close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция для PBH 2100 SRE 06033A9321 Bosch

код для вставкиСкачать
?????????? ???
Bosch
PBH 2100 SRE 06033A9321
??????? ? ???????? ??????
8 800 775 98 98
? ??? ? ???
? ? ??? ???.
?? ? ?? . ? ? ?? ???
www.sotmarket.ru
? ?? ? ??? ? ???
?????, ?? ? ?
? ?
?
,
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 1 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
OEU
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
OEU
PBH
2100 RE | 2100 SRE | 2500 RE | 2500 SRE
1 619 P09 899 (2011.12) PS / 85 OEU
Instrukcja oryginalna
P?vodnн nбvod k pouћнvбnн
Pфvodnэ nбvod na pouћitie
Eredeti hasznбlati utasнtбs
Оригинальное руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
pl
cs
sk
hu
ru
ro
bg
sr
sl
hr
et
lv
lt
Instruc?iuni originale
Оригинална инструкция
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupдrane kasutusjuhend
Instrukcijas ori?in?lvalod?
Originali instrukcija
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 2 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
2|
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona
3
?esky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana
8
Slovensky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 13
Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 18
Русский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница 24
Українська. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Сторінка 30
Romвn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 35
Български . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница 40
Srpski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 46
Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 51
Hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 56
Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lehekьlg 61
Latvieљu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lappuse 65
Lietuviљkai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 71
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 3 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Polski | 3
Polski
Ogуlne przepisy bezpiecze?stwa dla
elektronarz?dzi
Nale?y przeczyta? wszystkie
wskazуwki i przepisy. B??dy w
przestrzeganiu poni?szych wskazуwek mog? spowodowa?
pora?enie pr?dem, po?ar i/lub ci??kie obra?enia cia?a.
Nale?y starannie przechowywa? wszystkie przepisy i
wskazуwki bezpiecze?stwa dla dalszego zastosowania.
U?yte w poni?szym tek?cie poj?cie „elektronarz?dzie“ odnosi
si? do elektronarz?dzi zasilanych energi? elektryczn? z sieci (z
przewodem zasilaj?cym) i do elektronarz?dzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilaj?cego).
Bezpiecze?stwo miejsca pracy
ў Stanowisko pracy nale?y utrzymywa? w czysto?ci i
dobrze o?wietlone. Nieporz?dek w miejscu pracy lub
nieo?wietlona przestrze? robocza mog? by? przyczyn?
wypadkуw.
ў Nie nale?y pracowa? tym elektronarz?dziem w
otoczeniu zagro?onym wybuchem, w ktуrym znajduj?
si? np. ?atwopalne ciecze, gazy lub py?y. Podczas pracy
elektronarz?dziem wytwarzaj? si? iskry, ktуre mog?
spowodowa? zap?on.
ў Podczas u?ytkowania urz?dzenia zwrуci? uwag? na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowa?y si? w bezpiecznej odleg?o?ci. Odwrуcenie uwagi mo?e
spowodowa? utrat? kontroli nad narz?dziem.
Bezpiecze?stwo elektryczne
ў Wtyczka elektronarz?dzia musi pasowa? do gniazda.
Nie wolno zmienia? wtyczki w jakikolwiek sposуb. Nie
wolno u?ywa? wtykуw adapterowych w przypadku
elektronarz?dzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienione wtyczki i pasuj?ce gniazda zmniejszaj?
ryzyko pora?enia pr?dem.
ў Nale?y unika? kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodуwki. Ryzyko pora?enia
pr?dem jest wi?ksze, gdy cia?o u?ytkownika jest uziemione.
ў Urz?dzenie nale?y zabezpieczy? przed deszczem i
wilgoci?. Przedostanie si? wody do elektronarz?dzia
podwy?sza ryzyko pora?enia pr?dem.
ў Nigdy nie nale?y u?ywa? przewodu do innych
czynno?ci. Nigdy nie nale?y nosi? elektronarz?dzia,
trzymaj?c je za przewуd, ani u?ywa? przewodu do
zawieszenia urz?dzenia; nie wolno te? wyci?ga? wtyczki z gniazdka poci?gaj?c za przewуd. Przewуd nale?y
chroni? przed wysokimi temperaturami, nale?y go trzyma? z dala od oleju, ostrych kraw?dzi lub ruchomych
cz??ci urz?dzenia. Uszkodzone lub spl?tane przewody
zwi?kszaj? ryzyko pora?enia pr?dem.
ў W przypadku pracy elektronarz?dziem pod go?ym
niebem, nale?y u?ywa? przewodu przed?u?aj?cego,
Bosch Power Tools
dostosowanego rуwnie? do zastosowa? zewn?trznych.
U?ycie w?a?ciwego przed?u?acza (dostosowanego do
pracy na zewn?trz) zmniejsza ryzyko pora?enia pr?dem.
ў Je?eli nie da si? unikn?? zastosowania
elektronarz?dzia w wilgotnym otoczeniu, nale?y u?y?
wy??cznika ochronnego rу?nicowo-pr?dowego.
Zastosowanie wy??cznika ochronnego rу?nicowo-pr?dowego zmniejsza ryzyko pora?enia pr?dem.
Bezpiecze?stwo osуb
ў Podczas pracy z elektronarz?dziem nale?y zachowa?
ostro?no??, ka?d? czynno?? wykonywa? uwa?nie i z
rozwag?. Nie nale?y u?ywa? elektronarz?dzia, gdy jest
si? zm?czonym lub b?d?c pod wp?ywem narkotykуw,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy u?yciu
elektronarz?dzia mo?e sta? si? przyczyn? powa?nych
urazуw cia?a.
ў Nale?y nosi? osobiste wyposa?enie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposa?enia
ochronnego – maski przeciwpy?owej, obuwia
z podeszwami przeciwpo?lizgowymi, kasku ochronnego
lub ?rodkуw ochrony s?uchu (w zale?no?ci od rodzaju i
zastosowania elektronarz?dzia) – zmniejsza ryzyko
obra?e? cia?a.
ў Nale?y unika? niezamierzonego uruchomienia
narz?dzia. Przed w?o?eniem wtyczki do gniazdka i/lub
pod??czeniem do akumulatora, a tak?e przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarz?dzia, nale?y
upewni? si?, ?e elektronarz?dzie jest wy??czone.
Trzymanie palca na wy??czniku podczas przenoszenia
elektronarz?dzia lub pod??czenie do pr?du w??czonego
narz?dzia, mo?e sta? si? przyczyn? wypadkуw.
ў Przed w??czeniem elektronarz?dzia, nale?y usun??
narz?dzia nastawcze lub klucze. Narz?dzie lub klucz,
znajduj?cy si? w ruchomych cz??ciach urz?dzenia mog?
doprowadzi? do obra?e? cia?a.
ў Nale?y unika? nienaturalnych pozycji przy pracy.
Nale?y dba? o stabiln? pozycj? przy pracy i zachowanie
rуwnowagi. W ten sposуb mo?liwa b?dzie lepsza kontrola
elektronarz?dzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
ў Nale?y nosi? odpowiednie ubranie. Nie nale?y nosi?
lu?nego ubrania ani bi?uterii. W?osy, ubranie i
r?kawice nale?y trzyma? z daleka od ruchomych
cz??ci. Lu?ne ubranie, bi?uteria lub d?ugie w?osy mog?
zosta? wci?gni?te przez ruchome cz??ci.
ў Je?eli istnieje mo?liwo?? zamontowania urz?dze?
odsysaj?cych i wychwytuj?cych py?, nale?y upewni?
si?, ?e s? one pod??czone i b?d? prawid?owo u?yte.
U?ycie urz?dzenia odsysaj?cego py? mo?e zmniejszy?
zagro?enie py?ami.
Prawid?owa obs?uga i eksploatacja elektronarz?dzi
ў Nie nale?y przeci??a? urz?dzenia. Do pracy u?ywa?
nale?y elektronarz?dzia, ktуre s? do tego
przewidziane. Odpowiednio dobranym
elektronarz?dziem pracuje si? w danym zakresie
wydajno?ci lepiej i bezpieczniej.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 4 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
4 | Polski
ў Nie nale?y u?ywa? elektronarz?dzia, ktуrego
w??cznik/wy??cznik jest uszkodzony. Elektronarz?dzie,
ktуrego nie mo?na w??czy? lub wy??czy? jest niebezpieczne i musi zosta? naprawione.
ў Przed regulacj? urz?dzenia, wymian? osprz?tu lub po
zaprzestaniu pracy narz?dziem, nale?y wyci?gn??
wtyczk? z gniazda i/lub usun?? akumulator. Ten ?rodek
ostro?no?ci zapobiega niezamierzonemu w??czeniu si?
elektronarz?dzia.
ў Nieu?ywane elektronarz?dzia nale?y przechowywa? w
miejscu niedost?pnym dla dzieci. Nie nale?y
udost?pnia? narz?dzia osobom, ktуre go nie znaj? lub
nie przeczyta?y niniejszych przepisуw. U?ywane przez
niedo?wiadczone osoby elektronarz?dzia s?
niebezpieczne.
ў Konieczna jest nale?yta konserwacja elektronarz?dzia.
Nale?y kontrolowa?, czy ruchome cz??ci urz?dzenia
dzia?aj? bez zarzutu i nie s? zablokowane, czy cz??ci nie
s? p?kni?te lub uszkodzone w taki sposуb, ktуry
mia?by wp?yw na prawid?owe dzia?anie
elektronarz?dzia. Uszkodzone cz??ci nale?y przed
u?yciem urz?dzenia odda? do naprawy. Wiele
wypadkуw spowodowanych jest przez niew?a?ciw?
konserwacj? elektronarz?dzi.
ў Nale?y stale dba? o ostro?? i czysto?? narz?dzi tn?cych.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia si? narz?dzia
tn?cego, je?eli jest ono starannie utrzymane. Zadbane
narz?dzia ?atwiej si? te? prowadzi.
ў Elektronarz?dzia, osprz?t, narz?dzia pomocnicze itd.
nale?y u?ywa? zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgl?dni? nale?y przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem u?ycie
elektronarz?dzia mo?e doprowadzi? do niebezpiecznych
sytuacji.
Serwis
ў Napraw? elektronarz?dzia nale?y zleci? jedynie
wykwalifikowanemu fachowcowi i przy u?yciu
oryginalnych cz??ci zamiennych. To gwarantuje, ?e
bezpiecze?stwo urz?dzenia zostanie zachowane.
Wskazуwki dotycz?ce
bezpiecze?stwa pracy z m?otami
ў Nale?y stosowa? ?rodki ochrony s?uchu. Wp?yw ha?asu
mo?e spowodowa? utrat? s?uchu.
ў Narz?dzia u?ywa? z dodatkowymi r?koje?ciami
dostarczonymi z narz?dziem. Utrata kontroli mo?e
spowodowa? osobiste obra?enia operatora.
ў Podczas wykonywania prac, przy ktуrych narz?dzie
robocze lub ?ruba mog?yby natrafi? na ukryte
przewody elektryczne lub na w?asny przewуd
zasilaj?cy, elektronarz?dzie nale?y trzyma? za
izolowane powierzchnie r?koje?ci. Kontakt z
przewodem sieci zasilaj?cej mo?e spowodowa?
przekazanie napi?cia na cz??ci metalowe urz?dzenia, co
mog?oby spowodowa? pora?enie pr?dem elektrycznym.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Dalsze wskazуwki bezpiecze?stwa i
pracy
ў Nale?y zwrуci? uwag? na napi?cie sieciowe! Napi?cie
?rуd?a pr?du musi zgadza? si? z danymi na tabliczce
znamionowej elektronarz?dzia. Urz?dzenia
przeznaczone do pracy pod napi?ciem 230/240 V
mo?na przy??cza? rуwnie? do sieci 220 V.
ў Nale?y u?ywa? odpowiednich przyrz?dуw
poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych
przewodуw zasilaj?cych, lub poprosi? o pomoc zak?ady
miejskie. Kontakt z przewodami znajduj?cymi si? pod
napi?ciem mo?e doprowadzi? do powstania po?aru
i pora?enia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu
gazowego mo?e doprowadzi? do wybuchu. Przebicie
przewodu wodoci?gowego powoduje szkody rzeczowe.
ў R?koje?? dodatkow? nale?y mocno doci?gn??.
Elektronarz?dzie nale?y podczas pracy przytrzymywa?
mocno dwoma r?kami, dbaj?c o stabiln? pozycj? pracy.
Prowadzenie elektronarz?dzia obur?cz sprzyja
bezpiecze?stwu pracy.
ў Nale?y zabezpieczy? obrabiany przedmiot.
Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urz?dzeniu
mocuj?cym lub imadle jest bezpieczniejsze ni? trzymanie
go w r?ku.
ў Do wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, ceramice i
tworzywach sztucznych, a tak?e do wkr?cania ?rub u?ywa
si? narz?dzi bez systemu SDS-plus (np. wiert?a
cylindryczne). Do osadzania tego rodzaju narz?dzi
potrzebny jest szybkomocuj?cy uchwyt wiertarski lub
uchwyt wiertarski z wie?cem z?batym.
ў Wymienny uchwyt wiertarski blokuje si? samoczynnie.
Sprawdzi? zaryglowanie, poci?gaj?c za uchwyt wiertarski.
ў Wk?adanie narz?dzia roboczego SDS-plus:
Zaryglowanie nale?y skontrolowa? przez poci?gni?cie
narz?dzia.
ў Uszkodzon? os?on? przeciwpy?ow? nale?y natychmiast
wymieni? na now?. Os?ona przeciwpy?owa w du?ym
stopniu zapobiega wnikaniu py?u powstaj?cego przy
wierceniu do uchwytu narz?dziowego podczas pracy
elektronarz?dzia. Montuj?c narz?dzie robocze, nale?y
zwrуci? uwag?, czy os?ona przeciwpy?owa nie jest
uszkodzona.
ў Py?y niektуrych materia?уw, na przyk?ad pow?ok
malarskich z zawarto?ci? o?owiu, niektуrych gatunkуw
drewna, minera?уw lub niektуrych rodzajуw metalu,
mog? stanowi? zagro?enie dla zdrowia, a tak?e
wywo?ywa? reakcje alergiczne, schorzenia drуg
oddechowych i/lub prowadzi? do zachorowa? na raka.
Materia?y, zawieraj?ce azbest mog? by? obrabiane jedynie
przez odpowiednio przeszkolony personel.
– W razie mo?liwo?ci nale?y stosowa? odsysanie py?u
dostosowane do rodzaju obrabianego materia?u.
– Nale?y zawsze dba? o dobr? wentylacj? stanowiska
pracy.
– Zaleca si? noszenie maski przeciwpy?owej z
poch?aniaczem klasy P2.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 5 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Polski | 5
Nale?y stosowa? si? do aktualnie obowi?zuj?cych w danym
kraju przepisуw, reguluj?cych zasady obchodzenia si? z
materia?ami przeznaczonymi do obrуbki.
ў Nale?y unika? gromadzenia si? py?u na stanowisku
pracy. Py?y mog? si? z ?atwo?ci? zapali?.
ў W razie zablokowania si? narz?dzia roboczego,
elektronarz?dzie nale?y natychmiast wy??czy?.
Zwolni? narz?dzie robocze.
ў Przed w??czeniem elektronarz?dzia nale?y upewni?
si?, czy narz?dzie robocze swobodnie si? obraca.
Podczas w??czania elektronarz?dzia z zablokowanym
narz?dziem roboczym powstaj? wysokie momenty
odwodz?ce.
ў Przed od?o?eniem elektronarz?dzia, nale?y poczeka?,
a? znajdzie si? ono w bezruchu. Narz?dzie robocze mo?e
si? zablokowa? i doprowadzi? do utraty kontroli nad
elektronarz?dziem.
Symbol
nast?pna czynno??
Zabronione czynno?ci
Bieg w prawo/w lewo
Wiercenie bez udaru
Wiercenie udarowe
Obrуbka przecinakiem
Symbole
?ruby
Nast?puj?ce symbole maj? istotne znaczenie podczas
czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Nale?y
zapami?ta? te symbole i ich znaczenia. W?a?ciwa
interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu
u?ytkowaniu elektronarz?dzia.
Symbol
Znaczenie
Kierunek reakcji
Vario-Lock
Uruchomienie
Znaczenie
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Wiertarka udarowa
zakres zaznaczony na szaro: R?koje??
(pokryta gum?)
Wy??czenie
Blokada w??cznika/wy??cznika
Odblokowanie w??cznika/wy??cznika
Niska pr?dko?? obrotowa/udarowa
Numer katalogowy
Wysoka pr?dko?? obrotowa/udarowa
Nale?y w ca?o?ci przeczyta? wskazуwki
bezpiecze?stwa i wszystkie instrukcje
System odsysania py?уw
Przed przyst?pieniem do jakichkolwiek
czynno?ci obs?ugowym przy
elektronarz?dziu, nale?y wyj?? wtyczk?
sieciow? z gniazda
Nale?y nosi? r?kawice ochronne
Uchwyt narz?dziowy
Chwyt narz?dzia roboczego nale?y
lekko nasmarowa?
Uchwyt wiertarski z wie?cem z?batym
Nale?y nosi? ?rodki ochrony s?uchu.
Nale?y nosi? okulary ochronne.
Kierunek ruchu
Bosch Power Tools
P1
E
n0
Ш
Moc znamionowa
Energia udaru zgodna z EPTAProcedure 05/2009
Pr?dko?? obrotowa bez obci??enia
?rednica otworu maks.
Beton
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 6 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
6 | Polski
Symbol
Znaczenie
Stal
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strцtgen
Engineering Director
PT/ESI
Drewno
LwA
LpA
ah
K
Ci??ar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01/2003
Klasa ochrony
Poziom nat??enia d?wi?ku
Poziom ci?nienia akustycznego
Warto?ci ??czne drga?
Niepewno??
Zakres dostawy
M?ot udarowy, r?koje?? dodatkowa i ogranicznik g??boko?ci.
Narz?dzia robocze i pozosta?y osprz?t ukazany na rysunkach
lub opisany w instrukcji u?ytkowania nie wchodzi w
standardowy zakres dostawy.
Kompletny asortyment osprz?tu mo?na znale?? w naszym
katalogu osprz?tu.
U?ycie zgodne z przeznaczeniem
Elektronarz?dzie jest przeznaczone do wiercenia udarowego
w betonie, cegle i kamieniu oraz do l?ejszych prac zwi?zanych
z d?utowaniem. Narz?dzie jest rуwnie? przystosowane do
wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, ceramice i
tworzywach sztucznych, a tak?e do wkr?cania.
Dane techniczne
Dane Techniczne produktu zebrane zosta?y w tabelce,
umieszczonej na stronie 77 niniejszej instrukcji eksploatacji.
Dane aktualne s? dla napi?cia znamionowego [U] 230 V. Przy
napi?ciach odbiegaj?cych od powy?szego i w przypadku
modeli specyficznych dla danego kraju dane te mog? si?
rу?ni?.
Nale?y zwraca? uwag? na numer katalogowy na tabliczce
znamionowej nabytego elektronarz?dzia. Nazwy handlowe
poszczegуlnych elektronarz?dzi mog? si? rу?ni?.
Deklaracja zgodno?ci
O?wiadczamy z pe?n? odpowiedzialno?ci?, ?e produkt,
przedstawiony w „Dane techniczne“, odpowiada
wymaganiom nast?puj?cych norm i dokumentуw
normatywnych: EN 60745 – zgodnie z wymaganiami
dyrektyw: 2011/65/UE, 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Informacja na temat ha?asu i wibracji
Warto?ci pomiarowe produktu zebrane zosta?y w tabelce,
umieszczonej na stronie 77 niniejszej instrukcji eksploatacji.
Warto?ci ??czne ha?asu i drga? (suma wektorowa z trzech
kierunkуw) oznaczone zosta?y zgodnie z EN 60745.
Podany w niniejszej instrukcji poziom drga? pomierzony
zosta? zgodnie z okre?lon? przez norm? EN 60745 procedur?
pomiarow? i mo?e zosta? u?yty do porуwnywania
elektronarz?dzi. Mo?na go te? u?y? do wst?pnej oceny
ekspozycji na drgania.
Podany poziom drga? jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowa? elektronarz?dzia. Je?eli
elektronarz?dzie u?yte zostanie do innych zastosowa? lub z
innymi narz?dziami roboczymi, a tak?e je?li nie b?dzie
wystarczaj?co konserwowane, poziom drga? mo?e odbiega?
od podanego. Podane powy?ej przyczyny mog? spowodowa?
podwy?szenie ekspozycji na drgania podczas ca?ego czasu
pracy.
Aby dok?adnie oceni? ekspozycj? na drgania, trzeba wzi??
pod uwag? tak?e okresy, gdy urz?dzenie jest wy??czone, lub
gdy jest wprawdzie w??czone, ale nie jest u?ywane do pracy.
W ten sposуb ??czna (obliczana na pe?ny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania mo?e okaza? si? znacznie ni?sza.
Nale?y wprowadzi? dodatkowe ?rodki bezpiecze?stwa,
maj?ce na celu ochron? operatora przed skutkami ekspozycji
na drgania, np.: konserwacja elektronarz?dzia i narz?dzi
roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury r?k,
ustalenie kolejno?ci operacji roboczych.
Monta? i praca
Poni?sza tabela ukazuje cele operacyjne dla monta?u i
zastosowania elektronarz?dzia. Wskazуwki dotycz?ce celуw
operacyjnych ukazane s? w podanym rysunku. Istniej? rу?ne
kombinacje wskazуwek – uzale?nione od rodzaju pracy.
Prosz? wzi?? pod uwag? wskazуwki bezpiecze?stwa.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 7 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Polski | 7
Planowane dzia?anie
Wk?adanie narz?dzia roboczego
SDS-plus
Rysunek Wzi?? pod uwag?
1
Strona
78
Wyjmowanie narz?dzia roboczego
SDS-plus
2
79
Wk?adanie uchwytu wiertarskiego z
wie?cem z?batym
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
Wybуr trybu pracy i kierunku
obrotуw
4
80–81
Zmiana pozycji d?uta (Vario-Lock)
5
81
Ustawianie r?koje?ci dodatkowej
6
81
Ustawianie g??boko?ci wiercenia X
7
82
Monta? przystawki odsysaj?cej
8
82
W??czanie/wy??czanie oraz
ustawianie pr?dko?ci obrotowej
9
83
Blokada w??cznika/wy??cznika
10
83
Odblokowanie
w??cznika/wy??cznika
11
83
Wybуr osprz?tu
–
84
X
Bosch Power Tools
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 8 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
8 | ?esky
Konserwacja i czyszczenie
ў Aby zapewni? bezpieczn? i wydajn? prac?,
elektronarz?dzie i szczeliny wentylacyjne nale?y
utrzymywa? w czysto?ci.
Je?eli konieczna oka?e si? wymiana przewodu
przy??czeniowego, nale?y zleci? j? firmie Bosch lub w
autoryzowanym przez firm? Bosch punkcie naprawy
elektronarz?dzi, co pozwoli unikn?? ryzyka zagro?enia
bezpiecze?stwa.
Obs?uga klienta oraz doradztwo
techniczne
Ze wszystkimi pytaniami, dotycz?cymi naprawy i konserwacji
nabytego produktu oraz dost?pu do cz??ci zamiennych
prosimy zwraca? si? do punktуw obs?ugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o cz??ciach zamiennych mo?na
znale?? pod adresem:
www.bosch-pt.com
Zespу? doradztwa technicznego firmy Bosch s?u?y pomoc? w
razie pyta? zwi?zanych z zakupem produktu, jego
zastosowaniem oraz regulacj? urz?dze? i osprz?tu.
Przy wszystkich zg?oszeniach oraz zamуwieniach cz??ci
zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru
katalogowego elektronarz?dzia zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarz?dzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: [email protected]
Infolinia Dzia?u Elektronarz?dzi: +48 (801) 100 900
(w cenie po??czenia lokalnego)
E-Mail: [email protected]
www.bosch.pl
Usuwanie odpadуw
Elektronarz?dzia, osprz?t i opakowanie nale?y podda?
utylizacji zgodnie z obowi?zuj?cymi zasadami ochrony
?rodowiska.
Nie wolno wyrzuca? elektronarz?dzi do odpadуw z
gospodarstwa domowego!
Tylko dla pa?stw nale??cych do UE:
Zgodnie z europejsk? wytyczn?
2002/96/WE o starych, zu?ytych
narz?dziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie
krajowym, wyeliminowane niezdatne do
u?ycia elektronarz?dzia nale?y zbiera?
osobno i doprowadzi? do ponownego u?ytkowania zgodnego z zasadami ochrony
?rodowiska.
Zastrzega si? prawo dokonywania zmian.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
?esky
Vљeobecnб varovnб upozorn?nн pro
elektronб?adн
VAROVБNН ?t?te vљechna varovnб upozorn?nн a
pokyny. Zanedbбnн p?i dodrћovбnн
varovnэch upozorn?nн a pokyn? mohou mнt za nбsledek zбsah
elektrickэm proudem, poћбr a/nebo t?ћkб poran?nн.
Vљechna varovnб upozorn?nн a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovnэch upozorn?nнch pouћitэ pojem „elektronб?adн“ se
vztahuje na elektronб?adн provozovanй na el. sнti (se sн?ovэm
kabelem) a na elektronб?adн provozovanй na akumulбtoru
(bez sн?ovйho kabelu).
Bezpe?nost pracovnнho mнsta
ў Udrћujte Vaљe pracovnн mнsto ?istй a dob?e osv?tlenй.
Nepo?бdek nebo neosv?tlenй pracovnн oblasti mohou vйst
k ъraz?m.
ў S elektronб?adнm nepracujte v prost?edн ohroћenйm
explozн, kde se nachбzejн ho?lavй kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronб?adн vytvб?н jiskry, kterй mohou prach
nebo pбry zapбlit.
ў D?ti a jinй osoby udrћujte p?i pouћitн elektronб?adн
daleko od Vaљeho pracovnнho mнsta. P?i rozptэlenн
m?ћete ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrickб bezpe?nost
ў P?ipojovacн zбstr?ka elektronб?adн musн lнcovat se
zбsuvkou. Zбstr?ka nesmн bэt ћбdnэm zp?sobem
upravena. Spole?n? s elektronб?adнm s ochrannэm
uzemn?nнm nepouћнvejte ћбdnй adaptйrovй zбstr?ky.
Neupravenй zбstr?ky a vhodnй zбsuvky sniћujн riziko
zбsahu elektrickэm proudem.
ў Zabra?te kontaktu t?la s uzemn?nэmi povrchy, jako
nap?. potrubн, topenн, sporбky a chladni?ky. Je-li Vaљe
t?lo uzemn?no, existuje zvэљenй riziko zбsahu elektrickэm
proudem.
ў Chra?te stroj p?ed deљt?m a vlhkem. Vniknutн vody do
elektronб?adн zvyљuje nebezpe?н zбsahu elektrickэm
proudem.
ў Dbejte na ъ?el kabelu, nepouћнvejte jej k noљenн ?i
zav?љenн elektronб?adн nebo k vytaћenн zбstr?ky ze
zбsuvky. Udrћujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrэch
hran nebo pohyblivэch dнl? stroje. Poљkozenй nebo
spletenй kabely zvyљujн riziko zбsahu elektrickэm
proudem.
ў Pokud pracujete s elektronб?adнm venku, pouћijte
pouze takovй prodluћovacн kabely, kterй jsou zp?sobilй
i pro venkovnн pouћitн. Pouћitн prodluћovacнho kabelu, jeћ
je vhodnэ pro pouћitн venku, sniћuje riziko zбsahu
elektrickэm proudem.
ў Pokud se nelze vyhnout provozu elektronб?adн ve
vlhkйm prost?edн, pouћijte proudovэ chrбni?. Nasazenн
proudovйho chrбni?e sniћuje riziko zбsahu elektrickэm
proudem.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 9 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
?esky | 9
Bezpe?nost osob
ў Bu?te pozornн, dбvejte pozor na to, co d?lбte a
p?istupujte k prбci s elektronб?adнm rozumn?.
Nepouћнvejte ћбdnй elektronб?adн pokud jste unaveni
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo lйk?. Moment
nepozornosti p?i pouћitн elektronб?adн m?ћe vйst k vбћnэm
poran?nнm.
ў Noste osobnн ochrannй pom?cky a vћdy ochrannй
brэle. Noљenн osobnнch ochrannэch pom?cek jako maska
proti prachu, bezpe?nostnн obuv s protiskluzovou podrбћkou, ochrannб p?ilba nebo sluchбtka, podle druhu
nasazenн elektronб?adн, sniћujн riziko poran?nн.
ў Zabra?te neъmyslnйmu uvedenн do provozu.
P?esv?d?te se, ћe je elektronб?adн vypnutй d?нve neћ jej
uchopнte, ponesete ?i p?ipojнte na zdroj proudu a/nebo
akumulбtor. Mбte-li p?i noљenн elektronб?adн prst na
spнna?i nebo pokud stroj p?ipojнte ke zdroji proudu
zapnutэ, pak to m?ћe vйst k ъraz?m.
ў Neћ elektronб?adн zapnete, odstra?te se?izovacн
nбstroje nebo љroubovбky. Nбstroj nebo klн?, kterэ se
nachбzн v otб?ivйm dнlu stroje, m?ћe vйst k poran?nн.
ў Vyvarujte se abnormбlnнho drћenн t?la. Zajist?te si
bezpe?nэ postoj a udrћujte vћdy rovnovбhu. Tнm m?ћete
elektronб?adн v neo?ekбvanэch situacнch lйpe kontrolovat.
ў Noste vhodnэ od?v. Nenoste ћбdnэ volnэ od?v nebo
љperky. Vlasy, od?v a rukavice udrћujte daleko od
pohybujнcнch se dнl?. Volnэ od?v, љperky nebo dlouhй
vlasy mohou bэt zachyceny pohybujнcнmi se dнly.
ў Lze-li namontovat odsбvacн ?i zachycujнcн p?нpravky,
p?esv?d?te se, ћe jsou p?ipojeny a sprбvn? pouћity.
Pouћitн odsбvбnн prachu m?ћe snнћit ohroћenн prachem.
Sv?domitй zachбzenн a pouћнvбnн elektronб?adн
ў Stroj nep?et?ћujte. Pro svou prбci pouћijte k tomu
ur?enй elektronб?adн. S vhodnэm elektronб?adнm budete
pracovat v udanй oblasti vэkonu lйpe a bezpe?n?ji.
ў Nepouћнvejte ћбdnй elektronб?adн, jehoћ spнna? je
vadnэ. Elektronб?adн, kterй nelze zapnout ?i vypnout je
nebezpe?nй a musн se opravit.
ў Neћ provedete se?нzenн stroje, vэm?nu dнl?
p?нsluљenstvн nebo stroj odloћнte, vytбhn?te zбstr?ku
ze zбsuvky a/nebo odstra?te akumulбtor. Toto
preventivnн opat?enн zabrбnн neъmyslnйmu zapnutн
elektronб?adн.
ў Uchovбvejte nepouћнvanй elektronб?adн mimo dosah
d?tн. Nenechte stroj pouћнvat osobбm, kterй se strojem
nejsou seznбmeny nebo ne?etly tyto pokyny.
Elektronб?adн je nebezpe?nй, je-li pouћнvбno nezkuљenэmi
osobami.
ў Pe?ujte o elektronб?adн sv?domit?. Zkontrolujte, zda
pohyblivй dнly stroje bezvadn? fungujн a nevzp?i?ujн se,
zda dнly nejsou zlomenй nebo poљkozenй tak, ћe je
omezena funkce elektronб?adн. Poљkozenй dнly nechte
p?ed nasazenнm stroje opravit. Mnoho ъraz? mб p?н?inu
ve љpatn? udrћovanйm elektronб?adн.
Bosch Power Tools
ў ?eznй nбstroje udrћujte ostrй a ?istй. Pe?liv?
oљet?ovanй ?eznй nбstroje s ostrэmi ?eznэmi hranami se
mйn? vzp?i?ujн a dajн se leh?eji vйst.
ў Pouћнvejte elektronб?adн, p?нsluљenstvн, nasazovacн
nбstroje apod. podle t?chto pokyn?. Respektujte
p?itom pracovnн podmнnky a provбd?nou ?innost.
Pouћitн elektronб?adн pro jinй neћ ur?ujнcн pouћitн m?ћe vйst
k nebezpe?nэm situacнm.
Servis
ў Nechte Vaљe elektronб?adн opravit pouze
kvalifikovanэm odbornэm personбlem a pouze s
originбlnнmi nбhradnнmi dнly. Tнm bude zajiљt?no, ћe
bezpe?nost stroje z?stane zachovбna.
Bezpe?nostnн upozorn?nн pro kladiva
ў Noste ochranu sluchu. P?sobenн hluku m?ћe zp?sobit
ztrбtu sluchu.
ў Pouћнvejte p?нdavnй rukojeti dodбvanй s
elektronб?adнm. Ztrбta kontroly m?ћe vйst ke zran?nнm.
ў Pokud provбdнte prбce, u kterэch m?ћe nasazenэ
nбstroj nebo љroub zasбhnout skrytб elektrickб vedenн
?i vlastnн sн?ovэ kabel, pak drћte stroj na izolovanэch
uchopovacнch plochбch. Kontakt s elektrickэm vedenнm
pod nap?tнm m?ћe p?ivйst nap?tн i na kovovй dнly stroje a
vйst k zбsahu elektrickэm proudem.
Dalљн bezpe?nostnн a pracovnн
upozorn?nн
ў Dbejte sн?ovйho nap?tн! Nap?tн zdroje proudu musн
souhlasit s ъdaji na typovйm љtнtku elektronб?adн.
Elektronб?adн ozna?enб 230/240 V lze provozovat i na
220 V.
ў Pouћijte vhodnб hledacн za?нzenн k vyhledбnн skrytэch
rozvodnэch vedenн nebo p?izv?te mнstnн
dodavatelskou spole?nost. Kontakt s elektrickэm
vedenнm m?ћe vйst k poћбru a elektrickйmu ъderu.
Poљkozenн plynovйho vedenн m?ћe vйst k explozi. Proniknutн do vodovodnнho potrubн zp?sobн v?cnй љkody.
ў P?нdavnou rukoje? pevn? utбhn?te, elektronб?adн p?i
prбci drћte pevn? ob?ma rukama a dbejte na bezpe?nэ
postoj. Elektronб?adн je ob?ma rukama spolehliv? vedeno.
ў Zajist?te obrobek. Obrobek pevn? uchycenэ upнnacнm
p?нpravkem nebo sv?rбkem je drћen bezpe?n?ji neћ Vaљн
rukou.
ў Pro vrtбnн bez p?нklepu do d?eva, kovu, keramiky a um?lй
hmoty a tйћ pro љroubovбnн se pouћнvajн nбstroje bez SDSplus (nap?. vrtбk s vбlcovou stopkou). Pro tyto nбstroje
pot?ebujete rychloupнnacн sklн?idlo resp. ozubenй
sklн?idlo.
ў Vэm?nnй sklн?idlo se automaticky zajistн. Zkontrolujte
zajiљt?nн zataћenнm za vэm?nnй sklн?idlo.
ў Nasazenн nбstroje SDS-plus: Zajiљt?nн prov??te tahem za
nбstroj.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 10 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
10 | ?esky
ў Poљkozenou protiprachovou krytku nechte ihned
vym?nit. Ochrannб protiprachovб krytka zabra?uje
dalekosбhlйmu vniknutн vrtacнho prachu do upnutн nбstroje
b?hem provozu. P?i nasazovбnн nбstroje dbejte na to, aby
ochrannб protiprachovб krytka nebyla poљkozenб.
ў Prach materiбl? jako jsou nбt?ry s obsahem olova,
n?kterй druhy d?eva, nerost? a kov? mohou bэt zdravн
љkodlivй a mohou vйst k alergickэm reakcнm,
onemocn?nнm dэchacнch cest a/nebo k rakovin?.
Materiбl s obsahem azbestu sm?jн opracovбvat jen
specialistй.
– Pokud moћno pouћнvejte pro danэ materiбl vhodnй
odsбvбnн prachu.
– Pe?ujte o dobrй v?trбnн pracovnнho prostoru.
– Je doporu?eno nosit ochrannou dэchacн masku s
t?нdou filtru P2.
Dbejte ve Vaљн zemi platnэch p?edpis? pro opracovбvanй
materiбly.
ў Vyvarujte se usazenin prachu na pracoviљti. Prach se
m?ћe lehce vznнtit.
ў Pokud se nasazovacн nбstroj zablokuje, vypn?te
elektronб?adн. Nasazovacн nбstroj uvoln?te.
ў P?ed zapnutнm elektronб?adн se p?esv?d?ete o volnй
pohyblivosti nasazovacнho nбstroje. P?i zapnutн se
zablokovanэm vrtacнm nбstrojem vznikajн vysokй reak?nн
momenty.
ў Neћ jej odloћнte, po?kejte aћ se elektronб?adн zastavн.
Nasazovacн nбstroj se m?ћe vzp?н?it a vйst ke ztrбt?
kontroly nad elektronб?adнm.
Vэznam
Noste ochrannй rukavice
Noste ochranu sluchu.
Noste ochrannй brэle
Sm?r pohybu
Sm?r reakce
Nбsledujнcн krok ?innosti
Zakбzanй po?нnбnн
Chod vpravo/vlevo
Vrtбnн bez p?нklepu
P?нklepovй vrtбnн
Sekбnн
Symboly
Nбsledujнcн symboly majн vэznam pro ?tenн a pochopenн
nбvodu k provozu. Zapamatujte si symboly a jejich vэznam.
Sprбvnб interpretace symbol? Vбm pom?ћe elektronб?adн
lйpe a bezpe?n?ji pouћнvat.
Symbol
Symbol
Vэznam
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Vrtacн kladivo
љed? ozna?enб oblast: rukoje?
(izolovanэ povrch rukojeti)
Objednacн ?нslo
Љrouby
Vario-Lock
Zapnutн
Vypnutн
Aretace spнna?e
Odjiљt?nн spнna?e
Malэ po?et otб?ek/ъder?
?t?te vљechna bezpe?nostnн
upozorn?nн a pokyny
Velkэ po?et otб?ek/ъder?
Odsбvбnн
P?ed kaћdou pracн na elektronб?adн
vytбhn?te sн?ovou zбstr?ku ze zбsuvky
Nбstrojovэ drћбk
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 11 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
?esky | 11
Symbol
Vэznam
Nбstr?nэ konec nбstroje lehce namaћte
Ozubenй sklн?idlo
P1
E
n0
Ш
Jmenovitэ p?нkon
Intenzita jednotlivэch ъder? podle
EPTA-Procedure 05/2009
Otб?ky naprбzdno
Vrtacн pr?m?r max.
Beton
Prohlбљenн o shod?
Prohlaљujeme v plnй naљн zodpov?dnosti, ћe v odstavci
„Technickб data“ popsanэ vэrobek je v souladu s
nбsledujнcнmi normami nebo normativnнmi dokumenty:
EN 60745 podle ustanovenн sm?rnic 2011/65/EU,
2004/108/ES, 2006/42/ES.
Technickб dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Engineering Director
Engineering
PT/ESI
Ocel
D?evo
LwA
LpA
ah
K
Hmotnost podle EPTA-Procedure
01/2003
T?нda ochrany
Hladina akustickйho vэkonu
Hladina akustickйho tlaku
Celkovб hodnota vibracн
Nep?esnost
Obsah dodбvky
Vrtacн kladivo, p?нdavnб rukoje? a hloubkovэ doraz.
Nasazovacн nбstroj a dalљн vyobrazenй nebo popsanй
p?нsluљenstvн nepat?н k standardnнmu obsahu dodбvky.
Kompletnн p?нsluљenstvн naleznete v naљem programu
p?нsluљenstvн.
Ur?enй pouћitн
Elektronб?adн je ur?eno k p?нklepovйmu vrtбnн do betonu,
cihel a kamene a tйћ pro lehkй sekacн prбce. Je rovn?ћ vhodnй
pro vrtбnн bez p?нklepu do d?eva, kovu, keramiky a um?lй
hmoty a tйћ ke љroubovбnн.
Technickб data
Technickб data vэrobku jsou uvedena v tabulce na stran? 77.
Ъdaje platн pro jmenovitй nap?tн [U] 230 V. U odliљnэch
nap?tн a podle zem? specifickэch provedenн se mohou tyto
ъdaje liљit.
Dbejte prosнm objednacнho ?нsla na typovйm љtнtku
Vaљeho elektronб?adн. Obchodnн ozna?enн jednotlivэch
elektronб?adн se mohou m?nit.
Bosch Power Tools
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Informace o hluku a vibracнch
Nam??enй hodnoty vэrobku jsou uvedeny v tabulce na
stran? 77.
Hodnoty hluku a celkovй hodnoty vibracн (vektorovэ sou?et t?н
os) zjiљt?ny podle EN 60745.
V t?chto pokynech uvedenб ъrove? vibracн byla zm??ena
podle m??нcнch metod normovanэch v EN 60745 a m?ћe bэt
pouћita pro vzбjemnй porovnбnн elektronб?adн. Hodн se i pro
p?edb?ћnэ odhad zatнћenн vibracemi.
Uvedenб ъrove? vibracн reprezentuje hlavnн pouћitн
elektronб?adн. Pokud ovљem bude elektronб?adн nasazeno pro
jinб pouћitн, s odliљnэmi nasazovacнmi nбstroji nebo s
nedostate?nou ъdrћbou, m?ћe se ъrove? vibracн liљit. To m?ћe
zatнћeni vibracemi po celou pracovnн dobu z?eteln? zvэљit.
Pro p?esnэ odhad zatнћenн vibracemi by m?ly bэt zohledn?ny
i doby, v nichћ je stroj vypnutэ nebo sice b?ћн, ale fakticky nenн
nasazen. To m?ћe zatнћeni vibracemi po celou pracovnн dobu
z?eteln? zredukovat.
Stanovte dodate?nб bezpe?nostnн opat?enн k ochran?
obsluhy p?ed ъ?inky vibracн jako nap?.: ъdrћba elektronб?adн a
nasazovacнch nбstroj?, udrћovбnн teplэch rukou, organizace
pracovnнch proces?.
Montбћ a provoz
Nбsledujнcн tabulka ukazuje cнle po?нnбnн pro montбћ a provoz
elektronб?adн. Pokyny pro cнl po?нnбnн jsou zobrazeny v
danйm obrбzku. Podle druhu pouћitн jsou zapot?ebн r?znй
kombinace pokyn?. Dbejte bezpe?nostnнch upozorn?nн.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 12 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
12 | ?esky
Cнl po?нnбnн
Nasazenн nбstroje SDS-plus
Obrбzek M?jte na z?eteli
1
Strana
78
Odejmutн nбstroje SDS-plus
2
79
Nasazenн ozubenйho sklн?idla
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
Volba druhu provozu a sm?ru
otб?enн
4
80–81
Zm?na polohy sekб?e (Vario-Lock)
5
81
Nato?enн p?нdavnй rukojeti
6
81
Nastavenн hloubky vrtбnн X
7
82
Montбћ odsбvбnн (Saugfix)
8
82
Zapnutн/vypnutн a nastavenн po?tu
otб?ek
9
83
Aretace spнna?e
10
83
Odjiљt?nн spнna?e
11
83
Volba p?нsluљenstvн
–
84
X
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 13 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Slovensky | 13
Ъdrћba a ?iљt?nн
ў Udrћujte elektronб?adн a v?tracн otvory ?istй, abyste
pracovali dob?e a bezpe?n?.
Je-li nutnй nahrazenн p?нvodnнho kabelu, pak to nechte kv?li
zamezenн ohroћenн bezpe?nosti provйst firmou Bosch nebo
autorizovanэm servisem pro elektronб?adн Bosch.
Zбkaznickб a poradenskб sluћba
Zбkaznickб sluћba zodpovн Vaљe dotazy k oprav? a ъdrћb?
Vaљeho vэrobku a tйћ k nбhradnнm dнl?m. Technickй vэkresy a
informace k nбhradnнm dнl?m naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tэm poradenskй sluћby Bosch Vбm rбd pom?ћe p?i otбzkбch
ke koupi, pouћнvбnн a nastavenн vэrobk? a p?нsluљenstvн.
P?i vљech dotazech a objednбvkбch nбhradnнch dнl? nezbytn?
prosнm uvбd?jte 10-mнstnй objednacн ?нslo podle typovйho
љtнtku elektronб?adн.
Czech Republic
Robert Bosch odbytovб s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vбpence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: +420 (519) 305 700
Fax: +420 (519) 305 705
E-Mail: [email protected]
www.bosch.cz
Zpracovбnн odpad?
Elektronб?adн, p?нsluљenstvн a obaly by m?ly bэt dodбny k
op?tovnйmu zhodnocenн nepoљkozujнcнmu ћivotnн prost?edн.
Neodhazujte elektronб?adн do domovnнho odpadu!
Pouze pro zem? EU:
Podle evropskй sm?rnice 2002/96/ES o
starэch elektrickэch a elektronickэch
za?нzenнch a jejнm prosazenн v nбrodnнch
zбkonech musejн bэt uћ neupot?ebitelnб
elektronб?adн rozebranб shromбћd?na a
dodбna k op?tovnйmu zhodnocenн
nepoљkozujнcнmu ћivotnн prost?edн.
Zm?ny vyhrazeny.
Slovensky
Vљeobecnй vэstraћnй upozornenia a
bezpe?nostnй pokyny
POZOR Pre?нtajte si vљetky Vэstraћnй
upozornenia a bezpe?nostnй pokyny.
Zanedbanie dodrћiavania Vэstraћnэch upozornenн a pokynov
uvedenэch v nasledujъcom texte mфћe ma? za nбsledok zбsah
elektrickэm prъdom, spфsobi? poћiar a/alebo ?aћkй
poranenie.
Bosch Power Tools
Tieto Vэstraћnй upozornenia a bezpe?nostnй pokyny
starostlivo uschovajte na budъce pouћitie.
Pojem „ru?nй elektrickй nбradie“ pouћнvanэ v nasledujъcom
texte sa vz?ahuje na ru?nй elektrickй nбradie napбjanй zo
siete (s prнvodnou љnъrou) a na ru?nй elektrickй nбradie
napбjanй akumulбtorovou batйriou (bez prнvodnej љnъry).
Bezpe?nos? na pracovisku
ў Pracovisko vћdy udrћiavajte ?istй a dobre osvetlenй.
Neporiadok a neosvetlenй priestory pracoviska mфћu ma?
za nбsledok pracovnй ъrazy.
ў Tэmto nбradнm nepracujte v prostredн ohrozenom
vэbuchom, v ktorom sa nachбdzajъ hor?avй kvapaliny,
plyny alebo hor?avэ prach. Ru?nй elektrickй nбradie
vytvбra iskry, ktorй by mohli prach alebo pary zapбli?.
ў Nedovo?te de?om a inэm nepovolanэm osobбm, aby sa
po?as pouћнvania ru?nйho elektrickйho nбradia
zdrћiavali v blнzkosti pracoviska. Pri odpъtanн pozornosti
zo strany inej osoby mфћete strati? kontrolu nad nбradнm.
Elektrickб bezpe?nos?
ў Zбstr?ka prнvodnej љnъry ru?nйho elektrickйho nбradia
musн pasova? do pouћitej zбsuvky. Zбstr?ku v ћiadnom
prнpade nijako neme?te. S uzemnenэm elektrickэm
nбradнm nepouћнvajte ani ћiadne zбstr?kovй adaptйry.
Nezmenenй zбstr?ky a vhodnй zбsuvky zniћujъ riziko
zбsahu elektrickэm prъdom.
ў Vyhэbajte sa telesnйmu kontaktu s uzemnenэmi
povrchovэmi plochami, ako sъ napr. rъry, vykurovacie
telesб, sporбky a chladni?ky. Keby by bolo Vaљe telo
uzemnenй, hrozн zvэљenй riziko zбsahu elektrickэm
prъdom.
ў Chrб?te elektrickй nбradie pred ъ?inkami daћ?a a
vlhkosti. Vniknutie vody do ru?nйho elektrickйho nбradia
zvyљuje riziko zбsahu elektrickэm prъdom.
ў Nepouћнvajte prнvodnъ љnъru mimo ur?enэ ъ?el na
nosenie ru?nйho elektrickйho nбradia, ani na jeho
zavesenie a zбstr?ku nevyberajte zo zбsuvky ?ahanнm
za prнvodnъ љnъru. Zabezpe?te, aby sa sie?ovб љnъra
nedostala do blнzkosti horъceho telesa, ani do kontaktu
s olejom, s ostrэmi hranami alebo pohybujъcimi sa sъ?iastkami ru?nйho elektrickйho nбradia. Poљkodenй
alebo zauzlenй prнvodnй љnъry zvyљujъ riziko zбsahu
elektrickэm prъdom.
ў Ke? pracujete s ru?nэm elektrickэm nбradнm vonku,
pouћнvajte len takй predlћovacie kбble, ktorй sъ
schvбlenй aj na pouћнvanie vo vonkajљнch priestoroch.
Pouћitie predlћovacieho kбbla, ktorэ je vhodnэ na
pouћнvanie vo vonkajљom prostredн, zniћuje riziko zбsahu
elektrickэm prъdom.
ў Ak sa nedб vyhnъ? pouћitiu ru?nйho elektrickйho
nбradia vo vlhkom prostredн, pouћite ochrannэ spнna?
pri poruchovэch prъdoch. Pouћitie ochrannйho spнna?a
pri poruchovэch prъdoch zniћuje riziko zбsahu elektrickэm
prъdom.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 14 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
14 | Slovensky
Bezpe?nos? osфb
ў Bu?te ostraћitэ, sъstre?te sa na to, ?o robнte a k prбci
s ru?nэm elektrickэm nбradнm pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ru?nэm elektrickэm nбradнm nikdy vtedy,
ke? ste unavenэ, alebo ke? ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Malэ okamih nepozornosti mфћe
ma? pri pouћнvanн nбradia za nбsledok vбћne poranenia.
ў Noste osobnй ochrannй pomфcky a pouћнvajte vћdy
ochrannй okuliare. Nosenie osobnэch ochrannэch
pomфcok, ako je ochrannб dэchacia maska, bezpe?nostnб
pracovnб obuv. ochrannб prilba alebo chrбni?e sluchu,
pod?a druhu ru?nйho elektrickйho nбradia a spфsobu jeho
pouћitia zniћujъ riziko poranenia.
ў Vyhэbajte sa neъmyselnйmu uvedeniu ru?nйho
elektrickйho nбradia do ?innosti. Pred zasunutнm
zбstr?ky do zбsuvky a/alebo pred pripojenнm
akumulбtora, pred chytenнm alebo prenбљanнm ru?nйho elektrickйho nбradia sa vћdy presved?te sa, ?i je
ru?nй elektrickй nбradie vypnutй. Ak budete ma? pri prenбљanн ru?nйho elektrickйho nбradia prst na vypнna?i,
alebo ak ru?nй elektrickй nбradie pripojнte na elektrickъ
sie? zapnutй, mфћe to ma? za nбsledok nehodu.
ў Skфr ako nбradie zapnete, odstrб?te z neho
nastavovacie nбradie alebo k?ъ?e na skrutky.
Nastavovacн nбstroj alebo k?ъ?, ktorэ sa nachбdza v
rotujъcej ?asti ru?nйho elektrickйho nбradia, mфћe
spфsobi? vбћne poranenia osфb.
ў Vyhэbajte sa abnormбlnym polohбm tela. Zabezpe?te
si pevnэ postoj, a neprestajne udrћiavajte rovnovбhu.
Takto budete mфc? ru?nй elektrickй nбradie v
neo?akбvanэch situбciбch lepљie kontrolova?.
ў Pri prбci noste vhodnэ pracovnэ odev. Nenoste љirokй
odevy a nemajte na sebe љperky. Vyvarujte sa toho, aby
so Vaљe vlasy, odev a rukavice dostali do blнzkosti
rotujъcich sъ?iastok nбradia. Vo?nэ odev, dlhй vlasy
alebo љperky mфћu by? zachytenй rotujъcimi ?as?ami
ru?nйho elektrickйho nбradia.
ў Ak sa dб na ru?nй elektrickй nбradie namontova?
odsбvacie zariadenie a zariadenie na zachytбvanie
prachu, presved?te sa, ?i sъ dobre pripojenй a sprбvne
pouћнvanй. Pouћнvanie odsбvacieho zariadenia a
zariadenia na zachytбvanie prachu zniћuje riziko ohrozenia
zdravia prachom.
Starostlivй pouћнvanie ru?nйho elektrickйho
nбradia a manipulбcia s nнm
ў Ru?nй elektrickй nбradie nikdy nepre?aћujte.
Pouћнvajte takй elektrickй nбradie, ktorй je ur?enй pre
danэ druh prбce. Pomocou vhodnйho ru?nйho
elektrickйho nбradia budete pracova? lepљie a bezpe?nejљie v uvedenom rozsahu vэkonu nбradia.
ў Nepouћнvajte nikdy takй ru?nй elektrickй nбradie,
ktorй mб pokazenэ vypнna?. Nбradie, ktorй sa uћ nedб
zapnъ? alebo vypnъ?, je nebezpe?nй a treba ho zveri? do
opravy odbornнkovi.
ў Skфr ako za?nete nбradie nastavova? alebo
prestavova?, vymie?a? prнsluљenstvo alebo skфr, ako
1 619 P09 899 | (15.12.11)
odloћнte nбradie, vћdy vytiahnite zбstr?ku sie?ovej
љnъry zo zбsuvky. Toto preventнvne opatrenie zabra?uje
neъmyselnйmu spusteniu ru?nйho elektrickйho nбradia.
ў Nepouћнvanй ru?nй elektrickй nбradie uschovбvajte
tak, aby bolo mimo dosahu detн. Nedovo?te pouћнva?
pneumatickй nбradie osobбm, ktorй s nнm nie sъ
dфverne oboznбmenй, alebo ktorй si nepre?нtali tieto
Pokyny. Ru?nй elektrickй nбradie je nebezpe?nй vtedy,
ke? ho pouћнvajъ neskъsenй osoby.
ў Ru?nй elektrickй nбradie starostlivo oљetrujte.
Kontrolujte, ?i pohyblivй sъ?iastky bezchybne fungujъ
alebo ?i neblokujъ, ?i nie sъ zlomenй alebo poљkodenй
niektorй sъ?iastky, ktorй by mohli negatнvne
ovplyv?ova? sprбvne fungovanie ru?nйho elektrickйho
nбradia. Pred pouћitнm nбradia dajte poљkodenй
sъ?iastky vymeni?. Ve?a nehфd bolo spфsobenэch
nedostato?nou ъdrћbou elektrickйho nбradia.
ў Reznй nбstroje udrћiavajte ostrй a ?istй. Starostlivo
oљetrovanй reznй nбstroje s ostrэmi reznэmi hranami majъ
menљiu tendenciu k zablokovaniu a ?ahљie sa dajъ vies?.
ў Pouћнvajte ru?nй elektrickй nбradie, prнsluљenstvo,
nastavovacie nбstroje a pod. pod?a tэchto vэstraћnэch
upozornenн a bezpe?nostnэch pokynov. Pri prбci
zoh?adnite konkrйtne pracovnй podmienky a ?innos?,
ktorъ budete vykonбva?. Pouћнvanie ru?nйho
elektrickйho nбradia na inэ ъ?el ako na predpнsanй
pouћitie mфћe vies? k nebezpe?nэm situбciбm.
Servisnй prбce
ў Ru?nй elektrickй nбradie dбvajte opravova? len
kvalifikovanйmu personбlu, ktorэ pouћнva originбlne
nбhradnй sъ?iastky. Tэm sa zabezpe?н, ћe bezpe?nos?
nбradia zostane zachovanб.
Bezpe?nostnй pokyny pre kladivб
ў Pouћнvajte chrбni?e sluchu. Pфsobenie hluku mфћe ma?
za nбsledok stratu sluchu.
ў Pouћнvajte prнdavnй rukovдte, ktorй Vбm boli dodanй s
nбradнm. Strata kontroly nad nбradнm mфћe ma? za
nбsledok poranenie.
ў Drћte nбradie za izolovanй plochy rukovдtн, ak
vykonбvate takъ prбcu, pri ktorej by mohol pracovnэ
nбstroj alebo skrutka natrafi? na skrytй elektrickй
vedenia alebo zasiahnu? vlastnъ prнvodnъ љnъru.
Kontakt s elektrickэm vedenнm, ktorй je pod napдtнm,
mфћe dosta? pod napдtie aj kovovй sъ?iastky nбradia a
spфsobi? zбsah elektrickэm prъdom.
?alљie bezpe?nostnй a pracovnй
pokyny
ў Prekontrolujte napдtie elektrickej siete! Napдtie
zdroja prъdu musн ma? hodnotu zhodnъ s ъdajmi na
typovom љtнtku ru?nйho elektrickйho nбradia. Ru?nй
elektrickй nбradie ozna?enй pre napдtie 230/240 V sa
smie pouћнva? aj s napдtнm 220 V.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 15 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Slovensky | 15
ў Pouћнvajte vhodnй prнstroje na vyh?adбvanie skrytэch
elektrickэm vedenн a potrubн, aby ste ich nenav?tali,
alebo sa obrб?te na miestne energetickй podniky.
Kontakt s elektrickэm vodi?om pod napдtнm mфћe spфsobi? poћiar alebo ma? za nбsledok zбsah elektrickэm
prъdom. Poљkodenie plynovйho potrubia mфћe ma? za
nбsledok explуziu. Preniknutie do vodovodnйho potrubia
spфsobн vecnъ љkodu.
ў Prнdavnъ rukovд? dobre utiahnite, pri prбci drћte ru?nй
elektrickй nбradie pevne oboma rukami a zabezpe?te
si stabilnэ postoj. Pomocou dvoch rъk sa ru?nй elektrickй
nбradie ovlбda bezpe?nejљie.
ў Zabezpe?te obrobok. Obrobok upnutэ pomocou
upнnacieho zariadenia alebo zverбka je bezpe?nejљн ako
obrobok pridrћiavanэ rukou.
ў Na v?tanie do dreva, kovu, do keramiky a plastov, ako aj na
skrutkovanie sa pouћнvajъ nбstroje bez stopky SDS-plus
(napr. vrtбky s valcovitou stopkou). Na upнnanie tэchto
nбstrojov potrebujete rэchloupнnacie sk?u?ovadlo, resp.
sk?u?ovadlo s ozubenэm vencom.
ў Vэmennй sk?u?ovadlo sa samo?inne zaistн. Skontrolujte
zaistenie potiahnutнm za vэmennй sk?u?ovadlo.
ў Vloћenie pracovnйho nбstroja so stopkou SDS-plus:
Skontrolujte zaistenie potiahnutнm za pracovnэ nбstroj.
ў Poљkodenъ ochrannъ manћetu dajte okamћite vymeni?.
Ochrannб manћeta zabra?uje po?as prevбdzky nбradia v
љirokej miere vnikaniu prachu z v?tania do sk?u?ovadla. Pri
vkladanн pracovnэch nбstrojov dбvajte pozor na to, aby ste
ochrannъ manћetu nepoљkodili.
ў Rфzne druhy prachu a materiбlov, ako sъ naprнklad
nбtery s obsahom olova, niektorй druhy dreva,
minerбly a kovy, mфћu by? zdraviu љkodlivй a vyvolбva?
alergickй reakcie, spфsobova? ochorenia dэchacнch
ciest a/alebo rakovinu. Materiбl, ktorэ obsahuje azbest,
smъ opracovбva? len љpeciбlne vyљkolenн pracovnнci.
– Pouћнvajte pod?a moћnosti takй odsбvanie, ktorй je pre
danэ materiбl vhodnй.
– Postarajte sa o dobrй vetranie svojho pracoviska.
– Odporъ?ame Vбm pouћнva? ochrannъ dэchaciu masku
s filtrom triedy P2.
Dodrћiavajte aj predpisy vlastnej krajiny tэkajъce sa
konkrйtneho obrбbanйho materiбlu.
ў Vyhэbajte sa usadzovaniu prachu na Vaљom
pracovisku. Viacerй druhy prachu sa mфћu ?ahko vznie?.
ў Ak by sa nбhodou pracovnэ nбstroj zablokoval, ru?nй
elektrickй nбradie vypnite. Uvo?nite (vyberte)
pracovnэ nбstroj.
ў Eљte pred zapnutнm ru?nйho elektrickйho nбradia sa
presved?te, ?i sa pracovnэ nбstroj vo?ne pohybuje. Pri
zapnutн so zablokovanэm v?tacнm nбstrojom vznikajъ ve?mi
intenzнvne reak?nй momenty.
ў Po?kajte na ъplnй zastavenie ru?nйho elektrickйho
nбradia, aћ potom ho odloћte. Pracovnэ nбstroj sa mфћe
zaseknъ? a mфћe zaprн?ini? stratu kontroly nad ru?nэm
elektrickэm nбradнm.
Bosch Power Tools
Symboly
Nasledujъce symboly sъ na ?нtanie a pochopenie tohto
Nбvodu na pouћнvanie ve?mi dфleћitй. Dobre si tieto symboly a
ich vэznamy zapamдtajte. Sprбvna interpretбcia tэchto
symbolov Vбm bude pomбha? lepљie a bezpe?nejљie pouћнva?
toto ru?nй elektrickй nбradie.
Symbol
Vэznam
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
V?tacie kladivo
љedo ozna?enб oblas?: Rukovд?
(izolovanб plocha rukovдte)
Vecnй ?нslo
Pre?нtajte si vљetky bezpe?nostnй
upozornenia a bezpe?nostnй pokyny
Pred kaћdou prбcou na ru?nom
elektrickom nбradн vytiahnite zбstr?ku
nбradia zo zбsuvky
Pouћнvajte ochrannй pracovnй rukavice
Pouћнvajte chrбni?e sluchu.
Pouћнvajte ochrannй okuliare
Smer pohybu
Smer reakcie
najbliћљн pracovnэ ъkon
Zakбzanэ druh manipulбcie
Pravobeћnэ/?avobeћnэ chod
V?tanie bez prнklepu
V?tanie s prнklepom
Sekanie
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 16 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
16 | Slovensky
Symbol
Vэznam
Skrutky
Vario-Lock
Zapnutie
Vypnutie
Zaaretovanie vypнna?a
Uvo?nenie aretбcie vypнna?a
Malэ po?et obrбtok/nнzka frekvencia
prнklepu
Vysokэ po?et obrбtok/vysokб
frekvencia prнklepu
Odsбvanie
Sk?u?ovadlo
Zasъvacн koniec pracovnйho nбstroja
namastite jemne tukom
Sk?u?ovadlo s ozubenэm vencom
P1
E
n0
Ш
LwA
LpA
ah
K
Menovitэ prнkon
Intenzita jednotlivэch prнklepov pod?a
EPTA-Procedure 05/2009
Po?et vo?nobeћnэch obrбtok
V?tacн priemer max.
Betуn
Pouћнvanie pod?a ur?enia
Toto ru?nй elektrickй nбradie je ur?enй na v?tanie s
pneumatickэm prнklepom do betуnu, tehly a prнrodnйho
kame?a, ako aj na ?ahkй sekacie prбce. Je tieћ vhodnй na
v?tanie bez prнklepu do dreva, kovu, keramiky a plastov a
takisto na skrutkovanie.
Technickй ъdaje
Technickй ъdaje produktu sъ uvedenй v tabu?ke na strane 77.
Tieto ъdaje platia pre menovitй napдtie [U] 230 V. V takэch
prнpadoch, ke? mб napдtie odliљnй hodnoty a pri
vyhotoveniach, ktorй sъ љpecifickй pre niektorъ krajinu, sa
mфћu tieto ъdaje odliљova?.
Vљimnite si lбskavo vecnй ?нslo na typovom љtнtku
svojho ru?nйho elektrickйho nбradia. Obchodnй nбzvy
jednotlivэch produktov sa mфћu odliљova?.
Vyhlбsenie o konformite
Na vlastnъ zodpovednos? vyhlasujeme, ћe dole popнsanэ
vэrobok „Technickй ъdaje“ sa zhoduje s nasledujъcimi
normami alebo normatнvnymi dokumentami: EN 60745
pod?a ustanovenн smernнc 2011/65/EЪ, 2004/108/ES,
2006/42/ES.
Sъbor technickej dokumentбcie (2006/42/ES) sa nachбdza
u:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Engineering Director
Engineering
PT/ESI
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Oce?
Informбcia o hlu?nosti/vibrбciбch
Drevo
Nameranй hodnoty produktu sъ uvedenй v tabu?ke na
strane 77.
Celkovй hodnoty hluku a vibrбciн (sъ?et vektorov troch
smerov) zis?ovanй pod?a normy EN 60745.
Ъrove? kmitov uvedenб v tэchto pokynoch bola nameranб
pod?a meracieho postupu uvedenйho v norme EN 60745 a
moћno ju pouћнva? na vzбjomnй porovnбvanie rфznych typov
ru?nйho elektrickйho nбradia medzi sebou. Hodн sa aj na
predbeћnэ odhad za?aћenia vibrбciami.
Uvedenб hladina vibrбciн reprezentuje hlavnй druhy
pouћнvania tohto ru?nйho elektrickйho nбradia. Avљak v
takэch prнpadoch, ke? sa toto ru?nй elektrickй nбradie
pouћije na inй druhy pouћitia, s odliљnэmi pracovnэmi
nбstrojmi alebo sa podrobuje nedostato?nej ъdrћbe, mфћe sa
hladina za?aћenia vibrбciami od tэchto hodnфt odliљova?. To
mфћe vэrazne zvэљi? za?aћenie vibrбciami po?as celej
pracovnej doby.
Hmotnos? pod?a EPTA-Procedure
01/2003
Trieda ochrany
Hladina akustickйho vэkonu
Hladina akustickйho tlaku
Celkovб hodnota vibrбciн
Nepresnos? merania
Obsah dodбvky (zбkladnб vэbava)
V?tacie kladivo, prнdavnб rukovд? a h?bkovэ doraz.
Zobrazenэ pracovnэ nбstroj a ?alљie zobrazenй alebo
popнsanй prнsluљenstvo nepatria do љtandardnej zбkladnej
vэbavy produktu.
Kompletnй prнsluљenstvo nбjdete v naљom programe
prнsluљenstva.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 17 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Slovensky | 17
Na presnэ odhad za?aћenia vibrбciami po?as ur?itйho
?asovйho ъseku prбce s nбradнm treba zoh?adni? doby, po?as
ktorэch je ru?nй elektrickй nбradie vypnutй alebo doby, ke?
nбradie sнce beћн, ale v skuto?nosti sa nepouћнva. To mфћe
vэrazne redukova? za?aћenie vibrбciami po?as celej pracovnej
doby.
Na ochranu osoby pracujъcej s nбradнm pred ъ?inkami
za?aћenia vibrбciami vykonajte ?alљie bezpe?nostnй
opatrenia, ako sъ naprнklad: ъdrћba ru?nйho elektrickйho
nбradia a pouћнvanэch pracovnэch nбstrojov, zabezpe?enie
zachovania teploty rъk, organizбcia jednotlivэch pracovnэch
ъkonov.
Montбћ a pouћнvanie
Nasledujъca tabu?ka poskytuje informбcie o jednotlivэch druhoch ?innostн a prevбdzky tohto ru?nйho elektrickйho nбradia.
Nбvody k jednotlivэm druhom ?innostн sъ uvedenй na prнsluљnom obrбzku. Pod?a prнsluљnйho druhu pouћitia je potrebnй dodrћa?
rozli?nй kombinбcie. Reљpektujte Bezpe?nostnй pokyny.
Cie? ?innosti
Obrбzok Dodrћiavajte
nasledovnй
1
Strana
Vybratie pracovnйho nбstroja so
stopkou SDS-plus
2
79
Montбћ sk?u?ovadla s ozubenэm
vencom
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
Vo?ba reћimu prevбdzky a smeru
otб?ania
4
80–81
Zmena polohy sekб?a (Vario-Lock)
5
81
Oto?enie prнdavnej rukovдte
6
81
Nastavenie h?bky vrtu X
7
82
8
82
Vloћenie pracovnйho nбstroja so
stopkou SDS-plus
78
X
Montбћ odsбvacieho zariadenia
(Saugfix)
Bosch Power Tools
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 18 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
18 | Magyar
Cie? ?innosti
Obrбzok Dodrћiavajte
nasledovnй
9
Strana
Zaaretovanie vypнna?a
10
83
Uvo?nenie aretбcie vypнna?a
11
83
Vo?ba prнsluљenstva
–
84
Zapнnanie/vypнnanie a nastavenie
po?tu obrбtok
Ъdrћba a ?istenie
ў Ru?nй elektrickй nбradie a jeho vetracie љtrbiny
udrћiavajte vћdy v ?istote, aby ste mohli pracova?
kvalitne a bezpe?ne.
Ak je potrebnб vэmena prнvodnej љnъry, musн ju vykona? firma
Bosch alebo niektorй autorizovanй servisnй stredisko
ru?nйho elektrickйho nбradia Bosch, aby sa zabrбnilo
ohrozeniu bezpe?nosti pouћнvate?a nбradia.
Servisnй stredisko a poradenskб
sluћba pre zбkaznнkov
Servisnй stredisko Vбm odpovie na otбzky tэkajъce sa opravy
a ъdrћby Vбљho produktu ako aj nбhradnэch sъ?iastok.
Rozloћenй obrбzky a informбcie k nбhradnэm sъ?iastkam
nбjdete aj na web-strбnke:
www.bosch-pt.com
Tнm poradenskej sluћby pre zбkaznнkov Bosch Vбm rбd
pomфћe aj pri problйmoch tэkajъcich sa kъpy a nastavenia
produktov a prнsluљenstva.
Pri vљetkэch dopytoch a objednбvkach nбhradnэch sъ?iastok
uvбdzajte bezpodmiene?ne 10-miestne vecnй ?нslo uvedenй
na typovom љtнtku vэrobku.
Slovakia
Tel.: +421 (02) 48 703 800
Fax: +421 (02) 48 703 801
E-Mail: [email protected]
www.bosch.sk
Likvidбcia
Ru?nй elektrickй nбradie, prнsluљenstvo a obal treba da? na
recyklбciu љetriacu ћivotnй prostredie.
Neodhadzujte ru?nй elektrickй nбradie do komunбlneho
odpadu!
1 619 P09 899 | (15.12.11)
83
Len pre krajiny EЪ:
Pod?a Eurуpskej smernice 2002/96/ES o
starэch elektrickэch a elektronickэch
vэrobkoch a pod?a jej aplikбciн v nбrodnom
prбve sa musia uћ nepouћite?nй elektrickй
nбradia zbiera? separovane a treba ich
dбva? na recyklбciu zodpovedajъcu ochrane
ћivotnйho prostredia.
Zmeny vyhradenй.
Magyar
Бltalбnos biztonsбgi el?нrбsok az
elektromos kйziszerszбmokhoz
FIGYELMEZTETЙS Olvassa el az цsszes
biztonsбgi figyelmeztetйst
йs el?нrбst. A kцvetkez?kben leнrt el?нrбsok betartбsбnak
elmulasztбsa бramьtйsekhez, t?zhцz йs/vagy sъlyos testi
sйrьlйsekhez vezethet.
Kйrjьk a kйs?bbi hasznбlatra gondosan ?rizze meg ezeket
az el?нrбsokat.
Az alбbb alkalmazott „elektromos kйziszerszбm” fogalom a
hбlуzati elektromos kйziszerszбmokat (hбlуzati csatlakozу
kбbellel) йs az akkumulбtoros elektromos kйziszerszбmokat
(hбlуzati csatlakozу kбbel nйlkьl) foglalja magбban.
Munkahelyi biztonsбg
ў Tartsa tisztбn йs jуl megvilбgнtott бllapotban a
munkahelyйt. A rendetlensйg йs a megvilбgнtatlan
munkaterьlet balesetekhez vezethet.
ў Ne dolgozzon a berendezйssel olyan
robbanбsveszйlyes kцrnyezetben, ahol йghet?
folyadйkok, gбzok vagy porok vannak. Az elektromos
kйziszerszбmok szikrбkat keltenek, amelyek a port vagy a
g?zцket meggyъjthatjбk.
ў Tartsa tбvol a gyerekeket йs az idegen szemйlyeket a
munkahelyt?l, ha az elektromos kйziszerszбmot
hasznбlja. Ha elvonjбk a figyelmйt, elvesztheti az uralmбt a
berendezйs felett.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 19 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Magyar | 19
Elektromos biztonsбgi el?нrбsok
ў A kйszьlйk csatlakozу dugуjбnak bele kell illeszkednie
a dugaszolуaljzatba. A csatlakozу dugуt semmilyen
mуdon sem szabad megvбltoztatni. Vйd?fцldelйssel
ellбtott kйszьlйkekkel kapcsolatban ne hasznбljon
csatlakozу adaptert. A vбltoztatбs nйlkьli csatlakozу
dugуk йs a megfelel? dugaszolу aljzatok csцkkentik az
бramьtйs kockбzatбt.
ў Kerьlje el a fцldelt felьletek, mint pйldбul csцvek,
f?t?testek, kбlyhбk йs h?t?gйpek megйrintйsйt. Az
бramьtйsi veszйly megnцvekszik, ha a teste le van fцldelve.
ў Tartsa tбvol az elektromos kйziszerszбmot az es?t?l
vagy nedvessйgt?l. Ha vнz hatol be egy elektromos
kйziszerszбmba, ez megnцveli az бramьtйs veszйlyйt.
ў Ne hasznбlja a kбbelt a rendeltetйsйt?l eltйr? cйlokra,
vagyis a szerszбmot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kбbelnйl fogva, йs sohase hъzza ki a hбlуzati csatlakozу dugуt a kбbelnйl fogva. Tartsa tбvol a kбbelt
h?forrбsoktуl, olajtуl, йles йlekt?l йs sarkoktуl йs
mozgу gйpalkatrйszekt?l. Egy megrongбlуdott vagy csomуkkal teli kбbel megnцveli az бramьtйs veszйlyйt.
ў Ha egy elektromos kйziszerszбmmal a szabad йg alatt
dolgozik, csak szabadban valу hasznбlatra
engedйlyezett hosszabbнtуt hasznбljon. A szabadban
valу hasznбlatra engedйlyezett hosszabbнtу hasznбlata
csцkkenti az бramьtйs veszйlyйt.
ў Ha nem lehet elkerьlni az elektromos kйziszerszбm
nedves kцrnyezetben valу hasznбlatбt, alkalmazzon
egy hibaбram-vйd?kapcsolуt. Egy hibaбram-vйd?kapcsolу alkalmazбsa csцkkenti az бramьtйs kockбzatбt.
Szemйlyi biztonsбg
ў Munka kцzben mindig figyeljen, ьgyeljen arra, amit
csinбl йs meggondoltan dolgozzon az elektromos
kйziszerszбmmal. Ha fбradt, ha kбbнtуszerek vagy
alkohol hatбsa alatt бll, vagy orvossбgokat vett be, ne
hasznбlja a berendezйst. Egy pillanatnyi figyelmetlensйg
a szerszбm hasznбlata kцzben komoly sйrьlйsekhez
vezethet.
ў Viseljen szemйlyi vйd?felszerelйst йs mindig viseljen
vйd?szemьveget. A szemйlyi vйd?felszerelйsek, mint
porvйd? бlarc, csъszбsbiztos vйd?cip?, vйd?sapka йs fьlvйd? hasznбlata az elektromos kйziszerszбm hasznбlata
jellegйnek megfelel?en csцkkenti a szemйlyi sйrьlйsek
kockбzatбt.
ў Kerьlje el a kйszьlйk akaratlan ьzembe helyezйsйt.
Gy?z?djцn meg arrуl, hogy az elektromos
kйziszerszбm ki van kapcsolva, miel?tt bedugnб a
csatlakozу dugуt a dugaszolуaljzatba, csatlakoztatnб
az akkumulбtor-csomagot, йs miel?tt felvennй йs vinni
kezdenй az elektromos kйziszerszбmot. Ha az
elektromos kйziszerszбm felemelйse kцzben az ujjбt a
kapcsolуn tartja, vagy ha a kйszьlйket bekapcsolt
бllapotban csatlakoztatja az бramforrбshoz, ez balesetekhez vezethet.
ў Az elektromos kйziszerszбm bekapcsolбsa el?tt
okvetlenьl tбvolнtsa el a beбllнtуszerszбmokat vagy
Bosch Power Tools
csavarkulcsokat. Az elektromos kйziszerszбm forgу
rйszeiben felejtett beбllнtуszerszбm vagy csavarkulcs
sйrьlйseket okozhat.
ў Ne becsьlje tъl цnmagбt. Kerьlje el a normбlistуl eltйr?
testtartбst, ьgyeljen arra, hogy mindig biztosan бlljon
йs az egyensъlyбt megtartsa. Нgy az elektromos
kйziszerszбm felett vбratlan helyzetekben is jobban tud
uralkodni.
ў Viseljen megfelel? ruhбt. Ne viseljen b? ruhбt vagy
йkszereket. Tartsa tбvol a hajбt, a ruhбjбt йs a
keszty?jйt a mozgу rйszekt?l. A b? ruhбt, az йkszereket
йs a hosszъ hajat a mozgу alkatrйszek magukkal
rбnthatjбk.
ў Ha az elektromos kйziszerszбmra fel lehet szerelni a
por elszнvбsбhoz йs цsszegy?jtйsйhez szьksйges
berendezйseket, ellen?rizze, hogy azok megfelel?
mуdon hozzб vannak kapcsolva a kйszьlйkhez йs rendeltetйsьknek megfelel?en m?kцdnek. A porgy?jt?
berendezйsek hasznбlata csцkkenti a munka sorбn
keletkez? por veszйlyes hatбsбt.
Az elektromos kйziszerszбmok gondos kezelйse
йs hasznбlata
ў Ne terhelje tъl a berendezйst. A munkбjбhoz csak az
arra szolgбlу elektromos kйziszerszбmot hasznбlja.
Egy alkalmas elektromos kйziszerszбmmal a megadott
teljesнtmйnytartomбnyon belьl jobban йs
biztonsбgosabban lehet dolgozni.
ў Ne hasznбljon olyan elektromos kйziszerszбmot,
amelynek a kapcsolуja elromlott. Egy olyan elektromos
kйziszerszбm, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszйlyes йs meg kell javнttatni.
ў Hъzza ki a csatlakozу dugуt a dugaszolуaljzatbуl
йs/vagy az akkumulбtor-csomagot az elektromos
kйziszerszбmbуl, miel?tt az elektromos
kйziszerszбmon beбllнtбsi munkбkat vйgez,
tartozйkokat cserйl vagy a szerszбmot tбrolбsra
elteszi. Ez az el?vigyбzatossбgi intйzkedйs meggбtolja a
szerszбm akaratlan ьzembe helyezйsйt.
ў A hasznбlaton kнvьli elektromos kйziszerszбmokat
olyan helyen tбrolja, ahol azokhoz gyerekek nem
fйrhetnek hozzб. Ne hagyja, hogy olyan szemйlyek
hasznбljбk az elektromos kйziszerszбmot, akik nem
ismerik a szerszбmot, vagy nem olvastбk el ezt az
ъtmutatуt. Az elektromos kйziszerszбmok veszйlyesek,
ha azokat gyakorlatlan szemйlyek hasznбljбk.
ў A kйszьlйket gondosan бpolja. Ellen?rizze, hogy a
mozgу alkatrйszek kifogбstalanul m?kцdnek-e,
nincsenek-e beszorulva, йs nincsenek-e eltцrve vagy
megrongбlуdva olyan alkatrйszek, amelyek hatбssal
lehetnek az elektromos kйziszerszбm m?kцdйsйre. A
berendezйs megrongбlуdott rйszeit a kйszьlйk
hasznбlata el?tt javнttassa meg. Sok olyan baleset
tцrtйnik, amelyet az elektromos kйziszerszбm nem
kielйgнt? karbantartбsбra lehet visszavezetni.
ў Tartsa tisztбn йs йles бllapotban a vбgуszerszбmokat.
Az йles vбgуйlekkel rendelkez? йs gondosan бpolt vбgу1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 20 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
20 | Magyar
szerszбmok ritkбbban йkel?dnek be йs azokat kцnnyebben
lehet vezetni йs irбnyнtani.
ў Az elektromos kйziszerszбmokat, tartozйkokat,
betйtszerszбmokat stb. csak ezen el?нrбsoknak йs az
adott kйszьlйktнpusra vonatkozу kezelйsi
utasнtбsoknak megfelel?en hasznбlja. Vegye
figyelembe a munkafeltйteleket йs a kivitelezend?
munka sajбtossбgait. Az elektromos kйziszerszбm
eredeti rendeltetйsйt?l eltйr? cйlokra valу alkalmazбsa
veszйlyes helyzetekhez vezethet.
Szervнz-ellen?rzйs
ў Az elektromos kйziszerszбmot csak szakkйpzett
szemйlyzet csak eredeti pуtalkatrйszek
felhasznбlбsбval javнthatja. Ez biztosнtja, hogy az
elektromos kйziszerszбm biztonsбgos maradjon.
Biztonsбgi el?нrбsok a kalapбcsok
szбmбra
ў Viseljen fьlvйd?t. Ennek elmulasztбsa esetйn a zaj hatбsa
a hallуkйpessйg elvesztйsйhez vezethet.
ў Ha az elektromos kйziszerszбmmal pуtfogantyъk is
szбllнtбsra kerьltek, hasznбlja azokat. Ha elveszti az
uralmбt a berendezйs felett, ez sйrьlйsekhez vezethet.
ў Az elektromos kйziszerszбmot csak a szigetelt
fogantyъfelьleteknйl fogva tartsa, ha olyan munkбt
vйgez, amelynek sorбn a betйtszerszбm vagy a csavar
feszьltsйg alatt бllу, kнvьlr?l nem lбthatу
vezetйkekhez, vagy a kйszьlйk sajбt hбlуzati
csatlakozу kбbeljйhez йrhet. Ha a berendezйs egy
feszьltsйg alatt бllу vezetйkhez йr, az elektromos
kйziszerszбm fйmrйszei szintйn feszьltsйg alб kerьlhetnek
йs бramьtйshez vezethetnek.
Tovбbbi biztonsбgi йs munkavйgzйsi
ъtmutatу
ў Ьgyeljen a helyes hбlуzati feszьltsйgre! Az бramforrбs
feszьltsйgйnek meg kell egyeznie az elektromos
kйziszerszбm tнpustбblбjбn talбlhatу adatokkal. A
230/240 V-os elektromos kйziszerszбmokat 220 V
hбlуzati feszьltsйgr?l is szabad ьzemeltetni.
ў A rejtett vezetйkek felkutatбsбhoz hasznбljon
alkalmas fйmkeres? kйszьlйket, vagy kйrje ki a helyi
energiaellбtу vбllalat tanбcsбt. Ha egy elektromos
vezetйket a berendezйssel megйrint, az t?zhцz йs
бramьtйshez vezethet. Egy gбzvezetйk megrongбlбsa robbanбst eredmйnyezhet. Ha egy vнzvezetйket szakнt meg,
anyagi kбrok keletkeznek.
ў Hъzza meg szorosra a pуtfogantyъt, a munka sorбn
mindig mindkйt kezйvel szorosan tartsa az elektromos
kйziszerszбmot йs gondoskodjon arrуl, hogy szilбrd,
biztos alapon бlljon. Az elektromos kйziszerszбmot kйt
kйzzel biztosan lehet vezetni.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
ў A megmunkбlбsra kerьl? munkadarabot megfelel?en
rцgzнtse. Egy befogу szerkezettel vagy satuval rцgzнtett
munkadarab biztonsбgosabban van rцgzнtve, mintha csak
a kezйvel tartanб.
ў Fбban, fйmekben, kerбmikus anyagokban йs m?anyagban
ьtйs nйlkьli fъrбsra, valamint csavarozбsra SDS-plus
nйlkьli szerszбmokat (pйldбul hengeres szбrъ fъrуt) kell
hasznбlni. Ezekhez a szerszбmokhoz egy gyorsbefogу vagy
egy fogaskoszorъs fъrуtokmбnyt kell hasznбlni.
ў A cserйlhet? fъrуtokmбny magбtуl elreteszel?dik. A
cserйlhet? fъrуtokmбny meghъzбsбval ellen?rizze annak
reteszelйsйt.
ў Az SDS-plus betйtszerszбm behelyezйse: Hъzza meg a
szerszбmot, йs ellen?rizze нgy a megfelel? reteszelйst.
ў Ha egy porvйd?sapka megrongбlуdott, azonnal
cserйltesse ki. A porvйd?sapka ьzem kцzben
messzemen?en meggбtolja a fъrбs sorбn keletkez? por
behatolбsбt a szemszбmbefogу egysйgbe. A szerszбm
behelyezйsekor ьgyeljen arra, hogy ne rongбlja meg a
porvйd? sapkбt.
ў Egyes anyagok, mint pйldбul уlomtartalmъ festйkek,
bizonyos fafajtбk, бsvбnyok йs fйmek porai
egйszsйgkбrosнtу hatбsъak lehetnek йs allergiбs
reakciуkat, lйgъti betegsйgeket йs/vagy rбkos megbetegedйseket vбlthatnak ki. A kйszьlйkkel azbesztet
tartalmazу anyagokat csak szakembereknek szabad
megmunkбlniuk.
– A lehet?sйgek szerint hasznбljon az anyagnak
megfelel? porelszнvбst.
– Gondoskodjon a munkahely jу szell?ztetйsйr?l.
– Ehhez a munkбhoz cйlszer? egy P2 sz?r?osztбlyъ
porvйd? бlarcot hasznбlni.
A feldolgozбsra kerьl? anyagokkal kapcsolatban tartsa be
az adott orszбgban йrvйnyes el?нrбsokat.
ў Gondoskodjon arrуl, hogy a munkahelyйn ne
gy?lhessen цssze por. A porok kцnnyen
meggyulladhatnak.
ў Ha a betйtszerszбm leblokkolt, kapcsolja ki az
elektromos kйziszerszбmot. Vegye ki a
betйtszerszбmot.
ў Az elektromos kйziszerszбm bekapcsolбsa el?tt
gy?z?djцn meg arrуl, hogy a betйtszerszбm szabadon
mozog. Ha leblokkolt fъrуszerszбm mellett kapcsolja be a
kйziszerszбmot, igen magas reakciуs nyomatйkok lйpnek
fel.
ў Vбrja meg, amнg az elektromos kйziszerszбm teljesen
leбll, miel?tt letennй. A betйtszerszбm beйkel?dhet, йs a
kezel? elvesztheti az uralmбt az elektromos kйziszerszбm
felett.
Jelkйpes бbrбk
Az ezt kцvet? jelmagyarбzat az Ьzemeltetйsi ъtmutatу
elolvasбsбnak йs megйrtйsйnek megkцnnyнtйsйre szolgбl.
Jegyezze meg ezeket a szimbуlumokat йs jelentйsьket. A
szimbуlumok helyes interpretбlбsa segнtsйgйre lehet az
elektromos kйziszerszбm jobb йs biztonsбgosabb
hasznбlatбban.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 21 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Magyar | 21
Jel
Magyarбzat
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Fъrуkalapбcs
szьrke tartomбny: Fogantyъ (szigetelt
fogantyъ-felьlet)
Jel
Magyarбzat
Kikapcsolбs
A be-/kikapcsolу rцgzнtйse
A be-/kikapcsolу reteszelйsйnek
feloldбsa
Alacsony fordulat-/ьtйsszбm
Cikkszбm
Magas fordulat-/ьtйsszбm
Olvassa el valamennyi biztonsбgi
el?нrбst йs utasнtбst
Elszнvбs
Az elektromos kйziszerszбmon
vйgzend? bбrmely munka megkezdйse
el?tt hъzza ki a csatlakozу dugуt a
dugaszolу aljzatbуl
Viseljen vйd? keszty?t
Szerszбmbefogу egysйg
Zsнrozza kissй be a betйtszerszбmnak a
szerszбmbefogу egysйgbe bedugбsra
kerьl? vйgйt
Viseljen fьlvйd?t.
Viseljen vйd?szemьveget
Mozgбsirбny
Fogaskoszorъs fъrуtokmбny
P1
E
n0
Ш
A reakciу irбnya
Acйlban
Fбban
kцvetkez? munkalйpйs
Tilos tevйkenysйg
Jobbra forgбs/balra forgбs
Fъrбs ьtйs nйlkьl
Kalapбcsos fъrбs
Vйsйs
Csavarok
Vario-Lock
Bekapcsolбs
Bosch Power Tools
Nйvleges felvett teljesнtmйny
Egyedi ьt?er? az „EPTA-Procedure
05/2009” (2009/05 EPTA-eljбrбs)
szerint
Ьresjбrati fordulatszбm
Furatбtmйr? max.
Betonban
LwA
LpA
ah
K
Sъly az „EPTA-Procedure 01/2003”
(2003/01 EPTA-eljбrбs) szerint
Йrintйsvйdelmi osztбly
Hangteljesнtmйny-szint
Hangnyomбs-szint
Rezgйsi цsszйrtйk
Szуrбs
Szбllнtmбny tartalma
Fъrуkalapбcs, pуtfogantyъ йs mйlysйgi ьtkцz?
A betйtszerszбm йs kйpeken lбthatу vagy a szцvegben leнrt
tovбbbi tartozйkok nem tartoznak a standard szбllнtmбnyhoz.
Tartozйkprogramunkban valamennyi tartozйk megtalбlhatу.
Rendeltetйsszer? hasznбlat
Az elektromos kйziszerszбm betonban, tйglбban йs
termйsk?ben vйgzett ьtvefъrбsra, valamint kцnnyebb vйsйsi
munkбkra szolgбl. A berendezйst fбban, fйmekben,
kerбmiбkban йs m?anyagokban ьtйs nйlkьli fъrбsra йs
csavarozбsra is lehet hasznбlni.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 22 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
22 | Magyar
M?szaki adatok
Zaj йs vibrбciу йrtйkek
A termйk m?szaki adatai a 77. oldalon, a tбblбzatban
talбlhatуk.
Az adatok [U] = 230 V nйvleges feszьltsйgre vonatkoznak.
Ett?l eltйr? feszьltsйgek esetйn йs az egyes orszбgok szбmбra
kйszьlt kьlцnleges kivitelekben ezek az adatok vбltozhatnak.
Kйrjьk vegye figyelembe az elektromos kйziszerszбma
tнpustбblбjбn talбlhatу cikkszбmot. Egyes elektromos
kйziszerszбmoknak tцbb kьlцnbцz? kereskedelmi
megnevezйse is lehet.
A termйk mйrt йrtйkei a 77. oldalon, a tбblбzatban talбlhatуk.
A zaj- йs rezgйsi цsszйrtйkek (a hбrom irбny vektorцsszege) az
EN 60745 szabvбnynak megfelel?en kerьltek
meghatбrozбsra.
Az ezen el?нrбsokban megadott rezgйsszint az EN 60745
szabvбnyban rцgzнtett mйrйsi mуdszerrel kerьlt
meghatбrozбsra йs az elektromos kйziszerszбmok
цsszehasonlнtбsбra ez az йrtйk felhasznбlhatу. Ez az йrtйk a
rezgйsi terhelйs ideiglenes becslйsйre is alkalmas.
A megadott rezgйsszint az elektromos kйziszerszбm f?
alkalmazбsi terьletein valу hasznбlat sorбn fellйp? йrtйk. Ha
az elektromos kйziszerszбmot mбs alkalmazбsokra, eltйr?
betйtszerszбmokkal vagy nem kielйgнt? karbantartбs mellett
hasznбljбk, a rezgйsszint a fenti йrtйkt?l eltйrhet. Ez az egйsz
munkaid?re vonatkozу rezgйsi terhelйst lйnyegesen
megnцvelheti.
A rezgйsi terhelйs pontos megbecsьlйsйhez figyelembe kell
venni azokat az id?szakokat is, amikor a berendezйs
kikapcsolt бllapotban van, vagy amikor be van ugyan
kapcsolva, de nem kerьl tйnylegesen hasznбlatra. Ez az egйsz
munkaid?re vonatkozу rezgйsi terhelйst lйnyegesen
csцkkentheti.
Hozzon kiegйszнt? biztonsбgi intйzkedйseket a kezel?nek a
rezgйsek hatбsa elleni vйdelmйre, pйldбul: Az elektromos
kйziszerszбm йs a betйtszerszбmok karbantartбsa, a kezek
melegen tartбsa, a munkamenetek megszervezйse.
Megfelel?sйgi nyilatkozat
Egyedьli felel?sйggel kijelentjьk, hogy a „M?szaki adatok”
alatt leнrt termйk megfelel a kцvetkez? szabvбnyoknak, illetve
irбnyadу dokumentumoknak: EN 60745 a 2011/65/EU,
2004/108/EK, 2006/42/EK irбnyelveknek megfelel?en.
A m?szaki dokumentбciуja (2006/42/EK) a kцvetkez? helyen
talбlhatу:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Engineering Director
Engineering
PT/ESI
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Felszerelйs йs ьzemeltetйs
A kцvetkez? tбblбzat az elektromos kйziszerszбm felszerelйsi йs ьzemeltetйsi m?veleteinek cйljбt tartalmazza. Az egyes m?veleti
cйlokhoz tartozу el?нrбsok a megadott бbrбn talбlhatуk. Az alkalmazбstуl fьgg?en az egyes el?нrбsok kьlцnbцz? kombinбciуira
van szьksйg. Tartsa be a biztonsбgi el?нrбsokat.
A tevйkenysйg cйlja
Бbra
Az SDS-plus betйtszerszбm
behelyezйse
1
78
Az SDS-plus betйtszerszбm kivйtele
2
79
A fogaskoszorъs fъrуtokmбny
behelyezйse
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Kйrjьk vegye tekintetbe a
kцvetkez?ket:
Oldal
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 23 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Magyar | 23
A tevйkenysйg cйlja
Бbra
Kйrjьk vegye tekintetbe a
kцvetkez?ket:
Oldal
Az ьzemmуd йs a forgбsirбny
kijelцlйse
4
80–81
A vйs? helyzetйnek megvбltoztatбsa
(Vario-lock)
5
81
A pуtfogantyъ elfordнtбsa
6
81
Az X furatmйlysйg beбllнtбsa
7
82
Az elszнvу berendezйs (Saugfix)
felszerelйse
8
82
Be-/kikapcsolбs йs a fordulatszбm
beбllнtбsa
9
83
A be-/kikapcsolу reteszelйse
10
83
A be-/kikapcsolу reteszelйsйnek
feloldбsa
11
83
Tartozйk kivбlasztбsa
–
84
X
Karbantartбs йs tisztнtбs
ў Tartsa mindig tisztбn az elektromos kйziszerszбmot йs
annak szell?z?nyнlбsait, hogy jуl йs biztonsбgosan
dolgozhasson.
Ha a csatlakozу vezetйket ki kell cserйlni, akkor a cserйvel
csak a magбt a Bosch cйget, vagy egy Bosch elektromos
kйziszerszбm-m?hely ьgyfйlszolgбlatбt szabad megbнzni,
nehogy a biztonsбgra veszйlyes szituбciу lйpjen fel.
Vev?szolgбlat йs tanбcsadбs
A vev?szolgбlat a termйke javнtбsбval йs karbantartбsбval,
valamint a pуtalkatrйszekkel kapcsolatos kйrdйsekre
szнvesen vбlaszol. A tartalйkalkatrйszekkel kapcsolatos
robbantott бbrбk йs egyйb informбciу a kцvetkez? cнmen
talбlhatуk:
www.bosch-pt.com
Bosch Power Tools
A Bosch Vev?szolgбlat szнvesen segнt Цnnek, ha a termйkek йs
tartozйkok vбsбrlбsбval, alkalmazбsбval йs beбllнtбsбval
kapcsolatos kйrdйsei vannak.
Ha kйrdйsei vannak, vagy pуtalkatrйszeket akar megrendelni,
okvetlenьl adja meg az elektromos kйziszerszбm
tнpustбblбjбn talбlhatу 10-jegy? cikkszбmot.
Magyarorszбg
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyцmr?i ъt. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 24 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
24 | Русский
Eltбvolнtбs
Az elektromos kйziszerszбmokat, a tartozйkokat йs a
csomagolбst a kцrnyezetvйdelmi szempontoknak
megfelel?en kell ъjrafelhasznбlбsra el?kйszнteni.
Ne dobja ki az elektromos kйziszerszбmokat a hбztartбsi
szemйtbe!
Csak az EU-tagorszбgok szбmбra:
Az elhasznбlt villamos йs elektronikus
berendezйsekre vonatkozу 2002/96/EK
eurуpai irбnyelvnek йs a megfelel?
orszбgos tцrvйnyekbe valу бtьltetйsйnek
megfelel?en a mбr nem hasznбlhatу
elektromos kйziszerszбmokat kьlцn цssze
kell gy?jteni йs a kцrnyezetvйdelmi
szempontoknak megfelel?en kell
ъjrafelhasznбlбsra leadni.
A vбltoztatбsok joga fenntartva.
Русский
??????????? ????????????
???????? ?? ??????:
??? «?????? ???»
??. ????. ????????, 13, ???. 5
??????, 129515, ??????
Общие указания по технике безопасности для электроинструментов
Прочтите все указания и
инструкции по технике
безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по
технике безопасности может стать причиной поражения
электрическим током, пожара и тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего
использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях
понятие «электроинструмент» распространяется на
электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром)
и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого
шнура).
Безопасность рабочего места
ў Содержите рабочее место в чистоте и хорошо
освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки
рабочего места могут привести к несчастным случаям.
ў Не работайте с этим электроинструментом во
взрывоопасном помещении, в котором находятся
горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или
пыль. Электроинструменты искрят, что может привести
к воспламенению пыли или паров.
ў Во время работы с электроинструментом не
допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и
1 619 P09 899 | (15.12.11)
посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять
контроль над электроинструментом.
Электробезопасность
ў Штепсельная вилка электроинструмента должна
подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае
не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте
переходные штекеры для электроинструментов с
защитным заземлением. Неизмененные штепсельные
вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск
поражения электротоком.
ў Предотвращайте телесный контакт с заземленными
поверхностями, как то: с трубами, элементами
отопления, кухонными плитами и холодильниками.
При заземлении Вашего тела повышается риск
поражения электротоком.
ў Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.
Проникновение воды в электроинструмент повышает
риск поражения электротоком.
ў Не разрешается использовать шнур не по
назначению, например, для транспортировки или
подвески электроинструмента, или для вытягивания
вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от
воздействия высоких температур, масла, острых
кромок или подвижных частей электроинструмента.
Поврежденный или спутанный шнур повышает риск
поражения электротоком.
ў При работе с электроинструментом под открытым
небом применяйте пригодные для этого кабелиудлинители. Применение пригодного для работы под
открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск
поражения электротоком.
ў Если невозможно избежать применения
электроинструмента в сыром помещении,
подключайте электроинструмент через устройство
защитного отключения. Применение устройства
защитного отключения снижает риск электрического
поражения.
Безопасность людей
ў Будьте внимательными, следите за тем, что Вы
делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь
в состоянии наркотического или алкогольного
опьянения или под воздействием лекарств. Один
момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
ў Применяйте средства индивидуальной защиты и
всегда защитные очки. Использование средств
индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви
на нескользящей подошве, защитного шлема или
средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида
работы с электроинструментом снижает риск получения
травм.
ў Предотвращайте непреднамеренное включение
электроинструмента. Перед подключением
электроинструмента к электропитанию и/или к аккуBosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 25 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Русский | 25
мулятору убедитесь в выключенном состоянии
электроинструмента. Удержание пальца на
выключателе при транспортировке электроинструмента
и подключение к сети питания включенного
электроинструмента чревато несчастными случаями.
ў Убирайте установочный инструмент или гаечные
ключи до включения электроинструмента.
Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся
части электроинструмента, может привести к травмам.
ў Не принимайте неестественное положение корпуса
тела. Всегда занимайте устойчивое положение и
сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете
лучше контролировать электроинструмент в
неожиданных ситуациях.
ў Носите подходящую рабочую одежду. Не носите
широкую одежду и украшения. Держите волосы,
одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут
быть затянуты вращающимися частями.
ў При наличии возможности установки
пылеотсасывающих и пылесборных устройств
проверяйте их присоединение и правильное
использование. Применение пылеотсоса может
снизить опасность, создаваемую пылью.
Применение электроинструмента и обращение
с ним
ў Не перегружайте электроинструмент. Используйте
для Вашей работы предназначенный для этого
электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном
диапазоне мощности.
ў Не работайте с электроинструментом при
неисправном выключателе. Электроинструмент,
который не поддается включению или выключению,
опасен и должен быть отремонтирован.
ў До начала наладки электроинструмента, перед
заменой принадлежностей и прекращением работы
отключайте штепсельную вилку от розетки сети
и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное
включение электроинструмента.
ў Храните электроинструменты в недоступном для
детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или
не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
ў Тщательно ухаживайте за электроинструментом.
Проверяйте безупречную функцию и ход
движущихся частей электроинструмента, отсутствие
поломок или повреждений, отрицательно влияющих
на функцию электроинструмента. Поврежденные
части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание
электроинструментов является причиной большого
числа несчастных случаев.
Bosch Power Tools
ў Держите режущий инструмент в заточенном и
чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие
инструменты с острыми режущими кромками реже
заклиниваются и их легче вести.
ў Применяйте электроинструмент, принадлежности,
рабочие инструменты и т.п. в соответствии с
настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.
Использование электроинструментов для
непредусмотренных работ может привести к опасным
ситуациям.
Сервис
ў Ремонт Вашего электроинструмента поручайте
только квалифицированному персоналу и только с
применением оригинальных запасных частей. Этим
обеспечивается безопасность электроинструмента.
Указания по технике безопасности
для молотков
ў Применяйте средства защиты органов слуха.
Воздействие шума может привести к потере слуха.
ў Используйте прилагающиеся к электроинструменту
дополнительные рукоятки. Потеря контроля может
иметь своим следствием телесные повреждения.
ў При выполнении работ, при которых рабочий
инструмент или шуруп может задеть скрытую
электропроводку или собственный шнур питания,
держите электроинструмент за изолированные
ручку. Контакт с находящейся под напряжением
проводкой может заряжать металлические части
электроинструмента и приводить к удару электрическим
током.
Другие указания по технике
безопасности и по работе
ў Примите во внимание напряжение в сети!
Напряжение источника питания должно
соответствовать данным на заводской табличке
электроинструмента. Электроинструменты,
рассчитанные на 230/240 В, могут работать также и
от 220 В.
ў Применяйте соответствующие металлоискатели для
нахождения скрытых систем электро-, газо- и
водоснабжения или обращайтесь за справкой в
местное предприятие коммунального снабжения.
Контакт с электропроводкой может привести к пожару и
поражению электротоком. Повреждение газопровода
может привести к взрыву. Повреждение водопровода
ведет к нанесению материального ущерба.
ў Крепко зажмите дополнительную рукоятку, во
время работы крепко держите электроинструмент
двумя руками и следите за стойким положением
корпуса тела. Двумя руками Вы можете надежно вести
электроинструмент.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 26 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
26 | Русский
ў Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная в
зажимное приспособление или в тиски, удерживается
более надежно, чем в Вашей руке.
ў Для сверления без удара в древесине, металле,
керамике и синтетическом материале, а также для
заворачивания применяют инструменты без SDS-plus
(например, сверла с цилиндрическим хвостовиком).
Для этих инструментов требуется быстрозажимной,
патрон или патрон с зубчатым венцом.
ў Сменный патрон фиксируется автоматически.
Проверьте фиксирование попыткой вытянуть
инструмент.
ў Установка рабочего инструмента SDS-plus:
Проверьте фиксацию попыткой вытянуть рабочий
инструмент.
ў При повреждении колпачка для защиты от пыли его
необходимо немедленно заменить. Колпачок для
защиты от пыли предотвращает проникновение
образующейся при сверлении пыли в патрон. При
установке рабочего инструмента следите за тем, чтобы
не повредить колпачок для защиты от пыли.
ў Пыль таких материалов, как, напр.,
свинцовосодержащие лакокрасочные покрытия,
некоторые виды древесины, минералов и металла,
может нанести вред Вашему здоровью и вызвать
аллергические реакции, заболевания дыхательных
путей и/или рак. Поручайте обработку содержащего
асбест материала только специалистам.
– По возможности используйте пригодный для
материала пылеотсос.
– Хорошо проветривайте рабочее место.
– Рекомендуется пользоваться респираторной
маской с фильтром класса Р2.
Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания
для обрабатываемых материалов.
ў Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль
может легко воспламеняться.
ў При заклинивании рабочего инструмента
выключите электроинструмент. Устраните причину
заклинивания рабочего инструмента.
ў Перед включением электроинструмента убедитесь в
том, что рабочий инструмент может свободно
вращаться. При включении электроинструмента с
заклинившим рабочим инструментом возникают
большие реакционные моменты.
ў Выждите полной остановки электроинструмента и
только после этого выпускайте его из рук. Рабочий
инструмент может заесть, и это может привести к потере
контроля над электроинструментом.
Символы
Следующие символы помогут Вам при чтении и понимании
руководства по эксплуатации. Запомните символы и их
значение. Правильная интерпретация символов поможет
Вам правильнее и надежнее работать с
электроинструментом.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Символ
Значение
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Перфоратор
участок, обозначенный серым
цветом: рукоятка (с изолированной
поверхностью)
Товарный №
Ознакомьтесь со всеми указаниями
по технике безопасности и
инструкциями
Перед любыми работами с
электроинструментом вытаскивайте
штепсель из розетки
Надевайте защитные рукавицы
Носите средства защиты слуха.
Одевайте защитные очки
Направление движения
Направление реакции
Следующее действие
Запрещенное действие
Правое/левое направление
вращения
Сверление без ударов
Ударное сверление
Долбление
Винты
Vario-Lock
Включение
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 27 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Русский | 27
Символ
Значение
Выключение
Разблокировка выключателя
Электроинструмент предназначен для перфорации в
бетоне, кирпиче и камне, а также для легких долбежных
работ. Он также предназначен для сверления без удара в
древесине, металле, керамике и пластмассе, а также для
закручивания/выкручивания винтов.
Низкое число оборотов/ударов
Технические данные
Фиксация выключателя
Высокое число оборотов/ударов
Отсасывающее устройство
Патрон
P1
E
n0
Ш
Применение по назначению
Смажьте конец рабочего
инструмента, которым он вставляется
в патрон, небольшим количеством
смазки
Сверлильный патрон с зубчатым
венцом
Ном. потребляемая мощность
Сила одиночного удара в
соответствии с EPTA-Procedure
05/2009
Число оборотов холостого хода
Диаметр сверла, макс.
Бетон
Технические данные электроинструмента приведены в
таблице на стр. 77.
Параметры указаны для номинального напряжения [U]
230 В. При других значениях напряжения, а также в
специфическом для страны исполнении инструмента
возможны иные параметры.
Пожалуйста, учитывайте товарный номер на заводской
табличке Вашего электроинструмента. Торговые названия
отдельных электроинструментов могут различаться.
Заявление о соответствии
С полной ответственностью мы заявляем, что описанный в
разделе «Технические данные» продукт соответствует
нижеследующим стандартам или нормативным
документам: EN 60745 согласно положениям Директив
2011/65/EC, 2004/108/ЕС, 2006/42/EС.
Техническая документация (2006/42/EС):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Engineering Director
Engineering
PT/ESI
Сталь
Древесина
LwA
LpA
ah
K
Вес согласно EPTA-Procedure
01/2003
Класс защиты
Уровень звуковой мощности
Уровень звукового давления
Суммарное значение вибрации
Погрешность
Комплект поставки
Перфоратор, дополнительная рукоятка и ограничитель
глубины.
Рабочий инструмент и прочие изображенные или
описанные принадлежности не входят в стандартный
комплект поставки.
Полный набор принадлежностей Вы найдете в нашем
ассортименте принадлежностей.
Bosch Power Tools
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Данные по шуму и вибрации
Измеренные значения для электроинструмента приведены
в таблице на стр. 77.
Суммарные величины шума и вибрации (векторная сумма
трех направлений) определены в соответствии с
EN 60745.
Указанный в настоящих инструкциях уровень вибрации
измерен по методике измерения, прописанной в стандарте
EN 60745, и может быть использован для сравнения
электроинструментов. Он пригоден также для
предварительной оценки вибрационной нагрузки.
Уровень вибрации указан для основных видов работы с
электроинструментом. Однако если электроинструмент
будет использован для выполнения других работ с применением рабочих инструментов, не предусмотренных
изготовителем, или техническое обслуживание не будет
отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть
иным. Это может значительно повысить вибрационную
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 28 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
28 | Русский
нагрузку в течение всей продолжительности работы.
Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение
определенного временного интервала нужно учитывать
также и время, когда инструмент выключен или, хотя и
включен, но не находится в работе. Это может значительно
сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное
рабочее время.
Предусмотрите дополнительные меры безопасности для
защиты оператора от воздействия вибрации, например:
техническое обслуживание электроинструмента и рабочих
инструментов, меры по поддержанию рук в тепле,
организация технологических процессов.
Монтаж и эксплуатация
В нижеследующей таблице указаны действия по монтажу и эксплуатации электроинструмента. Указания по выполнению
действий показаны на указанном рисунке. В зависимости от применения необходимы различные комбинации указаний.
Соблюдайте указания по технике безопасности.
Действие
Установка рабочего инструмента
SDS-plus
Рисунок Примите во внимание
1
Страница
78
Снятие рабочего инструмента
SDS-plus
2
79
Установка патрона с зубчатым
венцом
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
Выбор режима работы и
направления вращения
4
80–81
Изменение положения резца
(Vario-Lock)
5
81
Поворот дополнительной рукоятки
6
81
Установка глубины сверления X
7
82
8
82
X
Монтаж отсасывающего
устройства (Saugfix)
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 29 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Русский | 29
Действие
Включение/выключение и
регулирование числа оборотов
Рисунок Примите во внимание
9
Страница
83
Фиксация выключателя
10
83
Разблокировка выключателя
11
83
Выбор принадлежностей
–
84
Техобслуживание и очистка
ў Для обеспечения качественной и безопасной
работы следует постоянно содержать
электроинструмент и вентиляционные щели в
чистоте.
Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму
Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для
электроинструментов Bosch.
Сервиснoe обслуживаниe и
консультация покупатeлeй
Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту
и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям.
Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы
найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив консультантов Bosch охотно поможет Вам в
вопросах покупки, применения и настройки продуктов и
принадлежностей.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей
обязательно указывайте 10-значный товарный номер по
заводской табличке электроинструмента.
Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан
Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента,
с соблюдением требований и норм изготовителя
производятся на территории всех стран только в
фирменных или авторизованных сервисных центрах
«Роберт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной
продукции опасно в эксплуатации, может привести к
ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и
распространение контрафактной продукции преследуется
по Закону в административном и уголовном порядке.
Bosch Power Tools
Россия
ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Академика Королева, стр. 13/5
129515, Москва
Россия
Тел.: +7 (800) 100 800 7
E-Mail: [email protected]
Полную информацию о расположении сервисных центров
Вы можете получить на официальном сайте
www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно-сервисной
службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).
Беларусь
ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: [email protected]
Официальный сайт: www.bosch-pt.by
Казахстан
ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
пр. Райымбека/ул. Коммунальная, 169/1
050050 г. Алматы
Казахстан
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: [email protected]
Официальный сайт: www.bosch-pt.kz
Утилизация
Отслужившие свой срок электроинструменты,
принадлежности и упаковку следует сдавать на
экологически чистую рекуперацию отходов.
Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 30 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
30 | Українська
Только для стран-членов ЕС:
В соответствии с европейской
директивой 2002/96/EС об
отработанных электрических и
электронных приборах и ее
претворением в национальное
законодательство отслужившие
электрические и электронные приборы
нужно собирать отдельно и сдавать на
экологически чистую рекуперацию.
Возможны изменения.
Українська
Загальні застереження для
електроприладів
Прочитайте всі застереження і вказівки.
Недотримання застережень і вказівок може призвести до
ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних
травм.
Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і
вказівки.
Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях
мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з
електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без
електрокабелю).
Безпека на робочому місці
ў Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте
добре освітлення робочого місця. Безлад або погане
освітлення на робочому місці можуть призвести до
нещасних випадків.
ў Не працюйте з електроприладом у середовищі, де
існує небезпека вибуху внаслідок присутності
горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади можуть
породжувати іскри, від яких може займатися пил або
пари.
ў Під час праці з електроприладом не підпускайте до
робочого місця дітей та інших людей. Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде
відвернута.
Електрична безпека
ў Штепсель електроприладу повинен підходити до
розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі.
Для роботи з електроприладами, що мають захисне
заземлення, не використовуйте адаптери.
Використання оригінального штепселя та належної
розетки зменшує ризик ураження електричним
струмом.
ў Уникайте контакту частин тіла із заземленими
поверхнями, як напр., трубами, батареями
опалення, плитами та холодильниками. Коли Ваше
1 619 P09 899 | (15.12.11)
тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження
електричним струмом.
ў Захищайте прилад від дощу і вологи. Попадання води
в електроприлад збільшує ризик ураження електричним
струмом.
ў Не використовуйте кабель для перенесення
електроприладу, підвішування або витягування
штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла,
олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються.
Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик
ураження електричним струмом.
ў Для зовнішніх робіт обов’язково використовуйте
лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх
робіт. Використання подовжувача, що розрахований на
зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним
струмом.
ў Якщо не можна запобігти використанню
електроприладу у вологому середовищі,
використовуйте пристрій захисного вимкнення.
Використання пристрою захисного вимкнення зменшує
ризик ураження електричним струмом.
Безпека людей
ў Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та
розсудливо поводьтеся під час роботи з
електроприладом. Не користуйтеся
електроприладом, якщо Ви стомлені або
знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв
або ліків. Мить неуважності при користуванні
електроприладом може призвести до серйозних травм.
ў Вдягайте особисте захисне спорядження та
обов’язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання
особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не
ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.
ў Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж
ввімкнути електроприлад в електромережу або
під’єднати акумуляторну батарею, брати його в руки
або переносити, впевніться в тому, що
електроприлад вимкнутий. Тримання пальця на
вимикачі під час перенесення електроприладу або
підключення в розетку увімкнутого приладу може
призвести до травм.
ў Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть
налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.
Перебування налагоджувального інструмента або ключа
в частині приладу, що обертається, може призвести до
травм.
ў Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте
стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це
дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.
ў Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий
одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та
рукавиці до деталей приладу, що рухаються. Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть
потрапити в деталі, що рухаються.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 31 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Українська | 31
ў Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої,
переконайтеся, щоб вони були добре під’єднані та
правильно використовувалися. Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити
небезпеки, зумовлені пилом.
Правильне поводження та користування
електроприладами
ў Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий
прилад, що спеціально призначений для відповідної
роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком
отримаєте кращі результати роботи, якщо будете
працювати в зазначеному діапазоні потужності.
ў Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим
вимикачем. Електроприлад, який не можна увімкнути
або вимкнути, є небезпечним і його треба
відремонтувати.
ў Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі,
міняти приладдя або ховати прилад, витягніть
штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну
батарею. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки
зменшують ризик випадкового запуску приладу.
ў Ховайте електроприлади, якими Ви саме не
користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте
користуватися електроприладом особам, що не
знайомі з його роботою або не читали ці вказівки. У
разі застосування недосвідченими особами прилади
несуть в собі небезпеку.
ў Старанно доглядайте за електроприладом.
Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно
працювали та не заїдали, не були пошкодженими або
настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на
функціонування електроприладу. Пошкоджені
деталі треба відремонтувати, перш ніж
користуватися ними знов. Велика кількість нещасних
випадків спричиняється поганим доглядом за
електроприладами.
ў Тримайте різальні інструменти нагостреними та в
чистоті. Старанно доглянуті різальні інструменти з
гострим різальним краєм менше застряють та легші в
експлуатації.
ў Використовуйте електроприлад, приладдя до нього,
робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок.
Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання
електроприладів для робіт, для яких вони не
передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.
Сервіс
ў Віддавайте свій прилад на ремонт лише
кваліфікованим фахівцям та лише з використанням
оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність
приладу на довгий час.
Bosch Power Tools
Вказівки з техніки безпеки для
молотків
ў Вдягайте навушники. Шум може пошкодити слух.
ў Використовуйте додані до електроінструменту
додаткові рукоятки. Втрата контролю над
електроінструментом може призводити до тілесних
ушкоджень.
ў При роботах, коли робочий інструмент або гвинт
може зачепити заховану електропроводку або
власний шнур живлення, тримайте інструмент за
ізольовані рукоятки. Зачеплення проводки, що
знаходиться під напругою, може заряджувати також і
металеві частини електроінструменту та призводити до
ураження електричним струмом.
Інші вказівки з техніки безпеки та
вказівки щодо роботи
ў Зважайте на напругу у мережі! Напруга в джерелі
струму повинна відповідати даним на заводській
табличці електроінструменту. Електроінструменти,
розраховані на 230/240 В, можуть працювати також
і від 220 В.
ў Для знаходження труб і проводки використовуйте
придатні прилади або зверніться в місцеве
підприємство електро-, газо- та водопостачання.
Зачеплення електропроводки може призводити до
пожежі та ураження електричним струмом. Зачеплення
газової труби може призводити до вибуху. Зачеплення
водопровідної труби може завдати шкоду матеріальним
цінностям.
ў Міцно затягніть додаткову рукоятку, під час роботи
тримайте прилад міцно обома руками і зберігайте
стійке положення тіла. Двома руками Ви можете
надійно вести електроінструмент.
ў Закріплюйте оброблюваний матеріал. За допомогою
затискного пристрою або лещат оброблюваний матеріал
фіксується надійніше ніж при триманні його в руці.
ў Для свердлення без удару в деревині, металі, кераміці і
пластмасі, а також закручування гвинтів
використовуються робочі інструменти без SDS-plus
(напр., свердла з циліндричним хвостовиком). Для таких
робочих інструментів потрібний швидкозатискний
свердлильний патрон або зубчаcтий свердлильний
патрон.
ў Змінний свердлильний патрон стопориться автоматично. Потягнувши за змінний свердлильний патрон,
перевірте його фіксацію.
ў Встромляння робочих інструментів з SDS-plus:
Потягнувши за робочий інструмент, перевірте його
фіксацію.
ў У разі пошкодження пилозахисного ковпачка його
треба негайно замінити. Пилозахисний ковпачок
запобігає потраплянню в патрон пилу від свердлення під
час роботи. При встромлянні робочого інструмента
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 32 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
32 | Українська
слідкуйте за тим, щоб не пошкодити пилозахисний
ковпачок.
ў Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбові
покриття, що містять свинець, деякі види деревини,
мінералів і металу, може бути небезпечним для
здоров’я і викликати алергійні реакції або
призводити до захворювань дихальних шляхів
та/або раку. Матеріали, що містять азбест,
дозволяється обробляти лише фахівцям.
– За можливістю використовуйте придатний для
матеріалу відсмоктувальний пристрій.
– Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.
– Рекомендується вдягати респіраторну маску з
фільтром класу P2.
Додержуйтеся приписів щодо оброблюваних матеріалів,
що діють у Вашій країні.
ў Уникайте накопичення пилу на робочому місці. Пил
може легко займатися.
ў При заклиненні робочого інструмента вимкніть
електроприлад. Усуньте причину заклинення.
ў Перед увімкненням електроприладу переконайтеся
в тому, що робочий інструмент може вільно
обертатися. При вмиканні електроприладу із
застряглим робочим інструментом виникають великі
реакційні моменти.
ў Перед тим, як покласти електроприлад, зачекайте,
поки він не зупиниться. Адже робочий інструмент може
зачепитися за що-небудь, що призведе до втрати
контролю над електроприладом.
Символ
Значення
Вдягайте захисні рукавиці
Вдягайте навушники.
Вдягайте захисні окуляри
Напрямок руху
Напрямок реакції
Наступний крок дії
Заборонена дія
Обертання праворуч/ліворуч
Свердлення без ударів
Перфорація
Довбання
Символи
Наступні символи стануть Вам в пригоді, коли Ви будете
читати та щоб зрозуміти інструкцію з експлуатації.
Запам’ятайте ці символи та їх значення. Правильне
розуміння символів допоможе Вам правильно та
небезпечно користуватися електроприладом.
Гвинти
Символ
Вмикання
Значення
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Перфоратор
ділянка, позначена сірим кольором:
рукоятка (з ізольованою поверхнею)
Vario-Lock
Вимикання
Фіксація вимикача
Розблокування вимикача
Товарний номер
Низька кількість обертів/ударів
Велика кількість обертів/ударів
Прочитайте всі правила з техніки
безпеки і вказівки
Перед всіма роботами витягуйте
мережний штепсель електроприладу з
розетки
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Відсмоктувальний пристрій
Патрон
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 33 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Українська | 33
Символ
P1
E
n0
Ш
Значення
Змастіть кінчик робочого
інструмента, яким він встромляється
в патрон, невеликою кількістю
мастила
Зубчастий свердлильний патрон
Ном. споживана потужність
Сила одиночного удару відповідно до
EPTA-Procedure 05/2009
Кількість обертів на холостому ходу
Діаметр розсвердлювального отвору,
макс.
Бетон
Cталь
Будь ласка, зважайте на товарний номер, зазначений на
заводській табличці Вашого електроприладу. Торговельна
назва деяких приладів може розрізнятися.
Заява про відповідність
Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що
описаний в «Технічні дані» продукт відповідає таким
нормам або нормативним документам: EN 60745 у
відповідності до положень директив 2011/65/ЄC,
2004/108/ЄC, 2006/42/ЄC.
Технічна документація (2006/42/ЄC):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Engineering Director
Engineering
PT/ESI
Деревина
LwA
LpA
ah
K
Вага відповідно до EPTA-Procedure
01/2003
Клас захисту
Рівень звукової потужності
Рівень звукового тиску
Сумарне значення вібрації
Похибка
Обсяг поставки
Перфоратор, додаткова рукоятка та обмежувач глибини.
Робочий інструмент та інше зображене чи описане
приладдя не належать до стандартного обсягу поставки.
Повний набір приладдя Ви знайдете в нашому асортименті
приладдя.
Призначення приладу
Електроприлад призначений для перфорації в бетоні, цеглі
та камені, а також для легкого довбання. Він також
придатний для свердлення без удару в деревині, металі,
кераміці та пластмасі, також для
закручування/розкручування гвинтів.
Технічні дані
Технічні дані електроприладу наведені в таблиці на
стор. 77.
Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В.
При інших значеннях напруги, а також у специфічному для
країни виконанні можливі інші параметри.
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Інформація щодо шуму і вібрації
Виміряні значення електроприладу наведені в таблиці на
стор. 77.
Значення шуму та вібрації (векторна сума трьох напрямків)
визначені відповідно до EN 60745.
Зазначений в цих вказівках рівень вібрації вимірювався за
процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна
користуватися для порівняння приладів. Він придатний
також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження.
Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для
яких застосовується електроприлад. Однак при
застосуванні електроприладу для інших робіт, роботі з
іншими робочими інструментами або при недостатньому
технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути
іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом
всього інтервалу використання приладу може значно
зростати.
Для точної оцінки вібраційного навантаження треба
враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнутий
або, хоч і увімкнутий, але саме не в роботі. Це може значно
зменшити вібраційне навантаження протягом всього
інтервалу використання приладу.
Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації
працюючого з приладом, як напр.: технічне
обслуговування електроприладу і робочих інструментів,
нагрівання рук, організація робочих процесів.
Монтаж та експлуатація
В наступній таблиці зазначені дії з монтажу та експлуатації електроінструменту. Вказівки щодо виконання дій показані на
зазначеному малюнку. В залежності від способу використання необхідні різноманітні комбінації вказівок. Дотримуйтесь
вказівок з техніки безпеки.
Bosch Power Tools
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 34 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
34 | Українська
Дія
Встромляння робочих інструментів
з SDS-plus
Малюнок Прийміть до уваги
1
Сторінка
78
Виймання робочих інструментів з
SDS-plus
2
79
Встромляння зубчастого
свердлильного патрона
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
Вибір режиму роботи і напрямку
обертання
4
80–81
Змінення положення різця (VarioLock)
5
81
Повертання додаткової рукоятки
6
81
Встановлення глибини свердлення
X
7
82
Монтаж відсмоктувального
пристрою (Saugfix)
8
82
Ввімкнення/вимкнення та
регулювання кількості обертів
9
83
Фіксація вимикача
10
83
Розблокування вимикача
11
83
Вибір приладдя
–
84
X
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 35 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Romвn? | 35
Технічне обслуговування і очищення
ў Щоб електроприлад працював якісно і надійно,
тримайте прилад і вентиляційні отвори в чистоті.
Якщо треба поміняти під’єднувальний кабель, це треба
робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для
електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.
Cервіснa мaйcтepня i
обслуговування клiєнтiв
В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші
запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування
Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо
запчастин можна знайти за адресою:
www.bosch-pt.com
Консультанти Bosch з радістю допоможуть Вам при
запитаннях стосовно купівлі, застосування і налагодження
продуктів і приладдя до них.
При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь
ласка, обов’язково зазначайте 10-значний товарний
номер, що знаходиться на заводській табличці
електроприладу.
Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту
здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на
території всіх країн лише у фірмових або авторизованих
сервісних центрах фірми «Роберт Бош».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції
небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки
для здоров’я. Виготовлення і розповсюдження
контрафактної продукції переслідується за Законом в
адміністративному і кримінальному порядку.
Україна
ТОВ «Роберт Бош»
Cервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: +38 (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: [email protected]
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.
Утилізація
Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на
екологічно чисту повторну переробку.
Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!
Лише для країн ЄС:
Відповідно до європейської директиви
2002/96/ЄС про відпрацьовані електро- і
електронні прилади і її перетворення в
національному законодавстві
електроприлади, що вийшли з вживання,
повинні здаватися окремо і утилізуватися
екологічно чистим способом.
Можливі зміни.
Bosch Power Tools
Romвn?
Indica?ii generale de avertizare pentru
scule electrice
AVERTISMENT Citi?i toate indica?iile de
avertizare ?i instruc?iunile.
Nerespectarea indica?iilor de avertizare ?i a instruc?iunilor
poate provoca electrocutare, incendii ?i/sau r?niri grave.
P?stra?i toate indica?iile de avertizare ?i instruc?iunile оn
vederea utiliz?rilor viitoare.
Termenul de „scul? electric?“ folosit оn indica?iile de
avertizare se refer? la sculele electrice alimentate de la re?ea
(cu cablu de alimentare) ?i la sculele electrice cu acumulator
(f?r? cablu de alimentare).
Siguran?a la locul de munc?
ў Men?ine?i-v? sectorul de lucru curat ?i bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la
accidente.
ў Nu lucra?i cu scula electric? оn mediu cu pericol de
explozie, оn care exist? lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice genereaz? scвntei care pot
aprinde praful sau vaporii.
ў Nu permite?i accesul copiilor ?i al altor persoane оn
timpul utiliz?rii sculei electrice. Dac? v? este distras?
aten?ia pute?i pierde controlul asupra ma?inii.
Siguran?? electric?
ў ?techerul sculei electrice trebuie s? fie potrivit prizei
electrice. Nu este оn nici un caz permis? modificarea
?techerului. Nu folosi?i fi?e adaptoare la sculele
electrice legate la p?mвnt de protec?ie. ?techerele
nemodificate ?i prizele corespunz?toare diminueaz? riscul
de electrocutare.
ў Evita?i contactul corporal cu suprafe?e legate la
p?mвnt ca ?evi, instala?ii de оnc?lzire, sobe ?i frigidere.
Exist? un risc crescut de electrocutare atunci cвnd corpul
v? este legat la p?mвnt.
ў Feri?i ma?ina de ploaie sau umezeal?. P?trunderea apei
оntr-o scul? electric? m?re?te riscul de electrocutare.
ў Nu schimba?i destina?ia cablului folosindu-l pentru
transportarea sau suspendarea sculei electrice ori
pentru a trage ?techerul afar? din priz?. Feri?i cablul de
c?ldur?, ulei, muchii ascu?ite sau componente aflate оn
mi?care. Cablurile deteriorate sau оncurcate m?resc riscul
de electrocutare.
ў Atunci cвnd lucra?i cu o scul? electric? оn aer liber,
folosi?i numai cabluri prelungitoare adecvate ?i pentru
mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminueaz? riscul de electrocutare.
ў Atunci cвnd nu poate fi evitat? utilizarea sculei
electrice оn mediu umed, folosi?i un оntrerup?tor
automat de protec?ie оmpotriva tensiunilor
periculoase. Оntrebuin?area unui оntrerup?tor automat de
protec?ie оmpotriva tensiunilor periculoase reduce riscul
de electrocutare.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 36 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
36 | Romвn?
Siguran?a persoanelor
ў Fi?i aten?i, ave?i grij? de ceea ce face?i ?i proceda?i
ra?ional atunci cвnd lucra?i cu o scul? electric?. Nu
folosi?i scula electric? atunci cвnd sunte?i obosi?i sau
v? afla?i sub influen?a drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neaten?ie оn timpul
utiliz?rii ma?inii poate duce la r?niri grave.
ў Purta?i echipament personal de protec?ie ?i
оntotdeauna ochelari de protec?ie. Purtarea
echipamentului personal de protec?ie, ca masca pentru
praf, оnc?l??minte de siguran?? antiderapant?, casca de
protec?ie sau protec?ia auditiv?, оn func?ie de tipul ?i
utilizarea sculei electrice, diminueaz? riscul r?nirilor.
ў Evita?i o punere оn func?iune involuntar?. Оnainte de a
introduce ?techerul оn priz? ?i/sau de a introduce
acumulatorul оn scula electric?, de a o ridica sau de a o
transporta, asigura?i-v? c? aceasta este oprit?. Dac?
atunci cвnd transporta?i scula electric? ?ine?i degetul pe
оntrerup?tor sau dac? porni?i scula electric? оnainte de a o
racorda la re?eaua de curent, pute?i provoca accidente.
ў Оnainte de pornirea sculei electrice оndep?rta?i
dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un
dispozitiv sau o cheie l?sat? оntr-o component? de ma?in?
care se rote?te poate duce la r?niri.
ў Evita?i o ?inut? corporal? nefireasc?. Adopta?i o pozi?ie
stabil? ?i men?ine?i-v? оntotdeauna echilibrul. Astfel
ve?i putea controla mai bine ma?ina оn situa?ii nea?teptate.
ў Purta?i оmbr?c?minte adecvat?. Nu purta?i
оmbr?c?minte larg? sau podoabe. Feri?i p?rul,
оmbr?c?mintea ?i m?nu?ile de piesele aflate оn mi?care.
Оmbr?c?mintea larg?, p?rul lung sau podoabele pot fi
prinse оn piesele aflate оn mi?care.
ў Dac? pot fi montate echipamente de aspirare ?i
colectare a prafului, asigura?i-v? c? acestea sunt
racordate ?i folosite оn mod corect. Folosirea unei
instala?ii de aspirare a prafului poate duce la reducerea
polu?rii cu praf.
Utilizarea ?i manevrarea atent? a sculelor
electrice
ў Nu suprasolicita?i ma?ina. Folosi?i pentru executarea
lucr?rii dv. scula electric? destinat? acelui scop. Cu
scula electric? potrivit? lucra?i mai bine ?i mai sigur оn
domeniul de putere indicat.
ў Nu folosi?i scula elecric? dac? aceasta are
оntrerup?torul defect. O scul? electric?, care nu mai
poate fi pornit? sau oprit?, este periculoas? ?i trebuie
reparat?.
ў Scoate?i ?techerul afar? din priz? ?i/sau оndep?rta?i
acumulatorul, оnainte de a executa reglaje, a schimba
accesorii sau de a pune ma?ina la o parte. Aceast?
m?sur? de prevedere оmpiedic? pornirea involuntar? a
sculei electrice.
ў P?stra?i sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor. Nu l?sa?i s? lucreze cu ma?ina persoane care
nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit
aceste instruc?iuni. Sculele electrice devin periculoase
1 619 P09 899 | (15.12.11)
atunci cвnd sunt folosite de persoane lipsite de
experien??.
ў Оntre?ine?i-v? scula electric? cu grij?. Controla?i dac?
componentele mobile ale sculei electrice func?ioneaz?
impecabil ?i dac? nu se blocheaz?, sau dac? exist?
piese rupte sau deteriorate astfel оncвt s? afecteze
func?ionarea sculei electrice. Оnainte de utilizare da?i la
reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a
fost оntre?inerea necorespunz?toare a sculelor electrice.
ў Men?ine?i bine ascu?ite ?i curate dispozitivele de
t?iere. Dispozitivele de t?iere оntre?inute cu grij?, cu
t?i?uri ascu?ite se оn?epenesc оn mai mic? m?sur? ?i pot fi
conduse mai u?or.
ў Folosi?i scula electric?, accesoriile, dispozitivele de
lucru etc. conform prezentelor instruc?iuni. ?ine?i cont
de condi?iile de lucru ?i de activitatea care trebuie
desf??urat?. Folosirea sculelor electrice оn alt scop decвt
pentru utiliz?rile prev?zute, poate duce la situa?ii
periculoase.
Service
ў Оncredin?a?i scula electric? pentru reparare numai
personalului de specialitate, calificat оn acest scop,
repararea f?cвndu-se numai cu piese de schimb
originale. Astfel ve?i fi siguri c? este men?inut? siguran?a
ma?inii.
Instruc?iuni de siguran?? pentru
ciocane
ў Purta?i aparat de protec?ie auditiv?. Zgomotul poate
provoca pierderea auzului.
ў Folosi?i mвnerele suplimentate оn cazul оn care acestea
au fost livrate оmpreun? cu scula electric?. Pierderea
controlului poate duce la v?t?m?ri corporale.
ў ?ine?i scula electric? de zonele de prindere izolate
atunci cвnd executa?i lucr?ri оn cursul c?rora
accesoriul sau ?urubul ar putea nimeri conductori
electrici ascun?i sau propriul cablu de alimentare.
Contactul cu un conductor aflat sub tensiune poate pune
sub tensiune ?i componetele metalice ale sculei electrice ?i
duce la electrocutare.
Alte instruc?iuni de siguran?? ?i de
lucru
ў Aten?ie la tensiunea de la re?ea! Tensiunea sursei de
curent trebuie s? coincid? cu datele de pe pl?cu?a
indicatoare a tipului sculei electrice. Sculele electrice
inscrip?ionate cu 230/240 V pot fi alimentate ?i la
220 V.
ў Folosi?i detectoare adecvate pentru a depista
conductori ?i conducte de alimentare ascunse sau
adresa?i-v? оn acest scop regiei locale furnizoare de
utilit??i. Atingerea conductorilor electrici poate duce la
incendiu ?i electrocutare. Deteriorarea unei conducte de
gaz poate duce la explozie. Str?pungerea unei conducte de
ap? provoac? pagube materiale.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 37 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Romвn? | 37
ў Fixa?i strвns mвnerul suplimentar, prinde?i bine scula
electric? cu ambele mвini оn timpul lucrului ?i asigura?iv? o pozi?ie stabil?. Scula electric? este condus? оn
condi?ii de siguran?? cu ambele mвini.
ў Asigura?i piesa de lucru. O pies? de lucru fixat? cu
dispozitive de prindere sau оntr-o menghin? este ?inut? mai
sigur decвt cu mвna dumneavoastr?.
ў Pentru g?urirea f?r? percu?ie оn lemn, metal, ceramic? sau
material plastic cвt ?i pentru оn?urubare se folosesc
accesorii f?r? sistem de prindere SDS-plus (de exemplu
burghie cu tij? cilindric?). Pentru aceste accesorii ave?i
nevoie de o mandrin? rapid? respectiv de o mandrin? cu
coroan? din?at?.
ў Mandrina interschimbabil? se z?vor??te automat.
Verifica?i z?vorвrea trвgвnd de mandrina interschimbabil?.
ў Montarea accesoriilor cu sistem de prindere SDS-plus:
Verifica?i blocajul tr?gвnd de accesoriu.
ў Оnlocui?i imediat un capac de protec?ie оmpotriva
prafului care s-a deteriorat. Capacul de protec?ie
оmpotriva prafului оmpiedic? оn mare m?sur? p?trunderea
prafului de g?urire оn sistemul de prindere a accesoriilor оn
timpul func?ion?rii sculei electrice. La introducerea
accesoriului ave?i grij? s? nu deteriora?i capacul de
protec?ie оmpotriva prafului.
ў Pulberile de materiale cum sunt vopselele pe baz? de
plumb, unele sortimente de lemn, minerale ?i metale
pot fi nocive ?i provoca reac?ii alergice, afec?iuni ale
c?ilor respiratorii ?i/sau cancer. Materialele care con?in
azbest nu pot fi prelucrate decвt de c?tre speciali?ti.
– Folosi?i pe cвt posibil o instala?ie de aspirare a prafului
adecvat? pentru materialul prelucrat.
– Asigura?i buna ventila?ie a locului de munc?.
– Este recomandabil s? se utilizeze o masc? de protec?ie
a respira?iei avвnd clasa de filtrare P2.
Respecta?i prescrip?iile din ?ara dumneavoastr?
referitoare la materialele de prelucrat.
ў Evita?i acumul?rile ?i depunerile de praf la locul de
munc?. Pulberile se pot aprinde cu u?urin??.
ў Dac? accesoriul se blocheaz?, deconecta?i scula
electric?. Debloca?i accesoriul.
ў Оnainte de a porni scula electric? asigura?i-v? c?
accesoriul se poate mi?ca liber. ОPoniriea sculei electrice
cвnd dispozitvul de g?urire este blocat, genereaz?
momente de recul foarte puternice.
ў Оnainte de a pune jos scula electric? a?tepta?i ca
aceasta s? se opreasc? complet. Dispozitivul de lucru se
poate ag??a ?i duce la pierderea controlului asupra sculei
electrice.
Simboluri
Urm?toarele simboluri sunt importante pentru citirea ?i
оn?elegerea instruc?iunilor de utilizare. Re?ine?i aceste
simboluri ?i semnifica?ia lor. Interpretarea corect? a
simbolurilor v? ajut? s? utiliza?i mai bine ?i mai sigur scula
electric?.
Bosch Power Tools
Simbol
Semnifica?ie
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Ciocan rotopercutor
zon? marcat? gri: mвner (mвner izolat)
Num?r de identificare
Citi?i toate instruc?iunile ?i indica?iile
privind siguran?a
Оnaintea oric?ror interven?ii asupra
sculei electrice scoate?i ?techerul afar?
din priza de curent
Purta?i m?nu?i de protec?ie
Purta?i protec?ii auditive.
Purta?i ochelari de protec?ie
Direc?ie de deplasare
Direc?ia reac?iei
Pasul urm?tor
Ac?iune interzis?
Func?ionare dreapta/stвnga
G?urire f?r? percu?ie
G?urire cu percu?ie
D?ltuire
?uruburi
Vario-Lock
Pornire
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 38 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
38 | Romвn?
Simbol
Semnifica?ie
Oprire
Date tehnice
Tura?ie/num?r percu?ii micl
Datele tehnice ale produsului sunt precizate la pagina 77.
Specifica?iile sunt valabile pentru o tensiune nominal? [U] de
230 V. Оn cazul unor tensiuni diferite ?i al unor modele de
execu?ie specifice anumitor ??ri, aceste speifica?ii pot varia.
V? rug?m s? re?ine?i num?rul de identificare de pe pl?cu?a
indicatoare a tipului sculei dumneavoastr? electrice.
Denumirile comerciale ale sculelor electrice pot varia.
Tura?ie/num?r percu?ii mare
Declara?ie de conformitate
Fixare оntrerup?tor pornit/oprit
Debloca?i оntrerup?torul pornit/oprit
Aspirare
Sistem de prindere accesorii
Gresa?i u?or cap?tul de introducere al
accesoriului
Declar?m pe proprie r?spundere c? produsul descris la
paragraful „Date tehnice“ este оn conformitate cu urm?toarele
standarde ?i documente normative: EN 60745 conform
prevederilor Directivelor 2011/65/UE, 2004/108/CE,
2006/42/CE.
Documenta?ie tehnic? (2006/42/CE) la:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Engineering Director
Engineering
PT/ESI
Mandrin? cu coroan? din?at?
P1
E
n0
Ш
Putere nominal?
Energia de percu?ie conform EPTAProcedure 05/2009
Tura?ie la mersul оn gol
Diametru de g?urire maxim
Beton
O?el
Lemn
LwA
LpA
ah
K
Greutate conform EPTA-Procedure
01/2003
Clasa de protec?ie
Nivel putere sonor?
Nivel presiune sonor?
Valoare total? a vibra?iilor
Incertitudine
Set de livrare
Ciocan rotopercutor, mвner suplimentar ?i limitator de
reglare a adвncimii.
Dispozitivul de lucru ?i celelalte accesorii ilustrate sau
descrise nu sunt cuprinse оn setul de livrare standard.
G?si?i gama complet? de accesorii оn programul nostru de
accesorii.
Utilizare conform destina?iei
Scula electric? este destinat? g?uririi cu percu?ie оn beton,
c?r?mid? ?i piatr? cвt ?i pentru lucr?ri u?oare de d?ltuire. Este
de asemeni adecvat? ?i pentru g?urirea f?r? percu?ie оn lemn,
metal, ceramic? ?i material plastic cвt ?i pentru оn?urubare.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Informa?ie privind zgomotul/vibra?iile
Valorile m?surate ale produsului sunt precizate оn tabelul de la
pagina 77.
Valorile zgomotelor ?i ale vibra?iilor emise (suma vectorial? a
trei direc?ii) au fost determinate conform EN 60745.
Nivelul vibra?iilor specificat оn prezentele instruc?iuni a fost
m?surat conform unei proceduri de m?surare standardizate
оn EN 60745 ?i poate fi utilizat la compararea diferitelor scule
electrice. El poate fi folosit ?i pentru evaluarea provizorie a
solicit?rii vibratorii.
Nivelul specificat al vibra?iilor se refer? la cele mai frecvente
utiliz?ri ale sculei electrice. Оn eventualitatea оn care scula
electric? este utilizat? pentru alte aplica?ii, оmpreun? cu alte
accesorii decвt cele indicate sau nu beneficiaz? de o
оntre?inere satisf?c?toare, nivelul vibra?iilor se poate abate de
la valoarea specificat?. Aceasta poate amplifica considerabil
solicitarea vibratorie de-a lungul оntregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exact? a solicit?rii vibratorii ar trebui luate
оn calcul ?i intervalele de timp оn care scula electric? este
deconectat? sau func?ioneaz?, dar nu este utilizat? efectiv.
Aceast? metod? de calcul ar putea duce la reducerea
considerabil? a valorii solicit?rii vibratorii pe оntreg intervalul
de lucru.
Stabili?i m?suri de siguran?? suplimentare pentru protejarea
utilizatorului оmpotriva efectului vibra?iilor, ca de exemplu:
оntre?inerea sculei electrice ?i a accesoriilor, men?inerea
c?ldurii mвinilor, organizarea proceselor de munc?.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 39 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Romвn? | 39
Montare ?i func?ionare
Tabelul urm?tor arat? scopurile ac?iunilor pentru montajul ?i punerea оn func?iune a sculei electrice. Instruc?iunile aferente
scopurilor ac?iunilor sunt ilustrate оn figurile men?ionate. Оn func?ie de fiecare utilizare оn parte, sunt necesare diferite combina?ii
ale acestor instruc?iuni. Respecta?i instruc?iunile de siguran??.
Scopul ac?iunii
Montarea accesoriilor cu sistem de
prindere SDS-plus
Figura Respecta?i
1
Pagina
78
Demontarea accesoriului cu sistem
de prindere SDS-plus
2
79
Introducerea mandrinei cu coroan?
din?at?
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
Selectarea modului de func?ionare ?i
a direc?iei de rota?ie
4
80–81
Modificarea pozi?iei d?l?ii (VarioLock)
5
81
Rotirea mвnerului suplimentar
6
81
Reglarea adвncimii de g?urire X
7
82
Montarea sistemului de aspirare a
prafului (dispozitiv aspirare)
8
82
Pornire/oprire ?i reglarea tura?iei
9
83
Bloca?i оntrerup?torul pornit/oprit
10
83
X
Bosch Power Tools
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 40 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
40 | Български
Scopul ac?iunii
Debloca?i оntrerup?torul pornit/oprit
Figura Respecta?i
11
Pagina
83
Alegerea accesoriilor
–
84
Оntre?inere ?i cur??are
ў Pentru a lucra bine ?i sigur p?stra?i curate scula
electric? ?i fantele de aerisire.
Dac? este necesar? оnlocuirea cablului de racordare, pentru a
evita punerea оn pericol a siguran?ei exploat?rii, aceast?
opera?ie se va executa de c?tre Bosch sau de c?tre un centru
autorizat de asisten?? tehnic? post-vвnz?ri pentru scule
electrice Bosch.
Serviciu de asisten?? tehnic? postvвnz?ri ?i consultan?? clien?i
Serviciul nostru de asisten?? tehnic? post-vвnz?ri r?spunde
оntreb?rilor dumneavoastr? privind оntre?inerea ?i repararea
produsului dumneavoastr? cвt ?i privitor la piesele de
schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cвt ?i informa?ii
privind piesele de schimb g?si?i ?i la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultan?? clien?i Bosch r?spunde cu pl?cere la
оntreb?rile privind cump?rarea, utilizarea ?i reglarea
produselor ?i accesoriior lor.
Оn caz de reclama?ii ?i comenzi de piese de schimb v? rug?m
s? indica?i neap?rat num?rul de identificare compus din
10 cifre, conform pl?cu?ei indicatoare a tipului sculei electrice.
Romвnia
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia M?celariu Nr. 30–34
013937 Bucure?ti
Tel. service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40
Fax: +40 (021) 4 05 75 66
E-Mail: [email protected]
Tel. consultan?? clien?i: +40 (021) 4 05 75 00
Fax: +40 (021) 2 33 13 13
E-Mail: [email protected]
www.bosch-romania.ro
Eliminare
Sculele electrice, accesoriile ?i ambalajele trebuie
direc?ionate c?tre o sta?ie de revalorificare ecologic?.
Nu arunca?i sculele electrice оn gunoiul menajer!
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Numai pentru ??rile UE:
Conform Directivei Europene 2002/96/CE
privind de?eurile de echipamente electrice
?i electronice ?i transpunerea acesteia оn
legisla?ia na?ional?, sculele electrice scoase
din uz trebuie colectate separat ?i
direc?ionate c?tre o sta?ie de reciclare
ecologic?.
Sub rezerva modific?rilor.
Български
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички
указания. Неспазването на
приведените по-долу указания може да доведе до токов
удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин «електроинструмент» се
отнася до захранвани от електрическата мрежа
електроинструменти (със захранващ кабел) и до
захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти
(без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
ў Поддържайте работното си място чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление
могат да спомогнат за възникването на трудова
злополука.
ў Не работете с електроинструмента в среда с
повишена опасност от възникване на експлозия, в
близост до леснозапалими течности, газове или
прахообразни материали. По време на работа в
електроинструментите се отделят искри, които могат да
възпламенят прахообразни материали или пари.
ў Дръжте деца и странични лица на безопасно
разстояние, докато работите с електроинструмента.
Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите
контрола над електроинструмента.
Безопасност при работа с електрически ток
ў Щепселът на електроинструмента трябва да е
подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не
се допуска изменяне на конструкцията на щепсела.
Когато работите със занулени електроуреди, не
използвайте адаптери за щепсела. Ползването на
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 41 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Български | 41
оригинални щепсели и контакти намалява риска от
възникване на токов удар.
ў Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилници.
Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на
токов удар е по-голям.
ў Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и
влага. Проникването на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.
ў Не използвайте захранващия кабел за цели, за които
той не е предвиден, напр. за да носите
електроинструмента за кабела или да извадите
щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до
подвижни звена на машини. Повредени или усукани
кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
ў Когато работите с електроинструмент навън,
използвайте само удължителни кабели, подходящи
за работа на открито. Използването на удължител,
предназначен за работа на открито, намалява риска от
възникване на токов удар.
ў Ако се налага използването на електроинструмента
във влажна среда, използвайте предпазен
прекъсвач за утечни токове. Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от
възникване на токов удар.
Безопасен начин на работа
ў Бъдете концентрирани, следете внимателно
действията си и постъпвайте предпазливо и разумно.
Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества,
алкохол или упойващи лекарства. Един миг
разсеяност при работа с електроинструмент може да
има за последствие изключително тежки наранявания.
ў Работете с предпазващо работно облекло и винаги с
предпазни очила. Носенето на подходящи за ползвания
електроинструмент и извършваната дейност лични
предпазни средства, като дихателна маска, здрави
плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна
каска или шумозаглушители (антифони), намалява
риска от възникване на трудова злополука.
ў Избягвайте опасността от включване на
електроинструмента по невнимание. Преди да
включите щепсела в захранващата мрежа или да
поставите акумулаторната батерия, се уверявайте,
че пусковият прекъсвач е в положение «изключено».
Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста
си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате
захранващо напрежение на електроинструмента, когато
е включен, съществува опасност от възникване на
трудова злополука.
ў Преди да включите електроинструмента, се
уверявайте, че сте отстранили от него всички
помощни инструменти и гаечни ключове. Помощен
инструмент, забравен на въртящо се звено, може да
причини травми.
Bosch Power Tools
ў Избягвайте неестествените положения на тялото.
Работете в стабилно положение на тялото и във всеки
момент поддържайте равновесие. Така ще можете да
контролирате електроинструмента по-добре и побезопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
ў Работете с подходящо облекло. Не работете с
широки дрехи или украшения. Дръжте косата си,
дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите. Широките
дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат
захванати и увлечени от въртящи се звена.
ў Ако е възможно използването на външна
аспирационна система, се уверявайте, че тя е
включена и функционира изправно. Използването на
аспирационна система намалява рисковете, дължащи се
на отделящата се при работа прах.
Грижливо отношение към електроинструментите
ў Не претоварвайте електроинструмента.
Използвайте електроинструментите само съобразно
тяхното предназначение. Ще работите по-добре и
по-безопасно, когато използвате подходящия
електроинструмент в зададения от производителя
диапазон на натоварване.
ў Не използвайте електроинструмент, чиито пусков
прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не
може да бъде изключван и включван по предвидения от
производителя начин, е опасен и трябва да бъде
ремонтиран.
ў Преди да променяте настройките на
електроинструмента, да заменяте работни
инструменти и допълнителни приспособления, както
и когато продължително време няма да използвате
електроинструмента, изключвайте щепсела от
захранващата мрежа и/или изваждайте
акумулаторната батерия. Тази мярка премахва
опасността от задействане на електроинструмента по
невнимание.
ў Съхранявайте електроинструментите на места,
където не могат да бъдат достигнати от деца. Не
допускайте те да бъдат използвани от лица, които не
са запознати с начина на работа с тях и не са прочели
тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни
потребители, електроинструментите могат да бъдат
изключително опасни.
ў Поддържайте електроинструментите си грижливо.
Проверявайте дали подвижните звена
функционират безукорно, дали не заклинват, дали
има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента.
Преди да използвате електроинструмента, се
погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на
недобре поддържани електроинструменти и уреди.
ў Поддържайте режещите инструменти винаги добре
заточени и чисти. Добре поддържаните режещи
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 42 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
42 | Български
инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
ў Използвайте електроинструментите,
допълнителните приспособления, работните
инструменти и т.н., съобразно инструкциите на
производителя. При това се съобразявайте и с
конкретните работни условия и операции, които
трябва да изпълните. Използването на
електроинструменти за различни от предвидените от
производителя приложения повишава опасността от
възникване на трудови злополуки.
Поддържане
ў Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви
да се извършва само от квалифицирани специалисти
и само с използването на оригинални резервни
части. По този начин се гарантира съхраняване на
безопасността на електроинструмента.
Указания за безопасна работа с
къртачи
ў Работете с шумозаглушители. Въздействието на шум
може да предизвика загуба на слух.
ў Използвайте спомагателните ръкохватки, ако са
включени в окомплектовката на
електроинструмента. При загуба на контрол над
електроинструмента може да се стигне до травми.
ў Когато по време на работа съществува опасност
работният инструмент или винта да попаднат на
скрити под повърхността електрически проводници
под напрежение или да засегнат захранващия кабел
на електроинструмента, допирайте
електроинструмента само до изолираните
повърхности на ръкохватките. При контакт с
проводник под напрежение то може да се предаде по
металните повърхности на електроинструмента и това да
предизвика токов удар.
Допълнителни указания за
безопасна работа
ў Внимавайте за захранващото напрежение!
Напрежението на захранващата мрежа трябва да
съответства на данните, изписани на табелката на
електроинструмента. Електроинструменти,
обозначени с 230/240 V, могат да бъдат захранвани
и с напрежение 220 V.
ў Използвайте подходящи уреди, за да проверите за
наличието на скрити под повърхността електрои/или тръбопроводи, или се обърнете за
информация към съответните местни снабдителни
служби. Влизането на работния инструмент в съприкосновение с електропроводи може да предизвика пожар
или токов удар. Увреждането на газопровод може да
1 619 P09 899 | (15.12.11)
предизвика експлозия. Увреждането на водопровод
предизвиква значителни материални щети.
ў Затягайте здраво спомагателната ръкохватка, по
време на работа дръжте електроинструмента здраво
с двете ръце и заемайте стабилно положение на
тялото. Електроинструментът се води сигурно с двете
ръце.
ў Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захванат
с подходящи приспособления или скоби, е застопорен
по­здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с ръка.
ў За безударно пробиване в дървесни материали, метали,
керамични материали и пластмаси, както и при
завиване/развиване се използват инструменти, чиято
опашка не е SDS-plus (напр. свредла с цилиндрична
опашка). За тези инструменти се нуждаете от патронник
за бързо захващане, респ. патронник със зъбен венец.
ў Сменяемият патронник се застопорява автоматично.
Уверете се, че патронникът е захванат здраво, като го
издърпате.
ў Поставяне на работен инструмент с опашка SDSplus: Уверете се чрез издърпване, че е захванат здраво.
ў Незабавно заменяйте повредена противопрахова
капачка. Капачката намалява значително проникването
на отделящия се при пробиване прах в патронника. При
поставяне на работния инструмент внимавайте да не
нараните противопраховата капачка.
ў Праховете на материали като съдържащи олово бои,
някои дървесни видове, минерални материали и
метали могат да са опасни за здравето и да
предизвикат алергични реакции, заболяване на
дихателните пътища и/или ракови заболявания.
Допуска се обарботването на азбестосъдържащи
материали само от съответно обучени лица.
– По възможност използвайте подходяща за
обработвания материал система за прахоулавяне.
– Осигурявайте добро проветряване на работното
място.
– Препоръчва се използването на дихателна маска с
филтър от клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна законови
разпоредби, валидни при обработване на съответните
материали.
ў Избягвайте натрупване на прах на работното място.
Прахът може лесно да се самовъзпламени.
ў Ако работният инструмент се блокира, изключете
електроинструмента. Освободете блокирания
работен инструмент.
ў Преди да включите електроинструмента, се уверете,
че работният инструмент се върти свободно. При
включване с блокиран работен инструмент възникват
големи реакционни моменти.
ў Преди да оставите електроинструмента, изчаквайте
въртенето да спре напълно. В противен случай
използваният работен инструмент може да допре друг
предмет и да предизвика неконтролирано преместване
на електроинструмента.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 43 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Български | 43
Символи
Символ
Символите по-долу са важни при запознаването с
ръководството за експлоатация. Моля, прегледайте ги и
запомнете значението им. Правилната интерпретация на
символите ще Ви помогне да ползвате електроинструмента
по-добре и по-безопасно.
Символ
Значение
Vario-Lock
Включване
Изключване
Значение
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Перфоратор
маркирана със сиво зона: ръкохватка
(изолирана повърхност за
захващане)
Застопоряване на пусковия
прекъсвач
Освобождаване на пусковия
прекъсвач
Малка скорост на въртене/честота на
ударите
Каталожен номер
Голяма скорост на въртене/честота на
ударите
Прахоулавяне
Прочетете указанията за безопасна
работа и за работа с
електроинструмента
Гнездо эа работен инструмент
Преди да извършвате каквито и да е
дейности по електроинструмента
изключвайте щепсела от контакта
Смажете леко опашката на работния
инструмент
Работете с предпазни ръкавици
Патронник със зъбен венец
Работете с шумозаглушители
(атнифони)
P1
E
Работете с предпазни очила
n0
Ш
Посока на движение
в стомана
в дърво
Посока на реакцията
следваща стъпка
Забранено действие
Въртене надясно/наляво
Безударно пробиване
Ударно пробиване
Къртене
Винтове
Bosch Power Tools
Номинална консумирана мощност
Енергия на единичен удар съгласно
EPTA-Procedure 05/2009
Скорост на въртене на празен ход
Диаметър на пробивания отвор.
в бетон
LwA
LpA
ah
K
Маса съгласно EPTA-Procedure
01/2003
Клас на защита
Звукова мощност
Налягане на звука
Пълна стойност на вибрациите
Неопределеност
Окомплектовка
Перфоратор, спомагателна ръкохватка и дълбочинен
ограничител.
Работните инструменти и други изобразени или описани в
ръководството за експлоатация допълнителни
приспособления не са включени в стандартната
окомплектовка.
Пълен списък с допълнителните приспособления можете да
намерите в каталога ни за допълнителни приспособления.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 44 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
44 | Български
Предназначение на електроинструмента
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Електроинструментът е предназначен за ударно пробиване
в бетон, зидария и каменни материали, както и за леко
къртене. Той е подходящ също така за безударно
пробиване в дървесни материали, метали, керамични
материали и пластмаси, както и за завиване и развиване.
Информация за излъчван шум и
вибрации
Технически данни
Техническите параметри на продукта са посочени в
таблицата на страница 77.
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V.
При различно напрежение, както и при специалните
изпълнения за някои страни данните могат да се
различават.
Моля, обърнете внимание на каталожния номер на Вашия
електроинструмент, написан на табелката му. Търговските
наименования на някои електроинструменти могат да
бъдат променяни.
Декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в
«Технически данни» продукт съответства на следните
стандарти или нормативни документи: EN 60745 съгласно
изискванията на Директиви 2011/65/EC, 2004/108/ЕО,
2006/42/ЕО.
Техническа документация (2006/42/ЕО) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Engineering Director
Engineering
PT/ESI
Измерените стойности за продукта са посочени в таблицата
на страница 77.
Стойностите за генерираните шум и вибрации (векторната
сума по трите направления) са определени съгласно
EN 60745.
Равнището на генерираните вибрации, посочено в това
Ръководство за експлоатация, е определено съгласно
процедурата, дефинирана в EN 60745, и може да бъде
използвано за сравняване с други електроинструменти. То
е подходящо също и за предварителна ориентировъчна
преценка на натоварването от вибрации.
Посоченото ниво на генерираните вибрации е
представително за най-често срещаните приложения на
електроинструмента. Все пак, ако електроинструментът се
използва за други дейности, с други работни инструменти
или ако не бъде поддържан, както е предписано, равнището
на генерираните вибрации може да се промени. Това би
могло да увеличи значително сумарното натоварване от
вибрации в процеса на работа.
За точната преценка на натоварването от вибрации трябва
да бъдат взимани предвид и периодите, в които
електроинструментът е изключен или работи, но не се
ползва. Това би могло значително да намали сумарното
натоварване от вибрации.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на
работещия с електроинструмента от въздействието на
вибрациите, например: техническо обслужване на
електроинструмента и работните инструменти,
поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация
на работните стъпки.
Монтиране и работа
Таблицата по-долу показва различни дейности, монтирането на приспособления и начина на работа с електроинструмента.
Указанията за дейностите се показват на посочената фигура. В зависимост от вида на приложението са необходими
различни комбинации на указанията. Спазвайте указанията за безопасна работа.
Дейност
Поставяне на работен инструмент
с опашка SDS-plus
Фигура Внимание
1
Страница
78
Изваждане на работен инструмент
с опашка SDS-plus
2
79
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 45 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Български | 45
Дейност
Монтиране на патронник със зъбен
венец
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
Фигура Внимание
3
Страница
79
Избор на режима на работа и
посоката на въртене
4
80–81
ромяна на позицията на секача
(Vario-Lock)
5
81
Накланяне на спомагателната
ръкохватка
6
81
Настройване на дълбочина на
пробиване X
7
82
Монтиране на приставка за
прахоулавяне
8
82
Включване/изключване и
настройване на скоростта на
въртене
9
83
Застопоряване на пусковия
прекъсвач
10
83
Освобождаване на пусковия
прекъсвач
11
83
Избор на допълнителни
приспособления
–
84
X
Поддържане и почистване
Сервиз и консултации
ў За да работите качествено и безопасно,
поддържайте електроинструмента и
вентилационните отвори чисти.
Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя
трябва да се извърши в оторизиран сервиз за
електроинструменти на Бош, за да се запази нивото на
безопасност на електроинструмента.
Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и
поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно
резервни части. Монтажни чертежи и информация за
резервни части можете да намерите също и на
www.bosch-pt.com
Екипът от консултанти на Бош ще Ви помогне с удоволствие
при въпроси относно закупуване, приложение и
възможности за настройване на различни продукти от
производствената гама на Бош и допълнителни приспособления за тях.
Bosch Power Tools
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 46 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
46 | Srpski
Когато се обръщате с Въпроси към представителите, моля,
непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер,
означен на табелката на електроинструмента.
Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: +359 (02) 960 10 61
Тел.: +359 (02) 960 10 79
Факс: +359 (02) 962 53 02
www.bosch.bg
Бракуване
С оглед опазване на околната среда електроинструментът,
допълнителните приспособления и опаковката трябва да
бъдат подложени на подходяща преработка за повторното
използване на съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте електроинструменти при битовите
отпадъци!
Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива
2002/96/EО относно излязла от употреба
електрическа и електронна апаратура и
утвърждаването й като национален закон
електрическите и електронни устройства,
които не могат да се използват повече,
трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на
подходяща преработка за оползотворяване на
съдържащите се в тях суровини.
Правата за изменения запазени.
Srpski
Opљta upozorenja za elektri?ne alate
UPOZORENJE ?itajte sva upozorenja i uputstva.
Propusti kod pridrћavanja
upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu elektri?ni
udar, poћar i/ili teљke povrede.
?uvajte sva upozorenja i uputstva za budu?nost.
Pojam upotrebljen u upozorenjima „elektri?ni alat“ odnosi se
na elektri?ne alate sa radom na mreћi (sa mreћnim kablom) i
na elektri?ne alate sa radom na akumulator (bez mreћnog
kabla).
Sigurnost na radnom mestu
ў Drћite Vaљe radno podru?ne ?isto i dobro osvetljeno.
Nered ili neosvetljena radna podru?ja mogu voditi
nesre?ama.
ў Ne radite sa elektri?nim alatom u okolini ugroћenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive te?nosti,
1 619 P09 899 | (15.12.11)
gasovi ili praљine. Elektri?ni alati prave varnice koje mogu
zapaliti praљinu ili isparenja.
ў Drћite podalje decu i druge osobe za vreme koriљ?enja
elektri?nog alata. Prilikom rada moћete izgubiti kontrolu
nad aparatom.
Elektri?na sigurnost
ў Priklju?ni utika? elektri?nog alata mora odgovarati
uti?nici. Utika? nesme nikako da se menja. Ne
upotrebljavajte adaptere utika?a zajedno sa
elektri?nim alatima zaљti?enim uzemljenjem. Ne
promenjeni utika?i i odgovaraju?e uti?nice smanjuju rizik
elektri?nog udara.
ў Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim povrљinama
kao cevi, grejanja, љporet i rashladni ormani. Postoji
pove?ani rizik od elektri?nog udara ako je Vaљe telo
uzemljeno.
ў Drћite aparat љto dalje od kiљe ili vlage. Prodor vode u
elektri?ni alat pove?ava rizik od elektri?nog udara.
ў Ne nosite elektri?ni alat za kabl, ne veљajte ga ili ne
izvla?ite ga iz uti?nice. Drћite kabl dalje od vreline, ulja,
oљtrih ivica ili delova aparata koji se pokre?u. Oљte?eni
ili uvrnuti kablovi pove?avaju rizik elektri?nog udara.
ў Ako sa elektri?nim alatom radite u prirodi,
upotrebljavajte samo produћne kablove koji su
pogodni za spoljnu upotrebu. Upotreba produћnog kabla
uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od
elektri?nog udara.
ў Ako rad elektri?nog alata ne moћe da se izbegne u
vlaћnoj okolini, koristite prekida? strujne zaљtite pri
kvaru. Upotreba prekida?a strujne zaљtite pri kvaru
smanjuje rizik od elektri?nog udara.
Sigurnost osoblja
ў Budite paћljivi, pazite na to, љta radite i idite razumno
na posao sa Vaљim elektri?nim alatom. Ne koristite
elektri?ni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge,
alkohola ili lekova. Momenat nepaћnje kod upotrebe elektri?nog alata moћe voditi ozbiljnim povredama.
ў Nosite li?nu zaљtitnu opremu i uvek zaљtitne nao?are.
Noљenje li?ne zaљtitne opreme, kao maske za praљinu,
sigurnosne cipele koje ne kliћu, zaљtitni љlem ili zaљtitu za
sluh, zavisno od vrste i upotrebe elektri?nog alata,
smanjuju rizik od povreda.
ў Izbegavajte nenamerno puљtanje u rad. Uverite se da je
elektri?ni alat isklju?en, pre nego љto ga priklju?ite na
struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako
prilikom noљenja elektri?nog alata drћite prst na prekida?u
ili aparat uklju?en priklju?ujete na struju, moћe ovo voditi
nesre?ama.
ў Uklonite alate za podeљavanje ili klju?eve za zavrtnje,
pre nego љto uklju?ite elektri?ni alat. Neki alat ili klju?
koji se nalazi u rotiraju?em delu aparata, moћe voditi
nesre?ama.
ў Izbegavajte nenormalno drћanje tela. Pobrinite se uvek
da stabilno stojite i odrћavajte u svako doba ravnoteћu.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 47 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Srpski | 47
Na taj na?in moћete bolje kontrolisati elektri?ni alat u
neo?ekivanim situacijama.
ў Nosite pogodnu ode?u. Ne nosite љiroku ode?u ili nakit.
Drћite kosu, ode?u i rukavice dalje od pokretnih delova.
Opuљteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti
rotiraju?i delovi.
ў Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i
skupljanje praљine, uverite se da li su priklju?eni i
upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja praљine
moћe smanjiti opasnosti od praљine.
Briћljiva upotreba i ophodjenje sa elektri?nim
alatima
ў Ne preoptere?ujte aparat. Upotrebljavajte za Vaљ
posao elektri?ni alat odredjen za to. Sa odgovaraju?im
elektri?nim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom
podru?ju rada.
ў Ne koristite nikakav elektri?ni alat ?iji je prekida? u
kvaru. Elektri?ni alat koji se ne moћe viљe uklju?iti ili
isklju?iti, je opasan i mora se popraviti.
ў Izvucite utika? iz uti?nice i/ili uklonite akumulator pre
nego љto preduzmete podeљavanja na aparatu,
promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera
opreza spre?ava nenameran start elektri?nog alata.
ў ?uvajte nekoriљcene elektri?ne alate izvan dometa
dece. Ne dozvoljavajte koriљcenje aparata osobama
koje ne poznaju aparat ili nisu pro?itale ova uputstva.
Elektri?ni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
ў Odrћavajte briћljivo elektri?ni alat. Kontroliљite da li
pokretni delovi aparata besprekorno funkcioniљu i ne
„lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oљte?eni da
je oљte?ena funkcija elektri?nog alata. Popravite ove
oљte?ene delove pre upotrebe. Mnoge nesre?e imaju
svoje uzroke u loљe odrћavanim elektri?nim alatima.
ў Odrћavajte alate za se?enja oљtre i ?iste. Briћljivo
odrћavani alati za se?enja sa oљtrim ivicama manje
„slepljuju“ i lakљe se vode.
ў Upotrebljavajte elektri?ni alat, pribor, alate koji se
ume?u itd. prema ovim uputstvima. Obratite paћnju
pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.
Upotreba elektri?nih alata za druge namene koje nisu
predvidjene, moћe voditi opasnim situacijama.
Servisi
ў Neka Vam Vaљ elektri?ni alat popravlja samo
kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim
delovima. Tako se obezbedjuje, da ostane sa?uvana
sigurnost aparata.
Uputstva za bezbednost za ?eki?e
ў Nosite zaљtitu za sluh. Uticaj galame moћe uticati na
gubitak sluha.
ў Koristite dodatne drљke, kada su one isporu?ene sa
elektri?nim alatom. Gubitak kontrole moћe uticati na
povrede.
Bosch Power Tools
ў Drћite uredjaj za izolovane drљke, kada izvodite radove,
pri kojima umetnuti alat ili zavrtanj mogu da sretnu
skrivene vodove struje ili sopstveni mreћni kabl.
Kontakt sa vodom koji provodi napon moћe staviti pod
napon i metalne delove uredjaja i uticati na elektri?ni udar.
Dalja uputstva o sigurnosti i radu
ў Obratite paћnju na napon mreћe ! Napon strujnog
izvora mora biti usaglaљen sa podacima na tipskoj
tablici elektri?nog alata. Sa 230/240 V ozna?eni
elektri?ni alati mogu da rade i sa 220 V.
ў Upotrebljavajte pogodne aparate za detekciju, da bi
uљli u trag skrivenim vodovima snabdevanja, ili
pozovite za to mesno druљtvo za napajanje. Kontakt sa
elektri?nim vodovima moћe voditi vatri i elektri?nom
udaru. Oљte?enje nekog gasovoda moћe voditi ekploziji.
Prodiranje u vod sa vodom prouzrokova?e oљte?enje
predmeta.
ў Stegnite ?vrsto dodatnu drљku, drћite elektri?ni alat
?vrsto sa obe ruke i pobrinite se za stabilnu poziciju.
Elektri?ni alat se sigurno vodi sa obe ruke.
ў Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg ?vrsto drћe
zatezni uredjaji ili stega sigurnije se drћi nego sa Vaљom
rukom.
ў Za buљenje bez udaraca u drvetu, metalu, keramici i plastici
kao i za uvrtanje koriste se alati bez SDS-plus (na primer
buљenje sa cilindri?nim rukavcom). Za ove alate potrebna
Vam je brza stezna glava odnosno stezna glava sa nazubljenim vencem.
ў Promenljiva stezna glava se blokira automatski.
Prekontroliљite blokadu vuku?i za promenljivu steznu
glavu.
ў Koriљ?enje SDS-plus-upotrebljenog alata:
Prokontroliљite blokadu vuku?i alat.
ў Zamenite odmah oљte?en zaљtitni poklopac za praљinu.
Zaљtitni poklopac za praљinu spre?ava u velikoj meri
prodiranje praљine od buљenja u prihvat za alat za vreme
rada. Pazite pri upotrebi alata na to, da se zaљtitni poklopac
za praљinu ne oљteti.
ў Praљine od materijala kao љto je premaz koji sadrћi
olovo, nekoliko vrsta drveta, minerala i metala mogu
biti љtetni po zdravlje i uticati na alergijske reakcije,
obolenja disajnih organa i/ili na rad. Materijal koji sadrћi
azbest smeju da rade samo stru?njaci.
– Koristite љto je viљe mogu?e usisavanje praљine
pogodno za materijal.
– Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.
– Preporu?uje se, da se nosi zaљtitna maska za disanje sa
klasom filtera P2.
Obratite paћnju na propise za materijale koje treba
obradjivati u Vaљoj zemlji.
ў Izbegavajte sakupljanje praљine na radnom mestu.
Praљine se mogu lako zapaliti.
ў Ako bi upotrebljeni alat blokirao, isklju?ite elektri?ni
alat. Odvrnite upotrebljeni alat.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 48 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
48 | Srpski
ў Uverite se pre uklju?ivanja elektri?nog alata o
slobodnoj pokretljivosti upotrebljenog alata. Kod
uklju?ivanja sa blokiranim alatom za buљenje nastaju veliki
reakcioni momenti.
ў Sa?ekajte da se elektri?ni alat umiri, pre nego љto ga
ostavite. Upotrebljeni alat se moћe zaka?iti i gubitkom
kontrole voditi preko elektri?nog alata.
Simbol
Zna?enje
Buљenje bez udaraca
Buљenje sa ?eki?em
Љtemovanje
Simboli
Zavrtnji
Slede?i simboli su od zna?aja za ?itanje i razumevanje
uputstva za rad. Shvatite simbole i njihovo zna?enje. Prava
interpretacija simbola Vam pomaћe, da elektri?ni alat bolje i
sigurnije koristite.
Vario-Lock
Simbol
Uklju?ivanje
Zna?enje
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Buљilica ?eki?
sivo markirano podru?je: Drљka
(izolovana povrљina za hvatanje)
Isklju?ivanje
Fiskiranje prekida?a za
uklju?ivanje/isklju?ivanje
Deblokada prekida?a za
uklju?ivanje/isklju?ivanje
Mali broj okretaja/udaraca
Broj predmeta
Veliki broj okretaja/udaraca
Pro?itajte sva sigurnosna uputstva i
upozorenja
Usisavanje
Izvucite pre svih radova na elektri?nom
alatu mreћni utika? iz uti?nice
Prihvat za alat
Nosite zaљtitne rukavice
Lako namastite uti?ni kraj
upotrebljenog alata
Nosite zaљtitu za sluh.
Nazubljena stezna glava
Nosite zaљtitne nao?are
P1
E
Pravac kretanja
n0
Ш
Pravac reakcije
?elik
Drvo
Slede?i korak za rad
Zabranjeno rukovanje
Desni-levi smer
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Nominalna primljena snaga
Ja?ina pojedina?nog udarca odgovara
EPTA-Procedure 05/2009
Broj obrtaja na prazno
Presek buљenja maks.
Beton
LwA
LpA
ah
K
Teћina prema EPTA-Procedure
01/2003
Klasa zaљtite
Nivo snage zvuka
Nivo pritiska zvuka
Ukupna vrednost vibracija
Nesigurnost
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 49 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Srpski | 49
Obim isporuke
Buљilica ?eki?, dodatna drљka i dubinski grani?nik.
Upotrebljeni alat i dalji na slici ili opisani pribor ne spadaju u
standardni obim isporuke.
Kompletan pribor na?i ?ete u naљem programu pribora.
Upotreba prema svrsi
Elektri?ni alat je zamiљljen za buљenje sa ?eki?anjem u betonu,
opeci i kamenu kao i za lake radove sa dletom. Isto tako je
pogodan za buљenje bez udaraca u drvetu, metalu, keramici i
plastici kao i za uvrtanje.
Tehni?ki podaci
Tehni?ki podaci proizvoda su navedeni na tabeli na strani 77.
Podaci vaћe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona
koji odstupaju i izvodjenja specifi?nih za zemlje mogu ovi
podaci varirati.
Molimo da obratite paћnju na broj predmeta na tipskoj tablici
Vaљeg elektri?nog alata. Trgova?ke oznake pojedinih
elektri?nih alata mogu varirati.
Izjava o usaglaљenosti
Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod „Tehni?ki
podaci“ opisani proizvod usaglaљen sa slede?im standardima
ili normativnim aktima: EN 60745 prema odredbama
smernica 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Tehni?ka dokumentacija (2006/42/EG) kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strцtgen
Engineering Director
PT/ESI
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Informacije o љumovima/vibracijama
Merne vrednosti proizvoda su navedene na tabeli na
strani 77.
Ukupne vrednosti љumova i vibracija (zbir vektora triju
pravaca) se dobijaju prema EN 60745.
Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema
mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i moћe
da se koristi za poredjenje elektri?nih alata jedan sa drugim.
Pogodan je i za privremenu procenu optere?enja vibracijama.
Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu
elektri?nog alata. Ako se svakako elektri?ni alat upotrebljava
za druge namene sa drugim upotrebljenim alatima ili
nedovoljno odrћavanja, moћe do?i do odstupanja nivoa
vibracija. Ovo moћe u zna?ajnoj meri pove?ati optere?enje
vibracijama preko celog radnog vremena.
Za ta?nu procenu optere?enja vibracijama trebalo bi uzeti u
obzir i vreme, u kojem je uredjaj uklju?en ili radi, medjutim
nije stvarno u upotrebi. Ovo moћe zna?ajno redukovati
optere?enje vibracijama preko celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zaљtite radnika pre
delovanja vibracija kao na primer: Odrћavanje elektri?nog
alata i upotrebljeni alati, odrћavanje toplih ruku, organizacija
odvijanja posla.
Montaћa i Rad
Slede?a tabela pokazuje ciljeve rukovanja za montaћu i rad elektri?nog alata. Uputstva sa ciljevima rukovanja se prikazuju u
navedenoj slici. Zavisno od vrste upotrebe potrebne su razli?ite kombinacije uputstava. Obratite paћnju na sigurnosna uputstva.
Cilj rukovanja
Koriљ?enje SDS-plus-upotrebljenog
alata
Slika Obratite paћnju na
1
Strana
78
Vadjenje SDS-plus-upotrebljenog
alata
2
79
Montaћa nazubljene stezne glave
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
Bosch Power Tools
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 50 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
50 | Srpski
Cilj rukovanja
Izabrati vrstu rada i pravac okretanja
Slika Obratite paћnju na
4
Strana
80–81
Promena pozicije dleta (Vario-Lock)
5
81
Iskretanje dodatne drљke
6
81
Podeљavanje dubine buљenja X
7
82
Montiranje usisavanja (Saugfix)
8
82
Uklju?ivanje/isklju?ivanje i
podeљavanje broja obrtaja
9
83
Blokiranje prekida?a za
uklju?ivanje/isklju?ivanje
10
83
Deblokada prekida?a za
uklju?ivanje/isklju?ivanje
11
83
Biranje pribora
–
84
X
Odrћavanje i ?iљ?enje
ў Drћite elektri?ni alat i proreze za ventilaciju ?iste, da bi
dobro i sigurno radili.
Ako je potrebna zamena za priklju?ni vod, onda to mora
izvesti Bosch ili stru?an servis za Bosch-elektri?ne alata da bi
se izbegle opasnosti po sigurnost.
Servis i savetovanja kupaca
Servis odgovara na Vaљa pitanja u vezi popravke i odrћavanja
Vaљeg proizvoda kao i u vezi rezervnih delova. Љematske
prikaze i informacije u vezi rezervnih delova na?i ?ete i pod:
www.bosch-pt.com
Bosch-ov tim savetnika ?e Vam pomo?i kod pitanja u vezi
kupovine, primene i podeљavanja proizvoda i pribora.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naru?ivanja
rezervnih delova broj predmeta sa 10 broj?anih mesta prema
tipskoj tablici elektri?nog alata.
Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovi?a 59
11000 Beograd
Tel.: +381 (011) 244 85 46
Fax: +381 (011) 241 62 93
E-Mail: [email protected]
Uklanjanje djubreta
Elektri?ni pribori, pribor i pakovanja treba da se odvoze
regeneraciji koja odgovara zaљtiti ?ovekove sredine.
Ne bacajte elektri?ni alat u ku?no djubre!
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 51 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Slovensko | 51
Samo za EU-zemlje:
Prema evropskoj smernici 2002/96/EG o
elektri?nim i elektronskim starim
uredjajima i njihovim pretvaranjem u
nacionalno dobro ne moraju viљe
neupotrebljivi elektri?ni alati da se
odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklaћi
koja odgovara zaљtiti ?ovekove sredine.
Zadrћavamo pravo na promene.
Slovensko
Sploљna varnostna navodila za
elektri?na orodja
Preberite vsa opozorila in napotila.
Napake zaradi neupoљtevanja spodaj
navedenih opozoril in napotil lahko povzro?ijo elektri?ni udar,
poћar in/ali teћke telesne poљkodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v
prihodnje љe potrebovali.
Pojem „elektri?no orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem
besedilu, se nanaљa na elektri?na orodja z elektri?nim
pogonom (z elektri?nim kablom) in na akumulatorska
elektri?na orodja (brez elektri?nega kabla).
OPOZORILO
Varnost na delovnem mestu
ў Delovno podro?je naj bo vedno ?isto in dobro
osvetljeno. Nered in neosvetljena delovna podro?ja lahko
povzro?ijo nezgode.
ў Ne uporabljajte elektri?nega orodja v okolju, kjer lahko
pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo
vnetljive teko?ine, plini ali prah. Elektri?na orodja
povzro?ajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para
vnameta.
ў Prosimo, da med uporabo elektri?nega orodja ne
dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam
pribliћali. Odvra?anje Vaљe pozornosti drugam lahko
povzro?i izgubo kontrole nad napravo.
Elektri?na varnost
ў Priklju?ni vtika? elektri?nega orodja se mora prilegati
vti?nici. Spreminjanje vtika?a na kakrљenkoli na?in ni
dovoljeno. Pri ozemljenih elektri?nih orodjih ne uporabljajte vtika?ev z adapterji. Nespremenjeni vtika?i in
ustrezne vti?nice zmanjљujejo tveganje elektri?nega udara.
ў Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi povrљinami
kot so na primer cevi, grelci, љtedilniki in hladilniki.
Tveganje elektri?nega udara je ve?je, ?e je Vaљe telo
ozemljeno.
ў Prosimo, da napravo zavarujete pred deћjem ali vlago.
Vdor vode v elektri?no orodje pove?uje tveganje
elektri?nega udara.
Bosch Power Tools
ў Ne uporabljajte kabla za noљenje ali obeљanje
elektri?nega orodja in ne vlecite za kabel, ?e ћelite
vtika? izvle?i iz vti?nice. Kabel zavarujte pred vro?ino,
oljem, ostrimi robovi ali premikajo?imi se deli naprave.
Poљkodovani ali zapleteni kabli pove?ujejo tveganje
elektri?nega udara.
ў Kadar uporabljate elektri?no orodje zunaj, uporabljajte
samo kabelske podaljљke, ki so primerni za delo na prostem. Uporaba kabelskega podaljљka, ki je primeren za
delo na prostem, zmanjљuje tveganje elektri?nega udara.
ў ?e je uporaba elektri?nega orodja v vlaћnem okolju
neizogibna, uporabljajte stikalo za zaљ?ito pred
kvarnim tokom. Uporaba zaљ?itnega stikala zmanjљuje
tveganje elektri?nega udara.
Osebna varnost
ў Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z
elektri?nim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte
elektri?nega orodja, ?e ste utrujeni oziroma ?e ste pod
vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek
nepazljivosti med uporabo elektri?nega orodja je lahko
vzrok za resne telesne poљkodbe.
ў Uporabljajte osebno zaљ?itno opremo in vedno nosite
zaљ?itna o?ala. Noљenje osebne zaљ?itne opreme, na
primer maske proti prahu, nedrse?ih zaљ?itnih ?evljev,
varnostne ?elade ali zaљ?itnih gluљnikov, kar je odvisno od
vrste in na?ina uporabe elektri?nega orodja, zmanjљuje
tveganje telesnih poљkodb.
ў Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priklju?itvijo
elektri?nega orodja na elektri?no omreћje in/ali na
akumulator in pred dviganjem ali noљenjem se prepri?ajte, ?e je elektri?no orodje izklopljeno. Prenaљanje
naprave s prstom na stikalu ali priklju?itev vklopljenega
elektri?nega orodja na elektri?no omreћje je lahko vzrok za
nezgodo.
ў Pred vklapljanjem elektri?nega orodja odstranite
nastavitvena orodja ali izvija?e. Orodje ali klju?, ki se
nahaja v vrte?em se delu naprave, lahko povzro?i telesne
poљkodbe.
ў Izogibajte se nenormalni telesni drћi. Poskrbite za
trdno stojiљ?e in za stalno ravnoteћje. Tako boste v
nepri?akovanih situacijah elektri?no orodje lahko bolje
nadzorovali.
ў Nosite primerna obla?ila. Ne nosite ohlapnih obla?il in
nakita. Lase, obla?ila in rokavice ne pribliћujte
premikajo?im se delom naprave. Premikajo?i se deli
naprave lahko zagrabijo ohlapno obla?ilo, dolge lase ali
nakit.
ў ?e je na napravo moћno montirati priprave za
odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepri?ajte, ?e
so le-te priklju?ene in ?e se pravilno uporabljajo.
Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjљuje
zdravstveno ogroћenost zaradi prahu.
Skrbna uporaba in ravnanje z elektri?nimi orodji
ў Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte
elektri?na orodja, ki so za to delo namenjena. Z
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 52 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
52 | Slovensko
ustreznim elektri?nim orodjem boste v navedenem
zmogljivostnem podro?ju delali bolje in varneje.
ў Ne uporabljajte elektri?nega orodja s pokvarjenim
stikalom. Elektri?no orodje, ki se ne da ve? vklopiti ali
izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
ў Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora
ali odlaganjem naprave izvlecite vtika? iz elektri?ne
vti?nice in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni
ukrep prepre?uje nenameren zagon elektri?nega orodja.
ў Elektri?na orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte
izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali
niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne
dovolite uporabljati. Elektri?na orodja so nevarna, ?e jih
uporabljajo neizkuљene osebe.
ў Skrbno negujte elektri?no orodje. Kontrolirajte
brezhibno delovanje premi?nih delov naprave, ki se ne
smejo zatikati. ?e so ti deli zlomljeni ali poљkodovani do
te mere, da ovirajo delovanje elektri?nega orodja, jih je
potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo
vzdrћevana elektri?na orodja so vzrok za mnoge nezgode.
ў Rezalna orodja vzdrћujte tako, da bodo vedno ostra in
?ista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se
manj zatikajo in so laћje vodljiva.
ў Elektri?na orodja, pribor, vsadna orodja in podobno
uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem
upoљtevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste
opravljali. Uporaba elektri?nih orodij v namene, ki so
druga?ni od predpisanih, lahko privede do nevarnih
situacij.
Servisiranje
ў Vaљe elektri?no orodje naj popravlja samo kvalificirano
strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih
rezervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti
naprave.
Varnostna opozorila za kladiva
ў Nosite zaљ?itne gluљnike. Vpliv hrupa lahko povzro?i
izgubo sluha.
ў Uporabite dodatne ro?aje, ?e so priloћeni pri dobavi
elektri?nega orodja. Izguba kontrole lahko povzro?i
poљkodbe.
ў Drћite napravo na izoliranih ro?ajih, ?e opravljate dela,
pri katerih lahko vstavljeno orodje ali vijak pride v stik
s skritimi omreћnimi napeljavami ali pa kjer lahko
zadane ob lastni omreћni kabel. Stik z napeljavo pod
napetostjo povzro?i, da so tudi kovinski deli naprave pod
napetostjo in to posledi?no povzro?i elektri?ni udar.
Druga varnostna opozorila in delovna
navodila
ў Upoљtevajte napetost omreћja! Napetost vira
elektri?ne energije se mora ujemati s podatki na tipski
tablici elektri?nega orodja. Elektri?na orodja, ki so
1 619 P09 899 | (15.12.11)
ozna?ena z 230/240 V, lahko delujejo z napetostjo
220 V.
ў Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte
ustrezne iskalne naprave oziroma se o tem
pozanimajte pri lokalnem podjetju za oskrbo z
elektriko, plinom in vodo. Stik z vodi, ki so pod
napetostjo, lahko povzro?i poћar ali elektri?ni udar.
Poљkodbe plinskega voda so lahko vzrok za eksplozijo,
vdor v vodovodno omreћje pa ima za posledico materialno
љkodo.
ў Trdno privijte dodatni ro?aj, pri delu drћite elektri?no
orodje trdno z obema rokama in poskrbite za varno
stojiљ?e. Z elektri?nim orodjem lahko varno delate, ?e ga
upravljate z obema rokama.
ў Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo proti
premikanju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s
primeћem, kot ?e bi ga drћali z roko.
ў Za vrtanje brez udarjanja v les, kovino, keramiko in umetno
maso ter za vija?enje uporabite orodja brez SDS-plus (npr.
sveder s cilindri?nim prijemalom). Za ta orodja
potrebujete hitrovpenjalno glavo oz. vpenjalno glavo z
zobatim vencem.
ў Zamenljiva vpenjalna glava se avtomatsko zablokira.
Povlecite zamenljivo vpenjalno glavo in s tem preverite, ali
je pravilno zablokirana.
ў Namestitev vstavnega orodja SDS-plus: Povlecite za
orodje in preverite, ?e je dobro blokirano.
ў Poskrbite za to, da se poљkodovan љ?itnik proti prahu
takoj zamenja. Љ?itnik proti prahu v veliki meri
onemogo?a, da bi prah, ki nastane pri vrtanju, med
obratovanjem prodrl v prijemalo orodja. Pri vstavljanju
spodnjega orodja pazite na to, da ne poљkodujete љ?itnika
proti prahu.
ў Prah nekaterih materialov kot npr. svin?enega
premaza, nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je
lahko zdravju љkodljiv in lahko povzro?i alergi?ne
reakcije, obelenje dihal in/ali rak. Material z vsebnostjo
azbesta smejo obdelovati le strokovnjaki.
– Po moћnosti uporabljajte sesalnik prahu, ki je
primeren glede na vrsto materiala.
– Poskrbite za dobro zra?enje delovnega mesta.
– Priporo?amo, da nosite zaљ?itno masko za prah s
filtrirnim razredom P2.
Upoљtevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne
materiale.
ў Prepre?ite nabiranje prahu na delovnem mestu. Prah se
lahko hitro vname.
ў ?e se vstavno orodje zablokira, morate takoj izklopiti
elektri?no orodje. Sprostite vstavno orodje.
ў Pred vklopom elektri?nega orodja se prepri?ajte o
lahkohodnosti vstavnega orodja. Pri vklopu z blokiranim
vrtalnim orodjem nastanejo visoki reakcijski momenti.
ў Pred odlaganjem elektri?nega orodja po?akajte, da se
orodje popolnoma ustavi. Elektri?no orodje se lahko
zatakne, zaradi ?esar lahko izgubite nadzor nad njim.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 53 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Slovensko | 53
Simboli
Simbol
Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje
navodila za obratovanje. Zapomnite si simbole in njihov
pomen. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da
elektri?no orodje lahko bolje in varneje uporabljate.
Simbol
Pomen
Vijaki
Vario-Lock
Pomen
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Vrtalno kladivo
Sivo ozna?eno obmo?je: ro?aj
(izolirana povrљina ro?aja)
Vklop
Izklop
Fiksiranje vklopno/izklopnega stikala
Deblokada vklopno/izklopnega stikala
Љtevilka artikla
Majhno љtevilo vrtljajev/udarcev
Veliko љtevilo vrtljajev/udarcev
Preberite si vsa varnostna opozorila in
navodila
Odsesovanje
Pred pri?etkom vseh opravilna
elektri?nem orodju potegnite vti? iz
vti?nice
Prijemalo za orodje
Nosite zaљ?itne rokavice
Rahlo namastite tisti del vstavnega
orodja, ki je vtaknjen
Nosite zaљ?ito sluha.
Vpenjalna glava z zobatim vencem
Nosite zaљ?itna o?ala
Smer premikanja
P1
E
n0
Ш
Smer reakcije
Nazivna odjemna mo?
Jakost posameznega udarca v skladu z
EPTA-Procedure 05/2009
Љtevilo vrtljajev v prostem teku
Vrtalni premer maks.
beton
jeklo
Naslednji korak opravila
les
Teћa po EPTA-Procedure 01/2003
Prepovedano dejanje
Vrtanje brez udarjanja
Udarno vrtanje
Obseg poљiljke
Vrtenje v desno/levo
Klesanje
Bosch Power Tools
Zaљ?itni razred
Mo? hrupa
Nivo hrupa
Skupna vrednost vibracij
Negotovost
LwA
LpA
ah
K
Vrtalno kladivo, dodatni ro?aj in globinsko omejilo.
Vstavno orodje in drug naslikan ali opisan pribor niso del
standardnega obsega dobave.
Celoten pribor najdete v naљem programu pribora.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 54 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
54 | Slovensko
Uporaba v skladu z namenom
Elektri?no orodje je namenjeno za udarno vrtanje v beton,
opeko in kamnine ter za enostavno klesanje. Prav tako je
primerno za vrtanje brez udarjanja – v les, kovino, keramiko
in umetno maso ter za privijanje.
Tehni?ni podatki
Tehni?ni podatki izdelka so navedeni v tabeli na strani 77.
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih
napetostih in drћavno specifi?nih izvedbah lahko te navedbe
variirajo.
Prosimo, da upoљtevate љtevilko artikla na tipski ploљ?ici
Vaљega elektri?nega orodja. Trgovske oznake posameznih
elektri?nih orodij so lahko druga?ne.
Izjava o skladnosti
Izjavljamo pod izklju?no odgovornostjo, da proizvod pod
„Tehni?ni podatki“ ustreza naslednjim standardom oz.
standardiziranim dokumentom: EN 60745 v skladu z dolo?ili
Direktiv 2011/65/EU, 2004/108/ES, 2006/42/ES.
Tehni?na dokumentacija (2006/42/ES) pri:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Engineering Director
Engineering
PT/ESI
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Podatki o hrupu/vibracijah
Merilne vrednosti izdelka so navedene v tabeli na strani 77.
Skupne vrednosti hrupa in vibracij (vektorska vsota treh
smeri) izra?unane v skladu z EN 60745.
Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so se izmerile
v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po
EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo elektri?nih
orodij med seboj. Primeren je tudi za za?asno oceno
obremenjenosti z vibracijami.
Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe
elektri?nega orodja. ?e pa se elektri?no orodje uporablja љe v
druge namene, z odstopajo?imi vstavnimi orodji ali pri
nezadostnem vzdrћevanju, lahko nivo vibracij odstopa. To
lahko obremenjenosti z vibracijami med dolo?enim obdobjem
uporabe ob?utno pove?a.
Za natan?nejљo oceno obremenjenosti z vibracijami morate
upoљtevati tudi tisti ?as, ko je naprava izklopljena in te?e,
vendar dejansko ni v uporabi. To lahko ombremenjenost z
vibracijami preko celotnega obdobja dela ob?utno zmanjљa.
Dolo?ite dodatne varnostne ukrepe za zaљ?ito upravljalca
pred vpljivi vibracij, npr. Vzdrћevanje elektri?nega orodja in
vstavnih orodij, zegrevanje rok, organizacija delovnih
postopkov.
Montaћa in obratovanje
Naslednja tabela prikazuje cilje delovanja za montaћo in obratovanje elektri?nega orodja. Navodila k ciljem delovanja so
prikazana z ustrezno sliko. Glede na vrsto uporabe so potrebne razli?ne kombinacije. Upoљtevajte varnostna navodila.
Cilj dejanja
Namestitev vstavnega orodja SDSplus
Slika Upoљtevajte
1
Stran
78
Odstranitev vstavnega orodja SDSplus
2
79
Namestitev vpenjalne glave z
zobatim vencem
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 55 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Slovensko | 55
Cilj dejanja
Izbira vrste obratovanja in smeri
vrtenja
Slika Upoљtevajte
4
Stran
80–81
Sprememba lege dleta (Vario-Lock)
5
81
Obra?anje dodatnega ro?aja
6
81
Nastavitev vrtalne globine X
7
82
Montaћa odsesovanja (Saugfix)
8
82
Vklop/izklop in nastavitev љtevila
vrtljajev
9
83
Aretiranje vklopno/izklopnega
stikala
10
83
Deblokada vklopno/izklopnega
stikala
11
83
Izbor pribora
–
84
X
Vzdrћevanje in ?iљ?enje
ў Elektri?no orodje in prezra?evalne reћe naj bodo vedno
?isti, kar bo zagotovilo dobro in varno delo.
Da bi se izognili ogroћanju varnosti v primeru, da morate
nadomestiti priklju?ni kabel, mora to storiti servis podjetja
Bosch ali pooblaљ?en servis za elektri?na orodja Bosch.
Servis in svetovanje
Servis vam bo dal odgovore na vaљa vpraљanja glede popravila
in vzdrћevanja izdelka ter nadomestnih delov. Prikaze
razstavljenega stanja in informacije glede nadomestnih delov
se nahajajo tudi na internetnem naslovu:
www.bosch-pt.com
Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z veseljem na
voljo pri vpraљanjih glede nakupa, uporabe in nastavitve
izdelka in pribora.
Bosch Power Tools
V primeru dodatnih vpraљanj in pri naro?anju nadomestnih
delov brezpogojno navedite 10-mestno љtevilko artikla, ki je
navedena na tipski ploљ?ici naprave.
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovљka 172
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (01) 5194 225
Tel.: +386 (01) 5194 205
Fax: +386 (01) 5193 407
Odlaganje
Elektri?no orodje, pribor in embalaћo je treba dostaviti v
okolju prijazno ponovno predelavo.
Elektri?nih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 56 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
56 | Hrvatski
Samo za drћave EU:
V skladu z Direktivo 2002/96/ES
Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni
elektri?ni in elektronski opremi (OEEO) in
njeni uresni?itvi v nacionalnem pravu se
morajo elektri?na orodja, ki niso ve? v
uporabi, lo?eno zbirati ter okolju prijazno
reciklirati.
Pridrћujemo si pravico do sprememb.
Hrvatski
Op?e upute za sigurnost za elektri?ne
alate
UPOZORENJE Treba pro?itati sve napomene o
sigurnosti i upute. Ako se ne bi
poљtivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo
uzrokovati strujni udar, poћar i/ili teљke ozljede.
Sa?uvajte sve napomene o sigurnosti i upute za budu?u
primjenu.
U daljnjem tekstu koriљten pojam „Elektri?ni alat“ odnosi se na
elektri?ne alate s priklju?kom na elektri?nu mreћu (s mreћnim
kabelom) i na elektri?ne alate s napajanjem iz aku baterije
(bez mreћnog kabela).
Sigurnost na radnom mjestu
ў Odrћavajte vaљe radno mjesto ?istim i dobro
osvijetljenim. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu
uzrokovati nezgode.
ў Ne radite s elektri?nim alatom u okolini ugroћenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive teku?ine,
plinovi ili praљina. Elektri?ni alati proizvode iskre koje
mogu zapaliti praљinu ili pare.
ў Tijekom uporabe elektri?nog alata djecu i ostale osobe
drћite dalje od mjesta rada. U slu?aju skretanja
pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad ure?ajem.
Elektri?na sigurnost
ў Priklju?ni utika? elektri?nog alata mora odgovarati
uti?nici. Na utika?u se ni na koji na?in ne smiju izvoditi
izmjene. Ne koristite adapterski utika? zajedno sa
zaљtitno uzemljenim elektri?nim alatom. Utika? na
kojem nisu vrљene izmjene i odgovaraju?a uti?nica
smanjuju opasnost od strujnog udara.
ў Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povrљinama, kao
љto su cijevi, radijatori, љtednjaci i hladnjaci. Postoji
pove?ana opasnost od elektri?nog udara ako bi vaљe tijelo
bilo uzemljeno.
ў Ure?aj drћite dalje od kiљe ili vlage. Prodiranje vode u
elektri?ni alat pove?ava opasnost od strujnog udara.
ў Ne zloupotrebljavajte priklju?ni kabel za noљenje,
vjeљanje elektri?nog alata ili za izvla?enje utika?a iz
mreћne uti?nice. Priklju?ni kabel drћite dalje od izvora
1 619 P09 899 | (15.12.11)
topline, ulja, oљtrih rubova ili pomi?nih dijelova
ure?aja. Oљte?en ili usukan priklju?ni kabel pove?ava
opasnost od strujnog udara.
ў Ako sa elektri?nim alatom radite na otvorenom,
koristite samo produћni kabel koji je prikladan za
uporabu na otvorenom. Primjena produћnog kabela
prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od
strujnog udara.
ў Ako se ne moћe izbje?i uporaba elektri?nog alata u
vlaћnoj okolini, koristite zaљtitnu sklopku struje kvara.
Primjenom zaљtitne sklopke struje kvara izbjegava se
opasnost od elektri?nog udara.
Sigurnost ljudi
ў Budite paћljivi, pazite љto ?inite i postupajte oprezno
kod rada s elektri?nim alatom. Ne koristite elektri?ni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepaћnje kod uporabe elektri?nog alata
moћe uzrokovati teљke ozljede.
ў Nosite osobnu zaљtitnu opremu i uvijek nosite zaљtitne
nao?ale. Noљenje osobne zaљtitne opreme, kao љto je
maska za praљinu, sigurnosna obu?a koja ne kliћe, zaљtitna
kaciga ili љtitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene
elektri?nog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
ў Izbjegavajte nehoti?no puљtanje u rad. Prije nego љto
?ete utaknuti utika? u uti?nicu i/ili staviti aku-bateriju,
provjerite je li elektri?ni alat isklju?en. Ako kod noљenja
elektri?nog alata imate prst na prekida?u ili se uklju?en
ure?aj priklju?i na elektri?no napajanje, to moћe dovesti do
nezgoda.
ў Prije uklju?ivanja elektri?nog alata uklonite alate za
podeљavanje ili vij?ani klju?. Alat ili klju? koji se nalazi u
rotiraju?em dijelu ure?aja moћe dovesti do nezgoda.
ў Izbjegavajte neuobi?ajene poloћaje tijela. Zauzmite
siguran i stabilan poloћaj tijela i u svakom trenutku
odrћavajte ravnoteћu. Na taj na?in moћete elektri?ni alat
bolje kontrolirati u neo?ekivanim situacijama.
ў Nosite prikladnu odje?u. Ne nosite љiroku odje?u ili
nakit. Kosu, odje?u i rukavice drћite dalje od pomi?nih
dijelova. Nepri?vrљ?enu odje?u, dugu kosu ili nakit mogu
zahvatiti pomi?ni dijelovi.
ў Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje
praљine, provjerite da li su iste priklju?ene i da li se
mogu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje
moћe smanjiti ugroћenost od praљine.
Briћljiva uporaba i opho?enje s elektri?nim
alatima
ў Ne preoptere?ujte ure?aj. Za vaљ rad koristite za to
predvi?en elektri?ni alat. S odgovaraju?im elektri?nim
alatom radit ?ete bolje i sigurnije u navedenom podru?ju
u?inka.
ў Ne koristite elektri?ni alat ?iji je prekida? neispravan.
Elektri?ni alat koji se viљe ne moћe uklju?ivati i isklju?ivati
opasan je i mora se popraviti.
ў Izvucite utika? iz mreћne uti?nice i/ili izvadite akubateriju prije podeљavanja ure?aja, zamjene pribora ili
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 57 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Hrvatski | 57
odlaganja ure?aja. Ovim mjerama opreza izbje?i ?e se
nehoti?no pokretanje elektri?nog alata.
ў Elektri?ni alat koji ne koristite spremite izvan dosega
djece. Ne dopustite rad s ure?ajem osobama koje nisu s
njim upoznate ili koje nisu pro?itale ove upute.
Elektri?ni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
ў Odrћavajte elektri?ni alat s paћnjom. Kontrolirajte da li
pomi?ni dijelovi ure?aja besprijekorno rade i da nisu
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oљte?eni
da se ne moћe osigurati funkcija elektri?nog alata. Prije
primjene ove oљte?ene dijelove treba popraviti. Mnoge
nezgode imaju svoj uzrok u slabo odrћavanim elektri?nim
alatima.
ў Rezne alate odrћavajte oљtrim i ?istim. Paћljivo
odrћavani rezni alati s oљtrim oљtricama manje ?e se
zaglaviti i lakљe se s njima radi.
ў Elektri?ni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema
ovim uputama i na na?in kako je to propisano za
poseban tip ure?aja. Kod toga uzmite u obzir radne
uvjete i izvo?ene radove. Uporaba elektri?nih alata za
druge primjene nego љto je to predvi?eno, moћe dovesti do
opasnih situacija.
Servisiranje
ў Popravak vaљeg elektri?nog alata prepustite samo
kvalificiranom stru?nom osoblju ovlaљtenog servisa i
samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj ?e se
na?in osigurati da ostane sa?uvana sigurnost ure?aja.
Upute za sigurnost za ?eki?e
ў Nosite љtitnike za sluh. Djelovanje buke moћe dovesti do
gubitka sluha.
ў Koristite pomo?ne ru?ke ako su isporu?ene s
elektri?nim alatom. Gubitak kontrole nad elektri?nim
alatom moћe prouzro?iti ozljede.
ў Elektri?ni alat drћite na izoliranim povrљinama zahvata
kada izvodite radove kod kojih bi radni alat ili vijak
mogli oљtetiti skrivene elektri?ne vodove ili vlastiti
priklju?ni kabel. Kontakt s elektri?nim vodom pod
naponom mogao bi i metalne dijelove elektri?nog alata
staviti pod napon i dovesti do strujnog udara.
Ostale upute za sigurnost i rad
ў Pridrћavajte se mreћnog napona! Napon izvora struje
mora se podudarati s podacima na tipskoj plo?ici
elektri?nog alata. Elektri?ni alati ozna?eni s 230/240 V
mogu raditi i priklju?eni na 220 V.
ў Primijenite prikladan ure?aj za traћenje kako bi se
pronaљli skriveni opskrbni vodovi ili zatraћite pomo?
lokalnog distributera. Kontakt s elektri?nim vodovima
moћe dovesti do poћara i elektri?nog udara. Oљte?enje
plinske cijevi moћe dovesti do eksplozije. Probijanje
vodovodne cijevi uzrokuje materijalne љtete.
ў Stegnite dodatnu ru?ku, elektri?ni alat tijekom rada
drћite ?vrsto s obje ruke i zauzmite stabilan poloћaj
Bosch Power Tools
tijela. S elektri?nim alatom ?ete sigurno raditi ako ga
budete drћali s obje ruke.
ў Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomo?u stezne
naprave ili љkripca sigurnije ?e se drћati nego s vaљom
rukom.
ў Za buљenje bez udaraca u drvo, metal, keramiku i plastiku,
kao i za uvijanje vijaka, koriste se alati bez SDS-plus (npr.
svrdla sa cilindri?nom drљkom). Za ove vam je alate
potrebna brzosteћu?a stezna glava, odnosno stezna glava
sa zup?astim vijencem.
ў Izmjenjiva stezna glava ?e se automatski blokirati.
Provjerite zabravljivanje potezanjem na izmjenjivoj steznoj
glavi.
ў Umetanje SDS-plus radnog alata: Zabravljivanje
kontrolirajte potezanjem za alat.
ў Oљte?enu kapu za zaљtitu od praљine treba odmah
zamijeniti. Tijekom rada kapa za zaљtitu od praљine u
znatnoj mjeri sprje?ava prodiranje praљine od buљenja u
steza? alata. Kod umetanja radnog alata pazite da se ne
oљteti kapa za zaљtitu od praљine.
ў Praљina od materijala kao i od premaza sa sadrћajem
olova, te praљina od nekih vrsta drva, minerala i metala,
moћe biti љtetna za zdravlje i moћe dovesti do
alergijskih reakcija, oboljenja diљnih putova i/ili raka.
Materijal koji sadrћi azbest smiju obra?ivati samo stru?ne
osobe.
– Po mogu?nosti koristite usisavanje praљine prikladno
za materijal.
– Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.
– Preporu?uje se uporaba zaљtitne maske sa filterom
klase P2.
Pridrћavajte se vaћe?ih propisa za obra?ivane materijale.
ў Izbjegavajte nakupljanje praљine na radnom mjestu.
Praљina se moћe lako zapaliti.
ў Elektri?ni alat isklju?ite ako bi se blokirao. Otpustite
radni alat.
ў Prije uklju?ivanja elektri?nog alata provjerite da li se
radni alat slobodno vrti. Kod uklju?ivanja sa blokiranim
alatom za buљenje nastaju veliki momenti reakcije.
ў Prije njegovog odlaganja pri?ekajte da se elektri?ni
alat zaustavi do stanja mirovanja. Elektri?ni alat se moћe
zaglaviti, љto moћe dovesti gubitka kontrole nad
elektri?nim alatom.
Simboli
Dolje prikazani simboli od zna?aja su za ?itanje i
razumijevanje uputa za rukovanje. Obratite pozornost na ove
simbole i njihovo zna?enje. Ispravno tuma?enje simbola
pomo?i ?e vam da elektri?ni alat bolje i sigurnije koristite.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 58 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
58 | Hrvatski
Simbol
Zna?enje
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Udarna buљilica
sivo ozna?eno podru?je: Ru?ka
(izolirana povrљina zahvata)
Simbol
Zna?enje
Isklju?ivanje
Utvr?ivanje prekida?a za
uklju?ivanje/isklju?ivanje
Deblokiranje prekida?a za
uklju?ivanje/isklju?ivanje
Mali broj okretaja/udaraca
Kataloљki br.
Veliki broj okretaja/udaraca
Pro?itajte sve napomene za sigurnost i
upute
Usisavanje
Prije svih radova na elektri?nom alatu
izvucite mreћni utika? iz uti?nice
Steza? alata
Nosite zaљtitne rukavice
Usadne krajeve radnog alata malo
namaћite maљ?u
Nosite љtitnike za sluh.
Stezna glava sa zup?astim vijencem
Nosite zaљtitne nao?ale
P1
E
Smjer gibanja
n0
Ш
Smjer reakcije
Nazivna primljena snaga
Ja?ina pojedina?nih udaraca prema
EPTA-Procedure 05/2009
Broj okretaja pri praznom hodu
Promjer buљenja max.
Beton
?elik
Drvo
sljede?a radna operacija
Zabranjena radnja
Rotacija desno/lijevo
Buљenje bez udaraca
Buљenje sa ?eki?em
Rad sa dlijetom
Uvijanje vijaka
Vario-Lock
Uklju?ivanje
1 619 P09 899 | (15.12.11)
LwA
LpA
ah
K
Teћina odgovara EPTA-Procedure
01/2003
Klasa zaљtite
Razina u?inka buke
Razina zvu?nog tlaka
Ukupna vrijednost vibracija
Nesigurnost
Opseg isporuke
Buљa?i ?eki?, dodatna ru?ka i grani?nik dubine.
Radni alat i ostali prikazan ili opisan pribor ne pripadaju
standardnom opsegu isporuke.
Kompletni pribor moћete na?i u naљem programu pribora.
Uporaba za odre?enu namjenu
Elektri?ni alat predvi?en je za buљenje ?eki?em u beton,
opeku i kamen, kao i za lakљe radove sa dlijetom. Isto tako je
prikladan za buљenje bez udaraca u drvo, metal, keramiku i
plastiku, kao i za uvijanje vijaka.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 59 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Hrvatski | 59
Tehni?ki podaci
Informacije o buci i vibracijama
Tehni?ki podaci za proizvod navedeni su u tablici na
stranici 77.
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slu?aju
odstupanja napona i u izvedbama specifi?nim za doti?nu
zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Molimo pridrћavajte se kataloљkog broja sa tipske plo?ice
vaљeg elektri?nog alata. Trgova?ke oznake pojedinih
elektri?nih alata mogu varirati.
Mjerne vrijednosti za proizvod navedeni su u tablici na
stranici 77.
Ukupne vrijednosti buke i vibracija (vektorski zbroj u tri
smjera) odre?ene su prema EN 60745.
Prag vibracija naveden u ovim uputama izmjeren je
postupkom mjerenja propisanom u EN 60745 i moћe se
primijeniti za me?usobnu usporedbu elektri?nih alata.
Prikladan je i za privremenu procjenu optere?enja od
vibracija.
Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene
elektri?nog alata. Ako se ustvari elektri?ni alat koristi za druge
primjene sa radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se
nedovoljno odrћavaju, prag vibracija moћe odstupati. Na taj
se na?in moћe osjetno pove?ati optere?enje od vibracija
tijekom ?itavog vremenskog perioda rada.
Za to?nu procjenu optere?enja od vibracija trebaju se uzeti u
obzir i vremena u kojima je ure?aj isklju?en, ili doduљe radi ali
stvarno nije u primjeni. Na taj se na?in moћe osjetno smanjiti
optere?enje od vibracija tijekom ?itavog vremenskog perioda
rada.
Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za
zaљtitu korisnika, kao npr.: odrћavanje elektri?nog alata i
radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.
Izjava o uskla?enosti
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod opisan u
„Tehni?ki podaci“ uskla?en sa slijede?im normama ili
normativnim dokumentima: EN 60745, prema odredbama
smjernica 2011/65/EU, 2004/108/EZ, 2006/42/EZ.
Tehni?ka dokumentacija (2006/42/EZ) moћe se dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Engineering Director
Engineering
PT/ESI
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Montaћa i rad
Donja tablica prikazuje radnje za montaћu i rad elektri?nog alata. Na prikazanoj slici pokazane su upute uz navedene radnje.
Ovisno od na?ina primjene potrebne su razli?ite kombinacije uputa. Pridrћavajte se uputa za sigurnost.
Radnja
Umetanje SDS-plus radnog alata
Slika Molimo obratite pozornost
1
Stranica
78
Va?enje SDS-plus radnog alata
2
79
Stavljanje stezne glave sa zup?astim
vijencem
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
Bosch Power Tools
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 60 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
60 | Hrvatski
Radnja
Biranje na?ina rada i smjera rotacije
Slika Molimo obratite pozornost
4
Stranica
80–81
Promjena poloћaja dlijeta (VarioLock)
5
81
Zakretanje dodatne ru?ke
6
81
Namjeљtanje dubine buљenja X
7
82
Montaћa usisa (Saugfix)
8
82
Podeљavanje
uklju?ivanja/isklju?ivanja i broja
okretaja
9
83
Blokiranje prekida?a za
uklju?ivanje/isklju?ivanje
10
83
Deblokiranje prekida?a za
uklju?ivanje/isklju?ivanje
11
83
Biranje pribora
–
84
X
Odrћavanje i ?iљ?enje
ў Elektri?ni alat i otvore za hla?enje odrћavajte ?istim
kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.
Ako je potrebna zamjena priklju?nog kabela, tada je treba
provesti u Bosch servisu ili u ovlaљtenom servisu za Bosch
elektri?ne alate, kako bi se izbjeglo ugroћavanje sigurnosti.
Servis za kupce i savjetovanje kupaca
Naљ servis ?e odgovoriti na vaљa pitanja o popravku i
odrћavanju vaљeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima.
Crteћe u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim
dijelovima moћete na?i i na naљoj adresi:
www.bosch-pt.com
Tim Bosch savjetnika za kupce rado ?e odgovoriti na vaљa
pitanja o kupnji, primjeni i podeљavanju proizvoda i pribora.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Za slu?aj povratnih upita ili naru?ivanja rezervnih dijelova,
molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloљki
broj sa tipske plo?ice elektri?nog alata.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 (01) 295 80 51
Fax: +386 (01) 5193 407
Zbrinjavanje
Elektri?ni alat, pribor i ambalaћu treba dovesti na ekoloљki
prihvatljivu ponovnu primjenu.
Elektri?ne alate ne bacajte u ku?ni otpad!
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 61 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Eesti | 61
Samo za zemlje EU:
Prema Europskim smjernicama
2002/96/EZ za elektri?ne i elektroni?ke
stare ure?aje, neuporabivi elektri?ni alati
moraju se odvojeno sakupljati i dovoditi na
ekoloљki prihvatljivo recikliranje.
kasutada ka vдlistingimustes. Vдlistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vдhendab
elektrilццgi ohtu.
ў Kui elektrilise tццriista kasutamine niiskes
keskkonnas on vдltimatu, kasutage
rikkevoolukaitselьlitit. Rikkevoolukaitselьliti kasutamine vдhendab elektrilццgi ohtu.
Zadrћavamo pravo na promjene.
Inimeste turvalisus
Eesti
Ьldised ohutusjuhised
Kхik ohutusnхuded ja juhised
tuleb lдbi lugeda. Ohutusnхuete ja
juhiste eiramise tagajдrjeks vхib olla elektrilццk, tulekahju
ja/vхi rasked vigastused.
Hoidke kхik ohutusnхuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Allpool kasutatud mхiste „Elektriline tццriist“ kдib
vхrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tццriistade ja
akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tццriistade kohta.
TДHELEPANU
Ohutusnхuded tццpiirkonnas
ў Tццkoht peab olema puhas ja hдsti valgustatud.
Tццkohas valitsev segadus ja hдmarus vхib pхhjustada
хnnetusi.
ў Дrge kasutage elektrilist tццriista plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
vхi tolmu. Elektrilistest tццriistadest lццb sдdemeid, mis
vхivad tolmu vхi aurud sььdata.
ў Elektrilise tццriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja
teised isikud tццkohast eema. Kui Teie tдhelepanu
kхrvale juhitakse, vхib seade Teie kontrolli alt vдljuda.
Elektriohutus
ў Elektrilise tццriista pistik peab pistikupessa sobima.
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Дrge
kasutage kaitsemaandusega elektriliste tццriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vдhendavad elektrilццgi saamise riski.
ў Vдltige kehakontakti maandatud pindadega, nagu
torud, radiaatorid, pliidid ja kьlmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektrilццgi oht suurem.
ў Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilisse
tццriista on sattunud vett, on elektrilццgi oht suurem.
ў Дrge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole
ette nдhtud, nдiteks elektrilise tццriista kandmiseks,
ьlesriputamiseks vхi pistiku pistikupesast
vдljatхmbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, хli,
teravate servade ja seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud vхi keerdulдinud toitejuhtmed suurendavad
elektrilццgi ohtu.
ў Kui tццtate elektrilise tццriistaga vabas хhus, kasutage
ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud
Bosch Power Tools
ў Olge tдhelepanelik, jдlgige, mida Te teete, ning toimige
elektrilise tццriistaga tццtades kaalutletult. Дrge
kasutage elektrilist tццriista, kui olete vдsinud vхi
uimastite, alkoholi vхi ravimite mхju all. Hetkeline
tдhelepanematus seadme kasutamisel vхib pхhjustada
tхsiseid vigastusi.
ў Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.
Isikukaitsevahendite, nдiteks tolmumaski,
libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri vхi
kuulmiskaitsevahendite kandmine – sхltuvalt elektrilise
tццriista tььbist ja kasutusalast – vдhendab vigastuste
ohtu.
ў Vдltige seadme tahtmatut kдivitamist. Enne pistiku
ьhendamist pistikupessa, aku ьhendamist seadme
kьlge, seadme ьlestхstmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tццriist on vдlja lьlitatud. Kui hoiate
elektrilise tццriista kandmisel sхrme lьlitil vхi ьhendate
vooluvхrku sisselьlitatud seadme, vхivad tagajдrjeks olla
хnnetused.
ў Enne elektrilise tццriista sisselьlitamist eemaldage
selle kьljest reguleerimis- ja mutrivхtmed. Seadme
pццrleva osa kьljes olev reguleerimis- vхi mutrivхti vхib
pхhjustada vigastusi.
ў Vдltige ebatavalist kehaasendit. Vхtke stabiilne
tццasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate
elektrilist tццriista ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.
ў Kandke sobivat rхivastust. Дrge kandke laiu riideid ega
ehteid. Hoidke juuksed, rхivad ja kindad seadme
liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted vхi
pikad juuksed vхivad sattuda seadme liikuvate osade
vahele.
ў Kui on vхimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on
seadmega ьhendatud ja et neid kasutatakse хigesti.
Tolmueemaldusseadise kasutamine vдhendab tolmust
pхhjustatud ohte.
Elektriliste tццriistade hoolikas kдsitsemine ja
kasutamine
ў Дrge koormake seadet ьle. Kasutage tцц tegemiseks
selleks ettenдhtud elektrilist tццriista. Sobiva
elektrilise tццriistaga tццtate ettenдhtud jхudluspiirides
efektiivsemalt ja ohutumalt.
ў Дrge kasutage elektrilist tццriista, mille lьliti on rikkis.
Elektriline tццriist, mida ei ole enam vхimalik lьlitist sisse
ja vдlja lьlitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 62 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
62 | Eesti
ў Tхmmake pistik pistikupesast vдlja ja/vхi eemaldage
seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist ja seadme дrapanekut. See ettevaatusabinхu vдldib elektrilise tццriista soovimatut kдivitamist.
ў Kasutusvдlisel ajal hoidke elektrilisi tццriistu lastele
kдttesaamatus kohas. Дrge laske seadet kasutada
isikutel, kes seadet ei tunne vхi pole siintoodud
juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute kдes on
elektrilised tццriistad ohtlikud.
ў Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad tццtavad veatult ega kiildu kiini.
Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud vхi
kahjustatud mддral, mis mхjutab seadme tццkindlust.
Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist
parandada. Paljude хnnetuste pхhjuseks on halvasti
hooldatud elektrilised tццriistad.
ў Hoidke lхiketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt
hooldatud, teravate lхikeservadega lхiketarvikud
kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
ў Kasutage elektrilist tццriista, lisavarustust, tarvikuid
jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu
konkreetse seadmetььbi jaoks ette nдhtud. Arvestage
seejuures tццtingimuste ja teostatava tцц iseloomuga.
Elektriliste tццriistade nхuetevastane kasutamine vхib
pхhjustada ohtlikke olukordi.
Teenindus
ў Laske elektrilist tццriista parandada ainult
kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad
originaalvaruosi. Nii tagate pьsivalt seadme ohutu tцц.
Ohutusnхuded puurvasarate
kasutamisel
ў Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Mьra vхib kahjustada
kuulmist.
ў Kasutage seadme tarnekomplekti kuuluvaid
lisakдepidemeid. Kontrolli kaotus seadme ьle vхib
pхhjustada vigastusi.
ў Kui teostate tцid, mille puhul vхib tarvik vхi kruvi
tabada varjatud elektrijuhtmeid vхi seadme enda
toitejuhet, hoidke seadet ainult kдepideme isoleeritud
pinnast. Kontakt pinge all oleva elektrijuhtmega vхib
pingestada seadme metallosad ja pхhjustada elektrilццgi.
Muud ohutusnхuded ja tццjuhised
ў Pццrake tдhelepanu vхrgupingele! Vooluallika pinge
peab ьhtima elektrilise tццriista andmesildil mдrgitud
pingega. Andmesildil toodud 230/240 V seadmeid vхib
kasutada ka 220 V vхrgupinge korral.
ў Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- vхi
veetorude avastamiseks kasutage sobivaid
otsimisseadmeid vхi pццrduge kohaliku elektri-, gaasivхi veevarustusfirma poole. Kokkupuutel
elektrijuhtmetega tulekahju- ja elektrilццgioht.
Gaasitorustiku vigastamisel plahvatusoht. Veetorustiku
vigastamisel materiaalne kahju vхi elektrilццgioht.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
ў Keerake lisakдepide tugevasti kinni, hoidke elektrilist
tццriista kahe kдega ja vхtke stabiilne asend. Elektriline
tццriist pьsib kahe kдega hoides kindlamini kдes.
ў Kinnitage tццdeldav toorik. Kinnitusseadmete vхi kruustangidega kinnitatud toorik pьsib kindlamalt kui kдega
hoides.
ў Puidu, metalli, keraamiliste plaatide ja plastmaterjalide
lццgita puurimiseks, samuti kruvide keeramiseks
kasutatakse ilma SDS-plus-kinnituseta tarvikuid (nt
silindrilise sabaga puure). Nende tarvikute jaoks lдheb vaja
kiirkinnituspadrunit vхi hammasvццpadrunit.
ў Vahetatav padrun lukustub automaatselt. Lukustuse
kontrollimiseks tхmmake vahetatavat padrunit.
ў SDS-plus-tarviku paigaldamine: Lukustuse
kontrollimiseks tхmmake tarvikut.
ў Kahjustatud tolmukaitse laske kohe vдlja vahetada.
Tolmukaitse kaitseb seadet tццtamise ajal puurimistolmu
sissetungimise eest. Tarviku paigaldamisel jдlgige, et
tolmukaitse ei saa viga.
ў Selliste materjalide nagu pliisisaldusega vдrvide,
teatavate puiduliikide, mineraalide ja metalli tolm vхib
kahjustada tervist ja tekitada allergilisi reaktsioone,
hingamisteede haigusi ja/vхi vдhki. Asbesti sisaldavat
materjali tohivad tццdelda ьksnes vastava ala asjatundjad.
– Kasutage konkreetse materjali eemaldamiseks sobivat
tolmuimejat.
– Tagage tццkohas hea ventilatsioon.
– Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski
filtriga P2.
Pidage kinni tццdeldavate materjalide suhtes Teie riigis
kehtivatest eeskirjadest.
ў Vдltige tolmu kogunemist tццkohta. Tolm vхib kergesti
sьttida.
ў Kui tarvik peaks kinni kiiluma, lьlitage elektriline
tццriist vдlja. Vabastage tarvik.
ў Enne elektrilise tццriista sisselьlitamist veenduge, et
tarvik saab vabalt liikuda. Kinnikiilunud puuriga seadme
sisselьlitamisel tekivad suured reaktsioonimomendid.
ў Enne kдestpanekut oodake, kuni elektriline tццriist on
seiskunud. Kasutatav tarvik vхib kinni kiilduda ja
pхhjustada kontrolli kaotuse seadme ьle.
Sьmbolid
Jдrgmised piltsьmbolid on olulised kasutusjuhendi lugemisel
ja mхistmisel. Pidage palun piltsьmbolid ja nende tдhendus
meeles. Piltsьmbolite хige tхlgendamine aitab Teil seadet
tхhusamalt ja ohutumalt kдsitseda.
Sьmbol
Tдhendus
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Puurvasar
halliga markeeritud ala: kдepide
(isoleeritud haardepind)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 63 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Eesti | 63
Sьmbol
Tдhendus
Tootenumber
Sьmbol
Tдhendus
Vдike pццrete/lццkide arv
Suur pццrete/lццkide arv
Lugege lдbi kхik ohutusnхuded ja
juhised
Tolmuimemine
Enne mis tahes tццde teostamist
elektrilise tццriista kallal tхmmake
pistik pistikupesast vдlja
Padrun
Kandke kaitsekindaid
Mддrige tarviku padrunisse kinnituvat
osa kergelt
Kandke kuulmiskaitsevahendeid.
Hammasvццpadrun
Kandke kaitseprille
P1
E
Liikumissuund
n0
Ш
Reaktsioonisuund
Nimivхimsus
Lццgitugevus EPTA-Procedure
05/2009 kohaselt
Tьhikдigupццrded
Puuri max lдbimххt
Betoonis
Teras
Puit
Jдrgmine tццetapp
Keelatud toiming
Parem/vasak kдik
LwA
LpA
ah
K
Kaitseaste
Helivхimsuse tase
Helirхhu tase
Vibratsiooni kogutase
Mххtemддramatus
Lццgita puurimine
Tarnekomplekt
Lццkpuurimine
Puurvasar, lisakдepide ja sьgavuspiirik.
Otsakud ja teised joonistel kujutatud vхi kirjeldatud
lisatarvikud ei kuulu standardvarustusse.
Lisatarvikute tдieliku loetelu leiate meie lisatarvikute
kataloogist.
Meiseldamine
Kruvid
Vario-Lock
Sisselьlitamine
Vдljalьlitamine
Lьliti (sisse/vдlja) lukustamine
Lьliti (sisse/vдlja) vabastamine
Bosch Power Tools
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 jдrgi
Nхuetekohane kasutamine
Elektriline tццriist on ette nдhtud betooni, tellise ja kivi
lццkpuurimiseks ning kergemateks meiseldustццdeks.
Samuti sobib see puidu, metalli, keraamiliste plaatide ja
plastmaterjalide lццgita puurimiseks ja nimetatud
materjalidesse kruvide keeramiseks.
Tehnilised andmed
Toote tehnilised omadused on toodud tabelis lehekьljel 77.
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete
ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul vхivad toodud
andmed varieeruda.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 64 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
64 | Eesti
Pццrake palun tдhelepanu oma tццriista andmesildil toodud
tootenumbrile. Seadmete kaubanduslik tдhistus vхib olla
erinev.
Vastavus normidele
Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“
kirjeldatud toode vastab jдrgmistele standarditele vхi
normdokumentidele: EN 60745 vastavalt direktiivide
2011/65/EL, 2004/108/EЬ, 2006/42/EЬ.
Tehniline toimik (2006/42/EЬ) saadaval:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Engineering Director
Engineering
PT/ESI
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Andmed mьra/vibratsiooni kohta
Andmed on toodud tabelis lehekьljel 77.
Vibratsiooni koguvддrtus (kolme suuna vektorsumma),
kindlaks tehtud vastavalt standardile EN 60745.
Kдesolevas juhendis toodud vibratsioon on mххdetud
standardi EN 60745 kohase mххtemeetodi jдrgi ja seda saab
kasutada elektriliste tццriistade omavaheliseks
vхrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks
hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase on tььpiline elektrilise tццriista
kasutamisel ettenдhtud tццdeks. Kui aga elektrilist tццriista
kasutatakse muudeks tццdeks, rakendatakse teisi tarvikuid
vхi kui tццriista hooldus pole piisav, vхib vibratsioonitase
kхikuda. See vхib vibratsiooni tццperioodi jooksul tunduvalt
suurendada.
Vibratsiooni tдpseks hindamiseks tuleb arvesse vхtta ka
aega, mil seade oli vдlja lьlitatud vхi kьll sisse lьlitatud, kuid
tegelikult tццle rakendamata. See vхib vibratsiooni
tццperioodi jooksul tunduvalt vдhendada.
Rakendage tццriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mхju
eest tдiendavaid kaitsemeetmeid, nдiteks: hooldage tццriistu
ja tarvikuid piisavalt, hoidke kдed soojas, tagage sujuv
tццkorraldus.
Kokkupanek ja kasutamine
Jдrgmisest tabelist leiate juhised elektrilise tццriista kokkupanekuks ja kasutamiseks. Juhiseid illustreerivad joonised. Sхltuvalt
rakendusest on vajalikud juhiste eri kombinatsioonid. Pццrake tдhelepanu ohutusnхuetele.
Toimingu eesmдrk
SDS-plus-tarviku paigaldamine
Joonis Pццrake tдhelepanu
1
Lehekьlg
78
SDS-plus-tarviku eemaldamine
2
79
Hammasvццpadruni paigaldamine
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
Tццreћiimi ja pццrlemissuuna
valimine
4
80–81
Meisli asendi muutmine (Vario-lock)
5
81
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 65 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Latvieљu | 65
Toimingu eesmдrk
Lisakдepideme keeramine
Joonis Pццrake tдhelepanu
6
Lehekьlg
81
Puurimissьgavuse X seadistamine
7
82
Tolmueemaldusliitmiku
monteerimine (Saugfix)
8
82
Sisse-/vдljalьlitamine ja pццrete
arvu reguleerimine
9
83
Lьliti (sisse/vдlja) lukustamine
10
83
Lьliti (sisse/vдlja) vabastamine
11
83
Lisatarviku valik
–
84
X
Hooldus ja puhastus
ў Seadme laitmatu ja ohutu tцц tagamiseks hoidke seade
ja selle ventilatsiooniavad puhtad.
Tццohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral
vahetada Boschi elektriliste tццriistade volitatud
parandustццkojas.
Mььgijдrgne teenindus ja nхustamine
Mььgiesindajad annavad vastused toote paranduse ja
hooldusega ning varuosadega seotud kьsimustele. Joonised
ja lisateabe varuosade kohta leiate ka veebiaadressilt:
www.bosch-pt.com
Boschi mььgiesindajad nхustavad Teid toodete ja lisatarvikute ostmise, kasutamise ja seadistamisega seotud
kьsimustes.
Jдrelepдrimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel
nдidake kindlasti дra seadme andmesildil olev 10-kohaline
tootenumber.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste kдsitццriistade remont ja hooldus
Pдrnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: + 372 (0679) 1122
Faks: + 372 (0679) 1129
Bosch Power Tools
Kasutuskхlbmatuks muutunud
seadmete kдitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnasддstlikult ringlusse vхtta.
Дrge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tццriistu
olmejддtmete hulka!
Ьksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2002/96/EЬ elektri- ja
elektroonikaseadmete jддtmete kohta ning
direktiivi kohaldamisele liikmesriikides
tuleb kasutusressursi ammendanud
elektrilised tццriistad eraldi kokku koguda
ja keskkonnasддstlikult ringlusse vхtta.
Tootja jдtab endale хiguse muudatuste tegemiseks.
Latvieљu
Visp?r?jie droљ?bas noteikumi darbam
ar elektroinstrumentiem
BR?DIN?JUMS Uzman?gi izlasiet visus droљ?bas
noteikumus. Љeit sniegto droљ?bas
noteikumu un nor?d?jumu neiev?roљana var izrais?t aizdegљanos un b?t par c?loni elektriskajam triecienam vai nopietnam
savainojumam.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 66 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
66 | Latvieљu
P?c izlas?љanas uzglab?jiet љos noteikumus turpm?kai
izmantoљanai.
Turpm?kaj? izkl?st? lietotais apz?m?jums „elektroinstruments“ attiecas gan uz t?kla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan ar? uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez
elektrokabe?a).
Droљ?ba darba viet?
ў Sekojiet, lai darba vieta b?tu t?ra un sak?rtota.
Nek?rt?g? darba viet? un slikt? apgaismojum? var viegli
notikt nelaimes gad?jums.
ў Nelietojiet elektroinstrumentu eksploz?vu vai
ugunsnedroљu vielu tuvum? un viet?s ar paaugstin?tu
g?zes vai putek?u saturu gais?. Darba laik? elektroinstruments nedaudz dzirkste?o, un tas var izsaukt viegli degoљu
putek?u vai tvaiku aizdegљanos.
ў Lietojot elektroinstrumentu, ne?aujiet nepiederoљ?m
person?m un jo ?paљi b?rniem tuvoties darba vietai.
Citu personu kl?tb?tne var nov?rst uzman?bu, k? rezult?t?
j?s varat zaud?t kontroli p?r elektroinstrumentu.
Elektrodroљ?ba
ў Elektroinstrumenta kontaktdakљai j?b?t piem?rotai
elektrot?kla kontaktligzdai. Kontaktdakљas konstrukciju nedr?kst nek?d? veid? main?t. Nelietojiet kontaktdakљas sal?got?jus, ja elektroinstruments caur kabeli
tiek savienots ar aizsargzem?juma ??di. Neizmain?tas
konstrukcijas kontaktdakљa, kas piem?rota kontaktligzdai,
?auj samazin?t elektrisk? trieciena sa?emљanas risku.
ў Darba laik? nepieskarieties sazem?tiem priekљmetiem, piem?ram, caurul?m, radiatoriem, pl?t?m vai
ledusskapjiem. Pieskaroties sazem?t?m virsm?m, pieaug
risks sa?emt elektrisko triecienu.
ў Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laik?, neturiet to
mitrum?. Mitrumam iek??stot elektroinstrument?, pieaug
risks sa?emt elektrisko triecienu.
ў Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz
elektrokabe?a. Neraujiet aiz kabe?a, ja v?laties atvienot
instrumentu no elektrot?kla kontaktligzdas. Sarg?jiet
elektrokabeli no karstuma, e??as, as?m љ?autn?m un
elektroinstrumenta kust?gaj?m da??m. Boj?ts vai
samezglojies elektrokabelis var b?t par c?loni elektriskajam triecienam.
ў Darbinot elektroinstrumentu ?rpus telp?m, izmantojiet t? pievienoљanai vien?gi t?dus pagarin?t?jkabe?us, kuru lietoљana ?rpus telp?m ir at?auta.
Lietojot elektrokabeli, kas piem?rots darbam ?rpus telp?m, samazin?s risks sa?emt elektrisko triecienu.
ў Ja elektroinstrumentu tom?r nepiecieљams lietot viet?s ar paaugstin?tu mitrumu, izmantojiet t? pievienoљanai nopl?des str?vas aizsargreleju. Lietojot nopl?des
str?vas aizsargreleju, samazin?s risks sa?emt elektrisko
triecienu.
Personisk? droљ?ba
ў Darba laik? saglab?jiet paљkontroli un r?kojieties saska?? ar veselo sapr?tu. P?rtrauciet darbu, ja j?taties
noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izrais?t? reibum?. Str?d?jot ar elektroinstru1 619 P09 899 | (15.12.11)
mentu, pat viens neuzman?bas mirklis var b?t par c?loni
nopietnam savainojumam.
ў Izmantojiet individu?los darba aizsardz?bas l?dzek?us.
Darba laik? n?s?jiet aizsargbrilles. Individu?lo darba
aizsardz?bas l?dzek?u (putek?u maskas, nesl?doљu apavu un
aizsarg?iveres vai ausu aizsargu) pielietoљana atbilstoљi
elektroinstrumenta tipam un veicam? darba raksturam ?auj
izvair?ties no savainojumiem.
ў Nepie?aujiet elektroinstrumenta patva??gu iesl?gљanos. Pirms elektroinstrumenta pievienoљanas elektrot?klam, akumulatora ievietoљanas vai iz?emљanas, k?
ar? pirms elektroinstrumenta p?rneљanas p?rliecinieties, ka tas ir izsl?gts. P?rnesot elektroinstrumentu, ja
pirksts atrodas uz iesl?dz?ja, k? ar? pievienojot to elektrobaroљanas avotam laik?, kad elektroinstruments ir iesl?gts, var viegli notikt nelaimes gad?jums.
ў Pirms elektroinstrumenta iesl?gљanas neaizmirstiet
iz?emt no t? regul?joљos instrumentus vai atsl?gas.
Regul?joљais instruments vai atsl?ga, kas iesl?gљanas br?d?
atrodas elektroinstrumenta kust?gaj?s da??s, var rad?t
savainojumu.
ў Darba laik? izvairieties ie?emt ne?rtu vai nedabisku
?erme?a st?vokli. Vienm?r ieturiet stingru st?ju un
centieties saglab?t l?dzsvaru. Tas atvieglo elektroinstrumenta vad?bu neparedz?t?s situ?cij?s.
ў Izv?lieties darbam piem?rotu ap??rbu. Darba laik?
nen?s?jiet br?vi plandoљas dr?bes un rotaslietas.
Netuviniet matus, ap??rbu un aizsargcimdus elektroinstrumenta kust?gaj?m da??m. Elektroinstrumenta
kust?gaj?s da??s var ie?erties va??gas dr?bes, rotaslietas un
gari mati.
ў Ja elektroinstrumenta konstrukcija ?auj tam pievienot
?r?jo putek?u uzs?kљanas vai sav?kљanas/uzkr?љanas
ier?ci, sekojiet, lai t? b?tu pievienota un pareizi darbotos. Pielietojot putek?u uzs?kљanu vai sav?kљanu/uzkr?љanu, samazin?s to kait?g? ietekme uz str?d?joљ?s
personas vesel?bu.
Saudz?joљa apieљan?s un darbs ar elektroinstrumentiem
ў Nep?rslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izv?lieties piem?rotu elektroinstrumentu. Elektroinstruments darbojas lab?k un droљ?k pie nomin?l?s slodzes.
ў Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir boj?ts t? iesl?dz?js. Elektroinstruments, ko nevar iesl?gt un izsl?gt, ir
b?stams lietoљanai un to nepiecieљams remont?t.
ў Pirms elektroinstrumenta apkopes, regul?љanas vai
darbinstrumenta nomai?as atvienojiet t? kontaktdakљu no barojoљ? elektrot?kla vai iz?emiet no t?
akumulatoru. Љ?di iesp?jams nov?rst elektroinstrumenta
nejauљu iesl?gљanos.
ў Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglab?jiet to piem?rot? viet?, kur elektroinstruments nav sasniedzams
b?rniem un person?m, kuras neprot ar to r?koties vai
nav iepazinuљ?s ar љiem noteikumiem. Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraud?t
cilv?ku vesel?bu.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 67 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Latvieљu | 67
ў R?p?gi veiciet elektroinstrumenta apkalpoљanu. P?rbaudiet, vai kust?g?s da?as darbojas bez trauc?jumiem
un nav iespiestas, vai k?da no da??m nav salauzta vai
boj?ta, vai katra no t?m pareizi funkcion? un pilda tai
paredz?to uzdevumu. Nodroљiniet, lai boj?t?s da?as
tiktu savlaic?gi nomain?tas vai remont?tas pilnvarot?
remonta darbn?c?. Daudzi nelaimes gad?jumi notiek
t?p?c, ka elektroinstruments pirms lietoљanas nav
pien?c?gi apkalpots.
ў Savlaic?gi not?riet un uzasiniet griezoљos darbinstrumentus. R?p?gi kopti elektroinstrumenti, kas apg?d?ti ar
asiem griez?jinstrumentiem, ?auj str?d?t daudz raћ?g?k un
ir viegl?k vad?mi.
ў Lietojiet vien?gi t?dus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst љeit
sniegtajiem nor?d?jumiem, ?emot v?r? ar? konkr?tos
darba apst?k?us un pielietojuma ?patn?bas. Elektroinstrumentu lietoљana citiem m?r?iem, nek? tiem, kuriem
to ir paredz?jusi raћot?jfirma, ir b?stama un var novest pie
neparedzam?m sek?m.
Apkalpoљana
ў Nodroљiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu
kvalific?ts person?ls, nomai?ai izmantojot ori?in?l?s
rezerves da?as un piederumus. Tikai t? iesp?jams pan?kt
un saglab?t vajadz?go darba droљ?bas l?meni.
Droљ?bas noteikumi perforatoriem
ў Lietojiet l?dzek?us dzirdes org?nu aizsardz?bai. Trokљ?a
iedarb?ba var rad?t paliekoљus dzirdes trauc?jumus.
ў Lietojiet papildrokturus, ja tie ir pieg?d?ti kop? ar
elektroinstrumentu. Kontroles zaud?љana var k??t par
c?loni savainojumiem.
ў Veicot darbus, kuru laik? darbinstruments vai
ieskr?v?jam? skr?ve var skart sl?ptus elektriskos
vadus vai paљa instrumenta elektrokabeli, turiet
instrumentu tikai aiz izol?taj?m virsm?m.
Instrumentam saskaroties ar spriegumnesoљiem vadiem,
spriegums var non?kt ar? uz t? met?la da??m un izrais?t
elektrisko triecienu.
Citi droљ?bas noteikumi un nor?d?jumi
darbam
ў Pievadiet pareizu elektrot?kla spriegumu!
Elektrobaroљanas avota spriegumam j?atbilst v?rt?bai,
kas nor?d?ta uz elektroinstrumenta mar??juma
pl?ksn?tes. Elektroinstrumentus, kas paredz?ti 230 V
vai 240 V spriegumam, var darbin?t ar? no 220 V
elektrot?kla.
ў Lietojiet piem?rotu met?lmekl?t?ju sl?pto pievadl?niju
atkl?љanai vai ar? griezieties p?c pal?dz?bas viet?j?
komun?l?s saimniec?bas iest?d?. Kontakta rezult?t? ar
elektrot?kla l?niju, var izcelties ugunsgr?ks un str?d?joљ?
persona var sa?emt elektrisko triecienu. G?zes vada
boj?jums var izrais?t spr?dzienu. Kontakta rezult?t? ar
?densvada cauruli, var tikt boj?tas materi?l?s v?rt?bas.
Bosch Power Tools
ў Stingri pieskr?v?jiet papildrokturi, darba laik? cieљi
turiet elektroinstrumentu ar ab?m rok?m un ie?emiet
stabilu ?erme?a st?vokli. Elektroinstrumentu ir droљ?k
vad?t ar ab?m rok?m.
ў Nostipriniet apstr?d?jamo priekљmetu. Iestiprinot
apstr?d?jamo priekљmetu skr?vsp?l?s vai cit? stiprin?juma
ier?c?, str?d?t ir droљ?k, nek? tad, ja tas tiek tur?ts ar
rok?m.
ў Urbљanai bez triecieniem kok?, met?l?, keramiskajos
materi?los un plastmas?, k? ar? skr?v?љanai j?lieto
darbinstrumenti bez SDS-plus stiprin?juma (piem?ram,
urbji ar cilindrisku k?tu). Љo darbinstrumentu
iestiprin?љanai nepiecieљama bezatsl?gas vai zobaploces
urbjpatrona.
ў Nomain?m? urbjpatrona autom?tiski fiks?jas
stiprin?jum?. P?rbaudiet urbjpatronas fiks?ciju, nedaudz
pavelkot to ?r? no stiprin?juma.
ў SDS-plus darbinstrumentu iestiprin?љana: P?rbaudiet
darbinstrumenta fiks?ciju, nedaudz pavelkot aiz t?.
ў Nodroљiniet, lai boj?tais putek?u aizsargs tiktu
nekav?joties nomain?ts. Putek?u aizsargs darba laik?
nov?rљ urbљanas putek?u iek??љanu darbinstrumenta
stiprin?jum?. Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai
putek?u aizsargs netiktu boj?ts.
ў Daћu materi?lu, piem?ram, svinu saturoљu kr?su,
atseviљ?u љ?ir?u koksnes, miner?lu un met?lu putek?i
var b?t kait?gi vesel?bai un izrais?t aler?iskas reakcijas,
k? ar? elpoљanas ce?u slim?bas un/vai v?zi. Azbestu
saturoљus materi?lus dr?kst apstr?d?t vien?gi personas ar
?paљ?m profesion?l?m iema??m.
– Pielietojiet apstr?d?jamajam materi?lam vispiem?rot?ko putek?u uzs?kљanas metodi.
– Darba vietai j?b?t labi ventil?jamai.
– Darba laik? ieteicams izmantot masku elpoљanas ce?u
aizsardz?bai ar filtr?љanas klasi P2.
Iev?rojiet j?su valst? sp?k? esoљos priekљrakstus, kas
attiecas uz apstr?d?jamo materi?lu.
ў Nepie?aujiet putek?u uzkr?љanos darba viet?. Putek?i var
viegli aizdegties.
ў Ja iestr?gst darbinstruments, vispirms izsl?dziet
elektroinstrumentu. Tad izbr?v?jiet darbinstrumentu.
ў Pirms elektroinstrumenta iesl?gљanas p?rbaudiet, vai
darbinstruments var br?vi griezties. M??inot iesl?gt
elektroinstrumentu, kur? iestiprin?tais urbљanas
darbinstruments ir iestr?dzis, veidojas liels reakt?vais
griezes moments.
ў Pirms elektroinstrumenta novietoљanas nogaidiet, l?dz
tas piln?gi apst?jas. Kust?b? esoљs darbinstruments var iestr?gt, izsaucot kontroles zaud?љanu p?r
elektroinstrumentu.
Simboli
T?l?k apl?kotie simboli ir svar?gi, lai las?tu un pareizi izprastu
љo lietoљanas pam?c?bu. Iegaum?jiet љos simbolus un to
noz?mi. Simbolu pareiza interpret?cija ?aus viegl?k un droљ?k
lietot elektroinstrumentu.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 68 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
68 | Latvieљu
Simbols
Noz?me
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Perforators
Pel?k? kr?s? iekr?sot? virsma: rokturis
(ar izol?tu noturvirsmu)
Simbols
Noz?me
Izsl?gљana
Iesl?dz?ja fiks?љana
Iesl?dz?ja atbr?voљana
Neliels grieљan?s ?trums/triecienu
bieћums
Izstr?d?juma numurs
Liels grieљan?s ?trums/triecienu
bieћums
Uzman?gi izlasiet visus droљ?bas
noteikumus un nor?d?jumus
Uzs?kљana
Pirms jebkura darba ar
elektroinstrumentu atvienojiet t?
kontaktdakљu no elektrot?kla
kontaktligzdas
N?s?jiet aizsargcimdus
Darbinstrumenta tur?t?js
P?rkl?jiet iestiprin?m?
darbinstrumenta k?ta galu ar nelielu
daudzumu sm?rvielas
N?s?jiet ausu aizsargus.
Zobaploces urbjpatrona
N?s?jiet aizsargbrilles
P1
E
Kust?bas virziens
n0
Ш
Nomin?l? pat?r?jam? jauda
Atseviљ?o triecienu ener?ija atbilstoљi
EPTA-Procedure 05/2009
Grieљan?s ?trums br?vgait?
Maks. urbju diametrs
Betons
T?rauds
Reakcijas virziens
Koks
N?koљais darb?bas solis
Aizliegta darb?ba
Grieљan?s virziena p?rsl?gљana
Urbљana bez triecieniem
Triecienurbљana
Atskald?љana ar kaltu
Skr?ves
Vario-Lock
Iesl?gљana
1 619 P09 899 | (15.12.11)
LwA
LpA
ah
K
Svars atbilstoљi EPTA-Procedure
01/2003
Elektroaizsardz?bas klase
Trokљ?a jaudas l?menis
Trokљ?a spiediena l?menis
Kop?j? vibr?cijas pa?trin?juma v?rt?ba
Izkliede
Pieg?des komplekts
Perforators, papildrokturis un dzi?uma ierobeћot?js.
Darbinstruments un citi att?lotie vai aprakst?tie piederumi
neietilpst standarta pieg?des komplekt?.
Pilns p?rskats par izstr?d?juma piederumiem ir sniegts m?su
piederumu katalog?.
Pielietojums
Elektroinstruments ir paredz?ts betona, ?ie?e?u un akmens
triecienurbљanai, k? ar? viegliem atskald?љanas darbiem. Tas ir
piem?rots ar? koka, met?la, keramikas un plastmasas
urbљanai bez triecieniem, k? ar? skr?v?љanai.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 69 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Latvieљu | 69
Tehniskie parametri
Inform?cija par troksni un vibr?ciju
Izstr?d?juma tehniskie parametri ir sniegti tabul?, kas
apl?kojama lappus? 77.
Љ?di parametri tiek nodroљin?ti pie nomin?l?
elektrobaroљanas sprieguma [U] 230 V. Iek?rt?m, kas
paredz?tas citam spriegumam vai ir modific?tas atbilstoљi
nacion?lajiem standartiem, љie parametri var atљ?irties.
L?dzam vad?ties p?c elektroinstrumenta izstr?d?juma
numura. Atseviљ?iem izstr?d?jumiem tirdzniec?bas
apz?m?jumi var main?ties.
Izstr?d?juma tehniskie parametri ir sniegti tabul?, kas
apl?kojama lappus? 77.
Kop?j? vibr?cijas pa?trin?juma v?rt?ba (vektoru summa trijos
virzienos) ir noteikta atbilstoљi standartam EN 60745.
Љaj? pam?c?b? nor?d?tais vibr?cijas l?menis ir izm?r?ts atbilstoљi standart? EN 60745 noteiktajai proced?rai un var tikt lietots instrumentu sal?dzin?љanai. To var izmantot ar? vibr?cijas
rad?t?s papildu slodzes iepriekљ?jai nov?rt?љanai.
Љeit nor?d?tais vibr?cijas l?menis ir attiecin?ms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstruments tiek lietots netipiskiem m?r?iem, kop? ar netipiskiem darbinstrumentiem vai nav vajadz?gaj? veid? apkalpots,
t? vibr?cijas l?menis var atљ?irties no љeit sniegt?s v?rt?bas.
Tas var iev?rojami palielin?t vibr?cijas rad?to papildu slodzi
zin?mam darba laika posmam.
Lai prec?zi izv?rt?tu vibr?cijas rad?to papildu slodzi zin?mam
darba laika posmam, j??em v?r? ar? laiks, kad elektroinstruments ir izsl?gts vai ar? darbojas, ta?u re?li netiek izmantots
paredz?t? darba veikљanai. Tas var iev?rojami samazin?t vibr?cijas rad?to papildu slodzi zin?mam darba laika posmam.
Veiciet papildu pas?kumus, lai pasarg?tu str?d?joљo personu
no vibr?cijas kait?g?s iedarb?bas, piem?ram, savlaic?gi veiciet
elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpoљanu, nov?rsiet roku atdziљanu un pareizi pl?nojiet darbu.
Atbilst?bas deklar?cija
M?s ar pilnu atbild?bu pazi?ojam, ka sada?? „Tehniskie
parametri“ aprakst?tais izstr?d?jums atbilst љ?diem
standartiem vai normat?vajiem dokumentiem: EN 60745, k?
ar? direkt?v?m 2011/65/ES, 2004/108/EK un 2006/42/EK.
Tehnisk? lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Engineering Director
Engineering
PT/ESI
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Mont?ћa un lietoљana
Љeit sniegtaj? tabul? ir par?d?tas darb?bas un to m?r?i elektroinstrumenta mont?ћas un lietoљanas laik?. Paskaidrojumi par
darb?b?m un to m?r?iem ir sniegti nor?d?tajos att?los. Atkar?b? no darb?bas veida, nor?d?jumi ir piem?rojami daћ?d?s
kombin?cij?s. Iev?rojiet droљ?bas noteikumus.
Darb?ba un t?s m?r?is
SDS-plus darbinstrumentu
iestiprin?љana
Att?ls Iev?rojiet љo
1
Lappuse
78
SDS-plus darbinstrumenta
iz?emљana
2
79
Zobaploces urbjpatronas
iestiprin?љana
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
Bosch Power Tools
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 70 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
70 | Latvieљu
Darb?ba un t?s m?r?is
Darba reћ?ma un grieљan?s virziena
izv?le
Att?ls Iev?rojiet љo
4
Lappuse
80–81
Kalta st?vok?a mai?a (Vario-Lock)
5
81
Papildroktura pagrieљana
6
81
Urbљanas dzi?uma X iest?d?љana
7
82
Uzs?kљanas ier?ces (Saugfix)
mont?ћa
8
82
Iesl?gљana, izsl?gљana un grieљan?s
?truma regul?љana
9
83
Iesl?dz?ja fiks?љana
10
83
Iesl?dz?ja atbr?voљana
11
83
Piederumu izv?le
–
84
X
Apkalpoљana un t?r?љana
ў Lai nodroљin?tu ilgstoљu un nevainojamu elektroinstrumenta darb?bu, uzturiet t?ru t? korpusu un
ventil?cijas atveres.
Ja nepiecieљams nomain?t elektrokabeli, tas j?veic firmas
Bosch elektroinstrumentu servisa centr? vai Bosch pilnvarot?
elektroinstrumentu remonta darbn?c?, jo t? tiks saglab?ts
vajadz?gais darba droљ?bas l?menis.
Tehnisk? apkalpoљana un
konsult?cijas klientiem
Klientu apkalpoљanas dienests atbild?s uz J?su jaut?jumiem
par izstr?d?jumu remontu un apkalpoљanu, k? ar? par to
rezerves da??m. Kopsalikuma att?lus un inform?ciju par
rezerves da??m var atrast ar? interneta vietn?:
www.bosch-pt.com
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch klientu konsult?ciju grupa cent?sies Jums pal?dz?t
vislab?kaj? veid?, atbildot uz jaut?jumiem par izstr?d?jumu
un to piederumu ieg?di, lietoљanu un regul?љanu.
Pieprasot konsult?cijas un pas?tot rezerves da?as, noteikti
pazi?ojiet 10 z?mju izstr?d?juma numuru, kas atrodams uz
elektroinstrumenta mar??juma pl?ksn?tes.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas iel? 120 S
LV-1021 R?ga
T?lr.: + 371 67 14 62 62
Telefakss: + 371 67 14 62 63
E-pasts: [email protected]
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 71 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Lietuviљkai | 71
Atbr?voљan?s no nolietotajiem
izstr?d?jumiem
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesai?ojuma
materi?li j?nog?d? otrreiz?jai p?rstr?dei apk?rt?jai videi
nekait?g? veid?.
Neizmetiet elektroinstrumentu sadz?ves atkritumu tvertn?!
Tikai ES valst?m
Saska?? ar Eiropas Savien?bas direkt?vu
2002/96/EK par nolietotaj?m
elektriskaj?m un elektroniskaj?m ier?c?m
un љ?s direkt?vas atspogu?ojumiem
nacion?laj? likumdoљan?, lietoљanai
neder?gie elektroinstrumenti j?sav?c
atseviљ?i un j?nog?d? otrreiz?jai p?rstr?dei
apk?rt?jai videi nekait?g? veid?.
Ties?bas uz izmai??m tiek saglab?tas.
Lietuviљkai
Bendrosios darbo su elektriniais ?rankiais saugos nuorodos
Perskaitykite visas љias saugos
nuorodas ir reikalavimus. Jei
nepaisysite ћemiau pateikt? saugos nuorod? ir reikalavim?,
gali trenkti elektros sm?gis, kilti gaisras ir galite sunkiai
susiћaloti arba suћaloti kitus asmenis.
Iљsaugokite љias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje gal?tum?te jais pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste vartojama s?voka „Elektrinis ?rankis“
apib?dina ?rankius, maitinamus iљ elektros tinklo (su
maitinimo laidu), ir akumuliatorinius ?rankius (be maitinimo
laido).
Darbo vietos saugumas
ў Darbo vieta turi b?ti љvari ir gerai apљviesta.
Netvarkinga arba blogai apљviesta darbo vieta gali tapti
nelaiming? atsitikim? prieћastimi.
ў Nedirbkite su elektriniu ?rankiu aplinkoje, kurioje yra
degi? skys?i?, duj? ar dulki?. Elektriniai ?rankiai gali
kibirkљ?iuoti, o nuo kibirkљ?i? dulk?s arba susikaup? garai
gali uћsidegti.
ў Dirbdami su elektriniu ?rankiu neleiskite љalia b?ti
ћi?rovams, vaikams ir lankytojams. Nukreip? d?mes? ?
kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.
Elektrosauga
ў Elektrinio ?rankio maitinimo laido kiљtukas turi atitikti
tinklo kiљtukinio lizdo tip?. Kiљtuko jokiu b?du negalima modifikuoti. Nenaudokite kiљtuko adapteri? su
?ћemintais elektriniais ?rankiais. Original?s kiљtukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kiљtukiniam lizdui, sumaћina
elektros sm?gio pavoj?.
Bosch Power Tools
ў Saugokit?s, kad neprisiliestum?te prie ?ћemint? pavirљi?, pvz., vamzdћi?, љildytuv?, virykli? ar љaldytuv?.
Kai j?s? k?nas yra ?ћemintas, padid?ja elektros sm?gio rizika.
ў Saugokite elektrin? ?rank? nuo lietaus ir dr?gm?s. Jei ?
elektrin? ?rank? patenka vandens, padid?ja elektros sm?gio
rizika.
ў Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirt?, t.y. neneљkite elektrinio ?rankio pa?m? uћ laido, nekabinkite
ant laido, netraukite uћ jo, jei norite iљ kiљtukinio lizdo
iљtraukti kiљtuk?. Laid? patieskite taip, kad jo neveikt?
karљtis, jis neiљsitept? alyva ir jo nepaћeist? aљtrios detal?s ar judan?ios prietaiso dalys. Paћeisti arba susipyn?
laidai gali tapti elektros sm?gio prieћastimi.
ў Jei su elektriniu ?rankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.
Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus,
sumaћ?ja elektros sm?gio pavojus.
ў Jei su elektriniu ?rankiu neiљvengiamai reikia dirbti
dr?gnoje aplinkoje, naudokite nuot?kio srov?s saugikl?. Dirbant su nuot?kio srov?s saugikliu sumaћ?ja elektros
sm?gio pavojus.
Ћmoni? sauga
ў B?kite atid?s, sutelkite d?mes? ? tai, k? j?s darote ir,
dirbdami su elektriniu ?rankiu, vadovaukit?s sveiku
protu. Nedirbkite su elektriniu ?rankiu, jei esate
pavarg? arba vartojote narkotik?, alkoholio ar medikament?. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu
?rankiu gali tapti sunki? suћalojim? prieћastimi.
ў Visada dirbkite su asmens apsaugos priemon?mis ir
apsauginiais akiniais. Naudojant asmens apsaugos
priemones, pvz., respiratori? ar apsaugin? kauk?, neslystan?ius batus, apsaugin? љalm?, klausos apsaugos
priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal
naudojam? elektrin? ?rank?, sumaћ?ja rizika susiћeisti.
ў Saugokit?s, kad elektrinio ?rankio ne?jungtum?te atsitiktinai. Prieљ prijungdami elektrin? ?rank? prie elektros
tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieљ pakeldami ar
neљdami ?sitikinkite, kad jis yra iљjungtas. Jeigu neљdami elektrin? ?rank? pirљt? laikysite ant jungiklio arba prietais? ?jungsite ? elektros tinkl?, kai jungiklis yra ?jungtas, gali
?vykti nelaimingas atsitikimas.
ў Prieљ ?jungdami elektrin? ?rank? paљalinkite reguliavimo
?rankius arba verћlinius raktus. Prietaiso besisukan?ioje
dalyje esantis ?rankis ar raktas gali suћaloti.
ў Stenkit?s, kad k?nas visada b?t? normalioje pad?tyje.
Dirbdami stov?kite saugiai ir visada iљlaikykite pusiausvyr?. Tvirtai stov?dami ir gerai iљlaikydami pusiausvyr?
gal?site geriau kontroliuoti elektrin? ?rank? netik?tose situacijose.
ў D?v?kite tinkam? aprang?. Ned?v?kite pla?i? drabuћi?
ir papuoљal?. Saugokite plaukus, drabuћius ir pirљtines
nuo besisukan?i? elektrinio ?rankio dali?. Laisvus drabuћius, papuoљalus bei ilgus plaukus gali ?traukti besisukan?ios dalys.
ў Jei yra numatyta galimyb? prijungti dulki? nusiurbimo
ar surinkimo ?renginius, visada ?sitikinkite, ar jie yra
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 72 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
72 | Lietuviљkai
prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulki?
nusiurbimo ?renginius sumaћ?ja kenksmingas dulki?
poveikis.
R?pestinga elektrini? ?ranki? prieћi?ra ir
naudojimas
ў Neperkraukite prietaiso. Naudokite j?s? darbui
tinkam? elektrin? ?rank?. Su tinkamu elektriniu ?rankiu j?s
dirbsite geriau ir saugiau, jei nevirљysite nurodyto
galingumo.
ў Nenaudokite elektrinio ?rankio su sugedusiu jungikliu.
Elektrinis ?rankis, kurio nebegalima ?jungti ar iљjungti, yra
pavojingas ir j? reikia remontuoti.
ў Prieљ reguliuodami prietais?, keisdami darbo ?rankius
ar prieљ valydami prietais?, iљ elektros tinklo lizdo
iљtraukite kiљtuk? ir/arba iљimkite akumuliatori?. Љi
atsargumo priemon? apsaugos jus nuo netik?to elektrinio
?rankio ?sijungimo.
ў Nenaudojam? elektrin? ?rank? sand?liuokite vaikams ir
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje
vietoje. Elektriniai ?rankiai yra pavojingi, kai juos naudoja
nepatyr? asmenys.
ў R?pestingai priћi?r?kite elektrin? ?rank?. Patikrinkite,
ar besisukan?ios prietaiso dalys tinkamai veikia ir
niekur nestringa, ar n?ra sul?ћusi? ar paћeist? dali?,
kurios trikdyt? elektrinio ?rankio veikim?. Prieљ v?l
naudojant prietais?, paћeistos prietaiso dalys turi b?ti
sutaisytos. Daugelio nelaiming? atsitikim? prieћastis yra
blogai priћi?rimi elektriniai ?rankiai.
ў Pjovimo ?rankiai turi b?ti aљtr?s ir љvar?s. R?pestingai
priћi?r?ti pjovimo ?rankiai su aљtriomis pjaunamosiomis
briaunomis maћiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
ў Elektrin? ?rank?, papildom? ?rang?, darbo ?rankius ir t.t.
naudokite taip, kaip nurodyta љioje instrukcijoje, ir
atsiћvelkite ? darbo s?lygas ir atliekam? darb?.
Naudojant elektrinius ?rankius ne pagal paskirt?, gali
susidaryti pavojingos situacijos.
Aptarnavimas
ў Elektrin? ?rank? turi remontuoti tik kvalifikuoti
specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.
Taip galima garantuoti, jog elektrinis ?rankis iљliks saugus
naudoti.
Saugos nuorodos dirbantiems su
sm?giniais ?rankiais
ў Naudokite klausos apsaugos priemones. D?l triukљmo
poveikio galima prarasti klaus?.
ў Naudokite su elektriniu ?rankiu pateiktas papildomas
rankenas. Nesuvaldћius elektrinio ?rankio, galima
susiћeisti.
ў Jei atliekate darbus, kuri? metu darbo ?rankis ar
varћtas gali kliudyti pasl?ptus elektros laidus arba
paties prietaiso maitinimo laid?, prietais? laikykite uћ
izoliuot? ranken?. Prisilietus prie laido, kuriuo teka
elektros srov?, metalin?se prietaiso dalyse gali atsirasti
?tampa ir trenkti elektros sm?gis.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Papildomos saugos ir darbo nuorodos
ў Atkreipkite d?mes? ? tinklo ?tamp?! Maitinimo љaltinio
?tampa turi sutapti su elektrinio ?rankio firmin?je
lentel?je nurodytais duomenimis. 230/240 V
paћym?tus elektrinius ?rankius galima jungti ir prie
220 V maitinimo tinklo.
ў Prieљ prad?dami darb? tinkamais ieљkikliais
patikrinkite, ar po norimais apdirbti pavirљiais n?ra
pravest? elektros laid?, duj? ar vandentiekio
vamzdћi?. Jei abejojate, galite pasikviesti ? pagalb?
vietinius komunalini? paslaug? teik?jus. Kontaktas su
elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros sm?gio
pavoj?. Paћeidus dujotiekio vamzd?, gali ?vykti sprogimas.
Paћeidus vandentiekio vamzd? galima pridaryti daugyb?
nuostoli?.
ў Tvirtai priverћkite papildom? ranken?, dirbdami ?rank?
visada tvirtai laikykite abiem rankomis ir stabiliai
stov?kite. Abiem rankomis laikomas elektrinis ?rankis yra
saugiai valdomas.
ў ?tvirtinkite ruoљin?. Tvirtinimo ?ranga arba spaustuvais
?tvirtintas ruoљinys yra uћfiksuojamas ћymiai patikimiau nei
laikant ruoљin? ranka.
ў Norint gr?ћti be sm?gio medienoje, metale, keramikoje ir
plastike bei norint sukti varћtus, reikia naudoti ne SDS-plus
sistemos ?rankius (pvz., gr?ћtus su cilindriniu kotu). Љiems
?rankiams reik?s greitojo uћverћimo griebtuvo arba
vainikinio griebtuvo.
ў Kei?iamasis griebtuvas uћsifiksuoja automatiљkai.
Patikrinkite, ar uћsifiksavo, t.y. kei?iam?j? griebtuv?
patraukite.
ў SDS-plus darbo ?rankio ?statymas: Patrauk? ?rank? atgal,
patikrinkite, ar jis tinkamai uћsifiksavo.
ў Paћeist? apsaugin? nuo dulki? gaubtel? b?tina
nedelsiant pakeisti. Apsauginis nuo dulki? gaubtelis
neleidћia gr?ћimo metu kylan?ioms dulk?ms patekti ?
?ranki? ?tvar?. ?d?dami ?rankius saugokite, kad
nepaћeistum?te apsauginio nuo dulki? gaubtelio.
ў Medћiag?, kuri? sud?tyje yra љvino, kai kuri? r?љi?
medienos, mineral? ir metal? dulk?s gali b?ti
kenksmingos sveikatai, sukelti alergines reakcijas,
kv?pavimo tak? ligas ir (arba) v?ћ?. Medћiagas, kuriose
yra asbesto, leidћiama apdoroti tik specialistams.
– Jei yra galimyb?, naudokite apdirbamai medћiagai
tinkan?i? dulki? nusiurbimo ?rang?.
– Pasir?pinkite geru darbo vietos v?dinimu.
– Rekomenduojama d?v?ti kv?pavimo tak? apsaugin?
kauk? su P2 klas?s filtru.
Laikykit?s j?s? љalyje galiojan?i? apdorojamoms
medћiagoms taikom? taisykli?.
ў Saugokite, kad darbo vietoje nesusikaupt? dulki?.
Dulk?s lengvai uћsidega.
ў Uћstrigus darbo ?rankiui, elektrin? ?rank? iљjunkite.
Atlaisvinkite darbo ?rank?.
ў Prieљ ?jungdami elektrin? ?rank? patikrinkite, ar darbo
?rankis jud?damas nestringa. ?jungiant su uћstrigusiu
darbo ?rankiu, susidaro didelis reakcijos j?g? momentas.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 73 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Lietuviљkai | 73
ў Prieљ pad?dami elektrin? ?rank? b?tinai j? iљjunkite ir
palaukite, kol jo besisukan?ios dalys visiљkai sustos.
Darbo ?rankis gali uћstrigti, tuomet kyla pavojus
nesuvaldyti prietaiso.
Simbolis
Kirtimas
Simboliai
Varћtai
Kad skaitydami suprastum?te naudojimo instrukcij?, svarbu
ћinoti ћemiau pateikt? simboli? reikљm?. Praљome ?siminti
simbolius ir j? reikљmes. Teisingai interpretuodami simbolius,
geriau ir saugiau naudosit?s elektriniu ?rankiu.
Simbolis
Reikљm?
Gr?ћimas su sm?giu
„Vario-Lock“
Reikљm?
PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE,
PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE:
Perforatorius
Pilkai paћym?ta sritis: rankena
(izoliuotas pavirљius ?rankiui laikyti)
?jungimas
Iљjungimas
?jungimo-iљjungimo jungiklio
uћfiksavimas
?jungimo-iљjungimo jungiklio
atblokavimas
Gaminio numeris
Maћas s?ki?/sm?gi? skai?ius
Didelis s?ki?/sm?gi? skai?ius
Perskaitykite visas saugos nuorodas ir
reikalavimus
Nusiurbimas
Prieљ prad?dami bet kokius elektrinio
?rankio prieћi?ros ar remonto darbus, iљ
kiљtukinio lizdo iљtraukite kiљtuk?
?ranki? ?tvaras
M?v?kite apsaugin?mis pirљtin?mis
Truput? patepkite darbo ?rankio
?statom?j? gal?.
Dirbkite su klausos apsaugos
priemon?mis.
Dirbkite su apsauginiais akiniais
Jud?jimo kryptis
Vainikinis griebtuvas
P1
E
n0
Ш
Reakcijos j?gos kryptis
Nominali naudojamoji galia
Sm?gio energija pagal „EPTAProcedure 05/2009“
Tuљ?iosios eigos s?ki? skai?ius
Maks gr?ћinio skersmuo
Betonas
Plienas
Mediena
Kitas veiksmas
Draudћiamas veiksmas
Reversas
Gr?ћimas be sm?gio
Bosch Power Tools
LwA
LpA
ah
K
Svoris pagal „EPTA-Procedure
01/2003“
Apsaugos klas?
Garso galios lygis
Garso sl?gio lygis
Vibracijos bendroji vert?
Paklaida
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 74 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
74 | Lietuviљkai
Tiekiamas komplektas
Perforatorius, papildoma rankena ir gylio ribotuvas.
Darbo ?rankis ir kiti pavaizduoti ar apraљyti priedai ? tiekiam?
standartin? komplekt? ne?eina.
Vis? papildom? ?rang? rasite m?s? papildomos ?rangos
programoje.
Elektrinio ?rankio paskirtis
Elektrinis ?rankis skirtas plytoms, betonui ir nat?raliam
akmeniui su sm?giu gr?ћti bei lengviems kirtimo darbams
atlikti. Jis taip pat tinka medienai, plastikui ir metalui gr?ћti be
sm?gio bei varћtams sukti.
Techniniai duomenys
Gaminio techniniai duomenys pateikti lentel?je, 77 psl.
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji ?tampa [U] 230 V.
Jei ?tampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai
љaliai gaminamas modelis, љie duomenys gali skirtis.
Atkreipkite d?mes? ? j?s? elektrinio ?rankio gaminio numer?,
nes kai kuri? elektrini? ?ranki? modeli? pavadinimai gali
skirtis.
Atitikties deklaracija
Atsakingai pareiљkiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“
apraљytas gaminys atitinka ћemiau pateiktus standartus ir
norminius dokumentus: EN 60745 pagal Direktyv?
2011/65/ES, 2004/108/EB, 2006/42/EB reikalavimus.
Technin? byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strцtgen
Engineering Director
PT/ESI
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 07.12.2011
Informacija apie triukљm? ir vibracij?
Gaminio matavim? vert?s pateiktos lentel?je, 77 psl.
Triukљmo ir vibracijos bendrosios vert?s (trij? kryp?i?
atstojamasis vektorius) nustatytos pagal EN 60745.
Љioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo iљmatuotas
pagal EN 60745 normoje standartizuot? matavimo metod?, ir
lyginant elektrinius ?rankius j? galima naudoti. Jis skirtas
vibracijos poveikiui laikinai ?vertinti.
Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio
?rankio naudojimo atvejus. Ta?iau jeigu elektrinis ?rankis
naudojamas kitokiai paskir?iai, su kitokiais darbo ?rankiais
arba jeigu jis nepakankamai techniљkai priћi?rimas, vibracijos
lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per vis? darbo
laikotarp? gali ћymiai padid?ti.
Norint tiksliai ?vertinti vibracijos poveik? per tam tikr? darbo
laik?, reikia atsiћvelgti ir ? laik?, per kur? elektrinis ?rankis buvo
iљjungtas arba, nors ir veik?, bet nebuvo naudojamas. Tai
?vertinus, vibracijos poveikis per vis? darbo laik? ћymiai
sumaћ?s.
Dirban?iajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite
papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrini? ir darbo
?ranki? technin? prieћi?r?, rank? љildym?, darbo eigos
organizavim?.
Montavimas ir naudojimas
Lentel?je pateikta elektrinio ?rankio montavimo ir naudojimo veiksm? apћvalga. Paveiksl?liai reiљkia veiksmui skirtus nurodymus.
Priklausomai nuo naudojimo atvejo, kombinuojami skirtingi nurodymai. Atkreipkite d?mes? ? saugos nuorodas.
Veiksmas
SDS-plus darbo ?rankio ?statymas
Pav.
1
SDS-plus darbo ?rankio iљ?mimas
2
79
Vainikinio griebtuvo uћd?jimas
(PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE)
3
79
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Atkreipkite d?mes?
Puslapis
78
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 75 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
Lietuviљkai | 75
Veiksmas
Veikimo reћimo ir sukimosi krypties
pasirinkimas
Pav.
4
Atkreipkite d?mes?
Puslapis
80–81
Kalto pad?ties keitimas („VarioLock“)
5
81
Papildomos rankenos pasukimas
6
81
Gr?ћimo gylio X nustatymas
7
82
Nusiurbimo ?taiso tvirtinimas
(„Saugfix“)
8
82
?jungimas ir iљjungimas, s?ki?
skai?iaus nustatymas
9
83
?jungimo-iљjungimo jungiklio
uћblokavimas
10
83
?jungimo-iљjungimo jungiklio
atblokavimas
11
83
Papildomos ?rangos pasirinkimas
–
84
X
Prieћi?ra ir valymas
ў Reguliariai valykite elektrin? ?rank? ir ventiliacines
angas jo korpuse, tuomet gal?site dirbti kokybiљkai ir
saugiai.
Jei reikia pakeisti maitinimo laid?, d?l saugumo sumetim? tai
turi b?ti atliekama Bosch ?mon?je arba ?galiotose Bosch
elektrini? ?ranki? remonto dirbtuv?se.
Klient? aptarnavimo skyrius ir klient?
konsultavimo tarnyba
Klient? aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus ? klausimus,
susijusius su j?s? gaminio remontu, technine prieћi?ra bei
atsargin?mis dalimis. Detalius br?ћinius ir informacij? apie
atsargines dalis rasite ?ia:
www.bosch-pt.com
Bosch Power Tools
Bosch klient? konsultavimo tarnybos specialistai mielai jums
patars gamini? ir papildomos ?rangos pirkimo, naudojimo bei
nustatymo klausimais.
Ieљkant informacijos ir uћsakant atsargines dalis b?tina
nurodyti deљimtћenkl? gaminio uћsakymo numer?.
Lietuva
Bosch ?ranki? servisas
Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350
?ranki? remontas: +370 (037) 713352
Faksas: +370 (037) 713354
El. paљtas: [email protected]
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 76 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
76 | Lietuviљkai
Љalinimas
Elektrinis ?rankis, papildoma ?ranga ir pakuot? yra pagaminti
iљ medћiag?, tinkan?i? antriniam perdirbimui, ir v?liau privalo
b?ti atitinkamai perdirbti.
Nemeskite elektrini? ?ranki? ? buitini? atliek? konteinerius!
Tik ES љalims:
Pagal Europos direktyv? 2002/96/EB d?l
elektros ir elektronin?s ?rangos atliek? ir
љios direktyvos perk?limo ? nacionalin?
teis? aktus, naudoti nebetinkami elektriniai
?rankiai turi b?ti surenkami atskirai ir
perdirbami aplinkai nekenksmingu b?du.
Galimi pakeitimai.
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 77 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
| 77
P1
E
n0
Ш max.
LwA
LpA
K
ah
ah
ah
ah
K
Bosch Power Tools
PBH 2100 RE
PBH 2100 SRE
PBH 2500 RE
PBH 2500 SRE
3 603 CA9 3..
3 603 CA9 3..
3 603 B44 4..
3 603 B44 4..
W
J
min-1
–
550
1,7
2300
550
1,7
2300
–
600
1,9
2000
600
1,9
2000
mm
mm
mm
20
13
30
20
13
30
22
13
30
22
13
30
kg
2,2
2,2
2,2
2,2
dB(A)
dB(A)
dB
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
II
102
91
3
12
< 2,5
9,5
< 2,5
1,5
II
102
91
3
12
< 2,5
9,5
< 2,5
1,5
II
105
94
3
15
< 2,5
14
< 2,5
1,5
II
105
94
3
15
< 2,5
14
< 2,5
1,5
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 78 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
78 |
1
2
1
5
3
4
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 79 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
| 79
2
1
2
3
3
1
2
Bosch Power Tools
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 80 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
80 |
4
3
3
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 81 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
| 81
3
5
2
1
6
3
1
2
Bosch Power Tools
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 82 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
82 |
7
2
1
X
3
X
8
1
2
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 83 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
| 83
9
10
1
2
11
1
Bosch Power Tools
1 619 P09 899 | (15.12.11)
OBJ_BUCH-1577-002.book Page 84 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM
84 |
1 607 000 173
2 603 001 019
2 602 025 102
1 618 580 000
SDS-plus
1 618 571 014
Ш 2,5 – 13 mm
2 607 000 207
1 607 950 045
1 619 P09 899 | (15.12.11)
Bosch Power Tools
Bosch
PBH 2100 SRE 06033A9321
????????
? ?? ??
???
?? ? ? 2 ??? ??
? ? ?
?
?
?
???
??????????????
? ?
??
? ? ?
?
??
? ??
? ?? ?
?? ? ?
? ?
??? ?
? ? ? ? ?????
? ????
? ?
?????
??? ?
?? ?
Документ
Категория
Культура
Просмотров
654
Размер файла
7 234 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа