close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция для Zelmer 332.2

код для вставкиСкачать
Инструкция для
Zelmer 332.2
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
PL
instrukcja
u?ytkowania
user
manual
CZ
SK
HU
RO
332.2
RU
BG
Czajnik elektryczny
Electric kettle
332.2
UA
EN
Czajnik elektryczny
Electric kettle
PL
CZ
SK
HU
RO
RU
BG
UA
EN
PL
Linia Produkt?w Product Line
CZ
SK
HU
RO
PL INSTRUKCJA U YTKOWANIA
RO INSTRUC IUNI DE UTILIZARE
FIERB TOR ELECTRIC
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
RU
Typ 332.2
CZ N?VOD K POU?IT?
BG
Tip 332.2
4?5
Typ 332.2
RU
SK N?VOD NA OBSLUHU
EN
332.2
BG
332-120
HU HASZN?LATI UTAS?T?S
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
Robot kuchenny
Food processor
Sokowir?wka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender r?czny
Hand blender
Tips 332.2
22?23
T??p 332.2
24?25
EN USER MANUAL
UA
10?11
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
ELEKTRITEEKANNUD
16?17
ELEKTROMOS V?ZFORRAL?
332.2 T?pus
Krajalnica
Slicer
ET KASUTUSJUHEND
332.2
8?9
20?21
ELEKTRISK S T JKANNAS
14?15
ELEKTRICK? KANVICA
Typ 332.2
Tipas 332.2
LV LIETO?ANAS INSTRUKCIJA
T
6?7
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
12?13
ELEKTRICK? KONVICE
UA
LT
332.2
ELECTRIC KETTLE
18?19
Type 332.2
26?27
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
PL
A
4
5
5
Prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszej instrukcji u ytkowania. Szczeg?ln uwag nale y po wi ci? wskaz?wkom
bezpiecze stwa. Instrukcj u ytkowania prosimy zachowa?,
aby mogli Pa stwo z niej korzysta? r?wnie w trakcie p? niejszej eksploatacji urz dzenia.
8
1
Wskaz?wki dotycz?ce bezpiecze?stwa i w?a?ciwego u?ytkowania czajnika elektrycznego
2
7
6
12
10
3
9
11
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
Uwa aj na wydobywaj c si w czasie gotowania par .
Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
Nie u ywaj czajnika bez iltra.
Nie u ywaj czajnika z otwart pokrywk ? nie zadzia?a
w?wczas automatyczny wy? cznik.
Przed czyszczeniem, czajnik powinien ca?kowicie ostygn ?.
Do mycia obudowy nie u ywaj agresywnych detergent?w
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mog one mi dzy innymi usun ? naniesione informacyjne symbole graiczne,
takie jak: podzia?ki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Niniejszy sprz t nie jest przeznaczony do u ytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolno ci izycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie maj ce
do wiadczenia lub znajomo ci sprz tu, chyba e odbywa si to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj u ytkowania sprz tu, przekazanej przez osoby odpowiadaj ce
za ich bezpiecze stwo.
Nale y zwraca? uwag na dzieci, aby nie bawi?y si
sprz tem.
Szanowni Klienci!
2
3
4
Podczas u ywania urz dzenia elektrycznego, zawsze przestrzegaj poni szych podstawowych wymog?w bezpiecze stwa:
Czajnik przeznaczony jest tylko do u ytku domowego.
Czajnik pod? czaj jedynie do gniazdka sieci pr du zmiennego 230 V, wyposa onego w ko?ek ochronny.
Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, r?wnej i p?askiej
powierzchni; przew?d przy? czeniowy nie mo e zwisa?
poza kraw d powierzchni, na kt?rej stoi czajnik.
Zachowaj szczeg?ln ostro no ? podczas pracy z czajnikiem w obecno ci dzieci.
Nie uruchamiaj czajnika, je li przew?d zasilaj cy jest
uszkodzony lub obudowa jest w spos?b widoczny uszkodzona.
Nie wyci gaj wtyczki z gniazdka sieci poci gaj c za
przew?d.
Je eli przew?d zasilaj cy nie od? czalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by? wymieniony przez specjalistyczny zak?ad naprawczy w celu unikni cia zagro enia.
Napraw urz dzenia mo e dokonywa? jedynie przeszkolony personel. Nieprawid?owo wykonana naprawa mo e
spowodowa? powa ne zagro enia dla u ytkownika.
W razie wyst pienia usterek zwr?? si do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dotykaj korpusu czajnika podczas gotowania ? do
przenoszenia u ywaj wy? cznie uchwytu czajnika.
Czajnik mo e by? eksploatowany tylko z za? czon podstawk zasilaj c , przeznaczon dla danego typu.
Nie przepe?niaj czajnika ponad poziom ?max? ? w czasie
gotowania wrz ca woda mo e z niego wypryskiwa?.
U ywaj czajnika tylko do gotowania wody.
Nie otwieraj pokrywki bezpo rednio po zagotowaniu si
wody ? mo e nast pi? sp?ywanie skroplonej pary wodnej
na zewn trz czajnika.
Nie stawiaj czajnika na gor cych przedmiotach i w ich
pobli u.
Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilaj cej w wodzie
podczas nape?niania lub mycia.
Uwa aj, aby nie zamoczy? wtyczki przewodu przy? czeniowego.
W przypadku zalania wod wewn trznych element?w
elektrycznych, jak r?wnie podstawki zasilaj cej, przed
ponownym w? czeniem czajnika do sieci dok?adnie je
wysusz.
4
Parametry techniczne podane s na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemno ? 1,7 litra.
Czajnik jest urz dzeniem klasy I, wyposa onym w przew?d przy? czeniowy z y? ochronn i wtyczk ze stykiem
ochronnym.
Czajnik ZELMER spe?nia wymagania obowi zuj cych norm.
Urz dzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
? Urz dzenie elektryczne niskonapi ciowe (LVD)
? 2006/95/EC.
? Kompatybilno ? elektromagnetyczna (EMC)
? 2004/108/EC.
Wyr?b oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodno ci CE znajduje si na stronach
www.zelmer.pl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lampka
Korpus
Metalowa obudowa
Dzi?bek
Pokrywka
R czka
Wska nik poziomu wody
Prze? cznik W? cz/Wy? cz (I-0)
Przew?d przy? czeniowy
Schowek na przew?d przy? czeniowy
Filtr antyosadowy
Podstawka zasilaj ca
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Dane techniczne
Budowa czajnika
Notes
(Rys. A)
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Przygotowanie czajnika do pracy
Wymiana iltra ? rozpuszczanie kamienia
Przed pierwszym u yciem czajnika nale y umy? go wewn trz (spos?b mycia opisano w dalszej cz ci instrukcji), nape?ni? wod do poziomu ?max?, a nast pnie czterokrotnie zagotowa? wod (ka dorazowo wie porcj )
i ponownie umy?.
Obs?uga i dzia?anie czajnika
(Rys. B)
1 Otw?rz pokrywk (5) czajnika.
2 Umie ? iltr (11) w czajniku ? je li wcze niej zosta? wyj ty.
3 Nape?nij czajnik potrzebn ilo ci wody (poziom widoczny jest na wska niku (7)).
UWAGA! Nie gotuj wody w ilo ci poni ej dolnego lub
powy ej g?rnego poziomu na wska niku (7).
4 Zamknij pokrywk .
5 Postaw czajnik na podstawce zasilaj cej (12).
6 W?? wtyczk przewodu przy? czeniowego do gniazdka
sieci z ko?kiem ochronnym.
7 W? cz czajnik naciskaj c przycisk wy? cznika w poz. I
? za wieci si lampka sygnalizacyjna.
8 Po zagotowaniu wody, czajnik wy? czy si automatycznie,
wy? cznik powr?ci do pozycji wyj ciowej ? lampka zga nie.
Je li przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie jest
konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przy? czeniowego
z gniazdka zasilaj cego.
UWAGA! Nale y zwraca? uwag , aby nie przekracza?
znamionowej pojemno ci czajnika podczas nalewania
wody.
Podnoszenie si poziomu wody w czajniku jest op? nione
w stosunku do szybko ci nalewania wody. Jest to spowodowane hamowaniem przep?ywu przez iltr. Mo na temu zapobiec przez szczeg?lnie ostro ne nalewanie ostatnich porcji
wody przed osi gni ciem maksymalnego poziomu wody.
W przypadku za? czenia pustego czajnika nast pi automatyczne od? czenie napi cia przez wy? cznik termiczny.
W celu ponownego w? czenia czajnika po ostygni ciu
(ok. 15 min), nale y zdj ? go z podstawy, ponownie go tam
postawi? i w? czy? czajnik naciskaj c d wigni (8). Ostygni cie
czajnika mo na przyspieszy? wlewaj c do niego zimn wod .
Czyszczenie i konserwacja
(Rys. C)
UWAGA! Czy ? tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczk przewodu przy? czeniowego z gniazdka
zasilaj cego.
2 Wyjmij iltr (11).
3 Zewn trzne powierzchnie czy ? przy pomocy mi kkiej
ciereczki zwil onej p?ynem do mycia naczy .
W celu usuni cia osadu wodnego z wewn trznych i zewn trznych cianek czajnika, przetrzyj je ciereczk zwil on w occie.
4 Czajnik wyp?ucz czyst wod .
W przypadku pojawienia si osadu wapiennego na dnie
czajnika, nale y kamie usun ?. Do tego celu stosuje si 6%
lub 10% ocet.
Otw?rz pokrywk (5) czajnika.
Wyjmij iltr (11).
Wymyj iltr pod bie ca wod .
Wlej do czajnika 0,5 l octu i w? cz czajnik.
Zagotuj ocet i pozostaw w czajniku na oko?o 30 minut.
Wylej ocet, a czajnik wyp?ucz czyst wod .
Nape?nij czajnik wie wod , zagotuj, a nast pnie wylej
wod .
W przypadku pozostania kamienia na dnie, powt?rz powy sze czynno ci.
Po zako czeniu czynno ci w?? iltr (11) do czajnika post puj c w kolejnosci odwrotnej do wyjmowania iltra.
UWAGA! Zaniechanie odkamieniania czajnika mo e
spowodowa? jego uszkodzenie.
Ekologia ? Zadbajmy o ?rodowisko
Ka dy u ytkownik mo e przyczyni? si do ochrony rodowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przeka na makulatur , worki z polietylenu (PE) wrzu? do kontenera
na plastik.
Zu yte urz dzenie oddaj do odpowiedniego punktu sk?adowania, gdy znajduj ce si
w urz dzeniu niebezpieczne sk?adniki mog
by? zagro eniem dla rodowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Zakup cz ci eksploatacyjnych ? akcesori?w:
?
?
w punktach serwisowych,
sklep internetowy ? jak poni ej.
Telefony:
1. Salon Sprzeda y Wysy?kowej Zelmer S.A.:
? wyroby/akcesoria ? sklep internetowy:
www.zelmer.pl, e-mail: [email protected]
? cz ci zamienne:
tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
2. Zelmer S.A. ? Sprawy handlowe:
tel. (017) 865-81-02, e-mail: [email protected]
3. Zelmer S.A. ? Biuro reklamacji:
tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04 e-mail: [email protected]
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urz dzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niew?a ciw jego obs?ug .
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyikacji wyrobu w ka dej chwili, bez wcze niejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepis?w prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
5
CZ
Nepou??vejte konvici s otev en?m v?kem ? nefungovalo
by automatick? vyp?n?n?.
P ed ?i?t n?m nechte varnou konvici vychladnout.
K myt? konvice nepou??vejte agresivn? detergenty a ?istic? p ?pravky obsahuj?c? p?sek, nap . emulze, pasty, apod.
Tyto by mohly p inejmen??m odstranit r zn? popisy a piktogramy uveden? na spot ebi?i.
P ?stroj nen? ur?en, aby jej obsluhovaly d ti nebo osoby
s omezen?mi fyzick?mi, smyslov?mi nebo psychick?mi
schopnostmi nebo s nedostatkem zku?enost? a znalost?
pr?ce s p ?strojem, nepou??vaj?-li jej pod dohledem nebo
podle n?vodu k obsluze poskytnut?mu osobou odpov dnou za jejich bezpe?nost.
Dbejte, aby si s p ?strojem nehr?ly d ti.
V??en? z?kazn?ci!
D kladn si pros?m p e?t te tento n?vod k obsluze. Svou pozornost v nujte p edev??m bezpe?nostn?m pokyn m. N?vod
k obsluze uschovejte pro dal?? p ?padn? pou?it?.
Bezpe?nostn? podm?nky a pokyny pro spr?vn?
pou?it? varn? konvice
P i pou??v?n? elektrick?ho spot ebi?e, v?dy dodr?ujte n??e
uveden? z?kladn? bezpe?nostn? podm?nky:
Varn? konvice je ur?en? pouze pro pou?it? v dom?cnosti.
Konvici p ipojujte pouze k s?ti st ?dav?ho nap t? 230 V,
do s? ov? z?suvky s ochrann?m kol?kem.
Varnou konvici postavte na rovnou a stabiln? plochu, p ?vodn? ? ra nesm? viset p es hranu povrchu na kter?m
stoji varn? konvice.
Dbejte zv??en? opatrnosti p i pou?it? konvice v p ?tomnosti d t?.
Pokud je p ?vodn? ? ra nebo konvice po?kozen?, konvici nepou??vejte.
Z?str?ku ze z?suvky nevytahujte tah?n?m za ? ru.
Pokud dojde k po?kozen? p ?vodn? ? ry mus? b?t vym n n? v specializovan?m servisu nebo opr?vn nou osobou s p ?slu?nou kvaliikac?.
Neodborn proveden? oprava m ?e zp sobit poruchu
p ?stroje, kter? pak m ?e b?t nebezpe?n? pro u?ivatele.
V p ?pad poruchy se obra te na autorizovan? servis.
V pr b hu va en? vody se nedot?kejte t la konvice, p i
p en??en? uchop te konvici za rukoje .
Konvici lze pou??vat pouze s origin?ln?m podstavcem
ZELMER ur?en?m k dan?mu typu konvice.
Nenapl ujte konvici vodou nad zna?ku ?max?, m ?e to
zp sobit n?hl? a nekontrolovan? vylit? hork? vody v pr b hu va en?.
Nenapl ujte konvi?ku nad maxim?ln? ozna?enou ?rove .
Nezap?nejte konvi?ku v p ?pad po?kozen? p ?vodn? ? ry
nebo pokud samotn? konvi?ka jev? zn?mky po?kozen?.
Nevytahujte z?str?ku ze z?suvky tah?n?m za ? ru.
Konvici pou??vejte pouze k va en? a oh ?v?n? vody.
Neotev?rejte v?ko konvice bezprost edn po uva en?
vody, kapky sra?en? vodn? p?ry by stekly mimo konvici.
Nepokl?dejte konvici na hork? povrchy ani v jejich bl?zkosti.
P i napl ov?n? vodou nebo p i myt? nepono ujte konvici
ani podstavec do vody.
Dbejte aby nedo?lo k namo?en? p ?vodn? ? ry a z?str?ky.
V p ?pad , ?e do?lo k vniknut? vody do elektrick? ??sti
konvice nebo do podstavce, je nutn? tyto ??sti p ed dal??m pou?it?m d kladn osu?it.
Bu te opatrn?, v pr b hu va en? vych?z? z konvice hork?
p?ra, hroz? nebezpe?? opa en?.
Nezap?nejte pr?zdnou konvici.
Nepou??vejte konvici bez iltru.
6
Technick? ?daje
Technick? ?daje jsou uveden? na v?robn?m ?t?tku ka?d?ho
p ?stroje.
Pojemno ? 1,7 litra.
Konvice jsou vyroben? v t ?d izolace I a jsou vybaven?
kabelem s ochrann?m vodi?em a z?str?kou s ochrann?m
kontaktem. Tyto p ?stroje je nutno p ipojit do s? ov? z?suvky
s ochrann?m kol?kem.
Proveden? spot ebi?e odpov?d? ?esk?m a evropsk?m
norm?m.
V?robek vyhovuje po?adavk na ?zen?:
? N?zkonap ov? elektrick? p ?stroj (LVD) ? 2006/95/EC.
? Elektromagnetick? kompatibilita (EMC) ? 2004/108/EC.
V?robek je ozna?en zna?kou CE na typov?m ?t?tku.
Korpus konvi?ky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrolka
Pl??
Kovovy pl??
N?levka
V?ko
Rukoje
Stupnice
Vyp?na? zap./vyp. (I-0)
P ?vodn? ? ra
Schr?nka na p ?vodn? ? ru
Filtr proti usazenin?m
Podstavec
(Obr. A)
?i?t?n? iltru ? odstra?ov?n? vodn?ho kamene
P??prava a pou?it? varn? konvice
P ed prvn?m pou?it?m vymyjte vnit ek konvice (zp sob
pops?n v jin? ??sti n?vodu), potom napl te konvici vodou a? do ?rovn ?MAX? a uve te vodu do varu, vodu
vym te a op t uve te do varu. Tento ?kon opakujte 4x.
Obsluha a provoz konvi?ky
(Obr. B)
1 Otev ete v?ko (5) konvice.
2 Pokud jste vyt?hnuli iltr (11), nasa te jej zp t na sv?
m?sto.
3 Napl te konvici po?adovan?m mno?stv?m vody (hladina
je viditeln? na stupnici (7)).
UPOZORN N?! Neva te men?? mno?stv? vody ne? ukazuje spodn? ??st stupnice (7).
4 Zav ete v?ko.
5 Postavte konvici na podstavec (12).
6 Zasu te z?str?ku do z?suvky s ochrann?m kol?kem.
7 Zapn te varnou konvici p epnut?m ??vyp?na?e do polohy I
? kontrolka se rozsv?t?.
8 Po uva en? vody vyp?na? konvici automaticky vypne, vyp?na? se vr?t? do p vodn? pozice, kontrolka zhasne.
Budete li konvici pravideln pou??vat nen? nutno vytahovat
z?str?ku ze z?suvky.
UPOZORN N?! Dbejte aby nebyla p ekro?en? maxim?ln? p ?pustn? hladina vody v konvici.
P i nal?v?n? vody p es iltr doch?z? ke zpo?d n?, jeliko? iltr
propou?t? nal?vanou vodu pomaleji a tedy skute?n? hladina se m ?e zvednout o obsah vody do?asn zadr?ovan?
iltrem.
Toto m ?e zp sobit p ekro?en? maxim?ln? p ?pustn? hladiny
v konvici.
Zkontrolujte proto hladinu d ?ne ne? d?te vodu va it.
V p ?pad zapnut? pr?zdn? konvice dojde k okam?it?mu
vypnut? konvice tepelnou pojistkou. Aby bylo mo?n? varnou
konvici znovu zapnout, musi vychladnout tepeln? pojistka.
Tento proces je mo?n? urychlit nalit?m studen? vody do konvice. Jakmile tepeln? pojistka vychladne (cca 15 minut) sejm te konvici z podstavce a znovu ji tam postavte, pak teprve
zapn te vyp?na?.
?i?t?n? a ?dr?ba
(Obr. C)
Vodn? k?men, kter? se m ?e osadit na vnit n?ch st n?ch konvice, na dn , nebo na s?tku iltru odstran?te 6% nebo 10%
octov?m roztokem.
Otev ete v?ko (5) konvice.
Vyjm te iltr (11) a omyjte jej pod tekouc? vodou.
Nalijte 0,5 litru octov?ho roztoku do konvice a zapn te
konvici.
Ocet uva te a ponechte v konvici 30 minut.
Vylijte ocet a propl?chn te konvici ?istou vodou.
Nalijte do konvice ?istou vodu, uva te ji a vylijte.
V p ?pad , ?e se vodn? k?men zcela nerozpust?, postup
opakujte.
Po ukon?en? vlo?te iltr (11) do konvice.
UPOZORN N?! Vodn? k?men je nutno pravideln odstra ovat, v opa?n?m p ?pad m ?e doj?t k po?kozen?
varn? konvice.
Ekologicky vhodn? likvidace
Obalov? materi?l jednodu?e neodho te. Obaly a balic? prost edky elektrospot ebi? Twist
jsou recyklovateln?, a z?sadn by m ly b?t
vr?ceny k nov?mu zhodnocen?. Obal z kartonu
lze odevzdat do sb ren star?ho pap?ru. Pytl?k
z polyetyl?nu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sb ren PE k op tn?mu zu?itkov?n?.
Po ukon?en? ?ivotnosti spot ebi? zlikvidujte prost ednictv?m
k tomu ur?en?ch recykla?n?ch st edisek. Pokud m? b?t
spot ebi? deinitivn vy azen z provozu, doporu?uje se po
odpojen? nap?jec?ho p ?vodu od elektrick? s?t jeho od ?znut?, p ?stroj tak bude nepou?iteln?. Informujte se laskav
u Va?? obecn? spr?vy o recykla?n?m st edisku, ke kter?mu
p ?slu??te.
Toto elektroza ?zen? nepat ? do komun?ln?ho odpadu. Spot ebitel p isp?v? na ekologickou likvidaci v?robku. ZELMER
CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivn?ho syst?mu ekologick? likvidace elektroza ?zen? u irmy Elektrowin a.s. V?ce na
www.elektrowin.cz.
Ve?ker? opravy sv te odborn?k m v servisn?ch st edisc?ch. Z?ru?n? i poz?ru?n? opravy osobn doru?en? nebo
zaslan? po?tou prov?d? servisn? st ediska ZELMER ? viz.
SEZNAM Z?RU?N?CH OPRAVEN.
UPOZORN N?! ?ist te konvici jen pokud je ochlazen?!
1 P ed ?i?t n?m odpojte konvici z elektrick? s?t .
2 Vyjm te iltr (11).
3 Vn j?? plochy ?ist te vlhk?m had ?kem a myc?m prost edkem na n?dob?.
Vodn? n?nos na vnit n?ch i vn j??ch st n?ch konvice ot ete
had ?kem sm??en?m v octu.
4 Potom konvici propl?chn te ?istou vodu.
Dovozce/v?robce nezodpov?d? za p ?padn? ?kody zp soben? pou?it?m za ?zen? v rozporu s jeho ur?en?m nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/v?robce si vyhrazuje pr?vo v?robek kdykoli, bez p edchoz?ho ozn?men?, upravovat za ??elem p izp soben? v?robku pr?vn?m
p edpis m, norm?m, sm rnic?m nebo z konstruk?n?ch, obchodn?ch,
estetick?ch nebo jin?ch d vod .
7
SK
Nezap?naj kanvicu bez vody.
Nepou??vaj kanvicu bez iltra.
Kanvicu nezap?naj, ak je nap?jac? k?bel po?koden?, alebo je vidite ne po?koden? izol?cia.
Nevy ahuj z?str?ku zo z?suvky ahan?m za k?bel.
Nepou??vaj kanvicu s otvorenou pokrievkou ? vtedy nebude fungova automatick? vyp?na?.
Pred ?isten?m m? kanvica ?plne vychladn? .
Na um?vanie telesa nepou??vaj agres?vne detergenty
v podobe emulzi?, mlie?ka, p?st at . Tieto m??u okrem
in?ho odstr?ni informa?n? graick? symboly ako stupnice, ozna?enia, v?stra?n? znaky a pod.
Spotrebi? nie je ur?en? na pou??vanie osobami (vr?tane
det?) so zn??en?mi fyzick?mi, zmyslov?mi alebo ment?lnymi schopnost?ami, alebo s nedostatkom sk?senost?
a vedomost?, pokial? im osoba zodpovedn? za ich bezpe?nost? neposkytne dohl?ad alebo ich nepou?ila o pou?ivani spotrebi?a.
D?vajte si pozor, aby sa deti nehrali so spotrebi?om.
V??en? z?kazn?ci!
Pros?me pozorne pre??tajte tento n?vod na obsluhu. Zvl??tnu pozornos treba venova bezpe?nostn?m pokynom. N?vod na obsluhu treba uschova , aby ho bolo mo?n? vyu?i aj
v al?om obdob? pou??vania v?robku.
Pokyny t?kaj?ce sa bezpe?nosti a spr?vneho
pou??vania elektrickej varnej kanvice
Po?as pou??vania elektrick?ho zariadenia v?dy dodr?uj z?kladn? bezpe?nostn? po?iadavky uveden? ni??ie:
Kanvica je ur?en? iba pre dom?ce pou?itie.
Kanvicu prip?jaj iba do z?suvky siete striedav?ho pr?du
230 V, vybavenej ochrann?m kol?kom.
Kanvicu postav v?dy na stabilnom, rovnom a plochom
povrchu; nap?jac? k?bel nem??e visie mimo okraj plochy, na ktorej kanvica stoj?.
Dodr?uj zvl??tnu opatrnos po?as pr?ce s kanvicou za
pr?tomnosti det?.
Kanvicu nezap?naj, ak je nap?jac? k?bel po?koden?, alebo je vidite ne po?koden? izol?cia.
Nevy ahuj z?str?ku zo z?suvky ahan?m za k?bel.
Je-li neodpojiteln? nap?jec? kabel po?kozen, mus? b?t
vym n n u v?robce, ve specializovan?m servisu nebo
kvaliikovanou osobou, aby nedo?lo k ?razu.
Opravy p ?stroje m ?e prov?d t pouze pro?kolen? person?l. Neodborn provedena oprava m ?e b?t pro u?ivatele p ??inou v??n?ho ohro?en?. V p ?pad poruchy se
obra te na specializovan? servis.
Nedot?kaj sa telesa kanvice po?as varenia ? na pren??anie pou??vaj v?lu?ne dr?iak kanvice.
Nedot?kaj sa kovov?ho telesa kanvice po?as varenia ?
na pren??anie pou??vaj v?lu?ne dr?iak kanvice.
Kanvica m??e by pou??van? iba s pripojenou nap?jacou
podlo?kou, ur?enou pre dan? typ.
Nenap aj kanvicu nad ?rove ?max?, alebo nad maxim?lne ozna?en? objem ? po?as varenia m??e z nej vriaca voda vystrekova .
Nezap?najte kanvicu v pr?pade po?kodenia pr?vodovej
?n?ry alebo pokia je samotn? kanvica po?koden?.
Nevy ahujte z?str?ku zo z?suvky ahan?m ?n?ry.
Kanvicu pou??vaj iba na varenie vody.
Neotv?raj veko bezprostredne po uvaren? vody ? m??e
nasta stekanie kondenzovanej vodnej pary po vonkaj?ej
strane kanvice.
Nestavaj kanvicu na hor?ce predmety alebo do ich
bl?zkosti.
Nepon?raj kanvicu ani nap?jaciu podlo?ku do vody po?as nap ania alebo um?vania.
Daj pozor, aby si nenamo?il z?str?ku nap?jacieho k?bla.
V pr?pade, ?e vodou bud? zaliate vn?torn? elektrick?
?asti, ako aj nap?jacia podlo?ka, pred op?tovn?m zapojen?m do siete ich d?kladne vysu?.
D?vaj pozor na paru, ktor? sa po?as varenia dost?va von.
8
Technick? ?daje
Technick? parametre s? uveden? na ?t?tku v?robku.
Menovit? objem: 1,7 l.
Kanvica je zariaden?m triedy I, vybaven?m nap?jac?m k?blom s ochrannou ?ilou a z?str?kou s ochrann?m kol?kom.
Varn? kanvice Zelmer sp aj? po?iadavky platn?ch noriem.
Zariadenie zodpoved? po?iadavk?m nariaden?:
? N?zkonap? ov? elektrick? zariadenia (LVD) ? 2006/95/EC.
? Elektromagnetick? kompatibilita (EMC) ? 2004/108/EC.
V?robok je ozna?en? zna?kou CE na ?t?tku v?robku.
Korpus kanvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
?iarovka
Korpus
Kovov? puzdro
Lievik
Veko
?chytka
Ukazovate hladiny vody
Prep?na? Zapnut?/Vypnut? (I-0)
Pr?pojn? k?bel
Schr?nka na pr?vodov? ?n?ru
Vodoznak so stupnicou
Nap?jacia podlo?ka
(Obr. A)
Pr?prava kanvice k pou?itiu, jeho zapnutie
a ?innos?
Pred prv?m pou?it?m treba kanvicu zvn?tra umy (sp?sob umytia uveden? v al?ej ?asti n?vodu), naplni vodou na ?rove ?max? a n?sledne ?tyrikr?t uvari vodu
(zaka?d?m nov? d?vku) a op?tovne umy .
Obsluha a prev?dzka kanvice
(Obr. B)
1 Otvorte veko (5) r?chlovarnej kanvice.
2 Ulo?i ilter (11) do kanvice ? pokia bol predt?m vybrat?.
3 Napl kanvicu potrebn?m mno?stvom vody (hladina je
vidite n? na ukazovateli (7)).
UPOZORNENIE! Nevar vodu v mno?stve pod dolnou
hladinou na ukazovateli (7).
4 Zatvor pokrievku.
5 Postav kanvicu na nap?jaciu podlo?ku (12).
6 Zasu z?str?ku pr?pojn?ho k?bla do sie ovej z?suvky
s ochrann?m kol?kom.
7 Zapnite kanvicu zatla?en?m vyp?na?a do polohy I ? sign?lne svetielko sa rozsvieti.
8 Po uvaren? vody sa kanvica vypne automaticky, vyp?na?
sa vr?ti do v?chodiskovej polohy ? svetielko zhasne.
Pokia sa predpoklad? al?ie pou??vanie kanvice, nie je nutn?
vy ahovanie z?str?ky pr?vodn?ho k?bla z nap?jacej z?suvky.
UPOZORNENIE! Treba dba na to, aby nebol prekro?en? menovit? objem kanvice po?as nalievania vody.
Dv?hanie sa hladiny vody v kanvici je oneskoren? vo vz ahu
k r?chlosti nalievania vody. Je to sp?soben? brzden?m prietoku cez ilter. Tomu mo?no pred?s ve mi opatrn?m nalievan?m
posledn?ch d?vok vody pred dosiahnut?m jej maxim?lnej
hladiny.
V pr?pade zapnutia pr?zdnej kanvice nastane automatick?
vypnutie nap?tia tepeln?m vyp?na?om. Pre op?tovn? zapnutie kanvica mus? vychladn? . Mo?no to ur?chli naliat?m do
kanvice studenej vody. Pre op?tovn? zapnutie kanvice po
vychladen? (asi 15 min.) teba ho vybra z podlo?ky, op?tovne
tam ulo?i a zapn? kanvicu stl??aj?c vyp?na?.
?istenie a ?dr?ba
(Obr. C)
V?mena iltra ? rozp???anie kame?a
V pr?pade, ?e sa na dne kanvice objav? v?penn? usadenina, kame treba odstr?ni . Na to sa pou??va 6% alebo 10%
ocot.
Otvorte veko (5) r?chlovarnej kanvice.
Vyber ilter (11) a umy ho v te??cej vode.
Nalej do kanvice 0,5 l octu a zapni ho.
Uvar ocot a ponechaj ho v kanvici asi 30 min?t.
Vylej ocot a kanvicu prepl?chni ?istou vodou.
Napl kanvicu ?erstvou vodou, prevar, po prevaren?
vylej.
V pr?pade, ?e kame e?te ostal na dne, zopakuj ?innosti.
Po ukon?en? ?innost? vlo? ilter (11) do kanvice.
UPOZORNENIE! Zanedbanie odstra ovania vodn?ho
kame a z kanvice m??e sp?sobi jeho po?kodenie.
Ekologicky vhodn? likvid?cia
Obalov? materi?l nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebi?ov ZELMER s? recyklovate n? a z?sadne
by mali by vr?ten? na nov? zhodnotenie. Kart?nov? obal
odovzdajte do zberne star?ho papiera. Vreck? z polyetyl?nu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na op?tovn?
zu?itkovanie.
Po ukon?en? ?ivotnosti spotrebi? zlikvidujte prostredn?ctvom
na to ur?en?ch recykla?n?ch stred?sk. Ak m? by pr?stroj deinit?vne vyraden? z prev?dzky, doporu?uje sa po odpojen? pr?vodnej ?n?ry od elektrickej siete jej odstr?nenie (odrezanie),
pr?stroj tak bude nepou?ite n?.
Informujte sa l?skavo na Va?ej obecnej spr?ve, ku ktor?mu
recykla?n?mu stredisku patr?te.
Tento elektrospotrebi? nepatr? do komun?lneho
odpadu. Spotrebite prispieva na ekologick?
likvid?ciu v?robku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
je zapojen? do syst?mu ekologickej likvid?cie
elektrospotrebi?ov u irmy ENVIDOM ? zdru?enie v?robcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebi?ov si uplatnite u odborn?kov v servisn?ch stredisk?ch. Z?ru?n? a poz?ru?n? opravy doru?en? osobne alebo zaslan? po?tou prev?dzaj? servisn?
stredisk? irmy ZELMER ? vi ZOZNAM Z?RU?N?CH
SERVISOV.
UPOZORNENIE! ?isti iba studen? kanvicu!
1 Vytiahni z?str?ku pr?pojn?ho k?bla z nap?jacej z?suvky.
2 Vyber ilter (11).
3 Vonkaj?ie plochy ?isti m?kkou handri?kou navlh?enou
pr?pravkom na um?vanie riadu.
Na odstr?nenie usaden?n vodn?ho kame a z vn?torn?ch
i vonkaj??ch stien kanvice tieto pretri handri?kou navlh?enou
v octe.
4 Kanvicu opl?chni ?istou vodou.
Dovozca/v?robca nenesie zodpovednos za pr?padn? ?kody vzniknut? vo v?sledku pou?itia zariadenia v rozpore s jeho ur?en?m alebo vo
v?sledku nespr?vnej obsluhy.
Dovozca/v?robca si vyhradzuje pr?vo v?robok kedyko vek upravova
bez predch?dzaj?ceho ozn?menia za ??elom prisp?sobenia pr?vnym
predpisom, norm?m, smerniciam alebo z kon?truk?n?ch, obchodn?ch, dizajnov?ch alebo in?ch d?vodov.
9
HU
?gyeljen a forral?s k?zben felsz?ll? g z?kre.
Ne haszn?lja a k?sz?l?ket v?z n?lk?l.
Ne haszn?lja a k?sz?l?ket sz r n?lk?l.
Tart?zkodjon a k?sz?l?k bekapcsol?s?t?l, amennyiben
a k?bel s?r?lt, vagy a szigetel?s szemmel l?that?an s?r?lt.
Ne h?zza ki a csatlakoz? dug?t a konnektorb?l a k?beln?l fogva.
Ne haszn?lja a k?sz?l?ket nyitott fed?llel, az automata
megszak?t? nem fog m k?dni.
Tiszt?t?s el tt hagyja a k?sz?l?ket teljesen kih lni.
Ne haszn?ljon a k?sz?l?k lemos?s?ra er s, emulzi?, tej,
paszta alakj?ban forgalmazott, tiszt?t?szereket. Ezek
t?bbek k?z?tt let?r?lhetik a t?j?koztat? graikai jeleket,
mint pld. a sk?l?kat, jel?l?seket, igyelmeztet jelz?seket, ?s ehhez hasonl?kat.
Ez a k?sz?l?k nem a izikailag, ?rz?kileg vagy szellemileg korl?tozott szem?lyek (gyerekek) ?ltal val? haszn?latra k?sz?lt, vagy olyan szem?lyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelel tapasztalattal ?s ismeretekkel,
hacsak a k?sz?l?k haszn?lat?ra a biztons?guk?rt felel s
szem?ly fel?gyelete mellett ker?l sor vagy el tte ell?tja
ket a megfelel kezel?si utas?t?sokkal.
?gyeljen arra, hogy a gyerekek ne j?tsszanak
a k?sz?l?kkel.
Tisztelt V?s?rl?!
K?rj?k, olvassa el igyelmesen a haszn?lati ?tmutat?t, k?l?n?s igyelmet szentelve a biztons?gi el ?r?soknak. rizze
meg a haszn?lati ?tmutat?t, mert a k?sz?l?k k?s bbi haszn?lata sor?n is haszn?t veheti.
A gy?rt? nem felel a rendeltet?s ellenes haszn?lat vagy
szakszer tlen kezel?s okozta k?rok?rt.
Az elektromos v?zforral? biztons?gos ?s
helyes haszn?lat?val kapcsolatos el??r?sok
Az elektromos k?sz?l?k haszn?lata sor?n mindenkor tartsa
be az al?bbi biztons?gi el ?r?sokat:
A v?zforral?t csak h?ztart?si c?lokra szabad haszn?lni.
A v?zforral?t csup?n 230 V v?lt??ram ?zem , biztons?gi
dug?val ell?tott konnektorhoz csatlakoztassa.
A v?zforral?t mindig stabil, egyenes ?s s?k felsz?nen ?ll?tsa fel, a h?l?zati k?bel nem l?ghat le a fel?letr l, amelyre
a k?sz?l?k fel lett ?ll?tva.
Gyermekek jelenl?t?ben b?njon a v?zforral?val rendk?v?l
?vatosan.
Tart?zkodjon a v?zforral? bekapcsol?s?t?l, amennyiben
a h?l?zati k?bel s?r?lt, vagy a szigetel?s szemmel l?that?an meg lett rong?lva.
Ne h?zza ki a csatlakoz? dug?t a konnektorb?l a k?beln?l fogva.
Amennyiben a h?l?zati csatlakoz? k?bel s?r?l meg, annak jav?t?s?t, a balesetek elker?l?se v?gett b?zza a gy?rt?ra, a m?rkaszerv?zre vagy szakemberre.
A k?sz?l?k jav?t?s?t kiz?r?lag csak arra kik?pzett szakember v?gezheti. A helytelen?l elv?gzett jav?t?s a haszn?l? sz?m?ra komoly vesz?lyt jelenthet. Meghib?sod?s
eset?n forduljon a szakszerv?zhez.
A v?z forral?sa k?zben ne ?rintse a kanna k?ls fal?t ?
azt kiz?r?lag csak ?a foganty?j?n?l fogva emelje fel.
A v?zforral?t csak az adott t?pushoz tartoz? aljzattal szabad m k?dtetni.
Nem szabad a tart?lyt a ?max? felirat, vagy a megjel?lt
maxim?lis rtartalom f?l? t?lteni folyad?kkal, hogy a forr?sban lev v?z ne fusson ki a tart?lyb?l.
Ne t?lsd t?l a kann?t.
Ne kapcsold be a kann?t, hogy ha a vezet?ke s?r?lt vagy
a fel?p?tm?nye l?that?an s?r?lt.
Ne kapcsold ki a kann?t a vezet?k?t h?zva.
A k?sz?l?ket kiz?r?lag v?zforral?sra szabad haszn?lni.
Tart?zkodjon a fed?l kinyit?s?t?l k?zvetlen?l a v?z felforr?s?t k?vet en ? a kicsap?d? v?zg z lefolyhat a k?sz?l?k
k?lsej?n.
Ne haszn?lja a k?sz?l?ket forr? t?rgyakon, ?s ne is t?rolja forr? t?rgyak k?zel?ben.
A k?sz?l?ket ?s az aljzatot felt?lt?s vagy lemos?s k?zben tilos v?zbe tenni.
?gyeljen arra, hogy a h?l?zati k?bel dug?ja ne ker?lj?n
?rintkez?sbe v?zzel vagy b?rmi m?s folyad?kkal.
A bels elektromos r?szek, ?s az aljzat el?nt?se eset?n
?jra bekapcsol?s el tt alaposan sz?r?tsa ki a k?sz?l?ket.
10
M?szaki adataik
A m szaki param?terek a t?rzslapon olvashat?k.
N?vleges rtartalom: 1,7 l.
A k?sz?l?k az I. oszt?lyba tartozik, v?d ?rrel ?s biztons?gi
dug?val felszerelt h?l?zati k?bellel rendelkezik.
A berendez?s megfelel a vonatkoz? magyar ?s eur?pai biztons?gi szabv?nyoknak.
A Zelmer v?zforral?k megfelelnek a k?vetkez direkt?v?knak:
? Kisfesz?lts?g elektromos berendez?sek (LVD)
? 2006/95/EC.
? Elektrom?gneses kompatibilit?s (EMC) ? 2004/108/EC.
A term?k adatt?bl?j?n CE jel?l?ssel lett ell?tva.
Kanna ?p?t?se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
M k?d?s jelz LED
Test
F?m pal?st
T?lcs?r
Fed?l
Foganty? fog?r?sz
V?zsz?nt jelz
Be- ?s Kikapcsol? gomb (I-0)
H?l?zati k?bel
K?belfelteker?s
Lerakod?s ellenes v?zsz r
Csatlakoz? alapzat
(A. ?bra)
A k?sz?l?k el?k?sz?t?se, bekapcsol?sa ?s
m?k?d?se
Els haszn?latbav?tel el tt mossa le a k?sz?l?k k?lsej?t (a lemos?s m?dj?t ld. a haszn?lati ?tmutat? tov?bbi
r?sz?ben), t?ltse fel a k?sz?l?k tart?ly?t a ?max? szintig,
majd ezt k?vet en n?gyszer egym?s ut?n forraljon fel
benne vizet (mindig ?j adagot). Ezt k?vet en ?jra mossa
le a k?sz?l?ket.
V?zforral? m?k?d?se ?s kezel?se:
(B. ?bra)
1 Nyissa fel a v?zforral? fedel?t (5).
2 Helyezze bele a sz r t a k?sz?l?kbe ? amennyiben el tte el lett t?vol?tva.
3 T?ltse fel a k?sz?l?k tart?ly?t a k?v?nt v?zmennyis?ggel.
(A v?zszint magass?ga a sk?l?n l?that? (7)).
FIGYELEM! Ne forraljon a v?zszintjelz (7) als? jel?n?l
alacsonyabb vagy a fels szintj?t meghalad? mennyis?g vizet.
4 Z?rja le a felelet.
5 Helyezze r? a tart?lyt a k?sz?l?k alapzat?ra.
6 Csatlakoztassa a k?bel dug?j?t a biztons?gi dug?val felszerelt konnektorhoz.
7 Kapcsolja be a forral?t a kapcsol?gomb I helyzetbe val?
? kapcsol?s?val ? a m k?d?st jelz LED fel fog gyulladni.
8 Mikor a v?z el?ri a forr?spontj?t, a k?sz?l?k automatikusan
le fog kapcsolni ?s a kapcsol? visszat?r az eredeti helyzetbe ?
a LED jelz kialszik.
Tart?s haszn?lat eset?n a h?l?zati k?beldug?j?t nem sz?ks?ges kih?zni a konnektorb?l.
FIGYELEM! A v?z felt?lt?se sor?n ?gyeljen arra, hogy ne
l?pje t?l a k?sz?l?k tart?ly?nak n?vleges rtartalm?t.
A v?z szintje megk?sve emelkedik a tart?lyban, mivel a sz r
lass?tja a v?z be?raml?s?t.
Ezt megel zend , ?vatosan ?ntse be a tart?lyba az utols?
v?zadagokat, am?g nem ?ri el a ?MAX? szintet.
?res k?sz?l?k bekapcsol?sa eset?n a biztons?gi termoszt?t
automatikusan megszak?tja az ?ramell?t?st.
A k?sz?l?ket hagyja kih lni, miel tt ?jra bekapcsoln?.
Ez gyorsabban fog menni, ha a tart?lyba hideg vizet ?nt.
A kih l?st k?vet ?jra bekapcsol?s el tt (kb. 15 perc m?lva)
vegye le a k?sz?l?ket az aljzatr?l, ?jra helyezze vissza ?s
kapcsolja be.
Tiszt?t?s ?s karbantart?s
(C. ?bra)
FIGYELEM! A tiszt?t?st csak kih lt k?sz?l?ken szabad
elv?gezni!
1 H?zza ki a h?l?zati k?bel dug?j?t a konnektorb?l.
2 Vegye ki a sz r t (11).
3 Tiszt?tsa meg a k?sz?l?k k?ls fel?let?t mosogat?szerbe
m?rtott puha ruhadarabbal.
Ecetbe m?rtott ruhadarabbal t?vol?tsa el a k?sz?l?k bels ?s
k?ls fel?let?r l a le?lepedett v?zk?vet.
4 ?bl?tse le a k?sz?l?ket tiszta v?zzel.
Sz?r?csere ? v?zk?old?s
A k?sz?l?k alj?n k?pz d?tt v?zk?vet el kell t?vol?tani. Erre
a c?lra haszn?ljon 6%-os vagy 10%-os ecetet.
Nyissa fel a v?zforral? fedel?t (5).
Vegye ki a sz r t (11) ?s mossa le foly?v?zzel.
?nts?n a tart?lyba 0,5 l ecetet ?s kapcsolja be
a k?sz?l?ket.
Forralja fel az ecetet ?s hagyja ?llni a tart?lyban kb. 30
percig.
?ntse ki az ecetet ?s ?bl?tse ki a tart?lyt tiszta v?zzel.
?nts?n a tart?lyba tiszta vizet, forralja fel, majd ?ntse ki.
Amennyiben a k?sz?l?k alj?r?l nem t nt el az ?sszes
v?zk , ism?telje meg az el bb felv?zolt m veletet.
A m velet v?gezt?vel tegye vissza a sz r t (11) a hely?re.
FIGYELEM! A v?zk elt?vol?t?s elmulaszt?sa a k?sz?l?k
meghib?sod?s?hoz vezethet.
K?rnyezetv?delem ? ?vjuk k?rnyezet?nket
A karton csomagol?s javasoljuk leadni a hullad?kgy jt
helyre.
A polietil?n (PE) zs?kot dobja m anyag gy jt
kont?nerbe. A h?l?zatb?l val? kikapcsol?s ut?n
a haszn?lt k?sz?l?ket sz?tszerelni, a m anyag
alkatr?szeket leadni m?sodlagos nyersanyag
felv?s?rl? helyen.
A f?m alkatr?szeket leadni a M?H-be.
Nem dobhat? ki h?ztart?si hullad?kkal egy?tt!!!
Az Import r/gy?rt? nem v?llal mag?ra felel ss?get a k?sz?l?k nem
rendeltet?sszer haszn?lat?b?l vagy a haszn?lati utas?t?sban foglaltakt?l elt?r felhaszn?l?s?b?l ered esetleges k?rok?rt.
Az Import r/gy?rt? fenntartja mag?nak a jogot a term?k b?rmikori,
el zetes bejelent?s n?lk?li megv?ltoztat?s?ra, annak az ?rv?nyes
jogszab?lyokhoz, szabv?nyokhoz, ir?nyelvekhez val? igaz?t?s?ra,
vagy a konstrukci?s, kereskedelmi, eszt?tikai ?s egy?b okokb?l t?rt?n m?dos?t?s?ra.
11
RO
Nu folosi i ierb torul cu capacul deschis ? atunci nu
func ioneaz ?ntrerup torul automat.
?nainte de cur are, ierb torul trebuie l sat s se r ceasc complet.
Pentru sp larea carcasei, nu folosi i detergen i agresivi,
sub form de emulsie, lichide, paste ?.a. Acestea pot,
printre altele, s ?tearg simbolurile graice ?nscrise, precum standardele, marcajele, semnele de avertizare ?.a.
Aparatul nu este destinat utiliz rii de c tre persoanele
(inclusiv copii) cu facult i izice, psihice sau senzitive
restr?nse, sau de persoanele care nu au experien ?n
folosirea aparatului sau nu ?tiu s -l utilizeze, cu excep ia
situa iei c?nd utilizarea aparatului de aceste persoane se
face sub supravegherea sau conform instruc iunilor de
folosire ob inute de la persoane care r spund de siguran a lor.
Nu l sa i copiii s se joace cu acest aparat.
Stima?i Clien?i!
V rug m s citi i cu aten ie instruc iunile de utilizare de
fa . Se cuvine s acorda i o aten ie deosebit indica iilor
privind siguran a. V rug m s p stra i aceste instruc iuni,
pentru a le putea consulta ?i mai t?rziu, ?n timpul utiliz rii
aparatului.
Indica?ii privind siguran?a ?i folosirea
adecvat? a ierb?torului electric
?n timpul folosirii aparatului electric, ?ntotdeauna respecta i
urm toarele cerin e de baz de siguran :
Fierb torul este destinat numai utiliz rii casnice.
Conecta i ierb torul numai la priza unei re ele de curent alternativ de 220-240 V, prev zut cu contact de
protec ie.
A?eza i ierb torul ?ntotdeauna pe o suprafa stabil ,
plan , nu l sa i cablul de alimentare s at?rne pe marginea suprafe ei pe care st ierb torul.
Dac au ap rut deterior ri ale cablului de alimentare
nedeta?abil, pentru a evita orice pericol, acesta trebuie
schimbat ?ntr-un punct specializat de servis.
Repara iile aparatului pot i efectuate numai de c tre personalul caliicat. Repara iile efectuate ?n mod necorespunz tor pot pune serios ?n pericol via a utilizatorului.
?n cazul ?n care intervin defec iuni, adresa i-v punctului
specializat de servis.
Nu atinge i corpul ierb torului electric ?n timpul ierberii
apei ? deplasa i - l prinz?ndu-l numai de m?ner.
Nu umple i ierb torul peste capacitatea maxim marcat pe vas ? ?n timpul ierberii, apa ierbinte poate dep ?i
marginile vasului.
Folosi i ierb torul electric numai pentru a ierbe ap .
Fi i deosebit de atent c?nd folosi i ierb torul ?n preajma
copiilor.
Nu pune i ?n func iune ierb torul electric dac cablul de
alimentare prezint defec iuni sau dac observa i deterior ri ale carcasei sale.
Nu scoate i ?tec rul din priza electric tr g?nd de cablul
de alimentare.
Nu deschide i capacul imediat dup ierberea apei ? pot
i degaja i vapori de ap .
Nu a?eza i ierb torul pe obiecte ierbin i sau ?n apropierea lor.
Nu pune i ?n ap nici baza de alimentare, nici ierb torul,
atunci c?nd ?l umple i sau ?l sp la i.
Fi i atent( ) s nu uda i ?tec rul cablului de alimentare.
?n cazul ?n care a i turnat ap peste elementele electrice
interne ?i peste baza deta?abil de alimentare, usca i
bine aceste elemente ?nainte de urm toarea punere ?n
func iune a ierb torului.
Fi i atent( ) la aburul care se degaj ?n timpul ierberii.
Nu pune i ?n func iune ierb torul f r ap .
Nu folosi i ierb torul f r iltru.
12
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt ?nscri?i pe eticheta cu speciica ii tehnice a produsului.
Capacitatea vasului ? 1,7 l.
Ceainicul este un aparat de clasa I, echipat cu un conductor de racordare cu cablu de protec ie ?i i? cu contact de
protec ie.
Fierb torul electric ZELMER ?ndepline?te cerin ele normelor
?n vigoare.
Aparatul este ?n conformitate cu cerin ele directivelor:
? Aparatur electric de joas tensiune (LVD) ? 2006/95/EC.
? Compatibilitate electromagnetic (EMC) ? 2004/108/EC.
Produsul poart inscrip ia CE pe eticheta cu speciica ii
tehnice.
Structura ceainicului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(Desen A)
Bec de control
Corp
Carcas din metal
Ciocul vasului
Capac
M?nerul ierb torului electric
Indicator pentru nivelul apei
Comutator Pornire/Oprire (I-0)
Cablu de alimentare
Spa iu pentru str?ngerea cablului de alimentare
Filtru ?mpotriva depunerilor de calcar
Baz de alimentare deta?abil
Preg?tirea ierb?torului pentru utilizare
?nainte de prima utilizare a ierb torului, acesta trebuie
sp lat pe din untru (modul de sp lare este descris la
punctul ?Cur are ?i conservare?). Umple i ierb torul cu
ap p?n la nivelul maxim, ierbe i de patru ori ap (de
iecare dat schimba i apa) ?i pe urm sp la i.
Modalitatea de utilizare ?i func?ionarea
ierb?torului
(Desen B)
1 Se deschide capacul (5) ceainicului.
2 A?eza i iltrul (11) ?n ierb tor ? dac a fost scos mai ?nainte.
3 Umple i ierb torul cu cantitatea necesar de ap (nivelul
este vizibil pe indicator (7)).
ATEN IE! Nu ierbe i o cantitate mai mic de ap dec?t
nivelul minim prev zut sau mai mare dec?t nivelul maxim (ambele nivele sunt marcate pe indicator (7)).
4 ?nchide i capacul.
5 A?eza i ierb torul pe baza deta?abil de alimentare (12).
6 Introduce i ?tec rul cablului de alimentare ?n priza re elei
electrice prev zute cu contact de protec ie.
7 Pune i ?n func iune ierb torul aduc?nd comutatorul ?n ?
pozi ia I ? se aprinde becule ul de semnalizare.
8 Dup ierberea apei, ierb torul se decupleaz automat;
comutatorul revine la pozi ia ini ial , becule ul se stinge.
Dac inten iona i s folosi i mai departe ierb torul electric,
nu este necesar scoaterea ?tec rului din priza electric .
ATEN IE! Trebuie s i i atent( ), s nu dep ?i i nivelul
maxim de umplere indicat, atunci c?nd turna i apa.
Cre?terea nivelului apei este ?nt?rziat ?n raport cu viteza de
turnare a apei. Acest fapt se datoreaz iltr rii apei. Putem preveni dep ?irea nivelului maxim prin turnarea foarte atent a ultimelor cantit i de ap , ?nainte de atingerea nivelului maxim.
?n cazul ?n care a fost pus ?n func iune ierb torul gol, ?ntrerup torul termic ?l decupleaz ?n mod automat de la re eaua de
alimentare. Pentru a utiliza din nou ierb torul dup r cirea
sa (cca. 15 minute), trebuie s -l lua i de pe baza deta?abil ,
s -l repune i la loc ?i s -l pune i ?n func iune ap s?nd butonul nr. (9). R cirea ierb torului electric poate i gr bit turn?ndu-se ?n el ap rece.
Cur??area ?i p?strarea aparatului
Schimbarea iltrului ? ?ndep?rtarea
depunerilor de calcar
?n cazul ?n care apar depuneri de calcar pe fundul ierb torului, ele trebuie ?ndep rtate. ?n acest scop, folosi i o et ?n
concentra ie de 6% sau de 10%.
Se deschide capacul (5) ceainicului.
Scoate i iltrul (11).
Pune i iltrul sub jet de ap .
Turna i ?n ierb tor 0,5 l de o et ?i pune i ierb torul ?n
func iune (8).
Fierbe i o etul ?i l sa i-l s stea ?n ierb tor cca. 60 de
minute.
V rsa i o etul ?i cl ti i ierb torul cu ap curat .
Umple i ierb torul cu ap proasp t , ierbe i-o, pe urm
v rsa i apa.
?n cazul ?n care au mai r mas depuneri de calcar pe fundul ierb torului, repeta i opera iunea de cur are descris mai devreme.
Dup ?ncheierea opera iunii, monta i iltrul (11) ?n ierb tor, proced?nd ?n mod invers ca la scoaterea lui.
ATEN IE! Ne?ndep rtarea depunerilor de calcar de pe
ierb tor poate conduce la deteriorarea sa.
Ecologia ? ai grij? de mediul ?nconjur?tor
Fiecare consumator poate contribui la protec ia
mediului ?nconjur tor. Acest lucru nu este nici
diicil nici scump. ?n acest scop: cutia de carton
duce i-o la maculatur , pungile din polietilen
(PE) arunca i-le ?n container pentru plastic.
Aparatul folosit duce i-l la punctul de colectare corespunz tor deaorece componentele periculoase care se g sesc ?n
aparat pot i periculoase pentru mediul ?nconjur tor.
Nu arunca i aparatul ?mpreun cu gunoiul menajer!!!
(Desen C)
ATEN IE! Cur a i ierb torul numai c?nd e rece!
1 Scoate i ?tec rul cablului de alimentare din priz .
2 Scoate i iltrul (11).
3 Cur a i suprafa a interioar cu ajutorul unei c?rpe moi,
muiate ?n o et.
Pentru a ?ndep rta depunerile de pe suprafa a interioar ?i cea exterioar a ierb torului, ?terge i-o cu o c?rp
muiat ?n o et.
4 Cl ti i ierb torul cu ap curat .
Importatorul/produc torul nu r spunde de eventualele defec iuni ap rute ca urmare a utiliz rii aparatului ?n neconformitate cu destina ia sa
sau ca urmare a ?ntre inerii sale necorespunz toare.
Importatorul/produc torul ??i rezerv dreptul de a modiica produsul
?n orice moment ? f r o informare prealabil ? ?n scopul adapt rii
la prevederile legale, la norme ?i directive sau din motive ce in de
construc ie, de v?nzare, de aspectul estetic ?.a.
13
RU
.
Уважаемые Пользователи!
.
.
,
.
o
,
:
,
:
,
.
.
,
-
,
,
.
I
.
.
-
?
.
?max? ?
,
.
.
,
.
,
.
-
.
.
,
14
,
.
,
.
?
?
-
:
(LVD)
? 2006/95EC.
(EMC) ? 2004/95/EC.
CE.
Устройство электрического чайника
.
,
.
-
.
.
ZELMER
.
,
,
.
-
. .
.
.
1,7
,
-
.
,
-
Техническая характеристика
.
,
,
,
,
,
.
,
. .,
-
?
.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации электрического
чайника
;
.
.
220÷240 V
.
1 C
2 op yc
3 ea
4
5
6
7
8
9
10
11
12
e
op yc
/
(I-0)
(Рис. A)
Очистка и консервация
Подготовка чайника к работе
!
(
?
?),
,a
(
)
y (5)
(11).
).
,
-
.
6%
y (5)
(11).
.
.
-
?
.
.
K
,
(8).
.
(11)
.
.
.
(PE)
,
.
,
,
.
:
.
.).
,
.
(o . 15
.
Экология ? забота о окружающей среде
.
,
.
!
.
,
(8).
. 60
,
.
,
,
-
.
.
,
.
. I
,
,
.
a.
0,5
(12).
!
,
10%
.
.
O po e p
(7).
.
-
Замена фильтра ? удаление накипи
-
,
,
.
4
!
7
?
8
-
(
a.
(11),
(7)).
4
5
6
o
.
1
2
3
.
Принцип действия и обслуживание
чайника
(Рис. B)
1 O po e p
2
.
3
!
-
(Рис. C)
,
-
.
, ..
-
.
-
,
!!!
/
,
.
/
,
,
-
,
,
-
.
,
15
BG
?
.
.
Уважаеми клиенти!
-
.
.
-
.
-
,
.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
(
.
;
,
,
.
.
,
.
.
.
.
.
,
-
,
,
.
.
16
1,7
.
o
.
.
a
oe o o
a
e a
ea
-
:
(LVD) ? 2006/95/EC.
(EMC) ? 2004/108/EC.
CE
Устройство на електрическата кана (Рис. A)
.
.
?
-
.
.
.
,
,
,
.
?
?
?max? ?
.
-
,
.
o a I a a,
e
e
a
o o
e e
a
e o a .
ZELMER
.
e
.
.
,
-
,
-
.
.
,
-
,
,
Технически данни
,
.
,
)
:
.
220÷240 V,
.:
,
1
2
3 Me a e
4
5
6
7
8
9
10
11
12
a
/
(I-0)
3
Подготовка на каната за работа
,
?
)
,
(
.
,
(
-
1 O op
2
e o (5)
a
(11)
op
.
.
-
-
?),
Употреба и работа на каната
,
-
,
.
.
4
Смяна на филтъра ? отстраняване на
котления камък
(Рис. B)
a.
?
.
op
O op
3
6%
e o (5)
(11).
(7).
(
,
a.
.
0,5
!
.
,
.
(12).
.
.
.
,
,
.
-
-
(11)
.
7
I?
.
8
?
(8).
60
(7).
4
5
6
,
a
,
.
10%
,
!
.
,
.
,
-
Екология ? Грижа за околната среда
.
!
,
.
,
.
,
.
-
.
.
15
.),
(8).
Почистване и поддръжка
.
,
.
.
(Рис. C)
/
,
(11).
,
-
.
.
:
;
-
!!!
(
!
1
2
,
,
,
.
.
.
,
,
/
,
,
.
,
,
,
-
,
17
UA
,
Шановн? Кл??нти!
.
,
.
,
.
.
,
.
Вказ?вки з безпеки ? в?дпов?дного
користування електрочайником
,
,
,
.
.;
:
-
(
.
. .
,
,
,
,
.
?
,
-
.
?
.
,
-
.
?
?
?
?
?
.
?
.
?max? ?
.
,
;
.
-
.
.
,
-
,
,
.
?
.
,
,
,
,
.
.
1,7 .
ZELMER
.
:
? 2006/95/EC.
1
2
3 Me a e
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(LVD)
(EMC) ? 2004/108/EC.
?
Складов? частини електрочайника
.
.
18
.
.
,
,
Техн?чн? дан?
.
.
.
,
220÷240 V,
;
:
?
,
)
.
.
op yc
/
(I/-0)
(Рис. A)
.
П?дготовлення електрочайника до прац?
(
?
, a
(
,
?),
i p
y (5) a
(11)
p
.
-
?
.
)i
Обслуговування ? робота чайника
1
2
,
Зам?на ф?льтра ? видалення каменю
6%
10%
i p
p
(Рис. B)
?
?
60
(7)).
?
(7).
.
.
,
.I?
,
,
,
7
?
,
?
a.
,
,
,
-
,
.
.
-
.
Еколог?я ? давайте дбати про навколишн?
середовище
.
!
?
(11)
,
,
.
(8).
,
!
.
.
i
.
(12).
8
i
.
,
-
.
0,5
?
.
4
5
6
.
y (5) a
(11).
a.
(
.
.
3
!
,
4
.
,
:
,
.
.
.
-
.
,
.
.
.
!!!
.
( . 15
,
.),
(8).
Очищення ? збер?гання
,
.
(Рис. C)
!
!
/
,
.
1
2
3
.
(11).
,
.
?
,
,
,
,
,
?
/
.
,
-
19
LT
ant korpuso pavaizduotus grainius simbolius: padalas,
?enklinimus, sp jamuosius ?enklus ir pan.
?is prietaisas neskirtas naudotis vaikams ar ?mon ms
su ribotais iziniais, jusliniais ar psichiniais geb jimais ar
neturintiems pakankamai ?ini ar patirties, be asmens,
atsakingo u? j saugum , prie?i ros arba ?iam nesupa?indinus j su prietaiso naudojimo principu.
B kite atsarg s ir neleiskite vaikams ?aisti su prietaisu.
Gerbiamieji klientai!
Pra?ome atid?iai perskaityti ?i naudojimo instrukcij . Ypating d mes pra?ome atkreipti saugumo instrukcijas. I?saugokite naudojimo instrukcij , kad prireikus gal tum te ja
pasinaudoti ir tolesn s gaminio eksploatacijos metu.
Elektrinio virdulio naudojimo ir saugumo
instrukcijos
Naudodamiesi elektriniu prietaisu, visuomet laikykit s ?emiau i?vardint pagrindini saugumo reikalavim :
Virdulys yra skirtas tik buitiniam naudojimui.
Virdulys gali b ti jungiamas tiktai 220 V÷240 V tampos
kintamosios srov s tinklo lizd su apsauginiu ?iedeliu.
Visuomet virdul statykite ant stabilaus, lygaus ir plok??io
pavir?iaus; maitinimo laidas negali kab ti ?emiau pavir?iaus, ant kurio stovi virdulys, kra?to.
Niekuomet nepalikite veikian?io prietaiso be prie?i ros.
Steb kite, kad vaikai ne?aistu su prietaisu.
Nejunkite virdulio, jei maitinimo laidas yra sugadintas ar
jo izoliacija yra akivaizd?iai pa?eista.
Netraukite ki?tuko i? lizdo, tempdami u? laido.
Sugedus neatjungiamai instaliuotam maitinimo laidui,
saugumo sumetimais jis turi b ti kei?iamas gamintojo
arba specializuoto serviso, arba kvaliikuoto specialisto.
Prietaiso remont gali atlikti tik apmokytas personalas.
D l netinkamai atlikt remonto darb gali kilti pavojus
naudotojui. Pasirei?kus gedimams, reikia kreiptis specializuot servis .
Virdulys turi b ti eksploatuojamas tiktai su pridedamu maitinimo pagrindu, kuris skirtas atitinkamam prietaiso tipui.
Nepripildykite virdulio auk??iau at?ymos ?max? arba vir?
pa?ym tos maksimalios talpos at?ymos ? u?vir s vanduo gali prad ti tik?ti i? virdulio.
Naudokite prietais tiktai vandeniui virti.
Neatidarykite dangtelio i? karto po vandens u?virimo ?
gar kondensato la?ai gali nub gti ant virdulio i?orinio
pavir?iaus.
Nestatykite virdulio ant kar?t pavir?i ar arti j .
Plovimo ar pildymo metu nemerkite virdulio ir maitinimo
pagrindo vanden .
Saugokit s, kad nesu?lapintum te maitinimo laido ki?tuko.
Su?lapus vidiniams elektriniams elementams ar maitinimo pagrindui, juos b tina visi?kai i?d?iovinti, iki bus v l
galima naudotis virduliu.
Saugokit s virimo metu besiver?ian?i gar .
Nejunkite virdulio, kai jame n ra vandens.
Nenaudokite virdulio be iltro.
Nenaudokite virdulio su atidengtu dangteliu ? tuomet nesuveiks automatinis i?jungiklis.
Prie? valant virdulys turi b ti visi?kai atv s s.
Korpuso valymui nenaudokite emulsij , pieneli , past ir
pan. pavidalo agresyvi valikli . Be to, jie gali panaikinti
20
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ?enklinimo plok?tel je.
Talpa: 1,7 l.
Virdulys yra I klas s prietaisas, turintis instaliuot maitinimo
laid su apsaugine gysla bei ki?tuk su apsauginiu kontaktu.
Elektrinis virdulys ZELMER atitinka galiojan?i norm reikalavimus.
Prietaisas atitinka ?i direktyv reikalavimus:
? ?emos tampos prietaisai (LVD) ? 2006/95/EC.
? Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) ? 2004/108/EC.
Gaminys yra pa?ym tas CE ?enklu, kuris pavaizduotas ?enklinimo plok?tel je.
Virdulio konstrukcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lemput
Korpusas
Metalinis korpusas
Snapelis
Dangtelis
Rankena
Vandens lygio indikatorius
jungimo/I?jungimo (I-O) mygtukas
Maitinimo laidas
Ertm prijungimo laidui laikyti
Nuos d ?alinimo iltras
Maitinimo pagrindas
(Pav. A)
Virdulio parengimas darbui
Filtro keitimas ir nuos?d? ?alinimas
Prie naudojant virdul pirm kart , i?plaukite jo vid
(plovimo b das apra?omas tolesniame instrukcijos
skyriuje), pripildykite iki at?ymos ?max?, keturis kartus
u?virinkite vanden (kaskart pripilkite ?vie?io vandens)
ir v l i?plaukite.
Virdulio aptarnavimas ir funkcionavimas
(Pav. B)
1 Atidarykite virdulio dangtel (5).
2 d k virdul iltr (11) jeigu anks?iau buvo i?imtas.
3 pilk virdul reikiam kiek vandens (lygis matomas indikatoriuje (7)).
D MESIO! nevirink vandens jeigu jo kiekis yra ?emiau
apatinio arba auk??iau vir?utinio indikatoriaus (7) lygio.
4 U?daryk dangtel .
5 Pastatyk virdul ant maitinimo pagrindo (12).
6 Pad klo prijungiamojo laido ki?tuk sprausk elektros
tinklo rozet su ?eminimo gnybtu.
7 junkite virdul , nuspausdami mygtu k poz. I ? u?si?iebs
jungimo indikatoriaus lemput .
8 U?virus vandeniui, virdulys automati?kai i?sijungia, i?jungiklis gr ?ta pradin pozicij ? lemput u?g sta.
Jeigu yra numatomas tolesnis virdulio panaudojimas, n ra
b tina i?traukti prijungiamojo laido ki?tuk i? elektros tinklo
rozet s.
D MESIO! Pilant vanden b tina steb ti, kad nevir?ytum t nustatytos virdulio talpos.
Vandens lygis virdulyje kyla v luodamas vandens pylimo
grei?io at?vilgiu. To prie?astis ? stabdomasis vandens per
iltr sunkimosi poveikis vandens t kmei. Galima su tuo susidoroti pilant paskutines vandens porcijas ypa? atsargiai prie?
pasiekiant maksimal vandens lyg . Tu??io virdulio jungimo
atveju terminis jungiklis automati?kai atjungia tamp .
Pakartotinam virdulio jungimui, po jo atau?imo (ma?daug
15 min.), reikia j nuimti nuo maitinimo pagrindo, v l j ten
pastatyti ir jungti spaud?iant svirtin mygtuk (8). Virdulio
au?im galima pagreitinti pylant j ?alto vandens.
Valymas ir prie?i?ra
Ant virdulio dugno atsiradus kalki nuos d , susidariusius
akmenis reikia pa?alinti. Tam naudojamas 6% arba 10%
actas.
Atidarykite virdulio dangtel (5).
I?imk iltr (11).
?plauk iltr tekan?iu vandeniu.
pilk virdul 0,5 l acto ir jung virdul .
U?virink act ir palik j virdulyje ma?daug 30 minu?i .
I?pilk act , o virdul i?plauk ?variu vandeniu.
Pripildyk virdul ?vie?iu vandeniu, u?virink, o po to j i?pilk.
Jeigu kalki nuos dos ant dugno dar i?liko, min tus
veiksmus pakartok.
U?baigus kalki ?alinim d k iltr (11) virdul atvirk?ia
jo i? mimui tvarka.
D MESIO! Nepa?alinus kalki nuos d , virdulys gali
perkaisti ir sugesti.
Ekologija: r?pinkim?s aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisid ti prie aplinkos apsaugos.
Tai n ra nei sud tinga, nei per brangu.
Tam reikia:
Kartonin pakuot atiduoti makulat r . Polietilenin mai?el (PE) i?mesti plastiko atliekoms
skirt konteiner . Baigt eksploatuoti virdul
atiduokite atitinkam atliek surinkimo punkt , kadangi prietaise esan?ios pavojingos med?iagos gali kenkti aplinkai.
Ne?alinti kartu su buitin mis atliekomis!!!
(Pav. C)
D MESIO! Valykite tiktai ?alt virdul !
1 I?traukite maitinimo laido ki?tuk i? tinklo lizdo.
2 I?imkite iltr (11).
3 I?orinius pavir?ius valykite mink?tu skudur liu, sudr kintu ind plovimo skys?iu.
Nor dami i?valyti vandens nuos das nuo vidinio ir i?orinio
pavir?i , patrinkite juos skudur liu, suvilgytu acte.
4 Nuskalaukite virdul ?variu vandeniu.
Importuotojas/gamintojas neatsako u? galim ?al , atsiradusi d l
gaminio naudojimo ne pagal paskirt ar netinkamos jo prie?i ros. Importuotojas/gamintojas pasilieka teis bet kuriuo metu be i?ankstinio
sp jimo keisti gaminio modiikacij , siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojan?ioms teis s normoms, direktyvoms, o taip pat
d l prie?as?i , susijusi su prietaiso konstrukcija, estetin mis, prekybos ir kitomis s lygomis.
21
LV
vai nelieto ier ci p c instrukcijas, kas j padod par vi u
dro? bu atbild gai personai.
P rliecinieties, ka b rni nerota jas ar ier ci.
Cien?jamie pirc?ji!
L dzam uzman gi izlas t ?o lieto?anas instrukciju. pa?u uzman bu pieversiet dro? bas nor d jumiem. Saglab jiet to, lai
vajadz bas gad jum var tu ieskat ties taj ar turpm k.
Elektriskajas t?jkannas dro??bas un pareizas
lieto?anas nosac?jumi
Lietojot ?o elektrisko ier ci vienm r j veic pamata dro? bas
pas kumi:
T jkanna pl nota izmanto?anai m j s apst k os.
T jkannu piesl dziet tikai pie 220?240 V main gas str vas padeves ar str vas dro?in t ju.
Vienm r novietojiet t jkannu uz stabilas un l dzenas
virsmas; elektr bas vads nevar nokar ties p ri galda vai
darbvirsmas malai.
Esiet uzman gi lietojot t jkannu b rnu kl tb tn .
Nelietojiet ier ci, ja boj ts elektr bas vads, vai apak?da ai
ir redzami boj jumi.
Neiz emtiet kontaktdak?u no rozetes velkot aiz vada.
Ja baro?anas vads ir boj ts, tas j nomaina ra?ot jam,
specializ tai apkopei vai kvaliic tai personai lai izvair tos no b stam m situacij m.
Ier ces remontu var veikt tikai kvaliic ta apkope. Nepareizs remonts var b t kait gs lietot jam. Ja t jkannai ir
k ds defekts kontakt jiet ar specializ to servisa punktu.
T jkannu dr kst izmantot tikai kop ar komplekt eso?o
pamatni.
Neiepildiet t jkann den virs maksim l l me a nor des ? v r ?anas laik dens var izl t pa sn pi.
Lietojiet t jkannu tikai dens v r ?anai.
Neatveriet v ku t l t p c dens uzv r ?an s ? tvaiks var
pl st no t jkannas.
Nenovietojiet t jkannu uz karstiem priek?metiem vai to
tuvum .
Neiegrimsiet t jkannu vai t s pamatni den aizpild ?anas un t r ?anas laik .
Uzmanieties, lai neievietotu kontaktdak?u uz ? idrumu.
Ja gad jum iek? jie elektriskie elementi vai b ze samirka pirms elektrisk t kl iesl g?anai r p gi iz? v jiet tos.
Esiet uzman gi! No verdo?a dens iet k rsti tvaiki!
Neiesl dziet t jkannu bez dens
Neizmantojiet t jkannu bez iltra
Neizmantojiet t jkannu ar atv rtu v ku ? t jkanna neizsl dzas autom tiski.
Pirms t r ?anas, t jkannai j atdziest.
T jkannas apak?da as t r ?anai nekad nelietojiet nak dus agres vus ? idrumus vai abraz vu mazg ?anas
l dzek us. Ar to j z varat nopl st svar gu inform ciju no
t jkannas virsmas: skalu br din juma z mogus un tt.
?o ier ci nevar izmantot personas (ar b rni) ar iziskiem,
ma u vai gar giem trauc jumiem vai ar nepietiekamu
pieredzi un zin ?an m, ja tie ir atst ti bez uzraudz bas
22
Tehniskas inform?cijas
Techniskie dati ir nor d ti produkta datu pl ksn t .
Tilpums: 1,7 l.
T jkanna ir I klases ier ce, kam ir padeves vads ar dro?in t ju un kontaktdak?a ar dro?in t ju.
ZELMER t jkanna atbilst visiem oblig tajiem standartiem.
Ier ce atbilst direkt v m:
? Elektriskas zemsprieguma ier ces (LVD) ? 2006/95/EC.
? Elektromagn tiska sader ba (EMC) ? 2004/108/EC.
Produkts tika atzim ts ar CE zimi datu pl ksn t .
T?jkannas konstrukcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(Zim. A)
Lampi a
Korpuss
Met lisks apvalks
Sn pis
V ci ?
Rokturis
dens l me a r d t js
Iesl g?anas/izsl g?anas sl dzis (I-0)
Elektr bas vads
Pievieno?anas vada sl ptuve
Filtrs pret nogulsn m
Baro?anas pamatne
T?jkannas sagatavo?ana lieto?anai
Pirms izmanto?anas izmazg jiet t jkannu iek? (t r ?anas apraksts t l k instrukcijas da ), ielejiet deni l dz
?max? l menim, uzv riet deni ?etras reizes (ikreiz jaunu
porciju) un v lreiz izmazg jiet.
T?jkannas apkalpo?ana un darb?ba
(Zim. B)
1 Atv ret t jkannas v ci u (5).
2 Novietojiet iltru (11) t jkann ? ja agr k bija no emts.
3 Uzpildiet t jkannu ar attiec gu dens daudzumu (l menis
nor d ts uz r d t ja (7)).
UZMAN BU! Nedr kst v r t deni, kad dens l menis ir
zem ks par apak? ju vai augst ks par aug? ju r d t ja
l me u (7).
4 Sl dziet v ku.
5 Novietojiet t jkannu uz pamata (12).
6 Piesl dziet pievieno?anas vadu pie elektr bu ligzdas ar
iezem ?anas mieti u.
7 Iesl dziet t jkannu nospie?ot sl dzi poz. I ? sign llampia iedegsies.
8 P c dens uzv r ?anas t jkanna izsl gs autom tiski, iesl dz js p rsl gs autom tiski uz izejas poz ciju ? lampi a nodz s.
Ja ir paredz ta t l k t jkannas lieto?ana, nav vajadz gi atsl gt t jkannas elektr bas vadu no elektroapg des ligzdas.
UZMAN BU! Piev rsiet uzman bu, lai neiepild tu t jkann deni virs maksim l l me a nor des.
dens pacel?ana t jkann ir nokav ta, sal dzin ?ot ar dens
ielie?anas trumu. To nokav ?anu izaicina dens aptur ?ana
iltr . To var nov rst, sevi? i uzman gi ielie?ot dens p d jo
porciju pirms maksim la l me a sasnieg?anas.
Tuk?as t jkannas iesl g?anas gad jum elektroapg di atsl gs autom tisks termisks izsl dz js.
Lai v lreiz iesl gt t jkannu p c atdzi?anas (apm. 15 min.),
no emiet to no pamata, p c tam v lreiz tur novietojiet un iesl dziet, spie?ot sviru (8). T jkannas atdzi?anu var pa trin t,
ielie?ot tur aukstu deni.
T?r??ana un konserv?cija
(Zim. C)
UZMAN BU! Mazg jiet t jkannu tikai kad t atv sin s!
1 Izsl dziet t jkannu no rozetes.
2 Izvelciet iltru (11).
3 r jas t jkannas virsmas mazg jiet ar m kstu v ? i, kur
iz? din ts viegls t r ?anas l dzeklis.
Ja t jkannas iek? parad s nos dumi izmantojiet v ?ki ar eti i.
4 T jkannu izskalojiet ar karsto deni.
Filtra mai?a ? katlakme?a no?em?ana
Ja t jkannas diben parad s ka u nos dumi, tie j likvid .
Izmantojiet 6% vai 10% eti u.
Atv ret t jkannas v ci u (5).
No emiet iltru (11).
Nomazg jiet iltru zem dens.
Ielejiet t jkann eti a 0,5 l un iesl gt t jkannu.
Uzv riet eti i un atst jiet t jkann uz apm. 30 min t m.
Izlejiet eti i, noskalojiet t jkannu ar deni.
Uzpildiet t jkannu ar svaigu deni, uzv riet un izlejiet deni.
Katlakmens atst ?anas gad jum iepriek?min tu darb bu
atk rtot.
P c darb bas pabeig?anas novietojiet iltru (11) t jkann ,
otr di iltra no em?anai.
UZMAN BU! Neno emts katlakmens var saboj t t jkannu.
Ekolo?ija ? vides aizsardz?ba
Ikviens lietot js var palidz t saudz t apk rt jo
vidi. Tas ir ne gr ts un ne dargs.
P c ier ces kalpo?anas laika beig m, neizmetiet to kop ar sadz ves atkritumiem, bet nododiet to oici l sav k?anas punkt p rstradei.
Neizmetiet to kop ar sadz ves atkritumiem!!!
Import t js/ra?ot js nenes atbild bu par iesp jamo zaud jumu, kas
nodar ts izmantojot ier ci ne p c noz mes vai ar pie nepareizas ier ces ekspluat cijas.
Import t js/ra?ot js saglab savas ties bas ier ces modiik cijai jebkur moment , bez iepriek? j pazi ojuma, ar m r i iev rot tiesisk s
normas, normat vus aktus, direkt vas vai konstrukt vu izmai u ieve?anu, k ar p c komerci liem, est tiskiem un citiem iemesliem.
23
ET
?rge kunagi kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke.
Seega v?ib eemaldada ka vajalikke graailisi infos?mboleid: m?rgistusi, hoiatusm?rke jne.
Seda seadet ei tohiks f??siliste puuetega ja vaimuh?iretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui
ka teadmiste puudumise t?ttu seni kasutada, kuni nende
ohutuse eest vastutav isik neid ei valva v?i pole seadme
kasutamise kohta neile juhiseid andnud.
J?lgige, et lapsed ei m?ngiks seadmega.
Kallid kliendid!
Enne toote kasutamist lugege hoolikalt k?esolevat kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles. Palun p??rake
erilist t?helepanu ohutusjuhistele.
Elektriteekannu ohutuse ja sihip?rase
kasutamise juhised
Elektriseadme kasutamisel alati j?rgige alltoodud ohutuse
p?hin?udeid:
Teekann on ette n?htud kasutamiseks ainult koduses
majapidamises.
?hendage seade vooluv?rguga ainult 220?240 V vahelduvpingega ning maandatud pistikuga.
Paigaldage elektrikann alati kuivale, siledale ja kindlale
pinnale; ?rge j?tke toitejuhet ?le t??pinna serva rippuma.
Olge eriti ettevaatlik seadme kasutamisel, kui l?heduses
on lapsed.
?rge kasutage seadet, kui selle toitejuhe v?i seade ise
on kahjustatud.
?rge eemaldage seadet vooluv?rgust, t?mmates juhtmest.
Kui mitte-eemaldatav toitejuhe on kahjustatud, siis peab
selle v?lja vahetama kas tootja, kvaliitseeritud spetsialist v?i volitatud remondit??koda, et v?ltida ohtlikke
olukordi.
Seadet tohib parandada ainult kvaliitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus v?ib p?hjustada t?sist ohtu
kasutajale. Rikke k?rvaldamiseks p??rduge teeninduskeskusse.
?rge puudutage teekannu metallkorpust vee keetmise
ajal ? t?stke kannu, hoides alati ainult k?epidemest.
Teekannu v?ib kasutada ainult koos originaalalusega.
Vee sissevalamisel ?rge kunagi ?letage t?hist ?max?, v?i
lubatud maksimaalse taseme t?hist ? keemise ajal tuline
vesi v?ib v?lja pritsida.
Teekann on ette n?htud ainult vee keetmiseks.
?rge avage kannu m?ne aja jooksul p?rast kasutamist ?
kannust v?ljuv aur on v?ga tuline.
?rge pange teekannu kuumade asjade peale v?i nende
l?hedusse.
?rge kastke seadet ega alust vette vee sissevalamisel
v?i pesemisel.
?rge laske sisemisel vooluringil m?rjaks saada.
Kui sisemised elektriosad v?i alus ise on saanud m?rjaks, siis enne teekannu sissel?litamist, tuleb neid korralikult kuivatada.
Olge ettevaatlikud kannust v?ljuva auru suhtes vee keetmise ajal.
?rge l?litage teekann sisse ilma veeta.
?rge kasutage teekann ilma iltrita.
Enne kannu sissel?litamist sulgege kaas, muidu seade
ei l?litu automaatselt v?lja.
Enne puhastamist laske teekannul t?ielikult maha jahtuda.
24
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on ?ra toodud toote andmeplaadil.
Maht: 1,7 liitrit.
Teekann kuulub I klassi seadme hulka. Seade on varustatud
maandust omava pistikuga ja kaitsesoonega toitejuhtmega.
ZELMERi teekann vastab kehtivatele normidele ja direktiivide n?uetele:
? Madalpingeseadmed (LVD) ? 2006/95/EC.
? Elektromagnetiline ?hilduvus (EMC) ? 2004/108/EC.
Toode on m?rgistatud CE m?rgistusega, mis leidub andmeplaadil.
Teekannu ehitus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(Joonis A)
M?rgutuli
Korpus
Metallkorpus
Tila
Kaas
K?epide
Veetaseme n?idik
L?liti Sisse/V?lja (I-0)
Toitejuhe
Toitejuhtme paigutuskoht
Katlakivi ilter
Toitealus
Teekannu t??ks ettevalmistamine
Enne esmakasutamist tuleb teekann seest korralikult
?ra pesta (pesemisviis on kirjeldatud kasutusjuhendis
allpool), t?ita maksimaalse tasemeni veega, lasta veel
neli korda keeta (igakord vahetada vett) ja kannu uuesti
pesta.
Teekannu kasutamisjuhis
(Joonis B)
1 Avage kaas (5).
2 Paiguta ilter (11) teekannu ? kui see oli enne v?lja
v?etud.
3 T?ida kann vajalikul hulgal veega (veetase on n?htaval
n?ituril).
T?HELEPANU! ?ra keeda vett alla minimaalst v?i maksimaalse veetaseme hulka n?ituril.
4 Pane kaas kinni.
5 Pane kann toitealusele (12).
6 Pane toitejuhtme pistik maandatud kontakti.
7 L?litage veekeetja sisse, vajutades ??l?liti asendisse I ?
m?rgutuli s?ttib p?lema.
8 P?rast vee keetmist l?litub teekann automaatselt v?lja,
l?liti liigub tagasi algasendisse ja lamp kustub.
Kui tahate kannu edasi kasutada, ei ole toitejuhtme pistiku
kontaktist v?ljav?tmine vajalik.
T?HELEPANU! Vee sissevalamisel tuleb j?lgida, et mitte ?letada lubatud veekoguse taset.
Vala ??diaks v?lja ja loputa kannu puhta veega.
T?ida kann puhta veega, keeda seda ja vala v?lja.
Juhul, kui kannu p?hja j??b katlakivi, korda tegevust.
P?rast puhastamise l?petamist pane kannu uuesti ilter
(11), korrates vastupidiselt eespool nimetatud tegevusi.
T?HELEPANU! Katlakivi mitte-eemaldamine v?ib p?hjustada teekannu kahjustusi.
Keskkonnakaitse
Iga inimene v?ib tegeleda keskkonnakaitsega. Ei ole see
raske ega liiga kallis.
Selleks:
viige kartongist pakend vanapaberi kogumispunkti, visake pol?et?leenkiled plastikpakendite jaoks etten?htud konteineri.
Kasutusk?lbamatu seade tuleb ?mbert??tlemiseks ametlikku kogumispunkti viia, kuna toote
koostisosad v?ivad kahjustada keskkonda.
?rge visake tavalise olmepr?gi hulka!!!
Veetase kannus t?useb aeglasemalt kui sell veega t?itmise
kiirus. Selle p?hjuseks on iltri poolt tekitatud takistus. Seda
v?ib v?ltida, valades viimast veehulka enne maksimaalse taseme saavutamist eriti ettevaatlikult.
T?hja kannu sissel?litamine p?hjustab toite automaatse v?ljal?litamise termilise kaitsel?liti poolt.
Kannu uuesti sissel?litamist p?rast selle jahtumist (umbes 15
minutit) tuleb see v?tta aluselt, panna sinna uuesti ja l?litada
sisse l?litiga (8). Teekannu jahtumist v?ib kiirendada sinna
k?lma vett valades.
Puhastamine ja hooldus
(Joonis C)
T?HELEPANU! Puhasta ainult k?lm kann!
1 V?tke toitejuhe vooluv?rgust v?lja.
2 V?tke ilter kannust v?lja (11).
3 Teekannu v?lispinda puhastage pehme, n?upesemisvahendis niisutatud lapiga.
Veeplekkide eemaldamiseks kannu seest- ja v?ljastpoolt kasutage ??dikas niisutatud lappi.
4 Loputage kann puhta veega.
Filtri vahetamine ? katlakivi lahustamine
Katlakivi eemaldamiseks kannu p?hjas kasutage ??dikas
(6%- v?i 10%-??dikhapet).
Avage kaas (5).
V?ta kannust ilter (11).
Pese iltrit voolava vee all.
Vala teekannu 0,5 l ??dikat ja l?lita kann sisse.
Keeda ??dikat ja j?ta see kannu umbes 30 minutiks.
Importija/tootja ei v?ta enda peale vastutust kahjude eest, mis on p?hjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest v?i toote mitteotstarbelisest
kasutamisest.
Importija/tootja j?tab endale ?iguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks ?iguseeskirjadele, normidele, direktiivide n?uetele v?i muul p?hjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).
25
EN
Do not use any abrasive cleaning agents such as
emulsions, creams, pastes, etc for cleaning the kettle
body. They might remove graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs, etc.
This appliance is not intended for use by persons
(including Children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
Dear Customers!
We urge that you read this user?s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in the future use of
the product.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Always abide by the following basic safety measures during
the operation of the electric appliance:
The kettle is intended for household use only.
Plug the kettle into a 220÷240 V alternating current
socket equipped with an earth pin only.
Place the kettle on a stable, even and lat surface; the
connecting cord may not hang over the edge of the
surface on which the kettle is placed.
If the undetachable power cord gets damaged, it ought
to be replaced by a specialist repair shop in order to
avoid danger.
Only qualiied staff may make repairs of the appliance.
A wrongly done repair my cause a serious threat to the
user. It may also result in a cancellation of the warranty.
In case any defects occur, we recommend that you take
the appliance to a specialist service point.
The kettle can only be operated with the original power
base, each base is type-speciic.
Do not ill the kettle beyond the maximum ill indicator
?max? ? water might spatter out of the kettle.
Use the kettle for boiling water only.
Special attention is necessary when the kettle is used in
the presence of children.
Do not operate the appliance if the power cord is
damaged or the kettle body is visibly damaged.
Do not remove the plug from the outlet by pulling by the
cord.
Do not open the lid immediately after water has boiled
? steam might condense and appear on the exterior of
the kettle.
Do not place the kettle on or near hot objects.
Do not immerse the kettle or the power base in water
when illing or washing the electric kettle.
Be careful not to wet the plug of the connecting cord.
In the event that water gets into the inside electric
elements of the kettle, or onto the power base, carefully
dry these elements before plugging the kettle into the
mains.
Mind the steam coming out of the kettle while water is
boiling.
Do not operate the kettle when empty.
Do not use the kettle without a ilter.
Do not use the kettle with the lid open ? the automatic
shut off will not work then.
Allow the kettle to cool completely before cleaning it.
26
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
1.7 liter capacity.
Zelmer electric kettles are built in I class insulation and they
are equipped with supplying cord with grounding wire and
grounding plug.
The ZELMER kettle meets the requirements of the standards
in force.
The appliance is compliant with the requirements of the
following directives:
? The Low Voltage Directive (LVD) ? 2006/95/EC.
? Electromagnetic Compatibility (EMC) ? 2004/108/EC.
The product is afixed with a CE Mark on the data plate.
Structure of the kettle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Control light
Housing
Kettle body
Spout
Lid
Handle
Water level indicator
On/Off (I-0) switch
Supplying cord
Storage space for the connecting cord
Anti-deposit ilter
Base
(Fig. A)
Preparation of the electric kettle for
operation
Before the irst use, wash the kettle inside (for washing
instructions see ?Cleaning and maintenance?), ill it with
water up to the ?max? level, and let it boil four times (use
fresh water each time) and wash again.
Operating instructions of the electric kettle
(Fig. B)
1 Open the lid (5).
2 Place the ilter (11) in the kettle ? if it was taken out
before.
3 Fill the kettle up with the desired amount of water (the
level is visible on the indicator (7)).
WARNING! Do not boil the water if it is below the
minimum level or beyond the maximum level on the
indicator (7).
4 Close the lid.
5 Place the kettle on the power base (12).
6 Put the plug of the connecting cord into a mains socket
with an earth pin ? the upper part of the kettle body will
light up.
7 Turn on the ketttle by pressing the switch button into
position I ? the indicator light will come on.
8 The kettle switches off automatically when the water
has reached the boiling point, the lever switch returns to its
starting position ? the light comes off.
If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary to
remove the plug of the connecting cord from the power socket.
WARNING! Be careful not to ill up with water beyond
the nominal capacity when pouring water into the
kettle.
The rising of the water level in the kettle is delayed in relation
to the speed of pouring the water. It is caused by the ilter
slowing down the speed of the low. This can be prevented by
pouring the last portions of water extremely carefully before
the water reaches the maximum level on the indicator.
In the event that an empty kettle is switched on, it will be
switched off by a thermal device automatically.
In order to switch the kettle on again after it has cooled down
(approx. 15 minutes), take it off the base, replace it and
switch the kettle on by pressing the lever (8). The cooling
down of the kettle can be accelerated by puring cold water
into the kettle.
Cleaning and maintenance
3 Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened
with washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water ilm from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth
moistened with vineger.
4 Rinse the kettle with fresh water.
Filter replacement ? descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. 6% or 10% vinegar is used for this
purpose.
Open the lid (5).
Take out the ilter (12).
Wash the ilter under running water.
Pour in 0.5 l of vinegar and switch on the kettle (8).
Boil the vinegar and leave in the kettle for about 30
minutes.
Pour the vinegar out and rinse the kettle with fresh
water.
Fill the kettle up with fresh water, boil the water and pour
it out after is has boiled.
Repeat the above procedure if there still is scale on the
bottom.
When the procedure is inished, replace the iter (11) in
the kettle, following the procedure of taking the ilter out
in reverse order.
WARNING! Negligence in descaling the kettle may
results in its damage.
Ecology ? environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
dificult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
(Fig. C)
WARNING! Always clean a cold kettle!
1 Remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
2 Take out the ilter (11).
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
27
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Zelmer 332.2
Описание
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Д т в
в
м
Характеристики
Отзывы
з
л т з з любым
д бным
б м
нии
з в
ии
Д т в
и
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
тзывы
ции и
ид и
Документ
Категория
Техника молодежи
Просмотров
395
Размер файла
1 396 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа