close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

How to recover value added tax on goods bought in - Skatteverket

код для вставки
Information for visitors
from countries outside the EU
How to recover
value added tax
on goods
bought in Sweden
1
Swedish
М€
2
English
М€
4
French
М€
6
Polish
М€
8
Spanish
М€
10
German
М€
12
Russian
М€
14
Chinese
М€
16
Japanese
М€
18
Swedish
O
m du besöker Sverige och bor i ett land
utanför EU (s.k. tredje land) kan du få
tillbaka moms på varor du köpt i Sverige.
Du måste själv ta med dig varorna ut ur EU. Särskilda bestämmelser gäller om du är besökare från
Norge eller Г…land, se nedan.
Du betalar alltid moms vid inköpet. När du lämnat
Sverige fГҐr du tillbaka momsen antingen av en s.k.
intygsgivare eller av den affär där varan köptes. Du
fГҐr alltsГҐ inte tillbaka momsen pГҐ varan hos skattemyndigheten eller tullen.
Du mГҐste kunna styrka med pass eller motsvarande legitimationshandling att du Г¤r bosatt i
tredje land.
Г„r du svensk medborgare anses du vara bosatt i
tredje land om du kan visa att du kommer att vistas
där under minst 12 månader. Detta kan du visa t.ex.
genom intyg om uppehГҐllstillstГҐnd i det landet eller
genom anställningskontrakt.
Besökare från utomnordiskt
tredje land
Är du bosatt i ett land utanför EU men inte i
Norge eller på Åland gäller följande regler för att
du ska fГҐ tillbaka momsen:
• att priset på varan är lägst 200 kr inkl. moms
• att varan förts ut ur EU och
• att detta skett före utgången av tredje månaden
efter den månad varan köptes.
Exempel: Om varan köptes den 14 januari gäller
den 30 april som sista datum.
SГҐ betalas momsen tillbaka
Du kan återfå momsen genom att göra inköpet i en
affär som är ansluten till en godkänd intygsgivare.
Sådana affärer har vanligtvis en skylt ”TAX FREE
shopping”. Intygsgivaren kontrollerar i samband
med utresan ur EU att den inköpta varan förs ut och
återbetalar momsen med avdrag för sin provision.
Du kan ocksГҐ fГҐ tillbaka momsen i efterhand av den
affär där du köpt varan, om affären går med på det.
Det finns inte någon skyldighet för svenska affärer
2
Swedish
att tillämpa systemet. Därför bör du i förväg
komma överens med affären om du vill tillämpa
detta system för återbetalning.
I så fall visar du upp varan vid det tullkontor där
du för ut varan ur EU. Tullkontoret ska då stämpla
fakturan eller en jämförbar handling. Denna handling ska du sedan skicka till affären där du köpte
varan.
Om du avser att lämna EU via Norge, bör du
notera att gränsstationerna vid Sveriges gräns mot
Norge inte alltid Г¤r bemannade.
Du kan också ge affären i uppdrag att skicka
varan till en adress utanför EU. Det blir då, oavsett
varans pris, vanlig export och affären tar inte ut
nГҐgon moms.
Besökare från Norge eller Åland
Är du bosatt i Norge eller på Åland gäller
följande regler för att du ska få tillbaka momsen:
• att priset på varan är lägst 1 000 kr exkl. moms
• att varan förts till Norge eller Åland inom
14 dagar efter inköpet och moms betalats där.
Beloppsgränsen 1 000 kr exkl. moms får tillämpas
också på en grupp av varor som normalt utgör en
enhet, t.ex. en servis.
SГҐ betalas momsen tillbaka
Du kan få tillbaka momsen i efterhand av den affär
där du köpt varan, om affären går med på det. Det
finns inte någon skyldighet för svenska affärer att
tillämpa systemet. Därför bör du i förväg komma
överens med affären om du vill tillämpa detta
system för återbetalning.
I så fall betalar du momsen för varan i ditt hemland. En handling som visar att du betalat momsen i
ditt hemland ska du sedan skicka till affären där du
köpte varan.
Du kan också ge affären i uppdrag att skicka
varan till en adress i Norge eller pГҐ Г…land. Det blir
då, oavsett varans pris, vanlig export och affären tar
inte ut nГҐgon moms.
3
English
I
f you are visiting Sweden and reside in a
countr y outside of the EU (a third country),
you can recover the VAT on the goods you
purchased in Sweden. You must however take the
goods with you out of the EU. Special rules apply if
you are visiting from Norway or the Г…land Islands.
See below.
You always pay VAT when you make a purchase. When
leaving Sweden, you can get your VAT refunded either
by a certification agent or the retail outlet where you purchased the goods. This means that you do not get your
VAT refunded at the Swedish Tax Authority or Customs.
You must have a passport or equivalent identification
that shows that you reside in a third country.
If you are a Swedish citizen, you will only be considered a resident of a third country if you can prove that you
will reside there for at least 12 months. You can prove
your residence by showing documentation such as a
residence permit for the country in question or an
employment contract for the same country.
Visitors from non-Nordic third countries
If you reside in a countr y outside of the EU, though
not in Nor way or on the Г…land Islands, the following
rules apply for VAT refunds:
• the price of the article is at least SEK 200
including VAT
• the article is taken out outside the EU
• this is done before the end of the third month
after the month the article was purchased.
For example: If the article was purchased on
January 14 th, the deadline will be April 30 th.
Getting your VAT refund
You can get a VAT refund by making your purchase in a
retail outlet affiliated with an authorized certification
agent. Such retail outlets usually display a “TAX FREE
shopping” sign. When you leave the EU the certification
agent will check that the purchased article is being taken
out of the EU, and the agent will then refund your VAT
less a processing fee. You can also get a VAT refund
afterwards from the retail outlet where you purchased
the goods, so long as the retail outlet agrees to do so.
Swedish retail outlets are not obliged by law to make
4
English
such direct refunds. Please make sure that you and the
retail outlet agree beforehand, if you want to get a
refund directly from the retail outlet.
In such cases, you will declare the goods at Customs
when you take them out of the EU. Customs will then
stamp your invoice or equivalent document. You will
then send that document to the retail outlet where you
purchased the goods.
If you intend to leave the EU via Norway, please be
aware that the border-crossings stations are not always
manned.
You can also request that the retail outlet send
the goods to an address outside of the EU. Thus,
regardless of the price of the goods, the goods are
classed as export items and will consequently not be
subject to VAT.
Visitors from Norway or the Г…land Islands
If you reside in Norway or on the Г…land Islands,
the following rules apply for VAT refunds:
• the price of the article is at least SEK 1,000
excluding VAT
• the article is taken to Norway or the Åland
Islands within 14 days of the date of purchase
and VAT was paid with the purchase.
The minimum of SEK 1,000 excluding VAT may also be
applied to a set of goods such as silverware or china.
Getting your VAT refund
You can also get a VAT refund afterwards from the
retail outlet where you purchased the goods, so long as
the retail outlet agrees to do so. Swedish retail outlets
are not obliged by law to make such refunds. Please
make sure that you and the retail outlet agree beforehand, if you want to get a refund directly from the retail
outlet.
In such cases, you will first pay VAT in your resident
country. A document showing that you paid VAT in
your resident country should then be sent to the retail
outlet where you purchased the goods.
You can also request that the retail outlet send the
goods to an address in Norway or on the Г…land Islands.
Thus, regardless of the price, the goods are classed as
export items and will consequently not be subject to VAT.
5
French
V
ous ГЄtes de passage en SuГЁde et vous
rГ©sidez dans un pays tiers. Vous pouvez
bГ©nГ©ficier de la dГ©taxe des marchandises
achetГ©es en SuГЁde. Vous devez vous-mГЄme
emporter les marchandises avec vous lors de votre
sortie de l’Union européenne. Des dispositions
particuliГЁres sont applicables si vous rГ©sidez en
Norvège ou sur les îles d’Åland, voir ci-dessous.
Vous devez toujours vous acquitter de la TVA lors
de l’achat. Après votre sortie de Suède, vous pouvez
vous faire rembourser la TVA auprГЁs du magasin oГ№
vous avez acheté la marchandise ou auprès d’un
organisme certificateur, habilitГ© Г vous donner le
timbre (certificat) d’exportation. Ce ne sont donc ni
le fisc ni la douane qui s’occupent de ce type de
formalitГ©s.
Vous devez justifier de votre rГ©sidence dans un
pays tiers à l’aide de votre passeport ou d’un
document Г©quivalent.
On considère qu’un ressortissant suédois réside
dans un pays tiers s’il peut prouver qu’il va y
sГ©journer pendant au moins 12 mois, par exemple
s’il est muni d’un permis de séjour dans le pays
concerné ou d’un contrat d’embauche.
Vous ГЄtes de passage et vous
rГ©sidez dans un pays tiers autre
que la Norvège ou les îles d’Åland
Si vous rГ©sidez dans un pays autre que la
Nor vège ou les îles d’Åland, vous pouvez vous
faire rembourser la TVA sur les marchandises:
• dont le prix est égal ou supérieur à 200 SEK TVA
incluse
• que vous emportez avec vous lors de votre sortie
de l’Union européenne, et
• si vous effectuez la démarche avant la fin du
troisième mois suivant l’achat.
Exemple: Pour une marchandise achetГ©e le
14 janvier, la date limite est le 30 avril.
6
French
ProcГ©dure de remboursement
Une autre possibilitГ©, pour qui souhaite bГ©nГ©ficier
de la détaxe, est d’effectuer ses achats dans un
magasin affiliГ© Г un organisme certificateur, habilitГ©
à vous donner le timbre (certificat) d’exportation.
De tels magasins ont gГ©nГ©ralement une pancarte
indiquant « TAX FREE shopping ». L’organisme
certificateur contrôle lors de votre sortie de l’Union
europГ©enne que vous emportez la marchandise
avec vous, et vous reverse une partie de la TVA que
vous avez acquittГ©e en prГ©levant sa commission.
Pour vous faire rembourser la TVA aprГЁs votre
sortie de l’Union européenne, vous pouvez
Г©galement vous adresser au magasin oГ№ vous avez
acheté la marchandise, s’il y consent. Les magasins
suédois ne sont pas dans l’obligation d’appliquer ce
systГЁme. Si vous souhaitez recourir Г ce moyen, il
est important d’en avoir convenu d’avance avec le
magasin.
Dans ce cas, vous devez prГ©senter la marchandise
au bureau de douane par lequel vous quittez l’Union
europГ©enne. Le bureau de douane doit alors
apposer un tampon sur la facture ou tout autre
document comparable. Pour que le magasin oГ№
vous avez effectué l’achat vous reverse ensuite la
TVA, vous devrez lui retourner ce document.
Si vous avez l’intention de quitter l’Union
europГ©enne par la NorvГЁge, notez que les postesfrontiГЁres situГ©s Г la frontiГЁre de la SuГЁde et de la
NorvГЁge ne sont pas toujours gardГ©s.
Vous pouvez Г©galement charger le magasin de
vous expГ©dier la marchandise Г une adresse dans
un pays tiers. Dans un tel cas, et quel que soit le
prix de la marchandise, il s’agit alors d’une
exportation ordinaire et la magasin ne vous fait pas
payer la TVA.
7
Polish
8
Polish
9
Spanish
S
i visita Suecia y reside en un paГ­s
extracomunitario (un “tercer país”),
puede tener derecho a que se le restituya el
IVA de los productos que haya adquirido en Suecia.
Para ello, deberГЎ encargarse personalmente de
sacar los productos de la UniГіn Europea. Existe
una normativa especial al respecto para los
visitantes de Noruega y de Г…land (ver mГЎs abajo).
En sus compras debe siempre abonar el IVA.
DespuГ©s de abandonar Suecia, la entidad
certificadora o el comercio donde haya comprado el
producto, le devolverГЎ su importe. El IVA no se lo
restituirГЎ ni la Agencia Tributaria ni la Autoridad
Aduanera del paГ­s.
DeberГЎ acreditar que es residente en un tercer
paГ­s mediante pasaporte o documento identificativo
similar.
En caso de ser ciudadano sueco, se le considerarГЎ
residente en un tercer paГ­s si puede demostrar que
permanecerГЎ en Г©l un mГ­nimo de 12 meses (mediante presentaciГіn de un permiso de residencia,
contrato laboral, etc.)
Visitantes extracomunitarios
no nГіrdicos
Si reside en un paГ­s extracomunitario que no
sea Noruega ni Г…land, se aplicarГЎn las siguientes
reglas para la devoluciГіn del IVA:
• el precio del producto supera las 200 SEK,
incluido el IVA
• el producto ha sido sacado de la Unión Europea
• ello deberá producirse antes de finalizar el tercer
mes posterior al mes de compra del producto.
Ejemplo: Si adquiriГі el producto el 14 de enero,
la fecha lГ­mite serГЎ el 30 de abril.
10
Spanish
MГ©todo de devoluciГіn del IVA
Para que le devuelvan el IVA, es necesario que
realice la compra en un comercio autorizado por
una entidad certificadora. Dichos establecimientos
exhiben normalmente el distintivo “TAX FREE
shopping”. En el momento de abandonar Suecia, la
entidad certificadora comprobarГЎ que haya sacado
el producto del paГ­s y se encargarГЎ de devolverle el
IVA, tras la correspondiente deducciГіn de su
comisiГіn. Si accede a ello, el comercio donde
adquiriГі el producto tambiГ©n puede devolverle el
IVA. Los comercios suecos no estГЎn obligados por
ley a aplicar este sistema. AsГ­ pues, es necesario
que se ponga de acuerdo con el establecimiento en
caso de que desee aplicar este sistema de
devoluciГіn.
Para ello, deberГЎ mostrar el producto en la oficina
aduanera donde saque el producto de la UniГіn
Europea. La oficina aduanera le sellarГЎ la factura o
un documento equiparable. Posteriormente, deberГЎ
enviar este documento al comercio donde adquiriГі
el producto.
Si tiene la intenciГіn de salir de la UniГіn Europea
por Noruega, recuerde que las estaciones
fronterizas de Suecia con este paГ­s no siempre
tienen personal disponible.
Otra opciГіn es encargar al establecimiento de
compra que le envГ­e el producto a una direcciГіn de
un tercer paГ­s. La mercancГ­a adquirida pasarГЎ a ser,
independientemente de su precio, producto de
exportaciГіn, y, consiguientemente, no serГЎ gravada
con IVA.
11
German
W
enn Sie sich in Schweden aufhalten
und in einem Land auГџerhalb
der EU wohnhaft sind (einem
sogenannten Drittland), haben Sie die Möglichkeit,
die entrichtete Mehrwertsteuer von in Schweden
erworbenen Waren zurГјckzuerhalten. Die Waren
müssen vom Käufer selbst aus dem Gebiet der EU
ausgefГјhrt werden. FГјr Reisende aus Norwegen
oder Г…land gelten besondere Regelungen (siehe
unten).
Beim Kauf wird stets die Mehrwertsteuer
entrichtet. Wenn Sie Schweden verlassen, erhalten
Sie die Mehrwertsteuer zurück – entweder von
einem sogenannten „intygsgivare“, dem Aussteller
einer Bescheinigung, oder von dem Geschäft, in
dem die Ware erworben wurde. Weder Finanzamt
noch Zoll können die Mehrwertsteuer zurückerstatten.
Bei RГјckerstattung mГјssen Sie mit Ihrem Pass
oder anderen Papieren belegen können, dass Sie
auГџerhalb der EU wohnhaft sind.
Als wohnhaft in einem Drittland wird angesehen,
wer bewiesenermaГџen mindestens 12 Monate in
jenem Land zugebracht hat oder zubringen wird.
Als Beleg dienen z.B. Aufenthaltsgenehmigung
oder Arbeitsvertrag.
Besucher aus Drittländern, die nicht
zu Skandinavien gehören
Besucher, die in anderen Drittländern als
Norwegen oder Г…land wohnhaft sind, erhalten
die Mehrwertsteuer zurГјck:
• wenn der Preis der Ware mindestens 200 SEK
inklusive Mehrwertsteuer beträgt und
• wenn die Ware aus der EU ausgeführt worden ist
und
• wenn dies vor Ablauf einer dreimonatigen Frist
nach dem Kauf der Ware geschieht.
Beispiel: Wird die Ware am 14. Januar gekauft,
gilt der 30. April als letztes Datum.
12
German
So erhalten Sie die Mehrwertsteuer zurГјck
Eine Art, die Mehrwertsteuer zurГјckerstattet zu
bekommen, besteht darin, den Kauf in einem
Geschäft zu tätigen, das dem Ring der staatlich
anerkannten Aussteller von Bescheinigungen
angeschlossen ist. Achten Sie auf das Zeichen
„TAX FREE Shopping“. Der Aussteller von
Bescheinigungen kontrolliert bei der Ausreise aus
der EU, dass die gekaufte Ware ausgefГјhrt wird
und bezahlt Ihnen abzГјglich einer Provision die
Mehrwertsteuer zurГјck, die Sie zuvor entrichtet
haben. Wenn Sie mit anderen Geschäften, in denen
Sie eine Ware erworben haben, eine Einigung
erzielen, können Sie auch von diesen nachträglich
die Mehrwertsteuer zurГјckerhalten. Bedenken Sie
jedoch, dass schwedische Geschäfte nicht zu einer
RГјckerstattung von Mehrwertsteuern verpflichtet
sind. Aus diesem Grund sollten Sie im Voraus mit
dem betroffenen Geschäft ein Abkommen über die
RГјckzahlung treffen.
Wählen Sie die geschilderte Möglichkeit, können
Sie die Mehrwertsteuer zurГјckerhalten, indem Sie
die gekaufte Ware am Zoll vorzeigen, wenn Sie die
EU verlassen. Lassen Sie sich Ausreise und
Ausfuhr durch einen entsprechenden Zollstempel
auf den Kaufunterlagen (Quittung o.ä.) bestätigen
und senden Sie die abgestempelten Unterlagen
dann an das Geschäft zurück, in dem der Kauf
getätigt wurde. Sie erhalten dann die
Mehrwertsteuer nach Гњbereinkunft mit dem
Geschäft zurück.
Falls Sie Гјber Norwegen aus der EU ausreisen,
bedenken Sie bitte, dass nicht alle Grenzposten
zwischen Schweden und Norwegen mit Personal
besetzt sind.
Sie können auch einem Geschäft den Auftrag
erteilen, die gewГјnschte Ware an eine Adresse
auГџerhalb der EU zu senden. Dabei handelt es sich
dann, unabhängig vom Preis der Ware, um normalen Export, so dass keine Mehrwertsteuern
berechnet werden.
13
Russian
14
Russian
15
Chinese
16
Chinese
17
Japanese
18
Japanese
19
The EU comprises
Belgium, Denmark, Finland, France,
Greece, Ireland, Italy, Luxembourg,
the Netherlands, Portugal, Spain,
the United Kingdom, Sweden,
Germany and Austria.
INFORMATION FRГ…N
Skattemyndigheten
RSV 559 utgГҐva 3. Utgiven av Riksskatteverket i juni 2002.
20
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
35
Размер файла
301 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа