close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

sbs 4425 banyo baskülü kullanma kılavuzu tr en fr nl ar hr es ru

код для вставкиСкачать
SBS 4425 BANYO BASKГњLГњ
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
AR
HR
ES
RU
G‹R‹fi
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Kiflisel Elektronik Banyo Baskülünüz do¤ru olarak bir dönem içerisindeki kilo al›m›n›z›
ve ya kayb›n›z› göstermek için tasarlanm›flt›r ve normal kullan›m koflullar›nda y›llarca
kullanabilirsiniz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible
for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
Bu ГјrГјn (Г§ocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve
yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından
bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
1. BaskГјlГјn Гјzerine Д±slak ayakla Г§Д±kmayД±nД±z.
2. BaskГјlГјnГјzГј dГјz zeminde kullanД±nД±z, halД± Гјzerinde kullanmayД±nД±z.
3. Temizlik maddeleriyle temizleyebilirsiniz, kimyasal temizleyici, tiner vb. kullanmayД±nД±z.
1. Do not step on the scale with wet feet.
2. Using the scale on a flat surface, not on carpet.
3. Clean it by detergent, not by thinner oil.
-1-
C‹HAZIN TANITIMI • NAME OF PARTS • NOM DES PIÈCES
• OPIS APARATA
NAAM VAN ONDERDELEN •
YukarД±
Up
Bouton jusqu'Г Opnemen
Açma/Ayarlama Dü¤mesi
On/Set Button
Bouton ouverture/adjustement
Aan/Set knop
Afla¤ı
Down
Vers le bas
Beneden knop
LCD Ekran
LCD Display
LCD Ecran
LCD Zaslon
Platform
Plateforma
Platforma
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
• Azami yük : 150kg / 330lb / 24st
• Asgari yük: 5kg / 11lb
• A¤›rl›k hassasl›¤›: 0.1kg / 0.2lb
• A¤›rl›k birimi: kg / lb / st
• Vücut ya¤› için yafl aral›¤›: 10~100 yafl
• Boy aral›¤›: 100~240cm
• Uzunluk birimi: cm/ft—in
• Vücut ya¤ aral›¤›: %5~%70
• Vücut su aral›¤›: %35~%80
• Kas aral›¤›: 8kg~70kg
• Vücut kemik aral›¤›: %5~%50
• BMI : 10~70
• BMR: 500~4000KCAL
• Depolama ortam›: T-10˚C~50˚C
• Önerilen çal›flma ortam›: T5˚C~35˚C
Bu cihaz
kalite belgesine haizdir.
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
Made in P.R.C.
D‹KKAT!!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dökümanlarda
beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen
de¤erlerdir.Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.
-2-
ÜRÜNÜN ÖZELL‹KLER‹
• Vücudun su, kalori, BMI, kemik ve kas oranı ölçümünü yapabilen baskül
• Yüksek hassasiyetli “gerilme ölçer” sensörle donatılmıfltır.
• Güvenli temperli cam platform
• Kapasite: 150kg / 330lb / 24st
• Hassaslık: D=100g ya da D=0.2lb
• Birim: KG / LB / ST
• Otomatik sıfırlama
• Cihazı dü¤meye basarak açma
• Otomatik kapanma özelli¤i
• Aflırı yük göstergesi
• Düflük pil göstergesi
• 3-dü¤meli kullanım
• 10-kullanıcı belle¤i
Baskülün sahip oldu¤u di¤er ölçüm fonksiyonlar›.
Vücut ya¤ analizi ölçeklerini kullanarak yaln›zca kilonuzu de¤il ayn› zamanda vücudunuzdaki
ya¤ oran›n› da ölçebilirsiniz.
Vücut ya¤› nedir?
Vücuttaki ya¤ hayatta kalmak için bir gerekliliktir. Eklemler için tampon teflkil eder,
organlar› korur ve vitaminleri depolar. Ancak, yo¤un oranda bulunan ya¤ miktar› sa¤l›k
üzerinde birçok riske neden olur. Bu durum özellikle de dolafl›m sistemini olumsuz
olarak etkiler. Çok az insan kilonun ve vücuttaki ya¤ oran›n›n sa¤l›k üzerinde yol açt›¤›
risklerin fark›ndad›r. Zay›f insanlarda bile sa¤l›ks›z bir vücut ya¤› oran› bulunabilir. Afl›r›
kilolu olan bir kifli mutlaka fliflman olmak zorunda de¤ildir. Afl›r› kilo yüksek orandaki
kas kütlesinden kaynaklan›yor olabilir. Bunun aksine, afl›r› kilolu olmayan bir kiflinin
vücudundaki ya¤ oran› kas miktar›na göre fazla olabilir. Vücuttaki ya¤ oran›n› ölçerek
fliflman olup olmad›¤›n›z› belirleyebilirsiniz. Standart basküller yaln›zca vücudun toplam
a¤›rl›¤›n› gösterir ve ya¤ miktar› hakk›nda herhangi bir bilgi vermez.
Vücuttaki ya¤ oran› nas›l ölçülür?
Vücuttaki ya¤ ve su oran›n› (modele ba¤l› olarak) ölçmeden önce basküle boyunuz, yafl›n›z
ve cinsiyetinize yönelik verileri girmeniz gerekir. Vücut ya¤› ölçümü yaparken, de¤iflken
h›zlarda hissedilemeyen bir biyoelektrik ak›m ayaklar arac›l›¤›yla vücuttan geçerek
vücudun ya¤ miktar› hakk›nda bilgi sa¤lar. Bu bilgi daha sonra kiflisel bilgilerle karfl›laflt›r›l›r.
Bu elektrik sinyali zarars›zd›r ve insanlar taraf›ndan hissedilemez. Uzun dönemli ölçümler
sayesinde vücudunuzdaki ya¤ ve su oran›n› hesaplayabilir ve kontrol edebilirsiniz.
Vücuttaki ya¤ oran› nas›l ölçülür?
Vücut ya¤ oran› ölçümü yal›nayak yap›lmal›d›r. Ölçümün her zaman ayn› koflullar alt›nda
(tart›lmadan hemen önce yemek yememek ya da herhangi bir fley içmemek) ve günün
-3-
VÜCUTTAK‹ YA⁄ ORANI NASIL ÖLÇÜLÜR
ayn› saatinde gerçeklefltirilmesi gerekir. Vücuttaki ya¤ ve a¤›rl›k aras›ndaki oranlarda
dalgalanma oldu¤u için bu durum çok önemlidir. Günün farkl› saatlerinde böylesi
dalgalanmalar meydana gelebilir. Günün ayn› saatinde tart›lmak ya¤ oran›ndaki gerçek
de¤iflikliklerin tespit edilmesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Lütfen ya¤lar› eritmenin kilo
vermekten daha uzun bir süre ald›¤›n› unutmay›n›z. Vücuttaki ya¤ oran›n›n azalt›lmas›
ve bu flekilde korunmas›n› sa¤lamak için yeme al›flkanl›klar›nda ve fiziksel faaliyetlerde
kal›c› de¤ifliklikler yapmak gerekmektedir. Vücuttaki ya¤ miktar›n›n ve kilonun gözetim
alt›nda tutulmas› bu uzun de¤iflim sürecinin bir parças›d›r ve vücuttaki ya¤ oran›nda
meydana gelen azalman›n geçen zamana göre geliflimini kolay bir flekilde ölçmeyi sa¤lar.
Vücuttaki su oran›n› neden ölçmek gerekir?
Su insan vücudunun en büyük k›sm›n› oluflturan maddedir. Vücuttaki maddelerin
tafl›nmas›n› sa¤lar, vücut ›s›s›n›n düzenlenmesi için hayati bir önem tafl›r ve vücutta
gerçekleflen tüm biyokimyasal reaksiyonlara yönelik bir çözücüdür. Vücut, sahip oldu¤u
su miktar›n›n dengesini yaflam boyunca korumaya çal›fl›r. Vücudun su kaybetmesi sürekli
olarak yap›lan s›v› al›m›yla telafi edilir. Bu konuda en çok önem tafl›yan organlar
böbreklerdir. Vücuttaki su seviyelerinde belirgin bir art›fl ya da azalma olmas› vücudun
su sisteminde bir sorun oldu¤unu gösterir. Bu bir uyar› sinyali gibi görev yapar. Vücuttaki
suyun ölçülmesinin as›l amac› vücuttaki normal de¤erlerin gözetim alt›nda tutulmas›d›r.
Özellikle diyet yapmak, su al›m› ve boflalt›m› aras›ndaki farkl›l›k nedeniyle bu de¤erlerde
dalgalanmalar olmas›na yol açar.
Normal olan su oran› nedir?
Kilo ve vücuttaki ya¤ gibi vücuttaki su oran›nda da sabit bir ölçüm bulunmamaktad›r.
Vücuttaki su oran› yafl, cinsiyet ve beden ölçüsüne ba¤l› olarak incelenmelidir. Bu nedenle,
genç erkeklerin vücudundaki su miktar› toplam vücut a¤›rl›klar›n›n yaklafl›k %63’ü
oran›ndad›r ve bu oran ilerleyen yafllarda %52 seviyesine düfler; kad›nlarda ise toplam
a¤›rl›¤›n %52’si oran›nda su bulunmaktad›r bu oran ilerleyen y›llarda %46’ya düflmektedir.
Vücuttaki ya¤ oran› söz konusu oldu¤unda bu de¤iflim tam tersi flekilde olmaktad›r.
Kad›nlar için vücuttaki ya¤ miktar›n›n incelenmesine yönelik tavsiyeler
Kad›nlar do¤al olarak erkeklerden yaklafl›k %5 daha fazla ya¤a sahiptir. Kad›n vücudunun
yap›s› kendini ve besledi¤i cenini koruyacak flekilde oluflmufltur. Bu nedenle kad›nlar›n
ya¤ depolayan enzimleri daha fazla, ya¤ yakan enzimleri ise daha azd›r. Ayr›ca, kad›nlar›n
vücudundaki östrojen ya¤ depolayan enzimleri harekete geçirerek bunlar›n ço¤almas›n›
sa¤lar. Adet döngüsü nedeniyle kad›n vücudunda erkek vücuduna oranla daha büyük su
oran› de¤ifliklikleri meydana gelir ve bu durum vücuttaki ya¤›n ölçümüne etki edebilir.
Vücudun su tutmas› bu dönemde kilonun her gün dalgalanmas› anlam›na gelir ve bu
durum vücuttaki ya¤ oran›nda daha büyük dalgalanmalar›n meydana gelmesine neden
olur. Vücuttaki ya¤ oran› ölçümünün daha hassas bir flekilde yap›labilmesi için ölçümlerin
ay boyunca günlük olarak tutulmas› son derece faydal› olacakt›r. Daha sonra düzenli
aral›klarla ölçüm yap›ld›¤›nda bu ayl›k dalgalanmalar önceden hesaplanabilir.
-4-
TUfiLARIN AÇIKLANMASI
Baskülde 3 fonksiyonel dü¤me bulunmaktad›r:
Boy, yafl, cinsiyet vb. kiflisel verileri ayarlamak ve kaydetmek için Yukar› , ON/SET,
Afla¤› tufllar›n› kullan›n›z.
Yukar› ve Afla¤› tufllar›
Kullan›c› numaras›, boy, yafl ve cinsiyet gibi bilgilerdeki rakamlar› artt›rmak ya da azaltmak
için YUKARI ya da AfiA⁄I tufllar›n› kullan›n›z. Ayar› h›zl› bir flekilde de¤ifltirmek için
tufllar› bas›l› tutunuz.
ON/SET tuflu
Kullan›c› verilerini ayarlamak için ON/SET tufluna bas›n›z. Kiflisel verileri ayarlamak için
döngüsel ad›mlar› izleyiniz.
VÜCUT YA⁄ININ TARTILMASI ‹fiLEM‹:
Ad›m 1: Cihaz› çal›flt›rmak için göstergede 0.0 kg mesaj› görüntülenene kadar ON/SET
tufluna bas›n›z, a¤›rl›k birimini de¤ifltirmek için baskülün alt›ndaki “kg/lb/st” tufluna
basabilirsiniz (kg/lb ölçüm hassasiyeti 100g/0.2lb'dir)
Ad›m 2: ON/SET tuflunu 3 saniye boyunca bas›l› tutunuz, bellek konumu numaras›
görüntülenecektir, daha sonra programlamak istedi¤iniz ilgili bellek konumunu seçmek
için “yukar› ve afla¤›” tufllar›n› kullan›n›z.
Ad›m 3:ON/SET tufluyla onaylay›n›z.
Ad›m4: “erkek ya da kad›n” simgesi yan›p sönmeye bafllayacakt›r.
Ad›m 5: Cinsiyet seçimi yapmak için “yukar›” ve “afla¤›” tufllar›n› kullan›n›z, daha sonra
yafl bölümü yan›p sönmeye bafllayacakt›r;
Ad›m 6: Yafl ayar› yapmak için “yukar›” ve “afla¤›” tufllar›n› kullan›n›z, “ON/SET” tufluna
basarak onaylay›n›z, daha sonra boy bölümü yan›p sönmeye bafllayacakt›r;
Ad›m 7: Boy ayar› yapmak için “yukar›” ve “afla¤›” tufllar›n› kullan›n›z, “ON/SET” tufluna
basarak onaylay›n›z, daha sonra fitness modeli yan›p sönmeye bafllayacakt›r;
Ad›m 8: Daha sonra ayarlad›¤›n›z kullan›c› yan›p sönmeye bafllayacakt›r, bunu onaylamak
için “set/on” tufluna bas›n›z, LCD göstergede “0.0KG” mesaj› görüntülendi¤inde baskülün
üstüne ç›k›n›z LCD gösterge üzerinde ilk olarak kilonuz görüntülenecektir s›rayla kilo,
ya¤, su, kas, kemik, BMI ve BMR LCD göstergede görüntülenecektir.
Ad›m 9: Kilonuz, kilo, ya¤, su, kas, kemik, BMI, BMR de¤erleri s›rayla iki kez yan›p sönecek
ve baskül otomatik olarak kapanacakt›r!
YALNIZCA TARTILMA:
Ad›m 1. “ON/SET” tufluna bas›n›z ve 0.0kg mesaj› görüntülenene kadar bekleyiniz.
Ad›m 2. fiimdi baskülün üstüne ç›k›n›z ve gösterge üzerinde kilonuz yan›p sönmeye
bafllayana kadar hareketsiz bir flekilde durunuz. Kilonuz LCD gösterge üzerinde
görüntülenecektir!
-5-
Referans olarak kullan›m amac›yla çeflitli standartlar
1.Vücuttaki ya¤ oranlar›na yönelik derecelendirme tablosu:
Durum
DГјflГјk
MГјkemmel
Kilolu
Yafl
Erkek
Kad›n
Erkek
Kad›n
Erkek
Kad›n
30’un
alt›nda
5-18%
5-23%
18.1-23%
23.1-28%
23.1-70%
28.1-70%
30’un
ГјstГјnde
5-19%
5-24%
19.1-24%
24.1-29%
24.1-70%
39.1-70%
LCD
ekranda
görünen
simge
LCD ekranda "ERRL" mesaj› görüntülenirse zay›fs›n›z; "ERRH" mesaj›
görüntülenirse obezsiniz.
2. Vücuttaki ya¤ oranlar›nda meydana gelen günlük dalgalanmalar.
En iyi ölçüm zamanlar› 18:00 ila 20:00’d›r.
PROPORTION = ORAN
TIME = SAAT
3.Vücuttaki su oranlar›nda y›llar boyunca meydana gelen de¤iflim:
MALE = ERKEK
FEMALE = KADIN
YEAR = YIL
-6-
VÜCUT KÜTLE ENDEKS‹
Genel kilo ve ya¤ durumunu yans›t›r. BMI vücuttaki ya¤ oran›n›n hesaplamas› sonucu
elde edilir. Bu sayede kalp hastal›klar› ve yüksek tansiyon riskleri do¤ru bir flekilde
tahmin edilebilir. BMI'nizi Г¶nemsemenizi tavsiye ederiz!
BMI dünya standard›: BMI’niz 18.5---24.9 aral›¤›ndaysa bu, normal seviyedir; BMI’niz
30.00’un üstündeyse bu durum, fliflman oldu¤unuzu ve daha düflük bir BMI de¤erine
sahip olmak için gerekli fleyleri yapman›z gerekti¤ini gösterir!
BMR:
Bazal Metabolizma H›z› (BMR) normal vücut fonksiyonlar›n›n sürdürülebilmesi için vücut
taraf›ndan dinleme s›ras›nda tüketilen enerjinin (kalori olarak ölçülür) bir tahminidir. Bu
sürekli iflleyifl vücudun kulland›¤› kalorinin yaklafl›k %60-70’ini oluflturur ve kalbin at›fl›n›,
solunumu ve vücut s›cakl›¤›n›n korunmas›n› içerir. BMR’niz yafl, kilo, boy, cinsiyet,
beslenme ve egzersiz al›flkanl›klar›n›z gibi çeflitli faktörlerin etkisi alt›ndad›r.
BM(Bazal Metabolizma) H›z›(Yaln›zca referans amaçl›d›r!)
Cinsiyet
ERKEK
KADIN
Standart
Kilo (kg)
Normal BM
(kcal/kg/gГјn)
BM
(kcal/gГјn)
Standart
Kilo (kg)
Normal BM
(kcal/kg/gГјn)
BM
(kcal/gГјn)
15-17
59.8
27
1610
51.4
25.3
1300
18-29
64.7
24
1550
51.2
23.6
1210
30-49
67
22.3
1500
54.2
21.7
1170
50-59
62.5
21.5
1350
53.8
20.7
1110
>70
56.7
21.5
1220
48.7
20.7
1010
Yafl
NOTLAR:
Durum 1: Baskül üzerine afl›r› yükleme yap›ld›¤›nda (150kg’den daha fazla), LCD gösterge
üzerinde “FFFF” mesaj› görüntülenecektir.
Durum 2: LCD gösterge üzerinde “ERR” mesaj› görüntülendi¤i takdirde do¤ru parametreyi
ayarlam›fl olup olmad›¤›n›z› ya da do¤ru flekilde durup durmad›¤›n›z› kontrol ediniz (baskül
yüzeyinin üstündeki dört nokta aras›ndaki alanda durman›z gerekir).
Durum 3: Pil seviyesi düflük oldu¤unda LCD gösterge üzerinde “LO” mesaj›
görüntülenecektir!
-7-
SATIfi SONRASI H‹ZMETLER‹
Bu cihaz kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen parçalara sahip de¤ildir. Ünitenin çal›flmamas›
durumunda flu ad›mlar› izleyin.
1. Talimatlar›n do¤ru biçimde izlendi¤ini denetleyin.
2. Ana kayna¤›nda ifllevselli¤ini denetleyin.
Cihaz hâlâ çal›flm›yorsa, sat›n ald›¤›n›z yere geri götürün.
Güç kablosu hasar örmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir.
Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN.
fiu talimatlar› izleyin:
1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.
Ünitenin temiz oldu¤undan emin olun.
2. Tüm yaz›flmalarda, ad›n›z›, adresinizi ve ürünün model numaras›n› belirtin.
3. ‹ade etme nedeninizi belirtin.
4. Garanti kapsam›ndaysa, nereden, ne zaman al›nd›¤›n› belirtin ve sat›n alma kan›t›n›
ekleyin (Г¶rn. kasa fifli).
TAfiIMA ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Bu iflaret, ürünün AB genelinde di¤er ev at›klar›yla birlikte elden ç›kar›lmamas›
gerekti¤ini göstermektedir. Çevre ve insan sa¤l›¤›n›n kontrolsüz flekilde elden
ç›kar›lm›fl olan at›klar nedeniyle zarar görmesini önlemek amac›yla, malzeme
kaynaklar›n›n sürdürülebilir yeniden kullan›m›n› sa¤lamak için cihaz›n geri dönüflümünü
sa¤lay›n›z. Kullan›lm›fl cihazlar›n›z› lütfen iade ve toplama merkezlerine ulaflt›r›n›z ya da
ürünün sat›n al›nd›¤› ma¤azayla ba¤lant›ya geçiniz. Bu yerler ürünü teslim al›p çevreye
duyarl› bir flekilde geri dönüflümlerini sa¤layabilirler.
-8-
ENGLISH
SINBO SBS 4425 GLASS DIGITAL BODY FAT ANALYSIS SCALE
INSTRUCTION MANUAL
Instruction about the functions which the scale can measure.
With the body fat analysis scales,you can not only determine your weight,but also your
body fat proportions.
What is the body fat?
Body fat is essential for survival,It cushions,for examplethe joins,protects the organs
and stores vitamins.However,a high proportion of body fat poses many risks.In particular
for the heart and circulatory system.Few peole are aware of the fact that weight and the
proportion of body fat tell us a lot about the degree of health risk.Even slim people may
have an unhealthily high proportion o fbody fat.A person who is “overweight”is not
necessarily “too fat”.The excess weight can be caused by above average musle
bulk.Conversely ,a person who is not overweigh may be “too fat” if their body contains
too much fat in proportion to musle,by measuring your body fat you can determine if you
really are”too fat”Standard scales only show the total weight of the body,without providing
any information about the fat content.
Body fat measurement how it does it work?
Before you can work out your body fat proportion and proportion of water (depending on
model) you must program your date regarding height,age and sex into the scales. When
measuring body fat an undetectable bioelectrical current is transmitted through the feet
into the body,with the varying speeds being used to provide the proportion of body fat.This
id then entered after being compared with personal details.The electrical signal used is
innocuous to people and cannot be felt.Long-term monitoring will enable you to calculate
and observe the proportions of body fat and water in your body.
Body fat measurement points to note!
Measurement of body fat must be performed bare foot.Care must be taken to ensure
that measurement is always performed under identical conditions(e.g. not eating or
drinking directly prior to measurement )and at the same time of day.This is important,as
the proportion of body fat ,as the proportion of body fat,as with body weight,fluctuates.This
fluctuatiion may result in different times of a day producing different results.In order to
determine the real changes in fat proportion it is therefor necessory to always measure
at the same time of day.Please also bear in mind that it takes longer to reduce body fat
than to lose weight.Permanent alterations in eating habits and physical activity are
required to reduce body fat proportionsand maintained the reduced level over a longer
period of time.Monitoring body fat and weight can be a part of this long-tern alteration,it
is the easiest way to measure the progress made in altering body fat proportions over
a period of time.
-9-
WHY MEASURE BODY WATER
Water is the substance that occures the most often in the human organism.It is s
transportation medium,vital for temperature adjustment and a universal solvent for all
bio-chemical reactions taking place in the body.Thoughout its lifetime,our body tries to
keep its water content in a balanced state.Loss of body water must be compenstated
with the continuous intake of liquids.In this respect,the most important organs are the
kidneys.A noticeable rise or fall in body water levels indicates a malfunction in the body’s
water system.This serves as a warning signal.The purpose of body water measurement
is primarily to monitor the normal values of the body.Diets,in particular,may result in
fluctuations in these values due to a change in the relationship between water intake
and excretion.
What proportion of water is normal?
As with weight and body fat,there is also no fixed measurement for the proportion of bofy
water.The percentage of water in the body must be seen in relation to age,sex and
size.Therefore,young men have a proportion of water to total body weight of around
63%,sinking to 52% with increasing age,whereas women only have 52% water as proportion
of total weight,sinking to 46% in later years.With body fat this process is the direct
opposite.
Body fat analysis advice for women
Women have naturally approximately 5% more body fat than men.A woman’s body is
created in such a manner as to provide protection for itself and a possible
foetus.Therefore,women have more enzymes which store fat and fewer enzymes which
burn fat.Moreover,the oestrogen in a women’s body activates fat-storing enzymes and
encourages them to mutiply .Because of the menstrual cycle,the water content of the
female body undergoes larger alterations than that of the male body,which may influence
the measurement of body fat.The retention of fluid can also mean that weight fluctuates
from day to day during this time period,and may result in further fluctuations in body fat
proportion.In order to bring accuracy to the monitoring process for body fat it is therefore
useful to recode measurements on a daily basis thoughout the mouth.Following
this,monthly fluctuations may be calculated in advance when monitoring at regular
intervals!
Buttons description:
Scale has 3 functional buttons: Up , ON/SET, Down Buttons can be used to set and
store personal data, such as: height, age, gender etc.
Up and Down buttons
or DOWN
buttons to increase or decrease info such as user number,
Press UP
height, age, and gender. Hold the buttons down continuously for fast setting.
ON/SET button
Press ON/SET button to set user data. User can follow the circular steps to set personal
data.
- 10 -
SPECIFICATION
• Max weight : 150kg/330lb/24st
• Min effective: 5kg/11lb
• Weight division: 0.1kg/0.2lb
• Weight unit: kg/lb/st
• Age range for body fat: 10~100years old
• Height range : 100~240cm
• Height unit: cm/ft—in
• Body fat range : 5%~70%
• Body water range : 35%~80%
• Muscle range : 8kg~70kg
• Body bone range :5%~50%
• BMI : 10~70
• BMR: 500~4000KCAL
• Store environment: T-10˚C~50˚C
• Recommended working environment : T5˚C~35˚C
• Body fat scale with body water, calorie, BMI, body bone and body muscle measurement
• Equipped with high precision "strain guage" sensor
• Safety tempered glass platform
• Capacity: 150kg / 330lb / 24st
• Graduation: D=100g or D=0.2lb
• Unit: KG / LB / ST
• Automatic zero resetting
• Button-press power on
• Auto-off function
• Overload indicator
• Low battery indicator
• 3-button operation
• 10-user memories
WEIGH BODY FAT OPERATION:
Step 1: To activate press ON/SET key and wait until 0.0 kg appears,then you can press
the button “kg/lb/st” at the bottom of the scale to change the unit.(the graduation for
kg/lb is 100g/0.2lb)
Step 2: Press the ON/SET key again for at least 3seconds,the memory position number
will appear ,use the “up and down” keys to select the respective memory position that
you wish to programmr.
Step 3: Confirm with the ON/SET key.
Step 4: The symbol for “male or female” begins to flash
Step 5: Use the “up” and“down” keys to select the sex and confirm using the “ON/SET”
key,then the age begin to flash;
- 11 -
WEIGH BODY FAT OPERATION
Step 6: Use the “up” and “down” keys to set the age,pressing the “ON/SET” key to
confirm,then the height begin to flash;
Step 7: You may now use the “up” and “down” keys to set the height,press the “ON/SET”
key to confirm, then ,the fitness model begins to flash,
Step 8: Then, the user you set will flash ,now,you should press “set/on” to confirm,when
“0.0KG” displays on the LCD, then you can step on the scale ,then your weight will display
on the LCD first, your perception of weight,body fat,body water,muscle,bone,BMI and
BMR will display on the LCD ordinally.
Step 9: Your weight,your perception of weight,body fat,body water,muscle,bone,BMI,BMR
will flash two times ordinally,then the scale will switch off automatically!
WEIGHT ONLY:
Step 1. Press the “ON/SET” button and wait until 0.0kg appears.
Step 2. Now step onto the scale and stand still until the weight display begins to flash.Your
correct weight will display on the LCD!
Some standard for your referance.
1.Grading table for body fat proportions:
Status
Age
Low
Excellent
Male
Female
Below
30
5-18%
5-23%
Above
30
5-19%
5-24%
Male
Overweight
Female
Male
Female
18.1-23%
23.1-28%
23.1-70%
28.1-70%
19.1-24%
24.1-29%
24.1-70%
39.1-70%
Display in
the
LCD
When LCD display “ERRL”,it means you are too fleshless; when LCD display “ERRH”,
it means you are obese.
- 12 -
SOME STANDARD FOR YOUR REFERENCE
2. Daily fluctuations in body fat conttent.times most suitable for measurement :6:00PM
to 8:00PM.
3. Fluctuations in body water content over years:
BODY FAT INDEX(BMI)
It reflects the overall overweight and fat.The BMI calucates the proportion of the body
fat,so it can have a more correct presume about the risk of heart-disease and high blood
pressure.You should take care of your BMI!
The world standard for BMI :if your BMI is in the range of 18.5---24.9,it is nomal level;if
your BMI above 30.00,your are fat,you should take some steps to low the BMI!
BMR:
Your Basal Metabolic Rate (BMR) is an estimation of the energy (measured in calories)
expended by the body, at rest, to maintain normal body functions. This continual work
makes up about 60-70% of the calories the body uses, and includes the beating of your
heart, respiration, and the maintenance of body temperature. Your BMR is influenced
by a number of factors, including age, weight, height, gender, dieting and exercise habits.
- 13 -
BM(BASAL METABOLIC) RATE(JUST FOR YOUR REFERANCE ONLY!)
Gentle
Age
MALE
Standart
Normal BM
Weight (kg) (kcal/kg/day)
FEMALE
BM
(kcal/day)
Standart
Normal BM
Weight (kg) (kcal/kg/day)
BM
(kcal/day)
15-17
59.8
27
1610
51.4
25.3
1300
18-29
64.7
24
1550
51.2
23.6
1210
30-49
67
22.3
1500
54.2
21.7
1170
50-59
62.5
21.5
1350
53.8
20.7
1110
>70
56.7
21.5
1220
48.7
20.7
1010
NOTION:
Point 1: When the scale is overloaded (over 150kg), “FFFF” will show on the LCD.
Point 2: If the “ERR” displays on the LCD,you should test whether you set the right
parameter or you stand the right position(you should stand on the area within the four
silver silk feet).
Point 3: When the battery is low or has insufficient power,the “LO” will display on the
LCD!
Environment friendly disposal
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical
equipments to an appropriate waste disposal center.
- 14 -
FRANÇAIS
SINBO SBS 4425 BALANCE NUMERIQUE EN VERRE MESURE GRAISSE ET EAU
MODE D’EMPLOI
Autres fonctions de pesage que possГЁde la bascule.
En utilisant les mesures d’analyse de graisse corporelle, vous pouvez peser non seulement
votre poids mais aussi le taux de graisse de votre corps.
Qu’est-ce que la graisse corporelle?
La graisse corporelle est essentielle pour rester en vie. Elle constitue un tampon pour
les articulations, elle protГЁge les organes et stocke les vitamines. Par contre, une quantitГ©
excessive de graisse cause plusieurs risques sur la santГ©. Cette situation influence de
façon négative notamment le système de circulation. Très peu de personnes sont au
courant des risques que causent les kilos et le taux de graisse corporelle sur la santГ©.
Il se peut qu’un taux de graisse corporelle malsain se trouve même chez les gens maigres.
Une personne qui a un surpoids n’est pas forcément grosse. Il se peut que le surpoids
dГ©coule de la masse excessive de muscle. Contrairement Г cela, le taux de graisse
corporelle d’une personne n’ayant pas de surpoids peut être trop comparé à la quantité
de muscle. Vous pouvez dГ©terminer si vous ГЄtes gros ou pas en mesurant le taux de
graisse corporelle. Les bascules standards montrent uniquement le poids total du corps
et ne donnent aucune information concernant la quantitГ© de graisse.
Comment se mesure le taux de graisse corporelle?
Avant de mesurer le taux de graisse et d’eau corporelle (dépendant du modèle) vous
devez entrer des donnГ©es dans la bascule concernant votre taille, votre Гўge et votre
sexe. Lors du mesurage de la graisse corporelle, un courant bioГ©lectrique Г de vitesses
variables qui ne se ressenti pas, passe par le corps avec l’intermédiaire des pieds et
informe au sujet de la quantitГ© de graisse corporelle. Cette information se compare
ensuite avec les informations personnelles. Cette signale d’électrique est inoffensive et
ne peut ГЄtre ressentie par les humains. GrГўce aux mesurages de longues durГ©es, vous
pouvez calculer ou contrôler le taux de graisse et d’eau de votre corps.
Comment se mesure le taux de graisse corporelle?
Le mesurage du taux de la graisse corporelle doit ГЄtre effectuГ© pieds nus. Le mesurage
doit ГЄtre rГ©alisГ© toujours sous les mГЄmes conditions (ne pas manger ni boire juste avant
de se peser) et à la même heure du jour. Cela est très important puisqu’une fluctuation
a lieu entre les taux de graisse corporelle et le poids. Des fluctuations pareilles peuvent
survenir Г diffГ©rentes heures de la journГ©e. Il est important de se peser Г la mГЄme heure
du jour en vue de dГ©terminer les vrais changements du taux de la graisse corporelle.
Veuillez ne pas oublier qu’éliminer les graisses prend plus de temps que de perdre des
kilos. Afin de diminuer le taux de graisse corporelle et de protГ©ger ce taux ainsi, il faut
faire des changements permanents dans les habitudes d’ingestion et des activités
- 15 -
COMMENT SE MESURE LE TAUX DE GRAISSE CORPORELLE
physiques. La surveillance de la quantitГ© de la graisse corporelle et du poids est une
part de ce long processus de changement et sert Г mesurer facilement le dГ©veloppement
de la diminution du taux de la graisse corporelle selon le temps qui passe.
Pourquoi faut-il mesurer le taux d’eau corporelle ?
L’eau est l’élément qui constitue la plus grande partie du corps humain. Elle sert à transporter les matières du corps, est d’une importance vitale en matière de la régulation
de la tempГ©rature du corps et est un dissolvent relatif Г toutes les rГ©actions biochimiques
se réalisant dans le corps. Le corps essaie de maintenir l’équilibre de la quantité d’eau
qu’il possède pendant toute sa vie. La perte d’eau du corps peut être récupérée avec
l’ingestion d’eau continuelle. Les organes les plus importants à ce sujet sont les riens.
Une augmentation ou une diminution remarquable du niveau d’eau corporelle est signe
de la présence d’un problème concernant le système d’eau du corps. Cela joue le rôle
d’un signale d’avertissement. Le but essentiel de mesurer l’eau corporelle est de tenir
les valeurs normales du corps sous surveillance. Notamment suivre un rГ©gime cause
des fluctuations de ces valeurs en raison des différences entre l’ingestion et la déjection
d’eau.
Quel est le taux d’eau qui est normal ?
Comme pour les kilos et la graisse corporelle, il n’existe aucun mesurage stable pour
le taux d’eau corporelle. L’eau corporelle doit être observée selon l’âge, le sexe et la
taille du corps. De ce fait, la quantité d’eau corporelle des jeunes garçons est d’environ
63% de leur poids total du corps et ce taux descend Г 52% aux Гўges qui suivent; quant
aux femmes, il se trouve 52 % d’eau du poids total, ce taux descend à 46% dans les
années qui suivent. Lorsqu’il est question de taux de graisse corporelle, ce changement
est dans le sens tout inverse.
Conseils relatifs à l’observation de la quantité corporelle pour les femmes
Les femmes possГЁdent naturellement environ 5% de plus de graisse comparГ© aux
hommes. La structure du corps de la femme est constituée de façon à se protéger et à protéger le fœtus. De ce fait, les femmes ont plus d’enzymes stockant les graisses et
moins d’enzymes éliminant les graisses. Par ailleurs, l’estrogène du corps des femmes
stimule les enzymes stockant les graisses et les multiplie. En raison du cycle de
menstruation, le corps des femmes subit plus de changements de taux d’eau comparé
au corps des hommes et cette situation peut influencer le mesurage de la graisse
corporelle. Le fait que le corps retienne l’eau signifie une fluctuation de poids tous les
jours Г cette pГ©riode et cette situation cause de plus grandes fluctuation au taux de
graisse corporelle. Afin de pouvoir faire le mesurage de taux de graisse corporelle de
façon plus sensible, il serait très utile de noter ses mesurages quotidiennement pendant
tout le mois. Plus tard, lorsque des mesurages effectuГ©s avec des intervalles rГ©guliГЁres,
ces fluctuations mensuelles peuvent ГЄtre calculГ©es au prГ©alable.
- 16 -
DESCRIPTION DES TOUCHES
Il se trouve 3 boutons fonctionnels sur la bascule : Servez-vous des touches de Haut ,
ON/SET, Bas pour rГ©gler et pour enregistrer les donnГ©es personnelles telles que la
Taille, l’âge, le sexe etc.
Touches de Haut et Bas
Servez-vous des touches de HAUT
ou de BAS
pour augmenter ou diminuer les
chiffres comme celui du numéro d’usager, de la taille, de l’âge ou du sexe. Pour changer
le réglage de façon rapide, maintenez les touches appuyées.
Touche de ON/SET
Pressez la touche de ON/SET pour régler les données d’usager. Pour régler les données
personnelles, suivez les pas cycliques.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Poids Maximum : 150kg/330lb/24st
• Poids Minimum: 5kg / 11lb
• Sensibilité de Poids: 0.1kg / 0.2lb
• Unité de Poids: kg/lb/st
• Intervalle d’âge pour la graisse corporelle: 10~100 ans
• Intervalle de Taille: 100~240cm
• Unité de Longueur: cm/ft—in
• Intervalle de graisse corporelle: %5~%70
• Intervalle d’eau corporelle: %35~%80
• Intervalle de Muscle: 8kg~70kg
• Intervalle d’os corporel: %5~%50
• IMC : 10~70
• TMB: 500~4000KCAL
• Milieu de stockage: T-10˚C~50˚C
• Milieu de travail conseillé: T5˚C~35˚C
• Balance personnes mesure: Graisse de corps, calories, BMI, liquide, os, muscles
• Equipé de senseur haute précision "strain gauge"
• Plateforme de verre sécurisé
• Capacité: 150kg / 330lb / 24st
• Graduation: D=100g or D=0.2lb
• Unité: KG / LB / ST
• Mise à zero automatique
• Mise en marche par touche
• Fonction Auto-off
• Indicateur surcharge
• Indicateur charge batterie
• 3 Boutons
• Mémoire 10 utilisateurs
- 17 -
OPÉRATION DE PESAGE DE GRAISSE CORPORELLE
Pas 1: Pour mettre en marche l’appareil, appuyez sur la touche de ON/SET jusqu'à ce que le message
de 0.0 kg s’affiche sur l’indicateur, pour changer l’unité de poids, vous pouvez appuyer sur la touche
de “kg/lb/st” qui se trouve au dessous d la bascule (La sensibilité de mesurage kg/lb est de 100g/0.2lb).
Pas 2: Maintenez la touche ON/SET appuyГ©e pendant 3 secondes, le numГ©ro de position de mГ©moire
s’affichera, servez-vous ensuite des touches de « haut et bas » pour sélectionner la position de mémoire
concernГ©e que vous voulez programmer.
Pas 3: Validez avec la touche de ON/SET.
Pas 4: Le signe de “Homme ou Femme” commencera à clignoter.
Pas 5: Pour faire votre choix de sexe, servez-vous des touches de “haut” et de “bas”, et puis la partie
d’âge commencera à clignoter;
Pas 6: Pour faire le réglage de l’âge, servez-vous des touches de “haut” et de “bas”, validez en pressant
la touche de “ON/SET”, et puis la partie de taille commencera à clignoter ;
Pas 7: Pour faire le réglage de la taille, servez-vous des touches de “haut” et de “bas”, validez en
pressant la touche de “ON/SET”, et puis la partie de modèle de fitness commencera à clignoter ;
Pas 8: Et ensuite, l’usager que vous avez réglé commencera à clignoter, appuyez sur la touche de
“set/on” pour valider cela, montez sur la bascule lorsque le message de “0.0KG” apparaîtra sur
l’indicateur LCD. L’indicateur LCD affichera en premier votre poids en kilo. Le Kilo, la graisse, l’eau,
le muscle, IMC et TMB s’afficheront alternativement sur l’indicateur.
Pas 9: Votre poids en kilo
Les valeurs de votre kilo, graisse, eau, muscle, os, IMC, TMB vont clignoter deux fois Г tour de rГґle et
la bascule va s’éteindre automatiquement!
PESAGE SEUL:
Pas 1. Pressez la touche de “ON/SET” et attendez jusqu'à ce que le message de 0.0kg apparaisse.
Pas 2. Montez maintenant sur la bascule et restez immobile jusqu'à ce que votre kilo commence à clignoter sur l’indicateur. Votre kilo s’affichera sur l’indicateur LCD!
Différents standards pour but d’usage en tant que référence.
1. Tableau de graduation concernant les taux de graisse corporelle:
Situation
Faible
Parfaite
Гўge
Homme
Femme
Au dessous
de 30
5-18%
Au dessus
de 30
5-19%
Surpoids
Homme
Femme
Homme
Femme
5-23%
18.1-23%
23.1-28%
23.1-70%
28.1-70%
5-24%
19.1-24%
24.1-29%
24.1-70%
39.1-70%
Affichage
sur
l’indicateur
LCD
Lorsque l'affichage LCD "ERRL", cela signifie que vous ГЄtes trop dГ©charnГ©, quand Г©cran
LCD "ERRH", cela signifie que vous ГЄtes obГЁse
- 18 -
DIFFÉRENTS STANDARDS POUR BUT D’USAGE EN TANT QUE RÉFÉRENCE.
2. Fluctuations quotidiennes se produisant sur les taux de graisse corporelle. Les
meilleurs moments de mesurage sont entre 18:00 et 20:00.
PROPORTION = TAUX
TIME = HEURE
3. Changement se produisant pendant des années sur les taux d’eau corporelle:
MALE = HOMME
FEMALE = FEMME
YEAR = ANNÉE
INDICE DE MASSE CORPORELLE (IMC)
Reflète le kilo et la situation de graisse en général. L’IMC est obtenu à l’issue du calcul
du taux de la graisse du corps. Ainsi, les risques de maladies cardiaques et de haute
tension peuvent être devinés de façon correcte. Nous vous conseillons d’attacher de
l’importance à votre IMC!
Standard de Monde de IMC: Si votre IMC est dans l’intervalle de 18.5---24.9, cela est le
niveau normal; si votre IMC est au dessus de 30.00, cela signifie que vous ГЄtes gros et
que vous devez faire les choses nГ©cessaires pour avoir une valeur de IMC plus basse!
TMB:
Le Taux Métabolique Basique (TMB) est l’estimation de l’énergie (se mesure en calorie)
qui est consommГ©e par le corps lors du repos pour que les fonctions corporelles normales
puissent durer. Ce mécanisme continuel forme environ les 60-70% des calories qu’utilise
le corps et assure le battement du cЕ“ur, la respiration et la protection de la tempГ©rature
corporelle. Votre TMB est sous l’influence des facteurs différents tels que l’âge, le kilo,
la taille, le sexe, la nutrition et les habitudes d’exercices.
- 19 -
MB (MÉTABOLISME BASIQUE) TAUX (UNIQUEMENT POUR BUT DE RÉFÉRENCE!)
Sexe
HOMME
FEMME
Standart
Kilo (kg)
Normal MB
(kcal/kg/jour)
MB
(kcal/jour)
Standart
Kilo (kg)
Normal MB
(kcal/kg/jour)
MB
(kcal/jour)
15-17
59.8
27
1610
51.4
25.3
1300
18-29
64.7
24
1550
51.2
23.6
1210
30-49
67
22.3
1500
54.2
21.7
1170
50-59
62.5
21.5
1350
53.8
20.7
1110
>70
56.7
21.5
1220
48.7
20.7
1010
Age
REMARQUES:
Situation 1: Lorsqu’un chargement excessif est exercé sur la bascule (plus de 150kg),
le message de “FFFF” s’affichera sur l’indicateur LCD.
Situation 2: Si le message de “ERR” s’affiche sur l’indicateur LCD, vérifiez si vous avez
bien rГ©glГ© le bon paramГЁtre ou pas et si vous vous tenez correctement ou pas (vous
devez vous tenir sur l’espace entre les quatre points se trouvant sur la surface de la
bascule).
Situation 3: Lorsque le niveau de pile est faible, le message de “LO” s’affichera sur
l’indicateur LCD!
METTEZ AU REBUT D’UNE FAÇON RESPECTUEUSE ENVERS L’ENVIRONNEMENT
Vous pouvez aider à protéger l’environnement !
Veuillez suivre les rГ©glementations locales: DГ©posez vos appareils Г©lectriques
qui ne fonctionnent plus, aux centres de traitement de dГ©chets appropriГ©s.
- 20 -
NEDERLANDS
SINBO SBS 4425 GLAZEN DIGITALE LICHAAMSVET WEEGSCHAAL
GEBRUIKSAANWIJZING
Andere meetfuncties waarover de weegschaal beschikt.
Door gebruik te maken van de lichaamsvet analysefunctie kunt u naast uw gewicht ook
het vetgehalte van uw lichaam meten.
Wat is lichaamsvet?
Lichaamsvet is noodzakelijk om in leven te blijven. Het dient als schokdemper voor de
gewrichten, beschermt de organen en slaat vitamines op. Een te hoog lichaamsvetgehalte
verhoogt echter het risico op ernstige gezondheidsproblemen. Vooral de bloedsomloop
wordt er nadelig door beïnvloed. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de risico’s
die een te hoog gewicht en vetgehalte opleveren voor de gezondheid. Zelfs bij magere
mensen kan een ongezond lichaamsvet percentage worden aangetroffen. Een persoon
die zwaar lijkt te zijn hoeft niet noodzakelijk te veel lichaamsvet te hebben. Zijn gewicht
kan hoofdzakelijk aan een grote spiermassa te wijten zijn. Daartegenover staat dat een
persoon die schijnbaar een normaal gewicht, heeft toch te veel vet kan meedragen in
verhouding met zijn spiermassa. Het meten van uw lichaamsvetgehalte zal u toelaten
vast te stellen of u al dan niet aan overgewicht lijdt. Standaard weegschalen meten alleen
het totaal lichaamsgewicht en verstrekken geen inlichtingen omtrent het vetgehalte.
Hoe wordt het vetgehalte van het lichaam gemeten?
Vooraleer u het vet- en watergehalte van uw lichaam kunt meten (naargelang het model)
dient u uw lichaamsgestalte, leeftijd en geslacht in te voeren. Het meten van het
lichaamsvet gebeurt door toedoen van een onwaarneembare bio-elektrische zwakstroom
van wisselende snelheid, die vanuit uw voeten doorheen uw lichaam gaat. De bekomen
gegevens worden vervolgens met de ingevoerde persoonlijke gegevens vergeleken. Dit
elektrisch stroomsignaal levert geen gevaar op en is onvoelbaar. Aan de hand van
regelmatige metingen kunt u het vet- en vochtgehalte van uw lichaam berekenen en
onder controle houden.
Op welke wijze wordt het lichaamsvetgehalte gemeten?
Het lichaamsvetgehalte wordt op blote voeten gemeten. Het meten moet altijd op hetzelfde
uur van de dag en onder dezelfde omstandigheden gebeuren (kort voor het meten niets
eten of drinken). Dit is uiterst belangrijk wegens de wisselvallige verhouding tussen
lichaamsvet en gewicht. In de loop van de dag doen er zich schommelingen voor, zodat
de werkelijke veranderingen in het lichaamsvetgehalte alleen vastgesteld kunnen worden
door altijd op hetzelfde uur te meten. Vergeet daarbij niet dat vet verbranden veel
moeizamer gaat dan gewicht verliezen. Om het vetgehalte van uw lichaam te verminderen
en op lager niveau te stabiliseren dient u uw eetgewoonten en lichamelijke activiteiten
drastisch en blijvend te wijzigen. Het regelmatig controleren van het lichaamsvetgehalte
en het gewicht maken een onontbeerlijk onderdeel uit van dit moeizaam proces en zullen
u toelaten uw vorderingen in de loop van tijd gemakkelijk op te volgen.
- 21 -
HOE WORDT HET WATERGEHALTE VAN HET LICHAAM GEMETEN?
Het menselijk lichaam bestaat voornamelijk uit water. Water speelt een essentiГ«le rol
in onze lichaamsfuncties, vervoert de nodige stoffen door het lichaam, helpt de
lichaamstemperatuur op peil te houden en fungeert als oplosmiddel voor alle biochemische
reacties die in het lichaam plaats vinden. Het lichaam tracht levenslang het watergehalte
op peil te houden. Afgescheiden vocht wordt door het innemen van vloeistoffen
gerecupereerd. De voornaamste organen in dit verband zijn de nieren. Een aanmerkelijke
verhoging of verlaging van het vochtgehalte in het lichaam wijst op een probleem in het
watersysteem van het lichaam en moet als een waarschuwingssignaal worden gezien.
De eigenlijke bedoeling van het meten is het lichaamsvochtgehalte regelmatig op te
volgen en onder controle te houden. Vooral diГ«ten kan door verschillen tussen afscheiding
en opname van vocht door het lichaam, schommelingen veroorzaken en het normaal
evenwicht verstoren.
Wat is het normaal vochtgehalte?
Het lichaamsvochtgehalte is niet gebonden aan een vaste verhouding zoals dit trouwens
ook het geval is voor de vetmassa ten opzichte van het totale lichaamsgewicht. Bij het
controleren van het lichaamsvochtgehalte moet rekening worden gehouden met leeftijd,
geslacht en gestalte. Het normaal lichaamsvocht bedraagt bij jonge mannen ongeveer
63 % van het lichaamsgewicht en daalt geleidelijk tot 52 % op gevorderde leeftijd; bij
vrouwen ligt het vochtgehalte lager en het daalt van 52 % bij jonge vrouwen tot 46 %
naarmate ze ouder worden. Vergeleken met de normale evolutie van het lichaamsvetgehalte
dat met de jaren toeneemt, zien we hier dus juist het tegenovergestelde.
Adviezen inzake het meten van lichaamsvetgehalte voor vrouwen.
Het natuurlijk vetgehalte ligt bij vrouwen meestal 5 % hoger dan bij mannen. De
samenstelling van het vrouwelijk lichaam is erop gericht het eigen lichaam en het hierdoor
gevoed ongeboren kind te beschermen. Daarom zijn er in het vrouwelijk lichaam meer
enzymen aanwezig die vet opslaan en minder enzymen die vet verbranden. Daarnaast
zorgt het oestrogeen hormoon in het vrouwelijk lichaam ervoor dat de enzymen die vet
opslaan worden geactiveerd en vermeerderd. Vergeleken met mannen, doen zich in het
vrouwelijk lichaam, onder invloed van de maandelijkse cyclus, grotere schommelingen
voor in het vochtgehalte en dit kan een weerslag hebben op het meten van het vet. Het
feit dat het lichaam op bepaalde dagen vocht vasthoudt , betekent dat het gewicht van
dag tot dag verschilt en dit veroorzaakt nog grotere schommelingen in het
lichaamsvetgehalte. Om betrouwbare gegevens te bekomen moet het lichaamsvetgehalte
een maand lang dagelijks gemeten en bijgehouden worden. Nadien, met regelmatige
tussenpozen uitgevoerde metingen kunnen beoordeeld worden in het licht van deze
vastgestelde maandelijkse schommelingen.
- 22 -
VERKLARING VAN DE BEDIENINGSTOETSEN:
De weegschaal beschikt over 3 functionele toetsen: het regelen en invoeren van
persoonlijke gegevens van gestalte, leeftijd en geslacht gebeurt door middel van de
Omhoog , ON/SET, Omlaag toetsen.
Omhoog en Omlaag toetsen:
Gebruikt u om de getallen die het volgnummer van de gebruiker, gestalte, en leeftijd
weergeven te verhogen of te verlagen en om het geslacht in te voeren. Om de waarden
snel te doen wijzigen houd u de betreffende toets even ingedrukt.
ON/SET toets
Om de gegevens te fixeren en in te voeren gebruikt u de ON/SET toets. Persoonlijke
gegevens worden in opeenvolgende cyclussen stap na stap geregeld en ingevoerd.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Max. belasting: 150kg/330lb/24st
• Min. belasting: 5kg / 11lb
• Gewichtsgevoeligheid: 0.1kg / 0.2lb
• Gewichtseenheid: kg/lb/st
• Leeftijdsbereik voor lichaamsvet: 10~100 jaar
• Gestaltebereik: 100~240cm
• Lengte maateenheid: cm/ft—in
• Lichaamsvet bereik: %5~%70
• Lichaamsvocht bereik: %35~%80
• Spierbereik: 8kg~70kg
• Knokenbereik: %5~%50
• BMI : 10~70
• BMR: 500~4000KCAL
• Opslagmilieu: T-10˚C~50˚C
• Gebruiksmilieu: T5˚C~35˚C
• Lichaamsvet weegschaal met lichaamswater, calorie BMI, botten en spieren meting
• Uitgerust met hoge precisie "strain gauge" sensor
• Platform van veiligheidsglas
• Capaciteit: 150kg / 330lb / 24st
• Graduatie: D=100g or D=0.2lb
• Eenheid: KG / LB / ST
• Automatisch nul resetting
• Aanschakeling door druk op knop
• Auto-off functie
• Overload indicator
• Lage batterij indicator
• 3-knops werking
• 10-gebruikers geheugen
- 23 -
HET LICHAAMSVET WEGEN
Stap 1: Druk op de ON/SET toets tot u op het display 0.0 kg ziet verschijnen, de gewichtsmaat eenheid
kunt u verstellen met behulp van de “kg/lb/st” toets die zich onderaan op de weegschaal bevindt (de
meetgevoeligheid kg/lb is 100 g/0.2 lb.).
Stap 2: Houd de ON/SET toets 3 seconden lang ingedrukt, het nummer van de geheugenpositie verschijnt
op het display; gebruik de “omhoog / omlaag” toets om de geheugen positie te selecteren die u wilt
programmeren.
Stap 3: Bevestig uw keuze door middel van de ON/SET toets.
Stap 4: Het “mannen- of vrouwensymbool” begint op het display te knipperen.
Stap 5: Selecteer het juiste geslacht door middel van de “omhoog” en “omlaag” toetsen; vervolgens
zal de leeftijdsaanduiding beginnen knipperen;
Stap 6: Stel de juiste leeftijd in door middel van de “omhoog” en “omlaag” toetsen; bevestig door op
de “ON/SET” toets te drukken; vervolgens zal de gestalteaanduiding beginnen knipperen;
Stap 7: Stel de juiste lichaamslengte in door middel van de “omhoog” en “omlaag” toetsen; bevestig
door op de “ON/SET” toets te drukken; vervolgens zal het fitness model beginnen knipperen;
Stap 8: Vervolgens zal de ingestelde gebruiker beginnen knipperen, druk op de “set/on” toets om de
gebruiker te bevestigen en stap op de weegschaal zodra de melding “0.0KG” op het LCD scherm
zichtbaar wordt. Te beginnen met het gewicht, zullen uw lichaamsgewicht, lichaamsvet, lichaamsvocht,
spierenmassa, knokenmassa, BMI en BMR achtereenvolgens op het LCD scherm verschijnen.
Stap 9: De meetwaarden van lichaamsgewicht, vet, vocht, spieren, knokenmassa, BMI en BMR zullen
achtereenvolgens tweemaal aan- en uitgaan en vervolgens zal de weegschaal automatisch worden
uitgeschakeld!
ALLEEN WEGEN:
Stap 1. Druk op de “ON/SET” toets en wacht tot de 0.0kg melding op het display verschijnt.
Stap 2. Stap op de weegschaal en blijf onbeweeglijk staan terwijl uw gewicht op het LCD display begint
te knipperen. Vervolgens kunt u uw gewicht van het scherm aflezen!
Verscheidene referentie standaarden.
1.Beoordelingstabel van lichaamsvetgehalte:
beoor
deling
Laag
Uitstekend
Overwicht
leeftijd
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Tot 30
5-18%
5-23%
18.1-23%
23.1-28%
23.1-70%
28.1-70%
Boven 30
5-19%
5-24%
19.1-24%
24.1-29%
24.1-70%
39.1-70%
Op LCD
display
verschijnt
Wanneer de LCD display "ERRL", betekent dit dat je te ontvleesde; bij LCD-scherm
"ERRH", betekent dit dat je zwaarlijvig zijn
- 24 -
VERSCHEIDENE REFERENTIE STANDAARDEN
2. Dagelijkse schommelingen in het lichaamsvetgehalte. Aanbevolen meettijd tussen
18:00 en 20:00 uur.
PROPORTION = GEHALTE
TIME = UUR
3. Leeftijdsgebonden wijzigingen in het lichaamsvochtgehalte:
MALE = MAN
FEMALE = VROUW
YEAR = LEFTTIJD
LICHAAMSMASSA INDEX (BMI)
Weerspiegelt de toestand van het lichaam met betrekking tot gewicht en lichaamsvet.
BMI wordt verkregen door berekening van het vetgehalte in het lichaam. Dit laat een
betrouwbare risico analyse toe, inzake hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. Wij
raden u aan uw BMI niet te verwaarlozen!
BMI wereldstandaard: een BMI tussen 18.5---24.9 is normaal; als uw BMI hoger is dan
30.00 bent u zwaarlijvig en dient u de nodige inspanningen te doen om uw BMI te doen
dalen!
BMR:
Basale Metabolisme Snelheid (BMR) is de energie die naar schatting verbruikt wordt
voor het normaal functioneren van het lichaam in rusttoestand (uitgedrukt in kalorieГ«n).
Dit ononderbroken proces maakt ongeveer 60 tot 70 % uit van het totaal kalorieverbruik
en omvat ondermeer de hartslag, de ademhaling en het op peil houden van de
lichaamstemperatuur. Uw BMR wordt beГЇnvloed door veel verscheidene factoren
waaronder leeftijd, gewicht, gestalte, geslacht, voedingsgewoonten en lichaamsoefeningen.
- 25 -
BM(Basaal Metabolisme) Snelheid (Uitsluitend voor referentiedoeleinden!)
Geslacht
Leftijd
MAN
Standart
Normaal BM
Gewicht (kg) (kcal/kg/dag)
VROUW
BM
(kcal/dag)
Standart
Normaal BM
Gewicht (kg) (kcal/kg/dag)
BM
(kcal/dag)
15-17
59.8
27
1610
51.4
25.3
1300
18-29
64.7
24
1550
51.2
23.6
1210
30-49
67
22.3
1500
54.2
21.7
1170
50-59
62.5
21.5
1350
53.8
20.7
1110
>70
56.7
21.5
1220
48.7
20.7
1010
OPMERKINGEN:
Foutmelding 1: Als de weegschaal te zwaar wordt belast (boven de 150 kg), zal de melding
“FFFF” op het display verschijnen.
Foutmelding 2: Als de melding “ERR” op het display verschijnt, controleer dan of u de
parameters correct hebt ingevoerd en of u al dan niet goed op de weegschaal staat (u
moet op het oppervlak staan dat afgebakend is door de vier punten op de weegschaal).
Foutmelding 3: Als de batterij niet meer voldoende geladen is verschijnt de melding
“LO” op het display!
MILIEUVRIENDELIJKE AFVOER
Bescherm het milieu!
Eerbiedig de plaatselijke voorschriften: Elektrische apparaten die niet meer
gebruikt worden moeten worden ingeleverd bij het betreffend afvalverzamelpunt.
- 26 -
ESPANOL
SINBO SBS 4425 BГЂSCULA DE VIDRIO CON ANALISIS DE GRASA CORPORAL
GUГЌA DEL USO
Las otras funciones de mediciГіn de la bГЎscula
Por utilizar los medios de anГЎlisis de la grasa corporal puede medir no solo su peso
tambiГ©n la proporciГіn de su grasa corporal.
ВїQuГ© es la grasa corporal?
La grasa corporal es necesaria para vivir. Se funciona como parachoques para los
conjuntos, protege los Гіrganos y almacena las vitaminas. Pero, la intensidad alta de la
grasa en el cuerpo tiene muchos riesgos para la salud. Muy pocas personas conocen los
riesgos que se ocurren por la intensidad alta de la grasa corporal. En las personas
delgadas pueden tener una proporciГіn de la grasa corporal insalubre. Las personas que
tienen el peso excesivo no tienen que ser gordos. El peso excesivo se puede causar por
la masa muscular. Por el contrario, en el cuerpo de una persona que no tiene el peso
excesivo la proporciГіn de la grasa puede ser mГЎs de la cantidad de musculo. Puede
determinar que estГЎ gordo o no por medir la proporciГіn de la grasa corporal. Las bГЎsculas
normales muestran solo el peso del cuerpo y no da ninguna informaciГіn sobre la cantidad
de la grasa.
ВїCГіmo se mide la proporciГіn de la grasa corporal?
Antes de medir la proporciГіn de la grasa corporal y agua (depende del modelo) tiene
que entrar su altura, edad y sexo a la bГЎscula. Cuando estГЎ midiendo la grasa corporal,
un corriente de bioelГ©ctrica de varias velocidades que no se sienta, pasa por el cuerpo
y suministra informaciГіn sobre la proporciГіn de la grasa de cuerpo. Luego esta informaciГіn
se compara con las informaciones personales. Esta seГ±al elГ©ctrica es inofensiva y no
se siente por las personas. Mediante las mediciones de larga duraciГіn puede calcular
la proporciГіn de la grasa corporal y agua de su cuerpo.
ВїCГіmo se mide la proporciГіn de la grasa corporal?
La mediciГіn de la proporciГіn de la grasa corporal se debe hacer por estar descalzo. La
mediciГіn se debe hacer siempre bajo de las mismas condiciones (no comer o beber algo
antes de medirse) y en la misma hora del dГ­a. Este caso es muy importante porque se
puede ocurrir oleado entre la grasa y peso del cuerpo. En las distintas horas del dГ­a se
puede ocurrir este tipo de oleados. Medirse en la misma hora del dГ­a es muy importante
para detectar los cambios reales de la grasa corporal. Por favor no olvide que eliminar
la grasa corporal ocupa mГЎs duraciГіn que el peso. Tiene que hacer los cambios
permanentes de habituales de comer y las actividades fГ­sicas para reducir la proporciГіn
de la grasa corporal y guardar. Hacer la vigilancia en la cantidad de la grasa y peso es
un parte de este duraciГіn de cambio y se suministra medir la reducciГіn de la proporciГіn
de la grasa corporal fГЎcilmente.
- 27 -
¿POR QUÉ TIENE QUE MEDIR LA PROPORCIÓN DE AGUA CORPORAL?
El agua es la material que forma la parte mayor del cuerpo. Suministra transferir los
materiales en el cuerpo, tiene una importancia muy grande para regular el calor del
cuerpo y es un solvente para las reacciones que se ocurren en el cuerpo. El cuerpo
intente guardar la proporciГіn de agua durante la vida. La reducciГіn de agua del cuerpo
se compensa por tomar lГ­quido constantemente. El Гіrgano que tiene mayor importancia
en este asunto es riГ±Гіn. Una reducciГіn o aumento visible del agua del cuerpo se significa
un problema en el sistema de agua del cuerpo. Es como una seГ±al de aviso. El objeto
de la mediciГіn de agua corporal es vigilar los valores normales del cuerpo. Especialmente
hacer dieta puede causar a los oleados de estos valores porque hay diferencia entre las
cantidades de tomar agua y verter agua.
ВїQuГ© es la proporciГіn normal de agua?
No hay una mediciГіn fija para la proporciГіn de agua como el peso y grasa corporal. La
proporciГіn de agua del cuerpo se debe investigar depende de edad, sexo y medios de
cuerpo. Por eso, la cantidad de agua de los cuerpos de varones jГіvenes es 63 % de su
peso de cuerpo aproximadamente, esta proporciГіn se reduce al 52 % durante los aГ±os;
para los mujeres hay agua % 52 del peso y esta proporciГіn se reduce al 46 % durante
los aГ±os. Este cambio se ocurre en la forma opuesto para la proporciГіn de la grasa
corporal.
Recomendaciones para la investigaciГіn de la grasa corporal de las mujeres
Las mujeres tienen la grasa mГЎs 5% que los hombres naturalmente. El cuerpo de mujer
se para proteger su cuerpo y feto. Por eso las enzimas de las mujeres que almacenan
la grasa son mГЎs y las enzimas que eliminan la grasa son menos. AdemГЎs, el estrГіgeno
de las mujeres activa las enzimas almacenando la grasa y suministra el aumento de
esta. Por ciclo menstrual el cambio del agua en el cuerpo de mujer es mГЎs que el cuerpo
de hombre y este caso se afecta la mediciГіn de la grasa corporal. AcumulaciГіn de agua
del cuerpo se significa que el peso se olea cada dГ­a y este caso causa a mГЎs oleados de
la grasa corporal. Para hacer la mediciГіn de la grasa corporal mГЎs sensiblemente es
Гєtil escribir las mediciones durante el mes. Luego cuando se hace la mediciГіn
regularmente estos oleados se pueden calcular anteriormente.
DescripciГіn de los botones:
En la bГЎscula hay tres botones funcionales: para configurar y guardar los datos personales
como altura, edad, sexo etc, utilice los botones de Arriba , ON/SET, Abajo .
Los botones de Arriba y Abajo
Para aumentar o reducir los nГєmeros en los datos como nГєmero de usuario, altura,
edad y sexo, utilice los botones de ARRIBA y ABAJO . Para cambiar la configuraciГіn
rГЎpidamente deja los botones pulsados.
BotГіn de ON/SET
Para configurar los datos de usuario, utilice el botГіn de ON/SET. Para configurar los
datos personales sigue los pasos circulares.
- 28 -
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Carga máxima: 150kg/330lb/24st
• Carga mínima: 5kg/11lb
• Sensibilidad del peso: 0.1kg/0.2lb
• Unidad del peso: kg/lb/st
• Intervalo de edad para la grasa corporal: 10~100 edades
• Intervalo de altura: 100~240cm
• Unidad de altura: cm/ft-in
• Intervalo de la grasa corporal: 5%~70%
• Intervalo de agua corporal: 35%~80%
• Intervalo de musculo: 8kg~70kg
• Intervalo de hueso de cuerpo: 5%~50%
• BMI: 10~70
• BMR: 500~4000KCAL
• Lugar para guardar: T-10˚C~50˚C
• Lugar para funcionamiento: T5˚C~35˚C
• Báscula que puede hacer la medición de la proporción de agua, caloría, BMI, hueso y
musculo del cuerpo.
• Tiene el sensor medidor de tensión de la sensibilidad alta
• Plataforma de seguridad de vidrio templado
• Capacidad: 150kg/330lb/24st
• Sensibilidad: D=100g o D=0.2lb
• Unidad: KG/LB/ST
• Restablecimiento automático
• Hacer funcionar el equipo por pulsar el botón
• Propiedad de apagar automáticamente
• Indicador de la carga excesiva
• Indicador de la pila baja
• Uso por 3 botones
• 10 memorias del usuario
PROCESO DE PESAR LA GRASA CORPORAL:
Paso 1: Pulse el botГіn de ON/SET hasta ver el mensaje de 0.0kg en el indicador para
hacer funcionar la mГЎquina, para cambiar la unidad del peso puede pulsar el botГіn de
“kg/lb/st” debajo de la báscula. (La sensibilidad de la medición de kg/lb es 100g/0.2lb)
Paso 2: Haga pulsado el botГіn de ON/SET durante 3 segundos, se muestra el nГєmero
de la posiciГіn de memoria, para elegir la posiciГіn correspondiente que se quiere
configurar utilice los botones de “arriba y abajo”.
Paso 3: Confirma con el botГіn de ON/SET.
Paso 4: El símbolo de “hombre o mujer” empieza a iluminarse.
Paso 5: Para elegir el sexo utilice los botones de “arriba” y “abajo”, luego el apartado
de edad empieza a iluminarse.
- 29 -
PROCESO DE PESAR LA GRASA CORPORAL
Paso 6: Para hacer la configuración de edad utilice los botones de “arriba” y “abajo”,
confirma con el botГіn de ON/SET, luego el apartado de la altura empieza a iluminarse.
Paso 7: Para hacer la configuración de altura utilice los botones de “arriba” y “abajo”,
confirma con el botГіn de ON/SET, luego el apartado de la fitness empieza a iluminarse.
Paso 8: Luego el usuario configurado empieza a iluminarse, para confirmar este pulse
el botón de “ON/SET”, cuando se muestra el mensaje de “0.0KG” en la pantalla LCD,
sube encima de la bГЎscula, se muestra primero su peso en la pantalla LCD y se muestra
con el orden de peso, grasa, agua, musculo, hueso, BMI y BMR en la pantalla LCD.
Paso 9: Los valores de peso, grasa, agua, hueso, BMI y BMR se iluminaran por dos veces
y la bГЎscula se apaga automГЎticamente.
SOLO PESARSE:
Paso 1: Pulse el botón de “ON/SET” y espere que se muestre el mensaje de 0.0kg.
Paso 2: Ahora sube encima de la bГЎscula y espere que se muestre su peso en la pantalla
sin moverse. Su peso se muestra en la pantalla LCD.
Las normas para utilizar como referencia.
1. El tabla de niveles para la proporciГіn de la grasa corporal:
Estado
Bajo
Excelente
Sobrepeso
Edad
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Inferior
de 30
5-18%
5-23%
18.1-23%
23.1-28%
23.1-70%
28.1-70%
Superior
de 30
5-19%
5-24%
19.1-24%
24.1-29%
24.1-70%
39.1-70%
Simbolo
que se
muestra
en LCD
Cuando la pantalla LCD "ERRL", significa que son demasiado descarnado, cuando LCD
"ERRH", significa que es obeso
- 30 -
LAS NORMAS PARA UTILIZAR COMO REFERENCIA
2. Los oleados que se ocurren diariamente en la proporciГіn de la grasa corporal. El
tiempo mejor para la mediciГіn: entre 18.00 y 20.00
PROPORTION = PROPORCIГ“N
TIME = TIEMPO
3. El cambio de la proporciГіn de agua corporal durante los aГ±os:
MALE = HOMBRE
FEMALE = MUJER
YEAR = AГ‘O
ГЌNDICE DE MASA CORPORAL (BMI)
Se refiere el estado general de peso y grasa. BMI se obtiene por calcular la proporciГіn
de la grasa corporal.
Mediante eso, se puede estimar los riesgos de enfermedades cardiolГіgicos y tensiГіn
alta correctamente.
Recomendamos tener en cuenta su BMI.
Norma Mundial de BMI: Si su BMI es entre 18.5 y 24.9 es en nivel normal; si su BMI es
superior de 30 se significa que es sobrepeso y tiene que hacer las cosas necesarias para
obtener un BMI menos.
BMR:
Tasa MetabГіlica Basal (BMR) es una estimaciГіn de la energГ­a (en unidad calorГ­a) que se
consume durante el descanso por el cuerpo para sostener las funciones normales del
cuerpo. Esta operaciГіn constante se forma 60-70% de la calorГ­a usada y se incluye pulso,
respiraciГіn y protecciГіn de la temperatura del cuerpo. Su BMR se puede afectar por su
edad, peso, sexo, alimentaciГіn y ejercicio.
- 31 -
VELOCIDAD DE BM (METABOLISMO BASAL)(ES SOLO PARA REFERENCIA)
Sexo
Edad
HOMBRE
Peso
Normal BM
Normal (kg) (kcal/kg/dia)
MUJER
BM
(kcal/dia)
Peso
Normal BM
Normal (kg) (kcal/kg/dia)
BM
(kcal/dia)
15-17
59.8
27
1610
51.4
25.3
1300
18-29
64.7
24
1550
51.2
23.6
1210
30-49
67
22.3
1500
54.2
21.7
1170
50-59
62.5
21.5
1350
53.8
20.7
1110
>70
56.7
21.5
1220
48.7
20.7
1010
NOTAS:
Estado 1: Cuando se carga la báscula excesivamente (más de 150kg), se muestra “FFFF”
en la pantalla LCDEstado 2: Si se muestra el mensaje de “ERR” en la pantalla LCD, controla que se ha
configurado el parГЎmetro correcto o su posiciГіn encima de la bГЎscula.
(Tiene que estar entre los cuatros puntos encima de la bГЎscula)
Estado 3: cuando el nivel de la pila es baja, se muestra el mensaje de “LO” en la pantalla
LCD.
TIRAR CON LA SENSIBILIDAD DE MEDIOAMBIENTE
ВЎPuede ayudar a proteger el medioambiente!
Por favor respecte a las regulaciones locales: lleve sus mГЎquina no funcionados
a los centro del proceso de residuos conformes.
- 32 -
RUSSIAN
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 -
5-18%
5-23%
18.1-23%
23.1-28%
23.1-70%
28.1-70%
5-19%
5-24%
19.1-24%
24.1-29%
24.1-70%
39.1-70%
- 42 -
15-17
59.8
27
1610
51.4
25.3
1300
18-29
64.7
24
1550
51.2
23.6
1210
30-49
67
22.3
1500
54.2
21.7
1170
50-59
62.5
21.5
1350
53.8
20.7
1110
>70
56.7
21.5
1220
48.7
20.7
1010
- 43 -
- 44 -
HRVATSKI
ВґE
SINBO SBS 4425 DIGITALNA STAKLENA VAGA S ANALIZOM TJELESNE MASNOC
UPUTSTVO ZA UPORABU
Prvi dio: Ostale mjerne funkcije koje posjeduje vaga.
Koriˇstenjem skale analize masti u tijelu moˇzete izmjeriti ne samo vaˇsu tjelesnu teˇzinu
ve´c u isto vrijeme i procenat masti u vaˇsem tijelu.
Л‡Sto je to tjelesna masnoВґ
ca?
Tjelesna masno´ca je neophodna za ˇzivot. Ona predstavlja tampon za zglobove, cˇuva
organe i vrˇsi deponiranje vitamina. Med¯utim velika koliˇcina masti moˇze biti uzroˇ
cnik
mnogih bolesti. To stanje se posebno negativno odraˇzava na probavni sustrav. Jako mali
broj ljudi je svjestan rizika po zdravlje od prevelike kilaˇze i pretjerane koliˇcine masti u
ˇ ak i kod mrˇ
tijelu. C
savih osoba moguВґ
ce je pronaВґ
ci nezdrav procenat masti u organizmu.
Osoba sa viˇskom kilograma ne mora da bude debela osoba. Viˇsak kilograma moˇze da
potjeˇ
ce i od velikog procenta miˇ
siВґ
cne mase. Suprotno tome osoba koja nije debela moˇ
ze
da ima veВґ
ci procenat masti od miˇ
siВґ
cne mase u tijelu. Mjerenjem procenta masti u tijelu
moˇzete utvrditi da li ste debeli ili ne. Standardne vage pokazuju samo ukupnu tjelesnu
teˇzinu ne daju´
ci nikakve podatke u procentu masti u tijelu.
Kako izmjeriti procenat masti u tijelu?
Prije mjerenja omjera masnog tkiva i vode (u zavisnosti od modela) u vagu unesite
podatke o vaˇsoj visini, godinama i spolu. Kada mjerite tjelesnu masno´
cu preko stopala
´ce kroz vaˇse tijelo u raznim neosjetnim brzinama biti prenijeta bioelektronska struja
koja c´e dati informacije o koliˇ
cini masti u vaˇsem tijelu. Ovaj podatak moˇzete kasnije
usporediti sa osobnim podacima. Ovaj elektriˇ
cni signal je bezopasan i ljudi ga ne osjeВґ
caju.
Zahvaljuju´ci dugoroˇ
cnim mjerenjima moˇzete proraˇcunati procenat masti i vode i na
osnovu toga vrˇ
siti kontroliranje.
Na koji naˇcin se mjeri procenat masti u tijelu?
Mjerenje procenta masti u tijelu treba vrˇ
siti bosih nogu. Mjerenje vrˇ
site uvijek pod istim
uvjetima (ne treba jesti niti piti bilo ˇsto neposredno pred vaganje) i mjerenje treba vrˇsiti
uvijek u isto vrijeme. To je jako bitno poˇsto postoje fluktuacije u omjeru masti u tijelu i
tjelesne teˇzine. Takve fluktuacije javljaju se u razliˇ
citim dijelovima dana. Mjerenje u isto
doba dana od bitnog je znaˇcaja za utvrd¯ivanje stvarnih promjena u procentu masti. Ne
zaboravite da topljenje masti traje mnogo duˇze nego gubitak kilograma. Za smanjenje
procenta masti u tijelu i oˇ
cuvanje toga potrebno je izvrˇsiti trajne promjene u naˇ
cinu
ishrane i fiziˇ
ckim aktivnostima. Odrˇzavanje normalne koliˇ
cine masti u tijelu i normalne
tjelesne teˇzine dio je jednog dugog procesa i smanjenje procenta masti u tijelu omogu´
cava
lakˇse mjerenje u odnosu na prethodni period.
- 45 -
Л‡ EGA JE POTREBNO MJERITI PROCENAT VODE U TIJELU?
ZBOG C
Najve´ci dio ljudskog tijela saˇ
cinjava voda.Ona oguВґcava transport tvari u tijelu, ima
ˇzivotnog znaˇ
caja za regulaciju tjelesne temperature i predstavlja glavno otapalo za sve
biokemijske reakcije koje se odvijaju u tijelu. Tijelo tijekom zˇivota nastoji zaˇ
stititi ravnoteˇzu
vode koju posjeduje. Gubitak vode u tijelu nadoknadВЇuje se novim unosom tekuВґ
cine u
organizam.U tom pogledu najbitniju ulogu igraju bubrezi. Primjetno poveВґ
canje ili smanjenje
ravnoteˇze vode u tijelu ukazuje na postojanje problema vodenog sustava u organizmu.
Ovo mjerenje djeluje kao upozoravajuВґ
ci signal. Osnovni cilj mjerenja koliˇ
cine vode u tijelu
je drˇzanje pod kontrolom normalnih vrijednosti. Pogotovo dijete, zbog razlike u unosu i
potroˇsnji vode, otvaraju put fluktuaciji u ovim vrijednostima.
Л‡Sto je to normalan procenat vode?
Kao sˇto je to sluˇ
caj sa kilogramima i masnoВґ
com isto tako ni procenat vode nije konstatan
u tijelu. Procenat vode u tijelu treba ispitati u odnosu na godine, spol i proporcije tijela.
Prema tome, koliˇ
cina vode u tijelu mladi´ca iznosi oko 63% ukupne tjelesne teˇzine i taj
procenat se smanjuje sa godinama spuˇ
stajuВґ
ci se do 52%; dok koliˇ
cina vode u tijelu Л‡zene
cˇini 52% od ukupne tjelesne teˇzine a sa godinama ona se smanjuje na 46%. Kada je rijeˇ
c
o procentu masti u tijelu onda se ova promjena odvija u suprotnom smjeru.
Savjeti u vezi analize koliˇcine masti u tijelu ˇzena
ˇZene prirodno posjeduju oko 5% masti viˇ
se od muˇskaraca. Struktura ˇzenskog tijela
formirana je tako da ˇcuva sebe i plod koji hrani. Zbog toga ˇzene imaju viˇse enzima koji
deponiraju masti a manje enzima koji sagorjevaju masti. Osim toga pokretanjem enzima
ostrogena koji u tijelu ˇzene deponira masti, omogu´cava se njihovo umnoˇzavanje. Zbog
menstrualnog ciklusa u tijelu ˇzene deˇsavaju se ve´
ce promjene u procentu vode u odnosu
na tijelo muˇ
skarca i to stanje moˇ
ze utjecati na mjerenje masnoВґ
ce u tijelu. To sˇto organizam
u ovom periodu zadrˇzava vodu mogu´
ce su svakodnevne fluktuacije u teˇzini i to stanje
uzrokuje joˇs ve´
ce fluktuacije u procentu masnoВґ
ce u tijelu. Za precizno mjerenje procenta
masti u tijelu od velike je koristi biljeˇziti vrijednosti mjerenja obavljenog svakog dana
tijekom mjesec dana. Kasnije kada se u odred¯enim vremenskim intervalima izvrˇ
si mjerenje
moguВґ
ce je unaprijed proraˇcunati ove mjeseˇcne fluktuacije.
Opis tipki:
Na vagi se nalaze 3 funkcionalne tipke: za podeˇ
savanje i memoriranje osobnih podataka
kao Л‡sto su visina, dob, spol isl. U tu svrhu koristite tipke Gore , ON/SET, Dolje .
Tipke Gore i Dolje
Za poveВґ
canje ili smanjenje cifri za podatke korisniˇ
ckog broja, visine, dobi ili spola koristite
tipke GORE ili DOLJE . Za brzu izmjenu postavke, ove tipke drˇzite pritisnute.
Tipka ON/SET
Za podeˇsavanje korisniˇckih podataka pritisnite na tipku ON/SET. Za podeˇ
savanje osobnih
podataka slijedite cikliˇcne korake.
- 46 -
TEHNIˇCKE SPECIFIKACIJE
• Max.teˇzina : 150kg/330lb/24st
• Min.teˇzina: 5kg / 11lb
• Preciznost u teˇzini: 0.1kg / 0.2lb
• Mjerna jedinica: kg/lb/st
• Raspon u godinama za masti u tijelu: 10~100 godina
• Raspon u visini: 100~240cm
• Jedinica za visinu: cm/ft—in
• Raspom masti u tijelu: %5~%70
• Raspon vode u tijelu: %35~%80
• Raspon teˇzine miˇsi´ca: 8kg~70kg
• Raspon kostiju u tijelu: %5~%50
• BMI : 10~70
• BMR: 500~4000KCAL
• Sredina skladiˇstenja: T-10˚C~50˚C
• Preporuˇcena radna sredina: T5˚C~35˚C
• Vaga za mjerenje koliˇ
cine vode u organizmu, kalorija, BMI, promjera miˇ
siВґ
cne i koˇ
stane
mase
• Opremljena visoko preciznim senzorom
• Sigurna platforma od kaljenog stakla
• Kapacitet: 150kg / 330lb / 24st
• Preciznost: D=100g ili D=0.2lb
• Jedinica: KG / LB / ST
• Automatsko niveliranje
• Pokretanje pritiskom na gumb
• Funkcija automatskog iskljuˇ
cenja
• Indikator preoptere´cenosti
• Indikator slabe baterije
• Koriˇstenje s 3 gumba
• 10 korisniˇckih memorija
FUNKCIJA MJERENJA MASNOВґCE U TIJELU:
1.Korak: Za pokretanje uredВЇaja pritisnite na tipku ON/SET sve dok se na zaslonu ne
pojavi poruka 0.0 kg. Ako ˇzelite promjeniti mjernu jedinicu pritisnite na tipku “kg/lb/st”
koja se nalazi sa donje strane vage (taˇcnost mjerenja kg/lb je 100g/0.2lb)
2.Korak: Tipku ON/SET drˇ
zite 3 sekunde pritisnutu, na zaslonu cВґe se pojaviti broj stanja
memorije, a kasnije za programiranje ˇzeljene pozicije memorije koristite tipke “gore i
dole”.
3.Korak:Potvrdite pritiskom na tipku ON/SET.
4.Korak:Poˇce´
ce da svijetli simbol “ˇzena ili muˇskarac”.
5.Korak:Za odabir spola koristite tipke “gore ili dole”. Nakon toga poˇ
ceВґ
ce da treperi dio
za godine.
- 47 -
FUNKCIJA MJERENJA MASNOВґCE U TIJELU
6.Korak:Za podeˇ
savanje godina(starosne dobi) koristite tipke “gore ili dole”. Za potvrdu
pritisnite na tipku “ON/SET”. Nakon toga ´ce poˇceti da treperi dio za visinu;
7.Korak:Za odabir visine koristite tipke “gore ili dole”. Potvrdite pritiskom na tipku,
“ON/SET”.Nakon toga poˇ
ceВґce da treperi dio za fitness model;
8.Korak: Nakon toga ´ce odabrana postavka poˇ
ceti da treperi. Za potvrdu odabrane
postavke pritisnite na tipku “set/on”, nakon ˇsto se na LCD zaslonu pojavi poruka “0.0KG”
stanite na vagu i na LCD zaslonu c´e se prvo pojaviti vaˇsa tjelesna teˇzina. Na LCD zaslonu
´ce se redom pojavljivati sljede´ce vrijednosti: kilogrami, masno´ca, voda, miˇsi´ci, kosti,
BMI i BMR.
9.Korak: Sve vrijednosti: kilogrami, masno´ca, voda, miˇ
siВґci, kosti, BMI i BMR pojaviВґce se
po dva puta na zaslonu a nakon toga c´e se vaga automatski iskljuˇciti!
SAMO MJERENJE TJELESNE TEˇZINE:
1.Korak: Pritisnite na tipku “ON/SET” i saˇ
cekajte da se na zaslonu pojavi poruka 0.0kg.
2.Korak: Sada stanite na vagu i bez pomjeranja saˇ
cekajte da se na zaslonu pojavi vrijednost
vaˇse tjelesne teˇzine. Vrijednost vaˇse tjelesne teˇzine bi´ce prikazana na LCD zaslonu!
Razni standardi koji sluˇze kao referenca u cilju koriˇstenja.
1.Tabela procjene za postotak masti u tijelu:
Stanje
Godine
Nisko
Odliˇcno
muˇskarac
Л‡zena
muˇskarac
Manje od
30
5-18%
5-23%
18.1-23%
Viˇse od
30
5-19%
5-24%
19.1-24%
Л‡zena
Pretilan
muˇskarac
Л‡zena
23.1-28%
23.1-70%
28.1-70%
24.1-29%
24.1-70%
39.1-70%
Prikaz na
LCD
zaslonu
Kada se LCD zaslon "ERRL", to znaˇ
ci da ste previˇse fleshless, kada je LCD zaslon "ERRH",
to znaˇci da je pretilo
- 48 -
RAZNI STANDARDI KOJI SLUˇZE KAO REFERENCA U CILJU KORIˇSTENJA.
2. Dnevne fluktuacije u procentu masti u tijelu. Najidealnije vrijeme mjerenja izmedВЇu
18:00 i 20:00.
PROPORTION = PROPORCIJA
TIME = VRIJEME
3.Promjene u procentu vode u tijelu prema starosti:
MALE = MUˇSKARAC
Л‡ENA
FEMALE = Z
YEAR = GODINE
INDEKS TJELESNE MASE (BMI)
Oslikava op´ce stanje tjelesne kilaˇze i masno´ce. BMI se dobija na osnovu proraˇ
cuna
procenta masnoВґ
ce u tijelu. ZahvaljujuВґ
ci tome moguВґ
ce je pravilno izraˇcunati rizik od bolesti
srca i visokog tlaka. Savjetujemo vam da povedete raˇ
cuna o vaˇsem BMI!
Svijetski Standard BMI-a: Ukoliko je vaˇs BMI izmed¯u 18.5---24.9 to je normalna razina;
ako je vaˇs BMI iznad 30.00 to stanje ukazuje na postojanje viˇska kilograma a ako se radi
o niˇzoj vrijednosti BMI-a u tom sluˇcaju je potrebno uraditi ono ˇsto je neophodno za
poboljˇsanje stanja!
BMR:
Brzina Bazalnog Metabolizma je predpostavljeni gubitak energije tijela u stanju odmora
za mogu´cnost odrˇzavanja normalnih funkcija tijela.(mjeri se u kalorijama). Ovo stalno
funkcioniranje predstavlja oko 60-70% kalorija koje koristi tijelo i obuhvata otkucaje srca,
disanje i tjelesnu temperaturu. Na BMR utjeˇcu razni faktori kao godine starosti, kilaˇza,
- 49 -
BM(Brzina Bazalnog Metabolizma (Sluˇzi samo kao referenca!)
Spol
Godine
Л‡Zena
Muˇskarac
Standardna Normalni BM
kilaˇza (kg) (kcal/kg/dan)
BM
(kcal/dan)
Standardna Normalni BM
kilaˇza (kg) (kcal/kg/dan)
BM
(kcal/dan)
15-17
59.8
27
1610
51.4
25.3
1300
18-29
64.7
24
1550
51.2
23.6
1210
30-49
67
22.3
1500
54.2
21.7
1170
50-59
62.5
21.5
1350
53.8
20.7
1110
>70
56.7
21.5
1220
48.7
20.7
1010
NAPOMENE:
1.Stanje: U sluˇcaju preoptere´cenosti vage (preko 150kg), na LCD zaslonu pojavi´
ce se
poruka “FFFF”.
2.Stanje: Ako se na LCD zaslonu pojavi poruka “ERR” provjerite da li ste podesili ispravan
parametar ili da li ste ili ne pravilno stali na vagu. (na vagu stanite tako da se vaˇsa
stopala nalaze izmed¯u cˇetiri taˇ
cke).
3.Stanje: U sluˇ
caju slabe baterije na LCD zaslonu pojavi´ce se poruka “LO”!
PRAVILNO ZBRINJAVANJE STARIH URE–
DAJA
I vi moˇzete pomo´ci u zaˇstiti ˇzivotnog okoliˇ
sa! Molimo vas da se pridrˇzavate
lokalnih propisa i ured¯enja: stare elektriˇ
cne uredВЇaje predajte u odgovarajuВґce
centre za recikliranje.
- 50 -
YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹
ADANA-SEYHAN-DORUK SOвЃ„UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET EROвЃ„LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN
SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. DEDEO⁄LU SK. S‹S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR‹K - KÜÇÜK SAAT
MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87 ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRON‹K - OBALAR CAD. SAL‹H ZEK‹ BUGAY ‹fi
HANI NO:11 - TEL.:0322 352 25 75 ADANA-SEYHAN-SER‹N ELEKTRON‹K - MAHFESI⁄MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S‹T.
E BLOK NO:2/A - TEL.:0322 233 74 84 ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON‹K - ‹NÖNÜ BULVARI NO: 172 - TEL.:0322 611 29 95
ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON‹K - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET fiER‹F Y‹⁄‹T CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : 0322 613 45 96 ADIYAMANYILDIRIM SERV‹S - BAHÇEL‹EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.:0416 214 40 83 ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM‹RC‹S‹-FAT‹H MH.
ZAFER CD. NO:20 - TEL.:0416 725 99 89 ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON‹K-BAHÇEL‹EVLER MAH. ESK‹ KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.:0416
216 75 56 ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM‹R‹-ÇATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN‹ TEL.: 0416 318 32 00 AFYON-EM‹N ELEKTRON‹K-ENST‹TÜ
CAD. NO:19-TEL.:0272 215 43 32 AFYON-D‹NAR-GÖKÇEO⁄LU ELEKTR‹K-EMN‹YET MH. YEN‹YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: 0272 353 53
44 A⁄RI-PATNOS-ACELE PEfi‹N ELEKTRON‹K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.:0472 616 46 08 A⁄RI-ÖZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD
NO: 341 Ömer Hamam Yan›-TEL.:0472 216 53 14 AKSARAY-‹T‹NA ELEKTR‹K-TAfi PAZARI MH. fiEH‹T HAT‹P UÇKUN SK. ESK‹ TERM‹NAL
ÇIKIfiI NO:9/A-TEL.:0382 212 63 99 AMASYA-KUTUP TEKN‹K SO⁄UTMA-GÖKMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM‹TBATIR APT. NO:115/ATEL.:0358 212 61 66 AMASYA-SULUOVA-ÇALIfiKAN ELEKTRON‹K-ÖZEL ‹DARE ‹fi HANI NO:121-TEL.:0358 417 18 64 AMASYA-FLAfi
ELEKTRON‹K-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM‹RD‹fi APT. ALTI-TEL.:0358 212 33 71 ANKARA-PURSAKLAR-DEM‹R TEKN‹KMERKEZ MH. MEL‹KfiAH CD.NO:11/A-TEL.:0312 328 1122 ANKARA-YEN‹MAHALLE-ERDO⁄DU SO⁄UTMA-ÇARfiI MH. DAMLADOL SK.
NO:74/C-TEL.:0312 315 60 25 ANKARA-KEÇ‹ÖREN-VEFA ELEKTRON‹K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.:0312 380 42 30
ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRON‹K-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.:0312 365 14 14 ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRON‹K-21.CD.
KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.:0312 496 42 53 ANKARA-ÇANKAYA-ATC ‹LET‹fi‹M-SELAN‹K CAD. NO: 31/3-TEL.:
0312 419 82 70 ANKARA-GÖLBAfiI-BEKS SERV‹S H‹ZMETLER‹-SE⁄MENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.:0312 484 21 19
ANKARA-BEYPAZARI-DO⁄AN TEKN‹K-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.:0312 762 89 19 ANKARA-S‹NCAN-Y‹⁄‹T TEKN‹K ONARIMM.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.:0312 264 10 31ANKARA-KEÇ‹ÖREN-MERT TEKN‹K SERV‹S-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPETEL.: 0312 380 00 22 ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON‹K-GÜZELKENT MAH.ÇARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.:0312 279 16
41 ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKN‹K SERV‹S H‹ZMETLER‹-ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED‹TEPELER KAR.SULAR
APT.NO:9-TEL.:0242 887 53 80 ANTALYA-CANKALP ELEKTRON‹K-TUZCULAR MAH. ‹MARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.:0242
242 31 35 ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL ‹LET‹fi‹M-AfiA⁄I PAZARCI MH. ‹BRAH‹M SÖZEN CD. fiELALE PSJ.NO: 18 1006 SK. TEL.:0242 742
35 36 ANTALYA-ALANYA-Ç‹NTAfi ELEKTRON‹K-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMD‹ O⁄LU SK.NO: 20/A-TEL.:0242 513 88 85 ANTALYAMERKEZ-BÜYÜKGEB‹Z ELEKTROMEKAN‹K GÜVENL‹K-MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK ‹fi HANI
NO: 8/5-6 TEL. :0242 243 33 90 ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR‹K-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.:0478 211 28 58 ARTV‹N-ARTV‹N ELEKTR‹KHALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: 0466 212 10 82 AYDIN-YILMAZ ELEKTRON‹K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.:0256 212 00 35
AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRON‹K-YEN‹ CAM‹ MH. SEK‹LER CD. NO: 47-TEL.:0256 518 26 40 AYDIN-NAZ‹LL‹-BARIN ELEKTRON‹KALTINTAfi MH. HÜRR‹YET CD. NO:161 B-TEL.: 0256 315 43 21 BALIKES‹R-BANDIRMA-ANIL SO⁄UTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL
CAD.NO:16/A-TEL.:0266 713 56 78 BALIKES‹R-EDREM‹T-ÖZER TEKN‹K-CAM‹ VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.:0266 373 12 44
BALIKES‹R-BURHAN‹YE-U⁄UR TEKN‹K SO⁄UTMA-MAHKEME MH. M‹THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.:0266 412 86 89 BALIKES‹R-KILIÇ
ELEKTRON‹K-YEN‹ ÇARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.:0266-241 87 54 BALIKES‹R-GÖNEN-GÜRSES ELEKTRON‹K-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ
fiEVKET CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.:0266 762 01 28 BALIKES‹R-BANDIRMA-D‹J‹TAL ELEKTRON‹K-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE
SK.NO:8/A-TEL.:0266 715 16 46 BALIKES‹R-ERDEK-MERT TEKN‹K-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.:0266 845 61 10-97 BARTINMARTI ELEKTRON‹K-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.:0378 228 34 22 BATMAN-fiAH‹NLER ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET
CD. NO:20 2000 ‹fi MERKEZ‹ KARfiISI-TEL.:0488 213 17 02 B‹LEC‹K-EDEBAL‹ TEKN‹K-‹ST‹KLAL MH V.REF‹K A ÖZTÜRK CD NO: 1/ATEL.:0228 212 46 80 B‹NGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET CD. NO:8-TEL.:0426 511 26 39 B‹NGÖLS‹MGE ELEKTRON‹K- YEN‹fiEH‹R MH. YEfi‹M SK. BO⁄ATEK‹N APT ALTI NO:14/C-TEL.:0426 213 77 56 B‹TL‹S-AHLAT-U⁄UR SO⁄UTMATOK‹ KONUTLARI YUKARI ÇARfiI-TEL.:0434 412 41 72 B‹TL‹S-D‹ZAYN ELEKTR‹K-NUR CAD. EREM CENTER ‹fi MERKEZ‹KAT:2 NO:5TEL.:0434 226 74 43 BOLU-BEST ELEKTRON‹K-TABAKLAR MAH.CUMHUR‹YET CAD.NO:28/B-TEL.:0374 218 12 25 BURSA-OSMANGAZ‹AKYÜZ ELEKTRON‹K-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.:0224 254 60 76 BURSA-GEML‹K-AC‹L TV TAM‹R SERV‹S‹-DEM‹R SUBAfiI
MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.:0224 514 71 20 BURSA-MUDANYA-ER T‹CARET-ÖMERBEY MH. CAM‹ SK. SU APT. NO:30-TEL.:0224 544 86 16
BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR‹K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.:0224 613 19 99 BURSA‹NEGÖL-S.B.S ELEKTRON‹K-OSMAN‹YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.:0224 715 48 94 BURSA-KARACABEY-GÜRKAN T‹CARET-RUNGUÇPAfiA
MH. 14. SK. NO:11-TEL.: 0224 676 66 80 BURSA-N‹LÜFER-ÖZME TEKN‹K-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISITEL.: 0224 249 12 48 ÇANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.:0286 416 13 89
ÇANAKKALE-GEL‹BOLU-GÜVEN ELEKTRON‹K-YAZICIZADE MAH. M‹RALAY fiEF‹K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.:0286 566 90 70
ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON‹K-‹SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.-TEL.:0286 212 35 59 ÇANKIRI-B‹LG‹ÇLER ELEKTRON‹KBUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A⁄A S‹T. B/BLOK TEL.:0376 213 48 19 ÇORUM-H‹T‹T SO⁄UTMA-YEN‹YOL MH. MÜFTÜ
AHMET GÖKEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.:0364 225 70 58 ÇORUM-U⁄UR ELEKTRON‹K-ÜÇTUTLAR MAH. FAT‹H CAD. 5.SOK.EYÜP SULTAN
APT. NO:1/C-TEL.:0364 227 44 91 ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON‹K-CENG‹ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.:0364 224 68 09 ÇORUM-ALACA-EROL
ELEKTRON‹K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.:0364 411 42 03 ÇORUM-GÜNDÜZ BEYAZ EfiYA SERV‹S‹-SUNGURLU-SUNGURO⁄LU
MH. ÇANKIRI CD. NO: 46-TEL.:0364 311 31 13 DEN‹ZL‹-KARDELEN SO⁄UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.:0258 241 67 31 DEN‹ZL‹-ÖZ
ELEKTRON‹K-ÇAYBAfiI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.:0258 261 29 25 DEN‹ZL‹-MERKEZ-ÇA⁄LAYAN SO⁄UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN
GÜNEfi CD.NO:34 TEL. : 0258 242 85 86 D‹YARBAKIR-B‹SM‹L-fiIK ELEKTR‹K-KURTULUfi MH. AHMET AR‹F BULVARI NO: 19/F-TEL.:0412
415 05 94 D‹YARBAKIR-‹LKADIM T‹CARET-BATIKENT S‹T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA⁄LIK OCA⁄I YANIBA⁄LAR-TEL.:0412 235 70 89
D‹YARBAKIR-AZ‹Z ELEKTRON‹K-HATBOYU CD. 469. SK. GÜNEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.:0412 223 33 46 D‹YARBAKIR-S‹LVAN-DIGITAL
ELEKTRONIC-KALE MH. SAM‹ SEÇK‹N CD. NO:9/B-TEL.:0412 711 44 14 D‹YARBAKIR-JAPON RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-
- 51 -
YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹
TEL.:0412 511 24 10 D‹YARBAKIR-BA⁄LAR-AZ‹Z ELEKTRON‹K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: 0412 236 81 10 DÜZCE-ENSAR TEK
SU S‹STEMLER‹-AZM‹N‹LL‹ MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 DÜZCE-BULUfi ELEKTRON‹K-CED‹D‹YE
MAH. M‹MAR S‹NAN CAD.-TEL.: 0380 514 66 81 ED‹RNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKN‹K-GAZ‹ CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7TEL.:0284 513 89 66 ED‹RNE-YILDIZ SO⁄UTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT S‹TES‹ B/BLOK 35/A-TEL.:0284 235 37
63 ED‹RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN‹K-YUKARI ZAFER‹YE MH. ‹LYASBEY CD. NO:32/B-TEL.:0284 715 22 71ELAZI⁄-ÖZDEV TEKN‹K ‹ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.:0424 238 51 67 ELAZI⁄-YILMAZ BOB‹NAJ-YEN‹ MAH. KEMAL fiEDELE CAD. NO: 12/ETEL.:0424 212 08 96 ELAZI⁄-GÜNEfi ELEKTRON‹K-KÜLTÜR MAH. VAL‹ FAHR‹BEY CAD.NO:113/D-TEL.:0424 233 10 18 ERZ‹NCANAYDINLAR ELEKTR‹K-‹NÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.:0446 223 59 76 ERZ‹NCAN-REFAH‹YE-B‹LG‹N ELEKTRON‹KERZ‹NCAN CAD. BELED‹YE ‹fi HANI-TEL.:0446 611 26 10 ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRON‹K-Z‹YABEY CAD. BELED‹YE PSJ. NO:6TEL.:0442 816 42 23 ERZURUM-AT‹LAY ELEKTRON‹K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.:0442 213 30 60 ERZURUM-‹SP‹RYILMAZ ELEKTRON‹K-Z‹YAPAfiA CD. AfiA⁄I MH. NO:186-TEL.:0442 451 40 95 ESK‹fiEH‹R-ARZU ELEKTRON‹K-DEL‹KL‹TAfi MH. GÜRMAN
SOK. NO:37/B-TEL.:0222 234 87 15 ESK‹fiEH‹R-S‹VR‹H‹SAR-DERMAN ELEKTRON‹K-CAM‹KEB‹R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.:0222
711 22 60 GAZ‹ANTEP-ELEKTR‹KL‹ EV ALETLER‹ TAM‹RC‹S‹-MÜTERC‹M ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.:0342 231 00 73
GAZ‹ANTEP-ISLAH‹YE-YILMAZ SO⁄UTMA-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ S‹TES‹ NO: 2-TEL.:0342 862 12 20 GAZ‹ANTEP-‹K‹ZO⁄LU
ELEKTRON‹K-BEY MAH. EBLEHAN ÇARfiISI NO:12/A-TEL.:0342 230 71 00 GAZ‹ANTEP-N‹Z‹P-ÇAPAN TEKN‹K-CUMHUR‹YET MAH.
MERMER SOK. NO:10-TEL.:0342 517 51 66 G‹RESUN-BULANCAK-YÜKSEL SO⁄UTMA-‹HSAN‹YE MH. CEMAL GÜRSEL. CD. NO: 257TEL.:0454 318 17 28 G‹RESUN-U⁄UR ELEKTRON‹K-HACI HÜSEY‹N MH. GAZ‹ CD. NO: 185 / 1-TEL.:0454 212 00 90 GÜMÜfiHANEGÜMÜfiHANE SERV‹S‹-HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.:0456 213 51 54 HATAY-SAMANDA⁄-GÜNEfi ELEKTR‹K-ATATÜRK
MAH. ‹SKELE CAD. HAYÜK PSJ NO:38-TEL.:0326 512 71 04 HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK‹NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/BTEL.:0326 344 32 49 HATAY-ANTAKYA-SER‹ SO⁄UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C-TEL.:0326 213 28 32 HATAY-ERZ‹N-YEL‹Z BOB‹NAJMUSTAFAL‹ MH. ‹STASYON CD. NO: 143-TEL.:0326 68148 32 HATAY-REYHANLI-BAfi TEKN‹K SO⁄UTMA-ATATÜRK CD. DÖ⁄ÜCÜLER
‹fiHANI NO:1 -TEL.:0326 413 44 04 HATAY-REYHANLI-ÖZ ‹fi SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. TAYFUR SÖKMEN CD. NO:26/B TEL. : 0326
413 21 22 HATAY-DÖRTYOL-FAT‹H ELEKTRON‹K-SANAY‹ MH. EVREN CD. YEN‹ S‹NEMA KARfiISI NO:15 - TEL.:0326 712 86 46 HATAY‹SKENDERUN-GÜL‹STAN ELEKTRON‹K-KURTULUfi MH. fi.O⁄UZ YENER CD. NO:64/C-TEL.:0326 613 50 64 I⁄DIR-PARLAK TEKN‹KTOPÇULAR CD. NO:34-TEL.:0476 227 47 51 ISPARTA-ÖZSOYLAR SO⁄UTMA-YAYLA MAH. ‹SMETPAfiA CAD. NO: 60 fi‹FA TIP MERKEZ‹
ALTI-TEL.:0246 223 13 61 ‹ÇEL-ERDEML‹-ESEN ELEKTR‹K-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.:0324 515 68 87 ‹ÇEL-MEZ‹TL‹AKN‹SAN SO⁄UTMA&ELEKTRON‹K-GMK.BUL. FAT‹H MH. 18 SK.ÖZÜDO⁄RU S‹T. 3/A-TEL.:0324 359 64 34 ‹ÇEL-PINAR ELEKTRON‹KMAHMUD‹YE MH. 108. CD. NO:32/B-TEL.:0324 336 82 98 ‹ÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRON‹K-GAZ‹LER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119TEL.:0324 626 83 98 ‹ÇEL-TARSUS-TEKN‹K ‹fi ELEKTR‹K T‹C.-ATATÜRK CAD. U⁄UR ‹fi HANI NO:1-TEL.:0324 6242797 ‹ÇEL-ANAMURÇEL‹K ELEKTRON‹K-BAHÇE MH. ORMAN ‹fiLETMES‹ ALTI NO:61/B-TEL.:0324 814 85 90 ‹ÇEL-HAKAN ELEKTRON‹K-BAHÇEL‹EVLER
MH. 1809 SK. D‹NL‹ APT.ALTI NO:3/B-TEL.:0324 328 03 25 ‹ÇEL-S‹L‹FKE-SADIK ELEKTR‹K-GÖKSU MAH. O⁄UZKAAN CAD. DERYALAR
APT.NO:22/B-TEL.:0324 714 05 54 ‹STANBUL-ATAfiEH‹R-VURAL ELEKTRON‹K-KARAMAN Ç‹FTL‹K YOLU NO:12(ESK‹ PTT HAST. KARfiISI)
‹ÇERENKÖY TEL. : 0216 575 63 35 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-YILKA T‹CARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUfi-TEL.:0212-233 80 53 ‹STANBULKÜÇÜKÇEKMECE-ÇA⁄DAfi SERV‹S-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.:0212 579 35 30 ‹STANBUL-ZEYT‹NBURNUKARDEfiLER SO⁄UTMA-SEY‹T N‹ZAM MAH. fiEH‹T ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.:0212 546 57 36 ‹STANBUL-ESENLER-YILDIRIM
ELEKTRON‹K-KAZIM KARABEK‹R MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.:0212 611 10 76 ‹STANBUL-EM‹NÖNÜ-IRMAK DIfi T‹CARET-TAHTAKALE CD.
TAHTAKALE T‹CARET MERKEZ‹ NO:34 2.BODRUM NO:204 -TEL.:0212 520 55 80 ‹STANBUL-ÜMRAN‹YE-GÜL-SER TEKN‹K SERV‹SNAMIK KEMAL MH. SÜTCÜ ‹MAM CD. SÜTÇÜ ÇIKMAZI NO:6/1- TEL.:0216 335 60 19 ‹STANBUL-ÜMRAN‹YE-GÖZDE ELEKTRON‹KATATÜRK MH. ALEMDA⁄ CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.: 0216 329 57 03 ‹STANBUL-MALTEPE-GÜR TEKN‹K SERV‹S-BA⁄DAT CD. BOLAYIR
SK. NO:3/A-TEL.:0216 352 25 20 ‹STANBUL-BEYL‹KDÜZÜ-SC ELEKTRON‹K-GÜZELYURT MH. M‹MAR S‹NAN CD. NO:71-TEL.:0212 852
34 45 ‹STANBUL-GAZ‹OSMANPAfiA-DEDEO⁄LU ELEKTR‹K-2124 SOK NO:4 SULTANÇ‹FTL‹⁄‹-TEL.:0212 594 50 91 ‹STANBUL-TUZLAAKIN ISI TEKN‹K SERV‹S-YAYLA MH. F.ÇAKMAK CD. ‹SMA‹L A⁄A SK. NO:11 TEL.:0216 395 66 62 ‹STANBUL-SARIYER-H‹SAR SERV‹S
1-NUR‹PAfiA CD NO\48A BA⁄LAR MEVK‹ YEN‹KÖY-TEL.:0212 223 27 96 ‹STANBUL-SARIYER-H‹LAL SO⁄UTMA-KAPTAN SK. NO:2TEL.:0212 218 45 61 ‹STANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-AYGÜL DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZ‹ CD. NO: 7-TEL.:0212 881 33 18
‹STANBUL-GAZ‹OSMANPAfiA-ÇAM TEKN‹K-ISLAMBEY MAH NECIP FAZIL CAD 257 SK NO:25-TEL.:0212 597 86 62 ‹STANBULKÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTR‹K SO⁄UTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.:0212 580 76 02 ‹STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECEBATI TEKN‹K-GÜLTEPE MH. DEL‹ORMAN CD. NO:75 SEFAKÖY-TEL.:0212 599 36 79 ‹STANBUL-BAYRAMPAfiA-ÖZKAN ELEKTRON‹KKARTALTEPE MH. B‹LGEHAN CD. NO:36-TEL.:0212 564 33 46 ‹STANBUL-GAZ‹OSMANPAfiA-TOROS ELEKTRON‹K-MERKEZ MH. BA⁄LAR
CD. NO:77-TEL.:0212 563 50 38 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-CHIP ELEKTRON‹K-BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.:0212 231 65 43 ‹STANBUL-GÜNGÖRENYÜKSEL ELEKTRON‹K-M.FEVZ‹ ÇAKMAK MAH.‹NÖNÜ CAD.NO: 138-TEL.:0212-504 61 42 ‹STANBUL-BEYO⁄LU-TOLGA ELEKTRON‹KCAM‹ KEB‹R MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPAfiA-TEL.:0212 235 65 34 ‹STANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRON‹K-DEN‹ZKÖfiKLER
MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.:0212 694 12 82 ‹STANBUL-BA⁄CILAR-ÇA⁄LAYAN ELEKTRON‹K-‹STOÇ 25.ADA NO.:109-TEL.:0212 659
92 49 ‹STANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRON‹K-HAL‹TA⁄A CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.:0216 346 39 78 ‹STANBULZEYT‹NBURNU-UZMAN ELEKTRON‹K-YEN‹DO⁄AN MH. 42.SK NO:50-TEL.:0212 582 36 37 ‹STANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM
ELEKTRON‹K-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE-TEL.:0216 411 91 50 ‹STANBUL-MALTEPE-BEYDA⁄I TEKN‹K ELEKTRON‹K-BA⁄LARBAfiI
MAH. ‹NÖNÜ CAD.-TEL.:0216 457 63 34 ‹STANBUL-BA⁄CILAR-KUMRU ELEKTRON‹K-KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126TEL.:0212 429 34 19 ‹STANBUL-BAKIRKÖY-‹K‹ZLER ELEKTRON‹K-SAKIZA⁄A MH. BERR‹NC‹N‹ SK. NO:16/A-TEL.:0212 543 85 83
‹STANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRON‹K-ALBAY HÜSAMETT‹N ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY TEL.:0216 318 35 13 ‹STANBULÜSKÜDAR-AKÇEL‹K T‹CARET-M‹MAR S‹NAN MH. ‹SMA‹L DÜMBÜLLÜ SK. NO:9/A TEL.:0216 342 99 22 ‹STANBUL-KADIKÖY-TELV‹D
ELEKTRON‹K-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.:0216 414 66 00 ‹STANBUL-‹K‹TELL‹-BARIfi TEKN‹K-ATATÜRK
MH. ‹K‹TELL‹ CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : 0212 471 04 76 ‹STANBUL-K.ÇEKMECE-ENG‹N ELEKTRON‹K-TEVF‹K BEY MH. MERKEZ CD.
- 52 -
YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹
ORK‹DE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 ‹STANBUL-BAHÇEL‹EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD
.ZAFER MH. TÜRKBEY‹ SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-IfiIK ELEKTRON‹K-AYAZA⁄A MASLAK ATATÜRK CD NO: 25TEL.:0212 289 76 94 ‹STANBUL-PEND‹K-GÖKHAK ELEKTRON‹K-BATI MH. SABR‹ TAfiKIN CD. SEB‹L SK. NO:4/1 TEL. : 0216 354 07 00
‹STANBUL-G.O.PAfiA-ATILIM ELEKTRON‹K-CEBEC‹ MAH. 2472 SOK: NO:14/A SULTANÇ‹FTL‹⁄‹- TEL.:0212 475 85 62 ‹STANBULGÜNGÖREN-NUR ELEKTR‹K ELEKTRON‹K-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D-TEL.:0212 641 42 09 ‹STANBUL-BEYKOZ-ULUDO⁄AN
ELEKTRON‹K-KAYABAfiI ÇIKMAZI NO: 4/B PAfiABAHÇE-TEL.:0216 322 85 85 ‹STANBUL-KARTAL-ÖZO⁄LU ELEKTRON‹K-KIZILAY BULVARI
CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.:0216 387 18 87 ‹STANBUL-FAT‹H-SOYLU TEKN‹K-HIRKA‹ fiER‹F CAM‹ ARKASI ESK‹ AL‹PAfiA CD. NO: 26TEL.:0212 631 85 88 ‹STANBUL-FAT‹H-IRMAK DIfi T‹CARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAfiA TEL.: 0212 589 75 27 ‹STANBUL-S‹L‹VR‹PDS ELEKTRON‹K-P.M. PAfiA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.:0212 728 76 75 ‹STANBUL-GÜLTEPE-B‹L‹M ELEKTRON‹KHARMANTEPE MH. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CD. NO:14/D -TEL.:0212 278 72 27 ‹ZM‹R-KARfiIYAKA-AYSER ELEKTR‹KL‹ EV ALETLER‹-ZÜBEYDE
HANIM CADDES‹ NO:87/A-TEL.:0232 366 19 19 ‹ZM‹R-BERGAMA-GEZG‹N SERV‹S-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL.:0232 633 35 15
‹ZM‹R-KONAK-TUNCA ELEKTR‹K-76 SK 10/A GÜZELYALI-TEL.:0232 246 40 62 ‹ZM‹R-ÇAMD‹B‹-KUDRET ELEKTRON‹K-BURAK RE‹S
CAD. NO: 239/A-TEL.:0232 435 81 36 ‹ZM‹R-MENEMEN-AY ELEKTRON‹K-DR. SELAHATT‹N ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL.:0232 832 02 31
‹ZM‹R-KONAK-S‹STEM ELEKTRON‹K-2414 SK. NO:10 GÜLTEPE-TEL.:0232 469 72 69 ‹ZM‹R-KARfiIYAKA-LEVENT ELEKTR‹K
LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKA⁄I-TEL.:0232 381 14 42 ‹ZM‹R-KARfiIYAKA-ASMERKEZ T‹CARET-ESK‹ TRAMVAY CD.
1675. SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL.:0232 364 33 73 ‹ZM‹R-BORNOVA-ACEM ELEKTRON‹K-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.:0232 339 73 31 ‹ZM‹RKONAK-KILIÇ ELEKTRON‹K-BARBAROS HAYRETT‹N PAfiA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.:0232 433 15 19 ‹ZM‹R-URLA-‹LTER ELEKTRON‹K‹ZM‹R 75. YILl CADDES‹NO:81/C-D-TEL.:0232 754 44 44 ‹ZM‹R-BUCA-ÇA⁄LAR ELEKTRON‹K-670/1 SK. NO:57/B-TEL.:0232 276 27 77
‹ZM‹R-YEfi‹LYURT-UMUT ELEKTR‹K & ELEKTRON‹K-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.:0232 244 65 77 ‹ZM‹R-ÖDEM‹fi-MURAT ELEKTRON‹KUMURBEY MH. SANAY‹ S‹T. 9.SK NO: 10 -TEL.:0232 544 41 98 KAHRAMANMARAfi-AKSUNGUR ELEKTR‹K-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK
NO:20/A-TEL.:0344 212 77 50 KAHRAMANMARAfi-KALE ELEKTRON‹K-FEVZ‹PAfiA MH. UZUNLUK CD.-TEL.: 0344 225 07 94 KARABÜKSAFRANBOLU-MEHMET SA⁄LAM - GÖKAY TEKN‹K-‹NÖNÜ MH. ESK‹ BA⁄LAR SK. NO:13-TEL.:0370 712 24 97 KARABÜK-ACAR
ELEKTRON‹K-VAKIF ‹fi HANI KAT:2 EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü YANI-TEL.:0370 424 32 00 KARAMAN-ÖZ AS SO⁄UTMA-ABBAS MH. MUT
CD. NO: 82/A TEL. : 0338 214 56 74 KARS-AYDIN ELEKTRON‹K-KAZIM KARABEK‹R ‹fiHANI KAT:2 NO: 125 -TEL.:0474 212 87 82
KASTAMONU-TAfiKÖPRÜ-DE⁄‹fi‹M ELEKTR‹K-TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A-TEL.:0366 417 42 04 KASTAMONU-TOSYADO⁄Ufi ELEKTRON‹K-VAKIF SK. 15/A-TEL.:0366 313 42 59 KASTAMONU-HARUN TELEKOMÜN‹KASYON-‹NÖNÜ MAHALLES‹ AFfi‹NBEY
SOKAK NO:8/B-TEL.:0366 212 33 66 KAYSER‹-MEL‹KGAZ‹-AKTÜRK BEYAZ EfiYA SERV‹S‹-AYDINLIKEVLER MH.FIRAT CD.KR‹STAL APT.AB NO.17 TEL.:0352 332 08 25 KAYSER‹-MEL‹KGAZ‹-AKIfi ELEKTRON‹K-ÇORAKÇILAR MH. CENG‹Z TOPEL CD.NO:20/B-TEL.:0352 320
14 00 KAYSER‹-DEVEL‹-U⁄UR SO⁄UTMA-HARMAN MAHALLES‹ BELED‹YE PASAJ‹ ÜZER‹ NO: 15-TEL.:0352 621 56 31 KAYSER‹-SÖNMEZ
ELEKTRON‹K-CAM‹ KEB‹R MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.:0352 231 69 62 KAYSER‹-ZERO COMPUTER-SAHAB‹YE MH. METE CD.
fiAH‹R SATO⁄LU SK. SATO⁄LU AP D: 1-TEL.:0352 232 15 34 KIRIKKALE-MERKEZ-BULUT ELEKTR‹K B‹LG‹SAYAR-B.HAYRETT‹N CAD.
NO:9/C-TEL.:0318 212 31 73 KIRKLAREL‹-MERKEZ-BUSE ELEKTRON‹K-KARACA ‹BRAH‹M MH. KAPAN CAM‹ SK. ACUN PSJ. NO:23TEL.:0288 212 73 57 KIRKLAREL‹-LÜLEBURGAZ-BUSE ELEKTRON‹K-YILMAZ MH. ESK‹ KIRKLAREL‹ CD. EFSANE DÜ⁄ÜN SALONU YANI
NO:36/A TEL.: 0288 412 88 92 KIRfiEH‹R-GARANT‹ ELEKTRON‹K-ANKARA CD. C‹NGÖZ BEBE ARKASI YA⁄MUR ‹fiHANI NO:9/B-TEL.:0386
214 02 18 K‹L‹S-FLAfi ELEKTRON‹K-fiEH‹TLER PARKI KARfiISI NO:63/1-TEL.: 0348 814 55 28 KOCAEL‹-DORUK TEKN‹K H‹Z. -KARABAfi
MH. CENG‹Z TOPEL CD. MÜNECC‹M AR‹F SK. NO:6/A -TEL.:0262 331 11 66 KOCAEL‹-KARAMÜRSEL-KILINÇ ELEKTRON‹K-‹NÖNÜ CD.
M.YASEF SK. NO:10/M-TEL.:0262 452 55 55 KOCAEL‹-D‹LOVASI-SAMET ELEKTRON‹K-BA⁄DAT CAD NO: 42/2-TEL.:0262 754 79 86
KOCAEL‹-DARICA-KARDEfiLER ELEKTRON‹K-KAZIM KARABEK‹R MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL.:0262 656 27 88 KOCAEL‹-GEBZEYILDIRIM ELEKTRON‹K-H. HAL‹L MH. 1209 SK. NO:13/C-TEL.:0262 641 35 88KONYA-BEYfiEH‹R-SELV‹ SO⁄UTMA-HACI ARMA⁄AN MH.
ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.:0332 512 40 10 KONYA-SELÇUKLU-SAF‹R SO⁄UTMA-FER‹T PAfiA MH. GÜNEY SK. NO:3/F KULE S‹TE
C‹VARI-TEL.:0332 236 36 75 KONYA-ERKAM SO⁄UTMA-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBAfiKAN SK. NO:13/B-TEL.:0332 350 00
32 KONYA-ÖZCAN SO⁄UTMA VE ISITMA LTD fiT‹-N‹fiANTAfiIMH. HULUS‹ BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.:0332 236 33 37 KONYA-SELÇUKLUKONSEY SOGUTMA VE ISITMA-KÜÇÜK ‹HSAN‹YE MH. fiA‹R GUBAR‹ SK.B‹NSA S‹TES‹ ALTI NO : 15 TEL.:0332 321 21 22 KONYA-AKfiEH‹REROL ELEKTRON‹K-MEYDAN MAH. ÇOCUK PARKI KOD NO:38-TEL.:0332 812 61 12 KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKN‹K-‹HT‹YARETT‹N
MH.SIRÇALI MEDRESE CAD.‹BN‹B‹B‹ SK. NO:1/B-TEL.:0332-351 02 03 KONYA-SEYD‹fiEH‹R-TUNCER ELEKTRON‹K-KIBRIS CD. NO:26TEL.:0332 582 93 92 KONYA-DURMAZLAR ELEKTR‹K-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL.:0332 673 28 48 KONYA-ERE⁄L‹-ERDEM‹R
TEKN‹K-ÜÇ GÖZ MH. KIBRIS CD.EL‹T APT. NO:3 TEL.: 0332 713 02 53 KÜTAHYA-EL‹FO⁄LU ELEKTR‹K-FAT‹H SULTAN MEHMET BULVARI
DUAGÜR CAM‹‹ ALTI 43/B-TEL.:0274 226 32 80 MALATYA-YUVAM ELEKTRON‹K-‹ST‹KLAL MH. FUZUL‹ CD.‹MAMO⁄LU SK. NO:1-TEL.:0422
322 52 88 MALATYA-HAL‹M ELEKTRON‹K-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.:0422 321 86 08MAN‹SA-SOMA-GÜRMAK TEKN‹KKURTULUfi MH. ‹DMAN SK. NO:47/A-TEL.:0236 613 66 56 MAN‹SA-SAL‹HL‹-AYKAR SO⁄UTMA- BEfiEYLÜL MH. BELED‹YE CD. NO:TEL.:2430236 714 88 68 MAN‹SA-AY ELEKTRON‹K MAN‹SA fiB.-YARHASANLAR MAH. ESK‹ HASA⁄A 2306 SOK.NO: 18/A-TEL.:0236 237 30 62-63
MAN‹SA-BURCU ELEKTRON‹K-TUNCA MAH. KURTULUfi CAD. NO:54-TEL.:0236-234 57 42 MAN‹SA-TURGUTLU-EM‹N ELEKTRON‹KALTAY MH. SEV‹NÇ SK. NO:25-TEL.:0236 313 28 35 MAN‹SA-SARUHANLI-fiEN SO⁄UTMA-ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO: 21/B-TEL.:0236
357 12 00 MAN‹SA-KULA-ERDAL KARAHAN-TERMO D‹NAM‹K-CAM‹‹ CED‹T MH. 62 SK. NO:67-TEL.:0236 816 70 99 MARD‹N-M‹DYATSA⁄LAM ELEKTRON‹K-ESNAF SANATKARLAR KRED‹ KOOP. KARfiISI 2.CD.NO:56-TEL.:0482 462 33 90 MARD‹N-KIZILTEPE-‹BRAH‹MO⁄LU
ISITMA-fiANLIURFA CAD. ECE PASAJI NO:7-TEL.:0482 312 55 99 MARD‹N-DER‹K-UZAY ELEKTRON‹K-BELED‹YE MEYDANI NO:36TEL.:0482 251 34 35 MARD‹N-YEN‹fiEH‹R-MERKEZ TEKN‹K-KARAYOLLARI ARKASI BARIfi CAD GÜNAYDIN APT ALTI-TEL.:0482 212 83
06 MARD‹N-NUSAYB‹N-BÜDÜN ELEKTRON‹K-ZEYNEL AB‹D‹N MH. Ç‹LEK SK NO: 1/B-TEL.:0482 415 61 98 MU⁄LA-FETH‹YE-ANADOLU
TEKN‹K SERV‹S-ÖLÜDEN‹Z YOLU ÜZER‹ BAHA fiIKMAN CD.NO:157-TEL.:0252 611 39 12 MU⁄LA-M‹LAS-AFfi‹N YILDIRIM - TEKN‹K
SO⁄UTMA-HACI ‹LYAS MAH. PAZAR SOK.NO:14-TEL.:0252 512 14 45 MU⁄LA-YATA⁄AN-ASTEKN‹K ISITMA SO⁄UTMA SERV‹S‹-YEN‹ MH.
152. SK. NO:8-TEL.:0252 572 56 31 MU⁄LA-DALAMAN-ÖZKAN TEKN‹K SO⁄UTMA-MERKEZ MAHALLES‹ ATATÜRK CD.NO:56-TEL.:0252
- 53 -
YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹
692 25 25 MU⁄LA-ELBO ELEKTR‹K ELEKTRON‹K-ORHAN‹YE MH. HÜRR‹YET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84 MU⁄LA-DATÇA-MEL‹H
ELEKTRON‹K-‹SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 MU⁄LA-MARMAR‹S-‹LKSEL ELEKTRON‹K-YEN‹ YOL CD. N0:51/9TEL.:0252 412 62 60 MU⁄LA-URLA-STAR ELEKTRON‹K-‹N‹fiD‹B‹ CAD NO 1/C AKYAKA BELDES‹-TEL.:0252 243 40 42 MUfi-HAfi‹MO⁄LU
EK‹C‹ ELEKTRON‹K-HAfi‹MO⁄ULLARI EK‹C‹ ‹fi HANI BELED‹YE CD.NO:20/A-TEL.:0436 212 38 80 N‹⁄DE-HUZUR ELEKTR‹K-ILHANLI
MAH ÖZKUL MARKET KARSISI ÖZKILIÇ AP ALTI NO: 43-TEL.:0388 233 54 05 ORDU-TEK ISITMA SO⁄UTMA-SAKARYA MAH YENI KUMRU
CAD NO: 111-TEL.:0452 423 84 49 ORDU-HAZAR SO⁄UTMA-YEN‹ MAH. 26.SOK NO:17-TEL.:0452 214 04 49 ORDU-ÜNYE-STAR TEKN‹KKALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.:0452 324 82 51 ORDU-MERKEZ-M‹KRO ELEKTRON‹K-YEN‹ MH. 319 SK. NO:18 -TEL.: 0452
223 13 49 OSMAN‹YE-MODERN ELEKTRON‹K-ORTAOKUL CD. K‹fi‹O⁄LU ÇARfiISI NO:15-TEL.:0328 812 82 84 R‹ZE-ÇAYEL‹-ÖZER TEKN‹KMAKSUT ÖZER-EMNIYET MÜD.KARfiISI fiA‹RLER YOLU ÜZERI NO:3/2B-TEL.:0464 532 63 81 R‹ZE-CEVAH‹R ELEKTRON‹K-TOPHANE
MAH. ATATÜRK CAD. ‹fi PASAJI-TEL.:0464 213 16 17 SAKARYA-ADAPAZARI-ÇINAR ELEKTRON‹K-KÖMÜR PAZARI CAD. NO: 15 ATEL.:0264 271 39 12 SAMSUN-ÇARfiAMBA-ÖZKAN SO⁄UTMA-ORTA MH. TUNCAY KOCABAfi SK. NO:85-TEL.:0362 832 28 90 SAMSUNBAFRA-KARATAfi T‹CARET-KIZILIRMAK MH. F.ÇAKMAK SK. NO:18/A-TEL.: 0362 543 04 91 SAMSUN-GÜLTEK‹N SERV‹S-ATATÜRK
BULVARI NO.285-TEL.:0362 437 33 82 SAMSUN-DEN‹Z ELEKTRON‹K-KADIKÖY MH. OSMAN‹YE CD. NO: 68-TEL.:0362 432 44 80 S‹‹RTERYILMAZ ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET CAD. NO:25 ULUCAM‹ KARfiISI-TEL.:0484 224 03 92 S‹NOP-ADA EV ALETLER‹-CAM‹ KEB‹R MH.
TÜTÜNCÜ SK. NO: 16-TEL.:0368 260 12 64 S‹NOP-AYANCIK-YILKAY SO⁄UTMA-YALI MH. DR.AZM‹ HAMZAO⁄LU CD. NO:46-TEL.:0368
613 52 12 S‹NOP-BOYABAT-ÖZTÜRK BEYAZ EfiYA BAKIM SERV‹S-GÖKDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD.NO:24-TEL.:0368 315 61 21
S‹VAS-EKOL ELEKTRON‹K-H‹KMET IfiIK CD.NALBANTLAR BAfiI KAVfiA⁄I NO:1/D-TEL.:0346 223 44 96 fiANLIURFA-SURUÇ-IfiIK SO⁄UTMA
TEKN‹KERL‹⁄‹-D‹K‹L‹ MH. Z‹YARET CD. NO:10-TEL.:0414 612 17 25 fiANLIURFA-AKTAfi ELEKTRON‹K-ASFALT CD. N0.22/F-TEL.:0414
217 14 87 fiANLIURFA-B‹REC‹K-YARAfiIR SO⁄UTMA-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD KÖPRÜ ÇIKIfiI NO : 9-TEL.:0414 652 36 38 fiIRNAKS‹LOP‹-ABAY ELEKTRON‹K-2. CADDE S‹EMENS BAY‹‹ KARfiISI-TEL.:0486 518 50 99 fiIRNAK-ULUDERE-ÜRÜN ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET
CD. PTT YANI-TEL.:0486 351 28 22 TEK‹RDA⁄-HAYRABOLU-POYRAZ TEKN‹K-H‹SAR MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.:0282 315 55 48
TEK‹RDA⁄-SARAY-BATI TEKN‹K-YEN‹ MH. TAKS‹M CD. NO:9 TEL.:0282 768 69 34 TEK‹RDA⁄-MURATLI-AKAN ELEKTRON‹K-MURAD‹YE
MH. NAZIM SAV CD. NO:30/A-TEL.:0282 361 28 17 TEK‹RDA⁄-ÇORLU-FULL TEKN‹K-MUH‹TT‹N MH. F‹K‹R SK. NO:12/B-TEL.:0282 652
28 68 TEK‹RDA⁄-ARI ELEKTRON‹K-AYDO⁄DU MH. fiEH‹TLER CD. NO: 33/A-TEL.:0282 263 40 61 TEK‹RDA⁄-MALKARA-KER‹MO⁄ULLARI
T‹CARET-YEN‹MAHALLE GÜLDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.:0282 427 16 61 TEK‹RDA⁄-ÇERKEZKÖY-ÇA⁄RI ELEKTRON‹K-G.O. PAfiA MH.
SAYAR SK. KARDEfiLER APT. NO:5 -TEL.:0282 726 02 66 TOKAT-ERBAA-H‹DRO ELEKT‹R‹K-CUMHUR‹YET MH. GAZ‹ BULVARI NO:144TEL.:0356 715 56 01 TOKAT-C‹HAN ELEKTRON‹K-G.O.PAfiA BULVARI S‹VAS CAD. NO:290/A- TEL.:0356 214 00 74 TOKAT-TURHAL-GÜÇLÜ
SO⁄UTMA-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: 0356 276 39 66 TOKAT-CEM TEKN‹K SO⁄UTMA-SO⁄UKPINAR MH. GOP BULVARI 241/A
GÖKÇE PASAJI NO:14-TEL.:0356 212 37 57 TRABZON-ÇIRAK TEKN‹K-FAT‹H MH. AYASOFYA CD. NO: 57 MÜZE KARfiISI-TEL.:0462 229
66 44 TRABZON-AKÇAABAT-ATOM ELEKTR‹K-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 -TEL.:0462 228 12 58 TRABZON-YET-SAN ELEKTRON‹KFAT‹H MH. FAT‹H CD. COfiKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.:0462 223 15 04 TRABZON-ARAKLI-fiENGÜL TEKN‹K-BA⁄KUR ÇARfiISI NO: 10 /
A-TEL.:0462 721 74 11 UfiAK-MERKEZ-KOÇ SO⁄UTMA- ‹fiL‹CE MH. ADAfi SK. NO:29/E -TEL.:0284 513 89 66 VAN-ERC‹fi-ÖZKANAT
TAM‹RAT-EMN‹YET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.:0432 351 95 40 VAN-EB‹NÇ TEKN‹K-SIHKE CAD ATEfi SOK. NO 10-TEL.:0432 214 31
37 VAN-BURHAN AYDIN - ÖZ USTA TAM‹RAT-KÜLTÜR MERKEZ‹ C‹VARI DEM‹RC‹LER 1. SK. NO:1/C-TEL.:0432 216 34 58 YALOVAALTINOVA-DO⁄AN TEKN‹K SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH.MERKEZ DURAK KARfiISI NO:29A-TEL.:0226 461 26 21 YALOVA-TINAZTEPE
ELEKTR‹K-‹STANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.:0226 812 01 60 YOZGAT-AKDA⁄MADEN‹-AYDIN SO⁄UTMA-AHISHAVI MH. 2. HANLAR
SK. NO :10-TEL.:0354 314 64 12 YOZGAT-ÖNDER ELEKTRON‹K-UN PAZARI NO:14-TEL.:0354 212 79 67 YOZGAT-SORGUN-KARDEfiLER
ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET CD. NO:29 1/C-TEL.:0354 415 45 79 ZONGULDAK-KRD ERE⁄L‹-UZMAN ELEKTRON‹K-ERDEM‹R CAD NO:130TEL.:0372 316 31 28 ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRON‹K-PAP‹LA ‹fi HANI ZEM‹N KAT NO:9 SO⁄UKSU-TEL.:0372 251 67 31
- 54 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2. Mal›n bütün parçalar› dahil(kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›r›lmalar hariç) olmak üzere tamam› firmam›z›n
garantisi kapsam›ndad›r.
3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal›n tamir
süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar›zan›n servis istasyonuna servis istasyonunun olmamas›
durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii, acentas›,temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Mal›n ar›zas›n›n 15 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç›-üretici veya ithalatç›; mal›n
tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4. Mal›n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde,
iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yap›lacakt›r.
5. Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
-Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd›yla,bir y›l içerisinde; ayn›
ar›zan›n ikiden fazla tekrarlanmas› veya farkl› ar›zalar›n dörtten fazla meydan gelmesi veya belirlenen garanti süresi
içerisinde farkl› ar›zalar›n toplam›n›n alt›ndan fazla olması unsurlar›n›n yan›s›ra, bu ar›zalar›n maldan yararlanamamay›
sürekli k›lmas›,
-Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
-Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i,
ithalatç›s› veya imalatç› - üreticisinden birisine düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirine mümkün bulunmad›¤›n›n
belirlenmesi,durumlar›nda, tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oran›nda bedel indirimi
talep edebilir.
6. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti kapsam›
d›fl›ndad›r.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve Rekabetin
Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr
- 55 -
- SBS 4425 BASKÜL(Banyo Baskülü) -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No: 56532
Garanti Belge Onay Tarihi : 11/07/2008
‹MALATÇI / ‹THALATÇI F‹RMA
ГњnvanД±
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
Adresi
: Cihangir Mah. GГјvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
Tel.
: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49
Yetkili Kifli
:
ГњrГјnГјn Cinsi
MarkasД±
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti SГјresi
Azami Tamir SГјresi
KullanД±m Г–mrГј
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Yönetim Kurulu Baflkan›
BASKГњL(Banyo BaskГјlГј)
S‹NBO
Tüm Modeller ‹çin Geçerlidir.
SBS 4425
2 YД±ldД±r
30 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
ГњnvanД±
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Tebli¤ uyar›nca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü tarafından
izin verilmifltir.
- 56 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hatlar›m›z› da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
MERKEZ
TEKN‹K SERV‹S
(0212) 422 94 94
www.sinbo.com.tr
Dan›flma Hatlar›m›z›,
- Hafta içi her gün 08.30-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
TГјketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzu esaslar›na göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici ‹liflkileri Merkezi'ne baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Hizmet Fifli" almay› unutmay›n›z.
Alaca¤›n›z bu fifl, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
6. Cihaz›n›z ilk çal›flt›rmada çal›flm›yor veya ar›zal› ise, size en yak›n S‹NBO
Yetkili Servisine baflvurabilir veya S‹NBO Dan›flma Hatlar›ndan yard›m
alabilirsiniz.
- 57 -
- 58 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2010
- UYGUNLUK BEYANI / CE TГњV-SГњD Product Service GmbH
Zertifizierstelle Ridlerstrasse 65 80339
MГјnchen Germany
E8N 08 12 68757 001
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
63
Размер файла
6 235 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа