close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

МЪСЪР (Египет) ичин дуа

код для вставкиСкачать
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Мъсър нереде булунуйор?
BG?дан Гърция?я гечип гемийле Акденизи гечийоруз (1300 км) ?
Я да Тюркийе, Сурийе ве Исраил?ден гечип араба айдъйоруз (2800 км)
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Мъсър нереде булунуйор?
Мъсър, Африка?нън ен йукаръки кьошесинде булунуйор.
Ама орада яшайан халклар негър деилдир.
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Мъсър ичин генел билгилер:
Бюйюклюю: 980.000 км2
(БГ: 111.000 км2)
Халк: 81.1 милйон
(БГ: 7.6 милйон)
Башкент:
Каиро (18 милйон киши)
Байрак:
кърмъзъ / беяз / кара ортада алтън картал
BG
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Картадаки Мъсър ве асъл Мъсър:
СИНА
чьолю
НИЛ ърмаъ
САХАРА
чьолю
Картада бактъъмъзда
Мъсър бир квадрата
бензийор ? санъйоруз хер
тарафта инсанлар яшъйор.
ДОУ
чьолю
Ама асъл Мъсър даръджък
бир лента - инсанлар саде
НИЛ ърмаънън янънда
яшъйорлар. БАШКА СУ ЙОК
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Мъсърън проблеми: хер тараф ЧЬОЛ (пустиния)
СИНА
чьолю
САХАРА
чьолю
ДОУ
чьолю
Мъсър?ън бютюн 81 милйон киши, топраън саде 6%инде яшъйор.
Инсанлар юстюстте яшъйор .ЬОбюр топраклар хепси чьолдюр.
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Мъсър?ън калби: НИЛ ърмаъ
НИЛ ърмаъ
НИЛ ърмаъ - 6650 км узун:
? Африканън ортасъндан чъкъйор
? Судан?дан гечийор
? Ен сонунда Акдениз?е акъйор
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Мъсър?ън тарихи: ЕСКИ КРАЛЛЪК
? 5000 сене ьондже илк краллък олду (краллара
?фиравун? денилир)
? ?хироглиф? = ресимлерле язмак
? йюзлердже хайван танръларъна инанърдилар
? о заман бюйюк пирамидлер япълдъ
? о заман Исраил халкъ Мъсърдан чъктъ
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Мъсър?ън тарихи: ЯБАНДЖЪ КРАЛЛАР
? -341 сенесинде ИРАНЛЪЛАР ону еле гечирдилер
? -325 сенесинде ГРЕКЛЕР ону еле гечирдилер
? -50 сенесинде РОМАЛЪЛАР ону еле гечирдилер
? +350 сенелеринде БИЗАНС емператорлууна катълдъ
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Мъсър?ън тарихи: МЮСЛЮМАНЛЪК
Ал-Азхар
? 639-654 сенелери арасънда мюслюман Араплар бютюн Мъсъръ еле
гечирийорлар.
? Асъл Мъсър дили (Къптидже) унутулуйор, Арапча конушулуйор
? Мъсър мюслюманлъън ен ьонемли меркези олуйор (?Ал-Азхар? ?
бугюне кадар мюслюманларън ен ьонемли юниверситеси)
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Раб Мъсър ичин бир сьоз верди:
?РАБ кендини Мъсърлълар'а
танътаджак, онлар да о гюн
РАБ'би танъяджак, курбанларла,
сунуларла О'на тапънаджаклар.
РАБ'бе адак адаяджак ве
адакларънъ йерине
гетиреджеклер.?
Йешая 19:21
? Раб сьоз верди ки, ескиден Мъсър Аллахън халкъна
дюшманлък япмъштъ ? ама сонра кендиси Аллахън
халкъ оладжак!
? Иште, онун ичин дуа еделим!
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Бугюн килисенин дуруму насъл:
11.400.000 Ортодокс
230.000 Католик
600.000 Протестант
Мюслюман Християн
(85%)
(15%)
? Халкън 85% мюслюмандър ? саде 14% християндър
? Бу гене де бютюн Арап девлетлеринде ен чок процент
? Християнларън 90% Ортодокстур (православни). Онлара
?Къпти? дийорлар.
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Бугюн килисенин дуруму насъл:
? Девлет килиселере сербестлик танъйор ? ама бирчок
йерде християнлара дискриминация япълъйор: иш
йерлеринде, окулларда, аскерликте...
? 20 сенеден бери християнлара япълан баскълар
артъйор: изин верилмийор йени килиселер япълсън, не
де ескилер ремонт япълсън.
? Фанатик мюслюманлар килиселер якъйор ве
иманлълара салдъръйор ? девлет де йетериндже ярдъм
етмийор
Дуа еделим:
1) Раб бютюн иманлъларъ корусун
2) Раб девлет адамларънън йюреклеринде ишлесин
3) Раб фанатик мюслюманларъ да имана гетирсин
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Мюслюманларън салдъръларъ:
? Ким християн оларак додуйса, она
сербестлик танънъйор. Ама
мюслюманлъктан Исая геленлере аър
баскъ япълъйор.
? Девлет изин вермийор, бир
мюслюман динини деиштирсин.
? Бинлердже християн къзларънъ
чалъп зорла мюслюман япъйорлар.
Шевки Ханна Халил
29. Ноември 2007
качърълдъ
Дуа еделим:
1) Девлет там сербестлик версин.
2) Раб качърълан къзларъ корусун, даа фазла Исая
сарълсънлар ? онларъ качранлар биле Раббе
гелсинлер
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Килиселер гене де хабери яйорлар:
? Гене де кардешлер коркмуйор,
Аллахън сьозюню яйъйорлар
? 1) Къзан дерслери
ОНУН ИЧИН ШИМДИ ДУА ЕДЕЛИМ !
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Килиселер гене де хабери яйорлар:
? Гене де кардешлер коркмуйор,
Аллахън сьозюню яйъйорлар
? 1) Къзан дерслери
? 2) радио & телевизйон
SAT 7 ? гедже гюндюз бютюн
арап девлетлерине яйън
япан бир иманлъ ТВ каналъ
ОНУН ИЧИН ШИМДИ ДУА ЕДЕЛИМ !
МЪСЪР (Египет) ичин дуа
Килиселер гене де хабери яйорлар:
? Гене де кардешлер коркмуйор,
Аллахън сьозюню яйъйорлар
? 1) Къзан дерслери
? 2) радио & телевизйон
? 3) интернет
Интернет чат одаларънда евангелизация
япълъйор ? месела: Рафат Машреки ?
Виенадан бютюн арап девлетлерине
мюжде верийор
ОНУН ИЧИН ШИМДИ ДУА ЕДЕЛИМ !
Документ
Категория
Искусство, дизайн
Просмотров
32
Размер файла
3 640 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа