close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция Bosch PST 700 E

код для вставкиСкачать
??????????
Bosch PST 700 E
??????? ? ???????? ??????
8 800 775 98 98
? ??? ? ???
? ? ??? ???.
?? ? ?? . ? ? ?? ???
www.sotmarket.ru
? ?? ? ??? ? ???
?????, ?? ? ?
? ?
?
,
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 1 Monday, July 11, 2011 9:33 AM
OEU
OEU
w
Lo
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Vi
ion
at
br
PST 700 E
www.bosch-pt.com
2 609 005 187 (2011.07) T / 76 EEU
pl
cs
sk
hu
ru
uk
ro
Instrukcja oryginalna
P?vodnн nбvod k pouћнvбnн
Pфvodnэ nбvod na pouћitie
Eredeti hasznбlati utasнtбs
Оригинальное руководство по эксплуатации
Оригінальна інструкція з експлуатації
Instruc?iuni originale
bg
sr
sl
hr
et
lv
lt
Оригинална инструкция
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupдrane kasutusjuhend
Instrukcijas ori?in?lvalod?
Originali instrukcija
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 2 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
2|
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona
3
?esky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana
7
Slovensky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 11
Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 16
Русский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница 21
Українська. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Сторінка 26
Romвn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 31
Български . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница 35
Srpski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 40
Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 44
Hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 48
Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lehekьlg 52
Latvieљu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lappuse 57
Lietuviљkai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 61
2 609 005 187 | (11.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 3 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Polski | 3
Polski
Ogуlne przepisy bezpiecze?stwa dla
elektronarz?dzi
Nale?y przeczyta? wszystkie
wskazуwki i przepisy. B??dy w
przestrzeganiu poni?szych wskazуwek mog? spowodowa?
pora?enie pr?dem, po?ar i/lub ci??kie obra?enia cia?a.
Nale?y starannie przechowywa? wszystkie przepisy i
wskazуwki bezpiecze?stwa dla dalszego zastosowania.
U?yte w poni?szym tek?cie poj?cie „elektronarz?dzie“ odnosi
si? do elektronarz?dzi zasilanych energi? elektryczn? z sieci (z
przewodem zasilaj?cym) i do elektronarz?dzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilaj?cego).
Bezpiecze?stwo miejsca pracy
ў Stanowisko pracy nale?y utrzymywa? w czysto?ci i
dobrze o?wietlone. Nieporz?dek w miejscu pracy lub
nieo?wietlona przestrze? robocza mog? by? przyczyn?
wypadkуw.
ў Nie nale?y pracowa? tym elektronarz?dziem w
otoczeniu zagro?onym wybuchem, w ktуrym znajduj?
si? np. ?atwopalne ciecze, gazy lub py?y. Podczas pracy
elektronarz?dziem wytwarzaj? si? iskry, ktуre mog?
spowodowa? zap?on.
ў Podczas u?ytkowania urz?dzenia zwrуci? uwag? na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowa?y si? w bezpiecznej odleg?o?ci. Odwrуcenie uwagi mo?e
spowodowa? utrat? kontroli nad narz?dziem.
Bezpiecze?stwo elektryczne
ў Wtyczka elektronarz?dzia musi pasowa? do gniazda.
Nie wolno zmienia? wtyczki w jakikolwiek sposуb. Nie
wolno u?ywa? wtykуw adapterowych w przypadku
elektronarz?dzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienione wtyczki i pasuj?ce gniazda zmniejszaj?
ryzyko pora?enia pr?dem.
ў Nale?y unika? kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodуwki. Ryzyko pora?enia
pr?dem jest wi?ksze, gdy cia?o u?ytkownika jest uziemione.
ў Urz?dzenie nale?y zabezpieczy? przed deszczem i
wilgoci?. Przedostanie si? wody do elektronarz?dzia
podwy?sza ryzyko pora?enia pr?dem.
ў Nigdy nie nale?y u?ywa? przewodu do innych
czynno?ci. Nigdy nie nale?y nosi? elektronarz?dzia,
trzymaj?c je za przewуd, ani u?ywa? przewodu do
zawieszenia urz?dzenia; nie wolno te? wyci?ga? wtyczki z gniazdka poci?gaj?c za przewуd. Przewуd nale?y
chroni? przed wysokimi temperaturami, nale?y go trzyma? z dala od oleju, ostrych kraw?dzi lub ruchomych
cz??ci urz?dzenia. Uszkodzone lub spl?tane przewody
zwi?kszaj? ryzyko pora?enia pr?dem.
ў W przypadku pracy elektronarz?dziem pod go?ym
niebem, nale?y u?ywa? przewodu przed?u?aj?cego,
dostosowanego rуwnie? do zastosowa? zewn?trznych.
Bosch Power Tools
U?ycie w?a?ciwego przed?u?acza (dostosowanego do
pracy na zewn?trz) zmniejsza ryzyko pora?enia pr?dem.
ў Je?eli nie da si? unikn?? zastosowania
elektronarz?dzia w wilgotnym otoczeniu, nale?y u?y?
wy??cznika ochronnego rу?nicowo-pr?dowego.
Zastosowanie wy??cznika ochronnego rу?nicowo-pr?dowego zmniejsza ryzyko pora?enia pr?dem.
Bezpiecze?stwo osуb
ў Podczas pracy z elektronarz?dziem nale?y zachowa?
ostro?no??, ka?d? czynno?? wykonywa? uwa?nie i z
rozwag?. Nie nale?y u?ywa? elektronarz?dzia, gdy jest
si? zm?czonym lub b?d?c pod wp?ywem narkotykуw,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy u?yciu
elektronarz?dzia mo?e sta? si? przyczyn? powa?nych
urazуw cia?a.
ў Nale?y nosi? osobiste wyposa?enie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposa?enia
ochronnego – maski przeciwpy?owej, obuwia z podeszwami
przeciwpo?lizgowymi, kasku ochronnego lub ?rodkуw
ochrony s?uchu (w zale?no?ci od rodzaju i zastosowania
elektronarz?dzia) – zmniejsza ryzyko obra?e? cia?a.
ў Nale?y unika? niezamierzonego uruchomienia
narz?dzia. Przed w?o?eniem wtyczki do gniazdka i/lub
pod??czeniem do akumulatora, a tak?e przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarz?dzia, nale?y
upewni? si?, ?e elektronarz?dzie jest wy??czone.
Trzymanie palca na wy??czniku podczas przenoszenia
elektronarz?dzia lub pod??czenie do pr?du w??czonego
narz?dzia, mo?e sta? si? przyczyn? wypadkуw.
ў Przed w??czeniem elektronarz?dzia, nale?y usun??
narz?dzia nastawcze lub klucze. Narz?dzie lub klucz,
znajduj?cy si? w ruchomych cz??ciach urz?dzenia mog?
doprowadzi? do obra?e? cia?a.
ў Nale?y unika? nienaturalnych pozycji przy pracy.
Nale?y dba? o stabiln? pozycj? przy pracy i zachowanie
rуwnowagi. W ten sposуb mo?liwa b?dzie lepsza kontrola
elektronarz?dzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
ў Nale?y nosi? odpowiednie ubranie. Nie nale?y nosi?
lu?nego ubrania ani bi?uterii. W?osy, ubranie i
r?kawice nale?y trzyma? z daleka od ruchomych
cz??ci. Lu?ne ubranie, bi?uteria lub d?ugie w?osy mog?
zosta? wci?gni?te przez ruchome cz??ci.
ў Je?eli istnieje mo?liwo?? zamontowania urz?dze?
odsysaj?cych i wychwytuj?cych py?, nale?y upewni?
si?, ?e s? one pod??czone i b?d? prawid?owo u?yte.
U?ycie urz?dzenia odsysaj?cego py? mo?e zmniejszy?
zagro?enie py?ami.
Prawid?owa obs?uga i eksploatacja elektronarz?dzi
ў Nie nale?y przeci??a? urz?dzenia. Do pracy u?ywa?
nale?y elektronarz?dzia, ktуre s? do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarz?dziem pracuje si?
w danym zakresie wydajno?ci lepiej i bezpieczniej.
ў Nie nale?y u?ywa? elektronarz?dzia, ktуrego
w??cznik/wy??cznik jest uszkodzony. Elektronarz?dzie,
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 4 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
4 | Polski
ktуrego nie mo?na w??czy? lub wy??czy? jest niebezpieczne i musi zosta? naprawione.
ў Przed regulacj? urz?dzenia, wymian? osprz?tu lub po
zaprzestaniu pracy narz?dziem, nale?y wyci?gn??
wtyczk? z gniazda i/lub usun?? akumulator. Ten ?rodek
ostro?no?ci zapobiega niezamierzonemu w??czeniu si?
elektronarz?dzia.
ў Nieu?ywane elektronarz?dzia nale?y przechowywa? w
miejscu niedost?pnym dla dzieci. Nie nale?y
udost?pnia? narz?dzia osobom, ktуre go nie znaj? lub
nie przeczyta?y niniejszych przepisуw. U?ywane przez
niedo?wiadczone osoby elektronarz?dzia s? niebezpieczne.
ў Konieczna jest nale?yta konserwacja elektronarz?dzia.
Nale?y kontrolowa?, czy ruchome cz??ci urz?dzenia
dzia?aj? bez zarzutu i nie s? zablokowane, czy cz??ci nie
s? p?kni?te lub uszkodzone w taki sposуb, ktуry mia?by
wp?yw na prawid?owe dzia?anie elektronarz?dzia.
Uszkodzone cz??ci nale?y przed u?yciem urz?dzenia
odda? do naprawy. Wiele wypadkуw spowodowanych jest
przez niew?a?ciw? konserwacj? elektronarz?dzi.
ў Nale?y stale dba? o ostro?? i czysto?? narz?dzi tn?cych.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia si? narz?dzia
tn?cego, je?eli jest ono starannie utrzymane. Zadbane
narz?dzia ?atwiej si? te? prowadzi.
ў Elektronarz?dzia, osprz?t, narz?dzia pomocnicze itd.
nale?y u?ywa? zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgl?dni? nale?y przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem u?ycie
elektronarz?dzia mo?e doprowadzi? do niebezpiecznych
sytuacji.
Serwis
ў Napraw? elektronarz?dzia nale?y zleci? jedynie
wykwalifikowanemu fachowcowi i przy u?yciu
oryginalnych cz??ci zamiennych. To gwarantuje, ?e
bezpiecze?stwo urz?dzenia zostanie zachowane.
Wskazуwki dotycz?ce
bezpiecze?stwa pracy z wyrzynarkami
ў Podczas wykonywania prac, przy ktуrych narz?dzie
robocze mog?oby natrafi? na ukryte przewody
elektryczne lub na w?asny przewуd zasilaj?cy,
elektronarz?dzie nale?y trzyma? za izolowane
powierzchnie r?koje?ci. Kontakt z przewodem sieci
zasilaj?cej mo?e spowodowa? przekazanie napi?cia na
cz??ci metalowe elektronarz?dzia, co mog?oby
spowodowa? pora?enie pr?dem elektrycznym.
Dalsze wskazуwki bezpiecze?stwa i
pracy
ў R?ce nale?y trzyma? z daleka od zakresu ci?cia. Nie
wsuwa? ich pod obrabiany przedmiot. Przy kontakcie z
brzeszczotem istnieje niebezpiecze?stwo zranienia si?.
ў Elektronarz?dzie uruchomi? przed zetkni?ciem freza z
materia?em. W przeciwnym wypadku istnieje
2 609 005 187 | (11.7.11)
niebezpiecze?stwo odrzutu, gdy u?yte narz?dzie zablokuje
si? w obrabianym przedmiocie.
ў Nale?y uwa?a?, by stopka podczas ci?cia by?a
bezpiecznie na?o?ona. Zablokowany brzeszczot mo?e si?
z?ama? lub doprowadzi? do odrzutu.
ў Po zako?czeniu pracy nale?y elektronarz?-dzie
wy??czy?. Brzeszczot mo?na wyprowadzi? z
obrabianego materia?u wtedy, gdy znajduje si? on w
bezruchu. W ten sposуb uniknie si? odrzutu i mo?na
od?o?y? bezpiecznie elektronarz?dzie.
ў Stosowa? nale?y wy??cznie nieuszkodzone
brzeszczoty, znajduj?ce si? w nienagannym stanie
technicznym. Wygi?te lub nieostre brzeszczoty mog? si?
z?ama?, mie? negatywny wp?yw na lini? ci?cia, a tak?e
spowodowa? odrzut.
ў Nie nale?y hamowa? brzeszczotu po wy??czeniu
bocznym naciskiem. Brzeszczot mo?e zosta?
uszkodzony, z?ama? si? lub spowodowa? reakcj? zwrotn?.
ў Nale?y u?ywa? odpowiednich przyrz?dуw
poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych
przewodуw zasilaj?cych lub poprosi? o pomoc zak?ady
miejskie. Kontakt z przewodami znajduj?cymi si? pod
napi?ciem mo?e doprowadzi? do powstania po?aru lub
pora?enia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu
gazowego mo?e doprowadzi? do wybuchu. Wnikni?cie do
przewodu wodoci?gowego powoduje szkody rzeczowe lub
mo?e spowodowa? pora?enie elektryczne.
ў Nale?y zabezpieczy? obrabiany przedmiot.
Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urz?dzeniu
mocuj?cym lub imadle jest bezpieczniejsze ni? trzymanie
go w r?ku.
ў Przed od?o?eniem elektronarz?dzia, nale?y poczeka?,
a? znajdzie si? ono w bezruchu. Narz?dzie robocze mo?e
si? zablokowa? i doprowadzi? do utraty kontroli nad
elektronarz?dziem.
ў Przed wszystkimi pracami przy elektronarz?dziu
nale?y wyci?gn?? wtyczk? z gniazda.
ў Nale?y oczy?ci? chwyt brzeszczotu przed jego
zamocowaniem. Zabrudzony chwyt nie daje si?
bezpiecznie zamocowa?.
ў Nale?y skontrolowa?, czy brzeszczot jest dobrze
osadzony. Lu?ny brzeszczot mo?e wypa?? i zrani?
obs?uguj?cego.
ў Brzeszczot nie powinien by? d?u?szy ni? wymaga tego
zaplanowane ci?cie. Do ci?? o bardzo ma?ych
promieniach krzywizn nale?y stosowa? w?ski
brzeszczot.
ў Je?eli przy prуbie wyj?cia brzeszczot jest zakleszczony,
nale?y lekko docisn?? uchwyt do brzeszczotуw do przodu
(maks o 2 mm).
ў Py?y niektуrych materia?уw, na przyk?ad pow?ok
malarskich z zawarto?ci? o?owiu, niektуrych gatunkуw
drewna, minera?уw lub niektуrych rodzajуw metalu,
mog? stanowi? zagro?enie dla zdrowia, a tak?e
wywo?ywa? reakcje alergiczne, schorzenia drуg
oddechowych i/lub prowadzi? do zachorowa? na raka.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 5 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Polski | 5
Materia?y, zawieraj?ce azbest mog? by? obrabiane jedynie
przez odpowiednio przeszkolony personel.
– W razie mo?liwo?ci nale?y stosowa? odsysanie py?u
dostosowane do rodzaju obrabianego materia?u.
– Nale?y zawsze dba? o dobr? wentylacj? stanowiska
pracy.
– Zaleca si? noszenie maski przeciwpy?owej z
poch?aniaczem klasy P2.
Nale?y stosowa? si? do aktualnie obowi?zuj?cych w danym
kraju przepisуw, reguluj?cych zasady obchodzenia si? z
materia?ami przeznaczonymi do obrуbki.
ў Nale?y unika? gromadzenia si? py?u na stanowisku
pracy. Py?y mog? si? z ?atwo?ci? zapali?.
ў Nale?y zwrуci? uwag? na napi?cie sieci! Napi?cie
?rуd?a pr?du musi zgadza? si? z danymi na tabliczce
znamionowej elektronarz?dzia. Elektronarz?dzia
przeznaczone do pracy pod napi?ciem 230 V mo?na
przy??cza? rуwnie? do sieci 220 V.
ў Przymocowany do obudowy pa??k ochronny (zob.
rys. 13, str. 73) zapobiega niezamierzonemu
dotkni?ciu brzeszczotu podczas pracy. Nie nale?y go
wi?c zdejmowa?.
ў Przed przyst?pieniem do przecinania drewna, p?yt
wiуrowych, materia?уw budowlanych itp., nale?y
sprawdzi?, czy nie zawieraj? one cia? obcych, takich jak
gwo?dzie, ?ruby i in., a nast?pnie je usun??.
ў Ci?? wg??bnych nale?y dokonywa? tylko w mi?kkich
materia?ach, takich jak drewno, p?yty gipsowokartonowe itp. Do ci?? wg??bnych stosowa? nale?y
wy??cznie krуtkie brzeszczoty.
ў Ustawienia (nastawy) elektronarz?dzia nale?y na
bie??co dopasowywa? do danego rodzaju
zastosowania. Do niektуrych zastosowa?, np. do
obrуbki metali lub do ci?? po krzywiznach nale?y
zredukowa? pr?dko?? skokow?.
ў W efekcie wykonywania ci?? wzd?u?nych po linii prostej w
grubym drewnie (>40 mm) mo?liwe jest utrzymanie
nierуwnej linii ci?cia. Do ci?? precyzyjnych zaleca si? w
tym wypadku zastosowanie pilarki tarczowej firmy Bosch.
ў Obrуbki ma?ych lub cienkich przedmiotуw nale?y
zawsze dokonywa? na stabilnym pod?o?uu lub
skorzysta? ze stanowiska stacjonarnego (Bosch
PLS 300).
ў W skrajnie trudnych warunkach pracy nale?y w razie
mo?liwo?ci stosowa? stacjonarny system odsysania
py?u. Nale?y te? cz?sto przedmuchiwa? otwory
wentylacyjne i stosowa? wy??cznik ochronny
rу?nicowo-pr?dowy (FI). Podczas obrуbki metali mo?e
doj?? do osadzenia si? wewn?trz elektronarz?dzia py?u
metalicznego, mog?cego przewodzi? pr?d. Mo?e to mie?
niekorzystny wp?yw na izolacj? ochronn? elektronarz?dzia.
Symbole
zapami?ta? te symbole i ich znaczenia. W?a?ciwa
interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu
u?ytkowaniu elektronarz?dzia.
Symbol
Znaczenie
PST 700 E: Wyrzynarka z systemem
elektronicznej regulacji
zakres zaznaczony na szaro:
R?koje?? (pokryta gum?)
Nale?y w ca?o?ci przeczyta? wskazуwki bezpiecze?stwa i wszystkie
instrukcje
Przed przyst?pieniem do
jakichkolwiek czynno?ci
obs?ugowym przy elektronarz?dziu,
nale?y wyj?? wtyczk? sieciow? z
gniazda
Nale?y nosi? r?kawice ochronne
Informacja dodatkowa
Kierunek ruchu
Kierunek reakcji
nast?pna czynno??
Zabronione czynno?ci
W?a?ciwy wynik
System odsysania py?уw
Funkcja nawiewu powietrza
Uruchomienie
Wy??czenie
Blokada w??cznika/wy??cznika
Niska pr?dko?? skokowa
Nast?puj?ce symbole maj? istotne znaczenie podczas
czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Nale?y
Bosch Power Tools
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 6 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
6 | Polski
Symbol
Znaczenie
Wysoka pr?dko?? skokowa
Do ci?cia metalu nale?y wzd?u? linii
ci?cia na?o?y? ?rodek ch?odz?cy lub
smarny
P1
n0
Dane aktualne s? dla napi?cia znamionowego [U] 230 V. Przy
napi?ciach odbiegaj?cych od powy?szego i w przypadku
modeli specyficznych dla danego kraju dane te mog? si?
rу?ni?.
Nale?y zwraca? uwag? na numer katalogowy na tabliczce
znamionowej nabytego elektronarz?dzia. Nazwy handlowe
poszczegуlnych elektronarz?dzi mog? si? rу?ni?.
Numer katalogowy (10 cyfrowy)
Deklaracja zgodno?ci
Moc znamionowa
Cz?stotliwo?? skoku na biegu
ja?owym
maks. g??boko?? ci?cia
O?wiadczamy z pe?n? odpowiedzialno?ci?, ?e produkt,
przedstawiony w „Dane techniczne“, odpowiada
wymaganiom nast?puj?cych norm i dokumentуw
normatywnych: EN 60745 – zgodnie z wymaganiami
dyrektyw: 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Drewno
Aluminium
Metal
P?yta wiуrowa
/II
LpA
LwA
K
ah
Ci??ar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01/2003
Symbol klasy ochronnej II
(ca?kowita izolacja)
Poziom ci?nienia akustycznego
Poziom nat??enia d?wi?ku
Niepewno??
Warto?ci ??czne drga?
Zakres dostawy
Wyrzynarka.
System „Cut Control“ do ?ledzenia zaznaczonej linii ci?cia,
os?ona przeciwodpryskowa, narz?dzia robocze i pozosta?y
osprz?t ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji
u?ytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy.
Kompletny asortyment osprz?tu mo?na znale?? w naszym
katalogu osprz?tu.
U?ycie zgodne z przeznaczeniem
Urz?dzenie przeznaczone jest do wykonywania ci?? i
wykrojуw w drewnie, tworzywach sztucznych, metalu,
p?ytach ceramicznych i gumie na sta?ym pod?o?u.
Przystosowane jest do wykonywanie ci?? prostych i
ukosowych, pod k?tem do 45°. Nale?y wzi?? pod uwag?
zalecenia dotycz?ce brzeszczotуw.
Dane techniczne
Dane Techniczne produktu zebrane zosta?y w tabelce,
umieszczonej na stronie 66 niniejszej instrukcji eksploatacji.
2 609 005 187 | (11.7.11)
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Informacja na temat ha?asu i wibracji
Warto?ci pomiarowe produktu zebrane zosta?y w tabelce,
umieszczonej na stronie 66 niniejszej instrukcji eksploatacji.
Warto?ci ??czne ha?asu i drga? (suma wektorowa z trzech
kierunkуw) oznaczone zosta?y zgodnie z EN 60745.
Podany w niniejszej instrukcji poziom drga? pomierzony
zosta? zgodnie z okre?lon? przez norm? EN 60745 procedur?
pomiarow? i mo?e zosta? u?yty do porуwnywania
elektronarz?dzi. Mo?na go te? u?y? do wst?pnej oceny
ekspozycji na drgania.
Podany poziom drga? jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowa? elektronarz?dzia. Je?eli
elektronarz?dzie u?yte zostanie do innych zastosowa? lub z
innymi narz?dziami roboczymi, a tak?e je?li nie b?dzie
wystarczaj?co konserwowane, poziom drga? mo?e odbiega?
od podanego. Podane powy?ej przyczyny mog? spowodowa?
podwy?szenie ekspozycji na drgania podczas ca?ego czasu
pracy.
Aby dok?adnie oceni? ekspozycj? na drgania, trzeba wzi??
pod uwag? tak?e okresy, gdy urz?dzenie jest wy??czone, lub
gdy jest wprawdzie w??czone, ale nie jest u?ywane do pracy.
W ten sposуb ??czna (obliczana na pe?ny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania mo?e okaza? si? znacznie ni?sza.
Nale?y wprowadzi? dodatkowe ?rodki bezpiecze?stwa,
maj?ce na celu ochron? operatora przed skutkami ekspozycji
na drgania, np.: konserwacja elektronarz?dzia i narz?dzi
roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury r?k,
ustalenie kolejno?ci operacji roboczych.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 7 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
?esky | 7
Monta? i praca
Planowane dzia?anie
Monta? brzeszczotu
Demonta? brzeszczotu
Dopasowanie po?o?enia rolki
prowadz?cej
Monta? os?ony przeciwodpryskowej
Monta? i zastosowanie systemu
kontroli linii ci?cia „Cut Control“
Pod??czanie systemu odsysania
Ustawianie k?ta uciosu
W??czanie funkcji wydmuchu wiуrуw
W??czanie/wy??czanie
Elektronarz?dzie mo?na przyk?ada?
do obrabianego materia?u tylko w
stanie w??czonym
Ci?cie wg??bne
Smarowanie podczas obrуbki metali
Wybуr osprz?tu
Rysunek
1
2
Strona
67
67
3
4
67
68
5
6
7
8
9
68
69
69–70
70
71
10
11
12
–
71
72
72
74–75
Konserwacja i czyszczenie
ў Aby mуc efektywnie i bezpiecznie pracowa?, nale?y
zawsze utrzymywa? elektronarz?dzie, jego otwory
wentylacyjne jak rуwnie? uchwyt narz?dziowy
w czysto?ci.
Nale?y regularnie czy?ci? uchwyt brzeszczotu. W tym celu
nale?y brzeszczot wyj?? z elektronarz?dzia, a
elektronarz?dzie ostuka? lekko, uderzaj?c p?yt? podstawy o
p?ask? powierzchni?.
Rolk? prowadz?c? nale?y regularnie kontrolowa?. W
przypadku, gdy jest ona zu?yta, musi zosta? wymieniona
przez autoryzowany serwis firmy Bosch.
Rolk? prowadz?c? nale?y od czasu do czasu nasmarowa?
kropl? oleju (zob. rys. 14, str. 73).
Obs?uga klienta oraz doradztwo
techniczne
Ze wszystkimi pytaniami, dotycz?cymi naprawy i konserwacji
nabytego produktu oraz dost?pu do cz??ci zamiennych
prosimy zwraca? si? do punktуw obs?ugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o cz??ciach zamiennych mo?na
znale?? pod adresem:
www.bosch-pt.com
Zespу? doradztwa technicznego firmy Bosch s?u?y pomoc? w
razie pyta? zwi?zanych z zakupem produktu, jego
zastosowaniem oraz regulacj? urz?dze? i osprz?tu.
Przy wszystkich zg?oszeniach oraz zamуwieniach cz??ci
zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru
katalogowego elektronarz?dzia zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej.
Bosch Power Tools
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarz?dzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: [email protected]
Infolinia Dzia?u Elektronarz?dzi: +48 (801) 100 900
(w cenie po??czenia lokalnego)
E-Mail: [email protected]
www.bosch.pl
Usuwanie odpadуw
Elektronarz?dzia, osprz?t i opakowanie nale?y podda?
utylizacji zgodnie z obowi?zuj?cymi zasadami ochrony
?rodowiska.
Nie wolno wyrzuca? elektronarz?dzi do odpadуw z
gospodarstwa domowego!
Tylko dla pa?stw nale??cych do UE:
Zgodnie z europejsk? wytyczn?
2002/96/WE o starych, zu?ytych
narz?dziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie
krajowym, wyeliminowane niezdatne do
u?ycia elektronarz?dzia nale?y zbiera?
osobno i doprowadzi? do ponownego u?ytkowania zgodnego
z zasadami ochrony ?rodowiska.
Zastrzega si? prawo dokonywania zmian.
?esky
Vљeobecnб varovnб upozorn?nн pro
elektronб?adн
VAROVБNН ?t?te vљechna varovnб upozorn?nн a
pokyny. Zanedbбnн p?i dodrћovбnн
varovnэch upozorn?nн a pokyn? mohou mнt za nбsledek zбsah
elektrickэm proudem, poћбr a/nebo t?ћkб poran?nн.
Vљechna varovnб upozorn?nн a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovnэch upozorn?nнch pouћitэ pojem „elektronб?adн“ se
vztahuje na elektronб?adн provozovanй na el. sнti (se sн?ovэm
kabelem) a na elektronб?adн provozovanй na akumulбtoru
(bez sн?ovйho kabelu).
Bezpe?nost pracovnнho mнsta
ў Udrћujte Vaљe pracovnн mнsto ?istй a dob?e osv?tlenй.
Nepo?бdek nebo neosv?tlenй pracovnн oblasti mohou vйst
k ъraz?m.
ў S elektronб?adнm nepracujte v prost?edн ohroћenйm
explozн, kde se nachбzejн ho?lavй kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronб?adн vytvб?н jiskry, kterй mohou prach
nebo pбry zapбlit.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 8 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
8 | ?esky
ў D?ti a jinй osoby udrћujte p?i pouћitн elektronб?adн
daleko od Vaљeho pracovnнho mнsta. P?i rozptэlenн
m?ћete ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrickб bezpe?nost
ў P?ipojovacн zбstr?ka elektronб?adн musн lнcovat se
zбsuvkou. Zбstr?ka nesmн bэt ћбdnэm zp?sobem
upravena. Spole?n? s elektronб?adнm s ochrannэm
uzemn?nнm nepouћнvejte ћбdnй adaptйrovй zбstr?ky.
Neupravenй zбstr?ky a vhodnй zбsuvky sniћujн riziko
zбsahu elektrickэm proudem.
ў Zabra?te kontaktu t?la s uzemn?nэmi povrchy, jako
nap?. potrubн, topenн, sporбky a chladni?ky. Je-li Vaљe
t?lo uzemn?no, existuje zvэљenй riziko zбsahu elektrickэm
proudem.
ў Chra?te stroj p?ed deљt?m a vlhkem. Vniknutн vody do
elektronб?adн zvyљuje nebezpe?н zбsahu elektrickэm
proudem.
ў Dbejte na ъ?el kabelu, nepouћнvejte jej k noљenн ?i
zav?љenн elektronб?adн nebo k vytaћenн zбstr?ky ze
zбsuvky. Udrћujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrэch
hran nebo pohyblivэch dнl? stroje. Poљkozenй nebo
spletenй kabely zvyљujн riziko zбsahu elektrickэm proudem.
ў Pokud pracujete s elektronб?adнm venku, pouћijte
pouze takovй prodluћovacн kabely, kterй jsou zp?sobilй
i pro venkovnн pouћitн. Pouћitн prodluћovacнho kabelu, jeћ
je vhodnэ pro pouћitн venku, sniћuje riziko zбsahu
elektrickэm proudem.
ў Pokud se nelze vyhnout provozu elektronб?adн ve
vlhkйm prost?edн, pouћijte proudovэ chrбni?. Nasazenн
proudovйho chrбni?e sniћuje riziko zбsahu elektrickэm
proudem.
Bezpe?nost osob
ў Bu?te pozornн, dбvejte pozor na to, co d?lбte a
p?istupujte k prбci s elektronб?adнm rozumn?.
Nepouћнvejte ћбdnй elektronб?adн pokud jste unaveni
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo lйk?. Moment
nepozornosti p?i pouћitн elektronб?adн m?ћe vйst k vбћnэm
poran?nнm.
ў Noste osobnн ochrannй pom?cky a vћdy ochrannй
brэle. Noљenн osobnнch ochrannэch pom?cek jako maska
proti prachu, bezpe?nostnн obuv s protiskluzovou podrбћkou, ochrannб p?ilba nebo sluchбtka, podle druhu
nasazenн elektronб?adн, sniћujн riziko poran?nн.
ў Zabra?te neъmyslnйmu uvedenн do provozu.
P?esv?d?te se, ћe je elektronб?adн vypnutй d?нve neћ jej
uchopнte, ponesete ?i p?ipojнte na zdroj proudu a/nebo
akumulбtor. Mбte-li p?i noљenн elektronб?adн prst na
spнna?i nebo pokud stroj p?ipojнte ke zdroji proudu
zapnutэ, pak to m?ћe vйst k ъraz?m.
ў Neћ elektronб?adн zapnete, odstra?te se?izovacн
nбstroje nebo љroubovбky. Nбstroj nebo klн?, kterэ se
nachбzн v otб?ivйm dнlu stroje, m?ћe vйst k poran?nн.
ў Vyvarujte se abnormбlnнho drћenн t?la. Zajist?te si
bezpe?nэ postoj a udrћujte vћdy rovnovбhu. Tнm m?ћete
elektronб?adн v neo?ekбvanэch situacнch lйpe kontrolovat.
2 609 005 187 | (11.7.11)
ў Noste vhodnэ od?v. Nenoste ћбdnэ volnэ od?v nebo
љperky. Vlasy, od?v a rukavice udrћujte daleko od
pohybujнcнch se dнl?. Volnэ od?v, љperky nebo dlouhй
vlasy mohou bэt zachyceny pohybujнcнmi se dнly.
ў Lze-li namontovat odsбvacн ?i zachycujнcн p?нpravky,
p?esv?d?te se, ћe jsou p?ipojeny a sprбvn? pouћity.
Pouћitн odsбvбnн prachu m?ћe snнћit ohroћenн prachem.
Sv?domitй zachбzenн a pouћнvбnн elektronб?adн
ў Stroj nep?et?ћujte. Pro svou prбci pouћijte k tomu
ur?enй elektronб?adн. S vhodnэm elektronб?adнm budete
pracovat v udanй oblasti vэkonu lйpe a bezpe?n?ji.
ў Nepouћнvejte ћбdnй elektronб?adн, jehoћ spнna? je
vadnэ. Elektronб?adн, kterй nelze zapnout ?i vypnout je
nebezpe?nй a musн se opravit.
ў Neћ provedete se?нzenн stroje, vэm?nu dнl? p?нsluљenstvн
nebo stroj odloћнte, vytбhn?te zбstr?ku ze zбsuvky
a/nebo odstra?te akumulбtor. Toto preventivnн opat?enн
zabrбnн neъmyslnйmu zapnutн elektronб?adн.
ў Uchovбvejte nepouћнvanй elektronб?adн mimo dosah
d?tн. Nenechte stroj pouћнvat osobбm, kterй se strojem
nejsou seznбmeny nebo ne?etly tyto pokyny.
Elektronб?adн je nebezpe?nй, je-li pouћнvбno nezkuљenэmi
osobami.
ў Pe?ujte o elektronб?adн sv?domit?. Zkontrolujte, zda
pohyblivй dнly stroje bezvadn? fungujн a nevzp?i?ujн se,
zda dнly nejsou zlomenй nebo poљkozenй tak, ћe je
omezena funkce elektronб?adн. Poљkozenй dнly nechte
p?ed nasazenнm stroje opravit. Mnoho ъraz? mб p?н?inu
ve љpatn? udrћovanйm elektronб?adн.
ў ?eznй nбstroje udrћujte ostrй a ?istй. Pe?liv?
oљet?ovanй ?eznй nбstroje s ostrэmi ?eznэmi hranami se
mйn? vzp?i?ujн a dajн se leh?eji vйst.
ў Pouћнvejte elektronб?adн, p?нsluљenstvн, nasazovacн
nбstroje apod. podle t?chto pokyn?. Respektujte
p?itom pracovnн podmнnky a provбd?nou ?innost.
Pouћitн elektronб?adн pro jinй neћ ur?ujнcн pouћitн m?ћe vйst
k nebezpe?nэm situacнm.
Servis
ў Nechte Vaљe elektronб?adн opravit pouze
kvalifikovanэm odbornэm personбlem a pouze s
originбlnнmi nбhradnнmi dнly. Tнm bude zajiљt?no, ћe
bezpe?nost stroje z?stane zachovбna.
Bezpe?nostnн upozorn?nн pro kmitacн
pily
ў Pokud provбdнte prбce, p?i kterэch m?ћe nasazovacн
nбstroj zasбhnout skrytб elektrickб vedenн nebo
vlastnн sн?ovэ kabel, pak drћte elektronб?adн na
izolovanэch plochбch rukojeti. Kontakt s vedenнm pod
nap?tнm m?ћe p?ivйst nap?tн i na kovovй dнly elektronб?adн
a vйst k ъderu elektrickэm proudem.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 9 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
?esky | 9
Dalљн bezpe?nostnн a pracovnн
upozorn?nн
ў M?jte ruce daleko od oblasti ?ezбnн. Nesahejte pod
obrobek. P?i kontaktu s pilovэm listem existuje nebezpe?н
poran?nн.
ў Elektronб?adн ve?te proti obrobku pouze zapnutй.
Jinak existuje nebezpe?н zp?tnйho rбzu, pokud se
nasazenэ nбstroj v obrobku vzp?н?н.
ў Dbejte na to, aby zбkladovб deska p?i ?ezбnн bezpe?n?
p?ilйhala. Vzp?н?enэ pilovэ list se m?ћe zlomit nebo vйst ke
zp?tnйmu rбzu.
ў Po ukon?enн pracovnнho procesu elektronб?adн
vypn?te a pilovэ list vytбhn?te z ?ezu aћ tehdy, kdyћ se
tento zastavн. Tнm zabrбnнte zp?tnйmu rбzu a
elektronб?adн m?ћete bezpe?n? odloћit.
ў Pouћнvejte pouze nepoљkozenй pilovй listy. Zprohэbanй
?i tupй pilovй listy mohou prasknout, negativn? ovliv?ovat
?ez nebo zp?sobit zp?tnэ rбz.
ў Po vypnutн nebrzd?te pilovэ list bo?nнm protitlakem.
Pilovэ list se m?ћe poљkodit, zlomit nebo zp?sobit zp?tnэ
rбz.
ў Pouћijte vhodnй detek?nн p?нstroje na vyhledбnн
skrytэch rozvodnэch vedenн nebo kontaktujte mнstnн
dodavatelskou spole?nost. Kontakt s elektrickэm
vedenнm m?ћe vйst k poћбru a ъderu elektrickэm proudem.
Poљkozenн vedenн plynu m?ћe vйst k vэbuchu. Proniknutн
do vodovodnнho potrubн zp?sobн v?cnй љkody nebo m?ћe
zp?sobit ъder elektrickэm proudem.
ў Zajist?te obrobek. Obrobek pevn? uchycenэ upнnacнm
p?нpravkem nebo sv?rбkem je drћen bezpe?n?ji neћ Vaљн
rukou.
ў Neћ jej odloћнte, po?kejte aћ se elektronб?adн zastavн.
Nasazovacн nбstroj se m?ћe vzp?н?it a vйst ke ztrбt?
kontroly nad elektronб?adнm.
ў P?ed kaћdou pracн na elektronб?adн vytбhn?te zбstr?ku
ze zбsuvky.
ў Stopku pilovйho listu p?ed nasazenнm o?ist?te.
Zne?ist?nou stopku nelze spolehliv? upevnit.
ў Zkontrolujte pilovэ list, zda je pevn? usazen. Volnэ
pilovэ list m?ћe vypadnout a poranit Vбs.
ў Pilovэ list by nem?l bэt delљн, neћ je pro danэ ?ez nutnй.
Pro ?ezбnн ъzkэch k?ivek pouћнvejte ъzkэ pilovэ list.
ў Svнrб-li se pilovэ list p?i vyjнmбnн, pak stiskn?te lehce otvor
pro pilovэ list dop?edu (max. 2 mm).
ў Prach materiбl? jako jsou nбt?ry s obsahem olova,
n?kterй druhy d?eva, nerost? a kov? mohou bэt zdravн
љkodlivй a mohou vйst k alergickэm reakcнm,
onemocn?nнm dэchacнch cest a/nebo k rakovin?.
Materiбl s obsahem azbestu sm?jн opracovбvat jen
specialistй.
– Pokud moћno pouћнvejte pro danэ materiбl vhodnй
odsбvбnн prachu.
– Pe?ujte o dobrй v?trбnн pracovnнho prostoru.
– Je doporu?eno nosit ochrannou dэchacн masku s t?нdou
filtru P2.
Dbejte ve Vaљн zemi platnэch p?edpis? pro opracovбvanй
materiбly.
Bosch Power Tools
ў Vyvarujte se usazenin prachu na pracoviљti. Prach se
m?ћe lehce vznнtit.
ў Dbejte sн?ovйho nap?tн! Nap?tн zdroje proudu musн
souhlasit s ъdaji na typovйm љtнtku elektronб?adн.
Elektronб?adн ozna?enй 230 V smн bэt provozovбno i
na 220 V.
ў Na t?lese namontovanэ ochrannэ t?men (viz
obrбzek 13, strana 73) zabra?uje neъmyslnйmu
doteku pilovйho listu b?hem pracovnнho procesu a
nesmн bэt odstran?n.
ў P?ed ?ezбnнm do d?eva, d?evot?нskovэch desek,
stavebnнch hmot atd. je zkontrolujte na cizн t?lesa jako
jsou h?ebнky, љrouby apod. a p?нpadn? tyto odstra?te.
ў Metodou zano?ovacнho ?ezбnн opracovбvejte pouze
m?kkй materiбly jako d?evo, sбdrokarton apod. Pro
zano?ovacн ?ezбnн pouћнvejte pouze krбtkй pilovй listy.
ў Nastavenн Vaљeho elektronб?adн p?izp?sobte aktuбlnн
aplikaci. Zredukujte nap?. p?i opracovбnн kovu nebo u
ъzkэch obloukovэch ?ez? po?et zdvih?.
ў U dlouhэch a p?нmэch ?ez? do silnйho d?eva (>40 mm)
m?ћe ?бra ?ezu nep?esn? ubнhat. Pro p?esnй ?ezy se v
tomto p?нpad? doporu?uje pouћitн kotou?ovй pily Bosch.
ў P?i opracovбnн malэch nebo tenkэch obrobk? vћdy
pouћijte stabilnн podklad nebo ?ezacн stanici (Bosch
PLS 300).
ў P?i extrйmnнch podmнnkбch nasazenн pouћнvejte podle
moћnosti vћdy odsбvacн za?нzenн. ?asto vyfukujte
v?tracн otvory a p?ed?a?te proudovэ chrбni? (FI). P?i
opracovбnн kov? se m?ћe uvnit? elektronб?adн usazovat
vodivэ prach. Ochrannб izolace elektronб?adн m?ћe bэt
omezena.
Symboly
Nбsledujнcн symboly majн vэznam pro ?tenн a pochopenн
nбvodu k provozu. Zapamatujte si symboly a jejich vэznam.
Sprбvnб interpretace symbol? Vбm pom?ћe elektronб?adн
lйpe a bezpe?n?ji pouћнvat.
Symbol
Vэznam
PST 700 E: P?нmo?arб pila s
regula?nн elektronikou
љed? ozna?enб oblast: rukoje?
(izolovanэ povrch rukojeti)
?t?te vљechna bezpe?nostnн
upozorn?nн a pokyny
P?ed kaћdou pracн na elektronб?adн
vytбhn?te sн?ovou zбstr?ku ze
zбsuvky
Noste ochrannй rukavice
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 10 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
10 | ?esky
Symbol
Vэznam
Dopl?kovб informace
Sm?r pohybu
Sm?r reakce
Nбsledujнcн krok ?innosti
Zakбzanй po?нnбnн
Sprбvnэ vэsledek
Odsбvбnн
Symbol
/II
LpA
LwA
K
ah
Vэznam
Hmotnost podle EPTA-Procedure
01/2003
Symbol pro t?нdu ochrany II (zcela
izolovбno)
Hladina akustickйho tlaku
Hladina akustickйho vэkonu
Nep?esnost
Celkovб hodnota vibracн
Obsah dodбvky
P?нmo?arб pila.
Kontrola ?eznй ?бry „Cut Control“, ochrana proti vytrhбvбnн
t?нsek, nasazovacн nбstroj a dalљн vyobrazenй ?i popsanй
p?нsluљenstvн nepat?н ke standardnнmu obsahu dodбvky.
Kompletnн p?нsluљenstvн naleznete v naљem programu
p?нsluљenstvн.
Ur?enй pouћitн
P?нpravek na ofukovбnн t?нsek
Zapnutн
Vypnutн
Technickб data
Aretace spнna?e
Technickб data vэrobku jsou uvedena v tabulce na stran? 66.
Ъdaje platн pro jmenovitй nap?tн [U] 230 V. U odliљnэch
nap?tн a podle zem? specifickэch provedenн se mohou tyto
ъdaje liљit.
Dbejte prosнm objednacнho ?нsla na typovйm љtнtku
Vaљeho elektronб?adн. Obchodnн ozna?enн jednotlivэch
elektronб?adн se mohou m?nit.
Malэ po?et zdvih?
Velkэ po?et zdvih?
P?i ?ezбnн kovu naneste podйl ?бry
?ezu chladнcн resp. mazacн
prost?edek
Objednacн ?нslo (10-mнstnй)
P1
n0
Stroj je na pevnэch podkladech ur?en k provбd?nн d?lнcнch
?ez? a vэ?ez? do d?eva, plastu, kovu, keramickэch desek a
pryћe. Je vhodnэ pro p?нmй a obloukovй ?ezy s ъhlem sklonu
do 45°. Dbejte doporu?enн pilovэch list?.
Jmenovitэ p?нkon
Po?et zdvih? p?i b?hu naprбzdno
max. hloubka ?ezu
D?evo
Prohlбљenн o shod?
Prohlaљujeme v plnй naљн zodpov?dnosti, ћe v odstavci
„Technickб data“ popsanэ vэrobek je v souladu s
nбsledujнcнmi normami nebo normativnнmi dokumenty:
EN 60745 podle ustanovenн sm?rnic 2004/108/ES,
2006/42/ES.
Technickб dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Hlinнk
Kov
D?evot?нskovб deska
2 609 005 187 | (11.7.11)
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 11 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Slovensky | 11
Informace o hluku a vibracнch
Zбkaznickб a poradenskб sluћba
Nam??enй hodnoty vэrobku jsou uvedeny v tabulce na
stran? 66.
Hodnoty hluku a celkovй hodnoty vibracн (vektorovэ sou?et t?н
os) zjiљt?ny podle EN 60745.
V t?chto pokynech uvedenб ъrove? vibracн byla zm??ena
podle m??нcнch metod normovanэch v EN 60745 a m?ћe bэt
pouћita pro vzбjemnй porovnбnн elektronб?adн. Hodн se i pro
p?edb?ћnэ odhad zatнћenн vibracemi.
Uvedenб ъrove? vibracн reprezentuje hlavnн pouћitн
elektronб?adн. Pokud ovљem bude elektronб?adн nasazeno pro
jinб pouћitн, s odliљnэmi nasazovacнmi nбstroji nebo s
nedostate?nou ъdrћbou, m?ћe se ъrove? vibracн liљit. To m?ћe
zatнћeni vibracemi po celou pracovnн dobu z?eteln? zvэљit.
Pro p?esnэ odhad zatнћenн vibracemi by m?ly bэt zohledn?ny
i doby, v nichћ je stroj vypnutэ nebo sice b?ћн, ale fakticky nenн
nasazen. To m?ћe zatнћeni vibracemi po celou pracovnн dobu
z?eteln? zredukovat.
Stanovte dodate?nб bezpe?nostnн opat?enн k ochran?
obsluhy p?ed ъ?inky vibracн jako nap?.: ъdrћba elektronб?adн a
nasazovacнch nбstroj?, udrћovбnн teplэch rukou, organizace
pracovnнch proces?.
Zбkaznickб sluћba zodpovн Vaљe dotazy k oprav? a ъdrћb?
Vaљeho vэrobku a tйћ k nбhradnнm dнl?m. Technickй vэkresy a
informace k nбhradnнm dнl?m naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tэm poradenskй sluћby Bosch Vбm rбd pom?ћe p?i otбzkбch
ke koupi, pouћнvбnн a nastavenн vэrobk? a p?нsluљenstvн.
P?i vљech dotazech a objednбvkбch nбhradnнch dнl? nezbytn?
prosнm uvбd?jte 10-mнstnй objednacн ?нslo podle typovйho
љtнtku elektronб?adн.
Montбћ a provoz
Cнl po?нnбnн
Nasazenн pilovйho listu
Odejmutн pilovйho listu
P?izp?sobenн polohy vodicн kladky
Montбћ ochrany proti vytrhбvбnн t?нsek
Montбћ a pouћitн kontroly ?eznй ?бry
„Cut Control“
P?ipojenн odsбvбnн
Nastavenн љikmэch ъhl?
Zapnutн p?нpravku na odfukovбnн t?нsek
Zapnutн/vypnutн
Elektronб?adн ve?te proti obrobku
pouze v zapnutйm stavu
Zano?ovacн ?ezбnн
Mazбnн u opracovбnн kovu
Volba p?нsluљenstvн
Obrбzek
1
2
3
4
Strana
67
67
67
68
5
6
7
8
9
68
69
69–70
70
71
10
11
12
–
71
72
72
74–75
Ъdrћba a ?iљt?nн
ў Elektronб?adн, v?tracн otvory a tйћ nбstrojovэ drћбk
udrћujte ?istй, abyste dob?e a bezpe?n? pracovali.
Pravideln? ?ist?te drћбk pilovйho listu. K tomu odejm?te
pilovэ list z elektronб?adн a elektronб?adн lehce vyklepejte na
rovinnou plochu.
Vodнcн kladku pravideln? kontrolujte. Je-li opot?ebovanб,
musн bэt v autorizovanйm servisnнm st?edisku Bosch
vym?n?na.
P?нleћitostn? namaћte vodicн kladku kapkou oleje (viz
obrбzek 14, strana 73).
Bosch Power Tools
Czech Republic
Robert Bosch odbytovб s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vбpence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: +420 (519) 305 700
Fax: +420 (519) 305 705
E-Mail: [email protected]
www.bosch.cz
Zpracovбnн odpad?
Elektronб?adн, p?нsluљenstvн a obaly by m?ly bэt dodбny k
op?tovnйmu zhodnocenн nepoљkozujнcнmu ћivotnн prost?edн.
Neodhazujte elektronб?adн do domovnнho odpadu!
Pouze pro zem? EU:
Podle evropskй sm?rnice 2002/96/ES o
starэch elektrickэch a elektronickэch
za?нzenнch a jejнm prosazenн v nбrodnнch
zбkonech musejн bэt uћ neupot?ebitelnб
elektronб?adн rozebranб shromбћd?na a
dodбna k op?tovnйmu zhodnocenн
nepoљkozujнcнmu ћivotnн prost?edн.
Zm?ny vyhrazeny.
Slovensky
Vљeobecnй vэstraћnй upozornenia a
bezpe?nostnй pokyny
POZOR Pre?нtajte si vљetky Vэstraћnй
upozornenia a bezpe?nostnй pokyny.
Zanedbanie dodrћiavania Vэstraћnэch upozornenн a pokynov
uvedenэch v nasledujъcom texte mфћe ma? za nбsledok zбsah
elektrickэm prъdom, spфsobi? poћiar a/alebo ?aћkй
poranenie.
Tieto Vэstraћnй upozornenia a bezpe?nostnй pokyny
starostlivo uschovajte na budъce pouћitie.
Pojem „ru?nй elektrickй nбradie“ pouћнvanэ v nasledujъcom
texte sa vz?ahuje na ru?nй elektrickй nбradie napбjanй zo
siete (s prнvodnou љnъrou) a na ru?nй elektrickй nбradie
napбjanй akumulбtorovou batйriou (bez prнvodnej љnъry).
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 12 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
12 | Slovensky
Bezpe?nos? na pracovisku
ў Pracovisko vћdy udrћiavajte ?istй a dobre osvetlenй.
Neporiadok a neosvetlenй priestory pracoviska mфћu ma?
za nбsledok pracovnй ъrazy.
ў Tэmto nбradнm nepracujte v prostredн ohrozenom
vэbuchom, v ktorom sa nachбdzajъ hor?avй kvapaliny,
plyny alebo hor?avэ prach. Ru?nй elektrickй nбradie
vytvбra iskry, ktorй by mohli prach alebo pary zapбli?.
ў Nedovo?te de?om a inэm nepovolanэm osobбm, aby sa
po?as pouћнvania ru?nйho elektrickйho nбradia
zdrћiavali v blнzkosti pracoviska. Pri odpъtanн pozornosti
zo strany inej osoby mфћete strati? kontrolu nad nбradнm.
Elektrickб bezpe?nos?
ў Zбstr?ka prнvodnej љnъry ru?nйho elektrickйho nбradia
musн pasova? do pouћitej zбsuvky. Zбstr?ku v ћiadnom
prнpade nijako neme?te. S uzemnenэm elektrickэm
nбradнm nepouћнvajte ani ћiadne zбstr?kovй adaptйry.
Nezmenenй zбstr?ky a vhodnй zбsuvky zniћujъ riziko
zбsahu elektrickэm prъdom.
ў Vyhэbajte sa telesnйmu kontaktu s uzemnenэmi
povrchovэmi plochami, ako sъ napr. rъry, vykurovacie
telesб, sporбky a chladni?ky. Keby by bolo Vaљe telo
uzemnenй, hrozн zvэљenй riziko zбsahu elektrickэm
prъdom.
ў Chrб?te elektrickй nбradie pred ъ?inkami daћ?a a
vlhkosti. Vniknutie vody do ru?nйho elektrickйho nбradia
zvyљuje riziko zбsahu elektrickэm prъdom.
ў Nepouћнvajte prнvodnъ љnъru mimo ur?enэ ъ?el na
nosenie ru?nйho elektrickйho nбradia, ani na jeho
zavesenie a zбstr?ku nevyberajte zo zбsuvky ?ahanнm
za prнvodnъ љnъru. Zabezpe?te, aby sa sie?ovб љnъra
nedostala do blнzkosti horъceho telesa, ani do kontaktu
s olejom, s ostrэmi hranami alebo pohybujъcimi sa sъ?iastkami ru?nйho elektrickйho nбradia. Poљkodenй
alebo zauzlenй prнvodnй љnъry zvyљujъ riziko zбsahu
elektrickэm prъdom.
ў Ke? pracujete s ru?nэm elektrickэm nбradнm vonku,
pouћнvajte len takй predlћovacie kбble, ktorй sъ
schvбlenй aj na pouћнvanie vo vonkajљнch priestoroch.
Pouћitie predlћovacieho kбbla, ktorэ je vhodnэ na
pouћнvanie vo vonkajљom prostredн, zniћuje riziko zбsahu
elektrickэm prъdom.
ў Ak sa nedб vyhnъ? pouћitiu ru?nйho elektrickйho
nбradia vo vlhkom prostredн, pouћite ochrannэ spнna?
pri poruchovэch prъdoch. Pouћitie ochrannйho spнna?a
pri poruchovэch prъdoch zniћuje riziko zбsahu elektrickэm
prъdom.
Bezpe?nos? osфb
ў Bu?te ostraћitэ, sъstre?te sa na to, ?o robнte a k prбci
s ru?nэm elektrickэm nбradнm pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ru?nэm elektrickэm nбradнm nikdy vtedy,
ke? ste unavenэ, alebo ke? ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Malэ okamih nepozornosti mфћe
ma? pri pouћнvanн nбradia za nбsledok vбћne poranenia.
2 609 005 187 | (11.7.11)
ў Noste osobnй ochrannй pomфcky a pouћнvajte vћdy
ochrannй okuliare. Nosenie osobnэch ochrannэch
pomфcok, ako je ochrannб dэchacia maska, bezpe?nostnб
pracovnб obuv. ochrannб prilba alebo chrбni?e sluchu,
pod?a druhu ru?nйho elektrickйho nбradia a spфsobu jeho
pouћitia zniћujъ riziko poranenia.
ў Vyhэbajte sa neъmyselnйmu uvedeniu ru?nйho
elektrickйho nбradia do ?innosti. Pred zasunutнm
zбstr?ky do zбsuvky a/alebo pred pripojenнm
akumulбtora, pred chytenнm alebo prenбљanнm ru?nйho elektrickйho nбradia sa vћdy presved?te sa, ?i je
ru?nй elektrickй nбradie vypnutй. Ak budete ma? pri prenбљanн ru?nйho elektrickйho nбradia prst na vypнna?i,
alebo ak ru?nй elektrickй nбradie pripojнte na elektrickъ
sie? zapnutй, mфћe to ma? za nбsledok nehodu.
ў Skфr ako nбradie zapnete, odstrб?te z neho
nastavovacie nбradie alebo k?ъ?e na skrutky.
Nastavovacн nбstroj alebo k?ъ?, ktorэ sa nachбdza v
rotujъcej ?asti ru?nйho elektrickйho nбradia, mфћe
spфsobi? vбћne poranenia osфb.
ў Vyhэbajte sa abnormбlnym polohбm tela. Zabezpe?te
si pevnэ postoj, a neprestajne udrћiavajte rovnovбhu.
Takto budete mфc? ru?nй elektrickй nбradie v
neo?akбvanэch situбciбch lepљie kontrolova?.
ў Pri prбci noste vhodnэ pracovnэ odev. Nenoste љirokй
odevy a nemajte na sebe љperky. Vyvarujte sa toho, aby
so Vaљe vlasy, odev a rukavice dostali do blнzkosti
rotujъcich sъ?iastok nбradia. Vo?nэ odev, dlhй vlasy
alebo љperky mфћu by? zachytenй rotujъcimi ?as?ami
ru?nйho elektrickйho nбradia.
ў Ak sa dб na ru?nй elektrickй nбradie namontova?
odsбvacie zariadenie a zariadenie na zachytбvanie
prachu, presved?te sa, ?i sъ dobre pripojenй a sprбvne
pouћнvanй. Pouћнvanie odsбvacieho zariadenia a
zariadenia na zachytбvanie prachu zniћuje riziko ohrozenia
zdravia prachom.
Starostlivй pouћнvanie ru?nйho elektrickйho
nбradia a manipulбcia s nнm
ў Ru?nй elektrickй nбradie nikdy nepre?aћujte.
Pouћнvajte takй elektrickй nбradie, ktorй je ur?enй pre
danэ druh prбce. Pomocou vhodnйho ru?nйho
elektrickйho nбradia budete pracova? lepљie a bezpe?nejљie v uvedenom rozsahu vэkonu nбradia.
ў Nepouћнvajte nikdy takй ru?nй elektrickй nбradie,
ktorй mб pokazenэ vypнna?. Nбradie, ktorй sa uћ nedб
zapnъ? alebo vypnъ?, je nebezpe?nй a treba ho zveri? do
opravy odbornнkovi.
ў Skфr ako za?nete nбradie nastavova? alebo
prestavova?, vymie?a? prнsluљenstvo alebo skфr, ako
odloћнte nбradie, vћdy vytiahnite zбstr?ku sie?ovej
љnъry zo zбsuvky. Toto preventнvne opatrenie zabra?uje
neъmyselnйmu spusteniu ru?nйho elektrickйho nбradia.
ў Nepouћнvanй ru?nй elektrickй nбradie uschovбvajte
tak, aby bolo mimo dosahu detн. Nedovo?te pouћнva?
pneumatickй nбradie osobбm, ktorй s nнm nie sъ
dфverne oboznбmenй, alebo ktorй si nepre?нtali tieto
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 13 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Slovensky | 13
Pokyny. Ru?nй elektrickй nбradie je nebezpe?nй vtedy,
ke? ho pouћнvajъ neskъsenй osoby.
ў Ru?nй elektrickй nбradie starostlivo oљetrujte.
Kontrolujte, ?i pohyblivй sъ?iastky bezchybne fungujъ
alebo ?i neblokujъ, ?i nie sъ zlomenй alebo poљkodenй
niektorй sъ?iastky, ktorй by mohli negatнvne
ovplyv?ova? sprбvne fungovanie ru?nйho elektrickйho
nбradia. Pred pouћitнm nбradia dajte poљkodenй
sъ?iastky vymeni?. Ve?a nehфd bolo spфsobenэch
nedostato?nou ъdrћbou elektrickйho nбradia.
ў Reznй nбstroje udrћiavajte ostrй a ?istй. Starostlivo
oљetrovanй reznй nбstroje s ostrэmi reznэmi hranami majъ
menљiu tendenciu k zablokovaniu a ?ahљie sa dajъ vies?.
ў Pouћнvajte ru?nй elektrickй nбradie, prнsluљenstvo,
nastavovacie nбstroje a pod. pod?a tэchto vэstraћnэch
upozornenн a bezpe?nostnэch pokynov. Pri prбci
zoh?adnite konkrйtne pracovnй podmienky a ?innos?,
ktorъ budete vykonбva?. Pouћнvanie ru?nйho
elektrickйho nбradia na inэ ъ?el ako na predpнsanй
pouћitie mфћe vies? k nebezpe?nэm situбciбm.
Servisnй prбce
ў Ru?nй elektrickй nбradie dбvajte opravova? len
kvalifikovanйmu personбlu, ktorэ pouћнva originбlne
nбhradnй sъ?iastky. Tэm sa zabezpe?н, ћe bezpe?nos?
nбradia zostane zachovanб.
Bezpe?nostnй pokyny pre priamo?iare
pнly
ў Pri vykonбvanн takej prбce, pri ktorej by mohol nбstroj
natrafi? na skrytй elektrickй vedenia alebo zasiahnu?
vlastnъ prнvodnъ љnъru nбradia, drћte nбradie len za
izolovanй plochy rukovдtн. Kontakt s elektrickэm
vedenнm, ktorй je pod napдtнm, mфћe dosta? pod napдtie aj
kovovй sъ?iastky nбradia a spфsobi? zбsah elektrickэm
prъdom.
?alљie bezpe?nostnй a pracovnй
pokyny
ў Obe ruky majte v dostato?nej vzdialenosti od priestoru
pнlenia. Nesiahajte pod obrobok. Pri kontakte s pнlovэm
listom hrozн nebezpe?enstvo vбћneho poranenia.
ў K obrobku prisъvajte elektrickй nбradie iba v
zapnutom stave. Inak hrozн v prнpade zaseknutia
pracovnйho nбstroja v obrobku nebezpe?enstvo spдtnйho
rбzu.
ў Dбvajte pozor na to, aby vodiace sane nбradia pri pнlenн
spo?ahlivo priliehali. Vzprie?enэ alebo zaseknutэ pнlovэ
list sa mфћe zlomi?, alebo vyvola? spдtnэ rбz.
ў Po skon?enн prбce ru?nй elektrickй nбradie vypnite a
pнlovэ list vyberte z rezu aћ vtedy, ke? sa elektrickй
nбradie ъplne zastavilo. Tak sa vyhnete spдtnйmu rбzu
nбradia a budete mфc? elektrickй nбradie bezpe?ne
odloћi?.
Bosch Power Tools
ў Pouћнvajte len nepoљkodenй a bezchybnй pнlovй listy.
Skrivenй alebo neostrй pнlovй listy sa mфћu zlomi? alebo
spфsobi? spдtnэ ъder ru?nйho elektrickйho nбradia.
ў Nebrzdite po vypnutн pнlovэ list bo?nэm tlakom. Pнlovэ
list by sa mohol poљkodi?, zlomi?, alebo by mohol vyvola?
spдtnэ rбz.
ў Pouћнvajte vhodnй prнstroje na vyh?adбvanie skrytэch
elektrickэm vedenн a potrubн, aby ste ich nenav?tali,
alebo sa obrб?te na miestne energetickй podniky.
Kontakt s elektrickэm vodi?om pod napдtнm mфћe
spфsobi? poћiar alebo ma? za nбsledok zбsah elektrickэm
prъdom. Poљkodenie plynovйho potrubia mфћe ma? za
nбsledok explуziu. Preniknutie do vodovodnйho potrubia
spфsobн vecnй љkody alebo mфћe ma? za nбsledok zбsah
elektrickэm prъdom.
ў Zabezpe?te obrobok. Obrobok upnutэ pomocou
upнnacieho zariadenia alebo zverбka je bezpe?nejљн ako
obrobok pridrћiavanэ rukou.
ў Po?kajte na ъplnй zastavenie ru?nйho elektrickйho
nбradia, aћ potom ho odloћte. Pracovnэ nбstroj sa mфћe
zaseknъ? a mфћe zaprн?ini? stratu kontroly nad ru?nэm
elektrickэm nбradнm.
ў Pred kaћdou prбcou na ru?nom elektrickom nбradн
vytiahnite zбstr?ku nбradia zo zбsuvky.
ў Pred montбћou stopku pнlovйho listu vy?istite.
Zne?istenб stopka sa nedб spo?ahlivo upevni?.
ў Prekontrolujte, ?i pнlovэ list dobre sedн. Vo?nejљн pнlovэ
list mфћe vypadnъ? a spфsobi? Vбm poranenie.
ў Pouћitэ pнlovэ list by nemal by? dlhљн, ako je pre
plбnovanэ druh rezu nevyhnutnй. Na rezanie ъzkych
oblъkov (oblъkov s malэm polomerom) pouћнvajte ъzky
pнlovэ list.
ў Ke? sa pri demontбћi pнlovэ list vzprie?i, potla?te upнnacн
mechanizmus pнlovйho listu trochu smerom dopredu
(max. 2 mm).
ў Rфzne druhy prachu a materiбlov, ako sъ naprнklad
nбtery s obsahom olova, niektorй druhy dreva,
minerбly a kovy, mфћu by? zdraviu љkodlivй a vyvolбva?
alergickй reakcie, spфsobova? ochorenia dэchacнch
ciest a/alebo rakovinu. Materiбl, ktorэ obsahuje azbest,
smъ opracovбva? len љpeciбlne vyљkolenн pracovnнci.
– Pouћнvajte pod?a moћnosti takй odsбvanie, ktorй je pre
danэ materiбl vhodnй.
– Postarajte sa o dobrй vetranie svojho pracoviska.
– Odporъ?ame Vбm pouћнva? ochrannъ dэchaciu masku s
filtrom triedy P2.
Dodrћiavajte aj predpisy vlastnej krajiny tэkajъce sa
konkrйtneho obrбbanйho materiбlu.
ў Vyhэbajte sa usadzovaniu prachu na Vaљom
pracovisku. Viacerй druhy prachu sa mфћu ?ahko vznie?.
ў Vљimnite si napдtie siete! Napдtie zdroja prъdu musн
ma? hodnotu zhodnъ s ъdajmi na typovom љtнtku
ru?nйho elektrickйho nбradia. Vэrobky ozna?enй pre
napдtie 230 V sa smъ pouћнva? aj s napдtнm 220 V.
ў Ochrannэ oblъk, ktorэ je umiestnenэ na telese nбradia
(pozri obrбzok 13, strana 73) zabra?uje
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 14 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
14 | Slovensky
neъmyselnйmu dotyku pнlovйho listu po?as pracovnej
?innosti nбradia a nesmie sa demontova?.
ў Pred rezanнm do dreva, drevotrieskovэch dosбk,
stavebnэch materiбlov a pod. skontrolujte vћdy, ?i sa v
nich nenachбdzajъ nejakй cudzie telieska, ako sъ klince,
skrutky a pod., a v prнpade potreby ich odstrб?te.
ў Technolуgiu pнlenia zapichovanнm pouћнvajte len pri
mдkkэch materiбloch, ako je drevo, sadrokartуn a pod.
ў Pri pнlenн zapichnutнm pouћнvajte len krбtke pнlovй
listy. Prispфsobte nastavenie svojho ru?nйho
elektrickйho nбradia prнsluљnйmu druhu pouћitia.
Naprнklad pri obrбbanн kovov alebo pri rezanн oblъkov s
malэm polomerom frekvenciu zdvihov zredukujte.
ў Pri dlhэch a rovnэch rezoch do hrubйho dreva (> 40 mm)
mфћe ?iara rezu prebieha? nepresne. Na precнzne rezy
odporъ?ame pouћi? v takomto prнpade kotъ?ovъ pнlu
Bosch.
ў Pri obrбbanн menљнch a tenљнch obrobkov pouћite vћdy
stabilnъ podloћku alebo rezaciu jednotku (Bosch
PLS 300).
ў Pri pouћнvanн za extrйmnych pracovnэch podmienok
pouћнvajte pod?a moћnosti vћdy odsбvacie zariadenie.
Vetracie љtrbiny nбradia ?astejљie prefъkajte a
zapнnajte ho cez ochrannэ spнna? pri poruchovэch
prъdoch (FI). Pri obrбbanн kovov sa mфћe vnъtri ru?nйho
elektrickйho nбradia usбdza? jemnэ dobre vodivэ prach.
To mфћe ma? negatнvny vplyv na ochrannъ izolбciu ru?nйho
elektrickйho nбradia.
Symbol
Smer reakcie
najbliћљн pracovnэ ъkon
Zakбzanэ druh manipulбcie
Sprбvny vэsledok
Odsбvanie
Zariadenie na odfukovanie triesok
Zapnutie
Vypnutie
Zaaretovanie vypнna?a
Nнzka frekvencia zdvihov
Symboly
Nasledujъce symboly sъ na ?нtanie a pochopenie tohto
Nбvodu na pouћнvanie ve?mi dфleћitй. Dobre si tieto symboly a
ich vэznamy zapamдtajte. Sprбvna interpretбcia tэchto
symbolov Vбm bude pomбha? lepљie a bezpe?nejљie pouћнva?
toto ru?nй elektrickй nбradie.
Symbol
Vysokб frekvencia zdvihov
Pri rezanн kovov naneste pozd?ћ lнnie
rezu nejakэ chladiaci resp. mastiaci
prostriedok
Vэznam
PST 700 E: Priamo?iara pнla s
regula?nou elektronikou
љedo ozna?enб oblas?: Rukovд?
(izolovanб plocha rukovдte)
Pre?нtajte si vљetky bezpe?nostnй
upozornenia a bezpe?nostnй pokyny
Vecnй ?нslo (10-miestne)
Menovitэ prнkon
Po?et vo?nobeћnэch zdvihov
max. h?bka rezu
P1
n0
Drevo
Pred kaћdou prбcou na ru?nom
elektrickom nбradн vytiahnite
zбstr?ku nбradia zo zбsuvky
Hlinнk
Kov
Pouћнvajte ochrannй pracovnй
rukavice
Dodato?nб informбcia
2 609 005 187 | (11.7.11)
Vэznam
Smer pohybu
Drevotrieskovб doska
/II
Hmotnos? pod?a EPTA-Procedure
01/2003
Symbol pre ochrannъ triedu II
(s ъplnou izolбciou)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 15 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Slovensky | 15
Symbol
LpA
LwA
K
ah
Vэznam
Hladina akustickйho tlaku
Hladina akustickйho vэkonu
Nepresnos? merania
Celkovб hodnota vibrбciн
Obsah dodбvky (zбkladnб vэbava)
Priamo?iara pнla.
Zariadenie na kontrolu ?iary rezu „Cut Control“, Schrбni?
proti vytrhбvaniu materiбlu, pracovnэ nбstroj a ?alљie
zobrazenй alebo popнsanй prнsluљenstvo nepatria do
љtandardnej zбkladnej vэbavy produktu.
Kompletnй prнsluљenstvo nбjdete v naљom programe
prнsluљenstva.
Pouћнvanie pod?a ur?enia
Toto nбradie je ur?enй na rezanie dreva, plastov, kovu,
keramickэch dosбk a gumy a na vyrezбvanie tэchto materiбlov
na pevnej podloћke. Je vhodnй na realizбciu rovnэch aj
oblъkovitэch rezov s uhlom zoљikmenia do 45°. Dodrћiavajte
odporъ?ania vэrobcu pнlovйho listu.
Technickй ъdaje
Technickй ъdaje produktu sъ uvedenй v tabu?ke na strane 66.
Tieto ъdaje platia pre menovitй napдtie [U] 230 V. V takэch
prнpadoch, ke? mб napдtie odliљnй hodnoty a pri
vyhotoveniach, ktorй sъ љpecifickй pre niektorъ krajinu, sa
mфћu tieto ъdaje odliљova?.
Vљimnite si lбskavo vecnй ?нslo na typovom љtнtku
svojho ru?nйho elektrickйho nбradia. Obchodnй nбzvy
jednotlivэch produktov sa mфћu odliљova?.
Vyhlбsenie o konformite
Na vlastnъ zodpovednos? vyhlasujeme, ћe dole popнsanэ
vэrobok „Technickй ъdaje“ sa zhoduje s nasledujъcimi
normami alebo normatнvnymi dokumentami: EN 60745
pod?a ustanovenн smernнc 2004/108/ES, 2006/42/ES.
Sъbor technickej dokumentбcie (2006/42/ES)
sa nachбdza u:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Bosch Power Tools
Informбcia o hlu?nosti/vibrбciбch
Nameranй hodnoty produktu sъ uvedenй v tabu?ke na
strane 66.
Celkovй hodnoty hluku a vibrбciн (sъ?et vektorov troch
smerov) zis?ovanй pod?a normy EN 60745.
Ъrove? kmitov uvedenб v tэchto pokynoch bola nameranб
pod?a meracieho postupu uvedenйho v norme EN 60745 a
moћno ju pouћнva? na vzбjomnй porovnбvanie rфznych typov
ru?nйho elektrickйho nбradia medzi sebou. Hodн sa aj na
predbeћnэ odhad za?aћenia vibrбciami.
Uvedenб hladina vibrбciн reprezentuje hlavnй druhy
pouћнvania tohto ru?nйho elektrickйho nбradia. Avљak v
takэch prнpadoch, ke? sa toto ru?nй elektrickй nбradie
pouћije na inй druhy pouћitia, s odliљnэmi pracovnэmi
nбstrojmi alebo sa podrobuje nedostato?nej ъdrћbe, mфћe sa
hladina za?aћenia vibrбciami od tэchto hodnфt odliљova?. To
mфћe vэrazne zvэљi? za?aћenie vibrбciami po?as celej
pracovnej doby.
Na presnэ odhad za?aћenia vibrбciami po?as ur?itйho
?asovйho ъseku prбce s nбradнm treba zoh?adni? doby, po?as
ktorэch je ru?nй elektrickй nбradie vypnutй alebo doby, ke?
nбradie sнce beћн, ale v skuto?nosti sa nepouћнva. To mфћe
vэrazne redukova? za?aћenie vibrбciami po?as celej pracovnej
doby.
Na ochranu osoby pracujъcej s nбradнm pred ъ?inkami
za?aћenia vibrбciami vykonajte ?alљie bezpe?nostnй
opatrenia, ako sъ naprнklad: ъdrћba ru?nйho elektrickйho
nбradia a pouћнvanэch pracovnэch nбstrojov, zabezpe?enie
zachovania teploty rъk, organizбcia jednotlivэch pracovnэch
ъkonov.
Montбћ a pouћнvanie
Cie? ?innosti
Vkladanie pнlovйho listu
Demontбћ pнlovйho listu
Prispфsobenie polohy vodiacej kladky
Montбћ chrбni?a proti vytrhбvaniu
materiбlu
Montбћ a pouћнvanie zariadenia na
kontrolu rezu „Cut Control“
Pripojenie odsбvania
Nastavenie uhla zoљikmenia
Zapnutie zariadenia na odfukovanie
triesok
Zapnutie/vypnutie
Privбdzajte toto ru?nй elektrickй
nбradie k obrobku len v zapnutom
stave
Pнlenie zapichnutнm (zanorenнm)
Mastenie pri obrбbanн kovovэch
obrobkov
Vo?ba prнsluљenstva
Obrбzok
1
2
3
Strana
67
67
67
4
68
5
6
7
68
69
69–70
8
9
70
71
10
11
71
72
12
–
72
74–75
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_DOKU-27302-001.fm Page 16 Monday, July 11, 2011 9:42 AM
16 | Magyar
Ъdrћba a ?istenie
ў Ru?nй elektrickй nбradie, jeho vetracie љtrbiny a
upev?ovacн mechanizmus nбstroja udrћiavajte vћdy v
?istote, aby ste mohli pracova? kvalitne a bezpe?ne.
Upнnacн mechanizmus pнlovйho listu pravidelne ?istite. Pнlovэ
list vyberte z ru?nйho elektrickйho nбradia a nбradie na rovnej
ploche z?ahka vyklepte.
Kontrolujte vodiacu kladku pravidelne. Ak je opotrebovanб,
treba ju da? vymeni? v autorizovanej servisnej opravovni.
Vodiacu kladku ob?as premastite jednou kvapkou oleja (pozri
obrбzok 14, strana 73).
Servisnй stredisko a poradenskб
sluћba pre zбkaznнkov
Servisnй stredisko Vбm odpovie na otбzky tэkajъce sa opravy
a ъdrћby Vбљho produktu ako aj nбhradnэch sъ?iastok.
Rozloћenй obrбzky a informбcie k nбhradnэm sъ?iastkam
nбjdete aj na web-strбnke:
www.bosch-pt.com
Tнm poradenskej sluћby pre zбkaznнkov Bosch Vбm rбd
pomфћe aj pri problйmoch tэkajъcich sa kъpy a nastavenia
produktov a prнsluљenstva.
Pri vљetkэch dopytoch a objednбvkach nбhradnэch sъ?iastok
uvбdzajte bezpodmiene?ne 10-miestne vecnй ?нslo uvedenй
na typovom љtнtku vэrobku.
Slovakia
Tel.: +421 (02) 48 703 800
Fax: +421 (02) 48 703 801
E-Mail: [email protected]
www.bosch.sk
Likvidбcia
Ru?nй elektrickй nбradie, prнsluљenstvo a obal treba da? na
recyklбciu љetriacu ћivotnй prostredie.
Neodhadzujte ru?nй elektrickй nбradie do komunбlneho
odpadu!
Len pre krajiny EЪ:
Pod?a Eurуpskej smernice 2002/96/ES o
starэch elektrickэch a elektronickэch
vэrobkoch a pod?a jej aplikбciн v nбrodnom
prбve sa musia uћ nepouћite?nй elektrickй
nбradia zbiera? separovane a treba ich
dбva? na recyklбciu zodpovedajъcu ochrane
ћivotnйho prostredia.
Zmeny vyhradenй.
2 609 005 187 | (11.7.11)
Magyar
Бltalбnos biztonsбgi el?нrбsok az
elektromos kйziszerszбmokhoz
FIGYELMEZTETЙS Olvassa el az цsszes
biztonsбgi figyelmeztetйst
йs el?нrбst. A kцvetkez?kben leнrt el?нrбsok betartбsбnak
elmulasztбsa бramьtйsekhez, t?zhцz йs/vagy sъlyos testi
sйrьlйsekhez vezethet.
Kйrjьk a kйs?bbi hasznбlatra gondosan ?rizze meg ezeket
az el?нrбsokat.
Az alбbb alkalmazott „elektromos kйziszerszбm” fogalom a
hбlуzati elektromos kйziszerszбmokat (hбlуzati csatlakozу
kбbellel) йs az akkumulбtoros elektromos kйziszerszбmokat
(hбlуzati csatlakozу kбbel nйlkьl) foglalja magбban.
Munkahelyi biztonsбg
ў Tartsa tisztбn йs jуl megvilбgнtott бllapotban a
munkahelyйt. A rendetlensйg йs a megvilбgнtatlan
munkaterьlet balesetekhez vezethet.
ў Ne dolgozzon a berendezйssel olyan
robbanбsveszйlyes kцrnyezetben, ahol йghet?
folyadйkok, gбzok vagy porok vannak. Az elektromos
kйziszerszбmok szikrбkat keltenek, amelyek a port vagy a
g?zцket meggyъjthatjбk.
ў Tartsa tбvol a gyerekeket йs az idegen szemйlyeket a
munkahelyt?l, ha az elektromos kйziszerszбmot
hasznбlja. Ha elvonjбk a figyelmйt, elvesztheti az uralmбt a
berendezйs felett.
Elektromos biztonsбgi el?нrбsok
ў A kйszьlйk csatlakozу dugуjбnak bele kell illeszkednie
a dugaszolуaljzatba. A csatlakozу dugуt semmilyen
mуdon sem szabad megvбltoztatni. Vйd?fцldelйssel
ellбtott kйszьlйkekkel kapcsolatban ne hasznбljon
csatlakozу adaptert. A vбltoztatбs nйlkьli csatlakozу
dugуk йs a megfelel? dugaszolу aljzatok csцkkentik az
бramьtйs kockбzatбt.
ў Kerьlje el a fцldelt felьletek, mint pйldбul csцvek,
f?t?testek, kбlyhбk йs h?t?gйpek megйrintйsйt. Az
бramьtйsi veszйly megnцvekszik, ha a teste le van fцldelve.
ў Tartsa tбvol az elektromos kйziszerszбmot az es?t?l
vagy nedvessйgt?l. Ha vнz hatol be egy elektromos
kйziszerszбmba, ez megnцveli az бramьtйs veszйlyйt.
ў Ne hasznбlja a kбbelt a rendeltetйsйt?l eltйr? cйlokra,
vagyis a szerszбmot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kбbelnйl fogva, йs sohase hъzza ki a hбlуzati csatlakozу dugуt a kбbelnйl fogva. Tartsa tбvol a kбbelt
h?forrбsoktуl, olajtуl, йles йlekt?l йs sarkoktуl йs
mozgу gйpalkatrйszekt?l. Egy megrongбlуdott vagy csomуkkal teli kбbel megnцveli az бramьtйs veszйlyйt.
ў Ha egy elektromos kйziszerszбmmal a szabad йg alatt
dolgozik, csak szabadban valу hasznбlatra
engedйlyezett hosszabbнtуt hasznбljon. A szabadban
valу hasznбlatra engedйlyezett hosszabbнtу hasznбlata
csцkkenti az бramьtйs veszйlyйt.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 17 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Magyar | 17
ў Ha nem lehet elkerьlni az elektromos kйziszerszбm
nedves kцrnyezetben valу hasznбlatбt, alkalmazzon
egy hibaбram-vйd?kapcsolуt. Egy hibaбram-vйd?kapcsolу alkalmazбsa csцkkenti az бramьtйs kockбzatбt.
Szemйlyi biztonsбg
ў Munka kцzben mindig figyeljen, ьgyeljen arra, amit
csinбl йs meggondoltan dolgozzon az elektromos
kйziszerszбmmal. Ha fбradt, ha kбbнtуszerek vagy
alkohol hatбsa alatt бll, vagy orvossбgokat vett be, ne
hasznбlja a berendezйst. Egy pillanatnyi figyelmetlensйg
a szerszбm hasznбlata kцzben komoly sйrьlйsekhez
vezethet.
ў Viseljen szemйlyi vйd?felszerelйst йs mindig viseljen
vйd?szemьveget. A szemйlyi vйd?felszerelйsek, mint
porvйd? бlarc, csъszбsbiztos vйd?cip?, vйd?sapka йs fьlvйd? hasznбlata az elektromos kйziszerszбm hasznбlata
jellegйnek megfelel?en csцkkenti a szemйlyi sйrьlйsek
kockбzatбt.
ў Kerьlje el a kйszьlйk akaratlan ьzembe helyezйsйt.
Gy?z?djцn meg arrуl, hogy az elektromos kйziszerszбm
ki van kapcsolva, miel?tt bedugnб a csatlakozу dugуt a
dugaszolуaljzatba, csatlakoztatnб az akkumulбtorcsomagot, йs miel?tt felvennй йs vinni kezdenй az
elektromos kйziszerszбmot. Ha az elektromos kйziszerszбm felemelйse kцzben az ujjбt a kapcsolуn tartja, vagy
ha a kйszьlйket bekapcsolt бllapotban csatlakoztatja az
бramforrбshoz, ez balesetekhez vezethet.
ў Az elektromos kйziszerszбm bekapcsolбsa el?tt
okvetlenьl tбvolнtsa el a beбllнtуszerszбmokat vagy
csavarkulcsokat. Az elektromos kйziszerszбm forgу
rйszeiben felejtett beбllнtуszerszбm vagy csavarkulcs
sйrьlйseket okozhat.
ў Ne becsьlje tъl цnmagбt. Kerьlje el a normбlistуl eltйr?
testtartбst, ьgyeljen arra, hogy mindig biztosan бlljon
йs az egyensъlyбt megtartsa. Нgy az elektromos
kйziszerszбm felett vбratlan helyzetekben is jobban tud
uralkodni.
ў Viseljen megfelel? ruhбt. Ne viseljen b? ruhбt vagy
йkszereket. Tartsa tбvol a hajбt, a ruhбjбt йs a
keszty?jйt a mozgу rйszekt?l. A b? ruhбt, az йkszereket
йs a hosszъ hajat a mozgу alkatrйszek magukkal
rбnthatjбk.
ў Ha az elektromos kйziszerszбmra fel lehet szerelni a
por elszнvбsбhoz йs цsszegy?jtйsйhez szьksйges
berendezйseket, ellen?rizze, hogy azok megfelel?
mуdon hozzб vannak kapcsolva a kйszьlйkhez йs rendeltetйsьknek megfelel?en m?kцdnek. A porgy?jt?
berendezйsek hasznбlata csцkkenti a munka sorбn
keletkez? por veszйlyes hatбsбt.
Az elektromos kйziszerszбmok gondos kezelйse
йs hasznбlata
ў Ne terhelje tъl a berendezйst. A munkбjбhoz csak az
arra szolgбlу elektromos kйziszerszбmot hasznбlja.
Egy alkalmas elektromos kйziszerszбmmal a megadott
teljesнtmйnytartomбnyon belьl jobban йs
biztonsбgosabban lehet dolgozni.
Bosch Power Tools
ў Ne hasznбljon olyan elektromos kйziszerszбmot,
amelynek a kapcsolуja elromlott. Egy olyan elektromos
kйziszerszбm, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszйlyes йs meg kell javнttatni.
ў Hъzza ki a csatlakozу dugуt a dugaszolуaljzatbуl
йs/vagy az akkumulбtor-csomagot az elektromos
kйziszerszбmbуl, miel?tt az elektromos
kйziszerszбmon beбllнtбsi munkбkat vйgez,
tartozйkokat cserйl vagy a szerszбmot tбrolбsra
elteszi. Ez az el?vigyбzatossбgi intйzkedйs meggбtolja a
szerszбm akaratlan ьzembe helyezйsйt.
ў A hasznбlaton kнvьli elektromos kйziszerszбmokat
olyan helyen tбrolja, ahol azokhoz gyerekek nem
fйrhetnek hozzб. Ne hagyja, hogy olyan szemйlyek
hasznбljбk az elektromos kйziszerszбmot, akik nem
ismerik a szerszбmot, vagy nem olvastбk el ezt az
ъtmutatуt. Az elektromos kйziszerszбmok veszйlyesek,
ha azokat gyakorlatlan szemйlyek hasznбljбk.
ў A kйszьlйket gondosan бpolja. Ellen?rizze, hogy a
mozgу alkatrйszek kifogбstalanul m?kцdnek-e,
nincsenek-e beszorulva, йs nincsenek-e eltцrve vagy
megrongбlуdva olyan alkatrйszek, amelyek hatбssal
lehetnek az elektromos kйziszerszбm m?kцdйsйre. A
berendezйs megrongбlуdott rйszeit a kйszьlйk
hasznбlata el?tt javнttassa meg. Sok olyan baleset
tцrtйnik, amelyet az elektromos kйziszerszбm nem
kielйgнt? karbantartбsбra lehet visszavezetni.
ў Tartsa tisztбn йs йles бllapotban a vбgуszerszбmokat.
Az йles vбgуйlekkel rendelkez? йs gondosan бpolt vбgуszerszбmok ritkбbban йkel?dnek be йs azokat kцnnyebben
lehet vezetni йs irбnyнtani.
ў Az elektromos kйziszerszбmokat, tartozйkokat,
betйtszerszбmokat stb. csak ezen el?нrбsoknak йs az
adott kйszьlйktнpusra vonatkozу kezelйsi
utasнtбsoknak megfelel?en hasznбlja. Vegye
figyelembe a munkafeltйteleket йs a kivitelezend?
munka sajбtossбgait. Az elektromos kйziszerszбm
eredeti rendeltetйsйt?l eltйr? cйlokra valу alkalmazбsa
veszйlyes helyzetekhez vezethet.
Szervнz-ellen?rzйs
ў Az elektromos kйziszerszбmot csak szakkйpzett
szemйlyzet csak eredeti pуtalkatrйszek
felhasznбlбsбval javнthatja. Ez biztosнtja, hogy az
elektromos kйziszerszбm biztonsбgos maradjon.
Biztonsбgi el?нrбsok a szъrуf?rйszek
szбmбra
ў Az elektromos kйziszerszбmot csak a szigetelt
fogantyъfelьleteknйl fogva tartsa, ha olyan munkбt
vйgez, amelynek sorбn a betйtszerszбm feszьltsйg
alatt бllу, kнvьlr?l nem lбthatу vezetйkekhez, vagy a
kйszьlйk sajбt hбlуzati csatlakozу kбbeljйhez йrhet. Ha
a berendezйs egy feszьltsйg alatt бllу vezetйkhez йr, az
elektromos kйziszerszбm fйmrйszei szintйn feszьltsйg alб
kerьlhetnek йs бramьtйshez vezethetnek.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 18 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
18 | Magyar
Tovбbbi biztonsбgi йs munkavйgzйsi
ъtmutatу
ў Tartsa tбvol a kezйt a f?rйszelйsi terьlett?l. Ne nyъljon
a megmunkбlбsra kerьl? munkadarab alб. Ha megйrinti
a f?rйszlapot, sйrьlйsveszйly бll fenn.
ў Az elektromos kйziszerszбmot csak bekapcsolt
бllapotban vezesse rб a megmunkбlбsra kerьl?
munkadarabra. Ellenkez? esetben fennбll egy visszarъgбs
veszйlye, ha a betйtszerszбm beйkel?dik a munkadarabba.
ў Ьgyeljen arra, hogy a alaplap a f?rйszelйs sorбn
biztosan felfekьdjцn. Egy beйkel?dцtt f?rйszlap eltцrhet,
vagy visszarъgбshoz vezethet.
ў A munkafolyamat befejezйse utбn kapcsolja ki az
elektromos kйziszerszбmot, йs a f?rйszlapot csak
azutбn emelje ki a vбgбsbуl, miutбn az teljesen leбllt.
Нgy elkerьli a kйszьlйk visszarъgбsбt, йs biztonsбgosan
leteheti az elektromos kйziszerszбmot.
ў Csak megrongбlatlan, kifogбstalan бllapotъ
f?rйszlapokat hasznбljon. A meggцrbьlt vagy йletlen
f?rйszlapok eltцrhetnek, negatнv befolyбssal lehetnek a
vбgбsra, vagy visszarъgбshoz vezethetnek.
ў A f?rйszlapot a kikapcsolбs utбn sohase fйkezze le
oldalirбnyъ nyomбssal. A f?rйszlap megrongбlуdhat,
eltцrhet, vagy egy visszarъgбshoz vezethet.
ў A rejtett vezetйkek felkutatбsбhoz hasznбljon
alkalmas fйmkeres? kйszьlйket, vagy kйrje ki a helyi
energiaellбtу vбllalat tanбcsбt. Ha egy elektromos
vezetйket a berendezйssel megйrint, ez t?zhцz йs
бramьtйshez vezethet. Egy gбzvezetйk megrongбlбsa
robbanбst eredmйnyezhet. Ha egy vнzvezetйket szakнt
meg, anyagi kбrok keletkeznek, vagy villamos бramьtйst
kaphat.
ў A megmunkбlбsra kerьl? munkadarabot megfelel?en
rцgzнtse. Egy befogу szerkezettel vagy satuval rцgzнtett
munkadarab biztonsбgosabban van rцgzнtve, mintha csak
a kezйvel tartanб.
ў Vбrja meg, amнg az elektromos kйziszerszбm teljesen
leбll, miel?tt letennй. A betйtszerszбm beйkel?dhet, йs a
kezel? elvesztheti az uralmбt az elektromos kйziszerszбm
felett.
ў Az elektromos kйziszerszбmon vйgzend? bбrmely
munka megkezdйse el?tt hъzza ki a csatlakozу dugуt a
dugaszolуaljzatbуl.
ў A behelyezйs el?tt tisztнtsa meg a f?rйszlap szбrбt. Egy
elpiszkolуdott szбrat nem lehet biztonsбgosan rцgzнteni.
ў Ellen?rizze, szorosan be van-e fogva a f?rйszlap. Egy
laza f?rйszlap kieshet йs sйrьlйseket okozhat.
ў A f?rйszlap ne legyen hosszabb, mint amire az
el?irбnyzott vбgбshoz szьksйg van. Kis sugarъ gцrbйk
vбgбsбhoz hasznбljon keskeny f?rйszlapot.
ў Ha a f?rйszlap a kivйtel sorбn beszorul, nyomja kissй el?re
(max. 2 mm-re) a f?rйszlap befogу egysйget.
2 609 005 187 | (11.7.11)
ў Egyes anyagok, mint pйldбul уlomtartalmъ festйkek,
bizonyos fafajtбk, бsvбnyok йs fйmek porai
egйszsйgkбrosнtу hatбsъak lehetnek йs allergiбs
reakciуkat, lйgъti betegsйgeket йs/vagy rбkos megbetegedйseket vбlthatnak ki. A kйszьlйkkel azbesztet
tartalmazу anyagokat csak szakembereknek szabad
megmunkбlniuk.
– A lehet?sйgek szerint hasznбljon az anyagnak megfelel?
porelszнvбst.
– Gondoskodjon a munkahely jу szell?ztetйsйr?l.
– Ehhez a munkбhoz cйlszer? egy P2 sz?r?osztбlyъ
porvйd? бlarcot hasznбlni.
A feldolgozбsra kerьl? anyagokkal kapcsolatban tartsa be
az adott orszбgban йrvйnyes el?нrбsokat.
ў Gondoskodjon arrуl, hogy a munkahelyйn ne
gy?lhessen цssze por. A porok kцnnyen
meggyulladhatnak.
ў Ьgyeljen a helyes hбlуzati feszьltsйgre! Az бramforrбs
feszьltsйgйnek meg kell egyeznie az elektromos
kйziszerszбm tнpustбblбjбn talбlhatу adatokkal. A
230 V-os berendezйseket 220 V hбlуzati feszьltsйgr?l
is szabad ьzemeltetni.
ў A hбzra felszerelt vйd?kengyel (lбsd a 13 бbrбt a 73.
oldalon) meggбtolja a f?rйszlapnak a munka sorбn valу
akaratlan megйrintйsйt, ezйrt ezt nem szabad
eltбvolнtani.
ў A fбban, faforgбcslemezekben, йpнtйsi anyagokban
stb. vйgzett f?rйszelйs el?tt ellen?rizze, nincsenek-e
idegen anyagok, pйldбul szцgek, csavarok stb. a
megmunkбlбsra kerьl? munkadarabban, йs szьksйg
esetйn tбvolнtsa el azokat.
ў Merьl? f?rйszelйssel csak puha anyagokat, mint
pйldбul fбt, gipszkartont, stb. szabad megmunkбlni. A
merьl? f?rйszelйshez csak rцvid f?rйszlapokat
hasznбljon.
ў Az elektromos kйziszerszбmot mindig a mindenkori
alkalmazбsnak megfelel?en бllнtsa be. Csцkkentse
pйldбul a fйmmegmunkбlбshoz vagy kis sugarъ gцrbйk
mentйn vйgzett vбgбshoz a lцketszбmot.
ў Vastagabb fбban (>40 mm) vйgzett hosszъ йs egyenes
vбgбsok esetйn a vбgбsi vonal pontatlan lehet. Precнz
vбgбsokhoz ebben az esetben egy Bosch-kцrf?rйszt
cйlszer? hasznбlni.
ў Kis mйret?, vagy vйkony munkadarabok
megmunkбlбsбhoz mindig hasznбljon egy stabil
alбtйtet vagy egy f?rйszбllomбst (Bosch PLS 300).
ў Nehйz ьzemeltetйsi feltйtelek esetйn lehet?sйg szerint
mindig hasznбljon egy elszнvу rendszert. Fъjja ki
gyakran a szell?z?nyнlбsokat, йs iktasson be a hбlуzati
vezetйk elй egy hibaбram vйd?kapcsolуt (FI). Fйmek
megmunkбlбsa sorбn vezet?kйpes por juthat az
elektromos kйziszerszбm belsejйbe. Ez hбtrбnyos hatбssal
lehet az elektromos kйziszerszбm vйd?szigetelйsйre.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 19 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Magyar | 19
Jelkйpes бbrбk
Jel
Az ezt kцvet? jelmagyarбzat az Ьzemeltetйsi ъtmutatу
elolvasбsбnak йs megйrtйsйnek megkцnnyнtйsйre szolgбl.
Jegyezze meg ezeket a szimbуlumokat йs jelentйsьket. A
szimbуlumok helyes interpretбlбsa segнtsйgйre lehet az
elektromos kйziszerszбm jobb йs biztonsбgosabb
hasznбlatбban.
Jel
Magyarбzat
A be-/kikapcsolу rцgzнtйse
Alacsony lцketszбm
Magas lцketszбm
Magyarбzat
PST 700 E: Szъrуf?rйsz szabбlyozу
elektronikбval
szьrke tartomбny: Fogantyъ
(szigetelt fogantyъ-felьlet)
Fйmekben vйgzett vбgбsokhoz a
megmunkбlбsra kerьl?
munkadarabra a vбgбsi vonal
mentйn vigyen fel h?t?- illetve
ken?anyagot
Megrendelйsi szбm (10-jegy?)
Olvassa el valamennyi biztonsбgi
el?нrбst йs utasнtбst
Az elektromos kйziszerszбmon
vйgzend? bбrmely munka
megkezdйse el?tt hъzza ki a
csatlakozу dugуt a dugaszolу
aljzatbуl
Viseljen vйd? keszty?t
Nйvleges felvett teljesнtmйny
Ьresjбrati lцketszбm
Legnagyobb vбgбsi mйlysйg
P1
n0
Fбban
Alumнnium
Fйm
Forgбcslemez
Kiegйszнtу informбciу
Mozgбsirбny
/II
A reakciу irбnya
kцvetkez? munkalйpйs
Tilos tevйkenysйg
Helyes eredmйny
Elszнvбs
Forgбcsfъvу berendezйs
Bekapcsolбs
Kikapcsolбs
Bosch Power Tools
LpA
LwA
K
ah
Sъly az „EPTA-Procedure 01/2003”
(2003/01 EPTA-eljбrбs) szerint
A II vйdelmi osztбly (teljesen
szigetelt kivitel) jele
Hangnyomбs-szint
Hangteljesнtmйny-szint
Szуrбs
Rezgйsi цsszйrtйk
Szбllнtmбny tartalma
Szъrуf?rйsz.
A vбgбsi vonal irбnyнtу „Cut Control”, a kiszakadбsgбtlу, a
betйtszerszбm йs a leнrбsra vagy бbrбzolбsra kerьlt tцbb
tovбbbi tartozйk nem rйsze a standard szбllнtmбnynak.
Tartozйkprogramunkban valamennyi tartozйk megtalбlhatу.
Rendeltetйsszer? hasznбlat
A kйszьlйk rцgzнtett alapra valу felfekvйs mellett fбban,
m?anyagban, fйmekben, kerбmialapokban йs gumiban
vйgzett darabolу vбgбsokra йs kivбgбsokra szolgбl. A
berendezйs a kцvetkez? sarkalуszцgig bezбrуlag egyenes йs
gцrbe vбgбsokra is alkalmazhatу: 45°. Tartsa be a
f?rйszlapokkal kapcsolatos javaslatokat.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 20 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
20 | Magyar
M?szaki adatok
Felszerelйs йs ьzemeltetйs
A termйk m?szaki adatai a 66. oldalon, a tбblбzatban
talбlhatуk.
Az adatok [U] = 230 V nйvleges feszьltsйgre vonatkoznak.
Ett?l eltйr? feszьltsйgek esetйn йs az egyes orszбgok szбmбra
kйszьlt kьlцnleges kivitelekben ezek az adatok vбltozhatnak.
Kйrjьk vegye figyelembe az elektromos kйziszerszбma
tнpustбblбjбn talбlhatу cikkszбmot. Egyes elektromos
kйziszerszбmoknak tцbb kьlцnbцz? kereskedelmi
megnevezйse is lehet.
A tevйkenysйg cйlja
A f?rйszlap behelyezйse
A f?rйszlap kivйtele
A vezet?gцrg? helyzetйnek beбllнtбsa
A kiszakadбsgбtlу felszerelйse
A vбgбsi vonal irбnyнtу „Cut Control”
felszerelйse йs hasznбlata
Az elszнvбs csatlakoztatбsa
A sarkalуszцg beбllнtбsa
A forgбcsfъvу berendezйs bekapcsolбsa
Be-/kikapcsolбs
Az elektromos kйziszerszбmot csak
bekapcsolt бllapotban tegye fel a
munkadarabra
Besьllyesztйses f?rйszelйs
Kenйs fйm megmunkбlбsa esetйn
Tartozйk kivбlasztбsa
Megfelel?sйgi nyilatkozat
Egyedьli felel?sйggel kijelentjьk, hogy a „M?szaki adatok”
alatt leнrt termйk megfelel a kцvetkez? szabvбnyoknak, illetve
irбnyadу dokumentumoknak: EN 60745 a 2004/108/EK,
2006/42/EK irбnyelveknek megfelel?en.
A m?szaki dokumentбciуja (2006/42/EK)
a kцvetkez? helyen talбlhatу:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Zaj йs vibrбciу йrtйkek
A termйk mйrt йrtйkei a 66. oldalon, a tбblбzatban talбlhatуk.
A zaj- йs rezgйsi цsszйrtйkek (a hбrom irбny vektorцsszege) az
EN 60745 szabvбnynak megfelel?en kerьltek
meghatбrozбsra.
Az ezen el?нrбsokban megadott rezgйsszint az EN 60745
szabvбnyban rцgzнtett mйrйsi mуdszerrel kerьlt
meghatбrozбsra йs az elektromos kйziszerszбmok
цsszehasonlнtбsбra ez az йrtйk felhasznбlhatу. Ez az йrtйk a
rezgйsi terhelйs ideiglenes becslйsйre is alkalmas.
A megadott rezgйsszint az elektromos kйziszerszбm f?
alkalmazбsi terьletein valу hasznбlat sorбn fellйp? йrtйk. Ha az
elektromos kйziszerszбmot mбs alkalmazбsokra, eltйr?
betйtszerszбmokkal vagy nem kielйgнt? karbantartбs mellett
hasznбljбk, a rezgйsszint a fenti йrtйkt?l eltйrhet. Ez az egйsz
munkaid?re vonatkozу rezgйsi terhelйst lйnyegesen
megnцvelheti.
A rezgйsi terhelйs pontos megbecsьlйsйhez figyelembe kell
venni azokat az id?szakokat is, amikor a berendezйs kikapcsolt
бllapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem
kerьl tйnylegesen hasznбlatra. Ez az egйsz munkaid?re
vonatkozу rezgйsi terhelйst lйnyegesen csцkkentheti.
Hozzon kiegйszнt? biztonsбgi intйzkedйseket a kezel?nek a
rezgйsek hatбsa elleni vйdelmйre, pйldбul: Az elektromos
kйziszerszбm йs a betйtszerszбmok karbantartбsa, a kezek
melegen tartбsa, a munkamenetek megszervezйse.
2 609 005 187 | (11.7.11)
Бbra
1
2
3
4
Oldal
67
67
67
68
5
6
7
8
9
68
69
69–70
70
71
10
11
12
–
71
72
72
74–75
Karbantartбs йs tisztнtбs
ў Tartsa mindig tisztбn az elektromos kйziszerszбmot, a
szell?z?nyнlбst йs a szerszбm befogу egysйget, hogy jуl
йs biztonsбgosan dolgozhasson.
Rendszeresen tisztнtsa meg a f?rйszlap befogу egysйget.
Ehhez vegye ki a f?rйszlapot az elektromos kйziszerszбmbуl,
йs egy sнk felьleten nem tъl er?s ьtйsekkel ьtцgesse ki az
elektromos szerszбmot.
Rendszeresen ellen?rizze a vezet?gцrg?t. Ha a vezet?gцrg?
elhasznбlуdott, azt egy erre felhatalmazott BoschVev?szolgбlattal ki kell cserйltetni.
Id?nkйnt kenje meg a vezet?gцrg?t egy csepp olajjal (lбsd
a 14 бbrбt a 73. oldalon).
Vev?szolgбlat йs tanбcsadбs
A vev?szolgбlat a termйke javнtбsбval йs karbantartбsбval,
valamint a pуtalkatrйszekkel kapcsolatos kйrdйsekre
szнvesen vбlaszol. A tartalйkalkatrйszekkel kapcsolatos
robbantott бbrбk йs egyйb informбciу a kцvetkez? cнmen
talбlhatуk:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vev?szolgбlat szнvesen segнt Цnnek, ha a termйkek йs
tartozйkok vбsбrlбsбval, alkalmazбsбval йs beбllнtбsбval
kapcsolatos kйrdйsei vannak.
Ha kйrdйsei vannak, vagy pуtalkatrйszeket akar megrendelni,
okvetlenьl adja meg az elektromos kйziszerszбm
tнpustбblбjбn talбlhatу 10-jegy? cikkszбmot.
Magyarorszбg
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyцmr?i ъt. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 21 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Русский | 21
Eltбvolнtбs
Az elektromos kйziszerszбmokat, a tartozйkokat йs a
csomagolбst a kцrnyezetvйdelmi szempontoknak
megfelel?en kell ъjrafelhasznбlбsra el?kйszнteni.
Ne dobja ki az elektromos kйziszerszбmokat a hбztartбsi
szemйtbe!
Csak az EU-tagorszбgok szбmбra:
Az elhasznбlt villamos йs elektronikus
berendezйsekre vonatkozу 2002/96/EK
eurуpai irбnyelvnek йs a megfelel?
orszбgos tцrvйnyekbe valу бtьltetйsйnek
megfelel?en a mбr nem hasznбlhatу
elektromos kйziszerszбmokat kьlцn цssze
kell gy?jteni йs a kцrnyezetvйdelmi szempontoknak
megfelel?en kell ъjrafelhasznбlбsra leadni.
A vбltoztatбsok joga fenntartva.
Русский
Общие указания по технике безопасности для электроинструментов
Прочтите все указания и
инструкции по технике
безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по
технике безопасности может стать причиной поражения
электрическим током, пожара и тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего
использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях
понятие «электроинструмент» распространяется на
электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром)
и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого
шнура).
Безопасность рабочего места
ў Содержите рабочее место в чистоте и хорошо
освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки
рабочего места могут привести к несчастным случаям.
ў Не работайте с этим электроинструментом во
взрывоопасном помещении, в котором находятся
горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или
пыль. Электроинструменты искрят, что может привести
к воспламенению пыли или паров.
ў Во время работы с электроинструментом не
допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и
посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять
контроль над электроинструментом.
Электробезопасность
ў Штепсельная вилка электроинструмента должна
подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае
не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте
переходные штекеры для электроинструментов с
Bosch Power Tools
защитным заземлением. Неизмененные штепсельные
вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск
поражения электротоком.
ў Предотвращайте телесный контакт с заземленными
поверхностями, как то: с трубами, элементами
отопления, кухонными плитами и холодильниками.
При заземлении Вашего тела повышается риск
поражения электротоком.
ў Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.
Проникновение воды в электроинструмент повышает
риск поражения электротоком.
ў Не разрешается использовать шнур не по
назначению, например, для транспортировки или
подвески электроинструмента, или для вытягивания
вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от
воздействия высоких температур, масла, острых
кромок или подвижных частей электроинструмента.
Поврежденный или спутанный шнур повышает риск
поражения электротоком.
ў При работе с электроинструментом под открытым
небом применяйте пригодные для этого кабелиудлинители. Применение пригодного для работы под
открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск
поражения электротоком.
ў Если невозможно избежать применения
электроинструмента в сыром помещении,
подключайте электроинструмент через устройство
защитного отключения. Применение устройства
защитного отключения снижает риск электрического
поражения.
Безопасность людей
ў Будьте внимательными, следите за тем, что Вы
делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь
в состоянии наркотического или алкогольного
опьянения или под воздействием лекарств. Один
момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
ў Применяйте средства индивидуальной защиты и
всегда защитные очки. Использование средств
индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви
на нескользящей подошве, защитного шлема или
средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида
работы с электроинструментом снижает риск получения
травм.
ў Предотвращайте непреднамеренное включение
электроинструмента. Перед подключением
электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии
электроинструмента. Удержание пальца на
выключателе при транспортировке электроинструмента
и подключение к сети питания включенного
электроинструмента чревато несчастными случаями.
ў Убирайте установочный инструмент или гаечные
ключи до включения электроинструмента.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 22 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
22 | Русский
Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся
части электроинструмента, может привести к травмам.
ў Не принимайте неестественное положение корпуса
тела. Всегда занимайте устойчивое положение и
сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете
лучше контролировать электроинструмент в
неожиданных ситуациях.
ў Носите подходящую рабочую одежду. Не носите
широкую одежду и украшения. Держите волосы,
одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут
быть затянуты вращающимися частями.
ў При наличии возможности установки
пылеотсасывающих и пылесборных устройств
проверяйте их присоединение и правильное
использование. Применение пылеотсоса может
снизить опасность, создаваемую пылью.
Применение электроинструмента и обращение
с ним
ў Не перегружайте электроинструмент. Используйте
для Вашей работы предназначенный для этого
электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном
диапазоне мощности.
ў Не работайте с электроинструментом при
неисправном выключателе. Электроинструмент,
который не поддается включению или выключению,
опасен и должен быть отремонтирован.
ў До начала наладки электроинструмента, перед
заменой принадлежностей и прекращением работы
отключайте штепсельную вилку от розетки сети
и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное
включение электроинструмента.
ў Храните электроинструменты в недоступном для
детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или
не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
ў Тщательно ухаживайте за электроинструментом.
Проверяйте безупречную функцию и ход
движущихся частей электроинструмента, отсутствие
поломок или повреждений, отрицательно влияющих
на функцию электроинструмента. Поврежденные
части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание
электроинструментов является причиной большого
числа несчастных случаев.
ў Держите режущий инструмент в заточенном и
чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие
инструменты с острыми режущими кромками реже
заклиниваются и их легче вести.
ў Применяйте электроинструмент, принадлежности,
рабочие инструменты и т.п. в соответствии с
настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.
2 609 005 187 | (11.7.11)
Использование электроинструментов для
непредусмотренных работ может привести к опасным
ситуациям.
Сервис
ў Ремонт Вашего электроинструмента поручайте
только квалифицированному персоналу и только с
применением оригинальных запасных частей. Этим
обеспечивается безопасность электроинструмента.
Указания по технике безопасности
для электролобзиков
ў При выполнении работ, при которых рабочий
инструмент может задеть скрытую электропроводку
или собственный сетевой кабель, держите
электроинструмент за изолированные ручки.
Контакт с находящейся под напряжением проводкой
может заряжать металлические части
электроинструмента и приводить к удару электрическим
током.
Другие указания по технике
безопасности и по работе
ў Не подставляйте руки в зону пиления. Не
подсовывайте руки под заготовку. При контакте с
пильным полотном возникает опасность
травмирования.
ў Подводите электроинструмент к детали только во
включенном состоянии. В противном случае
возникает опасность обратного удара при заклинивании
рабочего инструмента в детали.
ў Следите за тем, чтобы при пилении опорная плита
надежно прилегала к поверхности. Перекошенное
пильное полотно может обломаться или привести к обратному удару.
ў По окончании рабочей операции выключите
электроинструмент; вытягивайте пильное полотно
из прорези только после его полной остановки. Этим
Вы предотвратите рикошет и можете после этого без
каких-либо рисков положить электроинструмент.
ў Используйте только неповрежденные, безупречные
пильные полотна. Изогнутые или затупившиеся
пильные полотна могут переломиться, отрицательно
сказаться на качестве распила или вызвать рикошет.
ў Не затормаживайте пильное полотно после
выключения боковым прижатием. Это может
повредить пильное полотно, обломать его или привести
к рикошету.
ў Используйте соответствующие металлоискатели для
нахождения спрятанных в стене труб или проводки
или обращайтесь за справкой в местное
коммунальное предприятие. Контакт с
электропроводкой может привести к пожару и
поражению электротоком. Повреждение газопровода
может привести к взрыву. Повреждение водопровода
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 23 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Русский | 23
ведет к нанесению материального ущерба или может
вызвать поражение электротоком.
ў Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная в
зажимное приспособление или в тиски, удерживается
более надежно, чем в Вашей руке.
ў Выждите полной остановки электроинструмента и
только после этого выпускайте его из рук. Рабочий
инструмент может заесть, и это может привести к потере
контроля над электроинструментом.
ў Перед любыми манипуляциями с
электроинструментом вытаскивайте штепсель из
розетки.
ў Очищайте хвостовик пильного полотна перед
закреплением. Загрязненный хвостовик на может быть
надежно закреплен.
ў Проверьте прочную посадку пильного полотна. Не
зафиксировавшееся пильное полотно может выпасть и
ранить Вас.
ў Длина пильного полотна не должна быть больше,
чем это необходимо для предусмотренного распила.
Используйте для выполнения криволинейных
распилов узкое пильное полотно.
ў Если при изъятии пильное полотно заклинило, прижмите
слегка приемное гнездо пильного полотна вперед (макс.
на 2 мм).
ў Пыль таких материалов, как, напр.,
свинцовосодержащие лакокрасочные покрытия,
некоторые виды древесины, минералов и металла,
может нанести вред Вашему здоровью и вызвать
аллергические реакции, заболевания дыхательных
путей и/или рак. Поручайте обработку содержащего
асбест материала только специалистам.
– По возможности используйте пригодный для
материала пылеотсос.
– Хорошо проветривайте рабочее место.
– Рекомендуется пользоваться респираторной маской
с фильтром класса Р2.
Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания
для обрабатываемых материалов.
ў Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль
может легко воспламеняться.
ў Учитывайте напряжение сети! Напряжение
источника тока должно соответствовать данным на
заводской табличке электроинструмента.
Электроинструменты на 230 В могут работать также
и при напряжении 220 В.
ў Защитная скоба на корпусе (см. рис. 13, стр. 73)
защищает от случайного прикосновения к пильному
полотну во время рабочей операции, ее нельзя
снимать.
ў Перед распиливанием древесины,
древесностружечных плит, строительных
материалов и т.д. проверяйте их на предмет наличия
гвоздей, шурупов и т.д. и при необходимости
удаляйте их.
Bosch Power Tools
ў Распиливайте с утапливанием только мягкие
материалы, напр., древесину, гипсокартон и т. п. Для
распиловки с утапливанием пильного полотна
используйте только короткие пильные полотна.
ў Настраивайте электроинструмент в соответствии с
конкретной областью применения. Напр., при
обработке металлов или при криволинейном
распиливании с узким радиусом, уменьшайте
частоту ходов.
ў При распиловке толстых и длинных деревянных заготовок
и прямолинейной распиловке толстой древесины
(>40 мм) линия распила может быть неточной. Для
точной распиловки мы рекомендуем в таком случае
использовать дисковую пилу производства Bosch.
ў При обработке небольших или тонких заготовок
всегда используйте стабильную опору или пильную
станцию (Bosch PLS 300).
ў При экстремальных условиях работы всегда
используйте по возможности отсасывающее
устройство. Часто продувайте вентиляционные щели
и подключайте электроинструмент через устройство
защитного отключения (УЗО). При обработке металлов
внутри электроинструмента может откладываться
токопроводящая пыль. Это может иметь негативное
воздействие на защитную изоляцию электроинструмента.
Символы
Следующие символы помогут Вам при чтении и понимании
руководства по эксплуатации. Запомните символы и их
значение. Правильная интерпретация символов поможет
Вам правильнее и надежнее работать с
электроинструментом.
Символ
Значение
PST 700 E: Лобзик с электронным
регулятором
участок, обозначенный серым
цветом: рукоятка
(с изолированной поверхностью)
Ознакомьтесь со всеми
указаниями по технике
безопасности и инструкциями
Перед любыми работами с
электроинструментом
вытаскивайте штепсель из розетки
Надевайте защитные рукавицы
Дополнительная информация
Направление движения
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 24 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
24 | Русский
Символ
Значение
Направление реакции
Следующее действие
Запрещенное действие
Правильный результат
Отсасывающее устройство
Устройство для сдувания стружки
Включение
Выключение
Фиксация выключателя
Символ
LpA
LwA
K
ah
Значение
Уровень звукового давления
Уровень звуковой мощности
Погрешность
Суммарное значение вибрации
Комплект поставки
Лобзик.
Устройство контроля линии распила «Cut Control», защита
от вырывания материала, рабочий инструмент и другие
изображенные или описанные принадлежности не входят в
стандартный комплект поставки.
Полный набор принадлежностей Вы найдете в нашем
ассортименте принадлежностей.
Применение по назначению
Электроинструмент предназначен для выполнения на
прочной опоре продольных распилов и вырезов в
древесине, синтетическом материале, металле,
керамических плитах и резине. Он пригоден для
выполнения прямых и криволинейных резов с углом
наклона до 45°. Учитывайте рекомендации по применению
пильных полотен.
Малая частота ходов
Технические данные
Большая частота ходов
При распиливании металла
наносите вдоль линии
распиливания охлаждающую или
смазывающую жидкость
Товарный номер (10-значный)
Технические данные электроинструмента приведены в
таблице на стр. 66.
Параметры указаны для номинального напряжения [U]
230 В. При других значениях напряжения, а также в
специфическом для страны исполнении инструмента
возможны иные параметры.
Пожалуйста, учитывайте товарный номер на заводской
табличке Вашего электроинструмента. Торговые названия
отдельных электроинструментов могут различаться.
Заявление о соответствии
Ном. потребляемая мощность
Частота холостого хода
Глубина резания, макс.
P1
n0
Древесина
Алюминий
Металл
Древесно-стружечная плита
/II
2 609 005 187 | (11.7.11)
Вес согласно EPTA-Procedure
01/2003
Обозначение степени защиты II
(нормальная изоляция)
С полной ответственностью мы заявляем, что описанный в
разделе «Технические данные» продукт соответствует
нижеследующим стандартам или нормативным
документам: EN 60745 согласно положениям Директив
2004/108/ЕС, 2006/42/EС.
Техническая документация (2006/42/EС):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 25 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Русский | 25
Данные по шуму и вибрации
Техобслуживание и очистка
Измеренные значения для электроинструмента приведены
в таблице на стр. 66.
Суммарные величины шума и вибрации (векторная сумма
трех направлений) определены в соответствии с
EN 60745.
Указанный в настоящих инструкциях уровень вибрации
измерен по методике измерения, прописанной в стандарте
EN 60745, и может быть использован для сравнения
электроинструментов. Он пригоден также для
предварительной оценки вибрационной нагрузки.
Уровень вибрации указан для основных видов работы с
электроинструментом. Однако если электроинструмент
будет использован для выполнения других работ с применением рабочих инструментов, не предусмотренных
изготовителем, или техническое обслуживание не будет
отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть
иным. Это может значительно повысить вибрационную
нагрузку в течение всей продолжительности работы.
Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение
определенного временного интервала нужно учитывать
также и время, когда инструмент выключен или, хотя и
включен, но не находится в работе. Это может значительно
сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное
рабочее время.
Предусмотрите дополнительные меры безопасности для
защиты оператора от воздействия вибрации, например:
техническое обслуживание электроинструмента и рабочих
инструментов, меры по поддержанию рук в тепле,
организация технологических процессов.
ў Для качественной и надежной работы
поддерживайте электроинструмент,
вентиляционные щели и патрон в чистоте.
Регулярно очищайте гнездо пильного полотна. Для этого
выньте пильное полотно из электроинструмента и слега
постучите электроинструментом по ровной поверхности.
Регулярно проверяйте направляющий ролик . Изношенный
ролик должен быть заменен в авторизованной сервисной
мастерской для электроинструментов Bosch.
Время от времени смазывайте направляющий ролик
каплей масла (см. рис. 14, стр. 73).
Монтаж и эксплуатация
Действие
Установка пильного полотна
Изъятие пильного полотна
Подгонка положения
направляющего ролика
Монтаж защиты от вырывания
материала
Монтаж и использование
устройства контроля линии
распила «Cut Control»
Подключение отсасывающего
устройства
Настройка угла распила
Включение устройства для
сдувания стружки
Включение/выключение
Подводка электроинструмента к
заготовке только во включенном
состоянии
Пиление с утапливанием
Смазка при обработке металла
Выбор принадлежностей
Bosch Power Tools
Рисунок Страница
1
67
2
67
3
67
4
68
5
68
6
7
69
69–70
8
9
70
71
10
11
12
–
71
72
72
74–75
Сервиснoe обслуживаниe и
консультация покупатeлeй
Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту
и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям.
Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы
найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив консультантов Bosch охотно поможет Вам в
вопросах покупки, применения и настройки продуктов и
принадлежностей.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей
обязательно указывайте 10-значный товарный номер по
заводской табличке электроинструмента.
Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан
Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента,
с соблюдением требований и норм изготовителя
производятся на территории всех стран только в
фирменных или авторизованных сервисных центрах
«Роберт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной
продукции опасно в эксплуатации, может привести к
ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и
распространение контрафактной продукции преследуется
по Закону в административном и уголовном порядке.
Россия
ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Академика Королева, стр. 13/5
129515, Москва
Россия
Тел.: +7 (800) 100 800 7
E-Mail: [email protected]
Полную информацию о расположении сервисных центров
Вы можете получить на официальном сайте
www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно-сервисной
службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).
Беларусь
ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 26 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
26 | Українська
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: [email protected]
Официальный сайт: www.bosch-pt.by
Казахстан
ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Сейфуллина 51
050037 г. Алматы
Казахстан
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 251 13 36
E-Mail: [email protected]
Официальный сайт: www.bosch-pt.kz
Безпека на робочому місці
ў Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте
добре освітлення робочого місця. Безлад або погане
освітлення на робочому місці можуть призвести до
нещасних випадків.
ў Не працюйте з електроприладом у середовищі, де
існує небезпека вибуху внаслідок присутності
горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади можуть
породжувати іскри, від яких може займатися пил або
пари.
ў Під час праці з електроприладом не підпускайте до
робочого місця дітей та інших людей. Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде
відвернута.
Електрична безпека
Утилизация
Отслужившие свой срок электроинструменты,
принадлежности и упаковку следует сдавать на
экологически чистую рекуперацию отходов.
Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!
Только для стран-членов ЕС:
В соответствии с европейской
директивой 2002/96/EС об
отработанных электрических и
электронных приборах и ее
претворением в национальное
законодательство отслужившие
электрические и электронные приборы нужно собирать
отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.
Возможны изменения.
ME77
Українська
Загальні застереження для
електроприладів
Прочитайте всі застереження і вказівки.
Недотримання застережень і вказівок може призвести до
ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних
травм.
Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і
вказівки.
Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях
мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з
електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без
електрокабелю).
2 609 005 187 | (11.7.11)
ў Штепсель електроприладу повинен підходити до
розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі.
Для роботи з електроприладами, що мають захисне
заземлення, не використовуйте адаптери.
Використання оригінального штепселя та належної
розетки зменшує ризик ураження електричним
струмом.
ў Уникайте контакту частин тіла із заземленими
поверхнями, як напр., трубами, батареями
опалення, плитами та холодильниками. Коли Ваше
тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження
електричним струмом.
ў Захищайте прилад від дощу і вологи. Попадання води
в електроприлад збільшує ризик ураження електричним
струмом.
ў Не використовуйте кабель для перенесення
електроприладу, підвішування або витягування
штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла,
олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються.
Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик
ураження електричним струмом.
ў Для зовнішніх робіт обов’язково використовуйте
лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх
робіт. Використання подовжувача, що розрахований на
зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним
струмом.
ў Якщо не можна запобігти використанню
електроприладу у вологому середовищі,
використовуйте пристрій захисного вимкнення.
Використання пристрою захисного вимкнення зменшує
ризик ураження електричним струмом.
Безпека людей
ў Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та
розсудливо поводьтеся під час роботи з
електроприладом. Не користуйтеся
електроприладом, якщо Ви стомлені або
знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв
або ліків. Мить неуважності при користуванні
електроприладом може призвести до серйозних травм.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 27 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Українська | 27
ў Вдягайте особисте захисне спорядження та
обов’язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання
особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не
ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.
ў Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж
ввімкнути електроприлад в електромережу або
під’єднати акумуляторну батарею, брати його в руки
або переносити, впевніться в тому, що
електроприлад вимкнутий. Тримання пальця на
вимикачі під час перенесення електроприладу або
підключення в розетку увімкнутого приладу може
призвести до травм.
ў Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть
налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.
Перебування налагоджувального інструмента або ключа
в частині приладу, що обертається, може призвести до
травм.
ў Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте
стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це
дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.
ў Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий
одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та
рукавиці до деталей приладу, що рухаються. Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть
потрапити в деталі, що рухаються.
ў Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої,
переконайтеся, щоб вони були добре під’єднані та
правильно використовувалися. Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити
небезпеки, зумовлені пилом.
Правильне поводження та користування
електроприладами
ў Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий
прилад, що спеціально призначений для відповідної
роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком
отримаєте кращі результати роботи, якщо будете
працювати в зазначеному діапазоні потужності.
ў Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим
вимикачем. Електроприлад, який не можна увімкнути
або вимкнути, є небезпечним і його треба
відремонтувати.
ў Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі,
міняти приладдя або ховати прилад, витягніть
штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну
батарею. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки
зменшують ризик випадкового запуску приладу.
ў Ховайте електроприлади, якими Ви саме не
користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте
користуватися електроприладом особам, що не
знайомі з його роботою або не читали ці вказівки. У
разі застосування недосвідченими особами прилади
несуть в собі небезпеку.
Bosch Power Tools
ў Старанно доглядайте за електроприладом.
Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно
працювали та не заїдали, не були пошкодженими або
настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на
функціонування електроприладу. Пошкоджені
деталі треба відремонтувати, перш ніж
користуватися ними знов. Велика кількість нещасних
випадків спричиняється поганим доглядом за
електроприладами.
ў Тримайте різальні інструменти нагостреними та в
чистоті. Старанно доглянуті різальні інструменти з
гострим різальним краєм менше застряють та легші в
експлуатації.
ў Використовуйте електроприлад, приладдя до нього,
робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок.
Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання
електроприладів для робіт, для яких вони не
передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.
Сервіс
ў Віддавайте свій прилад на ремонт лише
кваліфікованим фахівцям та лише з використанням
оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність
приладу на довгий час.
Вказівки з техніки безпеки для
лобзиків
ў При роботах, коли робочий інструмент може
зачепити заховану електропроводку або власний
шнур живлення, тримайте електроінструмент за
ізольовані рукоятки. Зачеплення проводки, що
знаходиться під напругою, може заряджувати також і
металеві частини електроінструмента та призводити до
удару електричним струмом.
Інші вказівки з техніки безпеки та
вказівки щодо роботи
ў Не підставляйте руки в зону розпилювання. Не
беріться рукою під оброблюваною деталлю. Контакт з
пилковим полотном чреватий пораненням.
ў Підводьте електроприлад до оброблюваної деталі
тільки увімкнутим. При застряванні електроприладу в
оброблюваній деталі існує небезпека відскакування.
ў Слідкуйте за тим, щоб під час розпилювання опорна
плита добре прилягала до заготовки. При перекосі
пилкове полотно може переламатися або призводити до
відскакування приладу.
ў Після завершення робочої операції вимкніть
електроприлад; витягуйте пилкове полотно з прорізу
лише після того, як електроприлад зупиниться. Цим
Ви уникните відскакування електроприладу і зможете
безпечно покласти його.
ў Використовуйте лише непошкоджені, бездоганні
пилкові полотна. Погнуті або затуплені пилкові полотна
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 28 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
28 | Українська
можуть переламатися, негативно вплинути на якість
розпилу або спричинити рикошет.
ў Після вимкнення не гальмуйте пилкове полотно
натискуванням збоку. Адже це може пошкодити
пилкове полотно, переламати його або призвести до
відскакування.
ў Для знаходження захованих в стіні труб або
електропроводки користуйтеся придатними
приладами або зверніться в місцеве підприємство
електро-, газо- і водопостачання. Зачеплення
електропроводки може призводити до пожежі та
ураження електричним струмом. Зачеплення газової
труби може призводити до вибуху. Зачеплення
водопроводної труби може завдати шкоду матеріальним
цінностям або призвести до ураження електричним
струмом.
ў Закріплюйте оброблюваний матеріал. За допомогою
затискного пристрою або лещат оброблюваний матеріал
фіксується надійніше ніж при триманні його в руці.
ў Перед тим, як покласти електроприлад, зачекайте,
поки він не зупиниться. Адже робочий інструмент може
зачепитися за що-небудь, що призведе до втрати
контролю над електроприладом.
ў Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.
ў Прочищайте хвостовик пиляльного полотна перед
встромленням. Забруднений хвостовик не можна
надійно закріпити.
ў Перевірте міцність посадки пилкового полотна.
Пилкове полотно, що не зафіксувалося, може випасти і
поранити Вас.
ў Пилкове полотно не повинне бути довшим, аніж це
необхідно для запланованого прорізу. Для
виконання вузьких криволінійних розпилів
використовуйте вузьке пилкове полотно.
ў Якщо при вийманні пилкове полотно заклинило,
притисніть злегка прийомне гніздо пилкового полотна
наперед (макс. на 2 мм).
ў Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбові
покриття, що містять свинець, деякі види деревини,
мінералів і металу, може бути небезпечним для
здоров’я і викликати алергійні реакції або
призводити до захворювань дихальних шляхів
та/або раку. Матеріали, що містять азбест,
дозволяється обробляти лише фахівцям.
– За можливістю використовуйте придатний для
матеріалу відсмоктувальний пристрій.
– Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.
– Рекомендується вдягати респіраторну маску з
фільтром класу P2.
Додержуйтеся приписів щодо оброблюваних матеріалів,
що діють у Вашій країні.
ў Уникайте накопичення пилу на робочому місці. Пил
може легко займатися.
ў Зважайте на напругу в мережі! Напруга джерела
струму повинна відповідати значенню, що зазначене
2 609 005 187 | (11.7.11)
на табличці з характеристиками електроприладу.
Електроприлад, що розрахований на напругу 230 В,
може працювати також і при 220 В.
ў Захисна дужка на корпусі (див. мал. 13, стор. 73)
захищає від ненавмисного доторкання до пилкового
полотна під час робочої операції, її не можна знімати.
ў Перед тим, як розпилювати деревину,
деревостружкові плити, будівельні матеріали тощо,
перевірте, чи немає в них чужорідних тіл, як напр.,
цвяхів, гвинтів/шурупів тощо, і за необхідністю
приберіть їх.
ў Розпилюйте із зануренням пилкового полотна лише
м’які матеріали, як напр., деревину, гіпсокартон і
т.п. Для розпилювання із зануренням пилкового
полотна використовуйте лише короткі пилкові
полотна.
ў Припасовуйте електроінструмент до конкретної
сфери застосування. Напр., при обробці металів або
при криволінійному розпилюванні з вузьким
радіусом, зменшуйте частоту ходів.
ў При розпилюванні товстих та довгих дерев’яних
заготовок і прямолінійному розпилюванні товстої
деревини (>40 мм) лінія розпилювання може проходити
неточно. Для точного розпилювання ми рекомендуємо
в цьому випадку користуватися дисковою пилкою
виробництва Bosch.
ў При обробці невеликих або тонких заготовок завжди
застосовуйте стабільну опору або пиляльну станцію
(Bosch PLS 300).
ў В екстремальних умовах застосування за
можливістю завжди використовуйте
відсмоктувальний пристрій. Часто продувайте
вентиляційні щілини та під’єднуйте прилад через
пристрій захисного вимкнення. При обробці металів
усередині електроприладу може осідати
електропровідний пил. Це може позначитися на захисній
ізоляції електроприладу.
Символи
Наступні символи стануть Вам в пригоді, коли Ви будете
читати та щоб зрозуміти інструкцію з експлуатації.
Запам’ятайте ці символи та їх значення. Правильне
розуміння символів допоможе Вам правильно та
небезпечно користуватися електроприладом.
Символ
Значення
PST 700 E: Лобзик з електронним
регулятором
ділянка, позначена сірим
кольором: рукоятка (з ізольованою
поверхнею)
Прочитайте всі правила з техніки
безпеки і вказівки
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 29 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Українська | 29
Символ
Значення
Перед всіма роботами витягуйте
мережний штепсель
електроприладу з розетки
Символ
Значення
Деревина
Алюміній
Метал
Вдягайте захисні рукавиці
Деревостружкова плита
Додаткова інформація
/II
Напрямок руху
Напрямок реакції
Наступний крок дії
Заборонена дія
Правильний результат
Відсмоктувальний пристрій
LpA
LwA
K
ah
Вага відповідно до EPTA-Procedure
01/2003
Символ класу захисту II (з повною
ізоляцією)
Рівень звукового тиску
Рівень звукової потужності
Похибка
Сумарне значення вібрації
Обсяг поставки
Лобзик.
Пристосування для контролю лінії розпилювання «Cut
Control», захист від виривання матеріалу, робочий
інструмент та інше зображене чи описане приладдя не
належать до стандартного обсягу поставки.
Повний набір приладдя Ви знайдете в нашому асортименті
приладдя.
Призначення приладу
Вимикання
Прилад призначений для розпилювання деревини,
пластмаси, металів, кераміки і гуми і пропилювання отворів
в цих матеріалах. Він дозволяє здійснювати як рівні, так і
закруглені пропили з кутом нахилу до 45°. Дотримуйтесь
рекомендацій стосовно використовуваних пилкових
полотен.
Фіксація вимикача
Технічні дані
Пристрій для здування стружки
Вмикання
Мала частота ходів
Велика частота ходів
Під час розпилювання металу
нанесіть уздовж лінії розпилювання
охолоджувальну або мастильну
рідину
Товарний номер (10-значний)
P1
n0
Bosch Power Tools
Ном. споживана потужність
Частота ходів на холостому ходу
Макс. глибина пропилювання
Технічні дані електроприладу наведені в таблиці на
стор. 66.
Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В.
При інших значеннях напруги, а також у специфічному для
країни виконанні можливі інші параметри.
Будь ласка, зважайте на товарний номер, зазначений на
заводській табличці Вашого електроприладу. Торговельна
назва деяких приладів може розрізнятися.
Заява про відповідність
Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що
описаний в «Технічні дані» продукт відповідає таким
нормам або нормативним документам: EN 60745 у
відповідності до положень директив 2004/108/EC,
2006/42/EC.
Технічна документація (2006/42/EС):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 30 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
30 | Українська
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strцtgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Інформація щодо шуму і вібрації
Виміряні значення електроприладу наведені в таблиці на
стор. 66.
Значення шуму та вібрації (векторна сума трьох напрямків)
визначені відповідно до EN 60745.
Зазначений в цих вказівках рівень вібрації вимірювався за
процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна
користуватися для порівняння приладів. Він придатний
також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження.
Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для
яких застосовується електроприлад. Однак при
застосуванні електроприладу для інших робіт, роботі з
іншими робочими інструментами або при недостатньому
технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути
іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом
всього інтервалу використання приладу може значно
зростати.
Для точної оцінки вібраційного навантаження треба
враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнутий
або, хоч і увімкнутий, але саме не в роботі. Це може значно
зменшити вібраційне навантаження протягом всього
інтервалу використання приладу.
Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації
працюючого з приладом, як напр.: технічне
обслуговування електроприладу і робочих інструментів,
нагрівання рук, організація робочих процесів.
Монтаж та експлуатація
Дія
Монтаж пилкового полотна
Виймання пилкового полотна
Припасування положення
напрямного ролика
Монтаж захисту від виривання
матеріалу
Монтаж та використання
пристосування для контролю лінії
розпилювання «Cut Control»
Під’єднання відсмоктувального
пристрою
Встановлення кута нахилу
Вмикання пристрою для
здування стружки
Вмикання/вимикання
2 609 005 187 | (11.7.11)
Малюнок Сторінка
1
67
2
67
3
67
4
68
5
68
6
7
69
69–70
8
9
70
71
Дія
Підведення електроприладу до
заготовки лише в увімкненому
стані
Розпилювання із занурюванням
Змащення при обробці металів
Вибір приладдя
Малюнок Сторінка
10
11
12
–
71
72
72
74–75
Технічне обслуговування і очищення
ў Для якісної і безпечної роботи тримайте електроприлад, вентиляційні отвори та патрон в чистоті.
Регулярно прочищайте посадочне місце пилкового
полотна. Для цього витягніть пилкове полотно з
електроприладу і злегка постукайте електроприладом об
рівну поверхню.
Регулярно перевіряйте напрямний ролик . Якщо він
зносився, його треба поміняти в авторизованій майстерні
електроприладів Bosch.
Час від часу змащуйте напрямний ролик краплиною масла
(див. мал. 14, стор. 73).
Cервіснa мaйcтepня i
обслуговування клiєнтiв
В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші
запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування
Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо
запчастин можна знайти за адресою:
www.bosch-pt.com
Консультанти Bosch з радістю допоможуть Вам при
запитаннях стосовно купівлі, застосування і налагодження
продуктів і приладдя до них.
При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь
ласка, обов’язково зазначайте 10-значний товарний
номер, що знаходиться на заводській табличці
електроприладу.
Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту
здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на
території всіх країн лише у фірмових або авторизованих
сервісних центрах фірми «Роберт Бош».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції
небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки
для здоров’я. Виготовлення і розповсюдження
контрафактної продукції переслідується за Законом в
адміністративному і кримінальному порядку.
Україна
ТОВ «Роберт Бош»
Cервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: +38 (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: [email protected]
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 31 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Romвn? | 31
Утилізація
Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на
екологічно чисту повторну переробку.
Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!
Лише для країн ЄС:
Відповідно до європейської директиви
2002/96/EС про відпрацьовані електро- і
електронні прилади і її перетворення в
національному законодавстві
електроприлади, що вийшли з вживання,
повинні здаватися окремо і утилізуватися
екологічно чистим способом.
Можливі зміни.
Romвn?
Indica?ii generale de avertizare pentru
scule electrice
AVERTISMENT Citi?i toate indica?iile de
avertizare ?i instruc?iunile.
Nerespectarea indica?iilor de avertizare ?i a instruc?iunilor
poate provoca electrocutare, incendii ?i/sau r?niri grave.
P?stra?i toate indica?iile de avertizare ?i instruc?iunile оn
vederea utiliz?rilor viitoare.
Termenul de „scul? electric?“ folosit оn indica?iile de
avertizare se refer? la sculele electrice alimentate de la re?ea
(cu cablu de alimentare) ?i la sculele electrice cu acumulator
(f?r? cablu de alimentare).
Siguran?a la locul de munc?
ў Men?ine?i-v? sectorul de lucru curat ?i bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la
accidente.
ў Nu lucra?i cu scula electric? оn mediu cu pericol de
explozie, оn care exist? lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice genereaz? scвntei care pot
aprinde praful sau vaporii.
ў Nu permite?i accesul copiilor ?i al altor persoane оn
timpul utiliz?rii sculei electrice. Dac? v? este distras?
aten?ia pute?i pierde controlul asupra ma?inii.
Siguran?? electric?
ў ?techerul sculei electrice trebuie s? fie potrivit prizei
electrice. Nu este оn nici un caz permis? modificarea
?techerului. Nu folosi?i fi?e adaptoare la sculele
electrice legate la p?mвnt de protec?ie. ?techerele
nemodificate ?i prizele corespunz?toare diminueaz? riscul
de electrocutare.
ў Evita?i contactul corporal cu suprafe?e legate la
p?mвnt ca ?evi, instala?ii de оnc?lzire, sobe ?i frigidere.
Exist? un risc crescut de electrocutare atunci cвnd corpul
v? este legat la p?mвnt.
Bosch Power Tools
ў Feri?i ma?ina de ploaie sau umezeal?. P?trunderea apei
оntr-o scul? electric? m?re?te riscul de electrocutare.
ў Nu schimba?i destina?ia cablului folosindu-l pentru
transportarea sau suspendarea sculei electrice ori
pentru a trage ?techerul afar? din priz?. Feri?i cablul de
c?ldur?, ulei, muchii ascu?ite sau componente aflate оn
mi?care. Cablurile deteriorate sau оncurcate m?resc riscul
de electrocutare.
ў Atunci cвnd lucra?i cu o scul? electric? оn aer liber,
folosi?i numai cabluri prelungitoare adecvate ?i pentru
mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminueaz? riscul de electrocutare.
ў Atunci cвnd nu poate fi evitat? utilizarea sculei
electrice оn mediu umed, folosi?i un оntrerup?tor
automat de protec?ie оmpotriva tensiunilor
periculoase. Оntrebuin?area unui оntrerup?tor automat de
protec?ie оmpotriva tensiunilor periculoase reduce riscul
de electrocutare.
Siguran?a persoanelor
ў Fi?i aten?i, ave?i grij? de ceea ce face?i ?i proceda?i
ra?ional atunci cвnd lucra?i cu o scul? electric?. Nu
folosi?i scula electric? atunci cвnd sunte?i obosi?i sau
v? afla?i sub influen?a drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neaten?ie оn timpul
utiliz?rii ma?inii poate duce la r?niri grave.
ў Purta?i echipament personal de protec?ie ?i
оntotdeauna ochelari de protec?ie. Purtarea
echipamentului personal de protec?ie, ca masca pentru
praf, оnc?l??minte de siguran?? antiderapant?, casca de
protec?ie sau protec?ia auditiv?, оn func?ie de tipul ?i
utilizarea sculei electrice, diminueaz? riscul r?nirilor.
ў Evita?i o punere оn func?iune involuntar?. Оnainte de a
introduce ?techerul оn priz? ?i/sau de a introduce
acumulatorul оn scula electric?, de a o ridica sau de a o
transporta, asigura?i-v? c? aceasta este oprit?. Dac?
atunci cвnd transporta?i scula electric? ?ine?i degetul pe
оntrerup?tor sau dac? porni?i scula electric? оnainte de a o
racorda la re?eaua de curent, pute?i provoca accidente.
ў Оnainte de pornirea sculei electrice оndep?rta?i
dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un
dispozitiv sau o cheie l?sat? оntr-o component? de ma?in?
care se rote?te poate duce la r?niri.
ў Evita?i o ?inut? corporal? nefireasc?. Adopta?i o pozi?ie
stabil? ?i men?ine?i-v? оntotdeauna echilibrul. Astfel
ve?i putea controla mai bine ma?ina оn situa?ii nea?teptate.
ў Purta?i оmbr?c?minte adecvat?. Nu purta?i
оmbr?c?minte larg? sau podoabe. Feri?i p?rul,
оmbr?c?mintea ?i m?nu?ile de piesele aflate оn mi?care.
Оmbr?c?mintea larg?, p?rul lung sau podoabele pot fi
prinse оn piesele aflate оn mi?care.
ў Dac? pot fi montate echipamente de aspirare ?i
colectare a prafului, asigura?i-v? c? acestea sunt
racordate ?i folosite оn mod corect. Folosirea unei
instala?ii de aspirare a prafului poate duce la reducerea
polu?rii cu praf.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 32 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
32 | Romвn?
Utilizarea ?i manevrarea atent? a sculelor
electrice
ў Nu suprasolicita?i ma?ina. Folosi?i pentru executarea
lucr?rii dv. scula electric? destinat? acelui scop. Cu
scula electric? potrivit? lucra?i mai bine ?i mai sigur оn
domeniul de putere indicat.
ў Nu folosi?i scula elecric? dac? aceasta are
оntrerup?torul defect. O scul? electric?, care nu mai
poate fi pornit? sau oprit?, este periculoas? ?i trebuie
reparat?.
ў Scoate?i ?techerul afar? din priz? ?i/sau оndep?rta?i
acumulatorul, оnainte de a executa reglaje, a schimba
accesorii sau de a pune ma?ina la o parte. Aceast?
m?sur? de prevedere оmpiedic? pornirea involuntar? a
sculei electrice.
ў P?stra?i sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor. Nu l?sa?i s? lucreze cu ma?ina persoane care
nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit
aceste instruc?iuni. Sculele electrice devin periculoase
atunci cвnd sunt folosite de persoane lipsite de
experien??.
ў Оntre?ine?i-v? scula electric? cu grij?. Controla?i dac?
componentele mobile ale sculei electrice func?ioneaz?
impecabil ?i dac? nu se blocheaz?, sau dac? exist?
piese rupte sau deteriorate astfel оncвt s? afecteze
func?ionarea sculei electrice. Оnainte de utilizare da?i la
reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a
fost оntre?inerea necorespunz?toare a sculelor electrice.
ў Men?ine?i bine ascu?ite ?i curate dispozitivele de
t?iere. Dispozitivele de t?iere оntre?inute cu grij?, cu
t?i?uri ascu?ite se оn?epenesc оn mai mic? m?sur? ?i pot fi
conduse mai u?or.
ў Folosi?i scula electric?, accesoriile, dispozitivele de
lucru etc. conform prezentelor instruc?iuni. ?ine?i cont
de condi?iile de lucru ?i de activitatea care trebuie
desf??urat?. Folosirea sculelor electrice оn alt scop decвt
pentru utiliz?rile prev?zute, poate duce la situa?ii
periculoase.
Service
ў Оncredin?a?i scula electric? pentru reparare numai
personalului de specialitate, calificat оn acest scop,
repararea f?cвndu-se numai cu piese de schimb
originale. Astfel ve?i fi siguri c? este men?inut? siguran?a
ma?inii.
Instru?iuni privind siguran?a ?i
protec?ia muncii pentru fer?straie
verticale
ў Prinde?i scula electric? de mвnerele izolate atunci cоnd
executa?i opera?ii оn cursul c?rora accesoriul poate
atinge conductori ascun?i sau propriul cordon de
alimentare. Contactul dintre accesoriu ?i un conductor
electric aflat sub tensiune poate electrocuta utilizatorul.
2 609 005 187 | (11.7.11)
Alte instruc?iuni de siguran?? ?i de
lucru
ў ?ine?i mвinile оn afara sectorului de debitare. Nu
apuca?i pe dedesubt piesa prelucrat?. Оn caz de contact
cu pвnza de fer?str?u exist? pericol de r?nire.
ў Porni?i scula electric? ?i numai dup? aceasta
conduce?i-o asupra piesei prelucrate. Оn caz contrar
exist? pericol de recul оn situa?ia оn care dispozitivul de
lucru se aga?? оn piesa prelucrat?.
ў Ave?i grij? ca talpa de fixare s? se sprijine sigur оn
timpul t?ierii. O pвnz? de fer?str?u оnclinat? gre?it se
poate rupe sau poate provoca recul.
ў Dup? terminarea procesului de lucru opri?i scula
electric? ?i scoate?i pвnza de fer?str?u afar? din
t?ietur? numai dup? ce aceasta s-a oprit. Astfel evita?i
reculul ?i pute?i pune jos scula electric? оn condi?ii de
siguran??.
ў Folosi?i numai pвnze de fer?str?u nedeteriorate,
impecabile. Pвnzele de fer?str?u оndoite sau tocite se pot
rupe ?i influen?a negativ t?ierea sau pot provoca recul.
ў Dup? oprirea ma?inii nu frвna?i pвnza de fer?str?u prin
contrapresiuni laterale. Pвnza de fer?str?u se poate
deteriora, rupe sau poate provoca un recul.
ў Folosi?i detectoare adecvate pentru a localiza
conducte de alimentare ascunse sau adresa?i-v? оn
acest scop regiei locale furnizoare de utilit??i.
Contactul cu conductorii electrici poate duce la incendiu ?i
electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate
provoca explozii. Spargerea unei conducte de ap?
cauzeaz? pagube materiale sau poate duce la
electrocutare.
ў Asigura?i piesa de lucru. O pies? de lucru fixat? cu
dispozitive de prindere sau оntr-o menghin? este ?inut? mai
sigur decвt cu mвna dumneavoastr?.
ў Оnainte de a pune jos scula electric? a?tepta?i ca
aceasta s? se opreasc? complet. Dispozitivul de lucru se
poate ag??a ?i duce la pierderea controlului asupra sculei
electrice.
ў Оnaintea oric?ror interven?ii asupra sculei electrice
scoate?i cablul de alimentare afar? din priz?.
ў Cur??a?i tija de prindere a pвnzei de fer?str?u оnainte
de montare. O tij? de prindere murdar? nu poate fi fixat?
оn condi?ii de siguran??.
ў Verifica?i dac? pвnza de fer?str?u este bine fixat?. O
pвnz? de fer?str?u cu fixare sl?bit? poate s? cad? afar? ?i
s? v? r?neasc?.
ў Pвnza de fer?str?u nu ar trebui s? fie mai lung? decвt
este necesar pentru t?ierea preconizat?. La t?ierea оn
linie curb? strвns? folosi?i o pвnz? de fer?str?u
оngust?.
ў Dac? pвnza de fer?str?u este blocat? ?i nu poate fi extras?,
оmpinge?i pu?in оnainte sistemul de prindere al pвnzei
(maximum 2 mm).
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 33 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Romвn? | 33
ў Pulberile de materiale cum sunt vopselele pe baz? de
plumb, unele sortimente de lemn, minerale ?i metale
pot fi nocive ?i provoca reac?ii alergice, afec?iuni ale
c?ilor respiratorii ?i/sau cancer. Materialele care con?in
azbest nu pot fi prelucrate decвt de c?tre speciali?ti.
– Folosi?i pe cвt posibil o instala?ie de aspirare a prafului
adecvat? pentru materialul prelucrat.
– Asigura?i buna ventila?ie a locului de munc?.
– Este recomandabil s? se utilizeze o masc? de protec?ie
a respira?iei avвnd clasa de filtrare P2.
Respecta?i prescrip?iile din ?ara dumneavoastr?
referitoare la materialele de prelucrat.
ў Evita?i acumul?rile ?i depunerile de praf la locul de
munc?. Pulberile se pot aprinde cu u?urin??.
ў Aten?ie la tensiunea re?elei de alimentare! Tensiunea
sursei de curent trebuie s? coincid? cu datele de pe
pl?cu?a indicatoare a tipului sculei electrice. Sculele
electrice inscrip?ionate cu 230 V pot func?iona ?i
racordate la 220 V.
ў Bara de protec?ie montat? pe carcas? (vezi figura 13,
pagina 73) оmpiedic? atingerea accidental? a pвnzei de
fer?str?u оn timpul procesului de lucru ?i nu trebuie
scoas?.
ў Оnainte de a t?ia lemn, pl?ci aglomerate, materiale de
construc?ii etc., verifica?i dac? acestea nu prezint?
corpuri str?ine cum ar fi cuie, ?uruburi sau altele
asem?n?toare iar dac? este cazul, оndep?rta?i-le.
ў Prelucra?i prin procedee de t?iere cu p?trundere
direct? numai materiale moi ca lemnul, gips-cartonul,
?.a.m.d. Оntrebuin?a?i pentru t?ierea cu p?trundere
direct? оn material numai pвnze de fer?str?u scurte.
ў Adapta?i reglajele sculei dumneavoastr? electrice la
fiecare utilizare оn parte. De exemplu, оn cazul
prelucr?rii metalelor sau la t?ierile оn linie curb?
strвns?, reduce?i num?rul de curse.
ў La t?ierile lungi ?i drepte оn lemn gros (>40 mm) f?ga?ul de
t?iere poate avea un traseu imprecis. Pentru t?ieri precise
se recomand? оn acest caz utilizarea unui fer?str?u circular
Bosch.
ў La prelucrarea pieselor de lucru mici sau sub?iri folosi?i
оntotdeauna un suport de sus?inere stabil sau o sta?ie
de t?iere (Bosch PLS 300).
ў Оn cazul unor condi?ii extreme de lucru, pe cвt posibil,
folosi?i оntotdeauna o instala?ie de aspirare. Sufla?i
frecvent fantele de aerisire ?i conecta?i оn serie un
оntrerup?tor de protec?ie la curen?i reziduali (FI). Оn
cazul prelucr?rii metalelor оn interiorul sculei electrice se
poate depune praf bun conduc?tor electric. Izola?ia de
protec?ie a sculei electrice poate fi afectat?.
Simboluri
Urm?toarele simboluri sunt importante pentru citirea ?i
оn?elegerea instruc?iunilor de utilizare. Re?ine?i aceste
simboluri ?i semnifica?ia lor. Interpretarea corect? a
simbolurilor v? ajut? s? utiliza?i mai bine ?i mai sigur scula
electric?.
Bosch Power Tools
Simbol
Semnifica?ie
PST 700 E: Fer?str?u vertical cu
reglare electronic?
zon? marcat? gri: mвner (mвner
izolat)
Citi?i toate instruc?iunile ?i indica?iile
privind siguran?a
Оnaintea oric?ror interven?ii asupra
sculei electrice scoate?i ?techerul
afar? din priza de curent
Purta?i m?nu?i de protec?ie
Оnforma?ie suplimentar?
Direc?ie de deplasare
Direc?ia reac?iei
Pasul urm?tor
Ac?iune interzis?
Rezultat corect
Aspirare
Suflant? de ?pan
Pornire
Oprire
Fixare оntrerup?tor pornit/oprit
Num?r mic de curse
Num?r mare de curse
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 34 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
34 | Romвn?
Simbol
Semnifica?ie
La t?ierea metalului aplica?i agent de
r?cire resp. lubrifiant de-a lungul
liniei de t?iere
Num?r de identificare (10 cifre)
Putere nominal?
Num?r de curse la mersul оn gol
Adвncime de t?iere max.
P1
n0
Declara?ie de conformitate
Declar?m pe proprie r?spundere c? produsul descris la
paragraful „Date tehnice“ este оn conformitate cu urm?toarele
standarde ?i documente normative: EN 60745 conform
prevederilor Directivelor 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Documenta?ie tehnic? (2006/42/CE) la:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Lemn
Aluminiu
metal
/II
LpA
LwA
K
ah
Plac? aglomerat?
Informa?ie privind zgomotul/vibra?iile
Greutate conform EPTA-Procedure
01/2003
simbol pentru clasa de protec?ie II
(complet izolat)
Nivel presiune sonor?
Nivel putere sonor?
Incertitudine
Valoare total? a vibra?iilor
Valorile m?surate ale produsului sunt precizate оn tabelul de la
pagina 66.
Valorile zgomotelor ?i ale vibra?iilor emise (suma vectorial? a
trei direc?ii) au fost determinate conform EN 60745.
Nivelul vibra?iilor specificat оn prezentele instruc?iuni a fost
m?surat conform unei proceduri de m?surare standardizate
оn EN 60745 ?i poate fi utilizat la compararea diferitelor scule
electrice. El poate fi folosit ?i pentru evaluarea provizorie a
solicit?rii vibratorii.
Nivelul specificat al vibra?iilor se refer? la cele mai frecvente
utiliz?ri ale sculei electrice. Оn eventualitatea оn care scula
electric? este utilizat? pentru alte aplica?ii, оmpreun? cu alte
accesorii decвt cele indicate sau nu beneficiaz? de o
оntre?inere satisf?c?toare, nivelul vibra?iilor se poate abate de
la valoarea specificat?. Aceasta poate amplifica considerabil
solicitarea vibratorie de-a lungul оntregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exact? a solicit?rii vibratorii ar trebui luate
оn calcul ?i intervalele de timp оn care scula electric? este
deconectat? sau func?ioneaz?, dar nu este utilizat? efectiv.
Aceast? metod? de calcul ar putea duce la reducerea
considerabil? a valorii solicit?rii vibratorii pe оntreg intervalul
de lucru.
Stabili?i m?suri de siguran?? suplimentare pentru protejarea
utilizatorului оmpotriva efectului vibra?iilor, ca de exemplu:
оntre?inerea sculei electrice ?i a accesoriilor, men?inerea
c?ldurii mвinilor, organizarea proceselor de munc?.
Set de livrare
Fer?str?u vertical
Vizorul de control al trasajului de t?iere „Cut Control“,
ap?r?toarea оmpotriva ruperii a?chiilor, pвnza de fer?str?u
sau alte accesorii ilustrate sau descrise nu sunt incluse оn setul
de livrare standard.
G?si?i gama complet? de accesorii оn programul nostru de
accesorii.
Utilizare conform destina?iei
Ma?ina este destinat? execut?rii de t?ieri ?i decup?ri cu
reazem fix оn lemn, material plastic, metal, pl?ci ceramice ?i
cauciuc. Este adecvat? pentru t?ieri оn linie dreapt? ?i curb?,
cu un unghi de оnclinare de pвn? la 45°. Trebuie respectate
recomand?rile privind pвnzele de fer?str?u.
Date tehnice
Datele tehnice ale produsului sunt precizate la pagina 66.
Specifica?iile sunt valabile pentru o tensiune nominal? [U] de
230 V. Оn cazul unor tensiuni diferite ?i al unor modele de
execu?ie specifice anumitor ??ri, aceste speifica?ii pot varia.
V? rug?m s? re?ine?i num?rul de identificare de pe pl?cu?a
indicatoare a tipului sculei dumneavoastr? electrice.
Denumirile comerciale ale sculelor electrice pot varia.
2 609 005 187 | (11.7.11)
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Montare ?i func?ionare
Scopul ac?iunii
Montarea pвnzei de fer?str?u
Extragerea pвnzei de fer?str?u
Adaptarea pozi?iei rolei de ghidare
Montarea ap?r?toarei anti?pan
Montarea ?i utilizarea vizorului de control
al trasajului de t?iere „Cut Control“
Figura
1
2
3
4
Pagina
67
67
67
68
5
68
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 35 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Български | 35
Scopul ac?iunii
Racordarea instala?iei de aspirare
Reglarea unghiului de оnclinare
Conectarea suflantei de ?pan
Pornire/oprire
Conduce?i scula electric? spre piesa de
lucru numai dup? оn prealabil a?i pornit-o
T?iere cu p?trundere direct? оn material
Lubrifiere la prelucrarea metalelor
Alegerea accesoriilor
Figura
6
7
8
9
Pagina
69
69–70
70
71
10
11
12
–
71
72
72
74–75
Оntre?inere ?i cur??are
ў Pentru a putea lucra bine ?i sigur, men?ine?i curate
scula electric?, fantele de aerisire ?i sistemul de
prindere accesorii.
Cur??a?i regulat sistemul de prindere al pвnzei de fer?str?u. Оn
acest scop demonta?i pвnza de fer?str?u din scula electric? ?i
bate?i u?or scula electric? pe o suprafa?? plan?.
Controla?i rola de ghidare regulat. Dac? este uzat?, trebuie
schimbat? la un centru autorizat de asisten?? service postvвnz?ri Bosch.
Ocazional lubrifia?i rola de ghidare cu o pic?tur? de ulei (vezi
figura 14, pagina 73).
Serviciu de asisten?? tehnic? postvвnz?ri ?i consultan?? clien?i
Serviciul nostru de asisten?? tehnic? post-vвnz?ri r?spunde
оntreb?rilor dumneavoastr? privind оntre?inerea ?i repararea
produsului dumneavoastr? cвt ?i privitor la piesele de
schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cвt ?i informa?ii
privind piesele de schimb g?si?i ?i la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultan?? clien?i Bosch r?spunde cu pl?cere la
оntreb?rile privind cump?rarea, utilizarea ?i reglarea
produselor ?i accesoriior lor.
Оn caz de reclama?ii ?i comenzi de piese de schimb v? rug?m
s? indica?i neap?rat num?rul de identificare compus din
10 cifre, conform pl?cu?ei indicatoare a tipului sculei electrice.
Romвnia
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia M?celariu Nr. 30–34
013937 Bucure?ti
Tel. service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40
Fax: +40 (021) 4 05 75 66
E-Mail: [email protected]
Tel. consultan?? clien?i: +40 (021) 4 05 75 00
Fax: +40 (021) 2 33 13 13
E-Mail: [email protected]
www.bosch-romania.ro
Bosch Power Tools
Eliminare
Sculele electrice, accesoriile ?i ambalajele trebuie
direc?ionate c?tre o sta?ie de revalorificare ecologic?.
Nu arunca?i sculele electrice оn gunoiul menajer!
Numai pentru ??rile UE:
Conform Directivei Europene 2002/96/CE
privind de?eurile de echipamente electrice
?i electronice ?i transpunerea acesteia оn
legisla?ia na?ional?, sculele electrice scoase
din uz trebuie colectate separat ?i
direc?ionate c?tre o sta?ie de reciclare
ecologic?.
Sub rezerva modific?rilor.
Български
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички
указания. Неспазването на
приведените по-долу указания може да доведе до токов
удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин «електроинструмент» се
отнася до захранвани от електрическата мрежа
електроинструменти (със захранващ кабел) и до
захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти
(без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
ў Поддържайте работното си място чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление
могат да спомогнат за възникването на трудова
злополука.
ў Не работете с електроинструмента в среда с
повишена опасност от възникване на експлозия, в
близост до леснозапалими течности, газове или
прахообразни материали. По време на работа в
електроинструментите се отделят искри, които могат да
възпламенят прахообразни материали или пари.
ў Дръжте деца и странични лица на безопасно
разстояние, докато работите с електроинструмента.
Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите
контрола над електроинструмента.
Безопасност при работа с електрически ток
ў Щепселът на електроинструмента трябва да е
подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не
се допуска изменяне на конструкцията на щепсела.
Когато работите със занулени електроуреди, не
използвайте адаптери за щепсела. Ползването на
оригинални щепсели и контакти намалява риска от
възникване на токов удар.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 36 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
36 | Български
ў Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилници.
Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на
токов удар е по-голям.
ў Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и
влага. Проникването на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.
ў Не използвайте захранващия кабел за цели, за които
той не е предвиден, напр. за да носите
електроинструмента за кабела или да извадите
щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до
подвижни звена на машини. Повредени или усукани
кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
ў Когато работите с електроинструмент навън,
използвайте само удължителни кабели, подходящи
за работа на открито. Използването на удължител,
предназначен за работа на открито, намалява риска от
възникване на токов удар.
ў Ако се налага използването на електроинструмента
във влажна среда, използвайте предпазен
прекъсвач за утечни токове. Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от
възникване на токов удар.
Безопасен начин на работа
ў Бъдете концентрирани, следете внимателно
действията си и постъпвайте предпазливо и разумно.
Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества,
алкохол или упойващи лекарства. Един миг
разсеяност при работа с електроинструмент може да
има за последствие изключително тежки наранявания.
ў Работете с предпазващо работно облекло и винаги с
предпазни очила. Носенето на подходящи за ползвания
електроинструмент и извършваната дейност лични
предпазни средства, като дихателна маска, здрави
плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна
каска или шумозаглушители (антифони), намалява
риска от възникване на трудова злополука.
ў Избягвайте опасността от включване на
електроинструмента по невнимание. Преди да
включите щепсела в захранващата мрежа или да
поставите акумулаторната батерия, се уверявайте,
че пусковият прекъсвач е в положение «изключено».
Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста
си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате
захранващо напрежение на електроинструмента, когато
е включен, съществува опасност от възникване на
трудова злополука.
ў Преди да включите електроинструмента, се
уверявайте, че сте отстранили от него всички
помощни инструменти и гаечни ключове. Помощен
инструмент, забравен на въртящо се звено, може да
причини травми.
ў Избягвайте неестествените положения на тялото.
Работете в стабилно положение на тялото и във всеки
момент поддържайте равновесие. Така ще можете да
2 609 005 187 | (11.7.11)
контролирате електроинструмента по-добре и побезопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
ў Работете с подходящо облекло. Не работете с
широки дрехи или украшения. Дръжте косата си,
дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите. Широките
дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат
захванати и увлечени от въртящи се звена.
ў Ако е възможно използването на външна
аспирационна система, се уверявайте, че тя е
включена и функционира изправно. Използването на
аспирационна система намалява рисковете, дължащи се
на отделящата се при работа прах.
Грижливо отношение към електроинструментите
ў Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте
електроинструментите само съобразно тяхното
предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно,
когато използвате подходящия електроинструмент в
зададения от производителя диапазон на натоварване.
ў Не използвайте електроинструмент, чиито пусков
прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не
може да бъде изключван и включван по предвидения от
производителя начин, е опасен и трябва да бъде
ремонтиран.
ў Преди да променяте настройките на
електроинструмента, да заменяте работни
инструменти и допълнителни приспособления, както
и когато продължително време няма да използвате
електроинструмента, изключвайте щепсела от
захранващата мрежа и/или изваждайте
акумулаторната батерия. Тази мярка премахва
опасността от задействане на електроинструмента по
невнимание.
ў Съхранявайте електроинструментите на места,
където не могат да бъдат достигнати от деца. Не
допускайте те да бъдат използвани от лица, които не
са запознати с начина на работа с тях и не са прочели
тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни
потребители, електроинструментите могат да бъдат
изключително опасни.
ў Поддържайте електроинструментите си грижливо.
Проверявайте дали подвижните звена
функционират безукорно, дали не заклинват, дали
има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента.
Преди да използвате електроинструмента, се
погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на
недобре поддържани електроинструменти и уреди.
ў Поддържайте режещите инструменти винаги добре
заточени и чисти. Добре поддържаните режещи
инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
ў Използвайте електроинструментите,
допълнителните приспособления, работните
инструменти и т.н., съобразно инструкциите на
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 37 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Български | 37
производителя. При това се съобразявайте и с
конкретните работни условия и операции, които
трябва да изпълните. Използването на
електроинструменти за различни от предвидените от
производителя приложения повишава опасността от
възникване на трудови злополуки.
Поддържане
ў Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви
да се извършва само от квалифицирани специалисти
и само с използването на оригинални резервни
части. По този начин се гарантира съхраняване на
безопасността на електроинструмента.
Указания за безопасна работа с
прободни триони
ў Когато съществува опасност по време на работа
работният инструмент да засегне скрити под
повърхността проводници под напрежение или
захранващия кабел, допирайте електроинструмента
само до изолираните ръкохватки. При контакт с
проводник под напрежение то се предава на металните
детайли на електроинструмента и това може да
предизвика токов удар.
Допълнителни указания за
безопасна работа
ў Дръжте ръцете си на разстояние от зоната на рязане.
Не пипайте под обработвания детайл. Съществува
опасност да се нараните, ако допрете режещия лист.
ў Допирайте електроинструмента до обработвания
детайл, след като предварително сте го включили. В
противен случай съществува опасност от възникване на
откат, ако режещият лист се заклини в обработвания
детайл.
ў По време на рязане внимавайте основната плоча да
контактува с обработвания детайл стабилно по
цялата си повърхност. Ако режещият лист се заклини,
това може да предизвика откат или счупване на режещия
лист.
ў След приключване на работа първо изключвайте
електроинструмента и изваждайте режещия лист от
междината едва след окончателното му спиране.
Така избягвате опасността от възникване на откат и
можете безопасно да оставите електроинструмента на
работната повърхност.
ў Използвайте само ножове в безукорно състояние.
Огънати или затъпени ножове могат да се счупят, да
повредят среза или да предизвикат заклинване.
ў След изключване на електроинструмента не
спирайте режещия лист принудително, като го
притискате от двете страни. Режещият лист може да
бъде повреден, да се счупи или да предизвика обратен
откат.
Bosch Power Tools
ў Използвайте подходящи прибори, за да откриете
евентуално скрити под повърхността тръбопроводи,
или се обърнете към съответното местно
снабдително дружество. Влизането в
съприкосновение с проводници под напрежение може
да предизвика пожар и токов удар. Увреждането на
газопровод може да доведе до експлозия. Повреждането
на водопровод има за последствие големи материални
щети и може да предизвика токов удар.
ў Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захванат
с подходящи приспособления или скоби, е застопорен
по­здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с ръка.
ў Преди да оставите електроинструмента, изчаквайте
въртенето да спре напълно. В противен случай
използваният работен инструмент може да допре друг
предмет и да предизвика неконтролирано преместване
на електроинструмента.
ў Преди извършване на каквито и да е дейности по
електроинструмента изключвайте щепсела от
захранващата мрежа.
ў Преди поставяне почистете опашката на режещия
лист. Замърсена опашка не може да бъде захваната
сигурно.
ў Проверете дали режещият лист е захванат здраво.
Ако режещият лист не е захванат здраво, по време на
работа може да изхвръкне и да Ви нарани.
ў Режещият лист не трябва да е по-дълъг от
необходимото за изпълняване на среза. При рязане
по дъга с малък радиус използвайте тесни ножове.
ў Ако при демонтиране ножът не може да бъде изваден,
натиснете гнездото за захващане леко напред (макс.
2 mm).
ў Праховете на материали като съдържащи олово бои,
някои дървесни видове, минерални материали и
метали могат да са опасни за здравето и да
предизвикат алергични реакции, заболяване на
дихателните пътища и/или ракови заболявания.
Допуска се обарботването на азбестосъдържащи
материали само от съответно обучени лица.
– По възможност използвайте подходяща за
обработвания материал система за прахоулавяне.
– Осигурявайте добро проветряване на работното
място.
– Препоръчва се използването на дихателна маска с
филтър от клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна законови
разпоредби, валидни при обработване на съответните
материали.
ў Избягвайте натрупване на прах на работното място.
Прахът може лесно да се самовъзпламени.
ў Внимавайте за напрежението на захранващата
мрежа! Напрежението на захранващата мрежа
трябва да съответства на данните, посочени на
табелката на електроинструмента. Уреди,
обозначени с 230 V, могат да бъдат захранвани и с
напрежение 220 V.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 38 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
38 | Български
ў Монтираната на корпуса предпазна скоба (вижте
фигура 13, страница 73) предотвратява допиране по
невнимание до триона по време на работа и
демонтирането й не се допуска.
ў При разрязване на детайли от дървесни материали,
ПДЧ плоскости, при рязане в строителни материали и
т.н. предварително проверявайте за чужди тела като
пирони, пирони, винтове и др.п. и при необходимост
ги отстранявайте.
ў Използвайте техниката на разрязване с пробиване
само при меки материали като дървесни материали,
гипскартон или др.п. При разрязване с пробиване
използвайте само къси ножове.
ў Настройвайте Вашия електроинструмент съобразно
конкретните работни условия. Напр. при разрязване
на метал или при рязане по дъга с малък радиус
намалявайте честотата на възвратнопостъпателните движения.
ў При дълги прави срезове в дебели детайли от дърво
(> 40 mm) линията на среза може да се изкриви. За
извършване на точни срезове в такива случаи се
препоръчва използването на циркулярна машина на Бош.
ў При обработване на по-малки или по-тънки детайли
винаги използвайте стабилна основа или станция за
рязане (каталожен номер на Бош PLS 300).
ў При екстремно тежки работни условия се старайте
винаги да използвате аспирационна система.
Продухвайте вентилационните отвори често и
включвайте уреда през дефектнотоков предпазен
прекъсвач (FI-). При обработване на метали по
вътрешността на електроинструмента може да се отложи
токопровеждащ прах. Това може да наруши защитната
изолация на електроинструмента.
Символ
Допълнителна информация
Посока на движение
Посока на реакцията
следваща стъпка
Забранено действие
Правилен резултат
Прахоулавяне
Приспособление за издухване на
стружките
Включване
Изключване
Застопоряване на пусковия
прекъсвач
Ниска честота на възвратнопостъпателните движения
Символи
Символите по-долу са важни при запознаването с
ръководството за експлоатация. Моля, прегледайте ги и
запомнете значението им. Правилната интерпретация на
символите ще Ви помогне да ползвате електроинструмента
по-добре и по-безопасно.
Символ
Висока честота на възвратнопостъпателните движения
При разрязване на метал нанесете
по продължение на линията на
среза смазваща течност
Значение
PST 700 E: Прободен трион с
електронно управление
маркирана със сиво зона:
ръкохватка (изолирана повърхност
за захващане)
Прочетете указанията за
безопасна работа и за работа с
електроинструмента
Преди да извършвате каквито и да е
дейности по електроинструмента
изключвайте щепсела от контакта
Значение
Работете с предпазни ръкавици
Каталожен номер (10-цифрен)
P1
n0
Номинална консумирана мощност
Честота на възвратнопостъпателните движения на
празен ход
Макс. дълбочина на рязане
Дърво
2 609 005 187 | (11.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 39 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Български | 39
Символ
Значение
Aлуминий
Метал
Плочи шперплат
/II
LpA
LwA
K
ah
Маса съгласно EPTA-Procedure
01/2003
Символ за клас на защита II
(напълно изолиран)
Налягане на звука
Звукова мощност
Неопределеност
Пълна стойност на вибрациите
Окомплектовка
Прободен трион.
Системата за контрол на линията на среза «Cut Control»,
предпазителят срещу откъртване на ръбчето, работните
инструменти и други изобразени на фигурите или описани
в ръководството приспособления може да не са включени в
стандартната окомплектовка.
Пълен списък с допълнителните приспособления можете да
намерите в каталога ни за допълнителни приспособления.
Предназначение на електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за разрязване и
изрязване на вътрешен контур в дървесни материали,
пластмаси, метали, керамични плочи и гума при
използване на стабилна основа. Той може да се използва за
прави и криволинейни срезове с ъгъл на скосяване до 45°.
При това трябва да бъдат спазвани и указанията за
ползване на режещия лист.
Технически данни
Техническите параметри на продукта са посочени в
таблицата на страница 66.
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V.
При различно напрежение, както и при специалните
изпълнения за някои страни данните могат да се
различават.
Моля, обърнете внимание на каталожния номер на Вашия
електроинструмент, написан на табелката му. Търговските
наименования на някои електроинструменти могат да
бъдат променяни.
Декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в
«Технически данни» продукт съответства на следните
стандарти или нормативни документи: EN 60745 съгласно
изискванията на Директиви 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО.
Bosch Power Tools
Техническа документация (2006/42/ЕО) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Информация за излъчван шум и
вибрации
Измерените стойности за продукта са посочени в таблицата
на страница 66.
Стойностите за генерираните шум и вибрации (векторната
сума по трите направления) са определени съгласно
EN 60745.
Равнището на генерираните вибрации, посочено в това
Ръководство за експлоатация, е определено съгласно
процедурата, дефинирана в EN 60745, и може да бъде
използвано за сравняване с други електроинструменти. То
е подходящо също и за предварителна ориентировъчна
преценка на натоварването от вибрации.
Посоченото ниво на генерираните вибрации е
представително за най-често срещаните приложения на
електроинструмента. Все пак, ако електроинструментът се
използва за други дейности, с други работни инструменти
или ако не бъде поддържан, както е предписано, равнището
на генерираните вибрации може да се промени. Това би
могло да увеличи значително сумарното натоварване от
вибрации в процеса на работа.
За точната преценка на натоварването от вибрации трябва
да бъдат взимани предвид и периодите, в които
електроинструментът е изключен или работи, но не се
ползва. Това би могло значително да намали сумарното
натоварване от вибрации.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на
работещия с електроинструмента от въздействието на
вибрациите, например: техническо обслужване на
електроинструмента и работните инструменти,
поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация
на работните стъпки.
Монтиране и работа
Дейност
Поставяне на режещ лист
Изваждане на ножа
Настройване на позицията на
водещата ролка
Монтиране на предпазната вложка
Монтиране и използване на
системата за контрол на линията на
среза «Cut Control»
Фигура Страница
1
67
2
67
3
4
67
68
5
68
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 40 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
40 | Srpski
Дейност
Включване на прахоулавяне
Регулиране на ъгъла на скосяване
Включване на приспособлението за
издухване на стружките
Включване и изключване
Допирайте електроинструмента до
детайла след като предварително
сте го включили
Разрязване с пробиване
Смазване при рязане на метал
Избор на допълнителни
приспособления
Фигура Страница
6
69
7
69–70
8
9
70
71
10
11
12
71
72
72
–
74–75
Поддържане и почистване
ў За да работите качествено и безопасно,
поддържайте електроинструмента, вентилационните
му канали и патронника чисти.
Редовно почиствайте гнездото за захващане на режещите
листове. За целта демонтирайте режещия лист и стръскайте
полепналите стружки чрез леко почукване върху стабилна
основа.
Редовно проверявайте водещата ролка . Ако е износена, тя
трябва да бъде заменена в оторизиран сервиз за
електроинструменти на Бош.
Периодично смазвайте водещата ролка с една капка
машинно масло (вижте фигура 14, страница 73).
Сервиз и консултации
Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и
поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно
резервни части. Монтажни чертежи и информация за
резервни части можете да намерите също и на
www.bosch-pt.com
Екипът от консултанти на Бош ще Ви помогне с удоволствие
при въпроси относно закупуване, приложение и
възможности за настройване на различни продукти от
производствената гама на Бош и допълнителни приспособления за тях.
Когато се обръщате с Въпроси към представителите, моля,
непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер,
означен на табелката на електроинструмента.
Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: +359 (02) 960 10 61
Тел.: +359 (02) 960 10 79
Факс: +359 (02) 962 53 02
www.bosch.bg
2 609 005 187 | (11.7.11)
Бракуване
С оглед опазване на околната среда електроинструментът,
допълнителните приспособления и опаковката трябва да
бъдат подложени на подходяща преработка за повторното
използване на съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте електроинструменти при битовите
отпадъци!
Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива
2002/96/EО относно излязла от употреба
електрическа и електронна апаратура и
утвърждаването й като национален закон
електрическите и електронни устройства,
които не могат да се използват повече,
трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на
подходяща преработка за оползотворяване на
съдържащите се в тях суровини.
Правата за изменения запазени.
Srpski
Opљta upozorenja za elektri?ne alate
UPOZORENJE ?itajte sva upozorenja i uputstva.
Propusti kod pridrћavanja
upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu elektri?ni
udar, poћar i/ili teљke povrede.
?uvajte sva upozorenja i uputstva za budu?nost.
Pojam upotrebljen u upozorenjima „elektri?ni alat“ odnosi se
na elektri?ne alate sa radom na mreћi (sa mreћnim kablom) i
na elektri?ne alate sa radom na akumulator (bez mreћnog
kabla).
Sigurnost na radnom mestu
ў Drћite Vaљe radno podru?ne ?isto i dobro osvetljeno.
Nered ili neosvetljena radna podru?ja mogu voditi
nesre?ama.
ў Ne radite sa elektri?nim alatom u okolini ugroћenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive te?nosti,
gasovi ili praљine. Elektri?ni alati prave varnice koje mogu
zapaliti praљinu ili isparenja.
ў Drћite podalje decu i druge osobe za vreme koriљ?enja
elektri?nog alata. Prilikom rada moћete izgubiti kontrolu
nad aparatom.
Elektri?na sigurnost
ў Priklju?ni utika? elektri?nog alata mora odgovarati
uti?nici. Utika? nesme nikako da se menja. Ne
upotrebljavajte adaptere utika?a zajedno sa elektri?nim
alatima zaљti?enim uzemljenjem. Ne promenjeni utika?i i
odgovaraju?e uti?nice smanjuju rizik elektri?nog udara.
ў Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim povrљinama
kao cevi, grejanja, љporet i rashladni ormani. Postoji
pove?ani rizik od elektri?nog udara ako je Vaљe telo
uzemljeno.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 41 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Srpski | 41
ў Drћite aparat љto dalje od kiљe ili vlage. Prodor vode u
elektri?ni alat pove?ava rizik od elektri?nog udara.
ў Ne nosite elektri?ni alat za kabl, ne veљajte ga ili ne
izvla?ite ga iz uti?nice. Drћite kabl dalje od vreline, ulja,
oљtrih ivica ili delova aparata koji se pokre?u. Oљte?eni
ili uvrnuti kablovi pove?avaju rizik elektri?nog udara.
ў Ako sa elektri?nim alatom radite u prirodi,
upotrebljavajte samo produћne kablove koji su
pogodni za spoljnu upotrebu. Upotreba produћnog kabla
uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od
elektri?nog udara.
ў Ako rad elektri?nog alata ne moћe da se izbegne u
vlaћnoj okolini, koristite prekida? strujne zaљtite pri
kvaru. Upotreba prekida?a strujne zaљtite pri kvaru
smanjuje rizik od elektri?nog udara.
Sigurnost osoblja
ў Budite paћljivi, pazite na to, љta radite i idite razumno
na posao sa Vaљim elektri?nim alatom. Ne koristite
elektri?ni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge,
alkohola ili lekova. Momenat nepaћnje kod upotrebe elektri?nog alata moћe voditi ozbiljnim povredama.
ў Nosite li?nu zaљtitnu opremu i uvek zaљtitne nao?are.
Noљenje li?ne zaљtitne opreme, kao maske za praљinu,
sigurnosne cipele koje ne kliћu, zaљtitni љlem ili zaљtitu za
sluh, zavisno od vrste i upotrebe elektri?nog alata,
smanjuju rizik od povreda.
ў Izbegavajte nenamerno puљtanje u rad. Uverite se da je
elektri?ni alat isklju?en, pre nego љto ga priklju?ite na
struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako
prilikom noљenja elektri?nog alata drћite prst na prekida?u
ili aparat uklju?en priklju?ujete na struju, moћe ovo voditi
nesre?ama.
ў Uklonite alate za podeљavanje ili klju?eve za zavrtnje,
pre nego љto uklju?ite elektri?ni alat. Neki alat ili klju?
koji se nalazi u rotiraju?em delu aparata, moћe voditi
nesre?ama.
ў Izbegavajte nenormalno drћanje tela. Pobrinite se uvek
da stabilno stojite i odrћavajte u svako doba ravnoteћu.
Na taj na?in moћete bolje kontrolisati elektri?ni alat u
neo?ekivanim situacijama.
ў Nosite pogodnu ode?u. Ne nosite љiroku ode?u ili nakit.
Drћite kosu, ode?u i rukavice dalje od pokretnih delova.
Opuљteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti
rotiraju?i delovi.
ў Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i
skupljanje praљine, uverite se da li su priklju?eni i
upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja praљine
moћe smanjiti opasnosti od praљine.
Briћljiva upotreba i ophodjenje sa elektri?nim
alatima
ў Ne preoptere?ujte aparat. Upotrebljavajte za Vaљ
posao elektri?ni alat odredjen za to. Sa odgovaraju?im
elektri?nim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom
podru?ju rada.
ў Ne koristite nikakav elektri?ni alat ?iji je prekida? u
kvaru. Elektri?ni alat koji se ne moћe viљe uklju?iti ili
isklju?iti, je opasan i mora se popraviti.
Bosch Power Tools
ў Izvucite utika? iz uti?nice i/ili uklonite akumulator pre
nego љto preduzmete podeљavanja na aparatu,
promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera
opreza spre?ava nenameran start elektri?nog alata.
ў ?uvajte nekoriљcene elektri?ne alate izvan dometa
dece. Ne dozvoljavajte koriљcenje aparata osobama
koje ne poznaju aparat ili nisu pro?itale ova uputstva.
Elektri?ni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
ў Odrћavajte briћljivo elektri?ni alat. Kontroliљite da li
pokretni delovi aparata besprekorno funkcioniљu i ne
„lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oљte?eni da
je oљte?ena funkcija elektri?nog alata. Popravite ove
oљte?ene delove pre upotrebe. Mnoge nesre?e imaju
svoje uzroke u loљe odrћavanim elektri?nim alatima.
ў Odrћavajte alate za se?enja oљtre i ?iste. Briћljivo
odrћavani alati za se?enja sa oљtrim ivicama manje
„slepljuju“ i lakљe se vode.
ў Upotrebljavajte elektri?ni alat, pribor, alate koji se
ume?u itd. prema ovim uputstvima. Obratite paћnju
pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.
Upotreba elektri?nih alata za druge namene koje nisu
predvidjene, moћe voditi opasnim situacijama.
Servisi
ў Neka Vam Vaљ elektri?ni alat popravlja samo
kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim
delovima. Tako se obezbedjuje, da ostane sa?uvana
sigurnost aparata.
Uputstva za bezbednost za ubodne
testere
ў Drћite uredjaj za izolovane hvataljke, ako izvodite
radove pri kojima upotrebljeni alat moћe sresti
skrivene vodove struje ili sopstveni mreћni kabel.
Kontakt sa vodom koji provodi napon moћe staviti pod
napon i metalne delove uredjaja i uticati na elektri?ni udar.
Dalja uputstva o sigurnosti i radu
ў Drћite ruke podalje od podru?ja testere. Ne hvatajte
ispod radnog komada. Pri kontaktu sa listom testere
postoji opasnost od povreda.
ў Vodite elektri?ni alat samo uklju?en na radni komad.
Ina?e postoji opasnost od povratnog udarca, ako
upotrebljeni alat zapne u radnom komadu.
ў Pazite na to da plo?a podnoћja sigurno naleћe prilikom
testerenja. Iskoљen list testere se moћe slomiti ili voditi
povratnom udarcu.
ў Isklju?ite po zavrљetku rada elektri?ni alat i izvucite list
testere tek onda iz reza, kada se umiri. Tako ?ete izbe?i
povratni udarac i moћete sigurno ostaviti elektri?ni alat.
ў Upotrebljavajte samo neoљte?ene besprekorne listove
testere. Izvijeni ili tupi listovi testere mogu se slomiti, negativno uticati na presek ili prouzrokovati povratan udarac.
ў Ne ko?ite list testere posle isklju?ivanja bo?nim
pritiskivanjem. List testere se moћe oљtetiti, slomiti ili
prouzrokovati povratni udarac.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 42 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
42 | Srpski
ў Upotrebljavajte pogodne aparate za potragu, da bi
naљli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite mesno
druљtvo za snabdevanje. Kontakt sa elektri?nim
vodovima moћe voditi poћaru i elektri?nom udaru.
Oљte?enja gasovoda mogu voditi eksploziji. Prodiranje u
vod sa vodom prouzrokova?e oљte?enja predmeta ili moћe
prouzrokovati elektri?ni udar.
ў Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg ?vrsto drћe
zatezni uredjaji ili stega sigurnije se drћi nego sa Vaљom
rukom.
ў Sa?ekajte da se elektri?ni alat umiri, pre nego љto ga
ostavite. Upotrebljeni alat se moћe zaka?iti i gubitkom
kontrole voditi preko elektri?nog alata.
ў Izvucite pre svih radova na elektri?nom alatu mreћni
utika? iz uti?nice.
ў O?istite rukavac lista testere pre montaћe. Isprljani
rukavac se ne moћe sigurno pri?vrstiti.
ў Prekontroliљite list testere da li ?vrsto naleћe.
Otpuљteni list testere moћe ispasti i Vas povrediti.
ў List testere ne bi trebao da bude duћi nego љto je
potrebno za predvidjeno presecanje. Upotrebljavajte
za testerisanje uskih krivi uzan list testere.
ў Ako se „lepi“ list testere kod vadjenja, onda pritisnite
prihvat lista testere malo napred (maks. 2 mm).
ў Praљine od materijala kao љto je premaz koji sadrћi
olovo, nekoliko vrsta drveta, minerala i metala mogu
biti љtetni po zdravlje i uticati na alergijske reakcije,
obolenja disajnih organa i/ili na rad. Materijal koji sadrћi
azbest smeju da rade samo stru?njaci.
– Koristite љto je viљe mogu?e usisavanje praљine pogodno
za materijal.
– Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.
– Preporu?uje se, da se nosi zaљtitna maska za disanje sa
klasom filtera P2.
Obratite paћnju na propise za materijale koje treba
obradjivati u Vaљoj zemlji.
ў Izbegavajte sakupljanje praљine na radnom mestu.
Praљine se mogu lako zapaliti.
ў Obratite paћnju na napon mreћe! Napon strujnog izvora
mora biti usaglaљen sa podacima tipske tablice
elektri?nog alata. Elektri?ni alati ozna?eni sa 230 V
mogu da rade i sa 220 V.
ў Zaљtitno koleno smeљteno na ku?iљtu (pogledajte
sliku 13, strana 73) spre?ava slu?ajno dodirivanje lista
testere za vreme rada i nesme se uklanjati.
ў Prekontroliљite pre testerisanja u drvetu, љper plo?e,
gradjevinskih materijala itd. da li nemaju strana tela
kao eksere, zavrtnje ili. neљto drugo. i uklonite ih u
datom slu?aju.
ў Radite u postupku sa uranjanjem samo meke materijale
kao drvo, gips karton ili. druge. Upotrebljavajte za
testerisanje sa uranjanjem samo kratke listove testere.
ў Prilagodite podeљavanje Vaљeg elektri?nog alata
upotrebi. Smanjite na. primer kod obrade metala ili
uskih krivih preseka broj podizanja.
2 609 005 187 | (11.7.11)
ў Kod duћih i pravih preseka u debelom drvetu (>40 mm)
moћe linija se?enja da krivuda. Za precizno presecanje
preporu?uje se u ovom slu?aju upotreba jedne Boschkruћne testere.
ў Kod obrade manjih ili tanjih radnih predmeta koristite
uvek stabilnu podlogu ili stanicu za testerenje (Bosch
PLS 300).
ў Upotrebljavajte kod ekstremnih uslova upotrebe po
mogu?nosti uvek uredjaj za usisavanje. Izduvavajte
?esto proreze za ventilaciju i uklju?ite zaљtitni prekida?
(FI-) ispred. Pri preradi metala mogu se taloћiti provodljive
praљine u unutraљnjosti elektri?nog alata. Zaљtitna izolacija
se moћe oљtetiti.
Simboli
Slede?i simboli su od zna?aja za ?itanje i razumevanje
uputstva za rad. Shvatite simbole i njihovo zna?enje. Prava
interpretacija simbola Vam pomaћe, da elektri?ni alat bolje i
sigurnije koristite.
Simbol
Zna?enje
PST 700 E: Ubodna testere sa
regulacionom elektronikom
sivo markirano podru?je: Drљka
(izolovana povrљina za hvatanje)
Pro?itajte sva sigurnosna uputstva i
upozorenja
Izvucite pre svih radova na
elektri?nom alatu mreћni utika? iz
uti?nice
Nosite zaљtitne rukavice
Dodatne informacije
Pravac kretanja
Pravac reakcije
Slede?i korak za rad
Zabranjeno rukovanje
Pravi rezultat
Bosch Power Tools
OBJ_DOKU-27302-001.fm Page 43 Monday, July 11, 2011 10:59 AM
Srpski | 43
Simbol
Zna?enje
Usisavanje
Uredjaj za oduvavanje opiljaka
Aparat je odredjen da kod ?vrste podloge izvodi se?enja sa
razdvajanjem i ise?ke u drvetu, plastiti, metalu, kerami?kim
plo?icama i gumi. Pogodan je za prava i kruћna se?enja sa
uglom iskoљenja do 45°. Obratite paћnju na preporuke o
listovima testere.
Uklju?ivanje
Tehni?ki podaci
Isklju?ivanje
Fiskiranje prekida?a za
uklju?ivanje/isklju?ivanje
Mali broj podizanja
Veliki broj podizanja
Nanosite pri testerisanju metala duћ
linije se?enja rashladno odn.
sredstvo za podmazivanje
Broj predmeta (10-mesta)
Nominalna primljena snaga
Broj podizanja u praznom hodu
maks. dubina se?enja
P1
n0
Drvo
Aluminium
Metal
Iverica
/II
LpA
LwA
K
ah
Teћina prema EPTA-Procedure
01/2003
Simbol za klasu zaљtite II (potpuno
izolirano)
Nivo pritiska zvuka
Nivo snage zvuka
Nesigurnost
Ukupna vrednost vibracija
Obim isporuke
Ubodna testera.
Kontrola linije se?enja „Cut Control“, zaљtita od kidanja
par?i?a, upotrebljeni alat i drugi pribor koji je opisan ili na slici
ne spadaju u standardni obim isporuke.
Kompletan pribor na?i ?ete u naљem programu pribora.
Bosch Power Tools
Upotreba prema svrsi
Tehni?ki podaci proizvoda su navedeni na tabeli na strani 66.
Podaci vaћe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona
koji odstupaju i izvodjenja specifi?nih za zemlje mogu ovi
podaci varirati.
Molimo da obratite paћnju na broj predmeta na tipskoj tablici
Vaљeg elektri?nog alata. Trgova?ke oznake pojedinih
elektri?nih alata mogu varirati.
Izjava o usaglaљenosti
Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je dole „Tehni?ki
podaci“ opisani proizvod usaglaљen sa slede?im standardima
ili normativnim aktima: EN 60745 prema odredbama
smernica 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Tehni?ka dokumentacija (2006/42/EG) kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Eckerhard Strцtgen
Dr. Egbert Schneider
Head of Product
Senior Vice President
Certification
Engineering
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Informacije o љumovima/vibracijama
Merne vrednosti proizvoda su navedene na tabeli na
strani 66.
Ukupne vrednosti љumova i vibracija (zbir vektora triju
pravaca) se dobijaju prema EN 60745.
Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema
mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i moћe
da se koristi za poredjenje elektri?nih alata jedan sa drugim.
Pogodan je i za privremenu procenu optere?enja vibracijama.
Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu
elektri?nog alata. Ako se svakako elektri?ni alat upotrebljava
za druge namene sa drugim upotrebljenim alatima ili
nedovoljno odrћavanja, moћe do?i do odstupanja nivoa
vibracija. Ovo moћe u zna?ajnoj meri pove?ati optere?enje
vibracijama preko celog radnog vremena.
Za ta?nu procenu optere?enja vibracijama trebalo bi uzeti u
obzir i vreme, u kojem je uredjaj uklju?en ili radi, medjutim
nije stvarno u upotrebi. Ovo moћe zna?ajno redukovati
optere?enje vibracijama preko celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zaљtite radnika pre
delovanja vibracija kao na primer: Odrћavanje elektri?nog
alata i upotrebljeni alati, odrћavanje toplih ruku, organizacija
odvijanja posla.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 44 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
44 | Slovensko
Montaћa i Rad
Cilj rukovanja
Montaћa lista testere
Izvadite list testere
Podesiti poziciju valj?i?a za vodjenje
Montiranje zaљtite od kidanja iverja
Montaћa i upotreba kontrole linije
se?enja „Cut Control“
Priklju?iti usisavanje
Podeљavanje ugla iskoљenja
Uklju?iti uredjaj za duvanje piljevine
Uklju?ivanje/isklju?ivanje
Vodite elektri?ni alat samo uklju?en na
radni komad
Testerenje sa uranjanjem
Podmazivanje obrade metala
Biranje pribora
Slika
1
2
3
4
Strana
67
67
67
68
5
6
7
8
9
68
69
69–70
70
71
10
11
12
–
71
72
72
74–75
Odrћavanje i ?iљ?enje
ў Drћite elektri?ni alat, proreze za provetravanje kao i
prihvat za alat ?iste, da bi dobro i sigurno radili.
Redovno ?istite prihvat za list testere. Za ovo izvadite list
testere iz elektri?nog alata i lako istresite na ravnoj povrљini.
Kontroliљite valjak vodjicu redovno. Ako je istroљena, mora je
ovlaљ?en Bosch-servis zameniti.
Podmazujte valjak vodjicu povremeno sa jednom kapi ulja
(pogledajte sliku 14, strana 73).
Servis i savetovanja kupaca
Servis odgovara na Vaљa pitanja u vezi popravke i odrћavanja
Vaљeg proizvoda kao i u vezi rezervnih delova. Љematske
prikaze i informacije u vezi rezervnih delova na?i ?ete i pod:
www.bosch-pt.com
Bosch-ov tim savetnika ?e Vam pomo?i kod pitanja u vezi
kupovine, primene i podeљavanja proizvoda i pribora.
Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naru?ivanja
rezervnih delova broj predmeta sa 10 broj?anih mesta prema
tipskoj tablici elektri?nog alata.
Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovi?a 59
11000 Beograd
Tel.: +381 (011) 244 85 46
Fax: +381 (011) 241 62 93
E-Mail: [email protected]
Uklanjanje djubreta
Elektri?ni pribori, pribor i pakovanja treba da se odvoze
regeneraciji koja odgovara zaљtiti ?ovekove sredine.
Ne bacajte elektri?ni alat u ku?no djubre!
2 609 005 187 | (11.7.11)
Samo za EU-zemlje:
Prema evropskoj smernici 2002/96/EG o
elektri?nim i elektronskim starim
uredjajima i njihovim pretvaranjem u
nacionalno dobro ne moraju viљe
neupotrebljivi elektri?ni alati da se
odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklaћi
koja odgovara zaљtiti ?ovekove sredine.
Zadrћavamo pravo na promene.
Slovensko
Sploљna varnostna navodila za
elektri?na orodja
Preberite vsa opozorila in napotila.
Napake zaradi neupoљtevanja spodaj
navedenih opozoril in napotil lahko povzro?ijo elektri?ni udar,
poћar in/ali teћke telesne poљkodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v
prihodnje љe potrebovali.
Pojem „elektri?no orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem
besedilu, se nanaљa na elektri?na orodja z elektri?nim
pogonom (z elektri?nim kablom) in na akumulatorska
elektri?na orodja (brez elektri?nega kabla).
OPOZORILO
Varnost na delovnem mestu
ў Delovno podro?je naj bo vedno ?isto in dobro
osvetljeno. Nered in neosvetljena delovna podro?ja lahko
povzro?ijo nezgode.
ў Ne uporabljajte elektri?nega orodja v okolju, kjer lahko
pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive
teko?ine, plini ali prah. Elektri?na orodja povzro?ajo
iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para vnameta.
ў Prosimo, da med uporabo elektri?nega orodja ne
dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam
pribliћali. Odvra?anje Vaљe pozornosti drugam lahko
povzro?i izgubo kontrole nad napravo.
Elektri?na varnost
ў Priklju?ni vtika? elektri?nega orodja se mora prilegati
vti?nici. Spreminjanje vtika?a na kakrљenkoli na?in ni
dovoljeno. Pri ozemljenih elektri?nih orodjih ne uporabljajte vtika?ev z adapterji. Nespremenjeni vtika?i in
ustrezne vti?nice zmanjљujejo tveganje elektri?nega udara.
ў Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi povrљinami
kot so na primer cevi, grelci, љtedilniki in hladilniki.
Tveganje elektri?nega udara je ve?je, ?e je Vaљe telo
ozemljeno.
ў Prosimo, da napravo zavarujete pred deћjem ali vlago.
Vdor vode v elektri?no orodje pove?uje tveganje
elektri?nega udara.
ў Ne uporabljajte kabla za noљenje ali obeљanje
elektri?nega orodja in ne vlecite za kabel, ?e ћelite
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 45 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Slovensko | 45
vtika? izvle?i iz vti?nice. Kabel zavarujte pred vro?ino,
oljem, ostrimi robovi ali premikajo?imi se deli naprave.
Poљkodovani ali zapleteni kabli pove?ujejo tveganje
elektri?nega udara.
ў Kadar uporabljate elektri?no orodje zunaj, uporabljajte
samo kabelske podaljљke, ki so primerni za delo na prostem. Uporaba kabelskega podaljљka, ki je primeren za
delo na prostem, zmanjљuje tveganje elektri?nega udara.
ў ?e je uporaba elektri?nega orodja v vlaћnem okolju
neizogibna, uporabljajte stikalo za zaљ?ito pred
kvarnim tokom. Uporaba zaљ?itnega stikala zmanjљuje
tveganje elektri?nega udara.
Osebna varnost
ў Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z
elektri?nim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte
elektri?nega orodja, ?e ste utrujeni oziroma ?e ste pod
vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek
nepazljivosti med uporabo elektri?nega orodja je lahko
vzrok za resne telesne poљkodbe.
ў Uporabljajte osebno zaљ?itno opremo in vedno nosite
zaљ?itna o?ala. Noљenje osebne zaљ?itne opreme, na
primer maske proti prahu, nedrse?ih zaљ?itnih ?evljev,
varnostne ?elade ali zaљ?itnih gluљnikov, kar je odvisno od
vrste in na?ina uporabe elektri?nega orodja, zmanjљuje
tveganje telesnih poљkodb.
ў Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priklju?itvijo
elektri?nega orodja na elektri?no omreћje in/ali na
akumulator in pred dviganjem ali noљenjem se prepri?ajte, ?e je elektri?no orodje izklopljeno. Prenaљanje
naprave s prstom na stikalu ali priklju?itev vklopljenega
elektri?nega orodja na elektri?no omreћje je lahko vzrok za
nezgodo.
ў Pred vklapljanjem elektri?nega orodja odstranite
nastavitvena orodja ali izvija?e. Orodje ali klju?, ki se
nahaja v vrte?em se delu naprave, lahko povzro?i telesne
poљkodbe.
ў Izogibajte se nenormalni telesni drћi. Poskrbite za
trdno stojiљ?e in za stalno ravnoteћje. Tako boste v
nepri?akovanih situacijah elektri?no orodje lahko bolje
nadzorovali.
ў Nosite primerna obla?ila. Ne nosite ohlapnih obla?il in
nakita. Lase, obla?ila in rokavice ne pribliћujte
premikajo?im se delom naprave. Premikajo?i se deli
naprave lahko zagrabijo ohlapno obla?ilo, dolge lase ali
nakit.
ў ?e je na napravo moћno montirati priprave za
odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepri?ajte, ?e
so le-te priklju?ene in ?e se pravilno uporabljajo.
Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjљuje
zdravstveno ogroћenost zaradi prahu.
Skrbna uporaba in ravnanje z elektri?nimi orodji
ў Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte
elektri?na orodja, ki so za to delo namenjena. Z
ustreznim elektri?nim orodjem boste v navedenem
zmogljivostnem podro?ju delali bolje in varneje.
Bosch Power Tools
ў Ne uporabljajte elektri?nega orodja s pokvarjenim
stikalom. Elektri?no orodje, ki se ne da ve? vklopiti ali
izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
ў Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora
ali odlaganjem naprave izvlecite vtika? iz elektri?ne
vti?nice in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni
ukrep prepre?uje nenameren zagon elektri?nega orodja.
ў Elektri?na orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte
izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali
niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne
dovolite uporabljati. Elektri?na orodja so nevarna, ?e jih
uporabljajo neizkuљene osebe.
ў Skrbno negujte elektri?no orodje. Kontrolirajte
brezhibno delovanje premi?nih delov naprave, ki se ne
smejo zatikati. ?e so ti deli zlomljeni ali poљkodovani do
te mere, da ovirajo delovanje elektri?nega orodja, jih je
potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo
vzdrћevana elektri?na orodja so vzrok za mnoge nezgode.
ў Rezalna orodja vzdrћujte tako, da bodo vedno ostra in
?ista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se
manj zatikajo in so laћje vodljiva.
ў Elektri?na orodja, pribor, vsadna orodja in podobno
uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem
upoљtevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste
opravljali. Uporaba elektri?nih orodij v namene, ki so
druga?ni od predpisanih, lahko privede do nevarnih
situacij.
Servisiranje
ў Vaљe elektri?no orodje naj popravlja samo kvalificirano
strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih
rezervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti
naprave.
Varnostna opozorila za ћage luknjarice
ў ?e izvajate dela, pri katerih lahko vstavno orodje pride
v stik s skritimi omreћnimi napeljavami ali z lastnim
omreћnim kablom, morate elektri?no orodje drћati na
izoliranem ro?aju. Stik z napeljavo, ki je pod napetostjo,
lahko povzro?i, da so tudi kovinski deli naprave pod
napetostjo, kar lahko povzro?i elektri?ni udar.
Druga varnostna opozorila in delovna
navodila
ў Ne pribliћujte se z rokami obmo?ju ћaganja. Ne segajte
pod obdelovanec. Stik z ћaginim listom lahko povzro?i
telesne poљkodbe.
ў Obdelovancu se pribliћajte samo z vklopljenim
elektri?nim orodjem. V nasprotnem primeru obstaja
nevarnost, da se bo vsadno orodje zataknilo v obdelovanec
in povzro?ilo povratni udarec.
ў Poskrbite, da bo podnoћje pri ћaganju varno naleglo.
Zataknjen ћagin list se lahko zlomi ali povzro?i povratni
udarec.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 46 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
46 | Slovensko
ў Po zaklju?enem delovnem postopku izklopite
elektri?no orodje in potegnite ћagin list iz reza љele
takrat, ko list povsem obmiruje. Tako se boste izognili
povratnemu udarcu, elektri?no orodje pa boste varno
odloћili.
ў Uporabljajte le nepoљkodovane, brezhibne ћagine liste.
Skrivljeni ali neostri ћagini listi se lahko zlomijo, negativno
vlivajo na rez ali povzro?ijo povratni udarec.
ў Po izklopu ne ustavljajte ћaginega lista s pritiskanjem v
nasprotni smeri. Ћagin list se lahko poљkoduje, zlomi ali
povzro?i povratni udarec.
ў Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte
ustrezne iskalne naprave ali se o tem pozanimajte pri
lokalnem podjetju za oskrbo z vodo, elektriko ali
plinom. Stik z elektri?nim vodom lahko povzro?i poћar ali
elektri?ni udar. Poљkodbe na plinovodu so lahko vzrok za
eksplozijo, vdor v vodovodno omreћje pa lahko povzro?i
materialno љkodo ali elektri?ni udar.
ў Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo proti
premikanju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s
primeћem, kot ?e bi ga drћali z roko.
ў Pred odlaganjem elektri?nega orodja po?akajte, da se
orodje popolnoma ustavi. Elektri?no orodje se lahko
zatakne, zaradi ?esar lahko izgubite nadzor nad njim.
ў Pred za?etkom kakrљnih koli del na elektri?nem orodju
izvlecite omreћni vtika? iz vti?nice.
ў O?istite prijemalo ћaginega lista, preden ga vstavite.
Umazanega prijemala ne morete varno pritrditi.
ў Preverite trdno nasedanje ћaginega lista. Ohlapen
ћagin list lahko pade ven in Vas poљkoduje.
ў Ћagin list ne sme biti daljљi kot je za predviden rez
potrebno. Pri ћaganju ozkih krivulj uporabite ozki ћagin
list.
ў ?e se ћagin list pri snemanju stisne, morate prijemalo
ћaginega lista potisniti nalahno v smeri naprej (maks.
2 mm).
ў Prah nekaterih materialov kot npr. svin?enega
premaza, nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je
lahko zdravju љkodljiv in lahko povzro?i alergi?ne
reakcije, obelenje dihal in/ali rak. Material z vsebnostjo
azbesta smejo obdelovati le strokovnjaki.
– Po moћnosti uporabljajte sesalnik prahu, ki je primeren
glede na vrsto materiala.
– Poskrbite za dobro zra?enje delovnega mesta.
– Priporo?amo, da nosite zaљ?itno masko za prah s
filtrirnim razredom P2.
Upoљtevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne
materiale.
ў Prepre?ite nabiranje prahu na delovnem mestu. Prah se
lahko hitro vname.
ў Upoљtevajte omreћno napetost! Napetost vira
elektri?ne energije se mora ujemati s podatki na tipski
ploљ?ici elektri?nega orodja. Orodje, ki je ozna?eno z
230 V, lahko priklju?ite tudi na napetost 220 V.
2 609 005 187 | (11.7.11)
ў Na ohiљju je nameљ?en љ?itnik (glejte sliko 13, stran 73),
ki onemogo?a nenameren dotik ћaginega lista med
delovnim postopkom in se ga ne sme odstraniti.
ў Pred ћaganjem preverite les, iverice, gradbene
materiale, ipd. na tujke kot so ћeblji, vijaki, ipd. in jih po
potrebi odstranite.
ў Pri postopku potopnega ћaganja obdelujte le mehke
materiale, kot npr les, mav?ni karton, ipd. Za potopno
ћaganje uporabljajte le kratke ћagine liste.
ў Prilagodite nastavitve vaљega elektri?nega orodja
konkretnemu primeru uporabe. Npr. pri obdelavi kovin
ali pri ozkih krivuljastih rezih morate zmanjљati љtevilo
hoda.
ў Pri dolgih in ravnih rezih v debelem lesu (>40 mm) lahko
pride do nenatan?nosti rezalne linije. V tem primeru
priporo?amo, da za izdelavo natan?nih rezov uporabite
kroћno ћago Bosch.
ў Pri obdelavi majhnih ali tankih obdelovancev vedno
uporabljajte stabilno podlogo ali postajo za ћaganje
(Bosch PLS 300).
ў Pri ekstremnih pogojih uporabe po moћnosti
uporabljajte vedno odsesovalno pripravo. Pogosto
izpihujte prezra?evalne zareze in predvklopite tokovno
zaљ?itno stikalo (FI). Prevodni prah, ki nastane pri
obdelavi kovin, se lahko nabira v notranjosti elektri?nega
orodja. Pri tem se lahko poљkoduje zaљ?itna izolacija
elektri?nega orodja.
Simboli
Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje
navodila za obratovanje. Zapomnite si simbole in njihov
pomen. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da
elektri?no orodje lahko bolje in varneje uporabljate.
Simbol
Pomen
PST 700 E: Vbodna ћaga z
regulacijsko elektroniko
Sivo ozna?eno obmo?je: ro?aj
(izolirana povrљina ro?aja)
Preberite si vsa varnostna opozorila
in navodila
Pred pri?etkom vseh opravilna
elektri?nem orodju potegnite vti? iz
vti?nice
Nosite zaљ?itne rokavice
Dodatna informacija
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 47 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Slovensko | 47
Simbol
Pomen
Smer premikanja
Smer reakcije
Naslednji korak opravila
Odsesovanje
Uporaba v skladu z namenom
Naprava za odpihavanje odrezkov
Naprava je namenjena rezanju in izrezovanju lesa, umetnih
mas, kovine, kerami?nih ploљ? in gumija na trdni podlagi.
Primerna je za ravne in ukrivljene reze z jeralnim kotom do
45°. Upoљtevajte priporo?ila o izbiri ћaginega lista.
Vklop
Tehni?ni podatki
Fiksiranje vklopno/izklopnega
stikala
Nizko љtevilo hodov
Visoko љtevilo hodov
Pri ћaganju kovine morate vzdolћ
rezalne linije nanesti hladilno
teko?ino oz. mazivo
Љtevilka izdelka (10-mestna)
Nazivna odjemna mo?
Љtevilo hodov pri prostem teku
Maks. globina reza
Les
Aluminij
Tehni?ni podatki izdelka so navedeni v tabeli na strani 66.
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih
napetostih in drћavno specifi?nih izvedbah lahko te navedbe
variirajo.
Prosimo, da upoљtevate љtevilko artikla na tipski ploљ?ici
Vaљega elektri?nega orodja. Trgovske oznake posameznih
elektri?nih orodij so lahko druga?ne.
Izjava o skladnosti
Izjavljamo pod izklju?no odgovornostjo, da proizvod pod
„Tehni?ni podatki“ ustreza naslednjim standardom oz.
standardiziranim dokumentom: EN 60745 v skladu z dolo?ili
Direktiv 2004/108/ES, 2006/42/ES.
Tehni?na dokumentacija (2006/42/ES) pri:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Kovina
Podatki o hrupu/vibracijah
Iverna ploљ?a
Merilne vrednosti izdelka so navedene v tabeli na strani 66.
Skupne vrednosti hrupa in vibracij (vektorska vsota treh
smeri) izra?unane v skladu z EN 60745.
Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so se izmerile
v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po
Teћa po EPTA-Procedure 01/2003
Bosch Power Tools
Obseg poљiljke
Pravilni rezultat
Izklop
/II
Pomen
Nivo hrupa
Mo? hrupa
Negotovost
Skupna vrednost vibracij
Vbodna ћaga.
Kontrola rezalne linije „Cut Control“, zaљ?ita pred trganjem,
vstavno orodje in drug naslikan ali opisan pribor niso del
standardnega obsega dobave.
Celoten pribor najdete v naљem programu pribora.
Prepovedano dejanje
P1
n0
Simbol
LpA
LwA
K
ah
Simbol za zaљ?itni razred II
(popolnoma izolirano)
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 48 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
48 | Hrvatski
EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo elektri?nih
orodij med seboj. Primeren je tudi za za?asno oceno
obremenjenosti z vibracijami.
Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe
elektri?nega orodja. ?e pa se elektri?no orodje uporablja љe v
druge namene, z odstopajo?imi vstavnimi orodji ali pri
nezadostnem vzdrћevanju, lahko nivo vibracij odstopa. To
lahko obremenjenosti z vibracijami med dolo?enim obdobjem
uporabe ob?utno pove?a.
Za natan?nejљo oceno obremenjenosti z vibracijami morate
upoљtevati tudi tisti ?as, ko je naprava izklopljena in te?e,
vendar dejansko ni v uporabi. To lahko ombremenjenost z
vibracijami preko celotnega obdobja dela ob?utno zmanjљa.
Dolo?ite dodatne varnostne ukrepe za zaљ?ito upravljalca
pred vpljivi vibracij, npr. Vzdrћevanje elektri?nega orodja in
vstavnih orodij, zegrevanje rok, organizacija delovnih
postopkov.
razstavljenega stanja in informacije glede nadomestnih delov
se nahajajo tudi na internetnem naslovu:
www.bosch-pt.com
Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z veseljem na
voljo pri vpraљanjih glede nakupa, uporabe in nastavitve
izdelka in pribora.
V primeru dodatnih vpraљanj in pri naro?anju nadomestnih
delov brezpogojno navedite 10-mestno љtevilko artikla, ki je
navedena na tipski ploљ?ici naprave.
Montaћa in obratovanje
Odlaganje
Cilj dejanja
Vstavljanje ћaginega lista
Odstranitev ћaginega lista
Prilagoditev poloћaja na vodilni valj
Montaћa љ?itnika proti trganju
Montaћa in uporaba kontrole rezalne
linije „Cut Control“
Priklju?itev odsesovanja
Nastavitev jeralnega kota
Vklop naprave za odpihovanje odrezkov
Vklop/izklop
Elektri?no orodje mora biti vselej
vklopljeno, ko ga pomikate k smeri proti
obdelovancu
Potopno ћaganje
Mazanje pri obdelavi kovin
Izbor pribora
Slika
1
2
3
4
Stran
67
67
67
68
5
6
7
8
9
68
69
69–70
70
71
10
11
12
–
71
72
72
74–75
Vzdrћevanje in ?iљ?enje
ў Za dobro in varno delovanje morate poskrbeti za to, da
bodo elektri?no orodje, prezra?evalne zareze in
prijemalo orodja vselej ?isto in suho.
Redno ?istite prijemalo ћaginega lista. V ta namen odstranite
ћagin list iz elektri?nega orodja in na ravni podlagi rahlo
otrkajte orodje.
Redno kontrolirajte vodilo. ?e je vodilo obrabljeno, naj ga v
pooblaљ?eni servisni delavnici Bosch zamenjajo z novim.
Ob?asno namaћite vodilni valj s kapljico olja (glejte sliko 14,
stran 73).
Servis in svetovanje
Servis vam bo dal odgovore na vaљa vpraљanja glede popravila
in vzdrћevanja izdelka ter nadomestnih delov. Prikaze
2 609 005 187 | (11.7.11)
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovљka 172
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (01) 5194 225
Tel.: +386 (01) 5194 205
Fax: +386 (01) 5193 407
Elektri?no orodje, pribor in embalaћo je treba dostaviti v
okolju prijazno ponovno predelavo.
Elektri?nih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!
Samo za drћave EU:
V skladu z Direktivo 2002/96/ES
Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni
elektri?ni in elektronski opremi (OEEO) in
njeni uresni?itvi v nacionalnem pravu se
morajo elektri?na orodja, ki niso ve? v
uporabi, lo?eno zbirati ter okolju prijazno
reciklirati.
Pridrћujemo si pravico do sprememb.
Hrvatski
Op?e upute za sigurnost za elektri?ne
alate
UPOZORENJE Treba pro?itati sve napomene o
sigurnosti i upute. Ako se ne bi
poљtivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo
uzrokovati strujni udar, poћar i/ili teљke ozljede.
Sa?uvajte sve napomene o sigurnosti i upute za budu?u
primjenu.
U daljnjem tekstu koriљten pojam „Elektri?ni alat“ odnosi se na
elektri?ne alate s priklju?kom na elektri?nu mreћu (s mreћnim
kabelom) i na elektri?ne alate s napajanjem iz aku baterije
(bez mreћnog kabela).
Sigurnost na radnom mjestu
ў Odrћavajte vaљe radno mjesto ?istim i dobro
osvijetljenim. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu
uzrokovati nezgode.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 49 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Hrvatski | 49
ў Ne radite s elektri?nim alatom u okolini ugroћenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive teku?ine,
plinovi ili praљina. Elektri?ni alati proizvode iskre koje
mogu zapaliti praљinu ili pare.
ў Tijekom uporabe elektri?nog alata djecu i ostale osobe
drћite dalje od mjesta rada. U slu?aju skretanja
pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad ure?ajem.
Elektri?na sigurnost
ў Priklju?ni utika? elektri?nog alata mora odgovarati
uti?nici. Na utika?u se ni na koji na?in ne smiju izvoditi
izmjene. Ne koristite adapterski utika? zajedno sa
zaљtitno uzemljenim elektri?nim alatom. Utika? na
kojem nisu vrљene izmjene i odgovaraju?a uti?nica
smanjuju opasnost od strujnog udara.
ў Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povrљinama, kao
љto su cijevi, radijatori, љtednjaci i hladnjaci. Postoji
pove?ana opasnost od elektri?nog udara ako bi vaљe tijelo
bilo uzemljeno.
ў Ure?aj drћite dalje od kiљe ili vlage. Prodiranje vode u
elektri?ni alat pove?ava opasnost od strujnog udara.
ў Ne zloupotrebljavajte priklju?ni kabel za noљenje,
vjeљanje elektri?nog alata ili za izvla?enje utika?a iz
mreћne uti?nice. Priklju?ni kabel drћite dalje od izvora
topline, ulja, oљtrih rubova ili pomi?nih dijelova
ure?aja. Oљte?en ili usukan priklju?ni kabel pove?ava
opasnost od strujnog udara.
ў Ako sa elektri?nim alatom radite na otvorenom,
koristite samo produћni kabel koji je prikladan za
uporabu na otvorenom. Primjena produћnog kabela
prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od
strujnog udara.
ў Ako se ne moћe izbje?i uporaba elektri?nog alata u
vlaћnoj okolini, koristite zaљtitnu sklopku struje kvara.
Primjenom zaљtitne sklopke struje kvara izbjegava se
opasnost od elektri?nog udara.
Sigurnost ljudi
ў Budite paћljivi, pazite љto ?inite i postupajte oprezno
kod rada s elektri?nim alatom. Ne koristite elektri?ni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepaћnje kod uporabe elektri?nog alata
moћe uzrokovati teљke ozljede.
ў Nosite osobnu zaљtitnu opremu i uvijek nosite zaљtitne
nao?ale. Noљenje osobne zaљtitne opreme, kao љto je
maska za praљinu, sigurnosna obu?a koja ne kliћe, zaљtitna
kaciga ili љtitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene
elektri?nog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
ў Izbjegavajte nehoti?no puљtanje u rad. Prije nego љto
?ete utaknuti utika? u uti?nicu i/ili staviti aku-bateriju,
provjerite je li elektri?ni alat isklju?en. Ako kod noљenja
elektri?nog alata imate prst na prekida?u ili se uklju?en
ure?aj priklju?i na elektri?no napajanje, to moћe dovesti do
nezgoda.
ў Prije uklju?ivanja elektri?nog alata uklonite alate za
podeљavanje ili vij?ani klju?. Alat ili klju? koji se nalazi u
rotiraju?em dijelu ure?aja moћe dovesti do nezgoda.
Bosch Power Tools
ў Izbjegavajte neuobi?ajene poloћaje tijela. Zauzmite
siguran i stabilan poloћaj tijela i u svakom trenutku
odrћavajte ravnoteћu. Na taj na?in moћete elektri?ni alat
bolje kontrolirati u neo?ekivanim situacijama.
ў Nosite prikladnu odje?u. Ne nosite љiroku odje?u ili
nakit. Kosu, odje?u i rukavice drћite dalje od pomi?nih
dijelova. Nepri?vrљ?enu odje?u, dugu kosu ili nakit mogu
zahvatiti pomi?ni dijelovi.
ў Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje
praљine, provjerite da li su iste priklju?ene i da li se
mogu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje
moћe smanjiti ugroћenost od praљine.
Briћljiva uporaba i opho?enje s elektri?nim
alatima
ў Ne preoptere?ujte ure?aj. Za vaљ rad koristite za to
predvi?en elektri?ni alat. S odgovaraju?im elektri?nim
alatom radit ?ete bolje i sigurnije u navedenom podru?ju
u?inka.
ў Ne koristite elektri?ni alat ?iji je prekida? neispravan.
Elektri?ni alat koji se viљe ne moћe uklju?ivati i isklju?ivati
opasan je i mora se popraviti.
ў Izvucite utika? iz mreћne uti?nice i/ili izvadite akubateriju prije podeљavanja ure?aja, zamjene pribora ili
odlaganja ure?aja. Ovim mjerama opreza izbje?i ?e se
nehoti?no pokretanje elektri?nog alata.
ў Elektri?ni alat koji ne koristite spremite izvan dosega
djece. Ne dopustite rad s ure?ajem osobama koje nisu s
njim upoznate ili koje nisu pro?itale ove upute.
Elektri?ni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
ў Odrћavajte elektri?ni alat s paћnjom. Kontrolirajte da li
pomi?ni dijelovi ure?aja besprijekorno rade i da nisu
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oљte?eni
da se ne moћe osigurati funkcija elektri?nog alata. Prije
primjene ove oљte?ene dijelove treba popraviti. Mnoge
nezgode imaju svoj uzrok u slabo odrћavanim elektri?nim
alatima.
ў Rezne alate odrћavajte oљtrim i ?istim. Paћljivo
odrћavani rezni alati s oљtrim oљtricama manje ?e se
zaglaviti i lakљe se s njima radi.
ў Elektri?ni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema
ovim uputama i na na?in kako je to propisano za
poseban tip ure?aja. Kod toga uzmite u obzir radne
uvjete i izvo?ene radove. Uporaba elektri?nih alata za
druge primjene nego љto je to predvi?eno, moћe dovesti do
opasnih situacija.
Servisiranje
ў Popravak vaљeg elektri?nog alata prepustite samo
kvalificiranom stru?nom osoblju ovlaљtenog servisa i
samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj ?e se
na?in osigurati da ostane sa?uvana sigurnost ure?aja.
Upute za sigurnost za ubodne pile
ў Kada radite na mjestima gdje bi svrdlo moglo oљtetiti
skrivene elektri?ne kablove ili vlastiti priklju?ni kabel,
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 50 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
50 | Hrvatski
elektri?ni alat drћite na izoliranim povrљinama zahvata.
Kontakt svrdla sa golom ћicom kabela pod naponom moћe
dovesti pod napon metalne dijelove elektri?nog alata i
moћe uzrokovati strujni udar.
Ostale upute za sigurnost i rad
ў Ruke drћite dalje od podru?ja rezanja. Ne dirajte ispod
izratka. Kod dodira lista pile postoji opasnost od ozljeda.
ў Elektri?ni alat pribliћavajte izratku samo u uklju?enom
stanju. Ina?e postoji opasnost od povratnog udara ako bi
se radni alat zaglavio u izratku.
ў Pazite da plo?a podnoћja kod piljenja sigurno nalijeћe.
Zaglavljeni list moћe se odlomiti ili dovesti do povratnog
udara.
ў Nakon zavrљene radne operacije isklju?ite elektri?ni
alat, a list pile izvucite iz reza tek nakon љto se zaustavi.
Na taj ?ete na?in izbje?i povratni udar, a elektri?ni alat
moћete sigurno odloћiti.
ў Koristite samo neoљte?ene, besprijekorne listove pile.
Savijeni ili tupi listovi pile mogu puknuti, negativno utjecati
na kvalitetu rezanja ili prouzro?iti povratni udar.
ў Nakon isklju?ivanja, list pile ne ko?ite bo?nim
pritiskanjem. List pile se moћe isklju?iti, odlomiti ili
uzrokovati povratni udar.
ў Primijenite prikladan ure?aj za traћenje kako bi se
pronaљli skriveni opskrbni vodovi ili zatraћite pomo?
lokalnog distributera. Kontakt s elektri?nim vodovima
moћe dovesti do poћara i elektri?nog udara. Oљte?enje
plinske cijevi moћe dovesti do eksplozije. Probijanje
vodovodne cijevi uzrokuje materijalne љtete ili moћe prouzro?iti elektri?ni udar.
ў Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomo?u stezne
naprave ili љkripca sigurnije ?e se drћati nego s vaљom
rukom.
ў Prije njegovog odlaganja pri?ekajte da se elektri?ni
alat zaustavi do stanja mirovanja. Elektri?ni alat se moћe
zaglaviti, љto moћe dovesti gubitka kontrole nad
elektri?nim alatom.
ў Prije svih radova na elektri?nom alatu izvucite mreћni
utika? iz uti?nice.
ў Prije ugradnje o?istite drљku lista pile. Zaprljana drљka
se ne moћe sigurno pri?vrstiti.
ў Provjerite list pile na ?vrsto dosjedanje. Labavi list pile
moћe ispasti i ozlijediti vas.
ў List pile ne smije biti duћi nego љto je to potrebno za
predvi?eno rezanje. Za piljenje na malim radijusima
zakrivljenosti koristite uski list pile.
ў Ako bi se list pile uklijeљtio kod va?enja, u tom slu?aju
steza? lista pile lagano pritisnite prema naprijed (za max.
2 mm).
ў Praљina od materijala kao i od premaza sa sadrћajem
olova, te praљina od nekih vrsta drva, minerala i metala,
moћe biti љtetna za zdravlje i moћe dovesti do
alergijskih reakcija, oboljenja diљnih putova i/ili raka.
2 609 005 187 | (11.7.11)
Materijal koji sadrћi azbest smiju obra?ivati samo stru?ne
osobe.
– Po mogu?nosti koristite usisavanje praљine prikladno za
materijal.
– Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.
– Preporu?uje se uporaba zaљtitne maske sa filterom
klase P2.
Pridrћavajte se vaћe?ih propisa za obra?ivane materijale.
ў Izbjegavajte nakupljanje praљine na radnom mjestu.
Praљina se moћe lako zapaliti.
ў Pridrћavajte se mreћnog napona! Napon izvora struje
mora se podudarati s podacima na tipskoj plo?ici
elektri?nog alata. Elektri?ni alati ozna?eni s 230 V
mogu raditi i na 220 V.
ў Zaљtitni stremen koji se nalazi na ku?iљtu (vidjeti
sliku 13, stranica 73) sprje?ava nehoti?no dodirivanje
lista pile tijekom radne operacije, i ne smije se skidati.
ў Prije piljenja drva, plo?a iverica, gra?evnih materijala,
itd., kontrolirajte ih na postojanje stranih tijela kao љto
su ?avli, vijci ili sli?no, i prema potrebi ih izvadite.
ў Postupkom piljenja zarezivanjem obra?ujte samo
meke materijale, kao љto je drvo, gipsani karton ili
sli?ni materijali.
ў Podeљavanja vaљeg elektri?nog alata prilagodite
doti?nom slu?aju primjene. Broj hodova lista pile npr.
smanjite kod obrade metala ili na malim radijusima
zakrivljenosti.
ў Na duga?kim i ravnim rezovima u debelom drvu (> 40 mm)
moћe se dogoditi da se linija rezanja ne?e mo?i to?no
slijediti. Za precizno rezanje, u tom slu?aju se preporu?uje
primjena Bosch kruћne pile.
ў Kod obrade manjih ili tanjih izradaka koristite uvijek
stabilnu podlogu ili stanicu za piljenje (Bosch
PLS 300).
ў Kod ekstremnih uvjeta primjene po mogu?nosti uvijek
treba koristiti usisni ure?aj. ?esto ispuhavajte otvore
za hla?enje i predspojite zaљtitnu sklopku struje kvara
(FI). Kod obrade metala vodljiva praљina se moћe nakupiti
unutar elektri?nog alata. To moћe negativno utjecati na
zaљtitnu izolaciju elektri?nog alata.
Simboli
Dolje prikazani simboli od zna?aja su za ?itanje i
razumijevanje uputa za rukovanje. Obratite pozornost na ove
simbole i njihovo zna?enje. Ispravno tuma?enje simbola
pomo?i ?e vam da elektri?ni alat bolje i sigurnije koristite.
Simbol
Zna?enje
PST 700 E: Ubodna pila s
regulacijskom elektronikom
sivo ozna?eno podru?je: Ru?ka
(izolirana povrљina zahvata)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 51 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Hrvatski | 51
Simbol
Zna?enje
Pro?itajte sve napomene za
sigurnost i upute
Simbol
n0
Drvo
Prije svih radova na elektri?nom
alatu izvucite mreћni utika? iz
uti?nice
Aluminij
Metal
Nosite zaљtitne rukavice
Dodatna informacija
/II
Teћina odgovara EPTA-Procedure
01/2003
Simbol za klasu zaљtite II (potpuno
izolirano)
Razina zvu?nog tlaka
Razina u?inka buke
Nesigurnost
Ukupna vrijednost vibracija
Smjer reakcije
sljede?a radna operacija
Opseg isporuke
Zabranjena radnja
To?an rezultat
Usisavanje
Naprava za otpuhivanje strugotine
Ubodna pila.
Kontrola linije rezanja „Cut Control“, zaљtita od lomljenja
strugotine i ostali prikazan ili opisan pribor ne pripada u
standardni opseg isporuke.
Kompletni pribor moћete na?i u naљem programu pribora.
Uporaba za odre?enu namjenu
Uz uvjet ?vrstog nalijeganja ure?aj je predvi?en za
odrezivanje i izrezivanje drva, plastike, metala, kerami?kih
plo?ica i gume. Prikladan je za ravne i zakrivljene rezove, s
kutom iskoљenja do 45°. Treba se pridrћavati savjeta za list
pile.
Uklju?ivanje
Tehni?ki podaci
Isklju?ivanje
Tehni?ki podaci za proizvod navedeni su u tablici na
stranici 66.
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slu?aju
odstupanja napona i u izvedbama specifi?nim za doti?nu
zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Molimo pridrћavajte se kataloљkog broja sa tipske plo?ice
vaљeg elektri?nog alata. Trgova?ke oznake pojedinih
elektri?nih alata mogu varirati.
Utvr?ivanje prekida?a za
uklju?ivanje/isklju?ivanje
Mali broj hodova
Veliki broj hodova
Kod piljenja metala uzduћ linije
rezanja poprskajte sa sredstvom za
hla?enje odnosno podmazivanje
Kataloљki broj (10-znamenkasti)
Bosch Power Tools
Plo?a iverica
LpA
LwA
K
ah
Smjer gibanja
P1
Zna?enje
Broj hodova pri praznom hodu
max. dubina rezanja
Izjava o uskla?enosti
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod opisan u
„Tehni?ki podaci“ uskla?en sa slijede?im normama ili
normativnim dokumentima: EN 60745, prema odredbama
smjernica 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Tehni?ka dokumentacija (2006/42/EG) moћe se dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Nazivna primljena snaga
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 52 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
52 | Eesti
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strцtgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Informacije o buci i vibracijama
Mjerne vrijednosti za proizvod navedeni su u tablici na
stranici 66.
Ukupne vrijednosti buke i vibracija (vektorski zbroj u tri
smjera) odre?ene su prema EN 60745.
Prag vibracija naveden u ovim uputama izmjeren je
postupkom mjerenja propisanom u EN 60745 i moћe se
primijeniti za me?usobnu usporedbu elektri?nih alata.
Prikladan je i za privremenu procjenu optere?enja od
vibracija.
Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene
elektri?nog alata. Ako se ustvari elektri?ni alat koristi za druge
primjene sa radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se
nedovoljno odrћavaju, prag vibracija moћe odstupati. Na taj
se na?in moћe osjetno pove?ati optere?enje od vibracija
tijekom ?itavog vremenskog perioda rada.
Za to?nu procjenu optere?enja od vibracija trebaju se uzeti u
obzir i vremena u kojima je ure?aj isklju?en, ili doduљe radi ali
stvarno nije u primjeni. Na taj se na?in moћe osjetno smanjiti
optere?enje od vibracija tijekom ?itavog vremenskog perioda
rada.
Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za
zaљtitu korisnika, kao npr.: odrћavanje elektri?nog alata i
radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.
Montaћa i rad
Radnja
Umetanje lista pile
Skidanje lista pile
Prilago?avanje poloћaja vode?eg
valj?i?a
Montaћa zaљtite od lomljenja strugotine
Montaћa i primjena kontrole linije
rezanja „Cut Control“
Priklju?ak usisavanja
Namjeљtanje kuta kosog rezanja
Uklju?ivanje naprave za puhanje
strugotine
Uklju?ivanje/isklju?ivanje
Elektri?ni alat voditi prema izratku samo
u uklju?enom stanju
Prorezivanje pilom
Podmazivanje kod obrade metala
Biranje pribora
2 609 005 187 | (11.7.11)
Odrћavanje i ?iљ?enje
ў Da bi mogli dobro i sigurno raditi, elektri?ni alat, otvore
za hla?enje kao i steza? alata odrћavajte u ?istom
stanju.
Redovito ?istite steza? lista pile. U tu svrhu izvadite list pile iz
elektri?nog alata i lagano udarite elektri?nim alatom po ravnoj
povrљini.
Redovito kontrolirajte vode?i valj?i? . Ako je on istroљen, treba
se zamijeniti u ovlaљtenom Bosch servisu.
Vode?e valj?i?e povremeno podmaћite s jednom kapi ulja
(vidjeti sliku 14, stranica 73).
Servis za kupce i savjetovanje kupaca
Naљ servis ?e odgovoriti na vaљa pitanja o popravku i
odrћavanju vaљeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima.
Crteћe u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim
dijelovima moћete na?i i na naљoj adresi:
www.bosch-pt.com
Tim Bosch savjetnika za kupce rado ?e odgovoriti na vaљa
pitanja o kupnji, primjeni i podeљavanju proizvoda i pribora.
Za slu?aj povratnih upita ili naru?ivanja rezervnih dijelova,
molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloљki
broj sa tipske plo?ice elektri?nog alata.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 (01) 295 80 51
Fax: +386 (01) 5193 407
Zbrinjavanje
Elektri?ni alat, pribor i ambalaћu treba dovesti na ekoloљki
prihvatljivu ponovnu primjenu.
Elektri?ne alate ne bacajte u ku?ni otpad!
Slika
1
2
Stranica
67
67
3
4
67
68
5
6
7
68
69
69–70
8
9
70
71
Ьldised ohutusjuhised
10
11
12
–
71
72
72
74–75
Kхik ohutusnхuded ja juhised
tuleb lдbi lugeda. Ohutusnхuete ja
juhiste eiramise tagajдrjeks vхib olla elektrilццk, tulekahju
ja/vхi rasked vigastused.
Hoidke kхik ohutusnхuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Samo za zemlje EU:
Prema Europskim smjernicama
2002/96/EG za elektri?ne i elektroni?ke
stare ure?aje, neuporabivi elektri?ni alati
moraju se odvojeno sakupljati i dovoditi na
ekoloљki prihvatljivo recikliranje.
Zadrћavamo pravo na promjene.
Eesti
TДHELEPANU
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 53 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Eesti | 53
Allpool kasutatud mхiste „Elektriline tццriist“ kдib
vхrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tццriistade ja
akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tццriistade kohta.
Ohutusnхuded tццpiirkonnas
ў Tццkoht peab olema puhas ja hдsti valgustatud.
Tццkohas valitsev segadus ja hдmarus vхib pхhjustada
хnnetusi.
ў Дrge kasutage elektrilist tццriista plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
vхi tolmu. Elektrilistest tццriistadest lццb sдdemeid, mis
vхivad tolmu vхi aurud sььdata.
ў Elektrilise tццriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja
teised isikud tццkohast eema. Kui Teie tдhelepanu
kхrvale juhitakse, vхib seade Teie kontrolli alt vдljuda.
Elektriohutus
ў Elektrilise tццriista pistik peab pistikupessa sobima.
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Дrge
kasutage kaitsemaandusega elektriliste tццriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vдhendavad elektrilццgi saamise riski.
ў Vдltige kehakontakti maandatud pindadega, nagu
torud, radiaatorid, pliidid ja kьlmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektrilццgi oht suurem.
ў Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilisse
tццriista on sattunud vett, on elektrilццgi oht suurem.
ў Дrge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole
ette nдhtud, nдiteks elektrilise tццriista kandmiseks,
ьlesriputamiseks vхi pistiku pistikupesast
vдljatхmbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, хli,
teravate servade ja seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud vхi keerdulдinud toitejuhtmed suurendavad
elektrilццgi ohtu.
ў Kui tццtate elektrilise tццriistaga vabas хhus, kasutage
ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud
kasutada ka vдlistingimustes. Vдlistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vдhendab
elektrilццgi ohtu.
ў Kui elektrilise tццriista kasutamine niiskes
keskkonnas on vдltimatu, kasutage
rikkevoolukaitselьlitit. Rikkevoolukaitselьliti kasutamine vдhendab elektrilццgi ohtu.
Inimeste turvalisus
ў Olge tдhelepanelik, jдlgige, mida Te teete, ning toimige
elektrilise tццriistaga tццtades kaalutletult. Дrge
kasutage elektrilist tццriista, kui olete vдsinud vхi
uimastite, alkoholi vхi ravimite mхju all. Hetkeline
tдhelepanematus seadme kasutamisel vхib pхhjustada
tхsiseid vigastusi.
ў Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.
Isikukaitsevahendite, nдiteks tolmumaski,
libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri vхi
kuulmiskaitsevahendite kandmine – sхltuvalt elektrilise
tццriista tььbist ja kasutusalast – vдhendab vigastuste
ohtu.
Bosch Power Tools
ў Vдltige seadme tahtmatut kдivitamist. Enne pistiku
ьhendamist pistikupessa, aku ьhendamist seadme
kьlge, seadme ьlestхstmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tццriist on vдlja lьlitatud. Kui hoiate
elektrilise tццriista kandmisel sхrme lьlitil vхi ьhendate
vooluvхrku sisselьlitatud seadme, vхivad tagajдrjeks olla
хnnetused.
ў Enne elektrilise tццriista sisselьlitamist eemaldage
selle kьljest reguleerimis- ja mutrivхtmed. Seadme
pццrleva osa kьljes olev reguleerimis- vхi mutrivхti vхib
pхhjustada vigastusi.
ў Vдltige ebatavalist kehaasendit. Vхtke stabiilne
tццasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate
elektrilist tццriista ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.
ў Kandke sobivat rхivastust. Дrge kandke laiu riideid ega
ehteid. Hoidke juuksed, rхivad ja kindad seadme
liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted vхi
pikad juuksed vхivad sattuda seadme liikuvate osade
vahele.
ў Kui on vхimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on
seadmega ьhendatud ja et neid kasutatakse хigesti.
Tolmueemaldusseadise kasutamine vдhendab tolmust
pхhjustatud ohte.
Elektriliste tццriistade hoolikas kдsitsemine ja
kasutamine
ў Дrge koormake seadet ьle. Kasutage tцц tegemiseks
selleks ettenдhtud elektrilist tццriista. Sobiva
elektrilise tццriistaga tццtate ettenдhtud jхudluspiirides
efektiivsemalt ja ohutumalt.
ў Дrge kasutage elektrilist tццriista, mille lьliti on rikkis.
Elektriline tццriist, mida ei ole enam vхimalik lьlitist sisse
ja vдlja lьlitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
ў Tхmmake pistik pistikupesast vдlja ja/vхi eemaldage
seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist ja seadme дrapanekut. See ettevaatusabinхu vдldib elektrilise tццriista soovimatut kдivitamist.
ў Kasutusvдlisel ajal hoidke elektrilisi tццriistu lastele
kдttesaamatus kohas. Дrge laske seadet kasutada
isikutel, kes seadet ei tunne vхi pole siintoodud
juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute kдes on
elektrilised tццriistad ohtlikud.
ў Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad tццtavad veatult ega kiildu kiini.
Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud vхi
kahjustatud mддral, mis mхjutab seadme tццkindlust.
Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist
parandada. Paljude хnnetuste pхhjuseks on halvasti
hooldatud elektrilised tццriistad.
ў Hoidke lхiketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt
hooldatud, teravate lхikeservadega lхiketarvikud
kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
ў Kasutage elektrilist tццriista, lisavarustust, tarvikuid
jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu
konkreetse seadmetььbi jaoks ette nдhtud. Arvestage
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 54 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
54 | Eesti
seejuures tццtingimuste ja teostatava tцц iseloomuga.
Elektriliste tццriistade nхuetevastane kasutamine vхib
pхhjustada ohtlikke olukordi.
Teenindus
ў Laske elektrilist tццriista parandada ainult
kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad
originaalvaruosi. Nii tagate pьsivalt seadme ohutu tцц.
Ohutusnхuded tikksaagide
kasutamisel
ў Kui teostate tцid, mille puhul vхib tarvik tabada
varjatud elektrijuhtmeid vхi seadme enda toitejuhet,
hoidke seadet ainult isoleeritud kдepidemetest.
Kontakt pinge all oleva elektrijuhtmega vхib pingestada
seadme metallosad ja pхhjustada elektrilццgi.
Muud ohutusnхuded ja tццjuhised
ў Hoidke kдed tццdeldavast piirkonnast eemal. Дrge
viige sхrmi tooriku alla. Saelehega kokkupuutel vхite end
vigastada.
ў Viige seade tццdeldava esemega kokku alles siis, kui
seade on sisse lьlitatud. Vastasel korral tekib tagasilццgi
oht, kui tarvik toorikus kinni kiildub.
ў Veenduge, et alustald oleks saagimisel stabiilses
asendis. Kinnikiildunud saeleht vхib rebeneda vхi
pхhjustada tagasilццgi.
ў Pдrast saagimise lхppu lьlitage tццriist vдlja ja oodake,
kuni saeleht seiskub. Alles siis tхmmake saeleht
lхikejдljest vдlja. Nii vдldite tagasilццki ja saate tццriista
ohutult kдest panna.
ў Kasutage ainult teravaid, tццkorras olevaid saelehti.
Kхverdunud vхi nьrid saelehed vхivad murduda, mхjutada
lхike kvaliteeti vхi pхhjustada tagasilццgi.
ў Дrge pidurdage saelehte pдrast vдljalьlitamist,
avaldades saelehele kьlgsurvet. Saeleht vхib
kahjustuda, murduda vхi pхhjustada tagasilццgi.
ў Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- vхi
veetorude avastamiseks kasutage sobivaid
otsimisseadmeid vхi pццrduge kohaliku elektri-, gaasivхi veevarustusfirma poole. Kokkupuutel
elektrijuhtmetega tekib tulekahju- ja elektrilццgioht.
Gaasitorustiku vigastamisel tekib plahvatusoht. Veetorustiku vigastamine pхhjustab materiaalse kahju ja vхib
tekitada elektrilццgi.
ў Kinnitage tццdeldav toorik. Kinnitusseadmete vхi kruustangidega kinnitatud toorik pьsib kindlamalt kui kдega
hoides.
ў Enne kдestpanekut oodake, kuni elektriline tццriist on
seiskunud. Kasutatav tarvik vхib kinni kiilduda ja
pхhjustada kontrolli kaotuse seadme ьle.
ў Enne mistahes tццde teostamist elektrilise tццriista
kallal tхmmake pistik pistikupesast vдlja.
ў Enne paigaldamist puhastage saelehe saba. Kui saba on
mддrdunud, ei ole saelehte vхimalik kindlalt kinnitada.
2 609 005 187 | (11.7.11)
ў Kontrollige, kas saeleht kinnitub korralikult. Lahtine
saeleht vхib vдlja kukkuda ja Teid vigastada.
ў Saeleht ei tohiks olla pikem kui konkreetse lхike jaoks
vajalik. Kitsaste kurvide saagimiseks kasutage kitsast
saelehte.
ў Kui saeleht jддb eemaldamisel kinni, suruge saelehe
kinnitust kergelt ette (max 2 mm).
ў Selliste materjalide nagu pliisisaldusega vдrvide,
teatavate puiduliikide, mineraalide ja metalli tolm vхib
kahjustada tervist ja tekitada allergilisi reaktsioone,
hingamisteede haigusi ja/vхi vдhki. Asbesti sisaldavat
materjali tohivad tццdelda ьksnes vastava ala asjatundjad.
– Kasutage konkreetse materjali eemaldamiseks sobivat
tolmuimejat.
– Tagage tццkohas hea ventilatsioon.
– Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski
filtriga P2.
Pidage kinni tццdeldavate materjalide suhtes Teie riigis
kehtivatest eeskirjadest.
ў Vдltige tolmu kogunemist tццkohta. Tolm vхib kergesti
sьttida.
ў Pццrake tдhelepanu vхrgupingele! Vхrgupinge peab
ьhtima tццriista andmesildil mдrgitud pingega.
Andmesildil toodud 230 V seadmeid vхib kasutada ka
220 V vхrgupinge korral.
ў Korpuse kьlge paigaldatud kaitsekaar (vt joonis 13,
lk 73) hoiab tццtamise ajal дra soovimatu kokkupuute
saelehega ja seda ei tohi eemaldada.
ў Enne saagimise alustamist veenduge, et puidus,
laastplaatides, ehitusmaterjalides jm ei ole vххrkehi,
nдiteks naelu, kruvisid jmt, vajaduse korral eemaldage
need.
ў Uputuslхikeid tehke ьksnes pehmete materjalide,
nagu puidu, kipskartongi jmt lхikamisel. Uputuslхigete
tegemiseks kasutage ьksnes lьhikesi saelehti.
ў Seadistage tццriist vastavalt konkreetsele tццle.
Nдiteks metalli tццtlemisel ja kitsaste kurvide
lхikamisel vдhendage kдigusagedust.
ў Pikkade sirglхigete tegemisel paksus puidus (>40 mm)
vхib lхikejoon kulgeda ebatдpselt. Sellisel juhul soovitame
tдpsete lхigete tegemiseks kasutada Boschi ketassaagi.
ў Vдikeste vхi хhukeste toorikute saagimisel kasutage
alati stabiilset alust vхi saagimisrakist (Bosch
PLS 300).
ў Ддrmuslike tццtingimuste korral kasutage vхimaluse
korral tolmuimejat. Puhastage sageli
ventilatsiooniavasid ja kasutage
rikkevoolukaitselьlitit. Ддrmuslike tццtingimuste korral
vхib seadmesse koguneda elektrit juhtivat tolmu. Seadme
kaitseisolatsioon vхib kahjustuda.
Sьmbolid
Jдrgmised piltsьmbolid on olulised kasutusjuhendi lugemisel
ja mхistmisel. Pidage palun piltsьmbolid ja nende tдhendus
meeles. Piltsьmbolite хige tхlgendamine aitab Teil seadet
tхhusamalt ja ohutumalt kдsitseda.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 55 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Eesti | 55
Sьmbol
Tдhendus
PST 700 E: Elektrooniliselt
reguleeritav tikksaag
halliga markeeritud ala: kдepide
(isoleeritud haardepind)
Lugege lдbi kхik ohutusnхuded ja
juhised
Enne mis tahes tццde teostamist
elektrilise tццriista kallal tхmmake
pistik pistikupesast vдlja
Sьmbol
Tдhendus
Metalli saagimisel kandke
lхikejoonele jahutus- vхi
mддrdeainet
Tootenumber (10-kohaline)
Nimivхimsus
Tьhikдigusagedus
Max lхikesьgavus
P1
n0
Puit
Kandke kaitsekindaid
Alumiinium
Metall
Laastplaat
Lisateave
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 jдrgi
Liikumissuund
Kaitseklassi II sьmbol (tдielikult
isoleeritud)
Helirхhu tase
Helivхimsuse tase
Mххtemддramatus
Vibratsiooni kogutase
Jдrgmine tццetapp
LpA
LwA
K
ah
Keelatud toiming
Tarnekomplekt
Reaktsioonisuund
Хige tulemus
Tolmuimemine
Saepuru дrapuhumisseade
Sisselьlitamine
Vдljalьlitamine
Lьliti (sisse/vдlja) lukustamine
Vдike kдigusagedus
Suur kдigusagedus
Bosch Power Tools
/II
Tikksaag.
Lхikejoone kontroll „Cut Control“, materjali rebimisvastane
kaitse, tarvik ja teised joonistel kujutatud vхi kirjeldatud
lisatarvikud ei kuulu standardvarustusse.
Lisatarvikute tдieliku loetelu leiate meie lisatarvikute
kataloogist.
Nхuetekohane kasutamine
Seade on ette nдhtud puidu, plastmaterjalide, metalli,
keraamiliste plaatide ja kummi saagimiseks, samuti eelpool
nimetatud materjalides vдljalхigete teostamiseks. Tццriist on
ette nдhtud nii sirgete kui figuurlхigete teostamiseks,
kusjuures lхikenurk vхib olla kuni 45°. Jдrgige soovitusi
saelehtede osas.
Tehnilised andmed
Toote tehnilised omadused on toodud tabelis lehekьljel 66.
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete
ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul vхivad toodud
andmed varieeruda.
Pццrake palun tдhelepanu oma tццriista andmesildil toodud
tootenumbrile. Seadmete kaubanduslik tдhistus vхib olla
erinev.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 56 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
56 | Eesti
Vastavus normidele
Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“
kirjeldatud toode vastab jдrgmistele standarditele vхi
normdokumentidele: EN 60745 vastavalt direktiivide
2004/108/EЬ, 2006/42/EЬ.
Tehniline toimik (2006/42/EЬ) saadaval:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Toimingu eesmдrk
Saepuru дrapuhumisseadme
sisselьlitamine
Sisse-/vдljalьlitamine
Viige elektriline tццriist toorikuga
kokku ainult sisselьlitatult
Saagimise alustamine materjali
keskelt („uputamine“)
Mддrimine metalli tццtlemisel
Lisatarviku valik
Joonis
Lehekьlg
8
9
70
71
10
71
11
12
–
72
72
74–75
Hooldus ja puhastus
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Andmed mьra/vibratsiooni kohta
Andmed on toodud tabelis lehekьljel 66.
Vibratsiooni koguvддrtus (kolme suuna vektorsumma),
kindlaks tehtud vastavalt standardile EN 60745.
Kдesolevas juhendis toodud vibratsioon on mххdetud
standardi EN 60745 kohase mххtemeetodi jдrgi ja seda saab
kasutada elektriliste tццriistade omavaheliseks
vхrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks
hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase on tььpiline elektrilise tццriista
kasutamisel ettenдhtud tццdeks. Kui aga elektrilist tццriista
kasutatakse muudeks tццdeks, rakendatakse teisi tarvikuid
vхi kui tццriista hooldus pole piisav, vхib vibratsioonitase
kхikuda. See vхib vibratsiooni tццperioodi jooksul tunduvalt
suurendada.
Vibratsiooni tдpseks hindamiseks tuleb arvesse vхtta ka
aega, mil seade oli vдlja lьlitatud vхi kьll sisse lьlitatud, kuid
tegelikult tццle rakendamata. See vхib vibratsiooni
tццperioodi jooksul tunduvalt vдhendada.
Rakendage tццriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mхju
eest tдiendavaid kaitsemeetmeid, nдiteks: hooldage tццriistu
ja tarvikuid piisavalt, hoidke kдed soojas, tagage sujuv
tццkorraldus.
Kokkupanek ja kasutamine
Toimingu eesmдrk
Saelehe paigaldus
Saelehe eemaldamine
Juhtrulli asendi sobitamine
Materjali rebimisvastase kaitse
paigaldamine
Lхikejoone kontrolli „Cut Control“
paigaldamine ja kasutamine
Tolmuimeja ьhendamine
Lхikenurga reguleerimine
2 609 005 187 | (11.7.11)
Joonis
1
2
3
Lehekьlg
67
67
67
4
68
5
6
7
68
69
69–70
ў Seadme laitmatu ja ohutu tцц tagamiseks hoidke
seade, ventilatsiooniavad ja tarviku kinnitusava
puhtad.
Puhastage saelehe kinnitusava regulaarselt. Selleks vхtke
saeleht tццriistast vдlja ja koputage tццriista kergelt vastu
siledat pinda.
Kontrollige juhtrulli regulaarselt. Kui see on kulunud, tuleb
see Boschi volitatud remonditццkojas vдlja vahetada lasta.
Mддrige juhtrullikut aeg-ajalt paari tilga хliga (vt joonis 14,
lk 73).
Mььgijдrgne teenindus ja nхustamine
Mььgiesindajad annavad vastused toote paranduse ja
hooldusega ning varuosadega seotud kьsimustele. Joonised
ja lisateabe varuosade kohta leiate ka veebiaadressilt:
www.bosch-pt.com
Boschi mььgiesindajad nхustavad Teid toodete ja lisatarvikute ostmise, kasutamise ja seadistamisega seotud
kьsimustes.
Jдrelepдrimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel
nдidake kindlasti дra seadme andmesildil olev 10-kohaline
tootenumber.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste kдsitццriistade remont ja hooldus
Pдrnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: + 372 (0679) 1122
Faks: + 372 (0679) 1129
Kasutuskхlbmatuks muutunud
seadmete kдitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnasддstlikult ringlusse vхtta.
Дrge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tццriistu
olmejддtmete hulka!
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 57 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Latvieљu | 57
Ьksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2002/96/EЬ elektri- ja
elektroonikaseadmete jддtmete kohta ning
direktiivi kohaldamisele liikmesriikides
tuleb kasutusressursi ammendanud
elektrilised tццriistad eraldi kokku koguda
ja keskkonnasддstlikult ringlusse vхtta.
Tootja jдtab endale хiguse muudatuste tegemiseks.
Latvieљu
Visp?r?jie droљ?bas noteikumi darbam
ar elektroinstrumentiem
BR?DIN?JUMS Uzman?gi izlasiet visus droљ?bas
noteikumus. Љeit sniegto droљ?bas
noteikumu un nor?d?jumu neiev?roљana var izrais?t aizdegљanos un b?t par c?loni elektriskajam triecienam vai nopietnam
savainojumam.
P?c izlas?љanas uzglab?jiet љos noteikumus turpm?kai
izmantoљanai.
Turpm?kaj? izkl?st? lietotais apz?m?jums „elektroinstruments“ attiecas gan uz t?kla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan ar? uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez
elektrokabe?a).
Droљ?ba darba viet?
ў Sekojiet, lai darba vieta b?tu t?ra un sak?rtota.
Nek?rt?g? darba viet? un slikt? apgaismojum? var viegli
notikt nelaimes gad?jums.
ў Nelietojiet elektroinstrumentu eksploz?vu vai
ugunsnedroљu vielu tuvum? un viet?s ar paaugstin?tu
g?zes vai putek?u saturu gais?. Darba laik? elektroinstruments nedaudz dzirkste?o, un tas var izsaukt viegli degoљu
putek?u vai tvaiku aizdegљanos.
ў Lietojot elektroinstrumentu, ne?aujiet nepiederoљ?m
person?m un jo ?paљi b?rniem tuvoties darba vietai.
Citu personu kl?tb?tne var nov?rst uzman?bu, k? rezult?t?
j?s varat zaud?t kontroli p?r elektroinstrumentu.
Elektrodroљ?ba
ў Elektroinstrumenta kontaktdakљai j?b?t piem?rotai
elektrot?kla kontaktligzdai. Kontaktdakљas konstrukciju nedr?kst nek?d? veid? main?t. Nelietojiet kontaktdakљas sal?got?jus, ja elektroinstruments caur kabeli
tiek savienots ar aizsargzem?juma ??di. Neizmain?tas
konstrukcijas kontaktdakљa, kas piem?rota kontaktligzdai,
?auj samazin?t elektrisk? trieciena sa?emљanas risku.
ў Darba laik? nepieskarieties sazem?tiem priekљmetiem, piem?ram, caurul?m, radiatoriem, pl?t?m vai
ledusskapjiem. Pieskaroties sazem?t?m virsm?m, pieaug
risks sa?emt elektrisko triecienu.
ў Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laik?, neturiet to
mitrum?. Mitrumam iek??stot elektroinstrument?, pieaug
risks sa?emt elektrisko triecienu.
Bosch Power Tools
ў Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz
elektrokabe?a. Neraujiet aiz kabe?a, ja v?laties atvienot
instrumentu no elektrot?kla kontaktligzdas. Sarg?jiet
elektrokabeli no karstuma, e??as, as?m љ?autn?m un
elektroinstrumenta kust?gaj?m da??m. Boj?ts vai
samezglojies elektrokabelis var b?t par c?loni elektriskajam triecienam.
ў Darbinot elektroinstrumentu ?rpus telp?m, izmantojiet t? pievienoљanai vien?gi t?dus pagarin?t?jkabe?us, kuru lietoљana ?rpus telp?m ir at?auta.
Lietojot elektrokabeli, kas piem?rots darbam ?rpus telp?m, samazin?s risks sa?emt elektrisko triecienu.
ў Ja elektroinstrumentu tom?r nepiecieљams lietot viet?s ar paaugstin?tu mitrumu, izmantojiet t? pievienoљanai nopl?des str?vas aizsargreleju. Lietojot nopl?des
str?vas aizsargreleju, samazin?s risks sa?emt elektrisko
triecienu.
Personisk? droљ?ba
ў Darba laik? saglab?jiet paљkontroli un r?kojieties saska?? ar veselo sapr?tu. P?rtrauciet darbu, ja j?taties
noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izrais?t? reibum?. Str?d?jot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzman?bas mirklis var b?t par c?loni
nopietnam savainojumam.
ў Izmantojiet individu?los darba aizsardz?bas l?dzek?us.
Darba laik? n?s?jiet aizsargbrilles. Individu?lo darba
aizsardz?bas l?dzek?u (putek?u maskas, nesl?doљu apavu un
aizsarg?iveres vai ausu aizsargu) pielietoљana atbilstoљi
elektroinstrumenta tipam un veicam? darba raksturam ?auj
izvair?ties no savainojumiem.
ў Nepie?aujiet elektroinstrumenta patva??gu iesl?gљanos. Pirms elektroinstrumenta pievienoљanas elektrot?klam, akumulatora ievietoљanas vai iz?emљanas, k?
ar? pirms elektroinstrumenta p?rneљanas p?rliecinieties, ka tas ir izsl?gts. P?rnesot elektroinstrumentu, ja
pirksts atrodas uz iesl?dz?ja, k? ar? pievienojot to elektrobaroљanas avotam laik?, kad elektroinstruments ir iesl?gts, var viegli notikt nelaimes gad?jums.
ў Pirms elektroinstrumenta iesl?gљanas neaizmirstiet
iz?emt no t? regul?joљos instrumentus vai atsl?gas.
Regul?joљais instruments vai atsl?ga, kas iesl?gљanas br?d?
atrodas elektroinstrumenta kust?gaj?s da??s, var rad?t
savainojumu.
ў Darba laik? izvairieties ie?emt ne?rtu vai nedabisku
?erme?a st?vokli. Vienm?r ieturiet stingru st?ju un
centieties saglab?t l?dzsvaru. Tas atvieglo elektroinstrumenta vad?bu neparedz?t?s situ?cij?s.
ў Izv?lieties darbam piem?rotu ap??rbu. Darba laik?
nen?s?jiet br?vi plandoљas dr?bes un rotaslietas.
Netuviniet matus, ap??rbu un aizsargcimdus elektroinstrumenta kust?gaj?m da??m. Elektroinstrumenta
kust?gaj?s da??s var ie?erties va??gas dr?bes, rotaslietas un
gari mati.
ў Ja elektroinstrumenta konstrukcija ?auj tam pievienot
?r?jo putek?u uzs?kљanas vai sav?kљanas/uzkr?љanas
ier?ci, sekojiet, lai t? b?tu pievienota un pareizi darbotos. Pielietojot putek?u uzs?kљanu vai sav?kљanu/uz2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 58 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
58 | Latvieљu
kr?љanu, samazin?s to kait?g? ietekme uz str?d?joљ?s
personas vesel?bu.
Saudz?joљa apieљan?s un darbs ar elektroinstrumentiem
ў Nep?rslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izv?lieties piem?rotu elektroinstrumentu. Elektroinstruments darbojas lab?k un droљ?k pie nomin?l?s slodzes.
ў Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir boj?ts t? iesl?dz?js. Elektroinstruments, ko nevar iesl?gt un izsl?gt, ir
b?stams lietoљanai un to nepiecieљams remont?t.
ў Pirms elektroinstrumenta apkopes, regul?љanas vai
darbinstrumenta nomai?as atvienojiet t? kontaktdakљu no barojoљ? elektrot?kla vai iz?emiet no t?
akumulatoru. Љ?di iesp?jams nov?rst elektroinstrumenta
nejauљu iesl?gљanos.
ў Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglab?jiet to piem?rot? viet?, kur elektroinstruments nav sasniedzams
b?rniem un person?m, kuras neprot ar to r?koties vai
nav iepazinuљ?s ar љiem noteikumiem. Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraud?t
cilv?ku vesel?bu.
ў R?p?gi veiciet elektroinstrumenta apkalpoљanu. P?rbaudiet, vai kust?g?s da?as darbojas bez trauc?jumiem
un nav iespiestas, vai k?da no da??m nav salauzta vai
boj?ta, vai katra no t?m pareizi funkcion? un pilda tai
paredz?to uzdevumu. Nodroљiniet, lai boj?t?s da?as
tiktu savlaic?gi nomain?tas vai remont?tas pilnvarot?
remonta darbn?c?. Daudzi nelaimes gad?jumi notiek
t?p?c, ka elektroinstruments pirms lietoљanas nav
pien?c?gi apkalpots.
ў Savlaic?gi not?riet un uzasiniet griezoљos darbinstrumentus. R?p?gi kopti elektroinstrumenti, kas apg?d?ti ar
asiem griez?jinstrumentiem, ?auj str?d?t daudz raћ?g?k un
ir viegl?k vad?mi.
ў Lietojiet vien?gi t?dus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst љeit
sniegtajiem nor?d?jumiem, ?emot v?r? ar? konkr?tos
darba apst?k?us un pielietojuma ?patn?bas. Elektroinstrumentu lietoљana citiem m?r?iem, nek? tiem, kuriem
to ir paredz?jusi raћot?jfirma, ir b?stama un var novest pie
neparedzam?m sek?m.
Apkalpoљana
ў Nodroљiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu
kvalific?ts person?ls, nomai?ai izmantojot ori?in?l?s
rezerves da?as un piederumus. Tikai t? iesp?jams pan?kt
un saglab?t vajadz?go darba droљ?bas l?meni.
Droљ?bas noteikumi fig?rz??iem
ў Veicot darbu, kura laik? darbinstruments var skart
sl?ptus elektriskos vadus vai paљa instrumenta
elektrokabeli, turiet instrumentu tikai aiz izol?taj?m
virsm?m. Darbinstrumentam skarot spriegumnesoљus
vadus, spriegums non?k ar? uz instrumenta met?la da??m
un var b?t par c?loni elektriskajam triecienam.
2 609 005 187 | (11.7.11)
Citi droљ?bas noteikumi un nor?d?jumi
darbam
ў Netuviniet rokas z???juma trasei. Neturiet rokas zem
z???jam? priekљmeta. ?erme?a da?u saskarљan?s ar z??a
asmeni var b?t par c?loni savainojumam.
ў Kontakt?jiet darbinstrumentu ar apstr?d?jamo
priekљmetu tikai p?c elektroinstrumenta iesl?gљanas.
Tas ?aus izvair?ties no atsitiena, kas var notikt,
darbinstrumentam iestr?gstot apstr?d?jamaj? priekљmet?.
ў Z???љanas laik? sekojiet, lai balstpl?ksne cieљi
piegul?tu z???jam? priekљmeta virsmai. Noliecot z??a
asmeni s?nu virzien?, tas var sal?zt, k? ar? var notikt
atsitiens.
ў P?c z???љanas izsl?dziet elektroinstrumentu un tikai
tad izvelciet z??a asmeni no z???juma, vispirms
nogaidot, l?dz asmens piln?gi apst?jas. Tas ?aus
izvair?ties no atsitiena, un elektroinstrumentu b?s
iesp?jams droљi novietot.
ў Lietojiet tikai neboj?tus z??a asme?us. Saliekti vai neasi
z??a asme?i var sal?zt, negat?vi ietekm?t z???juma
kvalit?ti vai izrais?t atsitienu.
ў P?c instrumenta izsl?gљanas nem??iniet bremz?t z??a
asmeni ar s?nu spiedienu. Љ?das r?c?bas d?? z??a asmens
var tikt boj?ts vai sal?zt, k? ar? var notikt atsitiens.
ў Lietojot piem?rotu met?lmekl?t?ju, p?rbaudiet, vai
apstr?des vietu neљ??rso sl?ptas komun?lapg?des
l?nijas, vai ar? griezieties p?c konsult?cijas viet?j?
komun?l?s saimniec?bas iest?d?. Darbinstrumenta saskarљan?s ar elektrop?rvades l?niju var izrais?t aizdegљanos
vai b?t par c?loni elektriskajam triecienam. Boj?jums
g?zes p?rvades l?nij? var izrais?t spr?dzienu. Darbinstrumentam skarot ?densvada cauruli, var tikt boj?tas
materi?l?s v?rt?bas, k? ar? str?d?joљ? persona var sa?emt
elektrisko triecienu.
ў Nostipriniet apstr?d?jamo priekљmetu. Iestiprinot
apstr?d?jamo priekљmetu skr?vsp?l?s vai cit? stiprin?juma
ier?c?, str?d?t ir droљ?k, nek? tad, ja tas tiek tur?ts ar rok?m.
ў Pirms elektroinstrumenta novietoљanas nogaidiet, l?dz
tas piln?gi apst?jas. Kust?b? esoљs darbinstruments var iestr?gt, izsaucot kontroles zaud?љanu p?r
elektroinstrumentu.
ў Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpoљanas
izvelciet t? elektrokabe?a kontaktdakљu no barojoљ?
elektrot?kla kontaktligzdas.
ў Pirms iestiprin?љanas not?riet z??a asmens k?tu. Net?ru
k?tu nav iesp?jams droљi iestiprin?t.
ў P?rbaudiet, vai z??a asmens ir stingri iestiprin?ts.
Slikti iestiprin?ts z??a asmens var izkrist no stiprin?juma
un savainot str?d?joљo personu.
ў Z??a asmenim nav j?b?t gar?kam, nek? tas
nepiecieљams z???jumu veidoљanai paredz?taj?
dzi?um?. Veidojot liektus z???jumus ar mazu liekuma
r?diusu, lietojiet љauru z??a asmeni.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 59 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Latvieљu | 59
ў Ja z??a asmens iz?emљanas laik? ie?eras, nedaudz
(maksim?li par 2 mm) pab?diet uz priekљu z??a asmens
tur?t?ju.
ў Daћu materi?lu, piem?ram, svinu saturoљu kr?su,
atseviљ?u љ?ir?u koksnes, miner?lu un met?lu putek?i
var b?t kait?gi vesel?bai un izrais?t aler?iskas reakcijas,
k? ar? elpoљanas ce?u slim?bas un/vai v?zi. Azbestu
saturoљus materi?lus dr?kst apstr?d?t vien?gi personas ar
?paљ?m profesion?l?m iema??m.
– Pielietojiet apstr?d?jamajam materi?lam vispiem?rot?ko putek?u uzs?kљanas metodi.
– Darba vietai j?b?t labi ventil?jamai.
– Darba laik? ieteicams izmantot masku elpoљanas ce?u
aizsardz?bai ar filtr?љanas klasi P2.
Iev?rojiet j?su valst? sp?k? esoљos priekљrakstus, kas
attiecas uz apstr?d?jamo materi?lu.
ў Nepie?aujiet putek?u uzkr?љanos darba viet?. Putek?i var
viegli aizdegties.
ў Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu!
Spriegumam elektrot?kl? j?atbilst v?rt?bai, kas
nor?d?ta instrumenta mar??juma pl?ksn?t?. Elektroinstrumenti, kas paredz?ti 230 V spriegumam, var
darboties ar? no 220 V elektrot?kla.
ў Uz korpusa nostiprin?tais kontaktaizsargs (skat?t
att?lu 13 lappus? 73) darba laik? nov?rљ nejauљu
pieskarљanos z??a asmenim, t?p?c to nedr?kst no?emt
no elektroinstrumenta.
ў Pirms koka, skaidu pl?kљ?u, b?vmateri?lu u.c.
materi?lu z???љanas p?rbaudiet, vai z???jamais
materi?ls nesatur sveљ?erme?us, piem?ram, naglas,
skr?ves u.c., un vajadz?bas gad?jum? atbr?vojiet
materi?lu no tiem.
ў Pielietojiet z???љanas pa??mienu ar iegremd?љanu
tikai m?kstu materi?lu, piem?ram, koka, saus?
apmetuma u. c. l?dz?gu materi?lu z???љanai. Lietojiet
z???љanai ar iegremd?љanu tikai ?sus z??a asme?us.
ў Izv?lieties elektroinstrumenta iest?d?jumus atbilstoљi
veicam? darba raksturam. Piem?ram, apstr?d?jot
met?lu, vai veidojot liektus z???jumus ar mazu liekuma
r?diusu, samaziniet asmens kust?bu bieћumu.
ў Veidojot garus un taisnus z???jumus biez? kok?
(> 40 mm), z???juma trase var b?t neprec?za. Lai љ?dos
gad?jumos ieg?tu prec?zu z???jumu, ieteicams lietot Bosch
ripz??i.
ў Apstr?d?jot nelielus vai pl?nus priekљmetus, vienm?r
novietojiet tos uz stabila palikt?a vai uz z???љanas
galda (Bosch PLS 300).
ў Str?d?jot ekstrem?los apst?k?os vienm?r izmantojiet
putek?u uzs?kљanas ier?ci, ja vien tas ir iesp?jams. P?c
iesp?jas bieћ?k izp?tiet elektroinstrumenta
ventil?cijas atveres ar saspiestu gaisu un pievienojiet
to elektrot?klam caur nopl?des str?vas (FI-) aizsargreleju. Izmantojot elektroinstrumentu met?la apstr?dei, t?
korpusa iekљpus? var uzkr?ties str?vu vadoљi putek?i. Tas
var nelabv?l?gi ietekm?t elektroinstrumenta aizsargizol?cijas sist?mu.
Bosch Power Tools
Simboli
T?l?k apl?kotie simboli ir svar?gi, lai las?tu un pareizi izprastu
љo lietoљanas pam?c?bu. Iegaum?jiet љos simbolus un to
noz?mi. Simbolu pareiza interpret?cija ?aus viegl?k un droљ?k
lietot elektroinstrumentu.
Simbols
Noz?me
PST 700 E: fig?rz??is ar elektronisku
regulatoru
Pel?k? kr?s? iekr?sot? virsma:
rokturis (ar izol?tu noturvirsmu)
Uzman?gi izlasiet visus droљ?bas
noteikumus un nor?d?jumus
Pirms jebkura darba ar
elektroinstrumentu atvienojiet t?
kontaktdakљu no elektrot?kla
kontaktligzdas
N?s?jiet aizsargcimdus
Papildu inform?cija
Kust?bas virziens
Reakcijas virziens
N?koљais darb?bas solis
Aizliegta darb?ba
Pareiza darb?ba
Uzs?kљana
Asmens app?tes ier?ce
Iesl?gљana
Izsl?gљana
Iesl?dz?ja fiks?љana
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 60 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
60 | Latvieљu
Simbols
Noz?me
Neliels asmens kust?bas ?trums
Liels asmens kust?bas ?trums
Z???jot met?lu, p?rkl?jiet z???juma
trasi ar nelielu daudzumu dzes?joљ?
vai e??ojoљ? l?dzek?a
Izstr?d?juma numurs (10 z?mju)
Nomin?l? pat?r?jam? jauda
Darbinstrumenta kust?bu bieћums
br?vgait?
Maks. z???љanas dzi?ums
P1
n0
Koks
Alum?nijs
Tehniskie parametri
Izstr?d?juma tehniskie parametri ir sniegti tabul?, kas
apl?kojama lappus? 66.
Љ?di parametri tiek nodroљin?ti pie nomin?l? elektrobaroљanas sprieguma [U] 230 V. Iek?rt?m, kas paredz?tas citam
spriegumam vai ir modific?tas atbilstoљi nacion?lajiem
standartiem, љie parametri var atљ?irties.
L?dzam vad?ties p?c elektroinstrumenta izstr?d?juma
numura. Atseviљ?iem izstr?d?jumiem tirdzniec?bas
apz?m?jumi var main?ties.
Atbilst?bas deklar?cija
M?s ar pilnu atbild?bu pazi?ojam, ka sada?? „Tehniskie
parametri“ aprakst?tais izstr?d?jums atbilst љ?diem
standartiem vai normat?vajiem dokumentiem: EN 60745, k?
ar? direkt?v?m 2004/108/EK un 2006/42/EK.
Tehnisk? lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Met?ls
Skaidu pl?ksne
/II
LpA
LwA
K
ah
Svars atbilstoљi EPTA-Procedure
01/2003
Elektroaizsardz?bas klases II
simbols (pilna izol?cija)
Trokљ?a spiediena l?menis
Trokљ?a jaudas l?menis
Izkliede
Kop?j? vibr?cijas pa?trin?juma
v?rt?ba
Pieg?des komplekts
Fig?rz??is.
Z???juma trases kontroles ier?ce „Cut Control“,
pretplais?љanas aizsargs, darbinstruments un citi љeit
att?lotie vai aprakst?tie piederumi neietilpst standarta
pieg?des komplekt?.
Pilns p?rskats par izstr?d?juma piederumiem ir sniegts m?su
piederumu katalog?.
Pielietojums
Elektroinstruments ir paredz?ts koka, plastmasas, met?la,
keramikas un gumijas pl?kљ?u saz???љanai un izz???љanai,
stingri piespieћot balstpl?ksni pie z???jam? priekљmeta
virsmas. Tas ir lietojams taisniem un liektiem z???jumiem, k?
ar? sl?piem z???jumiem ar z???љanas le??i l?dz 45°.
Elektroinstrument? iestiprin?mi tikai t?di z??a asme?i, ko љim
nol?kam ieteikusi raћot?jfirma.
2 609 005 187 | (11.7.11)
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Inform?cija par troksni un vibr?ciju
Izstr?d?juma tehniskie parametri ir sniegti tabul?, kas
apl?kojama lappus? 66.
Kop?j? vibr?cijas pa?trin?juma v?rt?ba (vektoru summa trijos
virzienos) ir noteikta atbilstoљi standartam EN 60745.
Љaj? pam?c?b? sniegtais vibr?cijas l?menis ir izm?r?ts atbilstoљi standart? EN 60745 noteiktajai proced?rai un var tikt lietots instrumentu sal?dzin?љanai. To var izmantot ar? vibr?cijas
rad?t?s papildu slodzes iepriekљ?jai nov?rt?љanai.
Љeit sniegtais vibr?cijas l?menis ir attiecin?ms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstruments tiek lietots netipiskiem m?r?iem, kop? ar netipiskiem darbinstrumentiem vai nav vajadz?gaj? veid? apkalpots,
t? vibr?cijas l?menis var atљ?irties no љeit sniegt?s v?rt?bas.
Tas var iev?rojami palielin?t vibr?cijas rad?to papildu slodzi
zin?mam darba laika posmam.
Lai prec?zi izv?rt?tu vibr?cijas rad?to papildu slodzi zin?mam
darba laika posmam, j??em v?r? ar? laiks, kad elektroinstruments ir izsl?gts vai ar? darbojas, ta?u re?li netiek izmantots
paredz?t? darba veikљanai. Tas var iev?rojami samazin?t vibr?cijas rad?to papildu slodzi zin?mam darba laika posmam.
Veiciet papildu pas?kumus, lai pasarg?tu str?d?joљo personu
no vibr?cijas kait?g?s iedarb?bas, piem?ram, savlaic?gi veiciet
elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpoљanu, nov?rsiet roku atdziљanu un pareizi pl?nojiet darbu.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 61 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Lietuviљkai | 61
Mont?ћa un lietoљana
Darb?ba un t?s m?r?is
Z??a asmens iestiprin?љana
Z??a asmens iz?emљana
Vadotnes rull?љa st?vok?a regul?љana
Pretplais?љanas aizsarga mont?ћa
Z???juma trases kontroles ier?ces „Cut
Control“ mont?ћa un lietoљana
Uzs?kљanas ier?ces pievienoљana
Z???љanas le??a iest?d?љana
Asmens app?tes iesl?gљana
Iesl?gљana un izsl?gљana
Kontakt?jiet darbinstrumentu ar
apstr?d?jamo priekљmetu tikai laik?, kad
elektroinstruments darbojas
Z???љana ar asmens iegremd?љanu
E??oљana met?la apstr?des laik?
Piederumu izv?le
Att?ls
1
2
3
4
Lappuse
67
67
67
68
5
6
7
8
9
68
69
69–70
70
71
10
11
12
–
71
72
72
74–75
Apkalpoљana un t?r?љana
ў Lai var?tu str?d?t droљi un bez trauc?jumiem, uzturiet
t?ru elektroinstrumentu, t? ventil?cijas atveres un
darbinstrumenta stiprin?jumu.
Regul?ri t?riet z??a asmens stiprin?jumu. Љim nol?kam
iz?emiet z??a asmeni un viegli uzsitiet ar elektroinstrumentu
pa cietu, l?dzenu virsmu.
Regul?ri kontrol?jiet vadotnes rull?љa st?vokli. Ja rull?tis ir
nolietojies, tas j?nomaina firmas Bosch pilnvarot?
elektroinstrumentu remonta darbn?c?.
Laiku pa laikam iee??ojiet vadotnes rull?ti ar pilienu e??as (skat?t
att?lu 14 lappus? 73).
Tehnisk? apkalpoљana un
konsult?cijas klientiem
Klientu apkalpoљanas dienests atbild?s uz J?su jaut?jumiem
par izstr?d?jumu remontu un apkalpoљanu, k? ar? par to
rezerves da??m. Kopsalikuma att?lus un inform?ciju par
rezerves da??m var atrast ar? interneta vietn?:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsult?ciju grupa cent?sies Jums pal?dz?t
vislab?kaj? veid?, atbildot uz jaut?jumiem par izstr?d?jumu
un to piederumu ieg?di, lietoљanu un regul?љanu.
Pieprasot konsult?cijas un pas?tot rezerves da?as, noteikti
pazi?ojiet 10 z?mju izstr?d?juma numuru, kas atrodams uz
elektroinstrumenta mar??juma pl?ksn?tes.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas iel? 120 S
LV-1021 R?ga
T?lr.: + 371 67 14 62 62
Telefakss: + 371 67 14 62 63
E-pasts: [email protected]
Bosch Power Tools
Atbr?voљan?s no nolietotajiem
izstr?d?jumiem
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesai?ojuma
materi?li j?nog?d? otrreiz?jai p?rstr?dei apk?rt?jai videi
nekait?g? veid?.
Neizmetiet elektroinstrumentu sadz?ves atkritumu tvertn?!
Tikai ES valst?m
Saska?? ar Eiropas Savien?bas direkt?vu
2002/96/EK par nolietotaj?m
elektriskaj?m un elektroniskaj?m ier?c?m
un љ?s direkt?vas atspogu?ojumiem
nacion?laj? likumdoљan?, lietoљanai
neder?gie elektroinstrumenti j?sav?c
atseviљ?i un j?nog?d? otrreiz?jai p?rstr?dei
apk?rt?jai videi nekait?g? veid?.
Ties?bas uz izmai??m tiek saglab?tas.
Lietuviљkai
Bendrosios darbo su elektriniais ?rankiais saugos nuorodos
Perskaitykite visas љias saugos
nuorodas ir reikalavimus. Jei
nepaisysite ћemiau pateikt? saugos nuorod? ir reikalavim?,
gali trenkti elektros sm?gis, kilti gaisras ir galite sunkiai
susiћaloti arba suћaloti kitus asmenis.
Iљsaugokite љias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje gal?tum?te jais pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste vartojama s?voka „Elektrinis ?rankis“
apib?dina ?rankius, maitinamus iљ elektros tinklo (su
maitinimo laidu), ir akumuliatorinius ?rankius (be maitinimo
laido).
Darbo vietos saugumas
ў Darbo vieta turi b?ti љvari ir gerai apљviesta.
Netvarkinga arba blogai apљviesta darbo vieta gali tapti
nelaiming? atsitikim? prieћastimi.
ў Nedirbkite su elektriniu ?rankiu aplinkoje, kurioje yra
degi? skys?i?, duj? ar dulki?. Elektriniai ?rankiai gali
kibirkљ?iuoti, o nuo kibirkљ?i? dulk?s arba susikaup? garai
gali uћsidegti.
ў Dirbdami su elektriniu ?rankiu neleiskite љalia b?ti
ћi?rovams, vaikams ir lankytojams. Nukreip? d?mes? ?
kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.
Elektrosauga
ў Elektrinio ?rankio maitinimo laido kiљtukas turi atitikti
tinklo kiљtukinio lizdo tip?. Kiљtuko jokiu b?du negalima modifikuoti. Nenaudokite kiљtuko adapteri? su
?ћemintais elektriniais ?rankiais. Original?s kiљtukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kiљtukiniam lizdui, sumaћina
elektros sm?gio pavoj?.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 62 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
62 | Lietuviљkai
ў Saugokit?s, kad neprisiliestum?te prie ?ћemint? pavirљi?, pvz., vamzdћi?, љildytuv?, virykli? ar љaldytuv?.
Kai j?s? k?nas yra ?ћemintas, padid?ja elektros sm?gio rizika.
ў Saugokite elektrin? ?rank? nuo lietaus ir dr?gm?s. Jei ?
elektrin? ?rank? patenka vandens, padid?ja elektros sm?gio
rizika.
ў Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirt?, t.y. neneљkite elektrinio ?rankio pa?m? uћ laido, nekabinkite
ant laido, netraukite uћ jo, jei norite iљ kiљtukinio lizdo
iљtraukti kiљtuk?. Laid? patieskite taip, kad jo neveikt?
karљtis, jis neiљsitept? alyva ir jo nepaћeist? aљtrios detal?s ar judan?ios prietaiso dalys. Paћeisti arba susipyn?
laidai gali tapti elektros sm?gio prieћastimi.
ў Jei su elektriniu ?rankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.
Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus,
sumaћ?ja elektros sm?gio pavojus.
ў Jei su elektriniu ?rankiu neiљvengiamai reikia dirbti
dr?gnoje aplinkoje, naudokite nuot?kio srov?s saugikl?. Dirbant su nuot?kio srov?s saugikliu sumaћ?ja elektros
sm?gio pavojus.
Ћmoni? sauga
ў B?kite atid?s, sutelkite d?mes? ? tai, k? j?s darote ir,
dirbdami su elektriniu ?rankiu, vadovaukit?s sveiku
protu. Nedirbkite su elektriniu ?rankiu, jei esate
pavarg? arba vartojote narkotik?, alkoholio ar medikament?. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu
?rankiu gali tapti sunki? suћalojim? prieћastimi.
ў Visada dirbkite su asmens apsaugos priemon?mis ir
apsauginiais akiniais. Naudojant asmens apsaugos
priemones, pvz., respiratori? ar apsaugin? kauk?, neslystan?ius batus, apsaugin? љalm?, klausos apsaugos
priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal
naudojam? elektrin? ?rank?, sumaћ?ja rizika susiћeisti.
ў Saugokit?s, kad elektrinio ?rankio ne?jungtum?te atsitiktinai. Prieљ prijungdami elektrin? ?rank? prie elektros
tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieљ pakeldami ar
neљdami ?sitikinkite, kad jis yra iљjungtas. Jeigu neљdami elektrin? ?rank? pirљt? laikysite ant jungiklio arba prietais? ?jungsite ? elektros tinkl?, kai jungiklis yra ?jungtas, gali
?vykti nelaimingas atsitikimas.
ў Prieљ ?jungdami elektrin? ?rank? paљalinkite reguliavimo
?rankius arba verћlinius raktus. Prietaiso besisukan?ioje
dalyje esantis ?rankis ar raktas gali suћaloti.
ў Stenkit?s, kad k?nas visada b?t? normalioje pad?tyje.
Dirbdami stov?kite saugiai ir visada iљlaikykite pusiausvyr?. Tvirtai stov?dami ir gerai iљlaikydami pusiausvyr?
gal?site geriau kontroliuoti elektrin? ?rank? netik?tose situacijose.
ў D?v?kite tinkam? aprang?. Ned?v?kite pla?i? drabuћi?
ir papuoљal?. Saugokite plaukus, drabuћius ir pirљtines
nuo besisukan?i? elektrinio ?rankio dali?. Laisvus drabuћius, papuoљalus bei ilgus plaukus gali ?traukti besisukan?ios dalys.
2 609 005 187 | (11.7.11)
ў Jei yra numatyta galimyb? prijungti dulki? nusiurbimo
ar surinkimo ?renginius, visada ?sitikinkite, ar jie yra
prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulki?
nusiurbimo ?renginius sumaћ?ja kenksmingas dulki?
poveikis.
R?pestinga elektrini? ?ranki? prieћi?ra ir
naudojimas
ў Neperkraukite prietaiso. Naudokite j?s? darbui
tinkam? elektrin? ?rank?. Su tinkamu elektriniu ?rankiu j?s
dirbsite geriau ir saugiau, jei nevirљysite nurodyto
galingumo.
ў Nenaudokite elektrinio ?rankio su sugedusiu jungikliu.
Elektrinis ?rankis, kurio nebegalima ?jungti ar iљjungti, yra
pavojingas ir j? reikia remontuoti.
ў Prieљ reguliuodami prietais?, keisdami darbo ?rankius
ar prieљ valydami prietais?, iљ elektros tinklo lizdo
iљtraukite kiљtuk? ir/arba iљimkite akumuliatori?. Љi
atsargumo priemon? apsaugos jus nuo netik?to elektrinio
?rankio ?sijungimo.
ў Nenaudojam? elektrin? ?rank? sand?liuokite vaikams ir
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje
vietoje. Elektriniai ?rankiai yra pavojingi, kai juos naudoja
nepatyr? asmenys.
ў R?pestingai priћi?r?kite elektrin? ?rank?. Patikrinkite,
ar besisukan?ios prietaiso dalys tinkamai veikia ir
niekur nestringa, ar n?ra sul?ћusi? ar paћeist? dali?,
kurios trikdyt? elektrinio ?rankio veikim?. Prieљ v?l
naudojant prietais?, paћeistos prietaiso dalys turi b?ti
sutaisytos. Daugelio nelaiming? atsitikim? prieћastis yra
blogai priћi?rimi elektriniai ?rankiai.
ў Pjovimo ?rankiai turi b?ti aљtr?s ir љvar?s. R?pestingai
priћi?r?ti pjovimo ?rankiai su aљtriomis pjaunamosiomis
briaunomis maћiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
ў Elektrin? ?rank?, papildom? ?rang?, darbo ?rankius ir t.t.
naudokite taip, kaip nurodyta љioje instrukcijoje, ir
atsiћvelkite ? darbo s?lygas ir atliekam? darb?.
Naudojant elektrinius ?rankius ne pagal paskirt?, gali
susidaryti pavojingos situacijos.
Aptarnavimas
ў Elektrin? ?rank? turi remontuoti tik kvalifikuoti
specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.
Taip galima garantuoti, jog elektrinis ?rankis iљliks saugus
naudoti.
Saugos nuorodos dirbantiems su
siaurapj?kliais
ў Jei atliekate darbus, kuri? metu darbo ?rankis gali
kliudyti pasl?ptus elektros laidus arba paties elektrinio
?rankio maitinimo laid?, tai elektrin? ?rank? laikykite uћ
izoliuot? ranken?. Palietus laid?, kuriuo teka elektros
srov?, metalin?se elektrinio ?rankio dalyse gali atsirasti
?tampa ir trenkti elektros sm?gis.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 63 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Lietuviљkai | 63
Papildomos saugos ir darbo nuorodos
ў Nelaikykite rank? arti pjovimo zonos. Nekiљkite rank?
po ruoљiniu. D?l kontakto su pj?kleliu kyla pavojus
susiћeisti.
ў Elektrin? prietais? visuomet pirmiausia ?junkite ir tik po
to priglauskite prie apdorojamo ruoљinio. Jei ?rankis
?stringa ruoљinyje, atsiranda atatrankos pavojus.
ў Steb?kite, kad pjovimo metu atramin? plokљt?
priglust? prie ruoљinio visu pavirљiumi. Pakreipus
pj?klel?, jis gali nul?ћti arba sukelti atatrank?.
ў Baig? darb? prietais? iљjunkite ir pj?klel? iљtraukite iљ
ruoљinio tik tuomet, kai jis visiљkai sustos. Taip
iљvengsite atatrankos pavojaus ir gal?site saugiai pad?ti
prietais?.
ў Naudokite tik neapgadintus, nepriekaiљtingos b?kl?s
pj?klelius. Sulink? ar atљip? pj?kleliai gali netinkamai
pjauti, l?ћti ar sukelti atatrank?.
ў Iљjungus prietais?, pj?klelio negalima stabdyti j? љonu
spaudћiant prie ruoљinio. Taip galite sugadinti arba
sulauћyti pj?klel? arba sukelti atatrank?.
ў Prieљ prad?dami darb?, tinkamais ieљkikliais
patikrinkite, ar po norimais apdirbti pavirљiais n?ra
pravest? elektros laid?, duj? ar vandentiekio
vamzdћi?. Jei abejojate, galite pasikviesti ? pagalb?
vietinius komunalini? paslaug? teik?jus. Kontaktas su
elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros sm?gio
pavoj?. Paћeidus dujotiekio vamzd?, gali ?vykti sprogimas.
Paћeidus vandentiekio vamzd?, galima padaryti daugyb?
nuostoli?.
ў ?tvirtinkite ruoљin?. Tvirtinimo ?ranga arba spaustuvais
?tvirtintas ruoљinys yra uћfiksuojamas ћymiai patikimiau nei
laikant ruoљin? ranka.
ў Prieљ pad?dami elektrin? ?rank? b?tinai j? iљjunkite ir
palaukite, kol jo besisukan?ios dalys visiљkai sustos.
Darbo ?rankis gali uћstrigti, tuomet kyla pavojus
nesuvaldyti prietaiso.
ў Prieљ atliekant bet kokius elektrinio ?rankio
reguliavimo ar prieћi?ros darbus reikia iљtraukti
kiљtuk? iљ elektros tinklo lizdo.
ў Prieљ ?statydami pj?klel?, nuvalykite jo kot?. Neљvaraus
pj?klelio koto negalima saugiai ?tvirtinti.
ў Patikrinkite, ar pj?klelis ?tvirtintas patikimai. Netvirtai
?statytas pj?klelis gali iљkristi ir jus suћeisti.
ў Pj?klelis neturi b?ti ilgesnis nei reikia numatytam
pj?viui atlikti. Maћo spindulio kreiv?ms pjauti
naudokite siaur? pj?klel?.
ў Jei iљimamas pj?klelis stringa, pj?klelio ?tvar? љiek tiek
spauskite ? priek? (maks. 2 mm).
ў Medћiag?, kuri? sud?tyje yra љvino, kai kuri? r?љi?
medienos, mineral? ir metal? dulk?s gali b?ti
kenksmingos sveikatai, sukelti alergines reakcijas,
kv?pavimo tak? ligas ir (arba) v?ћ?. Medћiagas, kuriose
yra asbesto, leidћiama apdoroti tik specialistams.
Bosch Power Tools
– Jei yra galimyb?, naudokite apdirbamai medћiagai
tinkan?i? dulki? nusiurbimo ?rang?.
– Pasir?pinkite geru darbo vietos v?dinimu.
– Rekomenduojama d?v?ti kv?pavimo tak? apsaugin?
kauk? su P2 klas?s filtru.
Laikykit?s j?s? љalyje galiojan?i? apdorojamoms
medћiagoms taikom? taisykli?.
ў Saugokite, kad darbo vietoje nesusikaupt? dulki?.
Dulk?s lengvai uћsidega.
ў Atkreipkite d?mes? ? tinklo ?tamp?! Elektros tinklo
?tampa turi atitikti elektrinio ?rankio firmin?je lentel?je
nurodyt? ?tamp?. 230 V paћym?tus elektrinius ?rankius
galima jungti ir ? 220 V ?tampos elektros tinkl?.
ў Ant korpuso uћd?tas apsauginis lankelis
(ћr. 13 pav., 73 psl.) dirbant saugo nuo netik?to
prisilietimo prie pj?klelio, tod?l j? nuimti draudћiama.
ў Prieљ prad?dami pjauti medien?, droћli? plokљtes,
statybines medћiagas ir pan., patikrinkite ar jose n?ra
svetimk?ni?, pvz., vini?, varћt? ar kt., jei yra –
paљalinkite.
ў Metodu, kai pj?klelis panyra ? ruoљin?, pjaukite tik
minkљtus ruoљinius, pvz., medien?, gipso karton? ir
pan. Pjaudami metodu, kai pj?klelis panyra ? ruoљin?,
naudokite tik trumpus pj?klelius.
ў Elektrinio ?rankio nustatymus pritaikykite prie
atliekamo darbo. Jei, pvz., apdorojate metal? arba
pjaunate maћo spindulio kreiv?mis, sumaћinkite
judesi? skai?i?.
ў Darant ilgus tiesius pj?vius storoje medienoje (>40 mm),
pj?vio linija gali b?ti netiksli. Tiksliems pj?viams љiuo
naudojimo atveju rekomenduojame Bosch diskin? pj?kl?.
ў Maћesniems ir plonesniems ruoљiniams apdoroti
visada naudokite stabil? pagrind? arba pjovimo stov?
(Bosch PLS 300).
ў Esant ekstremalioms darbo s?lygoms, jei yra galimyb?,
visada naudokite nusiurbimo ?rengin?. Ventiliacines
angas daћnai prap?skite ir prijunkite nuot?kio srov?s
apsaugin? iљjungikl? (FI). Apdorojant metalus elektrinio
?rankio viduje gali nus?sti laidћios dulk?s. Gali b?ti
paћeidћiama elektrinio ?rankio apsaugin? izoliacija.
Simboliai
Kad skaitydami suprastum?te naudojimo instrukcij?, svarbu
ћinoti ћemiau pateikt? simboli? reikљm?. Praљome ?siminti
simbolius ir j? reikљmes. Teisingai interpretuodami simbolius,
geriau ir saugiau naudosit?s elektriniu ?rankiu.
Simbolis
Reikљm?
PST 700 E: siaurapj?klis su
elektroniniu reguliatoriumi
Pilkai paћym?ta sritis: rankena
(izoliuotas pavirљius ?rankiui laikyti)
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 64 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
64 | Lietuviљkai
Simbolis
Reikљm?
Perskaitykite visas saugos nuorodas
ir reikalavimus
Simbolis
P1
n0
Prieљ prad?dami bet kokius
elektrinio ?rankio prieћi?ros ar
remonto darbus, iљ kiљtukinio lizdo
iљtraukite kiљtuk?
M?v?kite apsaugin?mis pirљtin?mis
Mediena
Aliuminis
Metalas
Medienos droћli? plokљt?
Papildoma informacija
/II
Jud?jimo kryptis
Reakcijos j?gos kryptis
Kitas veiksmas
Draudћiamas veiksmas
Teisingas rezultatas
Nusiurbimas
LpA
LwA
K
ah
Svoris pagal „EPTA-Procedure
01/2003“
Apsaugos klas?s II simbolis (visiљkai
izoliuota)
Garso sl?gio lygis
Garso galios lygis
Paklaida
Vibracijos bendroji vert?
Tiekiamas komplektas
Siaurapj?klis.
Pjovimo linijos kontrol?s ?taisas „Cut Control“, apsauga nuo
pavirљiaus iљdraskymo, darbo ?rankis ir kiti pavaizduoti ar
apraљyti priedai ? tiekiam? standartin? komplekt? ne?eina.
Vis? papildom? ?rang? rasite m?s? papildomos ?rangos
programoje.
Elektrinio ?rankio paskirtis
?jungimas
Prietaisas skirtas stabiliai ?tvirtintoms medin?ms,
plastikin?ms, metalin?ms, keramin?ms ir gumin?ms
detal?ms pjauti. Prietaisas tinka tiesiems ir fig?riniams
pj?viams iki 45° kampu. B?tina naudoti rekomenduojamus
pj?klelius.
Iљjungimas
Techniniai duomenys
Pjuven? p?timo ?renginys
?jungimo-iљjungimo jungiklio
uћfiksavimas
Maћas judesi? skai?ius
Didelis judesi? skai?ius
Pjaudami metal?, iљilgai pj?vio linijos
uћpurkљkite auљinimo ar tepimo
priemon?s
Gaminio numeris (10-ћenklis)
2 609 005 187 | (11.7.11)
Reikљm?
Nominali naudojamoji galia
Tuљ?iosios eigos judesi? skai?ius
Maks. pjovimo gylis
Gaminio techniniai duomenys pateikti lentel?je, 66 psl.
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji ?tampa [U] 230 V.
Jei ?tampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai
љaliai gaminamas modelis, љie duomenys gali skirtis.
Atkreipkite d?mes? ? j?s? elektrinio ?rankio gaminio numer?,
nes kai kuri? elektrini? ?ranki? modeli? pavadinimai gali
skirtis.
Atitikties deklaracija
Atsakingai pareiљkiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“
apraљytas gaminys atitinka ћemiau pateiktus standartus ir
norminius dokumentus: EN 60745 pagal Direktyv?
2004/108/EB, 2006/42/EB reikalavimus.
Technin? byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 65 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
Lietuviљkai | 65
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strцtgen
Head of Product
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Informacija apie triukљm? ir vibracij?
Gaminio matavim? vert?s pateiktos lentel?je, 66 psl.
Triukљmo ir vibracijos bendrosios vert?s (trij? kryp?i?
atstojamasis vektorius) nustatytos pagal EN 60745.
Љioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo iљmatuotas
pagal EN 60745 normoje standartizuot? matavimo metod?, ir
lyginant elektrinius ?rankius j? galima naudoti. Jis skirtas
vibracijos poveikiui laikinai ?vertinti.
Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio
?rankio naudojimo atvejus. Ta?iau jeigu elektrinis ?rankis
naudojamas kitokiai paskir?iai, su kitokiais darbo ?rankiais
arba jeigu jis nepakankamai techniљkai priћi?rimas, vibracijos
lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per vis? darbo
laikotarp? gali ћymiai padid?ti.
Norint tiksliai ?vertinti vibracijos poveik? per tam tikr? darbo
laik?, reikia atsiћvelgti ir ? laik?, per kur? elektrinis ?rankis buvo
iљjungtas arba, nors ir veik?, bet nebuvo naudojamas. Tai
?vertinus, vibracijos poveikis per vis? darbo laik? ћymiai
sumaћ?s.
Dirban?iajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite
papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrini? ir darbo
?ranki? technin? prieћi?r?, rank? љildym?, darbo eigos
organizavim?.
Montavimas ir naudojimas
Veiksmas
Pj?klelio ?d?jimas
Pj?klelio iљ?mimas
Kreipiamojo ritin?lio pad?ties
nustatymas
Apsaugos nuo iљdraskymo montavimas
Pjovimo linijos kontrol?s ?staiso „Cut
Control“ montavimas ir naudojimas
Nusiurbimo ?renginio prijungimas
Pjovimo kampo nustatymas
Pjuven? p?timo ?renginio ?jungimas
?jungimas arba iљjungimas
Prie ruoљinio artinkite tik ?jungt? elektrin?
?rank?
?pjovimas ruoљinio viduryje
Tepimas apdorojant metal?
Papildomos ?rangos pasirinkimas
Bosch Power Tools
Prieћi?ra ir valymas
ў Kad gal?tum?te gerai ir saugiai dirbti, pasir?pinkite,
kad elektrinis ?rankis, ventiliacin?s angos bei ?ranki?
?tvaras b?t? љvar?s.
Reguliariai valykite pj?klelio ?tvar?. Iљimkite pj?klel? ir
iљpurtykite prietais?, lengvai pastuksendami juo ? lyg?
pagrind?.
Reguliariai tikrinkite kreipiam?j? ritin?l? . Jei jis susid?v?jo – j?
reikia pakeisti ?galiotos Bosch elektrini? ?ranki? remonto
tarnybos dirbtuv?se.
Kreipiam?j? ritin?l? kartais patepkite laљeliu alyvos
(ћr. 14 pav., 73 psl.).
Klient? aptarnavimo skyrius ir klient?
konsultavimo tarnyba
Klient? aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus ? klausimus,
susijusius su j?s? gaminio remontu, technine prieћi?ra bei
atsargin?mis dalimis. Detalius br?ћinius ir informacij? apie
atsargines dalis rasite ?ia:
www.bosch-pt.com
Bosch klient? konsultavimo tarnybos specialistai mielai jums
patars gamini? ir papildomos ?rangos pirkimo, naudojimo bei
nustatymo klausimais.
Ieљkant informacijos ir uћsakant atsargines dalis b?tina
nurodyti deљimtћenkl? gaminio uћsakymo numer?.
Lietuva
Bosch ?ranki? servisas
Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350
?ranki? remontas: +370 (037) 713352
Faksas: +370 (037) 713354
El. paљtas: [email protected]
Љalinimas
Pav.
1
2
Puslapis
67
67
Elektrinis ?rankis, papildoma ?ranga ir pakuot? yra pagaminti
iљ medћiag?, tinkan?i? antriniam perdirbimui, ir v?liau privalo
b?ti atitinkamai perdirbti.
Nemeskite elektrini? ?ranki? ? buitini? atliek? konteinerius!
3
4
67
68
Tik ES љalims:
5
6
7
8
9
68
69
69–70
70
71
10
11
12
–
71
72
72
74–75
Pagal Europos direktyv? 2002/96/EB d?l
elektros ir elektronin?s ?rangos atliek? ir
љios direktyvos perk?limo ? nacionalin?
teis? aktus, naudoti nebetinkami elektriniai
?rankiai turi b?ti surenkami atskirai ir
perdirbami aplinkai nekenksmingu b?du.
Galimi pakeitimai.
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 66 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
66 |
PST 700 E
P1
n0
LpA
LwA
K
ah
ah
K
2 609 005 187 | (11.7.11)
W
min-1
3 603 CA0 0..
500
500–3100
mm
70
mm
10
mm
4
kg
dB(A)
dB(A)
dB
m/s2
m/s2
m/s2
1,6
88
99
3
10
11
3
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 67 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
| 67
1
1
2
2
1
2
3
1
3
2
Bosch Power Tools
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 68 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
68 |
4
5
2
4
° °
0 45
°
5
3
1
2
45
°
0°
45
°
2 609 005 187 | (11.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 69 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
| 69
6
7
2
3
1
Bosch Power Tools
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 70 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
70 |
± 45°
1
2
2
1
8
2 609 005 187 | (11.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 71 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
| 71
9
1
2
3
10
1
Bosch Power Tools
2
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 72 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
72 |
11
1
2
2
1
12
2 609 005 187 | (11.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 73 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
| 73
13
14
Bosch Power Tools
2 609 005 187 | (11.7.11)
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 74 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
74 |
T ...
U ...
T 144 D
U 144 D
T 244 D
T 144 DP
T 308 B
T 121 AF
T 123 X
U 123 X
T 127 D
U 127 D
T 345 XF
U 345 XF
2 609 005 187 | (11.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1113-003.book Page 75 Monday, July 11, 2011 9:19 AM
| 75
2 608 040 292
PLS 300
0 603 B04 000
2 609 256 981
2 607 010 079
(5x)
445
5° °
454
°5°
0°
PAS 12-27 F
PAS 12-27
PAS 11-21
Ш 19 mm:
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Bosch Power Tools
2 607 000 748
2 609 005 187 | (11.7.11)
Bosch PST 700 E
????????
??????????????
??????
??????? ? ??????
? ?? ??
???
?? ? ? 2 ??? ??
? ? ?
?
?
?
???
? ?
??
? ? ?
?
??
? ??
? ?? ?
?? ? ?
? ?
??? ?
? ? ? ? ?????
? ????
? ?
?????
??? ?
?? ?
Документ
Категория
Вокруг Света
Просмотров
473
Размер файла
7 851 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа