close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1335 muhambetov g. s o. suleymenov shigarmalarinin krkemdik ereksheligi

код для вставкиСкачать
ISSN 1811-1823
FblAblMH ЖУРНАЛ
J x '/ i
(. ТОРАЙГЫРОВ АТЫНДАГЫ
Павл о д а р m em a e ke ttik
УНИВЕРСИТЕТ!
ФПАОАОГНИЛЫК СЕРИЛ
ПМУ ХАБАРШЫСЫ
ВЕСТНИК ПГУ
0О Ж 882.151.212.2
О. СУЛЕЙМЕНОВ ШЫРАРМАЛАРЫНЫЦ
КЭРКЕМД1К ЕРЕКШЕЛ1П
Г.С. Мухамбетова
С. Торайаыров атындааы Павлодар мемпвкеттЫ университетi
О. Сулеймеяовтщ басшылывда алатын геп зп элемдш кезкарастагы
принцшггерщ карастыруга тырысып керелис. EipaK, бул принциптерд1акын
кандай да 6ip тутастыктагы логикалык кестеге келткрмегеи. EipaK, олар
оньщ барлык квп образды шьггармашылыгьшда анык к ер ж д ь Акынныц
шыгармашылык кезещнщ басьшда, ерте кезде к от ер ген ipi маседалершщ
6ipi - казак халкыньщ тарихыньщ кайта даму ывселес 1 болды. б зш щ
ертедеп публицистикалык макаласында ол былай деп жазады: «Менщ
руымныц карацгы, магынасыз eMipi туралы жалпы маш метгер меш
канагаттандырмайды. Бул жагдайды квптегея колониализм идвологгары ез
максаттарында колданып отыр. Олар каз1р де м ем ж кетгш п жок, м адвм еп
жок Шыгыс елдер1 тец дарежел! дамуга кабиетп емес деп жариялап отыр.
Б й 631М13ДЩ немкурайлыгымызбен бул П1и рд 1 растап отырмыз» [1].
Олжас Омарулыныц вщ рш щ esi б 1рывуай адамньщ кабкпгпяз! тыс
купггерд1 тал ап ететш 1стерд1 жасаудан ту рады. Сондыктан ол барлык
алгмге казак халкын таныстыру сиякты киы н icTi туей® отыра, ез мойнына
алды. К^азак халкыньщ еткеш, Ka3iprici жене алдагы болашагы барлык
тутастыкта алгашкы рет - Мухтар Э)езовтщ улы эпопеясынан кешн Олжас
Сулеймеяовтщ - акын жанг азаматгын шыгармашылыгында кед аукымды
ж аж жогары керкемдш децгейде керш е табады. О. Сужйм®овт1н жеке
тулгасьгаьщ кед аукымдылыгы туралы акын Бакыт Кеяжеев былай дег®: «Ол
(О. Сужйменов) Кдзакстанды эдебиет жагынан ажм картасына я п зш , ce6e6i,
ол нагыз 6ipiHini халыкаралык казак жазушысы болды. Олжас казактар
туралы, Казахстан туралы кеп жазды, оныц pepi де букш алгмге кызыкты
серия Ф ИЛОЛО ГИЧЕСКАЯ
135
болып шыкты. Оныц кггаптарын Маскеуде серелердея таласа-тармаса экет 1П
жатканы менщ ешмде... Ал, «Аз и Я» туралы Tiirri айтпаймын да, бул ютап
—менщ табынатьш ютабым...» [2].
Оныц жазган дуниелер1 аркылы казак халкыньщ улы ешршщ беттерш кзйга
Калпына келпруге болады. Окырман кегггегш гасырлар бсйында мавдайларына
жазылган квптегш ауыр сынга карамастад ездершщ алгашкы мэдшиетш бастапкы
калпындагыдай сакгап калган казакгардыц кызыкты да керемет ешршщ xyarepi
болады. Акынньщ ез\ бул туралы былай дейдк «Б1здщ урпагымыз азгерюсв
калыптасып жатыр. Халык шпнде ар-намыс реакциялары етгш жатыр. Кемсггкш
адамдарда еш куаныш жок. Акыцдар халыкка ар-намыс упин эшргия 6epyi керек.
Эл^метпк елецнщ тапсырмасьш мш осылайша калыптастырамын» [3]. Будан api
акын езшщ вжм мен адамньщ концепциясын, нактырак айтсак, казак алгм1 мен
казак адамьшьщ концепциясын жарыкгандырады:
... В нашей степи если ночи,
так кночи —
самых белых ш видно камней.
В нашей степи, емли солнце захочет,черные камни станут светлей.
Если радость согреет сердце,
Солнце тенью будет на щи..,
Казак халкыньщ тарихы мен тагдырыныц бул магынасында Олжастыц
улы гуламалар: Абай Бхунанбайулы, Шокан Уалиханов, Шэкэр1м, Ыбырай
Алтьгасарин жене тагыда баска казак мэденйетМц ввпзш салушы ipi eidrwepi
icKe асырран улкея азгер1стер болды.
Магжан Жумабаев, 1лияс Жансупров, Сэкен Сейфуллин жэго тагы да
баска каптегея ХХ гасырдыд карж кп саз суреткерлер1нщ тэж1рибес1 де
мацызды болып табылады. Осы тарихи-мэдени контексте казак адебиетш
алемдак а рената шыгарутек кана Олжас Сулейменовтщ колынан кедщ. Оныц
казак халкыньщ а кий ретшде алемдш децгейде танылуы «Адамга табын. Жер
ендН» поэмасы шыкканнан кешн болды.
Олжас Сужйменов кубылысы тендесаз, ойшы, талым, саясаткер - буньщ
барлыты да 6ip тана жеке адамньщ касиеттерь Оньщ адеби евдрген ецбеп ец
жогары колдауга ие болды. Олжас Омарулы саяси, алеуметпк шмесе мадени
салада 6ip позицияны устанган акынньщ аз1не о баста бершген куралмен,
ягни - Сазбен тана арекет eTyi кажет екенш то лык туещдк
Поэзия —это всегда поступок,
она, как варварству всегда в изломах,
подобно
лестнице
вся из уступок,
уступок необдуманному слову.
136
Вест ник П ГУ №1, 2010
О. Сулейменов едебиетке ашык ж е ж кец тыны ста a m i. Оньгн поэтикалык
шыгармалары ау бастан-ак ултгык едебиеттщ кубылысы больгп танылды
жене С03 багалай бшупнлзрдщ к ец ш н аударды ж е ж куш бупнге дейш солай
болып келед! де. Олжастыц поэзиясы cepniim i ритмге курылып, таусылмас
энергиям® сеуле шапггы. Оныц поэзиясы сез кударетш багалаушылар мен
б Ljiyxuiлюрд! де. сонымея катар, катардагы окырманды да езш щ ерекшелнчмш,
афоризмге толыльпымен ж е ж ш еберш гш щ б т к т т м е н тац калдырды, ол
акы нга орыс тйинщ к ем еп аркылы казак халкыньщ жан-журегш ашуга
м умкш дш б ер д ь Тек кана поэзияда халы кты ц жан-ж уреп, оныц тарихи
ж е ж медени дамуыныц ез 1ндис ерекшелйч, оныц психологиялык курылымы
толыгымен ж е ж жинакталган турде кер1жтшд1гш ол терец т у а ж бш дь
0з1нщ табигаты жагынан Олжас Сулейменов - ж ан-дуннеа, рухапи
байлыгы мол адам. Адамныц те>елс1зд1п, еркш доч оныц шыгармашылык
ж е ж когамдык кызметш щ ж п з п нысаны болды. Теуеладз адам - ол рухани
жагынан бай, елемд1к дамуды философиялык жагынан тус 1ж т ш адам. Белк 1М,
сондыктан болар:
Художникам ж чего делать на этом поле,
Таланты их бесполезны-они болезненны.
Поле —всего лиш ь символ свободной воли,
Обыденность здравых запретов —это поэзия.
... но кажется м ж :
свободное их присутствие
скажется в ходе историй когда-нибудь.
BipaK, адамныц, жеке тулганы ц ерк!нд1г1 акын ушан анархия емес,
кулдырау емес. каж еттш к зацдарымен каж етп кел1су. Бул магынада ол бЬге
тагы да 6ip рет бы лай деп ecxeprin кояды:
Свобода —это ж позерство,
а как и п р еж д е.......
где ни прительства, ни дружбы,
великая до унижения
свободе требует ж службы,
служенья...
Оныц акындык шыгармашылыгыныц тагы да 6ip е р е к ш е л т - керкем
образдарды кере 6biyi. Жабайы алац образы осылайша пайда болады. Бул
кenшeлi тайпалардыц кункорк жер1. Жабайы алац-олардыц е ш р суретш
ж е ж ерекет ететш елемг Сулейменовтщ ш ыгармаларында алац образы
те>елс 1з ж е ж ерк1н адамныц образымен байланысты:
И х лица круглые, как перекати-поле,
Обожжены ветрами дикой воли...
серия Ф ИЛО ЛО ГИЧ ЕС КАЯ
1с жузшде, О. Сужимеяов
aJiFa тарткан акындардын 6ip .
алгашкы болып
МЭДеяиет пен еркеяиет взшдак
; К0ПтеГен щыгармаларында
v»*
“ Z ™ : ^ 6 * - W .o 6 p . 3 » P M » ™ ™ . 4 p. Е у л - > ™ »
eMip, эжм, ал онда жылкылар, жылкы ympi т.6..
ПустыняОй, дорого ей заплатил казах.
ПустыняОт порога до порога
Все сто дорог
Вели его газад,
Размеренная смена покожний,
Спокойное пшрокое седло
Скупое равнодупшое движение
Укачивая
Всадника вело
Акынныц керкемдк-образдык формада кврсеткен еркеяиет фенфюн
кешнвщ кебшгее, соныц аркасында казакстандык авторлардьщ квп#ег<ж
ецбекгершде тиянакты мэдени талдауга тускендлтн накты аитуга болайы.
Бутан акынныц б1рнеше эсселер1 мен публициепк ецбектер1 де ьйспал
erri. Бул магынада О. Сулеймеяовтщ «Кешпендшер жене медениет: казак
эксперимент!» атты макаласьша кеш л аударамыз. [4]. .
Бул макаладажер катьгаасы еркениеп менкепшенш мэдениетпц арасындагы
езара карым-катынаспен айналысатын философтар мш едебиетпшЕрге 6ipryrac
багыт берисд!. О. Сужйменов бул туралы былай деп жазады: «Кепшедц дегшайз
им? Тарихи ецбекгермен тербиеляген акыл уппн копшендшер - шекара туралы
шмесе жерщ менппктшу туралы еш туешпт жок, 6ip жерден екшпп жерге кошin
жургш ордалар... олардыц жолыцдатурган калалар жер беттша жогалып кетш
отырды жене олар журш еткен жолдьщ барлыгы да шел далага айнальш жатты.
Олар зад, кукьщдегадщ бшмеген болатын Соццьщтад ерше олар сешм, ар-уждан,
уяг, махаббат сеюдщ жогары рухани касиеттерщ бшмейтт Мен ез1мнщ атабабамныц осыцдай образына сещцм. Tirrri, басьщда оньщ миезшщ осы кырлары,
кажеттЬшсгершщ карапайымдыльпы маган унайтыньш да мойьщдауым керек»
[5]. Олжастьщ ез ce3i бойынша, «айьшты кешпенда тарихшылар шыгарган уюм
жарияланган соц, совды сезш айту кукьпъш талап етедЬ> [6].
Кешпещц тарих пен медениеттщ меселелерше деген к е р к е м д к эстетикалык реакция стимул, бул меселеш теоретикалык децгейде зерггеу
ушн ж е * сны абстраюгылы-логикалык туишюгщ комепмеи корсететш
Г Г МЭЛШеТ CeKijIfli болды- 0лжас Сулеймеяовтщ жактастары тана
болтан жок, оган карсы шыгушылар да найда болды. [7]. О. Сужймшовтщ
138
Вестник П Г У №1, 2010
Ш Я 1И Р В > Ш ЗШ № Д Ш Ш Ч 11 и !Ш В И ^
кезкарасы на карсы лас болтандарды ц ой-шкгрше токталы п калмастан,
айгип адебиеттанушы М.М. вуезовтщ оньгмея уксас устанган позициясына
токталсак: «Кешпеяддар, езш щ мамандыгынан баска козгалыс, езгер 1сп ц
жагдайы, -дейд1 Мурат 0>езов, жалпы адамзаттык тарихтыц, оныц пшнде
еткея тарихты ц гана емес. б у п н п ш ц де жан-жакты жагдайывыц 6ipi.
«Адамзат пен кеш стк» масежс! каз!рп замангы урпак ушш де езект] болып
кала бередь Кешпеш илердщ санасы мен керкемдш шыгармашылыгын
рухтандырган жол идеясы, тацдау мен динамизм маселеш турган кезде
гасырга кемЬип кала бермейд!». Зерттеупп М. Эугзов кешпеядшердщ
этикалык эане эстетикалык теж риб есш есепке алмасак, едемд]К мадениет
бей ж е i толык болмаганымен коса, дурыс емес те болады деп атап втедь
О. Сулейменовтщ керкемдпс-философиялык позициясы ныц непз
калаушы пршщиптерщщ 6ipi - тарихты танып-бшу деп батыл турде айтуга
болады. А кын уш ш корш аган жанындагылардыц барлыгы да тарихи
дамудын нат^жес1 жене алемнщ одан api дамуыныц ныш аны болып
кер 1БЕД1. Барлык кергш жацаша кубылыстарыныц жмесе жагдайларыныц
барлыгынан Олжас Сулейменов еткея заманныц терец бейжсш кередь Бул
алемд! кабылдау оныц акындык шыгармашылыгынан етш кетедь Бхрак,
бул 63i жасаган им пульс пен толык TyciHin, кабылдаган, оныц акындык
жане публицист! к шыгармаларыныц ката рында анык калыптаскан позиция,
ол кейб!р жагдайларда керкем матшнщ шецбершщ шыгып кетш, тарихифилософиялык сипат алады.
Сулейменов историзмшщ принципа оныц историогафиялык меселедерге
жолын устаушылыкпен гана емес, едеби-керкем бейввге тусетш нерсенщ
барлыгына тарихтыц кажеттшин де ертш экещщ. Тарихты 6iny жене багалау
акьщда кез-келген суреткердщ кес1би сапаларыныц критерш реттяде каралады.
1972 жылы Казакстан жазушылар Одагыныц баскарма плааумында Олжас
Омарулы былай деп атап керсетп: «0p6ip жазупш, ж туралы жазса да - Хеопс
пирамидасы туралы жмесе физика саласындагы жацальпсгар туралы жазса да,
ец алдымен, ол ез 1ШЦтабиги таланты жагынан тарихнш болып саналады. Тарих
—халыктыц адамгерпшик жане философиялык теж 1рибесь Тарихта - ултгык
медениетгщ кальпггасу жеж даму кезевдер1мая шыгу кездер], бугшп халыктык
сипатты KepceTeriH адал адамдык сапалардыц бастауы».
Сулейменовтш историзмш тек кана фактшк аспект деп санау улкея
кателш болар ед1. Оныц историзм! ец алдымен эстетикалык-керкемдж ойга
курылган, ол тарихи шындыкты табу га мумкшдш бередг.
1962 жылдардьщ езшде-ак О. Сулейменов езшщ «еш ртк багдарламасын»
аныктады, ягни «ез халкыныц жогалып кеткен тарихын гздеп табуды» ез1ж
максат етш койды, сол кездщ езшде-ак ол сшвдш жеж батыл турде былайша
жариялады: «Мен 6ip кездерде шынайы реалист!к «Шынайы тарих» деген
кггаптыц туатынына сешмдгайв; оныц тууына б 1здщ де ецбепмиз сщед! деген
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ
шюидюиагошоиигою шюрвюоаиэдкши^^
139
умгггемш. Тек акындар гана к еш тш мамандарынын курган сездерш щ м еш н
тусшд1ре алады».
Олжас Сулейменовтщ философиялык позициясыныц ерекшел1ктершщ
6ipi бул —географиялык магынада да, м ед® и-тарихи магынада да елемда
Батые пен Шыгыс деп белуг Элемдпс еркениетй батыстык ж евв шыгыстык
д еп ж аЬ анды к б е л у и деясы ерине, ж а ц ал ы к ем ес, ол сонау Редьярд
Киплингтан бастау алады, кептегея авторларда кездесш кедщ жене кездесе
береда де. Бул елем концепциясыньщ тек ж актаушылары гана емес, карсы
келупшвр1 де бар.
Б1здщ niKipiMi3ine, е л ем н щ «Б аты е» ж ене «Ш ы гы с» деп бел ш у
концепциясыньщ медеяиеттану магьшасында существоватету кукыгы бар.
Бул туешпегерге ец алдымея накты 6ip рухани шьгаайыльпегар сейкес келзд!.
. Eid медени аймактыц екеу1нде де адамга, оньщ елемдеп орнына, жалпы
елемге каты сы ерекшел1ктер1не дегея каты наста ерекшел1ктер байкауга
болады. Мысалы, Батые уппн прогресс идеясы, аумалы-текпел! уакыт идевсы,
айналадагы коршаган ортага дегея кальпгган тыс улгайган белсендшк тен. Ал
Шыгыста болса жетщдфшуге коршаган елем емес, адамньщ 63i 6epi®fli.
О л ж ас С у л е й м е н о в тщ « Б а т ы с -Ш ы г ы с » к о н ц е п ц и я с ы н а кёй та
ораламыз. Акын еппсашан шыгысты орталыктандыру позициясын устанган
емес, медеяиеттщ е й турш еппсашан карсы койган емес, 6ipaK кашанда,
барлык жерде олардыц синтезш, 6ipniriH, 6ipiH-6ipi толыктырып отыруьга
1здеумея шугылданды. Мундай б1рлпс акындык формада онын е рте д е п
шыгармаларында-ак к ер п е бастады, ал кеш ш кя жер бетш де eMip суретш
- барлык адамдардьщ елемдш когамдастыгынын б 1 р л т рет1нде берию-тш
еуразиялык б1рл!к формуласына иеболды:
Н ет востока,
И запада нет,
Н ет у ш ба конца.
Н ет востока,
И запада ввт,
Два сьгаа есть у отца
Н ет востока,
И запада вет
Есть
Восход и закат
Есть большое слово*
ЗЕМЛЯ!
М ундай елем тануш ылык Ke6irece Казакстан жерш де, ягни тарихи
жагдайлардыц куппмея 6ip шше гасырлар бойы кептеген медени дестурлердщ
синтез! жузеге аскан аймакта м едш и дестурлермея аныкталга ндыгын ерекше
атап ету керек:
Вест ник П ГУ N81, 2010
140
Я рожден в стороне.
Где живут вселине,
Все части света,Есть и Запад,
Восток и Север,
В стране поэтов...
М едениеттщ ш ынайы байлыгы О лжас Сулейменовтщ кезкарасы на
сейкес, турш дестурлердщ езара acepi процесшщ аркасында тууы м ум ю н
Акынньщ оиы бойынша адамзаттыц дамуыньщ одан аргы болашагы тек
капа езара те у ел д и ш т тус1ну, сезшу аркылы кана мумкш. «Ш ыгыс-Батыс»
медени иолюстары Олжас Судайменовт1 жай гана кызьщтырмайды, оныц
к е ц ш н езара веер кезшде гана аулайды. Ол медш иеттщ езшдйстурмыстагы
жаксы багасына кумендана карайды. «взш д ш турмыстагы» мэдениет тек
кана му хит ортасында кальпт калган, мындаган жылдар боны еш кеме келш
токтамаган 6ip аралдарда гана болуы мумкш. Баска мвдениетпен байланысы
узшген «езщцпс турмыстагы» мэдениет, ягни, аралдык мэдениет еркаш ан
да нашар дамыган жвве оныц тип ете кедей».
Барлык ултгык изоляция медениеттщ кулдырауына екелш согады, ал
улттык медениеттердщ езара ерекет1 - оныц гулдену 1не екелед!. Осы тезисгп
колдай отыра, Олжас Омарулы маргинальностщ позитивт1 ролш ерекше
атап керсетед1: «Маргинальность Tiirri шумер-егнпет байланыстары кезшде
де болтан, халы ктар езара карым-катынас жасап турган кезде еркаш ан
бола берехй де. маргиналды орта гылымныц, едебиеттщ ж е ш саясаттыц
ернекп екш дерш шыгарды. Иран ж еш араб медениеттер1нщ шекарасында
Авиценна, Э л Хорезми, Хайям жене Бируни ecin жетщщ. Иран ж е ш Typix
мэдениеттершщ шегшде Науаи, Пушкин ж е ш Толстой сек ш и улы даналар
—ею улттык медениеттщ —Ресей мен Франциянын тулгалары гуддедь
О. Сужйменов 1977 жылы Ташкент каласында еткен Азия ж еш Африка
елдер1 жазушыларынын ассоциациясыньщ симпозиумында жасаган «взара
те>елдш кке» атты баяндамасында адамньщ маргинальноетшщ ецделуш з
кешл белд 1. Маргинальное^ тулга кандай да 6ip этностьщ дамуьщда ешкандай
позштпш рол аткара алмайды деген пш рж рге карамастан, О. Сужйменов жалпы
мэдениет упнн маргинал касиетгершщ жагымды манызын атап егедц.
О.
Сулейменовтщ ш ш рш ш е, турл1 м едениеттердщ езара катынасы
олардын катысым ш егш де ш ек п к диффуздык кабат тузед 1, онда турл 1
медени дестурлер езара есерлеседь «Бул шекаралык пласт —байланыстагы
медениеттердщ езара катынасыныц н эти ж еа ж еш 6 ip м езгш деп одан аргы
езара есерлесу желна. Маргиналды тулганъщ позитивт 1 мацызы осында тур
деп ойлаймын. О л eici ортанын арасындагы интеграл м еш , epi шыгарма
болып табылады. Ш екаралык сызык тек белупи сызык, кана емес, сонымея
6ipre, косу, 6ipiKTipy сызыгы».
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ
йаадввиагоиюошгошщюсшиошоипЕдадрш^
141
Bi3 жогарыда атап еткея, Олжас Сулеймеяовтщ шыгармашылыЕьшдагы
керкем б 1рл1кке жетуге жпзделгея историзм секши керкемдж-эстетикалык
жэве философиялык принциптер, турл! мадеяи дестурлердщ езара катынасы
мен езара есерлесу идеясымш 6ipirefli. Бул ecipece, оныц атакты «Аз и Я»
атты ютабында ерекше аньщ жэее накты Kepiaai. Мунда ол тш Шймщщ
(лингвистикалык) талдауы непзшде TypiK жене славян медеяиеттершщ
(Жабайы алац мен Ежелп Русь) терец тарихи байланыстарын керсетедь Бул
такырьпгга акынныц ез 1 былай деп жазады: «Эл1 епш м жазбаган елемнщ
колжазбаларьш кайта калпьша келпруд1 калан, мея кепшел1 тур1ктер мен
славяндардыц cepiicrecTiK дестурлершщ сан гасырлык icrepi туралы ез
идеяларыма солар аркылы колдау табу уппн сездйггерге жугшг бастадым.
Tin —тарихи акпараттыц ец бай резервуары. Ол медениеттердщ езара
катынасыныц толык сипатьга бередь Ci3 славяндарды кепшеядалермея ужм1
кактыгыста болды деп ойлайсыз ба? Онда ж ге турпсгщ «жолдас», «дос» дегея
сездер1 славян тшше кешкея?».
. Ец соцында, шыгармашылык шыцы ретшде суретппшц жалпы мендо .
философиялык-елеумегпк жалпылама децгешш дешн кетершу мумкшдш.
шыгады. влецщ лексикалык образдар емес, моральдых образдар курайды.
Техникага уйреяш алуга болады, елецшц курылымы жалпыга белгш жэш
кез-келген адам едеби турде жаза алады. EipaK, бупнп куш шындыктыц
бетх ашылды; талант бул - ец алдьшея жеке такырып. Ол болмаса - акын да
болмайды... барлыгыньщ да жеке сез1м1 - когамдык емес».
Накты адам мен елемнщ образында сез суреткерлер 1 ездерш щ
-медеяи-философиялык позициясьга анык керсетед!. О. Сулейменовтщшыгармашылыгы осындай образбея Kepi® да.
ЭДЕБИЕТТЕР
1. Сужйменов О. Ты-мсй герсй // Эссе, публицистка, блящер, поэмалар. 12 б.
2. Кеяжеев Б. Мегаполис. 13.05.2004ж.
3. Сулейменов О. Бетпак-Дала. Алматы, 1976. 61 б.
4. Сулейменов О. Кочевники и культура. // Эссе, публицистика, вдаццер,
поэмалар. 38 б.
5. Э)езов М. Энкидиада Н Шыгыс жулдызы. 1996. №3, 159 б.
6. Сулейменов О. Портить отношения // Эссе, публицистика. Олецдер,
поэмалар. 29 б.
7. Мартынов JI. Воздушные фрегаты. М., 1974, 31 6.
Резюме
В статье затрагиваются проблемы преемственности в
творчестве О.О. Сулейменова в восточно-западном контексте. А
также рассматривается личность поэта в мировой литературе.
142
Вестник П ГУ N91, 2010
Resume
On the report is touched problem o f successes in the East and West
context creativity by O. Suleimenov. And it is considered person o f poet
in world literature.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
289 Кб
Теги
shigarmalarinin, suleymenov, muhambetov, 1335, krkemdik, ereksheligi
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа