close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция для Sinbo SS-4033

код для вставкиСкачать
Инструкция для
Sinbo SS-4033
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
SS 4033 TRAfi MAK?NES?
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
HR
AR
De?erli M?flterimiz,
?r?n se?iminde S?NBO'yu tercih etti?iniz i?in teflekk?r ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan?m i?in cihaz? kullanmadan ?nce bu k?lavuzu ?zellikle g?venlik
talimatlar?na dikkat ederek okuman?z? ve devaml? suretle saklaman?z? tavsiye ederiz.
Sayg?lar?m?zla,
Sinbo K???k Ev Aletleri
SINBO SS 4033 TRAfi MAK?NES?
KULLANMA KILAVUZU
?ZELL?KLER
1. S?per ince g?vde
2. Ultra p?r?zs?z y?zey
3. Daha iyi bir t?rafl deneyimi i?in s?per ince net folyosu
4. Paslanmaz ?elik b??aklar
5. Esnek On/Off d??mesi
6. 8 saat flarj s?resi
7. Gerilim: AC230V, 50Hz, 2W
D?KKAT!!
?r?n?n ?zerinde bulunan iflaretlemelerde veya ?r?nle verilen di?er bas?l? d?k?manlarda
beyan edilen de?erler, ilgili standartlara g?re laboratuar ortam?nda elde edilen
de?erlerdir.Bu de?erler, ?r?n?n kullan?m ve ortam flartlar?na g?re de?iflebilir.
Cihazla oynamamalar?n? g?venceye almak i?in ?ocuklar g?zetim alt?nda tutulmal?d?r.
Bu ?r?n (?ocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin g?venli?inden sorumlu olan kifliler taraf?ndan bu ?r?n? kullanmak
i?in gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullan?m?na uygun de?ildir.
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-1 -
UYARILAR
? Bak?m, Onar?m ve Kullan?mda Uyulmas? Gereken Kurallar
L?tfen T?rafl Makinesini kullanmaya bafllamadan ?nce b?t?n talimatlar? okuyun.
Bu paket i?erisinde i?erilenler: T?rafl makinesi, hediye kutusu, flarj kablosu, temizleme
f?r?as?, kullanma k?lavuzu
Her bir kullan?mdan ?nce daima y?z?n?z? t?m?yle temizleyin. Bu temizleme t?rafl
makinesinin daha az kirlenmesini sa?lamakla beraber, daha iyi bir t?rafl performans? ve
daha ?ok hijyen temin edecektir.
1. T?rak makinenizi ilk defa veya uzunca bir s?re ara verdikten sonra kullanacaksan?z ,
l?tfen kullanmadan ?nce uygun bi?imde flarj edildi?inden emin olun.
2. Sadece ?retici taraf?ndan verilen flarj adapt?r?n? kullan?n.
3. T?rafl Makinenizi cihaz ?zerinde zararlara neden olacak su ile asla temizlemeyin.
4. Elektrik ?arpmas? tehlikesini azaltmak i?in flarj adapt?r?n? ?slak eller ile fiflten
?ekmeyin.
BU KULLANIM TAL?MATLARINI SAKLAYIN.
NASIL fiARJ ED?L?R
1. T?rafl makinenizin ?mr?n? destekleme i?in cihaz?n?z? pili
tamam?yla t?kendikten sonra flarj etmeniz fliddetle ?nerilir.
Aksi halde flarj etmeden ?nce cihaz?n?z?n flarj?n?n bitmesini
sa?lay?n (fiarj? boflaltmak i?in pil bitinceye kadar ?al?flt?r?n).
2. L?tfen t?rafl makinesini flarj etmeden ?nce g?? kayna??n?
kontrol edin. Standart gerilim AC230V, 50Hz, 2W d?r.
3. T?rafl makinesi 5-35?C s?cakl?k aral?klar? d?fl?nda flarj
edilmemelidir.
4. G?venlik amac?yla, flarj etmeden ?nce hem t?rafl makinesinin
hem de elektrik prizinin tamam?yla kuru oldu?undan emin olun.
5. On/Off d??mesini off konumuna getirin ve flarj adapt?r?n?
dikkatlice elektrik prizine tak?n. Elektrik prizine ba?land???nda
g?sterge ?fl??? flarj edilirken yanacakt?r.(?stenmeyen Zararlar?
engellemek i?in t?rafl makinesi flarj s?resi boyunca dik
pozisyonda tutulmal?d?r).
C?HAZIN KULLANIMI
? Ba?lant? veya Montaj?n Nas?l Yap?laca??n? G?sterir fiema ile Ba?lant? veya Montaj?n
Kimin Taraf?ndan Yap?laca??na (t?ketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
1. Kapa?? kald?r?n ve t?rafl makinesini ?al?flt?rmak i?in On/Off d??mesini yukar? do?ru
itin.
-2 -
2. Di?er elinizle cildinizi gerin ve t?rafl makinesini cildinize dik a?? ile olacak flekilde
tutun. Arzu edilen b?lgeyi yavafl?a t?rafl edin.
3. T?rafl olurken cildinize olabilecek zararlardan ka??nmak i?in makineye ?ok fazla
bask? uygulamad???n?zdan emin olun. ?r?n?m?z?n yeni t?rafl metoduna uyum sa?lamak
i?in biraz zaman gerekebilir.
4. T?rafl olma ifllemini bitirdikten sonra t?rafl makinesini kapat?n ve kapa??n? yerine tak?n.
DIfi FOLYO VE ?? BI?AKLAR NASIL DE??fiT?R?L?R
L?tfen sadece ?retici taraf?ndan ?retilen orijinal d?fl folyo ve i?
b??aklar? kullan?n.
1. D?fl folyoyu de?ifltirmeden ?nce On/Off d??mesini off konumuna
getirin.
2. D?fl folyo bafll???n? ??kar?n. Folyoyu ?,? noktas?nda parmaklar?n?zla
tutun(flekilde g?sterildi?i gibi) ve ?ekin. Folyoyu tamam?yla serbest
hale getirmek i?in ayn? ifllemi di?er tarafta da yap?n.
3. Yeni d?fl folyoyu takmak i?in , folyoyu hafif?e i?e do?ru b?k?n ve
(1) (2) ile paralel oluncaya kadar afla?? do?ru itin.
Uyar?! T?rafl Makinesini ASLA su ile temizlemeyin
4. ?? b??aklar? her iki elinizle (1) (2) de s?k?ca tutun ve b??aklar? yerinden
??karmak i?in yukar? do?ru ?ekin.
5. Yeni i?i b??aklar? iki elinizle tutun ve t?rafl makinesindeki yerine
oturuncaya kadar afla?? do?ru bast?r?n.
-3 -
BAS?T KONTROL ETME METODU
E?er ar?zal? olarak ?al?fl?yorsa t?rafl makinesini kullanmay? hemen durdurmal?s?n?z. Tamir
i?in g?ndermeden ?nce afla??daki tabloyu temel alarak basit kontroller yapabilirsiniz.
Ar?zan?n Tipi
K?r b??ak, zay?f d?nme, ?sa saklama ?mr?, g?sterge ?fl???n?n yanmamas?, flarj edilememesi
Kontrol edilecek par?a
?? b??aklarda ?ok fazla sakal kal?nt?s?n?n birikip birikmedi?ini kontrol edin.
On/Off d??mesinin kapal? olup olmad???n? kontrol edin.
D?zeltme Y?ntemi
Temizleme f?r?as? veya sprey kullanarak b??ak temizleyici ile d?zenli olarak temizleyin.
On/Off d??mesini kapat?n ve tekrar flarj etmeyi deneyin.
T?rafl makinesine makinesine bu kontrolleri yapt?ktan sonra , makineniz yine ?al?flm?yorsa
?retici servisi ile temasa ge?in. T?rafl makinesini kendi bafl?n?za tamir etmeyin.
?zel Hat?rlatma
Herhangi bir istenmeyen ?evre kirlili?ini ?nlemek i?in , t?rafl makinenizi imha etmeden
?nce pilini t?rafl makinesinden ??kar?p b?lgenizde resmi olarak g?revlendirilmifl bir yere
g?nderdi?inizden emin olun.
BAKIM VE TEM?ZL?K
? T?keticinin Kendi Yapabilece?i Bak?m, Onar?m veya ?r?n?n Temizli?ine ?liflkin Bilgiler
1. D?zenli bak?m t?rafl makinenizin iyi flartlarda kalmas?n? ve kesme
performans?n?n muhafaza edilmesini sa?lar.
2. Fifli ?ekin ve On/Off d??mesini off konumuna getirin. Kapa?? ??kar?n
ve d?fl folyo bafll???n? yerinden ??kar?n
3. Temizleme f?r?as? ile dikkatli bir bi?imde d?fl folyoyu , i? b??aklar? ve
makine g?vdesini temizleyin.
BAKIM
? Periyodik Bak?m Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bak?m?n Yap?laca?? Zaman
Aral?klar? ile Kimin Taraf?ndan Yap?lmas? Gerekti?ine ?liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak?m gerektirmez.
Her kullan?mdan sonra temizli?inin yap?lmas?nda fayda vard?r.
KULLANIM HATALARINA ?L?fiK?N B?LG?LER
Ar?za durumunda cihaz? kendiniz onarmaya kalk?flmay?n?z. Meydana gelebilecek ar?zalardan
firmam?z kesinlikle sorumlu de?ildir, ve cihaz?n?z garanti kapsam? d?fl?nda ifllem g?recektir.
-4 -
ENGLISH
SINBO SS 4033 SHAVER
INSTRUCTION MANUAL
SIMPLE CHECKING METHOD
You should immediately stop using the shaver if it is malfunctioning. Before sending out
for repairs, you can do a simple checking based on the following checking table:
Type of malfunction
Blunt blade, weak rotation, shorter shelf life
No Indicator light, unable to recharge
Part to examine
Check if there are too much of beard residues accumulated inside the inner blades
Check if the On/Off switch is turned off.
Handing method
Clean regularly by using a clearing brush or spray with blade cleaner
Turn off the On/Off switch and then try to recharge
After you have examined the shaver accordingly and it is still not operating properly,
please contact company for services. DO NOT repair the shaver by yourself.
Special Reminder
Please ensure you have removed the battery from the shaver body and discard it to an
officially assigned location before disposal of the shaver to avoid any unwanted pollution
to the environment. Unlock the back cover of the shaver body to remove the battery.
HOW TO REPLACE THE OUTER FOIL AND INNER BLADES
Please use only genuine outer foils and inner blades that are supplied
by the manufacture.
1. Turn the ON/Off switch off before replacing the outer foil.
2. Detach the outer foil hood. Hold on the foil with fingers at ?,? point
[indicated as in the diagram] and pull out. Repeat the same on opposite
side to completely release the foil.
3. To insert a new outer foil, slightly bend the foil inward and place
down until it is parallel with (1) (2)
-5 -
Caution! NEVER clean the shaver with water.
4. Hold firmly at both ends (1) (2) of the inner blades and pull upward
to detach the blades.
5. Hold both ends of the new inner blades and press downward until
it snaps into the shaver.
MAINTENANCE AND CLEANING
1. Regular clearing will keep the shaver in good condition and maintain
its cutting performance.
2. Unplug and turn the On/Off switch off. Remove the cover and detach
the outer foil hood.
3. Carefully clean the outer foil, inner blades and shaver body with a
cleaning brush.
IMPORTANT NOTICE
Please read all the instructions carefully before start using the shaver.
Items contained in this package: shaver, gift box, charging cord, cleaning brush, operating
instructions
Before each use, always clean your face thoroughly. This will give a better shaving
performance and is more hygiene while causing less contamination to the shaver.
1. Before first using the shaver or when it has not been used for a long time, please make
sure the shaver is charged properly before use.
2. Use only the charging adapter that is provided by the manufacturer.
3. Never clean the shaver with water that can cause damages to the appliance.
4. Do not unplug the charging adapter with wet hands to minimize risks of electric shock.
HOW TO RECHARGE
1. To promote the shelf life of the shaver, it is highly recommended
to recharge your appliance only after the battery is completely exhausted.
Otherwise you must discharge the appliance before your charge it.
(To discharge, turn the shaver on until its battery has run down.)
2. Please check the power supply before recharging the shaver. The
standard voltage is AC230V, 50Hz, 2W.
3. The shaver should not be recharged under temperature of 5-35?C.
4. For safety purpose, please make sure both the shaver and its power
socket are completely dry before recharging.
-6 -
5. Turn the On/Off switch off and securely attach the charging adapter into the socket.
Conned to power outlet. The indicator light will turn on when it is being recharged. (Take
note that the shaver should be placed upright when charging to avoid unwanted damages.)
HOW TO USE
1. Remove the cover and push the On/Off switch upward to turn on the shaver.
2. Stretch your skin with free hand and hold the shaver at a right angle to the skin. Gently
shave over the desired area.
3. When shaving, be sure not to apply too much pressure to avoid injuries to your skin.
You may require a little time to get used to the new shaving method of our product.
4. After you have finished shaving, turn off the shaver and replace the cover.
FEATURES
1. Super slim body
2. Ultra smooth surface
3. Ultra thin net foil for better shaving experience
4. Stainless steel blades
5. Flexible On/Off switch
6. 8 hours charging time
7. Voltage: AC230V, 50Hz, 2W
-7 -
FRAN?AIS
SINBO SS 4033 RASOIR ELECTRIQUE
MODE D?EMPLOI
M?THODE SIMPLE POUR CONTR?LER
Si le rasoir fonctionne d?fectueusement , vous devez l?arr?ter imm?diatement. Avant de
l?envoyer pour la r?paration , vous pouvez faire des contr?les simples en utilisant le
tableau ci dessous.
Type de la Panne
les lames ne coupent pas, la rotation faible, la dur?e de conservation courte, le voyant
lumineux ne s?allume pas, ne peut pas ?tre charg?
Pi?ce ? Contr?ler
V?rifiez s?il y a trop d?accumulation des restes de barbres dans les lames internes.
Contr?lez si l?interrupteur On/Off est ? la mode Off.
M?thode de Correction
Nettoyer r?guli?rement avec le nettoyant de lame en utilisant la brossette de nettoyage
ou le spray. D?sactivez le bouton on/off et essayez de le recharger.
.Apr?s avoir effectu? ces contr?les, si la machine ne fonctionne toujours pas, contactez
le service du fabricant. Ne pas tenter de r?parer le rasoir vous ?m?mes.
Rappel Sp?cial :
Pour ?viter toute pollution de l?environnement ind?sirable, avant de d?truire le rasoir
assurez-vous que vous avez retir? la batterie du rasoir et vous l?avez envoy? ? une zone
charg?e officielement dans votre r?gion.
COMMENT REMPLACER LES LAMES INTERIEURES ET LE FOLIO
EXTERIEUR
Pri?re d?utiliser uniquement le folio exterieur et lames interieures
orijinaux produits par le fabricant.
1. Avant de changer le folio exterieur, tournez l?interrupteur On/Off
vers Off.
2. Retirez la t?te du folio exterieur. Tenez le folio avec vos doigts
au point ?,?
( comme le figure ) et retirez- le.Pour liberer
compl?tement le folio,faisez le m?me processus ? l?autre c?t?.
3. Pour installer le nouveau folio, pliez le l?g?rement vers l?interieur
et poussez vers le bas jusqu?au (1) et (2) soient parall?ls.
-8 -
Avertissement! Ne JAMA?S Nettoyer Le Rasoir avec l?Eau
4. Tenez fermement les lames interieures avec les deux mains ? (1)
(2) et retirez vers le haut afin de faire sortir de leurs places.
5. Tenez les lames nouvelles avec les deux mains et appuyez jusqu??
ce qu?il s?enclenche au rasoir.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
1. Un entretien r?gulier permet de garder votre rasoir en bon ?tat et
la performence de coupe.
2. D?branchez la fiche et tournez l?interrupteur vers OFF.Tirez le
couvercle et retirez la t?te du folio.
3. Nettoyez attentivement le folio exterieur, les lames interieures et
le corps du machine avec la brossette de nettoyage.
REMARQUE IMPORTANT
Pri?re de lire toutes les consignes avant de le mettre en marche. Le paquet contient :
le rasoir, coffret cadeau, adaptateur de charge, brossette de nettoyage, mode d?emploi
Avant de chaque utilisation, nettoyez compl?tement votre visage. Ce nettoyage fournit
moins de pollution du rasoir et aussi une meilleur performance de rasage et plus
d?hygi?ne.
1. Si vous utilisez votre rasoir pour la premi?re fois ou apr?s une pause pendant une
longue p?riode, s?il vous plait assurez vous qu?il a ?t? charg? d?une fa?on appropri?.
2. Utilisez uniquement l?adaptateur de charge fournit par le fabricant.
3. Ne nettoyez jamais le rasoir avec l?eau qui va causer les dommages sur l?appareil.
4. Pour r?duire le risque de choc ?lectrique, ne d?branchez pas l?adaptateur de charge
avec les mains mouill?es.
COMMENT CHARGER
1. Pour soutenir la dur?e d?utilisation du rasoir, il est fortement
recommand? de charger l?appareil apr?s que la batterie est d?charg?e
enti?rement. Sinon assurez de finir le charge de l?appareil avant de
le recharger ? nouveau.( Pour d?charger, faisez fonctionner l?appareil
jusqu?? la batterie soit termin?e.) Pri?re de v?rifier la source
d?alimentation avant de charger le rasoir. La tension standarte est
230V, 50Hz, 2W.
2. Le rasoir ne doit pas ?tre charg? en dehors de la temp?rature de
5-35?C
3. Pour des raisons de s?curit? , assurez vous que le rasoir et la prise
-9 -
?lectrique sont compl?tement s?ches avant de charger
4. Tournez l?interrupteur On/Off vers Off et brancez attentivement l?adaptateur de charge.
Le voyant lumineux va s?allumer pendant le charge lorsqu?il est connect? ? une prise
?lectrique.(Pour ?viter les endommages involontaires , le rasoir doit ?tre positionn?
verticalement pendant la p?riode de charge)
COMMENT UTILISER LE RASOIR
1. Enlevez le couvercle et poussez l?interrupteur On/Off vers le haut pour mettre le rasoir
en marche.
2. Tendez votre peau avec l?autre main et tenez le rasoir sur votre peau ? un angle droit.
Rasez doucement la zone d?sir?e.
3. Pour ?viter d?endommager votre peau pendant le rasage ,assurez vous que vous
n?appuyez pas trop fort sur la machine.Il peut prendre un certain temps pour s?adapter
? la nouvelle m?thode de rasage de notre produit.
4. Apr?s avoir fini le rasage, fermez le rasoir et remplacez le couvercle ? sa place.
CARACTERISTIQUES :
1. Corps super fin
2. Surface ultra-lisse
3. Folio super fin pour une meilleure exp?rience de rasage
4. Lames en acier non inox
5. Interrupteur Marche /Arr?t Flexible
6. Dur?e de la charge : 8 heures
7. Tension 230V, 50Hz, 2W
- 10 -
NEDERLANDS
SINBO SS 4033 SCHEER APPARAAT
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
MAKKELIJKE CONTROLE METHODE
Als het apparaat niet goed werkt. Moet u het gebruik onmiddellijk staken. Voordat u het
apparaat voor reparatie opstuurt kunt u aan de hand van de onderstaande schema zelf
een makkelijke controle uitvoeren.
Type mankement
Botte mesjes, zwakke wenteling, warmte houdbaarheid, geen licht bij de indicator lampje,
niet opladen.
Te controleren onderdelen.
U moet de mesjes controleren om te kijken of er niet te veel haren inzitten. On/Off knopje
controleren.
Herstel wijze
Het apparaat schoonmaken dmv het borsteltje of door gebruik van spray. On/Off knop
gebruiken om het apparaat uit te zetten en opnieuw proberen op te laden.
Na het bovenstaande controle uitgevoerd te hebben en bij het blijven van het mankement
contact opnemen met de producent. U mag zelf geen reparaties uitvoeren.
Belangrijke waarschuwingen
Om milieuschade te voorkomen dient u voor het weggooien van het apparaat altijd de
batterij er uit te halen. Neem contact met uw lokale vuilophaaldienst over mogelijke
inleveradressen.
HOE DE MESSEN EN/OF BUITENFOLIE TE VERVANGEN
A.u.b. alleen originele onderdelen aanschaffen die door de producent
goedgekeurd zijn.
1. Voordat u met het vervangen van de buitenfolie aan de slag gaat
moet u er zeker van zijn dat het apparaat op de OFF-stand staat.
2. Bu?tenfolie kap loshalen. Met de vinger ?,? puntje vast houden.(zoals
in het afbeelding) en trekken. Om volledig los te kunnen halen u moet
aan de andere kant ook hetzelfde doen.
3. Om een nieuwe folio in te zetten moet u deze een klein beetje naar
binnen buigen (1) (2) tot deze parallel staan.
- 11 -
Waarschuwingen: Scheerapparaat mag niet met water
schoongemaakt worden.
4. De binnen messen met twee handen vast pakken (1) (2) naar boven
trekken.
5. Nieuwe binnen mesjes met twee handen pakken en door drukken
tot deze op de hiervoor bestemde plaats zitten
ONDERHOUD EN SCHOONMAAK
1. Door goed onderhoud kunt u betere resultaat behalen.
2. Stekker uit het stopcontact halen On/Off knopje op ?Off? zetten.
Dopje loshalen vervolgens het buiten folie kapje verwijderen.
3. Voorzichtig met de schoonmaak borstel buitenfolie, binnen mesjes
en romp schoon maken.
BELANGRIJKE NOTITIE
A.u.b. voordat u apparaat gaat gebruiken gebruiksaanwijzingen goed doorlezen.
Inhoud van dit pakket: scheerapparaat, cadeau doos, adapter, schoonmaakborstel en
gebruiksaanwijzingen.
Elke keer voordat u het apparaat gaat gebruiken moet u uw gezicht goed schoonmaken.
Dit zal er voor zorgen dat het apparaat minder snel vies wordt en komt het scheerresultaat
ten goede.
1. Om de levensduur van uw batterij te vergroten dient u niet op te laten voordat deze
leeg is. Indien u de batterij wilt oplaten zorg er eerst dmv het apparaat aan te laten dat
de batterij leeg raakt..
2. Allen opladen met de bij geleverde adapter.
3. Apparaat mag nooit met water of met een andere vloeibare middelen schoongemaakt
worden.
4. Om te voorkomen dat er elektriciteitsgevaar optreed mag u de adapter niet met natte
handen uit het stopcontact halen.
HOE KUNT U OPLADEN
1. Om de levensduur van uw batterij te vergroten dient u niet op te
laten voordat deze leeg is. Indien u de batterij wilt oplaten zorg er eerst
dmv het apparaat aan te laten dat de batterij leeg raakt..
2. Voordat u het apparaat oplaad moet u eerst de stroom controleren.
Het moet standaard stroom AC230V, 50Hz, 2W zijn.
3. Apparaat mag niet opgeladen worden bij een temperatuur welk
buiten de 5 tot 35 graden valt.
- 12 -
4. Voor uw veiligheid wordt het u aangeraden om voordat u het apparaat gaat opladen
zowel de adapter als het stopcontact te controleren op vochtigheid.
5. On/Off knopje op ?Off? zetten de adapter in het stopcontact in stoppen. Gedurende het
opladen zal het lampje blijven branden. Gedurende het opladen moet het apparaat
verticaal staan.
HOE TE GEBRUIKEN.
1. Kapje openen On/Off knopje naar boven duwen.
2. Met uw andere hand uw gezicht gestrekt houden. Gewenste plek langzaam scheren.
3. Om verwondingen te voorkomen hoort u tijdens het scheren geen extra kracht op het
apparaat zetten. Het kan voorkomen dat u tijd nodig heeft om aan dit apparaat te wennen.
4. Als u klaar bent met het scheren dan moet u apparaat uitzetten en het kapje
terugplaatsen.
SPECIFICATIE
1. Super dunne romp
2. Ultra gladheid
3. Voor het beste scheer resultaat super dunne folie
4. Roestvrij stalen messen
5. Flexibel On/Off knop
6. 8 uur gebruikstijd
7. AC230V, 50Hz, 2W
- 13 -
DEUTSCH
SINBO SS 4033 RASIERER
BENUTZERHANDBUCH
EINFACHE KONTROLLE-METHODE
Falls der Rasierer fehlerhaft betreibt, dann m?ssen Sie sofort aufh?ren das Ger?t zu
benutzen. Bevor f?r Reparatur abschicken, k?nnen Sie einfache Kontrolle beim Anwenden
der folgenden Tabelle ausf?hren.
Fehler-Typ
Stumpfe Klinge, schwache Drehung, kurze Aufbewahrungszeit, nicht leuchten der
Anzeigeleuchte, Aufladung nicht m?glich
Teile zum Kontrollieren
?berpr?fen Sie ob zu viel ?berreste von Bart an den inneren Klingen zusammengestaut
sind. Pr?fen Sie ob die Ein/aus-Taste ist deaktiviert ist.
Fehlerkorrektur-Verfahren
Reinigen Sie regelm??ig mit der Reinigungsb?rste und Spray. Schalten Sie die Ein/ausTaste aus, und versuchen Sie, erneut aufzuladen.
Falls Ihr Geraet immer noch nicht funktioniert, nachdem Sie diese Kontrolle auf dem
Rasierer ausgef?hrt haben, dann wenden Sie sich an den Hersteller-Dienst. Reparieren
Sie Ihren Rasierer nicht selbst.
Besondere Erinnerung
Um irgendeine unbeabsichtigte Umweltverschmutzung zu vermeiden, vergewissern Sie
sich dass Sie die Batterie aus dem Rasierer weggenommen und einer offiziellen
Batteriesammelstelle abgegeben haben.
WIE WERDEN DIE INNERE KLINGEN UND ?USSERE FOLIE
AUSGETAUSCHT
Bitte verwenden Sie nur die originellen innere Klingen und ?u?ere
Folien, die durch den Hersteller hergestellt sind.
1. Bevor Sie die ?u?ere Folie austauschen, setzen Sie die Ein/ausTaste auf AUS.
2. Entfernen Sie den ?u?ere Folienkopf. Halten Sie die Folie auf ","
Position mit Ihrer Finger (wie in der Abbildung gezeigt), und ziehen
Sie aus. Um die Folie vollst?ndig freizusetzen, machen Sie das gleiche
auf der anderen Seite auch.
3. F?r das Einsetzen der neuen ?u?eren Folie, biegen Sie leicht nach
innen und schieben Sie es nach unten bis (1) (2) parallel sind.
- 14 -
Warnung! Reinigen Sie den Rasierer NIE mit Wasser
4. Halten Sie die innere Klingen fest mit beiden H?nden (1) (2) und
ziehen Sie nach oben um die Klingen herauszunehmen.
5. Halten Sie die neue innere Klingen fest mit beiden H?nden und
Dr?cken Sie, bis beide Klammern in ihrer Position in dem Rasierer
einrasten.
PFLEGE UND REINIGUNG
1. Regelm??ige Pflege dient f?r optimale Rasierleistung und
Werterhaltung Ihres Rasierers.
2. Ziehen Sie den Stecker und stellen Sie die Ein/Aus-Taste auf die
?Aus?-Position. Entfernen Sie den Deckel und die ?u?ere Foliekopf.
3. Reinigen Sie die innere Klingen, ?u?ere Folie und K?rper des Ger?ts
sorgf?ltig mit der Reinigungsb?rste.
WICHTIGER HINWEIS
Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgf?ltig durch, bevor Sie dem Rasierer verwenden.
Lieferumfang: Rasierer, Geschenk-Box, Ladeger?t, Reinigungsb?rste, Benutzerhandbuch
Machen Sie Ihr Gesicht immer vollst?ndig sauber bevor jeder Verwendung. Diese
Sauberkeit dient nicht nur weniger Verschmutzung des f?r Rasierers aber auch zur
besserer Rasierleistung und mehr Hygiene.
1. Falls Sie Ihren Rasierer zum ersten mal oder nach einer langen Zeit wieder benutzen,
vergewissern Sie sich dass er vollst?ndig aufgeladen ist.
2. Verwenden Sie nur den vom Hersteller mitgelieferten Ladeger?t-Adapter.
3. Reinigen Sie Ihren Rasierer niemals mit Wasser, da dies das Ger?t besch?digen k?nnte.
4. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, ziehen Sie das Adapterkabel
nicht mit der nassen H?nden.
AUFLADUNG
1. Es ist dringend empfohlen dass Sie Ihren Rasierer nur wenn die
Batterie vollst?ndig leer ist um die Lebensdauer des Ger?ts zu
unterst?tzen. Andernfalls sorgen Sie daf?r, dass die Batterie vollst?ndig
leer ist (Treiben Sie das Ger?t bis die Batterie leer ist).
Sie die Stromquelle, bevor Sie den Rasierer aufladen. Normspannung
ist AC230V, 50 Hz, 2W.
Temperaturbereiche aufgeladen.
Sie sicher, dass beide der Rasierer und die Steckdose v?llig trocken
sind.
- 15 -
5. Bringen Sie die Ein/Aus-Taste auf ?Aus? und schlie?en Sie den Aufladungsadapter an
die Steckdose an. Beim Anschluss, die Ladeanzeige wird w?hrend der Aufladung
leuchten.(Um unerw?nschte Schaden zu vermeiden, der Rasierer sollte bei der Ladezeit
in einer aufrechten Position gehalten werden).
DEN RASIERER BENUTZEN
1. Entfernen Sie die Abdeckung und verschieben Sie die Ain/aus-Taste nach oben um
den Rasierer zu bet?tigen.
2. Mit der anderen Hand, strecken Sie Ihre Haut und bei rechten Winkel zu der Rasierer
zu halten. W?nschenswert Gebiet sanft rasieren.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie kein gro?e Druck auf das Gerat w?hrend der Rasur aus?ben
um jegliche Sch?den an Ihre Haut zu vermeiden. Es kann eine Weile dauern, bis sich
Ihre Haut an die neue Rasur-Methode unseres Produkts gew?hnt hat..
4. Nachdem Sie mit dem Rasieren fertig sind, schalten Sie den Rasierer aus und ersetzen
Sie die Abdeckung.
EIGENSCHAFTEN
1. Super schlank K?rper
2. Ultra glatte Oberfl?che
3. Super d?nne Klarfolie f?r bessere Rasiererfahrung
4. Klingen aus rostfreiem Stahl
5. Flexibel Ein-/Aus-Taste
6. 8 Stunden Ladezeit
7. Spannung: AC230V, 50Hz, 2W
- 16 -
ESPANOL
SINBO SS 4033 MAQUINA PARA AFEITAR
MANUAL DE USO
METODO SIMPLE PARA CONTROL
Si funciona averiado tienen que parar la m?quina para afeitar. Ant?s de enviar para que
se repare pueden realizar controles simples de acuerdo con la tabla siguiente.
Tipo de Aver?a
Cortador embotado, giro peor, poca vida de conservaci?n, no ilumina la luz del indicador,
no se puede cargar
Parte para controlar
Controlar la acumulaci?n de mucha barba en los cortadores internos o no. Controlar si
el bot?n de On/Off es apagado ? no.
M?todo para correcci?n
Limpiar regularmente usando cepillo de limpieza o pulverizador con limpiador de
cortadores. Apagar el bot?n de On/Off e intentar a cargar de nuevo.
Despu?s realizar estos controles a la m?quina para afeitar, su m?quina todav?a no
funciona tener en contacto el servicio de fabricante. No reparar si mismo la m?quina
para afeitar..
Recordaci?n particular
Para evitar cualquiera poluci?n de aire no deseado, estar seguro que enviaron a un lugar
encargado oficialmente en su provincia quitando la bater?a de la m?quina para afeitar
ant?s de destruirlo.
C?MO SE CAMBIAN EL FOLIO EXTERNO Y LOS CORTADORES INTERNOS
Por favor usar solamente el folio externo y cortadores internos
originales.
1. Ant?s de cambiar el folio externo, poner el bot?n de On/Off en la
posici?n de Off.
2. Quitar la cabecera de folio externo. (Como se ense?a en la figura)
coger el folio con sus dedos en el punto ?,? y tirarlo. Para que sea
completamente libre el folio repetir el proceso en la otra parte.
3. Para meter el folio nuevo externo, doblarlo suavemente hacia
interior y empujar hacia abajo hasta que sea paralelo con (1) (2).
- 17 -
Aviso! NUNCA limpiar la m?quina para afeitar con agua.
4. Coger los cortadores con sus ambos manos muy bien en (1) (2) y
tirar hacia arriba para quitar los cortadores de su lugar.
5. Coger los nuevos cortadores internos con sus ambos manos y
presionar hacia abajo hasta que se colocan en su lugar sobre la m?quina
de afeitar.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
1. Mantenimiento regular asegura que se quede su m?quina de afeitar
en condiciones buenas y conserve el complimiento de corte.
2. Desencufar y apagar el bot?n de On/Off poni?ndolo en la posici?n
de off. Quitar la tapa y quitar la cabecera del folio externo de su lugar
3. Limpiar cuidosamente con el cepillo de limpieza el folio externo,
los cortadores internos y el cuerpo de la m?quina.
NOTA IMPORTANTE
Por favor leer todas las instrucciones ant?s de iniciar a usar la m?quina de afeitar.
Incluso en este paquete: la m?quina de afeitar, caja de regalo, adaptador de carga, cepillo
de limpieza, manual de uso
Ant?s de cada uso siempre limpiar su cara completamente. Esta limpieza asegura que
se ensucie la m?quina de afeitar m?s poco y asi mismo garantizar? m?s higiene y mejor
cumplimiento de afeitar
1. Si usted usar? despu?s de mucho tiempo su m?quina de afeitar, por favor estar seguro
que es cargado apropriado ant?s del uso.
2. Solamente usar el adaptador adquirido por el fabricante.
3. Nunca limpiar con agua su m?quina de afeitar que causar? da?o sobre el aparato.
4. Para disminuir el peligro de calambre no desencufar el adaptador de carga con manos
mojados.
C?MO SE CARGA
1. Se recomienda que se carga despu?s de ser consumido
completamente la bater?a para soportar la vida de su m?quina de
afeitar. En caso contrario ant?s de cargarlo descargar su aparato
(funcionarlo hasta que se descargue la bater?a)
2. Por favor controlar la fuente de energ?a ant?s de cargar la m?quina
de afeitar) Tensi?n Est?ndar es AC230V, 50Hz, 2W.
3. La m?quina de afeitar no debe cargarse fuera entre las temperaturas
5-35?C
- 18 -
4. Por motivo de seguridad, estar seguro que sean secos tanto la m?quina de afeitar
como el enchufe.
5. Poner el bot?n de On/Off en la posici?n off y enchufar cuidosamente el adaptador de
carga. La luz de indicador se iluminar? cuando conectado con la electricidad. (S edebe
quedarse en posici?n vertical la m?quina de afeitar durante el plazo de carga para evitar
los da?os no deseados)
C?MO SE USA
1. Abrir la tapa y empujar hacia arriba el bot?n de On/Off para funcionar la m?quina de
afeitar.
2. Con el otro mano suyo tender su piel y hacer tener en contacto la m?quina de afeitar
en ?ngulo recto con su piel. Afeitar la zona deseado suavemente.
3. Para evitar los da?os ocurridos en su piel durante est? afeitando estar seguro que no
presiona mucho la m?quina. Se puede necesitar un tiempo para que se adapte nuestro
producto al m?todo nuevo de afeitar.
4. Despu?s de completar el proceso de afeitar apagar la m?quin a de afeitar y meter la
tapa en su lugar..
CARACTER?STICAS
1. Cuerpo muy fino
2. Superficie ultra liso
3. Folio neto muy fino para la experiencia mejor de afeitar
4. Cortadores de acero inoxidables
5. Bot?n flexible de On/Off
6. Plazo de carga por 8 horas
7. Tensi?n: AC230V, 50Hz, 2W
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
No: 1-4033-05122011
- 23 -
- 24 -
- 25 -
- 26 -
- 27 -
1-4033-05122011
- 28 -
- 29 -
HRVATSKI
SINBO SS 4033 APARAT ZA BRIJANJE
UPUTSTVO ZA UPORABU
JEDNOSTAVNA METODA KONTROLE
Ako va?s brija?
c neuredno radi odmah prekinite njegovu uporabu. Prije odno?senja brija?
ca
na pregled i popravku obavite sljede?
cu osnovnu kontrolu.
Vrsta kvara
No?
z je tup, slabo rotiranje, rok trajanja, svjetle?
ci indikator se ne pali, ne mo?ze se napuniti.
Dijelovi koje treba prekontrolisati
Provjerite da li se u unutarnjim o?
stricama nakupilo puno dla?
cica od brade. Provjerite da
li je gumb on /off isklju?
cen ili ne.
Metoda popravke
Uporabom c?etkice za c?i?sc?enje ili spreja redovno c?istite o?strice brija?ca. Isklju?
cite gumb
On/Off i poku?
sajte ponovno napuniti aparat.
Ako va?s brija?
c i nakon ovih kontrola ne radi kontaktirajte ovla?steni servisni centar. Ne
poku?
savajte sami popraviti va?
s brija?c.
Poseban Podsjetnik
Za izbjegavanje bilo kakvog ne?zeljenog zagad?enja okoli?sa prije zbrinjavanja dotrajalog
aparata za brijanje izvadite baterije iz njega i predajte ih zvani?
cnoj slu?zbi koja je ovla?
stena
za to.
? TRICA
ZAMJENA VANJSKE FOLIJE I UNUTARNJIH OS
Molimo vas da rabite samo originalnu vanjsku foliju i unutarnje o?
strice
koje preporu?
cuje proizvod?a?
c.
On/Off podesite u poziciju off.
2. Izvadite glavu vanjske folije. Foliju uhvatite prstima na mjestu ?,?
(kao s?to je prikazano na slici) i povucite. Za potpuno oslobad?anje folije
isti proces uradite i na drugoj strani.
3. Za postavljanje nove vanjske folije, foliju lagano savijte ka unutra
gurajte ka dole sve dok (1) i (2) ne budu paralelni.
- 30 -
i
?TO ne perite vodom!
Upozorenje! Aparat za brijanje NIPOS
4. Unutarnje o?
strice c?vrsto uhvatite objema rukama (1) (2) i povucite
ka gore kako biste ih izvadili s mjesta.
5. Nove unutarnje o?
strice uzmite objema rukama i gurnite ka dole sve
dok se ne uklope u aparat za brijanje.
? IS
?C
? ENJE I ODRZ
?AVANJE
C
1. Redovno odr?
zavanje aparata za brijanje omogu?
cava njegovo dugo
kori?stenje i o?
cuvanje dobre performance brijanja.
2. Izvucite utika?
c i gumb On/Off podesite u poziciju off .Podignite poklopac
i i izvadite vanjsku foliju.
3. Uz pomo?
c c?etkice za c?i?
sc?enje pa?
zljivo o?
cistite vanjsku foliju, unutarnje
o?
strice i ku?
ci?ste aparata.
BITNA NAPOMENA
Molimo vas da prije po?
cetka uporabe Aparata za brijanje pro?
citate sve upute za uporabu.
U sadr?
zaju ovog paketa nalaze se: Aparat za brijanje, poklon kutija, adapter za punjenje,
c?etkica za c?i?sc?enje i priru?
cnik za uporabu.
Prije svake uporabe uvijek o?
cistite cijelu povr?
sinu. To c?e omogu?
citi manje prljanje aparata
za brijanje, pove?
cati performancu brijanja i obezbjediti mnogo ve?cu higijenu.
1. Ako aparat za brijanje koristite prvi put ili nakon du?ze pauze molimo vas da prije
po?
cetka uporabe provjerite da li je aparat dovoljno napunjen.
2. Koristite samo adapter za punjenje koji je prilo?zen sa aparatom.
3. Aparat za brijanje nipo?
sto ne perite vodom jer to mo?
ze o?stetiti aparat.
4. Za smanjenje rizika od strujnog udara adapter za punjenje ne izvla?cite iz uti?
cnice
mokrom rukom.
KAKO SE PUNI
1. Da biste produ?zili vijek trajanja va?
seg aparata za brijanje strogo vam
preporu?
cujemo da punjenje vr?
site nakon s?to se baterija potpuno isprazni.
U suprotnom prije punjenja omogu?
cite da se baterija potpuno isprazni.
(za potpuno pra?znjenje baterije uklju?
cite aparat da radi sve dok se
baterija ne istro?
si).
za brijanje provjerite izvor napajanja. Standarni napon je AC230V, 50Hz,
2W.
3. Aparat za brijanje punite samo na temperaturi izmed?u 5-35?C.
4. Zbog sigurnosti prije po?
cetka punjenja uvjerite se da su i aparat za
- 31 -
brijanje i uti?
cnica u suhom stanju..
5. Gumb On/Off podesite u poziciju off i adapter za punjenje pa?
zljivo umetnite u eletri?
cnu
uti?
cnicu. Kada je adapter za punjenje spojen na uti?
cnicu svjetle?
ci indikator c?e svijetliti s?to
zna?
ci da se aparat puni. (za izbjegavanje ne?zeljenih ?steta tijekom punjenja aparat za
brijanje dr?
zite u uspravnom polo?zaju).
RUKOVANJE
1. Podignite poklopac i za pokretanje aparata za brijanje gumb On/Off gurnite ka gore.
2. Drugom rukom zategnite ko?zu i aparat za brijanje prinesite ko?zi pod pravim kutom.
Lagano po?
cnite sa brijanjem ?zeljene povr?
sine.
3.Tijekom brijanja ne vr?site veliki pritisak aparatom na ko?
zu jer to mo?ze o?stetiti va?su
ko?
zu. Potrebno je malo vremena da se naviknete na va?
s aparat za brijanje i novu metodu
brijanja.
4. Po zavr?
setku brijanja isklju?
cite aparat za brijanje i stavite poklopac.
KARAKTERISTIKE
1. Super tanko ku?
ci?
ste
2. Ultra glatka povr?
sina
3. Super tanka prozirna folija za mnogo bolje brijanje
4. O?
strice od nehrd?aju?
ceg c?elika
5. Fleksibilni gumb za uklju?
citi/isklju?
citi
6. 8 sati punjenja
7. Napon: AC230V, 50Hz, 2W
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- G A R A N T ? fi A R T L A R I 1) Garanti s?resi,mal?n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y?ld?r.
2) Mal?n b?t?n par?alar? dahil olmak ?zere tamam? Firmam?z?n garanti kapsam?ndad?r.
3) Mal?n garanti s?resi i?erisinde ar?zalanmas? durumunda, tamirde ge?en s?re garanti
s?resine eklenir. Mal?n tamir s?resi, 20 iflg?n?n? ge?emez. Bu s?re mala iliflkin ar?zan?n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas? durumunda, mal?n sat?c?s?, bayii,
acentesi, temsilcili?i, ithalat??s? veya imalat??s?-?reticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. T?keticinin ar?za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahh?tl? mektup
veya benzeri bir yolla yapmas? m?mk?nd?r. Ancak, uyuflmazl?k halinde ispat y?k?ml?l???
t?keticiye aittir. Mal?n ar?zas?n?n 10 ifl g?n? i?erisinde giderilememesi halinde, imalat???retici veya ithalat??; mal?n tamiri tamamlan?ncaya kadar, benzer ?zelliklere sahip baflka
bir mal? t?keticinin kullan?m?na tahsis etmek zorundad?r.
4) Mal?n garanti s?resi i?erisinde gerek malzeme ve ifl?ilik, gerekse montaj hatalar?ndan
dolay? ar?zalanmas? halinde, ifl?ilik masraf?, de?ifltirilen par?a bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt?nda hi?bir ?cret talep etmeksizin tamiri yap?lacakt?r.
5) T?keticinin onar?m hakk?n? kullanmas?na ra?men mal?n;
? T?keticiye teslim edildi?i tarihten itibaren, garanti s?resi i?inde kalmak kayd?yla, bir y?l
i?erisinde en az d?rt defa veya imalat??-?retici ve/veya ithalat?? taraf?ndan belirlenen
garanti s?resi i?erisinde alt? defa ar?zalanmas?n?n yan? s?ra, bu ar?zalar?n maldan
yararlanamamay? s?rekli k?lmas?,
? Tamiri i?in gereken azami s?resinin afl?lmas? ,
? Firman?n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas? halinde s?rayla
sat?c?s?, bayii, acentesi temsilcili?i ithalat??s? veya imalat??-?reticisinden birisinin
d?zenleyece?i raporla ar?zan?n tamirini m?mk?n bulunmad???n?n belirlenmesi, durumlar?nda
t?ketici mal?n ?cretsiz de?ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay?p oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6 ) Mal?n kullanma k?lavuzunda yer alan hususlara ayk?r? kullan?lmas?ndan kaynaklanan
ar?zalar garanti kapsam? d?fl?ndad?r.
7 ) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ??kabilecek sorunlar i?in G?mr?k ve Ticaret Bakanl???
T?keticinin Korunmas? ve Piyasa G?zetimi Genel M?d?rl????ne baflvurabilir.
?THALAT?I F?RMA
DE?MA ELEKTROMEKAN?K ?R?NLER ?NfiAAT SPOR MALZEMELER? ?MALAT SAN. VE T?C. A.fi.
Cihangir Mh. G?vercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avc?lar - ?stanbul - T?rkiye
Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 36 -
- SS 4033 TRAfi MAK?NES? -G A R A N T ? B E L G E S ? Garanti Belge No : 79340
SSHY Belge No : 25551
?THALAT?I F?RMA
?nvan?
Garanti Belge Onay Tarihi : 22/02/2010
SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010
Tel.
: DE?MA ELEKTROMEKAN?K ?R?NLER? ?Nfi. SPOR MALZ.
?MALAT SAN. ve T?C. A.fi.
: Cihangir Mah. G?vercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc?lar / ?STANBUL
: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49
Yetkili Kifli
:
?r?n?n Cinsi
Markas?
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti S?resi
Azami Tamir S?resi
Kullan?m ?mr?
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Y?netim Kurulu Baflkan?
TRAfi MAK?NES?
S?NBO
SS 4033
-
2 Y?ld?r
20 ?fl G?n?
Bakanl?k?a belirlenen ve ilan edilen kullan?m ?mr? 7 y?ld?r.
(?r?n?n fonksiyonlar?n? yerine getirebilmesi i?in gereken yedek par?a temin s?resi)
SATICI F?RMA
?nvan?
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
?mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu b?l?m, ?r?n? sat?n ald???n?z Yetkili Sat?c? taraf?ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan?lmas?na; 4077 say?l? T?keticinin Korunmas? Hakk?nda Kanun ve bu Kanun?a dayan?larak y?r?rl??e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar?na Dair Y?netmelik uyar?nca, TC G?mr?k ve Ticaret Bakanl???, T?keticinin Korunmas? ve Piyasa G?zetimi Genel M?d?rl???
taraf?ndan izin verilmifltir.
- 37 -
M?fiTER? H?ZMETLER?
De?erli M?flterimiz,
En uygun fiyata en iyi ?r?n? vermenin yan? s?ra; en iyi hizmeti vermenin de
?nemli oldu?una inan?yoruz. Bu nedenle siz bilin?li t?keticilere daha yak?n
olabilmek i?in, internet adresimizdeki eriflim formlar?n?n yan? s?ra, t?ketici
dan?flma hatt?m?z? da hizmetinize a?m?fl durumday?z.
T?KET?C?
DANIfiMA HATTI
444 66 86
MERKEZ
TEKN?K SERV?S
(0212) 422 94 94
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21
T?ketici Dan?flma Hatt?m?z?,
- Hafta i?i her g?n 08.00-18.00 saatleri aras?nda arayabilir; istek, ?neri ve
flikayetlerinizi firmam?za iletebilirsiniz.
T?keticinin Dikkatine:
?r?nlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek i?in afla??daki ?nerilere
uyman?z? rica ederiz:
1. ?r?n? ald???n?zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat?c?n?za onaylatt?r?n?z.
2. ?r?n? kullanma k?lavuzunda belirtilen hususlara g?re kullan?n?z.
3. ?r?n?n?zle ilgili hizmet talebiniz oldu?unda yukar?daki telefon
numaralar?ndan, T?ketici Dan?flma Hatt?na baflvurunuz.
4. ?r?n? promosyon arac?l??? ile edinmiflseniz, ?r?ne ait garanti belgesini en
yak?n yetkili servisimize giderek onaylatt?r?n?z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti?inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay?
unutmay?n?z. Alaca??n?z bu Hizmet Fifli, ileride ?r?n?n?zde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa?layacakt?r.
KAPIDAN KAPIYA
7 G?NDE
TESL?MAT
GARANT?S?
?CRETS?Z
S E R V ? S
(*)
Kap?dan Kap?ya ?cretsiz Servis Kampanyam?z d?hilinde Yurti?i Kargo Firmas? ile iflbirli?i i?erindeyiz. T?keticimiz
taraf?ndan sat?n al?nan ?r?n?n fiyat? ne olursa olsun, T?keticimiz ?r?n ile ilgili garanti kapsam?na giren herhangi
bir problem yaflad???nda, 444 66 86 numaral? T?ketici Dan?flma Hatt?m?z? aramas? ve kay?t b?rakmas? yeterlidir.
Bu s?re?ten sonra T?keticimizin ?r?n? ?cretsiz olarak Yurti?i Kargo taraf?ndan T?keticimizin bulundu?u adresten
al?n?p, 7* ifl g?n? i?erisinde ?r?n ?al?fl?r bir vaziyette, yine T?keticimize Yurti?i Kargo arac?l??? ile adresine teslim
edilmektedir. 7 ifl g?n? i?erisinde sorunu ??z?lemeyen ?r?nler ise, yenisi ve/veya bir ?st modeli ile de?ifltirilmektedir.
T?m bu s?re?te T?keticilerimizden hi?bir ?cret talep edilmemektedir.
(*?r?n?n servis garanti s?resi, Yurti?i Kargo ?r?n? Sinbo Fabrikas??na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 38 -
- TEDAR?K?? F?RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
Made in P.R.C.
?mal Y?l? : 2012
- UYGUNLUK BEYANI / CE T?V Rheinland /CCIC(Ningbo) Co., Ltd.
8th Floor Yonggang Modern Building,188
Jinhua Road, Hi-Tech Park, Ningbo, China
S50217798
EEE Y?netmeli?ine uygundur.
Sinbo SS-4033
Описание
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Д т в
в
м
з
нии
Характеристики
з в
ии
Д т в
и
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
л т з з любым
д бным
б м
тзывы
ции и
ид и
Документ
Категория
Вокруг Света
Просмотров
41
Размер файла
3 721 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа