
a m?szlerak?d?s elleni elektronikus
rendszer nem ismeri fel, hogy egy ?j
bet?t ker?lt a k?sz?l?kbe.
?? Ne haszn?ljon elhaszn?l?dott anti-calc
bet?teket. Ez a k?sz?l?k ?s az elektronikus rendszer k?rosod?s?t okozhatja.
?? Az anti-calc bet?t tart?j?t ne hagyja
?resen. Ez a k?sz?l?k ?s az elektronikus rendszer k?rosod?s?t okozza.
?ntiszt?t?s
A g?zfejleszt? egy be?p?tett tiszt?t? rendszerrel rendelkezik, aminek az
a c?lja, hogy a g?zvezet?keket ?s a g?zkamr?t tiszt?n tartsa. Aj?nlatos ezt
a m?veletet havonta egyszer elv?gezni.
?? Tekerje sz?t ?s egyenes?tse ki a h?l?zati k?belt ?s t?pvezet?ket.
?? T?ltse meg a v?ztart?lyt (8) ?A v?z bet?lt?se? c. pontban le?rtaknak megfelel?en.
?? A k?sz?l?ket csatlakoztassa a f?ldelt konnektorhoz.
?? Nyomja meg a magas fok? g?zkibocs?t?s gombj?t (19).
?? A vasal? h?fokszab?lyoz? gombj?t (1) ?ll?tsa a ?MIN? poz?ci?ba. A k?sz?l?k k?sz az ?ntiszt?t?s elv?gz?s?re.
?? Tartsa a vasal?t a mosogat? f?l?tt 15 mm-es t?vols?gban vasal?si poz?ci?ban, nyomja meg ?s kb. 3 percig tartsa benyomva a g?zl?vetgombot (3). Az ?led?kek a vasal? g?zny?l?sain kereszt?l a v?zzel egy?tt t?voznak.
?? Ford?tsa el a h?fokszab?lyoz? gombj?t (1) az ?ramutat? j?r?s?val ellent?tes ir?nyban a maximum (???) poz?ci?ba.
?? Vasaljon egy nedves ruhadarabot, hogy az ?led?kmaradv?nyok a vasal?talpr?l elt?vozzanak.
?? Ford?tsa el a h?fokszab?lyoz? gombj?t (1) a ?MIN? poz?ci?ba.
?? Kapcsolja le a k?sz?l?ket az elektromos h?l?zatr?l.
?? A k?sz?l?k teljes kih?l?se ut?n ?r?tse ki a v?ztart?lyt (8), majd biztons?gos helyen t?rolja.
GW28-018_v01
Tiszt?t?s ?s karbantart?s
?? Kapcsolja le a vasal?t az elektromos h?l?zatr?l.
?? Az ?led?keknek a vasal?talpr?l vagy a bor?t?j?r?l t?rt?n? elt?vol?t?sa
c?lj?b?l haszn?ljon nedves ruh?t vagy karcol?st nem okoz? mosogat?szivacsot.
?? A vasal?talpra ragadt ?led?kek elt?vol?t?s?hoz ne haszn?ljon hegyes
vagy ?rdes t?rgyakat.
?? A vasal? tiszt?t?s?hoz nem szabad s?rol? anyagokat ?s ecetet tartalmaz? tiszt?t?szereket valamint a v?zk? elt?vol?t?s?ra szolg?l? szereket
haszn?lni.
K?rnyezetv?delem ? ?vjuk k?rnyezet?nket
A karton csomagol?s javasoljuk leadni a hullad?kgy?jt? helyre.
A polietil?n (PE) zs?kot dobja m?anyag gy?jt? kont?nerbe.
A h?l?zatb?l val? kikapcsol?s ut?n a haszn?lt k?sz?l?ket sz?tszerelni, a m?anyag alkatr?szeket leadni m?sodlagos nyersanyag felv?s?rl? helyen. A f?m alkatr?szeket leadni a M?H-be.
Nem dobhat? ki h?ztart?si hullad?kkal egy?tt!!!
Az Import?r/gy?rt? nem v?llal mag?ra felel?ss?get a k?sz?l?k nem rendeltet?sszer? haszn?lat?b?l vagy a haszn?lati utas?t?sban foglaltakt?l elt?r? felhaszn?l?s?b?l
ered? esetleges k?rok?rt.
Az Import?r/gy?rt? fenntartja mag?nak a jogot a term?k b?rmikori, el?zetes bejelent?s n?lk?li megv?ltoztat?s?ra, annak az ?rv?nyes jogszab?lyokhoz, szabv?nyokhoz, ir?nyelvekhez val? igaz?t?s?ra, vagy a konstrukci?s, kereskedelmi, eszt?tikai ?s egy?b okokb?l t?rt?n? m?dos?t?s?ra.
29
RO
Cuprins
Indica?ii privind siguran?a ?i folosirea adecvat? a generatorului de aburi ..... 30
Indica?ii privind c?lcatul.................................................................................31
Date tehnice..................................................................................................31
Structura generatorului de abur.....................................................................31
Utilizarea pl?cii cu izolare termic?.................................................................32
Turnarea apei................................................................................................32
Reglarea temperaturii....................................................................................33
Preg?tirea fierului de c?lcat pentru utilizare ? primul c?lcat..........................33
Montarea suportului pentru cablul de alimentare..........................................33
C?lcatul uscat................................................................................................33
Sistemul de decuplare automat?...................................................................34
C?lcatul cu aburi............................................................................................34
Jetul de abur ?n pozi?ie vertical?....................................................................35
Golirea rezervorului de ap?...........................................................................35
Sistemul anti-depunere de piatr? anti-calc ?i de semnalizare
a schimb?rii filtrului........................................................................................35
Auto-cur??area...............................................................................................35
Cur??area ?i p?strarea aparatului ................................................................36
Ecologia ? ai grij? de mediul ?nconjur?tor.....................................................36
Stima?i Clien?i!
V? felicit?m pentru c? a?i ales aparatul nostru ?i v? ur?m bun-venit ?n r?ndul
utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a ob?ine cele mai bune rezultate v? recomand?m s? folosi?i doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
V? rug?m s? citi?i cu aten?ie instruc?iunile de utilizare de fa??. O aten?ie deosebit?
trebuie acordat? cerin?elor de siguran??. V? rug?m s? p?stra?i instruc?iunile de
utilizare, pentru a le putea consulta ?i mai t?rziu, ?n timpul folosirii produsului.
Indica?ii privind siguran?a ?i utilizarea adecvat?
a generatorului de aburi
?n timpul folosirii generatorului de aburi respecta?i ?ntotdeauna urm?toarele
cerin?e de baz? de siguran??:
?? Generatorul de aburi este destinat numai utiliz?rii casnice ?i poate fi folosit
numai ?n conformitate cu instruc?iunile de fa??.
?? ?ndep?rta?i toate foliile protectoare ?i autocolantele de pe talpa fierului de
c?lcat ?i de pe carcas?.
30
?? ?nainte de utilizare, cablul de alimentare trebuie desf??urat ?i ?ndreptat.
?? ?nainte de umplerea sau de golirea rezervorului pentru ap?, ?tec?rul cablului de alimentare trebuie scos din priza electric?.
?? Dup? fiecare utilizare, se va goli rezervorul de ap?.
?? Dac? cablul de alimentare al ma?inii se va defecta, va trebui s? fie ?nlocuit
cu un cablu nou la produc?tor sau la un punct de servis specializat sau de
c?tre personal calificat pentru a evita situa?ii periculoase.
?? Repara?iile aparatului pot fi efectuate numai de c?tre personalul calificat.
Repara?iile f?cute incorect pot pune ?n pericol via?a utilizatorului. ?n cazul
unui defect, v? recomand?m s? v? adresa?i servisului specializat al firmei.
?? Nu folosi?i fierul de c?lcat dac? prezint? defec?iuni sau func?ioneaz? necorespunz?tor.
?? Nu atinge?i talpa fierului de c?lcat ?n timpul c?lcatului sau imediat dup?
efectuarea sa, este fierbinte!
?? Fierul de c?lcat va fi bran?at doar la re?eaua de curent alternativ 220?
240 V, prev?zut? cu contact de protec?ie.
?? Fierul de c?lcat produce aburi de ap? la temperaturi foarte ?nalte. Folosi?i-l
cu grij? ?i avertiza?i-i ?i pe ceilal?i utilizatori asupra pericolelor poten?iale.
?? ?nainte de utilizare, pune?i filtrul anti-calc.
?? Nu l?sa?i filtrul anti-calc ?i substan?ele granulate la ?ndem?na copiilor.
?? Nu folosi?i prelungitoare f?r? contact de protec?ie!
?? Nu turna?i ?n rezervorul pentru ap? alte lichide, precum parfum, o?et sau
alte substan?e chimice.
?? Nu pune?i fierul de c?lcat sub jet de ap?, nu turna?i peste el alte lichide.
?? Nu ?nf??ura?i cablul de alimentare ?n jurul fierului de c?lcat p?n? c?nd
acesta nu s-a r?cit complet ?i nu e gata de depozitare.
?? Nu desface?i carcasa fierului de c?lcat ?i nu demonta?i nici una dintre componente.
?? Evita?i contactul cablului de alimentare cu talpa fierului de c?lcat.
?? Folosi?i ?i a?eza?i fierul de c?lcat numai pe o suprafa?? plan?, stabil?.
?? Dac? fierul de c?lcat este a?ezat pe suport, trebuie s? v? asigura?i c? suprafa?a pe care st? suportul este stabil?.
?? ?n timpul c?lcatului, nu deschide?i orificiul de alimentare al rezervorului de ap?.
?? Ave?i o deosebit? grij? atunci c?nd c?lca?i ?n prezen?a copiilor. Nu le permite?i s? ating? fierul ?n timpul c?lcatului.
?? Acest aparat nu este destinat utiliz?rii de c?tre persoane (printre care copii) cu abilit??i fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de c?tre persoanele care nu au experien?? sau nu ?tiu s? foloseasc? aparatul, dac? nu
au fost instruite ?n aceast? privin?? de c?tre persoanele r?spunz?toare de
siguran?a lor.
GW28-018_v01
?? Trebuie s? supraveghea?i copiii, s? nu se joace cu aparatul.
?? Nu l?sa?i fierul de c?lcat conectat la re?eaua de alimentare sau fierbinte
f?r? supraveghere.
?? Dispozitivul nu este conceput pentru a func?iona cu comutatori de timp
externi sau cu un sistem separat de control de la distan??.
?? Nu folosi?i fierul de c?lcat dac? s-a defectat, dac? prezint? semne vizibile
de deteriorare sau dac? din el curge apa.
?? Dac? nu folosi?i, fie ?i pentru scurt timp, fierul de c?lcat, scoate?i-l din func?iune, rotind termostatul (1) ?n sensul invers acelor de ceasornic. Fixa?i-l
?n pozi?ia ?MIN? ?i ap?sa?i butonul de alimentare (12) pe panoul de comand?.
?? Nu c?lca?i absolut niciodat? haine ?i materiale c?nd acestea se afl? pe
oameni sau animale!
?? Nu ?ndrepta?i niciodat? aburul spre oameni sau animale.
Indica?ii privind c?lcatul
1. Sorta?i articolele ce urmeaz? a fi c?lcate potrivit tipului de material. Sortarea determin? limitarea schimb?rilor de temperatur?, ?n func?ie de tipul de
material.
2. Face?i o prob? de c?lcat pe partea interioar? a hainelor, dac? nu sunte?i
siguri ?n privin?a tipului de material din care sunt confec?ionate. ?ncepe?i de
la o temperatur? mai joas? ?i trece?i, ?n mod progresiv, la o temperatur?
mai ?nalt?.
3. A?tepta?i cel pu?in trei minute ?nainte de c?lcarea materialelor fine, sensibile la temperaturi ?nalte. Func?ia de reglare a temperaturii, indiferent dac?
este vorba de o temperatur? mai ?nalt? sau mai joas?, are nevoie de un
anumit interval de timp, pentru a ajunge la nivelul de temperatur? ales.
4. Materialele fine, precum m?tasea, l?na sau velurul trebuie c?lcate folosindu-se deasupra un material de c?lcat, pentru a evita urmele, lustruirea lor.
5. Respecta?i la c?lcat indica?iile produc?torului de ?mbr?c?minte. Verifica?i datele de pe etichete, cel mai adesea reprezentate sub form? de
simboluri precum:
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt ?nscri?i pe eticheta cu specifica?ii tehnice a produsului.
Generatorul de abur este un aparat din clasa I, prev?zut cu cablu de alimentare cu ?nveli? protector ?i ?tec?r cu contact de protec?ie.
Se conecteaz? numai la re?eaua electric? prev?zut? cu contact de protec?ie.
Generatorul de abur ZELMER ?ndepline?te cerin?ele normelor ?n vigoare.
Aparatul corespunde cerin?elor directivelor:
?? Echipament electric de joas? tensiune (LVD) ? 2006/95/EC.
?? Compatibilitate electromagnetic? (EMC) ? 2004/108/EC.
Produsul este marcat cu semnul CE pe eticheta cu specifica?ii tehnice.
Structura generatorului de aburi
Aparatul este prev?zut cu un compartiment pentru aburi, pentru presiune joas?, care poate fi ?nfierb?ntat ?ntr-un interval scurt de timp. Apa este transformat? ?n aburi ?i trimis? spre fierul de c?lcat prin tubul de alimentare.
A. Fierul de c?lcat
1. Termostat
2. Indicator pentru temperatur?
3. Buton pentru jetul de abur
4. Bec de control
5. Suport pentru cablul de alimentare
B. Unitatea ? suport
6. Plac? cu izolare termic?
7. Suportul sta?iei de abur
8. Rezervor de ap?
9. Filtru anti-calc
10. Suport pentru cablul
de alimentare
Reglarea temperaturii
? Fibre artificiale
(acetat)
? Elastic
? Poliamide
? Polipropilen
GW28-018_v01
? Triacetat ? Proteine
? L?n? ? M?tase
? Poliester
? Bumbac
? In
31
C. Panoul de comand?
11. Indicator pentru nivelul apei
12. Buton de alimentare
a) Se aprinde ? Conectat
b) Nu se aprinde ? Deconectat
13. Buton pentru c?lcatul cu aburi
a) Se aprinde ? C?lcat cu aburi
b) Nu se aprinde ? C?lcat uscat
14. Buton pentru alegerea durit??ii apei
a) Indicator pentru ap? cu duritate sc?zut?
b) Indicator pentru ap? cu duritate medie
c) Indicator pentru ap? cu duritate mare
15. Indicator pentru schimbarea filtrului anti-calc
16. Buton pentru deta?area rezervorului de ap? de unitatea-suport
17. Buton pentru emisie sc?zut? de abur
18. Buton pentru emisie medie de abur
19. Buton pentru emisie intens? de abur
Utilizarea pl?cii cu izolare termic?
Exist? posibilitatea de a deta?a Placa cu izolare termic? (6) de unitateasuport (7) ?i de a o apropia de locul de c?lcat, pentru a fi mai comod ?n timpul
c?lcatului.
1. Scoate?i placa cu izola?ie termic? (6) din unitatea-suport (7).
2. A?eza?i placa cu izola?ie termic? (6) ?n locul ales.
Verfica?i duritatea apei
??
??
??
??
??
??
Lua?i din setul ce ?nso?e?te generatorul tester-ul pentru duritatea apei.
?ine?i pre? de o secund? f??ia tester sub jetul de ap?.
Scutura?i h?rtia de ap?.
A?tepta?i 15 secunde.
Compara?i culoarea f??iei cu culoarea filtrului pentru duritatea apei.
Adapta?i sta?ia de aburi la duritatea apei.
Stabilirea nivelului de duritate al apei
?? Verifica?i nivelul de duritate al apei potrivit punctului ?Verificarea durit??ii apei?.
?? Ap?sa?i 3 secunde butonul pentru alegerea durit??ii apei (14).
?? Dup? ce auzi?i semnalul sonor, ap?sa?i ?n continuare butonul pentru
duritatea apei (14), pentru a alege nivelul de duritate al apei HI (high ?
32
mare), MI (medium ? mediu), LO (low ? sc?zut), pe care pute?i s?-l regla?i
c?nd clipe?te butonul.
?? A?tepta?i cca. 10 secunde ?i confirma?i reglajul.
Nivelul de duritate al apei a fost stabilit.
Turnarea apei
Aparatul este dotat cu un sistem electronic
de monitorizare a nivelului apei. Dac? nivelul
de ap? este prea sc?zut, indicatorul nivelului de ap? (11) se va aprinde iar aparatul va
scoate (emite) un sunet, p?n? c?nd rezervorul pentru ap? (8) nu va fi umplut din nou.
Atunci c?nd c?lca?i, iar nivelul de ap? scade sub nivelul minim, indicatorul nivelului
de ap? (11) va ?ncepe s? lumineze intermitent, p?n? c?nd rezervorul pentru ap? (8)
nu va fi umplut din nou.
?? Ap?sa?i butonul pentru deta?area rezervorului de ap? de unitatea-suport (16).
?? Deta?a?i ?i lua?i rezervorul de ap? (8).
GW28-018_v01
?? Umple?i rezervorul de ap? (8) p?n? la
nivelul MAX.
?? A?eza?i rezervorul de ap? (8) la locul s?u.
?? ?in?nd cont de rezisten?a substan?elor
?mpotriva depunerilor de piatr? ?i de duritatea apei, v? sf?tuim s? schimba?i filtrul
anti-calcar (9) indicatorul (15) ?ncepe s?
clipeasc?.
Dac? nu ave?i un nou filtru, pute?i sp?la cu ap? distilat? ?i folosi mai departe
aparatul.
Preg?tirea fierului de c?lcat pentru utilizare ? primul c?lcat
?? ?ndep?rta?i toate foliile protectoare de pe talpa fierului de c?lcat ?i de pe
carcas?.
?? Dup? fiecare ap?sare de buton, aparatul emite un semnal sonor.
?? Desf??ura?i ?i ?ndrepta?i cablul de alimentare.
?? Umple?i rezervorul de ap? (8) (A se vedea punctul ?Turnarea apei?)
?? Conecta?i fierul de c?lcat la priza re?elei de alimentare, prev?zut? cu contact de protec?ie ? se va auzi un semnal sonor.
?? Butoanele
Stabilirea temperaturii
?? Verifica?i pe eticheta hainelor tipul de material din care sunt f?cute ?i regla?i termostatul ?n func?ie de semnele de pe carcasa fierului de c?lcat.
? sintetic(temperatur? sc?zut?)
? ? m?tase/ l?n? (temperatur? medie)
? ? ? bumbac/ in ( temperatur? ridcat?)
?? Sorta?i hainele care trebuie c?lcate, ?n func?ie de temperatura determinat?:
l?na separat, bumbacul separat etc.
?? Fierul de c?lcat se ?nfierb?nt? mai repede dec?t se r?ce?te. De aceea,
?ncepe?i s? c?lca?i de la o temperatur? mai mic? ?i, treptat, trece?i la
o temperatur? mai ridicat?.
?? Face?i o prob? de c?lcat pe partea interioar? a hainelor, dac? nu sunte?i
siguri ?n privin?a tipului de material din care sunt confec?ionate. ?ncepe?i
?ntotdeauna de la o temperatur? mai joas? ?i trece?i, ?n mod progresiv, la
o temperatur? mai ?nalt?!
?? C?lca?i m?tasea ?i alte materiale pe care pot r?m?ne urme lucioase numai
?ntr-un singur sens ?i ap?s?nd u?or.
?? C?lca?i materialele sintetice ?i m?tasea pe partea interioar? a hainelor,
pentru a evita urmele lucioase.
Montarea suportului pentru cablul
de alimentare (10)
1. Desf?ura?i ?i ?ndrepta?i cablul de alimentare.
?? Introduce?i suportul (10) ?ntr-una dintre
cele dou? deschiz?turi care se afl? ?n partea superioar?, l?ng? rezervorul de ap?.
2. Pune?i cablul de alimentare ?n c?rligul suportului (10).
GW28-018_v01
,
,
, indicatorul pentru ap? moale, medie, dur? (?n
func?ie de set?ri) ?i indicatoarele
??
??
??
??
??
??
??
,
se aprind pentru pu?in timp dup?
care se sting. Ap?sa?i
pentru a porni aparatul.
Roti?i termostatul (1) fierului de c?lcat ?n sensul acelor de ceasornic, p?n?
?n pozi?ia maximum (???). Se aprinde becul de control (4).
Becul de control (4) se stinge c?nd a fost atins? temperatura dorit?.
Dup? un anumit timp, ve?i auzi ?nc? un semnal sonor ?i se va aprinde butonul pentru nivelul ridicat al aburului (19), care se va stinge c?nd va fi
atins? temperatura necesar? ?n unitatea-suport.
Pentru a pune ?n func?iune func?ia jet de abur, pot fi necesare c?teva ap?s?ri de buton (3) Aparatul este gata de func?ionare.
Ap?sa?iun minut butonul pentru jet de abur (3), pentru a ?terge configura?ia generare de abur.
Pentru a c?lca cu aburi, trebuie s? ap?sa?i butonul jetul de abur (3).
C?lca?i prima dat? un prosop vechi.
Dup? ?ncheierea c?lcatului
?? Roti?i termostatul (1) ?n sens invers acelor de ceasornic, ?n pozi?ia ?MIN?.
?? Ap?sa?i butonul
, pentru a scoate din func?iune fierul de c?lcat.
?? Decupla?i fierul de c?lcat de la sursa de alimentare.
?? Dup? ce aparatul s-a r?cit complet, goli?i-i rezervorul de ap? (8) ?i depozita?i-l ?ntr-un loc sigur.
C?lcatul uscat ? se efectuez? ?ntotdeauna potrivit indica?iilor
produc?torului de ?mbr?c?minte ?nscrise pe etichetele hainelor.
??
??
??
??
Dup? fiecare ap?sare de buton, aparatul d? un semnal sonor.
Desf??ura?i ?i ?ndrepta?i cablul de alimentare.
Umple?i rezervorul de ap? (8). (A se vedea punctul ?Turnarea apei?.)
Conecta?i fierul de c?lcat la priza re?elei de alimentare, prev?zut? cu contact de protec?ie ? se va auzi un semnal sonor.
33
?? Butoanele
,
,
, indicatorul pentru ap? moale, medie, dur? (?n
func?ie de set?ri) ?i indicatoarele
,
se aprind pentru pu?in timp dup?
care se sting. Ap?sa?i
pentru a porni aparatul.
?? Dup? un anumit timp, ve?i auzi ?nc? un semnal sonor ?i se va aprinde butonul pentru nivelul ridicat al aburului (19), care se va stinge c?nd va fi
atins? temperatura necesar? ?n unitatea-suport.
?? Opri?i c?lcatul cu aburi ap?s?nd butonul pentru c?lcatul cu aburi (13),
iar becul de sub buton se stinge.
?? Se ?nchide ?n acela?i timp butonul pentru emisie intens? de abur (19).
?? Roti?i termostatul (1) ?n sensul acelor de ceasornic, aleg?nd pozi?ia ?, ??
sau ???, ?n func?ie de indica?iile de pe eticheta hainei
?? C?nd a fost atins? temperatura dorit? a fierului de c?lcat, becul de control (4) se stinge.
?? Aparatul este gata pentru utilizare.
?? Dup? ?ncheierea c?lcatului, roti?i termostatul (1) ?n sensul invers acelor de
ceasornic, p?n? ?n pozi?ia ?MIN?, iar fierul de c?lcat va ie?i din func?iune.
?? Ap?sa?i butonul pentru alimentare (12) pentru a scoate din func?iune
aparatul.
?? Decupla?i fierul de c?lcat de la priza electric?.
?? C?nd aparatul s-a r?cit complet, scoate?i apa din rezervorul (8) s?u ?i
depozita?i-l ?ntr-un loc sigur.
Sistem de decuplare automat? (auto-off)
Atunci c?nd c?lca?i iar func?ia de c?lcare cu aburi nu este folosit? mai mult de
10 minute, aparatul va trece la modul de ?stand-by?. Butonul de alimentare
(12) se stinge. Dup? ce ap?sa?i butonul de alimentare (12) sau butonul de
distribu?ie aburi (3), aparatul se porne?te imediat.
C?lcatul cu abur ? se efectueaz? ?ntotdeauna potrivit indica?iilor
produc?torului de ?mbr?c?minte ?nscrise pe etichetele hainelor.
??
??
??
??
Dup? fiecare ap?sare de buton, aparatul d? un semnal sonor.
Desf??ura?i ?i ?ndrepta?i cablul de alimentare.
Umple?i rezervorul de ap? (8). (A se vedea punctul ?Turnarea apei?.)
Conecta?i fierul de c?lcat la priza re?elei de alimentare, prev?zut? cu contact de protec?ie ? se va auzi un semnal sonor.
?? Butoanele
34
,
,
, indicatorul pentru ap? moale, medie, dur? (?n
func?ie de set?ri) ?i indicatoarele
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
,
se aprind pentru pu?in timp dup?
care se sting. Ap?sa?i
pentru a porni aparatul.
Dup? un anumit timp, ve?i auzi ?nc? un semnal sonor ?i se va aprinde
butonul pentru nivelul ridicat al aburului (19), c?nd va fi atins? temperatura necesar? ?n unitatea-suport.
?n acel moment se aprinde indicatorul de ap? de duritate sc?zut?, medie
sau mare (?n func?ie de reglaj).
Ap?sa?i butonul pentru emisia de jet de abur (17) sc?zut?, medie, (18),
intens? (19), pentru a alege nivelul aburului.
Roti?i termostatul (1) ?n sensul acelor de ceasornic, aleg?nd pozi?ia ?, ??
sau ???, ?n func?ie de indica?iile de pe eticheta hainei
C?nd a fost atins? temperatura dorit? a fierului de c?lcat, becul de control (4) se stinge.
Aparatul este gata pentru utilizare.
Dup? ?ncheierea c?lcatului, roti?i termostatul (1) fierului de c?lcat ?n sensul invers acelor de ceasornic, p?n? ?n pozi?ia ?MIN?.
Ap?sa?i butonul pentru alimentare (12) pentru a scoate din func?iune
aparatul.
Decupla?i fierul de c?lcat de la priza electric?.
C?nd aparatul s-a r?cit complet, scoate?i apa din rezervorul (8) s?u ?i
depozita?i-l ?ntr-un loc sigur.
ATEN?IE:
Dac? ap?sa?i butonul pentru jetul de abur (3) ?nainte ca generatorul de
aburi s? fi atins temperatura dorut?, aparatul va emite un semnal sonor.
Pentru a pune ?n func?iune func?ia jet de abur, pot fi necesare c?teva
ap?s?ri de buton (3).
Jetul de abur ?n pozi?ie vertical? ? se folose?te ?ntotdeauna
potrivit indica?iilor produc?torilor de ?mbr?c?minte ?nscrise pe
etichetele hainelor.
Aceast? func?ie asigur? abur ?n mod suplimentar, ajut?nd la eliminarea cutelor
materialelor fine aflate ?n pozi?ie vertical?, a celor ale draperiilor ?n pozi?ie vertical? sau ale altor materiale.
?? Umple?i rezervorul fierului de c?lcat (8) potrivit indica?iilor de la punctul
?Turnarea apei?.
?? Roti?i termostatul (1) ?n pozi?ia ???.
GW28-018_v01
?? Conecta?i fierul de c?lcat la o surs? de alimentare prev?zut? cu contact de
protec?ie (a se vedea punctul ?Preg?tirea fierului de c?lcat pentru utilizare?)
?? Se aprinde becul de semnalizare (4), ceea ce ?nseamn? func?ionarea rezisten?ei, respectiv intrarea ?n func?iune a fierului de c?lcat. Becul se stinge atunci atunci c?nd a fost atins? temperatura dorit?.
?? ?ine?i fierul de c?lcat la o temperatur? de 10 cm de haine.
?? Ap?sa?i o dat? butonul pentru jetul de abur (3) ? din orificiile aflate ?n
talpa fierului de c?lcat vor ie?i jeturi de abur puternice.
?? ?n cazul unor cute mari, a?tepta?i c?teva secunde ?i ap?sa?i din nou butonul pentru jetul de abur (3). Cea mai mare parte a cutelor poate fi
eliminat? dup? trei ap?s?ri pe buton.
?? Pentru folosirea func?iei jet de abur, pot fi necesare c?teva ap?s?ri
ale butonului (3).
?? Dup? ?ncheierea c?lcatului, roti?i termostatul (1) fierului de c?lcat ?n sens
invers acelor de ceasornic p?n? la pozi?ia ?MIN?.
?? Ap?sa?i butonul de alimentare (12) pentru a scoate aparatul din func?iune.
?? Deconecta?i aparatul de la priza electric?.
?? C?nd aparatul s-a r?cit complet, scoate?i apa din rezervorul (8) s?u ?i
depozita?i-l ?ntr-un loc sigur.
Pentru men?inerea calit??ii aburului, nu ap?sa?i de mai mult de trei ori pe
buton dup? stingerea becului de semnalizare.
IMPORTANT:
Aparatul produce aburi de ap? la temperaturi foarte ridicate. Nu c?lca?i
niciodat? haine ?i amteriale care se afl? pe oameni sau animale. Nu ?ndrepta?i niciodat? aburul spre oameni sau animale.
Golirea rezervorului de ap?
??
??
??
??
Ap?sa?i butonul (16).
Deta?ai rezervorul de ap?.
?nclina?i rezervorul de ap? s? se goleasc?.
Reinstala?i rezervorul de ap?.
GW28-018_v01
Sistemul anti-depunere de piatr? anti-calc ?i de semnalizare
a schimb?rii filtrului
Aparatul este dotat cu sistem electronic de monitorizare a st?rii de uzur? a filtrului anti-calc. Se spal? cu ap? filtrul anti-calc ?i se ?ndep?rteaz? depunerile.
?n filtru se g?sesc substan?e care elimin? depunerile de piatr?. ?n func?ie de
duritatea apei ?i de gradul de uzur?, trebuie schimbat filtrul atunci c?nd generatorul semnalizeaz? acest lucru.
Schimbarea filtrului anti-calc
1.Indicatorul (15) ?clipe?te?.
2.?ine?i ap?sat butonul pentru jetul de abur (3), p?n? indicatorul (15) se
stinge, pentru a scoate ?i resturile de ap? din tubul fierului de c?lcat.
3.Decupla?i sta?ia de aburi.
4.Scoate?i rezervorul de ap? (8).
5.Scoate?i recipientul pentru filtrul anti-calc (9), trage?i filtrul din recipient ?i
schimba?i-l.
6.A?tepta?i 5 secunde dup? efectuarea ac?iunii de la punctul 4, pe urm? reinstala?i recipientul pentru filtrul anti-calc.
7.Reinstala?i rezervorul de ap? (8).
ATEN?IE:
?? Dac? nu ave?i posibilitatea de a procura un nou filtru, pute?i folosi ap? distilat? ?n loc de ap? de la robinet ?i s? folosi?i mai departe aparatul.
?? Nu pute?i scoate filtrul anti-calc (9), dac? nu este tras rezervorul de ap?.
?? Dac? recipientul pentru filtrul anti-calc nu este corect montat, dup?
ap?sarea butonului pentru jet de abur (3), ve?i auzi un semnal sonor.
?? Dac? filtrul anti-calc (9) a fost schimbat pe configura?ia ?oprit?, atunci sistemul electronic anti-depunere de piatr? nu va recunoa?te c? a fost instalat un nou filtru.
?? Nu folosi?i filtre uzate; acest lucru ar
putea cauza deteriorarea aparatului ?i
defectarea sistemului electronic.
?? Nu l?sa?i gol recipientul pentru filtrul
anti-calc. Acest lucru poate provoca deteriorarea aparatului ?i defectarea sistemului elctronic.
35
Auto-cur??area
Ecologia ? ai grij? de mediul ?nconjur?tor
Generatorul de aburi posed? un sistem ?ncorporat de auto-cur??are, proiectat
s? men?in? curate tubul pentru abur ?i compartimentul pentru abur. V? sf?tuim s? folosi?i aceast? func?ie cel pu?in o dat? pe lun?.
Fiecare consumator poate contribui la protec?ia mediului ?nconjur?tor. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. ?n acest scop:
cutia de carton duce?i-o la maculatur?, pungile din polietilen (PE)
arunca?i-le ?n container pentru plastic.
?? Desf??ura?i ?i ?ndrepta?i cablul de alimentare.
?? Umple?i rezervorul pentru ap? (8), potrivit indica?iilor de la punctul ?Turnarea apei?.
?? Conecta?i aparatul la priza electric? prev?zut? cu contact de protec?ie.
?? Ap?sa?i butonul pentru emisie puternic? de abur (19).
?? Aduce?i termostatul (1) fierului de c?lcat ?n pozi?ia ?MIN?. Aparatul este
gata de auto-cur??are.
?? ?ine?i fierul de c?lcat la aprox. 15 cm deasupra chiuvetei, ?n pozi?ie orizontal?, ?ine?i ap?sat butonul pentru jetul de abur (3), cca 3 minute.
Depunerile vor fi eliminete prin orificiile pentru aburi ale fierului de c?lcat,
?mpreun? cu apa.
?? Roti?i termostatul (1) fierului de c?lcat ?n sens invers acelor de ceasornic,
p?n? la pozi?ia maxim? (???).
?? Pentru a elimina toate depunerile r?mase pe talpa fierului de c?lcat, c?lca?i un material umed.
?? Roti?i termostatul (1) p?n? la pozi?ia ?MIN?.
?? Decupla?i aparatul de la sursa de alimentare.
?? C?nd aparatul s-a r?cit complet, scurge?i apa din rezervorul s?u (8) ?i
depozita?i-l ?ntr-un loc sigur.
Aparatul folosit duce?i-l la punctul de colectare corespunz?tor
deaorece componentele periculoase care se g?sesc ?n aparat
pot fi periculoase pentru mediul ?nconjur?tor.
Nu arunca?i aparatul ?mpreun? cu gunoiul menajer!!!
Cur??area ?i p?strarea aparatului
?? Deconecta?i fierul de c?lcat de la sursa de alimetare.
?? Folosi?i o c?rp? umed? sau un sp?l?tor care nu zg?rie pentru a ?ndep?rta
toate depunerile de pe talpa sau corpul fierului de c?lcat.
?? Nu folosi?i niciodat? obiecte ascu?ite sau abrazive pentru a ?ndep?rta depunerile de pe plac?.
?? Nu folosi?i niciodat? substan?e abrazive, o?et sau detartrante pentru cur??area fierului de c?lcat.
36
Importatorul/produc?torul nu r?spunde de eventualele defec?iuni ap?rute ca urmare
a utiliz?rii aparatului ?n neconformitate cu destina?ia sa sau ca urmare a ?ntre?inerii
sale necorespunz?toare.
Importatorul/produc?torul ??i rezerv? dreptul de a modifica produsul ?n orice moment ? f?r? o informare prealabil? ? ?n scopul adapt?rii la prevederile legale, la
norme ?i directive sau din motive ce ?in de construc?ie, de v?nzare, de aspectul
estetic ?.a.
GW28-018_v01
RU
Содержание
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации
утюга с парогенератором .............................................................................37
Рекомендации по глажению ........................................................................38
Техническая характеристика........................................................................38
Устройство утюга с парогенератором .........................................................38
Термостойкая подставка под утюг................................................................39
Наполнение бойлера водой . .......................................................................39
Установка температуры ...............................................................................40
Подготовка утюга к работе ? первое глажение...........................................40
Установка держателя для питающего электропровода .............................40
Сухое глажение..............................................................................................41
Функция автоматического отключения . .....................................................41
Глажение с паром .........................................................................................41
Выброс пара...................................................................................................42
Вертикальное отпаривание..........................................................................42
Слив воды из бойлера...................................................................................42
Система защиты от накипи anti-calc и сигнализация замены
противоизвесткового картриджа . ...............................................................42
Самоочищение утюга ...................................................................................43
Очистка и консервация.................................................................................43
Экология ? Забота о окружающей среде.....................................................43
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди
пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать
только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы
специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности и правильной
эксплуатации утюга с парогенератором
Во время использования утюга с парогенератором всегда соблюдайте нижеприведенные основные правила техники безопасности:
?? Генератор пара предназначен исключительно для домашнего пользования. Используйте его только в целях, предусмотренных инструкцией.
GW28-018_v01
?? Удалите с корпуса и подошвы утюга все имеющиеся защитные пленки
и наклейки.
?? Перед началом глажения размотайте и выпрямите питающий сетевой
провод.
?? Перед наполнением бойлера и сливом воды всегда вынимайте вилку
сетевого провода из розетки питающей сети.
?? После каждого использования утюга с парогенератором необходимо
слить из бойлера воду.
?? Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская
либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
?? Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
?? Не пользуйтесь неисправным или поврежденным утюгом.
?? Не прикасайтесь к подошве утюга во время глажения или сразу же после него. Будьте осторожны - температура подошвы очень высокая!
?? Подключайте утюг только к сети переменного тока 220V?240V
с заземлением.
?? Утюг вырабатывает очень горячий водяной пар. Будьте осторожны во время
глажения и предупредите других пользователей о возможной опасности.
?? Перед началом глажения вложите картридж anti-calc.
?? Храните картридж anti-calc и гранулат в месте недоступном для детей.
?? Не пользуйтесь удлинителем без заземления!
?? Не добавляйте в бойлер с водой духи, уксус, химические вещества и т.п.
?? Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
?? Не наматывайте питающий сетевой провод на горячий утюг. Перед тем
как убрать утюг, дайте ему полностью остыть.
?? Не разбирайте утюг.
?? Следите за тем, чтобы питающий сетевой провод не соприкасался
с подошвой утюга.
?? Используйте и ставьте утюг только на стабильную и ровную поверхность.
?? Необходимо убедиться в том, что подставка, на которую Вы ставите
утюг, является стабильной.
?? Не открывайте отверстие для залива воды во время глажения.
?? Соблюдайте особую осторожность во время глажения в присутствии детей. Не позволяйте прикасаться к горячему утюгу во время глажения.
?? Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями,
37
??
??
??
??
??
??
??
не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены
и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Не оставляйте включенный в сеть или горячий утюг без присмотра.
Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного
управления.
Не следует пользоваться утюгом если утюг упал, имеет видимые следы повреждения или из него вытекает вода.
Если Вы не пользуетесь утюгом даже непродолжительное время,
утюг необходимо выключить. Для этого переключите термостат (1)
в положение ?MIN? (вращая в направлении против часовой стрелки)
и нажмите на пусковую кнопку (12) на пульте управления.
Категорическия запрещается гладить электроутюгом одежду и ткани
непосредственно на людях или животных.
Категорически запрещается направлять струю пара на людей или животных.
Рекомендации по глажению
1. Рассортируйте вещи, которые Вы собираетесь гладить, по типам ткани, из которой они сшиты. Это позволит Вам ограничить количество
переключений регулятора температуры.
2. Если Вы не знаете состав изделия, найдите на нём место, которое незаметно при носке, и попробуйте подобрать соответствующую температуру глажения, начиная с минимальной.
3. Прежде чем начать глажение изделий из чувствительных к высоким
температурам тонких и деликатных тканей, необходимо подождать три
минуты. Для достижения нужной температуры (как более высокой, так
и более низкой) необходимо определенное время.
4. Чтобы изделия из тонких и деликатных тканей, таких как шерсть, шелк,
бархат и т.п. не лоснились после глажения, их нужно гладить через ткань.
5. Внимательно прочитайте ярлык на изделии, которое Вы собираетесь
гладить, и всегда выполняйте рекомендации изготовителя одежды
по уходу за изделием. Символы на ярлыках означают следующее:
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора
Парогенератор имеет I класс изоляции. Питающий электропровод и вилка
имеют заземление. Разрешается подсоединятье прибор к питающей сети
только через розетку с заземлением.
Утюг с парогенератором ZELMER отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
?? Директива по низковольтному оборудованию (LVD) ? 2006/95/EC.
?? Директива по электромагнитной совместимости (EMC) ? 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство парогенератора
Прибор снабжен высокотехнологичной камерой разрежения, которая может разогреваться в течение короткого промежутка времени. В этой камере вода превращается в пар, который поступает в гладящий корпус через
провод подачи пара.
A. Утюг
1. Термостат
2. Указатель термостата
3. Кнопка выброса пара
4. Сигнальный индикатор
5. Гибкая втулка
B. Подставка
6.Термостойкая подставка под утюг
7.Парогенератор
8.Бойлер
9. Картридж anti-calc
10.Держатель для
питающего
электропровода
Регулировка температуры глажения
? Ацетатное
волокно
? Эластан
? Полиамид
? Полипропилен
38
? Полиэстер ? Вискоза
? Шелк ? Шерсть
? Tриацетат
? Хлопок
? Лен
GW28-018_v01
C. Пульт управления
11. Индикатор уровня воды
12. Пусковая кнопка
a) ?Включено? ? светится
b) ?Выключено? ? не светится
13. Кнопка глажения с паром
a) ?Глажение с паром? ? светится
b) ?Сухое глажение? ? не светится
14. Кнопка выбора жесткости воды
a) Мягкая вода
b) Средняя жесткость
c) Жесткая вода
15. Индикатор замены противоизвесткового
картриджа anti-calc
16. Кнопка отсоединения бойлера от парогенератора
17. Кнопка максимального уровня подачи пара
18. Кнопка среднего уровня подачи пара
19. Кнопка низкиого уровня подачи пара
Термостойкая подставка под утюг
Термостойкую подставку под утюг (6) можно снять с основания парогенератора (7) и установить вблизи места глажения, чтобы иметь большую
свободу во время глажения.
1. Снимите термостойкую подставку под утюг (6) с основания парогенератора (7).
2. Перенесите термостойкую подставку под утюг (6) в любое удобное для
Вас место.
Проверка жесткости воды
?? Снимите упаковку с приложенной в комплекте тест-системы для определения жесткости воды.
?? Подержите 1 секунду тест-полоску под проточной водой.
?? Стряхните с полоски воду.
?? Подождите 15 секунд.
?? Сравните цвет полоски с цветом вкладыша картриджа anti-calc.
?? Подберите нужную жесткость воды для Вашего парогенератора.
Установка жесткости воды
?? Проверьте жесткость воды согл. разделу ?Проверка жесткости воды?.
?? Нажмите и держите 3 секунды кнопку выбора жесткости воды (14).
GW28-018_v01
?? Раздастся звуковой сигнал. Снова нажмите на кнопку жесткости
воды (14), чтобы выбрать необходимую степень жесткости: HI (high высокая), MI (medium - средняя) или LO (low - низкая), которую можно
установить на регуляторе, пока пульсирует кнопка.
?? Для сохранения данных подождите ок. 10 секунд.
?? Выбор жесткости воды закончен.
Наполнение бойлера водой
Прибор снабжен электронной системой
контроля уровня воды. Если уровень воды
является низким, индикатор уровня
воды (11) загорится и будет гореть, а прибор будет издавать звуковой сигнал до тех
пор, пока емкость для воды (8) не будет
вновь наполнена.
Если во время глажения уровень воды превысит отметку минимального уровня, индикатор уровня воды (11) начнет мигать и будет продолжать до тех пор, пока емкость
для воды (8) не будет вновь наполнена.
39
?? Нажмите на кнопку отсоединения бойлера от парогенератора (16).
?? Извлеките бойлер (8).
?? Налейте в бойлер (8) воду до отметки MAX.
?? Установите бойлер (8) на место.
Так как противоизвестковые смолы имеют ограниченный срок действия, а также
по причине жесткости воды, изготовитель
рекомендует менять противоизвестковый
картридж anti-calc (9), каждый раз, когда
об этом оповещает индикатор замены
картриджа (15).
В случае если Вы не имеете возможности
приобрести сменный противоизвестковый картридж, для продолжения эксплуатации прибора вместо водопроводной
воды можно использовать дистиллированную воду.
Установка температуры
?? Внимательно прочитайте ярлык на изделии, которое Вы собираетесь
гладить, и установите термостат утюга на символ, соответствующий
режиму глажения Вашего изделия:
? синтетические ткани (низкая температура)
? ? шелк / шерсть (средняя температура)
? ? ? хлопок / лен (высокая температура)
?? Рассортируйте вещи, которые Вы собираетесь гладить, в соответствии
с рекомендуемым для них температурным режимом: шерсть к шерсти,
хлопчатобумажные к хлопчатобумажным и т.п.
?? Утюг быстрее нагревается, чем охлаждается. Поэтому начинайте глажение с тех изделий, которые требуют самой низкой температуры.
?? Если Вы не знаете состав изделия, найдите на нём место, которое незаметно при носке, и попробуйте подобрать соответствующую температуру глажения, начиная с минимальной!
?? Бархат и другие ткани, которые после глажения могут легко лосниться,
нужно гладить только по направлению ворса с легким нажатием.
?? Синтетические ткани и шелк гладьте с изнанки, чтобы вещь не лоснилась после глажения.
Установка держателя для
питающего электропровода (10)
1. Размотайте и выпрямите питающий сетевой провод.
?? Установите держатель (10) в одно из
двух отверстий рядом с бойлером.
2. Закрепите питающий сетевой провод на
изгибе держателя (10).
Подготовка утюга к работе ? первое глажение
?? Удалите с корпуса и подошвы утюга все имеющиеся защитные пленки
и наклейки.
?? Каждое нажатие кнопки будет сопровождаться звуковым сигналом.
?? Размотайте и выпрямите питающий сетевой провод.
?? Наполните бойлер (8) водой (см. раздел ?Наполнение бойлера водой?).
?? Подсоедините прибор к питающей сети через розетку с заземлением ?
раздастся звуковой сигнал.
?? Кнопки
??
??
??
??
??
??
??
??
40
,
,
, индикатор мягкой, средней, жесткой воды (в зави-
симости от настройки), а также индикаторы
,
загорятся на секун-
ду, а затем погаснут. Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку .
Переключите термостат (1) в положение ??? (вращая в направлении
по часовой стрелке). Загорится сигнальный индикатор (4).
Когда будет достигнута нужная температура, лампочка индикатора
(4) погаснет.
Через некоторое время снова раздастся звук и когда будет достигнута
нужная температура, загорится кнопка максимального уровня подачи пара (19).
Возможно, что для включения функции выброса пара кнопку (3) нужно
будет нажать несколько раз.
Утюг готов к работе.
Нажмите кнопку выброса пара (3) и держите 1 минуту, чтобы прочистить систему парогенератора и удалить остывшую воду.
Для глажения с использованием пара нужно нажать на кнопку выброса пара (3).
Первое глажение начните со ?старого? полотенца.
GW28-018_v01
Окончание глажения
?? Переключите термостат (1) в положение ?MIN? (вращая в направлении против часовой стрелки).
?? Включите утюг, нажимая на кнопку
.
?? Отключите утюг от питающей сети.
?? Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Слейте воду
из бойлера (8). Храните утюг в вертикальном положении в безопасном
месте.
Сухое глажение ? всегда выполняйте рекомендации
изготовителя одежды по уходу за изделием.
??
??
??
??
Каждое нажатие кнопки будет сопровождаться звуковым сигналом.
Размотайте и выпрямите питающий сетевой провод.
Наполните бойлер (8) водой (см. раздел ?Наполнение бойлера водой?).
Подсоедините прибор к питающей сети через розетку с заземлением
? раздастся звуковой сигнал.
?? Кнопки
,
,
, индикатор мягкой, средней, жесткой воды (в зави-
симости от настройки), а также индикаторы
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
,
загорятся на секун-
ду, а затем погаснут. Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку .
Через некоторое время снова раздастся звук и когда будет достигнута
нужная температура, загорится кнопка максимального уровня подачи пара (19).
Выключите функцию глажения с использованием пара, нажимая на
кнопку глажения с паром (13). Лампочка под кнопкой погаснет.
Одновременно выключится кнопка максимального уровня подачи
пара (19).
Переключите термостат (1) в нужное положение: ?, ?? или ??? (вращая в направлении по часовой стрелке), согласно указаниям на ярлыке изделия.
Когда будет достигнута нужная температура, лампочка индикатора
(4) погаснет.
Утюг готов к работе.
Закончив глажение, переключите термостат (1) в положение ?MIN?
(вращая в направлении против часовой стрелки). Утюг выключится.
Выключите утюг, нажимая на пусковую кнопку (12).
Отключите утюг от питающей сети.
Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Слейте воду
из бойлера (8). Храните утюг в вертикальном положении в безопасном
месте.
GW28-018_v01
ВНИМАНИЕ: Если Вы нажмете кнопку выброса пара (3) до того, как
паровой утюг наберет требуемую температуру, Вас оповестит об
этом звуковой сигнал. Возможно, что для включения функции выброса пара кнопку (3) нужно будет нажать несколько раз.
Функция автоматического отключения (auto-off)
Если во время глажения функция глажения с паром не используется в течение более 10 минут, прибор перейдет в режим ?ожидания?. Лампочка
на кнопке питания (12) погаснет. После нажатия кнопки питания (12)
или кнопки подачи пара (3) прибор немедленно включится.
Глажение с паром ? всегда выполняйте рекомендации
изготовителя одежды по уходу за изделием.
??
??
??
??
Каждое нажатие кнопки будет сопровождаться звуковым сигналом.
Размотайте и выпрямите питающий сетевой провод.
Наполните бойлер (8) водой (см. раздел ?Наполнение бойлера водой?).
Подсоедините прибор к питающей сети через розетку с заземлением
? раздастся звуковой сигнал.
?? Кнопки
,
,
, индикатор мягкой, средней, жесткой воды (в зави-
симости от настройки), а также индикаторы
??
??
??
??
??
??
??
??
,
загорятся на секун-
ду, а затем погаснут. Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку .
Через некоторое время снова раздастся звук и когда будет достигнута
нужная температура, загорится кнопка максимального уровня подачи пара (19).
Одновременно загорится указатель мягкой воды, средней или жесткой
(в зависимости от установленной).
Для того, чтобы выбрать уровень подачи пара, нужно нажать соответственно на кнопку низкого уровня подачи пара (17) / среднего (18)
/ высокого (19).
Переключите термостат (1) в нужное положение: ?, ?? или ??? (вращая в направлении по часовой стрелке), согласно указаниям на ярлыке изделия.
Когда будет достигнута нужная температура, лампочка индикатора (4)
погаснет.
Утюг готов к работе.
Закончив глажение, переключите термостат (1) в положение ?MIN?
(вращая в направлении против часовой стрелки). Утюг выключится.
Выключите утюг, нажимая на пусковую кнопку (12).
41
?? Отключите утюг от питающей сети.
?? Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Слейте воду
из бойлера (8). Храните утюг в вертикальном положении в безопасном
месте.
ВНИМАНИЕ: Если Вы нажмете кнопку выброса пара (3) до того, как
паровой утюг наберет требуемую температуру, Вас оповестит об
этом звуковой сигнал.
Вертикальное отпаривание ? всегда выполняйте
рекомендации изготовителя одежды по уходу за изделием.
Данная функция обеспечивает дополнительное количество пара, который
необходим для вертикального отпаривания складок на тонких и деликатных тканях, одежде, занавесках и и т.п.
?? Наполните бойлер (8) водой (см. раздел ?Наполнение бойлера водой?).
?? Переключите термостат (1) в положение ???.
?? Подсоедините прибор к питающей сети через розетку с заземлением
(см. Раздел ?Подготовка утюга в работе?).
?? Загорится сигнальный индикатор (4), сигнализирующий включение
утюга и нагревательного элемента. Когда будет достигнута нужная
температура, лампочка индикатора погаснет. Утюг готов к работе.
?? Держите утюг вертикально на расстоянии 10 см от одежды.
?? Нажмите один раз на кнопку выброса пара (3) ? из отверстий в подошве утюга произойдет сильный выброс пара.
?? При разглаживании сильно замятых складок подождите несколько
секунд и снова нажмите на кнопку выброса пара (3). Большинство
складок разглаживается после трех нажатий на кнопку.
?? Возможно, что для включения функции выброса пара кнопку (3) нужно
будет нажать несколько раз.
?? Закончив глажение, переключите термостат (1) в положение ?MIN?
(вращая в направлении против часовой стрелки).
?? Выключите утюг, нажимая на пусковую кнопку (12).
?? Отключите утюг от питающей сети.
?? Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Слейте воду
из бойлера (8). Храните утюг в вертикальном положении в безопасном
месте.
С целью сохранения качества пара не нажимайте на кнопку выброса
пара более трех раз после того, как погаснет лампочка сигнального
индикатора.
42
ВНИМАНИЕ: Утюг вырабатывает очень горячий водяной пар. Будьте
осторожны во время глажения. Категорически запрещается гладить
электроутюгом одежду непосредственно на людях или животных.
Также категорически запрещается направлять струю пара на людей
или животных.
Слив воды из бойлера
?? Нажмите на кнопку (16).
?? Извлеките бойлер.
?? Вылейте воду из бойлера, как это
показано на рисунке.
?? Установите бойлер на место.
Система защиты от накипи anti-calc и сигнализация
замены противоизвесткового картриджа
Прибор снабжен электронной системой сигнализации загрязненности
картриджа anti-calc. Противоизвестковый картридж anti-calc очищает воду
и снижает постоянную или временную жесткость. Внутри картриджа находятся противоизвестковые смолы. Частота замены зависит от уровня
жесткости воды и частоты пользования утюгом. Пульсирование индикатора замены противоизвесткового картриджа говорит о том, что картридж
пора заменить.
Замена картриджа anti-calc
1.Индикатор замены (15) начинает пульсировать.
2.Чтобы слить остатки воды из паропровода, нажмите и держите кнопку
выброса пара (3) до момента, пока индикатор (15) не погаснет.
3.Оставьте гладильную систему включенной.
4.Извлеките бойлер (8).
5.Извлеките противоизвестковый картридж anti-calc (9) и замените
вкладыш anti-calc.
6.После выполнения пкт. 4 подождите 5 секунд, прежде чем вставите новый картридж anti-calc на место.
7.Установите бойлер (8) на место.
Внимание:
?? В случае, если Вы не имеете возможности приобрести сменный противоизвестковый картридж, для продолжения эксплуатации прибора
GW28-018_v01
??
??
??
??
??
вместо водопроводной воды можно использовать дистиллированную
воду.
Запрещается производить замену картриджа anti-calc (9), если не будет извлечен бойлер.
Если картридж (9) и его вкладыш установлены неправильно, при нажатии на кнопку выброса пара (3) раздастся звуковой сигнал.
Если Вы произведете замену картриджа аnti-calc (9) в то время, пока
утюг был выключен, электронная система защиты от накипи не зафиксирует замены картриджа новым.
Не используйте отработанные картриджи anti-calc. Это может привести
к повреждению прибора и электронной
системы.
Не оставляйте картридж anti-calc без
вкладыша. Это может привести к повреждению прибора и электронной
системы.
Самоочищение
Утюг с парогенератором снабжен встроенной системой самоочищения,
позволяющей содержать в чистоте камеру разрежения и паропровод.
С этой целью изготовитель рекомендует производить самоочищение ежемесячно.
?? Размотайте и выпрямите питающий сетевой провод.
?? Наполните бойлер (8) водой (см. раздел ?Наполнение бойлера водой?).
?? Подсоедините прибор к питающей сети через розетку с заземлением.
?? Нажмите кнопку максимального уровня подачи пара (19).
?? Установите термостат (1) в положение ?MIN?. Прибор готов к самоочищению.
?? Придержите утюг над раковиной в горизонтальном положении ок. 15
минут, а затем нажмите и держите ок. 3 минут кнопку выброса пара
(3). Из отверстий в подошве утюга появится пар и горячая вода, вымывая накипь и осадок, скопившиеся в камере парообразования.
?? Переключите термостат (1) в положение ??? (вращая в направлении
по часовой стрелке).
?? Проглаживая влажную ткань, удалите загрязнения с подошвы утюга.
?? Переключите термостат (1) в положение ?MIN?.
?? Отключите утюг от питающей сети.
GW28-018_v01
?? Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Слейте воду
из бойлера (8). Храните утюг в вертикальном положении в безопасном
месте.
Очистка и консервация
?? Отключите утюг от питающей сети.
?? Для того чтобы удалить загрязнения с подошвы и корпуса утюга, используйте влажную ткань или неабразивные чистящие средства.
?? Категорически запрещается использовать для очистки подошвы утюга
острые инструменты и абразивные материалы.
?? Для очистки подошвы утюга также запрещается использовать абразивные чистящие средства, средства на базе уксуса и предназначенные
для устранения накипи.
Экология ? Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей
среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
?? Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
?? Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
?? Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по
утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб,
причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или
неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим
причинам.
43
BG
Съдържание
Препоръки за безопасност и правилно използване на парогенератора...44
Препоръки за гладене...................................................................................45
Технически данни..........................................................................................45
Устройство на парогенератора.....................................................................45
Приложение на плочата с термична изолация............................................46
Наливане на вода..........................................................................................46
Настройка на температурата........................................................................47
Подготовка на ютията за работа - първо гладене.......................................47
Монтиране на окачването на захранващия маркуч....................................47
Сухо гладене..................................................................................................48
Система за автоматично изключване..........................................................48
Парно гладене...............................................................................................48
Отделяне на пара..........................................................................................49
Отделяне на пара във вертикално положение............................................49
Изливане на водата.......................................................................................49
Система срещу котлен камък anti-calc и сигнализация за смяна на
вложката ........................................................................................................49
Самопочистване............................................................................................50
Почистване и поддръжка..............................................................................50
Екология - грижа за околната среда.............................................................50
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате
само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно използване на
парогенератора
По време на използване на парогенератора винаги спазвайте следните
основни изисквания за безопасност:
?? Парогенераторът е предназначен само за домашно използване и може
да се използва само съгласно настоящата инструкция.
?? Отстранете защитното фолио и всички лепенки от гладещата повърхност на ютията и корпуса й.
44
?? Преди използване разгънете и изправете захранващия кабел.
?? Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт,
преди да напълните или изпразните резервоара с вода.
?? След всяко използване изливайте водата от резервоара.
?? Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие
или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
?? Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна опасност за
потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете
към специализиран сервиз.
?? Не използвайте ютията, ако е повредена или не работи както трябва.
?? Не докосвайте гладещата повърхност на ютията по време на гладене
или кратко след приключването му, тъй като е гореща!
?? Включвайте ютията само към мрежа с променлив ток 220V?240V,
към контакт със заземяване.
?? Ютията отделя водна пара с висока температура. Винаги я използвайте предпазливо и предупредете останалите потребители за евентуалната опасност.
?? Преди използване поставете вложката anti-calc.
?? Съхранявайте вложката anti-calc и гранулата на място, до което нямат
достъп деца.
?? Не използвайте удължители без заземяване!
?? Не наливайте други течности в резервоара за вода, парфюм, оцет или
други химически вещества.
?? Не потапяйте ютията във вода или други течности.
?? Не навивайте захранващия кабел около ютията, докато не изстине
съвсем - едва след това може да се прибере.
?? Не разглобявайте корпуса на ютията и не демонтирайте никоя от частите й.
?? Не допускайте захранващият маркуч да се допре до гладещата повърхност на ютията.
?? Ютията трябва да се използва и поставя на стабилна повърхност.
?? Ако ютията е поставена върху подставка, уверете се, че повърхността,
върху която се намира подставката, е стабилна.
?? Отворът за напълване на резервоара с вода не бива да се отваря по
време на гладене.
?? Бъдете особено внимателни по време на гладене в присъствието на
деца. Не позволявайте да докосват ютията по време на гладене.
?? Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число
деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности,
GW28-018_v01
??
??
??
??
??
??
??
както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако това не става
под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда,
предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Не оставяйте уреда без наблюдение, ако е включен в ел. мрежата или
е горещ.
Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на отделна система за дистанционна регулация.
Не използвайте ютията, ако е паднала, има видими следи от повреда
или от нея тече вода.
Ако не използвате ютията дори за кратко време, изключете я със завъртане на регулатора на температурата (1) по посока обратна на
часовниковата стрелка. Настройте го на положение ?MIN? и натиснете
бутона на захранването (12) на контролния панел.
В никакъв случай не гладете дрехи и платове върху хора или животни.
В никакъв случай не насочвайте парата към хора или животни.
Препоръки за гладене
1. Сортирайте дрехите за гладене според типа плат. Това ще ограничи
честото сменяне на температурата за различните видове платове.
2. Обърнете дрехата за пробно гладене от вътрешната й страна, ако не
сте сигурни какъв вид е платът. Започнете от най-ниската температура
и постепенно я увеличавайте.
3. Изчакайте поне три минути, преди да започнете да гладите платове,
чувствителни на високи температури. Функцията за регулиране на температурата се нуждае от известно време, за да достигне избраното
ниво, независимо от това дали температурата е по-ниска или по-висока.
4. Фините материали, като например коприна, вълна, велур и др., се гладят през парче плат, за да избегнете блестящите следи.
5. Спазвайте препоръките на производителя на облеклото. Запознайте се със съдържанието на етикетите, което често е представено под формата на символи, напр.:
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Парогенераторът е уред от клас ?, със захранващ кабел с предпазно жило
и щепсел с предпазен контакт. Включвайте го в електрически контакт със
заземяване.
Парогенераторът ZELMER отговаря на изискванията на действащите
стандарти.
Уредът е съвместим с изискванията на следните директиви:
?? Нисковолтови съоръжения (LVD) ? 2006/95/EC.
?? Електромагнитна съвместимост (EMC) ? 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
Устройство на парогенератора
Уредът има парна камера с ниско налягане, която може да се подгрее
за кратко време. В тази камера водата се превръща във водна пара и се
пренася до ютията по захранващ маркуч.
A. Ютия
1.Регулатор на температурата
2.Индикатор на температурата
3.Бутон за отделяне на пара
4.Контролна лампа
5.Защитна обвивка
Б. Основа
6.Плоча с термична изолация
7.Основа на парогенератора
8. Резервоар за вода
9. Вложка anti-calc
10.Окачване на
захранващия
маркуч.
Настройки на температурата
? Ацетат
? Еластан
? Полиамид
? Полипропилен
GW28-018_v01
? Полиестер ? Вискоза
? Коприна
? Вълна
? Триацетат
? Памук
? Лен
45
C. Контролен панел
11. Индикатор на нивото на водата
12. Бутон на захранването
a) Свети ? включен
b) Не свети ? изключен
13. Бутон за парно гладене
a) Свети ? парно гладене
b) Не свети ? Сухо гладене
14. Бутон за избор на твърдостта на водата
a) Индикатор за мека вода
b) Индикатор за средно твърда вода
c) Индикатор на твърда вода
15. Индикатор за смяна на вложката anti-calc
16. Бутон за отделяне на резервоара за вода от основата
17. Бутон за ниска степен на парообразуване
18. Бутон за средна степен на парообразуване
19. Бутон за висока степен на парообразуване
Приложение на плочата с термична изолация
Има възможност плочата с термична изолация (6) да се свали от основата (7) и да се постави близо до мястото на гладене за по-удобна работа.
1. Свалете плочата с термична изолация (6) от основата (7).
2. Пренесете плочата с термична изолация (6) на произволно избрано
място.
Проверка на твърдостта на водата
?? Извадете от опаковката тестера на твърдостта на водата, намиращ се
в комплекта.
?? Дръжте лентата под течаща вода 1 секунда.
?? Изтръскайте лентата, за да се оттече водата от нея.
?? Изчакайте 15 секунди.
?? Сравнете цвета на лентата с цвета на вложката на твърдостта на водата.
?? Пригодете съответната твърдост на водата за Вашия парогенератор.
Настройка на степента на твърдост на водата
?? Проверете степента на твърдост на водата съгласно точка ?Проверка
на твърдостта на водата?.
?? Натиснете и задръжте бутона за избор на твърдостта на водата (14)
в продължение на 3 секунди.
46
?? След като чуете сигнала, натиснете отново бутона на твърдостта на
водата (14), за да изберете степента на твърдост на водата HI (high
висока), MI (medium - средна) или LO (low - ниска), която може да се
настрои, докато бутонът мига.
?? Изчакайте около 10 секунди, за да потвърдите настройките.
?? Степента на твърдост на водата е настроена.
Наливане на вода
Устройството е снабдено с електронна система за наблюдение на нивото на
вода. Ако нивото на вода е много ниско,
показателят за нивото на вода (11) ще
свети, а устройството ще издава звук, докато резервоарът за вода (8) не се напълни повторно.
При гладенето, ако нивото на вода ще
падне под минималното ниво, показателят за нивото на вода (11) ще започне
да мига, докато резервоарът за вода (8)
не се напълни повторно.
GW28-018_v01
?? Натиснете бутона за отделяне на резервоара за вода от основата
(16).
?? Издърпайте и свалете резервоара за вода (8).
?? Напълнете резервоара за вода (8) до нивото MAX.
?? Поставете резервоара за вода (8) на мястото му.
Вземайки предвид трайността на антиваровиковите смоли и твърдостта на водата, препоръчваме смяната на вложката
anti-calc (9), когато индикаторът (15)
започне да премигва.
Ако не можете да намерите нова вложка,
можете да използвате дестилирана вода
и да продължите да работите с уреда.
Настройка на температурата
?? Проверете на етикета на дрехата вида плат и настройте съответно регулатора на температурата съгласно обозначенията на регулатора на
ютията:
? синтетични (ниска температура)
? ? коприна/вълна (средна температура)
? ? ? памук/лен (висока температура)
?? Сортирайте дрехите за гладене според определената температура: на
вълнени, памучни и др.
?? Ютията се нагрява по-бързо отколкото изстива, затова започвайте да
гладите с ютията на по-ниска температура и постепенно я увеличавайте.
?? Обърнете дрехата за пробно гладене от вътрешната й страна, ако не
сте сигурни какъв вид е платът. Винаги започвайте от по-ниската температура!
?? Дрехите от кадифе или друг плат, на който може да останат блестящи
следи, гладете в една посока и не натискайте прекалено силно.
?? Синтетичните и копринени платове гладете от вътрешната страна, за
да не останат блестящи следи.
Монтиране на окачването на
захранващия маркуч (10)
1. Разгънете и изправете захранващия
маркуч.
?? Поставете окачването (10) на един от
двата отвора, намиращи се горе при резервоара за вода.
2. Сложете захранващия маркуч в извивката на окачването (10).
Подготовка на ютията за работа ? първо гладене
?? Отстранете защитното фолио и всички лепенки от гладещата повърхност на ютията и корпуса й.
?? След всяко натискане на бутона уредът издава звуков сигнал.
?? Разгънете и изправете захранващия кабел и захранващия маркуч.
?? Напълнете резервоара с вода (8) (виж точка ?Наливане на вода?).
?? Свържете захранващия кабел на парогенератора към електрически
контакт със заземяване ? ще чуете звуков сигнал.
?? Копчетата
??
??
??
??
??
??
??
GW28-018_v01
,
,
, показателят за мека, средна, твърда вода
(в зависимост от регулация) и показателите
,
ще светнат за мал-
ко и след това ще угаснат. Натиснете
за да включите устройството.
Завъртете регулатора на температурата (1) на ютията по посока на
часовниковата стрелка на максималното положение ???. Ще светне
контролната лампа (4).
Контролната лампа (4) ще изгасне, когато уредът достигне желаната
температура.
След известно време ще се чуе отново звук, а бутонът за висока
степен на парообразуване (19) ще светне, а когато бъде достигната
желаната температура на основата, ще изгасне. За да се задейства
функцията за отделяне на пара може да бъде необходимо неколкократно да се натисне бутонът (3).
Уредът е готов за използване.
Натиснете бутона за отделяне на пара (3) за 1 минута, за да почистите системата за парообразуване.
За парно гладене натискайте бутона за отделяне на пара (3).
Първия път гладете върху стара кърпа.
47
След приключване на гладенето
?? Завъртете регулатора на температурата (1) по посока обратна на часовниковата стрелка на положение ?MIN?.
?? Натиснете бутона
, за да изключите ютията.
?? Изключете ютията от източника на захранване.
?? След като ютията изстине изцяло, изпразнете резервоара за вода (8),
и я приберете в хоризонтално положение на безопасно място.
Сухо гладене ? винаги спазвайте препоръките на производителя
на облеклото, дадени на етикета на дрехата.
??
??
??
??
След всяко натискане на бутона уредът издава звуков сигнал.
Разгънете и изправете захранващия кабел и захранващия маркуч.
Напълнете резервоара с вода (8) (виж точка ?Наливане на вода?).
Свържете ютията към електрически контакт със заземяване ? ще чуете
звуков сигнал.
?? Копчетата
,
,
, показателят за мека, средна, твърда вода
(в зависимост от регулация) и показателите
,
Ако при гладенето функцията за гладене с пара не се употребява по-дълго от 10 минути, устройстото ще премине към състояние на ?бдение?.
Копчето за захранване (12) ще угасне. След натискане на копчето за
захранване (12) или на копчето за изхвърляне на пара (3), устройството веднага ще се включи.
Парно гладене - винаги спазвайте препоръките на производителя на облеклото, дадени на етикета на дрехата.
??
??
??
??
След всяко натискане на бутона уредът издава звуков сигнал.
Разгънете и изправете захранващия кабел и захранващия маркуч.
Напълнете резервоара с вода (8) (виж точка ?Наливане на вода?).
Свържете ютията към електрически контакт със заземяване ? ще чуете
звуков сигнал.
?? Копчетата
,
,
, показателят за мека, средна, твърда вода
(в зависимост от регулация) и показателите
ще светнат за мал-
ко и след това ще угаснат. Натиснете
за да включите устройството.
?? След известно време ще се чуе отново звук, а бутонът за висока степен на парообразуване (19) ще светне, когато бъде достигната желаната температура на основата.
?? Изключете парното гладене с натискане на бутона за парно гладене
(13), лампата на бутона ще изгасне.
?? Бутонът за висока степен на парообразуване (19) ще се изключи
в същото време.
?? Завъртете регулатора на температурата (1) на ютията по посока на
часовниковата стрелка и изберете ?, ?? или ??? според препоръките
на етикета на дрехата.
?? Контролната лампа (4) ще изгасне, когато ютията достигне желаната
температура.
?? Уредът е готов за използване.
?? След приключване на гладенето завъртете регулатора на температурата (1) на ютията по посока обратна на часовниковата стрелка на
положение ?MIN?; ютията ще се изключи.
?? Натиснете бутона на захранването (12), за да изключите уреда.
?? Изключете ютията от източника на захранване.
?? Когато уредът изстине изцяло, излейте водата от резервоара (8), и го
приберете на безопасно място.
48
Система за автоматично изключване (auto-off)
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
,
ще светнат за мал-
ко и след това ще угаснат. Натиснете
за да включите устройството.
След известно време ще се чуе отново звук, а бутонът за висока степен на парообразуване (19) ще светне, когато бъде достигната желаната температура на основата.
В същото време ще светне индикаторът за мека, средно твърда
и твърда вода (в зависимост от настройката).
Натиснете бутона за ниска (17) / средна (18) / висока (19) степен на
парообразуване, за да изберете степента на парообразуване.
Завъртете регулатора на температурата (1) на ютията по посока на
часовниковата стрелка и изберете ?, ?? или ??? според препоръките
на етикета на дрехата.
Контролната лампа (4) ще изгасне, когато уредът достигне желаната
температура.
Уредът е готов за използване.
След приключване на гладенето завъртете регулатора на температурата (1) на ютията по посока обратна на часовниковата стрелка на
положение ?MIN?.
Натиснете бутона на захранването (12), за да изключите уреда.
Изключете ютията от източника на захранване.
Когато уредът изстине изцяло, излейте водата от резервоара (8), и го
приберете на безопасно място.
GW28-018_v01
ВНИМАНИЕ: Ако натиснете бутона за отделяне на пара (3), когато
парогенераторът още не е достигнал желаната температура, ще се
чуе звуков сигнал. За да се задейства функцията за отделяне на пара
може да бъде необходимо неколкократно да се натисне бутонът (3).
Отделяне на пара във вертикално положение ? винаги
спазвайте препоръките на производителя на облеклото, дадени
на етикета на дрехата.
Тази функция осигурява допълнително пара, която помага да бъдат отстранени гънките от фини материали, намиращи се във вертикално положение (висящи пердета или други платове).
?? Напълнете резервоара за вода (8) така, както е описано в точка ?Наливане на вода?.
?? Завъртете регулатора на температурата (1) на положение ???.
?? Включете ютията към електрически контакт със заземяване (виж точка
?Подготовка на ютията за работа?).
?? Ще светне контролната лампа (4), която означава, че нагревателят
работи и ютията е включена. Лампата ще изгасне, когато уредът достигне желаната температура. Ютията е готова за използване.
?? Дръжте ютията вертикално на разстояние 10 см от дрехата.
?? Натиснете веднъж бутона за отделяне на пара (3) - от отворите в основата на ютията ще започне интензивно да излиза пара.
?? Ако дрехите са много намачкани, изчакайте няколко секунди и отново
натиснете бутона за отделяне на пара (3). Повечето гънки ще изчезнат след три натискания на бутона.
?? С цел активиране на функцията за отделяне на пара може да се окаже
необходимо неколкократното натискане на бутона (3).
?? След приключване на гладенето завъртете регулатора на температурата (1) по посока обратна на часовниковата стрелка на положение
?MIN?.
?? Натиснете бутона на захранването (12), за да изключите уреда.
?? Изключете ютията от източника на захранване.
?? Когато уредът изстине изцяло, излейте водата от резервоара (8) и го
приберете на безопасно място.
За да бъде парата качествена, не натискайте бутона за отделяне на
пара повече от три пъти след изгасване на сигналната лампа.
ВАЖНО: Уредът генерира водна пара с много висока температура.
В никакъв случай не гладете дрехи и платове върху хора или животни. В никакъв случай не насочвайте парата към хора или животни.
GW28-018_v01
Изливане на водата
?? Натиснете бутона (16).
?? Свалете резервоара за вода
?? Излейте водата от резервоара,
като го наклоните.
?? Поставете резервоара за вода
обратно.
Система срещу котлен камък anti-calc и сигнализация за
смяна на вложката
Уредът има електронна система за мониторинг на състоянието на изхабяване на вложката anti-calc. Вложката anti-calc пречиства водата и я
прави мека. Във вложката има антиваровикови смоли. В зависимост от
твърдостта на водата и степента на изхабяване е необходимо да се сменя
вложката, когато генераторът сигнализира това.
Смяна на вложката anti-calc
1. Индикаторът (15) премигва.
2. Натиснете и задръжте бутона за отделяне на пара (3), докато индикаторът (15) не изгасне, за да отстраните останалата вода от маркуча на ютията.
3. Оставете парогенератора включен.
4. Свалете резервоара за вода (8).
5. Свалете касетата на вложката anti-calc (9), извадете я от касетата
и сменете вложката anti-calc.
6. Изчакайте 5 секунди след изпълняване на т. 4, преди отново да инсталирате касетата с вложката anti-calc.
7. Поставете отново резервоара за вода (8).
Внимание:
?? Ако не можете да намерите нова вложка, можете да използвате дестилирана вода вместо водата от чешмата и да продължите да работите с уреда.
?? Вложката anti-calc (9) не може да се извади, ако не е свален резервоарът за вода.
?? Ако касетата на вложката anti-calc (9) не е правилно монтирана,
след натискане на бутона за отделяне на пара (3) ще чуете непрекъснат звуков сигнал.
49
?? Ако вложката anti-calc (9) бъде
сменена при изключено положение,
електронната антиваровикова система няма да разпознае, че е поставена нова вложка.
?? Не използвайте изхабени вложки anticalc. Това може да доведе до повреда на уреда и електронната система.
?? Не оставяйте празната касета за
вложка anti-calc. Това води до повреда на уреда и електронната система.
Самопочистване
Парогенераторът има вградена система за почистване, проектирана с цел
поддържане на чистотата на маркучите за пара и парната камера. Препоръчва се тази функция да се използва веднъж месечно.
?? Разгънете и изправете захранващия кабел и захранващия маркуч.
?? Напълнете резервоара за вода (8) съгласно точка ?Наливане на
вода?.
?? Включвайте уреда в електрически контакт със заземяване.
?? Натиснете бутона за висока степен на парообразуване (19).
?? Настройте регулатора на температурата (1) на ютията на положение
?MIN?. Уредът е готов за самопочистване.
?? Дръжте ютията около 15 мм над мивката в положение за гладене, натиснете и задръжте бутона за отделяне на пара (3) за около 3 минути. Утайките ще изтекат от отворите на парата заедно с водата.
?? Завъртете регулатора на температурата (1) на ютията по посока обратна на часовниковата стрелка на максимално положение (???).
?? Изгладете влажен плат, за да отстраните всички остатъци от отлаганията от гладещата повърхност.
?? Завъртете регулатора на температурата (1) на положение ?MIN?.
?? Изключете уреда от електрическия контакт.
?? Когато уредът изстине изцяло, излейте водата от резервоара (8) и го
приберете на безопасно място.
Почистване и поддръжка
?? Изключете ютията от източника на захранване.
?? За отстраняване на отлаганията от гладещата повърхност или корпуса
използвайте влажна кърпа или гъба, която да не надраска повърхността.
50
?? В никакъв случай не използвайте остри или абразивни предмети за
отстраняване на отлаганията от плочата.
?? В никакъв случай не използвайте абразивни средства, оцет или препарати срещу котлен камък за почистване на ютията.
Екология ? Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център
за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които
могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото
предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
GW28-018_v01
UA
Зм?ст
Вказ?вки щодо безпеки та правильного використання генератора пари......51
Вказ?вки щодо прасування ...........................................................................52
Техн?чна характеристика ..............................................................................52
Будова генератора пари . .............................................................................52
Застосування плити з термо?золяц??ю ........................................................53
Вливання води .............................................................................................53
Встановлення температури .........................................................................54
П?дготовка праски до першого прасування . ...............................................54
Монтування в?шака для проводу живлення ................................................54
Прасування в суху ........................................................................................54
Система автоматичного вимкнення ............................................................55
Прасування з парою .....................................................................................55
Вив?льнення пари .........................................................................................55
Вив?льнення пари в вертикальному положенн? ..........................................55
Виливання води ............................................................................................56
Анти вапнякова система anti-calc i сигнал?зац?я зам?ни вкладу ................56
Самоочищення . ............................................................................................56
Чистка ? консервац?я .....................................................................................57
Еколог?я ? давайте дбати про довк?лля........................................................57
Транспортування ? збер?гання.......................................................................57
Шановн? кл??нти!
В?та?мо Вас ?з вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до сп?льноти користувач?в товар?в Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращ? результати, ми рекоменду?мо використовувати т?льки ориг?нальн? аксесуари компан?? Zelmer. Вони спроектован?
спец?ально для цього продукту.
Просимо уважно прочитати дану ?нструкц?ю обслуговування. Особливу
увагу сл?д прид?лити вказ?вкам безпеки. ?нструкц?ю обслуговування просимо зберегти, щоб мати змогу користати з не? п?д час подальшо? експлуатац?? продукту.
Вказ?вки щодо безпеки та правильного використання
генератора пари
П?д час використання генератора пари, завжди дотримуйся вказаних вимог безпеки:
?? Генератор пари призначений т?льки для домашнього використання
? може використовуватися т?льки зг?дно дано? ?нструкц??
GW28-018_v01
?? Усуньте захисну фольгу i наклейки з? стопи ? корпусу приладу.
?? Перед використанням розв?язати i вир?вняти пров?д живлення.
?? Вимкн?ть вилку проводу живлення з розетки перед наповненням або
виливанням води з? зб?рника.
?? Якщо буде пошкоджений нев?д??днувальний кабель живлення, то його
повинен зам?нити виробник або спец?ал?зована ремонтна майстерня чи
квал?ф?кована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
?? Ремонт пристрою можуть зд?йснювати виключно квал?ф?кован? спец?ал?сти. Неправильний ремонт може створювати особливу небезпеку для
користувача. У випадку появи недол?к?в у робот? пристрою зверн?ться
у спец?ал?зований серв?сний центр.
?? Не використовуй пошкоджену праску, а також у випадку, коли вона не
правильно функц?ону?.
?? Не торкайся стопи праски п?д час прасування чи в?дразу п?сля зак?нчення. Вона гаряча!
?? Праску п?дключати лише до розетки перем?нного струму
220V?240V, ?з запоб?жником.
?? Праска виробля? водяну пару високо? температури. Завжди будьте
обережн? при ?? використанн?, попередьте також ? ?нших користувач?в
перед можливою небезпекою.
?? Перед використанням вложи вклад anti-calc.
?? Збер?гай вклад anti-calc подал? в?д д?тей.
?? Не використовуй продовжувача без запоб?жника!
?? Не вливай парфум?в, оцту або ?нш? х?м?чн? речовини до зб?рника води.
?? Не занурювати праску в воду або ?нш? р?дини
?? Не обмотуй праску проводом до часу ?? повного охолодження ? готовност? до складування.
?? Не розкручуй корпус праски ? не зам?няй ?? складових.
?? Уникай дотикання проводу до стопи праски.
?? Прасувати ? в?дставляти праску т?льки на стаб?льних поверхнях.
?? Якщо праска пом?щена на п?дставц?, то треба переконатися, чи поверхня, на як?й вона сто?ть ? стаб?льною.
?? Забороня?ться в?дкривати отвору для наповнення водяного зб?рника
п?д час прасування.
?? Будьте дуже обережним п?д час прасування в присутност? д?тей.
?? Не дозволяйте торкатися праски п?дчас прасування.
?? Не дозволяйте користуватися приладом особам (у т.ч. д?тьми) з обмеженими ф?зичними, чутт?вими або ?нтелектуальними зд?бностями, як?
не мають досв?ду або знання, якщо вони не будуть п?д наглядом або
51
??
??
??
??
??
??
??
доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами в?дпов?дальними за ?хню безпеку.
Не допускайте, щоб д?ти грали з приладом.
Не залишай праску вв?мкненою або гарячою без нагляду.
Пристр?й не призначений для роботи з використанням зовн?шн?х
вимикач?в-таймер?в або окремо? системи дистанц?йного управл?ння.
Не використовуй праску, яка впала ? ма? видим? сл?ди пошкоджень або,
якщо з не? вит?ка? вода
Якщо Ви не використову?те праску нав?ть протягом короткого часу поверн?ть регулятор температури у напрямку протилежному до руху годинниково? стр?лки . Встанов?ть його на позначц? ?MIN?.
Н? в якому раз? не прасуйте вбрання ? тканин одягнених на людях ? тваринах.
Н?коли не направляйте пар на людей чи тварин.
Вказ?вки щодо прасування
1. Посортуйте реч?, як? мають бути попрасован? в?дпов?дно до типу тканини. Це уникне потреби часто? зм?ни температури для р?зних тканин.
2. Провед?ть пробне прасування на вивернут?й сторон? вбрання, якщо Ви
не впевнен? в тип? тканини. Почн?ть з низько? температури, а пот?м поступово зб?льшуйте.
3. Зачекайте 3 хвилини перед прасуванням тканин вразливих на висок?
температури. Функц?я регуляц?? температури вимага? певного часу до
моменту досягнення в?дпов?дного р?вня, не дивлячись чи це висока чи
низька температура.
4. Дел?катн? тканини, так? як шовк, вовна, велюр ?тд. прасуйте через тканину для прасування, щоб уникнути блискучих сл?д?в.
5. Сл?д поступити зг?дно з вказ?вками виробника одягу. Ознайомтесь
?з зм?стом етикетки, часто представлено? у вигляд? символ?в, наприклад:
Техн?чна характеристика
Техн?чн? параметри подано на ном?нальн?й таблиц? виробу. Генератор пари
? приладом класи ? , оснащенаним проводом живлення з охоронною жилою та вилкою з охоронним стиком,сповню? ус? обов?язков? стандарти.
Пристр?й в?дпов?да? вимогам директив:
?? Електричний пристр?й низько? напруги (LVD) ? 2006/95/EC.
?? Електромагн?тна в?дпов?дн?сть (EMC) ? 2004/108/EC.
Вир?б означено знаком CE на ном?нальн?й таблиц?.
Будова генератора пари
В праску вмонтований паровий резервуар низького тиску, який може швидко нагр?ватися. В ньому вода перетворю?ться в пару ? поступа? до праски.
A. Праска
1. Регулятор температури
2. Покажчик температури
3. Кнопка вив?льнення пари
4. Контрольна лампочка
5. Вир?внювач проводу
B. П?дставка
6. Плита з термо?золяц??ю
7. П?дставка парово? станц??
8. Зб?рник для води
9. Вклад anti-calc
10. В?шак для
проводу живлення
Встановлення температури
? Ацетатне
волокно
? Синтетика
? Пол?ам?ди
? Пол?проп?лен
52
? Польстер ? В?скоза
? Шовк ? Вовна
? Труйоцтан
? Бавовна
? Лоьн
GW28-018_v01
C. Панель управл?ння
11. Покажчик р?вня води
12. Кнопка вв?мкнення
a) Св?титься ? вв?мкнено
b) Не св?титься ? вимкнено
13. Кнопка прасування з парою
a) Св?титься ? прасування з парою
b) Не св?титься ? прасування на сухо
14. Кнопка вибору твердост? води
a) Покажчик м?яко? води
b) Покажчик середньо? води
c) Покажчик твердо? води
15. Покажчик зам?ни вкладу anti-calc
16. Кнопка в?дд?лення зб?рника води в?д основи
17. Кнопка низького вив?льнення пари
18. Кнопка середнього вив?льнення пари
19. Кнопка високого вив?льнення пари
Застосування плити з термо?золяц??ю
? можлив?сть в?дд?лення Плити з термо?золяц??ю (6) з п?дставки (7)
i перенесення поблизу м?сця прасування, щоб Вам було виг?дн?ше.
1.Зн?м?ть плиту з термо?золяц??ю (6) з п?дставки (7).
2.Перенес?ть плиту з термо?золяц??ю (6) в дов?льне вибране м?сце.
Перев?рка твердост? води
?? Витягн?ть з упаковки тестер твердост? води.
?? Потримайте смужку п?д водою протягом 1 секунди.
?? Стряс?ть з? смужки воду.
?? Зачекайте 15секунд.
?? Пор?вняйте кол?р смужки з кольором вкладки твердост? води.
?? П?дбер?ть в?дпов?дну тверд?сть води.
Встановлення р?вня твердост? води
?? Перев?рте р?вень твердост? води, як це описано в пункт? ?Перев?рка
твердост? води?.
?? Натисн?ть ? притримайте кнопку вибору твердост? води (14) протягом 3 секунд.
?? П?сля сигналу натисн?ть ще раз кнопку вибору твердост? води (14),
щоб вибрати в?дпов?дний р?вень твердост? води HI (high - високий), MI
GW28-018_v01
(medium - середн?й) lub LO (low - низький), який можна встановити поки
миготить кнопка.
?? Зачекайте б?ля 10 секунд, щоб п?дтвердити установки.
Р?вень твердост? води встановлено.
Вливання води
Пристр?й обладнаний електронною системою спостереження за р?внем води. Якщо
р?вень води занадто низький, то ?ндикатор
р?вня води (11) засв?титься, а пристр?й
буде видавати (ем?тувати) звуковий сигнал доти, доки резервуар для води (8) не
буде знову наповнений.
П?д час прасування, якщо р?вень води
зменшиться нижче м?н?мального р?вня, то
?ндикатор р?вня води (11) почне блимати доти, доки резервуар для води (8) не
буде знову наповнений.
?? Натисн?ть кнопку в?дд?лення зб?рника
води в?д основи (16).
53
?? Витягн?ть зб?рник води (8).
?? Наповн?ть зб?рник води (8) до р?вня
MAX.
?? Вставте зб?рник води (8) на м?сце.
?? З причин твердост? води ? вапняного
нальоту, пропону?мо зам?ну вкладу
anti-calc (9), коли покажчик (15) почне мигати.
?? Якщо не ма? змоги добути нового
вкладу, можна вливати дистильовану
воду при подальшому використанн? приладу.
Встановлення температури
?? Перев?рте на етикетц? вбрання тип тканини ? встанов?ть регулятор температури в?дпов?дно до позначень на регулятор?
? синтетика (низька температура)
? ? шовк/вовна (середня температура)
? ? ? бавовна/льон (висока температура)
?? Посортуйте реч?, як? потр?бно прасувати, в?дпов?дно до встановлено?
температури: вовна до вовни, бавовна до бавовни ?тд.
?? Праска нагр?ва?ться швидше н?ж охолоджу?ться, тому починайте прасувати з низько? температури ? поступово зб?льшуйте.
?? Провед?ть пробне прасування на вивернут?й сторон? вбрання, якщо Ви
не впевнен? в тип? тканини. Завжди починайте прасування з низько?
температури.
?? Оксамит або ?нш? тканини, на яких можуть залишитися блискуч? сл?ди,
прасуйте в одному напрямку з малим натиском.
?? Синтетичн? ? шовков? тканини прасуйте на вивернут?й сторон?, щоб
уникнути блискучих сл?д?в.
Монтування в?шака для проводу
живлення (10)
1. Розкрут?ть ? вир?вняйте пров?д живлення.
?? Вклад?ть в?шак (10) в один з двох отвор?в, як? розм?щен? на верхн?й частин? резервуару для води.
2. Пом?ст?ть пров?д так, щоб в?н сягав в?шака (10).
54
П?дготовка праски до першого прасування
??
??
??
??
??
Очист?ть п?дошву ? корпус праски в?д охоронно? фольги та наклейок.
П?сля кожного натиснення на кнопку прилад вида? звуковий сигнал.
Розв?яж?ть ? вир?вняйте пров?д живлення
Наповн?ть зб?рник води (8) (Див?ться пункт ?Вливання води?).
Вв?мкн?ть вилку в розетку з запоб?жником ? пролуна? звуковий сигнал.
?? Кнопки
,
,
, ?ндикатор м?яко?, середньо? ? твердо? води
(в залежност? в?д установок) та ?ндикатори
??
??
??
??
??
??
??
,
засв?тяться на секун-
ду, п?сля чого погаснуть. Натисн?ть на кнопку
, щоб ув?мкнути пристр?й.
Поверн?ть регулятор температури (1) на прасц? в напрямку за годинниковою стр?лкою до максимального р?вня температури (???). Засв?титься контрольна лампочка (4).
Контрольна лампочка (4) погасне, п?сля нагр?вання до вказано? температури
Пот?м знову пролуна? сигнал, а кнопка високого вив?льнення пари (19)
засв?титься, погасне п?сля нагр?вання. Щоб активувати функц?ю вив?льнення пари може бути потр?бне к?лькаразове натиснення на кнопку (3).
Прилад готовий для використання.
Натисн?ть ? притримайте кнопку вив?льнення пари (3) протягом 1 хвилини, щоб прочистити систему генерування пари.
Щоб прасувати парою потр?бно натиснути кнопку вив?льнення пари (3).
Перше прасування розпочни з ?старого? рушника.
П?сля зак?нчення прасування
?? Поверн?ть регулятор температури (1) в напрямку протилежному до
руху годинниково? стр?лки . Встанов?ть його на позначц? ?MIN?.
?? Натисн?ть кнопку
, щоб вимкнути праску.
?? Вимкн?ть праску з джерела живлення.
?? П?сля повного охолодження праски, вилийте рештки води з? зб?рника
для води (8), Збер?гайте в горизонтальному положенн? в безпечному
м?сц?.
Прасування на сухо ? завжди дотримуйтесь вказ?вок виробника
одягу, поданих на етикетц? вбрання.
??
??
??
??
П?сля кожного натиснення прилад вида? звуковий сигнал.
Розв?яж?ть ? вир?вняйте пров?д живлення
Наповн?ть зб?рник води (8) (Див?ться пункт ?Вливання води?).
Вв?мкн?ть вилку в розетку з запоб?жником ? пролуна? звуковий сигнал.
GW28-018_v01
?? Кнопки
,
,
, ?ндикатор м?яко?, середньо? ? твердо? води
(в залежност? в?д установок) та ?ндикатори
??
??
??
??
??
??
??
??
??
,
засв?тяться на секун-
ду, п?сля чого погаснуть. Натисн?ть на кнопку
, щоб ув?мкнути пристр?й.
Пот?м знову пролуна? сигнал, a кнопка високого р?вня пари (19) засв?титься, коли праска нагр??ться до потр?бно? температури.
Вимкн?ть функц?ю прасування з парою, натискаючи кнопку прасування з парою (13), лампочка п?д кнопкою погасне. Кнопка високого вив?льнення пари (19) також вимкнеться.
Поверн?ть регулятор температури (1) в напрямку за годинниковою
стр?лкою вибираючи ?, ?? або ??? в?дпов?дно до вказ?вок на етикетц?.
Контрольна лампочка (4) погасне, п?сля нагр?вання до встановлено?
температури.
Прилад готовий для використання.
П?сля зак?нчення прасування поверн?ть регулятор температури (1)
в напрямку проти годинниково? стр?лки. Встанов?ть його на позначц?
?MIN?, праска вимкнеться.
Натисн?ть кнопку живлення (12) щоб вимкнути прилад.
Вимкн?ть праску з розетки.
П?сля повного охолодження праски, вилийте рештки води з? зб?рника для води (8), Збер?гай в горизонтальному положенн? в безпечному
м?сц?.
Система автоматичного вимкнення (auto-off)
Якщо п?д час прасування функц?я прасування з парою не використову?ться довше, н?ж 10 хвилин, то пристр?й перейде у стан ?оч?кування?. Кнопка
живлення (12) згасне. П?сля натискання на кнопку живлення (12) або на
кнопку випуску пари (3), пристр?й в?дразу вв?мкнеться.
Прасування з парою ? завжди дотримуйтесь вказ?вок
виробника одягу, поданих на етикетц? вбрання.
??
??
??
??
П?сля кожного натиснення прилад вида? звуковий сигнал.
Розв?яж?ть ? вир?вняйте пров?д живлення.
Наповн?ть зб?рник води (8) (Див?ться пункт ?Вливання води?).
Вв?мкн?ть вилку в розетку з запоб?жником ? пролуна? звуковий сигнал.
?? Кнопки
,
,
, ?ндикатор м?яко?, середньо? ? твердо? води
(в залежност? в?д установок) та ?ндикатори
ду, п?сля чого погаснуть. Натисн?ть на кнопку
GW28-018_v01
,
засв?тяться на секун, щоб ув?мкнути пристр?й.
?? Пот?м знову пролуна? сигнал, a кнопка високого р?вня пари (19) засв?титься, коли праска нагр??ться до потр?бно? температури.
?? Засв?титься покажчик м?яко? води, середньо? або твердо? (в залежност?
в?д установок).
?? Натисн?ть кнопку низького вив?льнення пари (17) /середнього (18) /
високого (19), щоб вибрати р?вень пари.
?? Поверн?ть регулятор температури (1) в напрямку за годинниковою
стр?лкою вибираючи ?, ?? або ??? в?дпов?дно до вказ?вок на етикетц?.
?? Контрольна лампочка (4) погасне, п?сля нагр?вання до встановлено?
температури.
?? Прилад готовий для використання.
?? П?сля зак?нчення прасування поверн?ть регулятор температури (1)
в напрямку проти годинниково? стр?лки. Встанов?ть його на позначц?
?MIN?, праска вимкнеться.
?? Натисн?ть кнопку живлення (12) щоб вимкнути прилад.
?? Вимкн?ть праску з розетки.
?? П?сля повного охолодження праски, вилийте рештки води з? зб?рника для
води (8), Збер?гай в горизонтальному положенн? в безпечному м?сц?.
Увага: Якщо натиснути кнопку вив?льнення пари (3) перед тим, як
генератор пари нагр??ться до встановлено? температури, пролуна?
звуковий сигнал. Щоб активувати функц?ю вив?льнення пари може
бути потр?бним к?лькаразове натиснення кнопки (3).
Вив?льнення пари в вертикальному положенн? ? завжди
дотримуйтесь вказ?вок виробника одягу, поданих на етикетц?
вбрання.
Ця функц?я забезпечу? утворення додатково? пари, яка допомага? при розгладжуванн? зминань з дел?катного вбрання, занав?сок ? ?нших тканин.
?? Ця функц?я забезпечу? утворення додатково? пари, яка допомага? при
розгладжуванн? зминань з дел?катного вбрання, занав?сок ? ?нших тканин.
?? Наповн?ть зб?рник води (8), як це описано в пункт? ?Вливання води?.
?? Поверн?ть регулятор температури (1) на позначку ???.
?? Вв?мкн?ть вилку в розетку з запоб?жником (див?ться пункт ?П?дготовка
праски?.
?? Засв?титься контрольна лампочка (4), яка сигнал?зу? про працю гр?йника ? вв?мкнення праски. Лампочка погасне, п?сля нагр?вання до встановлено? температури. Праска готова для використання.
?? Притримайте праску в вертикальному положенн? на в?дстан? 10 сантиметр?в в?д одягу.
55
?? Один раз натисн?ть на кнопку вив?льнення пари (3) ? з отвор?в в стоп?
праски ?нтенсивно вид?литься пара. У випадку великих зминань, зачекайте дек?лька хвилин ? знову натисн?ть кнопку вив?льнення пари (3).
Б?льш?сть зминань можна розгладити п?сля трьох натискань кнопки.
?? З ц?ллю активування функц?? вив?льнення пари, може бути потр?бним
к?лькаразове натиснення на кнопку (3).
?? П?сля зак?нчення прасування поверн?ть регулятор температури (1)
в напрямку проти годинниково? стр?лки. Встанов?ть його на позначц?
?MIN?, праска вимкнеться.
?? Натисн?ть кнопку живлення (12) щоб вимкнути прилад.
?? Вимкн?ть праску з розетки.
?? П?сля повного охолодження праски, вилийте рештки води з? зб?рника
води (8), Збер?гай в горизонтальному положенн? в безпечному м?сц?.
З ц?ллю п?дтримання якост? пари, не натискайте кнопку вив?льнення
пари б?льш, як три рази п?сля того, як згасне сигнал?зац?йна лампочка.
Важливе: прилад виробля? водяну пару високо? температури. Н?
в якому раз? не прасуйте вбрання ? тканин одягнутих на людях чи
тваринах. Н?коли не направляй пару на людей чи тварин.
Виливання води
??
??
??
??
Натисн?ть кнопку (16).
Висуньте зб?рник води.
Вилийте рештки води, перевернувши його.
Вставте зб?рник води на м?сце.
Анти вапнякова система anti-calc i сигнал?зац?я
зам?ни вкладу
Прилад пос?да? електронну систему нагляду за ступенем використання
вкладу anti-calc. Вклад anti-calc очищу? воду ? зменшу? ?? тверд?сть. Також
протид?? утворенню каменя. Вклад потр?бно зам?няти, коли про це сигнал?зу? генератор.
56
Зам?на вкладу anti-calc
1. Покажчик (15) ?миготить?.
2. Натисн?ть ? притримайте кнопку вив?льнення пари (3) до моменту, коли
покажчик (15) погасне, таким способом позбува?мося рештк?в води
в прасц?.
3. Залиште прилад вв?мкненим.
4. Витягн?ть зб?рник для води (8).
5. Витягн?ть резервуар для вкладу anti-calc (9), витягн?ть ? зам?н?ть
вклад anti-calc.
6. Зачекайте 5 хвилин, п?сля чого знову вклад?ть резервуар для вкладу
anti-calc.
7. Знову вклад?ть зб?рник для води (8).
Увага:
?? Якщо не ма? змоги здобути новий вклад, можна використовувати дистильовану воду при подальшому використанн?.
?? Не дозволя?ться виймати вклад anti-calc (9), якщо ще не витягнуто
зб?рник води.
?? Якщо резервуар для вкладу anti-calc (9) встановлено неправильно, п?сля втиснення кнопки вив?льнення пари (3) пролуна? звуковий сигнал.
?? Якщо вклад anti-calc (9) буде зам?нено в ув?мкненому стан? генератора,
електронна анти вапнякова система не
розп?зна? нового вкладу.
?? не використовуйте використаних вклад?в anti-calc. Це може привести до пошкодження приладу ? електронно? системи.
?? Не залишайте порожн?м резервуар для
вкладу anti-calc. Це може привести до
пошкодження приладу ? електронно?
системи.
Самоочищення
Генератор пари пос?да? вбудовану систему очищення, запроектовану для
п?дтримання в чистот? пров?дник?в пари ? парово? камери. Пропону?мо виконувати цю операц?ю раз в м?сяць.
?? Розв?яж?ть ? вир?вняйте пров?д живлення.
?? Наповн?ть зб?рник води (8) (Див?ться пункт ?Вливання води?).
?? Вв?мкн?ть вилку в розетку з запоб?жником.
GW28-018_v01
?? Натисн?ть кнопку високого вив?льнення пари (19).
?? Поверн?ть регулятор температури (1) до позиц?? ?MIN? Прилад готовий до самоочищення.
?? Тримайте праску близько 15 мм над зливом, натисн?ть ? притримайте
кнопку вив?льнення пари (3) протягом 3 хвилин. Осад разом з водою
вид?литься через паров? отвори.
?? Поверн?ть регулятор температури (1) в напрямку проти годинниково?
стр?лки на максимум (???).
?? Пропрасуйте вологу тканину, щоб зняти ус? залишки осаду з? стопи
праски.
?? Поверн?ть регулятор температури (1) до позиц?? ?MIN?.
?? Вимкн?ть праску з розетки.
?? П?сля повного охолодження, вилийте рештки води з? зб?рника (8). Збер?гай в горизонтальному положенн? в безпечному м?сц?.
Чищення ? консервац?я
?? Вимкни праску з розетки.
?? Для усунення осаду з? стопи чи корпусу праски використовуйте волог?
серветки, як? не пошкоджують поверхн?.
?? Н?коли не використовуйте гострих або шорстких предмет?в для видалення залишк?в осаду з? стопи праски.
?? Н?коли не використовуйте миючих засоб?в, оцту або засоб?в для виведення каменя при очищенн? праски.
Транспортування ? збер?гання
?? Транспорутвання виробу може зд?йснюватись ус?ма видами транспорту в?дпов?дно до вимог та правил як? д?ють на конкретному вид? транспорту.
?? П?д час перевезення повинна бути усунена можлив?сть перем?щенння
вироб?в всередин? тарнспорного засобу.
?? П?д час транспротування зал?зницею перевезення повинно зд?йснюватися у критих вагонах або контейнерах др?бними чи повагонними в?дправками.
?? П?д час транспортування вироб?в на пласких п?ддонах вимоги до транспортування повинн? в?дпов?дати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 ? в раз?
завстосування ящикових п?ддон?в.
?? Способи ? засоби кр?плення, схеми рзм?щення упкованих вироб?в (к?льк?сть ярус?в, ряд?в) у транспортних засобах зазначен? на упаковц?.
?? Вироби повинн? збер?гатися у опалювальних складских прим?щеннях
при температур? +5°С ? +40°С. Умови збер?гання повинн? видпов?дати
? 1(Л) ГОСТ 15150.
?? Умови складування вироб?в зазначен? у техн?чних умовах.
Еколог?я ? давайте дбати про довк?лля
Кожна людина може зробити св?й внесок у справу охорони
природи. Це зовс?м не складно ? не потребу? витрат. Для цього сл?д: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури,
а пол?етиленов? пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристр?й сл?д в?ддати у в?дпов?дний пункт прийому,
адже його конструктивн? елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристр?й разом з комунальними в?дходами!!!
GW28-018_v01
?мпортер/виробник не в?дпов?да? за можлив? збитки, що виникли внасл?док
використання обладнання не за його призначенням або його неналежного
обслуговування.
?мпортер/виробник застер?га? соб? право модиф?кувати вир?б у будь-який
момент, без попереднього пов?домлення, для пристосування до правових положень, стандарт?в, директив або у зв?язку з конструкц?йним, тоговельним,
естетичним та ?ншими причинами.
57
EN
Content
Important safety and proper handling instructions.....................................58
Hints for ironing..........................................................................................59
Technical characteristics............................................................................59
Get to know your steam generator.............................................................59
Operation with heat insulation board .........................................................60
How to fill the water....................................................................................60
Temperature setting . .................................................................................61
Preparation for operation ? first time ironing .............................................61
How to use the cable support ....................................................................61
Dry ironing..................................................................................................61
Auto shut-off system . ................................................................................62
Steam ironing.............................................................................................62
Burst of steam in vertical position...............................................................62
Draining the water......................................................................................63
Build-in anti-calc system and alert system ................................................63
Self-cleaning . ............................................................................................63
Cleaning and maintenance.........................................................................64
Ecology ? environment protection..............................................................64
Dear Clients,
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the
users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively
original Zelmer accessories. They have been specially designed for this
product.
Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions. Keep this User?s Guide for future reference.
Important safety and proper handling instructions
Always keep these basic safety instruction during ironing:
?? The iron is intended for domestic usage only and you can use it solely
according to herewith manual.
?? Remove any protective films or stickers from the sole plate and the cabinet.
?? Unwind and straighten the power cord before usage.
?? Unplug before filling or emptying the water tank.
58
?? Fill the water using included vessel for water.
?? Empty the tank after each usage.
?? If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced
by the producer or at a proper service point or by a qualified person in
order to avoid any hazards.
?? The appliance should be repaired by trained staff only. Improper repair
can result in serious hazard for a user. In case of defects we recommend
you to contact qualified service desk.
?? Do not use the appliance when it is damaged or performs abnormally.
?? Do not touch the iron rest during or just after ironing. It is hot!
?? Avoid any contact of supplying cord with the iron rest.
?? Connect the iron to a suitable mains supply outlet 220V?240V, with
grounding.
?? The appliance generates high temperature. Use it carefully and warn
other users against possible hazard.
?? Do not use an extension power cord set without grounding!
?? Do not add perfumed, vinegar or other chemical liquids into the water
tank; they can damage the appliance seriously.
?? Keep the Anti-Cal cartridge and granules away from children at all time.
?? Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
?? Do not roll the power cord or supply cord around the iron unit or base
console for storage until it has cooled down completely.
?? Do not attempt to open the cabinet or dismantle any parts from the appliance.
?? Use and place the appliance on a firm and steady surface.
?? When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the
stand is placed is stable.
?? Do not open water inlet during ironing.
?? Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons.
?? This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
?? Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
GW28-018_v01
?? Do not leave the appliance unattended when it is connected to a mains
supply outlet or it is hot.
?? The appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
?? The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs
of damage or if it is leaking.
?? If you do not use the iron, even for short time, switch it off, turning Temperature Dial (1) in anti-clockwise direction to ?MIN? and press power
button (12) at control panel.
?? Never iron and clothes or fabrics that are being worn by human or pets.
?? Never direct the steam to human or pets.
Technical data
Hints for ironing
The appliance has a high technology low-pressure steam chamber that can
be heated up in short time. Water is converted to steam vapour in the chamber and transported to the iron unit through the supply cord.
1. Sort out the articles to be ironed according to the type of fabric. This
will minimize the frequency of temperature adjustment for different garments.
2. Test ironing a small area on the backside or inside the garment if you
are unsure about the type of fabric. Start with a low tempera-ture and
increase gradually.
3. Wait for about three minutes before ironing heat sensitive fabrics. Temperature adjustment needs certain time to reach the required level no
matter it is higher or lower.
4. Delicate fabrics such as silk, wool, velour, etc. are best ironed with an
ironing cloth to prevent shine marks.
5. Read the garment labels and follow the manufacturer?s ironing instructions which are often shown by symbols similar to the following:
The iron technical parameters are included at the name plate. The steam
generator is I class appliance, equipped with supplying cord and plug with
grounding.
ZELMER iron meets the requirements of effective standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
? Low Voltage Device (LVD) ? 2006/95/EC.
? Electro- Magnetic Compatibility (EMC) ? 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
Get to know your steam generator
A. Iron
1. Temperature dial
2. Dial pointer
3. Burst of steam button
4. Control light
5. Cord grommet
B. Base
6. Heat insulation board
7. Base
8. Water tank
9. Anti-calc cartridge
10. Cable support
Temperature settings
? Acetate
? Elastics
? Polyamide
? Polypropylene
GW28-018_v01
? Polyester ? Viscose
? Silk ? Wool
? Triacetate
? Cotton
? Linen
59
C. Control panel
11. Water level indicator
12. Power button indicator
a) Light ? Power on
b) No light ? Power off
13. Steam ironing button
a) No light ? Dry ironing
b) Light ? Steam ironing
14. Water hardness button
a) Soft water indicator
b) Medium water indicator
c) Hard water indicator
15. Change anti-calc cartridge indicator
16. Water tank disconnection button
17. Low steam level button
18. Medium steam level button
19. High steam level button
Operation with heat insulation board
The Heat insulation board can be taken to anywhere, so that you are more
convenient on ironing
1. Remove the Heat insulation board (7) from the Base unit (6)
2. Take the Heat insulation board (7) to desired place
Water hardness checking
??
??
??
??
??
??
Unpack attached water hardness tester.
Put the strip under running water for 1 second.
Shake the paper to remove water.
Wait 15 seconds.
Check the strip colour with water hardness indicator.
Adjust your steam generator to the water hardness.
Water hardness setting
?? Check the water hardness according to ?Water hardness checking?.
?? Press and hold the water hardness button (14) for 3 seconds.
?? When you hear sound signal press the water hardness button again
60
(14), to select water hardness level HI (high), MI (medium) or LO (low),
which you can adjust until the button blinks.
?? Wait about 10 seconds, to save the settings.
Water hardness level shall be adjusted.
How to fill the water
The appliance has an electronic system
monitoring the water level.If the water level
is lower than the pre-set value, the Water
level indicator (11) will glow and emit
sound until water tank (8) is re-filled.
While Steam Ironing, When the water level
gets lower than the pre-set value, Water
level indicator (11) will flash until water
tank (8) is re-filled.
?? Press the Water tank disconnection
button (16).
?? Sidle out and remove water tank (8).
GW28-018_v01
?? Fill in the water tank (8) up to MAX level.
?? Replace the water tank (8) on its
place.
Due to the life cycle of anti-calcium resins
and the water hardness, Suggest replace
the anti-cal cartridge (9) when the indicator (15) go blinking.
If new cartridge is unavailable you may
use distilled water and continue operating
the appliance.
Preparation for operation ? first ironing
?? Remove any protective films or sticker from the soleplate and the cabinet, if any.
?? After each button pressing the appliance makes ?beep? sound.
?? Unwind and straighten the power cord.
?? Fill the iron as described in ?How to fill water?
?? Connect the iron to a suitable mains supply outlet with grounding? you
will hear a sound signal.
?? The buttons
ing on setting),
Temperature setting
?? Check the garment labels. Adjust the temperature on temperature dial:
? synthetics (low temperature)
? ? silk/wool (medium temperature)
? ? ? cotton/linen (high temperature)
?? Sort out the articles to be ironed according to the type of fabric: wool to
wool, cotton to cotton, etc.
?? The iron heats faster than cools down, so start ironing from lower temperatures and then increase it.
?? Test ironing a small area on the backside or inside the garment if you are
unsure about the type of fabric. Always start with a low temperature!
?? Delicate fabrics such as velour are best ironed with an ironing cloth, in
one direction to prevent shine marks.
?? Synthetic fabrics and silk shall be ironed from inner side of the garment,
to avoid sine marks.
How to use the cable support (10)
1. Unwind and straighten the supply cord.
?? Install the cable support showing (10) in
one of the two holes, located at the top,
near the water tank.
2. Place the supply cord onto the hook of
the cable support showing (10).
??
??
??
??
??
??
??
,
,
, Soft, medium or hard water indicator (depend-
indicator,
indicator shall glow for a moment and
go off. Press
to turn on the appliance.
Turn the Temperature Dial (1) in clockwise direction to ??? position?
control light (4) glows.
Control light (4) goes off when the required temperature is reached.
After a while you will hear the sound again and the high steam level
button (19) shall glow and go off when the required temperature of the
base is reached. Press the (3) button several times to start up the steam
ironing function.
The appliance is ready to use.
Press the burst of steam button (3) for 1 minute, to clean steam generation system.
For steam ironing press the burst of steam button (3).
Begin first time ironing with an old towel.
After ironing
?? Move the Temperature Dial (1) in anti-clockwise direction to ?MIN?.
?? Press
button, to switch off the iron.
?? Disconnect the iron from the mains supply outlet.
?? When the iron gets cool completely, drain the water from the tank (8)
and store in a safe place.
Dry ironing ? Always follow the garment manufacturer?s ironing
instructions mentioned at the garment label.
?? After each button pressing the appliance makes ?beep? sound.
?? Unwind and straighten the power cord.
?? Fill the iron as described in ?How to fill water?
GW28-018_v01
61
?? Connect the iron to a suitable mains supply outlet with grounding? you
will hear a sound signal.
?? The buttons
,
ing on setting),
,
, Soft, medium or hard water indicator (depend-
indicator,
indicator shall glow for a moment and
go off. Press
to turn on the appliance.
?? After a while you will hear the sound again and the high steam level
button (19) shall glow and go off when the required temperature of the
base is reached.
?? Switch off steam ironing by pressing steam ironing button (13), the
button light shall go off.
?? The high steam level button (19) shall switch off parallel.
?? Turn the Temperature Dial (1) in clockwise direction to; set ?, ?? or ???
position.
?? Control light (4) goes off when the required temperature is reached.
?? The iron is now ready for use.
?? After operation move the Temperature Dial (1) in anti-clockwise direction to ?MIN?; the iron is switched off.
?? Press the power button (12) to switch off the appliance.
?? Disconnect the iron from the mains supply outlet.
?? When the iron gets cool completely, drain the water from the tank (8)
and store in a safe place.
Auto shut-off system
If the steam function is not used over 10minutes, the appliance will go to
?sleep? mode. The power button (12) will go off. When you press Power
button (12) or Burst of steam button (3), the appliance shall switch on
immediately.
Steam ironing ? Always follow the garment manufacturer?s ironing
instructions mentioned at the garment label.
??
??
??
??
After each button pressing the appliance makes ?beep? sound.
Unwind and straighten the power cord.
Fill the iron as described in ?How to fill water?
Connect the iron to a suitable mains supply outlet with grounding? you
will hear a sound signal.
?? The buttons
62
,
,
, Soft, medium or hard water indicator (depend-
ing on setting),
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
indicator,
indicator shall glow for a moment and
go off. Press
to turn on the appliance.
After a while you will hear the sound again and the high steam level
button (19) shall glow and go off when the required temperature of the
base is reached.
In the same time the soft, medium or hard water indicator shall glow
(depending on setting).
Press low (17)/medium (18)/ high steam level button (19), to select
steam level.
Turn the Temperature Dial (1) in clockwise direction to; set ?, ?? or ???
position.
Control light (4) goes off when the required temperature is reached.
The iron is now ready for use.
After operation move the Temperature Dial (1) in anti-clockwise direction to ?MIN?; the iron is switched off.
Press the power button (12) to switch off the appliance.
Disconnect the iron from the mains supply outlet.
When the iron gets cool completely, drain the water from the tank (8)
and store in a safe place.
ATTENTION:
If you press the burst of steam button (3) when the generator has not
reached desired temperature you will hear a ?beep? sound. To start
up burst of steam function it can be necessary to press (3) several
times.
Burst of steam in vertical position ? Always follow the garment
manufacturer?s ironing instructions mentioned at the garment label.
This function provides extra amount of steam to remove wrinkles on delicate
garments in hanging position, hanging curtains, or other hanging fabrics.
?? Fill the iron as described in ?How to fill water?.
?? Turn the Temperature Dial (1) in clockwise direction to ??? position.
?? Connect the iron to a suitable mains supply outlet with grounding (See
?Preparation for operation?).
?? Control light (4) glows. Control light (4) goes off when the required
temperature is reached.
?? Hold the iron 10 cm away from the garment.
GW28-018_v01
?? Press the Burst of Steam Button (3) once ? steam will shoot from the
holes of the soleplate.
?? For stubborn wrinkles, wait a few seconds before pressing the Burst
of Steam Button (3) again. Most wrinkles can be removed within three
presses.
?? It may be necessary to press the burst of steam button a few times to
start this function.
?? After operation move the Temperature Dial (1) in anti-clockwise direction to ?MIN?; the iron is switched off.
?? Press the power button (12) to switch off the appliance.
?? Disconnect the iron from the mains supply outlet.
?? When the iron gets cool completely, drain the water from the tank (8)
and store in a safe place.
For optimum steam quality, do not operate the Burst Of Steam more
than three times after the pilot light goes off.
IMPORTANT: Do not iron any clothes or fabrics that are being worn by
human or pets. Do not apply steam on any clothes or fabrics that are
being worn by human or pets. Temperature of steam is very high.
Draining the water
??
??
??
??
Press the button (16).
Slide out the water tank.
Drain the tank of water sloping it.
Install the water tank again.
Replacing anti-calc cartridge
1.The indicator (15) ?blinks?.
2.Press and hold burst of steam button (3) up to the moment, when the
indicator (15) goes off, to remove the remaining water from the iron
3.Keep your Steam Generator remain ON mode.
4.Slide out the water tank.
5. Slide out the anti-cal cartridge container and replace anti-cal cartridge.
6.Wait for 5 seconds after Step 4 to reinstall the anti-cal cartridge container.
7.Reinstall the water tank
Note:
?? In case new cartridge is not available, you can use distilled water, instead of tap.
?? Anti-cal cartridge cannot be removed unless water tank is slide out
?? If the anti-cal cartridge container is not properly install, a continuous
a ?Beep? sound will hear when press steam button.
?? If anti-cal cartridge is replaced during OFF mode, the anti-cal electronic
?? system will not recognize a new cartridge has been change.
?? Please do not attempt to use the exhausted anti-cal cartridge. This will
?? cause damage to the appliance and the
electronic system.
?? Please do not left the anti-cal cartridge
container empty. This will cause damage to the appliance and the electronic
system.
Self-cleaning
Anti-calc system and alert system
The appliance has an electronic system monitoring the life of anti-cal cartridge. The anti-cal cartridge will purify the water and remove the permanent
and temporary hardness. There are anti-scale resins in the cartridge. Depending on the water hardness and actual usage, the car-tridge needs to be
replaced from time to time.
GW28-018_v01
Your Steam Generator has a built in cleaning system designed to keep the
steam vents and steam chamber clear of lint and loose mineral material.
Suggest doing once a month.
??
??
??
??
??
Unwind and straighten the power cord.
Fill the iron as described in ?How to fill water?
Connect the iron to a suitable mains supply outlet with grounding.
Press the high steam level button (19).
Set the temperature dial (1) in ?MIN? position. The appliance is ready
for self-cleaning.
63
?? Hold the iron horizontally 15 mm over a sink, press and hold the burst
of steam button (3) for about 3 minutes. The deposits shall drain from
holes in sole plate with water.
?? Turn the Temperature Dial (1) in clockwise direction to ?MAX? position
(???).
?? Iron damp cloth to remove all deposits from the sole plate.
?? Move the Temperature Dial (1) in anti-clockwise direction to ?MIN?.
?? Disconnect the iron from mains supply outlet.
?? When the iron gets cool completely, drain the water from the tank (8)
and store in a safe place.
Cleaning and maintenance
?? Disconnect the iron from mains supply outlet.
?? Use a damp cloth and gentle washing liquid for cleaning the sole plate.
?? Never use sharp or rough objects to remove the deposits on the sole
plate.
?? Never use any abrasive, vinegar or descaling agents to clean the iron.
Ecology ? Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the polyethylene (PE) bags into container
for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting
from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in
order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade,
aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
64
GW28-018_v01
Документ
Категория
Журналы и газеты
Просмотров
91
Размер файла
2 423 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа