close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция Sinbo SJ-3137

код для вставкиСкачать
Инструкция
Sinbo SJ-3137
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
SJ 3137 KATI MEYVE SIKACA?I
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
ES
RU
HR
AR
De?erli M?flterimiz,
?r?n se?iminde S?NBO'yu tercih etti?iniz i?in teflekk?r ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan?m i?in cihaz? kullanmadan ?nce bu k?lavuzu ?zellikle g?venlik
talimatlar?na dikkat ederek okuman?z? ve devaml? suretle saklaman?z? tavsiye ederiz.
Sayg?lar?m?zla,
Sinbo K???k Ev Aletleri
SINBO SJ 3137 KATI MEYVE SIKACA?I
KULLANIM TAL?MATI
Cihaz?n?zdan en iyi flekilde yararlanabilmek i?in cihaz? ilk defa kullanmaya bafllamadan
?nce bu kullan?m talimat?n? dikkatli bir flekilde okuyunuz. Bu talimat? cihaz?n ifllevlerine
iliflkin bilgileri hat?rlamak amac?yla bir baflvuru kayna?? olarak muhafaza etmenizi tavsiye
ederiz.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
Bu ?r?n (?ocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve
yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin g?venli?inden sorumlu olan kifliler taraf?ndan
bu ?r?n? kullanmak i?in gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullan?m?na uygun de?ildir.
-1 -
?NEML? UYARILAR
? Bak?m, Onar?m ve Kullan?mda Uyulmas? Gereken Kurallar
Elektrikli cihazlar? kullan?rken afla??daki temel g?venlik ?nlemlerini mutlaka g?z ?n?nde
bulundurman?z gerekmektedir:
1. Kullanmaya bafllamadan ?nce makineyi sabit ve d?zg?n bir tezgaha koyun. Yukar?da
anlat?lan flekilde ?al?flt?r?n.
2. Meyve suyu s?kmaya bafllamadan ?nce, meyve suyu s?zgeci ile ?ark?n yerlerine
kenetlendi?inden ve kesici s?zge? ile fleffaf kapak aras?nda sert temas olmad???ndan
emin olun. fieffaf kapa?? koyun, tutpa sap?n? kapak yuvas?na yerlefltirin ve sonra makineyi
?al?flt?r?n.
3. Kullan?lmadan ?nce motor, efl fazl? ?al?fl?r; biraz tuhaf bir koku ve k?v?lc?m olabilir ve
bu normaldir. Motor, bir s?re ?al?flt?ktan sonra, yukar?daki olgular kaybolacakt?r.
4. Meyve suyu s?karken, orta yatakta ve at?k kab?nda ?ok fazla meyve suyu ve at?k
olmad???ndan emin olun. E?er doluysa, l?tfen cihaz? kapatt?n, par?alar? temizleyin ve
sonra tekrar kullan?n.
5. Kullan?m s?ras?nda, kab?n kapa??n? a?may?n. Cihaz a??k konumdayken elinizi veya
herhangi bir teli besleme a?z?ndan i?eri sokmay?n; aksi halde, olduk?a zararl? kazalar
oluflabilir veya makine ar?zalanabilir.
6. Bu makinenin kullan?m ?mr?n? uzatmak i?in; motorun i?ine y?sek s?cakl?k koruyucu
ayg?t yerlefltirilmifltir. Motor uzun bir s?re ?al?fl?rsa veya afl?r? y?klenirse, uyar? s?cakl???n?n
?zerine ??karsa, cihaz?n g?c? otomatik olarak kesilecektir. Motor durduktan sonra cihaz?n
fiflini prizden ??kar?n, motorun so?umas?n? bekleyin (yaklafl?k 30dk) ve sonra yeniden
kullan?n.
7. Par?alar?n y?ksek s?cakl?kla ?al?flan dezenfekte kabinler ile veya buhar/kaynama yolu
ile dezenfekte edilmeleri yasakt?r.
8. Kullan?m s?ras?nda, l?tfen makinenin bafl?ndan ayr?lmay?n ve kesinlikle ?ocuklar?n bu
makineyi kullanmalar?na izin vermeyin.
9. Bu makine kar?flt?rma, do?rama veya ???tme konumlar?nda ?al?fl?rken; bofl ?al?flt?rmak
veya afl?r? y?kleme yapmak kesinlikle yasakt?r.
10. Kulland?ktan sonra, g?day? makinenin fiflini prizden ??karmadan d?flar? d?kmeyin.
11. Kesiciler, ?ok keskindir. Herhangi bir tehlikeyi ?nlemek i?in; kesicileri temizlemek
i?in l?tfen kesiciyi akan musluk suyunun alt?na koyun, ellerinizle y?kamay?n.
12. Bu makine, d?zenlenen ama?lar?ndan farkl? ama?larla kullan?lamaz.
13. G?? kablosu hasar g?rd???nde, herhangi bir tehlike oluflumunu ?nlemek i?in kablonun
de?iflimi, ?retici firma veya servis merkezi veya eflde?erinde personeller taraf?ndan
yap?lmal?d?r. Bir ar?za durumunda, makineyi kendiniz par?alar?na ay?rmay? denemeyin.
L?tfen bak?m merkezimizi veya sat?fl sonras? servis merkezimizi aray?n.
-2 -
C?HAZIN TANITIMI
1. ?tme ?ubu?u
2. fieffaf kapak
3. Meyve suyu s?zgeci
4. Orta halka
5. Tutma sap?
6. Posa kab?
7. Ana makine
8. Meyve suyu s?rahisi
TEKN?K ?ZELL?KLER
? K???k, basit ve fl?k tasar?m
? Elma, havu?, armut gibi meyvelerin suyunu kolayl?kla s?kar
? Temizleme ve de?ifltirme kolayl??? i?in benzersiz tasar?ml? s?k?lebilir par?alar.
? Kayma ?nleyici kau?uk ayaklar ve damlama ?nleyici musluk
? 1,5L posa haznesi ve 500ml meyve suyu kab?
? Paslanmaz ?elik g?vde
? Paslanmaz ?elik filtre sepeti
? Paslanmaz ?elik b??ak aksam?
? ?ki kademeli devir kontrol?
? 400W g?c?ndeki motoru koruyan afl?r? ?s?nma koruma sistemi ve g?venlik kilit tertibat?
? 230V~, 50Hz, 400W
TASARIM VE TEKN?K ?ZELL?KLERDE ?NCEDEN B?LD?R?M YAPILMAKSIZIN DE??fi?KL??E
G?D?LEB?L?R!
D?KKAT!!
?r?n?n ?zerinde bulunan iflaretlemelerde veya ?r?nle verilen di?er bas?l? d?k?manlarda
beyan edilen de?erler, ilgili standartlara g?re laboratuar ortam?nda elde edilen
de?erlerdir. Bu de?erler, ?r?n?n kullan?m ve ortam flartlar?na g?re de?iflebilir.
-3 -
C?HAZIN KULLANIMI
? Ba?lant? veya Montaj?n Nas?l Yap?laca??n? G?sterir fiema ile Ba?lant? veya Montaj?n
Kimin Taraf?ndan Yap?laca??na (t?ketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
C?HAZIN TANIMI
1. Genifl ?apl? bir meyve suyu s?kaca?? oldu?u i?in, elma ve armutlar? par?alara kesmeye
gerek kalmadan b?t?n olarak koyabilir, kolay ve h?zl? bir flekilde sular?n? s?kabilirsiniz.
2. Kombine yap?s? ile zarif, basit ve g?zel bir tasar?m? vard?r, kullanmas? ve temizlesi
kolayd?r.
3. Afl?r? ?s?nma korumas? ile y?ksek h?zda elektrikli motor, y?ksek etkinlik, zaman tasarrufu,
enerji tasarrufu, uzun ?m?rl? motor.
4. Kullan?m s?ras?nda emniyet ve g?venilirli?i sa?lamak i?in anahtarlamada emniyet kilidi
ayg?t? kullan?lm?flt?r.
KULLANIM ?NCES? UYARILAR
1. Bu makine, emniyet cihaz? ile d?zenlenmifltir; tutma sap?, kapa?a oturmad???nda veya
kesici yata?? s?k?flmad???nda motor ?al?flmayarak kullan?c? i?in emniyeti sa?lar.
2. Kat? meyve s?kaca??n?n par?alar?n? takarken veya ??kar?rken, kapa??n besleme a?z?n?n
?st taraf?n? elinizle bast?r?n ve sonra tutma sap?n? kapak yuvas?n?n i?ine veya d?fl?na
kayd?rmak i?in itin.
3. Meyve suyu s?zgecini ??karmak i?in; ?nce kapa?? ve posa kab?n? ??kar?n, sonra meyve
suyu s?kma a?z?n? elinizle tutarak orta halkay? 30 dereceye kadar ?evirin ve yukar? kald?r?n;
s?zge? otomatik olarak ?arktan ayr?lacakt?r.
4. Hasar? ?nlemek i?in, kullanmadan ?nce, g?? kayna??n?z?n cihaz?n anma voltaj?na uygun
olup olmad???n? kontrol edin.
5. Ayr?labilir t?m par?alar? temizleyin (?Bak?m ve Temizlik? b?l?m?ne bak?n?z).
6. Par?alar? takarken, l?tfen ?Ana Par?alar?n ?simleri ve Konumlar?? diyagram?n? dikkatle
izleyiniz.
7. L?tfen cihaz? kullanmaya bafllamadan ?nce ?Uyar?lar? b?l?m?n? dikkatle okuyunuz.
MEYVE SUYU SIKMA
1. Kullanmadan ?nce l?tfen, makinenin ?zerindeki anahtar butonunun kapal? konumda
oldu?undan emin olun. Bu flekilde, par?alar?n tak?lma iflleminin tamamlanmam?fl olmas?
durumunda makinenin ?al?flmaya bafllamas? engellenebilir ve b?ylece gereksiz yere
kiflilerin veya makinenin zarar g?rmesi ?nlenir.
2. Meyve suyu s?kmaya bafllamadan ?nce; meyve suyu s?zgecinin ve ?ark?n yerlerine
kenetlendi?inden ve kesici s?zge? ile fleffaf kapak aras?nda sert temas olmad???ndan
emin olun. fieffaf kapa?? koyun, tutpa sap?n? kapak yuvas?na yerlefltirin ve sonra makineyi
?al?flt?r?n.
3. Kullanmak i?in, par?alar? ?Ana Par?alar?n ?simleri ve Konumlar?? b?l?mdeki diyagrama
g?re tak?n. Fifli prize tak?n ve anahtar butona basarak cihaz? 5 saniye kadar bofl ?al?flt?r?n.
Haz?rlad???n?z meyve veya sebzeyi, meyve suyu s?kaca??n?n besleme a?z?na koyun, itme
-4 -
C?HAZIN KULLANIMI
?ubu?u ile eflit flekilde, sert ve yavafl?a bast?r?n; meyvenin veya sebzenin suyu s?k?lacakt?r;
orijinal, taze ve sa?l???n?z i?in iyi.
4. Not: G?day?, itme ?ubu?u ile iterken sarfedilen g??, eflit veya dolayl? flekilde olmal?d?r;
itme g?c? 1kg?dan fazla olmamal?d?r ve ani g?? uygulanmamal?d?r; aksi halde, meyve
suyu s?kma etkinli?i azalacakt?r.
KULLANIM S?RES?: Bu makine; 0 aflama / I aflama / II aflama buton anahtar?yla (0Durdurmak i?in, I-Zay?f, II-G??l?) tasarlanm?flt?r. Meyve suyu s?kmak i?in g??l? aflamay?
se?in. 1 dakika kulland?ktan sonra 1 dakika durdurun ve sonra tekrar kullan?n. Yukar?daki
ifllem 3 kere uyguland?ktan sonra, 15 dakika durdurun ve motor so?uyana kadar
?al?flt?rmay?n. Bu flekilde, makinenin servis ?mr? uzayacaj ve makine daha etkin ?al?flacakt?r.
KULLANIM HATALARINA ?L?fiK?N B?LG?LER
Cihaz?n?z?, beyan edilen voltaj ile ?al?flt?r?n?z.Bulundu?unuz yerin voltaj?n?n uygun olup
olmad???n? kontrol ediniz.
G?? kablosunun ar?zalanmas? durumunda tehlikelerin ?nlenmesi i?in kablo ?retici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf?ndan de?ifltirilmelidir. Ar?za durumunda cihaz?
kendiniz s?kmeye kalk?flmay?n?z, bak?m merkezimiz ya da sat?fl sonras? hizmet merkezimiz
ile ba?lant?ya ge?iniz.
Cihaz? kendiniz onarmaya kalk?flmay?n?z. Meydana gelebilecek ar?zalardan firmam?z
kesinlikle sorumlu de?ildir, ve cihaz?n?z garanti kapsam? d?fl?nda ifllem g?recektir.
TAfiIMA VE NAKL?YE ESNASINDA
? ?r?n? d?fl?rmeyiniz,
? Darbelere maruz kalmamas?n? sa?lay?n?z,
? S?k?flmamas?n?, ezilmemesini sa?lay?n?z,
? Ambalaj ?zerindeki iflaretlemelere uyunuz.
? Orjinal ambalaj?yla tafl?maya ?zen g?steriniz.
?EVRE VE ?NSAN SA?LI?I
?evre korumas?na siz de katk?da bulunabilirsiniz!
L?tfen yerel d?zenlemelere uymay? unutmay?n: ?al?flmayan
elektrikli cihazlar?, uygun elden ??karma merkezlerine g?t?r?n.
Kullan?m s?ras?nda insan ve ?evre sa?l???na tehlikeli veya zararl? olabilecek bir durum
s?z konusu de?ildir.
TEM?ZL?K VE BAKIM
? T?keticinin Kendi Yapabilece?i Bak?m, Onar?m veya ?r?n?n Temizli?ine ?liflkin Bilgiler
1. Bu makine, s?kl?kla kullan?laca??ndan motoru kuru ve temiz tutman?z gerekmektedir.
2. Uzun s?re kullanmayacaksan?z, motorun nemlenmesini ve k?flenmesini ?nlemek i?in
makineyi l?tfen kuru ve iyi havaland?r?lan bir yerde muhafaza edin.
3. Ana makineyi y?kamay?n. Temizlemek i?in; sadece tenmli bir bez ile silin. ?tme ?ubu?u,
orta yatak, at?k kab?, meyve suyu a??z kapa?? gibi di?er par?alar direk su ile y?kanabilir.
-5 -
BAKIM
? Periyodik Bak?m Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bak?m?n Yap?laca?? Zaman
Aral?klar? ile Kimin Taraf?ndan Yap?lmas? Gerekti?ine ?liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak?m gerektirmez.
Bu cihaz fazla bak?m gerektirmemektedir ve kullan?c? taraf?ndan onar?labilecek hi?bir
par?as? bulunmamaktad?r. Cihaz? kendiniz onarmaya kalk?flmay?n?z. Servis ifllemi yaln?zca
ehliyetli servis sorumlular? taraf?ndan ger?eklefltirilmelidir.
SATIfi SONRASI H?ZMETLER?
Bu cihaz kullan?c? taraf?ndan de?ifltirilebilen par?alara sahip de?ildir. ?nitenin ?al?flmamas?
durumunda flu ad?mlar? izleyin.
1. Talimatlar?n do?ru bi?imde izlendi?ini denetleyin.
2. Ana kayna??nda ifllevselli?ini denetleyin.
Cihaz h?l? ?al?flm?yorsa, sat?n ald???n?z yere geri g?t?r?n.
G?? kablosu hasar g?rm?flse, tehlikeleri ?nlemek i?in, cihaz ?reticisine iade edilmelidir.
Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN.
fiu talimatlar? izleyin:
1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.
?nitenin temiz oldu?undan emin olun.
2. T?m yaz?flmalarda, ad?n?z?, adresinizi ve ?r?n?n model numaras?n? belirtin.
3. ?ade etme nedeninizi belirtin.
4. Garanti kapsam?ndaysa, nereden, ne zaman al?nd???n? belirtin ve sat?n alma kan?t?n?
ekleyin (?rn. kasa fifli).
-6 -
ENGLISH
SINBO SJ 3137
JUICE EXTRACTOR
INSTRUCTION MANUAL
Please read all instructions carefully before using
PARTS NAME
1. Pushing bar
2.Transparent cover
3. Juicing net
4. Middle ring
5. Handle
6. Residue barrel
7. Main machine
8. Juicer jug
? Mini, simplicity and rich in streamline design
? Available for juicing apple, carrot, pear etc
? Unique detachable parts for easy cleaning and placement
? Non-slip rubber feet & anti-drip spout
? 1.5L pulp container & 500ml juice cup
? Stainless steel housing
? Stainless steel filter basket
? Stainless steel blade assembly
? Two speed control section
? Overheat protector on 400W powerful motor and safety lock device
? 230V~, 50Hz, 400W
PERFORMANCES
1. For the juicer with large diameter, entire apple or pear can be put in for juicing, no
cutting apart needed, easy and quick.
2. Design is fine, simple, and beautiful, with combined structure, easy to operate and
clean.
3. High speed electric motor with overheating protection is adopted, high efficiency, time
saving, energy saving, high service life of the motor.
4. Safety lock unit for switching is specially designed, in order to make sure safety and
reliability in use.
-7 -
ATTENTION BEFORE USING
1. This machine is set with safety unit, when the handle does not fasten
the cover or the cutter seat is not fastened, the motor cannot turn, so as to ensure safety
for the user.
2. When disassembling or assembling the juicer, press the upper of feed port of the cover
with your hand, then force the handle to slide in or out of cover slot.
3. When disassembling juicing net, first remove the cover and residue barrel, then turn
the middle ring up to 30 degrees by holding juicing nozzle with your hand, and take up,
the juicing net will automatically leave the rotor.
4. In order to avoid damage, before using, first check power supply for compliance with
rated voltage .
5. Clean all parts able to disassemble (refer to the section of "maintenance and cleaning").
6. When assembling, please carefully read the diagram of "name and position of main
components".
7. Please carefully read the "attentions" before using.
JUICING
1. Before using, please confirm the button switch of the main machine in stop state, in
this way, in case assembly is not completed, starting the main machine can be avoided,
so unnecessary damage for persons or property avoided.
2. Before juicing, first confirm juicing net and rotor clutched in position, and no hard
contact between juicing net cutter and transparent cover. Put the transparent cover on,
put the handle into the cover slot, then turn on the machine.
3. For using, assemble according to the diagram of "name and position of main
components". Turn on power supply, press switch to let the machine run no-load for 5
sec. Put prepared vegetable or fruit into feed port of the juicer, press with the pushing
bar, evenly, hard and slowly, juice of the vegetable or fruit can be found, original, fresh,
good for health.
4. Note: When pressing food with the pushing bar, force shall be even or indirect, pressing
force shall not be more than 1 kg, no too sudden force, otherwise, juicing effect will be
reduced.
OPERATING TIME
This machine is designed with button switches of O grading, I grading, II grading (O for
stop, I for weak grading, II for strong grading). For juicing, select strong grading, for
operating time, after operating for 1min, stop for 1min, then use again. After the above
operation is performed for three times, stop for 15 min, do not operate until the motor
is cooled, in this way, service life of this machine will be prolonged, the machine will
serve you more efficiently.
ATTENTIONS
1. This machine is unavailble for the weakness, unresponsive or psychopathic
-8 -
ATTENTIONS
perosn(including children), unless under the direction or help from the person who have
the responsibility for security. Children should be overseen, so it can be testified that
they are not playing with it.
2. Before using, put this machine on a stable and even table board, operate according
to the above methods.
3. Before juicing, first confirm juicing net and rotor clutched in position, and no hard
contact between juicing net cutter and transparent cover. Put the transparent cover on,
fasten tight the handle, then turn on the machine.
4. Before being used, the motor works in running-in phase, there may be slight peculiar
smell and spark, this is normal, after the motor works for some period, the above
phenomenon will disappear.
5. During juicing, make sure there is not too full juice and residue in the middle seat and
residue cup, if too full, please cut off power supply, clean up, then use again.
6. During using, do not open the cup cover. In case power supply is on, do not put hand
or any ware into the mixing cup or feed port, otherwise, harmful accident may occur or
this machine may be damaged.
7. In order to prolong service life of this machine, over-temperature protective device
is mounted in the motor. If the motor works for a long time or overloaded, when over
warning temperature, power supply will automatically cut off. After the motor stops, pull
out plug of power supply, wait for the motor to cool (about for 30 min), use again.
8. During operating, please do not leave, never let children operate this machine.
9. When this machine works in mixing, mincing or grinding conditions, no-loaded or over
loaded work is strictly prohibited.
10. After operation, do not pour the food out until pull out the plug of power supply.
11. Cutters are very sharp, in order to avoid danger, when cleaning a cutter, please put
the cutter under water tap for washing, do not wash it with hand.
12. This machine must not be used for others beyond regulated purposes.
13. In case of damaged power supply cord, in order to avoid danger, replacement must
be performed by the manufacturer or its service department or similar professional
persons.
MAINTENANCE AND CLEANING
1. This machine shall be often used, so as to keep the motor dry and clean.
2. If not using for a long time, please store this machine at a dry and well-ventilated
place so as to prevent the motor from being damped and going moldy.
3. No washing the main machine. When cleaning, only wipe with wet cloth. Other
components may be washed directly with water, such as pushing bar, cover, middle seat,
residue cup, juice nozzle cover.
-9 -
FRAN?AIS
SINBO SJ 3137
PRESSE FRUITS
MODE D?EMPLOI
Priere de lire attentivement les instructions en entier avant d entamer l?utilisation de
l?appareil
LES PIECES PRINCIPALES ET LEURS FONCTIONS :
1. Poussoir
2. Couvercle Transparent
3. Filtre de Jus
4. Anneau Central
5. Poign?e
6. Collecteur de pulpes
7. Partie Principale
8. Pichet de jus
? Mini, simple et beau design
? Convient des pommes, carottes, poires etc
? Pi?ces amovibles pour entretien facile
? Pieds antiglisse & sortie anti gouttes
? 1.5L pulpe container & 500ml r?cipient
? Ext?rieur en inox
? Porte filtre en inox
? Tamis en inox
? Deux vitesses
? S?curit? surchauffe, moteur puissant 400W et verrouillage s?curis?e
? 230V~, 50Hz, 400W
CARACT?RISTIQUES
1. Vue la largeur du p?rim?tre de son tube d?alimentation, ce Presse Fruits permet le
passage des morceaux de pommes et de poires sans avoir besoin de les d?couper,
permettant ainsi d?en extraire le jus rapidement et sans peine.
2. Avec sa structure combin?e et son design simple et joli, Le Presse Fruit permet une
manipulation simple et un nettoyage facile.
3. Son moteur est muni : d?une protection contre les hautes temp?ratures, d?une vitesse
?lectrique puissante,d?une efficacit? extr?me, ?conomisant temps et ?nergie et b?n?ficiant
d?une longue dur?e de vie.
- 10 -
CARACT?RISTIQUES
4. Afin d?assurer toute la s?curit? en cours d?utilisation, un syst?me de verrouillage a
?t? raccord? aux boutons de mise en marche.
MISE EN GARDE AVANT UTILISATION
1. Cet Appareil est muni d?un syst?me de s?curit?. En effet, si la poign?e n?est pas
install?e convenablement, ou le broyeur n'est pas fix? ? sa place , le moteur, pour
assurer toute la s?curit? ? l?utilisateur, ne fonctionnera pas.
2. Lors du montage ou du d?montage des pi?ces, appuyez avec votre main sur la partie
sup?rieure du tube d?alimentation, puis poussez la poign?e envers ou en dehors du
couvercle.
3. Afin de faire sortir le filtre, faites sortir d?abord le couvercle et le collecteur de pulpes,
puis saisissez l?anneau central des deux mains et tournez-le ? raison de 30 degr?s en
l'?levant vers le haut, le filtre se d?gagera automatiquement de sa loge.
4. Pour ?viter tout endommagement, proc?dez avant d'utiliser le Presse fruits ? la
v?rification si la source d?alimentation de l?appareil est bien proportionnelle ? son voltage.
5. Proc?dez au nettoyage de toutes les pi?ces d?tachables (voir la rubrique "entretien
et nettoyage").
6. Lors de l'installation des pi?ces, pri?re de suivre strictement le graphique situ? dans
la rubrique "Pi?ces Principales et leurs fonctions"
7. Pri?re de lire attentivement toutes les mises en garde avant de commencer l'utilisation
de l?appareil.
EXTRACTION DU JUS DES FRUITS
1. Avant de commencer l'utilisation de l?appareil, assurez-vous que le bouton est en
position arr?t. Ainsi, si le processus de montage des pi?ces n?a pas ?t? achev?, l?appareil
sera emp?ch?e de fonctionner et fera ?viter par cons?quent, aussi bien ? l?utilisateur
qu?a l?appareil des dommages non souhait?s.
2. Avant de commencer l?extraction des jus, assurez-vous de l?absence de frottement
important entre le filtre du Presse Fruits, les diff?rents points d?attache de l?anneau
central, le tamis broyeur et le couvercle transparent. Placez le couvercle transparent
ensuite remettez la poign?e dans sa loge sur le couvercle et faites fonctionner l?appareil.
3. Pour faire fonctionner la machine, montez les pi?ces suivant le graphique situ? dans
la rubrique "Pi?ces Principales et leurs fonctions".Branchez la fiche dans la prise et
faites fonctionner l?appareil pendant 5 minutes ? vide en appuyant sur le bouton de mise
en marche. Faites introduire ensuite les fruits et l?gumes pr?par?s pour en extraire le
jus par le tube d?alimentation et poussez-les d?une mani?re unilat?rale, lente mais ferme
dans Le Presse Fruits ? l?aide du poussoir. Ainsi les fruits ou les l?gumes seront press?s
et vous obtiendrez un jus pur, frais et b?n?fique ? votre sant?.
4. Note: La force exerc?e lors de l?utilisation du poussoir doit ?tre ?gale mais non
directement appliqu?e. La pouss?e exerc?e ne doit pas d?passer le 1 kg, ni appliqu?e
d?une mani?re soudaine. Sinon le rendement de l?appareil risque d?en ?tre diminu?.
-11 -
DUR?E D'UTILISATION
Cet appareil a ?t? con?u avec bouton-cl?s position 0 /position I / position II (0 pour
position arr?t, I force faible / II force forte )
Apres une minute d?utilisation, arr?tez le Presse Fruits pendant une minute de temps
ensuite faites-le fonctionner de nouveau. Recommencez le m?me processus trois fois
de suite, arr?tez ensuite l?appareil pendant 15 minutes et attendez jusqu'? refroidissement
complet du moteur. De cette fa?on, l?appareil aura une vie fonctionnelle plus longue et
une efficacit? plus durable.
MISE EN GARDE
1. Avant de commencer l?utilisation de l?appareil, placez-le sur un plan de travail r?gulier
et stable. Faites-le fonctionner selon la description cit?e ci-dessus.
2. Avant de presser le jus de fruits, assurez vous de l?absence de frottement important
entre le filtre du Presse Fruits, les diff?rents points d?attache de l?anneau central, le
tamis broyeur et le couvercle transparent. Placez le couvercle transparent ensuite
remettez la poign?e dans sa loge sur le couvercle et faites fonctionner l?appareil.
3. Lors de la premi?re utilisation, ainsi que lors d'utilisation intense, il est possible - et
normal - que le Presse Fruits d?gage une odeur ?trange ou que des ?tincelles apparaissent.
Mais lesdits signes dispara?tront apr?s utilisation fr?quente de l?appareil.
4. En pressant les fruits, assurez-vous que l?anneau central ainsi que le collecteur du
pulpe ne soient pas remplis de d?p?ts de fruits ou de jus. D?s que remplis, pri?re d?arr?ter
la machine, de nettoyer les pi?ces et poursuivez par la suite l?op?ration.
5. En cours d'utilisation, n?ouvrez pas le couvercle de l?appareil, et n'introduisez pas
les doigts ou n'importe quels autres outils ? travers son tube d?alimentation. Ceci risque
en effet de provoquer des s?rieux incidents et d?endommager l?appareil.
6. Dans le but de prolonger l'?ge d?utilisation de l?appareil, un dispositif de protection
du moteur y a ?t? install?. L?appareil se fermera automatiquement si le moteur fonctionne
pendant trop longtemps, est surcharg?, ou sa temp?rature s??l?ve en dessus de la limite
tol?r?e. Apr?s l?arr?t du moteur, d?branchez la fiche de la prise, et attendez qu?il se
refroidisse (environ 30 minutes), puis faites-le fonctionner de nouveau.
7. Il est strictement interdit de st?riliser les unit?s ? travers la st?rilisation ? haute
temp?rature ou ? la vapeur / ?bullition.
8. Priere de ne pas laisser l?appareil sans contr?le lors de son utilisation et de strictement
interdire aux enfants sa manipulation.
9. Lors des op?rations de hachage, de d?coupage ou de broyage, il est strictement interdit
de faire fonctionner l?appareil ? vide ou en surcharge.
10. Apr?s utilisation, ne versez pas les aliments se trouvant dans l?appareil qu?apr?s
d?branchement de sa prise du courant.
11. Les couteaux sont tr?s coupants. Par cons?quent, pour ?viter tout danger que ce
soit, pri?re de nettoyer les unit?s sous l?eau courante,et non pas avec les mains.
12. Ne pas utiliser l?appareil pour un but autre que celui pour lequel il a ?t? fabriqu?.
13. Si le c?ble est endommag?, et afin d??viter tout danger, le changement doit ?tre
- 12 -
MISE EN GARDE
effectu? par le fabriquant, par un centre de services, ou par des techniciens qualifi?s.
En cas de panne, n?essayez pas de d?manteler vous-m?me les pi?ces de l?appareil.
Pri?re de contacter le Centre de services ou celui du services apr?s vente.
Nettoyage et Entretien
1. Dans le cas ou l'utilisation sera fr?quente, le moteur de Presse Fruits doit ?tre maintenu
propre et sec.
2. Si l?appareil ne sera pas utilis? pendant une longue p?riode, et afin de prot?ger le
moteur de l'humidit? , pri?re de ranger l?appareil dans un endroit sec et bien a?r?.
3. Ne lavez pas l?appareil. Essuyez-le simplement avec un tissu humide. Par contre vous
pouvez laver directement ? l?eau les autres unit?s, notamment le poussoir, l?anneau
principal, le collecteur de pulpes et le couvercle du tamis broyeur.
- 13 -
NEDERLANDS
SINBO SJ 3137
SAPCENTRIFUGE
GEBRUIKSAANWIJZING
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Bewaar de gebruiksaanwijzing om hem indien nodig te
kunnen raadplegen.
ONDERDELEN
1. Stamper
2. Transparante deksel
3. Sapopvangbak
4. Middel ring
5. Handgreep
6. Overschotvat
7. Hoofdmachine
8. Sapkan
? Mini, eenvoudig en fraai in gestroomlijnd design
? Geschikt voor appels, wortels, peren etc
? Unieke afneembare onderdelen voor eenvoudig reinigen
? Antislip voetjes & antidrup uitloop
? 1.5L pulp container & 500ml sapkan
? RVS behuizing
? RVS filterhouder
? RVS zeef
? Twee snelheden
? Overhittingsbeveiliging, 400W krachtige motor en veiligheidsvergrendeling
? 230V~, 50Hz, 400W
PRESTATIES
1. Met deze sapcentrifuge met een grote diameter kunt u een hele appel of een peer heel
snel en gemakkelijk persen zonder het in stukken te snijden.
2. Het is heel fijn, simpel en mooi ontworpen en is gecombineerd met een structuur dat
heel gemakkelijk is om te gebruiken en te reinigen.
3. Het heeft een heel snelle motor met een oververhittings beveiliging. Het is heel effectief,
tijd besparend, energy besparend en het gaat heel lang.
4. Veiligheidsslot eenheid voor het overschakelen is special ontworpen om veiligheid en
betrouwbaarheid tijdens het gebruik te garanderen.
- 14 -
BELANGRIJK
1. Deze toestel is ontworpen met een veiligheidseenheid als de handgreep de deksel of
de snijder zetel niet vastmaakt zal de motor niet draaien om de veiligheid van de gebruikers
te garanderen.
2. Tijdens het demonteren of monteren van de sapcentrifuge druk met je hand op de
bovenkant van de voedingshaven van de deksel en duw achteraf de handgreep om het
in of uit de dekking slot te glijden.
3. Tijdens het demonteren van de persnet neem eerst en vooral de deksel en de
overshotkan dan draai de midden ring tot 30 graden door de perspijp vast te houden en
neem het op en de persnet zal automatisch de motor verlaten.
4. Om beschadiging te vermijden controleer of het voltage aangegeven op het apparaat
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
5. Reinig all afneembare delen (kijk naar deel onderhoud en reiniging ).
6. Tijdens het monteren lees aub de diagram van naam en positie van de onderdelen
heel aandachtig door.
7. Lees aub heel aandachtig de waarschuwingen voor u het toestel in gebruik neemt.
PERSEN
1. Voor het gebruiken, wees zeker dat de knoop van de hoofdmachine op stop overschakeld
is. Zo kunt u het starten van de hoofd machine vermijden als het monteren nog niet
voltooid is. Dus zo kunt u persoonlijke verwondingen en material schade voorkomen
2. Voor u begint met persen, controleer of de persnet en de motor correct gekoppeld
zijn. En dat er geen harde contact is tussen de persnet en de transparante deksel. Zet
de transparante deksel op draai de handgreep in dekkingslot en schakel het toestel aan.
3. Voor u het gaat gebruiken, monteer alle delen volgens de diagram van de naam en de
positie van de onderdelen. Schakel het aan druk op het knoop om de machine zonder
inhoud 5 sec. te draaien. Doe de voorbereide groenten of fruit in de voedingshaven van
de centrifuge druk op de bar hard en traag en de sap van de groenten of de fruit wordt
origineel,vers en goed voor de gezondheid geperst.
4. Opmerking: Tijdens het persen van fruit met de duwbar, kracht zal niet meer dan 1kg
zijn dus niet plotseling drukken want anders zal pers effect verminderen.
GEBRUIKSDUUR
deze toestel is ontworpen met een overschakelings knoop van 0 graden, 1 grade, II grade
(O voor stop, I voor zwakke grade, II voor strenge grade). Voor het persen selecteer de
strenge grade, na 1 minuut gebruiken stop voor een minuut en ga verder. Als de
bovenvermelde gebruik 3 keer gebeurd stop voor 15 minuten en gebruik het niet opnieuw
totdat de motor afgekoeld is. Op deze wijze zal het levensduur van de machine verlengd
worden en het zal u nog effectiever dienen.
WAARSCHUWINGEN
1. Voor het in gebruik nemen, zet deze toestel op een stabiele en een evenwichtige plank
-15 -
REINIGING EN ONDERHOUD
en gebruik het volgens de bovenvermelde gebruiksaanwijzingen.
2. Voor u gaat persen, controleer of de persnet en de motor correct gekoppeld zijn. En
dat er geen harde contact is tussen de persnet en de transparante deksel. Zet de
transparante deksel op draai de handgreep in dekkingslot en schakel het toestel aan.
3. Tijdens het gebruiken , de motor draait in een doorlopende fase, er kan een heel lichte
eigenaardige rook en een groot licht, dit is normal en deze fenomen zal verdwijnen na
dat de motor voor een een periode draait.
4. Tijdens het persen, let op dat er niet te veel sap en overschot is in het midden van de
overschotkom als het heel vol is schakel het toestel uit en reinig het voordat u het opnieuw
gaat gebruiken.
5. Tijdens het gebruiken, doe de komdeksel niet open. Als het ingeschakeld is steek je
hand of iets anders niet in de voedingshaven anders zal een schadelijke ongeluk gebeuren
of dit kan het toestel beschadigen.
6. Om het gebruiksduur van deze toestel te verlengen oververhittings beveiliging is
gemonteerd in de motor. Als de motor voor een lange tijd werkt of als het overbelasten
is zal het automatisch uitschakelen. Nadat de motor stopt neem de stekker uit het
stopcontact wacht voor het afkoelen van de motor, ongeveer 30 minuten, om het opnieuw
te kunnen gebruiken.
7. Het is streng verboden om alle montages te desinfecteren in een hoog desinfectie
cabinet temperatuur of stromen en koken voor desinfectie.
8. Laat het toestel nooit gebruiken door de kinderen en laat ze nooit alleen met het
toestel zonder toezicht van een volwassene.
9. Tijdens het mixeren, mengen of malen het is streng verboden om het toestel te
gebruiken zonder inhoud en het te overbelasten.
10. Na het gebruiken, neem de inhoud nooit uit het toestel voordat u de stekker uit het
stopcontact neemt.
11. De snijders zijn heel scherp om gevaar te vermijden als u de snijder gaat reinigen
doe het onder water en was het nooit met uw handen.
12. Deze toestel mag niet gebruikt worden voor andere doelen dan bovenvermeld.
13. Om gevaar te voorkomen in geval van een beschadigde voedingskabel moet het
vervangen worden door een erkende technische personeel of door een erkende technische
centrum. In geval van een fout, probeer het toestel niet zelf te demonteren, neem aub
contact op met een erkende technische centrum.
ONDERHOUD EN REINIGING
1. Deze toestel mag vaak gebruikt worden maar u moet de motor droog en proper houden.
2. Als u het voor een lange periode niet gaat gebruiken bewaar deze toestel aub in een
droge en goed geventileerde plaats om te vermijden dat de motor beschadigd wordt door
vocht en dat het beschimmeld wordt.
3. Was de hoofddeel niet. Als u het gaat reinigen gebruik enkel een vochtige doek. De
andere delen zoals duwbar, deksel, midden zetel, overschotskom en de sappijp kunnen
direct met water gewast worden.
- 16 -
ESPANOL
SINBO SJ 3137
EXTRACTOR DE JUGO
GU?A DEL USO
Antes de empezar a utilizar, lee las instrucciones
cuidadamente.
NOMBRES DE LAS PIEZAS B?SICAS
1. Barra de empuje
2. Tapa transparente
3. Filtro de zumo
4. Argolla media
5. Mango de cargar
6. Caja de sedimento
7. M?quina b?sica
8. Jarro de zumo
? Dise?o peque?o, simple y elegante
? Estruje los zumos de frutas como manzana, zanahoria, pera f?cilmente
? Piezas desmontable con el dise?o sin similar para la facilidad de limpiar y cambiar
? Patas de caucho que evita deslizarse y grifo que evita el goteo
? 1.5L de cisterna de sedimento y 500ml de la cisterna de zumo
? Cuerpo de acero inoxidable
? Cesta del filtro de acero inoxidable
? Aparato de cuchillo de acero inoxidable
? Control de rotaci?n con dos etapas
? Sistema de protecci?n contra el calentamiento excesivo del motor de 400W y sistema
de cerradura de seguridad
? 230V~, 50Hz, 400W
CARACTER?STICAS
1. Puede poner las manzanas y peras completamente sin cortarlas y se puede estrujar
sus zumos f?cilmente y r?pidamente.
2. Tiene un dise?o bueno, elegante y sencillo con su estructura combinada, su limpieza
y uso son muy f?ciles.
3. Motor el?ctrico de velocidad alta con una protecci?n de calentamiento excesivo, eficacia
alta, disposici?n del tiempo, disposici?n de la energ?a, motor de larga vida.
4. Para suministrar la seguridad y fiabilidad durante el uso, se ha usado para hacer
cerradura un aparato de cerradura segura.
- 17 -
AVISOS ANTES DEL USO
1. Esta m?quina se ha ajustado por un aparato de seguridad; se suministra la seguridad
y el motor no se funciona, si mango de coger no se fija a la tapa o encaje de cortador no
se aprieta.
2. Cuando est? montando o desmontando las piezas de extractor de zumo, empuje al
lado superior de la boca de alimentar de la tapa y luego empuje el mango de coger hacia
dentro de encaje de tapa o hacia fuera de encaje de tapa.
3. Para sacar el filtro de zumo; primero saca la tapa y caja de sedimento, luego coge la
boca de estrujar zumo por su mano y gira el argolla media hasta 30 grados y levante
hacia arriba; el filtro se separe autom?ticamente de la rueda.
4. Para evitar el da?o, antes de usar, controla que su fuente de energ?a est? conforme
con el voltaje de la m?quina.
5. Limpie todas las piezas desmontables. (Mira el apartado de ?Mantenimiento y Limpieza)
6. Cuando est? montando las piezas, mire la diagrama de ?Nombres y Situaciones de
las Piezas B?sicas? por favor.
7. Por favor antes de empezar a usar la m?quina, lee el apartado de ?Avisos?.
ESTRUJAR EL ZUMO
1. Antes de usar, por favor est? seguro que el bot?n de llave est? en la situaci?n de
apagado. Por eso, en el caso que el proceso de montar las piezas no se termina totalmente,
se puede impedir la funci?n de m?quina y as? se evita que las personas y la m?quina se
sufran perdidas.
2. Antes de empezar a estrujar el zumo; tiene que estar seguro que el filtro de zumo y
la rueda se fijan a sus lugares bien y no hay una conexi?n duro entre el filtro cortante y
la tapa transparente. Ponga la tapa transparente, fija el mango de coger al encaje de
tapa y haga funcionar la m?quina.
3. Para utilizar, monte las piezas seg?n la diagrama de ?Nombres y Situaciones de Las
Piezas B?sicas?. Enchufe la m?quina y haga funcionar la m?quina vac?a durante 5 minutos
por pulsar el bot?n de llave. Ponga las frutas o verduras que ha preparado al dentro de
la boca de alimento, empuje despacio y fuertemente por el mango de empuje; se estruja
el zumo de fruta o verdura; original, fresco y bien para su salud.
4. APUNTE: La fuerza durante empujar el alimento por el mango de empuje tiene que
ser equivalente o indirecto; la fuerza de empujar no debe ser m?s de 1kg y no debe
aplicar una fuerza repentina; si no, la eficacia de estrujar el zumo se reduce.
LA DURACI?N DEL USO
Esta m?quina se ha dise?ado como fase 0/ fase I/ fase II del bot?n de llave. (0- para
parar, I-poco, II- fuerte). Para estrujar el zumo elige la fase fuerte. Despu?s de utilizar
1 minuto, espere por 1 minuto y utiliza otra vez. Despu?s de hacer el proceso anterior
por 3 veces, espere por 15 minutos y no haga funcionar la m?quina hasta que el motor
se enfr?a. De este modo la vida del servicio de la m?quina se aumenta y se funciona m?s
eficaz.
-18 -
AVISOS
1. Antes de empezar a utilizar, ponga la m?quina encima de una encimera recta y fija.
Haga funcionar como explicado antes.
2. Antes de empezar a estrujar el zumo, tiene que estar seguro que el filtro de zumo y
la rueda se fijan a sus lugares bien y no hay una conexi?n duro entre el filtro cortante y
la tapa transparente. Ponga la tapa transparente, fija el mango de coger al encaje de
tapa y haga funcionar la m?quina.
3. Antes de utilizar el motor se funciona homo-fase; puede ocurrir un olor distinto y
chispa, es normal. Se desaparece despu?s el motor se funciona un poco.
4. Mientras est? estrujando el zumo, tiene que estar seguro que no hay mucho zumo y
residuo dentro de encaje medio y caja de sedimento. Si est?n llenos, por favor apague
la m?quina, limpie las piezas y utiliza otra vez.
5. Durante el uso, no abre la tapa de la m?quina. Cuando la m?quina est? abierta no
ponga su mano u otro cosa dentro de la boca de alimento; si no, se puede ocurrir
accidentes muy graves y la m?quina se puede da?ar.
6. Para alargar la vida del uso de esta m?quina; se ha fijado un aparato de guardar de
la temperatura alta dentro de la m?quina. Si el motor se funciona por una duraci?n larga
y se carga excesivamente, se sube m?s de la temperatura de aviso, la energ?a de la
m?quina se corte autom?ticamente. Despu?s que el motor se para, desenchufe la
m?quina, espere que el motor se enfr?a (aproximadamente 30 minutos) y luego utiliza
otra vez.
7. Es prohibido desinfectar las piezas por las cabinas de desinfectar que funciona en las
temperaturas altas o por vapor/ebullici?n.
8. Durante el uso, no deje la m?quina y no permite nunca que los ni?os usan esta m?quina.
9. Es prohibido hacer funcionar esta m?quina vac?a o excesiva cuando la m?quina est?
funcionando en las situaciones de mezclar, cortar y moler.
10. Despu?s de utilizar, no tira el alimento a fuera antes de desenchufar la m?quina.
11. Cortadores son muy cortantes. Para evitar cualquier peligro, por favor ponga los
cortadores debajo de agua y no los limpie por sus manos.
12. Esta m?quina no se puede utilizar excepto los objetos para que se ha dise?ado.
13. Cuando el cable de energ?a se da?a, para evitar cualquier peligro, cambio del cable
se debe hacer por el productor, centro del servicio u otro personal como eso. En el caso
de una aver?a, no intente a desmontar la m?quina usted mismo. Por favor llame nuestro
centro de mantenimiento o centro del servicio despu?s de vende.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
1. Tiene que guardar la m?quina seca y limpia porque esta m?quina se utiliza
frecuentemente.
2. Si no utilizara por un tiempo largo, para evitar que el motor se humedece o se
enmohece, por favor guarde la m?quina en un lugar seco y ventilado.
3. No lava la m?quina b?sica. Para limpiar; solo l?mpiela por un pa?o h?medo. Las piezas
restas como barra de empuje, encaje medio, caja de sedimento, tapa de la boca de zumo
se pueden lavar por agua directamente.
- 19 -
- 20 -
-21 -
- 22 -
HRVATSKI
SINBO SJ 3137
SOKOVNIK
UPUTE ZA UPORABU
Molimo vas da prije po?
cetka uporabe temeljno pro?citate
sve upute za uporabu.
NAZIV I POZICIJE GLAVNIH DIJELOVA
1. Potiskiva?c
2. Prozirni poklopac
3. Filter za sok
4. Srednji prsten
5. Potporna dr?ska
6. Posuda za pulpu
7. Ku?
ci?ste
8. Vr?c za sok
? Mali, jednostavan i moderan dizajn
? Jednostavno cijedi sok jabuke, mrkve, kru?
ske
? Odvojivi dijelovi jedinstvenog dizajna za lako c?i?sc?enje i zamjenu.
? Gumene nogice protiv klizanja i slavina protiv kapanja.
? Posuda za pulpu 1,5L i posuda za sok 500ml
? Ku?ci?
ste od inoxa
? Ko?
sara za filter od inoxa
? No?
zevi od nehrd?aju?ceg c?elika
? Okretni gumb sa dva stupnja brzine
? Sustav za?stite od pregrijavanja motora snage 400W i sustav sigurnosne za?
stite
? 230V~, 50Hz, 400W
SPECIFIKACIJE
1. Otvor za umetanje vo?ca i povr?
ca je dosta ?sirok tako da nema potrebe da vo?
ce/povr?
ce
re?zete na manje komade. Jabuke i kru?ske mo?
zete ubacivati u komadu i jednostavno
cijediti sok.
2. Kombinirana struktura elegantnog, jednostavnog i lijepog dizajna. Jednostavno
kori?stenje i c?i?sc?enje.
3. Za?stita od pregrijavanja, elektri?
cni motor velike brzine, velika u?
cinkovitost, u?steda
vremena i energije, dugotrajni motor.
4. Za sigurnu i pouzdanu uporabu, ured?aj je opremljen sustavom sigurnosnog zaklju?
cavanja.
- 23 -
?
UPOZORENJA PRIJE POCETKA
UPORABE
1. Ovaj stroj je opremljen sigurnosnim ured?ajem; ako potporna dr?ska nije uklopljena u
poklopac ili ako postolje za filter nije pravilno postavljeno motor ne?
ce raditi.
2. Kada postavljate ili odvajate dijelove sokovnika, pritisnite rukom gornju stranu poklopca
otvora za umetanje hrane i potom potpornu dr?
sku gurnite unutra ili van utora na poklopcu.
3. Za odvajanje filtera za sok najprije izvadite poklopac i posudu za pulpu. Nakon toga
uhvatite za cijev?cicu/slavinu za izlaz soka i srednji prsten zakrenite za 30 stupnjeva i
podignite. Filter c?e se automatski odvojiti od kota?
ca.
4. Za sprije?cavanje pojave kvara, prije po?
cetka uporabe provjerite da li nazivni napon
naveden na informacijskoj naljepnici na ured?aju odgovara naponu u va?
sem domu.
5. Operite sve odvojive dijelove (Vidi u poglavlje ??Ci?sc?enje i Odr?zavanje?).
6. Kod postavljanja dijelova molimo vas da obratite pa?
znju na ?Nazive i pozicije osnovnih
dijelova?. Slijedite dati dijagram.
7. Molimo vas da prije po?
cetka uporabe ured?aja pa?zljivo pro?citate poglavlje ?Upozorenja?.
CJED?ENJE SOKA
1. Prije po?
cetka uporabe molimo vas da se uvjerite da je gumb za bravu, koji se nalazi
na stroju, u poziciji isklju?
ceno. Na taj na?cin mo?zete upotpuniti postavljanje svih dijelova
ured?aja na siguran na?
cin i sprije?
citi da dod?e do nepotrebne ozljede osoba ili kvara ured?aja.
2. Prije nego ?sto po?cnete sa cjed?enjem soka uvjerite se da su filter za sok i kota?
c ?cvrsto
stegnuti na svoje mjesto i da izmed?u filtera s o?
stricama i prozirnog poklopca ne postoji
c?vrst kontakt. Postavite prozirni poklopac, umetnite potpornu dr?
sku u utor na poklopcu
i nakon toga pokrenite ured?aj.
3. Dijelove ured?aja postavite onako kako je to predstavljeno na dijagramu koji se nalazi
u poglavlju ?Nazivi i Pozicije osnovnih dijelova?. Umetnite utika?
c u uti?
cnicu i pritisnite
na prekida?
c. Pustite da ured?aj radi 5 sekundi prazan. Pripremljeno vo?
ce I povr?
ce ubacite
u cijev za umetanje hrane i ravnomjerno, c?vrsto i lagano pritisnite potiskiva?
cem; iscijed?eni
sok vo?ca ili povr?
ca je svje?
z i originalan I jako je dobar za zdravlje.
4. Napomena: Kada potiskujete hranu potiskiva?
cem snaga treba da bude ravnomjerna
ili indirektna; snaga potiskivanja ne treba da bude ve?
ca od 1 kg. Ne vr?
site nagle pokrete
u suprotnom ?ce se smanjiti efikasnost cijed?enja soka.
? TENJA
VRIJEME KORIS
Ovaj stroj ima prekida?
c s dvije brzine: I stupanj /II stupanj i 0/Isklju?
ceno. (I-Slaba, IISna?
zna i 0-Zaustavljanje). Za cijed?enje soka odaberite II stupanj. Nakon uporabe u trajanju
od 1 minute ured?aj zaustavite i sa?
cekajte da se ohladi 1 minutu. Nakon toga nastavite
sa uporabom. Kada to ponovite 3 puta, zaustavite ured?aj i sa?
cekajte 15 minuta da se
motor dobro ohladi. Na taj na?
cin produ?zi?cete trajnost i izdr?zljivost ured?aja i on c?e raditi
mnogo efikasnije.
POZORENJE
1. Prije po?
cetka uporabe sokovnik postavite na ravnu i stabilnu povr?
sinu. Na gore opisan
na?cin.
-24 -
POZORENJE
2. Prije po?
cetka cijed?enja soka uvjerite se da su filter za sok i kota?c uklopljeni I c?vrsto
stegnuti na svoje mjesto i da izmed?u filtera s o?stricama i prozirnog poklopca ne postoji
c?vrst kontakt. Postavite prozirni poklopac i potpornu dr?
sku umetnite u utor na poklopcu
a zatim pokrenite ured?aj.
3. Motor radi dvofazno i kod prve uporabe iz stroja se mogu pojaviti iskre i iza?
ci malo
?cudnog mirisa. To je normalno. Nakon kra?
ceg vremena to stanje c?e nestati.
4. Kada cijedite sok uvjerite se da se ispod prozirnog poklopca i u posudi za pulpu ne
nalazi previ?se otpada. Ako je posuda za pulpu napunjena, zaustavite ured?aj I ispraznite
posudu. Operite dijelove koje treba i ponovno postavite na ured?aj.
5. U vrijeme rada ured?aja ne otvarajte poklopac i kroz cijev za umetanje vo?
ca/povr?
ca ne
ubacujte ruku ili neki od kuhinjskih pribora. U suprotnom mo?
ze do?
ci do ozbiljnih nezgoda
i do kvara stroja.
6. Za dugotrajnu uporabu ovog stroja unutar motora smje?
sten je ured?aj za za?
stitu od
pregrijavanja. U slu?caju preoptere?
cenosti i pretjerane uporabe motora ured?aj c?e se
automatski isklju?citi. Kada se motor zaustavi izvucite utika?
c iz uti?
cnice I sa?
cekajte da se
motor ohladi (oko 30 min) i nakon toga ponovno uklju?
cite.
7. Zabranjena je dezinfekcija dijelova u komaroma za dezinfekciranje koje rade s visokom
temperaturom ili dezifenciranje parom ili prokuhavanjem.
8. Molimo vas da se ne odvajate od ured?aja u stanju rada. Zabranite djeci uporabu ovog
ured?aja.
9. Nipo?
sto ne pokre?
cite prazan ured?aj i pazite da ured?aj ne preoteretite.
10. Nakon uporabe ostatak vo?ca i povr?ca koji se zadr?zao u ured?aju ne uklanjajte prije
nego izvu?
cete utika?c iz uti?
cnice.
11. Reza?
ci su jako o?stri. Za izbjegavanje svake vrste opasnosti molimo vas da reza?
c
operete pod mlazom vode. Ne dodirujte rukama.
12. Stroj nije mogu?
ce koristiti u neke druge svrhe osim u svrhu za koju je namjenjen.
13. Za izbjegavanje svake vrste opasnosti o?
ste?
ceni kabel treba da zamjeni proizvod?a?c
kabela, ovla?
steni servisni centar ili stru?
cni tehni?
car. U slu?
caju kvara ne poku?savajte sami
rasklopiti ured
?aj. Molimo vas da kontaktirate centar za servisiranje i odr?
zavanje.
? IS
?C
? ENJE I ODR Z
?AVANJE
C
1. Kod c?este uporabe sokovnika motor se mora odr?
zavati u suhom i c?istom stanju.
2. Ako sokovnik ne?
cete koristiti du?ze vremena molimo vas da ga odlo?
zite na suho i dobro
prozra?
ceno mjesto kako ne bi do?slo do vla?zenja motora i stvaranja bud?i.
3. Ku?ci?
ste ne perite u vodi. Za ?ci?s?cenje ku?ci?sta koristite samo meku krpu. Potiskiva?
c,
srednji dio, postolje za filter, posudu za otpad, poklopac mo?zete prati u vodi.
- 25 -
- 26 -
-27 -
- 28 -
YETK?L? SERV?SLER L?STES?
ADANA-SEYHAN-DORUK SO?UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO?LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN
SO?UTMA-CUMHUR?YET MH. DEDEO?LU SK. S?S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-D?ZOVA ELEKTR?K - K???K SAAT
MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87 ADANA-SEYHAN-?ZER ELEKTRON?K - OBALAR CAD. SAL?H ZEK? BUGAY ?fi
HANI NO:11 - TEL.:0322 352 25 75 ADANA-SEYHAN-SER?N ELEKTRON?K - MAHFESI?MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S?T.
E BLOK NO:2/A - TEL.:0322 233 74 84 ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON?K - ?N?N? BULVARI NO: 172 - TEL.:0322 611 29 95
ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON?K - B?Y?KKIRIM MH. MEHMET fiER?F Y???T CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : 0322 613 45 96 ADIYAMANYILDIRIM SERV?S - BAH?EL?EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.:0416 214 40 83 ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM?RC?S?-FAT?H MH.
ZAFER CD. NO:20 - TEL.:0416 725 99 89 ADIYAMAN-?NAL ELEKTRON?K-BAH?EL?EVLER MAH. ESK? KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.:0416
216 75 56 ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM?R?-?ATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN? TEL.: 0416 318 32 00 AFYON-EM?N ELEKTRON?K-ENST?T?
CAD. NO:19-TEL.:0272 215 43 32 AFYON-D?NAR-G?K?EO?LU ELEKTR?K-EMN?YET MH. YEN?YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: 0272 353 53
44 A?RI-PATNOS-ACELE PEfi?N ELEKTRON?K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.:0472 616 46 08 A?RI-?ZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD
NO: 341 ?mer Hamam Yan?-TEL.:0472 216 53 14 AKSARAY-?T?NA ELEKTR?K-TAfi PAZARI MH. fiEH?T HAT?P U?KUN SK. ESK? TERM?NAL
?IKIfiI NO:9/A-TEL.:0382 212 63 99 AMASYA-KUTUP TEKN?K SO?UTMA-G?KMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM?TBATIR APT. NO:115/ATEL.:0358 212 61 66 AMASYA-SULUOVA-?ALIfiKAN ELEKTRON?K-?ZEL ?DARE ?fi HANI NO:121-TEL.:0358 417 18 64 AMASYA-FLAfi
ELEKTRON?K-Y?ZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM?RD?fi APT. ALTI-TEL.:0358 212 33 71 ANKARA-PURSAKLAR-DEM?R TEKN?KMERKEZ MH. MEL?KfiAH CD.NO:11/A-TEL.:0312 328 1122 ANKARA-YEN?MAHALLE-ERDO?DU SO?UTMA-?ARfiI MH. DAMLADOL SK.
NO:74/C-TEL.:0312 315 60 25 ANKARA-KE???REN-VEFA ELEKTRON?K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.:0312 380 42 30
ANKARA-MAMAK-Y?CEL ELEKTRON?K-ASIM G?ND?Z CD. 20/D-TEL.:0312 365 14 14 ANKARA-?ANKAYA-G?KSEL ELEKTRON?K-21.CD.
KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.:0312 496 42 53 ANKARA-?ANKAYA-ATC ?LET?fi?M-SELAN?K CAD. NO: 31/3-TEL.:
0312 419 82 70 ANKARA-G?LBAfiI-BEKS SERV?S H?ZMETLER?-SE?MENLER MAH. CEMAL G?RSEL CAD. NO:51/A-TEL.:0312 484 21 19
ANKARA-BEYPAZARI-DO?AN TEKN?K-KAYHAN G?VEN CD. NO:22/C-TEL.:0312 762 89 19 ANKARA-S?NCAN-Y???T TEKN?K ONARIMM.?.M. 12. CADDE G?LSUYU SK. NO:5/21-TEL.:0312 264 10 31ANKARA-KE???REN-MERT TEKN?K SERV?S-?ZYURT CD. NO:27/A AKTEPETEL.: 0312 380 00 22 ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON?K-G?ZELKENT MAH.?ARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.:0312 279 16
41 ANTALYA-KUMLUCA-AKG?L TEKN?K SERV?S H?ZMETLER?-ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED?TEPELER KAR.SULAR
APT.NO:9-TEL.:0242 887 53 80 ANTALYA-CANKALP ELEKTRON?K-TUZCULAR MAH. ?MARET SOK. FARA?LAR PASJ.NO:11-TEL.:0242
242 31 35 ANTALYA-MANAVGAT-?NAL ?LET?fi?M-AfiA?I PAZARCI MH. ?BRAH?M S?ZEN CD. fiELALE PSJ.NO: 18 1006 SK. TEL.:0242 742
35 36 ANTALYA-ALANYA-??NTAfi ELEKTRON?K-SARAY MH. ATAT?RK CD. HACI HAMD? O?LU SK.NO: 20/A-TEL.:0242 513 88 85 ANTALYAMERKEZ-B?Y?KGEB?Z ELEKTROMEKAN?K G?VENL?K-MUSTAFA G?KSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ?AKMAK ?fi HANI
NO: 8/5-6 TEL. :0242 243 33 90 ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR?K-ATAT?RK CAD.NO:69-TEL.:0478 211 28 58 ARTV?N-ARTV?N ELEKTR?KHALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: 0466 212 10 82 AYDIN-YILMAZ ELEKTRON?K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.:0256 212 00 35
AYDIN-S?KE-?ZLEM ELEKTRON?K-YEN? CAM? MH. SEK?LER CD. NO: 47-TEL.:0256 518 26 40 AYDIN-NAZ?LL?-BARIN ELEKTRON?KALTINTAfi MH. H?RR?YET CD. NO:161 B-TEL.: 0256 315 43 21 BALIKES?R-BANDIRMA-ANIL SO?UTMA-G?NAYDIN MAH. 2.OKUL
CAD.NO:16/A-TEL.:0266 713 56 78 BALIKES?R-EDREM?T-?ZER TEKN?K-CAM? VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.:0266 373 12 44
BALIKES?R-BURHAN?YE-U?UR TEKN?K SO?UTMA-MAHKEME MH. M?THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.:0266 412 86 89 BALIKES?R-KILI?
ELEKTRON?K-YEN? ?ARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.:0266-241 87 54 BALIKES?R-G?NEN-G?RSES ELEKTRON?K-MALKO? MAH.M?FT?
fiEVKET CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.:0266 762 01 28 BALIKES?R-BANDIRMA-D?J?TAL ELEKTRON?K-17 EYL?L MAH.HAVUZLU BAH?E
SK.NO:8/A-TEL.:0266 715 16 46 BALIKES?R-ERDEK-MERT TEKN?K-YALI MH. H?K?MET CD. NO:55-TEL.:0266 845 61 10-97 BARTINMARTI ELEKTRON?K-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.:0378 228 34 22 BATMAN-fiAH?NLER ELEKTRON?K-CUMHUR?YET
CD. NO:20 2000 ?fi MERKEZ? KARfiISI-TEL.:0488 213 17 02 B?LEC?K-EDEBAL? TEKN?K-?ST?KLAL MH V.REF?K A ?ZT?RK CD NO: 1/ATEL.:0228 212 46 80 B?NG?L-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON?K-CUMHUR?YET CD. NO:8-TEL.:0426 511 26 39 B?NG?LS?MGE ELEKTRON?K- YEN?fiEH?R MH. YEfi?M SK. BO?ATEK?N APT ALTI NO:14/C-TEL.:0426 213 77 56 B?TL?S-AHLAT-U?UR SO?UTMATOK? KONUTLARI YUKARI ?ARfiI-TEL.:0434 412 41 72 B?TL?S-D?ZAYN ELEKTR?K-NUR CAD. EREM CENTER ?fi MERKEZ?KAT:2 NO:5TEL.:0434 226 74 43 BOLU-BEST ELEKTRON?K-TABAKLAR MAH.CUMHUR?YET CAD.NO:28/B-TEL.:0374 218 12 25 BURSA-OSMANGAZ?AKY?Z ELEKTRON?K-?IRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.:0224 254 60 76 BURSA-GEML?K-AC?L TV TAM?R SERV?S?-DEM?R SUBAfiI
MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.:0224 514 71 20 BURSA-MUDANYA-ER T?CARET-?MERBEY MH. CAM? SK. SU APT. NO:30-TEL.:0224 544 86 16
BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR?K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.:0224 613 19 99 BURSA?NEG?L-S.B.S ELEKTRON?K-OSMAN?YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.:0224 715 48 94 BURSA-KARACABEY-G?RKAN T?CARET-RUNGU?PAfiA
MH. 14. SK. NO:11-TEL.: 0224 676 66 80 BURSA-N?L?FER-?ZME TEKN?K-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISITEL.: 0224 249 12 48 ?ANAKKALE-?AN-T?RKER ELEKTRON?K-CUMHUR?YET MAH. ?ANAKKALE CAD.NO:41-TEL.:0286 416 13 89
?ANAKKALE-GEL?BOLU-G?VEN ELEKTRON?K-YAZICIZADE MAH. M?RALAY fiEF?K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.:0286 566 90 70
?ANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON?K-?SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.-TEL.:0286 212 35 59 ?ANKIRI-B?LG??LER ELEKTRON?KBUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A?A S?T. B/BLOK TEL.:0376 213 48 19 ?ORUM-H?T?T SO?UTMA-YEN?YOL MH. M?FT?
AHMET G?KEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.:0364 225 70 58 ?ORUM-U?UR ELEKTRON?K-??TUTLAR MAH. FAT?H CAD. 5.SOK.EY?P SULTAN
APT. NO:1/C-TEL.:0364 227 44 91 ?ORUM-?M?R ELEKTRON?K-CENG?ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.:0364 224 68 09 ?ORUM-ALACA-EROL
ELEKTRON?K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.:0364 411 42 03 ?ORUM-G?ND?Z BEYAZ EfiYA SERV?S?-SUNGURLU-SUNGURO?LU
MH. ?ANKIRI CD. NO: 46-TEL.:0364 311 31 13 DEN?ZL?-KARDELEN SO?UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.:0258 241 67 31 DEN?ZL?-?Z
ELEKTRON?K-?AYBAfiI CD. ?NAL APT. NO: 28-TEL.:0258 261 29 25 DEN?ZL?-MERKEZ-?A?LAYAN SO?UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN
G?NEfi CD.NO:34 TEL. : 0258 242 85 86 D?YARBAKIR-B?SM?L-fiIK ELEKTR?K-KURTULUfi MH. AHMET AR?F BULVARI NO: 19/F-TEL.:0412
415 05 94 D?YARBAKIR-?LKADIM T?CARET-BATIKENT S?T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA?LIK OCA?I YANIBA?LAR-TEL.:0412 235 70 89
D?YARBAKIR-AZ?Z ELEKTRON?K-HATBOYU CD. 469. SK. G?NEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.:0412 223 33 46 D?YARBAKIR-S?LVAN-DIGITAL
ELEKTRONIC-KALE MH. SAM? SE?K?N CD. NO:9/B-TEL.:0412 711 44 14 D?YARBAKIR-JAPON RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-
- 29 -
YETK?L? SERV?SLER L?STES?
TEL.:0412 511 24 10 D?YARBAKIR-BA?LAR-AZ?Z ELEKTRON?K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: 0412 236 81 10 D?ZCE-ENSAR TEK
SU S?STEMLER?-AZM?N?LL? MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 D?ZCE-BULUfi ELEKTRON?K-CED?D?YE
MAH. M?MAR S?NAN CAD.-TEL.: 0380 514 66 81 ED?RNE-UZUNK?PR?-G?VEN TEKN?K-GAZ? CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7TEL.:0284 513 89 66 ED?RNE-YILDIZ SO?UTMA-1.MURAT MH. G?NG?R MAZLUM CAD. SERHAT S?TES? B/BLOK 35/A-TEL.:0284 235 37
63 ED?RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN?K-YUKARI ZAFER?YE MH. ?LYASBEY CD. NO:32/B-TEL.:0284 715 22 71ELAZI?-?ZDEV TEKN?K ?ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.:0424 238 51 67 ELAZI?-YILMAZ BOB?NAJ-YEN? MAH. KEMAL fiEDELE CAD. NO: 12/ETEL.:0424 212 08 96 ELAZI?-G?NEfi ELEKTRON?K-K?LT?R MAH. VAL? FAHR?BEY CAD.NO:113/D-TEL.:0424 233 10 18 ERZ?NCANAYDINLAR ELEKTR?K-?N?N? MAH. MERKEZ ?ARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.:0446 223 59 76 ERZ?NCAN-REFAH?YE-B?LG?N ELEKTRON?KERZ?NCAN CAD. BELED?YE ?fi HANI-TEL.:0446 611 26 10 ERZURUM-OLTU-G?VEN ELEKTRON?K-Z?YABEY CAD. BELED?YE PSJ. NO:6TEL.:0442 816 42 23 ERZURUM-AT?LAY ELEKTRON?K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.:0442 213 30 60 ERZURUM-?SP?RYILMAZ ELEKTRON?K-Z?YAPAfiA CD. AfiA?I MH. NO:186-TEL.:0442 451 40 95 ESK?fiEH?R-ARZU ELEKTRON?K-DEL?KL?TAfi MH. G?RMAN
SOK. NO:37/B-TEL.:0222 234 87 15 ESK?fiEH?R-S?VR?H?SAR-DERMAN ELEKTRON?K-CAM?KEB?R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.:0222
711 22 60 GAZ?ANTEP-ELEKTR?KL? EV ALETLER? TAM?RC?S?-M?TERC?M ASIM CAD. K?R?K?? SOK. NO:8/A-TEL.:0342 231 00 73
GAZ?ANTEP-ISLAH?YE-YILMAZ SO?UTMA-AYDINLIK MH. G?Z CAD.?NL? S?TES? NO: 2-TEL.:0342 862 12 20 GAZ?ANTEP-?K?ZO?LU
ELEKTRON?K-BEY MAH. EBLEHAN ?ARfiISI NO:12/A-TEL.:0342 230 71 00 GAZ?ANTEP-N?Z?P-?APAN TEKN?K-CUMHUR?YET MAH.
MERMER SOK. NO:10-TEL.:0342 517 51 66 G?RESUN-BULANCAK-Y?KSEL SO?UTMA-?HSAN?YE MH. CEMAL G?RSEL. CD. NO: 257TEL.:0454 318 17 28 G?RESUN-U?UR ELEKTRON?K-HACI H?SEY?N MH. GAZ? CD. NO: 185 / 1-TEL.:0454 212 00 90 G?M?fiHANEG?M?fiHANE SERV?S?-HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.:0456 213 51 54 HATAY-SAMANDA?-G?NEfi ELEKTR?K-ATAT?RK
MAH. ?SKELE CAD. HAY?K PSJ NO:38-TEL.:0326 512 71 04 HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK?NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/BTEL.:0326 344 32 49 HATAY-ANTAKYA-SER? SO?UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C-TEL.:0326 213 28 32 HATAY-ERZ?N-YEL?Z BOB?NAJMUSTAFAL? MH. ?STASYON CD. NO: 143-TEL.:0326 68148 32 HATAY-REYHANLI-BAfi TEKN?K SO?UTMA-ATAT?RK CD. D???C?LER
?fiHANI NO:1 -TEL.:0326 413 44 04 HATAY-REYHANLI-?Z ?fi SO?UTMA-CUMHUR?YET MH. TAYFUR S?KMEN CD. NO:26/B TEL. : 0326
413 21 22 HATAY-D?RTYOL-FAT?H ELEKTRON?K-SANAY? MH. EVREN CD. YEN? S?NEMA KARfiISI NO:15 - TEL.:0326 712 86 46 HATAY?SKENDERUN-G?L?STAN ELEKTRON?K-KURTULUfi MH. fi.O?UZ YENER CD. NO:64/C-TEL.:0326 613 50 64 I?DIR-PARLAK TEKN?KTOP?ULAR CD. NO:34-TEL.:0476 227 47 51 ISPARTA-?ZSOYLAR SO?UTMA-YAYLA MAH. ?SMETPAfiA CAD. NO: 60 fi?FA TIP MERKEZ?
ALTI-TEL.:0246 223 13 61 ??EL-ERDEML?-ESEN ELEKTR?K-MERKEZ MAH. ATAT?RK CAD. NO:11-TEL.:0324 515 68 87 ??EL-MEZ?TL?AKN?SAN SO?UTMA&ELEKTRON?K-GMK.BUL. FAT?H MH. 18 SK.?Z?DO?RU S?T. 3/A-TEL.:0324 359 64 34 ??EL-PINAR ELEKTRON?KMAHMUD?YE MH. 108. CD. NO:32/B-TEL.:0324 336 82 98 ??EL-TARSUS-MERT ELEKTRON?K-GAZ?LER MAH. ATAT?RK BULV. NO:119TEL.:0324 626 83 98 ??EL-TARSUS-TEKN?K ?fi ELEKTR?K T?C.-ATAT?RK CAD. U?UR ?fi HANI NO:1-TEL.:0324 6242797 ??EL-ANAMUR?EL?K ELEKTRON?K-BAH?E MH. ORMAN ?fiLETMES? ALTI NO:61/B-TEL.:0324 814 85 90 ??EL-HAKAN ELEKTRON?K-BAH?EL?EVLER
MH. 1809 SK. D?NL? APT.ALTI NO:3/B-TEL.:0324 328 03 25 ??EL-S?L?FKE-SADIK ELEKTR?K-G?KSU MAH. O?UZKAAN CAD. DERYALAR
APT.NO:22/B-TEL.:0324 714 05 54 ?STANBUL-ATAfiEH?R-VURAL ELEKTRON?K-KARAMAN ??FTL?K YOLU NO:12(ESK? PTT HAST. KARfiISI)
??ERENK?Y TEL. : 0216 575 63 35 ?STANBUL-fi?fiL?-YILKA T?CARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUfi-TEL.:0212-233 80 53 ?STANBULK???K?EKMECE-?A?DAfi SERV?S-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.:0212 579 35 30 ?STANBUL-ZEYT?NBURNUKARDEfiLER SO?UTMA-SEY?T N?ZAM MAH. fiEH?T ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.:0212 546 57 36 ?STANBUL-ESENLER-YILDIRIM
ELEKTRON?K-KAZIM KARABEK?R MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.:0212 611 10 76 ?STANBUL-EM?N?N?-IRMAK DIfi T?CARET-TAHTAKALE CD.
TAHTAKALE T?CARET MERKEZ? NO:34 2.BODRUM NO:204 -TEL.:0212 520 55 80 ?STANBUL-?MRAN?YE-G?L-SER TEKN?K SERV?SNAMIK KEMAL MH. S?TC? ?MAM CD. S?T?? ?IKMAZI NO:6/1- TEL.:0216 335 60 19 ?STANBUL-?MRAN?YE-G?ZDE ELEKTRON?KATAT?RK MH. ALEMDA? CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.: 0216 329 57 03 ?STANBUL-MALTEPE-G?R TEKN?K SERV?S-BA?DAT CD. BOLAYIR
SK. NO:3/A-TEL.:0216 352 25 20 ?STANBUL-BEYL?KD?Z?-SC ELEKTRON?K-G?ZELYURT MH. M?MAR S?NAN CD. NO:71-TEL.:0212 852
34 45 ?STANBUL-GAZ?OSMANPAfiA-DEDEO?LU ELEKTR?K-2124 SOK NO:4 SULTAN??FTL???-TEL.:0212 594 50 91 ?STANBUL-TUZLAAKIN ISI TEKN?K SERV?S-YAYLA MH. F.?AKMAK CD. ?SMA?L A?A SK. NO:11 TEL.:0216 395 66 62 ?STANBUL-SARIYER-H?SAR SERV?S
1-NUR?PAfiA CD NO\48A BA?LAR MEVK? YEN?K?Y-TEL.:0212 223 27 96 ?STANBUL-SARIYER-H?LAL SO?UTMA-KAPTAN SK. NO:2TEL.:0212 218 45 61 ?STANBUL-B?Y?K?EKMECE-AYG?L DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZ? CD. NO: 7-TEL.:0212 881 33 18
?STANBUL-GAZ?OSMANPAfiA-?AM TEKN?K-ISLAMBEY MAH NECIP FAZIL CAD 257 SK NO:25-TEL.:0212 597 86 62 ?STANBULK???K?EKMECE-YILDIZ ELEKTR?K SO?UTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.:0212 580 76 02 ?STANBUL-K???K?EKMECEBATI TEKN?K-G?LTEPE MH. DEL?ORMAN CD. NO:75 SEFAK?Y-TEL.:0212 599 36 79 ?STANBUL-BAYRAMPAfiA-?ZKAN ELEKTRON?KKARTALTEPE MH. B?LGEHAN CD. NO:36-TEL.:0212 564 33 46 ?STANBUL-GAZ?OSMANPAfiA-TOROS ELEKTRON?K-MERKEZ MH. BA?LAR
CD. NO:77-TEL.:0212 563 50 38 ?STANBUL-fi?fiL?-CHIP ELEKTRON?K-BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.:0212 231 65 43 ?STANBUL-G?NG?RENY?KSEL ELEKTRON?K-M.FEVZ? ?AKMAK MAH.?N?N? CAD.NO: 138-TEL.:0212-504 61 42 ?STANBUL-BEYO?LU-TOLGA ELEKTRON?KCAM? KEB?R MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPAfiA-TEL.:0212 235 65 34 ?STANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRON?K-DEN?ZK?fiKLER
MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.:0212 694 12 82 ?STANBUL-BA?CILAR-?A?LAYAN ELEKTRON?K-?STO? 25.ADA NO.:109-TEL.:0212 659
92 49 ?STANBUL-KADIK?Y-UMUT ELEKTRON?K-HAL?TA?A CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.:0216 346 39 78 ?STANBULZEYT?NBURNU-UZMAN ELEKTRON?K-YEN?DO?AN MH. 42.SK NO:50-TEL.:0212 582 36 37 ?STANBUL-KADIK?Y-MICROSYSTEM
ELEKTRON?K-1. ORTA SK. NO:18/1 G?ZTEPE-TEL.:0216 411 91 50 ?STANBUL-MALTEPE-BEYDA?I TEKN?K ELEKTRON?K-BA?LARBAfiI
MAH. ?N?N? CAD.-TEL.:0216 457 63 34 ?STANBUL-BA?CILAR-KUMRU ELEKTRON?K-KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126TEL.:0212 429 34 19 ?STANBUL-BAKIRK?Y-?K?ZLER ELEKTRON?K-SAKIZA?A MH. BERR?NC?N? SK. NO:16/A-TEL.:0212 543 85 83
?STANBUL-?SK?DAR-K?YL?BAY ELEKTRON?K-ALBAY H?SAMETT?N ERT?RK SK. NO:7/A ?ENGELK?Y TEL.:0216 318 35 13 ?STANBUL?SK?DAR-AK?EL?K T?CARET-M?MAR S?NAN MH. ?SMA?L D?MB?LL? SK. NO:9/A TEL.:0216 342 99 22 ?STANBUL-KADIK?Y-TELV?D
ELEKTRON?K-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.:0216 414 66 00 ?STANBUL-?K?TELL?-BARIfi TEKN?K-ATAT?RK
MH. ?K?TELL? CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : 0212 471 04 76 ?STANBUL-K.?EKMECE-ENG?N ELEKTRON?K-TEVF?K BEY MH. MERKEZ CD.
- 30 -
YETK?L? SERV?SLER L?STES?
ORK?DE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 ?STANBUL-BAH?EL?EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI T?K.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD
.ZAFER MH. T?RKBEY? SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 ?STANBUL-fi?fiL?-IfiIK ELEKTRON?K-AYAZA?A MASLAK ATAT?RK CD NO: 25TEL.:0212 289 76 94 ?STANBUL-PEND?K-G?KHAK ELEKTRON?K-BATI MH. SABR? TAfiKIN CD. SEB?L SK. NO:4/1 TEL. : 0216 354 07 00
?STANBUL-G.O.PAfiA-ATILIM ELEKTRON?K-CEBEC? MAH. 2472 SOK: NO:14/A SULTAN??FTL???- TEL.:0212 475 85 62 ?STANBULG?NG?REN-NUR ELEKTR?K ELEKTRON?K-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D-TEL.:0212 641 42 09 ?STANBUL-BEYKOZ-ULUDO?AN
ELEKTRON?K-KAYABAfiI ?IKMAZI NO: 4/B PAfiABAH?E-TEL.:0216 322 85 85 ?STANBUL-KARTAL-?ZO?LU ELEKTRON?K-KIZILAY BULVARI
CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.:0216 387 18 87 ?STANBUL-FAT?H-SOYLU TEKN?K-HIRKA? fiER?F CAM? ARKASI ESK? AL?PAfiA CD. NO: 26TEL.:0212 631 85 88 ?STANBUL-FAT?H-IRMAK DIfi T?CARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAfiA TEL.: 0212 589 75 27 ?STANBUL-S?L?VR?PDS ELEKTRON?K-P.M. PAfiA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.:0212 728 76 75 ?STANBUL-G?LTEPE-B?L?M ELEKTRON?KHARMANTEPE MH. ABD? ?PEK?? CD. NO:14/D -TEL.:0212 278 72 27 ?ZM?R-KARfiIYAKA-AYSER ELEKTR?KL? EV ALETLER?-Z?BEYDE
HANIM CADDES? NO:87/A-TEL.:0232 366 19 19 ?ZM?R-BERGAMA-GEZG?N SERV?S-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL.:0232 633 35 15
?ZM?R-KONAK-TUNCA ELEKTR?K-76 SK 10/A G?ZELYALI-TEL.:0232 246 40 62 ?ZM?R-?AMD?B?-KUDRET ELEKTRON?K-BURAK RE?S
CAD. NO: 239/A-TEL.:0232 435 81 36 ?ZM?R-MENEMEN-AY ELEKTRON?K-DR. SELAHATT?N ?ZKURT CD. NO:22/B-TEL.:0232 832 02 31
?ZM?R-KONAK-S?STEM ELEKTRON?K-2414 SK. NO:10 G?LTEPE-TEL.:0232 469 72 69 ?ZM?R-KARfiIYAKA-LEVENT ELEKTR?K
LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKA?I-TEL.:0232 381 14 42 ?ZM?R-KARfiIYAKA-ASMERKEZ T?CARET-ESK? TRAMVAY CD.
1675. SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL.:0232 364 33 73 ?ZM?R-BORNOVA-ACEM ELEKTRON?K-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.:0232 339 73 31 ?ZM?RKONAK-KILI? ELEKTRON?K-BARBAROS HAYRETT?N PAfiA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.:0232 433 15 19 ?ZM?R-URLA-?LTER ELEKTRON?K?ZM?R 75. YILl CADDES?NO:81/C-D-TEL.:0232 754 44 44 ?ZM?R-BUCA-?A?LAR ELEKTRON?K-670/1 SK. NO:57/B-TEL.:0232 276 27 77
?ZM?R-YEfi?LYURT-UMUT ELEKTR?K & ELEKTRON?K-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.:0232 244 65 77 ?ZM?R-?DEM?fi-MURAT ELEKTRON?KUMURBEY MH. SANAY? S?T. 9.SK NO: 10 -TEL.:0232 544 41 98 KAHRAMANMARAfi-AKSUNGUR ELEKTR?K-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK
NO:20/A-TEL.:0344 212 77 50 KAHRAMANMARAfi-KALE ELEKTRON?K-FEVZ?PAfiA MH. UZUNLUK CD.-TEL.: 0344 225 07 94 KARAB?KSAFRANBOLU-MEHMET SA?LAM - G?KAY TEKN?K-?N?N? MH. ESK? BA?LAR SK. NO:13-TEL.:0370 712 24 97 KARAB?K-ACAR
ELEKTRON?K-VAKIF ?fi HANI KAT:2 EMN?YET M?D?RL??? YANI-TEL.:0370 424 32 00 KARAMAN-?Z AS SO?UTMA-ABBAS MH. MUT
CD. NO: 82/A TEL. : 0338 214 56 74 KARS-AYDIN ELEKTRON?K-KAZIM KARABEK?R ?fiHANI KAT:2 NO: 125 -TEL.:0474 212 87 82
KASTAMONU-TAfiK?PR?-DE??fi?M ELEKTR?K-TABAKHANE MH. ATAT?RK CD. NO:55/A-TEL.:0366 417 42 04 KASTAMONU-TOSYADO?Ufi ELEKTRON?K-VAKIF SK. 15/A-TEL.:0366 313 42 59 KASTAMONU-HARUN TELEKOM?N?KASYON-?N?N? MAHALLES? AFfi?NBEY
SOKAK NO:8/B-TEL.:0366 212 33 66 KAYSER?-MEL?KGAZ?-AKT?RK BEYAZ EfiYA SERV?S?-AYDINLIKEVLER MH.FIRAT CD.KR?STAL APT.AB NO.17 TEL.:0352 332 08 25 KAYSER?-MEL?KGAZ?-AKIfi ELEKTRON?K-?ORAK?ILAR MH. CENG?Z TOPEL CD.NO:20/B-TEL.:0352 320
14 00 KAYSER?-DEVEL?-U?UR SO?UTMA-HARMAN MAHALLES? BELED?YE PASAJ? ?ZER? NO: 15-TEL.:0352 621 56 31 KAYSER?-S?NMEZ
ELEKTRON?K-CAM? KEB?R MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.:0352 231 69 62 KAYSER?-ZERO COMPUTER-SAHAB?YE MH. METE CD.
fiAH?R SATO?LU SK. SATO?LU AP D: 1-TEL.:0352 232 15 34 KIRIKKALE-MERKEZ-BULUT ELEKTR?K B?LG?SAYAR-B.HAYRETT?N CAD.
NO:9/C-TEL.:0318 212 31 73 KIRKLAREL?-MERKEZ-BUSE ELEKTRON?K-KARACA ?BRAH?M MH. KAPAN CAM? SK. ACUN PSJ. NO:23TEL.:0288 212 73 57 KIRKLAREL?-L?LEBURGAZ-BUSE ELEKTRON?K-YILMAZ MH. ESK? KIRKLAREL? CD. EFSANE D???N SALONU YANI
NO:36/A TEL.: 0288 412 88 92 KIRfiEH?R-GARANT? ELEKTRON?K-ANKARA CD. C?NG?Z BEBE ARKASI YA?MUR ?fiHANI NO:9/B-TEL.:0386
214 02 18 K?L?S-FLAfi ELEKTRON?K-fiEH?TLER PARKI KARfiISI NO:63/1-TEL.: 0348 814 55 28 KOCAEL?-DORUK TEKN?K H?Z. -KARABAfi
MH. CENG?Z TOPEL CD. M?NECC?M AR?F SK. NO:6/A -TEL.:0262 331 11 66 KOCAEL?-KARAM?RSEL-KILIN? ELEKTRON?K-?N?N? CD.
M.YASEF SK. NO:10/M-TEL.:0262 452 55 55 KOCAEL?-D?LOVASI-SAMET ELEKTRON?K-BA?DAT CAD NO: 42/2-TEL.:0262 754 79 86
KOCAEL?-DARICA-KARDEfiLER ELEKTRON?K-KAZIM KARABEK?R MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL.:0262 656 27 88 KOCAEL?-GEBZEYILDIRIM ELEKTRON?K-H. HAL?L MH. 1209 SK. NO:13/C-TEL.:0262 641 35 88KONYA-BEYfiEH?R-SELV? SO?UTMA-HACI ARMA?AN MH.
ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.:0332 512 40 10 KONYA-SEL?UKLU-SAF?R SO?UTMA-FER?T PAfiA MH. G?NEY SK. NO:3/F KULE S?TE
C?VARI-TEL.:0332 236 36 75 KONYA-ERKAM SO?UTMA-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBAfiKAN SK. NO:13/B-TEL.:0332 350 00
32 KONYA-?ZCAN SO?UTMA VE ISITMA LTD fiT?-N?fiANTAfiIMH. HULUS? BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.:0332 236 33 37 KONYA-SEL?UKLUKONSEY SOGUTMA VE ISITMA-K???K ?HSAN?YE MH. fiA?R GUBAR? SK.B?NSA S?TES? ALTI NO : 15 TEL.:0332 321 21 22 KONYA-AKfiEH?REROL ELEKTRON?K-MEYDAN MAH. ?OCUK PARKI KOD NO:38-TEL.:0332 812 61 12 KONYA-MERAM-G?RKAN TEKN?K-?HT?YARETT?N
MH.SIR?ALI MEDRESE CAD.?BN?B?B? SK. NO:1/B-TEL.:0332-351 02 03 KONYA-SEYD?fiEH?R-TUNCER ELEKTRON?K-KIBRIS CD. NO:26TEL.:0332 582 93 92 KONYA-DURMAZLAR ELEKTR?K-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL.:0332 673 28 48 KONYA-ERE?L?-ERDEM?R
TEKN?K-?? G?Z MH. KIBRIS CD.EL?T APT. NO:3 TEL.: 0332 713 02 53 K?TAHYA-EL?FO?LU ELEKTR?K-FAT?H SULTAN MEHMET BULVARI
DUAG?R CAM?? ALTI 43/B-TEL.:0274 226 32 80 MALATYA-YUVAM ELEKTRON?K-?ST?KLAL MH. FUZUL? CD.?MAMO?LU SK. NO:1-TEL.:0422
322 52 88 MALATYA-HAL?M ELEKTRON?K-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.:0422 321 86 08MAN?SA-SOMA-G?RMAK TEKN?KKURTULUfi MH. ?DMAN SK. NO:47/A-TEL.:0236 613 66 56 MAN?SA-SAL?HL?-AYKAR SO?UTMA- BEfiEYL?L MH. BELED?YE CD. NO:TEL.:2430236 714 88 68 MAN?SA-AY ELEKTRON?K MAN?SA fiB.-YARHASANLAR MAH. ESK? HASA?A 2306 SOK.NO: 18/A-TEL.:0236 237 30 62-63
MAN?SA-BURCU ELEKTRON?K-TUNCA MAH. KURTULUfi CAD. NO:54-TEL.:0236-234 57 42 MAN?SA-TURGUTLU-EM?N ELEKTRON?KALTAY MH. SEV?N? SK. NO:25-TEL.:0236 313 28 35 MAN?SA-SARUHANLI-fiEN SO?UTMA-ATAT?RK MH. 7 EYL?L CD. NO: 21/B-TEL.:0236
357 12 00 MAN?SA-KULA-ERDAL KARAHAN-TERMO D?NAM?K-CAM?? CED?T MH. 62 SK. NO:67-TEL.:0236 816 70 99 MARD?N-M?DYATSA?LAM ELEKTRON?K-ESNAF SANATKARLAR KRED? KOOP. KARfiISI 2.CD.NO:56-TEL.:0482 462 33 90 MARD?N-KIZILTEPE-?BRAH?MO?LU
ISITMA-fiANLIURFA CAD. ECE PASAJI NO:7-TEL.:0482 312 55 99 MARD?N-DER?K-UZAY ELEKTRON?K-BELED?YE MEYDANI NO:36TEL.:0482 251 34 35 MARD?N-YEN?fiEH?R-MERKEZ TEKN?K-KARAYOLLARI ARKASI BARIfi CAD G?NAYDIN APT ALTI-TEL.:0482 212 83
06 MARD?N-NUSAYB?N-B?D?N ELEKTRON?K-ZEYNEL AB?D?N MH. ??LEK SK NO: 1/B-TEL.:0482 415 61 98 MU?LA-FETH?YE-ANADOLU
TEKN?K SERV?S-?L?DEN?Z YOLU ?ZER? BAHA fiIKMAN CD.NO:157-TEL.:0252 611 39 12 MU?LA-M?LAS-AFfi?N YILDIRIM - TEKN?K
SO?UTMA-HACI ?LYAS MAH. PAZAR SOK.NO:14-TEL.:0252 512 14 45 MU?LA-YATA?AN-ASTEKN?K ISITMA SO?UTMA SERV?S?-YEN? MH.
152. SK. NO:8-TEL.:0252 572 56 31 MU?LA-DALAMAN-?ZKAN TEKN?K SO?UTMA-MERKEZ MAHALLES? ATAT?RK CD.NO:56-TEL.:0252
- 31 -
YETK?L? SERV?SLER L?STES?
692 25 25 MU?LA-ELBO ELEKTR?K ELEKTRON?K-ORHAN?YE MH. H?RR?YET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84 MU?LA-DAT?A-MEL?H
ELEKTRON?K-?SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 MU?LA-MARMAR?S-?LKSEL ELEKTRON?K-YEN? YOL CD. N0:51/9TEL.:0252 412 62 60 MU?LA-URLA-STAR ELEKTRON?K-?N?fiD?B? CAD NO 1/C AKYAKA BELDES?-TEL.:0252 243 40 42 MUfi-HAfi?MO?LU
EK?C? ELEKTRON?K-HAfi?MO?ULLARI EK?C? ?fi HANI BELED?YE CD.NO:20/A-TEL.:0436 212 38 80 N??DE-HUZUR ELEKTR?K-ILHANLI
MAH ?ZKUL MARKET KARSISI ?ZKILI? AP ALTI NO: 43-TEL.:0388 233 54 05 ORDU-TEK ISITMA SO?UTMA-SAKARYA MAH YENI KUMRU
CAD NO: 111-TEL.:0452 423 84 49 ORDU-HAZAR SO?UTMA-YEN? MAH. 26.SOK NO:17-TEL.:0452 214 04 49 ORDU-?NYE-STAR TEKN?KKALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.:0452 324 82 51 ORDU-MERKEZ-M?KRO ELEKTRON?K-YEN? MH. 319 SK. NO:18 -TEL.: 0452
223 13 49 OSMAN?YE-MODERN ELEKTRON?K-ORTAOKUL CD. K?fi?O?LU ?ARfiISI NO:15-TEL.:0328 812 82 84 R?ZE-?AYEL?-?ZER TEKN?KMAKSUT ?ZER-EMNIYET M?D.KARfiISI fiA?RLER YOLU ?ZERI NO:3/2B-TEL.:0464 532 63 81 R?ZE-CEVAH?R ELEKTRON?K-TOPHANE
MAH. ATAT?RK CAD. ?fi PASAJI-TEL.:0464 213 16 17 SAKARYA-ADAPAZARI-?INAR ELEKTRON?K-K?M?R PAZARI CAD. NO: 15 ATEL.:0264 271 39 12 SAMSUN-?ARfiAMBA-?ZKAN SO?UTMA-ORTA MH. TUNCAY KOCABAfi SK. NO:85-TEL.:0362 832 28 90 SAMSUNBAFRA-KARATAfi T?CARET-KIZILIRMAK MH. F.?AKMAK SK. NO:18/A-TEL.: 0362 543 04 91 SAMSUN-G?LTEK?N SERV?S-ATAT?RK
BULVARI NO.285-TEL.:0362 437 33 82 SAMSUN-DEN?Z ELEKTRON?K-KADIK?Y MH. OSMAN?YE CD. NO: 68-TEL.:0362 432 44 80 S??RTERYILMAZ ELEKTRON?K-CUMHUR?YET CAD. NO:25 ULUCAM? KARfiISI-TEL.:0484 224 03 92 S?NOP-ADA EV ALETLER?-CAM? KEB?R MH.
T?T?NC? SK. NO: 16-TEL.:0368 260 12 64 S?NOP-AYANCIK-YILKAY SO?UTMA-YALI MH. DR.AZM? HAMZAO?LU CD. NO:46-TEL.:0368
613 52 12 S?NOP-BOYABAT-?ZT?RK BEYAZ EfiYA BAKIM SERV?S-G?KDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD.NO:24-TEL.:0368 315 61 21
S?VAS-EKOL ELEKTRON?K-H?KMET IfiIK CD.NALBANTLAR BAfiI KAVfiA?I NO:1/D-TEL.:0346 223 44 96 fiANLIURFA-SURU?-IfiIK SO?UTMA
TEKN?KERL???-D?K?L? MH. Z?YARET CD. NO:10-TEL.:0414 612 17 25 fiANLIURFA-AKTAfi ELEKTRON?K-ASFALT CD. N0.22/F-TEL.:0414
217 14 87 fiANLIURFA-B?REC?K-YARAfiIR SO?UTMA-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD K?PR? ?IKIfiI NO : 9-TEL.:0414 652 36 38 fiIRNAKS?LOP?-ABAY ELEKTRON?K-2. CADDE S?EMENS BAY?? KARfiISI-TEL.:0486 518 50 99 fiIRNAK-ULUDERE-?R?N ELEKTRON?K-CUMHUR?YET
CD. PTT YANI-TEL.:0486 351 28 22 TEK?RDA?-HAYRABOLU-POYRAZ TEKN?K-H?SAR MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.:0282 315 55 48
TEK?RDA?-SARAY-BATI TEKN?K-YEN? MH. TAKS?M CD. NO:9 TEL.:0282 768 69 34 TEK?RDA?-MURATLI-AKAN ELEKTRON?K-MURAD?YE
MH. NAZIM SAV CD. NO:30/A-TEL.:0282 361 28 17 TEK?RDA?-?ORLU-FULL TEKN?K-MUH?TT?N MH. F?K?R SK. NO:12/B-TEL.:0282 652
28 68 TEK?RDA?-ARI ELEKTRON?K-AYDO?DU MH. fiEH?TLER CD. NO: 33/A-TEL.:0282 263 40 61 TEK?RDA?-MALKARA-KER?MO?ULLARI
T?CARET-YEN?MAHALLE G?LDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.:0282 427 16 61 TEK?RDA?-?ERKEZK?Y-?A?RI ELEKTRON?K-G.O. PAfiA MH.
SAYAR SK. KARDEfiLER APT. NO:5 -TEL.:0282 726 02 66 TOKAT-ERBAA-H?DRO ELEKT?R?K-CUMHUR?YET MH. GAZ? BULVARI NO:144TEL.:0356 715 56 01 TOKAT-C?HAN ELEKTRON?K-G.O.PAfiA BULVARI S?VAS CAD. NO:290/A- TEL.:0356 214 00 74 TOKAT-TURHAL-G??L?
SO?UTMA-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: 0356 276 39 66 TOKAT-CEM TEKN?K SO?UTMA-SO?UKPINAR MH. GOP BULVARI 241/A
G?K?E PASAJI NO:14-TEL.:0356 212 37 57 TRABZON-?IRAK TEKN?K-FAT?H MH. AYASOFYA CD. NO: 57 M?ZE KARfiISI-TEL.:0462 229
66 44 TRABZON-AK?AABAT-ATOM ELEKTR?K-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 -TEL.:0462 228 12 58 TRABZON-YET-SAN ELEKTRON?KFAT?H MH. FAT?H CD. COfiKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.:0462 223 15 04 TRABZON-ARAKLI-fiENG?L TEKN?K-BA?KUR ?ARfiISI NO: 10 /
A-TEL.:0462 721 74 11 UfiAK-MERKEZ-KO? SO?UTMA- ?fiL?CE MH. ADAfi SK. NO:29/E -TEL.:0284 513 89 66 VAN-ERC?fi-?ZKANAT
TAM?RAT-EMN?YET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.:0432 351 95 40 VAN-EB?N? TEKN?K-SIHKE CAD ATEfi SOK. NO 10-TEL.:0432 214 31
37 VAN-BURHAN AYDIN - ?Z USTA TAM?RAT-K?LT?R MERKEZ? C?VARI DEM?RC?LER 1. SK. NO:1/C-TEL.:0432 216 34 58 YALOVAALTINOVA-DO?AN TEKN?K SO?UTMA-CUMHUR?YET MH.MERKEZ DURAK KARfiISI NO:29A-TEL.:0226 461 26 21 YALOVA-TINAZTEPE
ELEKTR?K-?STANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.:0226 812 01 60 YOZGAT-AKDA?MADEN?-AYDIN SO?UTMA-AHISHAVI MH. 2. HANLAR
SK. NO :10-TEL.:0354 314 64 12 YOZGAT-?NDER ELEKTRON?K-UN PAZARI NO:14-TEL.:0354 212 79 67 YOZGAT-SORGUN-KARDEfiLER
ELEKTRON?K-CUMHUR?YET CD. NO:29 1/C-TEL.:0354 415 45 79 ZONGULDAK-KRD ERE?L?-UZMAN ELEKTRON?K-ERDEM?R CAD NO:130TEL.:0372 316 31 28 ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRON?K-PAP?LA ?fi HANI ZEM?N KAT NO:9 SO?UKSU-TEL.:0372 251 67 31
- 32 -
- G A R A N T ? fi A R T L A R I 1. Garanti s?resi, mal?n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y?ld?r.
2. Mal?n b?t?n par?alar? dahil(kullan?m hatalar?ndan kaynaklanan k?r?lmalar hari?) olmak ?zere tamam? firmam?z?n
garantisi kapsam?ndad?r.
3. Mal?n garanti s?resi i?erisinde ar?zalanmas? durumunda, tamirde ge?en s?re garanti s?resine eklenir. Mal?n tamir
s?resi en fazla 30 ifl g?n?d?r. Bu s?re, mala iliflkin ar?zan?n servis istasyonuna servis istasyonunun olmamas?
durumunda, mal?n sat?c?s?, bayii, acentas?,temsilcili?i, ithalat??s? veya imalat??s?-?reticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Mal?n ar?zas?n?n 15 ifl g?n? i?erisinde giderilmemesi halinde, imalat??-?retici veya ithalat??; mal?n
tamiri tamamlan?ncaya kadar, benzer ?zelliklere sahip baflka mal? t?keticinin kullan?m?na tahsis etmek zorundad?r.
4. Mal?n garanti s?resi i?erisinde, gerek malzeme ve ifl?ilik, gerekse montaj hatalar?ndan dolay? ar?zalanmas? halinde,
ifl?ilik masraf?, de?ifltirilen par?a bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt?nda hi?bir ?cret talep etmeksizin tamiri
yap?lacakt?r.
5. T?keticinin onar?m hakk?n? kullanmas?na ra?men mal?n;
-T?keticiye teslim edildi?i tarihten itibaren, belirlenen garanti s?resi i?inde kalmak kayd?yla,bir y?l i?erisinde; ayn?
ar?zan?n ikiden fazla tekrarlanmas? veya farkl? ar?zalar?n d?rtten fazla meydan gelmesi veya belirlenen garanti s?resi
i?erisinde farkl? ar?zalar?n toplam?n?n alt?ndan fazla olmas? unsurlar?n?n yan?s?ra, bu ar?zalar?n maldan yararlanamamay?
s?rekli k?lmas?,
-Tamiri i?in gereken azami s?renin afl?lmas?,
-Firman?n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas? halinde s?rayla sat?c?s?, bayii, acentesi temsilcili?i,
ithalat??s? veya imalat?? - ?reticisinden birisine d?zenleyece?i raporla ar?zan?n tamirine m?mk?n bulunmad???n?n
belirlenmesi,durumlar?nda, t?ketici mal?n ?cretsiz de?ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay?p oran?nda bedel indirimi
talep edebilir.
6. Mal?n kullanma k?lavuzunda yer alan hususlara ayk?r? kullan?lmas?ndan kaynaklanan ar?zalar garanti kapsam?
d?fl?ndad?r.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak ??kabilecek sorunlar i?in Sanayi ve Ticaret Bakanl??? T?keticinin ve Rekabetin
Korunmas? Genel M?d?rl????ne baflvurulabilir.
?THALAT?I F?RMA
DE?MA ELEKTROMEKAN?K ?R?NLER ?NfiAAT SPOR MALZEMELER? ?MALAT SAN. VE T?C. A.fi.
Cihangir Mh. G?vercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avc?lar - ?stanbul - T?rkiye
Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 33 -
- SJ 3137 KATI MEYVE SIKACA?I -G A R A N T ? B E L G E S ? Garanti Belge No : 87369
SSHY Belge No : 25551
?THALAT?I F?RMA
?nvan?
Garanti Belge Onay Tarihi : 16/07/2010
SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010
Tel.
: DE?MA ELEKTROMEKAN?K ?R?NLER? ?Nfi. SPOR MALZ.
?MALAT SAN. ve T?C. A.fi.
: Cihangir Mah. G?vercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc?lar / ?STANBUL
: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49
Yetkili Kifli
:
?r?n?n Cinsi
Markas?
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti S?resi
Azami Tamir S?resi
Kullan?m ?mr?
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Y?netim Kurulu Baflkan?
KATI MEYVE SIKACA?I
S?NBO
SJ 3137
-
2 Y?ld?r
30 ?fl G?n?
Bakanl?k?a belirlenen ve ilan edilen kullan?m ?mr? 7 y?ld?r.
(?r?n?n fonksiyonlar?n? yerine getirebilmesi i?in gereken yedek par?a temin s?resi)
SATICI F?RMA
?nvan?
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
?mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu b?l?m, ?r?n? sat?n ald???n?z Yetkili Sat?c? taraf?ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan?lmas?na; 4077 say?l? T?keticinin Korunmas? Hakk?nda Kanun ve bu Kanun?a dayan?larak y?r?rl??e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar?na Dair Tebli? uyar?nca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanl??? T?keticinin ve Rekabetin Korunmas? Genel M?d?rl??? taraf?ndan
izin verilmifltir.
- 34 -
M?fiTER? H?ZMETLER?
De?erli M?flterimiz,
En uygun fiyata en iyi ?r?n? vermenin yan? s?ra; en iyi hizmeti vermenin de
?nemli oldu?una inan?yoruz. Bu nedenle siz bilin?li t?keticilere daha yak?n
olabilmek i?in, internet adresimizdeki eriflim formlar?n?n yan? s?ra, t?ketici
dan?flma hatlar?m?z? da hizmetinize a?m?fl durumday?z.
T?KET?C?
DANIfiMA HATTI
444 66 86
MERKEZ
TEKN?K SERV?S
(0212) 422 94 94
www.sinbo.com.tr
Dan?flma Hatlar?m?z?,
- Hafta i?i her g?n 08.30-18.00 saatleri aras?nda arayabilir; istek, ?neri ve
flikayetlerinizi firmam?za iletebilirsiniz.
T?keticinin Dikkatine:
?r?nlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek i?in afla??daki ?nerilere
uyman?z? rica ederiz:
1. ?r?n? ald???n?zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat?c?n?za onaylatt?r?n?z.
2. ?r?n? kullanma k?lavuzu esaslar?na g?re kullan?n?z.
3. ?r?n?n?zle ilgili hizmet talebiniz oldu?unda yukar?daki telefon
numaralar?ndan, T?ketici ?liflkileri Merkezi'ne baflvurunuz.
4. ?r?n? promosyon arac?l??? ile edinmiflseniz, ?r?ne ait garanti belgesini en
yak?n yetkili servisimize giderek onaylatt?r?n?z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti?inde "Hizmet Fifli" almay? unutmay?n?z.
Alaca??n?z bu fifl, ileride ?r?n?n?zde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sa?layacakt?r.
6. Cihaz?n?z ilk ?al?flt?rmada ?al?flm?yor veya ar?zal? ise, size en yak?n S?NBO
Yetkili Servisine baflvurabilir veya S?NBO Dan?flma Hatlar?ndan yard?m
alabilirsiniz.
- 35 -
- TEDAR?K?? F?RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
Made in China
?mal Y?l? : 2010
- UYGUNLUK BEYANI / CE SGS-CSTC Standards Technical Services
Co., Ltd.
198 Kezhu Road, Scientech Park,
Guangzhou Economic&Technology Dev.
District, Guangzhou, China
GZES100700161101
EEE Y?netmeli?ine uygundur.
Sinbo SJ-3137
Описание
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Д т в
в
м
з
нии
Характеристики
з в
ии
Д т в
и
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
л т з з любым
д бным
б м
тзывы
ции и
ид и
Документ
Категория
Вокруг Света
Просмотров
94
Размер файла
3 057 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа