close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция Bosch GBM 23-2 E

код для вставкиСкачать
Инструкция
Bosch GBM 23-2 E
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
OBJ_BUCH-263-001.book Page 1 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
GBM 23-2
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
Instrukcja obs?ugi
N?vod k obsluze
N?vod na pou??vanie
Haszn?lati utas?t?s
Руководство по
эксплуатации
?нструкц?я з
експлуатац??
Instruc?iuni de folosire
Ръководство за
експлоатация
Uputstvo za
opslu?ivanje
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
Lieto?anas pam?c?ba
Naudojimo instrukcija
OBJ_BUCH-263-001.book Page 2 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 6
?esky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 12
Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 17
Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 23
Русский. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница 29
Укра?нська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стор?нка 35
Rom?n? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 41
Български. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница 46
Srpski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 52
Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 57
Hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 62
Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lehek?lg 67
Latvie?u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lappuse 72
Lietuvi?kai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 78
2
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 3 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
3
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 4 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
GBM 23-2 RE
PROFESSIONAL
4
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 5 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
5
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 6 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Og?lne przepisy bezpiecze?stwa dla elektronarz?dzi
Nale?y przeczyta? wszystkie
wskaz?wki i przepisy. B??dy
w przestrzeganiu poni?szych wskaz?wek mog?
spowodowa? pora?enie pr?dem, po?ar i/lub ci??kie
obra?enia cia?a.
Nale?y starannie przechowywa? wszystkie
przepisy i wskaz?wki bezpiecze?stwa dla
dalszego zastosowania.
U?yte w poni?szym tek?cie poj?cie ?elektronarz?dzie? odnosi si? do elektronarz?dzi zasilanych
energi? elektryczn? z sieci (z przewodem
zasilaj?cym) i do elektronarz?dzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilaj?cego).
1) Bezpiecze?stwo miejsca pracy
a) Stanowisko pracy nale?y utrzymywa?
w czysto?ci i dobrze o?wietlone. Nieporz?dek w miejscu pracy lub nieo?wietlona przestrze? robocza mog? by? przyczyn? wypadk?w.
b) Nie nale?y pracowa? tym elektronarz?dziem w otoczeniu zagro?onym wybuchem, w kt?rym znajduj? si? np. ?atwopalne ciecze, gazy lub py?y. Podczas pracy
elektronarz?dziem wytwarzaj? si? iskry, kt?re
mog? spowodowa? zap?on.
c) Podczas u?ytkowania urz?dzenia zwr?ci?
uwag? na to, aby dzieci i inne osoby
postronne znajdowa?y si? w bezpiecznej
odleg?o?ci. Odwr?cenie uwagi mo?e
spowodowa? utrat? kontroli nad narz?dziem.
d) Nigdy nie nale?y u?ywa? przewodu do
innych czynno?ci. Nigdy nie nale?y nosi?
elektronarz?dzia, trzymaj?c je za przew?d,
ani u?ywa? przewodu do zawieszenia
urz?dzenia; nie wolno te? wyci?ga? wtyczki z gniazdka poci?gaj?c za przew?d.
Przew?d nale?y chroni? przed wysokimi
temperaturami, nale?y go trzyma? z dala
od oleju, ostrych kraw?dzi lub ruchomych
cz??ci urz?dzenia. Uszkodzone lub spl?tane
przewody zwi?kszaj? ryzyko pora?enia
pr?dem.
e) W przypadku pracy elektronarz?dziem pod
go?ym niebem, nale?y u?ywa? przewodu
przed?u?aj?cego, dostosowanego r?wnie?
do zastosowa? zewn?trznych. U?ycie
w?a?ciwego przed?u?acza (dostosowanego
do pracy na zewn?trz) zmniejsza ryzyko
pora?enia pr?dem.
f) Je?eli nie da si? unikn?? zastosowania
elektronarz?dzia w wilgotnym otoczeniu,
nale?y u?y? wy??cznika ochronnego
r??nicowo-pr?dowego. Zastosowanie
wy??cznika ochronnego r??nicowo-pr?dowego zmniejsza ryzyko pora?enia pr?dem.
3) Bezpiecze?stwo os?b
a) Podczas pracy z elektronarz?dziem nale?y
zachowa? ostro?no??, ka?d? czynno??
wykonywa? uwa?nie i z rozwag?. Nie
nale?y u?ywa? elektronarz?dzia, gdy jest
si? zm?czonym lub b?d?c pod wp?ywem
narkotyk?w, alkoholu lub lekarstw.
Moment nieuwagi przy u?yciu elektronarz?dzia mo?e sta? si? przyczyn? powa?nych
uraz?w cia?a.
2) Bezpiecze?stwo elektryczne
a) Wtyczka elektronarz?dzia musi pasowa?
do gniazda. Nie wolno zmienia? wtyczki
w jakikolwiek spos?b. Nie wolno u?ywa?
wtyk?w adapterowych w przypadku
elektronarz?dzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienione wtyczki i pasuj?ce gniazda
zmniejszaj? ryzyko pora?enia pr?dem.
b) Nale?y nosi? osobiste wyposa?enie
ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposa?enia ochronnego
? maski przeciwpy?owej, obuwia z podeszwami przeciwpo?lizgowymi, kasku ochronnego
lub ?rodk?w ochrony s?uchu (w zale?no?ci od
rodzaju i zastosowania elektronarz?dzia) ?
zmniejsza ryzyko obra?e? cia?a.
b) Nale?y unika? kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lod?wki. Ryzyko pora?enia pr?dem jest wi?ksze, gdy cia?o u?ytkownika jest uziemione.
c) Nale?y unika? niezamierzonego uruchomienia narz?dzia. Przed w?o?eniem
wtyczki do gniazdka i/lub pod??czeniem do
akumulatora, a tak?e przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarz?dzia, nale?y upewni? si?, ?e elektronarz?dzie jest
wy??czone. Trzymanie palca na wy??czniku
podczas przenoszenia elektronarz?dzia lub
pod??czenie do pr?du w??czonego narz?dzia,
mo?e sta? si? przyczyn? wypadk?w.
c) Urz?dzenie nale?y zabezpieczy? przed
deszczem i wilgoci?. Przedostanie si? wody
do elektronarz?dzia podwy?sza ryzyko
pora?enia pr?dem.
6 | Polski
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 7 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
d) Przed w??czeniem elektronarz?dzia,
nale?y usun?? narz?dzia nastawcze lub
klucze. Narz?dzie lub klucz, znajduj?cy si?
w ruchomych cz??ciach urz?dzenia mog?
doprowadzi? do obra?e? cia?a.
e) Nale?y unika? nienaturalnych pozycji przy
pracy. Nale?y dba? o stabiln? pozycj? przy
pracy i zachowanie r?wnowagi. W ten spos?b mo?liwa b?dzie lepsza kontrola elektronarz?dzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
f) Nale?y nosi? odpowiednie ubranie. Nie
nale?y nosi? lu?nego ubrania ani bi?uterii.
W?osy, ubranie i r?kawice nale?y trzyma?
z daleka od ruchomych cz??ci. Lu?ne
ubranie, bi?uteria lub d?ugie w?osy mog?
zosta? wci?gni?te przez ruchome cz??ci.
g) Je?eli istnieje mo?liwo?? zamontowania
urz?dze? odsysaj?cych i wychwytuj?cych
py?, nale?y upewni? si?, ?e s? one
pod??czone i b?d? prawid?owo u?yte.
U?ycie urz?dzenia odsysaj?cego py? mo?e
zmniejszy? zagro?enie py?ami.
4) Staranne obchodzenie si? z elektronarz?dziami oraz ich u?ycie
a) Nie nale?y przeci??a? urz?dzenia. Do
pracy u?ywa? nale?y elektronarz?dzia,
kt?re s? do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarz?dziem
pracuje si? w danym zakresie wydajno?ci
lepiej i bezpieczniej.
b) Nie nale?y u?ywa? elektronarz?dzia,
kt?rego w??cznik/wy??cznik jest uszkodzony. Elektronarz?dzie, kt?rego nie mo?na
w??czy? lub wy??czy? jest niebezpieczne
i musi zosta? naprawione.
c) Przed regulacj? urz?dzenia, wymian?
osprz?tu lub zaprzestaj?c pracy narz?dziem, nale?y wyci?gn?? wtyczk? z gniazda i/lub usun?? akumulator. Ten ?rodek
ostro?no?ci zapobiega niezamierzonemu
w??czeniu si? elektronarz?dzia.
d) Nieu?ywane elektronarz?dzia nale?y
przechowywa? w miejscu niedost?pnym
dla dzieci. Nie nale?y udost?pnia? narz?dzia osobom, kt?re go nie znaj? lub nie
przeczyta?y niniejszych przepis?w.
U?ywane przez niedo?wiadczone osoby
elektronarz?dzia s? niebezpieczne.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
e) Konieczna jest nale?yta konserwacja
elektronarz?dzia. Nale?y kontrolowa?, czy
ruchome cz??ci urz?dzenia dzia?aj? bez
zarzutu i nie s? zablokowane, czy cz??ci
nie s? p?kni?te lub uszkodzone w taki
spos?b, kt?ry mia?by wp?yw na prawid?owe
dzia?anie elektronarz?dzia. Uszkodzone
cz??ci nale?y przed u?yciem urz?dzenia
odda? do naprawy. Wiele wypadk?w
spowodowanych jest przez niew?a?ciw?
konserwacj? elektronarz?dzi.
f) Nale?y stale dba? o ostro?? i czysto??
narz?dzi tn?cych. O wiele rzadziej dochodzi
do zakleszczenia si? narz?dzia tn?cego, je?eli
jest ono starannie utrzymane. Zadbane
narz?dzia ?atwiej si? te? prowadzi.
g) Elektronarz?dzia, osprz?t, narz?dzia
pomocnicze itd. nale?y u?ywa? zgodnie
z niniejszymi zaleceniami. Uwzgl?dni?
nale?y przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem
u?ycie elektronarz?dzia mo?e doprowadzi?
do niebezpiecznych sytuacji.
5) Serwis
a) Napraw? elektronarz?dzia nale?y zleci?
jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi
i przy u?yciu oryginalnych cz??ci zamiennych. To gwarantuje, ?e bezpiecze?stwo
urz?dzenia zostanie zachowane.
Szczeg?lne przepisy bezpiecze?stwa dla urz?dzenia
? Nale?y u?ywa? uchwyt?w dodatkowych dostarczonych z elektronarz?dziem. Utrata
kontroli nad elektronarz?dziem mo?e
doprowadzi? do obra?e? cia?a.
? Nale?y u?ywa? odpowiednich przyrz?d?w
poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych
przewod?w zasilaj?cych, lub poprosi? o
pomoc zak?ady miejskie. Kontakt z przewodami znajduj?cymi si? pod napi?ciem mo?e
doprowadzi? do powstania po?aru i pora?enia
elektrycznego. Uszkodzenie przewodu
gazowego mo?e doprowadzi? do wybuchu.
Przebicie przewodu wodoci?gowego powoduje
szkody rzeczowe.
Polski | 7
OBJ_BUCH-263-001.book Page 8 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
? W razie zablokowania si? narz?dzia
roboczego nale?y natychmiast wy??czy?
elektronarz?dzie. Nale?y by? przygotowanym
na wysokie momenty reakcji, kt?re powoduj?
odrzut. Narz?dzie robocze mo?e si?
zablokowa?, gdy:
? elektronarz?dzie jest przeci??one, lub
? gdy skrzywi si? w obrabianym przedmiocie.
Opis funkcjonowania
Nale?y przeczyta? wszystkie wskaz?wki i przepisy. B??dy w przestrzeganiu poni?szych wskaz?wek mog?
spowodowa? pora?enie pr?dem, po?ar
i/lub ci??kie obra?enia cia?a.
Nale?y otworzy? rozk?adan? stron? z rysunkiem
urz?dzenia i pozostawi? j? roz?o?on? podczas czytania instrukcji obs?ugi.
? Podczas prac, przy kt?rych elektronarz?dzie
mog?oby natrafi? na ukryte przewody
elektryczne lub na w?asny przew?d, nale?y je
trzyma? tylko za izolowan? r?koje??. Pod
wp?ywem kontaktu z przewodami b?d?cymi pod
napi?ciem, wszystkie cz??ci metalowe
elektronarz?dzia znajd? si? r?wnie? pod
napi?ciem i mog? spowodowa? pora?enie
pr?dem osoby obs?uguj?cej.
U?ytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
? Elektronarz?dzie nale?y trzyma? podczas
pracy mocno w obydwu r?kach i zapewni?
bezpieczn? pozycj? pracy. Elektronarz?dzie
prowadzone jest bezpieczniej w obydwu r?kach.
Przedstawione graficznie komponenty
? Nale?y zabezpieczy? obrabiany przedmiot.
Zamocowanie obrabianego przedmiotu
w urz?dzeniu mocuj?cym lub imadle jest
bezpieczniejsze ni? trzymanie go w r?ku.
? Nie nale?y obrabia? materia?u zawieraj?cego
azbest. Azbest jest rakotw?rczy.
? Je?eli podczas pracy elektronarz?dzia
powstaj? szkodliwe dla zdrowia, ?atwopalne
lub wybuchowe py?y, nale?y zastosowa?
odpowiednie ?rodki ochronne. Na przyk?ad
niekt?re py?y s? rakotw?rcze. Zaleca si?
u?ywanie maski przeciwpy?owej, a po
zako?czeniu pracy odsysanie py?u i wi?r?w.
? Miejsce pracy nale?y utrzymywa? w czysto?ci. Mieszanki materia??w s? szczeg?lnie
niebezpieczne. Py? z metalu lekkiego mo?e si?
zapali? lub wybuchn??.
? Przed od?o?eniem elektronarz?dzia, nale?y
poczeka?, a? znajdzie si? ono w bezruchu.
Narz?dzie robocze mo?e si? zablokowa?
i doprowadzi? do utraty kontroli nad elektronarz?dziem.
Elektronarz?dzie przeznaczone jest do wiercenia w
drewnie, metalu, ceramice i tworzywach
sztucznych.
Numeracja przedstawionych graficznie komponent?w odnosi si? do schematu elektronarz?dzia na
stronach graficznych.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Obrotowa p?yta dociskowa
Uchwyt dodatkowy
Otw?r wybijaka
Uchwyt ko?c?wek bit
Przycisk blokady w??cznika/wy??cznika
W??cznik/wy??cznik
Prze??cznik bieg?w
Otw?r gwintowany mocowania uchwytu
dodatkowego
Wybijak
Tuleja redukcyjna*
Trzpie? sto?kowy*
Z?baty uchwyt wiertarski*
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprz?t nie
wchodzi w sk?ad wyposa?enia standardowego.
? Nie wolno u?ywa? elektronarz?dzia z uszkodzonym przewodem. Nie nale?y dotyka?
uszkodzonego przewodu; w przypadku
uszkodzenia przewodu podczas pracy, nale?y
wyci?gn?? wtyczk? z gniazda. Uszkodzone
przewody podwy?szaj? ryzyko pora?enia
pr?dem.
8 | Polski
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 9 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Dane techniczne
Wiertarka
Numer katalogowy
Znamionowa moc pobierania
Moc wyj?ciowa
Pr?dko?? obrotowa bez obci??enia
? 1. bieg
? 2. bieg
Znamionowa pr?dko?? obrotowa
? 1. bieg
? 2. bieg
Nominalny moment obrotowy (1./2. bieg)
maks. ? wiercenia (1./2. bieg)
? Stal
? Drewno
? Aluminium
Uchwyt do brzeszczot?w
Ci??ar odpowiednio do EPTA-Procedure
01/2003
Klasa ochrony
W
W
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
min-1
min-1
400
920
0?400
0?920
min-1
min-1
Nm
280
640
23/10
0?280
0?640
23/10
mm
mm
mm
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
kg
4,6
/II
4,8
/II
Dane wa?ne s? dla napi?cia znamionowego [U] 230/240 V. Przy ni?szych napi?ciach i przy wykonaniach szczeg?lnych dla
r??nych kraj?w dane mog? si? r??ni?.
Nale?y uwa?a? na numer katalogowy Pa?stwa elektronarz?dzia na tabliczce znamionowej. Nazwy handlowe mog? si?
r??ni?.
Informacja na temat ha?asu i wibracji
Warto?ci pomiarowe wyznaczone zgodnie
z EN 60745.
Okre?lony wg skali A poziom ha?asu emitowanego
przez urz?dzenie wynosi standardowo: poziom
ci?nienia akustycznego 86 dB(A); poziom mocy
akustycznej 97 dB(A). Niepewno?? pomiaru
K=3 dB.
Stosowa? ?rodki ochrony s?uchu!
Warto?ci ??czne drga? (suma wektorowa z trzech
kierunk?w) okre?lone zgodnie z norm? EN 60745
wynosz?:
wiercenie w metalu: poziom emisji drga? ah =
2,5 m/s2, b??d pomiaru K = 1,0 m/s2.
Podany w niniejszej instrukcji
poziom drga? pomierzony
zosta? zgodnie z okre?lon? przez norm? EN 60745
procedur? pomiarow? i mo?e zosta? u?yty do
por?wnywania urz?dze?.
Poziom drga? b?dzie si? zmienia? w zale?no?ci od
rodzaju zastosowania elektronarz?dzia i w niekt?rych wypadkach mo?e przekracza? warto?ci
podane w niniejszych wskaz?wkach. ??czna ekspozycja na drgania b?d?ca wynikiem cz?stego
korzystania z narz?dzia w ten spos?b, mo?e by?
wi?ksza ni? warto?ci podane w niniejszej instrukcji.
Wskaz?wka: Aby dok?adnie oceni? ekspozycj? na
drgania podczas okre?lonego wymiaru czasu pracy,
trzeba wzi?? pod uwag? tak?e okresy, gdy urz?dze-
1 609 929 K62 ? 19.10.06
nie jest wy??czone, lub gdy jest wprawdzie w??czone, ale nie u?ywane do pracy. W ten spos?b ??czna
(obliczana na pe?ny wymiar czasu pracy) ekspozycja
na drgania mo?e okaza? si? znacznie ni?sza ni?
w przypadku ci?g?ego u?ytkowania urz?dzenia.
Deklaracja zgodno?ci
O?wiadczamy niniejszym z pe?n? odpowiedzialno?ci?, ?e produkt ten zgodny jest z nast?puj?cymi
normami lub dokumentami normatywnymi:
EN 60745 zgodnie z postanowieniami wytycznych
89/336/EWG, 98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Polski | 9
OBJ_BUCH-263-001.book Page 10 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Monta?
Praca
Uchwyt dodatkowy
Uruchomienie
? Urz?dzenie nale?y u?ywa? jedynie z
uchwytem dodatkowym 2.
? Nale?y zwr?ci? uwag? na napi?cie sieci!
Napi?cie ?r?d?a pr?du musi zgadza? si? z danymi na tabliczce znamionowej elektronarz?dzia. Elektronarz?dzia przeznaczone do
pracy pod napi?ciem 230 V mo?na przy??cza?
r?wnie? do sieci 220 V.
Wkr?ci? uchwyt dodatkowy 2 do gwintu 8 na
g?owicy przek?adni.
Wymiana narz?dzi
? Przed wszystkimi pracami przy elektronarz?dziu nale?y wyci?gn?? wtyczk? z gniazda.
W uchwycie narz?dziowym 4 mo?na bezpo?rednio
osadza? wiert?a ze sto?kiem Morse a MK2. Do
wierte? ze sto?kiem MK1 nale?y u?y? tulei
redukcyjnej 10.
Nale?y zwr?ci? uwag?, by gniazdo i sto?ek nie by?y
zanieczyszczone smarem.
Zastosowanie wierte? cylindrycznych mo?liwe jest
przy u?yciu z?batego uchwytu wiertarskiego 12. W
tym celu nale?y wstawi? trzpie? sto?kowy 11 do
uchwytu narz?dziowego 4 i mocno dokr?ci? z?baty
uchwyt wiertarski 12.
? Podczas osadzania sto?ka Morse'a lub
trzpienia sto?kowego nie nale?y u?ywa? si?y.
Zastosowanie si?y mo?e spowodowa?
uszkodzenie uchwytu narz?dziowego i
osadzonego narz?dzia roboczego.
Przed przyst?pieniem do wyjmowania osadzonego
narz?dzia nale?y odkr?ci? uchwyt dodatkowy 2.
W?o?y? wybijak 9 do otworu 3 w taki spos?b, aby
jego zaokr?glona strona skierowana by?a w kierunku
p?yty dociskowej 1.
Je?eli wybijak 9 nie daje si? przepchn?? przez
wrzeciono, nale?y nieco obr?ci? narz?dzie robocze.
Docisn?? wybijak 9 w kierunku p?yty dociskowej 1 i
wyj?? narz?dzie robocze z uchwytu narz?dziowego.
Mechaniczne prze??czanie bieg?w
? Prze??cznik bieg?w 7 nale?y przestawia?
tylko przy nieruchomym elektronarz?dziu.
Za pomoc? prze??cznika bieg?w 7 mo?na wybiera?
2 zakresy pr?dko?ci obrotowych.
I bieg:
Niski zakres pr?dko?ci obrotowej?do
wykonywania otwor?w o du?ych
?rednicach.
II bieg:
Wysoki zakres pr?dko?ci
obrotowej?do wykonywania otwor?w
o ma?ych ?rednicach.
Je?eli prze??cznik bieg?w 7 nie daje si? obr?ci? do
oporu, nale?y nieznacznie poruszy? wrzecionem
nap?dowym z wiert?em.
W??czanie/wy??czanie
W celu w??czenia elektronarz?dzia nacisn??
w??cznik/wy??cznik 6 i przytrzyma? w tej pozycji.
W celu zablokowania
wci?ni?tego
w??cznika/wy??cznika 6, nale?y
przestawi? przycisk blokady 5
do g?ry.
W celu wy??czenia elektronarz?dzia, nale?y zwolni?
w??cznik/wy??cznik 6, lub gdy jest on
unieruchomiony przyciskiem blokady 5, nacisn??
kr?tko w??cznik/wy??cznik 6, a nast?pnie zwolni?.
Ustawianie pr?dko?ci obrotowej (GBM 23-2 E)
Pr?dko?? obrotowa w??czonego elektronarz?dzia
mo?e by? regulowana bezstopniowo, w zale?no?ci
od si?y nacisku na w??cznik/wy??cznik 6.
Lekki nacisk na w??cznik/wy??cznik 6 oznacza nisk?
pr?dko?? obrotow?. Wraz ze zwi?kszaj?cym si?
naciskiem pr?dko?? obrotowa ro?nie.
10 | Polski
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 11 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Wskaz?wki dotycz?ce pracy
Serwis i porady dla klient?w
Aby zapobiec przegrzaniu lub zablokowaniu si?
wiert?a, podczas pracy nale?y stosowa? substancje
smaruj?co?ch?odz?ce?emulsj? do wiercenia lub
olej do ci?cia.
Rysunki w roz?o?eniu na cz??ci i informacje
dotycz?ce cz??ci zamiennych znajdziecie Pa?stwo
pod adresem:
www.bosch-pt.com
Aby wykona? otw?r o ?rednicy > 10 mm nale?y
dokona? nawiercenia o mniejszej ?rednicy. W ten
spos?b zmniejsza si? nacisk i redukuje obci??enie
elektronarz?dzia.
Serwis Elektronarz?dzi Bosch
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+48 (0)22 / 715 44-56
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+48 (0)22 / 715 44-60
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+48 (0)22 / 715 44-41
E-Mail: [email protected]
Do wiercenia w metalu nale?y u?ywa? tylko ostrych
wierte? HSS, znajduj?cych si? w doskona?ym stanie
technicznym (HSS=stal szybkotn?ca o
podwy?szonej wydajno?ci skrawania). Odpowiedni?
jako?? gwarantuje program cz??ci zamiennych firmy
Bosch.
Bezpieczne zamocowanie obrabianego materia?u
jest mo?liwe dzi?ki imad?u maszynowemu,
dostepnemu jako wyposa?enie dodatkowe. Mo?na
w ten spos?b zapobiec przekr?ceniu si?
obrabianego elementu i unikn?? spowodowanych
tym wypadk?w.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
? Przed wszystkimi pracami przy elektronarz?dziu nale?y wyci?gn?? wtyczk? z gniazda.
? Aby zapewni? bezpieczn? i wydajn? prac?,
elektronarz?dzie i szczeliny wentylacyjne
nale?y utrzymywa? w czysto?ci.
Usuwanie odpad?w
Elektronarz?dzia, osprz?t i opakowanie nale?y
podda? utylizacji zgodnie z obowi?zuj?cymi zasadami ochrony ?rodowiska.
Tylko dla pa?stw nale??cych do UE:
Nie nale?y wyrzuca? elektronarz?dzi
do odpad?w domowych!
Zgodnie z europejsk? wytyczn?
2002/96/EG o starych, zu?ytych
narz?dziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie
krajowym, wyeliminowane, niezdatne do u?ycia
elektronarz?dzia nale?y zbiera? osobno i doprowadzi? do ponownego u?ytkowania zgodnego z zasadami ochrony ?rodowiska.
Zastrzega si? prawo dokonywania zmian.
Je?li urz?dzenie, mimo dok?adnej i wszechstronnej
kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii,
napraw? powinien przeprowadzi? autoryzowany
serwis elektronarz?dzi firmy Bosch.
Przy wszystkich zg?oszeniach oraz zam?wieniach
cz??ci zamiennych konieczne jest podanie
10-cyfrowego numeru katalogowego elektronarz?dzia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Polski | 11
OBJ_BUCH-263-001.book Page 12 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
V?eobecn? varovn?
upozorn?n? pro elektron??ad?
VAROV?N? ?t?te v?echna varovn?
upozorn?n? a pokyny. Zanedb?n?
p?i dodr?ov?n? varovn?ch upozorn?n? a pokyn?
mohou m?t za n?sledek ?der elektrick?m proudem,
po??r a/nebo t??k? poran?n?.
V?echna varovn? upozorn?n? a pokyny do
budoucna uschovejte.
Ve varovn?ch upozorn?n?ch pou?it? pojem ?elektron??ad?? se vztahuje na elektron??ad? provozovan? na
el. s?ti (se s??ov?m kabelem) a na elektron??ad?
provozovan? na akumul?toru (bez s??ov?ho kabelu).
1) Bezpe?nost pracovn?ho m?sta
a) Udr?ujte Va?e pracovn? m?sto ?ist? a dob?e
osv?tlen?. Nepo??dek nebo neosv?tlen?
pracovn? oblasti mohou v?st k ?raz?m.
b) S elektron??ad?m nepracujte v prost?ed?
ohro?en?m exploz?, kde se nach?zej?
ho?lav? kapaliny, plyny nebo prach.
Elektron??ad? vytv??? jiskry, kter? mohou
prach nebo p?ry zap?lit.
c) D?ti a jin? osoby udr?ujte p?i pou?it?
elektron??ad? daleko od Va?eho
pracovn?ho m?sta. P?i rozpt?len? m??ete
ztratit kontrolu nad strojem.
2) Elektrick? bezpe?nost
a) P?ipojovac? z?str?ka elektron??ad? mus?
l?covat se z?suvkou. Z?str?ka nesm? b?t
??dn?m zp?sobem upravena. Spole?n? s
elektron??ad?m s ochrann?m uzemn?n?m
nepou??vejte ??dn? adapt?rov? z?str?ky.
Neupraven? z?str?ky a vhodn? z?suvky
sni?uj? riziko ?deru elektrick?m proudem.
b) Zabra?te kontaktu t?la s uzemn?n?mi
povrchy, jako nap?. potrub?, topen?,
spor?ky a chladni?ky. Je-li Va?e t?lo
uzemn?no, existuje zv??en? riziko ?deru
elektrick?m proudem.
c) Chra?te stroj p?ed de?t?m a vlhkem.
Vniknut? vody do elektron??ad? zvy?uje
nebezpe?? ?deru elektrick?m proudem.
d) Dbejte na ??el kabelu, nepou??vejte jej k
no?en? ?i zav??en? elektron??ad? nebo k
vyta?en? z?str?ky ze z?suvky. Udr?ujte
kabel daleko od tepla, oleje, ostr?ch hran
nebo pohybliv?ch d?l? stroje. Po?kozen?
nebo spleten? kabely zvy?uj? riziko ?deru
elektrick?m proudem.
12 | ?esky
e) Pokud pracujete s elektron??ad?m venku,
pou?ijte pouze takov? prodlu?ovac?
kabely, kter? jsou zp?sobil? i pro venkovn?
pou?it?. Pou?it? prodlu?ovac?ho kabelu, je? je
vhodn? pro pou?it? venku, sni?uje riziko ?deru
elektrick?m proudem.
f) Pokud se nelze vyhnout provozu
elektron??ad? ve vlhk?m prost?ed?, pou?ijte
proudov? chr?ni?. Nasazen? proudov?ho
chr?ni?e sni?uje riziko ?deru elektrick?m
proudem.
3) Bezpe?nost osob
a) Bu?te pozorn?, d?vejte pozor na to, co
d?l?te a p?istupujte k pr?ci s
elektron??ad?m rozumn?. Nepou??vejte
??dn? elektron??ad? pokud jste unaveni
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo l?k?.
Moment nepozornosti p?i pou?it?
elektron??ad? m??e v?st k v??n?m poran?n?m.
b) Noste osobn? ochrann? pom?cky a v?dy
ochrann? br?le. No?en? osobn?ch
ochrann?ch pom?cek jako maska proti
prachu, bezpe?nostn? obuv s protiskluzovou
podr??kou, ochrann? p?ilba nebo sluch?tka,
podle druhu nasazen? elektron??ad?, sni?uj?
riziko poran?n?.
c) Zabra?te ne?mysln?mu uveden? do
provozu. P?esv?d?te se, ?e je
elektron??ad? vypnut? d??ve ne? jej
uchop?te, ponesete ?i p?ipoj?te na zdroj
proudu a/nebo akumul?tor. M?te-li p?i
no?en? elektron??ad? prst na sp?na?i nebo
pokud stroj p?ipoj?te ke zdroji proudu zapnut?,
pak to m??e v?st k ?raz?m.
d) Ne? elektron??ad? zapnete, odstra?te
se?izovac? n?stroje nebo ?roubov?ky.
N?stroj nebo kl??, kter? se nach?z? v ot??iv?m
d?lu stroje, m??e v?st k poran?n?.
e) Vyvarujte se abnorm?ln?ho dr?en? t?la.
Zajist?te si bezpe?n? postoj a udr?ujte
v?dy rovnov?hu. T?m m??ete elektron??ad? v
neo?ek?van?ch situac?ch l?pe kontrolovat.
f) Noste vhodn? od?v. Nenoste ??dn? voln?
od?v nebo ?perky. Vlasy, od?v a rukavice
udr?ujte daleko od pohybuj?c?ch se d?l?.
Voln? od?v, ?perky nebo dlouh? vlasy mohou
b?t zachyceny pohybuj?c?mi se d?ly.
g) Lze-li namontovat ods?vac? ?i zachycuj?c?
p??pravky, p?esv?d?te se, ?e jsou p?ipojeny
a spr?vn? pou?ity. Pou?it? ods?v?n? prachu
m??e sn??it ohro?en? prachem.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 13 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
4) Sv?domit? zach?zen? a pou??v?n?
elektron??ad?
a) Stroj nep?et??ujte. Pro svou pr?ci pou?ijte
k tomu ur?en? elektron??ad?. S vhodn?m
elektron??ad?m budete pracovat v udan?
oblasti v?konu l?pe a bezpe?n?ji.
b) Nepou??vejte ??dn? elektron??ad?, jeho?
sp?na? je vadn?. Elektron??ad?, kter? nelze
zapnout ?i vypnout je nebezpe?n? a mus? se
opravit.
c) Ne? provedete se??zen? stroje, v?m?nu d?l?
p??slu?enstv? nebo stroj odlo??te, vyt?hn?te
z?str?ku ze z?suvky a/nebo odstra?te
akumul?tor. Toto preventivn? opat?en?
zabr?n? ne?mysln?mu zapnut? elektron??ad?.
d) Uchov?vejte nepou??van? elektron??ad?
mimo dosah d?t?. Nenechte stroj pou??vat
osob?m, kter? se strojem nejsou
sezn?meny nebo ne?etly tyto pokyny.
Elektron??ad? je nebezpe?n?, je-li pou??v?no
nezku?en?mi osobami.
e) Pe?ujte o elektron??ad? sv?domit?.
Zkontrolujte, zda pohybliv? d?ly stroje
bezvadn? funguj? a nevzp?i?uj? se, zda d?ly
nejsou zlomen? nebo po?kozen? tak, ?e je
omezena funkce elektron??ad?. Po?kozen?
d?ly nechte p?ed nasazen?m stroje opravit.
Mnoho ?raz? m? p???inu ve ?patn?
udr?ovan?m elektron??ad?.
f) ?ezn? n?stroje udr?ujte ostr? a ?ist?.
Pe?liv? o?et?ovan? ?ezn? n?stroje s ostr?mi
?ezn?mi hranami se m?n? vzp?i?uj? a daj? se
leh?eji v?st.
g) Pou??vejte elektron??ad?, p??slu?enstv?,
nasazovac? n?stroje apod. podle t?chto
pokyn?. Respektujte p?itom pracovn?
podm?nky a prov?d?nou ?innost. Pou?it?
elektron??ad? pro jin? ne? ur?uj?c? pou?it?
m??e v?st k nebezpe?n?m situac?m.
5) Servis
a) Nechte Va?e elektron??ad? opravit pouze
kvalifikovan?m odborn?m person?lem a
pouze s origin?ln?mi n?hradn?mi d?ly. T?m
bude zaji?t?no, ?e bezpe?nost stroje z?stane
zachov?na.
? Pou?ijte vhodn? hledac? za??zen? k vyhled?n?
skryt?ch rozvodn?ch veden? nebo p?izv?te
m?stn? dodavatelskou spole?nost. Kontakt s
elektrick?m veden?m m??e v?st k po??ru a
elektrick?mu ?deru. Po?kozen? plynov?ho veden?
m??e v?st k explozi. Proniknut? do vodovodn?ho
potrub? zp?sob? v?cn? ?kody.
? Elektron??ad? okam?it? vypn?te, pokud se
nasazovac? n?stroj zablokuje. Bu?te
p?ipraveni na vysok? reak?n? momenty, kter?
zp?sobuj? zp?tn? r?z. Nasazovac? n?stroj se
zablokuje kdy?:
? je elektron??ad? p?et??en? nebo
? se v opracov?van?m obrobku vzp????.
? Pokud prov?d?te pr?ce, p?i kter?ch m??e
nasazovac? n?stroj zas?hnout skryt?
elektrick? veden? nebo vlastn? s??ov? kabel,
pak uchopte elektron??ad? pouze na
izolovan?ch ploch?ch dr?adla. Kontakt s
veden?m pod nap?t?m p?iv?d? nap?t? i na kovov?
d?ly elektron??ad? a vede k ?deru elektrick?m
proudem.
? Elektron??ad? dr?te p?i pr?ci pevn? ob?ma
rukama a zajist?te si bezpe?n? postoj. Ob?ma
rukama je elektron??ad? vedeno bezpe?n?ji.
? Zajist?te obrobek. Obrobek pevn? uchycen?
up?nac?m p??pravkem nebo sv?r?kem je dr?en
bezpe?n?ji ne? Va?? rukou.
? Neopracov?vajte ??dn? materi?l obsahuj?c?
azbest. Azbest je karcinogenn?.
? U?i?te ochrann? opat?en?, pokud p?i pr?ci
m??e vzniknout zdrav? ?kodliv?, ho?lav? nebo
v?bu?n? prach. Nap??klad: n?kter? prach je
karcinogenn?. Noste ochrannou masku proti
prachu a pou?ijte, lze-li jej p?ipojit, ods?v?n?
prachu ?i t??sek.
? Udr?ujte sv? pracovn? m?sto ?ist?. Sm?si
materi?l? jsou obzvl??? ?kodliv?. Prach lehk?ch
kov? m??e ho?et nebo explodovat.
? Ne? jej odlo??te, po?kejte a? se elektron??ad?
zastav?. Nasazovac? n?stroj se m??e vzp???it a
v?st ke ztr?t? kontroly nad elektron??ad?m.
? Nepou??vejte elektron??ad? s po?kozen?m
kabelem. Pokud se kabel b?hem pr?ce
po?kod?, pak se jej nedot?kejte a vyt?hn?te
s??ovou z?str?ku. Po?kozen? kabely zvy?uj?
riziko elektrick?ho ?deru.
Podle typu stroje specifikovan? bezpe?nostn? pokyny
? Pou??vejte p??davn? rukojeti dod?van? s
elektron??ad?m. Ztr?ta kontroly nad
elektron??ad?m m??e v?st k poran?n?.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
?esky | 13
OBJ_BUCH-263-001.book Page 14 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Funk?n? popis
?t?te v?echna varovn? upozorn?n? a
pokyny. Zanedb?n? p?i dodr?ov?n?
varovn?ch upozorn?n? a pokyn? mohou
m?t za n?sledek ?raz elektrick?m
proudem, po??r a/nebo t??k?
poran?n?.
Vyklopte pros?m odkl?p?c? stranu se zobrazen?m
stroje a nechte tuto stranu b?hem ?ten? n?vodu k
obsluze otev?enou.
Ur?uj?c? pou?it?
Elektron??ad? je ur?eno k vrt?n? do d?eva, kovu,
keramiky a um?l? hmoty.
Zobrazen? komponenty
??slov?n? zobrazen?ch komponent se vztahuje na
zobrazen? elektron??ad? na grafick? stran?.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Oto?n? p??tla?n? deska
P??davn? rukoje?
Otvor pro vyr??ec? kl?n
N?strojov? dr??k
Areta?n? tla??tko sp?na?e
Sp?na?
P?ep?na? volby p?evodu
Z?vit pro p??davnou rukoje?
Vyr??ec? kl?n
Reduk?n? pouzdro*
Ku?elov? trn*
Vrtac? skl??idlo s ozuben?m v?ncem*
*Zobrazen? nebo popsan? p??slu?enstv? nepat?? do
standardn? dod?vky.
Technick? data
Vrta?ka
Objednac? ??slo
Jmenovit? p??kon
V?stupn? v?kon
Ot??ky napr?zdno
? 1. stupe?
? 2. stupe?
Jmenovit? ot??ky
? 1. stupe?
? 2. stupe?
Jmenovit? krout?c? moment (1./2. stupe?)
max. vrtac? ? (1./2. stupe?)
? Ocel
? D?evo
? Hlin?k
N?strojov? dr??k
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003
T??da ochrany
W
W
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
min-1
min-1
400
920
0?400
0?920
min-1
min-1
Nm
280
640
23/10
0?280
0?640
23/10
mm
mm
mm
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,6
/II
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,8
/II
kg
?daje plat? pro jmenovit? nap?t? [U] 230/240 V. P?i ni???ch nap?t?ch a proveden? specifick?ch pro jednotliv? zem? se tyto
?daje mohou li?it.
Dbejte pros?m objednac?ho ??sla na typov?m ?t?tku Va?eho elektron??ad?. Obchodn? ozna?en? jednotliv?ch elektron??ad?
se mohou m?nit.
Informace o hluku a vibrac?ch
M??en? hodnoty byly zji?t?ny podle EN 60745.
Hodnocen? hladina hluku stroje A ?in? typicky:
hladina akustick?ho tlaku 86 dB(A); hladina
akustick?ho v?konu 97 dB(A). Nep?esnost K=3 dB.
Noste chr?ni?e sluchu!
14 | ?esky
Celkov? hodnota vibrac? (vektorov? sou?et t?? os)
zji?t?na podle EN 60745:
Vrt?n? do kovu: hodnota emise vibrac? ah = 2,5 m/s2,
nep?esnost K = 1,0 m/s2.
VAROV?N? V t?chto pokynech uveden? ?rove?
vibrac? byla zm??ena podle
m???c?ch metod normovan?ch v EN 60745 a m??e
b?t pou?ita pro porovn?n? stroj?.
?rove? vibrac? se podle nasazen? elektron??ad? m?n?
a m??e v n?kter?ch p??padech le?et nad hodnotou
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 15 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
uvedenou v t?chto pokynech. Pokud je
elektron??ad? takov?m zp?sobem pravideln?
pou??v?no, zat??en? vibracemi by se mohlo podcenit.
Upozorn?n?: Pro p?esn? odhad zat??en? vibracemi
b?hem ur?it?ho pracovn?ho obdob? by m?ly b?t
zohledn?ny i doby, v nich? je stroj vypnut? nebo sice
b???, ale fakticky nen? nasazen. To m??e zat??eni
vibracemi po celou pracovn? dobu z?eteln?
zredukovat.
Prohl??en? o shod?
Prohla?ujeme v pln? na?? zodpov?dnosti, ?e tento
v?robek je v souladu s n?sleduj?c?mi normami nebo
normativn?mi dokumenty: EN 60745 podle
ustanoven? sm?rnic 89/336/EHS, 98/37/ES.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Pro odn?t? nasazen?ho n?stroje od?roubujte
p??davnou rukoje? 2.
Nastr?te vyr??ec? kl?n 9 do otvoru 3 tak, aby
zaoblen? strana ukazovala k p??tla?n? desce 1.
Nelze-li vyr??ec? kl?n 9 prostr?it hnac?m v?etenem,
pak o n?co pooto?te nasazen? n?stroj.
Zatla?te vyr??ec? kl?n 9 ve sm?ru p??tla?n? desky 1 a
uvoln?te n?stroj z n?strojov?ho dr??ku.
Provoz
Uveden? do provozu
? Dbejte s??ov?ho nap?t?! Nap?t? zdroje proudu
mus? souhlasit s ?daji na typov?m ?t?tku
elektron??ad?. Elektron??ad? ozna?en? 230 V
sm? b?t provozov?no i na 220 V.
Mechanick? volba p?evodu
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Mont??
P??davn? rukoje?
? Pou??vejte Va?e elektron??ad? pouze s
p??davnou rukojet? 2.
? P?ep?na? volby p?evodu 7 ovl?dejte jen za
klidov?ho stavu elektron??ad?.
Pomoc? p?ep?na?e volby p?evodu 7 m??ete p?edvolit
2 rozsahy po?tu ot??ek.
Stupe? I:
Ni??? rozsah po?tu ot??ek; pro pr?ce s
velk?m pr?m?rem vrt?n?.
Stupe? II:
Vy??? rozsah po?tu ot??ek; pro pr?ce s
mal?m pr?m?rem vrt?n?.
P??davnou rukoje? 2 na?roubujte do z?vitu 8 na hlav?
p?evodovky.
V?m?na n?stroje
? P?ed ka?dou prac? na elektron??ad? vyt?hn?te
z?str?ku ze z?suvky.
Do n?strojov?ho dr??ku 4 lze p??mo nasadit vrtac?
n?stroje s ku?elem Morse MK2. Pro vrt?ky s
ku?elem Morse MK1 pou?ijte reduk?n? pouzdro 10.
Dbejte na to, aby ku?ele Morse byly bez tuku.
Nasazen? vrtac?ch n?stroj? s v?lcovou stopkou je
mo?n? za pomoci vrtac?ho skl??idla s ozuben?m
v?ncem 12. K tomu nasa?te ku?elov? trn 11 do
n?strojov?ho dr??ku 4 a skl??idlo s ozuben?m
v?ncem 12 pevn? ut?hn?te.
? P?i nasazov?n? ku?ele Morse resp.
ku?elov?ho trnu nepou??vejte ??dn? n?sil?. To
m??e v?st k po?kozen?m n?strojov?ho dr??ku a
nasazen?ho n?stroje.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Pokud nelze p?ep?na? volby p?evodu 7 nato?it a? na
doraz, pooto?te o n?co hnac? v?eteno s vrt?kem.
Zapnut? ? vypnut?
K uveden? elektron??ad? do provozu stla?te sp?na?
6 a podr?te jej stla?en?.
Pro aretaci stla?en?ho sp?na?e
6 posu?te areta?n? tla??tko 5
nahoru.
K vypnut? elektron??ad? sp?na? 6 uvoln?te pop?. je-li
areta?n?m tla??tkem 5 zaaretov?n, sp?na? 6 kr?tce
stla?te a potom jej uvoln?te.
?esky | 15
OBJ_BUCH-263-001.book Page 16 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Nastaven? po?tu ot??ek (GBM 23-2 E)
Po?et ot??ek zapnut?ho elektron??ad? m??ete
plynule regulovat podle toho, jak dalece stla??te
sp?na? 6.
Lehk? tlak na sp?na? 6 zp?sob? n?zk? po?et ot??ek.
S rostouc?m tlakem se po?et ot??ek zvy?uje.
Pracovn? pokyny
Pro chlazen? a maz?n? pou??vejte vrtac? emulzi nebo
?ezn? olej, abyste zabr?nili p?eh??t? nebo sev?en?
vrt?ku.
U pr?m?r? vrt?n? > 10 mm p?edvrt?vejte s mal?m
pr?m?rem vrt?n?. T?m m??ete sn??it p?itla?ovac? tlak
a elektron??ad? bude m?n? zat??en?.
P?i vrt?n? do kovu pou?ijte pouze bezvadn?,
naost?en? vrt?ky HSS (HSS=vysokov?konn?
rychlo?ezn? ocel). Odpov?daj?c? kvalitu zaru?uje
program p??slu?enstv? Bosch.
Strojn? sv?r?k, dostupn? jako p??slu?enstv?,
umo??uje spolehliv? pevn? upnut? obrobku. To
zabr?n? proto?en? obrobku a s t?m spojen?m
?raz?m.
?dr?ba a servis
Servis a poradenstv? pro z?kazn?ky
Technick? v?kresy a informace k n?hradn?m d?l?m
naleznete na:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch odbytov? spol. s r.o.
142 01 Praha 4 ? Kr?
Pod vi??ovkou 19
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +420 261 300 565 ? 6
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +420 244 401 170
Zpracov?n? odpad?
Elektron??ad?, p??slu?enstv? a obaly by m?ly b?t
dod?ny k op?tovn?mu zhodnocen? nepo?kozuj?c?mu
?ivotn? prost?ed?.
Pouze pro zem? EU:
Nevyhazujte elektron??ad? do
domovn?ho odpadu!
Podle evropsk? sm?rnice 2002/96/ES
o star?ch elektrick?ch a elektronick?ch za??zen?ch a jej?m prosazen? v
n?rodn?ch z?konech mus? b?t neupot?ebiteln? elektron??ad? rozebran? shrom??d?no a
dod?no k op?tovn?mu zhodnocen? nepo?kozuj?c?mu ?ivotn? prost?ed?.
Zm?ny vyhrazeny.
?dr?ba a ?i?t?n?
? P?ed ka?dou prac? na elektron??ad? vyt?hn?te
z?str?ku ze z?suvky.
? Udr?ujte elektron??ad? a v?trac? otvory ?ist?,
abyste pracovali dob?e a bezpe?n?.
Pokud dojde p?es i pe?livou v?robu a n?ro?n?
kontroly k poru?e stroje, sv??te proveden? opravy
autorizovan?mu servisn?mu st?edisku pro
elektron??ad? firmy Bosch.
P?i v?ech dotazech a objedn?vk?ch n?hradn?ch d?l?
nezbytn? pros?m uv?d?jte 10-m?stn? objednac? ??slo
podle typov?ho ?t?tku elektron??ad?.
16 | ?esky
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 17 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
V?eobecn? v?stra?n?
upozornenia a bezpe?nostn?
pokyny
POZOR Pre??tajte si v?etky V?stra?n?
upozornenia a bezpe?nostn?
pokyny. Zanedbanie dodr?iavania V?stra?n?ch
upozornen? a pokynov uveden?ch v nasleduj?com
texte m??e ma? za n?sledok z?sah elektrick?m
pr?dom, sp?sobi? po?iar a/alebo ?a?k? poranenie.
Tieto V?stra?n? upozornenia a bezpe?nostn?
pokyny starostlivo uschovajte na bud?ce
pou?itie.
Pojem ?ru?n? elektrick? n?radie? pou??van? v
nasleduj?com texte sa vz?ahuje na ru?n? elektrick?
n?radie nap?jan? zo siete (s pr?vodnou ?n?rou) a na
ru?n? elektrick? n?radie nap?jan? akumul?torovou
bat?riou (bez pr?vodnej ?n?ry).
1) Bezpe?nos? na pracovisku
a) Pracovisko v?dy udr?iavajte ?ist? a dobre
osvetlen?. Neporiadok a neosvetlen?
priestory pracoviska m??u ma? za n?sledok
pracovn? ?razy.
b) T?mto n?rad?m nepracujte v prostred?
ohrozenom v?buchom, v ktorom sa
nach?dzaj? hor av? kvapaliny, plyny alebo
hor av? prach. Ru?n? elektrick? n?radie
vytv?ra iskry, ktor? by mohli prach alebo pary
zap?li?.
c) Nedovo te de?om a in?m nepovolan?m
osob?m, aby sa po?as pou??vania ru?n?ho
elektrick?ho n?radia zdr?iavali v bl?zkosti
pracoviska. Pri odp?tan? pozornosti zo strany
inej osoby m??ete strati? kontrolu nad
n?rad?m.
2) Elektrick? bezpe?nos?
a) Z?str?ka pr?vodnej ?n?ry ru?n?ho
elektrick?ho n?radia mus? pasova? do
pou?itej z?suvky. Z?str?ku v ?iadnom
pr?pade nijako neme?te. S uzemnen?m
elektrick?m n?rad?m nepou??vajte ani
?iadne z?str?kov? adapt?ry. Nezmenen?
z?str?ky a vhodn? z?suvky zni?uj? riziko
z?sahu elektrick?m pr?dom.
b) Vyh?bajte sa telesn?mu kontaktu s
uzemnen?mi povrchov?mi plochami, ako
s? napr. r?ry, vykurovacie teles?, spor?ky
a chladni?ky. Keby by bolo Va?e telo
uzemnen?, hroz? zv??en? riziko z?sahu
elektrick?m pr?dom.
c) Chr??te elektrick? n?radie pred ??inkami
da??a a vlhkosti. Vniknutie vody do ru?n?ho
elektrick?ho n?radia zvy?uje riziko z?sahu
elektrick?m pr?dom.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
d) Nepou??vajte pr?vodn? ?n?ru mimo ur?en?
??el na nosenie ru?n?ho elektrick?ho
n?radia, ani na jeho zavesenie a z?str?ku
nevyberajte zo z?suvky ?ahan?m za
pr?vodn? ?n?ru. Zabezpe?te, aby sa
sie?ov? ?n?ra nedostala do bl?zkosti
hor?ceho telesa, ani do kontaktu s olejom,
s ostr?mi hranami alebo pohybuj?cimi sa
s??iastkami ru?n?ho elektrick?ho n?radia.
Po?koden? alebo zauzlen? pr?vodn? ?n?ry
zvy?uj? riziko z?sahu elektrick?m pr?dom.
e) Ke? pracujete s ru?n?m elektrick?m
n?rad?m vonku, pou??vajte len tak?
predl?ovacie k?ble, ktor? s? schv?len? aj
na pou??vanie vo vonkaj??ch priestoroch.
Pou?itie predl?ovacieho k?bla, ktor? je
vhodn? na pou??vanie vo vonkaj?om
prostred?, zni?uje riziko z?sahu elektrick?m
pr?dom.
f) Ak sa ned? vyhn?? pou?itiu ru?n?ho
elektrick?ho n?radia vo vlhkom prostred?,
pou?ite ochrann? sp?na? pri poruchov?ch
pr?doch. Pou?itie ochrann?ho sp?na?a pri
poruchov?ch pr?doch zni?uje riziko z?sahu
elektrick?m pr?dom.
3) Bezpe?nos? os?b
a) Bu?te ostra?it?, s?stre?te sa na to, ?o
rob?te a k pr?ci s ru?n?m elektrick?m
n?rad?m pristupujte s rozumom. Nepracujte s ru?n?m elektrick?m n?rad?m nikdy
vtedy, ke? ste unaven?, alebo ke? ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Mal?
okamih nepozornosti m??e ma? pri pou??van?
n?radia za n?sledok v??ne poranenia.
b) Noste osobn? ochrann? pom?cky a
pou??vajte v?dy ochrann? okuliare. Nosenie
osobn?ch ochrann?ch pom?cok, ako je
ochrann? d?chacia maska, bezpe?nostn?
pracovn? obuv. ochrann? prilba alebo
chr?ni?e sluchu, pod a druhu ru?n?ho
elektrick?ho n?radia a sp?sobu jeho pou?itia
zni?uj? riziko poranenia.
c) Vyh?bajte sa ne?myseln?mu uvedeniu
ru?n?ho elektrick?ho n?radia do ?innosti.
Pred zasunut?m z?str?ky do z?suvky
a/alebo pred pripojen?m akumul?tora, pred
chyten?m alebo pren??an?m ru?n?ho
elektrick?ho n?radia sa v?dy presved?te
sa, ?i je ru?n? elektrick? n?radie vypnut?.
Ak budete ma? pri pren??an? ru?n?ho
elektrick?ho n?radia prst na vyp?na?i, alebo
ak ru?n? elektrick? n?radie pripoj?te na
elektrick? sie? zapnut?, m??e to ma? za
n?sledok nehodu.
Slovensky | 17
OBJ_BUCH-263-001.book Page 18 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
d) Sk?r ako n?radie zapnete, odstr??te z
neho nastavovacie n?radie alebo k ??e na
skrutky. Nastavovac? n?stroj alebo k ??,
ktor? sa nach?dza v rotuj?cej ?asti ru?n?ho
elektrick?ho n?radia, m??e sp?sobi? v??ne
poranenia os?b.
e) Vyh?bajte sa abnorm?lnym poloh?m tela.
Zapezpe?te si pevn? postoj, a neprestajne
udr?iavajte rovnov?hu. Takto budete m?c?
ru?n? elektrick? n?radie v neo?ak?van?ch
situ?ci?ch lep?ie kontrolova?.
f) Pri pr?ci noste vhodn? pracovn? odev.
Nenoste ?irok? odevy a nemajte na sebe
?perky. Vyvarujte sa toho, aby so Va?e
vlasy, odev a rukavice dostali do bl?zkosti
rotuj?cich s??iastok n?radia. Vo n? odev,
dlh? vlasy alebo ?perky m??u by? zachyten?
rotuj?cimi ?as?ami ru?n?ho elektrick?ho
n?radia.
g) Ak sa d? na ru?n? elektrick? n?radie
namontova? ods?vacie zariadenie a zariadenie na zachyt?vanie prachu, presved?te
sa, ?i s? dobre pripojen? a spr?vne pou??van?. Pou??vanie ods?vacieho zariadenia a
zariadenia na zachyt?vanie prachu zni?uje
riziko ohrozenia zdravia prachom.
4) Starostliv? pou??vanie ru?n?ho elektrick?ho
n?radia a manipul?cia s n?m
a) Ru?n? elektrick? n?radie nikdy
nepre?a?ujte. Pou??vajte tak? elektrick?
n?radie, ktor? je ur?en? pre dan? druh
pr?ce. Pomocou vhodn?ho ru?n?ho
elektrick?ho n?radia budete pracova? lep?ie a
bezpe?nej?ie v uvedenom rozsahu v?konu
n?radia.
b) Nepou??vajte nikdy tak? ru?n? elektrick?
n?radie, ktor? m? pokazen? vyp?na?.
N?radie, ktor? sa u? ned? zapn?? alebo
vypn??, je nebezpe?n? a treba ho zveri? do
opravy odborn?kovi.
c) Sk?r ako za?nete n?radie nastavova?
alebo prestavova?, vymie?a? pr?slu?enstvo
alebo sk?r, ako odlo??te n?radie, v?dy
vytiahnite z?str?ku sie?ovej ?n?ry zo
z?suvky. Toto prevent?vne opatrenie
zabra?uje ne?myseln?mu spusteniu ru?n?ho
elektrick?ho n?radia.
d) Nepou??van? ru?n? elektrick? n?radie
uschov?vajte tak, aby bolo mimo dosahu
det?. Nedovo te pou??va? pneumatick?
n?radie osob?m, ktor? s n?m nie s?
d?verne obozn?men?, alebo ktor? si
nepre??tali tieto Pokyny. Ru?n? elektrick?
n?radie je nebezpe?n? vtedy, ke? ho
pou??vaj? nesk?sen? osoby.
18 | Slovensky
e) Ru?n? elektrick? n?radie starostlivo
o?etrujte. Kontrolujte, ?i pohybliv?
s??iastky bezchybne funguj? alebo ?i
neblokuj?, ?i nie s? zlomen? alebo
po?koden? niektor? s??iastky, ktor? by
mohli negat?vne ovplyv?ova? spr?vne
fungovanie ru?n?ho elektrick?ho n?radia.
Pred pou?it?m n?radia dajte po?koden?
s??iastky vymeni?. Ve a neh?d bolo
sp?soben?ch nedostato?nou ?dr?bou
elektrick?ho n?radia.
f) Rezn? n?stroje udr?iavajte ostr? a ?ist?.
Starostlivo o?etrovan? rezn? n?stroje s
ostr?mi rezn?mi hranami maj? men?iu
tendenciu k zablokovaniu a ah?ie sa daj?
vies?.
g) Pou??vajte ru?n? elektrick? n?radie,
pr?slu?enstvo, nastavovacie n?stroje a
pod. pod a t?chto v?stra?n?ch upozornen?
a bezpe?nostn?ch pokynov. Pri pr?ci
zoh adnite konkr?tne pracovn?
podmienky a ?innos?, ktor? budete
vykon?va?. Pou??vanie ru?n?ho elektrick?ho
n?radia na in? ??el ako na predp?san?
pou?itie m??e vies? k nebezpe?n?m
situ?ci?m.
5) Servisn? pr?ce
a) Ru?n? elektrick? n?radie d?vajte opravova? len kvalifikovan?mu person?lu, ktor?
pou??va origin?lne n?hradn? s??iastky.
T?m sa zabezpe??, ?e bezpe?nos? n?radia
zostane zachovan?.
Bezpe?nostn? pokyny
?pecifick? pre dan? n?radie
? Pri pr?ci s n?rad?m pou??vajte pr?davn?
rukov?te, ktor? boli dodan? s n?rad?m. Strata
kontroly nad n?rad?m m??e ma? za n?sledok
poranenie.
? Pou??vajte vhodn? pr?stroje na vyh ad?vanie
skryt?ch elektrick?m veden? a potrub?, aby ste
ich nenav?tali, alebo sa obr??te na miestne
energetick? podniky. Kontakt s elektrick?m
vodi?om pod nap?t?m m??e sp?sobi? po?iar
alebo ma? za n?sledok z?sah elektrick?m
pr?dom. Po?kodenie plynov?ho potrubia m??e
ma? za n?sledok expl?ziu. Preniknutie do
vodovodn?ho potrubia sp?sob? vecn? ?kodu.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 19 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
? Ke? sa pracovn? n?stroj zablokuje, ru?n?
elektrick? n?radie okam?ite vypnite. Bu?te
pripraven? na vznik intenz?vnych reak?n?ch
momentov, ktor? sp?sobia sp?tn? r?z
n?radia. Pracovn? n?stroj sa zablokuje v takom
pr?pade, ke?:
? ru?n? elektrick? n?radie je pre?a?en? alebo
? je vzprie?en? v obr?banom obrobku.
? Elektrick? n?radie dr?te za izolovan? plochy
rukov?t? pri vykon?van? takej pr?ce, pri ktorej
by mohol rezac? n?stroj natrafi? na skryt?
elektrick? vedenia alebo zasiahnu? vlastn?
pr?vodn? ?n?ru n?radia. Kontakt s veden?m,
ktor? je pod nap?t?m, sp?sob?, ?e aj kovov?
s??iastky n?radia sa dostan? pod nap?tie, ?o m?
za n?sledok z?sah obsluhuj?cej osoby
elektrick?m pr?dom.
? Pri pr?ci dr?te ru?n? elektrick? n?radie pevne
oboma rukami a zabezpe?te si stabiln?
postoj. Pomocou dvoch r?k sa ru?n? elektrick?
n?radie ovl?da bezpe?nej?ie.
? Zabezpe?te obrobok. Obrobok upnut?
pomocou up?nacieho zariadenia alebo zver?ka je
bezpe?nej?? ako obrobok pridr?iavan? rukou.
? Neobr?bajte materi?l, ktor? obsahuje azbest.
Azbest sa pova?uje za rakovinotvorn? materi?l.
? Ak by pri pr?ci mohol vznika? zdraviu ?kodliv?,
hor av? alebo v?bu?n? prach, vykonajte
potrebn? ochrann? opatrenia. Napr?klad:
Niektor? druhy prachu sa pova?uj? za
rakovinotvorn?. Noste ochrann? d?chaciu masku
a v pr?pade mo?nosti pripojenia pou??vajte aj
zariadenie na ods?vanie prachu a triesok.
? Udr?iavajte svoje pracovisko v ?istote.
Mimoriadne nebezpe?n? s? zmesi r?znych
materi?lov. Prach z ahk?ch kovov sa m??e
ahko zap?li? alebo explodova?.
? Po?kajte na ?pln? zastavenie ru?n?ho
elektrick?ho n?radia, a? potom ho odlo?te.
Pracovn? n?stroj sa m??e zasekn?? a m??e
zapr??ini? stratu kontroly nad ru?n?m elektrick?m
n?rad?m.
Popis fungovania
Pre??tajte si v?etky V?stra?n? upozornenia a bezpe?nostn? pokyny.
Zanedbanie dodr?iavania V?stra?n?ch
upozornen? a pokynov uveden?ch v nasleduj?com texte m??e ma? za n?sledok z?sah elektrick?m pr?dom, sp?sobi? po?iar a/alebo ?a?k? poranenie.
Vyklopte si l?skavo vykl?paciu stranu s obr?zkami
produktu a nechajte si ju vyklopen? po cel? ?as, ke?
??tate tento N?vod na pou??vanie.
Pou??vanie pod a ur?enia
Toto ru?n? elektrick? n?radie je ur?en? na v?tanie do
dreva, kovu, keramiky a plastov.
Vyobrazen? komponenty
??slovanie jednotliv?ch komponentov sa vz?ahuje na
vyobrazenie elektrick?ho n?radia na grafickej strane
tohto N?vodu na pou??vanie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Oto?n? pr?tla?n? platni?ka
Pr?davn? rukov??
Otvor pre vyr??ac? klin
Up?nac? mechanizmus
Areta?n? tla?idlo vyp?na?a
Vyp?na?
Prep?na? r?chlostn?ch stup?ov
Z?vit pre pr?davn? rukov??
Vyr??ac? klin
Reduk?n? obj?mka*
Ku?e ovit? t??*
Sk u?ovadlo s ozuben?m vencom*
*Zobrazen? alebo pop?san? pr?slu?enstvo nepatr? do
z?kladnej v?bavy produktu.
? Nepou??vajte ru?n? elektrick? n?radie, ktor?
m? po?koden? pr?vodn? ?n?ru. Nedot?kajte
sa po?kodenej pr?vodnej ?n?ry a v pr?pade, ?e
sa k?bel po?as pr?ce s n?rad?m po?kod?,
ihne? vytiahnite z?str?ku zo z?suvky.
Po?koden? pr?vodn? ?n?ry zvy?uj? riziko z?sahu
elektrick?m pr?dom.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Slovensky | 19
OBJ_BUCH-263-001.book Page 20 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Technick? ?daje
V?ta?ka
Vecn? ??slo
Menovit? pr?kon
V?kon
Po?et vo nobe?n?ch obr?tok
? 1. stupe?
? 2. stupe?
Menovit? po?et obr?tok
? 1. stupe?
? 2. stupe?
Menovit? kr?tiaci moment (1./2. stupe?)
max. priemeru vrtu (1./2. stupe?)
? Oce
? Drevo
? Alum?nium
Sk u?ovadlo
Hmotnos? pod a EPTA-Procedure 01/2003
Trieda ochrany
W
W
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
min-1
min-1
400
920
0?400
0?920
min-1
min-1
Nm
280
640
23/10
0?280
0?640
23/10
mm
mm
mm
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,6
/II
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,8
/II
kg
?daje platia pre menovit? nap?tie [U] 230/240 V. V pr?pade ni??ieho nap?tia a pri vyhotoveniach ?pecifick?ch pre niektor?
krajinu sa m??u tieto ?daje odli?ova?.
V?imnite si l?skavo vecn? ??slo na typovom ?t?tku svojho ru?n?ho elektrick?ho n?radia. Obchodn? n?zvy jednotliv?ch
produktov sa m??u odli?ova?.
Inform?cia o hlu?nosti/vibr?ci?ch
Vyhl?senie o konformite
Nameran? hodnoty zis?ovan? na z?klade normy
EN 60745.
Na vlastn? zodpovednos? vyhlasujeme, ?e tento
v?robok je v zhode s nasleduj?cimi normami alebo
normat?vnymi dokumentami: EN 60745 pod a
ustanoven? smern?c 89/336/EWG a 98/37/EG.
Hodnoten? hodnota hladiny hluku A tohto n?radia je
typicky: Akustick? tlak 86 dB(A); Hodnota hladiny
akustick?ho tlaku 97 dB(A). Nepresnos? merania
K=3 dB.
Pou??vajte chr?ni?e sluchu!
Celkov? hodnoty vibr?ci? (s??et vektorov troch
smerov) zis?ovan? pod a normy EN 60745:
V?tanie do kovu: Hodnota emisie vibr?ci?
ah = 2,5 m/s2, nepresnos? merania K = 1,0 m/s2.
POZOR ?rove? kmitov uveden? v t?chto
pokynoch bola nameran? pod a
postupu uveden?ho v norme EN 60745 a mo?no ju
pou??va? na porovn?vanie r?znych n?rad?.
?rove? kmitov sa bude meni? pod a sp?sobu
pou?itia ru?n?ho elektrick?ho n?radia a v niektor?ch
pr?padoch m??e by? vy??ia ako hodnota uv?dzan? v
t?chto pokynoch. Za?a?enie vibr?ciami by mohlo by?
podce?ovan? v tom pr?pade, ke? sa ru?n?
elektrick? n?radie pou??va tak?mto sp?sobom
pravidelne.
Upozornenie: Na presn? odhad za?a?enia
vibr?ciami po?as ur?it?ho ?asov?ho ?seku pr?ce s
n?rad?m treba zoh adni? doby, po?as ktor?ch je
ru?n? elektrick? n?radie vypnut? alebo doby, ke?
s?ce be??, ale v skuto?nosti sa nepou??va. To m??e
v?razne redukova? za?a?enie vibr?ciami po?as celej
pracovnej doby.
20 | Slovensky
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Mont??
Pr?davn? rukov??
? Pou??vajte ru?n? elektrick? n?radie iba s
pr?davnou rukov??ou 2.
Naskrutkujte pr?davn? rukov?? 2 do z?vitu 8 na
prevodovej hlave.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 21 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
V?mena n?stroja
? Pred ka?dou pr?cou na ru?nom elektrickom
n?rad? vytiahnite z?str?ku n?radia zo z?suvky.
Do up?nacej hlavy 4 m??ete priamo vklada? v?tacie
n?stroje s Morseho ku?e om MK2. Pri vrt?koch s
Morseho ku?e om MK1 pou?ite reduk?n? obj?mku
(redukciu) 10.
Dajte pozor na to, aby Morseho ku?e a Morseho
k?nus neboli mastn?.
Pou??vanie v?tac?ch n?strojov s valcovitou stopkou
je mo?n? so sk u?ovadlom s ozuben?m vencom 12.
Na tento ??el vlo?te ku?e ovit? t?? 11 do up?nacej
hlavy 4 a naskrutkujte sk u?ovadlo s ozuben?m
vencom 12 a utiahnite ho.
Stupe? II:
Vysok? po?et obr?tok; na pr?ce s
mal?m v?tac?m priemerom.
Ak sa prep?na? r?chlostn?ch stup?ov 7 pri
zastavenom n?rad? ned? oto?i? a? na doraz, hnacie
vreteno s vrt?kom trochu pooto?te.
Zap?nanie/vyp?nanie
Na zapnutie ru?n?ho elektrick?ho n?radia stla?te
vyp?na? 6 a dr?te ho stla?en?.
Na zaaretovanie stla?en?ho
vyp?na?a 6 potla?te areta?n?
tla?idlo 5 smerom hore.
? Pri vkladan? Morseho ku?e a resp. Morseho
t??a nepou??vajte nikdy nadmiernu silu. Mohlo
by to ma? za n?sledok po?kodenie up?nacieho
mechanizmu n?radia a vlo?en?ho pracovn?ho
n?stroja.
Pred demont??ou pracovn?ho n?stroja odskrutkujte
pr?davn? rukov?? 2.
Zasu?te vyr??ac? klin 9 do otvoru 3 tak, aby bol
zaoblenou stranou oto?en? smerom k pr?tla?nej
platni?ke 1.
Ak sa vyr??ac? klin 9 ned? prestr?i? cez pohonn?
vreteno, pracovn? n?stroj trochu pooto?te.
Zatla?te vyr??ac? klin 9 smerom k pr?tla?nej
platni?ke 1 a uvo nite pracovn? n?stroj z up?nacej
hlavy.
Prev?dzka
Uvedenie do prev?dzky
? V?imnite si nap?tie siete! Nap?tie zdroja
pr?du mus? ma? hodnotu zhodn? s ?dajmi na
typovom ?t?tku ru?n?ho elektrick?ho n?radia.
V?robky ozna?en? pre nap?tie 230 V sa sm?
pou??va? aj s nap?t?m 220 V.
Mechanick? prep?nanie r?chlostn?ch stup?ov
? S prep?na?om r?chlostn?ch stup?ov 7
manipulujte len vtedy, ke? je n?radie vypnut?.
Pomocou prep?na?a r?chlostn?ch stup?ov 7 sa daj?
predvoli? 2 rozsahy obr?tok.
Stupe? I:
N?zky po?et obr?tok; na pr?cu s
ve k?m priemerom vrt?ka.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Ak chcete ru?n? elektrick? n?radie vypn?? uvo nite
vyp?na? 6 a v takom pr?pade, ak je zaaretovan?
areta?n?m tla?idlom 5, stla?te vyp?na? 6 na okamih
a potom ho znova uvo nite.
Nastavenie po?tu obr?tok (GBM 23-2 E)
Po?et obr?tok zapnut?ho ru?n?ho elektrick?ho
n?radia m??ete plynulo regulova? pod a toho, do
akej miery stl??ate vyp?na? 6.
Mierny tlak na vyp?na? 6 vyvol? n?zky po?et obr?tok.
Pri zv??en? tlaku sa po?et obr?tok zv??i.
Pokyny na pou??vanie
Na chladenie a mastenie pou?ite v?taciu emulziu
alebo rezac? olej, aby ste zabr?nili pr?padn?mu
prehriatiu alebo zablokovaniu vrt?ka.
Pri v?tac?ch priemeroch > 10 mm vykonajte
predv?tanie vrt?kom s men??m priemerom. V?aka
tomu budete m?c? zn??i? pr?tlak a ru?n? elektrick?
n?radie bude menej za?a?en?.
Na v?tanie do kovu pou??vajte len bezchybn? a ostr?
vrt?ky z vysokov?konnej r?chloreznej ocele (HSS).
Vhodn? kvalitu zaru?uje program pr?slu?enstva
Bosch.
Strojov? zver?k, ktor? sa d? zak?pi? ako
pr?slu?enstvo, umo??uje spo ahliv? upnutie
obrobku. To zabr?ni preto?eniu obrobku a t?m aj
v?skytu pr?padn?ch pracovn?ch ?razov.
Slovensky | 21
OBJ_BUCH-263-001.book Page 22 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
?dr?ba a servis
Likvid?cia
?dr?ba a ?istenie
Ru?n? elektrick? n?radie, pr?slu?enstvo a obal treba
da? na recykl?ciu ?etriacu ?ivotn? prostredie.
? Pred ka?dou pr?cou na ru?nom elektrickom
n?rad? vytiahnite z?str?ku n?radia zo z?suvky.
? Ru?n? elektrick? n?radie a jeho vetracie
?trbiny udr?iavajte v?dy v ?istote, aby ste
mohli pracova? kvalitne a bezpe?ne.
Ak by pr?stroj napriek starostlivej v?robe a kontrole
predsa len prestal niekedy fungova?, treba da?
opravu vykona? autorizovanej servisnej opravovni
elektrick?ho n?radia Bosch.
Pri v?etk?ch dopytoch a objedn?vkach n?hradn?ch
s??iastok uv?dzajte bezpodmiene?ne 10-miestne
vecn? ??slo uveden? na typovom ?t?tku v?robku.
Len pre krajiny E?:
Neodhadzujte ru?n? elektrick?
n?radie do komun?lneho odpadu!
Pod a Eur?pskej smernice
2002/96/EG o star?ch elektrick?ch a
elektronick?ch v?robkoch a pod a jej
aplik?ci? v n?rodnom pr?ve sa musia
u? nepou?ite n? elektrick? produkty zbiera?
separovane a da? na recykl?ciu zodpovedaj?cu
ochrane ?ivotn?ho prostredia.
Zmeny vyhraden?.
Servis a poradensk? slu?ba
z?kazn?kom
Rozlo?en? obr?zky a inform?cie k n?hradn?m
s??iastkam n?jdete na web-str?nke:
www.bosch-pt.com
BSC SLOVAKIA
Elektrick? ru?n? n?radie
Hlavn? 5
038 52 Su?any
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +421 (0)43 / 4 29 33 24
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +421 (0)43 / 4 29 33 25
E-Mail: [email protected]
22 | Slovensky
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 23 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
?ltal?nos biztons?gi
el??r?sok az elektromos
k?ziszersz?mokhoz
FIGYELMEZTET?S Olvassa el az ?sszes
biztons?gi figyelmeztet?st ?s el??r?st. A k?vetkez?kben le?rt el??r?sok
betart?s?nak elmulaszt?sa ?ram?t?sekhez, t?zh?z
?s/vagy s?lyos testi s?r?l?sekhez vezethet.
K?rj?k a k?s?bbi haszn?latra gondosan ?rizze
meg ezeket az el??r?sokat.
Az al?bb alkalmazott ?elektromos k?ziszersz?m?
fogalom a h?l?zati elektromos k?ziszersz?mokat
(h?l?zati csatlakoz? k?bellel) ?s az akkumul?toros
elektromos k?ziszersz?mokat (h?l?zati csatlakoz?
k?bel n?lk?l) foglalja mag?ban.
1) Munkahelyi biztons?g
a) Tartsa tiszt?n ?s j?l megvil?g?tott ?llapotban a munkahely?t. A rendetlens?g ?s a
megvil?g?tatlan munkater?let balesetekhez
vezethet.
b) Ne dolgozzon a berendez?ssel olyan
robban?svesz?lyes k?rnyezetben, ahol
?ghet? folyad?kok, g?zok vagy porok vannak. Az elektromos k?ziszersz?mok szikr?kat
keltenek, amelyek a port vagy a g?z?ket
meggy?jthatj?k.
c) Tartsa t?vol a gyerekeket ?s az idegen
szem?lyeket a munkahelyt?l, ha az elektromos k?ziszersz?mot haszn?lja.
Ha elvonj?k a figyelm?t, elvesztheti az
uralm?t a berendez?s felett.
2) Elektromos biztons?gi el??r?sok
a) A k?sz?l?k csatlakoz? dug?j?nak bele kell
illeszkednie a dugaszol?aljzatba. A csatlakoz? dug?t semmilyen m?don sem szabad
megv?ltoztatni. V?d?f?ldel?ssel ell?tott
k?sz?l?kekkel kapcsolatban ne haszn?ljon
csatlakoz? adaptert. A v?ltoztat?s n?lk?li
csatlakoz? dug?k ?s a megfelel? dugaszol?
aljzatok cs?kkentik az ?ram?t?s kock?zat?t.
b) Ker?lje el a f?ldelt fel?letek, mint p?ld?ul
cs?vek, f?t?testek, k?lyh?k ?s h?t?g?pek
meg?rint?s?t. Az ?ram?t?si vesz?ly
megn?vekszik, ha a teste le van f?ldelve.
c) Tartsa t?vol az elektromos k?ziszersz?mot
az es?t?l vagy nedvess?gt?l. Ha v?z hatol be
egy elektromos k?ziszersz?mba, ez megn?veli az ?ram?t?s vesz?ly?t.
d) Ne haszn?lja a k?belt a rendeltet?s?t?l
elt?r? c?lokra, vagyis a szersz?mot soha
ne hordozza vagy akassza fel a k?beln?l
fogva, ?s sohase h?zza ki a h?l?zati
csatlakoz? dug?t a k?beln?l fogva. Tartsa
1 609 929 K62 ? 19.10.06
t?vol a k?belt h?forr?sokt?l, olajt?l, ?les
?lekt?l ?s sarkakt?l ?s mozg? g?palkatr?szekt?l. Egy megrong?l?dott vagy csom?kkal teli k?bel megn?veli az ?ram?t?s
vesz?ly?t.
e) Ha egy elektromos k?ziszersz?mmal a
szabad ?g alatt dolgozik, csak szabadban
val? haszn?latra enged?lyezett hosszabb?t?t haszn?ljon. A szabadban val? haszn?latra enged?lyezett hosszabb?t? haszn?lata
cs?kkenti az ?ram?t?s vesz?ly?t.
f) Ha nem lehet elker?lni az elektromos k?ziszersz?m nedves k?rnyezetben val? haszn?lat?t, alkalmazzon egy hiba?ram-v?d?kapcsol?t. Egy hiba?ram-v?d?kapcsol? alkalmaz?sa cs?kkenti az ?ram?t?s kock?zat?t.
3) Szem?lyi biztons?g
a) Munka k?zben mindig figyeljen, ?gyeljen
arra, amit csin?l ?s meggondoltan dolgozzon az elektromos k?ziszersz?mmal.
Ha f?radt, ha k?b?t?szerek vagy alkohol
hat?sa alatt ?ll, vagy orvoss?gokat vett be,
ne haszn?lja a berendez?st. Egy pillanatnyi
figyelmetlens?g a szersz?m haszn?lata
k?zben komoly s?r?l?sekhez vezethet.
b) Viseljen szem?lyi v?d?felszerel?st ?s mindig viseljen v?d?szem?veget. A szem?lyi
v?d?felszerel?sek, mint porv?d? ?larc,
cs?sz?sbiztos v?d?cip?, v?d?sapka ?s f?lv?d? haszn?lata az elektromos k?ziszersz?m
haszn?lata jelleg?nek megfelel?en cs?kkenti
a szem?lyes s?r?l?sek kock?zat?t.
c) Ker?lje el a k?sz?l?k akaratlan ?zembe
helyez?s?t. Gy?z?dj?n meg arr?l, hogy az
elektromos k?ziszersz?m ki van kapcsolva, miel?tt bedugn? a csatlakoz? dug?t a
dugaszol?aljzatba, csatlakoztatn? az akkumul?tor-csomagot, ?s miel?tt felvenn?
?s vinni kezden? az elektromos k?ziszersz?mot. Ha az elektromos k?ziszersz?m
felemel?se k?zben az ujj?t a kapcsol?n tartja,
vagy ha a k?sz?l?ket bekapcsolt ?llapotban
csatlakoztatja az ?ramforr?shoz, ez balesetekhez vezethet.
d) Az elektromos k?ziszersz?m bekapcsol?sa el?tt okvetlen?l t?vol?tsa el
a be?ll?t?szersz?mokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos k?ziszersz?m forg?
r?szeiben felejtett be?ll?t?szersz?m vagy
csavarkulcs s?r?l?seket okozhat.
e) Ne becs?lje t?l ?nmag?t. Ker?lje el a
norm?list?l elt?r? testtart?st, ?gyeljen
arra, hogy mindig biztosan ?lljon ?s az
egyens?ly?t megtartsa. ?gy az elektromos
k?ziszersz?m felett v?ratlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.
Magyar | 23
OBJ_BUCH-263-001.book Page 24 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
f) Viseljen megfelel? ruh?t. Ne viseljen b?
ruh?t vagy ?kszereket. Tartsa t?vol a haj?t,
a ruh?j?t ?s a keszty?j?t a mozg? r?szekt?l. A b? ruh?t, az ?kszereket ?s a hossz?
hajat a mozg? alkatr?szek magukkal
r?nthatj?k.
g) Ha az elektromos k?ziszersz?mra fel lehet
szerelni a por elsz?v?s?hoz ?s ?sszegy?jt?s?hez sz?ks?ges berendez?seket, ellen?rizze, hogy azok megfelel? m?don hozz?
vannak kapcsolva a k?sz?l?khez ?s rendeltet?s?knek megfelel?en m?k?dnek. A
porgy?jt? berendez?sek haszn?lata cs?kkenti
a munka sor?n keletkez? por vesz?lyes
hat?s?t.
4) Az elektromos k?ziszersz?mok gondos
kezel?se ?s haszn?lata
a) Ne terhelje t?l a berendez?st. A munk?j?hoz csak az arra szolg?l? elektromos
k?ziszersz?mot haszn?lja. Egy alkalmas
elektromos k?ziszersz?mmal a megadott
teljes?tm?nytartom?nyon bel?l jobban ?s
biztons?gosabban lehet dolgozni.
b) Ne haszn?ljon olyan elektromos k?ziszersz?mot, amelynek a kapcsol?ja elromlott.
Egy olyan elektromos k?ziszersz?m, amelyet
nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, vesz?lyes ?s meg kell jav?ttatni.
c) H?zza ki a csatlakoz? dug?t a dugaszol?aljzatb?l ?s/vagy az akkumul?tor-csomagot az elektromos k?ziszersz?mb?l, miel?tt az elektromos k?ziszersz?mon be?ll?t?si munk?kat v?gez, tartoz?kokat cser?l
vagy a szersz?mot t?rol?sra elteszi. Ez az
el?vigy?zatoss?gi int?zked?s megg?tolja a
szersz?m akaratlan ?zembe helyez?s?t.
d) A haszn?laton k?v?li elektromos k?ziszersz?mokat olyan helyen t?rolja, ahol azokhoz gyerekek nem f?rhetnek hozz?. Ne
hagyja, hogy olyan szem?lyek haszn?lj?k
az elektromos k?ziszersz?mot, akik nem
ismerik a szersz?mot, vagy nem olvast?k
el ezt az ?tmutat?t. Az elektromos k?ziszersz?mok vesz?lyesek, ha azokat gyakorlatlan
szem?lyek haszn?lj?k.
e) A k?sz?l?ket gondosan ?polja. Ellen?rizze,
hogy a mozg? alkatr?szek kifog?stalanul
m?k?dnek-e, nincsenek-e beszorulva, ?s
nincsenek-e elt?rve vagy megrong?l?dva
olyan alkatr?szek, amelyek hat?ssal lehetnek az elektromos k?ziszersz?m m?k?d?s?re. A berendez?s megrong?l?dott r?szeit a k?sz?l?k haszn?lata el?tt jav?ttassa
meg. Sok olyan baleset t?rt?nik, amelyet az
elektromos k?ziszersz?m nem kiel?g?t?
karbantart?s?ra lehet visszavezetni.
24 | Magyar
f) Tartsa tiszt?n ?s ?les ?llapotban a
v?g?szersz?mokat. Az ?les v?g??lekkel
rendelkez? ?s gondosan ?polt v?g?szersz?mok ritk?bban ?kel?dnek be ?s azokat
k?nnyebben lehet vezetni ?s ir?ny?tani.
g) Az elektromos k?ziszersz?mokat, tartoz?kokat, bet?tszersz?mokat stb. csak ezen
el??r?soknak ?s az adott k?sz?l?kt?pusra
vonatkoz? kezel?si utas?t?soknak megfelel?en haszn?lja. Vegye figyelembe a
munkafelt?teleket ?s a kivitelezend?
munka saj?toss?gait. Az elektromos k?ziszersz?m eredeti rendeltet?s?t?l elt?r?
c?lokra val? alkalmaz?sa vesz?lyes
helyzetekhez vezethet.
5) Szerviz-ellen?rz?s
a) Az elektromos k?ziszersz?mot csak szakk?pzett szem?lyzet csak eredeti p?talkatr?szek felhaszn?l?s?val jav?thatja. Ez
biztos?tja, hogy az elektromos k?ziszersz?m
biztons?gos szersz?m maradjon.
A berendez?ssel
kapcsolatos biztons?gi
el??r?sok
? Haszn?lja az elektromos k?ziszersz?mmal
egy?tt sz?ll?tott p?tfoganty?kat. Ha elveszti az
uralm?t az elektromos k?ziszersz?m felett, ez
s?r?l?sekhez vezethet.
? A rejtett vezet?kek felkutat?s?hoz haszn?ljon
alkalmas f?mkeres? k?sz?l?ket, vagy k?rje ki
a helyi energiaell?t? v?llalatot tan?cs?t. Ha
egy elektromos vezet?keket a berendez?ssel
meg?rint, ez t?zh?z ?s ?ram?t?shez vezethet.
Egy g?zvezet?k megrong?l?sa robban?st
eredm?nyezhet. Ha egy v?zvezet?ket szak?t meg,
anyagi k?rok keletkeznek.
? Ha a bet?tszersz?m leblokkolt, azonnal
kapcsolja ki az elektromos k?ziszersz?mot.
Mindig sz?m?tson nagy reakci?s
nyomat?kokra, amelyek egy visszarug?s
eset?ben fell?phetnek. A bet?tszersz?m
leblokkol, ha:
? az elektromos k?ziszersz?mot t?lterhelik vagy
? be?kel?dik a megmunk?l?sra ker?l?
munkadarabba.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 25 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
? Az elektromos k?ziszersz?mot csak a
szigetelt foganty?fel?letekn?l fogva tartsa, ha
olyan munk?t v?gez, amelynek sor?n a
bet?tszersz?m fesz?lts?g alatt ?ll?, k?v?lr?l
nem l?that? vezet?kekhez, vagy a k?sz?l?k
saj?t h?l?zati csatlakoz? k?belj?hez ?rhet.
Ha a berendez?s egy fesz?lts?g alatt ?ll?
vezet?khez ?r, az elektromos k?ziszersz?m
f?mr?szei szint?n fesz?lts?g al? ker?lnek ?s
?ram?t?shez vezetnek.
? A munka sor?n mindig mindk?t kez?vel tartsa
az elektromos k?ziszersz?mot ?s
gondoskodjon arr?l, hogy szil?rd, biztos
alapon ?lljon. Az elektromos k?ziszersz?mot k?t
k?zzel biztosabban lehet vezetni.
? A megmunk?l?sra ker?l? munkadarabot
megfelel?en r?gz?tse. Egy befog? szerkezettel
vagy satuval r?gz?tett munkadarab
biztons?gosabban van r?gz?tve, mintha csak a
kez?vel tartan?.
A m?k?d?s le?r?sa
Olvassa el az ?sszes biztons?gi
figyelmeztet?st ?s el??r?st.
A k?vetkez?kben le?rt el??r?sok
betart?s?nak elmulaszt?sa
?ram?t?sekhez, t?zh?z ?s/vagy s?lyos
testi s?r?l?sekhez vezethet.
K?rj?k hajtsa ki a kihajthat? ?br?s oldalt, ?s hagyja
?gy kihajtva, mik?zben ezt a kezel?si ?tmutat?t
olvassa.
Rendeltet?sszer? haszn?lat
Az elektromos k?ziszersz?m f?ban, f?mekben,
keramikus anyagokban ?s m?anyagokban v?gzett
f?r?sra szolg?l.
Az ?br?zol?sra ker?l? komponensek
? Ne munk?ljon meg a berendez?ssel azbesztet
tartalmaz? anyagokat. Az azbesztnek r?kkelt?
hat?sa van.
A k?sz?l?k ?br?zol?sra ker?l? komponenseinek
sorsz?moz?sa az elektromos k?ziszersz?mnak az
?bra-oldalon tal?lhat? k?p?re vonatkozik.
? Hozza meg a sz?ks?ges v?d?int?zked?seket,
ha a munk?k sor?n eg?szs?gk?ros?t? hat?s?,
?ghet? vagy robban?kony porok
keletkezhetnek. P?lda: Egyes porfajt?k r?kkelt?
hat?s?ak. Viseljen porv?d? ?larcot ?s haszn?ljon,
ha hozz? lehet csatlakoztatni a berendez?shez,
egy por-/forg?cselsz?v? berendez?st.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
? Tartsa tiszt?n a munkahely?t. Az anyagkever?kek k?l?n?sen vesz?lyesek. A k?nny?
f?mek pora ?ghet? ?s robban?svesz?lyes.
? V?rja meg, am?g az elektromos k?ziszersz?m
teljesen le?ll, miel?tt letenn?. A bet?tszersz?m
be?kel?dhet, ?s a kezel? elvesztheti az uralm?t
az elektromos k?ziszersz?m felett.
? Sohase haszn?lja az elektromos k?ziszersz?mot, ha a k?bel megrong?l?dott. Ha a
h?l?zati csatlakoz? k?bel a munka sor?n
megs?r?l, ne ?rintse meg a k?belt, hanem
azonnal h?zza ki a csatlakoz? dug?t a dugaszol? aljzatb?l. Egy megrong?l?dott k?bel
megn?veli az ?ram?t?s vesz?ly?t.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Forgathat? nyom?lap
P?tfoganty?
Ny?l?s a kihajt??k sz?m?ra
Szersz?mbefog? egys?g
Be-/kikapcsol? r?gz?t?gombja
Be-/kikapcsol?
Fokozatv?laszt? kapcsol?
Menet a p?tfoganty? sz?m?ra
Kihajt??k
Reduk?l? h?vely*
K?pos t?ske*
Fogaskoszor?s f?r?tokm?ny*
*A k?peken l?that? vagy a sz?vegben le?rt tartoz?kok
r?szben nem tartoznak a standard sz?ll?tm?nyhoz.
Magyar | 25
OBJ_BUCH-263-001.book Page 26 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
M?szaki adatok
F?r?g?p
Cikksz?m
N?vleges felvett teljes?tm?ny
Leadott teljes?tm?ny
?resj?rati fordulatsz?m
? 1. fokozat
? 2. fokozat
N?vleges fordulatsz?m
? 1. fokozat
? 2. fokozat
N?vleges forgat?nyomat?k (1./2. fokozat)
Legnagyobb f?r?-? (1./2. fokozat)
? Ac?lban
? F?ban
? Alum?nium
Szersz?mbefog? egys?g
S?ly az ?EPTA-Procedure 01/2003?
(2003/01 EPTA-elj?r?s) szerint
?rint?sv?delmi oszt?ly
W
W
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
perc-1
perc-1
400
920
0?400
0?920
perc-1
perc-1
Nm
280
640
23/10
0?280
0?640
23/10
mm
mm
mm
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
kg
4,6
/II
4,8
/II
Az adatok [U] = 230/240 V n?vleges fesz?lts?gre vonatkoznak. Alacsonyabb fesz?lts?gek eset?n ?s az egyes orsz?gok
sz?m?ra k?sz?lt k?l?nleges kivitelekben ezek az adatok v?ltozhatnak.
K?rj?k vegye figyelembe az elektromos k?ziszersz?ma t?pust?bl?j?n tal?lhat? cikksz?mot. Egyes elektromos
k?ziszersz?moknak t?bb k?l?nb?z? kereskedelmi megnevez?se is lehet.
Zaj ?s vibr?ci? ?rt?kek
A m?r?si eredm?nyek az EN 60745 szabv?nynak
megfelel?en ker?ltek meghat?roz?sra.
A k?sz?l?k A-?rt?kel?s? zajszintj?nek tipikus
?rt?kei: hangnyom?sszint 86 dB(A);
hangteljes?tm?nyszint 97 dB(A). Sz?r?s K=3 dB.
Viseljen f?lv?d?t!
A rezg?si ?ssz?rt?k (a h?rom ir?nyban m?rt rezg?s
vektor?sszege) az EN 60745 szabv?nynak
megfelel?en ker?lt ki?rt?kel?sre:
F?r?s f?mekben: Rezg?skibocs?t?si ?rt?k,
ah = 2,5 m/s2, sz?r?s, K = 1,0 m/s2.
FIGYELMEZTET?S Az ezen el??r?sokban
megadott rezg?sszint az
EN 60745 szabv?nyban r?gz?tett m?r?si m?dszerrel
ker?lt meghat?roz?sra ?s a k?sz?l?kek
?sszehasonl?t?s?ra ez az ?rt?k felhaszn?lhat?.
A rezg?sszint az elektromos k?ziszersz?m
alkalmaz?si eset?t?l f?gg?en v?ltozik ?s egyes
esetekben meghaladhatja az ezen el??r?sokban
megadott ?rt?ket. A rezg?si terhel?st, ha az
elektromos k?ziszersz?mot rendszeresen ilyen
m?don haszn?lj?k, al? lehet becs?lni.
26 | Magyar
Megjegyz?s: A rezg?si terhel?snek egy
meghat?rozott munkaid?n bel?li pontos
megbecs?l?s?hez figyelembe kell venni azokat az
id?szakokat is, amikor a berendez?s kikapcsolt
?llapotban van, vagy amikor be van ugyan
kapcsolva, de nem ker?l t?nylegesen haszn?latra.
Ez az eg?sz munkaid?re vonatkoz? rezg?si terhel?st
l?nyeges m?rt?kben cs?kkentheti.
Megfelel?s?gi nyilatkozat
Egyed?li felel?s?ggel kijelentj?k, hogy ez a term?k
megfelel a k?vetkez? szabv?nyoknak, illetve ir?nyad? dokumentumoknak: EN 60745 a 89/336/EGK,
98/37/EK ir?nyelveknek megfelel?en.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 27 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
?sszeszerel?s
P?tfoganty?
? Az elektromos k?ziszersz?mot csak az arra
felszerelt 2 p?tfoganty?val egy?tt szabad
haszn?lni.
Csavarja be a 2 p?tfoganty?t a hajt?m?fejen
tal?lhat? 8 menetbe.
Szersz?mcsere
? Az elektromos k?ziszersz?mon v?gzend?
b?rmely munka megkezd?se el?tt h?zza ki a
csatlakoz? dug?t a dugaszol? aljzatb?l.
A 4 szersz?mbefog?egys?gbe az MK2 Morsek?ppal ell?tott f?r?szersz?mokat k?zvetlen?l be
lehet helyezni. Az MK1 Morse-k?ppal ell?tott
f?r?khoz haszn?lja a 10.
Reduk?l? h?velyt. ?gyeljen arra, hogy a Morse-k?p
?s a bels? Morse-k?p zs?rmentes legyen.
A berendez?ssel hengeres sz?r? f?r?szersz?mokat
a 12 fogaskoszor?s f?r?tokm?ny alkalmaz?s?val
lehet haszn?lni. Ehhez helyezze be a 11 k?pos
t?sk?t a 4 szersz?mbefog? egys?gbe ?s csavarozza
szorosan be a 12 fogaskoszor?s f?r?tokm?nyt.
? A Morse-k?p, illetve a k?pos t?ske
behelyez?sekor ne alkalmazzon er?szakot. Ez
a szersz?mbefog? egys?g ?s a behelyezett
szersz?mok megrong?l?d?s?hoz vezethet.
A behelyezett szersz?m kiv?tele el?tt csavarja le a 2
p?tfoganty?t.
Dugja bele a 9 kihajt??ket ?gy a 3 furatba, hogy a
lekerek?tett oldal a 1 nyom?lap fel? mutasson.
Ha nem lehet ?tdugni a 9 kihajt??ket a
hajt?tengelyen, ford?tsa kiss? el a bet?tszersz?mot.
Nyomja be a 9 kihajt??ket a 1 nyom?lap fel? ?s
v?lassza le a bet?tszersz?mot a szersz?mbefog?
egys?gr?l.
?zemeltet?s
Mechanikus fokozatv?laszt?s
? A 7 fokozatv?lt? kapcsol?t csak ?ll?
elektromos k?ziszersz?m mellett szabad
?tkapcsolni.
A 7 fokozatv?lt? kapcsol?val 2 k?l?nb?z? fordulatsz?m tartom?nyt lehet el?re kijel?lni.
I. fokozat:
Alacsony fordulatsz?m tartom?ny;
nagy f?r??tm?r?vel v?gzett f?r?shoz.
II. fokozat:
Magas fordulatsz?m tartom?ny; kis
f?r??tm?r?vel v?gzett f?r?shoz.
Ha a 7 fokozatv?lt? kapcsol?t nem lehet ?tk?z?sig
elford?tani, akkor forgassa el kiss? a f?r?val a
hajt?ors?t.
Be- ?s kikapcsol?s
Az elektromos k?ziszersz?m ?zembe
helyez?s?hez nyomja be ?s tartsa benyomva a 6
be-/kikapcsol?t.
A benyomott 6 be-/kikapcsol?
reteszel?s?hez tolja el felfel? a
5 r?gz?t?gombot.
Az elektromos k?ziszersz?m kikapcsol?s?hoz
engedje el a 6 be-/kikapcsol?t, illetve, ha az a 5
reteszel?gombbal reteszelve van, nyomja be r?vid
id?re a 6 be-/kikapcsol?t, majd engedje el azt.
A fordulatsz?m be?ll?t?sa (GBM 23-2 E)
A bekapcsolt elektromos k?ziszersz?m fordulatsz?m?t a 6 be-/kikapcsol? k?l?nb?z? m?rt?k?
benyom?s?val fokozatmentesen lehet szab?lyozni.
A 6 be-/kikapcsol?ra gyakorolt enyhe nyom?s
alacsony fordulatsz?mot eredm?nyez. A nyom?s
n?vel?sekor a fordulatsz?m is megn?vekszik.
?zembe helyez?s
? ?gyeljen a helyes h?l?zati fesz?lts?gre! Az
?ramforr?s fesz?lts?g?nek meg kell egyeznie
az elektromos k?ziszersz?m t?pust?bl?j?n
tal?lhat? adatokkal. A 230 V-os berendez?seket 220 V h?l?zati fesz?lts?gr?l is szabad
?zemeltetni.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Magyar | 27
OBJ_BUCH-263-001.book Page 28 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Munkav?gz?si tan?csok
Szerviz- ?s Vev?szolg?lat
A h?t?shez ?s ken?shez haszn?ljon egy
f?r?emulzi?t vagy v?g?olajat, hogy megel?zze a f?r?
t?lhev?l?s?t vagy beszorul?s?t.
A tartal?kalkatr?szekkel kapcsolatos robbantott
?br?k ?s egy?b inform?ci? a k?vetkez? c?men
tal?lhat?:
www.bosch-pt.com
> 10 mm-es furat?tm?r? eset?n f?rja el?re a furatot
egy kisebb ?tm?r?j? f?r?val. ?gy cs?kkentheti a
berendez?sre gyakorolt nyom?st ?s az elektromos
k?ziszersz?m terhel?s?t alacsonyabb? teszi.
F?mben val? f?r?shoz csak kifog?stalan, ki?les?tett
HSS-f?r?t (HSS = nagyteljes?tm?ny? gyorsv?g?
ac?l) haszn?ljon. A Bosch-c?g tartoz?k-programja
garant?lja a megfelel? min?s?get.
A tartoz?kk?nt kaphat? g?psatu lehet?v? teszi a
munkadarab biztons?gos befog?s?t. Ez megg?tolja
a munkadarab elfordul?s?t ?s az ezzel kapcsolatos
baleseteket.
Karbantart?s ?s szerviz
Karbantart?s ?s tiszt?t?s
? Az elektromos k?ziszersz?mon v?gzend?
b?rmely munka megkezd?se el?tt h?zza ki a
csatlakoz? dug?t a dugaszol? aljzatb?l.
? Tartsa mindig tiszt?n az elektromos
k?ziszersz?mot ?s annak szell?z?ny?l?sait,
hogy j?l ?s biztons?gosan dolgozhasson.
Robert Bosch Kft
1103 Budapest
Gy?mr?i ?t. 120
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +36 (0)1 / 4 31 38 35
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +36 (0)1 / 4 31 38 88
Elt?vol?t?s
Az elektromos k?ziszersz?mokat, a tartoz?kokat ?s
a csomagol?st a k?rnyezetv?delmi szempontoknak
megfelel?en kell ?jrafelhaszn?l?sra el?k?sz?teni.
Csak az EU-tagorsz?gok sz?m?ra:
Ne dobja ki az elektromos k?ziszersz?mokat a h?ztart?si szem?tbe!
A haszn?lt villamos ?s elektronikus
berendez?sekre vonatkoz?
2002/96/EK sz. Eur?pai Ir?nyelvnek
?s ennek a megfelel? orsz?gok jogharmoniz?ci?j?nak megfelel?en a m?r haszn?lhatatlan elektromos k?ziszersz?mokat k?l?n ?ssze
kell gy?jteni ?s a k?rnyezetv?delmi szempontb?l
megfelel? ?jra felhaszn?l?sra le kell adni.
A v?ltoztat?sok joga fenntartva.
Ha az elektromos k?ziszersz?m a gondos gy?rt?si
?s ellen?rz?si elj?r?s ellen?re egyszer m?gis meghib?sodna, akkor a jav?t?ssal csak Bosch elektromos
k?ziszersz?m-m?hely ?gyf?lszolg?lat?t szabad
megb?zni.
Ha k?rd?sei vannak, vagy p?talkatr?szeket akar
megrendelni, okvetlen?l adja meg az elektromos
k?ziszersz?m t?pust?bl?j?n tal?lhat? 10-jegy?
cikksz?mot.
28 | Magyar
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 29 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Общие указания по
технике безопасности для
электроинструментов
Прочтите все указания и инструкции по
технике безопасности. Упущения, допущенные
при соблюдении указаний и инструкций по
технике безопасности, могут сталь причиной
электрического поражения, пожара и тяжелых
травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для
будущего использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие ?электроинструмент? распространяется на электроинструмент с питанием от
сети (с кабелем питания от электросети) и на
аккумуляторный электроинструмент (без
кабеля питания от электросети).
1) Безопасность рабочего места
а) Содержите рабочее место в чистоте и
хорошо освещенным. Беспорядок или
неосвещенные участки рабочего места
могут привести к несчастным случаям.
б) Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в
котором находятся горючие жидкости,
воспламеняющиеся газы или пыль.
Электроинструменты искрят, что может
привести к воспламенению пыли или
паров.
в) Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему
рабочему месту детей и посторонних
лиц. При отвлечении Вы можете потерять
контроля над электроинструментом.
2) Электробезопасность
а) Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной
розетке. Никоим образом не изменяйте
штепсельную вилку. Не применяйте
переходных штекеров для электроинструментов с защитным заземлением.
Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают
риск поражения электротоком.
б) Предотвращайте телесный контакт с
заземленными поверхностями, как то, с
трубами, элементами отопления,
кухонными плитами и холодильниками.
При заземлении Вашего тела повышается
риск поражения электротоком.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
в) Защищайте электроинструмент от
дождя и сырости. Проникновение воды в
электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
г) Не допускается использовать электрокабель не по назначению, например,
для транспортировки или подвески
электроинструмента, или для отключения вилки от штепсельной розетки.
Защищайте кабель от воздействия
высоких температур, масла, острых
кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или
схлестнутый кабель повышает риск
поражения электротоком.
д) При работе с электроинструментом под
открытым небом применяйте кабелиудлинители, которые пригодны также и
для работы под открытым небом. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
е) Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром
помещении, то устанавливайте выключатель защиты от токов повреждения.
Применение выключателя защиты от
токов повреждения снижает риск электрического поражения.
3) Безопасность людей
а) Будьте внимательными, следите за тем,
что Вы делаете и продуманно начинайте работу с электроинструментом.
Не пользуйтесь электроинструментом в
усталом состоянии или, если Вы
находитесь под влиянием наркотиков,
спиртных напитков или лекарств. Один
момент невнимательности при работе с
электроинструментом может привести к
серьезным травмам.
б) Применяйте средства индивидуальный
защиты и всегда защитные очки.
Использование средств индивидуальной
защиты, как то, защитной маски, обуви на
нескользящей подошве, защитного шлема
или средств защиты органов слуха в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм.
в) Предотвращайте непреднамеренное
включение электроинструмента. Перед
подключением электроинструмента к
электропитанию и/или к аккумулятору
убедитесь в выключенном состоянии
электроинструмента. Если Вы при тран-
Русский | 29
OBJ_BUCH-263-001.book Page 30 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
спортировке электроинструмента держите палец на выключателе или включенный электроинструмент подключаете
к сети питания, то это может привести к
несчастному случаю.
г) Убирайте установочный инструмент
или гаечные ключи до включения
электроинструмента. Инструмент или
ключ, находящийся во вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травмам.
д) Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте
устойчивое положение и держите
всегда равновесие. Благодаря этому Вы
можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
е) Носите подходящую рабочую одежду.
Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и
рукавицы вдали от движущихся частей.
Широкая одежда, украшения или длинные
волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
ж)При наличии возможности установки
пылеотсасывающих и пылесборных
устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.
Применение пылеотсоса может снизить
опасности, создаваемые пылью.
4) Бережное и правильное обращение и
использование электроинструментов
а) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в
указанном диапазоне мощности.
б) Не работайте с электроинструментом с
неисправным выключателем. Электроинструмент, который не поддается
включению или выключению, опасен и
должен быть отремонтирован.
в) До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или
прекращения работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или
выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
г) Храните неиспользуемые электроинструменты недоступно для детей. Не
разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые незнакомы
с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках
неопытных лиц.
30 | Русский
д) Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную
функцию и ход движущихся частей
электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно
влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны
быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое
обслуживание электроинструментов
является причиной большого числа
несчастных случаев.
е) Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо
ухоженные режущие инструменты с
острыми режущими кромками реже
заклиниваются и их легче вести.
ж)Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и
т.п. в соответствии с настоящими
инструкциями. Учитывайте при этом
рабочие условия и выполняемую
работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ
может привести к опасным ситуациям.
5) Сервис
а) Ремонт Вашего электроинструмента
поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных
частей. Этим обеспечивается сохранность
безопасности электроинструмента.
Специфичные для
электроинструмента
указания по безопасности
? Применяйте поставляемую с электроинструментом дополнительную рукоятку.
Потеря контроля над электроинструментом
может привести к травмам.
? Применяйте соответствующие
металлоискатели для нахождения
скрытых систем снабжения или
обращайтесь за справкой в местное
предприятие коммунального снабжения.
Контакт с электропроводкой может привести
к пожару и поражению электротоком.
Повреждение газопровода может привести к
взрыву. Повреждение водопровода ведет к
нанесению материального ущерба.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 31 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
? При блокировании рабочего инструмента
немедленно выключать
электроинструмент. Будьте готовы к
высоким реакционным моментам,
которые ведут к обратному удару. Рабочий
инструмент заедает:
? при перегрузке электроинструмента или
? при перекашивании обрабатываемой
детали.
Описание функции
? Держите электроинструмент только за
изолированные поверхности рукояток,
если Вы выполняете работы, при которых
рабочий инструмент может попасть на
скрытую электропроводку или на
собственный шнур подключения питания.
Контакт с токоведущим проводом ставит под
напряжение также металлические части
электроинструмента и ведет к поражению
электрическим током.
Пожалуйста, откройте раскладную страницу с
иллюстрациями электроинструмента и
оставляйте ее открытой пока Вы изучаете
руководство по эксплуатации.
? При работе электроинструмент всегда
надежно держать обеими руками, заняв
предварительно устойчивое положение.
Двумя руками Вы работаете более надежно с
электроинструментом.
? Крепление заготовки. Заготовка,
установленная в зажимное приспособление
или в тиски, удерживается более надежно,
чем в Вашей руке.
? Не обрабатывайте материалы с
содержанием асбеста. Асбест считается
канцерогеном.
? Примите меры защиты, если во время
работы возможно возникновение вредной
для здоровья, горючей или взрывоопасной пыли. Например: Некоторые виды пыли
считаются канцерогенными. Пользуйтесь
противопылевым респиратором и применяйте отсос пыли/опилок при наличии
возможности присоединения.
? Держите Ваше рабочее место в чистоте.
Смеси материалов особенно опасны. Пыль
легкого металла может воспламениться или
взорваться.
Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения, допущенные при соблюдении
указаний и инструкций по технике
безопасности, могут стать причиной
электрического поражения, пожара
и тяжелых травм.
Применение по назначению
Настоящий электроинструмент предназначен
для сверления отверстий в древесине, металле,
керамике и синтетическом материале.
Изображенные составные части
Нумерация составных частей выполнена по
изображению на странице с иллюстрациями.
1 Поворотная прижимная плита
2 Дополнительная рукоятка
3 Отверстие под клин для выбивки
конусных хвостовиков
4 Патрон
5 Кнопка фиксирования выключателя
6 Выключатель
7 Переключатель передач
8 Резба для дополнительной рукоятки
9 Клин для выбивки конусных хвостовиков
10 Переходная гильза*
11 Конусная оправка*
12 Сверлильный патрон с зубчатым венцом*
*Изображенные или описанные принадлежности не
входят в стандартный комплект поставки.
? Выждать полную остановку электроинструмента и только после этого выпустить его из рук. Рабочий инструмент
может заесть и это может привести к потере
контроля над электроинструментом.
? Не работайте с электроинструментом с
поврежденным шнуром питания. Не
касайтесь поврежденного шнура,
отсоедините вилку от штепсельной
розетки, если шнур был поврежден во
время работы. Поврежденный кабель
повышает риск поражения электротоком.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Русский | 31
OBJ_BUCH-263-001.book Page 32 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Технические данные
Дрель
Предметный ?
Потребляемая мощность, номинальная
Отдаваемая мощность
Число оборотов холостого хода
? 1-я передача
? 2-я передача
Номинальное число оборотов
? 1-я передача
? 2-я передача
Номинальный крутящий момент
(1-ая и 2-ая передачи)
Диаметр сверления, макс.
(1-ая и 2-ая передачи)
? сталь
? древесина
? алюминий
Патрон
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003
Степень защиты от электрического
поражения
Вт
Вт
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
мин-1
мин-1
400
920
0?400
0?920
мин-1
мин-1
280
640
0?280
0?640
Нм
23/10
23/10
мм
мм
мм
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,6
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,8
/II
/II
кг
Данные действительны для номинальных напряжений 230/240 В. Для более низких напряжений и специальных
видов исполнения для отдельных стран эти данные могут изменяться.
Пожалуйста, учитывайте предметный номер на типовой табличке Вашего электроинструмента. Торговые
обозначения отдельных электроинструментов могут изменяться.
Данные по шуму и вибрации
Измерения выполнены согласно стандарту
ЕН 60745.
А-взвешенный уровень шума инструмента составляет, типично: уровень звукового давления
86 дБ(А); уровень звуковой мощности 97 дБ(А).
Недостоверность K=3 дБ.
Применяйте средства защиты органов слуха!
Общие значения вибрации (векторная сумма
трех направлений), определенные согласно
ЕС 60745:
сверление в металле: Значение эмиссии
колебания ah =2,5 м/с2, недостоверность
K=1,0 м/с2.
Приведенный в настоящих инструкциях уровень вибрации замерен в соответствии с нормированным в стандарте ЕН 60745 методом
измерения и может быть использован для
сравнения инструментов.
Уровень вибрации может измениться в соответствии с эксплуатацией электроинструмента и
в некоторых случаях превысить указанное в
настоящих инструкциях значение. Нагрузка от
вибрации может быть недооценена, если электроинструмент будет регулярно применяться
таким образом.
32 | Русский
Указание: Для точной оценки нагрузки от вибрации, в течение определенного рабочего времени,
следует также учитывать и время, когда инструмент выключен или включен, но действительно
не выполняет работы. Это может значительно
снизить нагрузку от вибрации в течение общего
рабочего времени.
Заявление о соответствии
С полной ответственностью мы заявляем, что
настоящее изделие соответствует нижеследующим стандартам или нормативным документам: ЕН 60745 согласно положениям
Директив 89/336/ЕЭС, 98/37/ЕС.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 33 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Сборка
Дополнительная рукоятка
? Применяйте Ваш электроинструмент
только с дополнительной рукояткой 2.
Ввинтите дополнительную рукоятку 2 в резьбу 8
редукторной головки.
Замена рабочего инструмента
? До начала работ по обслуживанию и
настройке электроинструмента
отсоединяйте вилку шнура сети от
штепсельной розетки.
В посадочное гнездо рабочего инструмента 4
могут быть непосредственно установлены
сверла с конусом Морзе2. Для сверл с конусом
Морзе1 применяйте переходную гильзу 10.
Конус и конусная втулка должны быть очищены
от смазки.
Применение сверл с цилиндрическим
хвостовиком возможно со сверлильным
патроном с зубчатым венцом 12. Для этого
вставьте коническую оправку 11 в посадочное
гнездо 4 и навинтите сверлильный патрон с
зубчатым венцом 12.
? При установке конуса Морзе или
конической оправки не применяйте силу.
Это может привести к повреждению
посадочного гнезда и устанавливаемого
инструмента.
Перед снятием установленного инструмента
отвинтите дополнительную рукоятку 2.
Вставьте клин для выбивки конусных
хвостовиков 9 в отверстие 3 так, чтобы
закругленная сторона была отращена к
прижимной плите 1.
Если клин 9 не проходит через приводной
шпиндель, по поверните немного рабочий
инструмент.
Нажмите на клин 9 в сторону прижимной плиты
1 и высадите инструмент из посадочного гнезда.
Механический выбор передачи
? Переключатель передач 7 допускается
переключать только в состоянии покоя
электроинструмента.
Переключателем передач 7 можно предварительно выбрать один из двух диапазонов числа
оборотов.
1-ая передача:
Диапазон низкого числа оборотов;
для работ с большим диаметром
сверла.
2-ая передача:
Диапазон высокого числа оборотов;
для работы с маленьким диаметром
сверла.
Если переключатель передач 7 не поддается
повороту до упора, то поверните немного
шпиндель привода со сверлом.
Включение/выключение
Для включения электроинструмента нажать на
выключатель 6 и держать его вжатым.
Для фиксирования нажатого
выключателя 6 передвиньте
клавишу фиксирования 5
наверх.
Для выключения электроинструмента
отпустите выключатель 6 или, если он был
зафиксирован кнопкой фиксирования 5,
нажмите и отпустите выключатель 6.
Установка числа оборотов (GBM 23-2 E)
Вы можете бесступенчато регулировать число
оборотов включенного электроинструмента,
изменяя для этого усилие нажатия выключателя
6.
При слабом нажатии на выключатель 6
электроинструмент работает с низким числом
оборотов. С увеличением силы нажатия число
оборотов увеличивается.
Работа с инструментом
Включение электроинструмента
? Учитывайте напряжение сети!
Напряжение источника тока должно
соответствовать данным на типовой
табличке электроинструмента.
Электроинструменты на 230 В могут
работать также и при напряжении в 220 В.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Русский | 33
OBJ_BUCH-263-001.book Page 34 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Указания по применению
Сервис и консультационные услуги
Применяйте масло для охлаждения режущего
инструмента, чтобы предотвратить перегрев или
заклинивания сверла.
Монтажные чертежи и информации по запасным
частям Вы найдете в Интернете на странице:
www.bosch-pt.com
Для отверстий с диаметром > 10 мм
предварительно высверливайте отверстие с
маленьким диаметром. Этим Вы уменьшаете
усилие прижатия и снижаете нагрузку на
электроинструмент.
Для выполнения отверстий в металле
применяйте безупречные, заточенные сверла из
быстрорежущей стали повышенной прочности.
Соответствующее качество гарантирует
программа принадлежностей фирмы Bosch.
Поставляемые в качестве принадлежности
станочные тиски позволяют надежно зажимать
деталь. Это предотвращает проворачивание
детали и возникновение несчастных случаев.
Техобслуживание и сервис
Техобслуживание и очистка
? До начала работ по обслуживанию и
настройке электроинструмента
отсоединяйте вилку шнура сети от
штепсельной розетки.
? Для обеспечения качественной и
безопасной работы следует постоянно
содержать электроинструмент и
вентиляционные прорези в чистоте.
Если электроинструмент, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет
из строя, то ремонт следует производить силами
авторизованной сервисной мастерской для
электроинструментов фирмы Бош.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах на запчасти обязательно указывайте 10-разрядный
предметный номер по типовой табличке
электроинструмента.
Pоссия
OOO ?Роберт Бош?
129515, Москва, ул. Aкадемика Kоролева, 13
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 (0)495 / 9 35 88 06
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 (0)495 / 9 37 53 64
Факс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 (0)495 / 9 35 88 07
OOO ?Роберт Бош?
198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 41
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+7 (0)8 12 / 7 84 13 07
Факс . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+7 (0)8 12 / 7 84 13 61
OOO ?Роберт Бош?
630032, Новосибирск, Горский микрорайон, 53,
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 (0)38 33 / 59 94 40
Факс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 (0)38 33 / 59 94 65
OOO ?Роберт Бош?
620017, Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 14,
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+7 (0)3 43 / 3 65 86 74
Факс . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+7 (0)3 43 / 3 78 79 28
Aдреса региональных гарантийных сервисных
центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.
Беларусь
АСЦ УП-18
220064 Mинск, ул. Курчатова, 7
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +375 (0)17 / 2 10 29 70
Факс . . . . . . . . . . . . . . . . . . +375 (0)17 / 2 07 04 00
Утилизация
Отслужившие свой срок электроинструменты,
принадлежности и упаковки следует сдавать на
экологически чистую рециркуляцию отходов.
Только для стран-членов ЕС:
Не выбрасывайте электроинструменты в коммунальный мусор!
Согласно Европейской Директиве
2002/96/EС о старых электрических и электронных инструментах и
приборах, а также о претворении
этой директивы в национальное право, отслужившие свой срок электроинструменты
должны отдельно собираться и сдаваться на
экологически чистую утилизацию.
Оставляем за собой право на изменения.
34 | Русский
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 35 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Загальн? попередження
для електроприлад?в
Прочитайте вс? попередження ? вказ?вки.
Недодержання попереджень ? вказ?вок може
призводити до удару електричним струмом,
пожеж? та/або серйозних травм.
Добре збер?гайте на майбутн? ц?
попередження ? вказ?вки.
П?д поняттям ?електроприлад? в цих попередженнях ма?ться на уваз? електроприлад, що
працю? в?д мереж? (з електрокабелем) або в?д
акумуляторно? батаре? (без електрокабелю).
1) Безпека на робочому м?сц?
а) Тримайте сво? робоче м?сце в чистот? ?
забезепчте добре осв?тлення робочого
м?сця. Безлад або погане осв?тлення на
робочому м?сц? можуть призводити до
нещасних випадк?в.
б) Не працюйте з електроприладом у
середовищ?, де ?сну? небезпека вибуху
внасл?док присутност? горючих р?дин,
газ?в або пилу. Електроприлади можуть
породжувати ?скри, в?д яких може
займатися пил або пари.
в) П?д час працювання з електроприладом
не п?дпускайте до робочого м?сця д?тей
та ?нших людей. Ви можете втратити
контроль над приладом, якщо Ваша увага
буде в?двернута.
2) Електрична безпека
а) Штепсель електроприладу повинен
пасувати до розетки. Не дозволя?ться
що-небудь м?няти в штепсел?. Для
роботи з електроприладами, що мають
захисне заземлення, не використовуйте
адаптери. Використання ориг?нального
штепселя та належно? розетки зменшу?
ризик удару електричним струмом.
б) Уникайте контакту частей т?ла ?з
заземленими поверхнями, як напр.,
трубами, батареями опалення, плитами
та холодильниками. Коли Ваше т?ло
заземлене, ?сну? зб?льшена небезпека
удару електричним струмом.
в) Захищайте прилад в?д дощу ? вологи.
Попадання води в електроприлад
зб?льшу? ризик удару електричним
струмом.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
г) Не використовуйте кабель для перенесення електроприладу, п?дв?шування
або витягування штепселя з розетки.
Захищайте кабель в?д жари, ол??,
гострих кра?в та деталей приладу, що
рухаються. Пошкоджений або закручений
кабель зб?льшу? ризик удару електричним
струмом.
д) Для зовн?шн?х роб?т обов?язково використовуйте лише такий подовжувач, що
придатний для зовн?шн?х роб?т. Використання подовжувача, що розрахований
на зовн?шн? роботи, зменшу? ризик удару
електричним струмом.
е) Якщо не можна запоб?гти використанню
електроприладу у вологому
середовищ?, використовуйте захисний
автомат (FI-). Використання захисного
автомата (FI-) зменшу? ризик удару
електричним струмом.
3) Безпека людей
а) Будьте уважними, сл?дкуйте за тим, що
Ви робите, та розсудливо поводьтеся
п?д час роботи з електроприладом. Не
користуйтеся електроприладом, якщо
Ви стомлен? або знаходитеся п?д д??ю
наркотик?в, спиртних напо?в або л?к.
Мить неуважност? при користуванн?
електроприладом може призводити до
серйозних травм.
б) Вдягайте особисте захисне спорядження та обов?язково вдягайте захисн?
окуляри. Вдягання особистого захисного
спорядження, як напр., ? в залежност? в?д
виду роб?т ? захисно? маски, спецвзуття,
що не ковза?ться, каски та навушник?в,
зменшу? ризик травм.
в) Уникайте ненавмисного вмикання.
Перш н?ж вмикати електроприлад в
електромережу або встромляти акумуляторну батарею, брати його в руки
або переносити, впевн?ться в тому, що
електроприлад вимкнутий. Тримання
пальця на вимикач? п?д час перенесення
електроприладу або встромляння в
розетку ув?мкнутого приладу може
призводити до травм.
г) Перед тим, як вмикати електроприлад,
прибер?ть налагоджувальн? ?нструменти та гайковий ключ. Знаходження
налагоджувального ?нструмента або
ключа в детал?, що оберта?ться, може
призводити до травм.
Укра?нська | 35
OBJ_BUCH-263-001.book Page 36 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
д) Уникайте неприродного положення
т?ла. Збер?гайте ст?йке положення та
завжди збер?гайте р?вновагу. Це дозволить Вам краще збер?гати контроль над
електроприладом у неспод?ваних
ситуац?ях.
е) Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте
просторий одяг та прикраси. Не п?дставляйте волосся, одяг та рукавиц? до
деталей приладу, що рухаються. Просторий одяг, довге волосся та прикраси
можуть попадати в детал?, що рухаються.
ж)Якщо ?сну? можлив?сть монтувати
пилов?дсмоктувальн? або пилоуловлювальн? пристро?, переконайтеся, щоб
вони були добре п?д??днан? та правильно використовувалися. Використання
пилов?дсмоктувального пристрою може
зменшити небезпеки, зумовлен? пилом.
4) Правильне поводження та користування
електроприладами
а) Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спец?ально
призначений для в?дпов?дно? роботи.
З придатним приладом Ви з меншим ризиком отрима?те кращ? результати роботи,
якщо будете працювати в зазначеному
д?апазон? потужност?.
б) Не користуйтеся електроприладом з
пошкодженим вимикачем. Електроприлад, який не можна ув?мкнути або
вимкнути, ? небезпечним ? його треба
в?дремонтувати.
в) Перед тим, як регулювати що-небудь на
прилад?, м?няти приладдя або ховати
прилад, витягн?ть штепсель ?з розетки
та/або витягн?ть акумуляторну батарею.
Ц? попереджувальн? заходи з техн?ки
безпеки зменшують ризик ненавмисного
запуску приладу.
г) Ховайте електроприлади, якими Ви
саме не користу?тесь, в?д д?тей. Не
дозволяйте користуватися електроприводом особам, що не знайом? з його
роботою або не читали ц? вказ?вки. У
раз? застосування недосв?дченими
особами прилади несуть в соб? небезпеку.
д) Старанно доглядайте за електроприладом. Перев?ряйте, щоб рухом? детал?
приладу бездоганно працювали та не
за?дали, не були поламаними або наст?льки пошкодженими, щоб це могло
вплинути на функц?онування електроприладу. Пошкоджен? детал? треба
в?дремонтувати, перш н?ж ними можна
знову користуватися. Велика к?льк?сть
нещасних випадк?в спричиня?ться поганим
доглядом за електроприладами.
36 | Укра?нська
е) Тримайте р?зальн? ?нструменти
нагостреними та в чистот?. Старанно
доглянут? р?зальн? ?нструменти з гострим
р?зальним кра?м менше застряють та ?х
легше вести.
ж)Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робоч? ?нструменти т. ?.
в?дпов?дно до цих вказ?вок. Бер?ть до
уваги при цьому умови роботи та
специф?ку виконувано? роботи. Використання електроприлад?в для роб?т, для
яких вони не передбачен?, може призводити до небезпечних ситуац?й.
5) Серв?с
а) В?ддавайте св?й прилад на ремонт лише
квал?ф?кованим фах?вцям та лише з використанням ориг?нальних запчастин.
Це забезпечить безпечн?сть приладу на
довгий час.
Специф?чн? для приладу
вказ?вки з техн?ки безпеки
? Використовуйте додатков? рукоятки, що
додаються до приладу. Втрата контролю
над електроприладом може призводити до
т?лесних ушкоджень.
? Для знаходження труб ? проводки
використовуйте придатн? прилади або
зверн?ться в м?сцеве п?дпри?мство
електро-, газо- та водопостачання.
Зачеплення електропроводки може
призводити до пожеж? та враження
електричним струмом. Зачеплення газово?
труби може призводити до вибуху.
Зачеплення водопроводно? труби може
завдати шкоду матер?альним ц?нностям.
? Негайно вимкн?ть електроприлад, якщо
робочий ?нструмент застряне. Будьте
готов? до високих реактивних момент?в,
що призводять до с?пання. Робочий
?нструмент застря? при:
? перевантаженн? електроприладу або
? перекошенн? у оброблюван?й заготовц?.
? При роботах, коли робочий ?нструмент
може зачепити заховану електропроводку
або власний шнур живлення, тримайте
електроприлад за ?зольован? рукоятки.
Зачеплення електропроводки заряджу?
металев? частини електроприладу ?
призводить до удару електричним струмом.
? П?д час роботи м?цно тримайте прилад
двома руками ? збер?гайте ст?йке
положення. Двома руками Ви зможете
над?йн?ше тримати електроприлад.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 37 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
? Закр?плюйте оброблюваний матер?ал. За
допомогою затискного пристрою або лещат
оброблюваний матер?ал ф?ксу?ться над?йн?ше
н?ж при триманн? його в руц?.
? Не обробляйте матер?али, що м?стять
асбест. Асбест вважа?ться канцерогенним.
? Уживайте запоб?жних заход?в, якщо п?д
час роботи можуть утворюватися шк?длив?
для здоров?я, горюч? види пилу або так?,
що можуть займатися. Наприклад: Деяк?
види пилу вважаються канцерогенними.
Вдягайте пилозахисну маску та користуйтеся
пилососом для в?дсмоктування пилу/стружки,
якщо його можна п?дключити.
? Тримайте робоче м?сце в чистот?. Особливу
небезпеку являють собою сум?ш? матер?ал?в.
Пил легких метал?в може спалахувати або
вибухати.
? Перед тим, як покласти електроприлад,
зачекайте, поки в?н не зупиниться. Адже
робочий ?нструмент може зачепитися за
що-небудь, що призведе до втрати контролю
над електроприладом.
? Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим електрошнуром. Якщо п?д час
роботи електрошнур буде пошкоджено, не
торкайтеся пошкодженого електрошнура ?
витягн?ть штепсель з розетки. Пошкоджений електрошнур зб?льшу? небезпеку удару
електричним струмом.
Призначення приладу
Електроприлад призначений для свердлення в
деревин?, метал?, керам?ц? та пластмас?.
Зображен? компоненти
Нумерац?я зображених компонент?в посила?ться
на зображення електроприладу на стор?нц? з
малюнком.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Поворотний притискний щиток
Додаткова рукоятка
Отв?р п?д клин для вибивання
Затискач робочого ?нструмента
Кнопка ф?ксац?? вимикача
Вимикач
Перемикач швидкост?
Р?зьба для додатково? рукоятки
Клин для вибивання
Перех?дна втулка*
Конусна оправка*
Зубчастий свердлильний патрон*
*Зображене чи описане приладдя не належить до
стандартного обсягу поставки.
Опис принципу роботи
Прочитайте вс? попередження ?
вказ?вки. Недодержання попереджень ? вказ?вок може призводити
до удару електричним струмом,
пожеж? та/або серйозних травм.
Будь ласка, розгорн?ть стор?нку ?з зображенням
приладу ? тримайте ?? перед собою увесь час,
коли будете читати ?нструкц?ю.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Укра?нська | 37
OBJ_BUCH-263-001.book Page 38 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Техн?чн? дан?
Електродриль
Товарний номер
Ном. споживана потужн?сть
Корисна потужн?сть
К?льк?сть оберт?в на холостому ход?
? 1-а швидк?сть
? 2-а швидк?сть
Ном?нальна к?льк?сть оберт?в
? 1-а швидк?сть
? 2-а швидк?сть
Ном. обертальний момент (1-а/2-а швидк?сть)
Макс. ? отвору (1-а/2-а швидк?сть)
? Cталь
? Деревина
? Алюм?н?й
Затискач робочого ?нструмента
Вага в?дпов?дно до EPTA-Procedure 01/2003
Клас захисту
Вт
Вт
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
хвил.-1
хвил.-1
400
920
0?400
0?920
хвил.-1
хвил.-1
Нм
280
640
23/10
0?280
0?640
23/10
мм
мм
мм
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,6
/II
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,8
/II
кг
Дан? зазначен? для ном?нально? напруги [U] 230/240 В. При менш?й напруз? ? в спец?альних конструкц?ях для певних
кра?н ц? дан? можу в?др?знятися.
Будь ласка, зважайте на товарний номер, зазначений на заводськ?й табличц? Вашого електроприладу.
Торговельна назва деяких прилад?в може розр?знятися.
?нформац?я щодо шуму ? в?брац??
Заява про в?дпов?дн?сть
Результати вим?рювання визначен? в?дпов?дно
до EN 60745.
Ми заявля?мо з повною одноособовою в?дпов?дальн?стю, що цей продукт в?дпов?да? таким
нормам або нормативним документам: EN 60745
в?дпов?дно до директив 89/336/EWG, 98/37/EG.
Оц?нений як А р?вень звукового тиску в?д приладу, як правило, становить: звукове навантаження 86 дБ(A); звукова потужн?сть 97 дБ(A).
Похибка K=3 дБ.
Вдягайте навушники!
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Загальна в?брац?я (векторна сума трьох
напрямк?в), визначена в?дпов?дно до EN 60745:
свердлення в метал?: в?брац?я ah =2,5 м/с2,
похибка K=1,0 м/с2
Зазначений в цих
вказ?вках р?вень в?брац??
був визначений за процедурою, визначеною в
EN 60745; ним можна користуватися для
пор?вняння прилад?в.
Р?вень в?брац?? може м?нятися в залежност? в?д
використання електроприладу ? ?нколи може
переб?льшувати значення, зазначене в цих
вказ?вках. При регулярн?й експлуатац??
електроприладу в такий спос?б в?брац?йне
навантаження можна недооц?нити.
Вказ?вка: Для точно? оц?нки в?брац?йного навантаження протягом певного часу треба ураховувати також ? ?нтервали, коли прилад вимкнутий
або коли в?н хоч ? ув?мкнутий, але не використову?ться. Це може значно зменшити в?брац?йне
навантаження протягом всього часу роботи.
38 | Укра?нська
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Монтаж
Додаткова рукоятка
? Користуйтеся приладом лише з
додатковою рукояткою 2.
Вкрут?ть додаткову рукоятку 2 у р?зьбу 8 на
головц? редуктора.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 39 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Зам?на робочого ?нструмента
? Перед будь-якими ман?пуляц?ями з
електроприладом витягн?ть штепсель з
розетки.
В затискач робочого ?нструмента 4 можна
встромляти свердла з конусом Морзе MK2 без
перех?дних втулок. Для свердел з конусом Морзе
MK1 використовуйте перех?дну втулку 10.
Сл?дкуйте за тим, щоб на конус? Морзе не було
мастила.
Використання свердел з цил?ндричним
хвостовиком можливе ?з зубчастим
свердлильним патроном 12. Для цього встром?ть
конусну оправку 11 в затискач робочого
?нструмента 4 ? добре закрут?ть зубчастий
свердлильний патрон 12.
? При встромлянн? конуса Морзе або
конусно? оправки не застосовуйте силу. Це
може призводити до пошкодження затискача
робочого ?нструмента ? встромленого
робочого ?нструмента.
Перед вийманням встромленого робочого
?нструмента в?дкрут?ть додаткову рукоятку 2.
Встром?ть клин для вибивання 9 в отв?р 3 так,
щоб закруглений б?к дивився на притискний
щиток 1.
Якщо клин для вибивання 9 не просову?ться у
приводний шпиндель, трохи покрут?ть робочий
?нструмент.
Притисн?ть клин для вибивання 9 в напрямку
притискного щитка 1 ? витягн?ть робочий
?нструмент з затискача робочого ?нструмента.
1-а швидк?сть:
Мала к?льк?сть оберт?в; для великих
д?аметр?в отвору.
2-а швидк?сть:
Велика к?льк?сть оберт?в; для малих
д?аметр?в отвору.
Якщо перемикач швидкост? 7 не поверта?ться до
упору, трохи покрут?ть приводний шпиндель ?з
свердлом.
Вмикання/вимикання
Щоб ув?мкнути електроприлад, натисн?ть на
вимикач 6 ? тримайте його натиснутим.
Щоб заф?ксувати натиснутий
вимикач 6, потягн?ть кнопку
ф?ксац?? угору 5.
Щоб вимкнути електроприлад, в?дпуст?ть
вимикач 6 або, якщо в?н заф?ксований кнопкою
ф?ксац?? 5, коротко натисн?ть на вимикач 6 та
знову в?дпуст?ть його.
Регулювання к?лькост? оберт?в (GBM 23-2 E)
К?льк?сть оберт?в ув?мкнутого електроприладу
можна плавно регулювати б?льшим чи меншим
натисканням на вимикач 6.
Робота
При легкому натисканн? на вимикач 6 прилад
працю? з малою к?льк?стю оберт?в. ?з
зб?льшенням сили натискування к?льк?сть
оберт?в зб?льшу?ться.
Початок роботи
Вказ?вки щодо роботи
? Зважайте на напругу в мереж?! Напруга
джерела струму повинна в?дпов?дати значенню, що зазначене на табличц? з характеристиками електроприладу. Електроприлад, що розрахований на напругу 230 В,
може працювати також ? при 220 В.
Механ?чне перемикання швидкост?
? Перемикайте перемикач швидкост? 7, лише
коли електроприлад зупинено.
За допомогою перемикача швидкост? 7 можна
встановлювати 2 д?апазони к?лькост? оберт?в.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Використовуйте свердлильну емульс?ю або
мастильно-охолоджувальну р?дину, щоб
запоб?гти перегр?ванню або заклиненню свердла.
При отворах > 10 мм зроб?ть спочатку
невеличкий чорновий отв?р. Це дозволить Вам
зменшити силу натискування ? навантаження на
електроприлад.
Використовуйте при свердленн? в метал? лише
бездоганн?, заточен? свердла з високолеговано?
швидкор?зально? стал?. В?дпов?дну як?сть
гаранту? ориг?нальне приладдя Bosch.
Верстатн? лещата, що пропонуються як
приладдя, дозволяють над?йно затискувати
оброблюван? заготовки. Вони запоб?гають
перевертанню оброблюваних заготовок ?
попереджають нещасн? випадки у цьому зв?язку.
Укра?нська | 39
OBJ_BUCH-263-001.book Page 40 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Техн?чне обслуговування ?
серв?с
Видалення
Техн?чне обслуговування ?
очищення
Лише для кра?н ?С:
? Перед будь-якими ман?пуляц?ями з
електроприладом витягн?ть штепсель з
розетки.
? Щоб електроприлад працював як?сно ?
над?йно, тримайте прилад ? вентиляц?йн?
отвори в чистот?.
Якщо незважаючи на ретельну технолог?ю
виготовлення ? перев?рки прилад все-таки вийде
з ладу, його ремонт дозволя?ться виконувати
лише в авторизован?й серв?сн?й майстерн? для
електроприлад?в Bosch.
Електроприлади, приладдя ? упаковку треба
здавати на еколог?чно чисту повторну
переробку.
Не викидайте електроприлади в
побутове см?ття!
В?дпов?дно до ?вропейсько? директиви 2002/96/EG про в?дпрацьован?
електро-? електронн? прилади ? ??
перетворення в нац?ональному
законодавств? електроприлади, що вийшли з
вживання, повинн? здаватися окремо ?
утил?зуватися еколог?чно чистим способом.
Можлив? зм?ни.
При вс?х запитаннях ? при замовленн? запчастин,
будь ласка, обов?язково зазначайте 10-значний
товарний номер, що знаходиться на заводськ?й
табличц? електроприладу.
Серв?с ? консультац?? для кл??нт?в
Детальн? креслення ? ?нформац?ю щодо
запчастин див.:
www.bosch-pt.com
Укра?на
Бош Серв?с Центр Електро?нструмент?в
вул. Крайня, 1, 02660, Ки?в-60
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +38 (0)44 / 5 12 03 75
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +38 (0)44 / 5 12 04 46
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +38 (0)44 / 5 12 05 91
Факс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +38 (0)44 / 5 12 04 46
E-Mail: [email protected]
Адреса Рег?ональних гаран?йних серв?сн?х зазначена в Нац?ональному гарант?йному талон?.
40 | Укра?нська
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 41 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Indica?ii generale de avertizare pentru scule electrice
AVERTISMENT Citi?i toate indica?iile de
avertizare ?i instruc?iunile.
Nerespectarea indica?iilor de avertizare ?i a
instruc?iunilor poate provoca electrocutare, incendii
?i/sau r?niri grave.
P?stra?i toate indica?iile de avertizare ?i
instruc?iunile ?n vederea utiliz?rilor viitoare.
Termenul de ?scul? electric?? folosit ?n indica?iile de
avertizare se refer? la sculele electrice alimentate de
la re?ea (cu cablu de alimentare) ?i la sculele electrice cu acumulator (f?r? cablu de alimentare).
1) Siguran?a la locul de munc?
a) Men?ine?i-v? sectorul de lucru curat ?i bine
iluminat. Dezordinea sau sectoarele de lucru
neluminate pot duce la accidente.
b) Nu lucra?i cu scula electric? ?n mediu cu
pericol de explozie, ?n care exist? lichide,
gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice genereaz? sc?ntei care pot aprinde
praful sau vaporii.
c) Nu permite?i accesul copiilor ?i al altor
persoane ?n timpul utiliz?rii sculei electrice. Dac? v? este distras? aten?ia pute?i
pierde controlul asupra ma?inii.
2) Siguran?? electric?
a) ?techerul sculei electrice trebuie s? fie
potrivit prizei electrice. Nu este ?n nici un
caz permis? modificarea ?techerului. Nu
folosi?i fi?e adaptoare la sculele electrice
legate la p?m?nt de protec?ie. ?techerele
nemodificate ?i prizele corespunz?toare
diminueaz? riscul de electrocutare.
b) Evita?i contactul corporal cu suprafe?e
legate la p?m?nt ca ?evi, instala?ii de
?nc?lzire, sobe ?i frigidere. Exist? un risc
crescut de electrocutare atunci c?nd corpul
v? este legat la p?m?nt.
c) Feri?i ma?ina de ploaie sau umezeal?.
P?trunderea apei ?ntr-o scul? electric?
m?re?te riscul de electrocutare.
d) Nu schimba?i destina?ia cablului
folosindu-l pentru transportarea sau
suspendarea sculei electrice ori pentru a
trage ?techerul afar? din priz?. Feri?i cablul
de c?ldur?, ulei, muchii ascu?ite sau
componente aflate ?n mi?care. Cablurile
deteriorate sau ?ncurcate m?resc riscul de
electrocutare.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
e) Atunci c?nd lucra?i cu o scul? electric? ?n
aer liber, folosi?i numai cabluri
prelungitoare adecvate ?i pentru mediul
exterior. Folosirea unui cablu prelungitor
adecvat pentru mediul exterior diminueaz?
riscul de electrocutare.
f) Atunci c?nd nu poate fi evitat? utilizarea
sculei electrice ?n mediu umed, folosi?i un
?ntrerup?tor automat de protec?ie
?mpotriva tensiunilor periculoase.
?ntrebuin?area unui ?ntrerup?tor automat de
protec?ie ?mpotriva tensiunilor periculoase
reduce riscul de electrocutare.
3) Siguran?a persoanelor
a) Fi?i aten?i, ave?i grij? de ceea ce face?i ?i
proceda?i ra?ional atunci c?nd lucra?i cu o
scul? electric?. Nu folosi?i scula electric?
atunci c?nd sunte?i obosi?i sau v? afla?i
sub influen?a drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neaten?ie ?n
timpul utiliz?rii ma?inii poate duce la r?niri
grave.
b) Purta?i echipament personal de protec?ie
?i ?ntotdeauna ochelari de protec?ie.
Purtarea echipamentului personal de
protec?ie, ca masca pentru praf, ?nc?l??minte
de siguran?? antiderapant?, casca de
protec?ie sau protec?ia auditiv?, ?n func?ie de
tipul ?i utilizarea sculei electrice, diminueaz?
riscul r?nirilor.
c) Evita?i o punere ?n func?iune involuntar?.
?nainte de a introduce ?techerul ?n priz?
?i/sau de a introduce acumulatorul ?n scula
electric?, de a o ridica sau de a o
transporta, asigura?i-v? c? aceasta este
oprit?. Dac? atunci c?nd transporta?i scula
electric? ?ine?i degetul pe ?ntrerup?tor sau
dac? porni?i scula electric? ?nainte de a o
racorda la re?eaua de curent, pute?i provoca
accidente.
d) ?nainte de pornirea sculei electrice
?ndep?rta?i dispozitivele de reglare sau
cheile fixe din aceasta. Un dispozitiv sau o
cheie l?sat? ?ntr-o component? de ma?in?
care se rote?te poate duce la r?niri.
e) Evita?i o ?inut? corporal? nefireasc?.
Adopta?i o pozi?ie stabil? ?i men?ine?i-v?
?ntotdeauna echilibrul. Astfel ve?i putea
controla mai bine ma?ina ?n situa?ii
nea?teptate.
f) Purta?i ?mbr?c?minte adecvat?. Nu purta?i
?mbr?c?minte larg? sau podoabe. Feri?i
p?rul, ?mbr?c?mintea ?i m?nu?ile de
piesele aflate ?n mi?care. ?mbr?c?mintea
larg?, p?rul lung sau podoabele pot fi prinse ?n
piesele aflate ?n mi?care.
Rom?n? | 41
OBJ_BUCH-263-001.book Page 42 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
g) Dac? pot fi montate echipamente de
aspirare ?i colectare a prafului,
asigura?i-v? c? acestea sunt racordate ?i
folosite ?n mod corect. Folosirea unei
instala?ii de aspirare a prafului poate duce la
reducerea polu?rii cu praf.
4) Utilizarea ?i manevrarea atent? a sculelor
electrice
a) Nu suprasolicita?i ma?ina. Folosi?i pentru
executarea lucr?rii dv. scula electric?
destinat? acelui scop. Cu scula electric?
potrivit? lucra?i mai bine ?i mai sigur ?n
domeniul de putere indicat.
5) Service
a) ?ncredin?a?i scula electric? pentru
reparare numai personalului de
specialitate, calificat ?n acest scop,
repararea f?c?ndu-se numai cu piese de
schimb originale. Astfel ve?i fi siguri c? este
men?inut? siguran?a ma?inii.
Instruc?iuni privind siguran?a
specifice ma?inii
b) Nu folosi?i scula elecric? dac? aceasta are
?ntrerup?torul defect. O scul? electric?, care
nu mai poate fi pornit? sau oprit?, este
periculoas? ?i trebuie reparat?.
? Folosi?i m?nerele suplimentare cuprinse ?n
setul de livrare al sculei electrice. Pierderea
controlului asupra sculei electrice poate duce la
r?niri.
c) Scoate?i ?techerul afar? din priz? ?i/sau
?ndep?rta?i acumulatorul, ?nainte de a
executa reglaje, a schimba accesorii sau
de a pune ma?ina la o parte. Aceast?
m?sur? de prevedere ?mpiedic? pornirea
involuntar? a sculei electrice.
? Folosi?i detectoare adecvate pentru a depista
conductori ?i conducte de alimentare
ascunse sau adresa?i-v? ?n acest scop regiei
locale furnizoare de utilit??i. Atingerea
conductorilor electrici poate duce la incendiu ?i
electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz
poate duce la explozie. Str?pungerea unei
conducte de ap? provoac? pagube materiale.
d) P?stra?i sculele electrice nefolosite la loc
inaccesibil copiilor. Nu l?sa?i s? lucreze cu
ma?ina persoane care nu sunt familiarizate
cu aceasta sau care nu au citit aceste
instruc?iuni. Sculele electrice devin
periculoase atunci c?nd sunt folosite de
persoane lipsite de experien??.
e) ?ntre?ine?i-v? scula electric? cu grij?.
Controla?i dac? componentele mobile ale
sculei electrice func?ioneaz? impecabil ?i
dac? nu se blocheaz?, sau dac? exist?
piese rupte sau deteriorate astfel ?nc?t s?
afecteze func?ionarea sculei electrice.
?nainte de utilizare da?i la reparat piesele
deteriorate. Cauza multor accidente a fost
?ntre?inerea necorespunz?toare a sculelor
electrice.
f) Men?ine?i bine ascu?ite ?i curate
dispozitivele de t?iere. Dispozitivele de
t?iere ?ntre?inute cu grij?, cu t?i?uri ascu?ite se
?n?epenesc ?n mai mic? m?sur? ?i pot fi
conduse mai u?or.
g) Folosi?i scula electric?, accesoriile,
dispozitivele de lucru etc. conform
prezentelor instruc?iuni. ?ine?i cont de
condi?iile de lucru ?i de activitatea care
trebuie desf??urat?. Folosirea sculelor
electrice ?n alt scop dec?t pentru utiliz?rile
prev?zute, poate duce la situa?ii periculoase.
42 | Rom?n?
? Opri?i imediat scula electric? dac?
dispozitivul de lucru se blocheaz?. Fi?i
preg?ti?i la reculul generat de acest blocaj.
Dispozitivul de lucru se blocheaz? dac?:
? scula electric? este suprasolicitat? sau
? este r?sucit? ?n piesa de lucru.
? Apuca?i scula electric? numai de m?nerele
izolate atunci c?nd executa?i lucr?ri la care
dispozitivul de lucru poate nimeri conductori
electrici ascun?i sau propriul cablu de
alimentare. Contactul cu un conductor sub
tensiune pune sub tensiune ?i componentele
metalice ale sculei electrice ?i duce la
electrocutare.
? Apuca?i str?ns ma?ina ?n timpul lucrului ?i
adopta?i o pozi?ie stabil?. Scula electric? se
conduce mai bine cu ambele m?ini.
? Asigura?i piesa de lucru. O pies? de lucru fixat?
cu dispozitive de prindere sau ?ntr-o menghin?
este ?inut? mai sigur dec?t cu m?na
dumneavoastr?.
? Nu prelucra?i materiale care con?in azbest.
Azbestul este considerat a fi cancerigen.
? Lua?i m?suri de protec?ie dac? ?n timpul lucrului se pot produce pulberi nocive, inflamabile sau explozibile. De exemplu: anumite
pulberi sunt considerate a fi cancerigene. Purta?i
o masc? de protec?ie ?mpotriva prafului ?i folosi?i
o instala?ie de aspirare a prafului/a?chiilor, ?n
situa?ia ?n care exist? posibilitatea racord?rii
acesteia.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 43 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
? P?stra?i cur??enia la locul de munc?.
Amestecurile de materiale sunt foarte
periculoase. Pulberea de metal u?or poate arde
sau exploda.
? ?nainte de a pune jos scula electric? a?tepta?i
ca aceasta s? se opreasc? complet.
Dispozitivul de lucru se poate ag??a ?i duce la
pierderea controlului asupra sculei electrice.
? Nu folosi?i scula electric? dac? are cablul
deteriorat. Nu atinge?i cablul deteriorat ?i
trage?i ?techerul de alimentare afar? din priz?
dac? cablul se deterioreaz? ?n timpul lucrului.
Cablurile deteriorate m?resc riscul de
electrocutare.
Descrierea func?ion?rii
Citi?i toate indica?iile de avertizare ?i
instruc?iunile. Nerespectarea indica?iilor de avertizare ?i a instruc?iunilor
poate provoca electrocutare, incendii
?i/sau r?niri grave.
V? rug?m s? desf??ura?i pagina pliant? cu redarea
ma?inii ?i s? o l?sa?i desf??urat? c?t timp citi?i
instruc?iunile de folosire.
Utilizare conform destina?iei
Scula electric? este destinat? g?uririi ?n lemn, metal,
ceramic? ?i material plastic.
Elemente componente
Numerotarea elementelor componente se refer? la
schi?a sculei electrice de pe pagina grafic?.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Plac? de presiune rotativ?
M?ner suplimentar
Orificiu pentru extractor
Sistem de prindere accesorii
Tast? de fixare pentru ?ntrerup?torul pornit/oprit
?ntrerup?tor pornit/oprit
Comutator de selec?ie trepte de tura?ie
Filet pentru m?nerul suplimentar
Extractor
Man?on de reduc?ie*
Dorn conic (calibru)*
Mandrin? cu coroan? din?at?*
*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse ?n
setul de livrare standard.
Date tehnice
Ma?in? de g?urit
Num?r de identificare
Putere nominal?
Putere debitat?
Tura?ie la mersul ?n gol
? Treapta 1-a
? Treapta a 2-a
Tura?ie nominal?
? Treapta 1-a
? Treapta a 2-a
Moment de torsiune nominal (treapta 1-a/a 2-a)
Diam. maxim de g?urire (treapta 1-a/2-a)
? O?el
? Lemn
? Aluminiu
Sistem de prindere accesorii
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003
Clasa de protec?ie
W
W
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
rot./min
rot./min
400
920
0?400
0?920
rot./min
rot./min
Nm
280
640
23/10
0?280
0?640
23/10
mm
mm
mm
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,6
/II
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,8
/II
kg
Datele sunt valabile pentru tensiuni nominale [U] de 230/240 V. ?n caz de tensiuni mai joase ?i la execu?iile specifice
anumitor ??ri, aceste date pot varia.
V? rug?m s? re?ine?i num?rul de identificare de pe pl?cu?a indicatoare a tipului sculei dumneavoastr? electrice. Denumirile
comerciale ale sculelor electrice pot varia.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Rom?n? | 43
OBJ_BUCH-263-001.book Page 44 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Informa?ie privind zgomotul/vibra?iile
Schimbarea accesoriilor
Valorile m?surate au fost determinate conform
EN 60745.
? ?naintea oric?ror interven?ii asupra sculei
electrice scoate?i cablul de alimentare afar?
din priz?.
Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice
este ?n mod normal: nivel presiune sonor? 86 dB(A);
nivel putere sonor? 97 dB(A). Incertitudine K=3 dB.
Purta?i aparat de protec?ie auditiv?!
Valorile totale ale vibra?iilor (suma vectorial? a trei
direc?ii) a fost determinat? conform EN 60745:
G?urire ?n metal: valoarea vibra?iilor emise ah =
2,5 m/s2, incertitudine K = 1,0 m/s2.
AVERTISMENT Nivelul vibra?iilor men?ionat ?n
prezentele instruc?iuni a fost
m?surat conform procedurii de m?surare
standardizate ?n EN 60745 ?i poate fi folosit la
compararea ma?inilor.
Nivelul vibra?iilor se va modifica ?n func?ie de
utilizarea sculei electrice ?i poate dep??i ?n unele
cazuri valoarea men?ionat? ?n prezentele
instruc?iuni. Solicitarea vibratorie ar putea fi
subevaluat?, ?n cazul ?n care scula electric? este
utilizat? regulat ?n acest mod.
Indica?ie: Pentru o evaluare exact? a solicit?rii vibratorii ?ntr-un anumit interval de timp, ar trebui s?
se ia ?n calcul ?i perioadele ?n care ma?ina este
oprit? sau func?ioneaz?, f?r? a fi ?ns? utilizat? efectiv.
Aceasta ar putea reduce considerabil solicitarea vibratorie evaluat? pentru ?ntregul interval de lucru.
?n sistemul de prindere a accesoriilor 4 se pot monta
direct dispozitive de g?urit cu con Morse MK2.
Pentru burghie cu con Morse MK1 folosi?i man?onul
de reduc?ie 10.
Ave?i grij? ca, conul Morse ?i calibrul Morse s? nu fie
murdare de unsoare.
Utilizarea dispozitivelor de g?urit cu tij? cilindric?
este posibil? ?mpreun? cu mandrina cu coroan?
din?at? 12. ?n acest scop introduce?i dornul conic 11
?n sistemul de prindere a accesoriilor 4 ?i str?nge?i
prin ?n?urubare mandrina cu coroan? din?at? 12.
? Nu for?a?i atunci c?nd monta?i conul Morse
respectiv dornul conic. Aceasta ar putea duce
la deteriorarea sistemului de prindere a
accesoriilor ?i a accesoriului utilizat.
?nainte de a extrage accesoriul introdus, de?uruba?i
m?nerul suplimentar 2.
Introduce?i extractorul 9 ?n orificiul 3, astfel ?nc?t
partea rotunjit? s? fie ?ndreptat? spre placa de
presiune 1.
Dac? extractorul 9 nu poate fi introdus ?n axul de
antrenare, ?nv?rti?i pu?in accesoriul.
Ap?sa?i ?i ?mpinge?i extractorul 9 ?n direc?ia pl?cii de
presiune 1 ?i desprinde?i accesoriul din sistemul de
prindere a accesoriilor.
Declara?ie de conformitate
Declar?m pe proprie r?spundere c? acest produs
corespunde urm?toarelor norme sau documente
normative: EN 60745 conform prevederilor
directivelor 89/336/CEE, 98/37/CE.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Montare
M?ner suplimentar
? Folosi?i scula electric? numai ?mpreun? cu
m?nerul suplimentar 2.
Func?ionare
Punere ?n func?iune
? Aten?ie la tensiunea re?elei de alimentare!
Tensiunea sursei de curent trebuie s? coincid? cu datele de pe pl?cu?a indicatoare a
tipului sculei electrice. Sculele electrice inscrip?ionate cu 230 V pot func?iona ?i
racordate la 220 V.
Selec?ie mecanic? a treptelor de tura?ie
? Ac?iona?i comutatorul de selec?ie a treptelor
de tura?ie 7 numai c?nd scula electric? se afl?
?n repaus.
Cu ajutorul comutatorului de selec?ie a treptelor de
tura?ie 7 pot fi preselectate 2 domenii de tura?ii.
Treapta I-a:
Domeniu de tura?ii sc?zute; pentru
executarea de g?uri cu diametre mari.
Prinde?i prin ?n?urubare m?nerul suplimentar 2 ?n
filetul 8 de pe capul angrenajului.
44 | Rom?n?
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 45 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Treapta a II-a:
Domeniu de tura?ii ?nalte; pentru
executarea de g?uri cu diametre mici.
?ntre?inere ?i service
?ntre?inere ?i cur??are
?n cazul ?n care comutatorul de selec?ie a treptelor
de tura?ie 7 nu poate fi ?ntors p?n? la punctul de
oprire, trebuie s? ?nv?rti?i pu?in axul de antrenare cu
burghiul.
Pornire/oprire
Ap?sa?i pentru punerea ?n func?iune a sculei
electrice ?ntrerup?torul pornit/oprit 6 ?i ?ine?i-l
ap?sat.
Pentru fixarea ?ntrerup?torului
pornit/oprit 6 ?n pozi?ie ap?sat?
(pornit) ?mpinge?i ?n sus tasta de
fixare 5.
? ?naintea oric?ror interven?ii asupra sculei
electrice scoate?i cablul de alimentare afar?
din priz?.
? Pentru a lucra bine ?i sigur p?stra?i curate
scula electric? ?i fantele de aerisire.
Dac? ?n ciuda procedeelor de fabrica?ie ?i control
riguroase ma?ina are totu?i o pan?, repararea acesteia se va face numai la un atelier de asisten??
service autorizat pentru scule electrice Bosch.
?n caz de reclama?ii ?i comenzi de piese de schimb
v? rug?m s? indica?i neap?rat num?rul de
identificare compus din 10 cifre, conform pl?cu?ei
indicatoare a tipului sculei electrice.
Service ?i consultan?? clien?i
Pentru oprirea sculei electrice elibera?i
?ntrerup?torul pornit/oprit 6 respectiv, dac? acesta a
fost blocat cu tasta de fixare 5, ap?sa?i scurt
?nterup?torul pornit/oprit 6 ?i apoi elibera?i-l din nou.
Reglarea tura?iei (GBM 23-2 E)
Pute?i regla f?r? trepte tura?ia sculei electrice deja
pornite, exercit?nd o ap?sare mai puternic? sau mai
u?oar? asupra ?ntrerup?torului pornit/oprit 6.
O ap?sare u?oar? asupra ?ntrerup?torului
pornit/oprit 6 are drept efect o tura?ie sc?zut?. Pe
m?sur? ce ap?sarea cre?te, tura?ie se m?re?te ?i ea.
Instruc?iuni de lucru
Pentru r?cire ?i lubrifiere, folosi?i emulsie special?
pentru g?urire sau ulei de r?cire, pentru a evita
?nc?lzirea excesiv? sau blocarea burghiului.
?n cazul g?urilor cu diametre > 10 mm executa?i mai
?nt?i o gaur? preliminar? cu un diametru mai mic.
Astfel pute?i s? reduce?i for?a de ap?sare menaj?nd
totodat? scula electric?.
Pentru g?urirea metalului folosi?i numai burghie HSS
impecabile, ascu?ite (HSS=lb. germ: o?el de ?nalt?
performan??). Gama de accesorii Bosch v?
garanteaz? calitatea corespunz?toare.
Menghina de ma?in? disponibil? ca accesoriu
permite fixarea piesei de lucru. Astfel este
?mpiedicat? r?sucirea piesei de lucru evit?ndu-se
accidentele cauzate de aceasta.
Desene de ansamblu ?i informa?ii privind piesele de
schimb g?si?i la:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch SRL
Rom?nia
Str. Horia M?celariu 30?34, sector 1, Bucure?ti
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +40 (0)21 / 4 05 75 00
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +40 (0)21 / 4 05 75 38
Bosch Service Center:
Rom?nia
Str. Horia M?celariu 30?34, sector 1, Bucure?ti
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +40 (0)21 / 4 05 75 40
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +40 (0)21 / 4 05 75 41
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +40 (0)21 / 4 05 75 81
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +40 (0)21 / 4 05 75 66
Eliminare
Sculele electrice, accesoriile ?i ambalajele trebuie
direc?ionate c?tre o sta?ie de revalorificare
ecologic?.
Numai pentru ??rile UE:
Nu arunca?i sculele electrice ?n
gunoiul menajer!
Conform Directivei Europene
2002/96/CE privind ma?inile ?i
aparatele electrice ?i electronice
uzate ?i transpunerea acesteia ?n
legisla?ia na?ional?, sculele electrice scoase din uz
trebuie colectate separat ?i direc?ionate c?tre o
sta?ie de revalorificare ecologic?.
Sub rezerva modific?rilor.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Rom?n? | 45
OBJ_BUCH-263-001.book Page 46 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Общи указания за
безопасна работа
Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на
приведените по-долу указания може да доведе
до токов удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно
място.
г) Не използвайте захранващия кабел за
цели, за които той не е предвиден, напр.
за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове
или до подвижни звена на машини.
Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
Използваният по-долу термин ?електроинструмент? се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ
кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).
д) Когато работите с електроинструмент
навън, използвайте само удължителни
кабели, подходящи за работа на открито. Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява
риска от възникване на токов удар.
1) Безопасност на работното място
а) Поддържайте работното си място чисто
и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат
за възникването на трудова злополука.
е) Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни
токове. Използването на предпазен
прекъсвач за утечни токове намалява
опасността от възникване на токов удар.
б) Не работете с електроинструмента в
среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали. По време на работа в
електроинструментите се отделят искри,
които могат да възпламенят прахообразни
материали или пари.
в) Дръжте деца и странични лица на
безопасно разстояние, докато работите
с електроинструмента. Ако вниманието
Ви бъде отклонено, може да загубите
контрола над електроинструмента.
2) Безопасност при работа с електрически
ток
а) Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт.
В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато
работите със занулени електроуреди,
не използвайте адаптери за щепсела.
Ползването на оригинални щепсели и
контакти намалява риска от възникване
на токов удар.
б) Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни
уреди, пещи и хладилници. Когато
тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.
в) Предпазвайте електроинструмента си
от дъжд и влага. Проникването на вода в
електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
46 | Български
3) Безопасен начин на работа
а) Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте
предпазливо и разумно. Не използвайте
електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични
вещества, алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсеяност при работа
с електроинструмент може да има за
последствие изключително тежки наранявания.
б) Работете с предпазващо работно
облекло и винаги с предпазни очила.
Носенето на подходящи за ползвания
електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като
дихателна маска, здрави плътнозатворени обувки със стабилен грайфер,
защитна каска или шумозаглушители
(антифони), намалява риска от
възникване на трудова злополука.
в) Избягвайте опасността от включване на
електроинструмента по невнимание.
Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че
пусковият прекъсвач е в положение
?изключено?. Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста си върху
пусковия прекъсвач, или ако подавате
захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова
злополука.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 47 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
г) Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили
от него всички помощни инструменти и
гаечни ключове. Помощен инструмент,
забравен на въртящо се звено, може да
причини травми.
д) Избягвайте неестествените положения
на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент
поддържайте равновесие. Така ще
можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако
възникне неочаквана ситуация.
е) Работете с подходящо облекло. Не
работете с широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от
въртящи се звена на електроинструментите. Широките дрехи, украшенията,
дългите коси могат да бъдат захванати и
увлечени от въртящи се звена.
ж)Ако е възможно използването на
външна аспирационна система, се
уверявайте, че тя е включена и функционира изправно. Използването на
аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при
работа прах.
4) Грижливо отношение към електроинструментите
а) Не претоварвайте електроинструмента.
Използвайте електроинструментите
само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия
електроинструмент в зададения от
производителя диапазон на натоварване.
б) Не използвайте електроинструмент,
чиито пусков прекъсвач е повреден.
Електроинструмент, който не може да
бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен
и трябва да бъде ремонтиран.
в) Преди да променяте настройките на
електроинструмента, да заменяте
работни инструменти и допълнителни
приспособления, както и когато продължително време няма да използвате
електроинструмента, изключвайте
щепсела от захранващата мрежа и/или
изваждайте акумулаторната батерия.
Тази мярка премахва опасността от
задействане на електроинструмента по
невнимание.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
г) Съхранявайте електроинструментите
на места, където не могат да бъдат
достигнати от деца. Не допускайте те да
бъдат използвани от лица, които не са
запознати с начина на работа с тях и не
са прочели тези инструкции. Когато са в
ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
д) Поддържайте електроинструментите си
грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно,
дали не заклинват, дали има счупени
или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате
електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се
дължат на недобре поддържани
електроинструменти и уреди.
е) Поддържайте режещите инструменти
винаги добре заточени и чисти. Добре
поддържаните режещи инструменти с
остри ръбове оказват по-малко
съпротивление и се водят по-леко.
ж)Използвайте електроинструментите,
допълнителните приспособления,
работните инструменти и т. н., съобразно инструкциите на производителя. При
това се съобразявайте и с конкретните
работни условия и операции, които
трябва да изпълните. Използването на
електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения
повишава опасността от възникване на
трудови злополуки.
5) Поддържане
а) Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извършва само
от квалифицирани специалисти и само
с използването на оригинални резервни
части. По този начин се гарантира
съхраняване на безопасността на
електроинструмента.
Български | 47
OBJ_BUCH-263-001.book Page 48 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Указания за безопасна
работа, специфични за
закупения от Вас
електроинструмент
? Използвайте включената в окомплектовката спомагателна ръкохватка. Загубата на
контрол над електроинструмента може да
доведе до възникване на трудови злополуки.
? Използвайте подходящи уреди, за да
проверите за наличието на скрити под
повърхността електро- и/или
тръбопроводи, или се обърнете за
информация към съответните местни
снабдителни служби. Влизането на
работния инструмент в съприкосновение с
електропроводи може да предизвика пожар
или токов удар. Увреждането на газопровод
може да предизвика експлозия.
Увреждането на водопровод предизвиква
значителни материални щети.
? Ако работният инструмент се заклини,
незабавно изключете
електроинструмента. Бъдете подготвени
за възникването на големи реакционни
моменти, които предизвикват откат.
Електроинструментът блокира, ако:
? бъде претоварен или
? се заклини в обработвания детайл.
? Ако изпълнявате дейности, при които
съществува опасност работният
инструмент да попадне на скрити
проводници под напрежение или да
засегне захранващия кабел, допирайте
електроинструмента само до
електроизолираните ръкохватки. При
влизане на работния инструмент в контакт с
проводници под напрежение то се предава по
металните детайли на електроинструмента и
това може да доведе до токов удар.
? По време на работа дръжте електроинструмента здраво с двете ръце и
заемайте стабилно положение на тялото.
С двете ръце електроинструментът се води
по-сигурно.
? Ако вследствие на извършваната дейност
може да се отдели вреден за здравето,
леснозапалим или взривоопасен прах,
предварително взимайте подходящи
предпазни мерки. Например: някои прахове
са канцерогенни. Работете с дихателна
маска и, ако е възможно, включете
аспирационна уредба.
? Поддържайте работното си място чисто.
Смесите от различни материали са особено
опасни. Фини стружки от леки метали могат
да се самовъзпламенят или да експлодират.
? Преди да оставите електроинструмента,
изчаквайте въртенето да спре напълно.
В противен случай използваният работен
инструмент може да допре друг предмет и да
предизвика неконтролирано преместване на
електроинструмента.
? Не използвайте електроинструмента,
когато захранващият кабел е повреден.
Ако по време на работа кабелът бъде
повреден, не го допирайте; незабавно
изключете щепсела от контакта.
Повредени захранващи кабели увеличават
риска от токов удар.
Функционално описание
Прочетете внимателно всички
указания. Неспазването на
приведените по-долу указания може
да доведе до токов удар, пожар
и/или тежки травми.
Моля, отворете разгъващата се корица с
фигурите и, докато четете ръководството за
експлоатация, я оставете отворена.
Предназначение на
електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за
пробиване в дърво, метал, керамични
материали и пластмаси.
? Осигурявайте обработвания детайл.
Детайл, захванат с подходящи приспособления или скоби, е застопорен по-здраво и
сигурно, отколкото, ако го държите с ръка.
? Не обработвайте азбестосъдържащ
материал. Азбестът е канцерогенен.
48 | Български
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 49 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се отнася до изображенията на
страниците с фигурите.
1
2
3
4
5
Въртяща се притискаща плоча
Спомагателна ръкохватка
Отвор за изтласкващия клин
Гнездо
Застопоряващ бутон за пусковия прекъсвач
6 Пусков прекъсвач
7 Превключвател за предавките
8 Резбови отвор за спомагателната
ръкохватка
9 Изтласкващ клин
10 Редуцираща втулка*
11 Конусовиден дорник*
12 Патронник със зъбен венец*
*Изобразените на фигурите или описани в ръководството за експлоатация допълнителни приспособления не са включени в окомплектовката.
Технически данни
Бормашина
Каталожен номер
Номинална консумирана мощност
Полезна мощност
Скорост на въртене на празен ход
? 1. предавка
? 2. предавка
Номинална скорост на въртене
? 1. предавка
? 2. предавка
Номинален въртящ момент (1./2. предавка)
Mакс. ? на пробивания отвор
(1./2. предавка)
? в стомана
? в дърво
? Алуминий
Гнездо эа работен инструмент
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003
Клас на защита
W
W
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
min-1
min-1
400
920
0?400
0?920
min-1
min-1
Nm
280
640
23/10
0?280
0?640
23/10
mm
mm
mm
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,6
/II
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,8
/II
kg
Приведените данни се отнасят за номинално напрежение на захранващата мрежа [U] 230/240 V. При по-ниски
напрежения, както и при специфични изпълнения за някои страни те могат да се различават.
Моля, обърнете внимание на каталожния номер на Вашия електроинструмент, написан на табелката му.
Търговските наименования на някои електроинструменти могат да бъдат променяни.
Информация за излъчван шум и
вибрации
Стойностите са измерени съгласно EN 60745.
Равнището А на генерирания шум обикновено е:
равнище на звуковото налягане 86 dB(A); мощност на звука 97 dB(A). Неопределеност K=3 dB.
Работете с шумозаглушители!
Стойността на пълните вибрации (векторна сума
по трите направления) е определена съгласно
EN 60745:
Пробиване в метал: генерирани вибрации
ah = 2,5 m/s2, неопределеност K = 1,0 m/s2.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Посочената в това ръководство за експлоатация
стойност за вибрациите е измерена по метода,
посочен в EN 60745, и може да бъде използвана
за сравняване на различни електроинструменти.
Нивото на вибрациите се променя в зависимост
от конкретно извършваната дейност и в някои
случаи може да надхвърли посочената в това
ръководство стойност. Ако електроинструментът се използва продължително време в
този режим, натоварването, причинено от
вибрации, би могло да бъде подценено.
Упътване: За точната преценка на натоварването от вибрации в даден работен цикъл
трябва да се отчитат и интервалите, в които
електроинструментът е изключен или работи на
празен ход. Това може съществено да понижи
отчетеното натоварване от вибрации през целия
работен цикъл.
Български | 49
OBJ_BUCH-263-001.book Page 50 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че този
продукт съответства на изискванията на
следните стандарти или нормативни документи:
EN 60745 съгласно изискванията на
директивите 89/336/EWG, 98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Монтиране
Спомагателна ръкохватка
? Използвайте електроинструмента си само
с монтирана спомагателна ръкохватка 2.
Навийте спомагателната ръкохватка 2 в
резбовия отвор 8 на главата на
електроинструмента.
Преди да демонтирате работния инструмент
развийте спомагателната ръкохватка 2.
Вкарайте изтласкващия клин 9 в отвора, така че
заоблената страна 3, да е към притискащата
плоча 1.
Ако изтласкващият клин 9 не може да мине през
задвижващия вал, завъртете леко работния
инструмент.
Натиснете изтласкващия клин 9 по посока на
притискащата плоча 1 и освободете работния
инструмент от патронника.
Работа с
електроинструмента
Пускане в експлоатация
? Внимавайте за напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на
данните, посочени на табелката на електроинструмента. Уреди, обозначени с
230 V, могат да бъдат захранвани и с
напрежение 220 V.
Механичен редуктор
Смяна на работния инструмент
? Задействайте превключвателя за
предавките 7 само когато
електроинструментът е в покой.
? Преди извършване на каквито и да е
дейности по електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.
С превключвателя 7 можете предварително да
изберете два диапазона на скоростта на
въртене.
В патронника 4 могат да бъдат поставяни
непосредствено работни инструменти с морзов
конус MK2. За свредла с морзов конус MK1
използвайте редуциращата втулка 10.
Внимавайте морзовият конус да не е зацапан с
мазнини.
Възможно е захващането на работни
инструменти с цилиндрична опашка с помощта
на патронник със зъбен венец 12. За целта
поставете конусовидния дорник 11 в
патронника 4 и затегнете патронника със зъбен
венец 12.
? При използване на морзовия конус или
конусовидния дорник не прилагайте сила.
Това може да предизвика повреждане на
патронника и на използвания работен
инструмент.
50 | Български
Първа предавка:
Ниска скорост на въртене; за
работа със свредла с голям
диаметър.
Втора предавка:
Висока скорост на въртене; за
работа със свредла с малък
диаметър.
Ако превключвателят 7 не може да попадне
докрай в желаната позиция, завъртете леко
вала на електроинструмента на ръка.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 51 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Включване и изключване
За включване на електроинструмента
натиснете и задръжте пусковия прекъсвач 6.
За застопоряване на
натиснатия пусков прекъсвач
6 преместете бутона 5 нагоре.
Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
? Преди извършване на каквито и да е
дейности по електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.
? За да работите качествено и безопасно,
поддържайте електроинструмента и
вентилационните отвори чисти.
За изключване на електроинструмента
отпуснете пусковия прекъсвач 6, съответно ако
е застопорен с бутона 5, първо натиснете
краткотрайно и след това отпуснете пусковия
прекъсвач 6.
Регулиране на скоростта на въртене
(GBM 23-2 E)
Можете безстепенно да регулирате скоростта
на въртене на електроинструмента по време на
работа в зависимост от силата на натиска върху
пусковия прекъсвач 6.
Ако въпреки прецизното производство и
внимателно изпитване възникне повреда,
електроинструментът трябва да се занесе за
ремонт в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.
Когато се обръщате с Въпроси към представителите на Бош, моля, непременно посочвайте
10-цифрения каталожен номер, означен на
табелката на електроинструмента.
Сервиз и консултации
По-лек натиск върху пусковия прекъсвач 6 води
до по-ниска скорост на въртене. С увеличаване
на натиска нараства и скоростта на въртене.
Монтажни чертежи и информация за резервни
части ще намерите в Интернет на адрес:
www.bosch-pt.com
Указания за работа
Роберт Бош EООД ? България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
yл. Сребърна ? 3 ? 9
1907 София
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +359 (0)2 / 9 62 53 02
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +359 (0)2 / 9 62 54 27
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +359 (0)2 / 9 62 52 95
Факс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+359 (0)2 / 62 46 49
За да предотвратите прегряване или
заклинване на свредлото, използвайте емулсия
за пробиване или охлаждащо-смазващо
машинно масло.
При пробиване на отвори с диаметър по-голям
от > 10 mm предварително пробивайте отвор с
малък диаметър. Така можете да намалите
силата на притискане и електроинструментът се
натоварва по-малко.
При пробиване на метал използвайте само
отлично заточени свредла в безукорно
състояние от бързорезна стомана (обозначени с
HSS = High Speed Steel). Подходящи свредла
можете да намерите в богатата производствена
гама на Бош за допълнителни приспособления.
Менгемето, което можете да закупите
допълнително, позволява сигурното
застопоряване на обработвания детайл. Така се
предотвратява увличането на обработвания
детайл от въртящия се работен инструмент и
травмите, причинени от него.
Бракуване
С оглед опазване на околната среда електроинструментът, допълнителните приспособления
и опаковката трябва да бъдат подложени на
подходяща преработка за повторното
използване на съдържащите се в тях суровини.
Само за страни от ЕС:
Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци!
Съгласно Директивата на ЕС
2002/96/EG относно бракувани
електрически и електронни
устройства и утвърждаването й
като национален закон електроинструментите,
които не могат да се използват повече, трябва
да се събират отделно и да бъдат подлагани на
подходяща преработка за оползотворяване на
съдържащите се в тях вторични суровини.
Правата за изменения запазени.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Български | 51
OBJ_BUCH-263-001.book Page 52 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Op?ta upozorenja za
elektri?ne alate
UPOZORENJE ?itajte sva upozorenja i
uputstva. Propusti kod
pridr?avanja upozorenja i uputstava mogu imati za
posledicu elektri?ni udar, po?ar i/ili te?ke povrede.
?uvajte sva upozorenja i uputstva za budu?nost.
Pojam upotrebljen u upozorenjima ?elektri?ni alat?
odnosi se na elektri?ne alate sa radom na mre?i
(sa mre?nim kablom) i na elektri?ne alate sa radom
na akumulator (bez mre?nog kabla).
1) Sigurnost na radnom mestu
a) Dr?ite Va?e radno podru?ne ?isto i dobro
osvetljeno. Nered ili neosvetljena radna
podru?ja mogu voditi nesre?ama.
b) Ne radite sa elektri?nim alatom u okolini
ugro?enoj eksplozijom, u kojoj se nalaze
zapaljive te?nosti, gasovi ili pra?ine.
Elektri?ni alati prave varnice koje mogu
zapaliti pra?inu ili isparenja.
c) Dr?ite podalje decu i druge osobe za vreme
kori??enja elektri?nog alata. Prilikom rada
mo?ete izgubiti kontrolu nad aparatom.
2) Elektri?na sigurnost
a) Priklju?ni utika? elektri?nog alata mora
odgovarati uti?nici. Utika? nesme nikako
da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere
utika?a zajedno sa elektri?nim alatima
za?ti?enim uzemljenjem. Ne promenjeni
utika?i i odgovaraju?e uti?nice smanjuju rizik
elektri?nog udara.
b) Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim
povr?inama kao cevi, grejanja, ?poret i
rashladni ormani. Postoji pove?ani rizik od
elektri?nog udara ako je Va?e telo uzemljeno.
c) Dr?ite aparat ?to dalje od ki?e ili vlage.
Prodor vode u elektri?ni alat pove?ava rizik od
elektri?nog udara.
d) Strano svrsi ne nosite elektri?ni alat za
kabl, ne ve?ajte ga ili ne izvla?ite ga iz
uti?nice. Dr?ite kabl dalje od vreline, ulja,
o?trih ivica ili delova aparata koji se
pokre?u. O?te?eni ili uvrnuti kablovi
pove?avaju rizik elektri?nog udara.
e) Ako sa elektri?nim alatom radite u prirodi,
upotrebljavajte samo produ?ne kablove
koji su pogodni za spoljnu upotrebu. Upotreba produ?nog kabla uzemljenog za spoljnu
upotrebu smanjuje rizik od elektri?nog udara.
f) Ako rad elektri?nog alata ne mo?e da se izbegne u vla?noj okolini, koristite prekida?
strujne za?tite pri kvaru. Upotreba prekida?a strujne za?tite pri kvaru smanjuje rizik od
elektri?nog udara.
52 | Srpski
3) Sigurnost osoblja
a) Budite pa?ljivi, pazite na to, ?ta radite i idite
razumno na posao sa Va?im elektri?nim
alatom. Ne koristite elektri?ni alat ako ste
umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili
lekova. Momenat nepa?nje kod upotrebe
elektri?nog alata mo?e voditi ozbiljnim
povredama.
b) Nosite li?nu za?titnu opremu i uvek
za?titne nao?are. No?enje li?ne za?titne
opreme, kao maske za pra?inu, sigurnosne
cipele koje ne kli?u, za?titni ?lem ili za?titu za
sluh, zavisno od vrste i upotrebe elektri?nog
alata, smanjuju rizik od povreda.
c) Izbegavajte nenamerno pu?tanje u rad.
Uverite se da je elektri?ni alat isklju?en,
pre nego ?to ga priklju?ite na struju i/ili na
akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako
prilikom no?enja elektri?nog alata dr?ite prst
na prekida?u ili aparat uklju?en priklju?ujete
na struju, mo?e ovo voditi nesre?ama.
d) Uklonite alate za pode?avanje ili klju?eve
za zavrtnje, pre nego ?to uklju?ite elektri?ni alat. Neki alat ili klju? koji se nalazi u rotiraju?em delu aparata, mo?e voditi nesre?ama.
e) Izbegavajte nenormalno dr?anje tela.
Pobrinite se uvek da stabilno stojite i
odr?avajte u svako doba ravnote?u. Na taj
na?in mo?ete bolje kontrolisati elektri?ni alat u
neo?ekivanim situacijama.
f) Nosite pogodnu ode?u. Ne nosite ?iroku
ode?u ili nakit. Dr?ite kosu, ode?u i
rukavice dalje od pokretnih delova.
Opu?teno odelo, dugu kosu ili nakit mogu
zahvatiti rotiraju?i delovi.
g) Ako mogu da se montiraju uredjaji za
usisavanje i skupljanje pra?ine, uverite se
da li su priklju?eni i upotrebljeni kako
treba. Upotreba usisavanja pra?ine mo?e
smanjiti opasnosti od pra?ine.
4) Bri?ljiva upotreba i ophodjenje sa elektri?nim
alatima
a) Ne preoptere?ujte aparat. Upotrebljavajte
za Va? posao elektri?ni alat odredjen za to.
Sa odgovaraju?im elektri?nim alatom radite
bolje i sigurnije u navedenom podru?ju rada.
b) Ne koristite nikakav elektri?ni alat ?iji je
prekida? u kvaru. Elektri?ni alat koji se ne
mo?e vi?e uklju?iti ili isklju?iti, je opasan i
mora se popraviti.
c) Izvucite utika? iz uti?nice i/ili uklonite
akumulator pre nego ?to preduzmete
pode?avanja na aparatu, promenu delova
pribora ili ostavite aparat. Ova mera opreza
spre?ava nenameran start elektri?nog alata.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 53 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
d) ?uvajte nekori?cene elektri?ne alate izvan
dometa dece. Ne dozvoljavajte kori?cenje
aparata osobama koje ne poznaju aparat ili
nisu pro?itale ova uputstva. Elektri?ni alati
su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
e) Odr?avajte bri?ljivo elektri?ni alat.
Kontroli?ite da li pokretni delovi aparata
besprekorno funkcioni?u i ne ?lepe?, da li
su delovi polomljeni ili su tako o?te?eni da
je o?te?ena funkcija elektri?nog alata.
Popravite ove o?te?ene delove pre
upotrebe. Mnoge nesre?e imaju svoje uzroke
u lo?e odr?avanim elektri?nim alatima.
f) Odr?avajte alate za se?enja o?tre i ?iste.
Bri?ljivo odr?avani alati za se?enja sa o?trim
ivicama manje ?slepljuju? i lak?e se vode.
g) Upotrebljavajte elektri?ni alat, pribor, alate
koji se ume?u itd. prema ovim uputstvima.
Obratite pa?nju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti. Upotreba elektri?nih
alata za druge namene koje nisu predvidjene,
mo?e voditi opasnim situacijama.
5) Servisi
a) Neka Vam Va? elektri?ni alat popravlja
samo kvalifikovano osoblje i samo sa
originalnim rezervnih delovima. Tako se
obezbedjuje, da ostane sa?uvana sigurnost
aparata.
Sigurnosna uputstva
specifi?na za aparate
? Koristite dodatne dr?ke koje su isporu?ene sa
elektri?nim alatom. Gubitak kontrole nad
elektri?nim alatom mo?e voditi povredama.
? Upotrebljavajte pogodne aparate za
detekciju, da bi u?li u trag skrivenim vodovima
snabdevanja, ili pozovite za to mesno dru?tvo
za napajanje. Kontakt sa elektri?nim vodovima
mo?e voditi vatri i elektri?nom udaru. O?te?enje
nekog gasovoda mo?e voditi ekploziji. Prodiranje
u vod sa vodom prouzrokova?e o?te?enje
predmeta.
? Odmah isklju?ite elektri?ni alat, ako elektri?ni
alat blokira. Da li ste pazili na visoke
reakcione momente, koji prouzrokoju
povratan udarac. Upotrebljeni alat blokira ako:
? je elektri?ni alat preoptere?en ili
? ako se iskosi u radnom komadu koji se
obradjuje.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
? Hvatajte elektri?ni alat samo za izolovane
dr?ke, kada izvodite radove, kod kojih
upotrebljeni alat mo?e da sretne skrivene
vodove ili sopstveni mre?ni kabl. Kontakt sa
vodom koji provodi napon stavlja i metalne
delove elektri?nog alata pod napon i vodi
elektri?nom udaru.
? Dr?ite ?vrsto elektri?ni alat prilikom rada sa
obe ruke i pobrinite se da sigurno stojite.
Elektri?ni alat se sigurnije vodi sa obe ruke.
? Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg
?vrsto dr?e zatezni uredjaji ili stega sigurnije se
dr?i nego sa Va?om rukom.
? Ne obradjujte nikakav materijal koji sadr?i
azbest. Azbest va?i kao izaziva? raka.
? Preduzmite za?titne mere ako pri radu mogu
nastati ?tetne po zdravlje, zapaljive i
eksplozivne pra?ine. Na primer: Neke pra?ine
va?e kao pobudjiva?i raka. Nosite za?titnu masku
za pra?inu i upotrebljavajte ako se mo?e
priklju?iti usisavanje pra?ine/opiljaka.
? Dr?ite Va?e radno mesto ?isto. Me?avine
materijala su posebno opasne. Pra?ina od lakog
metala mo?e goreti ili eksplodirati.
? Sa?ekajte da se elektri?ni alat umiri, pre nego
?to ga ostavite. Upotrebljeni alat se mo?e
zaka?iti i gubitkom kontrole voditi preko
elektri?nog alata.
? Ne koristite elektri?ni alat sa o?te?enim
kablom. Ne dodirujte o?te?eni kabl i izvucite
mre?ni utika? ako je kabl za vreme rada
o?te?en. O?te?eni kabl pove?ava rizik od
elektri?nog udara.
Opis funkcija
?itajte sva upozorenja i uputstva.
Propusti kod pridr?avanja upozorenja i
uputstava mogu imati za posledicu
elektri?ni udar, po?ar i/ili te?ke
povrede.
Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa
prikazom aparata i ostavite ovu stranicu otvorenu,
dok ?itate uputstvo za rad.
Upotreba prema svrsi
Elektri?ni alat je zami?ljen za bu?enje u drvetu,
metalu, keramici i plastici.
Srpski | 53
OBJ_BUCH-263-001.book Page 54 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Komponente sa slike
Ozna?avanje brojevima komponenti sa slika odnosi
se na prikaz elektri?nog alata na grafi?koj strani.
1
2
3
4
5
Pritisna plo?a koja se okre?e
Dodatna dr?ka
Otvor za klin za istiskivanje
Prihvat za alat
Taster za fiksiranje prekida?a za
uklju?ivanje-isklju?ivanje
6
7
8
9
10
11
12
Prekida? za uklju?ivanje-isklju?ivanje
Prekida? za biranje brzine
Navoj za dodatnu dr?ku
Klin za istiskivanje
Redukuju?a ?aura*
Konusno grani?no merilo*
Stezna glava sa nazubljenim vencem*
*Pribor sa slike ili koji je opisan ne spada u standardni
obim isporuka.
Tehni?ki podaci
Bu?ilica
Broj predmeta
Nominalna primljena snaga
Predana snaga
Broj obrtaja na prazno
? 1. brzina
? 2. brzina
Nominalni broj obrtaja
? 1. brzina
? 2. brzina
Nominalni obrtni moment (1./2. brzina)
max. ?-brzina bu?enja (1./2. brzina)
? ?elik
? Drvo
? Aluminijum
Prihvat za alat
Te?ina prema EPTA-Procedure 01/2003
Klasa za?tite
W
W
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
min-1
min-1
400
920
0 400
0 920
min-1
min-1
Nm
280
640
23/10
0 280
0 640
23/10
mm
mm
mm
23/13
50/35
28/18
MK 2 DIN 228
4,6
/II
23/13
50/35
28/18
MK 2 DIN 228
4,8
/II
kg
Podaci va?e za nominalne napone [U] 230/240 V. Kod ni?ih napona i konstrukcija specifi?nih za zemlje mogu ovi podaci
varirati.
Molimo da obratite pa?nju na broj predmeta na tipskoj tablici Va?eg elektri?nog alata. Trgova?ke oznake pojedinih
elektri?nih alata mogu varirati.
Informacije o ?umovima/vibracijama
Merne vrednosti su dobijene prema EN 60745.
Nivo ?umova uredjaja ozna?en sa A iznosi tipi?no:
Nivo zvu?nog pritiska 86 dB(A); Nivo snage zvuka
97 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.
Nosite za?titu za sluh!
Ukupne vrednosti vibracija (Zbir vektora tri pravca)
dobijeni prema EN 60745:
Bu?enje u metalu: Emisiona vrednost vibracija
ah =2,5 m/s2, Nesigurnost K=1,0 m/s2.
54 | Srpski
UPOZORENJE Nivo vibracija naveden u ovim
uputstvima je meren prema
mernom postupku koji je
standardizovan sa EN 60745 i mo?e da se upotrebi
za poredjenje uredjaja.
Nivo vibracija ?e se menjati prema upotrebi elektri?nog alata i mo?e u nekim slu?ajevima da bude
iznad vrednosti navedene u ovim uputstvima. Optere?enje vibracijama bi se moglo potceniti, kada bi se
elektri?ni alat redovno upotrebljavao na takav na?in.
Pa?nja: Za ta?nu procenu optere?enja vibracijama
za vreme odredjenog radnog vremena trebalo bi
uzeti u obzir i vreme kada je uredjaj isklju?en ili radi,
medjutim kada nije stvarno u radu. Ovo mo?e da
znatno redukuje optere?enje vibracijama za vreme
celog radnog vremena.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 55 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Izjava o usagla?enosti
Izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj
proizvod usagla?en sa slede?im standardima ili
normativnim aktima: EN 60745 prema odredbama
smernica 89/336/EWG, 98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
Rad
Pu?tanje u rad
? Obratite pa?nju na napon mre?e! Napon strujnog izvora mora biti usagla?en sa podacima
tipske tablice elektri?nog alata. Elektri?ni alati
ozna?eni sa 230 V mogu da rade i sa 220 V.
Mehani?ko biranje brzina
? Aktivirajte prekida? za biranje brzina 7 samo u
mirovanju elektri?nog alata.
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Monta?a
Dodatna dr?ka
? Upotrebljavajte Va? elektri?ni alat samo sa
dodatnom dr?kom 2.
Uvrnite dodatnu dr?ku 2 u navoj 8 na glavi
prenosnika.
Promena alata
? Izvucite pre svih radova na elektri?nom alatu
mre?ni utika? iz uti?nice.
U prihvat za alat 4 mogu se direktno ubaciti alati za
bu?enje sa jednim Morse konusom MK2. Za burgije
sa Morse konusom MK1 koristite redukuju?u ?auru
10.
Pazite na to, da Morse konus bude bez masti.
Upotreba alata za bu?enje sa cilindri?nim rukavcem
mogu?a je sa steznom glavom sa nazubljenim
vencem 12. Za ovo stavite konusno grani?no merilo
11 u prihvat za alat 4 i uvrnite ?vrsto steznu glavu sa
nazubljenim vencem 12.
? Ne primenjujte snagu pri upotrebi Morse
konusa odnosno konusnog grani?nog merila.
Ovo mo?e uticati na o?te?enja prihvata za alat i
upotrebljenog alata.
Pre skidanja upotrebljenog alata, odvrnite dodatnu
dr?ku 2.
Utaknite klin za istiskivanje 9 u otvor 3, tako da
zaokrugljena strana pokazuje prema pritisnoj plo?i
1.
Ako se klin za istiskivanje 9 ne mo?e uta?i kroz
pogonsko vreteno, okrenite malo upotrebljeni alat.
Pritisnite klin za istiskivanje 9 u pravcu pritisne plo?e
1 i odvrnite upotrebljeni alat iz prihvata za alat.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Sa prekida?em za biranje brzina 7 mo?ete prethodno birati 2 podru?ja broja obrtaja.
Brzina I:
Ni?i broj obrtaja; za radove sa ve?im
presekom bu?enja.
Brzina II:
Ve?i broj obrtaja; za radove sa manjim
presekom bu?enja.
Ako se prekida? za biranje brzina 7 ne mo?e
iskrenuti do grani?nika, okrenite malo pogonsko
vreteno sa burgijom.
Uklju?ivanje-isklju?ivanje
Pritisnite za pu?tanje u rad elektri?nog alata
prekida? za uklju?ivanje-isklju?ivanje 6 i dr?ite ga
pritisnut.
Za fiksiranje pritisnutog
prekida?a za uklju?ivanje-/
isklju?ivanje 6 pomerite taster za
fiksiranje 5 na gore.
Da bi elektri?ni alat isklju?ili pustite prekida? za
uklju?ivanje-isklju?ivanje 6 odnosno ako je blokiran
sa tasterom za fiksiranje 5, pritisnite prekida? za
uklju?ivanje-isklju?ivanje 6 na kratko i potom ga
pustite.
Pode?avanje broja obrtaja (GBM 23-2 E)
Mo?ete broj obrtaja uklju?enog elektri?nog alata
reulisati kontinuirano, zavisno od toga koliko ste
pritisnuli prekida? za uklju?ivanje-isklju?ivanje 6.
Lak pritisak na prekida? za uklju?ivanje-isklju?ivanje
6 uti?e na niski broj obrtaja. Sa rastu?im pritiskom
pove?ava se broj obrtaja.
Srpski | 55
OBJ_BUCH-263-001.book Page 56 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Uputstva za rad
Servis i savetnici kupaca
Upotrebljavajte emulziju za bu?enje ili ulje za rezanje
za hladjenje i podmazivanje, da bi izbegli
pregrejavanje ili ?slepljivanje? burgije.
Prezentacione crte?e i informacije u vezi rezervnih
delova na?i ?ete pod:
www.bosch-pt.com
Prethodno bu?ite kod preseka bu?enja > 10 mm sa
nekim manjim presekom bu?enja. Na taj na?in
mo?ete smanjiti pritisak i elektri?ni alat je manje
optere?en.
Bosch-Service
Takovska 46
11000 Beograd
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +381 11 75 33 73
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +381 11 75 33 73
E-Mail: [email protected]
Koristite kod bu?enja u metalu samo besprekorne,
nao?trene HSS-burgije (HSS=Brzore?u?i ?elik
visokog u?inka). Odgovaraju?i kvalitet garantuje
Bosch-Pribor.
Ma?inska stega koja se dobija kao pribor
omogu?ava sigurno stezanje radnog komada. Ovo
spre?ava uvrtanje radnog komada i na taj na?in i
nesre?e koje mogu nastati.
Odr?avanje i servis
Odr?avanje i ?i??enje
? Izvucite pre svih radova na elektri?nom alatu
mre?ni utika? iz uti?nice.
? Dr?ite elektri?ni alat i proreze za ventilaciju
?iste, da bi dobro i sigurno radili.
Ako bi elektri?ni alat i pored bri?ljivog postupka
izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora
vr?iti neki autorizovani servis za Bosch-elektri?ne
alate.
Uklanjanje djubreta
Elektri?ni pribori, pribor i pakovanja treba da se
odvoze regeneraciji koja odgovara za?titi ?ovekove
sredine.
Samo za EU-zemlje:
Ne bacajte elektri?ni pribor u ku?no
djubre!
Prema evropskim smernicama
2002/96/EG o starim elektri?nim i
elektronskim uredjajima i njihovim
pretvaranju u nacionalno dobro ne
moraju vi?e upotrebljivi elektri?ni pribori da se
odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj regeneraciji koja
odgovara za?titi ?ovekove okoline.
Zadr?avamo pravo na promene.
Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i
naru?ivanja rezervnih delova broj predmeta sa
10 broj?anih mesta prema tipskoj tablici elektri?nog
alata.
56 | Srpski
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 57 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Splo?na varnostna navodila
za elektri?na orodja
Preberite vsa opozorila in
napotila. Napake zaradi neupo?tevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko
povzro?ijo elektri?ni udar, po?ar in/ali te?ke telesne
po?kodbe.
OPOZORILO
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v
prihodnje ?e potrebovali.
Pojem ?elektri?no orodje?, ki se pojavlja v nadaljnjem
besedilu, se nana?a na elektri?na orodja z elektri?nim pogonom (z elektri?nim kablom) in na akumulatorska elektri?na orodja (brez elektri?nega kabla).
1) Varnost na delovnem mestu
a) Delovno podro?je naj bo vedno ?isto in
dobro osvetljeno. Nered in neosvetljena
delovna podro?ja lahko povzro?ijo nezgode.
b) Ne uporabljajte elektri?nega orodja v
okolju, kjer lahko pride do eksplozij
oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive
teko?ine, plini ali prah. Elektri?na orodja
povzro?ajo iskrenje, zaradi katerega se lahko
prah ali para vnameta.
c) Prosimo, da med uporabo elektri?nega
orodja ne dovolite otrokom ali drugim
osebam, da bi se Vam pribli?ali.
Odvra?anje Va?e pozornosti drugam lahko
povzro?i izgubo kontrole nad napravo.
2) Elektri?na varnost
a) Priklju?ni vtika? elektri?nega orodja se
mora prilegati vti?nici. Spreminjanje
vtika?a na kakr?enkoli na?in ni dovoljeno.
Pri ozemljenih elektri?nih orodjih ne
uporabljajte vtika?ev z adapterji.
Nespremenjeni vtika?i in ustrezne vti?nice
zmanj?ujejo tveganje elektri?nega udara.
b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi povr?inami kot so na primer cevi, grelci,
?tedilniki in hladilniki. Tveganje elektri?nega
udara je ve?je, ?e je Va?e telo ozemljeno.
c) Prosimo, da napravo zavarujete pred
de?jem ali vlago. Vdor vode v elektri?no
orodje pove?uje tveganje elektri?nega udara.
d) Ne uporabljajte kabla za no?enje ali
obe?anje elektri?nega orodja in ne vlecite
za kabel, ?e ?elite vtika? izvle?i iz vti?nice.
Kabel zavarujte pred vro?ino, oljem,
ostrimi robovi ali premikajo?imi se deli
naprave. Po?kodovani ali zapleteni kabli
pove?ujejo tveganje elektri?nega udara.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
e) Kadar uporabljate elektri?no orodje zunaj,
uporabljajte samo kabelske podalj?ke, ki
so primerni za delo na prostem. Uporaba
kabelskega podalj?ka, ki je primeren za delo
na prostem, zmanj?uje tveganje elektri?nega
udara.
f) ?e je uporaba elektri?nega orodja v
vla?nem okolju neizogibna, uporabljajte
stikalo za za??ito pred kvarnim tokom.
Uporaba za??itnega stikala zmanj?uje
tveganje elektri?nega udara.
3) Osebna varnost
a) Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela
z elektri?nim orodjem lotite z razumom.
Ne uporabljajte elektri?nega orodja, ?e ste
utrujeni oziroma ?e ste pod vplivom mamil,
alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti
med uporabo elektri?nega orodja je lahko
vzrok za resne telesne po?kodbe.
b) Uporabljajte osebno za??itno opremo in
vedno nosite za??itna o?ala. No?enje osebne za??itne opreme, na primer maske proti
prahu, nedrse?ih za??itnih ?evljev, varnostne
?elade ali za??itnih glu?nikov, kar je odvisno
od vrste in na?ina uporabe elektri?nega
orodja, zmanj?uje tveganje telesnih po?kodb.
c) Izogibajte se nenamernemu zagonu.
Pred priklju?itvijo elektri?nega orodja na
elektri?no omre?je in/ali na akumulator in
pred dviganjem ali no?enjem se prepri?ajte, ?e je elektri?no orodje izklopljeno.
Prena?anje naprave s prstom na stikalu ali priklju?itev vklopljenega elektri?nega orodja na
elektri?no omre?je je lahko vzrok za nezgodo.
d) Pred vklapljanjem elektri?nega orodja
odstranite nastavitvena orodja ali izvija?e.
Orodje ali klju?, ki se nahaja v vrte?em se delu
naprave, lahko povzro?i telesne po?kodbe.
e) Izogibajte se nenormalni telesni dr?i. Poskrbite za trdno stoji??e in za stalno ravnote?je. Tako boste v nepri?akovanih situacijah
elektri?no orodje lahko bolje nadzorovali.
f) Nosite primerna obla?ila. Ne nosite ohlapnih obla?il in nakita. Lase, obla?ila in rokavice ne pribli?ujte premikajo?im se delom
naprave. Premikajo?i se deli naprave lahko
zagrabijo ohlapno obla?ilo, dolge lase ali
nakit.
g) ?e je na napravo mo?no montirati priprave
za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se
prepri?ajte, ?e so le-te priklju?ene in ?e se
pravilno uporabljajo. Uporaba priprave za
odsesavanje prahu zmanj?uje zdravstveno
ogro?enost zaradi prahu.
Slovensko | 57
OBJ_BUCH-263-001.book Page 58 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
4) Skrbna uporaba in ravnanje z elektri?nimi
orodji
a) Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte elektri?na orodja, ki so za to delo
namenjena. Z ustreznim elektri?nim orodjem
boste v navedenem zmogljivostnem podro?ju
delali bolje in varneje.
b) Ne uporabljajte elektri?nega orodja s
pokvarjenim stikalom. Elektri?no orodje, ki
se ne da ve? vklopiti ali izklopiti, je nevarno in
ga je potrebno popraviti.
c) Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo
delov pribora ali odlaganjem naprave
izvlecite vtika? iz elektri?ne vti?nice in/ali
odstranite akumulator. Ta previdnostni
ukrep prepre?uje nenameren zagon
elektri?nega orodja.
Specifi?na varnostna
navodila
? Uporabljajte dodatne ro?aje, ki so prilo?eni
elektri?nemu orodju. Izguba nadzora nad
elektri?nim orodjem lahko povzro?i telesne
po?kodbe.
? Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov
uporabljajte ustrezne iskalne naprave
oziroma se o tem pozanimajte pri lokalnem
podjetju za oskrbo z elektriko, plinom in vodo.
Stik z vodi, ki so pod napetostjo, lahko povzro?i
po?ar ali elektri?ni udar. Po?kodbe plinskega
voda so lahko vzrok za eksplozijo, vdor v
vodovodno omre?je pa ima za posledico
materialno ?kodo.
d) Elektri?na orodja, katerih ne uporabljate,
shranjujte izven dosega otrok. Osebam,
ki naprave ne poznajo ali niso prebrale teh
navodil za uporabo, naprave ne dovolite
uporabljati. Elektri?na orodja so nevarna,
?e jih uporabljajo neizku?ene osebe.
? V primeru blokiranja vstavnega orodja
elektri?no orodje takoj izklopite. Bodite
pripravljeni na visoke reakcijske momente, ki
povzro?ijo nasprotni udarec. Vstavno orodje
blokira v naslednjih primerih:
? ?e je elektri?no orodje preobremenjeno ali
? ?e se zagozdi v obdelovanec.
e) Skrbno negujte elektri?no orodje. Kontrolirajte brezhibno delovanje premi?nih delov
naprave, ki se ne smejo zatikati. ?e so ti
deli zlomljeni ali po?kodovani do te mere,
da ovirajo delovanje elektri?nega orodja,
jih je potrebno pred uporabo naprave
popraviti. Slabo vzdr?evana elektri?na orodja
so vzrok za mnoge nezgode.
? ?e izvajate dela, pri katerih bi lahko vstavno
orodje zadelo ob skrite elektri?ne vodnike ali
ob lastni omre?ni kabel, dr?ite elektri?no
orodje samo za izolirane ro?aje. Stik z
vodnikom, ki je pod napetostjo, prenese
napetost tudi na kovinske dele elektri?nega
orodja in povzro?i elektri?ni udar.
f) Rezalna orodja vzdr?ujte tako, da bodo
vedno ostra in ?ista. Skrbno negovana
rezalna orodja z ostrimi robovi se manj
zatikajo in so la?je vodljiva.
g) Elektri?na orodja, pribor, vsadna orodja in
podobno uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem upo?tevajte delovne pogoje
in dejavnost, ki jo boste opravljali. Uporaba
elektri?nih orodij v namene, ki so druga?ni od
predpisanih, lahko privede do nevarnih
situacij.
5) Servisiranje
a) Va?e elektri?no orodje naj popravlja samo
kvalificirano strokovno osebje ob obvezni
uporabi originalnih rezervnih delov. Tako
bo zagotovljena ohranitev varnosti naprave.
? Medtem ko delate, trdno dr?ite elektri?no
orodje z obema rokama in poskrbite za varno
stoji??e. Elektri?no orodje bo bolj vodljivo, ?e ga
boste dr?ali z obema rokama.
? Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo proti
premikanju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s prime?em, kot ?e bi ga dr?ali z roko.
? Ne obdelujte materiala, ki vsebuje azbest.
Azbest povzro?a rakasta obolenja.
? ?e bi pri delu lahko nastajal zdravju ?kodljiv,
gorljiv ali eksploziven prah, poskrbite za
ustrezne za??itne ukrepe. Na primer: Nekatere
vrste prahu povzro?ajo rakasta obolenja. Nosite
masko za za??ito proti prahu in ?e je mo?na
priklju?itev, uporabljajte napravo za odsesavanje
prahu in ostru?kov.
? Delovno mesto naj bo vedno ?isto. Posebno
nevarne so me?anice materialov. Prah lahkih
kovin se lahko vname ali eksplodira.
? Pred odlaganjem elektri?nega orodja
po?akajte, da se orodje popolnoma ustavi.
Elektri?no orodje se lahko zatakne, zaradi ?esar
lahko izgubite nadzor nad njim.
58 | Slovensko
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 59 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
? Ne uporabljajte elektri?nega orodja s
po?kodovanim kablom. Ne dotikajte se
po?kodovanega elektri?nega kabla. ?e se
kabel po?koduje med delom, izvlecite
omre?ni vtika? iz vti?nice. Po?kodovani kabli
pove?ujejo tveganje elektri?nega udara.
Opis delovanja
Preberite vsa opozorila in napotila.
Napake zaradi neupo?tevanja spodaj
navedenih opozoril in napotil lahko
povzro?ijo elektri?ni udar, po?ar in/ali
te?ke telesne po?kodbe.
Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran med
branjem navodil za uporabo odprto.
Uporaba v skladu z namenom
Elektri?no orodje je namenjeno za vrtanje v les,
kovino, keramiko in umetne mase.
Komponente na sliki
O?tevil?enje komponent, ki so prikazane na sliki, se
nana?a na prikaz elektri?nega orodja na strani z
grafiko.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vrtljiva pritisna plo??a
Dodatni ro?aj
Odprtina za izbijalni klin
Prijemalo za orodje
Tipka za fiksiranje vklopno/izklopnega stikala
Vklopno/izklopno stikalo
Stikalo za izbiro stopnje
Navoj za dodatni ro?aj
Izbijalni klin
Reducirni tulec*
Sto??asti trn*
Vpenjalna glava z zobatim vencem*
*Prikazan ali opisan pribor ne spada v standardni obseg
dobave.
Tehni?ni podatki
Vrtalnik
?tevilka artikla
Nazivna odjemna mo?
Izhodna mo?
?tevilo vrtljajev v prostem teku
? 1. stopnja
? 2. stopnja
Nazivno ?tevilo vrtljajev
? 1. stopnja
? 2. stopnja
Nazivni vrtilni moment (1./2. stopnja)
Maks. ? vrtanja (1./2. stopnja)
? jeklo
? les
? aluminij
Prijemalo za orodje
Te?a po EPTA-Procedure 01/2003
Za??itni razred
W
W
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
min-1
min-1
400
920
0?400
0?920
min-1
min-1
Nm
280
640
23/10
0?280
0?640
23/10
mm
mm
mm
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,6
/II
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,8
/II
kg
Podatki veljajo za nazivne napetosti [U] 230/240 V. Pri ni?jih napetostih in pri specifi?nih izvedbah za posamezne dr?ave
lahko ti podatki med seboj odstopajo.
Prosimo, da upo?tevate ?tevilko artikla na tipski plo??ici Va?ega elektri?nega orodja. Trgovske oznake posameznih
elektri?nih orodij so lahko druga?ne.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Slovensko | 59
OBJ_BUCH-263-001.book Page 60 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Podatki o hrupu/vibracijah
Zamenjava orodja
Merske vrednosti so bile izra?unane v skladu z
EN 60745.
? Pred za?etkom kakr?nih koli del na elektri?nem orodju izvlecite omre?ni vtika? iz
vti?nice.
Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipi?no zna?a:
nivo zvo?nega tlaka 86 dB(A); nivo jakosti hrupa
97 dB(A). Nezanesljivost meritve K=3 dB.
Nosite za??itne glu?nike!
Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh
smeri) izra?unane po EN 60745:
vrtanje v kovino: vrednost emisije vibracij
ah = 2,5 m/s2, neto?nost K = 1,0 m/s2.
OPOZORILO V teh navodilih je naveden nivo
vibriranja, ki je bil izmerjen z
merilnim postopkom, normiranim v EN 60745.
Podatek se lahko uporablja za primerjavo med
napravami.
Nivo vibriranja se spreminja odvisno od na?ina
uporabe elektri?nega orodja in lahko v nekaterih
primerih presega vrednost, ki je navedena v teh
navodilih. ?e boste orodje redno uporabljali na
tak?en na?in, je obremenitev z vibracijami lahko
podcenjena.
Opozorilo: Za to?no oceno obremenitve z
vibracijami med dolo?enim ?asovnim obdobjem je
treba upo?tevati tudi razdobja, v katerih je bila
naprava izklopljena oziroma je sicer delovala,
vendar ni bila v uporabi. To bi lahko podatek o
obremenitvi z vibracijami v nekem ?asovnem
obdobju ob?utno zmanj?alo.
Izjava o skladnosti
Z vso odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek
usklajen z naslednjimi normami ali normativnimi
dokumenti: EN 60745 ustrezno dolo?ilom smernic
Evropske gospodarske skupnosti 89/336 in
Evropske skupnosti 98/37.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
V prijemalo za orodje 4 lahko direktno vstavite
vrtalna orodja z Morsejevim sto?cem MK2. Za
svedre z Morsejevim sto?cem MK1 uporabite
reducirni tulec 10.
Pazite, da Morsejev sto?ec in Morsejev konus ne
bosta mastna.
Uporaba vrtalnega orodja s cilindri?nim vratom je
mo?na skupaj z vpenjalno glavo z zobatim vencem
12. V ta namen vstavite sto??asti trn 11 v prijemalo
orodja 4 in trdno privijte vpenjalno glavo z zobatim
vencem 12.
? Pri vstavljanju Morsejevega sto?ca oz.
konusnega sto?ca ne uporabljajte sile. V
nasprotnem primeru lahko na prijemalu za orodje
in na orodju nastanejo po?kodbe.
Pred odstranitvijo vstavljenega orodja odvijte
dodatni ro?aj 2.
Izbijalni klin vtaknite 9 v odprtino 3, tako da je
zaokro?ena stran obrnjena proti pritisni plo??i 1.
?e izbijalnega klina 9 ne morete vtakniti skozi
vreteno pogona, vstavno orodje nekoliko obrnite.
Izbijalni klin 9 potisnite proti pritisni plo??i 1 in
odstranite vstavno orodje iz prijemala.
Delovanje
Zagon
? Upo?tevajte omre?no napetost! Napetost vira
elektri?ne energije se mora ujemati s podatki
na tipski plo??ici elektri?nega orodja. Orodje,
ki je ozna?eno z 230 V, lahko priklju?ite tudi
na napetost 220 V.
Mehanska izbira stopnje
? Stikalo za izbiro stopnje 7 pritiskajte samo pri
mirujo?em elektri?nem orodju.
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Monta?a
Dodatni ro?aj
? Elektri?no orodja uporabljajte samo skupaj z
dodatnim ro?ajem 2.
S stikalom za izbiro stopnje 7 lahko predhodno
izberete 2 podro?ji ?tevila vrtljajev.
I. stopnja
nizko ?tevilo vrtljajev; vrtanje lukenj z
ve?jim premerom.
II. stopnja:
visoko ?tevilo vrtljajev; vrtanje lukenj z
majhnim premerom.
Dodatni ro?aj 2 privijte v navoj 8 na glavi gonila.
60 | Slovensko
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 61 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
?e se stikalo za izbiro stopnje 7 ne da do konca
premakniti, pogonsko vreteno s svedrom nekoliko
obrnite.
Vklop/izklop
Za zagon elektri?nega orodja pritisnite vklopno/
izklopno stikalo 6 in ga dr?ite pritisnjenega.
Za fiksiranje pritisnjenega
vklopno/izklopnega stikala 6
pomaknite fiksirno tipko 5
navzgor.
?e ?elite elektri?no orodje izklopiti,
vklopno/izklopno stikalo 6 spustite, ?e pa je stikalo
aretirano s tipko za fiksiranje 5, vklopno/izklopno
stikalo 6 najprej kratko pritisnite in ga nato spustite.
Nastavitev ?tevila vrtljajev (GBM 23-2 E)
?tevilo vrtljajev vklopljenega elektri?nega orodja
lahko brezstopenjsko regulirate, kar je odvisno od
tega, kako globoko ste pritisnili vklopno/izklopno
stikalo 6.
Rahel pritisk na vklopno/izklopno stikalo 6 ima za
posledico nizko ?tevilo vrtljajev. Z vse mo?nej?im
pritiskanjem stikala se ?tevilo vrtljajev pove?uje.
Navodila za delo
Za hlajenje in mazanje ne uporabljajte vrtalne
emulzije ali olja za rezanje. Tako boste prepre?ili
pregrevanje ali zatikanje svedra.
Pri vrtinah premera > 10 mm najprej izvrtajte luknjo
z majhnim premerom. Tako boste zmanj?ali pritisno
silo, elektri?no orodje pa bo manj obremenjeno.
Pri vrtanju v kovino uporabljajte samo brezhibne,
nabru?ene HSS-svedre (HSS = visokozmogljivo
hitrorezljivo jeklo). Ustrezno kakovost zagotavlja
program pribora Bosch.
Strojni prime?, ki ga lahko kupite kot pribor,
omogo?a varno vpenjanje obdelovanca.To bo
prepre?ilo premikanje obdelovanca in nezgode, ki bi
lahko zaradi tega nastale.
Vzdr?evanje in servisiranje
Vzdr?evanje in ?i??enje
? Pred za?etkom kakr?nih koli del na elektri?nem orodju izvlecite omre?ni vtika? iz
vti?nice.
? Elektri?no orodje in prezra?evalne re?e naj
bodo vedno ?isti, kar bo zagotovilo dobro in
varno delo.
?e bi kljub skrbnima postopkoma izdelave in preizku?anja pri?lo do izpada delovanja elektri?nega
orodja, naj popravilo opravi servisna delavnica, poobla??ena za popravila Boschevih elektri?nih orodij.
V primeru dodatnih vpra?anj in pri naro?anju nadomestnih delov brezpogojno navedite 10-mestno
?tevilko artikla, ki je navedena na tipski plo??ici
naprave.
Servis in svetovalna slu?ba
Detajlirane risbe in informacije o nadomestnih delih
boste na?li na:
www.bosch-pt.com
Top Service d.o.o.
Celov?ka 172
1000 Ljubljana
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +386 (0)1 / 5 19 42 25
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +386 (0)1 / 5 19 42 05
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +386 (0)1 / 5 19 34 07
Odlaganje
Elektri?no orodje, pribor in embala?o je treba
dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo.
Samo za dr?ave EU:
Elektri?nih orodij ne odlagajte med
hi?ne odpadke!
V skladu z evropsko smernico
2002/96/EG v zvezi s starimi
elektri?nimi in elektronskimi aparati in
njenim tolma?enjem v nacionalnem
pravu je treba neuporabna elektri?na orodja lo?eno
zbirati in jih nato oddati v okolju prijazno ponovno
predelavo.
Pridr?ujemo si pravico do sprememb.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Slovensko | 61
OBJ_BUCH-263-001.book Page 62 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Op?e upute za sigurnost za
elektri?ne alate
UPOZORENJE Treba pro?itati sve napomene
o sigurnosti i upute. Ako se ne
bi po?tivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, po?ar i/ili te?ke ozljede.
Sa?uvajte sve napomene o sigurnosti i upute za
budu?u primjenu.
U daljnjem tekstu kori?ten pojam ?Elektri?ni alat?
odnosi se na elektri?ne alate s priklju?kom na elektri?nu mre?u (s mre?nim kabelom) i na elektri?ne
alate s napajanjem iz aku baterije (bez mre?nog
kabela).
1) Sigurnost na radnom mjestu
a) Odr?avajte va?e radno mjesto ?istim i
dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijetljeno
radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.
b) Ne radite s elektri?nim alatom u okolini
ugro?enoj eksplozijom, u kojoj se nalaze
zapaljive teku?ine, plinovi ili pra?ina.
Elektri?ni alati proizvode iskre koje mogu
zapaliti pra?inu ili pare.
c) Tijekom uporabe elektri?nog alata djecu i
ostale osobe dr?ite dalje od mjesta rada.
U slu?aju skretanja pozornosti mogli bi
izgubiti kontrolu nad ure?ajem.
2) Elektri?na sigurnost
a) Priklju?ni utika? elektri?nog alata mora
odgovarati uti?nici. Na utika?u se ni na koji
na?in ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite
adapterski utika? zajedno sa za?titno
uzemljenim elektri?nim alatom. Utika? na
kojem nisu vr?ene izmjene i odgovaraju?a
uti?nica smanjuju opasnost od strujnog
udara.
b) Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim
povr?inama, kao ?to su cijevi, radijatori,
?tednjaci i hladnjaci. Postoji pove?ana
opasnost od elektri?nog udara ako bi va?e
tijelo bilo uzemljeno.
c) Ure?aj dr?ite dalje od ki?e ili vlage.
Prodiranje vode u elektri?ni alat pove?ava
opasnost od strujnog udara.
d) Ne zloupotrebljavajte priklju?ni kabel za
no?enje, vje?anje elektri?nog alata ili za
izvla?enje utika?a iz mre?ne uti?nice. Priklju?ni kabel dr?ite dalje od izvora topline,
ulja, o?trih rubova ili pomi?nih dijelova
ure?aja. O?te?en ili usukan priklju?ni kabel
pove?ava opasnost od strujnog udara.
62 | Hrvatski
e) Ako sa elektri?nim alatom radite na otvorenom, koristite samo produ?ni kabel
koji je prikladan za uporabu na otvorenom.
Primjena produ?nog kabela prikladnog za rad
na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog
udara.
f) Ako se ne mo?e izbje?i uporaba elektri?nog alata u vla?noj okolini, koristite
za?titnu sklopku struje kvara. Primjenom
za?titne sklopke struje kvara izbjegava se
opasnost od elektri?nog udara.
3) Sigurnost ljudi
a) Budite pa?ljivi, pazite ?to ?inite i postupajte oprezno kod rada s elektri?nim
alatom. Ne koristite elektri?ni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepa?nje kod uporabe
elektri?nog alata mo?e uzrokovati te?ke
ozljede.
b) Nosite osobnu za?titnu opremu i uvijek
nosite za?titne nao?ale. No?enje osobne
za?titne opreme, kao ?to je maska za pra?inu,
sigurnosna obu?a koja ne kli?e, za?titna
kaciga ili ?titnik za sluh, ovisno od vrste i
primjene elektri?nog alata, smanjuje opasnost
od ozljeda.
c) Izbjegavajte nehoti?no pu?tanje u rad.
Prije nego ?to ?ete utaknuti utika? u uti?nicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li
elektri?ni alat isklju?en. Ako kod no?enja
elektri?nog alata imate prst na prekida?u ili se
uklju?en ure?aj priklju?i na elektri?no
napajanje, to mo?e dovesti do nezgoda.
d) Prije uklju?ivanja elektri?nog alata uklonite
alate za pode?avanje ili vij?ani klju?. Alat ili
klju? koji se nalazi u rotiraju?em dijelu ure?aja
mo?e dovesti do nezgoda.
e) Izbjegavajte neuobi?ajene polo?aje tijela.
Zauzmite siguran i stabilan polo?aj tijela i u
svakom trenutku odr?avajte ravnote?u.
Na taj na?in mo?ete elektri?ni alat bolje
kontrolirati u neo?ekivanim situacijama.
f) Nosite prikladnu odje?u. Ne nosite ?iroku
odje?u ili nakit. Kosu, odje?u i rukavice
dr?ite dalje od pomi?nih dijelova.
Nepri?vr??enu odje?u, dugu kosu ili nakit
mogu zahvatiti pomi?ni dijelovi.
g) Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje pra?ine, provjerite da li
su iste priklju?ene i da li se mogu ispravno
koristiti. Primjena naprave za usisavanje
mo?e smanjiti ugro?enost od pra?ine.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 63 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
4) Bri?ljiva uporaba i opho?enje s elektri?nim
alatima
a) Ne preoptere?ujte ure?aj. Za va? rad
koristite za to predvi?en elektri?ni alat.
S odgovaraju?im elektri?nim alatom radit ?ete
bolje i sigurnije u navedenom podru?ju
u?inka.
b) Ne koristite elektri?ni alat ?iji je prekida?
neispravan. Elektri?ni alat koji se vi?e ne
mo?e uklju?ivati i isklju?ivati opasan je i mora
se popraviti.
c) Izvucite utika? iz mre?ne uti?nice i/ili
izvadite aku-bateriju prije pode?avanja
ure?aja, zamjene pribora ili odlaganja
ure?aja. Ovim mjerama opreza izbje?i ?e se
nehoti?no pokretanje elektri?nog alata.
d) Elektri?ni alat koji ne koristite spremite
izvan dosega djece. Ne dopustite rad s
ure?ajem osobama koje nisu s njim
upoznate ili koje nisu pro?itale ove upute.
Elektri?ni alati su opasni ako s njima rade
neiskusne osobe.
e) Odr?avajte elektri?ni alat s pa?njom.
Kontrolirajte da li pomi?ni dijelovi ure?aja
besprijekorno rade i da nisu zaglavljeni, da
li su dijelovi polomljeni ili tako o?te?eni da
se ne mo?e osigurati funkcija elektri?nog
alata. Prije primjene ove o?te?ene dijelove
treba popraviti. Mnoge nezgode imaju svoj
uzrok u slabo odr?avanim elektri?nim alatima.
f) Rezne alate odr?avajte o?trim i ?istim.
Pa?ljivo odr?avani rezni alati s o?trim
o?tricama manje ?e se zaglaviti i lak?e se s
njima radi.
g) Elektri?ni alat, pribor, radne alate, itd.
koristite prema ovim uputama i na na?in
kako je to propisano za poseban tip ure?aja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete
i izvo?ene radove. Uporaba elektri?nih alata
za druge primjene nego ?to je to predvi?eno,
mo?e dovesti do opasnih situacija.
5) Servisiranje
a) Popravak va?eg elektri?nog alata
prepustite samo kvalificiranom stru?nom
osoblju ovla?tenog servisa i samo s
originalnim rezervnim dijelovima. Na taj ?e
se na?in osigurati da ostane sa?uvana
sigurnost ure?aja.
Upute za sigurnost
specifi?ne za ure?aj
? Sa elektri?nim alatom koristite isporu?enu
dodatnu ru?ku. Gubitak kontrole nad
elektri?nim alatom mo?e dovesti do ozljeda.
? Primijenite prikladan ure?aj za tra?enje kako
bi se prona?li skriveni opskrbni vodovi ili
zatra?ite pomo? lokalnog distributera. Kontakt
s elektri?nim vodovima mo?e dovesti do po?ara i
elektri?nog udara. O?te?enje plinske cijevi mo?e
dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne
cijevi uzrokuje materijalne ?tete.
? Odmah isklju?ite elektri?ni alat ako je
elektri?ni alat blokiran. Pazite na velike
zakretne momente koji mogu uzrokovati
povratni udar. Radni alat se blokira kad se:
? elektri?ni alat preoptereti ili
? obra?ivani izradak uklije?ti.
? Ako izvodite radove kod kojih bi radni alat
mogao zahvatiti skrivene elektri?ne vodove ili
vlastiti priklju?ni kabel, elektri?ni alat dr?ite
samo za izolirane ru?ke. Kontakt sa elektri?nim
vodom pod naponom, stavlja pod napon i
metalne dijelove elektri?nog alata i dovodi do
elektri?nog udara.
? Elektri?ni alat kod rada dr?ite ?vrsto s obje
ruke i zauzmite siguran i stabilan polo?aj
tijela. Elektri?ni alat ?e se sigurno voditi s dvije
ruke.
? Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomo?u
stezne naprave ili ?kripca sigurnije ?e se dr?ati
nego s va?om rukom.
? Ne obra?ujte materijal koji sadr?i azbest.
Azbest se smatra kancerogenim.
? Poduzmite mjere za?tite ako kod rada mo?e
nastati pra?ina koja je ?tetna za zdravlje,
zapaljiva ili eksplozivna. Na primjer: Neke
pra?ine se smatraju kancerogenima. Nosite
masku za za?titu od pra?ine i koristite usisavanje
pra?ine/strugotine ako se mo?e priklju?iti.
? Odr?avajte va?e radno mjesto ?istim. Posebno
su opasne mje?avine materijala. Pra?ina od lakog
metala mo?e se zapaliti ili eksplodirati.
? Prije njegovog odlaganja pri?ekajte da se
elektri?ni alat zaustavi do stanja mirovanja.
Elektri?ni alat se mo?e zaglaviti, ?to mo?e dovesti
gubitka kontrole nad elektri?nim alatom.
? Elektri?ni alat ne koristite sa o?te?enim
kabelom. O?te?eni kabel ne dodirujte i
izvucite mre?ni utika? ako bi se kabel tijekom
rada o?tetio. O?te?eni kabel pove?ava opasnost
od elektri?nog udara.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Hrvatski | 63
OBJ_BUCH-263-001.book Page 64 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Opis djelovanja
Treba pro?itati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi po?tivale
napomene o sigurnosti i upute to bi
moglo uzrokovati strujni udar, po?ar i/ili
te?ke ozljede.
Molimo otvorite preklopnu stranicu sa prikazom
ure?aja i dr?ite ovu stranicu otvorenom dok ?itate
upute za uporabu.
Uporaba za odre?enu namjenu
Elektri?ni alat je predvi?en za bu?enje drva, metala,
keramike i plastike.
Prikazani dijelovi ure?aja
Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz
elektri?nog alata na stranici sa slikama.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Okretna pritisna plo?a
Dodatna ru?ka
Otvor za klin izbija?
Steza? alata
Zaporna tipka prekida?a za
uklju?ivanje/isklju?ivanje
Prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje
Prekida? za biranje brzina
Navoj za dodatnu ru?ku
Klin izbija?
Redukcijska ?ahura*
Konusni trn*
Stezna glava sa zup?astim vijencem*
*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom
opsegu isporuke.
Tehni?ki podaci
Bu?ilica
Katalo?ki br.
Nazivna primljena snaga
Predana snaga
Broj okretaja pri praznom hodu
? 1. brzina
? 2. brzina
Nazivni broj okretaja
? 1. brzina
? 2. brzina
Nazivni zakretni moment (1./2. brzina)
Max. bu?enje ? (1./2. brzina)
? ?elik
? Drvo
? Aluminij
Steza? alata
Te?ina odgovara EPTA-Procedure 01/2003
Klasa za?tite
W
W
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
min-1
min-1
400
920
0?400
0?920
min-1
min-1
Nm
280
640
23/10
0?280
0?640
23/10
mm
mm
mm
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,6
/II
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,8
/II
kg
Podaci vrijede za nazivne napone [U] 230/240 V. Kod ni?ih napona i specifi?nih izvedbi za odre?ene zemlje, ovi podaci
mogu varirati.
Molimo pridr?avajte se katalo?kog broja sa tipske plo?ice va?eg elektri?nog alata. Trgova?ke oznake pojedinih elektri?nih
alata mogu varirati.
64 | Hrvatski
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 65 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Informacije o buci i vibracijama
Zamjena alata
Izmjerene vrijednosti odre?ene su prema EN 60745.
? Prije svih radova na elektri?nom alatu izvucite
mre?ni utika? iz uti?nice.
Prag buke ure?aja vrednovan s A iznosi obi?no: prag
zvu?nog tlaka 86 dB(A); prag u?inka buke 97 dB(A).
Nesigurnost K=3 dB.
Nosite ?titnike za sluh!
Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj u tri
smjera) odre?ene su prema EN 60745:
Bu?enje metala: vrijednost emisija vibracija
ah = 2,5 m/s2, nesigurnost K = 1,0 m/s2.
UPOZORENJE Prag vibracija naveden u ovim
uputama izmjeren je prema
mjernom postupku propisanom u EN 60745 i mo?e
se koristiti za usporedbu ure?aja.
Prag vibracija mijenja se prema primjeni elektri?nog
alata i u mnogim slu?ajevima se mo?e kretati iznad
vrijednosti navedenih u ovim uputama. Optere?enje
od vibracija mo?e se zanemariti kada se elektri?ni
alat redovito koristi na takav na?in.
Napomena: Za to?nu procjenu optere?enja od
vibracija tijekom odre?enog razdoblja rada, trebaju
se uzeti u obzir i vremena u kojima je ure?aj
isklju?en, ili dodu?e radi ali se stvarno ne koristi. To
mo?e osjetno smanjiti optere?enje od vibracija kroz
?itavo razdoblje rada.
U steza? alata 4 se mogu izravno umetnuti alati za
bu?enje sa Morse konusom MK2. Za bu?enje sa
Morse konusom MK1 koristite redukcijsku ?ahuru
10.
Pazite da unutarnje i vanjske povr?ine Morse konusa
budu bez masno?e.
Primjena alata za bu?enje sa cilindri?nom dr?kom
mogu?a je sa steznom glavom sa zup?astim
vijencem 12. Kod toga umetnite konusni trn 11 u
steza? alata 4 i stegnite steznu glavu sa zup?astim
vijencem 12.
? Kod primjene Morse konusa, odnosno
konusnog trna ne koristite silu. To mo?e
dovesti do o?te?enja steznog alata i kori?tenog
alata.
Prije va?enja umetnutog alata odvijte dodatnu ru?ku
2.
Utaknite klin izbija? 9 u otvor 3 tako da je njegova
zaobljena strana okrenuta prema pritisnoj plo?i 1.
Ako se klin izbija? 9 ne mo?e utaknuti kroz pogonsko
vreteno, okrenite malo radni alat.
Pritisnite klin izbija? 9 u smjeru pritisne plo?e 1 i
otpustite radni alat iz steza?a alata.
Izjava o uskla?enosti
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj
proizvod uskla?en sa slijede?im normama ili
normativnim dokumentima: EN 60745 prema
odredbama smjernica 89/336/EWG, 98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Monta?a
Dodatna ru?ka
? Va? elektri?ni alat koristite samo s dodatnom
ru?kom 2.
Uvijte dodatnu ru?ku 2 u navoj 8 na glavi
prijenosnika.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Rad
Pu?tanje u rad
? Pridr?avajte se mre?nog napona! Napon
izvora struje mora se podudarati s podacima
na tipskoj plo?ici elektri?nog alata. Elektri?ni
alati ozna?eni s 230 V mogu raditi i na 220 V.
Mehani?ko biranje brzina
? Prekida? za biranje brzina 7 pritisnite samo u
stanju mirovanja elektri?nog alata.
Sa prekida?em za biranje brzina 7 mo?ete
prethodno odabrati 2 podru?ja broja okretaja.
Brzina I:
Ni?e podru?je broja okretaja; za
radove sa ve?im promjerima svrdla.
Brzina II:
Vi?e podru?je broja okretaja; za
radove sa manjim promjerima svrdla.
Hrvatski | 65
OBJ_BUCH-263-001.book Page 66 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Ako se bira? brzina 7 ne mo?e zakrenuti do
grani?nika, okrenite malo pogonsko vreteno sa
svrdlom.
Uklju?ivanje/isklju?ivanje
Za pu?tanje u rad elektri?nog alata pritisnite
prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje 6 i dr?ite ga
pritisnutim.
Za blokiranje pritisnutog
prekida?a za
uklju?ivanje/isklju?ivanje 6
pomaknite zapornu tipku 5
prema gore.
Za isklju?ivanje elektri?nog alata otpustite prekida?
za uklju?ivanje/isklju?ivanje 6, odnosno ako je
utvr?en sa zapornom tipkom 5, kratko pritisnite
prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje 6 i nakon toga
otpustite.
Reguliranje broja okretaja (GBM 23-2 E)
Broj okretaja uklju?enog elektri?nog alata mo?ete
bestupnjevito regulirati, ovisno od toga do kojeg
stupnja ste pritisnuli prekida? za uklju?ivanje/
isklju?ivanje 6.
Manjim pritiskom na prekida? za uklju?ivanje/
isklju?ivanje 6 posti?e se manji broj okretaja. Sa
pove?anjem pritiska pove?ava se broj okretaja.
Upute za rad
Za hla?enje i podmazivanje koristite emulziju za
bu?enje ili ulje za rezanje, kako bi se sprije?ilo
pregrijavanje ili zaribavanje svrdla.
Kod promjera bu?enja ve?eg od > 10 mm
prethodno izbu?ite rupu manjeg promjera. Na taj
na?in mo?ete smanjiti pritisak, a elektri?ni alat ?e se
manje opteretiti.
Kod bu?enja metala koristite samo besprijekorna,
nao?trena HSS-svrdla (HSS=brzorezni ?elik).
Odgovaraju?u kvalitetu jam?i program Bosch
pribora.
Strojni ?kripac koji se dobije kao pribor, omogu?ava
sigurno stezanje izratka. Time ?e se sprije?iti
okretanje izratka, a time i izbje?i eventualne
nezgode.
66 | Hrvatski
Odr?avanje i servisiranje
Odr?avanje i ?i??enje
? Prije svih radova na elektri?nom alatu izvucite
mre?ni utika? iz uti?nice.
? Elektri?ni alat i otvore za hla?enje odr?avajte
?istim kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.
Ako bi elektri?ni alat unato? bri?ljivih postupaka
izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak
treba prepustiti ovla?tenom servisu za Bosch
elektri?ne alate.
Za slu?aj povratnih upita ili naru?ivanja rezervnih
dijelova, molimo vas neizostavno navedite
10-znamenkasti katalo?ki broj sa tipske plo?ice
elektri?nog alata.
Servisiranje i savjetnik za kupce
Crte?e u rastavljenom obliku i informacije o
rezervnim dijelovima mo?ete na?i na adresi:
www.bosch-pt.com
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
100 40 Zagreb
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +385 (0)1 / 2 95 80 51
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +385 (0)1 / 2 95 80 60
Zbrinjavanje
Elektri?ni alat, pribor i ambala?u treba dovesti na
ekolo?ki prihvatljivu ponovnu primjenu.
Samo za zemlje EU:
Ne bacajte elektri?ni alat u ku?ni
otpad!
Prema Europskim smjernicama
2002/96/EG za elektri?ne i elektroni?ke stare ure?aje, elektri?ni alati koji
vi?e nisu uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na ekolo?ki prihvatljivu
ponovnu primjenu.
Zadr?avamo pravo na promjene.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 67 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
?ldised ohutusjuhised
K?ik ohutusn?uded ja
juhised tuleb l?bi lugeda.
Ohutusn?uete ja juhiste eiramise tagaj?rjeks v?ib
olla elektril??k, tulekahju ja/v?i rasked vigastused.
T?HELEPANU
Hoidke k?ik ohutusn?uded ja juhised
edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.
Allpool kasutatud m?iste ?Elektriline t??riist? k?ib
v?rgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste t??riistade
ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste t??riistade kohta.
1) Ohutusn?uded t??piirkonnas
a) T??koht peab olema puhas ja h?sti
valgustatud. T??kohas valitsev segadus ja
h?marus v?ib p?hjustada ?nnetusi.
b) ?rge kasutage elektrilist t??riista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub
tuleohtlikke vedelikke, gaase v?i tolmu.
Elektrilistest t??riistadest l??b s?demeid,
mis v?ivad tolmu v?i aurud s??data.
c) Elektrilise t??riista kasutamise ajal
hoidke lapsed ja teised isikud t??kohast
eemal. Kui Teie t?helepanu k?rvale juhitakse, v?ib seade Teie kontrolli alt v?ljuda.
2) Elektriohutus
a) Elektrilise t??riista pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha
mingeid muudatusi. ?rge kasutage kaitsemaandusega elektriliste t??riistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad v?hendavad elektril??gi saamise riski.
b) V?ltige kehakontakti maandatud
pindadega, nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja k?lmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektril??gi oht suurem.
c) Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.
Kui elektrilisse t??riista on sattunud vett, on
elektril??gi oht suurem.
d) ?rge kasutage toitejuhet otstarvetel,
milleks see ei ole ette n?htud, n?iteks
elektrilise t??riista kandmiseks, ?lesriputamiseks v?i pistiku pistikupesast
v?ljat?mbamiseks. Hoidke toitejuhet
kuumuse, ?li, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud v?i
keerdul?inud toitejuhtmed suurendavad
elektril??gi ohtu.
e) Kui t??tate elektrilise t??riistaga vabas
?hus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka
v?listingimustes. V?listingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine
v?hendab elektril??gi ohtu.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
f) Kui elektrilise t??riista kasutamine niiskes keskkonnas on v?ltimatu, kasutage
rikkevoolukaitsel?litit. Rikkevoolukaitsel?liti kasutamine v?hendab elektril??gi ohtu.
3) Inimeste turvalisus
a) Olge t?helepanelik, j?lgige, mida Te
teete, ning toimige elektrilise t??riistaga
t??tades kaalutletult. ?rge kasutage
elektrilist t??riista, kui olete v?sinud v?i
uimastite, alkoholi v?i ravimite m?ju all.
Hetkeline t?helepanematus seadme kasutamisel v?ib p?hjustada t?siseid vigastusi.
b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendite, n?iteks
tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite,
kaitsekiivri v?i kuulmiskaitsevahendite kandmine ? s?ltuvalt elektrilise t??riista t??bist ja
kasutusalast ? v?hendab vigastuste ohtu.
c) V?ltige seadme tahtmatut k?ivitamist.
Enne pistiku ?hendamist pistikupessa,
aku ?hendamist seadme k?lge, seadme
?lest?stmist ja kandmist veenduge, et
elektriline t??riist on v?lja l?litatud. Kui
hoiate elektrilise t??riista kandmisel s?rme
l?litil v?i ?hendate vooluv?rku sissel?litatud
seadme, v?ivad tagaj?rjeks olla ?nnetused.
d) Enne elektrilise t??riista sissel?litamist
eemaldage selle k?ljest reguleerimis- ja
mutriv?tmed. Seadme p??rleva osa k?ljes
olev reguleerimis- v?i mutriv?ti v?ib
p?hjustada vigastusi.
e) V?ltige ebatavalist kehaasendit. V?tke
stabiilne t??asend ja hoidke kogu aeg
tasakaalu. Nii saate elektrilist t??riista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
f) Kandke sobivat r?ivastust. ?rge kandke
laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed,
r?ivad ja kindad seadme liikuvatest
osadest eemal. Lotendavad riided, ehted
v?i pikad juuksed v?ivad sattuda seadme
liikuvate osade vahele.
g) Kui on v?imalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ?hendatud
ja et neid kasutatakse ?igesti. Tolmueemaldusseadise kasutamine v?hendab
tolmust p?hjustatud ohte.
4) Elektriliste t??riistade hoolikas
k?sitsemine ja kasutamine
a) ?rge koormake seadet ?le. Kasutage t??
tegemiseks selleks etten?htud elektrilist
t??riista. Sobiva elektrilise t??riistaga
t??tate etten?htud j?udluspiirides efektiivsemalt ja ohutumalt.
Eesti | 67
OBJ_BUCH-263-001.book Page 68 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
b) ?rge kasutage elektrilist t??riista, mille
l?liti on rikkis. Elektriline t??riist, mida ei ole
enam v?imalik l?litist sisse ja v?lja l?litada, on
ohtlik ning tuleb parandada.
c) T?mmake pistik pistikupesast v?lja ja/v?i
eemaldage seadmest aku enne seadme
reguleerimist, tarvikute vahetamist ja
seadme ?rapanekut. See ettevaatusabin?u v?ldib elektrilise t??riista soovimatut
k?ivitamist.
d) Kasutusv?lisel ajal hoidke elektrilisi t??riistu lastele k?ttesaamatus kohas.
?rge laske seadet kasutada isikutel,
kes seadet ei tunne v?i pole siintoodud
juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute
k?es on elektrilised t??riistad ohtlikud.
e) Hoolitsege seadme eest korralikult.
Kontrollige, kas seadme liikuvad osad
t??tavad veatult ega kiildu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud
v?i kahjustatud m??ral, mis m?jutab
seadme t??kindlust. Laske kahjustatud
detailid enne seadme kasutamist
parandada. Paljude ?nnetuste p?hjuseks
on halvasti hooldatud elektrilised t??riistad.
f) Hoidke l?iketarvikud teravad ja puhtad.
Hoolikalt hooldatud, teravate l?ikeservadega
l?iketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid
on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektrilist t??riista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud
juhistele ning nii, nagu konkreetse seadmet??bi jaoks ette n?htud. Arvestage
seejuures t??tingimuste ja teostatava
t?? iseloomuga. Elektriliste t??riistade
n?uetevastane kasutamine v?ib p?hjustada
ohtlikke olukordi.
5) Teenindus
a) Laske elektrilist t??riista parandada
ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes
kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate
p?sivalt seadme ohutu t??.
Ohutusjuhised
? Kasutage elektrilise t??riistaga kaasasolevaid lisak?epidemeid. Kontrolli kaotus elektrilise t??riista ?le v?ib p?hjustada vigastusi.
68 | Eesti
? Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasiv?i veetorude avastamiseks kasutage
sobivaid otsimisseadmeid v?i p??rduge
kohaliku elektri-, gaasi- v?i
veevarustusfirma poole. Kokkupuutel
elektrijuhtmetega tulekahju- ja elektril??gioht.
Gaasitorustiku vigastamisel plahvatusoht.
Veetorustiku vigastamisel materiaalne kahju v?i
elektril??gioht.
? Tarviku blokeerumise korral l?litage
elektriline t??riist viivitamatult v?lja.
Seejuures v?ivad ilmneda suured
reaktsioonij?ud, mis p?hjustavad
tagasil??gi. Tarvik blokeerub:
? kui elektrilisele t??riistale avaldub ?lekoormus
v?i
? kui elektriline t??riist t??deldavas toorikus
kinni kiildub.
? Kui esineb oht, et seade v?ib tabada
varjatud elektrijuhtmeid v?i omaenda
toitejuhet, tohib seadet hoida ?ksnes
isoleeritud k?epidemetest. Kontakt pinge all
oleva juhtmega pingestab ka seadme
metalldetailid ja p?hjustab elektril??gi.
? Hoidke elektrilist t??riista t??tades m?lema
k?ega ja s?ilitage stabiilne asend. Elektriline
t??riist p?sib kahe k?ega hoides kindlamini
k?es.
? Kinnitage t??deldav toorik. Kinnitusseadmete v?i kruustangidega kinnitatud toorik p?sib
kindlamalt kui k?ega hoides.
? Asbestisisaldava materjali t??tlemine on
keelatud. Asbest v?ib tekitada v?hki.
? Rakendage kaitsemeetmeid, kui t??tamisel
v?ib tekkida tervistkahjustavat, s?ttimisv?i plahvatusohtlikku tolmu. N?iteks: m?ned
tolmuliigid on v?hkitekitava toimega. Kandke
tolmukaitsemaski ja v?imaluse korral kasutage
tolmu-/laastueemaldusseadist.
? Hoidke oma t??koht puhas. Materjalisegud
on eriti ohtlikud. Kergmetallide tolm v?ib s?ttida
v?i plahvatada.
? Enne k?estpanekut oodake, kuni elektriline
t??riist on seiskunud. Kasutatav tarvik v?ib
kinni kiilduda ja p?hjustada kontrolli kaotuse
seadme ?le.
? ?rge kasutage elektrilist t??riista, mille
toitejuhe on vigastatud. ?rge puudutage
vigastatud toitejuhet; kui toitejuhe saab
t??tamise ajal vigastada, t?mmake pistik
kohe pistikupesast v?lja. Vigastatud toitejuhe
suurendab elektril??gi ohtu.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 69 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
T??p?him?tte kirjeldus
K?ik ohutusn?uded ja juhised tuleb
l?bi lugeda. Ohutusn?uete ja juhiste
eiramise tagaj?rjeks v?ib olla elektril??k, tulekahju ja/v?i rasked vigastused.
Avage kokkuvolditud lehek?lg, millel on toodud
joonised seadme kohta, ja j?tke see kasutusjuhendi
lugemise ajaks lahti.
N?uetekohane kasutamine
Seade on ette n?htud puidu, metalli, keraamiliste
plaatide ja plastmaterjalide puurimiseks.
Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste
lehek?ljel toodud numbrid.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
P??ratav surveplaat
Lisak?epide
Kiilu ava
Padrun
L?liti (sisse/v?lja) lukustusnupp
L?liti (sisse/v?lja)
K?iguvaliku l?liti
Lisak?epideme keere
Kiil
Kahandush?lss*
Koonustorn*
Hammasv??padrun*
*Tarnekomplekt ei sisalda k?iki kasutusjuhendis
olevatel joonistel kujutatud v?i kasutusjuhendis
nimetatud lisatarvikuid.
Tehnilised andmed
Trell
Tootenumber
Nimiv?imsus
V?ljundv?imsus
T?hik?igup??rded
? 1. k?ik
? 2. k?ik
Nimip??rded
? 1. k?ik
? 2. k?ik
Nimip??rdemoment (1./2. k?ik)
puuri max ? (1./2. k?ik)
? teras
? puit
? alumiinium
Padrun
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 j?rgi
Kaitseklass
W
W
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
min-1
min-1
400
920
0?400
0?920
min-1
min-1
Nm
280
640
23/10
0?280
0?640
23/10
mm
mm
mm
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,6
/II
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,8
/II
kg
Andmed kehtivad nimipingetel [U] 230/240 V. Madalamatel pingetel ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul v?ivad
toodud andmed varieeruda.
P??rake palun t?helepanu oma t??riista andmesildil toodud tootenumbrile. Seadmete kaubanduslik t?histus v?ib olla
erinev.
Andmed m?ra/vibratsiooni kohta
M??tmised teostatud vastavalt standardile
EN 60745.
Seadme A-karakteristikuga m??detud m?ratase
on ?ldjuhul: helir?hu tase 86 dB(A); m?rav?imsuse
tase 97 dB(A). M??teviga K=3 dB.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Vibratsiooni koguv??rtus (kolme suuna
vektorsumma), kindlaks tehtud vastavalt
standardile EN 60745:
Metalli puurimisel: Vibratsioon ah = 2,5 m/s2,
m??teviga K = 1,0 m/s2.
Eesti | 69
OBJ_BUCH-263-001.book Page 70 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
? ?rge rakendage morsekoonuse ja
koonustorni paigaldamisel j?udu. See v?ib
vigastada padrunit ja paigaldatud tarvikut.
K?esolevas juhendis toodud
vibratsioon on m??detud
standardile EN 60745 vastava m??temeetodi j?rgi
ja seda v?ib kasutada seadmete omavaheliseks
v?rdluseks.
Vibratsioonitase muutub s?ltuvalt elektrilise t??riista kasutusotstarbest ja v?ib m?ningatel juhtudel
k?esolevas juhendis toodud v??rtuse ?letada. Kui
elektrilist t??riista kasutatakse taolisel viisil
regulaarselt, tekib oht vibratsiooni alahindamiseks.
M?rkus: Vibratsiooni t?pseks hindamiseks teatud
t??perioodi jooksul tuleks arvesse v?tta ka aega,
mil seade oli v?lja l?litatud v?i k?ll sisse l?litatud,
kuid tegelikult t??le rakendamata. See v?ib
vibratsiooni t?? koguperioodi jooksul tunduvalt
v?hendada.
Kasutus
Vastavus normidele
Seadme kasutuselev?tt
Ainuvastutajana kinnitame, et antud toode vastab
j?rgmistele standarditele ja normdokumentidele:
EN 60745 vastavalt direktiivide 89/336/EM?,
98/37/E? n?uetele.
? P??rake t?helepanu v?rgupingele! V?rgupinge peab ?htima t??riista andmesildil
m?rgitud pingega. Andmesildil toodud
230 V seadmeid v?ib kasutada ka 220 V
v?rgupinge korral.
T?HELEPANU
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Montaa?
Lisak?epide
? Kasutage seadet alati koos
lisak?epidemega 2.
Keerake lisak?epide 2 puuripea keermesse 8.
Tarviku vahetus
? Enne mistahes t??de teostamist elektrilise
t??riista kallal t?mmake pistik pistikupesast
v?lja.
Padrunisse 4 saab adaptereid kasutamata
paigaldada morsekoonusega MK2
puurimistarvikuid. Morsekoonusega MK1 puuride
puhul kasutage kahandush?lssi 10.
Veenduge, et morsekoonus oleks puhas rasvast.
Enne paigaldatud tarviku eemaldamist keerake
maha lisak?epide 2.
Asetage kiil 9 avausse 3 nii, et ?mar k?lg on
suunatud surveplaadi 1 poole.
Juhul kui kiilu 9 ei ole v?imalik spindlisse asetada,
keerake tarvikut pisut.
Suruge kiilu 9 surveplaadi 1 suunas ja eemaldage
tarvik padrunist.
Mehaaniline k?iguvalik
? K?iguvaliku l?litit 7 k?sitsege ainult siis, kui
seadme spindel ei p??rle.
K?iguvaliku l?litiga 7 saab valida 2 p??rete
vahemikku.
1. k?ik:
Madalad p??rded; t??tamiseks suure
l?bim??duga puuridega.
2. k?ik:
K?rged p??rded; t??tamiseks
v?ikese l?bim??duga puuridega.
Kui k?iguvaliku l?litit 7 ei saa l?puni p??rata, keerake spindlit koos puuriga veidi.
Sisse-/v?ljal?litus
Seadme kasutuselev?tuks vajutage l?liti
(sisse/v?lja) 6 alla ja hoidke seda all.
Selleks et lukustada
sissevajutatud l?litit
(sisse-/v?lja) 6, l?kake
lukustusnupp 5 ?les.
Hammasv??padruni 12 puhul saab kasutada
silindrilise sabaga puure. Selleks asetage
koonustorn 11 padrunisse 4 ja keerake
hammasv??padrun 12 kinni.
70 | Eesti
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 71 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Selleks, et seadet v?lja l?litada, vabastage l?liti
(sisse/v?lja) 6 v?i juhul, kui see on lukustusnupuga
5 lukustatud, vajutage korraks l?litile (sisse/v?lja) 6
ja vabastage see siis.
P??rete reguleerimine (GBM 23-2 E)
Sissel?litatud seadme p??rete arvu saate sujuvalt
reguleerida vastavalt l?litile (sisse/v?lja) 6
rakendatavale survele.
Kerge survega l?litile (sisse/v?lja) 6 reguleerite
p??rded madalaks. Surve suurendamisega t?state
ka p??rete arvu.
T??juhised
Hooldus ja klienditeenindus
Joonised ja info varuosade kohta leiate internetiaadressil:
www.bosch-pt.com
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste k?sit??riistade remont ja
hooldus
P?rnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 372 6 79 11 22
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 372 6 79 11 29
Kasutage jahutamiseks ja m??rimiseks
puurimisemulsiooni v?i l?ike?li, et v?ltida puuri
?lekuumenemist v?i kinnikiildumist.
Kasutusk?lbmatuks muutunud
seadmete k?itlus
Kui puuritava ava l?bim??t on suurem kui > 10 mm,
puurige eelnevalt v?ikese l?bim??duga auk. See
lubab rakendatavat survet v?hendada ja seadmele
v?iksemat koormust avaldada.
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnas??stlikult ringlusse v?tta.
Metalli puurimiseks kasutage ?ksnes laitmatus
korras olevaid, h?sti teritatud HSS-puure (HSS =
kiirl?iketeras). Vastava kvaliteediga puurid leiate
Boschi lisatarvikute valikust.
Lisatarvikuna pakutavad masinkruustangid
v?imaldavad toorikut kindlalt kinnitada. See hoiab
?ra tooriku paigaltnihkumise ja sellest tingitud
?nnetused.
Hooldus ja teenindus
?ksnes EL liikmesriikidele:
?rge k?idelge kasutusk?lbmatuks
muutunud elektrilisi t??riistu koos
olmej??tmetega!
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
n?ukogu direktiivile 2002/96/E?
elektri- ja elektroonikaseadmete
j??tmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutusk?lbmatuks muutunud
elektrilised t??riistad eraldi kokku koguda ja keskkonnas??stlikult korduskasutada v?i ringlusse
v?tta.
Tootja j?tab endale ?iguse muudatuste tegemiseks.
Hooldus ja puhastus
? Enne mistahes t??de teostamist elektrilise
t??riista kallal t?mmake pistik pistikupesast
v?lja.
? Seadme laitmatu ja ohutu t?? tagamiseks
hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad
puhtad.
Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud.
Kui seade sellest hoolimata rikki l?heb, tuleb see
lasta parandada Boschi elektriliste k?sit??riistade
volitatud remondit??kojas.
J?relep?rimiste esitamisel ja tagavaraosade
tellimisel n?idake kindlasti ?ra seadme andmesildil
olev 10-kohaline tootenumber.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Eesti | 71
OBJ_BUCH-263-001.book Page 72 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Visp?r?jie dro??bas
noteikumi darbam ar
elektroinstrumentiem
R?p?gi izlasiet visus dro??bas
noteikumus. ?eit sniegto dro??bas noteikumu un nor?d?jumu neiev?ro?ana var
izrais?t aizdeg?anos un b?t par c?loni elektriskajam
triecienam vai nopietnam savainojumam.
P?c izlas??anas uzglab?jiet ?os noteikumus
turpm?kai izmanto?anai.
Turpm?kaj? izkl?st? lietotais apz?m?jums ?Elektroinstruments? attiecas gan uz t?kla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan ar? uz akumulatora
elektroinstrumentiem (bez elektrokabe a).
1) Dro??ba darba viet?
a) Sekojiet, lai darba vieta b?tu t?ra un
sak?rtota. Nek?rt?g? darba viet? un slikt?
apgaismojum? var viegli notikt nelaimes
gad?jums.
b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksploz?vu vai ugunsnedro?u vielu tuvum? un
viet?s ar paaugstin?tu g?zes vai putek u
saturu gais?. Darba laik? elektroinstruments nedaudz dzirkste o, un tas var izsaukt
viegli dego?u putek u vai tvaiku aizdeg?anos.
c) Lietojot elektroinstrumentu, ne aujiet
nepiedero??m person?m un jo ?pa?i b?rniem tuvoties darba vietai. Citu personu
kl?tb?tne var nov?rst uzman?bu, k? rezult?t?
j?s varat zaud?t kontroli p?r elektroinstrumentu.
2) Elektrodro??ba
a) Elektroinstrumenta kontaktdak?ai j?b?t
piem?rotai elektrot?kla kontaktligzdai.
Kontaktdak?as konstrukciju nedr?kst
nek?d? veid? main?t. Nelietojiet kontaktdak?as sal?got?jus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar
aizsargzem?juma ?di. Neizmain?tas
konstrukcijas kontaktdak?a, kas piem?rota
kontaktligzdai, auj samazin?t elektrisk?
trieciena sa em?anas risku.
b) Darba laik? nepieskarieties sazem?tiem
priek?metiem, piem?ram, caurul?m,
radiatoriem, pl?t?m vai ledusskapjiem.
Pieskaroties sazem?t?m virsm?m, pieaug
risks sa emt elektrisko triecienu.
c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus
laik?, neturiet to mitrum?. Mitrumam
iek ?stot elektroinstrument?, pieaug risks
sa emt elektrisko triecienu.
72 | Latvie?u
d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabe a. Neraujiet aiz
kabe a, ja v?laties atvienot instrumentu
no elektrot?kla kontaktligzdas. Sarg?jiet
elektrokabeli no karstuma, e as, as?m
? autn?m un elektroinstrumenta kust?gaj?m da ?m. Boj?ts vai samezglojies
elektrokabelis var b?t par c?loni elektriskajam triecienam.
e) Darbinot elektroinstrumentu ?rpus telp?m, izmantojiet t? pievieno?anai vien?gi
t?dus pagarin?t?jkabe us, kuru lieto?ana
?rpus telp?m ir at auta. Lietojot elektrokabeli, kas piem?rots darbam ?rpus telp?m,
samazin?s risks sa emt elektrisko triecienu.
f) Ja elektroinstrumentu tom?r nepiecie?ams lietot viet?s ar paaugstin?tu mitrumu, izmantojiet t? pievieno?anai nopl?des str?vas aizsargreleju. Lietojot nopl?des str?vas aizsargreleju, samazin?s risks
sa emt elektrisko triecienu.
3) Personisk? dro??ba
a) Darba laik? saglab?jiet pa?kontroli un
r?kojieties saska ? ar veselo sapr?tu.
P?rtrauciet darbu, ja j?taties noguris vai
atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izrais?t? reibum?. Str?d?jot ar
elektroinstrumentu, pat viens neuzman?bas
mirklis var b?t par c?loni nopietnam
savainojumam.
b) Izmantojiet individu?los darba aizsardz?bas l?dzek us. Darba laik? n?s?jiet
aizsargbrilles. Individu?lo darba
aizsardz?bas l?dzek u (putek u maskas, nesl?do?u apavu un aizsarg iveres vai ausu
aizsargu) pielieto?ana atbilsto?i elektroinstrumenta tipam un veicam? darba
raksturam auj izvair?ties no savainojumiem.
c) Nepie aujiet elektroinstrumenta
patva ?gu iesl?g?anos. Pirms elektroinstrumenta pievieno?anas elektrot?klam, akumulatora ievieto?anas vai
iz em?anas, k? ar? pirms elektroinstrumenta p?rne?anas p?rliecinieties, ka tas
ir izsl?gts. P?rnesot elektroinstrumentu, ja
pirksts atrodas uz iesl?dz?ja, k? ar?
pievienojot to elektrobaro?anas avotam
laik?, kad elektroinstruments ir iesl?gts, var
viegli notikt nelaimes gad?jums.
d) Pirms elektroinstrumenta iesl?g?anas
neaizmirstiet iz emt no t? regul?jo?os
instrumentus vai atsl?gas. Regul?jo?ais
instruments vai atsl?ga, kas iesl?g?anas br?d?
atrodas elektroinstrumenta kust?gaj?s da ?s,
var rad?t savainojumu.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 73 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
e) Darba laik? izvairieties ie emt ne?rtu vai
nedabisku erme a st?vokli. Vienm?r
ieturiet stingru st?ju un centieties saglab?t l?dzsvaru. Tas atvieglo instrumenta
vad?bu neparedz?t?s situ?cij?s.
f) Savlaic?gi not?riet un uzasiniet griezo?os
darbinstrumentus. R?p?gi kopti elektroinstrumenti, kas apg?d?ti ar asiem griez?jinstrumentiem, auj str?d?t daudz ra??g?k un
ir viegl?k vad?mi.
f) Izv?lieties darbam piem?rotu ap ?rbu.
Darba laik? nen?s?jiet br?vi plando?as
dr?bes un rotaslietas. Netuviniet matus,
ap ?rbu un aizsargcimdus instrumenta
kust?gaj?m da ?m. Va ?gas dr?bes,
rotaslietas un gari mati var ie erties
instrumenta kust?gaj?s da ?s.
g) Lietojiet vien?gi t?dus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst ?eit sniegtajiem
nor?d?jumiem, emot v?r? ar? konkr?tos
darba apst?k us un pielietojuma ?patn?bas. Elektroinstrumentu lieto?ana citiem
m?r iem, nek? tiem, kuriem to ir paredz?jusi
ra?ot?jfirma, ir b?stama un var novest pie
neparedzam?m sek?m.
g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija auj
tam pievienot ?r?jo putek u uzs?k?anas
vai sav?k?anas/uzkr??anas ier?ci,
sekojiet, lai t? b?tu pievienota un pareizi
darbotos. Pielietojot putek u uzs?k?anu vai
sav?k?anu/uzkr??anu, samazin?s to kait?g?
ietekme uz str?d?jo??s personas vesel?bu.
4) Saudz?jo?a apie?an?s un darbs ar
elektroinstrumentiem
a) Nep?rslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izv?lieties piem?rotu elektroinstrumentu. Elektroinstruments darbojas lab?k un dro??k pie nomin?l?s slodzes.
b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir
boj?ts t? iesl?dz?js. Elektroinstruments, ko
nevar iesl?gt un izsl?gt, ir b?stams lieto?anai
un to nepiecie?ams remont?t.
c) Pirms elektroinstrumenta apkopes,
regul??anas vai darbinstrumenta
nomai as atvienojiet t? kontaktdak?u no
barojo?? elektrot?kla vai iz emiet no t?
akumulatoru. ??di iesp?jams nov?rst elektroinstrumenta nejau?u iesl?g?anos.
d) Ja elektroinstruments netiek lietots,
uzglab?jiet to piem?rot? viet?, kur elektroinstruments nav sasniedzams
b?rniem un person?m, kuras neprot ar to
r?koties vai nav iepazinu??s ar ?iem
noteikumiem. Ja elektroinstrumentu lieto
nekompetentas personas, tas var apdraud?t
cilv?ku vesel?bu.
e) R?p?gi veiciet elektroinstrumenta apkalpo?anu. P?rbaudiet, vai kust?g?s da as
darbojas bez trauc?jumiem un nav iespiestas, vai k?da no da ?m nav salauzta
vai boj?ta, vai katra no t?m pareizi funkcion? un pilda tai paredz?to uzdevumu.
Nodro?iniet, lai boj?t?s da as tiktu
savlaic?gi nomain?tas vai remont?tas
pilnvarot? remontu darbn?c?. Daudzi
nelaimes gad?jumi notiek t?p?c, ka elektroinstruments pirms lieto?anas nav pien?c?gi
apkalpots.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
5) Apkalpo?ana
a) Nodro?iniet, lai elektroinstrumenta
remontu veiktu kvalific?ts person?ls,
nomai ai izmantojot ori in?l?s rezerves
da as un piederumus. Tikai t? iesp?jams
pan?kt un saglab?t vajadz?go darba dro??bas
l?meni.
?pa?ie darba dro??bas
noteikumi
? Nostipriniet uz elektroinstrumenta kop? ar
to pieg?d?to papildrokturi. Kontroles
zaud??ana p?r elektroinstrumentu var b?t par
c?loni savainojumam.
? Lietojiet piem?rotu met?lmekl?t?ju sl?pto
pievadl?niju atkl??anai vai ar? griezieties p?c
pal?dz?bas viet?j? komun?l?s saimniec?bas
iest?d?. Urbim skarot elektrot?kla l?niju, var
izcelties ugunsgr?ks un str?d?jo?? persona var
sa emt elektrisko triecienu. G?zes vada
boj?jums var izrais?t spr?dzienu. Urbim skarot
?densvada cauruli, var tikt boj?tas materi?l?s
v?rt?bas.
? Ja darbinstruments p?k? i iestr?gst,
nekav?joties izsl?dziet elektroinstrumentu.
??d? gad?jum? rodas iev?rojams reakt?vais
griezes moments, kas var izsaukt atsitienu.
Darbinstruments parasti iestr?gst ??dos
gad?jumos:
? ja elektroinstruments tiek p?rslogots, vai
? ja darbinstruments apstr?des laik? netiek tur?ts taisni.
Latvie?u | 73
OBJ_BUCH-263-001.book Page 74 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
? Ja darbinstruments var skart sl?ptu
elektrop?rvades l?niju vai instrumenta
elektrokabeli, darba laik? turiet
elektroinstrumentu aiz izol?tajiem
rokturiem, nepieskaroties met?la da ?m.
Darbinstumentam skarot spriegumneso?u
elektrot?kla vadu, spriegums non?k ar? uz
elektroinstrumenta met?la da ?m un var b?t par
c?loni elektriskajam triecienam.
? Darba laik? stingri turiet elektroinstrumentu
ar ab?m rok?m un centieties ietur?t dro?u
st?ju. Elektroinstrumentu ir dro??k vad?t ar
ab?m rok?m.
? Nostipriniet apstr?d?jamo priek?metu. Iestiprinot apstr?d?jamo priek?metu skr?vsp?l?s
vai cit? stiprin?juma ier?c?, str?d?t ir dro??k,
nek? tad, ja tas tiek tur?ts ar rok?m.
? Neapstr?d?jiet materi?lus, kas satur
azbestu. Azbestam piem?t kancerog?nas
?pa??bas.
? Veiciet nepiecie?amos dro??bas pas?kumus, ja darba gait? var izdal?ties vesel?bai
kait?gi, ugunsnedro?i vai spr?dzienb?stami
putek i. Piem?rs. Daudzu materi?lu putek iem
piem?t kancerog?nas ?pa??bas. T?p?c darba
laik? n?s?jiet aizsargmasku un pielietojiet
putek u un skaidu uzs?k?anu, ja instrumenta
konstrukcija auj tam pievienot ?r?jo putek u un
skaidu uzs?k?anas ier?ci.
? Uzturiet darba vietu t?ru. ?pa?i b?stams ir
da??du materi?lu putek u sajaukums. Vieglo
met?lu putek i ir oti ugunsnedro?i un spr?dzienb?stami.
? Pirms elektroinstrumenta novieto?anas
nogaidiet, l?dz t? darbv?rpsta p?rtrauc
griezties. Kust?b? eso?s darbinstruments var
iestr?gt, izsaucot kontroles zaud??anu p?r
elektroinstrumentu.
? Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir boj?ts
t? elektrokabelis. Ja elektrokabelis tiek
boj?ts darba laik?, nepieskarieties tam, bet
izvelciet kabe a kontaktdak?u no elektrot?kla kontaktligzdas. Str?d?jot ar instrumentu,
kuram ir boj?ts elektrokabelis, pieaug risks
sa emt elektrisko triecienu.
74 | Latvie?u
Funkciju apraksts
R?p?gi izlasiet visus dro??bas
noteikumus. ?eit sniegto dro??bas
noteikumu un nor?d?jumu neiev?ro?ana var izrais?t aizdeg?anos un b?t
par c?loni elektriskajam triecienam vai
nopietnam savainojumam.
L?dzam atv?rt atlok?mo lappusi ar instrumenta
att?lu un tur?t to atv?rtu visu laiku, kam?r tiek las?ta
lieto?anas pam?c?ba.
Pielietojums
Elektroinstruments ir paredz?ts urb?anai kok?,
met?l?, keramiskajos materi?los un plastmas?.
Att?lot?s sast?vda as
Att?loto sast?vda u numer?cija atbilst numuriem
elektroinstrumenta att?l?, kas sniegts ilustrat?vaj?
lappus?.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pagrie?ama spiedpl?ksne
Papildrokturis
Atv?rums darbinstrumenta iz em?anas ?lim
Darbinstrumenta tur?t?japtvere
Tausti ? iesl?dz?ja fiks??anai
Iesl?dz?js
P?rnesumu p?rsl?dz?js
V?tne papildroktura stiprin??anai
?lis darbinstrumenta iz em?anai
Samazino?ais ieliktnis*
Sal?gojo?ais k?ts*
Zobaploces urbjpatrona*
*Att?lotie vai aprakst?tie piederumi neietilpst
standarta pieg?des komplekt?.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 75 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Tehniskie parametri
Urbjma??na
Izstr?d?juma numurs
Nomin?l? pat?r?jam? jauda
Meh?nisk? jauda
Grie?an?s ?trums tuk?gait?
? 1. p?rnesumam
? 2. p?rnesumam
Nomin?lais grie?an?s ?trums
? 1. p?rnesumam
? 2. p?rnesumam
Nomin?lais griezes moments
(1./2. p?rnesumam)
Maks. urbuma ? (1./2. p?rnesumam)
? t?rauds
? kok?
? alum?nij?
Darbinstrumenta stiprin?jums
Svars atbilsto?i EPTA-Procedure 01/2003
Elektroaizsardz?bas klase
W
W
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
min.-1
min.-1
400
920
0?400
0?920
min.-1
min.-1
280
640
0?280
0?640
Nm
23/10
23/10
mm
mm
mm
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,6
/II
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,8
/II
kg
??di parametri tiek nodro?in?ti pie nomin?l? elektrobaro?anas sprieguma [U] 230/240 V. Instrumentiem, kas paredz?ti
zem?kam spriegumam vai ir modific?ti atbilsto?i nacion?lajiem standartiem, ?ie parametri var at? irties.
L?dzam vad?ties p?c elektroinstrumenta izstr?d?juma numura. Atsevi? iem izstr?d?jumiem tirdzniec?bas apz?m?jumi var
main?ties.
Inform?cija par troksni un vibr?ciju
Atbilst?bas deklar?cija
M?r?jumi ir veikti atbilsto?i standartam EN 60745.
M?s ar pilnu atbild?bu pazi ojam, ka ?is
izstr?d?jums atbilst ??diem standartiem vai
normat?vajiem dokumentiem: EN 60745, k? ar?
direkt?v?m 89/336/EES un 98/37/ES.
Instrumenta rad?t? trok? a parametru p?c
raksturl?knes A izsv?rt?s tipisk?s v?rt?bas ir ??das:
trok? a spiediena l?menis 86 dB(A); trok? a jaudas
l?menis 97 dB(A). M?r?jumu izkliede K=3 dB.
N?s?jiet ausu aizsargus!
Kop?j? vibr?cijas pa?trin?juma v?rt?ba (vektoru
summa trijos virzienos) ir noteikta atbilsto?i
standartam EN 60745.
Urb?ana met?l?: vibr?cijas pa?trin?juma v?rt?ba
ah =2,5 m/s2, izkliede K=1,0 m/s2.
?aj? pam?c?b? sniegtais vibr?cijas l?menis ir izm?r?ts atbilsto?i
standart? EN 60745 noteiktajai proced?rai un var
tikt lietots instrumentu sal?dzin??anai.
Vibr?cijas l?menis main?s atkar?b? no elektroinstrumenta pielietojuma veida un daudzos
gad?jumos var p?rsniegt ?aj? pam?c?b? nor?d?to
v?rt?bu. Ja elektroinstruments tiek ilgsto?i lietots
k?d? noteikt? veid?, vibr?cijas rad?t? papildu slodze
nereti tiek nov?rt?ta p?r?k zemu.
Piez?me. Lai prec?zi izv?rt?tu vibr?cijas rad?to
papildu slodzi zin?mam darba laika posmam, j? em
v?r? ar? laiks, kad instruments ir izsl?gts vai ar?
darbojas, ta?u re?li netiek izmantots paredz?t?
darba veik?anai. Iev?rojot ?os faktorus, vibr?cijas
rad?t? papildu slodze, kas noteikta zin?mam darba
laika posmam, var b?t iev?rojami maz?ka.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Salik?ana
Papildrokturis
? Lietojiet elektroinstrumentu tikai tad, ja uz
t? ir uzst?d?ts papildrokturis 2.
Ieskr?v?jiet papildrokturi 2 p?rnesuma galvas v?tn?
8.
Latvie?u | 75
OBJ_BUCH-263-001.book Page 76 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Darbinstrumenta nomai a
? Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
apkalpo?anas izvelciet t? elektrokabe a
kontaktdak?u no barojo?? elektrot?kla
kontaktligzdas.
Darbinstrumenta tur?t?japtver? 4 var tie?i
iestiprin?t urbi ar Morzes MK2 tipa k?tu. Urbjiem ar
Morzes MK1 tipa k?tu j?lieto samazino?ais ieliktnis
10.
Sekojiet, lai uz urbja Morzes tipa k?ta un Morzes
tipa darbinstrumenta tur?t?ja konisk?s virsmas
neb?tu sm?rvielu.
Izmantojot zobaploces urbjpatronu 12,
elektroinstrument? iesp?jams iestiprin?t ar? urbjus
ar cilindrisku k?tu. ?im nol?kam ievietojiet
sal?gojo?o k?tu 11 darbinstrumenta tur?t?japtver?
4 un uzskr?v?jiet uz t? zobaploces urbjpatronu 12.
? Iestiprinot Morzes tipa darbinstrumenta
k?tu vai sal?gojo?o k?tu, nelietojiet p?r?k
lielu sp?ku. T? var saboj?t gan
darbinstrumenta tur?t?japtveri, gan ar? taj?
iestiprin?to darbinstrumentu.
Pirms iestiprin?t? darbinstrumenta iz em?anas
noskr?v?jiet papildrokturi 2.
Ievietojiet darbinstrumenta iz em?anai paredz?to
?li 9 atv?rum? 3 t?, lai t? noapa ot? puse b?tu
v?rsta spiedpl?ksnes 1 virzien?.
Ja ?lis 9 neiziet cauri darbv?rpstai, nedaudz
pagrieziet darbinstrumentu.
Paspiediet ?li 9 spiedpl?ksnes 1 virzien? un
iz emiet darbinstrumentu no tur?t?japtveres.
Lieto?ana
Uzs?kot lieto?anu
? Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu!
Spriegumam elektrot?kl? j?atbilst v?rt?bai,
kas nor?d?ta instrumenta mar ?juma
pl?ksn?t?. Elektroinstrumenti, kas paredz?ti
230 V spriegumam, var darboties ar? no
220 V elektrot?kla.
Meh?nisk? p?rnesumu p?rsl?g?ana
? P?rvietojiet p?rnesumu p?rsl?dz?ju 7 tikai
laik?, kad elektroinstruments atrodas miera
st?vokl?.
Ar p?rnesumu p?rsl?dz?ju 7 var izv?l?ties vienu no
2 darbv?rpstas grie?an?s ?truma diapazoniem
(?trumiem).
76 | Latvie?u
P?rnesums I
Nodro?ina nelielu grie?an?s ?trumu,
piem?rots darbam ar liela diametra
urbjiem.
P?rnesums II
Nodro?ina lielu grie?an?s ?trumu,
piem?rots darbam ar neliela diametra
urbjiem.
Ja p?rnesumu p?rsl?dz?ju 7 neizdodas p?rvietot
l?dz galam, nedaudz pagrieziet darbv?rpstu.
Iesl?g?ana un izsl?g?ana
Lai iesl?gtu elektroinstrumentu, nospiediet iesl?dz?ju 6 un turiet to nospiestu.
Lai fiks?tu nospiesto iesl?dz?ju
6 iesl?gt? st?vokl?, pab?diet
aug?up fiks??anas tausti u 5.
Lai izsl?gtu elektroinstrumentu, atlaidiet iesl?dz?ju
6 vai ar?, ja tas ir nostiprin?ts ar fiks??anas tausti a
5 pal?dz?bu, ?slaic?gi nospiediet un atlaidiet iesl?dz?ju 6.
Grie?an?s ?truma regul??ana (GBM 23-2 E)
Instrumenta grie?an?s ?trumu var regul?t bezpak?pju veid?, mainot spiedienu uz iesl?dz?ju 6.
Viegli nospie?ot iesl?dz?ju 6, darbv?rpsta s?k
griezties ar nelielu ?trumu. Palielinot spiedienu,
pieaug ar? grie?an?s ?trums.
Nor?d?jumi darbam
Lai nov?rstu urbja p?rkar?anu un iestr?g?anu
urbum?, lietojiet t? dzes??anai un e o?anai urbju
dzes??anas emulsiju vai met?lgrie?anas e u.
Veidojot urbumus, kuru diametrs p?rsniedz 10 mm,
vispirms izveidojiet neliela diametra vadotnes
urbumu. Tas urb?anas laik? auj samazin?t
spiedienu uz urbi un elektroinstrumenta slodzi.
Met?la urb?anai izmantojiet tikai nevainojami asus
urbjus no ?trgriez?ja t?rauda
(HSS=Hochleistungs-Schnell-Schnitt-Stahl).
V?lamo darbinstrumentu kvalit?ti var nodro?in?t,
ieg?d?joties urbjus no Bosch papildpiederumu
kl?sta.
Ma??nskr?vsp?les, ko var ieg?d?ties k?
papildpiederumu, auj stingri nostiprin?t
apstr?d?jamo priek?metu. T? tiek nov?rsta
priek?meta pagrie?an?s darba laik?, kas var k ?t
par c?loni negad?jumam.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 77 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Apkalpo?ana un apkope
Apkalpo?ana un t?r??ana
? Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
apkalpo?anas izvelciet t? elektrokabe a
kontaktdak?u no barojo?? elektrot?kla
kontaktligzdas.
? Lai nodro?in?tu instrumenta ilgsto?u un
nevainojamu darb?bu, uzturiet t?ru t?
korpusu un ventil?cijas atveres.
Ja, neraugoties uz augsto izgatavo?anas kvalit?ti
un r?p?go p?cra?o?anas p?rbaudi, elektroinstruments tom?r saboj?jas, tas nog?d?jams remontam
firmas Bosch pilnvarot? elektroinstrumentu
remontu darbn?c?.
Pieprasot konsult?cijas un pas?tot rezerves da as,
noteikti pazi ojiet 10 z?mju izstr?d?juma numuru,
kas atrodams uz elektroinstrumenta mar ?juma
pl?ksn?tes.
Atbr?vo?an?s no nolietotajiem
izstr?d?jumiem
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un
iesai ojuma materi?li j?nodod otrreiz?jai p?rstr?dei
apk?rt?jai videi nekait?g? veid?.
Tikai ES valst?m
Neizmetiet nolietotos elektroinstrumentus sadz?ves atkritumu tvertn?!
Saska ? ar Eiropas Savien?bas direkt?vu 2002/96/ES par nolietotaj?m
elektriskaj?m un elektroniskaj?m
ier?c?m un ??s direkt?vas atspogu ojumiem nacion?laj? likumdo?an?, lieto?anai neder?gie elektroinstrumenti j?sav?c, j?izjauc un j?nodod
otrreiz?jai p?rstr?dei apk?rt?jai videi nekait?g?
veid?.
Ties?bas uz izmai ?m tiek saglab?tas.
Apkalpo?ana un konsult?cijas
klientiem
Kopsalikuma att?li un inform?cija par rezerves
da ?m ir atrodama datort?kla vietn?:
www.bosch-pt.com
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas iel? 120 S
LV-1021 R?ga
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 371 7 14 62 62
Telefakss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 371 7 14 62 63
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Latvie?u | 77
OBJ_BUCH-263-001.book Page 78 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Bendrosios darbo su
elektriniais ?rankiais saugos
nuorodos
taip, kad jo neveikt? kar?tis, jis
nei?sitept? alyva ir jo nepa?eist? a?trios
detal?s ar judan?ios prietaiso dalys.
Pa?eisti arba susipyn? laidai gali tapti
elektros sm?gio prie?astimi.
Perskaitykite visas ?ias saugos
nuorodas ir reikalavimus. Jei
nepaisysite ?emiau pateikt? saugos nuorod? ir
reikalavim?, gali trenkti elektros sm?gis, kilti
gaisras ir/arba galite sunkiai susi?aloti arba su?aloti
kitus asmenis.
e) Jei su elektriniu ?rankiu dirbate lauke,
naudokite tik tokius ilginamuosius laidus,
kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant
lauko darbams pritaikytus ilginamuosius
laidus, suma??ja elektros sm?gio pavojus.
I?saugokite ?ias saugos nuorodas ir
reikalavimus, kad ir ateityje gal?tum?te jais
pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste vartojama s?voka
?Elektrinis ?rankis? apib?dina ?rankius, maitinamus
i? elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir
akumuliatorinius ?rankius (be maitinimo laido).
1) Darbo vietos saugumas
a) Darbo vieta turi b?ti ?vari ir gerai
ap?viesta. Netvarkinga arba blogai
ap?viesta darbo vieta gali tapti nelaiming?
atsitikim? prie?astimi.
b) Nedirbkite su elektriniu ?rankiu aplinkoje,
kurioje yra degi? skys?i?, duj? ar dulki?.
Elektriniai ?rankiai gali kibirk??iuoti, o nuo
kibirk??i? dulk?s arba susikaup? garai gali
u?sidegti.
c) Dirbdami su elektriniu ?rankiu neleiskite
?alia b?ti ?i?rovams, vaikams ir lankytojams. Nukreip? d?mes? ? kitus asmenis galite
nebesuvaldyti prietaiso.
2) Elektrosauga
a) Elektrinio ?rankio maitinimo laido ki?tukas turi atitikti tinklo ki?tukinio lizdo tip?.
Ki?tuko jokiu b?du negalima modifikuoti.
Nenaudokite joki? ki?tuko adapteri? su
??emintais elektriniais ?rankiais. Original?s ki?tukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo
ki?tukiniam lizdui, suma?ina elektros sm?gio
pavoj?.
b) Saugokit?s, kad neprisiliestum?te prie
??emint? pavir?i?, pvz., vamzd?i?, ?ildytuv?, virykli? ar ?aldytuv?. Kai J?s? k?nas
yra ??emintas, padid?ja elektros sm?gio
rizika.
c) Saugokite prietais? nuo lietaus ir
dr?gm?s. Jei ? elektrin? ?rank? patenka
vandens, padid?ja elektros sm?gio rizika.
d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal
paskirt?, t. y. nene?kite elektrinio prietaiso pa?m? u? laido, nekabinkite ant laido,
netraukite u? jo, jei norite i? ki?tukinio
lizdo i?traukti ki?tuk?. Laid? patieskite
78 | Lietuvi?kai
f) Jei su elektriniu ?rankiu nei?vengiamai
reikia dirbti dr?gnoje aplinkoje,
naudokite nuot?kio srov?s saugikl?.
Dirbant su nuot?kio srov?s saugikliu
suma??ja elektros sm?gio pavojus.
3) ?moni? sauga
a) B?kite atid?s, sutelkite d?mes? ? tai,
k? J?s darote ir, dirbdami su elektriniu
?rankiu, vadovaukit?s sveiku protu.
Nedirbkite su elektriniu ?rankiu, jei esate
pavarg? arba vartojote narkotik?,
alkoholio ar medikament?. Akimirksnio
neatidumas dirbant su elektriniu ?rankiu gali
tapti rimt? su?alojim? prie?astimi.
b) Visada dirbkite su asmens apsaugos
priemon?mis ir apsauginiais akiniais.
Naudojant asmens apsaugos priemones,
pvz., respiratori? ar apsaugin? kauk?, neslystan?ius batus, apsaugin? ?alm?, klausos
apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojam? elektrin?
?rank?, suma??ja rizika susi?eisti.
c) Saugokit?s, kad ne?jungtum?te prietaiso
atsitiktinai. Prie? prijungdami elektrin?
?rank? prie elektros tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prie? pakeldami ar ne?dami
?sitikinkite, kad jis yra i?jungtas. Jeigu
ne?dami elektrin? ?rank? pir?t? laikysite ant
jungiklio arba prietais? ?jungsite ? elektros
tinkl?, kai jungiklis yra ?jungtas, gali ?vykti
nelaimingas atsitikimas.
d) Prie? ?jungdami elektrin? ?rank?
pa?alinkite reguliavimo ?rankius arba
ver?linius raktus. Prietaiso besisukan?ioje
dalyje esantis ?rankis ar raktas gali su?aloti.
e) Stenkit?s, kad k?nas visada b?t?
normalioje pad?tyje. Dirbdami stov?kite
saugiai ir visada i?laikykite pusiausvyr?.
Tvirtai stov?dami ir gerai i?laikydami pusiausvyr? gal?site geriau kontroliuoti elektrin?
?rank? netik?tose situacijose.
f) D?v?kite tinkam? aprang?. Ned?v?kite
pla?i? drabu?i? ir papuo?al?. Saugokite
plaukus, drabu?ius ir pir?tines nuo
besisukan?i? prietaiso dali?. Laisvus
drabu?ius, papuo?alus bei ilgus plaukus gali
?traukti besisukan?ios dalys.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 79 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
g) Jei yra numatyta galimyb? prijungti
dulki? nusiurbimo ar surinkimo ?renginius, visada ?sitikinkite, ar jie yra prijungti
ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulki?
nusiurbimo ?renginius suma??ja kenksmingas dulki? poveikis.
4) R?pestinga elektrini? ?ranki? prie?i?ra ir
naudojimas
a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite J?s?
darbui tinkam? elektrin? ?rank?. Su tinkamu
elektriniu ?rankiu J?s dirbsite geriau ir
saugiau, jei nevir?ysite nurodyto galingumo.
b) Nenaudokite elektrinio ?rankio su
sugedusiu jungikliu. Elektrinis ?rankis, kurio
nebegalima ?jungti ar i?jungti, yra pavojingas
ir j? reikia remontuoti.
c) Prie? reguliuodami prietais?, keisdami
darbo ?rankius ar prie? valydami prietais?, i? elektros tinklo lizdo i?traukite
ki?tuk? ir/arba i?imkite akumuliatori?. ?i
atsargumo priemon? apsaugos jus nuo
netik?to elektrinio ?rankio ?sijungimo.
d) Nenaudojam? prietais? sand?liuokite
vaikams ir nemokantiems juo naudotis
asmenims neprieinamoje vietoje.
Elektriniai ?rankiai yra pavojingi, kai juos
naudoja nepatyr? asmenys.
e) R?pestingai pri?i?r?kite elektrin? ?rank?.
Patikrinkite, ar besisukan?ios prietaiso
dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa,
ar n?ra sul??usi? ar pa?eist? dali?, kurios
trikdyt? elektrinio ?rankio veikim?. Prie?
v?l naudojant prietais?, pa?eistos prietaiso dalys turi b?ti sutaisytos. Daugelio
nelaiming? atsitikim? prie?astis yra blogai
pri?i?rimi elektriniai ?rankiai.
f) Pjovimo ?rankiai turi b?ti a?tr?s ir ?var?s.
R?pestingai pri?i?r?ti pjovimo ?rankiai su
a?triomis pjaunamosiomis briaunomis
ma?iau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
g) Elektrin? ?rank?, papildom? ?rang?, darbo
?rankius ir t.t. naudokite taip, kaip
nurodyta ?ioje instrukcijoje, ir atsi?velkite ? darbo s?lygas ir atliekam? darb?.
Naudojant elektrinius ?rankius ne pagal
paskirt?, gali susidaryti pavojingos situacijos.
5) Aptarnavimas
a) Elektrin? ?rank? turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias
atsargines dalis. Taip galima garantuoti,
jog prietaisas i?liks saugus naudoti.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Saugos nuorodos dirbantiems su ?iuo prietaisu
? B?tina naudoti kartu su elektriniu ?rankiu
tiekiamas pagalbines rankenas. Jei
prietaisas tampa nevaldomas, gali kilti pavojus
susi?eisti.
? Naudodami tam skirtus paie?kos prietaisus,
patikrinkite, ar gr??imo vietoje n?ra
pasl?pt? komunalini? tinkl? vamzdyn?, arba
pasikvieskite ? pagalb? vietinius
komunalini? paslaug? teik?jus. Kontaktas su
elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros
sm?gio pavoj?. Pa?eidus dujotiekio vamzd?, gali
?vykti sprogimas. Pa?eidus vandentiekio vamzd?
galima pridaryti daugyb? nuostoli?.
? Jei darbo ?rankis ?stringa, tuojau pat
i?junkite prietais?. B?kite pasireng?
dideliam reakcijos momentui, kuris gali
sukelti atgalin? sm?g?. Darbo ?rankis gali
?strigti, jei:
? prietaisas yra pernelyg apkraunamas arba
? jis yra perkreipiamas apdirbamame ruo?inyje.
? Jei yra tikimyb?, jog dirbant ?rankis gali kliudyti pasl?pt? laid?, prietais? laikykite tik u?
izoliuot? ranken?. D?l kontakto su laidininku,
kuriuo teka el. srov?, prietaiso metalin?se
dalyse gali atsirasti ?tampa ir sukelti elektros
sm?gio pavoj?.
? Darbo metu prietais? visuomet b?tina laikyti
abiem rankom ir patikimai stov?ti. Elektrinis
?rankis yra saugiau valdomas, kai laikomas
dviem rankomis.
? ?tvirtinkite ruo?in?. Ver?imo ?ranga arba
ma?ininiais spaustuvais ?tvirtintas ruo?inys yra
u?fiksuojamas ?ymiai patikimiau nei laikant
ruo?in? ranka.
? Draud?iama apdirbti med?iagas, kuri?
sud?tyje yra asbesto. Asbestas pasi?ymi v???
sukelian?iu poveikiu.
? Naudokite tinkamas apsaugos priemones,
jei dirbant gali susidaryti pavojingos
sveikatai, greitai u?siliepsnojan?ios arba
sprogios dulk?s. Pvz., kai kuri? med?iag?
dulk?s gali sukelti v???, tod?l yra b?tina dirbti su
apsauginiu respiratoriumi ir naudoti tinkam?
i?orinio nusiurbimo ?rengin?, jei yra numatyta
galimyb? j? prijungti prie ?rankio.
? Visuomet valykite darbo viet?. Med?iag?
mi?iniai yra ypa? pavojingi. Spalvot?j? metal?
dulk?s gali u?sidegti arba sprogti.
? Prie? pad?dami prietais? b?tinai j? i?junkite
ir palaukite, kol jo besisukan?ios dalys
visi?kai sustos. Darbo ?rankis gali u?strigti,
tuomet kyla pavojus nesuvaldyti prietaiso.
Lietuvi?kai | 79
OBJ_BUCH-263-001.book Page 80 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
? Niekuomet nedirbkite su prietaisu, jeigu
maitinimo laidas yra pa?eistas. Jeigu darbo
metu bus pa?eistas ar nutr?ks maitinimo
laidas, jo nelieskite, bet tuojau pat
i?traukite ki?tuk? i? elektros tinklo lizdo.
Pa?eisti laidai padidina elektros sm?gio rizik?.
Funkcij? apra?ymas
Perskaitykite visas ?ias saugos
nuorodas ir reikalavimus. Jei
nepaisysite ?emiau pateikt? saugos
nuorod? ir reikalavim?, gali trenkti
elektros sm?gis, kilti gaisras ir/arba
galite sunkiai susi?aloti arba su?aloti
kitus asmenis.
Atverskite lap? su prietaiso schema ir, skaitydami
instrukcij?, palikite ?? lap? atverst?.
Prietaiso paskirtis
Pavaizduoti prietaiso elementai
Numeriais pa?ym?tus prietaiso elementus rasite
?ios instrukcijos puslapiuose pateiktuose
paveiksl?liuose.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pasukamoji prispaudimo plok?tel?
Papildoma rankena
I?st?mimo plei?to anga
?ranki? ?tvaras
?jungimo-i?jungimo jungiklio fiksatorius
?jungimo-i?jungimo jungiklis
Grei?i? perjungiklis
Sriegis papildomai rankenai
I?st?mimo plei?tas
Redukcin? mova*
Konusinis strypelis*
Vainikinis griebtuvas*
*Pavaizduoti ar apra?yti priedai ? standartin?
komplekt? ne?eina.
Elektrinis prietaisas skirtas gr??ti medien?, metal?,
keramik? ir plastmas?.
Techniniai duomenys
Gr??imo ma?ina
Gaminio numeris
Nominali naudojamoji galia
Atiduodamoji galia
Tu??iosios eigos s?ki? skai?ius
? 1-uoju grei?iu
? 2-uoju grei?iu
Nominalus s?ki? skai?ius
? 1-uoju grei?iu
? 2-uoju grei?iu
Nominalus sukimo momentas (1-uoju/2-uoju
grei?iu)
maks. gr??inio ? (1-uoju/2-uoju grei?iu)
? Plienas
? Medienoje
? Aliuminyje
?ranki? ?tvaras
Svoris pagal ?EPTA-Procedure 01/2003?
Apsaugos klas?
W
W
GBM 23-2
PROFESSIONAL
0 601 121 1..
1150
670
GBM 23-2 E
PROFESSIONAL
0 601 121 6..
1150
670
min-1
min-1
400
920
0?400
0?920
min-1
min-1
280
640
0?280
0?640
Nm
23/10
23/10
mm
mm
mm
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,6
/II
23/13
50/35
28/18
MK 2? DIN 228
4,8
/II
kg
Pateikti duomenys galioja tuo atveju, kai nominali ?tampa [U] yra lygi 230/240 V. Esant ma?esnei ?tampai, o taip pat
priklausomai nuo ?rankio modifikacijos ?ie duomenys gali skirtis nuo auk??iau pateikt?j?.
Atkreipkite d?mes? ? J?s? prietaiso gaminio numer?, nes kai kuri? prietais? modeli? pavadinimai gali skirtis.
80 | Lietuvi?kai
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 81 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Informacija apie triuk?m? ir vibracij?
?ranki? keitimas
Matavim? duomenys gauti pagal EN 60745.
? Prie? atliekant bet kokius prietaiso aptarnavimo, reguliavimo ar prie?i?ros darbus
reikia i?traukti ki?tuk? i? elektros tinklo
lizdo.
Pagal A skal? i?matuotas prietaiso triuk?mo lygis
tipiniu atveju siekia: garso sl?gio lygis 86 dB(A);
garso galios lygis 97 dB(A). Paklaida K=3 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemon?mis!
Vibracijos bendroji vert? (trij? kryp?i? atstojamasis
vektorius) nustatyta pagal EN 60745:
Metalo gr??imas: vibracijos emisijos vert?
ah = 2,5 m/s2, paklaida K = 1,0 m/s2.
?ioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis yra i?matuotas taikant
EN 60745 normoje nurodyt? matavimo metodik? ir
gali b?ti naudojamas lyginant prietaisus.
Vibracijos lygis priklausomai nuo elektrinio prietaiso naudojimo pob?d?io gali kisti ir kai kuriais
atvejais gali b?ti didesnis u? ?ioje instrukcijoje
nurodyt? vert?. Jei prietaisas reguliariai
naudojamas tokiu b?du, vibracijos poveikis gali b?ti
nepakankamai ?vertinamas.
Nuoroda: norint tiksliai ?vertinti vibracijos poveik?
per tam tikr? darbo laik?, reikia atsi?velgti ir ? laik?,
per kur? prietaisas buvo i?jungtas arba, nors ir
veik?, bet nebuvo naudojamas. Tai ?vertinus,
vibracijos doz? per vis? darbo laik? gali b?ti gerokai
ma?esn?.
? ?ranki? ?tvar? 4 gr??tus su tvirtinamuoju k?giu MK2
galima ?statyti tiesiogiai. Gr??tams su tvirtinamuoju
k?giu MK1 naudokite redukcin? mov? 10.
Steb?kite, kad ant tvirtinamojo k?gio ir ?tvaro
neb?t? tepalo.
Gr??tams su cilindriniu kotu skirtas vainikinis
griebtuvas 12. Tuo tikslu ?statykite konusin? strypel?
11 ? ?ranki? ?tvar? 4 ir tvirtai u?sukite vainikin?
griebtuv? 12.
? ?statydami tvirtinam?j? k?g? arba konusin?
strypel? nenaudokite j?gos. Prie?ingu atveju
galite pa?eisti ?ranki? ?tvar? ir ?statyt? ?rank?.
Prie? i?imdami ?statyt? ?rank?, nusukite papildom?
ranken? 2.
?statykite i?st?mimo plei?t? 9 ? kiaurym? 3 taip, kad
u?apvalinta pus? b?t? nukreipta ? prispaudimo
plok?tel? 1.
Jei i?st?mimo plei?tas 9 kli?na u? pavaros suklio,
?iek tiek pasukite gr??t?.
Paspauskite i?st?mimo plei?t? 9 prispaudimo
plok?tel?s kryptimi 1 ir i?imkite gr??t? i? ?ranki?
?tvaro.
Kokyb?s atitikties deklaracija
Atsakingai parei?kiame, kad ?is gaminys atitinka
?iuos standartus ir normatyvinius dokumentus:
EN 60745 pagal Direktyv? 89/336/EEB, 98/37/EB
reikalavimus.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Str?tgen
Head of Product
Certification
26.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Naudojimas
Paruo?imas naudoti
? Atkreipkite d?mes? ? tinklo ?tamp?! Elektros
tinklo ?tampa turi atitikti prietaiso firmin?je
lentel?je nurodyt? ?tamp?. 230 V pa?ym?tus
prietaisus galima jungti ir ? 220 V ?tampos
elektros tinkl?.
Mechaninis grei?i? perjungimas
? Grei?i? perjungikl? 7 leid?iama naudoti tik
tuomet, kai prietaisas yra visi?kai sustoj?s.
Montavimas
Papildoma rankena
? Prietais? leid?iama naudoti tik su papildoma
rankena 2.
?sukite pagalbin? ranken? 2 ? srieg? 8, esant? ant
reduktoriaus galvut?s.
1 609 929 K62 ? 19.10.06
Grei?i? perjungikliu 7 galima pasirinkti 2 s?ki?
skai?iaus diapazonus.
I greitis:
Ma?o s?ki? skai?iaus diapazonas,
skirtas didelio skersmens
kiaurym?ms gr??ti.
II greitis:
Didelio s?ki? skai?iaus diapazonas,
skirtas ma?o skersmens kiaurym?ms
gr??ti.
Lietuvi?kai | 81
OBJ_BUCH-263-001.book Page 82 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Jei grei?i? perjungiklio 7 nepavyksta perstumti iki
atramos, ?iek tiek pasukite sukl? su ?statytu gr??tu.
?jungimas ir i?jungimas
Nor?dami ?jungti prietais?, nuspauskite ?jungimoi?jungimo jungikl? 6 ir laikykite j? nuspaust?.
Nor?dami u?fiksuoti paspaust?
?jungimo-i?jungimo jungikl? 6,
pastumkite fiksatori? 5 auk?tyn.
Nor?dami i?jungti prietais?, atleiskite ?jungimoi?jungimo jungikl? 6, o jei jis yra u?fiksuotas
fiksatoriumi 5, trumpam nuspauskite ir atleiskite
?jungimo-i?jungimo jungikl? 6.
S?ki? reguliavimas (GBM 23-2 E)
?jungto elektrinio prietaiso s?ki? skai?i? tolygiai
galite reguliuoti atitinkamai spausdami ?jungimoi?jungimo jungikl? 6.
Lengvai spaud?iant ?jungimo-i?jungimo jungikl? 6,
prietaisas veikia ma?ais s?kiais. Daugiau
nuspaudus jungikl?, s?kiai atitinkamai padid?ja.
Darbo patarimai
Au?inti ir tepti naudokite gr??imo emulsij? arba
pjovimo alyv?, kad i?vengtum?te gr??tuvo
perkaitimo arba u?strigimo.
Jei norite gr??ti > 10 mm skersmens kiaurym?,
prie? tai i?gr??kite ma?o skersmens kiaurym?. Taip
suma?insite spaudimo j?g? ir prietaisas bus
veikiamas ma?esne apkrova.
Gr??dami metal? naudokite tik nepriekai?tingai
i?gal?stus HSS gr??tus (HSS = didelio atsparumo
greitapj?vis plienas). Garantuotos kokyb?s gr??tus
rasite Bosch papildomos ?rangos programoje.
Spaustuvais, kurie tiekiami kaip papildoma ?ranga,
galima saugiai ?tvirtinti ruo?in?. Jie apsaugos ruo?in?
nuo pasisukimo ir galim? nelaiming? atsitikim?.
Jeigu prietaisas, nepaisant gamykloje atliekamo
kruop?taus gamybos ir kontrol?s proceso, vis d?lto
sugest?, jo remontas turi b?ti atliekamas ?galiotose
Bosch elektrini? ?ranki? remonto dirbtuv?se.
Ie?kant informacijos ir u?sakant atsargines dalis
b?tina nurodyti de?imt?enkl? gaminio u?sakymo
numer?.
Aptarnavimas ir klient?
konsultavimas
Detalius br??inius ir informacij? apie atsargines
dalis galite rasti interneto puslapyje:
www.bosch-pt.com
Lietuvos Respublika
UAB ?Elremta?
Bosch ?ranki? servisas
Neries kr. 16e
48402 Kaunas
? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 370 37 37 01 38
Faks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 370 37 35 01 08
Sunaikinimas
Prietaisas, papildoma ?ranga ir pakuot? yra pagaminti i? med?iag?, tinkan?i? antriniam perdirbimui,
ir v?liau privalo b?ti atitinkamai perdirbti.
Tik ES ?alims:
Nemeskite elektrini? ?ranki? ? buitini?
atliek? konteinerius!
Pagal ES direktyv? 2002/96/EB d?l
naudot? elektrini? ir elektronini?
prietais? atliek? utilizavimo ir pagal
vietinius ?alies ?statymus naudoti
nebetinkami elektriniai ?rankiai turi b?ti surenkami
atskirai ir gabenami ? antrini? ?aliav? tvarkymo
vietas, kur jie turi b?ti sunaikinami arba perdirbami
aplinkai nekenksmingu b?du.
Galimi pakeitimai.
Prie?i?ra ir servisas
Prie?i?ra ir valymas
? Prie? atliekant bet kokius prietaiso aptarnavimo, reguliavimo ar prie?i?ros darbus
reikia i?traukti ki?tuk? i? elektros tinklo
lizdo.
? Reguliariai valykite elektrin? ?rank? ir ventiliacines angas jo korpuse, tuomet gal?site
dirbti kokybi?kai ir saugiai.
82 | Lietuvi?kai
1 609 929 K62 ? 19.10.06
OBJ_BUCH-263-001.book Page 1 Thursday, October 19, 2006 12:43 PM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
www.bosch-pt.com
1 609 929 K62
(2006.10) O / 83
Bosch GBM 23-2 E
Описание
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Д т в
в
м
з
нии
Характеристики
з в
ии
Д т в
и
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
л т з з любым
д бным
б м
тзывы
ции и
ид и
Документ
Категория
Культура
Просмотров
260
Размер файла
3 363 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа