close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1393 jusipovn.kh enbekshi khazakh gazeti jane folklor n.kh. jusipov

код для вставкиСкачать
№77
f
^
ISSN 1727-Ьб37
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРИМ
ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
вн.С.ТОРАНГЫРОВА
T2D04
ФОЛЬКЛОР, УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
УДК82.091:398 (574)
“ЕНБЕК1111 КАЗАК” ГАЗЕТ1 Ж0НЕ
ФОЛЬКЛОР
Н .к . ЖУСШОВ
С.Торайгыров атындагы Павлодар мемлекеттм университепи
В статье говориться о зна­
чении газеты “Енбекши ка­
зак ” в издании фольклора.
Мацалада "Ецбекшг цазац"
газетШц фольклорды жариялаудагы орны свз болады.
The article is told about the
degree o f magazine “Eitbekshy
kazak” in publishing the folklore.
1^азан тец кер к ш ен кейш
Орынбор, Кызылорда, Алматы калаларында 1921 мен 1932 жылдар аралыгында аптасына уш рет “Ецбекпп
казак” газет1 шыгып турганы белгш.
Газет беттершде Кецес y iciM eT i
тусындагы казак елшщ саяси, экономикалык, элеуметпк т.с.с. меселелер1
кетершеда. Сондай-ак 1920-шы-1930шы жылдардагы макалаларда казак
фольклорын тездетш жинау K epeicriri
тещрепнде де свз козиалады.
Мэселен, газет бетвде “Казак
адебиетшдеп орынды Нам орынсыз
сындар туралы” атты макала [1] соцында Рабд1лхал1М Нргалиулы, Баймурза Ершулы, Белмухаммедалин,
К, Жвлдемалиев, Жолдыбай, Ахметов,
Мэжит Дэулетбайулы, Ж.Жэйшбеков
T6pi3fli азаматтар еамдер1мен 6ipre
“Мэскеудеп Куншыгыс Ортакшылдар университет! студенттершен”
деген cinTeMeci де бар. Макалада
казак едебиетшщ жарык дуниеге
орын алганы жуырда гана дей отырып, адамзат турмысы калай езгерсе,
езгерю жасалса, эдебиет те эзгермек,
езгер 1С жасамак деген niicipnepi
келпршеда.
Сондай-ак: “^азакта эдебиет
шыкканнан бастап казактын турмы­
сы, казактын гурпы езгершш келе
жатыр. Осы кунп революция болтан­
ная 6epi карай адымдаган казак
эдебиеттщ жем1е п жерлерш алып,
ecici шыга бастаган кезшдеп едебиетпен салыстырып карасак, арасында кеп айырымша бар. EcKi кезде
казак кандай есю, надан болса, эде­
биет те сондай ecni турмыска
елшенш жазылган, шыгарылган сурет (картина) сыкылды. Ол кездеп
казактын турмысы кандай болса,
тьпеп, устаган максаты не турде бол­
са, эдебиет те сол максатка жауап
есебшде, жетекгш есебшде шыгары­
лган”, - деген сол кез ерекш елтн
Н.Ц. ЖУС1ПОВ
“ЕЦБЕКШ1 КАЗАК” ГАЗЕТ1 ЖЭНЕ ФОЛЬКЛОР
71
ФОЛЬКЛОР, ХАЛЫК АУЫЗ ЭДЕБИЕТ1
танытатын niidpnep де ез кезепндеп
казак фолькпортану гылымына эсер
етпей коймайтьшы да белгш [2 ].
Жэне де сынды келеке, ез 1Л
орнына устамай, алдымен “револю­
ция” жолымен жалшы, кедей cuHFa
сальш, содан кешн рана жазушылар
сынга салулары тшс т.б. деген fli де
жазады.
Keneci 6 ip ойласу ретшде жазылган “Эдебиет туралы” макалада
(соцынан Жакан деген eciMi жазылган) ез алдына жеке кещл белмей келген балалар едебиетч м эселес 1
кетер 1лед 1 [3]. Макалада сол кездеп
в м ф г е келген “социалдык" курылыстын елдш саяси eMipiHe де, шаруашылыгына да, элеуметпк турмысына да т.с.с. жаца мазмун мен форма
экелгеш сез болады. Qcipece жас
буын балалар социалдык курылысымыздыц K ipnim iH калаушылар, болаrnaFbi
дей
отырып,
балалар
эдебиетш е де улкен кещ л белу
керектш айтылады. Бурынгы заман­
да балалардын рухын Кудайга нандыру, аруакка табындыру, кулдык
кылу, улыкты сыйлау, байды
Курметтеу сыкылды т.с.с. тэрбие
кездержщ куш кекке ушты, шацыpaF U o p r a F a тусп дей отырып, ендап
дэутр баска, балаларды тапшылдык,
интернационалдык,
социалдык
курылысымызга карай т.б. тврбиелеу
керекттпн паш етедь
Сол аркылы балаларды болашак курылыска даярлык, тэрбие
72
аларлык, жетекпп боларлык эдеби­
ет жасау керек деген м эселеш
кетеред1. Сонымен катар Ж устбек
Аймауытовтыц "Жаман тымак" атты
ецбегшде “орыстан езш ш ед 1к, ез
алдыца ел болсак” дегендей ултшылдык сарын бар деген т.б. автордыц
сыцаржак nixipnepi де баршылык:
“Ендйт жерде балалар едебиет 1 ту­
ралы мен1Н усынысым мынадай:
1. Балалар эдебиет1 жас бала­
ларды социальдьщ курылысымызга
бей1мдерл1К болсын. Интернациональдык тэрбие берерлш темаларга
непзделш жазылсын.
2. Ауылдыц e 3repici, тецкерде
шаралары, коллектив, артель, заводфабрик, eHAipic орындары, жумысшы турмысы, кулак, байлардыц
кылыктары, кедей, батырактардын
байга карсы шабуылы сыкылды темалар кыска-кыска жещл турде ба­
лаларга танысарлыктай erin жазылатын болсын. Bcipece, таи тартысын
елестетерл 1ктей, балаларга угындырарлыктай erin жазылсын.
3. Ke6iHece, дшишщк, ескшк,
киял, ертеп, албасты, жын, шайтан,
кубыжык, кыдыр, бата сыкылдылардын. eTipiK е к е н д т н дэлелдеген
юшкене cyperri ютапшалар шыгатын болсын.
4. Балаларга ecici epTeri, ecKi
эцпмелердо жазганда, олар бас катырарлык, балаларды туманда калдырарлык, ескш кке багынарлык, болмашыга сенд1рерл1К (образ мифичес­
вЛКЕТА НУ №2,2004
ФОЛЬКЛОР, УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
кий) турде жазылмасын. Эцпме болганда жаксылары жазылатын болсын. Ертек, есю вцг1мелерд1 жазганда, аса сактыкпен жазылсын. Балаларды 6 ip T y p n i сез1мге жетектерлж
болмасын.
ган с а я с и к у р е с т е д е а р н а й ы с у р ы п т а у , Ж 1к теуден в т к е н ф о л ь к л о р д ы
у п т -н а с и х а т куралы р ет ш де п ай д а л а н у г а т ы р ы с к а н д ы к т ы к е р е м 1 з.
К^азан TOHKepiciHeH кейшп жылдарда фольклор улгшерш жинау
5. Кысцаша жумбактар, ойлап
кажегпп мэселесш ойл асу ретшде
квтерген енбек - Тшейбергенулы
тапкыштар, 6eciK куйлер1, такпактар, балалардын кецш ш ашарлык Жиенралидын “Эдебиет мураларын
жинау туралы” атты макаласы [5].
кызыкты эдебиеттер де молайсын.
Демек 1930-шы жылдардын
6 . dcipece шару ашылык, енбек
сую, жйерл! болу сыкылды тэрбиеге езш де де фольклорды жинау
икемдерл1к ютапшалар кебекм керек. мэселес1 жазушылар тарапынан жан7. Комсомол, пионер турмыс- жакты кетершген: фольклорды
тары, T eH K epic мейрамдары, партия 1здеспру, кагазга T y c ip y ; 6 ip кундок
баплтына бей1мдерхик темаларга да e M e c T iriH , таудай талабы болса да
жумыстын ауырлыгын; жинайтын
жазылуы керек.
уакыттын келгенд1пн; оны медени
8 . К,азакстан баспасы бул кке
кеншн белш, оку, агарту орындары, ecyiMi3 талап етш отыр деп санау;
педагог, жазушы, суретпплер (худож­ KiTan жазу упин нускаларды жинау
ник) мен пшрлесе отырып, балалар каж егп пн; мектептерде казак
эдебиетш керкейтуге куш жумсасын. эдебиет 1 сабалли журпзу упин де
9. Осы кунге шыгып журген фольклорлык мэт!ндердщ жепмспд1п,
балалар эдебиеп тым кымбат Эрине аздыгын т.б. сез ету - 6 a p i де манда
cyperri, эш екейл 1 болгандыктан усынысар екеш анык. Сондай-ак казак
кымбат тусетш шыгар Эйтсе де фолыслорын баска да турк1 тектес
мумюндогшше арзан багалы болуы- елдердепге Караганда ен бай, ен мол,
ец таза, ен асыл деп те багалау да
на кез салынсын”, - делшген [4].
Мше, мундай кезец ерекшелйтн орын алды. Казак фольклорына бас­
двйектеген макалалардан сол кездщ ка халык екш дерш щ В.Радлов,
ез1нде де казак фолыслорын балалар В.Бартольд, Э.Диваев т.б. TO pi3fli
едебие™ уш(н кажетт 1 дерек кез 1 галымдары кызыкканнан жинаумен
ретшде пайдаланумен катар, Кенес айналыскандыгы жешнде акпарат
уюмет! тусындагы тап тартысы, берумен катар, б1рл 1-жарым казак
едебиетпн партиялылыгы т.б. тэр1зд галымдары жинагандары ютап болып
шыккандыгы айтылады. BipaK фоль­
Tepic идеология л арды тану ушш,
елд!н ой-санасын игеруге багыттал- клорды жинауда, жариялауда бул
Н.К. ЖУС1ПОВ
“ЕНБЕКШ1 КАЗАК” ГАЗЕТ1ЖЭНЕ ФОЛЬКЛОР
73
ФОЛЬКЛОР, ХАЛЫК АУЫЗ ЭДЕБИЕТ1
ic T iq м а р д ы м с ы з ё к е н д а г ш с а р а п т а й
оты ры п,
ф ольклорды
ж а н -ж а к т ы ,
т у г е л д е п ж и н а у к е р е к п п н а л га к о за д ы .
Сонымен катар халык ауыз
эдебиетш жинауга кететш ецбек, “рас­
ход” т.б шыгындары ез орнына туратынын, Tiirri мундай 1ске к а ж е т каражатты эдебиетпн тарихи кымбаттылыгын багалай алатындардыц кай-кайсысы да бере алатынын да сез еткен:
“031м1зден баска керой журттардыц окымыстылары сондай ецбек (фольк­
лорды жинап - Н.Ж.) ciidpin жургенде
6 i3 эш кунге детн айтып, кайтып кана
журм1з. Кдзакстан болып бул жумыска
з л 1 кунге дейш курдел! Kipicin
керген1м!з жок. Шындап Ki pi ссек,
будан курдат жемк шыгатынын сезаз
растауга болады. Б1 рш-жарым ldciHiH
жи наган кейб1р едебиеттер1, мвселен,
“0ripiK елец” сияктылар вз алдына
едву^р 6ip кггап болып отыр. Егер де
осы eTipiK в л е ч Д ! тугел жинасак,
канша болар еда?! Сез жок, элденеше
ютап болар едг Эдебиетпн эр тарауы
да осындай болмак
Ауыз эдебиетл, эдебиет мураларын жинауды, 6 ip жагынан мэдени e c y i M n керексшсе, екшпп жагы­
нан ел iniiHaeri ауыз эдебиетп кэп
бьлепн кариялар жылдан -жылга азайып, вздер1мен 6 ip r e жерге квмше бермек. Сондыктан бул жумысты тогыз
колга алып K ip icy керек”, - дел1нген
[ 6 ] . С е й тт фольклорды жинау ic iH
созбай, тездетш K ip icy кажетпгшщ
eK i c e 6 e 6 iH де кврсеткен.
74
Сондай-ак бул жумыстын carri
icKe асырылу уилн, 5 бел1мнен туратын ез жоспарын да белплей/р: “Оныц
уилн м етц усынатыным мынау:
1. Бул жумыска Сэбит сияктылардыц ашык хатымен гана Kipicin,
ондай б1рл!-жарым адамга гана тапсырып коймау керек;
2. О ку ком и ссари яты ны ц ,
болм аса К азакстан м ем лекет
университетшщ, яки пролетариаткара шаруа жазушылар уйымыныц
жанынан дербес комиссия курылуы
керек;
3. Бул комиссия бугшнен бастап эдебиет деректерш жинауга
Kipicin, Казакстан уюметшщ 10 жылдык тойына дейш жумысын 6 iripin,
эдебиет жинактарын тал-тапка белш
(мэселен, батырлар, ертеплер, билер
C03i, кулыктар,.. eTin) бастыру керек;
4.
Э д еб и етп н
тарихи
еректерш, мэселен: киссалар, сарындама, акындар ютаптарын, ултшыл
акындар ютаптарын тагы-тагыларды
жинап берш, жазатын, жазам дегенш
орындайтын 6ip-eKi Kicire казак
эдебиетшщ тарихын жазуга тапсыру керек (жалгыз тарихын емес,
мэдениет таныткыш ютабын кайта
жазуга тапсыру керек);
5. 1ске комиссия былайша
Kipicy керек. 3p6ip округке арнап o i p
KiciHi ж1беру керек. Оган жетюлйсп
каржы беру керек. ^олына жумыс
жоспарын беру керек. Ол округке
барган icici округтеп эдебиет кумар-
8ЛКЕТАНУ №2, 2004
ФОЛЬКЛОР, УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ларынан, мугал1мдерден, студенттерден отряд курсын. Сол жерде езара
жумыс жоспарын жасап алып, ер
ауданга тагы белш сш , белш ш
кетсш.
Ауданга
барганмен
эюмшшкке жолын куалап кетпесж.
Олай дейтш1М13 ер ауданда белгЫ6i л г 1л i
акындар,
жыраулар,
ещ чмепй... болады. Ecxi, жана
эдебиеттерд1 ата малындай кад1рлеп,
сактап, 6 ip iн калдырмай жиып
журген кезд^ каракты юсшер бола­
ды, тура соларга барады. Айттырып,
жазып алады, акы 6 e p in KeuiipTin
алады, сатып алады. Кайта тапсыру
шартымен уакытша алады. Ауданга
барган жерде e 3i хиссап беретш
Кум ар K i c i n e p болады. Соларды
жердемге алады. Эр округлн езшщ
Марабайы болады, Орынбайы,
Шежес1, шешеш, жыршысы, акыны,
куы болады. Осылардыц бершен де
кеп (кария) табылады. Сондыктан
(белен) киын деп атамай, жалпы жинау керек. Осылайша кеп болып
Kipicin жатса, мен e3iM 6ip том epreri,
6ip том билер сез1, 6ip том KepreHci3
(богауыз) едебиет тауып берш,
61рнеше акын, кария, жыршы, есюжаца едебиет KiTan, журналдарды,
киссалары
толык
табылатын
Kicinepfli сштер ед1м.
Шамалап айтканда ер ауданга
барган Kici 6ip айда жумысын 6 iiip in
кайтса, округке барган Kici ею айда
кайтса, уш айда барлыгы Юндок комиссияга кайтып оралса - ягни 6ip
жерге уш айда жиналып болады екен.
Сонсын 6 ip айдай тап-тапка белш,
ендеп жазса, терт айда баспага
бе pi луге болады екен. Ею айда баспадан шыкса, сонда тармагы S-6
айда баспадан шыгып, 10 жылдык
тойга улгереда екен. Бул мен in айтканым кия л емес, eлкeлiк орындар
шугыл K i p i c c e , осылай y n r e p i n y i
мумюн-(ак). Эрине едебиет тарихы
сияктылар бгге де коймас.
Осылай кызу K ip ic c e K , 1стей
алатын бул жумысы колга алатын
кезге жетпк”, - делжген [7].
Демек 1930-шы жылдардагы
казак фольклортану гылымында:
фольклорды калай жинау Kepeicriri,
оныц басты багыт-максаттары да, не
уппн жинау кажетпп де т.б. - сез
бола бастады..
Сезден 1ске кешу керекпп айтылуымен катар, халык ауыз
едебиетш тек едебиет деп санау,
ягни
фольклордын;
езш д 1к
ерекшел1пн ескермей, жанрды “тап”
деп карастыру - 6 epi фольклорды тек
едебиеттаиу тургысынан багалаетанын, макала авторыныц арнайы
фольклортанушылык бипмшщ болмагандыгын дйтейдо.
Мундай енбектердщ кезен
ерекшелйпн сипаттаумеи катар,
фольклордын; ел арасынан тездетш
жиналып, баспадан жинак туршде
шыгуына c e n T ir iH THri3reHi ce3ci3.
Сонымен катар фольклордыц ауызба-ауыз, epi ютап TypiH де жиналу
н.К- ж у с т о в
“ ЕН Б ЕК Ш 1 К А З А К ” ГАЗЕТ1 Ж Э Н Е Ф О Л Ь К Л О Р
75
ФОЛЬКЛОР, ХАЛЫК АУЫЗ ЭДЕБИЕТ1
де аталып кетедь Сондайак фольклорды жинаудыц экспедициялык тасщ н щ езшд 1к артыкшылыгы да (негурым мол, жан-жакты,
d p i тез т.б.) сез болады. Тек жинау
адйс-таздлдершщ талаптары т.б.
ескершмей калган. Ягаи мэпн паспортын толтыру унлн кажет: кашан, кай
жерде, кай уакытта, юмяен, улпнщ
кай тасшмен кагазга тускендпч т.с.с.
хакындагы дерек кездер1 сез болма- .
ганьш да ескерген жен.
Сонымен 6ipre фольклорлык
матиад баспадан шыгаруды, кандай
гылыми талаптар непзшде icxe асыру кажетпп сарапталынбаган. Ягни
матшдер мен текстологиялык жумыс
журпзу; калай сурыптау, жуйелеу,
ipiKTey т.с.с. жумыстарын журпзу
KepeKTiri; ар м атш ге берш етш
тусш 1ктемелер,
аныктамалар,
сипемелер т.б. мэселелер1 де сез болмайды. Демек макала, непзшен фоль­
клорды жинауда упт-насихат
куралы кызметш аткару уппн гана
жазылганга уксайды.
1930-шы жылдыц 26 январь
KyHi “Ецбекип казак” газетш де
Р.М ус 1реповтын
“Э дебиеттеп
ж 1кш1лд 1кке карсы" атты макаласы
басылды [8 ]. М акалада елкел^к
партия комитет1н1н S-пленумы бол­
таны да, онда саяси-шаруашылык
маселелердо шешумен 6 i p r e эдебиет маселесше де партиянын назар
аударганы; Кдзакстанда пролетари­
ат бар ма; жолбикелерге калай карау
K epeK T iri
76
керек; айтыс, сын маселелер 1 т.с.с.
ке.1т р т г е н .
Сондай-ак пролетариат-кара
шаруа жазушыларынын айтыс-сынында ушырасып келген Ж1кш1лд 1к
кезкарастарын тез тастау KepeKTiri
де, Алашордашылар, байшылдармен
куресу кажеттит де сез болады.
Ал, белгш акын, галым Эбдища
Теж]баевтын “Ел эдебиепн жииауга
Kipicenix’' деген макаласы [9],
неп зш ен казактын халык ауыз
адебиетш жинау мaceлeciнe арналады: “Эбубаюр Диваев, Халел Досмухаметулы, тагы баскалардыц жи наган
елен, анпме, жоктау, epreri, бокауыз елецдер жинактары да бар. Аз да
болса Ж ансупрулы 1лияс eT ip in
елендерлдн б1разынын басын курады.
Сакен, Сабиттер де хат жазып,
хабар 6 ep in , icKe ю рккендж терш
керсетш жатыр. Енд 1 мунын 6ap i
суйсшертк ic. BipaK сырттан суйсшш,
тек кол кусьфып отыруга болмайды.
Колмен санарлык 4-5 адамга ceHin
отыра берсек, егек-жен1м1зци жинай
алмай каламыз”, - делшген [ 10].
Одан api ж еркепе, курым
уйлердщ орнына жаца калалар, мектеп, больницалар т.б. салынбак, ауыл
T e r i c i H e H жаппай коллектив, жаца
турмыска кешед! дей отырып т.б. 6api халык адебиетш жасап, тудырып келген ортасынын куруына
акелетшш, ягни фольклордын табиги
в Mi р суру ортасынын бузылуына
акелетшш Д1ттеу де орын алган.
6ЛКЕТАНУ №2,2004
ФОЛЬКЛОР, УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Сондай-ак макалада: халык
едебиетш жинаушылар фольклорды
калай жинады, кандай жолдармен
жинаганы; казак едебиеп шмнен басталатыны; халык едебиетшщ басын
курау; жинау меселеЫ; еткен акынжазушылардыц мешп дшшш, мейгп
ултшыл болсын, 6 e p i 6 i p ецбектерш
курастырып, e M ip тарихтарын тексеру K epeK T iri т.с.с. меселелер камтылган.
Сонымен катар бул ецбекке
Казак университет! жанынан осы
кетершген мэселелермен шутылданатын, казак едебиет мурасын жинаумен айналысатын, казак бШ м
кызметнплер1 бастарын кураган топтын жумыс ктейтшш, оган профес­
сор Батиптщ жетекшшк жасайтынын
т.б. мел1мдеу коса енген. Топтыц
алдында казак едебиетш жинау, тексеру iciMeH шугылданып журген азаматтарды Ke6ipeK тартып, Казан
T e H K e p ic iH e д ей ш п , ep i Казан
TeHKepiciHeH кейшп едебиетш Teric
жинап тексеру Kepeiairi тер1зда т.с.с.
MiiueTrepi койылганы айтылады.
Демек, казак фолыслорын
т е зд е т т жинау жумысына казак
окымыстыларын басын 6ipiKTipeyne
де, epi фольклорды насихаттайтын,
дерш тейтш улп-насихат куралы
Kbi3MeTiH аткаруда да бул макаланын
мацызы ерекше.
Осы кезендеп 1.Жансупровтыц.
“Ж 1кке жол жок” макал асы
едебиеттеп жшшшдш меселесше
арналган [11]. Онда К°жановшылдык, ултшылдык, оцшылдык, байшыл
едебиет,
Секенпнлдк,
Байдилдиннилдш, Садуакасовшылдык, епербакандык, кур айкайшылдык, Алашордашылык, Себитшшдж
т.с.с. кенес ерекш елтн танытатын
ж!кшщщк меселелер! сьюта ушырып:
“Эдебиет e c i n келеда. Талай-талайын
жас жазушы шыгып келедГ Сонын
6e p i H e басшылык керек, тел1мтербие керек. елы курылыстын
T eH ip eriH e енбекшшер букарасынын
пiKipiн уйыстыру керек. Партия
Кецестщ улы мшдетп орындауына
жазушы, суретоп, сыншыл сыбана
K ip ic y керек. Ендеше жазушыларга
уйым керек. Уйымга куш керек.
¥йым K yurri уйыстыра 6 in y керек.
Тазалану, большевиктену керек.
Дау 1рдш тшегше тап болуы керек.
Уйымныц iiuiHe ic ip in , жолын былгауга, жумысын будщруге, жйашдщк
ic T e y r e ешимге жол жок”, —деген
туйш келпршген [ 12].
ЕДалымбетулынын “Таласты
кайып, ic x e x ip e c e n iK ” атты макаласы казак керкем едебиетшщ кезекп
мшдеттерше арналган [13]. Онда:
социалшылдык санамен тербиелеу;
социализм куруга ундеу; болып жаткан жумыстарды тап жолымен
туандору; бекпк fle y ip fle r i катынастарды
жоюга;
пролетариат
едебиетше кепппл 1ктщ назарын
аудару; керкем едебиеттеп байшылдыкка, Алашордашылыкка соккы
Н.К. ЖУС1ПОВ
“ЕЦБЕКШ1 КАЗАК” ГАЗЕТ1 ЖЭНЕ ФОЛЬКЛОР
77
ФОЛЬКЛОР, ХАЛЫК АУЫЗ 6ДЕБИЕТ1
беру; керкем в д е б и е т т еп тап
мшдеттер1 т.с.с. тэр13Д1 мвселелер
козгалады.
А л,
Ж . С ад у акасу л ы ны ц
“К еркем эдебиет меселелерГ’ атты
макаласында партия ыкпалы толык
журпзшмегецщктен, керкем эдебиет
салт-сана майданында киыншылыктары кеп, курдел1 мэселелерге ушырагандыгы сез болады [14]. Сондайак керкем эдебиетп пролетариаттыц
тапгык мудцесше багынады дей оты­
ры п, сол себепт 1 керкем эдебиетке
пролетариат назары аударылып, прол е т а р а т таб ы б асш ы л ы к eTyi
м ш детп дегендо де келпредг
Демек, керкем эдебиет майда­
нында Typni талас-тартыс, жжшщщк
т.с.с. мэселелер1 1930-шы жылдардьщ взшде жш сез болуы, - 6 epi ез
непзш де казак фолыслортану га л ы мьшын калыптасуында кеп киындык
тудырумен катар бул салада да аз да
болса, 1здешс жургеш де айгактайды.
Э Д Е БИ Е Т
1. Ецбекпп казак. 1923, f 121, 27 ав­
8 . Ецбекпп казак. 1930, № 20,26ян­
густ, 2-3 б.
варь, 3 б.
2. Соцда, 2 б. (Ескерту: газет
9. Ецбекпп казак. 1930, №25,31 ян­
беттер^ндеп макалалардыц дещ араб варь, 4 б.
эрпше непзделш жазылган —Н.Ж.)
10. Сонда. 46.
3. Ецбекпп казак. 1930, №9,12 ян­
11. Ецбекпп казак. 1930, №39, 17
варь, 3 б.
февраль, 3 б.
4. Сонда.
12. Сонда, 3 6.
5. Ецбекпп казак. 1930, № 14,17ян13. Ецбекпп казак. 1930, №46, 25
варь, 4 б.
февраль, 2-3 б.
6 . Сонда, 4 б.
14. Ецбекпп казак. 1930, №41, 19
7. Совда, 4 б.
февраль, 2-3 6.
78
вЛ К ЕТА Н У Ns2, 2004
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
308 Кб
Теги
1393, folklore, jane, khazakh, jusipovn, jusipov, enbekshi, gazeta
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа