close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

От представливания к представлению, проблема стабильности и изменчивости при экспликации представления

код для вставкиСкачать
Проблема представления анализируется с позиции теории отражения, поднимается вопрос о необходимости учета гносеологической и онтологической парадигм при экспликации представления, проводиться анализ исследований И.Ф.Гербарта с целью определения пред
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
ÓÄÊ 153.75 + 370.153
ʙ Ǥ ʦ Ǥ ʦ ː ˜ ˕ ˙ ˍ
|ˆ¹¯Ëą°ˆÈmãÒmÈÓÒ«}¹¯Ëą°ˆÈmãËÓÒĊ¹¯º­ãËäÈ
°ˆÈ­ÒãĉÓº°ˆÒÒÒÏäËÓćÒmº°ˆÒ¹¯Òª}°¹ãÒ}ÈĆÒÒ
¹¯Ëą°ˆÈmãËÓÒ«
¯º­ãËäÈ ¹¯Ëą°ˆÈmãËÓÒ« ÈÓÈãÒÏÒ¯‚ˈ°« ° ¹ºÏÒĆÒÒ ˆËº¯ÒÒ ºˆ¯ÈÎËÓÒ«
¹ºąÓÒäÈˈ°«mº¹¯º° ºÓ˺­²ºąÒ亰ˆÒ‚ćËˆÈĄÓº°ËºãºĄÒćË°}º® ҺӈºãºĄÒćË°}º® ¹È¯ÈąÒĄä ¹¯Ò ª}°¹ãÒ}ÈĆÒÒ ¹¯Ëą°ˆÈmãËÓÒ« ¹¯ºmºąÒˆĉ°« ÈÓÈãÒÏ Ò°°ãËąºmÈÓÒ® jn€Ë¯­È¯ˆÈ ° ĆËãĉĊ º¹¯ËąËãËÓÒ« ¹¯Ëą°ˆÈmãÒmÈÓÒ« }È} ÓË}ºˆº¯ºĄº ąmÒÎËÓÒ«
mӂˆ¯Ò }ºˆº¯ºĄº ¹¯ºÒ°²ºąÒˆ °ˆÈÓºmãËÓÒË ¹º¯ºÎąËÓÒË ¹¯Ëą°ˆÈmãËÓÒ« È ˆÈ}ÎË
‚°ˆÈÓºmãËÓÒ« ºąÓºm¯ËäËÓÓºĄº °ºąË¯ÎÈÓÒ« m ¹¯Ëą°ˆÈmãÒmÈÓÒÒ Ò °ˆÈ­ÒãĉÓº°ˆÒ
Ò ÒÏäËÓćÒmº°ˆÒ }È} Á‚ÓąÈäËӈÈãĉÓºĄº ¹¯ºˆÒmº¯ËćÒ« ãËÎÈËĄº m º°ÓºmË ËĄº
¯ÈÏm҈ҫ
zãĊćËm©Ë °ãºmÈ º­žË}ˆ °‚­žË}ˆ ¹°Ò²ÒćË°}ºË ºˆ¯ÈÎËÓÒË ¹¯Ëą°ˆÈmãËÓÒË
¹¯Ëą°ˆÈmãÒmÈÓÒ˹¯ºĆË°°¹¯ºą‚}ˆ°ˆÈ­ÒãĉÓº°ˆĉÒÏäËÓćÒmº°ˆĉąmÒÎËÓÒ˯ÈÏm҈ÒË
¹º¯ºÎąËÓÒË°È亹º¯ºÎąËÓÒË°È亰º²¯ÈÓËÓÒË°È亯Èϯ‚ĈËÓÒË
Ǥ Ǥ ‡ •  ‘ ˜
)URPLPDJLQH WR WKH YLHZWKH SUREOHPRIVWDELOLW\DQG
YDULDELOLW\LQWKH OD\RXWYLHZ
7KH SUREOHPRIUHSUHVHQWDWLRQDQDO\]HGIURPWKH SHUVSHFWLYH RIWKH WKHRU\RIUHIOHFWLRQ
WKH TXHVWLRQLVUDLVHGDERXWWKH QHFHVVLW\RIWKH DFFRXQWRIHSLVWHPRORJLFDODQGRQWRORJLFDO
SDUDGLJPVGXULQJWKH H[SOLFDWLRQRIYLHZDQDO\VLVRIUHVHDUFK,)*HUE DUWWR GHWHUPLQH LPDJLQH DVVRPH RIWKH PRYHPHQWLQVLGH RIZKLFKWKHUH LVDJURZLQJJHQHUDWLRQRIYLHZV
DQGWKH HVWDEOLVKPHQWRIVLPXOWDQHRXVFRQWHQWLQLPDJLQH DQGVWDELOLW\DQGYDULDELOLW\
DVDIXQGDPHQWDOFRQWUDGLFWLRQVXQGHUO\LQJLWVGHYHORSPHQW
.H\ZRUGVREMHFWVXEMHFWPHQWDOUHIOHFWLRQSHUIRUPDQFHLPDJLQHSURFHVVSURGXFWVWDELOLW\
YDULDELOLW\ PRYHPHQW GHYHORSPHQW FUHDWLRQ VHOIJHQHUDWLQJ VHOISUHVHUYDWLRQ VHOI
GHVWUXFWLRQ
Į
Ì¿ÊÇÆ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÐÍÆÿÌǾ ÐÒÀÙÄÉÑÍË
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ÑÏÄÀÒÄÑ ÍÀÏ¿ØÄÌǾ É
É¿ÑÄÂÍÏÇÇ §ÎÐÇÔÇÖÄÐÉÍÄ ÍÑÏ¿ÅÄÌÇĨ
oÃÌ¿ÉÍ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÄ ÎÏÍÁÄÃÄÌÌÚÄ ai mÇϿɾÌÍËcip¿ÌÍÁÚËp¿ÌÝÉÍÁÍÈÇÃÏÎÍÉ¿Æ¿ÊÇ ÖÑÍ ÐÒØÄÐÑÁÒÝÑ Ï¿ÆÌÚÄ ÎÍÃÔÍÃÚ É ÎÍÌÇË¿ÌÇÝÍÑÏ¿ÅÄÌǾn¿ÎÏÇËÄÏÁÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÇ
dp¿ÌÝÉÍÁÍÈ=?ÀÚÊÍÁÚÃÄÊÄÌÍÖÑÍÁÍÃÌÍË ÐÊÒÖ¿Ä ÎÍà ÍÑÏ¿ÅÄÌÇÄË ÎÍÌÇË¿ÄÑо ÏÄ¿ÂÇÏÍÁ¿ÌÇÄÁÃÏÒÂÍ˯̿ÊÇÖÇÄÁÌÒÑÏÄÌÌÇÔÇÆËÄÌÄÌÇÈÁÑÏÄÑÛÄ˯ÁÍÐÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÄÍÑÃÄÊÛÌÚÔ
ÐÑÍÏÍÌÍÀÙÄÉÑ¿ÍÑÏ¿ÅÄÌǾ
c ÿÌÌÍÈ ÐÑ¿ÑÛÄ ËÚ ÎÍÐÑ¿Ï¿ÄËо ÁÚÃÄÊÇÑÛ
ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ÍÐÌÍÁ¿ÌǾ Ãʾ ÎÍÌÇË¿ÌǾ ÎÏÍÀÊÄË
ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÍÈÑÄÍÏÇÇÍÑÏ¿ÅÄÌǾÎÏÇËÄÌÇÑÄÊÛÌÍ
ÉÑÄÍÏÇÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾcÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÔ
ai
mÇϿɾÌcikÍÆÊÍÁcip¿ÌÍÁdcyÒÉÍÁ¿~ikÍÖÒÏÍÁ¿nlmÍÏÇÌ¿srpÍÂÍÏÄÊÛÕÄÁ¿ÎÏÍÁÄÃÄÌÌÚÔÁipqao=?ÎÍÉ¿Æ¿ÌÍ
ÖÑÍÆÌ¿ÌÇÄÎÏÍÕÄÐÐÒ¿ÊÛÌÚÔËÄÔ¿ÌÇÆËÍÁÇÆ¿ÉÍ-
151 ISSN 2307-2447
ÌÍËÄÏÌÍÐÑÄÈÎÍÏÍÅÿÝØÇÔÎÏÍÕÄÐÐÍÁÎÐÇÔÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÑÏ¿ÅÄÌǾ ÇËÄÄÑ ÀÍÊÛ×ÍÄ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÍÄ
ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ
oÃÌ¿ÉÍ Á ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇ Á Ï¿ËÉ¿ÔÎÏÍÀÊÄËÓÇÊÍÐÍÓÐÉÍÈÑÄÍÏÇÇÍÑÏ¿ÅÄÌǾ
ÎÍÊÒÖÇÊ¿ ÂÊÒÀÍÉÒÝ ÎÏÍÏ¿ÀÍÑÉÒ ÑÄÍÏǾ ÁÍÐÎÏǾÑǾ ¿ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ É¿É ÎÐÇÔÇÖÄÐÉÍÄ
¾ÁÊÄÌÇÄ ÍÐÑ¿ÊÍÐÛ ÁÌÄ ÎÍʾ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈ c ÑÍ ÅÄ Ð¿ËÍÄ ÁÏÄ˾
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ÐÁ¾ÆÚÁ¿ÝÑ Á ÍÃÌÍ ÕÄÊÍÄ ÁÐÝ
ÎÍÆÌ¿Á¿ÑÄÊÛÌÒÝ ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÐÍÆÿÁ¿¾ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÃʾÇÌÑÄÂÏ¿ÕÇÇÄÄÍÑÃÄÊÛÌÚÔÎÏÍÕÄÐÐÍÁ c ÜÑÍË Æ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑо Á¿ÅÌ¿¾ ÎÍÆÌ¿Á¿ÑÄÊÛÌ¿¾ ÏÍÊÛ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ É¿É ÎÄÏÄÔÍÃÌÍÈ
ÐÑÒÎÄÌÇ ÍÑ ÁÍÐÎÏǾÑǾ É ¿ÀÐÑÏ¿ÉÑÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍËÒ ËÚ×ÊÄÌÇÝ pÍÜÑÍËÒ ÆÌ¿ÌÇÄ ÎÏÍÕÄÐÐÒ¿ÊÛÌÚÔ ËÄÔ¿ÌÇÆËÍÁ Ç Æ¿ÉÍÌÍËÄÏÌÍÐÑÄÈ
ÎÍÏÍÅÃÄÌǾÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÿÄÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ
ÀÍÊÄÄÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛÎÍÆÌ¿Á¿ÑÄÊÛÌÚÈÎÏÍÕÄÐÐÎÏÇÍÀÒÖÄÌÇÇ
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
iÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÄ ÍÑÏ¿ÅÄÌǾ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑ Ï¿ÐÐËÍÑÏÄÌÇÄ ÄÂÍ É¿É Ð ÍÌÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈ Ñ¿É Ç Ð
ÂÌÍÐÄÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈÑÍÖÄÉÆÏÄÌǾq¿ÌÄÄÁÌ¿×ÇÔ
ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÔ=?=?=?=?=?=?=?
=?ËÚÒÅÄÌÄÏ¿ÆÎÍÃÌÇË¿ÊÇÁÍÎÏÍÐÍÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇÒÖÄÑ¿ÍÀÍÇÔοϿÃÇÂËÎÏÇÜÉÐÎÊÇÉ¿ÕÇÇ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
dÌÍÐÄÍÊÍÂÇÖÄÐÉ¿¾ οϿÃÇÂË¿ ÍÀÙÄÉÑÍÀÏ¿ÆÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌ¿Ì¿ÇÆÒÖÄÌÇÄÐÍÐÑ¿Á¿ÐÑÏÒÉÑÒÏÚ
ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÂÍ ÐÍÃÄÏÅ¿ÌǾ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿¾ ÄÂÍ Á É¿ÖÄÐÑÁÄ ÎÏÍÃÒÉÑ¿ ÍÑÏ¿ÅÄÌǾ
oÎÇÏ¿¾ÐÛ Ì¿ ÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÈ ¿Ì¿ÊÇÆ ÉÍÌÕÄÎÑÒ¿ÊÛÌÚÔÏ¿ÆÊÇÖÇÈÂÌÍÐÄÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍÇÍÌÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍÎÍÃÔÍÃÍÁÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍÎÏÍÕÄÐпÁÍÐÎÏǾÑǾ ÎÏÍÁÄÃÄÌÌÚÈ ai mÇϿɾÌÍË ci
p¿ÌÍÁÚË Ç ÃÏ ÎÍ ¿Ì¿ÊÍÂÇÇ ÁÚÃÄÊÇË ÑÍ É¿É
Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑо ÎÏÍÕÄÐÐ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ Á Ï¿ËÉ¿ÔÂÌÍÐÄÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍÎÍÃÔÍÿ§ÍÀÙÄÉÑÐÒÀÙÄÉÑ
ÍÀϿƨ
pÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ÃÄÑÄÏËÄÌÇÏÍÁ¿ÌÌÚ Æ¿Ï¿ÌÄÄ
ƿÿÌÌÚËÇÇÐÔÍÃÌÚËÇÐÁÍÈÐÑÁ¿ËÇÎÍÃÊÄÅ¿ØÇËÇÍÑÏ¿ÅÄÌÇÝfÐÊÇÏ¿ÐÐËÍÑÏÄÑÛÎÏÍÕÄÐÐÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄÉ¿ÉÎÏÄÃËÄÑÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÑÍÌ¿ÊÇÖÇÄ
Ì¿ÎÄÏÄÃƿÿÌÌÚÔÍÀÙÄÉÑÌÚÔÐÁÍÈÐÑÁÁÍÆËÍÅÌÍ
ÄÐÊÇ ÍÌÇ ÒÅÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚ ÇÃÄ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÚ
Á ÐÍÆÌ¿ÌÇÇ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄʾ Á ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ
ÖÒÁÐÑÁÄÌÌÍÈÓÍÏËÄÁÁÇÃÄÎÏÍÃÒÉÑ¿ÎÏÍÕÄÐп
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÇ ÍÀÏ¿Æ¿ ÇÇÊÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚ Á
ËÚÐÊÇÑÄÊÛÌÍÍÎÍÐÏÄÃÍÁ¿ÌÌÍÈ ÓÍÏËÄ Á ÁÇÃÄ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÖÒÁÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÍÐÌÍÁÍÈÉÍÑÍÏÚÔ¾ÁʾÝÑоÍξÑÛÅÄÎÏÍÃÒÉÑÚ
ÒÅÄÐÁÄÏ×ÇÁ×ÄÂÍоÎÏÍÕÄÐпÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
pÍÜÑÍËÒ ÎÏÇ ÂÌÍÐÄÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈ ÍÀÙÄÉÑ
ÐÒÀÙÄÉÑÌÍÈÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉÄÁÍÎÏÍп§k¿ÉÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑо!¨ÎÏÍÕÄÐÐÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÎÍʿ¿ÄËÚÈ
ÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÎÏÄÃËÄÑ¿ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑо
Æ¿ÉÊÝÖÄÌÌÚË ËÄÅÃÒ ÎÏÍÃÒÉÑ¿ËÇ ÒÅÄ ÐÁÄÏ×ÇÁ×ÄÂÍо¿ÉÑ¿ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾËÄÅÃÒ§ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ˨ É¿É ÂÌÍÐÄÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇ Æ¿Ã¿ÌÌÚË ÑÄ ÒÅÄ
ÎÍÆÌ¿ÌÌÚË ÍÀÙÄÉÑÍË ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ Ç §ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ˨ §ÌÄÎÍÃÁÇÅÌÍÐÑÛݨ É¿É ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚËÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍËÆÃÄÐÛÇÑÄÎÄÏÛÐÁÄÏ×ÇÁ×ÄÂÍо
ÎÏÍÕÄÐпÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
ÍÀÏ¿Æ¿cÇÑÍÂÄÏ¿ÐÐÒÅÃÄÌǾÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÄÈÍÑÍËÖÑÍÑ¿ÉÍÄÎÏÍÕÄÐÐ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ Ç ÄÂÍ ËÄÔ¿ÌÇÆËÚ ÍÐÑ¿ÄÑо
Ì¿ÒÏÍÁÌÄÃÇÐÉÒÏÐÇÁÌÍÎÍ̾ÑÇÈÌÚÔÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ
ÐÁ¾ÆÄÈ Ç ÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ ËÄÅÃÒ ÎÏÍÃÒÉÑ¿ËÇ ÐÁÄÏ×ÇÁ×ÄÂÍо ÐÑ¿Á×ÄÂÍ ÎÏÍÕÄÐп ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
ÑÄÌ¿¿ÀÐÑÏ¿ÉÑÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍËÒÏÍÁÌÄ
dÍÁÍϾ ÍÀ ÍÌÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈ Î¿Ï¿ÃÇÂËÄ Ì¿ÃÍ
ÒÉ¿Æ¿ÑÛ Ì¿ ÑÍ ÖÑÍ Ãʾ ÜÉÐÎÊÇÉ¿ÕÇÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ Ï¿ÐÐËÍÑÏÄÑÛ ÄÂÍ Á Ï¿ÆÁÇÑÇÇ
ÑÄ E ÜÁÍÊÝÕÇÍÌÌÍÈ ÑÍÖÉÇ ÆÏÄÌǾ i ÆÃÄÐÛ Ì¿
ÎÄÏÁÍÄ ËÄÐÑÍ ÁÚÔÍÃ¾Ñ ÇÃľ Í ÌÄÏ¿ÆÏÚÁÌÍÐÑÇ
ËÇÏ¿ÇÖÄÊÍÁÄÉ¿Ì¿ÖÑÍÒÉ¿ÆÚÁ¿ÊÇÇcuÏ¿ÌÉÊ
=?ÇrlqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ=?oÃÌ¿ÉÍÐÍÌÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈÑÍÖÉÇÆÏÄÌǾÍÎÇÏ¿¾ÐÛÌ¿Ï¿ÀÍÑÚka
aÀÒÊÛÔ¿ÌÍÁÍÈ=?ËÍÅÌÍÒÑÁÄÏÅÿÑÛÖÑÍÀÚÑÇÄ
ÖÄÊÍÁÄÉ¿ É¿É ÎÏÍÕÄÐÐ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾ ÊÇÖÌÍÐÑÇ
ÅÇÆÌÛ ÜÑÍ ÌÄ ÐÊÒÖ¿ÈÌ¿¾ ÖÄÏÄÿ ÐÍÀÚÑÇÈ xÄ-
ÊÍÁÄÉ¿ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÏ¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÑÛÉ¿É¿ÉÑÇÁÌÍÂÍ
ÐÒÀÙÄÉÑ¿ÐÎÍÐÍÀÌÍÂÍÐÑÏÍÇÑÛÐÁÍÝÑÏ¿ÄÉÑÍÏÇÝ
ÅÇÆÌÇÑÄÐÁÍÄÀÚÑÇÄ
iÃľ ÎÐÇÔÇÖÄÐÉÍÂÍ É¿É ÎÏÍÕÄÐп ÎÍÊÒÖÇÊ¿
Ï¿ÆÁÇÑÇÄÁÑÏÒÿÔrlqÒÀÇÌ×ÑÄÈÌ¿entÆÌ¿ÃÆÄbdaÌ¿ÌÛÄÁ¿bulÍËÍÁ¿acbÏÒ×ÊÇÌÐÉÍÂÍaimÇϿɾ̿cab¿Ï¿À¿ÌØÇÉÍÁ¿
ÇÃÏ
pÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄÏ¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑо̿ËÇÁÃÁÒÔ
ÎÊ¿Ì¿Ô ÁÍÎÄÏÁÚÔ É¿É ÃÁÇÅÄÌÇÄ ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌ¿¾ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÇÁÍÁÑÍÏÚÔÉ¿ÉÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄ Ð¿ËÍÂÍ ÖÒÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÍÀÏ¿Æ¿ rÎÄÕÇÓÇÉ¿
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ É¿É ÎÏÍÕÄÐп ÇÐÔÍþ ÇÆ ÁÚ×ÄÎÄÏÄÖÇÐÊÄÌÌÚÔ ÍÐÌÍÁ¿ÌÇÈ Æ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑо Á ÑÍË
ÖÑÍÁÌÄËÏÄ¿ÊÇÆÒÄÑоÁÚÐ׿¾ÓÍÏË¿ÃÇÌ¿ËÇÉÇ
Ï¿ÆÁÇÑÇÄ
n¿×¿ ÑÍÖÉ¿ ÆÏÄÌǾ Ì¿ÔÍÃÇÑ ÎÍÃÑÁÄÏÅÃÄÌÇÄ
Ç Á Ï¿ÀÍÑ¿Ô ÃÏÒÂÇÔ ÎÐÇÔÍÊÍÂÍÁ ai mÇϿɾ̿ ci p¿ÌÍÁ¿ ac bÏÒ×ÊÇÌÐÉÍÂÍ d
p¿ÌÝÉÍÁÍÈÇÃÏÉÍÑÍÏÚÄÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑÖÑÍ¿ÉÕÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÇÄÊÝÀÍÂÍÇÆÌÇÔÎÏÄξÑÐÑÁÒÄÑÍÀÙÄÉÑÇÁÌÍËÒ ÇÆÒÖÄÌÇÝ ÎÐÇÔÇÖÄÐÉÍÂÍ ¿ ÆÌ¿ÖÇÑ Ç
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
iËÄÌÌÍ ÎÍÜÑÍËÒ ci p¿ÌÍÁ =? ÁÚÃÁÇ¿ÝÑ
Ç Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÝÑ Á Ï¿ËÉ¿Ô ÜÉÍÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÎÐÇÔÇÉÇ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÈ ÁÍÎÏÍÐÍÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÇÆÒÖÄÌÇÄÎÏÇÏÍÃÚÎÐÇÔÇÉÇ
ÄÐÊÇ ÎÏÇ̾ÑÛ Á É¿ÖÄÐÑÁÄ ÇÐÔÍÃÌÍÂÍ ÍÐÌÍÁ¿ÌǾ
ÐÇÐÑÄËÒ §ÖÄÊÍÁÄÉ ÍÉÏÒÅ¿ÝØ¿¾ ÐÏÄÿ¨ Ç Ñ¿ÉÇÄ ÎÏÇÌÕÇÎÚ ÄÄ ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌǾ ÉÍÑÍÏÚÄ ÇËÄÝÑ
ÑÏ¿ÌÐÕÄÌÃÄÌÑ¿ÊÛÌÚÈ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ ÎÍ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÝ É
ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÝ ÜÑÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ Ç ÄÄ ÉÍËÎÍÌÄÌÑÍÁ
É¿ÉÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔÓÍÏËÀÚÑǾÄÃÇÌÍÈÎÏÇÏÍÃÚ
pÍÜÑÍËÒ ÜÉÐÎÊÇÉ¿ÕÇÝ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ Ì¿ÃÍ
Ì¿ÖÇÌ¿ÑÛ Ð ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÎÍÏÍÅÃÄÌǾ Á ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÇ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÇÑ¿ÉÇÔÐÁÍÈÐÑÁÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÌÌÍÈ ÐÏÄÃÚ É¿É ÃÁÇÅÄÌÇÄ Ç ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÐÑÛÄÄÍÀÙÄÉÑÍÁ
cÇÐÑÍÏÇÇÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇÇÓÇÊÍÐÍÓÇÇËÍÅÌÍ
Ì¿ÈÑÇÍÐÌÍÁ¿ÌǾÃʾÿÌÌÍÈÎÍÆÇÕÇÇcÿÌÌÍÈ
ÐÑ¿ÑÛÄËÚÎÍÐÑ¿Ï¿ÄËоÍÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛо̿ÌÄÉÍÑÍÏÚÔ Ï¿ÀÍÑ¿Ô iu dÄÏÀ¿ÏÑ¿ ÖÛÇ ÇÃÄÇ Ì¿ Ì¿×
ÁÆÂʾÃÎÍÎÏÄÅÌÄËÒ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚ¿ÎÍÑÍËÒÐÎÍÐÍÀÌÚÇÆËÄÌÇÑÛËÚ×ÊÄÌÇÄÒÖÄÌÍÂÍÎÏÇÜÉÐÎÊÇÉ¿ÕÇÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
oÐÑ¿ÌÍÁÇËо ÎÍÃÏÍÀÌÄÄ Ì¿ Ï¿ÀÍÑÄ §pÐÇÔÍÊÍÂǾ É¿É Ì¿ÒÉ¿ ÁÌÍÁÛ ÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÌ¿¾ Ì¿ ÍÎÚÑÄ
ËÄÑ¿ÓÇÆÇÉÄÇË¿ÑÄË¿ÑÇÉǨ=r?
§n¿×Ç ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ÀÚÁ¿ÝÑ Ì¿ÎϾÅÄÌÌÄÄ
ÐÊ¿ÀÄľÐÌÄÄÑÄËÌÄÄÇÔÎÏÇÊÇÁÇÍÑÊÇÁÀÚÁ¿ÄÑ
ÀÚÐÑÏÄÄ ÇÊÇ ËÄÃÊÄÌÌÄÄ ÇÔ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ Á É¿ÅÃÍÄ
ËÂÌÍÁÄÌÇįÀÍÊÛ×ÄÇÊÇËÄÌÛ×Ĩ
tÅÄÜÑÍÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇÄiudÄÏÀ¿ÏÑ¿ÒÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÌ¿ÑÍÖÑÍÌ¿×ÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÌÄÀÚÁ¿ÝÑ
ÐÑ¿ÑÇÖÌÚËÇÇÔÍÑÊÇÖ¿ÄÑÏ¿ÆÌ¿¾ÐÑÄÎÄÌÛÎÏ;ÁÊÄÌǾÑÍÂÍÇÊÇÇÌÍÂÍÐÁÍÈÐÑÁ¿Ì¿ÎϾÅÄÌÌÍÐÑÇ
¾ÐÌÍÐÑÇ ÀÚÐÑÏÍÑÚ Ç Ñà ÎÏÇÖÄË ÎÄÏÄÔÍà ÇÆ
ÍÃÌÍÂÍ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÐÍÐÑ;ÌǾ Á ÃÏÒÂÍÄ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ Ð Ï¿ÆÌÍÈ ÐÉÍÏÍÐÑÛÝ s¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË
Ì¿×Ç ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ÎÍÃÁÄÏÅÄÌÚ ÇÆËÄÌÄÌÇÝ
ÇÊÇÃÁÇÅÄÌÇÝ
pnojournal.wordpress.com
152
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
rÊÄÃÒÝØÇÈ ÓÏ¿ÂËÄÌÑ ÉÍÑÍÏÚÈ Ì¿× ÁÆÂʾÃ
Æ¿ÐÊÒÅÇÁ¿ÄÑÍÐÍÀÍÂÍÁÌÇË¿ÌǾ§nÍÍÐÍÀÄÌÌÍÆ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÚ ÀÍÊÄÄ ÇÊÇ ËÄÌÄÄ ÃÊÇÌÌÚÄ Ï¾ÃÚ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈÉÍÑÍÏÚÄÎÏÇÎÍÊÌÍÈÐÁ¾ÆÇÁÍÆÌÇÉ¿ÝÑ
ÁÑÍËÐÊÒÖ¿ÄÉÍÂÿÍÃÌÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄÐÍÄÃÇÌÄÌÍÁ
ÇÆÁÄÐÑÌÍÈÐÑÄÎÄÌÇÐÃÏÒÂÇËÃÏÒÂÍÄÐÑÏÄÑÛÇË
ÑÏÄÑÛÄ ¯ Ð ÖÄÑÁÄÏÑÚË Ç ÑÃ ÎÏÇÖÄË ÎÄÏÁÍÄ Ð ÑÏÄÑÛÇË ÁÑÍÏÍÄ ¯ Ð ÖÄÑÁÄÏÑÚË Ç ÑÃ ÇÊÇ
ÐÍÁÐÄË ÌÄ ÐÊÇÑÚ ÇÊÇ ÅÄ ÐÊÇÑÚ ÂÍÏ¿ÆÃÍ ÐÊ¿ÀÄÄ
s¿ÉÇÄ Ï¾ÃÚ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ ¾ÁʾÝÑо É¿É ÀÚ ÁÍÊÍÉÌ¿ËÇÇÊÇÓÇÀÏ¿ËÇÇÆÉÍÑÍÏÚÔÐÍÐÑ¿ÁʾÝÑо
ÀÍÊÛ×ÇÄÃÒÔÍÁÌÚÄÍÏ¿ÌÚÇÎÏÇÜÑÍËÍÌÇÆ¿ÉÊÝÖ¿ÝÑÁÐÄÀÄÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄÆ¿ÉÍÌÚÐÁÍÄÈ
Ï¿ÆÃÏ¿Å¿ÄËÍÐÑÇ É ÑÍÖÌÍËÒ ÎÍÆÌ¿ÌÇÝ ÉÍÑÍÏÚÔ
ÐÁÍÃÇÑÛо Á ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍ ÂÍÁÍϾ ÁÐÄ ©
e¿ÅÄÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÌÌÍÄÇÁÏÄËÄÌÌÍÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÄÇËÄÄÑÐÁÍÄËÄÐÑÍÎÏÄÀÚÁ¿ÌÇÄÇÌ¿Ö¿ÊÍÆÃÄÐÛ
¿ÌÄÁËÌÇËÚÔÍÐÌÍÁÌÚÔÓÍÏË¿ÔÖÒÁÐÑÁÄÌÌÍÐÑǨ
iudÄÏÀ¿ÏÑ=r?
vÍÖÄÑо ÍÀÏ¿ÑÇÑÛ ÁÌÇË¿ÌÇÄ Ì¿ ÑÍ ÖÑÍ Ãʾ
iu dÄÏÀ¿ÏÑ¿ ÇËÄÄÑ ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÍÄ Ï¿ÆÊÇÖÇÄ Á
ÆÌ¿ÖÄÌÇÇ ÑÄÏËÇÌÍÁ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ Ç ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÄn¿ÎÏÇËÄÏÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÌÌÍÄÇÊÇÁÏÄËÄÌÌÍÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÄ ÜÑÍ ÎÏÍÕÄÐÐ Á ÔÍÃÄ
ÉÍÑÍÏÍÂÍ Ì¿ ÍÐÌÍÁÄ ÐÁ¾ÆÄÈ ËÄÅÃÒ ÄÃÇÖÌÚËÇ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾËÇÍÀÏ¿ÆÒÝÑоϾÃÚÇÆÉÍÑÍÏÚÔ
ÐÍÐÑ¿ÁʾÝÑо ÀÍÊÛ×ÇÄ ÃÒÔÍÁÌÚÄ ÍÏ¿ÌÚ ÉÍÑÍÏÚÄ Æ¿ÉÊÝÖ¿ÝÑ Á ÐÄÀÄ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄÆ¿ÉÍÌÚÐÁÍÄÈÏ¿ÆÃÏ¿Å¿ÄËÍÐÑÇaÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄÜÑÍÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÜÑÍÃÒÔÍÁÌÚÈÍÏ¿Ì
rÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍÉ¿ÅÃÍÄÌÍÁÍÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ
É¿ÉÎÐÇÔÇÖÄÐÉÍÄÌÍÁÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇįÜÑÍÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÜÁÍÊÝÕÇÍÌÌÍÂÍÇÆËÄÌÄÌǾÃÁÇÅÄÌǾϿÆÁÇÑǾ ÎÏÍÇÐÔÍþØÄÂÍ Ì¿ ÍÐÌÍÁÄ ÎÄÏÁÇÖÌÚÔ ÄÃÇÌÇÖÌÚÔÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ
oÀÏ¿ÑÇËо É ÑÍËÒ É¿É ÍÀ ÜÑÍË ÂÍÁÍÏÇÑ Ð¿Ë
¿ÁÑÍÏ = r ? §e¿ÊÄÄ ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍ ÒÅÄ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÌÚÔϾÃÍÁÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈÁÍÆÌÇÉ¿ÝÑÌÍÁÚÄ
ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÄÌÌÚÄ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾ ÐËÍÑϾ ÎÍ ÑÍËÒ
Ï¿ÆÃÏ¿Å¿ÝÑоÊÇÍÌÇÁÉ¿ÉÍËÌÇÀÒÃÛÍÃÌÍËÎÒÌÉÑÄÇÊÇÁÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÆ¿Ï¿Æ¿Ñ¿ÉÅį̿ÔÍþÑо
ÊÇ ÍÌÇ Á ÐÍÐÑ;ÌÇÇ ÀÍÊÛ×ÄÈ ÇÊÇ ËÄÌÛ×ÄÈ ÜÁÍÊÝÕÇÇÇÊÇÇÌÁÍÊÝÕÇÇÿÊÄįÀÍÊÛ×ÇÄÇÊÇËÄÌÛ×ÇÄ
ÐÎÊÄÑÄÌǾ ÍÀÏ¿ÆÒÝÑо ÇÆ ÜÑÇÔ Ï¾ÃÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ
ÁÚ׾̿ÆÁ¿ÊÁÍÊÍÉÌ¿ËÇÇÓÇÀÏ¿ËÇÇÉ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÜÑÇÐÎÊÄÑÄÌǾÎÍÐÑÏÍÄÌÚ¨
iÑ¿É É¿ÅÃÍÄ ÌÍÁÍÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÄÑо ÑÇÎÍË ÜÁÍÊÝÕÇÍÌÌÍÂÍ ÇÌÁÍÊÝÕÇÍÌÌÍÂÍ ÇÆËÄÌÄÌǾ ÃÁÇÅÄÌǾ Ï¿ÆÁÇÑǾ ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛÝ ÐÁ¾ÆÄÈ ÐÎÊÄÑÄÌÇÈ ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛÝ
Ï¿ÆÃÏ¿ÅÇËÍÐÑÇ
rÊÄÃÒÝØÇÈÓÏ¿ÂËÄÌÑÒÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÌ¿ÑÍÖÑÍÑÄ
ÇÆËÄÌÄÌǾÉÍÑÍÏÚÄÎÏÍÇÐÔÍþÑÁÔÍÃÄÎÏÍÕÄÐп
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌǾÌÍоÑÌÄÔ¿ÍÑÇÖÌÚÈ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÚÈ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ ÎÍà ÁÊǾÌÇÄË ÁÌÄ×ÌÇÔ ÖÒÁÐÑÁÄÌÌÚÈ ÍÉÏÒÅ¿ÝØÇÈ Ì¿Ð ËÇÏ Ç ÁÌÒÑÏÄÌÌÇÔ
ÃÒÔÍÁÌÚÈ ÏÇÑË É¿ÅÃÍÂÍ ÇÌÃÇÁÇÃÒÒË¿ ÐÑÏÍÄÌÇÄ ÌÄÏÁÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ ÑÄÊÄÐÌ¿¾ ÉÍÌÐÑÇÑÒÕǾ
ÉÏÒÂ ÍÎÚÑ¿ ÎÏÇÁÚÖÉÇ ÇÌÃÇÁÇÃÒÒË¿ Ó¿ÉÑÍÏÍÁ
a ÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÜÑÇËÇ ÇÆËÄÌÄÌǾËÇ ËÍÅÌÍ
ÒÎÏ¿ÁʾÑÛÐÎÍËÍØÛÝÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÇÍÀÒÖÄÌǾ
153 ISSN 2307-2447
§vÍѾÁÐÇÊÒÍÀØÄÂÍÖÒÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍËÇÏ¿ÁÉÍÑÍÏÍËËÚÅÇÁÄËÇÎÍÃÁÊǾÌÇÄËÉÍÑÍÏÍÂÍÌ¿×Ç
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ÐÁ¾ÆÚÁ¿ÝÑо ÑÍÖÌÍ Ñ¿ÉÅÄ É¿É
Ç ÎÍÏÍÅÿÝÑо ÜÑÍ ÀÍÊÛ×ÄÈ Ö¿ÐÑÛÝ Ò Ï¿ÆÌÚÔ
ÊÝÃÄÈÃÍÊÅÌÍÀÚÑÛÍÃÌÍÏÍÃÌÚËÍÃÌ¿ÉÍÆÃÄÐÛÆ¿ËÄÖ¿ÝÑоÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚÄÁÇÃÍÇÆËÄÌÄÌǾÉÍÑÍÏÚÄ
Æ¿ÁÇоÑÍÑÃÒÔÍÁÌÍÂÍÏÇÑË¿É¿ÅÃÍÂÍÇÌÃÇÁÇÃÒÒË¿ÎÏÍÇÐÔÍþØÇÄÁÐÊÄÃÐÑÁÇÄÐÑÏÍÄÌǾÄÂÍÌÄÏÁÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ Ç ÁÐÄÈ ÄÂÍ ÑÄÊÄÐÌÍÈ ÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÇ
Ç ÃÏÒÂÇÄ ÁÇÃÍÇÆËÄÌÄÌǾ ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÎÏÄÃÄʾÝÑо
ÉÏÒÂÍËÍÎÚÑ¿ÇÎÏÇÁÚÖÉ¿ËÇÇÌÃÇÁÇÃÒÒË¿ÇÉÍÑÍÏÚÄ ËÍÅÌÍ ÎÍÎÚÑ¿ÑÛо ÕÄÊÄÐÍÍÀÏ¿ÆÌÍ Ì¿ÎÏ¿ÁÇÑÛ Ð ÎÍËÍØÛÝ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾ Ç ÍÀÒÖÄÌǾ¨ = r
?
pÏÍÕÄÐÐ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌǾ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÄÑо
Ñ¿ÉÍÈ ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛÝ É¿É ÐÑÄÎÄÌÛ ÎÍÃÁÇÅÌÍÐÑÇ
ÎÍÆÃÌÄÄ ÜÑ¿ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉ¿ ÀÒÃÄÑ Ì¿ÆÁ¿Ì¿ ÅÇÁÍÐÑÛÝ
§©oÃÌ¿ÉÍ ÍÖÄÌÛ ÊÄÂÉÍ ËÍÅÌÍ Æ¿ËÄÑÇÑÛ ÖÑÍ
ÌÄ ÁÐÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ Á ÃÒÔÄ Ï¿ÁÌÍËÄÏÌÍ ÐÁ¾Æ¿ÌÚ
Ç ÖÑÍ ÍÌÇ ÍÀʿÿÝÑ ÁÄÐÛË¿ Ï¿ÆÊÇÖÌÍÈ ÐÑÄÎÄÌÛÝ
ÎÍÃÁÇÅÌÍÐÑÇ ÖÑÍ ÍÌÇ ÎÍÃÍÀÌÍ ÁÚÐ×ÇË Ç ÌÇÆ×ÇËÐÊ;ËÍÀÊ¿ÉÍÁÁ¿ÑËÍÐÓÄÏÄÎÏÍÌÍоÑоÑÍ
ËÄÃÊÄÌÌÍÑÍÀÚÐÑÏÄÄÇÎÍÏÚÁÇÐÑÄÈÖÑÍÇËÄÌÌÍÁÐÊÄÃÐÑÁÇÄÜÑÍÂÍËÄÅÃÒÏ¿ÆÊÇÖÌÚËÇË¿ÐпËÇ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ ÎÏÇ ÇÔ ËÌÍÂÍÍÀÏ¿ÆÌÚÔ ÁÐÑÏÄÖ¿Ô
ÃÍÊÅÌÚÎÍÁÑÍϾÑÛоÀÍÊÛ×ÄÝÖ¿ÐÑÛÝÑÄÅÄпËÚÄ ÍÑÌÍ×ÄÌǾ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍÏÍÅÿÝÑо ËÄÅÃÒ
ÌÍÁÚËÇ ÇÌÑÒÇÕǾËÇ Ç ÎÏÄÅÌÇËÇ ÁÍÐÎÏÍÇÆÁÍÃÇËÚËÇ ÇËÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾËÇ ÖÑÍ ÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍÃÍÊÅÌÚÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÑÛÌÄÑÍÊÛÉÍÁÌÄ×̾¾
¿ÎÎÄÏÕÄÎÕǾ ÌÍ Ç ÁÌÒÑÏÄÌÌÄÄ ÁÍÐÎÏǾÑÇÄ ÇÊÇ
Ï¿ÆÒËÒÉÍÑÍÏÍÂÍÑÍÖÑÍÍÀÚÉÌÍÁÄÌÌÍÌ¿ÆÚÁ¿ÝÑ ÍÀÃÒËÚÁ¿ÌÇÄË Ç ÒËÍÆ¿ÉÊÝÖÄÌÇÄË ÑÍÊÛÉÍ Á
ÒÁÄÊÇÖÄÌÌÍÈËÄÏÄÎÍÁÑÍϾÄÑÑÍÑÅÄпËÚÈÎÏÍÕÄÐÐ ÉÍÑÍÏÚÈ ÁÚÎÍÊ̾ÄÑо ÒÅÄ ÎÏÇ ÒÐÁÍÄÌÇÇ
ÖÒÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍÍØÒØÄÌǾÎÏÇÎÍËÍØÇÇÌÑÒÇÕÇÇÇ
ÐÒÅÃÄÌǾ¨=r?
e¿ÊÄÄÒÖÄÌÚÈÎÍÃÁÍÃÇÑÇÑÍÂÉ¿ÉÇÄÅÄÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÃʾÁÚÖÇÐÊÄÌǾÁÎÐÇÔÍÊÍÂÇÇ=r?§©Ì¿ÎϾÅÄÌÌÍÐÑÛ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈÐÑÄÎÄÌÛÆ¿ÃÄÏÅÉÇÑÄÐÌÍÑ¿ÐÁ¾ÆÄÈÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÐÁ¾ÆÄÈÃÊÇ̿ϾÃÍÁÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ ÇÔ Ï¿ÆÃÏ¿ÅÇËÍÐÑÛ Á Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÎÒÌÉÑ¿Ô
ÐÑÄÎÄÌÛÇÌÁÍÊÝÕÇÇÇÊÇÜÁÍÊÝÕÇÇÐÎÊÄÑÄÌǾÇÊÇ
ÇÆÍÊÇÏÍÁ¿ÌǾÐÉÍÏÍÐÑÛÇÊÇËÄÃÊÄÌÌÍÐÑÛÁÇÆËÄÌÄÌǾÔÐÊÄÃÒÝØÇÔÍÃÌÍÆ¿ÃÏÒÂÇËÐÍÐÑ;ÌÇȨ
oÃÌ¿ÉÍ iu dÄÏÀ¿ÏÑ =Ñ¿Ë ÅÄ? ÃÄÊ¿ÄÑ ÒÉ¿Æ¿ÌÇÄ Ì¿ ÑÍ ÖÑÍ §pÏÇ ÁÐÄÔ ÜÑÇÔ ÁÄÊÇÖÇÌ¿Ô
ÉÍÑÍÏÚÄ ÆÃÄÐÛ ÎÄÏÄÖÇÐʾÝÑо ÌÄ ÐÎÍÊÌ¿ ÑÍ
ÖÑÍ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑо ÎÏÇÌÇË¿ÄÑо
ÁÍ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÌÄ ÀÍÊÄÄ É¿É ÊÇ×Û Ì¿ÐÑÍÊÛÉÍ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÍÑÌÄÂÍÆ¿ÁÇоÑÆ¿ÃÄÏÅÉ¿ÇÐÁ¾ÆÛËÄÅÃÒ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾËÇpÍÜÑÍËÒËÚÐÍÁÐÄËÌÄËÍÅÄË
ÑÍÖÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍ ÜÑÍÂÍ ÏÍÿ ÁÚÖÇÐÊÄÌǾ ÍÑÌÍоÑоÎϾËÍÉÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾËÉ¿ÉÑ¿ÉÍÁÚ˨
iÑ¿ÉÎÍÃÁÄÃÄËÌÄÉÍÑÍÏÚÄÇÑÍÂÇ
iu dÄÏÀ¿ÏÑ ¾ÁʾÄÑо ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÑÄÊÄË
aÏÇÐÑÍÑÄʾϿÆÁÇÁ¿ÝØÇËÇÃÄÇÍÑÍËÖÑÍÎÐÇÔÇÉ¿ ÇÊÇ ÊÝÀÍÈ ÎÐÇÔÇÖÄÐÉÇÈ ÓÄÌÍËÄÌ Á ÑÍË
ÖÇÐÊÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄÑÐÍÀÍÈÌÄÉÍÄ
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
ÃÁÇÅÄÌÇÄ Á ÿÌÌÍË ÐÊÒÖ¿Ä ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÄ
ÁÌÒÑÏÇÉÍÑÍÏÍÂÍÇÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄ
ÎÍÏÍÅÃÄÌÇÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
pÏÍÕÄÐÐÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌǾÌÇÉÍÂÿÌÄÍÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÄÑо ÍÌ ÎÍÃÍÀÄÌ ÌÄÎÏÄÉÏ¿Ø¿ÝØÄËÒо
ÎÍÑÍÉÒÁÉÍÑÍÏÍËË¿ÐÐÚÏ¿ÌÄÄÐÍÆÿÌÌÚÔÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ ÍÀÙÄÃÇ̾ÝÑо ÃÍÎÍÊ̾ÝÑо ÃÏÒÂ
ÃÏÒÂÍËoÑÃÄÊÛÌÚÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÐÁ¾ÆÚÁ¿ÝÑо
ÁÕÄÎÍÖÉÇÇÊÇÅÄÃÊÇÌÌÚÄϾÃÚÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ
ÎÍ Æ¿ÉÍÌÒ ¿ÐÐÍÕÇ¿ÕÇÈ Á Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑ ÑÍÂÍ
§Ï¿ÆÃÏ¿Å¿ÝÑо ÊÇ ÍÌÇ Á É¿ÉÍËÌÇÀÒÃÛ ÍÃÌÍË
ÎÒÌÉÑÄÇÊÇÁÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÆ¿Ï¿Æ¿Ñ¿ÉÅį̿ÔÍþÑоÊÇÍÌÇÁÐÍÐÑ;ÌÇÇÀÍÊÛ×ÄÈÇÊÇËÄÌÛ×ÄÈ
ÜÁÍÊÝÕÇÇÇÊÇÇÌÁÍÊÝÕÇǨËÍÂÒÑÍÀÏ¿ÆÍÁÚÁ¿ÑÛоÀÍÊÛ×ÇÄÇÊÇËÄÌÛ×ÇÄÐÎÊÄÑÄÌǾÇÆÜÑÇÔϾÃÍÁÉÍÑÍÏÚÄiudÄÏÀ¿ÏÑÌ¿ÆÁ¿ÊÁÍÊÍÉÌ¿ËÇÇ
ÓÇÀÏ¿ËÇ iÆ Ñ¿ÉÇÔ ÐÑÏÒÉÑÒÏ ÎÍ ËÌÄÌÇÝ iu
dÄÏÀ¿ÏÑ¿ ÍÀÏ¿ÆÒÝÑо ÀÍÊÛ×ÇÄ ÃÒÔÍÁÌÚÄ ÎÐÇÔÇÖÄÐÉÇÄ ÍÏ¿ÌÚ Æ¿ÉÊÝÖ¿ÝØÇÄ Á ÐÄÀÄ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄ Æ¿ÉÍÌÚ ÐÁÍÄÈ Ï¿ÆÃÏ¿Å¿ÄËÍÐÑÇ
kÍÐÍÀÄÌÌÍÐѾËÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈËÍÅÌÍÍÑÌÄÐÑÇ Ì¿ÎϾÅÄÌÌÍÐÑÛ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ ÐÑÄÎÄÌÛ
Æ¿ÃÄÏÅÉÇ ÑÄÐÌÍÑÒ ÐÁ¾ÆÄÈ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÐÁ¾ÆÄÈ
ÃÊÇÌÒ Ï¾ÃÍÁ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ ÇÔ Ï¿ÆÃÏ¿ÅÇËÍÐÑÛ
Á Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÎÒÌÉÑ¿Ô ÐÑÄÎÄÌÛ ÇÌÁÍÊÝÕÇÇ ÇÊÇ
ÜÁÍÊÝÕÇÇ ÐÎÊÄÑÄÌǾ ÇÊÇ ÇÆÍÊÇÏÍÁ¿ÌǾ ÐÉÍÏÍÐÑÛ ÇÊÇ ËÄÃÊÄÌÌÍÐÑÛ Á ÇÆËÄÌÄÌÇ¾Ô ÐÊÄÃÒÝØÇÔÍÃÌÍÆ¿ÃÏÒÂÇËÐÍÐÑ;ÌÇÈoÃÌ¿ÉÍÉ¿ÅÃÍÄ
ÇÆÜÑÇÔÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÄÈÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÄÑÌÄÐÑÍÊÛÉÍ
пËÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ ÐÉÍÊÛÉÍ ÎÏÍÕÄÐÐ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÚÈÌ¿ÄÂÍÎÍÏÍÅÃÄÌÇÄ
oÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÈÎÐÇÔÇÉÇÁÑÍË
ÖÑÍÐÏÄÃÇÒÐÊÍÁÇÈÃÄÑÄÏËÇÌÇÏÒÝØÇÔÎÍÏÍÅÃÄÌÇÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾËÍÅÌÍÁÚÃÄÊÇÑÛÉ¿ÉÍÀØÇÄ
ÍÃÇÌ¿ÉÍÁÚÄ ÑÇÎÇÖÌÚÄ Ãʾ É¿ÅÃÍÂÍ ÖÄÊÍÁÄÉ¿
Ñ¿É Ç Ö¿ÐÑÌÚÄ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÝØÇÄ ÍÑÃÄÊÛÌÍÂÍ
§ÇÌÃÇÁÇÃÒÒË¿¨ cÚÏ¿Å¿¾ÐÛ ÐÊÍÁ¿ËÇ iu dÄÏÀ¿ÏÑ¿ÉÑÇÎÇÖÌÚËÒÐÊÍÁǾËËÍÅÌÍÍÑÌÄÐÑǧÁ
ÐÇÊÒ ÍÀØÄÂÍ ÖÒÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ËÇÏ¿ Á ÉÍÑÍÏÍË ËÚ
ÅÇÁÄËÇÎÍÃÁÊǾÌÇÄËÉÍÑÍÏÍÂÍÌ¿×ÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÐÁ¾ÆÚÁ¿ÝÑоÑÍÖÌÍÑ¿ÉÅÄÉ¿ÉÇÎÍÏÍÅÿÝÑо¨ ÎÏÍÕÄÐÐ ÎÍÏÍÅÃÄÌǾ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
ÃʾÁÐÄÔÊÝÃÄÈÍÃÇÌ¿ÉÍÁcÚÃÄʾ¾Ö¿ÐÑÌÚÄÇÊÇ
ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÄ ÍÑÊÇÖǾ iu dÄÏÀ¿ÏÑ ÍÀÏ¿Ø¿ÄÑÁÌÇË¿ÌÇÄÌ¿§ÃÒÔÍÁÌÚÈÏÇÑËÉ¿ÅÃÍÂÍÇÌÃÇÁÇÃÒÒË¿ ÐÑÏÍÄÌÇÄ ÄÂÍ ÌÄÏÁÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ ÄÂÍ
ÑÄÊÄÐÌ¿¾ ÉÍÌÐÑÇÑÒÕǾ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÈ ÍÎÚÑ
ÎÏÇÁÚÖÉÇÇÌÃÇÁÇÃÒÒË¿¨
pÏÍÕÄÐÐ ÎÍÏÍÅÃÄÌǾ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ËÍÅÄÑÀÚÑÛÕÄÊÄÐÍÍÀÏ¿ÆÌÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÐÎÍËÍØÛÝ
ÁÍÐÎÇÑ¿ÌǾÇÍÀÒÖÄÌǾ¿ÆÌ¿ÖÇÑÉ¿ÉÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄÑ¿ÉÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÄÃÄÑÄÏËÇÌÇÏÒÝÑо
ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÁÌÒÑÏÄÌÌÇËÇ ÌÍ Ç ÁÌÄ×ÌÇËÇ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚËÇÒÐÊÍÁǾËÇÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌǾÖÄÊÍÁÄÉ¿
n¿ ÒÏÍÁÌÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌǾ É¿É ÌÄÎÏÄÏÚÁÌÍÎÏÍÇÐÔÍþØÄÂÍÎÏÍÕÄÐп̿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÍÂÍ
Ì¿ ÒÐÁÍÄÌÇÄ ÖÒÁÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÍÎÚÑ¿ ÍØÒØÄÌǾ Ç
ÁÍÐÎÏǾÑǾÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÁÐÎÍËÍ¿ÑÄÊÛÌÚÔÎÐÇÔÇÖÄÐÉÇÔËÄÔ¿ÌÇÆËÍÁÎÐÇÔÇÉ¿ÖÄÊÍÁÄÉ¿ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑÇÌÑÒÇÕÇÝÁÍÐÎÏǾÑÇÄÇÐÒÅÃÄÌÇÄbÊ¿ÂÍÿ-
ϾÖÄËÒÁÎÏÍÕÄÐÐÄÎÍÏÍÅÃÄÌǾÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
ÒÖ¿ÐÑÁÒÝÑÎÏÄÅÌÇÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÌÍÁÚÄÇÌÑÒÇÕÇÇÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚÁÌÄ×ÌÄÂÍÇÁÌÒÑÏÄÌÌÄÂÍÁÍÐÎÏǾÑǾ¿Ñ¿ÉÅÄÒËÍÆ¿ÉÊÝÖÄÌǾɿÉÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ
ËÚÐÊÇÑÄÊÛÌÍÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ
pÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ ÜÑÍ ÐÊÍÅÌ¿¾ ÐÇÐÑÄË¿ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ ÕÄÊÍÄ ÀÍÊÛ×Ä ÐÒËËÚ ÄÂÍ Ö¿ÐÑÄÈ ÀÍ¿ÑÚÄ Ç ÎÄÏÄÎÊÄÑÄÌÌÚÄ ÎÏÇÖÇÌÌÚÄ ÍÑÌÍ×ÄÌǾ
ÍÌÍÌÄÁÚÖÇÐÊÇËÍÄÇÑÃ
pÍÐÉÍÊÛÉÒÿÌÌ¿¾ÉÌÇ¿iudÄÏÀ¿ÏÑ¿ÀÚÊ¿
ÎÄÏÄÁÄÃÄÌ¿anÄÖ¿ÄÁÚËÑÍÁÌÄÈÐÍÃÄÏÅ¿ÑÛо
ÌÄÉÍÑÍÏÚÄÎÍÃÐÑÏÍÖÌÚÄÎÏÇËÄÖ¿ÌǾpÍÐÊÍÁ¿Ë
acÁÄÃÄÌÐÉÍÂÍÐÃÄÊ¿Á×ÄÂÍÎÏÄÃÇÐÊÍÁÇÄÉÏÒÐÐÉÍËÒÇÆÿÌÇÝÎÏÇËÄÖ¿ÌǾ̿ÎÏ¿ÁÊÄÌÚÐÉÍÏÄÄ
ÌÄ Ì¿ ÉÏÇÑÇÉÒ ¿ Ì¿ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÒ ÑÍÖÌÍÂÍ ÐËÚÐÊ¿ÎÄÏÄÁÄÃÄÌÌÍÂÍÑÄÉÐÑ¿ÎÍÜÑÍËÒËÚÎÍÆÁÍÊÇÊÇ ÐÄÀÄ ÎÏÍ¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÍÐÌÍÁÌÍÈ
ÑÄÉÐÑÏ¿ÀÍÑÚÌÍÇÍÑÃÄÊÛÌÍÏ¿ÆÍÀÏ¿ÑÛÌÄÉÍÑÍÏÚÄÆÌ¿ÖÇËÚÄÌ¿Ì¿×ÁÆÂʾÃÎÏÇËÄÖ¿ÌǾ
cÎÏÇËÄÖ¿ÌÇÇÉÎÄÏÁÍËÒÏ¿ÆÃÄÊÒ§iÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇħ€¨ÁÄÂÍÀÊÇÅ¿È×ÇÔÍÑÌÍ×ÄÌǾԨ=r
?anÄÖ¿ÄÁÍÀÏ¿Ø¿ÄÑÁÌÇË¿ÌÇÄÖÇÑ¿ÑÄÊÄÈ
Ì¿ ÒÉ¿Æ¿ÌÇÄ iu dÄÏÀ¿ÏÑ¿ Í ÑÍË ÖÑÍ §Ì¿ÃÍ
ÍÐÑÄÏÄ¿ÑÛоÌÄÃÍÏ¿ÆÒËÄÌǾÀÒÃÑÍËÍÅÄÑÀÚÑÛ
ÇÆÊÇ×ÄÉÁÖÇÐÊÄÇÊÇÐÑÄÎÄÌÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌǾ
ÁÄÃÛ ÌÄ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ ÌÇÉ¿ÉÍÂÍ ÇÆÊÇ×É¿ Á ÑÍË
ÖÑÍËÚÎÏÇ̾ÊÇÉ¿ÉÎϾËÍÄÒÐÊÍÁÇĀrÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ Ç ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌǾ Á ÇÆÁÄÐÑÌÍË ÐËÚÐÊÄ ÃÍÊÅÌÍ ÍÐÑ¿Á¿ÑÛо ÑÄË ÅÄ Ð¿ËÚËnÍÁÃÏÒÂÍËÐËÚÐÊÄÍÌÍÁÐÄÑ¿ÉÇÃÍÊÅÌÍ
ÒËÄÌÛ׿ÑÛо¨=r?
hÃÄÐÛÍÖÄÌÛÁ¿ÅÌÍÖÑÍÎÏÍÕÄÐÐÎÍÆÌ¿ÌǾ¿
ÆÌ¿ÖÇÑÇÎÏÍÕÄÐÐÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌǾÌÄÇËÄÄÑÆ¿ÁÄÏ×ÄÌǾ ¿ ÆÌ¿ÖÇÑ ÖÇÐÊÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇËÚÔ ÖÄÊÍÁÄÉÍË ÌÄ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ ÍÉÍÌÖ¿ÑÄÊÛÌÚËÇÊÇÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÚË
e¿ÌÌÚÈ ÓÏ¿ÂËÄÌÑ ÎÍ ÐÒÑÇ ÍÀÏ¿Ø¿ÄÑ Ì¿×Ä
ÁÌÇË¿ÌÇÄÉÎÏÍÀÊÄËÄÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÐÑÇÇÆËÄÌÖÇÁÍÐÑÇ ÉÍÌÐÑ¿ÌÑÌÍÐÑÌÍÐÑÇ¿ÉÍÌÐÑ¿ÌÑÌÍÐÑÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
fÐÊÇ ÁÐÎÍËÌÇÑÛ ÖÑÍ ÉÍÏÌÇ Ì¿ÒÖÌÍÂÍ ËÚ×ÊÄÌǾ ÉÏÍÝÑо Á É¿ÏÑÄÆÇ¿ÌÐÉÍË ÐÎÍÐÍÀÄ ËÚ×ÊÄÌǾ ÖÑÍ ÍÖÄÌÛ ÔÍÏÍ×Í ÍÀÍÐÌÍÁ¿ÌÍ Á Ï¿ÀÍÑÄ
ci p¿ÌÍÁ¿ =~ÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉ¿¾ ÎÐÇÔÍÊÍÂǾ ÍÎÚÑ
ÎÍÐÑÏÍÄÌǾ ËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÇ? ÑÍ ÜÑ¿ Ì¿ÒÖÌ¿¾ ÑÏ¿ÃÇÕǾ ÁÍÐÔÍÃÇÑ É q eÄÉ¿ÏÑÒ rÍÂÊ¿ÐÌÍ ÜÑÍËÒ
ÁÆÂʾÃÒ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÊÍÐÛ ÖÑÍ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ ÌÄÉÇÈ ÁÌÄ×ÌÇÈ ËÇÏ Á ÉÍÑÍÏÍË ÄÐÑÛ ÌÄÉÇÄ ¿ÂÄÌÑÚÉÍÑÍÏÚÄÖÄÏÄÆÍÏ¿ÌÚÖÒÁÐÑÁÃÄÈÐÑÁÒÝÑÌ¿
Ì¿×ÒeÒ×ÒÇÊÇÎÐÇÔÇÉÒÇÎÍÏÍÅÿÝÑÍÀÏ¿Æc
ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ Á Ì¿ÒÉÄ ÐÊÍÅÇÊ¿ÐÛ ÌÄÉ¿¾ ÇÃľ ÉÍÌÐÑ¿ÌÑÌÍÐÑÇ É¿É ÎÍÐÑ;ÌÐÑÁ¿ É¿É ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍÈ ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑ ÇÆËÄÌÄÌǾ ÒÂÊ¿ ÆÏÄÌǾ
ÌÄÒÌÇÖÑÍÅÇËÍÐÑÇ ÐÒÀÐÑ¿ÌÕÇÇ ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÐÑÇ
ÒÐÑÍÈÖÇÁÍÐÑÇÇÑÃ
k¿É ËÚ ÁÇÃÇË ÖÑÍ iu dÄÏÀ¿ÏÑ ÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÎÏÍÑÇÁÍÎÍÊÍÅÌÚÈÁÆÂʾÃÃÄÊ¿¾¿ÉÕÄÌÑÌ¿
ÑÍË ÖÑÍ ÌÇÉ¿ÉÍÂÍ ÎÍÐÑ;ÌÐÑÁ¿ ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÐÑÇ
ÌÇÉ¿ÉÍÈ ÎÏÄÐÚØ¿ÄËÍÐÑÇ ÇÆÊÇ×É¿ Á ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÇ ÀÚÑÛ ÌÄ ËÍÅÄÑ pÍÐÉÍÊÛÉÒ É¿É ËÚ
ÒÅÄÐÉ¿Æ¿ÊÇÁÚ×ÄÎÏÍÕÄÐÐÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌǾÌÄ
pnojournal.wordpress.com
154
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
ÇËÄÄÑÆ¿ÁÄÏ×ÄÌǾ¿ÆÌ¿ÖÇÑÖÇÐÊÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇËÚÔ ÖÄÊÍÁÄÉÍË ÌÄ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ
ÍÉÍÌÖ¿ÑÄÊÛÌÚË ÇÊÇ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÚË s¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ ¿ÉÍÌÐÑ¿ÌÑÌÍ ÍÌÍ ¾ÁʾÄÑо
ÌÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄË ÁÍÍÀØÄ É¿É Ñ¿ÉÍÁÚË É¿É
ÌÄÉÇÈ ÎÏÍÃÒÉÑ ÒÅÄ ÐÁÄÏ×ÇÁ×ÄÂÍо ÎÏÍÕÄÐп ¿
ÎÏÍÕÄÐÐ ÎÏÍÑÄÉ¿ÝØÇÈ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ Á ÿÌÌÚÈ É¿ÉÍÈÑÍ ÉÍÌÉÏÄÑÌÚÈ ËÍËÄÌÑ ÓÏ¿ÂËÄÌÑ
ÀÚÑǾÐÍÀÚÑÇÄÇÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍËÜÑÍÂÍÎÏÍÕÄÐп
ÐÑ¿ÌÍÁÇÑоÎÍiudÄÏÀ¿ÏÑÒÍÑÃÄÊÛÌÍÁƾÑÍÄ
Ö¿ÐÑÌÍÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ
e¿ÊÄÄ a nÄÖ¿ÄÁ ÒÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ ÖÑÍ ÁÚ×Ä ÐÉ¿Æ¿ÌÌÍÄ Æ¿ÐÑ¿ÁʾÄÑ iu dÄÏÀ¿ÏÑ¿ Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÑÛ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÄÌÌÒÝ ÐÑÍÏÍÌÒ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ
Ð ÃÁ;ÉÍÈ ÑÍÖÉÇ ÆÏÄÌǾ ÁÍÎÄÏÁÚÔ Ð ÑÍÖÉÇ
ÆÏÄÌǾ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄËÍÂÍ ÍÀÙÄÉÑÌ¿¾ ÐÑÍÏÍÌ¿ÂÌÍÐÄÍÊÍÂǾ Ç ÁÍÁÑÍÏÚÔ Ð ÑÍÖÉÇ ÆÏÄÌǾ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌǾ
ÁÌÒÑÏÄÌÌÄÂÍÎÏÍÕÄÐп¯ÐÒÀÙÄÉÑÌ¿¾ ÐÑÍÏÍÌ¿ ÍÌÑÍÊÍÂǾ bÊ¿ÂÍÿϾ Ñ¿ÉÍËÒ
Ï¿ÆÂÏ¿ÌÇÖÄÌÇÝ iu dÄÏÀ¿ÏÑ Ì¿ÔÍÃÇÑ ÁÍÆËÍÅÌÚËÒÑÁÄÏÅÿÑÛÖÑÍÃʾÎÍÏÍÅÃÄÌǾ€ÃÍÊÅÌÍ ÇÆËÄ̾ÑÛо ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄËÍÂÍ ÌÍ
ÌÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÄ §eľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÐÒÀÙÄÉÑ¿ Á
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÇ ÃÍÊÅÌ¿ ÎÏÄÀÚÁ¿ÑÛ ÌÄÒËÄÌÛ׿ÄËÍÈÌÍÄÂÍÜÓÓÄÉÑÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄËÚÈÍÀÏ¿Æ
ÃÍÊÅÄÌÍÐÊ¿ÀÄÁ¿ÑÛÇÊÇÐÍÁÐÄËÒÌÇÖÑÍÅ¿ÑÛоÇ
ÁÜÑÍËÃÍÊÅÌÍÎÏ;ÁʾÑÛÐÁÍÄÀÚÑÇÄÑÍÖÑ;ÁʾÄÑоÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍËÃÄÈÐÑÁǾÌÄÐÉÍÊÛÉÍÁÆ¿ÇËÌÍ
ÎÏÍÑÇÁÍÎÍÊÍÅÌÚÔÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇȨ=r?
e¿ÌÌÚÈÓÏ¿ÂËÄÌÑÏ¿ÐÉÏÚÁ¿ÄÑÌ¿ËËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄ ÍÐÌÍÁ¿ÌǾ ÎÏÍÕÄÐп ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌǾ
ÎÍ iu dÄÏÀ¿ÏÑÒ ÁÐÉÏÚÁ¿¾ ÄÂÍ ÐÒØÌÍÐÑÛ a
ÇËÄÌÌÍÑÍÖÑÍÎÏÍÕÄÐÐÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌǾÐÍÃÄÏÅÇÑÁÐÄÀÄÌÄÉÍÑÍÏÍÄÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖÇÄÍÌÇÉÍÌÐÑ¿ÌÑÄÌÎÍÐÉÍÊÛÉÒÁÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄÜÑÍÂÍÎÏÍÕÄÐп
ÐÍÆÿÄÑоÎÏÍÃÒÉѯÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇĿпËÎÏÍÕÄÐÐÆ¿ÁÄÏ׿ÄÑоÇÎÏÍÃÒÉÑÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑÉ¿ÉÍÄ
ÑÍÁÏÄ˾ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÑÛÇÁÑÍÅÄÁÏÄ˾ÎÏÍÕÄÐÐ
¿ÉÍÌÐÑ¿ÌÑÄÌ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ Ì¿ ÜÑÍË ÎÍÏÍÅÃÄÌÇÄ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ÌÄ Æ¿ÁÄÏ׿ÄÑо i É¿É ÐÉ¿Æ¿ÌÍ
ÁÚ×ÄÄÂÍÜÓÓÄÉÑÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄËÚÈÍÀÏ¿ÆÃÍÊÅÄÌÍÐÊ¿ÀÄÁ¿ÑÛÇÊÇÐÍÁÐÄËÒÌÇÖÑÍÅ¿ÑÛо¿ÎÍÑÍËÒÁÚÏ¿Å¿¾ÐÛÐÊÍÁ¿ËÇiudÄÏÀ¿ÏÑ¿§ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÐÒÀÙÄÉÑ¿ Á ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÇ ÃÍÊÅÌ¿
ÎÏÄÀÚÁ¿ÑÛ ÌÄÒËÄÌÛ׿ÄËÍȨ ÑÄ ÄËÒ ÎÏÇÐÒØÇ
ÍÀÄÑÄÌÃÄÌÕÇÇÇÑÍÊÛÉÍÌ¿ÊÇÖÇÄÇÑÍÂÍÇÃÏÒÂÍÂÍÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑÎÍÏÍÅÃÄÌÇÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
~ÑÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄÀÄÆÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÄËÍÂÍÇÊÇ
ÜÑ¿ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÛÀÄÆÃÄÈÐÑÁǾÎÍÐÊÍÁ¿ËanÄÖ¿ÄÁ¿ Ì¿ÆÚÁ¿ÄÑо Ò iu dÄÏÀ¿ÏÑ¿ ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄËÉÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÝÍÑÖÄÂÍÁÉÍÌÕÄÉÍÌÕÍÁ
ÎÍÊÒÖ¿ÄÑо ÖÑÍ §ÄÐÊÇ ÎÏÍÑÇÁÍÎÍÊÍÅÌÚÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÍÀÙÄÃÇÌÄÌÚÁÍÃÌÍËÇÑÍËÅÄÐÒÀÙÄÉÑÄ ÉÍÑÍÏÚÈ ÃÍÊÅÄÌ ÃÍÐÑÇÖÛ Ð¿ËÍÐÍÆÌ¿ÌǾ
ÑÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÎÏÄÁÏ¿Ø¿ÝÑоÁÐÑÏÄËÊÄÌÇÄÉ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÝ
k¿ÉÌ¿ËÉ¿ÅÄÑоÜÑÍÐÑÏÄËÊÄÌÇÄÉÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÝÃÄÑÄÏËÇÌÇÏÒÄÑоÐÒØÌÍÐÑÛÝÀÚÑǾɿÉ
ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ ÎÍÐÑ;ÌÌÍ ÏÍÅÿÑÛ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÒÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛÇÊÇÐÍÔϿ̾ÑÛÇÔÉ¿ÉÍÄÑÍÁÏÄ˾¿Æ¿ÑÄËÃÄÊ¿ÑÛÇÔÐÊ¿ÀÄÄÇÏ¿ÆÏÒ׿ÑÛÁÍÁÐÄ
155 ISSN 2307-2447
ÇÌÚËÇÐÊÍÁ¿ËÇÐÒÑÛÀÚÑǾÜÑÍÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛÉ
пËÍÎÍÏÍÅÃÄÌÇÝпËÍÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÝпËÍÏÍÆÏÒ×ÄÌÇÝǾÁʾÄÑоÑÄËËÍËÄÌÑÍËÉÍÑÍÏÚÈÒÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ Ì¿ Ï¿ÆÏÄ×ÄÌÇÄ ÜÑÍÂÍ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖǾ
xÑÍÀÚÎÏÇÈÑÇÉÑ¿ÉÍËÒÆ¿ÉÊÝÖÄÌÇÝÐÄÂÍÃ̾
ËÚ ËÍÅÄË ÍÎÄÏÄÑÛо Ð ÍÃÌÍÈ ÐÑÍÏÍÌÚ Ì¿ ÎÍÊÍÅÄÌǾ aÏÇÐÑÍÑÄʾ ÉÍÑÍÏÚË ÀÚÊÇ Æ¿ÊÍÅÄÌÚ
ÍÐÌÍÁÚ ÍÌÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍ ÎÍÌÇË¿ÌǾ ÎÏÍÀÊÄËÚ
ÎÐÇÔÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÑÏ¿ÅÄÌǾ ÀÄÆ ÉÍÑÍÏÚÔ ÌÄÊÛƾ
ÎÍ̾ÑÛ ÐÒØÌÍÐÑÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ É¿É ÎÏÍÕÄÐп
ÑÄ ÎÍÌÇË¿ÌÇÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ ÌÄ Á ÄÂÍ Ì¿ÊÇÖÌÍÐÑÇ ¿ Á ÄÂÍ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ c ÿÌÌÍË ÐÊÒÖ¿Ä
ÜÑÍÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÏÄÁÏ¿ØÄÌǾ˿ÑÄÏÇÇÁÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÐÑÛÁÍÓÍÏËÊÄÌÌÍÐÑÛÁÄØÇÁÄÄÍÀÏ¿Æ
¯ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ kÏÍËÄ ÑÍÂÍ ÜÑÍ ÎÍÌÇË¿ÌÇÄ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾɿÉÌÄÉÍÂÍÃÁÇÅÄÌǾÁÌÒÑÏÇÉÍÑÍÏÍÂÍÇÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÎÍÏÍÅÃÄÌÇÄÎÐÇÔÇÖÄÐÉÍÂÍ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
r ÃÏÒÂÍÈ ÐÑÍÏÍÌÚ Ì¿ ÍÐÌÍÁÌÚÄ ÎÍÊÍÅÄÌǾ
ÉÍÌÕÄÎÕÇÇÎÍÏÍÅÿÝØÄÂÍÎÏÍÕÄÐп̿ÎÏÇËÄÏÄ
ÎÏÍÕÄÐп ÁÍÐÎÏǾÑǾ ÐÓÍÏËÒÊÇÏÍÁ¿ÌÚ ÒÅÄ Á
Ì¿×ÄÁÏÄ˾aimÇϿɾÌÍË=?=?=?Ñ¿ÉÅÄ
ÍÎÇÏ¿ÝØÄÂÍо Ì¿ aÏÇÐÑÍÑÄʾ Ç ÎÏÄÃʿ¿ÝØÄÂÍ
Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÑÛпËÍÃÁÇÅÄÌÇÄ
пËÍÎÍÏÍÅÃÄÌÇÄ
пËÍÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÄÇпËÍÏ¿ÆÏÒ×ÄÌÇÄÓÍÏËË¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÍÂÍÀÚÑǾ
ÑÄÓÍÏËÍÎÍÏÍÅÃÄÌÇÄuÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌ¿¾ ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛ Ñ¿ÉÍÂÍ Ð¿ËÍÃÁÇÅÄÌǾ É¿É ÍÀØÄÎÏÇÏÍÃÌÍÂÍ ÓÍÏËÍÎÍÏÍÅÿÝØÄÂÍ
ÎÏÍÕÄÐп ÀÚÊ¿ ÐÓÍÏËÒÊÇÏÍÁ¿Ì¿ ci p¿ÌÍÁÚË
=r?ÉÍÑÍÏ¿¾ÁÚÏ¿Å¿ÄÑоÁÄÃÇÌÍÐÑÇÓÍÏË
ÀÚÑǾ Á ÐËÚÐÊÄ ÇÔ ÍÀØÄÈ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÌÍÐÑÇ É
ÍÀØÄÎÏÇÏÍÃÌÍËÒ ÀÚÑÇÝ É¿É ÓÍÏË ÀÚÑǾ ÐÍÃÄÏÅ¿Ø¿¾ÁÐÄÀÄÇÔÏ¿ÆÊÇÖÇÄ
iÑ¿ÉÎÍÃÁÄÃÄËÌÄÉÍÑÍÏÚÄÇÑÍÂÇ
cÍÎÄÏÁÚÔ iu dÄÏÀ¿ÏÑ Ï¿ÆÊÇÖ¿ÄÑ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ É¿É ÎÍ ÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÝ Ñ¿É Ç ÎÍ ÎÏÍÕÄÐÐÒÇÔÐÍÆÿÌǾ
cÍÁÑÍÏÚÔ ÐÒÀÙÄÉÑ Ì¿ÔÍÃÇÑÛо Á ÎÍÐÑ;ÌÌÍËÎÏÍÕÄÐÐÄÂÄÌÄÏÇÏÍÁ¿ÌǾÌÍÁÚÔÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈÖÑÍÍÀÒÐÊ¿ÁÊÇÁ¿ÄÑо̿ÊÇÖÇÄËÎÏÍÑÇÁÍÎÍÊÍÅÌÚÔÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈÍÀÙÄÃÇÌÄÌÌÚÔÁÍÃÌÍËÇ
ÑÍËÅÄÐÒÀÙÄÉÑÄ¿ÆÌ¿ÖÇÑÑÏÄÀÒÝØÇÔÏ¿ÆÏÄ×ÄÌǾ ÐÊÍÅÇÁ×ÄÂÍо ÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖǾ ËÄÅÃÒ ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ ÐÍÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇËÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾËÇ
ÁÌÒÑÏÇÌÄÂÍ
cÑÏÄÑÛÇÔÁÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄÏ¿ÆÏÄ×ÄÌǾÐÊÍÅÇÁ×ÄÂÍо ÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖǾ É¿ÉÇÄÑÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
ÒÐÑ¿ÏÄÁ¿ÝÑ ÐÑ¿ÌÍÁ¾Ñо ÌÄÌÒÅÌÚËÇ ¿ ÎÍÑÍËÒ
ÇÔ ÍÀÏ¿Æ ÍÐÊ¿ÀÄÁ¿ÄÑ ÇÊÇ Ã¿ÅÄ ÒÌÇÖÑÍÅ¿ÄÑо
ÖÑ;ÁʾÄÑоÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍËÑÍÂÍÖÑÍÁÌ¿×ÄËÐÍÆÌ¿ÌÇÇÒÐÑ¿ÏÄÁ×ÇÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÃÍÊÅÌÚÒÐÑÒÎÇÑÛËÄÐÑÍÌÍÁÚË
cÖÄÑÁÄÏÑÚÔ ÎÏÍÃÍÊÅÄÌÇÄ ÎÏÍÕÄÐп ÎÍÆÌ¿ÌǾ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÍÂÍ Ì¿ ÐÍÆÿÌÇÄ ÎÍ̾ÑǾ ÍÀÒÐÊÍÁÊÄÌÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛÝ ÎÄÏÄÔÍÿ ÍÑ ÐÍÃÄÏÅ¿ÌǾ Ö¿ÐÑÌÍÂÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ É ÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÝ
ÍÀÙÄÃÇ̾ÝØÄËÒ ÀÍÊÛ×ÄÄ ÖÇÐÊÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ
ÑÄÀÍÊÄÄÁÚÐÍÉÍÂÍÒÏÍÁ̾ÍÀÍÀØÄÌǾÆÌ¿ÌǾ
pÍ̾ÑÇÄÍÑÊÇÖ¿ÄÑоÍÑÖ¿ÐÑÌÍÂÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
ÑÄËÖÑÍÎÏÇÐÍÆÿÌÇÇÎÍ̾ÑǾÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÍ
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
ÎÄÏÄÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄÑо ÍÀÍÀØ¿ÄÑо ÀÍÊÛ×ÍÄ ÖÇÐÊÍ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈ Á ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÖÄÂÍ ÓÍÏËÇÏÒÄÑоÌÍÁÍÄÆÌ¿ÌÇÄÍÑÊÇÖ¿ÝØÄÄоÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄËÍÑ
ÎÏÄÃÚÃÒØÄÂÍ ÑÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍË ÍÀÍÀØÄÌÌÚÔ Á
ÌÄËÍÑÃÄÊÛÌÚÔÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÈÖÑÍÃÄÊ¿ÄÑÇÔÌÄÌÒÅÌÚËÇÑÄËпËÚËÐÍÉÏ¿Ø¿¾ÇÔÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ
cξÑÚÔÎÏÍÕÄÐÐÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌǾÐÍÃÄÏÅÇÑ
Á ÐÄÀÄ ÌÄÉÍÑÍÏÍÄ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÄ ÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖÇÄ ÍÌ Ç ÉÍÌÐÑ¿ÌÑÄÌ Ç ¿ÉÍÌÐÑ¿ÌÑÄÌ ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÐÑÏÄËÊÄÌÇÄÉÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇݾÁʾÄÑо
ÑÄËËÍËÄÌÑÍËÉÍÑÍÏÚÈÒÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÌ¿Ï¿ÆÏÄ×ÄÌÇÄÜÑÍÂÍÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÂÍÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖǾ
c×ÄÐÑÚÔ ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄ É ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÝ
ÃÄÑÄÏËÇÌÇÏÒÄÑоÐÒØÌÍÐÑÛÝÀÚÑǾɿÉÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇÎÍÐÑ;ÌÌÍÏÍÅÿÑÛÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÒÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛÇÊÇÐÍÔϿ̾ÑÛÇÔÉ¿ÉÍÄÑÍÁÏÄ˾¿Æ¿ÑÄËÃÄÊ¿ÑÛÇÔÐÊ¿ÀÄÄÇÏ¿ÆÏÒ׿ÑÛÁÍÁÐÄÇÌÚËÇ
ÐÊÍÁ¿ËÇÐÒÑÛÀÚÑǾÜÑÍÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛÉпËÍ
ÎÍÏÍÅÃÄÌÇÝпËÍÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÝпËÍÏÍÆÏÒ×ÄÌÇÝ
ǾÁʾÄÑоÑÄËËÍËÄÌÑÍËÉÍÑÍÏÚÈÒÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÌ¿
Ï¿ÆÏÄ×ÄÌÇÄ ÜÑÍÂÍ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÂÍ ÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖǾ
s¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË Á ÐÑ¿ÑÛÄ ÀÚÊ¿ ÎÏÄÃÎÏÇ̾ѿ ÎÍÎÚÑÉ¿ ÁÚÃÄÊÇÑÛ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÄ ÍÐÌÍÁ¿ÌǾ
ÃʾÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÏ¿ÐÐËÍÑÏÄÌǾÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÐ
ÒÖÄÑÍËÉ¿ÉÂÌÍÐÄÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈÑ¿ÉÇÍÌÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈοϿÃÇÂËÎÏÇÜÉÐÎÊÇÉ¿ÕÇÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ
kÏÍËÄÑÍÂÍÌ¿ÍÐÌÍÁÄ¿Ì¿ÊÇÆ¿Ï¿ÀÍÑiudÄÏÀ¿ÏÑ¿ ÁÚÃÄÊÄÌ¿ ÐÎÄÕÇÓÇÉ¿ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ É¿É
ÎÏÍÕÄÐпÁÉÍÑÍÏÍËÏÄ¿ÊÇÆÒÄÑоÁÚÐ׿¾ÓÍÏË¿
ÃÇÌ¿ËÇÉÇ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÁÌÒÑÏÇ ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄÎÍÏÍÅÃÄÌÇÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾ¿
Ñ¿ÉÅÄÍÎÏÄÃÄÊÄÌÍÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÄÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄÁ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÇÁ¿ÌÇÇÇÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÐÑÇÇÇÆËÄÌÖÇÁÍÐÑÇÉ¿ÉÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÂÍÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖǾÊÄÅ¿ØÄÂÍÁÍÐÌÍÁÄÄÂÍÏ¿ÆÁÇÑǾ
ЛИТЕРАТУРА
όҫҽҵӆҿҽҷҸҬҪϝҵҪҬһҴҪӉϖόϝҼҺҪҼүҭҲӉҰҲұҷҲϖόόҫҽҵӆҿҽҷҸҬҪϝҵҪҬһҴҪӉϘϘӅһҵӆoһ
ϏүҺҫҪҺҼϔҞϛһҲҿҸҵҸҭҲӉҴҪҴҷҪҽҴҪҬҷҸҬӆҸҫҸһҷҸҬҪҷҷҪӉҷҪҸҹӅҼүҶүҼҪҾҲұҲҴүҲҶҪҼүҶҪҼҲҴҲϛһҲҿҸҵҸҭҲӉϛҺүҮҲһҵҸҬҲү
ώϖҽҺүҷҷҸҭҸoϘϔұҮҪҼүҵӆһҴҲҳҮҸҶjϞүҺҺҲҼҸҺҲӉҫҽҮҽӃүҭҸxoϝ
ϓҪҴҸҷҸҶүҺҷҸһҼҲҹҸҺҸҰҮҪӈӃүҭҸҹҺҸӀүһһҪҬҸһҹҺҲӉҼҲӉϖҸҵҵүҴҼҲҬҷҪӉҶҸҷҸҭҺҪҾҲӉҹҸҮҺүҮϙϗϘҸҺҲҷҸҳoϘ
oһ
ϘҲҺҪҴӉҷόϔϛҺҲҷӀҲҹӅҹҸҺҸҰҮҪӈӃүҭҸҹҺҸӀүһһҪҬҸһҹҺҲӉҼҲӉҹҸҮҺүҮόϔϘҲҺҪҴӉҷҪoϘ
ϘҲҺҪҴӉҷ όϔ ϖҸҷҼҽҺӅ ҼҺҪҷһӀүҷҮүҷҼҪҵӆҷҸҳ ҹһҲҿҸҵҸҭҲҲ ҴҷҲҭҪ όϔ ϘҲҺҪҴӉҷ o Ϙ ϔұҮҪҼүҵӆһҼҬҸ jϔҷһҼҲҼҽҼҪ
ҹһҲҿҸҵҸҭҲҲϜόϙxoһ
ϘҲҺҪҴӉҷ όϔ ϖҸҷҼҽҺӅ ҼҺҪҷһӀүҷҮүҷҼҪҵӆҷҸҳ ҹһҲҿҸҵҸҭҲҲ ҴҷҲҭҪ όϔ ϘҲҺҪҴӉҷ Ϙ ϔұҮҪҼүҵӆһҼҬҸ ϔҷһҼҲҼҽҼ
ҹһҲҿҸҵҸҭҲҲϜόϙoһ
ϛҪҷҸҬώϔҧҴҸҵҸҭҲӁүһҴҪӉҹһҲҿҸҵҸҭҲӉϚҹӅҼҹҸһҼҺҸүҷҲӉҶүҼҸҮҸҵҸҭҲҲώϔϛҪҷҸҬϘϙҪҽҴҪoϝ
ϛҪҷӈҴҸҬҪ Ҩ Ϗ ϛһҲҿҸҵҸҭҲӁүһҴҪӉ ҺүҹҺүұүҷҼҪӀҲӉ ҹҺҸһҼҺҪҷһҼҬүҷҷҸҹҺүҮҶүҼҷҸҳ һҺүҮӅ ϝҲһҼүҶҷҸһҼҺҽҴҼҽҺҷҪӉ
ҸҺҭҪҷҲұҪӀҲӉҬҸұҺҪһҼҷӅүҲҲҷҮҲҬҲҮҽҪҵӆҷӅүҸһҸҫүҷҷҸһҼҲ
ϐҲһҮҺҪҹһҲҿҸҵҷҪҽҴϘD
ϛүһҴҸҬώϛώҸҹҺҸһӅҭҷҸһүҸҵҸҭҲҲҲҸҷҼҸҵҸҭҲҲҹҺүҮһҼҪҬҵүҷҲӉҡүҵҸҬүҴһҽҫӄүҴҼҵҲӁҷҸһҼӆҬһҸҬҺүҶүҷҷҸҳҹһҲҿҸҵҸҭҲҲ
ҡҪһҼӆϚҼҬϜүҮόϗϒҽҺҪҬҵүҬϑόϝүҺҭүүҷҴҸoϘϔұҮҬҸjϔҷһҼҲҼҽҼҹһҲҿҸҵҸҭҲҲϜόϙxoϝ
ϛүһҴҸҬ ώϛ ϚҷҼҸҵҸҭҲӁүһҴҲү ҸһҷҸҬҪҷҲӉ ҹҺҸӀүһһҪ ҹҺүҮһҼҪҬҵүҷҲӉ ϜҪұҬҲҼҲү ҹһҲҿҸҵҸҭҲҲ Ҭ һҲһҼүҶү ҴҸҶҹҵүҴһҷҸҭҸ
ӁүҵҸҬүҴҸұҷҪҷҲӉҡҪһҼӆϚҼҬϜүҮόϗϒҽҺҪҬҵүҬώόϖҸҵӆӀҸҬҪoϘϔұҮҬҸjϔҷһҼҲҼҽҼҹһҲҿҸҵҸҭҲҲϜόϙxoϝ
ϛүһҴҸҬ ώϛ όҺҿҲҼүҴҼҸҷҲҴҪ ҹҺүҮһҼҪҬҵүҷҲӉ ҴҪҴ һҸҫӅҼҲӉ ҝӁүҷӅү ұҪҹҲһҴҲ ϓҪҫҪҳҴҪҵӆһҴҸҭҸ ҭҸһҽҮҪҺһҼҬүҷҷҸҭҸ
ҭҽҶҪҷҲҼҪҺҷҸҹүҮҪҭҸҭҲӁүһҴҸҭҸ ҽҷҲҬүҺһҲҼүҼҪ ҲҶ ϙϏ ҡүҺҷӅӂүҬһҴҸҭҸ ϛүҮҪҭҸҭҲҴҪ Ҳ ҹһҲҿҸҵҸҭҲӉ ҷҪҽӁҷӅҳ ҰҽҺҷҪҵ o
ҡҲҼҪϔұҮҬҸϓҪҫϏϏϛҝҲҶϙϏҡүҺҷӅӂүҬһҴҸҭҸ
oϝ
ϛүһҴҸҬ ώ ϛ ϜҪұҺҪҫҸҼҴҪ ҼүҸҺүҼҲӁүһҴҸҳ ҶҸҮүҵҲ ҹҸҺҸҰҮүҷҲӉ ҹҸҵҲҾҽҷҴӀҲҸҷҪҵӆҷҸҭҸ ҹҺүҮһҼҪҬҵүҷҲӉ ώүһҼҷҲҴ ϘϏϛҝ
һүҺҲӉϛүҮҪҭҸҭҲҴҪҲҹһҲҿҸҵҸҭҲӉӣ
ҭoϝ
ϛүһҴҸҬώϛϔұҽӁүҷҲүҹҺүҮһҼҪҬҵүҷҲӉҬҴҸҷҼүҴһҼүӇҴҸҵҸҭҲӁүһҴҸҳҹҪҺҪҮҲҭҶӅϙҪҽӁҷҸҹҺҪҴҼҲӁүһҴҲҳҰҽҺҷҪҵjώүһҼҷҲҴ
ϔҺϏϝҟόxoώӅҹҽһҴoϝ
ϛүһҴҸҬώϛϛҺүҮһҼҪҬҵүҷҲүҬһҲһҼүҶүҫӅҼҲӉώүһҼҷҲҴύҽҺӉҼһҴҸҭҸϏҸһҽҮҪҺһҼҬүҷҷҸҭҸҽҷҲҬүҺһҲҼүҼҪһүҺҲӉϛһҲҿҸҵҸҭҲӉ
ϝҸӀҲҪҵӆҷҪӉҺҪҫҸҼҪώӅҹҽһҴҭoϝ
ϛүһҴҸҬ ώ ϛ ϝҽҫӄүҴҼ ҹҺүҮһҼҪҬҵүҷҲӉ ҴҪҴ ҬҷҽҼҺүҷҷүү ҽһҵҸҬҲү ҹҺҸӀүһһҪ ҹҺүҮһҼҪҬҵүҷҲӉ ҮүҼүҺҶҲҷҲҺҽӈӃүү һҹҸһҸҫ үҭҸ
ҸҺҭҪҷҲұҪӀҲҲһҼҺҽҴҼҽҺҽҹҺүҮһҼҪҬҵүҷҲӉҲүүҸһҸҫүҷҷҸһҼҲώϛϛүһҴҸҬϙҪҽӁҷӅҳҮҲҪҵҸҭooӣϛһҲҿҸҵҸҭҲӉ
oϝo
ϛүһҴҸҬ ώϛ ϛҸҹӅҼҴҪ ҪҾҲұҲҴҪҵӆҷҸҭҸ ҹҸҮҿҸҮҪ Ҵ ҹҺҸҫҵүҶү ҹҸҺҸҰҮүҷҲӉ ҹҺүҮһҼҪҬҵүҷҲӉ όϔ ϘҲҺҪҴӉҷ Ҳ һҸҬҺүҶүҷҷҪӉ
ҹһҲҿҸҵҸҭҲӉ ҬҸһҹҺҲӉҼҲӉ һҫҸҺҷҲҴ ҶҪҼүҺҲҪҵҸҬ ҷҪҽӁҷҸҳ ҴҸҷҾүҺүҷӀҲҲ ҷҸӉҫҺӉ ҮүҴҪҫҺӉ ҭ
Ϙ ҝϜόϚ
jϛһҲҿҸҵҸҭҲӁүһҴҲҳҲҷһҼҲҼҽҼxϚҫҷҲҷһҴϔϏϝϚҠϔϙoϝ
ϜҽҫҲҷӂҼүҳҷϝϗύӅҼҲүҲһҸұҷҪҷҲүϝϗϜҽҫҲҷӂҼүҳҷϘϔұҮҬҸόϙϝϝϝϜoһ
ҞҺҪҷҴҵώҡүҵҸҬүҴҬҹҸҲһҴҪҿһҶӅһҵҪϘϛҺҸҭҺүһһoһ
REFERENCES
"CVMhLIVOPWB4MBWTLBJB,"Strategiia zhizni<4USBUFHZPGMJGF>.PTDPX.ZTMhQ
(FSCBSU*'1TZDIPMPHZBTBTDJFODFBHBJOCBTFEPOUIFFYQFSJFODFPGNFUBQIZTJDTBOENBUIFNBUJDTPsikhologiia - Psychology
.PTDPX5FSSJUPSJJBCVEVTIDIFHPQQ
;akonomernosti porozhdaiushchego protsessa vospriiatiia (Kollektivnaia monografiia pod red. N.L. Morinoi <3FHVMBSJUJFT PG UIF
HFOFSBUJOHQSPDFTTPGQFSDFQUJPO$PMMFDUJWFNPOPHSBQIFEJUFECZ/-.BSJOPZ>.PTDPXQ
.JSBLJBO "* Printsipy porozhdaiushchego protsessa vospriiatiia <1SJODJQMFT PG UIF HFOFSBUJOH QSPDFTT PG QFSDFQUJPO> .PTDPX
=
.JSBLJBO"*Kontury transtsendental'noi psikhologii (kniga 1
<$POUPVSTUSBOTDFOEFOUBMQTZDIPMPHZCPPL
>.PTDPX*OTUJUVU
QTJLIPMPHJJ3"/Q
.JSBLJBO"*Kontury transtsendental'noi psikhologii (kniga 2)<$POUPVSTUSBOTDFOEFOUBMQTZDIPMPHZCPPL
>.PTDPX*OTUJUVU
QTJLIPMPHJJ3"/Q
1BOPW 7* Ekologicheskaia psikhologiia: Opyt postroeniia metodologii <&OWJSPONFOUBM QTZDIPMPHZ UIF FYQFSJFODF PG CVJMEJOH
NFUIPEPMPHZ>.PTDPX/BVLBQ
1BOJVLPWB *V ( Psikhologicheskaia reprezentatsiia prostranstvenno-predmetnoi sredy (Sistemno-strukturnaia organizatsiia,
vozrastnye i individual'nye osobennosti): Diss. ... d-ra psikhol. nauk: 19.00.01<1TZDIPMPHJDBMSFQSFTFOUBUJPOPGUIFTQBUJBMTVCKFDU
FOWJSPONFOU TZTUFNTUSVDUVSBM PSHBOJ[BUJPO BHF BOE JOEJWJEVBM DIBSBDUFSJTUJDT
%JTT %S PG 1TJIPM 4DJFODFT >
.PTDPXQ
1FTLPW 71 Voprosy gnoseologii i ontologii predstavleniia <2VFTUJPOT PG FQJTUFNPMPHZ BOE POUPMPHZ SFQSFTFOUBUJPO> Chelovek,
pnojournal.wordpress.com
156
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
sub"ekt, lichnost' v sovremennoi psikhologii<.BOUIFTVCKFDUUIFQFSTPOBMJUZJONPEFSOQTZDIPMPHZ>.PTDPX*OTUJUVUQTJLIPMPHJJ
3"/QQ
1FTLPW71Ontologicheskie osnovaniia protsessa predstavleniia<0OUPMPHJDBMGPVOEBUJPOTPGUIFQSPDFTTPGSFQSFTFOUBUJPO>Pazvitie
psikhologii v sisteme kompleksnogo chelovekoznaniia <.BOUIFTVCKFDUUIFQFSTPOBMJUZJONPEFSOQTZDIPMPHZ>.PTDPX*OTUJUVU
QTJLIPMPHJJ3"/QQ
1FTLPW 71 Arkhitektonika predstavleniia kak sobytiia <"SDIJUFDUPOJDT WJFX BT FWFOUT> Uchenye zapiski Zabaikal'skogo
gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta im. N.G. Chernyshevskogo. Pedagogika i psikhologiia: nauchnyi
zhurnal - Scientists notes of Zabaikalsky state humanitarian-pedagogical University. N.G. Chernyshevsky. Pedagogy and psychology:
scientific journalOP
QQ
1FTLPW 71 %FWFMPQNFOU PG UIFPSFUJDBM NPEFMT PG HFOFSBUJPO PG NVMUJGVODUJPOBM WJFX Vestnik MGPU: seriia "Pedagogika i
psikhologiia" - Bulletin of MSPU: series "Pedagogy and psychology"OP
QQJO3VTTJBO
1FTLPW714UVEZPGWJFXJOUIFDPOUFYUPGFOWJSPONFOUBMQBSBEJHNNauchno-prakticheskii zhurnal «Vestnik IrGSKhA» - Scientificpractical journal "Vestnik of the ISAA"OPQQJO3VTTJBO
1FTLPW 71 3FQSFTFOUBUJPO JO UIF TZTUFN PG CFJOH Vestnik Buriatskogo Gosudarstvennogo universiteta: seriia "Psikhologiia,
Sotsial'naia rabota" - Vestnik of the Irkutsk State University: series Psychology and Social workOPQQJO3VTTJBO
1FTLPW 71 4VCKFDU PG UIF SFQSFTFOUBUJPO BT UIF JOUFSOBM DPOEJUJPO PG UIF TVCNJTTJPO QSPDFTT EFUFSNJOJOH UIF NBOOFS PG JUT
PSHBOJ[BUJPOTUSVDUVSFQSFTFOUBUJPOBOEJUTGFBUVSFTNauchnyi dialog - Scientific dialogueOPQQoJO3VTTJBO
1FTLPW71Popytka afizikal'nogo podkhoda k probleme porozhdeniia predstavleniia<"UUFNQUPĕ[JBMOPHPBQQSPBDIUPUIFQSPCMFNPG
HFOFSBUJPOPGWJFX>A.I. Mirakian i sovremennaia psikhologiia vospriiatiia: sbornik materialov nauchnoi konferentsii (30 noiabria-1
dekabria 2010 g.)<"*.JSBLZBOBOENPEFSOQTZDIPMPHZPGQFSDFQUJPOUIFDPMMFDUJPOPGNBUFSJBMTPGTDJFOUJĕDDPOGFSFODF
/PWFNCFS%FDFNCFS
>.PTDPX63"0j1TJLIPMPHJDIFTLJJJOTUJUVUxQQ
3VCJOTIUFJO4- Bytie i soznanie<#FJOHBOEDPOTDJPVTOFTT>.PTDPX"/4443Q
'SBOLM7Chelovek v poiskakh smysla<.BOJOTFBSDIPGNFBOJOH>.PTDPX1SPHSFTTQ
Информация об авторе
Information about the author
Песков Вадим Павлович
ϜҸһһҲӉϔҺҴҽҼһҴ
ϖҪҷҮҲҮҪҼҹһҲҿҸҵҸҭҲӁүһҴҲҿҷҪҽҴ
ϐҸӀүҷҼҴҪҾүҮҺӅҹһҲҿҸҮҲҪҭҷҸһҼҲҴҲҲҹҺҪҴҼҲӁүһҴҸҳ
ҹһҲҿҸҵҸҭҲҲ
ώҸһҼҸӁҷҸϝҲҫҲҺһҴҪӉόҴҪҮүҶҲӉϚҫҺҪұҸҬҪҷҲӉ
&NBJMWQFTLPW!CLSV
Peskov Vadim Pavlovich
3VTTJB*SLVUTL
1I%JO1TZDIPMPHZ"TTPDJBUF1SPGFTTPSPGUIF
%FQBSUNFOUPGQTZDIPEJBHOPTUJDTBOEQSBDUJDBM
QTZDIPMPHZćF&BTU4JCFSJBO"DBEFNZ0G&EVDBUJPO
&NBJMWQFTLPW!CLSV
157 ISSN 2307-2447
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа