close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

«ЭКСПО» құны қанша

код для вставкиСкачать
?ЭКСПО? ??ны ?анша?
Мирас АСАН,
?Орталы? ?аза?стан?
Кеше О?К брифинг?нде ?ЭКСПО-2017? ?лтты? компаниясы? А? бас?арма т?ра?асы
Тал?ат Ермегияев ?ЭКСПО? к?рмес? ?тет?н аума? Астананы? жа?а технологиялар мен
инновациялар ?олданылатын б?регей б?лшег? болатынды?ы ж?н?нде баяндап
берд?. Баспас?з м?слихаты барысында ?EXPO-city? электр энергиясымен тек д?ст?рл?
?уат к?здер?н?? ?ана емес, жа?артылатын энергия к?здер? есеб?нен де ?амтамасыз ет?лет?н
ал?аш?ы нысандарды? б?р? болатынды?ын жетк?зд?. ?з с?з?нде Т.Ермегияев мырза:
? ?ЭКСПО? к?рмес? ?тет?н ?алашы?ты? аума?ында ?Smart Grid? ж?йес? ?олданыс?а
енг?з?лет?н болады. ?Smart Grid? деген?м?з не? Ол ? ?алашы? учаскес?ндег? сумен
жабды?тау ж?не электр ?уатымен ?амтамасыз ету жел?лер?н мониторинг?лей алатын
?а?ылды ж?йе? ж?не б?л ж?йе ?ЭКСПО? к?рмес? аума?ында орналасатын
инфра??рылымды, оны? ?ш?нде, ?ау?пс?зд?к жел?с?н де толы? ба?ылайды, ? деп т?с?нд?рд?.
?Д?ниеж?з?л?к к?рме ?ЕХРО ? 2017? ?алашы?ыны? жалпы ??ны ?анша??, ? деген
с?ра?ты? т???рег?нде Тал?ат Амангелд??лы:
? Б?дан б?рын айт?анымдай, ??ны б?з ?з?рлеп жат?ан техникалы?-экономикалы?
нег?здеме бойынша аны?талады. Мен?? ойымша, ек? аптаны? ?ш?нде б?з нег?здемеге
сараптама ?орытындысын аламыз, ол жерде базалы? к?рсетк?штер на?тыланатын болады,
? дед?. ?лтты? компаниямызды? м?л?мдеу?нше, к?рме ?з?н-?з? толы? а?тама?. Сондай-а?,
Т.Ермегияев б??ан дей?н к?рме ?тк?зген Испанияны? Сарагос ?аласына корпоративт?
т?тынушылардан 1млрд. доллардай инвестиция тартыл?анын да атап ?тт?.
Компания басшысы ?з с?з?н:
?Астана ?ЭКСПО? 2017? компаниясы ?лкен ма?ызды ?с-шараны к?т?п отыр. А?ымда?ы
жылды? маусым айында Халы?аралы? к?рмелер бас ассамблеясында б?зд??
мамандандырыл?ан к?рмен?? басты ??жаты ? Т?ркеу ??жаты ?аралады. Содан кей?н б?з
халы?аралы? бюроны? жалауын аламыз ж?не ?атысушыларды т?ркеуд? бастаймыз. О?ан
?оса, ?ЭКСПО-?алашы?ты?? ??рылысы басталады, халы?аралы? к?рмеге дайынды?
ж?мыстарыны? барысымен ке??нен таныстыру ?ш?н ол шара?а БА? ?к?лдер? жеке
ша?ырылады, ? деп т?й?ндед?.
Автор
library.karazhal
Документ
Категория
Филология
Просмотров
30
Размер файла
130 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа